Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

along


In dictionary for phrase along was found total 15 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
along kolem n:
along po
along podél adv:
along podle adv:
along společně s
along spolu adv:
along spolu s
along vpřed
along poděl Med.
along podél IT
Along Pokračovat GB
Along Do
Along Po
Along Podél
along někdy English-Czech colloquial dictionary

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
along podél

Definition:

AlongBy the length; in a line with the length; lengthwise.
AlongIn a line, or with a progressive motion; onward; forward.
AlongIn company; together.
AlongBy the length of, as distinguished from across.
Along(Now heard only in the prep. phrase along of.)

Synonyms:

on,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 1
(adv) on

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: along

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

prep. & adv. --prep. 1 from one end to the other end of (a handkerchief with lace along the edge). 2 on or through any part of the length of (was walking along the road). 3 beside or through the length of (shelves stood along the wall). --adv. 1 onward; into a more advanced state (come along; getting along nicely). 2 at or to a particular place; arriving (I'll be along soon). 3 in company with a person, esp. oneself (bring a book along). 4 beside or through part or the whole length of a thing. øalong with in addition to; together with. [OE andlang f. WG, rel. to LONG(1)],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Alongside Hayek , his colleague at the University of Chicago , Friedman launched a more general intellectual assault on Keynesianism , arguing that any government permitted to regulate the economy in the name of equality posed a threat to individual liberty . Společně s Hayekem , svým kolegou z Chicagské univerzity , zahájil Friedman obecnější intelektuální útok na keynesiánství , a to s argumentem , že každá vláda , jíž je dovoleno ve jménu rovnosti regulovat ekonomiku , představuje hrozbu pro svobodu jednotlivce
Alongside the debate about the European Union constitution , a debate about European values has also developed . Vedle debaty o ústavě Evropské unie se rozvinula také debata o evropských hodnotách
Along with Luxembourg , they were an important factor in creating EMU . Společně s Lucemburskem byly významným činitelem vytvoření HMU
Alongside this inertia was a period of dubious , when not corrupt , government in the Kaliningrad oblast itself , as well as rivalry from neighboring Russian parts of the Northwest Region . Za bídu a zoufalství Kaliningradu však historie může jen zčásti
Along with the economy , a dominant issue on the political agenda – and one that has affected Republican politics in particular – is immigration . Vedle ekonomiky je převládajícím tématem politické agendy – tématem , které ovlivňuje zejména republikánské politiky – přistěhovalectví
Along with a group of faculty , staff and students from my university in Islamabad , I journeyed to Balakot , close to the center of the Kashmir earthquake . Spolu se skupinou fakultních zaměstnanců a studentů mé univerzity v Islámábádu jsem se vydal do Balakotu nedaleko od epicentra kašmírského zemětřesení
Along with events in Lebanon , Iraq , and Palestine , it may well usher in an Arab spring of freedom , one long overdue . Společně s děním v Libanonu , Iráku a Palestině by se mohly stát prvními paprsky arabského úsvitu svobody , už dlouho zpožděného
Along the coast of the Indian states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu , some 30 % of the fishery capacity was lost . Podél pobřeží indických států Ándhrapradéš a Tamilnádu zaniklo přibližně 30 % rybolovných kapacit
Along with the 12 states ( and Washington D . C . ) that bar capital punishment altogether , a clear majority of American jurisdictions now ban the practice . Spolu s dvanácti dalšími státy ( a hlavním městem Washingtonem ) , jež vůbec nedovolují trest smrti , by tak tuto praxi mohla zakazovat jasná většina amerických jurisdikcí
Along with its empty threats of interest rate hikes , there is a real danger the ECB will be labeled the central bank that barks but doesn ’ t bite ( animal behaviorists know that barking and biting are substitutes , not complements ) . Vedle prázdných hrozeb zvýšením úrokových sazeb existuje reálné riziko , že ECB bude ocejchována jako centrální banka , která štěká , ale nekouše ( odborníci na chování zvířat vědí , že štěkot a kousání se nedoplňují , nýbrž nahrazují )
Along that tortuous route , the world ' s major powers are bound to be offended , probably quite regularly . A že na této trýznivě pouti budou hlavní světové mocnosti uráženy , dost možná docela pravidelně
Alongside this effort , vigorous negotiations on a permanent settlement should start immediately . Vedle této snahy by měla okamžitě začít energická jednání o konečném urovnání sporu
Along with this came an odd reverence for ` ` traditional cultures ' ' - strange for those who fancy themselves forward - looking rationalists - at least if those cultures flourish in the so - called Third World . S tím se objevovala zvláštní úcta k \ tradičním kulturám \ - což je podivné zvlášť u těch , kdo se považují za racionalisty hledící vpřed - , přinejmenším tehdy , pokud tyto kultury vzkvétaly v takzvaném třetím světě
Along with strong prudential supervision , this should help manage the vulnerabilities of capital - account volatility and credit booms , and lay the groundwork for the eventual adoption of the euro . Společně se silným a obezřetným dohledem by to mělo pomoci vyrovnat se se zranitelností kapitálového účtu a úvěrovými boomy a položit základ pro případné přijetí eura
Along with their political clout , unions ’ intellectual respectability is also experiencing a renaissance . Kromě politického vlivu zažívá renesanci také intelektuální váženost odborů
Along with its restraints on liberty and its dramatic increase in the power of the Kremlin bureaucracy , Putin has overseen the rise of a Russian middle class that has become increasingly similar to Western middle classes . Vedle omezení svobody a dramatického nárůstu moci kremelské byrokracie Putin dozírá také na vzestup ruské střední třídy , která se čím dál víc podobá středním třídám na Západě
Along with Bavaria ’ s provincial government ( provincial in more senses than one ) , it has been the strongest foreign supporter of Jörg Haider ’ s movement . Viktor Orban ’ s government here , besides other misdeeds , attempts to suppress parliamentary government , penalize local governments controlled by its opponents , and is creating a novel state ideology in cahoots with a group of lumpen right - wing intellectuals . Vláda Viktora Orbána se kromě jiných provinění pokouší omezovat pravomoci parlamentu , trestat opoziční místní úřady a ve spolku s beztvarými intelektuály tvoří novou státní ideologii
Alongside elite self - interest , the pain of ordinary workers and citizens is a genuine and widespread concern . Vedle soukromých zájmů elity je obrovským a opravdovým problémem situace běžných pracujících a obyvatel
Alongside efforts to attract foreign investment , equal energy should be directed at mobilizing and unleashing domestic capital ; Vedle snahy o přilákání zahraničních investic by měla stejná energie směřovat k mobilizaci a uvolnění domácího kapitálu ;

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
along Prepositionin accordance with : IN
along adverbon hand : THERE

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Euripides Along with success comes a reputation for wisdom.
Martin McGuinness Along with that ongoing process Sinn Fein took a decision to establish a peace commission which had the responsibility to travel around the country to receive submissions from the general public, also our opponents.
Euripides Along with success comes a reputation for wisdom.