Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

allow


In dictionary for phrase allow was found total 29 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
allow dopustit v:
allow dovolit v:
allow dovolovat v:
allow poskytnout v:
allow poskytovat v:
allow povolit
allow připouštět v:
allow připustit v:
allow smět
allow umožnit v:
allow zakalkulovat v:
allow započítat v:
allow dovolit Med.
allow povolit Právnicko-obchodní pojem
allow poskytnout Právnicko-obchodní pojem
allow povolit CHEMISTRY
allow umožňovat CHEMISTRY
allow umožnit IT
allow maximální počet uživatelů IT
allow nejvýše IT
allow povolit IT
Allow Snášet GB
Allow Strpět GB
Allow Tolerovat GB
Allow Nechat
allow myslit English-Czech colloquial dictionary
allow pravit English-Czech colloquial dictionary
allow soudit English-Czech colloquial dictionary
allow tvrdit English-Czech colloquial dictionary

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
allow

Definition:

AllowTo praise; to approve of; hence, to sanction.
AllowTo like; to be suited or pleased with.
AllowTo sanction; to invest; to intrust.
AllowTo grant, give, admit, accord, afford, or yield; to let one have; as, to allow a servant his liberty; to allow a free passage; to allow one day for rest.
AllowTo own or acknowledge; to accept as true; to concede; to accede to an opinion; as, to allow a right; to allow a claim; to allow the truth of a proposition.
AllowTo grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct; as, to allow a sum for leakage.
AllowTo grant license to; to permit; to consent to; as, to allow a son to be absent.
AllowTo admit; to concede; to make allowance or abatement.

Synonyms:

admit, set aside, reserve, earmark, appropriate, give up, grant, provide, allow for, leave, permit, let, countenance, permit, let, tolerate, permit, take into account,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 10
(verb) let|permit|prevent (antonym)
(verb) permit|let|countenance|accept (generic term)|consent (generic term)|go for (generic term)|disallow (antonym)|forbid (antonym)
(verb) grant|give (generic term)|deny (antonym)
(verb) appropriate|earmark|set aside|reserve|assign (generic term)|allot (generic term)|portion (generic term)
(verb) leave|allow for|provide|yield (generic term)|give (generic term)|afford (generic term)
(verb) take into account|calculate (generic term)|estimate (generic term)|reckon (generic term)|count on (generic term)|figure (generic term)|forecast (generic term)
(verb) admit
(verb) give up
(verb) discount (generic term)
(verb) permit|tolerate|permit (generic term)|allow (generic term)|let (generic term)|countenance (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: allow

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

v. 1 tr. permit (a practice, a person to do something, a thing to happen, etc.) (smoking is not allowed; we allowed them to speak). 2 tr. give or provide; permit (a person) to have (a limited quantity or sum) (we were allowed ø500 a year). 3 tr. provide or set aside for a purpose; add or deduct in consideration of something (allow 10% for inflation). 4 tr. a admit, agree, concede (he allowed that it was so; 'You know best,' he allowed). b US state; be of the opinion. 5 refl. permit oneself, indulge oneself in (conduct) (allowed herself to be persuaded; allowed myself a few angry words). 6 intr. (foll. by of) admit of. 7 intr. (foll. by for) take into consideration or account; make addition or deduction corresponding to (allowing for wastage). øøallowable adj. allowably adv. [ME, orig. = 'praise', f. OF alouer f. L allaudare to praise, and med.L allocare to place],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Allowing local governments to have a greater say in regional economic growth , and thus benefit directly from it , would provide an incentive to promote new businesses , at least as far as they do not pose a threat to jobs in existing local firms . Kdyby ale orgány místní správy měly možnost více rozhodovat o hospodářském růstu svých regionů , a tím pádem z něj přímo těžit , bylo by to impulsem rozvoje nových forem podnikání , alespoň potud , kde by svou činností neohrožovaly stávající pracovní místa v regionu
Allowing opium traffickers to operate with impunity gives them a free hand to raise money to pay for the arms and fighters battling the Afghan army and NATO forces . Dovolit opiovým překupníkům beztrestně jednat znamená nechávat jim volnou ruku pro získávání peněz na zaplacení zbraní a bojovníků , kteří vedou konflikt s afghánskou armádou a silami NATO
Allowing their currencies to depreciate in real terms would make their products more competitive , and also provide an incentive for production to shift out of non - tradables into tradables . ” Pokud by své měny nechaly v reálných hodnotách devalvovat , jejich výrobky by dosáhly vyšší konkurenční schopnosti a taktéž by vznikla pobídka k tomu , aby se produkce přesouvala od neobchodovatelných k obchodovatelným statkům . “
Allowing managers to buy shares at prices fixed in advance was intended to align their interests with those of other shareholders by giving them a personal stake in building the value of the company . Umožnění , aby si manažeři mohli koupit akcie za předem stanovenou cenu , mělo sjednotit jejich zájmy se zájmy ostatních akcionářů tím , že získají osobní motivaci k navyšování hodnoty firmy
Allowing countries to pursue their own policies in these areas encourages competitiveness . Možnost jednotlivých zemí uskutečňovat v těchto oblastech vlastní politiky posiluje konkurenční schopnost
Allow workers to take part in decisions or actions affecting their jobs ; Umožněte pracovníkům , aby se podíleli na rozhodování a činnostech ovlivňujících jejich zaměstnání ;
Allowing the Patriarchate to flourish , and reopening the Theological School on the island of Halki , would underscore Turkey ’ s progress on human and minority rights . Pokud by Patriarchátu bylo umožněno vzkvétat a na ostrově Chalki byla znovuotevřena Teologická škola , podtrhlo by to pokrok Turecka v oblasti lidských a menšinových práv
Allow employers to fire workers more easily , they argue , and employers will hire them more readily . Umožněte zaměstnavatelům snazší propouštění zaměstnanců , argumentují tito lidé , a zaměstnavatelé je budou ochotněji přijímat
Allowing free elections and true political competition is also critically important , but this should follow economic reforms , not precede them . Povolit svobodné volby a skutečnou politickou soutěž je také nezbytně důležité , ale nemělo by to hospodářským reformám předcházet , nýbrž následovat po nich

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
allow verbto give consideration to circumstances or contingencies used with for

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Martha Beck Allowing children to show their guilt, show their grief, show their anger, takes the sting out of the situation.
Simon Travaglia Allowing yourself to smile takes 99% of the effort.
Abraham Lincoln Allow the president to invade a neighboring nation, whenever he shall deem it necessary to repel an invasion, and you allow him to do so whenever he may choose to say he deems it necessary for such a purpose - and you allow him to make war at pleasure.