Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

are


In dictionary for phrase are was found total 10 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
are ar n:
are jsi
are jsme
are jsou
are jste
are stojíte IT
Are Ar GB
Are Ar
are ar English-Czech dictionary of agricultural economics
ARE Sdružení pro periodické vzdělávání English-Czech dictionary of school abbreviations

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
are

Definition:

AreThe present indicative plural of the substantive verb to be; but etymologically a different word from be, or was. Am, art, are, and is, all come from the root as.
AreThe unit of superficial measure, being a square of which each side is ten meters in length; 100 square meters, or about 119.6 square yards.

Synonyms:

ar,
ar, area unit, square measure,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 1
(noun) ar|area unit (generic term)|square measure (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: are

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Are the Dollar ' s Days Numbered ? Jsou dny dolaru sečteny ?
Are we perhaps pursuing too mechanical an ideal which confuses the absence of privilege and disadvantage with the absence of diversity ? Prosazujeme snad přehnaně mechanickà ½ ideà ¡ l , kterà ½ si plete odstraněnà ­ vý sad a znevý hodněnà ­ s odstranění m odliÅ ¡ nosti ?
Are there really no exceptions to this rule ? The classic example comes to mind of the man who shouts “ Fire ! ” Opravdu z tohoto pravidla neexistují žádné výjimky ?
Areas that lack the necessary infrastructure are still far away from the global trading system that carries high - end German manufactured washing machines from Westphalian factories to California warehouses for just a penny a pound . Oblasti postrádající nezbytnou infrastrukturu se stále nacházejí daleko od globálního obchodního systému , který je s to dopravovat vysoce moderní pračky německé výroby z vestfálských továren do kalifornských skladů za směšnou cenu
Are there exceptions to the gloomy outlook ? Yes , of course . Existují vůbec nějaké výjimky z tohoto pochmurného výhledu
Are we marching forward technologically only to march backward socially ? Směřujeme kupředu k vyspělým technologiím jen proto , abychom v sociální sféře dělali kroky zpět ?
Are they , as well as children brought there by their parents , collectively guilty just because some government officials might have violated the Rome Statute since July 2002 ? Jsou tito lidé - stejně jako děti , které sem přivedli jejich rodiče - poznamenáni kolektivní vinou jen proto , že jacísi vládní představitelé možná od července 2002 porušují Římský statut ?
Are their experiences mutually exclusive , or is convergence possible ? Which policies in fact reduce unemployment ? Which measures can ensure the EU ’ s global competitiveness ? How can we narrow the existing differences in development and material welfare within Europe ? Jaká opatření mohou zajistit globální konkurenční schopnost EU ? Jak můžeme napříč Evropou zmenšit stávající rozdíly v rozvoji a materiálním blahobytu ?
Are these experiences mutually exclusive , or is convergence possible ? What policies reduce unemployment ? Which measures can ensure the EU ’ s global competitiveness ? How can we narrow the existing differences in development and material welfare within Europe ? Jaká opatření mohou zajistit světovou konkurenční schopnost EU ? Jak můžeme zúžit stávající rozdíly v rozvoji a materiálním blahobytu napříč Evropou ?
Are friendship and prejudice to rule in the EU ’ s membership determinations , or will objective facts determine things ? For example : Latvia and Lithuania saw their visas vanish without a fuss because their neighbors lobby hard for them . Příklad : Lotyško a Litva byly zbaveny vízové povinnosti do zemí Schengenské dohody bez většího povyku , protože jejich sousedé za ně tvrdě lobbovali
Areas of research as esoteric and fundamental as fruit fly genetics have even succumbed . Oblasti výzkumu tak vzdálené , a přitom tak elementární , jako genetika octomilek už se dokonce vzdaly
are now being exposed as the army ' s bloody encounters with Al - Qaida become more frequent , casualties mount , and hostile tribal reaction to joint US / Pakistani search - and - destroy operations on the western border increases . Krvavé střety mezi armádou a al - Kajdou jsou stále častější , obětí je čím dál víc a přibývá také nepřátelských reakcí ze strany místních kmenů vůči společným americko - pákistánským destruktivně - pátracím misím na západní hranici
Are these ties beyond repair , or can they be restored ? Jsou tyto vazby nenapravitelně narušené , nebo je lze obnovit ?
Are GMOs a blessing or a curse for these people and the farmers among them ? Jsou geneticky modifikované produkty pro tyto lidi - a zemědělce , kteří jsou mezi nimi - požehnáním , nebo prokletím ?
Are We Working Ourselves to Death ? Upracujeme se k smrti ?
Are they likely to contribute to stress - related ill health ? Can they be changed ? Are such changes acceptable to workers and employers ? Je pravděpodobné , že přispějí ke špatnému zdravotnímu stavu způsobovanému stresem ?
Are we up to that task ? I am not at all sure that we will do better than our forebears in the 1950 s ; years of self - imposed political correctness have resulted in muddled , strident and obtuse ways of approaching ( or is it avoiding ? ) the world . Nejsem si vůbec jista , zda v tom budeme úspěšnější než naši předchůdci v padesátých letech ; roky dobrovolně přijímané politické korektnosti měly za následek značně vágní , neuspořádaný a krátkozraký přístup ke světu
Are the Saudis Fanatics ? Jsou Saúdové fanatici ?
Are they right ? Mají pravdu ?
Are Islam ' s Values Really Different ? Jsou hodnoty islámu opravdu jiné ?
Are Humans to Blame for Global Warming ? Mohou za globální oteplování lidé ?
Are ordinary Russians showing solidarity with a victim unjustly hounded by the British Crown Prosecution Service ? Projevují Rusové solidaritu s obětí , již nespravedlivě pronásleduje britské státní zastupitelství ?
Are We Five Years Wiser ? Jsme o pět let moudřejší ?
Are IMF cures worse than the disease , as critics such as Nobel laureate Joseph Stiglitz allege ? Kenneth Rogoff , the IMF ' s chief economist , speaks for the defense . \ washingtonského konsensu \ - volný obchod , cenová deregulace a privatizace - snažil aplikovat nejpilněji , dospěl k pomalému a nestabilnímu růstu s prohlubující se sociální nerovností
Are famously liberal Hollywood film directors spending too much time going to anti - globalization rallies ? Perhaps . Věnují proslule liberální hollywoodští filmoví režiséři příliš mnoho času návštěvám antiglobalizačních manifestací ? Možná
Are there genes for alcoholism ? Existují geny způsobující náchylnost k alkoholismu ?
Are all these manifestations of the same ‘ condition ? ’ Jsou toto všechno projevy stejného \„ stavu “ ?
Are Foreign Investors Still Welcome ? Jsou zahraniční investoři stále vítáni ?
Are Housing Prices a House of Cards ? Jsou ceny domů domečkem z karet ?
Are We Running Out of Oil ( Again ) ? Dochází nám ( opět ) ropa ?
Are such fears justified ? How do we know if the housing market is in a bubble ? Jak poznáme , zda se trh bydlení ocitl v bublině ?
Are computers linked via the Internet – again , assuming that only consenting adults are involved – so different from a group fantasy of this kind ? Jsou počítače propojené přes internet – opět za předpokladu , že se podobných aktivit dobrovolně účastní výlučně dospělí lidé – natolik odlišné od skupinové fantazie tohoto typu ?
Are developing countries really targeting this area in the next few years ? Clearly , this issue is not high on their agenda . Skutečně se budou rozvojové země v příštích několika letech zaměřovat právě na tuto oblast ?
Are Human Rights Universal ? Jsou lidská práva univerzální ?
Are you ready? Jste připraveni?
Aren`t they at the cinema? Nejsou v kině?
Are you at work? Jsi v práci?
Are you at school? Jste ve škole?
Are they ready? Jsou připraveni?
Aren`t we here? Nejsme tady?
Are they at the cinema? Jsou v kině?
Are they at school? Jsou ve škole?
Are we here? Jsme tady?
Are we at school? Jsme ve škole?
Are they here? Jsou tady?
Are we ready? Jsme připraveni?
Are you here? Jste tady?
Aren`t we at the cinema? Nejsme v kině?
Are you ready? Jste připraveni?
Are you at school? Jste ve škole?
Are you at school? Jsi ve škole?
Aren`t you at school? Nejste ve škole?
Aren`t you at the cinema? Nejste v kině?
Are they reading this letter now? Čtou oni teď ten dopis?
Are you living in Prague? Bydlíš v Praze?
Aren`t they waiting for you? Nečekají oni na tebe?
Are you having fun? Bavíte se?
Are you not working for us? Nepracujete pro nás?
Are you waiting for me? Čekáš na mě?
Are there any books on the shelf? Jsou na té polici nějaké knihy?
Aren`t there any new messages? Nejsou nějaké nové zprávy?
Are there any trees in front of your house? Jsou před vaším domem nějaké stromy?
Are you serious myslíte to vážně

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Anne Heche Are we changing the idea of what beauty is? Let's hope so. I'm not the typical Hollywood beauty. Let's hope we're looking at the insides of people a little more.
Mahatma Gandhi Are creeds such simple things like the clothes which a man can change at will and put on at will? Creeds are such for which people live for ages and ages.
Rebecca Romijn Are you kidding? I'm a terrible cook, but John is a really great one. Literally, I never cook. The whole time we were dating, I prepared two officially romantic meals. Both of them were such disasters that he begs me never to go into the kitchen again.
Carrie-Anne Moss Are you gonna fuel your faith or fuel your fear? I'm all about fueling my faith, especially when it's hard to do so.
Carrie-Anne Moss Are you gonna fuel your faith or fuel your fear? I'm all about fueling my faith, especially when it's hard to do so.
Mitch McConnell Are we still a country that takes risks, that innovates, that believes anything is possible? Or are we a country that is resigned to whatever liberty the government decides to dish out?
Dale Carnegie Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.
Debbie Wasserman Schultz Aren't we at the point where the closer we get to chaos, the more concern that there should be about coming to the table and compromising with Democrats? This is not leadership. This is almost like dictatorship.
Michelle Malkin Are your kids learning the right lessons about 9/11? Ten years after Osama bin Laden's henchmen murdered thousands of innocents on American soil, too many children have been spoon-fed the thin gruel of progressive political correctness over the stiff antidote of truth.
Kevin Mitnick Are hackers a threat? The degree of threat presented by any conduct, whether legal or illegal, depends on the actions and intent of the individual and the harm they cause.
Dale Carnegie Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.
Beth Ditto Aretha Franklin was a teenage mom, a musician who came from an incredibly Christian background, but there was a lot of love, which is really inspiring in a feminist way.
Kid Rock Are some women and children going to die? Yeah. But it's doing the right thing. You got money, you sit around talking about peace. People who don't have money need some help.
Henry Cabot Lodge Are ideals confined to this deformed experiment upon a noble purpose, tainted, as it is, with bargains and tied to a peace treaty which might have been disposed of long ago to the great benefit of the world if it had not been compelled to carry this rider on its back?
Jean Anouilh Are you in earnest? Seize this very minute! Boldness has genius, power, and magic in it. Only engage, and then the mind grows heated. Begin, and then the work will be completed.
Rebecca Romijn Are you kidding? I'm a terrible cook, but John is a really great one. Literally, I never cook. The whole time we were dating, I prepared two officially romantic meals. Both of them were such disasters that he begs me never to go into the kitchen again.
Mario Batali Are we Darwinists - where we live and let live? Or are we nurturing as a society? There has to be a standard of living that we decide to support.
Kate Millett Aren't women prudes if they don't and prostitutes if they do?
Dale Carnegie Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.
Jean Anouilh Are you in earnest? Seize this very minute! Boldness has genius, power, and magic in it. Only engage, and then the mind grows heated. Begin, and then the work will be completed.