Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

assert


In dictionary for phrase assert was found total 8 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
assert prohlašovat v:
assert prosazovat v:
assert tvrdit v:
assert uhájit v:
assert uplatňovat v:
Assert Vymáhat GB
Assert Potvrdit
assert drát se dopředu English-Czech colloquial dictionary

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
assert

Definition:

AssertTo affirm; to declare with assurance, or plainly and strongly; to state positively; to aver; to asseverate.
AssertTo maintain; to defend.
AssertTo maintain or defend, as a cause or a claim, by words or measures; to vindicate a claim or title to; as, to assert our rights and liberties.

Synonyms:

aver, avow, swea, affirm, swan, verify, asseverate, maintain, insist, put forward,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 4
(verb) asseverate|maintain|insist (generic term)|take a firm stand (generic term)
(verb) affirm|verify|avow|aver|swan|swear|declare (generic term)
(verb) put forward|behave (generic term)|acquit (generic term)|bear (generic term)|deport (generic term)|conduct (generic term)|comport (generic term)|carry (generic term)
(verb) insist|postulate (generic term)|posit (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: assert

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

v. 1 tr. declare; state clearly (assert one's beliefs; assert that it is so). 2 refl. insist on one's rights or opinions; demand recognition. 3 tr. vindicate a claim to (assert one's rights). øøassertor n. [L asserere (as AD-, serere sert- join)],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Asserting Western values in a unified way and then assigning jobs to those who can do them best seems a more effective and dignified approach than the present spectacle of Americans moving forward almost blindly while Europeans try to look away . Jednotné prosazování západních hodnot a přidělování úkolů podle toho , kdo ten který úkol zvládne nejlépe , je zřejmě lepší a důstojnější způsob než právě probíhající podívaná na to , jak Američané jdou téměř slepě kupředu , zatímco Evropané stáčejí svůj zrak jinam
Asserting proprietary rights over academic research , opponents charge , amounts to a conflict of interest , very similar to that of a public official who uses her office for private gain , or an attorney who represents clients on both sides of a legal case . Odpůrci tohoto stavu tvrdí , že uplatňování vlastnických práv na akademický výzkum je střetem zájmů , podobně jako když státní úředník používá svou kancelář pro soukromou výdělečnou činnost nebo jako právník , který zastupuje obě strany soudního sporu
Asserting itself as a major power outside the Western realm , Russia has boosted the Shanghai Cooperation Organization , which includes China and most Central Asian countries . Tím , že se prosadilo jako významná mocnost mimo západní říši , dodalo Rusko váhu Šanghajské organizaci pro spolupráci , která zahrnuje Čínu a většinu středoasijských republik
Assertions that labor rights and the environment are trampled for the benefit of the few cannot be easily dismissed in those countries . Je totiž nepopiratelným faktem , že pracovní právo a životní prostředí je v těchto zemích ušlapáváno ve prospěch hrstky mocných

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
assert transitive verba : to demonstrate the existence of b : POSIT, POSTULATE

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát