Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

BEC


In dictionary for phrase BEC was found total 1 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
BEC Rada pro obchodní vzdělávání English-Czech dictionary of school abbreviations

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
BEC

Definition:

Synonyms:

No synonyms found. Try other word.

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Http Error: 404

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: BEC

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Because Syria ' s rulers have neither the ability nor the know - how to produce such a vision , civil society has been granted some leeway for action . Vzhledem k tomu , že syrským vládcům chybí k vytvoření takové vize jak schopnosti , tak znalosti , jistá volnost byla přiznána občanské společnosti
Because the powerful sectoral interests that supported liberalization during the Uruguay Round – information technology , financial services , telecommunications – now have their own deals , the energy they once brought to the cause of broader trade liberalization has diminished sharply . Vzhledem k tomu , že mocné zájmy v jednotlivých průmyslových odvětvích , jež podporovaly liberalizaci během uruguayského kola – informační technologie , finanční služby , telekomunikace – dnes mají své vlastní dohody , energie , kterou dříve vkládaly do věci širší obchodní liberalizace , strmě oslabila
Because some industries no longer care about wide trade agreements because they have already benefited through a sectoral deal , the groups that normally see themselves as gaining from greater trade openness are too weak to offset the political influence of protectionist forces mobilized against liberalization . Poněvadž některé průmyslové sektory už nemají zájem na širších obchodních dohodách – mají prospěch ze sektorových dohod – , skupiny , jež za normálních okolností profitují z větší obchodní otevřenosti , jsou teď příliš slabé na to , aby kompenzovaly politický vliv protekcionistických sil mobilizovaných proti liberalizaci
Because of these stands , Palme has often been portrayed as a consistent adversary of tyrannies . Díky svým postojům byl často charakterizován jako zásadový odpůrce diktatur
Because no social safety net protects workers , the government is finding it next to impossible to keep unions as partners in its corporatist design . A tak pracující nechrání žádná síť sociálního zabezpečení a vláda dospěla k přesvědčení , že je téměř nemožné udržet odbory coby partnery ve svém korporativistickém modelu
Because of its weak economy , Turkey would be eligible for substantial EU assistance . Vzhledem ke slabé ekonomice by se Turecko stalo uchazečem o významnou pomoc ze strany EU
Because of this , countries that consider their domestic realities as sacrosanct find themselves unable to assimilate change or foresee its direction . A proto země , které se starají o domácí záležitosti s maximální péčí , jako o věci zcela posvátné , pojednou shledávají , že nejsou schopny tyto změny vstřebat a už vůbec předvídat jejich další směr
Because economies were growing , workers voluntarily accepted continuous increases in the taxes paid to finance the pension system . Vzhledem k tomu , že ekonomiky rostly , pracující dobrovolně akceptovali postupné navyšování daní určených k financování důchodového systému
Because worries about a “ widening Atlantic ” gap have existed since the early 1970 s , it is tempting to proceed as if transatlantic relations will remain on roughly the same wavelength as before . O obavách z „ prohlubování atlantické propasti “ se mluví už od počátku sedmdesátých let , což svádí ke zdání , že by transatlantické vztahy mohly zůstat i nadále na zhruba stejné vlnové délce jako dosud
Because Europe has so many bodies that legislate - the Council of Ministers , the Council for Agriculture , the Council for Industry , the Council for the Environment , etc . - we cannot know who is doing what and why . Protože Evropa má řadu orgánů , které mohou vydávat zákony - Radu ministrů , Radu pro zemědělství , Radu pro průmysl , Radu pro životní prostředí - , nejsme s to určit , kdo dělá co a proč
Because all EU governments know that , for the foreseeable future , Europe will be capable of only modest military operations there is no great value in defining now how the Rapid Reaction Force will be used . Poněvadž všechny vlády zemí EU vědí , že v dohledné době bude Evropa schopna provádět jen skromné vojenské operace , není žádná zvláštní potřeba definovat , jak by jednotky rychlého nasazení měly vypadat
Because no single EU state can provide the dominant leadership America provided NATO during the Cold War , Britain , France , and Germany must assume this role in Europe . Protože žádný jediný stát v rámci EU není schopen ujmout se dominantního vedení , které během studené války zastávaly Spojené státy , musí tuto roli na sebe vzít Británie , Francie a Německo společně
Because America doesn ' t intend to hold talks . Protože Amerika se nemíní účastnit rozhovorů
Because the possible outcomes of global warming in the absence of mitigation are very uncertain , though surely bad , the uncertain losses should be evaluated as being equivalent to a single loss greater than the expected loss . Vzhledem k tomu , že možné následky globálního oteplování za neexistence zmírňování jsou velice nejisté , třebaže jistě zlé , nejisté škody je třeba vyhodnotit jako rovnající se jediné újmě větší , než je újma očekávaná
Because of these three very visible fault lines , some Russians describe their country as having distinct security , economic , and political / business governments . Podle některých Rusů má jejich země vzhledem k těmto třem velmi viditelným dělicím liniím tři zřetelně oddělené vlády : bezpečnostní , hospodářskou a politicko - podnikatelskou
Because he is not involved in the power struggle , and since banking reform is a huge task , nobody seems prepared to take him on . Protože on se boje o moc neúčastní a protože reforma bankovnictví je obrovský úkol , nikdo si s ním nechce začínat
Because he wants to make all decisions , he replaced a strong prime minister and chief of staff with two men unable to make decisions . Silného premiéra a vedoucího prezidentské kanceláře proto nahradil dvěma chabými muži
Because liberal economic reforms harm their interests , such reforms have been abandoned . Liberální hospodářské reformy poškozují jejich zájmy , a proto od nich bylo upuštěno
Because foreign oil companies cannot claim government subsidies , the oligarch who lived high on import subsidies ( Alexander Volkov ) is no longer a force . Díky tomu , že zahraniční rafinérské společnosti nemohou od státu žádat vládní dotace , ztratil Alexander Volkov , oligarch , který žil z dovozních dotací , všechnu svou moc
Because Syria , bereft of Soviet support , is less of a threat to Israel , Jerusalem can be more flexible than before , when the Golan was a glacis defending Israel not only against Syria , but against a bloc seemingly stretching all the way to Vladivostok . Poněvadž dnešní Sýrie , zbavená sovětské podpory , představuje pro Izrael menší hrozbu , může se Jeruzalém chovat pružněji než dříve , kdy Golanské vrchy představovaly val ochraňující Izrael nejen před Sýrií , ale před celým ležením , které se zdánlivě táhlo až k Vladivostoku
Because elections to the Majlis ( Parliament ) and the Presidency are contested , they are meaningful . § Protože parlamentní i prezidentské volby probíhají jako souboj kandidátů , mají svůj smysl
Because the Calvinists did not accept a Church hierarchy , they - like the Iranian Shi ' ites who are not part of the Sunni majoritarian universalism - based their legitimacy on the community of believers and so introduced elections . Poněvadž kalvinisté nepřijali hierarchii církve , postavili svou legitimnost - podobně jako íránstí síité , kteří se oddělili od větsinového sunnitského univerzalismu - na společenství věřících a zavedli volby
Because KGB / Mafia structures now rule Russia and manipulate the judicial system , it is assumed that Yeltsin wanted to handpick his successor in order to avoid future prosecution . Vzhledem k tomu , že Rusko dnes ovládají struktury na pomezí KGB a mafie a tytéž struktury manipulují soudním systémem , předpokládá se , že Jelcin chtěl dosadit svého nástupce proto , aby se vyhnul budoucímu soudnímu stíhání
Because I was forced to leave Russia and defend myself from the Kremlin while in exile in England , I know how the entire repressive power of a state can be brought to bear on a single man . A protože jsem byl donucen opustit Rusko a hájit se proti Putinovi a Kremlu ze svého anglického exilu , vím , jaké to je , když se celá represivní moc státu zaměří na jediného člověka
Because political intentions , not technical capabilities matter , NMD creates problems now : it pushes Russia into confrontation , heightens Chinese nervousness , and underpins a European sense of estrangement from the US . Systém národní protiraketové obrany USA není problémem z hlediska technických možností , ale z hlediska politických plánů : Rusko tlačí do konfrontace , Čínu zneklidňuje , a v Evropě posiluje pocit odcizení od Spojených států
Because it is so fragile , international law depends on the support of the most powerful participants in international affairs ; if their commitment is in doubt , it will not be upheld . Mezinárodní zákony jsou velmi křehké , a proto se musí spoléhat na podporu nejsilnějsích účastníků mezinárodního dění : pokud taková země zákon nedodržuje , je těžké jej pak prosazovat
Because Japan ’ s isolation is a matter not only for the Japanese , it must be a matter for Western policy . Vzhledem k tomu , že izolace Japonska se nedotýká pouze Japonců , západní politika ji musí brát v potaz
Because of Europe ' s multiplicity of languages , no one language can serve as a strong element of identity . Díky velkému množství jazyků v Evropě nemůže žádný jazyk sloužit jako silný element identity
Because EU membership affects every aspect of a state , economy , and society , while the war on terror demands a completely new way to conduct diplomacy and security policy . Proč ? Protože členství v EU ovlivňuje vsechny aspekty státu , ekonomiky a celé společnosti , zatímco válka s terorismem vyžaduje zcela nový přístup k vedení diplomacie a bezpečnostní politiky
Because no agreement exists at the EU level concerning a common set of rules to be applied to the Union ' s new citizens , each member country is establishing its own rules without any coordination . Na úrovni EU neexistuje žádná dohoda o společných zásadách přístupu k novým občanům Unie , a proto členské země nekoordinovaně zavádějí vlastní pravidla
Because reforms can become part of “ our ” heritage , traditional conservatives can adapt to change , even taking credit for negotiating the connection between past and future . Protože se reformy mohou stát součástí \„ našeho “ odkazu , dokážou se tradiční konzervativci adaptovat na změnu , a dokonce si připsat zásluhy za přemostění minulosti a budoucnosti
Because Turkish resistance was weaker than expected , the British began to think about expanding their grip on Mesopotamia . Turecký odpor byl slabší , než se očekávalo , a Britové začali uvažovat o rozšíření své moci nad Mezopotámií
Because modernization , in the sense of catching up with European levels of political , economic , social , and cultural development , is one reason Poland sought integration with the EU , one can anticipate that the general historical pattern of modernization will lead to secularization across Central Europe , including Poland . Vzhledem k tomu , že jedním z důvodů , proč Polsko usilovalo o členství v EU , je modernizace ve smyslu dosažení evropské úrovně v oblasti politického , hospodářského , sociálního a kulturního rozvoje , lze očekávat , že vseobecný dějinný vzorec modernizace povede k sekularizaci střední Evropy včetně Polska
Because the Communist Party , like any political organization , is a fragile coalition , jealousy and discontent , especially in the army , could destabilize and undermine its cohesiveness . Poněvadž je komunistická strana , stejně jako každá politická organizace , křehkým seskupením , žárlivost a nespokojenost , zejména v armádě , by mohly destabilizovat a podrýt její soudržnost
Because high officials could charge lower officials with corruption at any time , low level bureaucrats – in gratitude – offer steadfast political support to those above them . Jelikož vysoce postavení úředníci by mohli žalovat ty níže postavené za korupci , kdy by se jim zachtělo , nízko postavení úředníci - z vděčnosti – nabízí stálou politickou podporu těm nad nimi
Because emotions and cognitions are an intrinsic part of the experience of pain , people differ greatly in their responses to a common injury , such as a standard surgical operation . Jelikož nedílnou součást prožitku bolesti tvoří emoce a poznávání , reakce lidí na běžné poranění , jakým je například standardní chirurgická operace , se do značné míry liší
Because child labor means cheap labor , the young are often the most employable in developing and recession - plagued economies . Vzhledem k tomu , že dětští dělníci představují levnou pracovní sílu , má v rozvojových ekonomikách a v zemích sužovaných recesemi nejlepší vyhlídky na zaměstnání nejmladší generace
Because interest rates had fallen dramatically , retired people did not back the BJP because their financial security was threatened . Vzhledem k dramatickému poklesu úrokových sazeb nepodporovali lidé v důchodu BJP , poněvadž bylo ohroženo jejich finanční zajištění
Because so many of America ' s blacks are poor , many surveys show that Americans confuse poverty and blackness . Poněvadž je mnoho amerických černochů chudých , četné průzkumy ukazují , že Američané zaměňují chudobu s tmavou barvou pleti
Because corals provide the habitat structure on which other reef organisms depend , the decreases in coral cover lead to big decreases in a reef ' s biodiversity . Vzhledem k tomu , že korály poskytují strukturu přirozeného prostředí , na níž závisí dalsí útesové organismy , úbytek korálového porostu vede ke značným ztrátám biodiverzity útesů
Because democratic institutions in Romania have frittered away much of their standing during the almost ten years of postcommunist transition , many politicians tend either to embrace the views of the generals , or , at least , avoid going publicly against them . Poněvadž postavení demokratických institucí v Rumunsku během posledních deseti let postkomunistické transformace tolik oslabilo , mnoho politiků se přiklání právě na stranu generálů , či přinejmenším se vyhýbá veřejné polemice s nimi
Because of lousy salaries in the state administration , many young and gifted people avoid government service , preferring to look for better - paid jobs in the private sector , or to emigrate . Kvůli mizerným platům ve státní správě se mnoho mladých a talentovaných lidí státní službě zdaleka vyhýbá a poohlíží se po lépe placených pracovních příležitostech v soukromém sektoru , anebo přemýšlí o emigraci
Because most people confuse strength with efficiency , they believe that the state must again acquire sufficient power to enforce its will . A protože většina lidí si plete sílu s efektivitou , věří , že stát musí získat opět dostatek pravomocí , aby si vynutil svoji vůli
Because national , religious , and folk traditions are supposed to be protected across the Union , our unsavory habit of slaughtering squealing pigs can be preserved even as Romania enters the EU . Jelikož národnostní , náboženské a lidové tradice mají být v unii chráněny , náš nechutný zvyk masakrovat kvičící vepře lze zachovat i poté , co Rumunsko vstoupí do EU
Because most people don ' t particularly want to belong to a party , playing the party game becomes a minority sport . Protože většina lidí nechce právě patřit k nějaké straně , stranické hrátky se staly menšinovým sportem
Because parties operate in parliaments , the disconnection affects one of the crucial democratic institutions . Vzhledem k tomu , že strany působí v parlamentech , má tohle přerušení vztahu negativní dopad na klíčové demokratické instituce
Because the United States is the most visible and powerful representative of that free world , it is aimed against America and its closest allies in Europe and elsewhere . A jelikož jsou nejviditelnějším a nejmocnějším představitelem tohoto svobodného světa Spojené státy , je namířen proti Americe a jejím nejbližším spojencům v Evropě i jinde
Because they alone are directly accountable , it is not enough for a minister to point to and name the miscreants in any particular case . Protože přímou odpovědnost nese sám ministr , není dostačující , když v konkrétním případě ukáže na provinilce a pojmenuje ho
Because he is technically President of the Council ( of ministers ) , he insists on using the title of President . Protože je de facto prezidentem rady ministrů , chce , aby ho oslovovali prezidente
Because this enlargement round is likely to be the last for a long time , if not forever , it is urgent for member states to think seriously about re - writing the EU treaties to deal with the new reality , in terms which will be workable for the long term . Vzhledem k tomu , že toto kolo rozšíření bude zřejmě na dlouhou dobu posledním , je neodkladnou nutností , aby se členské státy vážně zamyslely nad přepsáním smluv EU a vyrovnaly se s novou realitou způsobem , který bude dlouhodobě funkční
Because the diagnosis is made prior to placement of the embryo in the woman ' s uterus , the exclusion of specific abnormalities is possible without terminating an established , ongoing pregnancy . Poněvadž tato diagnóza se provádí před vložením embrya do ženiny dělohy , je vyloučení anomálií možné bez nutnosti přerušení již zahájeného , probíhajícího těhotenství
Because high oil prices both lower demand and raise inflation , central banks respond by doing little or nothing . Vzhledem k tomu , že vysoké ceny ropy snižují poptávku i zvyšují inflaci , reakce centrálních bank je mizivá či žádná
because . . . protože ..
Because the dynamics of Argentine debt were so unstable , a hard - currency exchange - rate peg could not last . Poněvadž dynamika argentinského dluhu byla tak nestabilní , stabilizace směnného kurzu tvrdou měnou nemohla mít dlouhého trvání
Because of rising inequality , the overwhelming majority of Mexicans live no better off than they did 15 years ago . Vzhledem k rostoucím nerovnostem navíc drtivá většina Mexičanů nežije lépe než před 15 lety
Because the required skills acquired through formal education have become relatively scarcer , the education premium has risen , underpinning a more uneven distribution of income and wealth . Poněvadž se požadované dovednosti získávané prostřednictvím formálního studia staly relativně vzácnějšími , tato vzdělanostní prémie narostla a stala se oporou nerovnějšího rozložení příjmů a bohatství
Because NATO and the EU share complementary priorities , both can develop mechanisms for inclusive security cooperation in peacekeeping operations . Protože se priority NATO a EU vzájemně doplňují , mohou obě organizace vyvíjet mechanismy pro inkluzivní bezpečnostní spolupráci při mírových operacích
Because there are no direct elections for the top two federal offices in what remains of Yugoslavia , Serbia and Montenegro agreed in 1992 to share them . Protože na dvě nejvyšší federální funkce v Jugoslávii se nevyhlašují přímé volby , Srbsko a Černá Hora – jediné dvě republiky nové Jugoslávie – se v roce 1992 dohodly , že se o obě funkce podělí
Because Milosevic is obviously guilty and can defend himself in open court , they fail to look for imperfections . Protože Milosević je evidentně vinný a dokáže se při veřejném líčení sám hájit , nehledá nikdo nedostatky
Because Koštunica did not win 50 % plus one of the votes of all registered voters in the first round , he faces a run - off with Labus on October 13 th . Protože Koštunica nezískal v prvním kole 50 procent plus jeden hlas všech zaregistrovaných voličů , střetne se 13 . října s Labusem v rozhodujícím zápase
Because excessive entry regulation serves no other purpose , reforming governments should act : eliminate the obstacle course . A protože neúměrná vstupní regulace žádnému jinému účelu neslouží , měly by reformní vlády co nejdříve jednat a tento běh přes překážky jednou provždy zlikvidovat
Because the IMF is at a crossroads , now is the time for serious reforms , not a quick fix . Protože je MMF na křižovatce , nastal čas na skutečnou reformu , ne na dočasnou záplatu
Because capitalism redistributes aggressively , it is vital that there be trust , transparency and accountability . Poněvadž v kapitalismu se směle přerozděluje , jsou důvěra , transparentnost a zodpovědnost jeho nejdůležitějsími atributy
Because America has low inflation and is financially stable , the exchange rate is not the risk factor it was in the 1970 s . Poněvadž Amerika má inflaci nízkou a je finančně stabilní , směnný kurz dávno není tím rizikem , jakým byl v 70 . letech
Because fear in the face of danger is a normal human reaction , however , anyone who requests grounding cannot be crazy and so cannot be grounded . Nicméně , strach těch , jež čelí nebezpečí , je normální lidskou reakcí , proto každý , kdo žádá o to , aby mu byl zakázán start , nemůže být nenormální , a tak mu také nemůže být zakázáno létání
Because the Government has not sufficiently liberalized domestic gas prices , manipulation is easy . Protože vláda nedostatečně liberalizovala domácí ceny plynu , je manipulace snadná
Because of Bush ’ s perceived impotence , Americans believed that no real decisions could be taken at this summit . Kvůli Bushově domnělé neschopnosti byli Američané přesvědčeni , že na tomto summitu nemohou padnout žádná skutečná rozhodnutí
Because fundamental equality is granted in this way , the British system manages to cope better than others do with a greater expression of distinctive identities . Poněvadž je tímto zajištěna elementární rovnost , britský systém se oproti ostatním dokáže lépe vyrovnat s rozsáhlejšími projevy osobitých totožností
Because the social conditions of the “ French model ” have been so neglected , the model is now a living contradiction of its core principle : equality . Poněvadž sociální podmínky \„ francouzského modelu “ se velice zanedbávaly , tento model teď žije v rozporu se svým stěžejním principem : rovností
Because the exchange rate influences an economy ' s competitiveness , the euro ' s depreciation benefited EU exports and exporters - - t the expense of their American counterparts . Vzhledem k tomu , že směnný kurz má vliv na konkurenceschopnost ekonomiky , devalvace eura prospěla vývozu a vývozcům v EU - na úkor jejich amerických protějšků
Because the risk of heart attacks is high in older people , many of whom have arthritic pain requiring treatment with painkillers , it took six years to link Cox - 2 inhibitors to a two - to three - fold increase in the risk of heart attacks . Vzhledem k tomu , že u starších lidí , z nichž mnozí trpí artritickými bolestmi vyžadujícími léčbu analgetiky , existuje vysoké riziko náhlé srdeční slabosti , trvalo šest let , než byla uznána spojitost mezi inhibitory Cox - 2 a dvoj - až trojnásobným zvýšením rizika vzniku náhlé srdeční slabosti
Because they have a double cultural capital , they can circulate relatively freely between different activities and spaces - - home , school , youth associations , and urban leisure space . A protože mají dvojí kulturní kapitál , mohou se relativně svobodně přesunovat mezi různými činnostmi a prostředími - domovem , školou , mládežnickými spolky či městskými centry pro volný čas
Because the promise is so great , and the science does not require massive infrastructure , many smaller countries have rushed to take advantage of the absence of the US . Jelikož je příslib tak obrovský a samotná věda nevyžaduje mohutnou infrastrukturu , řada menších zemí se předhání v úsilí využít nepřítomnosti USA
Because America and Europe did not want to risk the lives of their soldiers , the lives of countries like Bulgaria are put at risk instead . Protože ale Amerika ani Evropa nechtějí riskovat životy svých vojáků , jsou ohroženy naopak životy zemí jako je Bulharsko
Because these countries are keen to maintain their share in the world ' s biggest market , they often absorb the effect of a drop in the dollar by cutting their profits rather than raise prices . Vzhledem k tomu , že tyto země mají ohromný zájem udržet svůj podíl na největším trhu na světě , často účinek poklesu dolaru ztlumí tím , že raději sníží své zisky , než aby zvyšovaly ceny
Because of a lack of empirical evidence , it is too early to say that these obstacles are binding constraints . Vzhledem k nedostatku empirických důkazů je příliš brzy na to , aby bylo možné říci , že tyto překážky jen dále svazují daná omezení
Because much of this data comes from work with isolated systems , and therefore on all brains , an obvious criticism is that you can ' t extrapolate from such data . Protože však byla většina těchto dat získána studiem izolovaných systémů , lze namítnout , že z takových údajů nelze nic dedukovat
Because countries , not development banks , are in the driver ' s seat , taxpayers will control how funds are spent . A protože za kormidlem budou jednotlivé státy , a ne rozvojové banky , daňoví plátci budou sledovat , jak se s prostředky hospodaří
Because data for the euro area will become available only much later , it is not yet possible to determine whether prices have already turned on the Continent as well . Poněvadž data pro eurozónu budou k dispozici až mnohem později , nelze prozatím určit , zda se ceny otočily i na starém kontinentu
Because the chemicals are likely to corrode the warhead over time , extended storage has a high probability of leakage and degradation of the weapon . Chemikálie zvyšují pravděpodobnost , že hlavice časem zkoroduje , a při delším skladování hrozí netěsnost a zničení zbraně
Because we reject colonial and exterminating ventures , because we love Russian culture and believe that Russia can bloom in a democratic future , and because we believe that terrorism – whether by stateless groups or state armies ­ – should be condemned , we demand that the world ’ s blackout on the Chechen issue must end . Jelikož odmítáme dobrodružství kolonialismu a vyhlazování , jelikož obdivujeme ruskou kulturu a věříme ve schopnost Ruska rozvinout se v budoucí demokracii , jelikož se domníváme , že terorismus musí být potrestán , ať už je dílem bezstátních skupin nebo státních armád , žádáme , aby čečenskou otázku již nehalilo úslužné mlčení
Because 60 % of Huckabee ’ s Iowa vote came from evangelicals , it still seems probable that the Republican nominee will end up being Mitt Romney , John McCain or Rudi Giuliani . Protože 60 % hlasů pro Huckabeeho pocházelo od iowských evangelikánů , stále se jeví jako pravděpodobné , že kandidátem Republikánské strany se nakonec stane Mitt Romney , John McCain nebo Rudi Giuliani
Because the threat no longer exists , many think that risks can be run . A protože hrozba už neexistuje , myslí si mnozí , že je možné případná rizika překonat i samostatně
Because Europe is militarily insignificant , they argue , it is not surprising that Europeans emphasize diplomacy , rather than military might , to resolve disputes . Evropa je vojensky nevýznamná , argumentují , a proto není překvapením , že při řešení sporů zdůrazňuje diplomacii , nikoliv vojenskou moc
Because breast cancer is so invasive and spreads so unpredictably , surgery is not always sufficient . Poněvadž je ale rakovina prsu tak útočná a šíří se tak nepředvídaně , nevystačíme si vždy jen chirurgií
Because they are urban refugees – not housed in tents , but rather blending in with the local population in the host countries – they are easily ignored . Protože jde o městské uprchlíky – kteří nebydlí ve stanech , ale mísí se s místním obyvatelstvem v hostitelských zemích – , lze je snadno ignorovat
Because of fears about pollution , or about the safety of nuclear energy , most countries neglected to build up their own capacity . Kvůli obavám ze znečištění nebo z bezpečnosti jaderné energie většina států zanedbala budování vlastních kapacit
Because the past is knowable , the best way of understanding a current crisis is to search for a model in past experiences , even those that are long past . Protože je minulost poznatelná , nejlepším způsobem , jak pochopit současnou krizi , je hledat model v dřívějších zkušenostech , i kdyby šlo o dávnou minulost
Because the shipment arrived late , trucks and trains that had been at hand were reassigned . Zásilka dosáhla cíle se zpožděním , a proto byly připravené nákladní vozy a vlaky mezitím využity jinde
Because control policies deter children from starting , even greater benefits can be expected beyond 2050 . Vzhledem k tomu , že regulační politiky odrazují děti od toho , aby kouřit začaly , po roce 2050 lze očekávat ještě větší přínosy
Because Internet chat rooms and personal emails have become essential to many Chinese , the upgrading of Internet supervision is also gaining momentum . Jelikož se internetové chatovací místnosti a osobní e - maily staly pro mnoho Číňanů nezbytností , zdokonalování internetového dozoru rovněž nabírá tempo
Because development - provoked erosion has brought the Gulf of Mexico 20 miles closer to land than it was in 1965 , hurricanes are able to retain more strength , and their winds and waves pack more speed and destructive power . A protože eroze vyvolaná sanací posunula Mexický záliv o 32 kilometrů blíže k pevnině , než tomu bylo v roce 1965 , mohou hurikány získávat na síle a jejich větry a vlny nabírají vyšší rychlost a ničivou sílu
Because Putin cannot stomach opposition , he stifles the growth of parties . A protož e Putin neumà ­ strà ¡ vit opozici , dusà ­ růst ostatnà ­ ch stran
Because the defects found in clones are not genetic mutations , pre - implantation diagnosis at the embryo stage will not reveal their existence . Diagnóza před implantací v embryonální fázi ale nemůže jejich existenci odhalit , protože defekty , s nimiž se u klonů setkáváme , nejsou genetické mutace
Because the dollar is the dominant world reserve currency , and America ' s Fed controls the supply of US dollars , as long as China sticks to a fixed exchange rate , it cannot control its own money supply . Vzhledem k tomu , že americký dolar je světově dominantní rezervní měnou a množství dolarů v oběhu řídí americký Fed , Čína nebude moci regulovat svou vlastní peněžní nabídku , dokud bude lpět na pevném měnovém kurzu
Because of this , the competitive advantages Germany recently gained from its economic reforms are being protected by the euro from offsetting currency devaluations inside the euro - zone . Díky tomu jsou konkurenční výhody , které Německo nedávno získalo v důsledku hospodářských reforem , chráněny eurem před vyvažujícími měnovými devalvacemi uvnitř eurozóny
Because the expected gridlock in parliament would make reforms less likely , companies might hold off on investment , while consumers would be more likely to keep their wallets closed , because official policy would be even less clear than it is now . Vzhledem k tomu , že reformy by kvůli očekávanému chaosu v parlamentu byly méně pravděpodobné , podniky by mohly odložit investice , zatímco spotřebitelé by zřejmě neotevírali peněženky přespříliš , protože oficiální politika by byla ještě méně zřetelná , než je teď
Because Trichet ’ s pre - announcement of a moderate interest rate hike conjures up visions of a Fed - like series of small interest rate hikes over an extended period of time , the ECB president also pre - announced his disinclination to follow in US Fed Chairman Alan Greenspan ’ s footsteps in this regard . Jelikož Trichetovo předběžné ohlášení mírného růstu úrokových sazeb evokuje vize malých posunů sazeb směrem nahoru během dlouhého období na způsob amerického Federálního rezervního systému , prezident ECB také předem deklaroval nechuť kráčet v tomto ohledu ve stopách předsedy Fedu Alana Greenspana
Because of this , Americans can ’ t afford to take even the minutest of chances with their ports – the consequences of error being too staggering to contemplate . Vzhledem k tomu si Američané nemohou dovolit ohledně přístavů podstupovat sebemenší rizika – důsledky pochybení jsou příliš hrůzné , než aby se o nich vůbec uvažovalo
Because the euro has appreciated against the dollar , the euro price of crude oil and base metals has increased at a slower pace than their corresponding dollar prices . Poněvadž euro vůči dolaru posiluje , cena ropy a základních kovů v eurech roste pomalejším tempem než tatáž cena v dolarech
Because American orchestras can ’ t count on schools or government to provide the basic music education necessary to ensure a continuing audience for classical music , some orchestras are doing it themselves with private money . Jelikož americké orchestry nemohou počítat s tím , že základní hudební výchovu nezbytnou k zajištění trvalého publika pro vážnou hudbu obstarají školy nebo vláda , některé z nich se o to snaží samy ze soukromých prostředků
Because the Fed has decided to pause , there is substantial pressure - - coming both from inside and outside the ECB - - that Europe ’ s central bank follow suit . Poněvadž se Fed rozhodl pro pauzu , existuje významný tlak – vycházející zevnitř ECB i zvenčí – , aby Evropská centrální banka udělala totéž
Because crude oil is priced in US dollars , and the dollar has depreciated against the euro , European consumers have gotten off relatively easy from rising energy prices . Vzhledem k tomu , že cena ropy se stanovuje v amerických dolarech a dolar oproti euru devalvoval , evropští spotřebitelé zvyšujícím se cenám energií poměrně snadno unikli
Because European interest rates no longer are clearly out of whack with the fundamentals of the euro - zone economy , monetary policy has become more complex . Poněvadž evropské úrokové sazby už nejsou ve zřetelném nesouladu s fundamentálními ukazateli hospodářství eurozóny , měnová politika začala být komplikovanější
Because of the late start and slow pace , the Governing Council had reached only the 4 % mark when the current financial crisis effectively put a lid on further rate hikes . Kvůli pozdnímu nástupu a pomalému tempu došla Rada guvernérů pouze ke 4 % hladině , když současná finanční krize dalšímu zvyšování sazeb prakticky zavřela dveře
Because our right - leaning governments have been too decent to use the populist language of the radical right , they are helpless in appealing to mass emotions . Vzhledem k tomu , že naše pravicově zaměřené vlády byly příliš decentní , aby užívaly populistické fráze radikální pravice , jsou vcelku bezmocné a nejsou schopny vyvolat masové emoce
Because he is provocative , political commentators and TV and newspaper interviewers were drawn to him . Protože dokáže provokovat , začal na sebe přitahovat pozornost politických komentátorů a žurnalistů z různých médií
Because most media attention has shifted to Lebanon , the Israelis have had a free hand to continue pressing the Palestinians without international protest . Poněvadž většina mediální pozornosti se přesunula do Libanonu , Izraelci mají volnou ruku pro další nátlak na Palestince bez mezinárodních protestů
Because their currency pegs were adjustable – and thus revocable – the soaring interest rates and sustained market intervention needed to defend them merely fueled expectations of devaluation , which became self - fulfilling with a stampede on domestic bank deposits . A protože měnové stabilizační body byly regulovatelné – a tím pádem odvolatelné – , stoupající úrokové sazby a zásahy na udržení trhu , jež je měly ochránit , pouze a jen poháněly očekávání devalvace , jež se naplnilo s masovým vybíráním vkladů uložených v domácích bankách
Because this arrangement requires the central bank to back the entire monetary base with foreign reserves , it cannot act as lender of last resort to the domestic banking sector when crisis strikes . Vzhledem k tomu , že toto uspořádání vyžaduje , aby centrální banka pokryla celou svou měnovou základnu devizovými rezervami , nemůže centrální banka , jakmile vypukne krize , fungovat pro domácí bankovní sektor jako věřitel nejvyšší instance
Because fear is at the core of many human pathologies , from panic attacks to posttraumatic stress disorder , breakthroughs in understanding the brain ' s fear system may lead to new ways to treat these disorders . Vzhledem k tomu , že strach je u lidí prapříčinou mnoha patologických stavů – od projevů panické úzkosti až k posttraumatickým stresům – může průlom v chápání mozkového systému strachu vést k novým způsobům léčby těchto poruch
Becoming a committed European player , fostering foreign direct investment , including venture businesses , promoting financial services and IT resulted in a formidable brain drain reversal for Ireland . Irsko se stalo přesvědčeným evropským hráčem , pečovalo o přímé zahraniční investice včetně rizikových podniků a podporovalo finanční služby a informační technologie
Because an enlarged Union will become a reality in just two months , it is imperative to develop concepts for cultural understanding that contribute to the successful integration of the new members . Jelikož se rozšířená unie stane skutečností za pouhé dva měsíce , je nevyhnutelně nutné zformulovat koncepty kulturního porozumění , které přispějí k úspěšné integraci nových členů
Because it is , we must un - learn the wretched habit of thinking that truthfulness resides in the messenger rather than the message . A proto se musíme odnaučit tomu ohavnému zlozvyku věřit , že pravdivost přebývá v poslovi , a ne ve zprávě , kterou přináší
Because Russia claims the status of a world power , it is expected to show restraint and responsibility . Protože si totiž nárokuje status světové velmoci , očekává se od něj zdrženlivý a zodpovědný přístup
Because the RCB and the government lack the means to sterilize the inflows ( for example , by issuing long - term securities ) , the trade surplus translates directly into rapid money supply growth , which reached 62 % late last year . Jelikož RCB a vláda nemají instrumenty k omezení přílivu kapitálu ( například vydáním dlouhodobých obligací ) , obchodní přebytek se okamžitě mění v rychlý růst zásob peněz , jež minulý rok dosáhl 62 %
Because lung diseases are so important , preventive measures , early detection and treatment must be reinforced . Jelikož jsou plicní onemocnění tak významná , musí se posílit preventivní opatření , včasná detekce a léčba
Because concepts of human rights remain rudimentary , the best that can be hoped for is that awareness will slowly begin to take hold . Jelikož koncepty lidských práv i nadále zůstávají v plenkách , nelze doufat v nic lepšího , než že se pomalu začnou dostávat do povědomí
Because of similar ignorance , this terrible epidemic now looms over the former Soviet Union and other regions . Kvůli stejné nevědomosti se tato příšerná epidemie dnes vznáší nad bývalým Sovětským svazem a dalšími regiony
Because of this downward spiral in economic activity , banks are now flush with liquidity , which is supporting a rally in the domestic bond market , as the slump in domestic demand drags down demand for bank credit ( see the chart below ) . Vzhledem k této spirálově sestupné hospodářské aktivitě jsou teď banky přecpané penězi na hotovosti , a to napomáhá zotavení domácího trhu s dluhopisy , protože pokles domácí poptávky snižuje poptávku po bankovních úvěrech ( viz tabulku )
Because that agenda remains unfinished , now is not the time for India to merely consolidate its decade of reform . Tento plán zůstal nedokončený a nyní přichází čas , kdy by Indie měla desetiletí reforem potvrdit
Because a DNA sequence is a one - dimensional entity , it lends itself much better to single - number comparisons than a four - dimensional body does . Vzhledem k� tomu , že sekvence DNA je jednorozměrná entita , lze ji mnohem snáze využít pro porovnávání jednotlivých čísel než čtyřrozměrné tělo
Because banks service their depositors on a first - come - first - served basis , those who wait risk being left empty - handed , because the bank may be forced to liquidate its long term - assets at a loss and run out of resources . A protože kdo dřív přijde , ten dřív mele - to platí i v bankách - , ti , kdo čekají , riskují , že zůstanou s prázdnýma rukama , poněvadž banka může být při ztrátách nucena zlikvidovat svá dlouhodobá aktiva , takže jí mohou dojít prostředky
Because people live longer and procreate less , raising and caring for children requires less of a parent ’ s life than it used to . Jelikož lidé žijí déle a mají méně dětí , zabírá výchova a péče o potomky rodičům méně času než dříve
Because the drachma does not exist anymore , it cannot be devalued . Jelikož již řecká drachma neexistuje , nelze ji devalvovat
Because Rumsfeld is the primary architect of the upcoming defense review , it is very unlikely to recommend an increase in the size of the force . A protože je Rumsfeld hlavním architektem chystaného obranného hodnocení , je velmi nepravděpodobné , že by toto hodnocení doporučilo zvýšit velikost ozbrojených sil
Because they know they are less potent , particularly in demographic and economic terms , Russians feel they have to do “ more . ” Jelikož Rusové vědí , že jsou zejména v demografických a ekonomických otázkách méně silní , mají pocit , že musí dělat více
Because the United States is the most powerful and wisest of nations , it has a unique role to play , and the world should rally behind it in courageously tackling this challenge . Vzhledem k tomu , že Spojené státy jsou nejmocnějším a nejmoudřejším národem , mají jedinečnou úlohu , kterou musejí sehrát , a svět by se za ně při smělém vyřizování této výzvy měl postavit
Because their legitimacy does not rest upon the support of their people , these non - democratic regimes consider the risk of opening themselves greater than the cost of maintaining the status quo . Protože jejich legitimita se neopírá o podporu lidu , tyto nedemokratické režimy jsou přesvědčené , že riziko otevírání se je větší než daň , již platí za zachovávání stata quo
Because no European state can afford to “ go it alone , ” military reform demands greater integration and information sharing , as control of information will be key in future conflicts . Existují jak demokracie nerespektující zákon , tak nedemokratické \„ právní státy “ ( Rechtsstaat )
Because misrule sapped vitality from Nigeria and Indonesia , the same could happen to them during their transition to democratic government . Vzhledem k tomu , že špatná vláda vysála z Nigérie a Indonésie jejich životní sílu , může se totéž přihodit na jejich cestě k demokratické vládě
Because the US is such an outspoken proponent of human rights internationally , its failure to respect rights assumes added significance , contributing to a rising tide of anti - Americanism in much of the world . Jelikož jsou USA tak otevřeným obhájcem lidských práv po celém světě , jejich selhání tato práva respektovat má o to větsí význam a přispělo ke vzedmutí vlny antiamerikanismu ve velké části světa
Because of past exploitation , some African - American women refuse to allow amniotic tissue to be collected for prenatal diagnosis as they fear the uses that could be made of this tissue . Kvůli zneužívání v minulosti odmítají afroamerické ženy odběr plodové tkáně pro prenatální diagnózu , jelikož se obávají jejího dalšího využití
Because United Russia will hold a parliamentary majority , opposition to executive authority should be much weaker than when the Communists formed the largest faction . Vzhledem k tomu , že parlamentní většinu bude mít Jednotné Rusko , opozice vůči výkonné moci by měla být mnohem slabší než v dobách , kdy největší frakci tvořili komunisté
Because we cannot anticipate what our descendants will need to know about us in order to understand themselves , we stockpile – piously and indiscriminately – any visible trace that might testify as to what we are or what we will become . Protože nemůžeme předvídat , co budou naši potomci muset vědět o nás , aby pochopili sebe sama , hromadíme – zbožně a nevybíravě – jakoukoli hmatatelnou stopu , jež by mohla vypovědět o tom , kdo jsme nebo čím budeme
Because they attract followers , governments must take them into account both as allies and adversaries . A protože tím přitahují četné stoupence , musí je brát vlády v úvahu jako své spojence i protivníky
Because they often involve citizens who are well placed in the domestic politics of several countries , they can focus the attention of media and governments onto their issues , creating new transnational political coalitions . A jelikož jsou často jejich členy občané s prestižním postavením v domácí politice několika zemí , mohou poutat pozornost médií i vlád na své otázky a vytvářet nové nadnárodní politické koalice
Because of the unprecedented scale of Al Qaeda ' s attacks , the focus is properly on Islamic extremists . Kvůli bezprecedentnímu rozsahu útoků al - Káidy se pozornost náležitě obrací na islámské extremisty
Because of the sensitivity of sources and the dangers of disclosure , much of this work is carried out through bilateral arrangements . Kvůli citlivosti zdrojů a nebezpečí vyzrazení většina této práce probíhá prostřednictvím bilaterálních smluv
Because modern societies are similar in their vulnerabilities , countries have a great deal to learn from each others ' mistakes and best practices . Zranitelná místa moderních společností jsou si velmi podobná , a proto se jednotlivé země mohou v mnohém poučit z chyb a osvědčených postupů ostatních
Because accurate statistics about reserves in countries like Saudi Arabia are not available , it is impossible to settle the dispute definitively . Jelikož přesné statistiky o zásobách ropy v zemích , jako je Saúdská Arábie , nejsou dostupné , nelze tento spor s konečnou platností vyřešit
Because its preferred approach of regime change has proven slower than expected , and because time plays into Kim ’ s hands , the Bush administration faces three other options in attempting to deal with North Korea ’ s nuclear weapons . Protože se přístup zaměřený na změnu režimu , který upřednostňovaly Spojené státy , ukázal jako pomalejší , než se čekalo , a protože čas hraje Kimovi do not , má Bushova administrativa tři další možnosti , jak se pokusit vypořádat se severokorejskými jadernými zbraněmi
Because globalization will spread technical capabilities , and information technology will allow broader participation in global communications , American preponderance will become less dominant later this century . Jelikož globalizace rozšíří technické možnosti a informační technologie umožní širší účast na globální komunikaci , ztratí americká převaha v průběhu tohoto století na výraznosti
Because they train together , NATO countries can operate effectively even when not all members of the organization are officially involved . Poněvadž podstupují společný výcvik , členské země NATO dokáží účinně jednat , i když nejsou oficiálně angažováni všichni členové organizace
Because of its leading edge in the information revolution , and its vast investment in traditional power resources , the US will remain the world ' s single most powerful country well into this new century . Vzhledem ke svému přednímu postavení v prudkém rozvoji informačních technologií a obrovským investicím do tradičních zdrojů moci budou USA po značnou část tohoto nového století nadále jedinou nejmocnější zemí
Because of its suddenness , it is tempting to write this shift off as a fluke . Vzhledem k jeho nenadálosti bychom nad ním mohli mávnout rukou a označit jej za náhodu
Because China ' s domestic market is so huge , many companies have not yet turned their attention overseas . Vzhledem k tomu , že čínský domácí trh je tak velký , mnoho firem se zatím ani nesnaží obracet pozornost za hranice
Because immigrants participate in America ’ s economic and political arenas , Americans are used to different sorts of people and so distinguish those differences that might damage the country from those that will not . Protože přistěhovalci participují na ekonomických a politických arénách Spojených států , jsou Američané zvyklí na různé typy lidí a dokážou rozeznávat odlišnosti , které by mohly zemi uškodit , od odlišností , u nichž nic takového nehrozí
Because of Islam ' s messianic fusion of the political , religious and cultural dimensions , says Huntington , the West and Islam are destined to \ clash \ because the two systems are fundamentally irreconcilable . Vzhledem k mesiánskému splynutí politických , náboženských a kulturních dimenzí islámu jsou podle něj Západ a islám přímo předurčeny k tomu , aby se \ střetly \ , neboť tyto dva systémy jsou svou podstatou nesmiřitelné
Because Georgia stands directly in the geographical path to realizing this goal , Russia had to deal with it first . Z geografického pohledu realizaci tohoto cíle stojí přímo v cestě Gruzie , a Rusko se s tím tedy nejprve muselo vyrovnat
Because of this lack of grassroots political organization , the TRT is incapable of linking its electoral support with the day - to - day work of government . Pro chabé politické kořeny nedokáže tato strana navázat na volební podporu každodenní činností vlády
Because we have a framework for high - level discussions , we can – and do – pick up the phone and talk . Jelikož máme rámec pro diskuse na vysoké úrovni , můžeme zvednout telefon a hovořit – a také to děláme
Because the Czech Parliament ’ s upper house has an absolute veto over constitutional amendments , the opportunity to amend the Constitution was lost . Vzhledem k tomu , že horní sněmovna Parlamentu ČR má právo absolutního veta ústavních pozměňovacích návrhů , byla šance upravit Ústavu ČR zmařena
Because Havel did not go through the usual party schools of political training , he often felt that he need not respect the rules of the political game , and he often showed contempt for the compromises and moral short cuts practiced by politicians . Poněvadž Havel neprošel obvyklým stranickopolitickým školením , míval často pocit , že nemusí respektovat pravidla politické hry a nad kompromisy a mravními zkratkami politiků nezřídka projevoval své pohrdání
Because we both believe in power , it is easy for the two of us to understand each other . Poněvadž my i oni věříme v moc , snadno si navzájem porozumíme
Because the state system is based on redistribution , those extra funds are likely to be spent immediately , risking bankruptcy of the system for a second time . Jenže vzhledem k tomu , že státní systém je založen na přerozdělování , je více než jisté , že tyto finanční prostředky budou okamžitě vynaloženy , čímž vzniká riziko , že systém zkolabuje podruhé
Because the Bush administration , as its officials repeatedly insist , placed the installation of democratic , human - rights - oriented regimes , by force if necessary , at the core of US foreign policy , those who see only aggressive imperialism in America ’ s interventions in Afghanistan and Iraq view human rights in a more skeptical light . Vzhledem k tomu , že Bushova administrativa , jak její představitelé opakovaně prohlašují , středem své zahraniční politiky učinila zavádění demokratických , lidskoprávně orientovaných režimů , v případě potřeby silou , ti , kdo v amerických intervencích do Afghánistánu a do Iráku vidí jen agresivní imperialismus , pohlížejí na lidská práva v mnohem skeptičtějším světle
Because of this , the EU ' s neighbors have felt magnetically attracted to this area of peace and prosperity . To je důvod , proč se sousedé EU vždy cítili magneticky přitahováni do tohoto území míru a prosperity
Because Europe was stupid enough to self - destruct in two world wars , the West ' s claim to world leadership belongs to you , the Americans . Vzhledem k tomu , že Evropa byla natolik hloupá , že se zničila ve dvou světových válkách , nárok Západu na světovou vůdcovskou úlohu přísluší Vám , Američanům
Because both India and China did increase trade substantially , they are both considered as globalizers by the World Bank ' s criterion . Jak ale dokazuje zkusenost i z dalsích zemí , např
Because policymakers operate in second - best environments , optimal reform trajectories - even in apparently straightforward cases such as price reform - cannot be designed without due regard to prevailing conditions and without weighing the consequences for multiple distorted margins . Protože politikové nepůsobí v ideálním prostředí , nelze optimální dráhu reforem - dokonce ani v tak zdánlivě jasných případech , jako je cenová reforma - navrhnout bez řádného ohledu na převládající podmínky a bez zvážení důsledků pro četná zkreslená rozpětí
Because of Turkey ’ s specific characteristics – its size , geopolitical position , and religious traditions – accession to the EU presents both great challenges and huge opportunities for the two sides . Vzhledem ke specifickým charakteristikám Turecka – jeho velikosti , geopolitickému postavení a náboženským tradicím – představuje jeho vstup do EU pro obě strany obrovské výzvy i obrovské příležitosti
Because of failing health , Pinochet may still escape punishment . Kvůli špatnému zdraví může Pinochet stále ještě uniknout svému trestu
Because the size of the losses was unknown – sub - prime losses alone are estimated at between $ 50 billion and $ 200 billion , depending on the magnitude of the fall in home prices , which is also unknown – and no one knew who was holding what , no one trusted counterparties , leading to a severe liquidity crunch . Poněvadž nebyl znám rozsah ztrát – ztráty z podřadných hypoték se odhadují na 50 až 200 miliard dolarů , podle velikosti propadu cen domů , která je rovněž neznámá – a nevědělo se , kdo měl co v majetku , nikdo nevěřil žádné protistraně , což vedlo k vážné likviditní tísni
Because Sunni Arabs , comprising less than 25 % of the population , knew that they could not win a democratic election , many of their leaders urged a boycott . Vzhledem k tomu , že sunnitští Arabové , tvořící méně než 25 % populace , věděli , že v demokratických volbách zvítězit nemohou , mnozí jejich předáci vyzývali k bojkotu
Because it overshoots , the exchange rate fluctuates more than the price level . A protože ji překročí , směnný kurz vykazuje větší výkyv než cenová hladina
Because of its poverty , its complexity , and its vastness ( even national elections have to be held over the course of several weeks , to accommodate hundreds of millions of voters ) , the uptake of market reforms has been gradual , but also remarkably resilient to shocks . Vzhledem ke své chudobě , komplikovanosti a nesmírné velikosti ( dokonce i všeobecné národní volby se musejí konat několik týdnů , aby byla stovkám miliónům voličů umožněna volba ) , byl postup tržních reforem jen pozvolný , ale rovněž neuvěřitelně odolný vůči různým šokům
Because it is concentrated in poor countries , it seems , the world has shrugged . Protože je koncentrována v chudých zemích , zdá se , že se z toho svět jaksi vyvlíknul
Because of rural impoverishment and a drought earlier this year , dire hunger afflicts millions of people . Kvůli venkovské chudobě a letošnímu suchu trpí miliony lidí děsivým hladem
Because these activities ’ costs are so high and their benefits so low , stopping them would be easy . Vzhledem k tomu , že cena těchto činností je tak vysoká a jejich přínosy tak malé , bylo by snadné je zastavit
Because of the careful , thorough work of the IPCC , the world has been able to move beyond the usual name - calling and partisan debates to reach an understanding of the real stakes in man - made climate change . Díky pozorné a důkladné práci IPCC se mohl svět jednou oprostit od vzájemného urážení a předpojatých debat a pochopit , oč v otázce klimatických změn vyvolaných lidskou činností doopravdy jde
Because African poverty contributed to the uncontrolled spread of AIDS , the combination of climate shocks and epidemic disease is devastating . Chudoba v Africe přispěla k nekontrolovatelnému šíření choroby AIDS
Because of the onset of the El Nino , it ' s likely that the drought will continue into the coming year . Teď přichází El Niňo , takže je navíc dost možné , že sucho bude pokračovat i v příštím roce
Because the long - term budgetary challenges that the US is so badly mismanaging are not unique , America ' s fiscal blunders provide important lessons for other countries . Poněvadž dlouhodobé rozpočtové otázky , které USA tak špatně zvládají , nejsou nikterak specifické , mohou si z fiskálních přehmatů Ameriky vzít důležité ponaučení také další země
Because America ’ s economy is so large , and the dollar so central to global finance , chronic US budget deficits mean huge global repercussions . A protože je americká ekonomika tak velká a dolar tak klíčový pro světové finance , mají rozpočtové schodky USA ohromné celosvětové důsledky
Because of this “ self - illness ” ambiguity , mental disorders are linked with personal values , belief systems , and interests in ways that are distinct from physical diseases . Vzhledem k této nejednoznačnosti \„ nemocí vlastního já “ jsou duševní poruchy provázány s osobními hodnotami , názorovou soustavou a zájmy způsobem , který se od fyzických onemocnění liší
Because of its economic and trade muscle , China is bound to play a more prominent role as the Doha round unfolds . Číně se kvůli její hospodářské a obchodní síle musí při realizaci daužského kola liberalizace dostat přednějšího postavení
Because the old save less , lower aggregate savings in rich countries will crimp the relative abundance of capital available to poorer economies . Staří lidé méně šetří , a nižší celkové úspory tak ovlivní relativní bohatství , jež mají k dispozici chudší ekonomiky
Because all 27 states must ratify the Treaty , it therefore seems obvious that it cannot enter into force in its current form , and that the “ yes ” countries cannot push ahead with it unchanged . Poněvadž smlouvu musí ratifikovat všech 27 států , je tedy podle všeho zřejmé , že v nynější podobě v platnost vstoupit nemůže a že státy , které ji schválily , ji nemohou beze změn dále prosazovat
Because ideological clashes here seem to center around women ’ s bodies and clothes perhaps it is time we stopped asking “ how should an ideal Turkish woman look ? ” and start asking “ should there be an ideal woman Turkish woman at all ? ” After all , pluralism is not only a political principle , it is one a free society applies to individuals – male and female – as well . Poněvadž ideologické rozbroje se tu podle všeho točí kolem ženských těl a šatů , nadešel snad čas přestat se tázat , \„ Jak by měla vypadat ideální turecká žena ? “ a začít se ptát , \„ Měl by vůbec existovat ideál turecké ženy ? “ Ostatně pluralismus není jen politický princip ; jde rovněž o zásadu , která se ve svobodné společnosti vztahuje na jedince – na muže i ženy
Because stability is their great goal , China ' s communist rulers , if they are wise , will allow Hong Kong to show the way to a system in which Chinese govern themselves democratically , peacefully , and prosperously . Stabilita je velkým cílem čínských komunistických vládců , a proto jsou - li dostatečně rozumní , měli by Hongkongu umožnit , aby jim ukázal cestu k režimu , v němž si Číňané budou vládnout demokraticky , mírově a hospodářsky úspěsně
Because even many financially sophisticated homeowners will find direct participation in derivative markets too daunting , the next stage in the development of real estate risk management will be to create suitable retail products . Protože i mnoha finančně zběhlým majitelům domů bude přímá účast na trzích s deriváty připadat příliš odrazující , bude další etapou vývoje řízení rizik v oblasti nemovitostí vytvoření vhodných maloobchodních produktů
Because Argentina ’ s annual GDP now runs at about 500 billion pesos , one of these bonds today would pay a dividend of 50 pesos ( about $ 17 or € 13 ) a year . Vzhledem k tomu , že roční HDP Argentiny se dnes pohybuje kolem 500 miliard pesos , každý z těchto dluhopisů by ročně vynesl dividendu 50 pesos ( kolem 17 USD nebo 13 EUR )
Because of these destructive incentives , Eastern Germany , Sinn argues , will remain a region of chronic unemployment , much like Italy ' s Mezzogiorno , which has been a drain on Italian finances for decades . Kvůli těmto destruktivním pobídkám zůstane východní Německo podle Sinnových slov oblastí s chronickou nezaměstnaností , podobně jako Mezzogiorno v Itálii , které odčerpává italské finance už desítky let
Because of these ideals , he proclaimed , the United States “ remains a beacon of hope for all who dream of liberty and a shining example to the world of what a free people can achieve . ” Díky těmto ideálům , prohlásil Bush , zůstávají Spojené státy \„ majákem naděje pro všechny , kdo sní o svobodě , a zářným příkladem světu , čeho všeho jsou s to dosáhnout svobodní lidé “
Because I was in the US at the time of the Australian election , I was under no compulsion to vote . Protože jsem v době australských voleb pobýval v USA , nebyl jsem povinen hlasovat
Because the customer is only interested in the total price that he must pay for all goods in a bundle , and since the amount of the purchased units of this bundle is dependent only on the total price , individual sellers are encouraged to ask for particularly high prices . Poněvadž zákazník se zajímá pouze o celkovou cenu , již musí zaplatit za zboží jako balík , a poněvadž množství nakoupených součástí tohoto balíku závisí pouze na jeho celkové ceně , prodejce jednotlivých položek to vede k požadavkům obzvlášť vysokých cen
Because of the “ capital utilization effect , ” the capital - labor ratio would not , in fact , decline , and hence there would be no significant effect on the marginal productivity of hours worked . Díky \„ efektu využití kapitálu “ by poměr kapitálu a práce ve skutečnosti neklesl , takže by to nemělo žádný významný vliv na mezní produktivitu odpracovaných hodin
Because investment is so low , net capital exports from Germany are nearly 4 % of GDP . Vzhledem k tomu , že investice jsou tak nízké , čistý vývoz kapitálu z Německa tvoří bezmála 4 % HDP
Because wages are determined by the law of scarcity , some people cannot earn enough money to live a decent life . Poněvadž o mzdách rozhoduje zákon nedostatkovosti , někteří lidé si nemohou vydělat dost peněz na slušný život
Because it remains hooked on a statist culture , and will likely be debilitated by an unreliable partner , the new government will find it hard to push through a series of urgent reforms ( e . g . Vzhledem k tomu , že se dosud neoprostil od kultury centrálního plánování a že spolupráce s nespolehlivým partnerem jej dále oslabí , bude pro novou vládu nesmírně obtížné prosadit řadu naléhavých reforem ( např
Because of the government ' s inactivity , such barriers are rising across the Indonesian archipelago . A kvůli laxnosti indonéské centrální vlády rostou tyto bariéry po celém indonéském souostroví jako houby po dešti
Because Indonesia ' s government will likely be weak for years to come , Mrs Megawati should forge alliances with the many civil society groups that are emerging in Indonesia and which support a democratic regime . Vzhledem k tomu , že indonéská vláda bude v několika příštích letech nejspíše chatrná a slabá , měla by Sukarnoputriová navazovat spojenectví a partnerství se stále větším počtem občanských skupin , které podporují demokratický režim
Because it will take time to collect revenues from the regional VAT , the EU should provide financial help during the transition . Poněvadž zisk z regionální DPH nebude okamžitý , měla by EU na přechodnou dobu poskytnout finanční pomoc
Because each accession treaty must be agreed unanimously , the potential for deadlock is obvious . A protože každá smlouva o přijetí do EU musí být schválena jednomyslně , nelze vyloučit , že některé země budou dělat obstrukce
Because President Alexander Lukashenka ' s behavior is so outrageous , a change of regime becomes possible . Vzhledem k tomu , že chování prezidenta Alexandra Lukašenka je značně pobuřující , změna režimu je možná
Because America is the most powerful nation on earth , it ought to use that power more assertively . Amerika je nejmocnějším národem na světě , a proto by prý měla používat síly rozhodněji
Because these ideologies ’ claim to be in possession of the ultimate truth is bound to be false , they can be imposed on society only through repression and compulsion . Protože tvrzení těchto ideologií , že právě ony jsou nositelkami konečné pravdy , je zákonitě mylné , lze je společnosti vnutit pouze prostřednictvím útlaku a donucování
Because development projects are designed and implemented by outsiders , when the experts leave , little remains ; Jelikož rozvojové projekty jsou navrhovány a realizovány lidmi zvenčí , jakmile experti odejdou , zůstane z pomoci jen málo
Because SDRs are an interest - bearing instrument , donating countries would incur interest costs . Vzhledem k tomu , že SDR je úročitelný instrument , přineslo by to dárcovským zemím úrokové výdaje
Because our societies have no sense of limits , they strive to eliminate death from our consciousness . Naše společnosti nedokáží vnímat žádné meze , a proto se snaží vytěsnit smrt ze svého vědomí
Because of this rule , investors may only see an apparent worsening of the country ' s fiscal position , and so may demand higher interest rates . Vzhledem k tomuto pravidlu by pak investoři mohli usoudit , že fiskální situace státu se zhoršuje , a mohli by začít požadovat vyšší úrokové sazby
Because of tax advantages and inappropriate accounting practices firms richly rewarded executives with stock options . Firmy štědře odměňovaly své výkonné pracovníky akciovými opcemi , protože z toho měly daňové výhody a protože účetní praxe byla zastaralá
Because there are tradeoffs , these decisions can only be made as part of a political process . Protože se jedná o kompromisy , lze tato rozhodnutí uskutečňovat jedině jako součást politického procesu
Because fiscal policy did not stimulate the economy , a greater burden was placed on monetary policy . Jelikož fiskální politika ekonomiku nestimulovala , spočívalo větší břemeno na politice monetární
Because of higher oil prices , for example , America ’ s spending on oil imports has increased by roughly $ 50 billion a year – money that otherwise would have been spent mostly on goods made in America . Kvůli vyšším cenám ropy se například americké výdaje na dovoz ropy zvýšily o zhruba 50 miliard USD ročně – což jsou peníze , které by jinak byly utraceny především za zboží vyrobené v Americe
Because markets are always efficient , there is no need for government intervention . Vzhledem k tomu , že trhy jsou vždy efektivní , státních intervencí není zapotřebí
Because there is no extra cost associated with an additional individual enjoying the benefits of any piece of knowledge , restricting knowledge is inefficient . Vzhledem k tomu , že požívá - li přínosů určité znalosti další jedinec , nevznikají tím žádné dodatečné náklady , omezovat vědění je neefektivní
Because it normally takes a year or more for the full effects of monetary policy to be felt , central banks need to act preemptively , not reactively . Poněvadž obvykle trvá rok či déle , než se účinky měnové politiky plně projeví , centrální banky musí jednat preventivně , ne reaktivně
Becoming a democratic , economically prosperous state may , indeed , be beyond the reach of Kosovars for years to come , because Kosovo first needs to become its own state if prosperity and democracy are to take root . Dosáhnout toho , aby se Kosovo stalo demokratickým a ekonomicky prosperujícím státem , může být skutečně daleko nad možnosti Kosovanů , minimálně pro nejbližší léta , protože Kosovo se nejprve musí stát samostatným státem , aby kořeny prosperity a demokracie měly vůbec kde zakořenit
Because tax evasion is more widespread in Italy than elsewhere , the tax burden is concentrated on a smaller group of taxpayers who face very high rates . Vzhledem k tomu , že daňové úniky jsou v Itálii mnohem rozšířenější než jinde , daňové břemeno spočívá na bedrech menší skupiny daňových poplatníků , kteří pak platí vysoké sazby
Because the period of rapid IT spending in Europe coincided with a cyclical downturn in the world economy , it may still be too early to see its benefits . Poněvadž období překotného investování do informačních technologií v Evropě kolidovalo s cyklickým oslabením světové ekonomiky , je na jeho výsledky možná stále ještě brzy
Because all of them compete for these proportional seats , government infighting remains acute . Vzhledem k tomu , že všechny soupeří o křesla udělovaná podle poměrného systému , boje uvnitř vlády jsou nadále velmi ostré
Because reform threatens their privileges , it must be resisted . A protože samozřejmě reforma ohrožuje jejich privilegia , budou jí vzdorovat
Because we see ourselves as imperfect , below what God wants , we sacrifice the bad in us , or sacrifice things we treasure . Jelikož se shledáváme nedokonalými , obětujeme to špatné v nás či obětujeme věci , které jsou pro nás cenné
Because it combines the two strategies , nothing is more satiating than a sacred massacre . Protože to zahrnuje obě startegie , nic není uspokojivější , než posvátný masakr
Because a society does not become “ blocked ” on its own a small , isolated group that perceives all change as an attack on itself , is blamed . Vzhledem k tomu , že společnost se nemůže “ zablokovat ” sama od sebe , je na vině jistá izolovaná skupina , která jakoukoli změnu považuje za útok proti sobě
Because they avoid over - simplification , foxes make fewer mistakes . A protože se vyhýbají přehnanému zjednodušování , dopouštějí se lišky méně chyb
Because Nepal ’ s police more or less declared that they cannot defeat the Maoists on their own , after much maneuvering , the government deployed the army under an Integrated Internal Security and Development Program ( IISDP ) , reportedly modeled after the ‘ hearts and mind ’ strategy pursued by the United States during the Vietnam War . Poněvadž nepálská policie víceméně prohlásila , že není schopna maoisty porazit sama , vláda po dlouhém manévrování nasadila armádu , a to v rámci tzv . integrovaného interního bezpečnostního a rozvojového programu , který byl údajně vytvořen podle strategie \„ srdcí a duší “ , kterou uplatňovaly Spojené státy během války ve Vietnamu
Because pharmaceutical companies want their drug to work , they are rarely interested in studying what to do if it is ineffective . Jelikož si farmaceutické společnosti přejí , aby jejich lék účinkoval , jen zřídkakdy mají zájem zkoumat , co je potřeba udělat , pokud je neúčinný
Because America only respects strong partners , Russia will modernize the components of its national power that make it comparable to the US , in particular its nuclear arsenal . Vzhledem k tomu , že Amerika respektuje jen silné partnery , Rusko bude modernizovat ty složky svých národních sil , jež jej staví na úroveň srovnatelnou s USA , tedy zejména svůj jaderný arzenál
Because of an inadequate number of polling stations , I believe that in Harare and Chitungwiza alone more than 360,000 people stood in a queue to vote but never gained the opportunity to cast their ballot . Domnívám se , že jen v těch největsích městech - Harare a Chitungwize - nevhodilo svůj hlasovací lístek do volební urny více než 360000 voličů , a to jen proto , že se na ně kvůli frontám před volebními místnostmi nedostalo
Because an “ eye for an eye ” can never work when communities are in conflict – reprisal leads to a counter - reprisal in the sort of blood spiral we are seeing in the Middle East . Princip \„ oko za oko “ totiž nikdy nemůže fungovat , pokud je společnost ve sporu – odplata vede k protiodplatě a vyvolává krvavou spirálu , jaké jsme svědky na Blízkém východě
Because the grind of government can obscure enduring principle , people inspired by the best motives now find themselves on the same side as their criminal adversaries . Jelikož každodenní vládní \„ provoz “ může zatemnit trvalé principy , i lidé vedení nejlepšími motivy se dnes ocitají na stejné straně jako jejich zločinečtí soupeři
Because the region shares many outward forms of European culture , it is a short step to assuming that recent moves to free - markets and democracy will be seamless and permanent . Regionu jsou společné některé vnější formy evropské kultury , a proto je jen krůček k přesvědčení , že současný vývoj směrem k volnosti trhů a demokracii bude přímočarý a trvalý
Because of them , we won ' t pay our debts or reform the financial system . Díky nim teď nedokážeme splácet dluhy ani reformovat finanční systém
Because these institutions do not exist , the UN must now invent them . A poněvadž tyto instituce neexistují , musí je OSN vytvořit
Because of the system of collegiality , the sheer number of commissioners even now strains the Commission ' s decisionmaking capacity . Kvůli systému kolegiality už i teď naprostá většina komisařů ztěžuje rozhodovací schopnost Komise
Because they are close to us , nonhuman great apes are suitable for research on several diseases that cause human suffering . Díky své příbuznosti s člověkem jsou tzv . velké opice vhodné pro výzkum chorob , které trápí lidstvo
Because all EU member countries must ratify the constitution , a French “ Non ” will , in effect , kill it . Vzhledem k tomu , že ústavu musí ratifikovat všechny členské státy EU , francouzské \„ non “ ji v podstatě pohřbí
Because services account for 70 % of European GDP , the potential impact from enhanced competition is substantial . Jelikož služby tvoří 70 % evropského HDP , potenciální dopad zvýšené konkurence v této oblasti by byl značný
Because Chinese internet users are now more likely to find out about a breaking story in real time and question why the official press hasn ' t covered it , China ' s conventional media now feel pressure from the public to cover events that they might otherwise dodge . Jelikož se nyní zvýšila pravděpodobnost , že se čínští uživatelé internetu dozvědí o bleskové zprávě v reálném čase a začnou si klást otázku , proč o ní neinformoval oficiální tisk , ocitají se čínská konvenční média pod tlakem veřejnosti , aby začala pokrývat i události , jimž by se jinak vyhnula
Because the Bush administration took a “ hands off ” approach to the Israel - Hezbollah war in south Lebanon , and given the military straitjacket the US finds itself in because of the Iraq war , the EU had to take the lead . Jelikož Bushova administrativa zvolila ve vztahu k válce mezi Izraelem a Hizballáhem v jižním Libanonu přístup \„ ruce pryč “ a vzhledem k faktu , že se USA kvůli válce v Iráku ocitly z vojenského hlediska ve svěrací kazajce , musela se do čela postavit Evropská unie
Because Chinese indigenous firms are uncompetitive , foreign firms find it profitable to invest and produce in China . Vzhledem k tomu , že původní , domácí čínské firmy nejsou konkurenceschopné , je pro zahraniční společnosti výhodné investovat a produkovat v Číně
Because bastards are out there , we still need government and personal enforcement of economic exchange . Kvůli existenci bastardů stále potřebujeme vládu a osobní prosazování ekonomické výměny

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Cesar Romero Because of my age and because there's more work on the small screen. What it's missing in quality it makes up for in quantity. From an actor's selfish point of view.
Fiona Apple Because for whatever reason, even though I want to stay home all the time and be left alone, I want to tell the world who I am now.
Sophia Bush Because sorry to say, women run the house. They run the family. They hold things up. I mean, it's like you don't ever see your mom get sick because she handles everything. And it's kind of amazing I think to show people just how strong women are.
Jeffrey Kluger Becoming food savvy is one thing, but it's amazing how fast savvy turns to snooty, and snooty leaves you preparing three-hour meals that break your budget and that the kids won't even eat.
Melanie Laurent Because I've made a film with such an amazing director as Tarantino, I'm much more conscious of working with good directors from now on, so that's what's important to me. I don't really care about making a big movie - I just want to make good ones.
Nancy Friday Because society would rather we always wore a pretty face, women have been trained to cut off anger.
Drew Barrymore Becoming emancipated at 14, my life wasn't normal. I didn't have to go to school, so I didn't. I was rebellious by nature. I spent my 20s focusing on my company, Flower Films, and producing movies. Now that I'm almost 30, I would like to try other things in lie. I'm crazy about photography, and I want to take an art history class.
Laura Riding Because most people are not sufficiently employed in themselves, they run about loose, hungering for employment, and satisfy themselves in various supererogatory occupations. The easiest of these occupations, which have all to do with making things already made, is the making of people: it is called the art of friendship.
Camille Paglia Because most of my career in the classroom has been at art schools (beginning at Bennington in the 1970s), I am hyper-aware of the often grotesque disconnect between commentary on the arts and the actual practice or production of the arts.
Lev Grossman Becoming an author changes your attitude too. Once you see where books come from, and how they're made, they never seem quite as sacred again.
Eva Herzigova Because beauty isn't enough, there must be something more.
Neil Gaiman Because, if one is writing novels today, concentrating on the beauty of the prose is right up there with concentrating on your semi-colons, for wasted effort.
Ruud van Nistelrooy Because of that I don't care when I read in the newspaper that I am colourblind. I went through a red light in my car and I stopped when I before a green light. So I must be really colourblind, eh?
Coolio Because I'm a young black man driving a really nice, expensive car, I sometimes get harassed when I'm rolling through a ghetto neighbourhood.
Bertolt Brecht Because things are the way they are, things will not stay the way they are.
Anthony J. D'Angelo Become a student of change. It is the only thing that will remain constant.
William J. Clinton Because primarily of the power of the Internet, people of modest means can band together and amass vast sums of money that can change the world for some public good if they all agree.
Sarah Zettel Becoming a mother cannot help but change things. An author's life is reflected in their writing, whether they want it to be or not, and parenthood is one of the biggest life changes there is.
Philip Emeagwali Because I believe that humans are computers, I conjectured that computers, like people, can have left- and right-handed versions.
David Cameron Because with courage and conviction I believe we can deliver a more flexible, adaptable and open European Union in which the interests and ambitions of all its members can be met.
Kevin Patterson Because at bottom, I'm interested in fear, and in courage and cowardice and these are easier to get at through fiction, where you can enter people's heads.
Michael Reagan Because of my father, we are that Shining City on a Hill.
Wayne Rooney Becoming a dad was the proudest moment of my life. Playing football does not even compare.
Wayne Rooney Becoming a dad means you have to be a role model for your son and be someone he can look up to.
Rosanne Cash Because I was starting out in my 20's. I wanted to do it on my own. I didn't want to use my dad or have people say I was using him.
Elie Wiesel Because of indifference, one dies before one actually dies.
Emily Dickinson Because I could not stop for death, He kindly stopped for me The carriage held but just ourselves and immortality.
Soren Kierkegaard Because of its tremendous solemnity death is the light in which great passions, both good and bad, become transparent, no longer limited by outward appearences.
Abbie Hoffman Become an internationalist and learn to respect all life. Make war on machines. And in particular the sterile machines of corporate death and the robots that guard them.
Ryan White Because of the lack of education on AIDS, discrimination, fear, panic, and lies surrounded me.
Meg Whitman Because if you don't have a great workforce, a great higher education system, you're not going to have the next eBay, the next AmGen, the next, you know, Miasole, and not only California but America is going to fall behind a whole new competitive context which is obviously China, India, and other countries.
Alan Moore Because our entire universe is made up of consciousness, we never really experience the universe directly we just experience our consciousness of the universe, our perception of it, so right, our only universe is perception.
Gus Van Sant Because I didn't have brothers, I was always interested in the kids down the street that had four brothers in their family, so I became one of them - but it was not my family. I've always been attracted to temporary families. They tend to be lost characters.
Camille Paglia Because of my own family's service (in the U.S. Army, Navy, and Massachusetts and New York National Guard), I am a strong supporter of the military and do believe that there are just wars.
Gus Van Sant Because I didn't have brothers, I was always interested in the kids down the street that had four brothers in their family, so I became one of them - but it was not my family.
Sophia Bush Because sorry to say, women run the house. They run the family. They hold things up. I mean, it's like you don't ever see your mom get sick because she handles everything. And it's kind of amazing I think to show people just how strong women are.
Bono Because you know when you first become famous, you start walking a little different because people are staring at you.
Rachel Weisz Because I think in order to get famous you have to be known for something. Like 'You're the romantic comedy girl' or 'You're the Oscar-winning whatever girl.'
Carnie Wilson Becoming famous is a strange thing in your own right.
Macy Gray Becoming famous and selling a lot of records doesn't change a thing.
Ryan White Because of the lack of education on AIDS, discrimination, fear, panic, and lies surrounded me.
Jeffrey Kluger Becoming food savvy is one thing, but it's amazing how fast savvy turns to snooty, and snooty leaves you preparing three-hour meals that break your budget and that the kids won't even eat.
Ralph Merkle Because of technological limits, there is a certain amount of food that we can produce per acre. If we were to have intensive greenhouse agriculture, we could have much higher production.
Desmond Tutu Because forgiveness is like this: a room can be dank because you have closed the windows, you've closed the curtains. But the sun is shining outside, and the air is fresh outside. In order to get that fresh air, you have to get up and open the window and draw the curtains apart.
Milos Forman Because if you lived, as I did, several years under Nazi totalitarianism, and then 20 years in communist totalitarianism, you would certainly realize how precious freedom is, and how easy it is to lose your freedom.
Laura Riding Because most people are not sufficiently employed in themselves, they run about loose, hungering for employment, and satisfy themselves in various supererogatory occupations. The easiest of these occupations, which have all to do with making things already made, is the making of people: it is called the art of friendship.
P. J. O'Rourke Because of their size, parents may be difficult to discipline properly.
Julia Sweeney Because death and illness are the most horrible things in life, of course that's where the most absurdly funny things are going to happen.
Kevin Rudd Because the time has come, well and truly come, for all peoples of our great country, for all citizens of our great commonwealth, for all Australians - those who are indigenous and those who are not - to come together to reconcile and together build a new future for our nation.
Victor Hugo Because one doesn't like the way things are is no reason to be unjust towards God.
Louis Farrakhan Because wherever I am today, I still owe it to God and I owe it to two men - the Honorable Elijah Muhammad and Malcolm X and of course, two very special women, my mother and my wife.
Soren Kierkegaard Because of its tremendous solemnity death is the light in which great passions, both good and bad, become transparent, no longer limited by outward appearences.
Lao Tzu Because of a great love, one is courageous.
Soren Kierkegaard Because of its tremendous solemnity death is the light in which great passions, both good and bad, become transparent, no longer limited by outward appearences.
Rahm Emanuel Because of the president's leadership, every American will have access to affordable, quality health care.
Sandra Fluke Because we spoke so loudly, opponents of reproductive health access demonized and smeared me and others on the public airwaves. These smears are obvious attempts to distract from meaningful policy discussions and to silence women's voices regarding their own health care.
Meg Whitman Because what happens is, as the economy suffers, tax revenues go down. But unlike businesses, where at least your variable costs go down, in government your variable costs go up: unemployment insurance, workmen's compensation, health care benefits, welfare, you name it.
David Gest Because I would give it all back to have my health.
Chaka Fattah Because when we think about the real facts: 44 million Americans without health insurance, millions without jobs, a 50-year high on mortgage foreclosures, an historic high the third year in a row on personal bankruptcies.
Drew Barrymore Becoming emancipated at 14, my life wasn't normal. I didn't have to go to school, so I didn't. I was rebellious by nature. I spent my 20s focusing on my company, Flower Films, and producing movies. Now that I'm almost 30, I would like to try other things in lie. I'm crazy about photography, and I want to take an art history class.
Madeleine Albright Because of my parents' love of democracy, we came to America after being driven twice from our home in Czechoslovakia - first by Hitler and then by Stalin.
Fiona Apple Because for whatever reason, even though I want to stay home all the time and be left alone, I want to tell the world who I am now.
Donna Brazile Because of my faith and my imagination, I was able to enjoy my childhood, even though it was tough.
Johannes Tauler Because in the school of the Spirit man learns wisdom through humility, knowledge by forgetting, how to speak by silence, how to live by dying.
Rahm Emanuel Because of the president's leadership, every American will have access to affordable, quality health care.
John P. Kotter Because management deals mostly with the status quo and leadership deals mostly with change, in the next century we are going to have to try to become much more skilled at creating leaders.
Johannes Tauler Because in the school of the Spirit man learns wisdom through humility, knowledge by forgetting, how to speak by silence, how to live by dying.
Hugh Jackman Becoming a father, I think it inevitably changes your perspective of life. I don't get nearly enough sleep. And the simplest things in life are completely satisfying. I find you don't have to do as much, like you don't go on as many outings.
Lydia Lunch Because we have so much eye candy and mind candy, spending so much time trying to pay the rent, all of this conspires to keep us from thinking too hard or taking action from that. Our time is stolen. So much of our daily life is stolen.
Lao Tzu Because of a great love, one is courageous.
Michael Jackson Because parents have power over children. They feel they have to do what their parents say. But the love of money is the root of all evil. And this is a sweet child. And to see him turn like this, this isn't him. This is not him.
Philip Emeagwali Because I am not formally trained in the medical sciences, I can bring in new ideas to AIDS research and the cross-fertilization of ideas from different fields could be a valuable contribution to finding the cure for AIDS.
Tabare Vazquez Because of my medical and ideological training, I am accustomed to saying that life is adaptation and symbiosis.
Louis Farrakhan Because wherever I am today, I still owe it to God and I owe it to two men - the Honorable Elijah Muhammad and Malcolm X and of course, two very special women, my mother and my wife.
Sophia Bush Because sorry to say, women run the house. They run the family. They hold things up. I mean, it's like you don't ever see your mom get sick because she handles everything. And it's kind of amazing I think to show people just how strong women are.
Edie Brickell Becoming a mom made me more contentious about expressing my true taste.
Tracee Ellis Ross Because of my unique experience as my mom's child, the beginning of my journey was more about me trying to figure out who I was on my own. My mom is one of the greatest moms and so supportive of all my siblings and of all of us being who we are, and not who she wanted us to be.
Michael Jackson Because parents have power over children. They feel they have to do what their parents say. But the love of money is the root of all evil. And this is a sweet child. And to see him turn like this, this isn't him. This is not him.
Arthur Schopenhauer Because people have no thoughts to deal in, they deal cards, and try and win one another's money. Idiots!
William J. Clinton Because primarily of the power of the Internet, people of modest means can band together and amass vast sums of money that can change the world for some public good if they all agree.
James Buchan Because bankers measure their self-worth in money, and pay themselves a lot of it, they think they're fine fellows and don't need to explain themselves.
David Ogden Stiers Because I don't take money, I'll go anywhere and do a benefit concert with almost any orchestra.
Herschel Walker Because my parents, growing up, they worked hard. Everyone in my family woke up early in the morning. I used to see my mother and my father go off to work, and come back and, no matter what, they had time for the kids.
Drew Barrymore Becoming emancipated at 14, my life wasn't normal. I didn't have to go to school, so I didn't. I was rebellious by nature. I spent my 20s focusing on my company, Flower Films, and producing movies. Now that I'm almost 30, I would like to try other things in lie. I'm crazy about photography, and I want to take an art history class.
Julie Andrews Because of the Thames I have always loved inland waterways - water in general, water sounds - there's music in water. Brooks babbling, fountains splashing. Weirs, waterfalls tumbling, gushing.
Drew Barrymore Becoming emancipated at 14, my life wasn't normal. I didn't have to go to school, so I didn't. I was rebellious by nature. I spent my 20s focusing on my company, Flower Films, and producing movies. Now that I'm almost 30, I would like to try other things in lie. I'm crazy about photography, and I want to take an art history class.
Michael Haneke Because I'm the author of my screenplays I know what I'm looking for. It's true that I can be stubborn in demanding that I get what I want, but it's also a question of working with patience and love.
Jimmy Carter Because I know about the Holy Land, I've taught lessons about the Holy Land all my life, and - but you can't bring peace to Israel without giving the Palestinian also peace. And Lebanon and Jordan and Syria as well.
Diane Wakoski Because, in fact, women, feminists, do read my poetry, and they read it often with the power of their political interpretation. I don't care that's what poetry is supposed to do.
Compay Segundo Because people are very interested in my poetry, in what I say.
Christopher Lasch Because politics rests on an irreducible measure of coercion, it can never become a perfect realm of perfect love and justice.
Michael Jackson Because parents have power over children. They feel they have to do what their parents say. But the love of money is the root of all evil. And this is a sweet child. And to see him turn like this, this isn't him. This is not him.
John Adams Because power corrupts, society's demands for moral authority and character increase as the importance of the position increases.
William J. Clinton Because primarily of the power of the Internet, people of modest means can band together and amass vast sums of money that can change the world for some public good if they all agree.
Carol P. Christ Because religion has such a compelling hold on the deep psyches of so many people, feminists cannot afford to leave it in the hands of the fathers.
Abbie Hoffman Become an internationalist and learn to respect all life. Make war on machines. And in particular the sterile machines of corporate death and the robots that guard them.
Ricardo Montalban Because we should always respect other nationalities, I have always tried to play them with dignity.
Randy West Because of my tremendous respect for Bob Barker and for the show's high standards of professionalism I consider this a tremendous honor that few announcers have ever been treated to. Both Rod's and Johnny's shoes are huge I can't think about filling them.
Rachel Weisz Because I think in order to get famous you have to be known for something. Like 'You're the romantic comedy girl' or 'You're the Oscar-winning whatever girl.'
Jay Inslee Because the sad fact is that the Enron Corporation and others manipulated with unfortunately great effect the energy market in the West Coast starting in 2000.
John Adams Because power corrupts, society's demands for moral authority and character increase as the importance of the position increases.
Neale Donald Walsch Because we believe that our ethnic group, our society, our political party, our God, is better than your God, we kill each other.
Graham Norton Because society places a value on masculinity, gay men aspire to it. If you go to a gay club and the doorman says, 'You do realise this is a gay club, don't you lads?' you get all excited because you think, 'Wow, he thought I was straight!'
Trishelle Cannatella Because I just like sports, I like athletics and I like competition.
Marcus Aurelius Because your own strength is unequal to the task, do not assume that it is beyond the powers of man but if anything is within the powers and province of man, believe that it is within your own compass also.
Brett Favre Because after my first year I had a lot of success, took everybody by storm, came back the next year thought it was easy and didn't have near the season I had the previous year. It was kind of a wake-up call. And so, life goes on.
Erich von Stroheim Because I select my players from a feeling that comes to me when I am with them, a certain sympathy you might call it, or a vibration that exists between us that convinces me they are right.
Steve Case Because I do think - not just in building AOL - but just the world in which we live is a very confusing, rapidly changing world where technology has accelerated.
Lydia Lunch Because we have so much eye candy and mind candy, spending so much time trying to pay the rent, all of this conspires to keep us from thinking too hard or taking action from that. Our time is stolen. So much of our daily life is stolen.
Taylor Hackford Because when you have millions of people with this kind of need for gratification, and the culture is saying that it's possible for everyone to satisfy all of their needs and desires all of the time, there are obviously going to be clashes - clashes of ego.
Gail Simmons Because I travel so much, I bring my workout clothes and shoes wherever I go. That way I can always do some exercise.
Kellan Lutz Because I'm always away, coming home to a clean house means a lot to me. Trust me, I've lived with a lot of roommates, and straight guys are just kids who don't pick up after themselves.
Rob Glaser Because Microsoft seems to sometimes not trust customer choice, they salt XP with all these little gizmos and trap doors to get people to try Microsoft stuff. But the reality is that we're downloading more players than we ever have on a worldwide basis.
Madeleine L'Engle Because you're not what I would have you be, I blind myself to who, in truth, you are.
Jean Claude Van Damme Because no matter what you say in life, the truth will always be the truth. You know when someone is telling the truth, you look in the eyes. I have a tendency to believe people.
Abbie Hoffman Become an internationalist and learn to respect all life. Make war on machines. And in particular the sterile machines of corporate death and the robots that guard them.
Johannes Tauler Because in the school of the Spirit man learns wisdom through humility, knowledge by forgetting, how to speak by silence, how to live by dying.
Louis Farrakhan Because wherever I am today, I still owe it to God and I owe it to two men - the Honorable Elijah Muhammad and Malcolm X and of course, two very special women, my mother and my wife.
Gloria Steinem Because I have work to care about, it is possible that I may be less difficult to get along with than other women when the double chins start to form.
Michael Kors Because of what's going on with the economy, I think women are realizing that maybe they don't need a closet full of clothes. They just need the right clothes.
Clare Boothe Luce Because I am a woman, I must make unusual efforts to succeed. If I fail, no one will say, 'She doesn't have what it takes' They will say, 'Women don't have what it takes.'
Steve Buyer Because all of us believe and understand in the fabric of the common bond of why we call ourselves American is to care for the men and women who wear the uniform and when they take off the uniform, we care for them when they are veterans.
Gloria Steinem Because I have work to care about, it is possible that I may be less difficult to get along with than other women when the double chins start to form.