Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

breaking


In dictionary for phrase breaking was found total 5 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
breaking lámání
breaking rozbíjení n:
Breaking Lom
Breaking Tvaroh
breaking šrotování Cereals dictionary

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
breaking

Definition:

Breakingof Break

Synonyms:

break, breakage,
breakage, break, change of integrity,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 1
(noun) breakage|break|change of integrity (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: breaking

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Breaking up monopolies often yields dramatically lower prices and thus higher living standards for consumers , because the same wage buys a lot more . Rozbití monopolů s sebou mnohdy nese dramatické snížení cen a tím i vyšší životní úroveň spotřebitelů , protože ti si za stejnou mzdu koupí mnohem více
Breaking the impasse requires restoring political legitimacy by electing a president who , having promised reform , gains a mandate to deliver it . Prolomení této bezvýchodné situace předpokládá obnovu politické legitimity zvolením prezidenta , který po příslibu reforem získá mandát k jejich uskutečnění
Breaking the Democratic Taboo Jak prolomit demokratické tabu
Breaking the sequence of Israeli assassination followed by Palestinian suicide bombing requires a change of thinking and action . Porušení řetězce izraelských atentátů následovaných palestinskými sebevražednými útoky vyžaduje změnu myšlení i jednání
Breaking the circle of poverty by addressing the most pressing issues of disease , hunger , and polluted water will not only do obvious good ; it will also make people less vulnerable to the effects of climate change . Rozbití začarovaného kruhu chudoby vyřešením nejtíživějších problémů nemocí , hladu a znečištěné vody nejenže bude samo o sobě přínosné , ale zároveň učiní lidi méně zranitelnými vůči následkům klimatické změny
Breaking the cycle of poverty by addressing the most pressing issues of disease , hunger , and polluted water will not only do obvious good , but also make people less vulnerable . Rozetnout začarovaný kruh chudoby vyřešením nejnaléhavějších problémů nemocí , hladu a znečištěné vody neznamená jen vykonat očividné dobro , ale učinit také lidi méně zranitelnými
Breaking the Neoclassical Monopoly in Economics Jak rozbít neoklasický monopol v ekonomii
Breaking the old bullying habits - such as imposing visa restrictions on Georgians - won ' t be easy . Zrušit staré , šikanující zvyky – například vízovou povinnost pro Gruzínce – nebude nic snadného

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Dan Farmer Breaking into a system or exposing its weaknesses is a good thing because truth and knowledge must win out.
Louis C. K. Breaking records is not something you expect to be doing. That's like a sports thing, it's not usually a comedy and writing thing.