Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

BE


In dictionary for phrase BE was found total 13 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
be be/was/been v: [neprav.]
be be/were/been v: [neprav.]
be být
be bývat
be existovat v:
Be Be n: [jmén.]
Be Beryllium
be buďte Med.
be být Med.
Be Jsoucno GB
Be Být
BE bakalář strojírenství English-Czech dictionary of scientific titles and ranks
BE Bakalář strojírenství English-Czech dictionary of school abbreviations

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
BE

Definition:

BeTo exist actually, or in the world of fact; to have ex/stence.
BeTo exist in a certain manner or relation, -- whether as a reality or as a product of thought; to exist as the subject of a certain predicate, that is, as having a certain attribute, or as belonging to a certain sort, or as identical with what is specified, -- a word or words for the predicate being annexed; as, to be happy; to be here; to be large, or strong; to be an animal; to be a hero; to be a nonentity; three and two are five; annihilation is the cessation of existence; that is the man.
BeTo take place; to happen; as, the meeting was on Thursday.
BeTo signify; to represent or symbolize; to answer to.

Synonyms:

Be, atomic number 4, beryllium, glucinium, make up, represent, comprise, constitute, cost, embody, personify, equal, exist, follow, live,
beryllium, Be, glucinium, atomic number 4, metal, metallic element,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 10
(noun) beryllium|Be|glucinium|atomic number 4|metallic element (generic term)|metal (generic term)
(verb) exist
(verb) equal|differ (antonym)
(verb) constitute|represent|make up|comprise
(verb) follow
(verb) embody|personify|typify (generic term)|symbolize (generic term)|symbolise (generic term)|stand for (generic term)|represent (generic term)
(verb) take (generic term)|occupy (generic term)|use up (generic term)
(verb) live
(verb) stay (generic term)|remain (generic term)|rest (generic term)
(verb) cost|be (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: BE

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

abbr. 1 Bachelor of Education. 2 Bachelor of Engineering. 3 bill of exchange., symb. Chem. the element beryllium., v. & v.aux. (sing. present am; are; is; pl. present are; 1st and 3rd sing. past was; 2nd sing. past and pl. past were; present subj. be; past subj. were; pres. part. being; past part. been) --v.intr. 1 (often prec. by there) exist, live (I think, therefore I am; there is a house on the corner; there is no God). 2 a occur; take place (dinner is at eight). b occupy a position in space (he is in the garden; she is from abroad; have you been to Paris?). 3 remain, continue (let it be). 4 linking subject and predicate, expressing: a identity (she is the person; today is Thursday). b condition (he is ill today). c state or quality (he is very kind; they are my friends). d opinion (I am against hanging). e total (two and two are four). f cost or significance (it is ø5 to enter; it is nothing to me). --v.aux. 1 with a past participle to form the passive mood (it was done; it is said; we shall be helped). 2 with a present participle to form continuous tenses (we are coming; it is being cleaned). 3 with an infinitive to express duty or commitment, intention, possibility, destiny, or hypothesis (I am to tell you; we are to wait here; he is to come at four; it was not to be found; they were never to meet again; if I were to die). 4 archaic with the past participle of intransitive verbs to form perfect tenses (the sun is set; Babylon is fallen). øbe about occupy oneself with (is about his business). be-all and end-all colloq. (often foll. by of) the whole being or essence. be at occupy oneself with (what is he at?; mice have been at the food). been (or been and gone) and sl. an expression of protest or surprise (he's been and taken my car!). be off colloq. go away; leave. be that as it may see MAY. -to-be of the future (in comb. : bride-to-be). [OE beo(m), (e)am, is, (e)aron; past f. OE wós f. wesan to be; there are numerous Gmc cognates],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Because Syria ' s rulers have neither the ability nor the know - how to produce such a vision , civil society has been granted some leeway for action . Vzhledem k tomu , že syrským vládcům chybí k vytvoření takové vize jak schopnosti , tak znalosti , jistá volnost byla přiznána občanské společnosti
Between 1970 and 1990 , the share of trade in GNP increased and the share of developing country manufactured exports rose , except in oil - countries . V letech 1970 až 1990 se zvýsil podíl obchodu na HDP a podíl vývozu výrobků rozvojových zemí - s výjimkou zemí vyvážejících ropu
Before diplomats and pundits begin to paper over the two sides ' differences , it is necessary to reflect on their sources . Dřív než diplomaté a učenci začnou zastírat rozdíly mezi stranami sporu , je potřeba se nad zdroji těchto rozdílů zamyslet
Berlusconi at Bay Berlusconi v úzkých
Berlusconi ' s lack of experience in politics doomed his first government to collapse after only six months . Berlusconiho nedostatečné zkušenosti v politice odsoudily jeho první vládu po pouhých šesti měsících k pádu
Berlusconi ' s performance in government is a combination of good intuition - - for instance the early attempt to reform Italian pensions in 1994 - - and poor implementation , most likely because of a lack of courage , as surprising as that seems . Berlusconiho jednání ve vládě je kombinací dobré intuice - příkladem budiž raný pokus o reformu italského penzijního systému už v roce 1994 - a špatné realizace vyplývající nejpravděpodobněji z nedostatku odvahy , ač je to snad překvapivé vysvětlení
Berlusconi tries to mask his inactivity by scaring his voters , repeating again and again that electing the moderate left would mean signing a pact with the devil , i . e . , the communists . Berlusconi se pokouší maskovat svou nečinnost strašením voličů a neustále opakuje , že volba umírněné levice by se rovnala uzavření paktu s ďáblem , tedy s ,, komunisty
Being richer , they can provide more financial support to parties and politicians who will defend their interests than the young , who might want to push for pension reform . Jakožto bohatsí lidé pak mohou penzisté poskytovat vyssí finanční podporu stranám a politikům hájícím jejich zájmy než lidé mladí , kteří by mohli mít zájem na penzijní reformě
Before the advent of the euro , local markets were small and illiquid . Před příchodem eura byly regionální trhy malé a nelikvidní
Berlusconi ' s interest is clear : he wants someone he can call and ask to look after Italy ' s interests - be it a forbidden government loan to Alitalia or some other favor . Berlusconiho motiv je zřejmý : chce mít v komisi někoho , komu bude moci zavolat a požádat ho , aby dbal na italské zájmy - ať už je to zakázaná vládní půjčka společnosti Alitalia nebo nějaká jiná službička
Before the dollar started to weaken , exports from the 25 EU member states were growing at 6 .5 % per year , compared with 2 % for consumption and 3 % for investment . Než začal dolar oslabovat , export z� 25 členských států EU rostl o 6,5 % za rok , oproti 2 % u spotřeby a 3 % u investic
Before providing more aid or debt forgiveness two conditions need to be met . Dříve než poskytneme pomoc nebo odpustíme část dluhu , je třeba splnit dvě podmínky
Because the powerful sectoral interests that supported liberalization during the Uruguay Round – information technology , financial services , telecommunications – now have their own deals , the energy they once brought to the cause of broader trade liberalization has diminished sharply . Vzhledem k tomu , že mocné zájmy v jednotlivých průmyslových odvětvích , jež podporovaly liberalizaci během uruguayského kola – informační technologie , finanční služby , telekomunikace – dnes mají své vlastní dohody , energie , kterou dříve vkládaly do věci širší obchodní liberalizace , strmě oslabila
Because some industries no longer care about wide trade agreements because they have already benefited through a sectoral deal , the groups that normally see themselves as gaining from greater trade openness are too weak to offset the political influence of protectionist forces mobilized against liberalization . Poněvadž některé průmyslové sektory už nemají zájem na širších obchodních dohodách – mají prospěch ze sektorových dohod – , skupiny , jež za normálních okolností profitují z větší obchodní otevřenosti , jsou teď příliš slabé na to , aby kompenzovaly politický vliv protekcionistických sil mobilizovaných proti liberalizaci
Bertie Ahern is Prime Minister of Ireland . Bertie Ahern je ministerským předsedou Irska
Between 1900 and 1987 about 170 million people were killed for political reasons not involving war . V letech 1900 až 1987 bylo z politických důvodů bez války zabito zhruba 170 milionů lidí
Because of these stands , Palme has often been portrayed as a consistent adversary of tyrannies . Díky svým postojům byl často charakterizován jako zásadový odpůrce diktatur
Between 1993 and 1996 , Annan was Assistant Secretary - General for UN Peacekeeping Operations and then Under - Secretary - General . V letech 1993 až 1996 byl Annan náměstkem generálního tajemníka pro mírové operace OSN a později zástupcem generálního tajemníka
Because no social safety net protects workers , the government is finding it next to impossible to keep unions as partners in its corporatist design . A tak pracující nechrání žádná síť sociálního zabezpečení a vláda dospěla k přesvědčení , že je téměř nemožné udržet odbory coby partnery ve svém korporativistickém modelu
Because of its weak economy , Turkey would be eligible for substantial EU assistance . Vzhledem ke slabé ekonomice by se Turecko stalo uchazečem o významnou pomoc ze strany EU
Behind the wall was a stage set of a village yard . Za zdí byly kulisy venkovského dvorku
Because of this , countries that consider their domestic realities as sacrosanct find themselves unable to assimilate change or foresee its direction . A proto země , které se starají o domácí záležitosti s maximální péčí , jako o věci zcela posvátné , pojednou shledávají , že nejsou schopny tyto změny vstřebat a už vůbec předvídat jejich další směr
Before the invasion , Iraq ' s oil production capacity reached three million barrels per day . Před invazí irácká kapacita těžby ropy dosahovala tří milionů barelů denně
Because economies were growing , workers voluntarily accepted continuous increases in the taxes paid to finance the pension system . Vzhledem k tomu , že ekonomiky rostly , pracující dobrovolně akceptovali postupné navyšování daní určených k financování důchodového systému
Because worries about a “ widening Atlantic ” gap have existed since the early 1970 s , it is tempting to proceed as if transatlantic relations will remain on roughly the same wavelength as before . O obavách z „ prohlubování atlantické propasti “ se mluví už od počátku sedmdesátých let , což svádí ke zdání , že by transatlantické vztahy mohly zůstat i nadále na zhruba stejné vlnové délce jako dosud
Because Europe has so many bodies that legislate - the Council of Ministers , the Council for Agriculture , the Council for Industry , the Council for the Environment , etc . - we cannot know who is doing what and why . Protože Evropa má řadu orgánů , které mohou vydávat zákony - Radu ministrů , Radu pro zemědělství , Radu pro průmysl , Radu pro životní prostředí - , nejsme s to určit , kdo dělá co a proč
Because all EU governments know that , for the foreseeable future , Europe will be capable of only modest military operations there is no great value in defining now how the Rapid Reaction Force will be used . Poněvadž všechny vlády zemí EU vědí , že v dohledné době bude Evropa schopna provádět jen skromné vojenské operace , není žádná zvláštní potřeba definovat , jak by jednotky rychlého nasazení měly vypadat
Because no single EU state can provide the dominant leadership America provided NATO during the Cold War , Britain , France , and Germany must assume this role in Europe . Protože žádný jediný stát v rámci EU není schopen ujmout se dominantního vedení , které během studené války zastávaly Spojené státy , musí tuto roli na sebe vzít Británie , Francie a Německo společně
Because America doesn ' t intend to hold talks . Protože Amerika se nemíní účastnit rozhovorů
Beyond the Sino - Japanese Rivalry Za clonou čà ­ nsko -japonskà © řevnivosti
Because the possible outcomes of global warming in the absence of mitigation are very uncertain , though surely bad , the uncertain losses should be evaluated as being equivalent to a single loss greater than the expected loss . Vzhledem k tomu , že možné následky globálního oteplování za neexistence zmírňování jsou velice nejisté , třebaže jistě zlé , nejisté škody je třeba vyhodnotit jako rovnající se jediné újmě větší , než je újma očekávaná
Because of these three very visible fault lines , some Russians describe their country as having distinct security , economic , and political / business governments . Podle některých Rusů má jejich země vzhledem k těmto třem velmi viditelným dělicím liniím tři zřetelně oddělené vlády : bezpečnostní , hospodářskou a politicko - podnikatelskou
Beside Gazprom , the banking system is Russia ’ s economic black hole . Vedle Gazpromu je černou dírou hospodářství ruský bankovní systém
Because he is not involved in the power struggle , and since banking reform is a huge task , nobody seems prepared to take him on . Protože on se boje o moc neúčastní a protože reforma bankovnictví je obrovský úkol , nikdo si s ním nechce začínat
Because he wants to make all decisions , he replaced a strong prime minister and chief of staff with two men unable to make decisions . Silného premiéra a vedoucího prezidentské kanceláře proto nahradil dvěma chabými muži
Because liberal economic reforms harm their interests , such reforms have been abandoned . Liberální hospodářské reformy poškozují jejich zájmy , a proto od nich bylo upuštěno
Beyond oil and gas , Russia ’ s arms export agency , Rosoboronexport , has just seized Avtovaz , the giant dysfunctional Soviet car factory , and VSMPO - Avisma , Russia ’ s big titanium company , while all aircraft production has been concentrated in one state company . Mimo oblast ropy a plynu nedávno ruská agentura exportu zbraní Rosoboronexport převzala obří nefunkční sovětskou automobilku Avtovaz a ruskou velkofirmu produkující titan VSMPO - Avisma , zatímco veškerá produkce letounů byla koncentrována do jediné státní společnosti
Before the Duma election , however , Putin jeopardized this last vestige of responsible economic policy . Před volbami do Dumy však Putin ohrozil i tento poslední ostrůvek zodpovědné hospodářské politiky
Before 1999 ' s presidential elections , Ukraine ’ s leading oligarch Grigory Surkis seized one quarter of the regional electricity distributors . Před prezidentskými volbami v roce 1999 získal jeden z nejvýznačnějších ukrajinských oligarchů Grigorij Surkis celou čtvrtinu oblastních dodavatelů elektrické energie
Beneficial effects came swift . Blahodárné účinky přišly záhy
Because foreign oil companies cannot claim government subsidies , the oligarch who lived high on import subsidies ( Alexander Volkov ) is no longer a force . Díky tomu , že zahraniční rafinérské společnosti nemohou od státu žádat vládní dotace , ztratil Alexander Volkov , oligarch , který žil z dovozních dotací , všechnu svou moc
Because Syria , bereft of Soviet support , is less of a threat to Israel , Jerusalem can be more flexible than before , when the Golan was a glacis defending Israel not only against Syria , but against a bloc seemingly stretching all the way to Vladivostok . Poněvadž dnešní Sýrie , zbavená sovětské podpory , představuje pro Izrael menší hrozbu , může se Jeruzalém chovat pružněji než dříve , kdy Golanské vrchy představovaly val ochraňující Izrael nejen před Sýrií , ale před celým ležením , které se zdánlivě táhlo až k Vladivostoku
Beneath the surface , however , Iran is no longer Ayatollah Khomeini ' s sharia state . Avsak pod povrchem už Írán dávno není státem Ajatolláha Chomejního a islámského práva saríi
Because elections to the Majlis ( Parliament ) and the Presidency are contested , they are meaningful . § Protože parlamentní i prezidentské volby probíhají jako souboj kandidátů , mají svůj smysl
Because the Calvinists did not accept a Church hierarchy , they - like the Iranian Shi ' ites who are not part of the Sunni majoritarian universalism - based their legitimacy on the community of believers and so introduced elections . Poněvadž kalvinisté nepřijali hierarchii církve , postavili svou legitimnost - podobně jako íránstí síité , kteří se oddělili od větsinového sunnitského univerzalismu - na společenství věřících a zavedli volby
Beginning with Oslo , these leaders had a chance to establish a Palestinian state . Sanci založit palestinský stát měli už od dob Osla , ale v Camp Davidu v roce 2000 ji zmařili
Between distant generations , however , such is logically impossible . Ale mezi vzdálenými generacemi jsou výše popsané pře logicky nemožné
Before I chose to protest to the editor who sacked me a week ago , I was guilty of complicity too . Před tím , než jsem se rozhodl protestovat proti svému vydavateli , který mě před týdnem propustil , lpěla i na mně skvrna spoluviny
Besides , working in Beijing is itself a constant struggle of conscience and compromise . Práce v Pekingu je krom toho sama o sobě každodenním soubojem mezi svědomím a kompromisy
Because KGB / Mafia structures now rule Russia and manipulate the judicial system , it is assumed that Yeltsin wanted to handpick his successor in order to avoid future prosecution . Vzhledem k tomu , že Rusko dnes ovládají struktury na pomezí KGB a mafie a tytéž struktury manipulují soudním systémem , předpokládá se , že Jelcin chtěl dosadit svého nástupce proto , aby se vyhnul budoucímu soudnímu stíhání
Because I was forced to leave Russia and defend myself from the Kremlin while in exile in England , I know how the entire repressive power of a state can be brought to bear on a single man . A protože jsem byl donucen opustit Rusko a hájit se proti Putinovi a Kremlu ze svého anglického exilu , vím , jaké to je , když se celá represivní moc státu zaměří na jediného člověka
BERLIN : Like old battle horses feeling young as the bugle sounds , Cold War strategists are feeling the adrenalin mount as missile defense becomes front page news . BERLÍN : Stejně jako se protřelým válečníkům při zvuku polnice začne v žilách vařit krev , tak stratégům studené války stoupá hladina adrenalinu , když se na první strany deníků dostane téma protiraketové obrany
Because political intentions , not technical capabilities matter , NMD creates problems now : it pushes Russia into confrontation , heightens Chinese nervousness , and underpins a European sense of estrangement from the US . Systém národní protiraketové obrany USA není problémem z hlediska technických možností , ale z hlediska politických plánů : Rusko tlačí do konfrontace , Čínu zneklidňuje , a v Evropě posiluje pocit odcizení od Spojených států
BERLIN : Nato ’ s next summit will take place in Prague in the winter of 2002 – that is , if President Bush doesn ’ t call his allies together before then . BERLIN : Příští summit Severoatlantické aliance se bude konat v zimě roku 2002 v Praze – pokud ovšem prezident Bush nesvolá své spojence dříve
BERLIN : Chancellor Schröder ' s government coalition barely scraped through Germany ' s Bundestag to secure the support it needed to dispatch German soldiers to help in the campaign against international terrorism . Vládní koalice kancléře Schrödera si taktak zajistila potřebnou podporu německého Bundestagu pro vyslání německých vojáků do kampaně proti mezinárodnímu terorismu
Because it is so fragile , international law depends on the support of the most powerful participants in international affairs ; if their commitment is in doubt , it will not be upheld . Mezinárodní zákony jsou velmi křehké , a proto se musí spoléhat na podporu nejsilnějsích účastníků mezinárodního dění : pokud taková země zákon nedodržuje , je těžké jej pak prosazovat
Because Japan ’ s isolation is a matter not only for the Japanese , it must be a matter for Western policy . Vzhledem k tomu , že izolace Japonska se nedotýká pouze Japonců , západní politika ji musí brát v potaz
Because of Europe ' s multiplicity of languages , no one language can serve as a strong element of identity . Díky velkému množství jazyků v Evropě nemůže žádný jazyk sloužit jako silný element identity
Because EU membership affects every aspect of a state , economy , and society , while the war on terror demands a completely new way to conduct diplomacy and security policy . Proč ? Protože členství v EU ovlivňuje vsechny aspekty státu , ekonomiky a celé společnosti , zatímco válka s terorismem vyžaduje zcela nový přístup k vedení diplomacie a bezpečnostní politiky
Benefits and taxes would be higher in Europe , but America ' s system indicates that it can be done . Podpory i daně by byly v Evropě vyšší , ale americký systém naznačuje , že je takové řešení uskutečnitelné
Beware of Symbols Nespoléhejme na symboly
Because no agreement exists at the EU level concerning a common set of rules to be applied to the Union ' s new citizens , each member country is establishing its own rules without any coordination . Na úrovni EU neexistuje žádná dohoda o společných zásadách přístupu k novým občanům Unie , a proto členské země nekoordinovaně zavádějí vlastní pravidla
Beyond the current persecution of Pamuk , unacceptable behavior abounds . Kromě současného trestního stíhání Orhana Pamuka se to jen hemží dalšími případy nepřijatelného chování
Before elections can be freely and fairly held , huge efforts must be made to establish a truly open society in which all individuals and groups can express their political opinions . Než bude možné zorganizovat svobodné a spravedlivé volby , je nutno vynaložit obrovské úsilí na vytvoření skutečně otevřené společnosti , v níž budou všichni jednotlivci i skupiny moci vyjadřovat své politické názory
Before the international community established the ICC , there were two ad hoc tribunals – one for the former Yugoslavia and one for Rwanda . Než mezinárodní společenství založilo ICC , fungovaly zde dva ad hoc tribunály – jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu
Beyond economics , China must reassure others that its awakening will not make the world tremble . Mimo ekonomiku musí Čína ostatní přesvědčit , že její obrození nenaplní svět bázní a chvěním
Bernard Bot is Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands . Bernard Bot je ministr zahraničních věcí Nizozemského království
Benefit - sharing may be fair in that it includes giving special assistance to research participants , such as access to medical care or to new treatments stemming from the research , but it may be unfair in failing to define the recipients of such benefits . Sdílení přínosů sice může být spravedlivé v tom , že zahrnuje poskytování pomoci účastníkům výzkumu , například přístup k lékařské péči nebo novým terapiím , jež se z výzkumu vyvinou , ale může být nespravedlivé svou neschopností definovat příjemce těchto přínosů
Beyond Latin America , several Eastern European countries offer ready examples . Mimo Latinskou Ameriku nabízí dobrý příklad několik východoevropských zemí
Better yet , invite him to Crawford . Anebo ještě lépe do Crawfordu
Belgium and the Netherlands , two founding members of the European Union , are increasingly divided about what that project now means . Belgie a Nizozemsko , dvě zakládající členské země Evropské unie , jsou čím dál silněji názorově rozdělené ohledně toho , co tento projekt v současnosti znamená
Belgian - Dutch cooperation has in years past been essential in helping Europe to move forward . Belgicko - nizozemská spolupráce celá léta Evropě významně pomáhala posouvat se vpřed
Belgium followed the mainly French monetarist school , while the Netherlands shared Germany ’ s preference for economic convergence before committing to exchange - rate parity . Belgie se držela převážně francouzské monetaristické školy , zatímco Nizozemsko se shodovalo s Německem na upřednostňování hospodářské konvergence před závazkem k měnové paritě
Belgium , though , was the one member state that supported the Dutch in this brave venture . Belgie však byla jedním z těch členských států , které Nizozemce v tomto odvážném počinu podpořily
Belgium and the Netherlands need to resuscitate their cooperative efforts within the Benelux framework . Je zapotřebí , aby Belgie a Nizozemsko oživily své kooperační úsilí v rámci Beneluxu
Belgium will be serving on the United Nations Security Council for the next two years , and has indicated that it wants to give its mandate a European dimension . Belgie bude příští dva roky působit v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů a naznačila , že chce svému mandátu dát evropský rozměr
Belgium thus looks like the only place where Habré ' s victims may get their day in court . Jedinou zemí , kde by Habrého oběti mohly u soudu zvítězit , je tak zřejmě jen Belgie
Besides , widespread revulsion against Syria for its alleged role in the murder of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri , particularly among Lebanon ’ s Maronites , Sunnis , and Druze , means that Lebanon is unlikely to ever become totally subservient again – that is , unless Hezbollah gets to call the shots . Kromě toho je vzhledem k všeobecnému odporu vůči Sýrii za její údajnou roli na vraždě bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího , zejména mezi libanonskými maronity , sunnity a drúzy , nepravděpodobné , že by se Libanon někdy znovu stal vůči Sýrii zcela podřízeným – nebude - li ovšem karty rozdávat Hizballáh
Because reforms can become part of “ our ” heritage , traditional conservatives can adapt to change , even taking credit for negotiating the connection between past and future . Protože se reformy mohou stát součástí \„ našeho “ odkazu , dokážou se tradiční konzervativci adaptovat na změnu , a dokonce si připsat zásluhy za přemostění minulosti a budoucnosti
Because Turkish resistance was weaker than expected , the British began to think about expanding their grip on Mesopotamia . Turecký odpor byl slabší , než se očekávalo , a Britové začali uvažovat o rozšíření své moci nad Mezopotámií
Between the organizational structure of Solidarity and the official state and party organizations there was what might be called a “ gap between civilizations . ” Mezi organizační strukturou Solidarity a oficiálním státem a stranickými organizacemi zelo cosi , co bychom mohli nazvat \„ propastí mezi civilizacemi “
Before the announcement of the Papal visit to Ukraine , the Italian newspaper \ Corriera della Sera \ quoted Patriarch Alexy II as admitting that a papal visit was possible , but only if “ persecution ” of Russian Orthodoxy by Catholics in western Ukraine and proselytising by Catholic clergy on the \ canonic territory \ of the Russian Orthodox church came to an end . Před oznámením o papežské návštěvě Ukrajiny citoval italský list Corriere della sera patriarchu Alexije II . , který připustil , že návštěva papeže na Ukrajině je možná jen za předpokladu , že skončí katolická \„ perzekuce “ ruské ortodoxie v západní Ukrajině a proselytismus katolických duchovních na \„ kanonickém území “ ruské ortodoxní církve
Bernard Kouchner , France ’ s new foreign minister , has a long and distinguished record as an advocate of intervention in countries where human rights are abused . Bernard Kouchner , nový francouzský ministr zahraničí , je už dlouho znám jako význačný zastánce intervence do zemí , kde jsou porušována lidská práva
Before moving to the United States , she was forced out of her apartment in The Hague by complaining neighbors , and almost deprived of her passport . Než se odstěhovala do Spojených států , kvůli stížnostem sousedů byla nucena opustit svůj byt v Haagu a téměř přišla i o pas
Beatrix stated that the right to free speech does not automatically mean the right to offend . Beatrix konstatovala , že právo na svobodný projev ještě automaticky neznamená právo urážet
Before 1986 , it was a crime to own a private business . Před rokem 1986 bylo zločinem vlastnit soukromý podnik
Because modernization , in the sense of catching up with European levels of political , economic , social , and cultural development , is one reason Poland sought integration with the EU , one can anticipate that the general historical pattern of modernization will lead to secularization across Central Europe , including Poland . Vzhledem k tomu , že jedním z důvodů , proč Polsko usilovalo o členství v EU , je modernizace ve smyslu dosažení evropské úrovně v oblasti politického , hospodářského , sociálního a kulturního rozvoje , lze očekávat , že vseobecný dějinný vzorec modernizace povede k sekularizaci střední Evropy včetně Polska
Belief in a progressive religious decline is part of Europe ' s definition of what constitutes the modern situation , and this has real consequences for religiosity . Přesvědčení o postupném úpadku náboženství je součástí toho , jak Evropa vymezuje moderní situaci , a z toho plynou zásadní důsledky pro religiozitu
Beyond the Death Penalty Debate Beyond the Death Penalty Debate
Before the Bush administration , various American presidents worked hard to change the US relationship with Latin America from one of hegemon and dominated states to something like the relations that exist with the European allies . Před nástupem Bushovy administrativy se různí američtí prezidenti usilovně snažili změnit vztah USA k zemím latinské Ameriky ze vztahu hegemona a porobených států v cosi , co připomíná vztahy mezi evropskými spojenci
Before events reached these extremes , it might have been a good idea for the OAS ( not the US ) to get involved . Než události dospějí do těchto krajností , možná by nebylo od věci , kdyby se v nich začala angažovat OAS ( nikoliv USA )
Before its reunification with mainland China , many people expected the former British colony to grab headlines as Beijing progressively stripped its freedoms . Před jeho znovusjednocením s pevninskou Čínou mnozí očekávali , že se bývalá britská kolonie bude objevovat na prvních stránkách novin , jak bude Peking postupně rozleptávat její svobody
Because the Communist Party , like any political organization , is a fragile coalition , jealousy and discontent , especially in the army , could destabilize and undermine its cohesiveness . Poněvadž je komunistická strana , stejně jako každá politická organizace , křehkým seskupením , žárlivost a nespokojenost , zejména v armádě , by mohly destabilizovat a podrýt její soudržnost
Besides maintaining unity , using corruption as compensation creates a situation where party higher - ups always “ have something ” on everyone below them , enhancing their control . Vedle udržení jednoty , vytváří užívání korupce jako kompenzace situaci , ve které výše postavení členové strany vždy \„ něco mají “ na všechny pod nimi
Because high officials could charge lower officials with corruption at any time , low level bureaucrats – in gratitude – offer steadfast political support to those above them . Jelikož vysoce postavení úředníci by mohli žalovat ty níže postavené za korupci , kdy by se jim zachtělo , nízko postavení úředníci - z vděčnosti – nabízí stálou politickou podporu těm nad nimi
Beyond the vast questions of geopolitics and security , we might also hope for another realization to come out of September 11 th . Doufejme , že za rozsáhlými geopolitickými a bezpečnostními otázkami se skrývá ještě jedno poznání plynoucí z 11 . září
Because emotions and cognitions are an intrinsic part of the experience of pain , people differ greatly in their responses to a common injury , such as a standard surgical operation . Jelikož nedílnou součást prožitku bolesti tvoří emoce a poznávání , reakce lidí na běžné poranění , jakým je například standardní chirurgická operace , se do značné míry liší
Because child labor means cheap labor , the young are often the most employable in developing and recession - plagued economies . Vzhledem k tomu , že dětští dělníci představují levnou pracovní sílu , má v rozvojových ekonomikách a v zemích sužovaných recesemi nejlepší vyhlídky na zaměstnání nejmladší generace
Because interest rates had fallen dramatically , retired people did not back the BJP because their financial security was threatened . Vzhledem k dramatickému poklesu úrokových sazeb nepodporovali lidé v důchodu BJP , poněvadž bylo ohroženo jejich finanční zajištění
Because so many of America ' s blacks are poor , many surveys show that Americans confuse poverty and blackness . Poněvadž je mnoho amerických černochů chudých , četné průzkumy ukazují , že Američané zaměňují chudobu s tmavou barvou pleti
Before employment increased in 1997 , young people bounced from one training place to another . Než došlo v roce 1997 ke zvýšení zaměstnanosti , přeskakovali tito mladí lidé z jednoho školicího místa na druhé
Beside reforms of Council and Commission , there is a leap of principle to be made here . Vedle reforem rady a komise je nutno překročit staré principy
Because corals provide the habitat structure on which other reef organisms depend , the decreases in coral cover lead to big decreases in a reef ' s biodiversity . Vzhledem k tomu , že korály poskytují strukturu přirozeného prostředí , na níž závisí dalsí útesové organismy , úbytek korálového porostu vede ke značným ztrátám biodiverzity útesů
Because democratic institutions in Romania have frittered away much of their standing during the almost ten years of postcommunist transition , many politicians tend either to embrace the views of the generals , or , at least , avoid going publicly against them . Poněvadž postavení demokratických institucí v Rumunsku během posledních deseti let postkomunistické transformace tolik oslabilo , mnoho politiků se přiklání právě na stranu generálů , či přinejmenším se vyhýbá veřejné polemice s nimi
Because of lousy salaries in the state administration , many young and gifted people avoid government service , preferring to look for better - paid jobs in the private sector , or to emigrate . Kvůli mizerným platům ve státní správě se mnoho mladých a talentovaných lidí státní službě zdaleka vyhýbá a poohlíží se po lépe placených pracovních příležitostech v soukromém sektoru , anebo přemýšlí o emigraci
Because most people confuse strength with efficiency , they believe that the state must again acquire sufficient power to enforce its will . A protože většina lidí si plete sílu s efektivitou , věří , že stát musí získat opět dostatek pravomocí , aby si vynutil svoji vůli
Believing Jacques Chirac would deliver on his pledges of support , it promised NATO membership . Uvěřila , že Jacques Chirac dostojí svým slibům o podpoře , a slíbila lidem členství v NATO
Better yet , the pig should die in his sleep , finished off peacefully by trained executioners . Ještě lepší by bylo , aby krmníci umírali ve spánku , kdy by je pokojně usmrtili vyškolení popravčí
Because national , religious , and folk traditions are supposed to be protected across the Union , our unsavory habit of slaughtering squealing pigs can be preserved even as Romania enters the EU . Jelikož národnostní , náboženské a lidové tradice mají být v unii chráněny , náš nechutný zvyk masakrovat kvičící vepře lze zachovat i poté , co Rumunsko vstoupí do EU
Besides , many people opposed killing the street dogs . Ostatně mnoho lidí se proti hubení divokých psů nahlas stavělo
Because most people don ' t particularly want to belong to a party , playing the party game becomes a minority sport . Protože většina lidí nechce právě patřit k nějaké straně , stranické hrátky se staly menšinovým sportem
Because parties operate in parliaments , the disconnection affects one of the crucial democratic institutions . Vzhledem k tomu , že strany působí v parlamentech , má tohle přerušení vztahu negativní dopad na klíčové demokratické instituce
Beyond these , of course , is the possibility of switching off altogether and leaving politics to the professionals so as to concentrate on other dimensions of life . Kromě toho existuje samozřejmě možnost věc úplně pustit z očí , politiku přenechat profesionálům a soustředit se na jiné rozměry života
Beyond that , however , the observer of contemporary politics will hardly recognize the picture drawn by America ' s great constitutional theorist . V dalsích ohledech už ale pozorovatel současné politiky stěží najde obrázek vykreslený velkým americkým ústavním teoretikem
Beyond that , however , the power of the judiciary stems precisely from the assumption of independence which Hamilton regarded as crucial for their position . Kromě toho ovsem moc justice pramení právě z předpokládané nezávislosti , již Hamilton považoval za zásadní pro její postavení
Beyond Europe this is true even for the recently acclaimed Brazilian President Luis Inacio \ Lula \ da Silva , to say nothing of Mexican President Vicente Fox and South Korean President Roh Moo - hyun , the latter having called for a referendum to help arrest his sinking popularity . Mimo Evropu se tato situace týká i donedávna opěvovaného brazilského prezidenta Luise Inacia da Silvy zvaného ,, Lula \ , nemluvě o mexickém prezidentovi Vicentem Foxovi a jihokorejském prezidentovi Ro Mu - hjonovi - druhý jmenovaný dokonce vyzval k referendu , jež by mělo pomoci zastavit jeho klesající popularitu
Because the United States is the most visible and powerful representative of that free world , it is aimed against America and its closest allies in Europe and elsewhere . A jelikož jsou nejviditelnějším a nejmocnějším představitelem tohoto svobodného světa Spojené státy , je namířen proti Americe a jejím nejbližším spojencům v Evropě i jinde
Because they alone are directly accountable , it is not enough for a minister to point to and name the miscreants in any particular case . Protože přímou odpovědnost nese sám ministr , není dostačující , když v konkrétním případě ukáže na provinilce a pojmenuje ho
Beyond business culture , there is the fact that manufacturing , until recently the major source of strength of the German and other European economies , has begun to emigrate in a big way . Pomineme - li podnikovou kulturu , je tu ještě skutečnost , že průmyslová výroba , která donedávna tvořila významný zdroj síly německé i jiných evropských ekonomik , se začala masivně stěhovat jinam
Berlin ' s Turkish community and the North African communities around Paris seem increasingly separate , with their own public sphere and often language . Berlínská turecká komunita a severoafrické komunity kolem Paříže , které mají svou vlastní veřejnou sféru a často i jazyk , se jeví čím dál odloučenější
Before and after his election , the then Cardinal Karol Wojtyla of Krakow was its most effective representative . Tehdejší krakovský kardinál Karol Wojtyla byl jeho nejpůsobivějším představitelem , před svým zvolením i po něm
Beyond that , the key feature of an aging society is the independence of the elderly . Kromě toho , klíčovým rysem stárnoucí společnosti je nezávislost lidí v pokročilém věku
Behind such differences lie deep political and cultural traditions concerning the role of the state in everyday life . Za těmito rozdíly tkví hluboké politické a kulturní tradice týkající se úlohy státu v každodenním životě
Beneath the veneer of integration into a multicultural environment , many people – especially young men with an immigrant background – are lost in the world of contradictions around them . Pod rouškou integrace do multikulturního prostředí se mnozí – zejména mladí lidé s přistěhovaleckými kořeny – ztrácejí ve světě rozporů kolem sebe
Beyond this carefully targeted – and , in principle , limited – task , there remains the need to strengthen the sphere of common values and cooperation in societies that will , after all , remain multicultural . Mimo rámec tohoto pečlivě cíleného – a v principu omezeného – úkolu zůstává potřeba posilovat oblast společných hodnot a spolupráce ve společnosti , která přese všechno zůstane multikulturní
Belonging to a particular cultural group is merely a pretext for battles between the winners and losers of globalization . Příslušnost k určité kulturní skupině je pouze záminkou pro bitvy mezi vítězi a poraženými v zápase globalizace
Because he is technically President of the Council ( of ministers ) , he insists on using the title of President . Protože je de facto prezidentem rady ministrů , chce , aby ho oslovovali prezidente
Beyond that , populist episodes are signs of an underlying instability that neither serves national progress nor contributes to international order . Kromě toho jsou populistické epizody známkou skryté nestability , která nepřispívá ani k pokroku země , ani k mezinárodnímu pořádku
Behind this , however , lies a deeper change to democracy . Hlouběji ovšem můžeme rozpoznat závažnější proměnu demokracie
Being alive , we tend to think that life is easy to grasp . Život je nám vlastní , a proto máme sklon věřit , že je snadné jej pochopit
Beth Osborne Daponte is a Senior Research Scholar at Yale University ’ s Institution for Social and Policy Studies . Beth Osborneová - Daponteová je vedoucí výzkumnou pracovnicí Institutu pro sociální a politická studia při Yaleově univerzitě
Before the bombing , NATO ' s aim was to broker a new deal in Kosovo , in which Milosevic would abandon ethnic cleansing , and the Kosovars would get limited autonomy within Yugoslavia , but not independence . Před nálety bylo jejím cílem vyjednat novou dohodu o Kosovu : Milošević měl zanechat etnických čistek a kosovští Albánci měli získat v rámci Jugoslávie omezenou autonomii , nikoli však nezávislost
Berlusconi ’ s promised tax cuts may soon run up against both Treaty limits , and will likely incite conflict with other Euro area governments if they do . Berlusconiho slibované škrty by mohly brzy narazit na obě tyto mezní hranice , a pokud by se tak opravdu stalo , vyvolalo by to konflikt s ostatními vládami evropské měnové unie
Berlusconi ' s right - wing coalition is dependent on support from the right - wing , xenophobic Northern Alliance and post - fascist National Alliance parties ; so some Euro - sceptic rhetoric is to be expected . Berlusconiho pravicová koalice závisí na podpoře svých partnerů , pravicové a xenofobní Severní aliance a postfasistické Národní aliance ; čekají se zde euroskeptická prohlásení
Because this enlargement round is likely to be the last for a long time , if not forever , it is urgent for member states to think seriously about re - writing the EU treaties to deal with the new reality , in terms which will be workable for the long term . Vzhledem k tomu , že toto kolo rozšíření bude zřejmě na dlouhou dobu posledním , je neodkladnou nutností , aby se členské státy vážně zamyslely nad přepsáním smluv EU a vyrovnaly se s novou realitou způsobem , který bude dlouhodobě funkční
Because the diagnosis is made prior to placement of the embryo in the woman ' s uterus , the exclusion of specific abnormalities is possible without terminating an established , ongoing pregnancy . Poněvadž tato diagnóza se provádí před vložením embrya do ženiny dělohy , je vyloučení anomálií možné bez nutnosti přerušení již zahájeného , probíhajícího těhotenství
Believers in low interest rates also emphasize shifts in income distribution in the United States away from labor and toward capital , which have greatly boosted firms ' resources to finance investment internally and reduced their dependence on capital markets . Zastánci nízkých úrokových měr také kladou důraz na posuny v distribuci příjmů od práce směrem ke kapitálu , k nimž dochází ve Spojených státech a jež výrazně posílily zdroje firem potřebné k internímu financování investic a snížily jejich závislost na kapitálových trzích
Because high oil prices both lower demand and raise inflation , central banks respond by doing little or nothing . Vzhledem k tomu , že vysoké ceny ropy snižují poptávku i zvyšují inflaci , reakce centrálních bank je mizivá či žádná
Before there was widespread automobile ownership , land prices depended on location , and proximity to the central city or to the local railroad station carried a premium . Než se vlastnictví automobilu stalo běžnou věcí , závisely ceny pozemků na jejich poloze a cenu zvyšovala blízkost ke středu města či místní železniční stanici
because . . . protože ..
Because the dynamics of Argentine debt were so unstable , a hard - currency exchange - rate peg could not last . Poněvadž dynamika argentinského dluhu byla tak nestabilní , stabilizace směnného kurzu tvrdou měnou nemohla mít dlouhého trvání
Before the advent of the euro , there were many fiscal crises in individual nation - states in southern Europe , which produced waves of high inflation . Před příchodem eura se v jednotlivých národních státech v jižní Evropě vyskytlo mnoho fiskálních krizí , jež vyvolávaly vlny vysoké inflace
Because of rising inequality , the overwhelming majority of Mexicans live no better off than they did 15 years ago . Vzhledem k rostoucím nerovnostem navíc drtivá většina Mexičanů nežije lépe než před 15 lety
Because the required skills acquired through formal education have become relatively scarcer , the education premium has risen , underpinning a more uneven distribution of income and wealth . Poněvadž se požadované dovednosti získávané prostřednictvím formálního studia staly relativně vzácnějšími , tato vzdělanostní prémie narostla a stala se oporou nerovnějšího rozložení příjmů a bohatství
Before 1985 , according to this theory , central bankers switched their objectives from year to year . Před rokem 1985 centrální bankéři podle této teorie měnili z roku na rok své cíle
Before 1985 , by contrast , financial markets were overwhelmingly dominated by the herd behavior of short - term traders , people who sought not to identify fundamentals , but to predict what average opinion would expect average opinion to be , and to predict it before average opinion did . Před rokem 1985 naproti tomu finanční trhy drtivou měrou ovládalo stádní chování krátkodobých obchodníků , tedy lidí , kteří se nesnažili stanovit fundamentální ukazatele , ale předpovědět , jaké všeobecné mínění se bude podle všeobecného mínění očekávat , a předpovědět to dřív než všeobecné mínění
Because NATO and the EU share complementary priorities , both can develop mechanisms for inclusive security cooperation in peacekeeping operations . Protože se priority NATO a EU vzájemně doplňují , mohou obě organizace vyvíjet mechanismy pro inkluzivní bezpečnostní spolupráci při mírových operacích
Beyond this powerful hint of local support for terrorists , there was an economic infrastructure . Za tímto významným náznakem místní podpory terorismu se skrývala kompletní ekonomická infrastruktura
BELGRADE : It is widely believed that if only Slobodan Milosevic were removed from power , Serbia would be set on a path of renewal . BĚLEHRAD : Existuje obecná představa , že kdyby byl Slobodan Milošević zbaven moci , dalo by se Srbsko automaticky na cestu obnovy
BELGRADE : Slobodan Milosevic may be the most despised man in Serbia , but leaders of the country ' s opposition can barely hide their hatred for each other . BĚLEHRAD : Ačkoli Slobodanem Miloševičem zřejmě opovrhují všichni stejným dílem , také lídři jugoslávské opozice jen obtížně skrývají nenávist jeden k druhému
Because there are no direct elections for the top two federal offices in what remains of Yugoslavia , Serbia and Montenegro agreed in 1992 to share them . Protože na dvě nejvyšší federální funkce v Jugoslávii se nevyhlašují přímé volby , Srbsko a Černá Hora – jediné dvě republiky nové Jugoslávie – se v roce 1992 dohodly , že se o obě funkce podělí
BELGRADE : Opinion polls in Serbia show that large majorities believe the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia to be a political instrument to bash Serbs . BĚLEHRAD : Podle průzkumů srbského veřejného mínění převažuje názor , že Mezinárodní soudní tribunál pro zločiny v bývalé Jugoslávii je politický nástroj ke zničení Srbů
Because Milosevic is obviously guilty and can defend himself in open court , they fail to look for imperfections . Protože Milosević je evidentně vinný a dokáže se při veřejném líčení sám hájit , nehledá nikdo nedostatky
Because Koštunica did not win 50 % plus one of the votes of all registered voters in the first round , he faces a run - off with Labus on October 13 th . Protože Koštunica nezískal v prvním kole 50 procent plus jeden hlas všech zaregistrovaných voličů , střetne se 13 . října s Labusem v rozhodujícím zápase
Because excessive entry regulation serves no other purpose , reforming governments should act : eliminate the obstacle course . A protože neúměrná vstupní regulace žádnému jinému účelu neslouží , měly by reformní vlády co nejdříve jednat a tento běh přes překážky jednou provždy zlikvidovat
Because the IMF is at a crossroads , now is the time for serious reforms , not a quick fix . Protože je MMF na křižovatce , nastal čas na skutečnou reformu , ne na dočasnou záplatu
Beyond the hype we now see high employment and a stable economy . Dnes , kdy už všechen humbuk opadl , vidíme vysokou zaměstnanost a stabilní ekonomiku
Because capitalism redistributes aggressively , it is vital that there be trust , transparency and accountability . Poněvadž v kapitalismu se směle přerozděluje , jsou důvěra , transparentnost a zodpovědnost jeho nejdůležitějsími atributy
Because America has low inflation and is financially stable , the exchange rate is not the risk factor it was in the 1970 s . Poněvadž Amerika má inflaci nízkou a je finančně stabilní , směnný kurz dávno není tím rizikem , jakým byl v 70 . letech
Beware those who say starting an internet business is easy . Mějte se na pozoru před lidmi , co tvrdí , že rozběhnout internetové obchodování je snadné
Besides , Hugo tells us “ Such a fall which astonished the whole of History , is it something without a cause ? Hugo jednou napsal : \„ Může takový pád , který úžasem naplnil celou historii , být bez příčiny ?
Before asking for a new Windows PC this holiday season , remember the old adage : “ Be careful about what you wish for . ” Než si během letošních svátků budete přát nové PC se systémem Windows , připomeňte si staré moudro : \„ Dobře uvaž , čeho si žádáš . “
Between 1993 and 1996 he was the World Bank ’ s Chief Economist for Latin America . V letech 1993 až 1996 byl hlavním ekonomem Světové banky pro oblast latinské Ameriky
Because fear in the face of danger is a normal human reaction , however , anyone who requests grounding cannot be crazy and so cannot be grounded . Nicméně , strach těch , jež čelí nebezpečí , je normální lidskou reakcí , proto každý , kdo žádá o to , aby mu byl zakázán start , nemůže být nenormální , a tak mu také nemůže být zakázáno létání
Better than most people , the Irish should understand the importance of the EU in lifting poor and relatively isolated countries into the modern , affluent world . Smyslu Evropské unie v pozdvihování chudých a relativně izolovaných zemí do moderního , bohatého světa by Irsko mělo rozumět lépe než kdokoli jiný
before they could try to get on with their lives . Pak Francie vytvořila s Německem pár
Being in touch with one ' s inner feelings , desires , and aspirations is now seen as a necessary part of living a fully human life . Kontakt s vnitřními city , tužbami a aspiracemi je dnes pokládán za nezbytnou součást prožití plného lidského života
BEIJING : China now appears to be the country with the most notorious reputation for corporate piracy . BEIJING : Čína je nyní , jak se zdá , zemí notoricky známou pro korporativní piráctví
Because the Government has not sufficiently liberalized domestic gas prices , manipulation is easy . Protože vláda nedostatečně liberalizovala domácí ceny plynu , je manipulace snadná
Because of Bush ’ s perceived impotence , Americans believed that no real decisions could be taken at this summit . Kvůli Bushově domnělé neschopnosti byli Američané přesvědčeni , že na tomto summitu nemohou padnout žádná skutečná rozhodnutí
BERLIN - - Does history repeat itself , after all ? Recent developments in the Middle East suggest that the answer is “ yes , ” because the situation at the end of President George W . BERLÍN – Takže historie se přece jen opakuje ?
Behind the all - too - foreseeable end of the American stabilizing mission lurks a civil war in Iraq , which threatens to turn into an Arab - Iranian proxy war for dominance in Iraq , the Gulf , Lebanon , the Palestinian territories , and beyond . Za tímto až příliš předvídatelným koncem americké stabilizační mise vykukuje občanská válka v Iráku , která se hrozí proměnit v arabsko - íránskou válku v zastoupení o nadvládu nad Irákem , Perským zálivem , Libanonem , palestinským územím a tak dále
Besides , the nomination of a woman with a North - African ascent as minister of Justice made that clear from the start . Což navíc jasně ukázala i nominace ženy severoafrického původu na post ministryně spravedlnosti
Because fundamental equality is granted in this way , the British system manages to cope better than others do with a greater expression of distinctive identities . Poněvadž je tímto zajištěna elementární rovnost , britský systém se oproti ostatním dokáže lépe vyrovnat s rozsáhlejšími projevy osobitých totožností
Because the social conditions of the “ French model ” have been so neglected , the model is now a living contradiction of its core principle : equality . Poněvadž sociální podmínky \„ francouzského modelu “ se velice zanedbávaly , tento model teď žije v rozporu se svým stěžejním principem : rovností
Behind the phenomenon , the nagging question remains : why is terrorism different , why does it require a special definition , why are we more afraid of this form of violence than other criminal acts ? Kromě tohoto fenoménu tu stále zůstává ona hlodavá otázka : čím se terorismus odlišuje , proč je zapotřebí zvláštní definice , proč se této formy násilí obáváme víc než jiných trestných činů ?
Behind the phenomenon , the nagging question remains : why is terrorism different , why does it require a special definition , why are we more afraid of this from of violence compared to ordinary criminal acts ? Kromě tohoto fenoménu tu stále zůstává ona hlodavá otázka : čím se terorismus odlišuje , proč je zapotřebí zvláštní definice , proč se této formy násilí obáváme víc než jiných trestných činů ?
Before Americanization of other societies could occur , American culture itself had to be ` ` Americanized . ' ' Čili : jestě dříve než mohla americká kultura začít amerikanizovat svět , musela se nejprve amerikanizovat sama
Because the exchange rate influences an economy ' s competitiveness , the euro ' s depreciation benefited EU exports and exporters - - t the expense of their American counterparts . Vzhledem k tomu , že směnný kurz má vliv na konkurenceschopnost ekonomiky , devalvace eura prospěla vývozu a vývozcům v EU - na úkor jejich amerických protějšků
Believing that they have found a way to model precisely how currency traders should think about the future , they see no need for intervention because , save for temporary deviations , markets always get currency values right . V přesvědčení , že se jim podařilo nalézt způsob přesného modelování , jak by obchodníci s devizami měli přemýšlet o budoucnosti , nevidí žádnou potřebu intervence , neboť s výjimkou dočasných odchylek nastaví trhy vždy správné hodnoty měn
Believing that they have found a way to model how currency traders think , they see no need for intervention because , save for temporary deviations , markets always get currency values right . V domnění , že nalezli způsob , jak modelovat uvažování obchodníků s devizami , nevidí ekonomové žádnou potřebu intervence , protože s výjimkou dočasných odchylek trhy vždy nastaví správnou hodnotu měn
Before , there were fewer readers and writers , but they were the same people , and had relatively direct access to each other ’ s work . Dříve existovalo méně čtenářů i spisovatelů , ale byli to titíž lidé a měli poměrně přímý vzájemný přístup ke svým pracím
Because the risk of heart attacks is high in older people , many of whom have arthritic pain requiring treatment with painkillers , it took six years to link Cox - 2 inhibitors to a two - to three - fold increase in the risk of heart attacks . Vzhledem k tomu , že u starších lidí , z nichž mnozí trpí artritickými bolestmi vyžadujícími léčbu analgetiky , existuje vysoké riziko náhlé srdeční slabosti , trvalo šest let , než byla uznána spojitost mezi inhibitory Cox - 2 a dvoj - až trojnásobným zvýšením rizika vzniku náhlé srdeční slabosti
Before 2000 , there was an influential , independent press and a parliament loyal to the president , but still independent . Před rokem 2000 tu byl vlivný nezávislý tisk a parlament , který byl sice věrný prezidentovi , ale přesto nezávislý
BEIJING : China has now finished celebrating the 50 th anniversary of Mao ' s revolution , but the hangover cure that so many people in the West have been urging upon the country - - a healthy dose of devaluation - - is unlikely to be swallowed . PEKING : Čína dooslavovala padesátiny Maovy revoluce , ale lék proti kocovině , který celý Západ zemi doporučuje – tedy zdravou dávku devalvace – nejspíš nepolkne
BELFAST : The French say that optimists are those who don ’ t understand a question . BELFAST : Francouzi říkají , že optimisté jsou lidé , kteří nechápou otázku
Beijing Benefits from Taiwan ’ s Troubles Peking těží z problémů Taiwanu
Before long , an effort to document and publish the truth will be necessary . Nepotrvá dlouho a snaha o dokumentaci a zveřejnění pravdy se stane nezbytností
Believing that stronger pursuit of revolutionary ideals is the only way to strengthen their country , these idealists seek to inspire a “ return of the radicals , ” triggering sharp conflict with their more pragmatic co - revolutionaries . V domnění , že ráznější prosazování revolučních ideálů je jediným způsobem , jak svou zemi posílit , se pak tito idealisté snaží inspirovat \„ návrat radikálů “ , čímž vyvolávají ostrý střet se svými pragmatičtějšími spolurevolucionáři
Because they have a double cultural capital , they can circulate relatively freely between different activities and spaces - - home , school , youth associations , and urban leisure space . A protože mají dvojí kulturní kapitál , mohou se relativně svobodně přesunovat mezi různými činnostmi a prostředími - domovem , školou , mládežnickými spolky či městskými centry pro volný čas
Being a Muslim and being an Islamist are not the same thing . Být muslimem a být islámistou není totéž
Beyond that , many believe the only hard work will be to use existing laws to benefit humankind in new technological ways . Mnozí lidé se domnívají , že kromě výše uvedeného bude jediná tvrdá práce spočívat ve využití existujících zákonů tak , aby prospěly lidstvu v podobě nových technologických směrů
Because the promise is so great , and the science does not require massive infrastructure , many smaller countries have rushed to take advantage of the absence of the US . Jelikož je příslib tak obrovský a samotná věda nevyžaduje mohutnou infrastrukturu , řada menších zemí se předhání v úsilí využít nepřítomnosti USA
Before , Prime Minister Kostov and his government could boast of successes in undoing the ruinous policies of the previous socialist government . Před ní se premiér Kostov spolu s celou vládou mohl chlubit úspěchy v odstraňování devastující politiky předchozí socialistické vlády
Beyond the damage it is doing to the economy , Kosovo is also destabilising Bulgaria politically . Vedle škod na hospodářství destabilizuje Kosovo v Bulharsku také politickou situaci
Because America and Europe did not want to risk the lives of their soldiers , the lives of countries like Bulgaria are put at risk instead . Protože ale Amerika ani Evropa nechtějí riskovat životy svých vojáků , jsou ohroženy naopak životy zemí jako je Bulharsko
Because these countries are keen to maintain their share in the world ' s biggest market , they often absorb the effect of a drop in the dollar by cutting their profits rather than raise prices . Vzhledem k tomu , že tyto země mají ohromný zájem udržet svůj podíl na největším trhu na světě , často účinek poklesu dolaru ztlumí tím , že raději sníží své zisky , než aby zvyšovaly ceny
Besides the adverse effect such tight restrictions have on companies ' flexibility and effectiveness , these rules also cost 16 billion euros per year - more than is spent on higher education . Vedle nepříznivých dopadů těchto striktních omezení na pružnost a efektivitu firem navíc zmíněná pravidla stojí 16 miliard eur ročně - což je více , než činí výdaje na vyšší vzdělávání
Because of a lack of empirical evidence , it is too early to say that these obstacles are binding constraints . Vzhledem k nedostatku empirických důkazů je příliš brzy na to , aby bylo možné říci , že tyto překážky jen dále svazují daná omezení
Because much of this data comes from work with isolated systems , and therefore on all brains , an obvious criticism is that you can ' t extrapolate from such data . Protože však byla většina těchto dat získána studiem izolovaných systémů , lze namítnout , že z takových údajů nelze nic dedukovat
Beyond genetics , all creatures experience a non - identical sequence of life events . Odhlédneme - li od genetiky , pak také každý živý tvor prožívá jiný sled životních událostí
Because countries , not development banks , are in the driver ' s seat , taxpayers will control how funds are spent . A protože za kormidlem budou jednotlivé státy , a ne rozvojové banky , daňoví plátci budou sledovat , jak se s prostředky hospodaří
Because data for the euro area will become available only much later , it is not yet possible to determine whether prices have already turned on the Continent as well . Poněvadž data pro eurozónu budou k dispozici až mnohem později , nelze prozatím určit , zda se ceny otočily i na starém kontinentu
Better yet would be if Iran turned to Russia or the IAEA for uranium - generated electrical power . Ještě lepší by bylo , kdyby se Írán pro elektrickou energii vyráběnou z uranu obracel na Rusko nebo na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii
Beyond this , international forces must secure and eliminate all weapons of mass destruction ; prevent ethnic and religious tensions from erupting into violence ; ensure that none of Iraq ' s neighbors exacerbates an already volatile situation . Dále musí mezinárodní síly zajistit a zneškodnit všechny zbraně hromadného ničení , předejít tomu , aby etnické a náboženské tlaky přerostly v násilnosti , a dohlédnout na to , aby žádný z iráckých sousedů nejitřil už tak nestálou situaci
Beyond partnerships , international institutions add value - provided they are effectively organized , have realistic mandates , and contain members that are committed to common norms and aims . Mezinárodní instituce přidávají hodnotu i nad rámec partnerství - tedy za předpokladu , že jsou účinně uspořádány , mají realistický mandát a skládají se ze členů odhodlaných prosazovat společné normy a cíle
Behind the critiques directed at the EU and national governments as “ not being social enough , ” lurks an image of the Union as a trap that is forcing its members to bend to the fateful disciplines of the market , thus depriving national leaders of their ability to realize important social goals . V pozadí kritiky namířené proti EU a národním vládám , které prý nejsou \„ dostatečně sociální “ , se skrývá obraz unie jako pasti , jež nutí své členy sklonit se před zlověstným řádem trhu , čímž zbavuje vedoucí státní činitele schopnosti realizovat důležité sociální cíle
Beyond ordinary dissatisfaction with economic problems , the failed referendum in May 2005 expressed the rejection by an important part of the French electorate of the discipline imposed by EU policies ensuring free movement of people , goods , and capital – and thus of the primacy of economic competition . Kromě běžné nespokojenosti s hospodářskými problémy bylo neúspěšné referendum v květnu 2005 vyjádřením toho , že významná část francouzského voličstva odmítá disciplinu zaváděnou politikami EU , jež zajišťují volný pohyb osob , zboží a kapitálu – a tedy prvenství hospodářské soutěže
Besides , any constitutional change would need to be endorsed by 60 % of the ballots in both the National Assembly and the Senate , which makes the search for consensus all the more necessary . Kromě toho by každá ústavní změna musela získat souhlas 60 % hlasů v Národním shromáždění i v Senátu , takže snaha najít konsenzus je tím nezbytnější
Because the chemicals are likely to corrode the warhead over time , extended storage has a high probability of leakage and degradation of the weapon . Chemikálie zvyšují pravděpodobnost , že hlavice časem zkoroduje , a při delším skladování hrozí netěsnost a zničení zbraně
Behavioral studies , too , have shown that gesturing is closely related to speech production . Také studie chování ukazují na to , že gesta jsou úzce spojena s řečovou produkcí
Between 1995 and 1999 , it spent roughly € 3 . 4 billion in the region , to which the European Investment Bank added a further € 4 . 8 billion in loans . Mezi roky 1995 a 1999 Evropa v regionu vynaložila zhruba 3,4 miliard eur , k nimž Evropská investiční banka přidala dalších 4, 8 miliard eur půjček
Beyond Iran ’ s cities , to paraphrase Mark Twain , rumors of the death of political Islam were greatly exaggerated . Mimo íránská města , abychom parafrázovali Marka Twaina , byly zvěsti o smrti politického islámu pořádně přehnané
Belief in vampires in Eastern European societies served its own historical purposes : uniting communities and identifying outsiders , giving concrete form to death fears , explaining mysterious events , and , last but not least , providing a means of resistance to the encroachment of Western ideas and patterns of thought . Víra v upíry ve východoevropských společnostech sloužila vlastním historickým účelům : sjednocovala komunity a identifikovala osoby z nich vyřazené , propůjčovala konkrétní formu obavám ze smrti , vysvětlovala tajemné jevy a v neposlední řadě představovala nástroj odporu vůči průniku západních idejí a vzorců myšlení
Because we reject colonial and exterminating ventures , because we love Russian culture and believe that Russia can bloom in a democratic future , and because we believe that terrorism – whether by stateless groups or state armies ­ – should be condemned , we demand that the world ’ s blackout on the Chechen issue must end . Jelikož odmítáme dobrodružství kolonialismu a vyhlazování , jelikož obdivujeme ruskou kulturu a věříme ve schopnost Ruska rozvinout se v budoucí demokracii , jelikož se domníváme , že terorismus musí být potrestán , ať už je dílem bezstátních skupin nebo státních armád , žádáme , aby čečenskou otázku již nehalilo úslužné mlčení
Beyond Revolutionary Disillusion Jak překonat porevoluční rozčarování
Beyond technology , traditional issues concerning labor utilization and human capital remain firmly on the growth policy agenda . Politika růstu se musí vedle technologií pochopitelně i nadále zbývat tradičními otázkami , jako je využití pracovních sil a lidského kapitálu
Before that , a petition , signed by roughly 80 prominent British intellectuals and a few from other European countries , demanded the cessation of European Union funding for Israeli cultural projects and institutions . Ještě předtím požadovala petice , kterou podepsalo zhruba 80 prominentních britských intelektuálů a několik dalších z ostatních evropských zemí , ukončení financování izraelských kulturních projektů a institucí Evropskou unií
Because 60 % of Huckabee ’ s Iowa vote came from evangelicals , it still seems probable that the Republican nominee will end up being Mitt Romney , John McCain or Rudi Giuliani . Protože 60 % hlasů pro Huckabeeho pocházelo od iowských evangelikánů , stále se jeví jako pravděpodobné , že kandidátem Republikánské strany se nakonec stane Mitt Romney , John McCain nebo Rudi Giuliani
Because the threat no longer exists , many think that risks can be run . A protože hrozba už neexistuje , myslí si mnozí , že je možné případná rizika překonat i samostatně
Because Europe is militarily insignificant , they argue , it is not surprising that Europeans emphasize diplomacy , rather than military might , to resolve disputes . Evropa je vojensky nevýznamná , argumentují , a proto není překvapením , že při řešení sporů zdůrazňuje diplomacii , nikoliv vojenskou moc
Because breast cancer is so invasive and spreads so unpredictably , surgery is not always sufficient . Poněvadž je ale rakovina prsu tak útočná a šíří se tak nepředvídaně , nevystačíme si vždy jen chirurgií
Before the Oxford overview , American oncologists typically did not recommend tamoxifen for young patients while Europeans often recommended it for all patients including those whose tumors lacked the requisite receptors . Před uveřejněním tohoto přehledu američtí onkologové obvykle nedoporučovali tamoxifen mladým pacientkám , zatímco v Evropě jej doporučovali všem nemocným , včetně osob , jejichž nádor neměl potřebné receptory
Because they are urban refugees – not housed in tents , but rather blending in with the local population in the host countries – they are easily ignored . Protože jde o městské uprchlíky – kteří nebydlí ve stanech , ale mísí se s místním obyvatelstvem v hostitelských zemích – , lze je snadno ignorovat
Bernal moved back to Cambridge as a lecturer in structural crystallography in 1927 , and in 1931 was promoted to assistant director of research in crystallography , by then a sub - department of the Cavendish Laboratory . Bernal se roku 1927 přestěhoval zpět do Cambridge , kde působil jako lektor strukturální krystalografie , a v roce 1931 byl povýšen na zástupce vedoucího výzkumu na úseku krystalografie , tehdejším pododdělení Cavendishovy laboratoře
Bernal ' s main scientific interest was initially the atomic structure of crystals , metals , and minerals , then of hormones and sterols - - and of some amino acids , the building blocks of proteins . Bernalovým hlavním vědeckým zájmem byla zpočátku atomová stavba krystalů , kovů a minerálů a později hormonů a sterolů - a také některých aminokyselin , stavebních prvků bílkovin
Bernal and Dorothy Crowfoot ( later Hodgkin ) obtained patterns of the dry crystals , as Astbury had , and with similarly disappointing results . Bernal a Dorothy Crowfootová ( později Hodgkinová ) vytvořili obrazy suchých krystalů s obdobně neuspokojivými výsledky jako Astbury
Because of fears about pollution , or about the safety of nuclear energy , most countries neglected to build up their own capacity . Kvůli obavám ze znečištění nebo z bezpečnosti jaderné energie většina států zanedbala budování vlastních kapacit
Before 1981 , visionaries who thought about the impact of technology on society believed that the computer would allow a centralization of knowledge and power . Před rokem 1981 se vizionáři přemýšlející o dopadu technologií na společnost domnívali , že počítač umožní centralizaci vědomostí a moci
Because the past is knowable , the best way of understanding a current crisis is to search for a model in past experiences , even those that are long past . Protože je minulost poznatelná , nejlepším způsobem , jak pochopit současnou krizi , je hledat model v dřívějších zkušenostech , i kdyby šlo o dávnou minulost
Before WWI , the US Monetary Commission – founded to deal with chronically unstable banks – heard how the German system worked and urged its imitation . Před druhou světovou válkou se Americká měnová rada - založená k tomu , aby se vypořádávala s chronicky nestabilními bankami - doslechla , jak fungoval německý systém a urychlila jeho imitaci
Before then , profound inequalities between China ’ s poor countryside and its dynamic industrial centers will generate tensions , which may be increased by the gender imbalance – young men greatly outnumber young women . Ještě dříve vyvolají napětí hluboké nerovnosti mezi čínským chudým venkovem a tamními dynamickými průmyslovými centry ; toto napětí může ještě posilovat pohlavní nerovnost – počet mladých mužů dalece přesahuje počet mladých žen
Before the first Gulf War in 1991 , there was discussion of the possible effects on the global climate if Iraq set the Kuwaiti oilfields on fire - - which subsequently became the prime image of that war ' s environmental impact . Před první válkou v Zálivu v roce 1991 se vedla diskuse o tom , jaké účinky na celosvětové klima by mohlo mít to , kdyby Irák zapálil kuvajtská ropná pole - což se později stalo nejdůležitějším obrazem environmentálního dopadu války
Because the shipment arrived late , trucks and trains that had been at hand were reassigned . Zásilka dosáhla cíle se zpožděním , a proto byly připravené nákladní vozy a vlaky mezitím využity jinde
Because control policies deter children from starting , even greater benefits can be expected beyond 2050 . Vzhledem k tomu , že regulační politiky odrazují děti od toho , aby kouřit začaly , po roce 2050 lze očekávat ještě větší přínosy
Benjamin Franklin once said , “ In this world , nothing can be said to be certain , except death and taxes . ” Benjamin Franklin kdysi řekl : \„ V tomto světě se za jistotu nedá prohlásit nic , kromě smrti a daní . “
Because Internet chat rooms and personal emails have become essential to many Chinese , the upgrading of Internet supervision is also gaining momentum . Jelikož se internetové chatovací místnosti a osobní e - maily staly pro mnoho Číňanů nezbytností , zdokonalování internetového dozoru rovněž nabírá tempo
Besides the generosity of benefits , there is the issue of when one can first claim them . Vedle štědrosti důchodových dávek je zde také otázka toho , kdy na ně občan získává nárok
Before 1991 there were 4 , 500 research and development ( R & D ) institutes in Russia . Před rokem 1991 existovalo v Rusku 4 . 500 výzkumných a rozvojových institucí
Believing FEMA to be an “ oversized entitlement program ” and that the “ business of government is not to provide services , ” Bush ’ s first FEMA director instituted new outsourcing requirements as part of a major privatization effort . V domnění , že FEMA je \„ nadměrně velkým nárokovatelným programem “ a že \„ úlohou vlády není poskytovat služby “ , stanovil první Bushův ředitel FEMA v rámci velkého privatizačního úsilí nové požadavky na outsourcing
Because development - provoked erosion has brought the Gulf of Mexico 20 miles closer to land than it was in 1965 , hurricanes are able to retain more strength , and their winds and waves pack more speed and destructive power . A protože eroze vyvolaná sanací posunula Mexický záliv o 32 kilometrů blíže k pevnině , než tomu bylo v roce 1965 , mohou hurikány získávat na síle a jejich větry a vlny nabírají vyšší rychlost a ničivou sílu
Between 1985 and 1995 , 108 journalists were killed in Africa ; the risk , while diminishing , is still real . V letech 1985 až 1995 bylo v Africe zabito 108 novinářů ; riziko se sice snižuje , ale stále je reálné
Before 1991 everyone was overwhelmed by the very real fear of losing your freedom ; now people are overwhelmed by the fear of having too much freedom . Před rokem 1991 byl každý ochromen skutečným strachem a obavou ze ztráty své svobody ; nyní jsou lidé ochromeni strachem a obavou , že mají svobody až příliš mnoho
Better to stick to a tried and failed policy than to upset the apple cart , even if the apples were rotten . Raději dále setrvat u vyzkoušené , byť nepodařené politiky , než vrtat do klubka zmijí , i kdyby to ve skutečnosti byly bezmocné užovky
Before succumbing to pessimism , however , there is something else to consider . Než ovšem podlehneme pesimismu , je tu ještě něco , co je třeba vzít v úvahu
Because Putin cannot stomach opposition , he stifles the growth of parties . A protož e Putin neumà ­ strà ¡ vit opozici , dusà ­ růst ostatnà ­ ch stran
Before Zubkov ’ s nomination , reports swirled that the next prime minister would become Putin ’ s presidential successor , with Sergei Ivanov , a current deputy prime minister , dubbed the most likely candidate . Před Zubkovovým jmenováním kolovaly zprávy , že příští premiér se stane i Putinovým nástupcem ve funkci prezidenta , přičemž za nejpravděpodobnějšího kandidáta býval označován vicepremiér Sergej Ivanov
Being overweight is obvious . Nadváha je vidět na první pohled
Because the defects found in clones are not genetic mutations , pre - implantation diagnosis at the embryo stage will not reveal their existence . Diagnóza před implantací v embryonální fázi ale nemůže jejich existenci odhalit , protože defekty , s nimiž se u klonů setkáváme , nejsou genetické mutace
Before that , it could not be said to be a unique , identifiable future person ; it might still split and become twins . Předtím se totiž nedá s určitostí tvrdit , že jde o jedinečně identifikovatelnou lidskou bytost - může se totiž dále dělit a stát se dvojčaty
BERLIN : I learned that the Berlin Wall was falling during an official visit to Poland ten years ago . BERLÍN : O tom , že padla Berlínská zeď , jsem byl informován během své oficiální návštěvy Polska , právě před deseti lety
Before arriving at dinner , the Secretary of the Chancellery , Rudolf Seiters , called from Bonn . Ještě než jsme se dostavili na večeři zavolal z Bonnu sekretář Kancléřského úřadu , Rudolf Seiters
Because the dollar is the dominant world reserve currency , and America ' s Fed controls the supply of US dollars , as long as China sticks to a fixed exchange rate , it cannot control its own money supply . Vzhledem k tomu , že americký dolar je světově dominantní rezervní měnou a množství dolarů v oběhu řídí americký Fed , Čína nebude moci regulovat svou vlastní peněžní nabídku , dokud bude lpět na pevném měnovém kurzu
Besides equating welfare state policies with anti - Europeanism , the euro will spark reform by forcing EU member governments to compete to attract mobile capital . Vedle toho , že položí rovnítko mezi sociální stát a antievropství , euro rovněž podnítí reformu , poněvadž přinutí vlády členských států EU , aby mezi sebou při lákání mobilního kapitálu soutěžily
Belgium and Denmark have passed business - friendly laws and regulations . V Belgii a Dánsku už platí zákony a směrnice , které jsou k obchodním společnostem vstřícnější
Because of this , the competitive advantages Germany recently gained from its economic reforms are being protected by the euro from offsetting currency devaluations inside the euro - zone . Díky tomu jsou konkurenční výhody , které Německo nedávno získalo v důsledku hospodářských reforem , chráněny eurem před vyvažujícími měnovými devalvacemi uvnitř eurozóny
Because the expected gridlock in parliament would make reforms less likely , companies might hold off on investment , while consumers would be more likely to keep their wallets closed , because official policy would be even less clear than it is now . Vzhledem k tomu , že reformy by kvůli očekávanému chaosu v parlamentu byly méně pravděpodobné , podniky by mohly odložit investice , zatímco spotřebitelé by zřejmě neotevírali peněženky přespříliš , protože oficiální politika by byla ještě méně zřetelná , než je teď
Better a 50 - basis - point increase now – thereby allowing the economic recovery to continue by keeping inflation in check – than triple or quadruple that figure down the road . Je lepší zvýšení o 50 bazických bodů teď – což umožní hospodářskému zotavování pokračovat a zároveň udrží inflaci na uzdě – , než toto číslo o něco později násobit třemi nebo čtyřmi
Better a 50 basis point increase now that allows the economic recovery to continue by keeping inflation in check , than triple or quadruple that figure down the road - - which could stop the recovery cold in its tracks . Je lepší okamžité zvýšení o 50 bazických bodů , které umožní hospodářskému zotavování pokračovat , neboť udrží inflaci na uzdě , než toto číslo o něco později násobit třemi nebo čtyřmi – což by mohlo zotavování zasadit smrtelnou ránu
Because Trichet ’ s pre - announcement of a moderate interest rate hike conjures up visions of a Fed - like series of small interest rate hikes over an extended period of time , the ECB president also pre - announced his disinclination to follow in US Fed Chairman Alan Greenspan ’ s footsteps in this regard . Jelikož Trichetovo předběžné ohlášení mírného růstu úrokových sazeb evokuje vize malých posunů sazeb směrem nahoru během dlouhého období na způsob amerického Federálního rezervního systému , prezident ECB také předem deklaroval nechuť kráčet v tomto ohledu ve stopách předsedy Fedu Alana Greenspana
Because of this , Americans can ’ t afford to take even the minutest of chances with their ports – the consequences of error being too staggering to contemplate . Vzhledem k tomu si Američané nemohou dovolit ohledně přístavů podstupovat sebemenší rizika – důsledky pochybení jsou příliš hrůzné , než aby se o nich vůbec uvažovalo
Because the euro has appreciated against the dollar , the euro price of crude oil and base metals has increased at a slower pace than their corresponding dollar prices . Poněvadž euro vůči dolaru posiluje , cena ropy a základních kovů v eurech roste pomalejším tempem než tatáž cena v dolarech
Because American orchestras can ’ t count on schools or government to provide the basic music education necessary to ensure a continuing audience for classical music , some orchestras are doing it themselves with private money . Jelikož americké orchestry nemohou počítat s tím , že základní hudební výchovu nezbytnou k zajištění trvalého publika pro vážnou hudbu obstarají školy nebo vláda , některé z nich se o to snaží samy ze soukromých prostředků
Because the Fed has decided to pause , there is substantial pressure - - coming both from inside and outside the ECB - - that Europe ’ s central bank follow suit . Poněvadž se Fed rozhodl pro pauzu , existuje významný tlak – vycházející zevnitř ECB i zvenčí – , aby Evropská centrální banka udělala totéž
Before the introduction of the euro , the reform gap between Germany and its larger neighbors would have been no problem for Europe . Před zavedením eura by reformní propast mezi Německem a jeho většími sousedy nepředstavovala pro Evropu žádný problém
Because crude oil is priced in US dollars , and the dollar has depreciated against the euro , European consumers have gotten off relatively easy from rising energy prices . Vzhledem k tomu , že cena ropy se stanovuje v amerických dolarech a dolar oproti euru devalvoval , evropští spotřebitelé zvyšujícím se cenám energií poměrně snadno unikli
Besides , given the strength of environmentalism in Europe , the issue is tailor - made for Europeans to take the lead . Kromě toho vzhledem k síle hnutí za ochranu životního prostředí v Evropě je vůdčí úloha šitá Evropanům na míru
Because European interest rates no longer are clearly out of whack with the fundamentals of the euro - zone economy , monetary policy has become more complex . Poněvadž evropské úrokové sazby už nejsou ve zřetelném nesouladu s fundamentálními ukazateli hospodářství eurozóny , měnová politika začala být komplikovanější
Bernanke , after an initial stumble — a rookie mistake as one commentator put it - - appears to be following in his predecessor Alan Greenspan ’ s footsteps . Bernanke jistě měl čas přemítat o tom , jak jeho legendární předchůdce Alan Greenspan řešil finanční krizi dlouhodobého kapitálu v roce 1998
Because of the late start and slow pace , the Governing Council had reached only the 4 % mark when the current financial crisis effectively put a lid on further rate hikes . Kvůli pozdnímu nástupu a pomalému tempu došla Rada guvernérů pouze ke 4 % hladině , když současná finanční krize dalšímu zvyšování sazeb prakticky zavřela dveře
Being out of step has consequences . Kráčet mimo rytmus má své důsledky
Being out of step also focuses attention on the fact that the ECB is in danger of losing control over inflationary expectations . Pohyb mimo rytmus také přitahuje pozornost ke skutečnosti , že ECB hrozí , že ztratí kontrolu nad inflačními očekáváními
Besides being at odds with reality , the claim of strong growth actually encourages the trade unions to ask for even higher wages . Kromě toho , že toto tvrzení o síle růstu je na štíru se skutečností , povzbuzuje odborové svazy k tomu , aby žádaly ještě vyšší mzdy
Belgium , for example , is virtually a satellite of France . Například Belgie je fakticky pouhým satelitem Francie
Belgium , for example , complains constantly about its lack of representation on the Executive Board , but it has been more interested in demanding equal treatment with the Netherlands in the ECB than pursuing a common strategy with its neighbor to counter the big countries ’ unwarranted assumption of permanent seats . Belgie si například neustále stěžuje , že je ve Výkonné radě nedostatečně zastoupena , ale má větší zájem na tom , aby se s ní v ECB zacházelo stejně jako s Nizozemskem , než na tom , aby se svým sousedem prosazovala společnou strategii , která by čelila skutečnosti , že velké země si neoprávněně přisvojily permanentní křesla
Because our right - leaning governments have been too decent to use the populist language of the radical right , they are helpless in appealing to mass emotions . Vzhledem k tomu , že naše pravicově zaměřené vlády byly příliš decentní , aby užívaly populistické fráze radikální pravice , jsou vcelku bezmocné a nejsou schopny vyvolat masové emoce
Being able to revolt means being able to work together and fight together . Umět se vzbouřit znamená umět společně pracovat a společně bojovat
Besides , people who seek to be political leaders are born activists ; if making policy doesn ’ t provide them with enough to do , they discover other activities . Krom toho – lidé , kteří chtějí udělat kariéru v politice , musí být rozenými aktivisty : pokud v politice nenajdou dostatek uplatnění , najdou si jinou činnost
Because he is provocative , political commentators and TV and newspaper interviewers were drawn to him . Protože dokáže provokovat , začal na sebe přitahovat pozornost politických komentátorů a žurnalistů z různých médií
Besides , heroes are no longer needed here . Hrdiny tady už kromě toho nepotřebujeme
Better , says Walzer , to expect only the thin sort of loyalty and solidarity . Podle Walzera je lepší očekávat jen úzkou loajalitu a vzájemnost
Being truthful and faithful to what is the bedrock of Church teaching cannot be deemed conservative . Být věrný a oddaný tomu , co je základním kamenem učení církve , nelze považovat za konzervativní přístup
Being President of an African nation isn ' t easy . Být prezidentem africké země není snadné
Belarus provides a glaring example . Bělorusko je zářným příkladem
Better known by its Arabic acronym , HAMAS , Yasin ’ s group competed with the secular PLO groups by staging amateurish attacks on Jewish settlers and kidnapping Israeli soldiers . Jásinova skupina , která je lépe známá pod arabskou zkratkou HAMÁS , soupeřila se sekulárními skupinami OOP tím , že organizovala amatérské útoky na židovské osadníky a unášela izraelské vojáky
Because most media attention has shifted to Lebanon , the Israelis have had a free hand to continue pressing the Palestinians without international protest . Poněvadž většina mediální pozornosti se přesunula do Libanonu , Izraelci mají volnou ruku pro další nátlak na Palestince bez mezinárodních protestů
Beyond these distinct types of dishonest politicians are more general political postures . Kromě těchto výrazných typů nečestných politiků existují obecnější politické přístupy
Before this , these historians argue , Hindus were allegedly no less individualistic than Europeans . Předtím podle slov těchto historiků byli prý Hindové alespoň tak individualističtí jako Evropané
Because their currency pegs were adjustable – and thus revocable – the soaring interest rates and sustained market intervention needed to defend them merely fueled expectations of devaluation , which became self - fulfilling with a stampede on domestic bank deposits . A protože měnové stabilizační body byly regulovatelné – a tím pádem odvolatelné – , stoupající úrokové sazby a zásahy na udržení trhu , jež je měly ochránit , pouze a jen poháněly očekávání devalvace , jež se naplnilo s masovým vybíráním vkladů uložených v domácích bankách
Because this arrangement requires the central bank to back the entire monetary base with foreign reserves , it cannot act as lender of last resort to the domestic banking sector when crisis strikes . Vzhledem k tomu , že toto uspořádání vyžaduje , aby centrální banka pokryla celou svou měnovou základnu devizovými rezervami , nemůže centrální banka , jakmile vypukne krize , fungovat pro domácí bankovní sektor jako věřitel nejvyšší instance
Because fear is at the core of many human pathologies , from panic attacks to posttraumatic stress disorder , breakthroughs in understanding the brain ' s fear system may lead to new ways to treat these disorders . Vzhledem k tomu , že strach je u lidí prapříčinou mnoha patologických stavů – od projevů panické úzkosti až k posttraumatickým stresům – může průlom v chápání mozkového systému strachu vést k novým způsobům léčby těchto poruch
Beyond diagnostic disputes in individual cases , psychiatry ' s absence of objective diagnostic tests implies something more radical . Absence objektivních diagnostických testů v psychiatrii znamená mnohem víc než jen spory o diagnózy konkrétních případů
Between 2000 and 2010 , 700 million young people will enter developing country labor markets , more than the entire labor force of today ' s industrial world . Od roku 2000 do roku 2010 vstoupí na trhy práce v rozvojových zemích 700 milionů mladých lidí , což je více než celková pracovní síla dnešního průmyslového světa
Becoming a committed European player , fostering foreign direct investment , including venture businesses , promoting financial services and IT resulted in a formidable brain drain reversal for Ireland . Irsko se stalo přesvědčeným evropským hráčem , pečovalo o přímé zahraniční investice včetně rizikových podniků a podporovalo finanční služby a informační technologie
Bernard Lewis is Professor of Middle East History at Princeton University . Bernard Lewis je profesorem historie Středního východu na Princetonské univerzitě
Because an enlarged Union will become a reality in just two months , it is imperative to develop concepts for cultural understanding that contribute to the successful integration of the new members . Jelikož se rozšířená unie stane skutečností za pouhé dva měsíce , je nevyhnutelně nutné zformulovat koncepty kulturního porozumění , které přispějí k úspěšné integraci nových členů
Between 1970 and 1995 , GDP per capita in Sweden lagged by about 18 % behind the average of rich OECD countries . HDP na hlavu mezi lety 1970 a 1995 ve Švédsku zaostalo asi o 18 % za průměrem bohatých zemí OECD
Because it is , we must un - learn the wretched habit of thinking that truthfulness resides in the messenger rather than the message . A proto se musíme odnaučit tomu ohavnému zlozvyku věřit , že pravdivost přebývá v poslovi , a ne ve zprávě , kterou přináší
Because Russia claims the status of a world power , it is expected to show restraint and responsibility . Protože si totiž nárokuje status světové velmoci , očekává se od něj zdrženlivý a zodpovědný přístup
Begin with inflation . Začněme inflací
Because the RCB and the government lack the means to sterilize the inflows ( for example , by issuing long - term securities ) , the trade surplus translates directly into rapid money supply growth , which reached 62 % late last year . Jelikož RCB a vláda nemají instrumenty k omezení přílivu kapitálu ( například vydáním dlouhodobých obligací ) , obchodní přebytek se okamžitě mění v rychlý růst zásob peněz , jež minulý rok dosáhl 62 %
Besides , given the stories of rampant corruption in accounting practices in the West nowadays , the EU should be more understanding . Přihlédneme - li navíc ke korupčním a účetním aférám v celé řadě západních firem , které dnes vycházejí najevo , měla by EU mít více pochopení
Because lung diseases are so important , preventive measures , early detection and treatment must be reinforced . Jelikož jsou plicní onemocnění tak významná , musí se posílit preventivní opatření , včasná detekce a léčba
Beijing is roughly 10 ° C hotter than the nearby countryside in the daytime and 5 .5 ° C warmer at night . V Pekingu je ve dne zhruba o 10 ° C a v noci o 5,5 ° C tepleji než v okolní krajině
Before China joins , however , the final terms on which it enters the WTO must be negotiated with a group of WTO members acting on behalf of the organization and expressed in a formal agreement , the Protocol of Accession . Než k tomu však dojde , musí s Čínou skupina členů WTO jednajících jménem organizace dohodnout definitivní podmínky jejího vstupu , jež jsou předmětem formálního vstupního protokolu
Because concepts of human rights remain rudimentary , the best that can be hoped for is that awareness will slowly begin to take hold . Jelikož koncepty lidských práv i nadále zůstávají v plenkách , nelze doufat v nic lepšího , než že se pomalu začnou dostávat do povědomí
Beyond the domestic arena , a number of international actions can be undertaken to help level the playing field and address systemic risk . Vedle domácí scény lze také na mezinárodní úrovni podniknout řadu kroků s cílem zaručit stejná pravidla pro všechny a řešit systémová rizika
Beyond these economic reforms , the developed world must also make greater efforts to promote global public goods , such as research in agriculture and communicable diseases that affect the developing world . Kromě ekonomických reforem musí rozvinutý svět vyvinout větší úsilí na podporu globálních veřejných statků , jako je výzkum v zemědělství nebo výzkum nakažlivých chorob , jež postihují rozvojový svět
Before that , the initial \ strategic \ bombing will be of unprecedented dimensions , but not because there will be more strike aircraft than in the Gulf War . Úvodní ,, strategické \ bombardování dosáhne nebývalých rozměrů , ovšem nikoliv proto , že na místě bude více letadel než během války v Zálivu
Berber tribes have relied for centuries on argan oil , which is extracted from the nuts inside the argan fruit , as a key component of their diet and as an element of traditional medicine . Berberské kmeny se po staletí spoléhaly na argániový olej , který se získává z jader plodu argánie , jako na podstatnou součást své výživy a tradiční medicíny
Because of similar ignorance , this terrible epidemic now looms over the former Soviet Union and other regions . Kvůli stejné nevědomosti se tato příšerná epidemie dnes vznáší nad bývalým Sovětským svazem a dalšími regiony
Because of this downward spiral in economic activity , banks are now flush with liquidity , which is supporting a rally in the domestic bond market , as the slump in domestic demand drags down demand for bank credit ( see the chart below ) . Vzhledem k této spirálově sestupné hospodářské aktivitě jsou teď banky přecpané penězi na hotovosti , a to napomáhá zotavení domácího trhu s dluhopisy , protože pokles domácí poptávky snižuje poptávku po bankovních úvěrech ( viz tabulku )
Because that agenda remains unfinished , now is not the time for India to merely consolidate its decade of reform . Tento plán zůstal nedokončený a nyní přichází čas , kdy by Indie měla desetiletí reforem potvrdit
Before long , the colonies were exporting wood to the many nations that no longer had the timber they needed for ships , casks , shingles , and other construction materials . Netrvalo dlouho a kolonie vyvážely dřevo do mnoha států , které už neměly dřevo , jež potřebovaly na výrobu lodí , sudů , šindelů a jiných stavebních materiálů
Behind her elevated falsehood Yankee ghosts howl at the moon tormented as if from pellagra by the colors red and black . Za její vyvýšenou falešností jenkýjští duchové vyjí na měsíc zmučení jako od pelagry barvami rudou a černou
Beyond this , we were taught that we could \ apply pressure . \ Krom toho nás učili , že můžeme \„ použít nátlak \
Because a DNA sequence is a one - dimensional entity , it lends itself much better to single - number comparisons than a four - dimensional body does . Vzhledem k� tomu , že sekvence DNA je jednorozměrná entita , lze ji mnohem snáze využít pro porovnávání jednotlivých čísel než čtyřrozměrné tělo
Because banks service their depositors on a first - come - first - served basis , those who wait risk being left empty - handed , because the bank may be forced to liquidate its long term - assets at a loss and run out of resources . A protože kdo dřív přijde , ten dřív mele - to platí i v bankách - , ti , kdo čekají , riskují , že zůstanou s prázdnýma rukama , poněvadž banka může být při ztrátách nucena zlikvidovat svá dlouhodobá aktiva , takže jí mohou dojít prostředky
Besides , the whole administrative apparatus of the State , which could not be changed in a month , had to serve the new Poland . Krom toho , celý administrativní aparát Státu , jenž nemohl být vyměněn za měsíc , musel sloužit novému Polsku
Beyond the Gender Gap Jak překonat propast mezi pohlavími
Because people live longer and procreate less , raising and caring for children requires less of a parent ’ s life than it used to . Jelikož lidé žijí déle a mají méně dětí , zabírá výchova a péče o potomky rodičům méně času než dříve
Because the drachma does not exist anymore , it cannot be devalued . Jelikož již řecká drachma neexistuje , nelze ji devalvovat
BEIJING – China ’ s “ face ” may be its Achilles ’ Heel . PEKING – Výraz ve tváři Číny může být její Achillovou patou
Berlin ' s geographical position in the EU of tomorrow now seems more central , with Paris on the fringe . Zeměpisná poloha Berlína se v Evropské unii zítřka zdá být blíže středu , zatímco poloha Paříže by se mohla dostat na její samý okraj
Besides abandoning any Gaullist pretensions , the other lesson Germany must learn is that influence is based not only on soft \ civilian power , \ but also on hard military capabilities that are adapted to the exigencies of the post - Cold War world . Kromě nutnosti zbavit se veškerých gaullistických aspirací si Německo musí vzít ponaučení , že autorita se nezakládá jen na měkké ,, civilní moci \ , ale také na tvrdém vojenském potenciálu , přizpůsobeném potřebám světa po skončení studené války
Before that , the American military concentrated on swift victory in a major theater war against another state ’ s military forces . Před tímto datem se americká armáda zaměřovala na rychlé vítězství v případné válce vedené na rozsáhlém území proti ozbrojeným složkám jiné země
Because Rumsfeld is the primary architect of the upcoming defense review , it is very unlikely to recommend an increase in the size of the force . A protože je Rumsfeld hlavním architektem chystaného obranného hodnocení , je velmi nepravděpodobné , že by toto hodnocení doporučilo zvýšit velikost ozbrojených sil
Beyond this basic point , however , there is less agreement on why frustration and anger lead to terrorism in some cases but not in others . Kromě tohoto základního faktu ale panuje méně shody už v tom , proč v některých případech vztek a frustrace k terorismu vedou , v jiných však nikoli
Between 2001 and 2003 , I was part of a team that undertook an extensive survey of values in Saudi Arabia , Egypt , Iran , and Jordan . Mezi lety 2001 a 2003 jsem byl členem týmu , který prováděl rozsáhlý průzkum hodnot v Saúdské Arábii , Egyptě , Íránu a Jordánsku
Beyond the survey data , history has shown that liberal ideas become more popular when a despotic monarch governs people in alliance with a religious establishment . Kromě údajů z průzkumu , také dějiny dokazují , že liberální názory získávají na popularitě , jestliže lidu vládne despotický vladař ve spojení s náboženským establishmentem
Before the 1979 Iranian revolution , some in Israel advocated an alliance between Israel , Turkey , and Iran , the Middle East ’ s three non - Arab powers . Před íránskou revolucí v roce 1979 prosazovali někteří izraelští činitelé alianci mezi Izraelem , Tureckem a Íránem jakožto třemi nearabskými mocnostmi na Blízkém východě
Because they know they are less potent , particularly in demographic and economic terms , Russians feel they have to do “ more . ” Jelikož Rusové vědí , že jsou zejména v demografických a ekonomických otázkách méně silní , mají pocit , že musí dělat více
Because the United States is the most powerful and wisest of nations , it has a unique role to play , and the world should rally behind it in courageously tackling this challenge . Vzhledem k tomu , že Spojené státy jsou nejmocnějším a nejmoudřejším národem , mají jedinečnou úlohu , kterou musejí sehrát , a svět by se za ně při smělém vyřizování této výzvy měl postavit
Because their legitimacy does not rest upon the support of their people , these non - democratic regimes consider the risk of opening themselves greater than the cost of maintaining the status quo . Protože jejich legitimita se neopírá o podporu lidu , tyto nedemokratické režimy jsou přesvědčené , že riziko otevírání se je větší než daň , již platí za zachovávání stata quo
Beyond the changes in France and the US , the decisive factor behind the possible reinvention of NATO is the transformation of the international system itself . Kromě změn ve Francii a v USA je rozhodujícím faktorem za možným oživením NATO transformace mezinárodní soustavy jako takové
Besides , what would a containment policy applied to Russia today look like ? A kromě toho : jak by dnes politika udržování Ruska na uzdě vlastně vypadala ?
Being a member of a guild , for example , encompassed a complete set of social roles - - economic , legal , political , and even religious . Být například členem cechu s sebou přinášelo úplnou soustavu sociálních rolí - ekonomických , právních , politických , ba i náboženských
Better for the West to accept equality now – and struggle to maintain it . Pro Západ bude lepší , když uzná rovnost teď hned – a bude usilovat o její udržení
Because no European state can afford to “ go it alone , ” military reform demands greater integration and information sharing , as control of information will be key in future conflicts . Existují jak demokracie nerespektující zákon , tak nedemokratické \„ právní státy “ ( Rechtsstaat )
Because misrule sapped vitality from Nigeria and Indonesia , the same could happen to them during their transition to democratic government . Vzhledem k tomu , že špatná vláda vysála z Nigérie a Indonésie jejich životní sílu , může se totéž přihodit na jejich cestě k demokratické vládě
Because the US is such an outspoken proponent of human rights internationally , its failure to respect rights assumes added significance , contributing to a rising tide of anti - Americanism in much of the world . Jelikož jsou USA tak otevřeným obhájcem lidských práv po celém světě , jejich selhání tato práva respektovat má o to větsí význam a přispělo ke vzedmutí vlny antiamerikanismu ve velké části světa
Because of past exploitation , some African - American women refuse to allow amniotic tissue to be collected for prenatal diagnosis as they fear the uses that could be made of this tissue . Kvůli zneužívání v minulosti odmítají afroamerické ženy odběr plodové tkáně pro prenatální diagnózu , jelikož se obávají jejího dalšího využití
Because United Russia will hold a parliamentary majority , opposition to executive authority should be much weaker than when the Communists formed the largest faction . Vzhledem k tomu , že parlamentní většinu bude mít Jednotné Rusko , opozice vůči výkonné moci by měla být mnohem slabší než v dobách , kdy největší frakci tvořili komunisté
Because we cannot anticipate what our descendants will need to know about us in order to understand themselves , we stockpile – piously and indiscriminately – any visible trace that might testify as to what we are or what we will become . Protože nemůžeme předvídat , co budou naši potomci muset vědět o nás , aby pochopili sebe sama , hromadíme – zbožně a nevybíravě – jakoukoli hmatatelnou stopu , jež by mohla vypovědět o tom , kdo jsme nebo čím budeme
Between 1995 and 2002 , it doubled the percentage of its rapidly growing GDP that it invests in R & D , with biotechnology and other high - tech fields enjoying the highest priority . Mezi lety 1995 a 2002 zdvojnásobila procentní podíl svého překotně rostoucího HDP , který investuje do výzkumu a vývoje , přičemž statusu nejvyšší priority požívají biotechnologie a další obory špičkových technologií
Because they attract followers , governments must take them into account both as allies and adversaries . A protože tím přitahují četné stoupence , musí je brát vlády v úvahu jako své spojence i protivníky
Because they often involve citizens who are well placed in the domestic politics of several countries , they can focus the attention of media and governments onto their issues , creating new transnational political coalitions . A jelikož jsou často jejich členy občané s prestižním postavením v domácí politice několika zemí , mohou poutat pozornost médií i vlád na své otázky a vytvářet nové nadnárodní politické koalice
Because of the unprecedented scale of Al Qaeda ' s attacks , the focus is properly on Islamic extremists . Kvůli bezprecedentnímu rozsahu útoků al - Káidy se pozornost náležitě obrací na islámské extremisty
Besides , turning back the clock is impossible . Nadto , vrátit čas není možné
Because of the sensitivity of sources and the dangers of disclosure , much of this work is carried out through bilateral arrangements . Kvůli citlivosti zdrojů a nebezpečí vyzrazení většina této práce probíhá prostřednictvím bilaterálních smluv
Because modern societies are similar in their vulnerabilities , countries have a great deal to learn from each others ' mistakes and best practices . Zranitelná místa moderních společností jsou si velmi podobná , a proto se jednotlivé země mohou v mnohém poučit z chyb a osvědčených postupů ostatních
Because accurate statistics about reserves in countries like Saudi Arabia are not available , it is impossible to settle the dispute definitively . Jelikož přesné statistiky o zásobách ropy v zemích , jako je Saúdská Arábie , nejsou dostupné , nelze tento spor s konečnou platností vyřešit
Because its preferred approach of regime change has proven slower than expected , and because time plays into Kim ’ s hands , the Bush administration faces three other options in attempting to deal with North Korea ’ s nuclear weapons . Protože se přístup zaměřený na změnu režimu , který upřednostňovaly Spojené státy , ukázal jako pomalejší , než se čekalo , a protože čas hraje Kimovi do not , má Bushova administrativa tři další možnosti , jak se pokusit vypořádat se severokorejskými jadernými zbraněmi
Because globalization will spread technical capabilities , and information technology will allow broader participation in global communications , American preponderance will become less dominant later this century . Jelikož globalizace rozšíří technické možnosti a informační technologie umožní širší účast na globální komunikaci , ztratí americká převaha v průběhu tohoto století na výraznosti
Because they train together , NATO countries can operate effectively even when not all members of the organization are officially involved . Poněvadž podstupují společný výcvik , členské země NATO dokáží účinně jednat , i když nejsou oficiálně angažováni všichni členové organizace
Because of its leading edge in the information revolution , and its vast investment in traditional power resources , the US will remain the world ' s single most powerful country well into this new century . Vzhledem ke svému přednímu postavení v prudkém rozvoji informačních technologií a obrovským investicím do tradičních zdrojů moci budou USA po značnou část tohoto nového století nadále jedinou nejmocnější zemí
Behind the wall of military containment , the West ate away Soviet self - confidence with broadcasts , student and cultural exchanges , and the success of capitalist economics . Na pozadí silové vojenské politiky rozleptával Západ sovětskou sebedůvěru rozhlasovým vysíláním , studentskými a kulturními výměnami a úspěšností kapitalistických ekonomik
Because of its suddenness , it is tempting to write this shift off as a fluke . Vzhledem k jeho nenadálosti bychom nad ním mohli mávnout rukou a označit jej za náhodu
Because China ' s domestic market is so huge , many companies have not yet turned their attention overseas . Vzhledem k tomu , že čínský domácí trh je tak velký , mnoho firem se zatím ani nesnaží obracet pozornost za hranice
Bearing this in mind , we must take care in planning our future . Jsme si toho vědomi a proto musíme naši budoucnost pečlivě plánovat
Below the surface lurk longstanding Turkish anxieties about Kurdish nationalism , and how this might threaten Turkish unity from across the borders of a newly - shattered Iraq . Za oficiální politikou se však skrývá dlouholetý strach z kurdského nacionalismu , který by zpoza hranic s čerstvě rozvráceným Irákem mohl ohrozit tureckou jednotu
Believers are identified with the “ Chicago School , ” whose leading exponents include Milton Friedman and George Stigler . Ti , kdo tomu věří , se ztotožňují s takzvanou \„ chicagskou školou “ , mezi jejíž čelní představitele patří Milton Friedman a George Stigler
Between 1980 and 2000 , manufacturing employment continued to grow in expansions , but each time it failed to recover the previous peak . Mezi lety 1980 a 2000 zaměstnanost ve výrobním sektoru během expanzí nadále rostla , ale ani jednou se jí nepodařilo vystoupit až na předchozí maximum
Because immigrants participate in America ’ s economic and political arenas , Americans are used to different sorts of people and so distinguish those differences that might damage the country from those that will not . Protože přistěhovalci participují na ekonomických a politických arénách Spojených států , jsou Američané zvyklí na různé typy lidí a dokážou rozeznávat odlišnosti , které by mohly zemi uškodit , od odlišností , u nichž nic takového nehrozí
Because of Islam ' s messianic fusion of the political , religious and cultural dimensions , says Huntington , the West and Islam are destined to \ clash \ because the two systems are fundamentally irreconcilable . Vzhledem k mesiánskému splynutí politických , náboženských a kulturních dimenzí islámu jsou podle něj Západ a islám přímo předurčeny k tomu , aby se \ střetly \ , neboť tyto dva systémy jsou svou podstatou nesmiřitelné
Because Georgia stands directly in the geographical path to realizing this goal , Russia had to deal with it first . Z geografického pohledu realizaci tohoto cíle stojí přímo v cestě Gruzie , a Rusko se s tím tedy nejprve muselo vyrovnat
Besides its obvious benefits to Iranian President Mahmoud Ahmadinejad ’ s retrograde government , this will deftly weaken the South Caucasus ’ s links with the West , which the US and Europe have spent a decade fostering . Kromě toho , že přinese pochopitelné výhody úpadkové vládě íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda , šikovně také oslabí vztahy jižního Kavkazu se Západem , jejichž pěstování se USA a Evropa věnují už celé desetiletí
Because of this lack of grassroots political organization , the TRT is incapable of linking its electoral support with the day - to - day work of government . Pro chabé politické kořeny nedokáže tato strana navázat na volební podporu každodenní činností vlády
Because we have a framework for high - level discussions , we can – and do – pick up the phone and talk . Jelikož máme rámec pro diskuse na vysoké úrovni , můžeme zvednout telefon a hovořit – a také to děláme
Because the Czech Parliament ’ s upper house has an absolute veto over constitutional amendments , the opportunity to amend the Constitution was lost . Vzhledem k tomu , že horní sněmovna Parlamentu ČR má právo absolutního veta ústavních pozměňovacích návrhů , byla šance upravit Ústavu ČR zmařena
Because Havel did not go through the usual party schools of political training , he often felt that he need not respect the rules of the political game , and he often showed contempt for the compromises and moral short cuts practiced by politicians . Poněvadž Havel neprošel obvyklým stranickopolitickým školením , míval často pocit , že nemusí respektovat pravidla politické hry a nad kompromisy a mravními zkratkami politiků nezřídka projevoval své pohrdání
Beyond politics , there are vast differences among the economies of the new members , not only in terms of wealth , but also in their structures . Mimo rámec politiky existují obrovské rozdíly také mezi ekonomikami nových členských zemí , a to nejen co do bohatství , ale i co do struktury
Before and after the break , children ’ s attention to classroom tasks was coded . Klasifikovala se pozornost dětí v době před a po přestávce
Before that , McCotter led Utah ' s corrections department , but was forced to resign after the death of a schizophrenic inmate who had been stripped naked and strapped to a restraining chair for 16 hours . Ještě předtím vedl McCotter oddělení nápravných trestů ve státě Utah , ale byl nucen odstoupit po smrti jednoho schizofrenního vězně , který byl šestnáct hodin nahý připoután ke křeslu s popruhy
BERLIN – The recent comprehensive assessment by America ’ s spy agencies about Iran ’ s nuclear program and ambitions – the so - called “ National Intelligence Estimate ” – has opened the door to fresh strategic discussions among the five permanent members of the United Nations Security Council and Germany . BERLÍN – Nedávný souhrnný posudek jaderného programu a ambicí Íránu vypracovaný americkými tajnými službami – nazvaný National Intelligence Estimate ( NIE ) – rozproudil mezi pěti stálými členy Rady bezpečnosti Organizace spojených národů a Německem čerstvé strategické diskuse
Before European exploration , the Polynesian expansion across the Pacific probably exterminated species at the rate of one every year or two , which is 50 to 100 times more extinctions than should occur naturally . Expanze polynéské kultury přes Tichý oceán v době před evropskými výpravami pravděpodobně zapříčinila vyhynutí přibližně jednoho druhu za jeden či dva roky , což je padesátinásobek až stonásobek přirozené míry vymírání
Because we both believe in power , it is easy for the two of us to understand each other . Poněvadž my i oni věříme v moc , snadno si navzájem porozumíme
Beyond that , a science that acknowledges an unconscious component in its operations , if not in its methodology , will best serve its practitioners as human beings , as well as being most likely to generate lasting value for the rest of us . Kromě toho , věda , která přiznává nevědomou složku ve svém fungování , ne - li ve své metodologii , dokáže nejlépe posloužit svým uskutečňovatelům coby lidským bytostem a zároveň s největší pravděpodobností vytvoří trvalé hodnoty pro nás ostatní
Better still , they don ' t owe anything to Georgia ' s old power brokers . Ještě lepší je , že tito lidé nic nedluží starým gruzínským mocipánům
Beyond truth seeking , the IAEA has taken a leadership role in promoting new initiatives to reduce weapons proliferation . Vedle odhalování pravdy se MAAE ujala vůdčí úlohy v propagaci nových iniciativ , jejichž cílem je omezit šíření jaderných zbraní
Beyond health effects , contamination could terrorize affected populations , prompting temporary flight and permanent relocation . Kromě zdravotních následků by mohlo zamoření vyděsit postižené populace a přimět je k dočasnému útěku a trvalému vysídlení
Bennett Ramberg , served in the Bureau of Politico - Military Affairs in the George H . W . Bush Administration . Bennett Ramberg působil v Úřadu politicko - vojenských záležitostí v administrativě George H .W . Bushe
Before the First World War , our Continent was characterized by optimism , self - confidence and faith in the future . Před první světovou válkou panovaly na našem kontinentu optimismus , sebedůvěra a víra v budoucnost
Before the HIPC Initiative , eligible countries spent , on average , slightly more on debt service than on health and education combined . Před iniciativou HIPC utratily státy , na něž se vztahuje , za placení úroků z dluhu v průměru o něco víc než za zdravotnictví a školství dohromady
Be it the spread of inflation or the impact of currency devaluation half a world away , global economic forces can have a direct impact on every person ’ s livelihood . Ať už jde o šíření inflace nebo o důsledky devalvace měny na druhém konci světa , globální ekonomické síly mohou mít přímý vliv na živobytí každého člověka
Because the state system is based on redistribution , those extra funds are likely to be spent immediately , risking bankruptcy of the system for a second time . Jenže vzhledem k tomu , že státní systém je založen na přerozdělování , je více než jisté , že tyto finanční prostředky budou okamžitě vynaloženy , čímž vzniká riziko , že systém zkolabuje podruhé
Being painfully shy has become “ avoidant personality disorder . ” Bolestivá plachost se stala \„ vyhýbavou poruchou osobnosti “
Beating up people is “ intermittent explosive disorder . ” Bít ostatní je \„ porucha kontroly impulzu “
Being bad at math has become “ mathematics disorder . ” Mít špatné výsledky v matematice se proměnilo v \„ dyskalkulii “
Because the Bush administration , as its officials repeatedly insist , placed the installation of democratic , human - rights - oriented regimes , by force if necessary , at the core of US foreign policy , those who see only aggressive imperialism in America ’ s interventions in Afghanistan and Iraq view human rights in a more skeptical light . Vzhledem k tomu , že Bushova administrativa , jak její představitelé opakovaně prohlašují , středem své zahraniční politiky učinila zavádění demokratických , lidskoprávně orientovaných režimů , v případě potřeby silou , ti , kdo v amerických intervencích do Afghánistánu a do Iráku vidí jen agresivní imperialismus , pohlížejí na lidská práva v mnohem skeptičtějším světle
Because of this , the EU ' s neighbors have felt magnetically attracted to this area of peace and prosperity . To je důvod , proč se sousedé EU vždy cítili magneticky přitahováni do tohoto území míru a prosperity
Bernard Kouchner , a Socialist , is Minister for Foreign Affairs , having formerly been a Socialist Minister of Humanitarian Affairs and Deputy Minister of Health . Socialista Bernard Kouchner je ministrem zahraničních věcí , přičemž v minulosti působil jako socialistický ministr humanitárních věcí a náměstek ministra zdravotnictví
Because Europe was stupid enough to self - destruct in two world wars , the West ' s claim to world leadership belongs to you , the Americans . Vzhledem k tomu , že Evropa byla natolik hloupá , že se zničila ve dvou světových válkách , nárok Západu na světovou vůdcovskou úlohu přísluší Vám , Američanům
Before they begin to tinker they should ponder the following scenario . Předtím , než se do toho pustili , měli se ovšem zamyslet nad následujícím scénářem
Behind this shortcoming lay various institutional and market distortions associated with industrial and other modern - sector activities in low - income environments . Za tímto nedostatkem vězí rozličná institucionální a tržní pokřivení související s činnostmi v průmyslu a moderních sektorech v nízkopříjmových prostředích
Because both India and China did increase trade substantially , they are both considered as globalizers by the World Bank ' s criterion . Jak ale dokazuje zkusenost i z dalsích zemí , např
Because policymakers operate in second - best environments , optimal reform trajectories - even in apparently straightforward cases such as price reform - cannot be designed without due regard to prevailing conditions and without weighing the consequences for multiple distorted margins . Protože politikové nepůsobí v ideálním prostředí , nelze optimální dráhu reforem - dokonce ani v tak zdánlivě jasných případech , jako je cenová reforma - navrhnout bez řádného ohledu na převládající podmínky a bez zvážení důsledků pro četná zkreslená rozpětí
Before World War I , Europe ' s civil - law countries were developing securities markets as fast as the US and the UK . Před první světovou válkou rozvíjely evropské země založené na občanském právu trhy cenných papírů stejně rychle jako USA a Velká Británie
Betting With the House ’ s Money Sázky na účet podniku
Ben Bernanke , the US Federal Reserve chairman , once famously pinned the whole US current account deficit on a “ global savings glut . ” Předseda amerického Federálního rezervního systému Ben Bernanke kdysi pronesl slavný výrok , jímž připsal celý americký schodek běžného účtu platební bilance \„ globálnímu nadbytku úspor “
Before any real change can place , both institutions require fundamental governance changes . Než bude moci proběhnout jakákoli skutečná změna , obě instituce vyžadují úpravy řízení
Better Red than Dead ? Raději rudí než mrtví ?
Bernanke ’ s principled position – echoed by European Central Bank head Jean Claude Trichet and Bank of England head Mervyn King – has set off a storm in markets , accustomed to the attentive pampering lavished on them by Bernanke ’ s predecessor , Alan Greenspan . Bernankeho principiální stanovisko – které se ozývá také od šéfa Evropské centrální banky Jeana Clauda Tricheta a šéfa Bank of England Mervyna Kinga – na trzích uvyklých na pozorné hýčkání , jímž je zahrnoval Bernankeho předchůdce Alan Greenspan , vyvolalo bouři
Bernanke , who took over at the Fed in 2006 , launched his policy career in 1999 with a brilliant paper presented to the same Jackson Hole conference . Bernanke , který ve Fedu převzal nejvyšší post v roce 2006 , zahájil svou kariéru v oboru politik centrálních bank v roce 1999 vynikající přednáškou právě na konferenci v Jackson Hole
Before the modern globalization era , unions could thrive by organizing on a national scale , giving them enormous bargaining power vis - à - vis both employers and consumers . Před moderní érou globalizace dokázaly odbory vzkvétat díky tomu , že se organizovaly v celostátním měřítku , což jim tváří v tvář zaměstnavatelům a spotřebitelům propůjčovalo obrovskou vyjednávací sílu
Besides , it is not like there is huge profit for G - 8 leaders in trying to collect coins from impoverished peoples living on a dollar a day . Kromě toho , situace není taková , že by snaha vybírat drobné od ožebračených lidí , kteří žijí za dolar na den , dokázala lídrům G 8 přinést nějaký velký zisk
Besides , there is just no way that a US president busy with dozens of other pressing problems can compete with a Fed chairman who has the luxury of focusing full time on economic issues . Kromě toho není možné , aby prezident USA , vytížený desítkami jiných naléhavých problémů , dokázal konkurovat předsedovi Fedu , jenž si dopřává ten luxus , že se ekonomickým otázkám věnuje naplno
Because of Turkey ’ s specific characteristics – its size , geopolitical position , and religious traditions – accession to the EU presents both great challenges and huge opportunities for the two sides . Vzhledem ke specifickým charakteristikám Turecka – jeho velikosti , geopolitickému postavení a náboženským tradicím – představuje jeho vstup do EU pro obě strany obrovské výzvy i obrovské příležitosti
Because of failing health , Pinochet may still escape punishment . Kvůli špatnému zdraví může Pinochet stále ještě uniknout svému trestu
Because the size of the losses was unknown – sub - prime losses alone are estimated at between $ 50 billion and $ 200 billion , depending on the magnitude of the fall in home prices , which is also unknown – and no one knew who was holding what , no one trusted counterparties , leading to a severe liquidity crunch . Poněvadž nebyl znám rozsah ztrát – ztráty z podřadných hypoték se odhadují na 50 až 200 miliard dolarů , podle velikosti propadu cen domů , která je rovněž neznámá – a nevědělo se , kdo měl co v majetku , nikdo nevěřil žádné protistraně , což vedlo k vážné likviditní tísni
Because Sunni Arabs , comprising less than 25 % of the population , knew that they could not win a democratic election , many of their leaders urged a boycott . Vzhledem k tomu , že sunnitští Arabové , tvořící méně než 25 % populace , věděli , že v demokratických volbách zvítězit nemohou , mnozí jejich předáci vyzývali k bojkotu
Besides battling these more powerful Arab nationalists and Islamists , Arab liberals must deal with a wide range of issues , including the modernization or moderation of Islam , relations with the United States , the Arab - Israeli conflict , and women ’ s rights . Kromě boje se silnějšími arabskými nacionalisty a islamisty se arabští liberálové musí vyrovnat se širokou škálou otázek , mimo jiné modernizací či umírněním islámu , vztahy se Spojenými státy , arabsko - izraelským konfliktem a ženskými právy
Because it overshoots , the exchange rate fluctuates more than the price level . A protože ji překročí , směnný kurz vykazuje větší výkyv než cenová hladina
Behind Darwin ' s emphasis on adaptation lay his Christian upbringing . Za Darwinovým důrazem na adaptaci ležela jeho křesťanská výchova
Beneath the self - congratulation , however , was the widespread feeling that both institutions are failing badly , and need fundamental reform . Ovšem za všemi těmi sebe - gratulacemi panoval všeobecný pocit , že obě instituce na celé čáře zklamaly a obě vyžadují vskutku fundamentálních reforem
Because of its poverty , its complexity , and its vastness ( even national elections have to be held over the course of several weeks , to accommodate hundreds of millions of voters ) , the uptake of market reforms has been gradual , but also remarkably resilient to shocks . Vzhledem ke své chudobě , komplikovanosti a nesmírné velikosti ( dokonce i všeobecné národní volby se musejí konat několik týdnů , aby byla stovkám miliónům voličů umožněna volba ) , byl postup tržních reforem jen pozvolný , ale rovněž neuvěřitelně odolný vůči různým šokům
Because it is concentrated in poor countries , it seems , the world has shrugged . Protože je koncentrována v chudých zemích , zdá se , že se z toho svět jaksi vyvlíknul
Because of rural impoverishment and a drought earlier this year , dire hunger afflicts millions of people . Kvůli venkovské chudobě a letošnímu suchu trpí miliony lidí děsivým hladem
Behind the scenes , the Asian powers can help to defuse the crises in Darfur , North Korea , Myanmar , and elsewhere . Asijské mocnosti mohou v zákulisí pomoci zažehnat krize v Dárfúru , Severní Koreji , Barmě i jinde
Because these activities ’ costs are so high and their benefits so low , stopping them would be easy . Vzhledem k tomu , že cena těchto činností je tak vysoká a jejich přínosy tak malé , bylo by snadné je zastavit
Because of the careful , thorough work of the IPCC , the world has been able to move beyond the usual name - calling and partisan debates to reach an understanding of the real stakes in man - made climate change . Díky pozorné a důkladné práci IPCC se mohl svět jednou oprostit od vzájemného urážení a předpojatých debat a pochopit , oč v otázce klimatických změn vyvolaných lidskou činností doopravdy jde
Besides , where disease rages , export - led growth is nearly impossible to achieve . Kromě toho je prakticky nemožné dosáhnout exportního růstu v zemích , kde zuří choroby
Because African poverty contributed to the uncontrolled spread of AIDS , the combination of climate shocks and epidemic disease is devastating . Chudoba v Africe přispěla k nekontrolovatelnému šíření choroby AIDS
Because of the onset of the El Nino , it ' s likely that the drought will continue into the coming year . Teď přichází El Niňo , takže je navíc dost možné , že sucho bude pokračovat i v příštím roce
Because the long - term budgetary challenges that the US is so badly mismanaging are not unique , America ' s fiscal blunders provide important lessons for other countries . Poněvadž dlouhodobé rozpočtové otázky , které USA tak špatně zvládají , nejsou nikterak specifické , mohou si z fiskálních přehmatů Ameriky vzít důležité ponaučení také další země
Beyond this , a basic failure of economic strategy has been largely overlooked , one that is reflected in a major difference between public policy discussions in Latin America and Asia . Kromě toho zde bylo do značné míry přehlíženo základní selhání ekonomické strategie , jehož výsledkem je značný rozdíl mezi diskusí o veřejné politice v latinské Americe a v Asii
Better land - management practices ( the re - planting of degraded forests , for example ) can recharge underground water aquifers . Lepší postupy hospodaření s půdou ( například opětovné vysazování zničených lesů ) mohou znovu naplnit podzemní vodní kolektory
Because America ’ s economy is so large , and the dollar so central to global finance , chronic US budget deficits mean huge global repercussions . A protože je americká ekonomika tak velká a dolar tak klíčový pro světové finance , mají rozpočtové schodky USA ohromné celosvětové důsledky
Better educated and more in touch with global currents through the media or their own travel , women began participating in Moroccan political debates . Ženy , které teď byly vzdělanější a prostřednictvím médií či vlastního cestování udržovaly užší kontakt s globálními proudy , se začaly zapojovat do marockých politických debat
Because of this “ self - illness ” ambiguity , mental disorders are linked with personal values , belief systems , and interests in ways that are distinct from physical diseases . Vzhledem k této nejednoznačnosti \„ nemocí vlastního já “ jsou duševní poruchy provázány s osobními hodnotami , názorovou soustavou a zájmy způsobem , který se od fyzických onemocnění liší
Beyond the balance of representation in parliament and government , a balance might need to be struck between the highest offices of state . Kromě rovnovážného zastoupení v parlamentu a ve vládě bude možná zapotřebí nastolit rovnováhu také mezi nejvyššími státními orgány
Because of its economic and trade muscle , China is bound to play a more prominent role as the Doha round unfolds . Číně se kvůli její hospodářské a obchodní síle musí při realizaci daužského kola liberalizace dostat přednějšího postavení
Beena Sarwar Beena Sarwar
Beena Sarwar is a writer and filmmaker active in the women ' s rights , human rights , and peace movements in Pakistan . Beena Sarwarová je spisovatelka a filmařka , která se angažuje za práva žen , lidská práva a mírová hnutí v Pákistánu
Before that , the Kremlin had little idea about how to manipulate the new media outlets that Russia ' s infant democracy had produced . Předtím Kreml neměl sebemenší představu , jak kontrolovat média , která v mladé ruské demokracii vyrůstala jako houby po dešti
Because the old save less , lower aggregate savings in rich countries will crimp the relative abundance of capital available to poorer economies . Staří lidé méně šetří , a nižší celkové úspory tak ovlivní relativní bohatství , jež mají k dispozici chudší ekonomiky
Beijing ' s seeming silence over the nuclear ambitions of North Korea has left US , Japanese , and South Korean officials alike wondering when it will \ stand up \ to assert its influence over its neighbor and erstwhile ally . Domnělé mlčení Pekingu k jaderným ambicím Severní Koreje vzbuzuje shodně v představitelích USA , Japonska i Jižní Koreje podiv , zda se Čína ,, napřímí , \ aby uplatnila vliv , který má jako soused a někdejší spojenec
Because all 27 states must ratify the Treaty , it therefore seems obvious that it cannot enter into force in its current form , and that the “ yes ” countries cannot push ahead with it unchanged . Poněvadž smlouvu musí ratifikovat všech 27 států , je tedy podle všeho zřejmé , že v nynější podobě v platnost vstoupit nemůže a že státy , které ji schválily , ji nemohou beze změn dále prosazovat
Begun during the Cold War , they paradoxically ground to a halt when that conflict ended . Tyto rozhovory byly zahájeny ještě během studené války , a poněkud paradoxně vedly po ukončení tohoto konfliktu do slepé uličky
BEIJING : Continuing suppression of members of Falong Gong , a movement whose supporters continue to “ step forward ” to respond to their leader ’ s call to “ achieve consummation by facing imprisonment or death , ” provides clear evidence that something new , if inexplicable , is happening in China . PEKING : Pokračující zneškodňování členů Falun Kung , hnutí , jehož přívrženci \„ kráčí kupředu “ v reakci na výzvu jejich vůdce \„ dojít naplnění tváří v tvář věznění nebo smrti “ , je jasným důkazem , že se v Číně děje něco nového , něco nevysvětlitelného
Beginning with the industrial revolution , humans sought energy from coal , and later from oil and natural gas , but this leads to the exhaustion of non - renewable resources . Počínajíce průmyslovou revolucí hledali lidé energii v uhlí a později i v ropě a zemním plynu , což však vede k vyčerpávání neobnovitelných zdrojů
Beyond this , more financial engineering is needed to draw upon the creativity of financial markets . Kromě toho je potřeba , aby větší část finančního rozvoje čerpala z kreativity finančních trhů
Because ideological clashes here seem to center around women ’ s bodies and clothes perhaps it is time we stopped asking “ how should an ideal Turkish woman look ? ” and start asking “ should there be an ideal woman Turkish woman at all ? ” After all , pluralism is not only a political principle , it is one a free society applies to individuals – male and female – as well . Poněvadž ideologické rozbroje se tu podle všeho točí kolem ženských těl a šatů , nadešel snad čas přestat se tázat , \„ Jak by měla vypadat ideální turecká žena ? “ a začít se ptát , \„ Měl by vůbec existovat ideál turecké ženy ? “ Ostatně pluralismus není jen politický princip ; jde rovněž o zásadu , která se ve svobodné společnosti vztahuje na jedince – na muže i ženy
Before July ' s protests , they hoped that Hong Kong would provide so attractive an example of the idea of ` ` One Country , Two Systems ' ' that Taiwan would be lured into accepting the sovereignty of the government in Beijing . Před červencovými protesty doufali , že Hongkong bude představovat natolik přitažlivý příklad ztělesnění myslenky ,, Jedna země , dva systémy ` ` , že se Tchaj - wan nechá zlákat a přijme svrchovanost pekingské vlády
Because stability is their great goal , China ' s communist rulers , if they are wise , will allow Hong Kong to show the way to a system in which Chinese govern themselves democratically , peacefully , and prosperously . Stabilita je velkým cílem čínských komunistických vládců , a proto jsou - li dostatečně rozumní , měli by Hongkongu umožnit , aby jim ukázal cestu k režimu , v němž si Číňané budou vládnout demokraticky , mírově a hospodářsky úspěsně
Beginning with Bismarck ' s social security system in 19 th century Germany , through the American New Deal of the 1930 ' s , to the social - democratic policies of postwar Europe , many countries created a \ mixed \ welfare state in which governments control and temper market forces , providing an extensive \ safety net \ for individuals . Od Bismarckova systému sociálního zabezpečení v Německu 19 . století , přes americký program Nového údělu ve 30 . letech , až po sociálně demokratické politiky poválečné Evropy si mnohé země vytvořily ,, smíšený \ sociální stát , kde vlády kontrolují a zmírňují tržní síly a zajišťují rozsáhlé ,, záchranné sítě \ pro své občany
Before the invention of coins , commerce depended on precious metals . Před vynálezem mincí závisel obchod na drahých kovech
Betting the House Sázka na dům
began offering cash - settled covered warrants on house prices in the United Kingdom , based on the Halifax House Price Index and traded on the London Stock Exchange . nabízet v penězích vypořádávané záruky na ceny domů ve Spojeném království , založené na cenovém indexu Halifax House a obchodované na londýnské akciové burze
Because even many financially sophisticated homeowners will find direct participation in derivative markets too daunting , the next stage in the development of real estate risk management will be to create suitable retail products . Protože i mnoha finančně zběhlým majitelům domů bude přímá účast na trzích s deriváty připadat příliš odrazující , bude další etapou vývoje řízení rizik v oblasti nemovitostí vytvoření vhodných maloobchodních produktů
Because Argentina ’ s annual GDP now runs at about 500 billion pesos , one of these bonds today would pay a dividend of 50 pesos ( about $ 17 or € 13 ) a year . Vzhledem k tomu , že roční HDP Argentiny se dnes pohybuje kolem 500 miliard pesos , každý z těchto dluhopisů by ročně vynesl dividendu 50 pesos ( kolem 17 USD nebo 13 EUR )
Beyond that , a feedback mechanism appears to be in place : cities with more entrepreneurs tend to beget still more entrepreneurs . Kromě toho se zdá , že zde funguje mechanismus zpětné vazby : města s větším počtem podnikatelů mají sklon plodit ještě více podnikatelů
Being able to afford a vacation home in beautiful surroundings may mean a lot to some people . Moci si dovolit prázdninový domov v krásném prostředí může pro některé lidi hodně znamenat
Ben Bernanke , the nominee to replace Alan Greenspan this month as Chairman of the US Federal Reserve Board , is a highly capable economist who has devoted his professional life to understanding the historical role of central banks and the problems that they have faced . Ben Bernanke , kandidát , který má tento měsíc vystřídat Alana Greenspana na postu předsedy Federálního rezervního úřadu USA , je velice schopný ekonom , který svůj profesní život zasvětil porozumění historické úloze centrálních bank a problémům , jimž čelily
Bernanke made his name as an economist by analyzing the worldwide Great Depression of the 1930 ’ s – good expertise to have , since preventing such disasters is a central bank head ’ s most important job . Bernanke si jako ekonom udělal jméno analýzou světové hospodářské krize 30 . let 20 . století – což je dobrá kvalifikace , protože právě předcházení takových katastrof je nejdůležitějším úkolem šéfa centrální banky
Bernanke ’ s research also stressed that the sooner a country abandoned the gold standard , the better off it was . Bernankeho výzkum rovněž zdůraznil , že čím dřív určitá země opustila zlatý standard , tím lépe se jí dařilo
Bernanke will therefore have to be careful about over - generalizing from his past research , just as medical specialists must be careful not to over - diagnose diseases in their own specialty and military strategists must be careful not to over - prepare to fight the last war . Bernanke si proto bude muset dávat pozor , aby přílišně negeneralizoval svůj předchozí výzkum , tak jako lékařští specialisté musí dbát na to , aby přehnaně často nediagnostikovali nemoci ze svého oboru , a vojenští stratégové musí dávat pozor , aby se příliš nepřipravovali na boj v minulé válce
Before the real estate boom of the late 1970 ’ s , hardly anyone was worried about rising home prices . Před boomem realit na konci 70 . let minulého století si s rostoucími cenami domů sotvakdo dělal hlavu
Because of these destructive incentives , Eastern Germany , Sinn argues , will remain a region of chronic unemployment , much like Italy ' s Mezzogiorno , which has been a drain on Italian finances for decades . Kvůli těmto destruktivním pobídkám zůstane východní Německo podle Sinnových slov oblastí s chronickou nezaměstnaností , podobně jako Mezzogiorno v Itálii , které odčerpává italské finance už desítky let
Being removed from the US , they should be highly sensitive to any whiff of information that their money may not be safe there . Vzhledem k tomu , že jsou mimo USA , měli by být krajně citliví na jakýkoli náznak toho , že jejich peníze nemusí být v bezpečí
Before the outbreak of World War I in August 1914 , the pound sterling served as the currency of choice for international transactions , just as the dollar does today , and the world ’ s borrowers visited the City of London to raise capital . Před vypuknutím první světové války v srpnu 1914 sloužila libra šterlinků jako měna zvolená pro mezinárodní transakce , právě tak jako dnes dolar , a ti , kdo si chtěli půjčit , se z celého světa sjížděli pro kapitál do londýnské City
Between 2000 and 2005 , the dollar lost more than 25 % of its value against the euro . V letech 2000 až 2005 ztratil dolar vůči euru téměř 25 % své hodnoty
Before they give birth , sows use straw or leaves and twigs to build a comfortable and safe nest in which to nurse their litter . Než březí prasnice vrhne selata , vybuduje ze stébel , lístků a větviček pohodlné a bezpečné hnízdo
Beyond that point , an increase in income doesn ’ t make a lot of difference to people ’ s happiness . Nad touto mezí nemá zvýšení příjmu na štěstí lidí žádný podstatnější vliv
Because of these ideals , he proclaimed , the United States “ remains a beacon of hope for all who dream of liberty and a shining example to the world of what a free people can achieve . ” Díky těmto ideálům , prohlásil Bush , zůstávají Spojené státy \„ majákem naděje pro všechny , kdo sní o svobodě , a zářným příkladem světu , čeho všeho jsou s to dosáhnout svobodní lidé “
Belgium and Argentina introduced it earlier , and it is practiced in many other countries , especially in Latin America , although both sanctions and enforcement vary . Již dříve je zavedly Belgie a Argentina a dnes platí v mnoha dalších zemích , zejména v Latinské Americe , i když sankce a forma vymáhání se stát od státu mění
Because I was in the US at the time of the Australian election , I was under no compulsion to vote . Protože jsem v době australských voleb pobýval v USA , nebyl jsem povinen hlasovat
Belief in Bush ' s honesty led many voters to prefer him to Albert Gore in the 2000 presidential election . Víra v Bushovu poctivost vedla mnohé voliče k tomu , že ho v prezidentských volbách v roce 2000 upřednostnili před Albertem Gorem
Before you accuse me of failing to understand the sensitivities of victims of the Holocaust , or the nature of Austrian anti - Semitism , I should say that I am the son of Austrian Jews . Než mě obviníte z nedostatku pochopení pro citlivost obětí holocaustu či pro podstatu rakouského antisemitismu , měl bych říct , že jsem synem rakouských Židů
Because the customer is only interested in the total price that he must pay for all goods in a bundle , and since the amount of the purchased units of this bundle is dependent only on the total price , individual sellers are encouraged to ask for particularly high prices . Poněvadž zákazník se zajímá pouze o celkovou cenu , již musí zaplatit za zboží jako balík , a poněvadž množství nakoupených součástí tohoto balíku závisí pouze na jeho celkové ceně , prodejce jednotlivých položek to vede k požadavkům obzvlášť vysokých cen
Because of the “ capital utilization effect , ” the capital - labor ratio would not , in fact , decline , and hence there would be no significant effect on the marginal productivity of hours worked . Díky \„ efektu využití kapitálu “ by poměr kapitálu a práce ve skutečnosti neklesl , takže by to nemělo žádný významný vliv na mezní produktivitu odpracovaných hodin
Because investment is so low , net capital exports from Germany are nearly 4 % of GDP . Vzhledem k tomu , že investice jsou tak nízké , čistý vývoz kapitálu z Německa tvoří bezmála 4 % HDP
Because wages are determined by the law of scarcity , some people cannot earn enough money to live a decent life . Poněvadž o mzdách rozhoduje zákon nedostatkovosti , někteří lidé si nemohou vydělat dost peněz na slušný život
Being an “ awkward partner ” may offer Russia its best hope of reconciling its yearning for independence with the realities of the modern world . Role \„ neohrabaného partnera “ může pro tuto zemi představovat největší naději ve snaze uvést v soulad svou touhu po nezávislosti s realitou moderního světa
Because it remains hooked on a statist culture , and will likely be debilitated by an unreliable partner , the new government will find it hard to push through a series of urgent reforms ( e . g . Vzhledem k tomu , že se dosud neoprostil od kultury centrálního plánování a že spolupráce s nespolehlivým partnerem jej dále oslabí , bude pro novou vládu nesmírně obtížné prosadit řadu naléhavých reforem ( např
Between citizen solidarity at the nation - state level and humanitarian solidarity on the global level lies a third level of solidarity which is most interesting for Europeans - - the EU level . Mezi občanskou solidaritou na úrovni národního státu a humanitární solidaritou na globální úrovni se nachází třetí úroveň solidarity , která je nejzajímavější pro Evropany - úroveň EU
Because of the government ' s inactivity , such barriers are rising across the Indonesian archipelago . A kvůli laxnosti indonéské centrální vlády rostou tyto bariéry po celém indonéském souostroví jako houby po dešti
Because Indonesia ' s government will likely be weak for years to come , Mrs Megawati should forge alliances with the many civil society groups that are emerging in Indonesia and which support a democratic regime . Vzhledem k tomu , že indonéská vláda bude v několika příštích letech nejspíše chatrná a slabá , měla by Sukarnoputriová navazovat spojenectví a partnerství se stále větším počtem občanských skupin , které podporují demokratický režim
Because it will take time to collect revenues from the regional VAT , the EU should provide financial help during the transition . Poněvadž zisk z regionální DPH nebude okamžitý , měla by EU na přechodnou dobu poskytnout finanční pomoc
Because each accession treaty must be agreed unanimously , the potential for deadlock is obvious . A protože každá smlouva o přijetí do EU musí být schválena jednomyslně , nelze vyloučit , že některé země budou dělat obstrukce
Before new members are admitted , more decisions will have to made by majority rule , otherwise enlargement will explode existing EU programs . Před přijetím nových členů bude muset být provedeno ještě mnoho většinových rozhodnutí , jinak rozšíření rozdrtí současné programy EU
Beyond Iraq an even more dangerous threat looms in North Korea - a crisis precipitated by President Bush in his eagerness to break with what he deemed to be Clinton ' s appeasement . V Severní Koreji se rodí ještě mnohem nebezpečnější hrozba - krize , jíž prezident Bush urychlil , když s dychtivostí sobě vlastní skoncoval se stavem , o němž se domníval , že jde o Clintonův appeasement
Belarus seems beyond redemption , but appearances are deceptive . Bělorusko se jeví jako ztracený případ , ale zdání často klame
Because President Alexander Lukashenka ' s behavior is so outrageous , a change of regime becomes possible . Vzhledem k tomu , že chování prezidenta Alexandra Lukašenka je značně pobuřující , změna režimu je možná
Because America is the most powerful nation on earth , it ought to use that power more assertively . Amerika je nejmocnějším národem na světě , a proto by prý měla používat síly rozhodněji
Being the most powerful nation gives America privileges , but it also imposes obligations . Být nejmocnějším národem na světě přináší Americe výhody , ale také jí to vytyčuje povinnosti
Before the war , America could project overwhelming force . Před válkou mohla Amerika představovat drtivou sílu
Because these ideologies ’ claim to be in possession of the ultimate truth is bound to be false , they can be imposed on society only through repression and compulsion . Protože tvrzení těchto ideologií , že právě ony jsou nositelkami konečné pravdy , je zákonitě mylné , lze je společnosti vnutit pouze prostřednictvím útlaku a donucování
Because development projects are designed and implemented by outsiders , when the experts leave , little remains ; Jelikož rozvojové projekty jsou navrhovány a realizovány lidmi zvenčí , jakmile experti odejdou , zůstane z pomoci jen málo
Better ways must be found to finance and deliver international assistance in order to redress some of globalization ’ s inequities . Chceme - li napravit některé globalizační nespravedlnosti , je nutné nalézt nové a lepší způsoby financování a poskytování mezinárodní pomoci
Because SDRs are an interest - bearing instrument , donating countries would incur interest costs . Vzhledem k tomu , že SDR je úročitelný instrument , přineslo by to dárcovským zemím úrokové výdaje
Beauty does not derive its meaning from its value for our biological survival or its use for other people , who must also die . Krása neodvozuje svůj smysl od hodnoty , již má pro biologické přežití , ani od užitečnosti pro druhé lidi , kteří také musejí zemřít
Beauty is resistant to the hubbub of the absurd . Krása odolává vřavě absurdity
Belief in immortality made the opposition between life and death relative . Víra v nesmrtelnost vnesla relativitu do rozdílu mezi životem a smrtí
Because our societies have no sense of limits , they strive to eliminate death from our consciousness . Naše společnosti nedokáží vnímat žádné meze , a proto se snaží vytěsnit smrt ze svého vědomí
Berlusconi claims that statistics are unreliable , for they conceal a much rosier reality for today ’ s well - off Italians . Berlusconi tvrdí , že statistiky jsou nespolehlivé , neboť ukrývají mnohem růžovější realitu dnešních zámožných Italů
Between 2001 and 2005 , current non - interest expenditure rose by 2 % of GDP , revenues fell by 0.5 % of GDP , and the general government deficit rose by 1 % of GDP . V letech 2001 až 2005 běžné neúrokové výdaje vzrostly o 2 % HDP , příjmy poklesly o 0,5 % HDP a celkový vládní schodek se zvýšil o 1 % HDP
BERLIN - - Asia ’ s rise as an economic and political player exemplifies what globalization is all about . BERLÍN – Vzestup Asie jako ekonomického a politického aktéra ilustruje , v čem vlastně spočívá globalizace
Before the financial crisis of 1997 , East Asia experienced three decades not only of unprecedented growth , but also of unprecedented reductions in poverty . Před finanční krizí v roce 1997 zaznamenala východní Asie třicet let nejen bezpříkladného růstu , ale i bezpříkladného snížení chudoby
Behind the new rhetoric lurk the same old neo - liberal policies of unthinking liberalization and privatization . Zpoza nových slov vyčnívá stará známá neoliberální politika bezmyšlenkovité liberalizace a privatizace
Between 1999 and 2001 , Argentina ' s central government had done an impressive job of cutting back its expenditures , net of interest , by 10 % . V letech 1999 až 2001 argentinská centrální vláda udělala dobře , když snížila své výdaje po zúročení o 10 procent
Belief in misguided notions inevitably leads to further nonsense . Důvěra v chybná východiska nevyhnutelně vede k dalším bludům
Because of this rule , investors may only see an apparent worsening of the country ' s fiscal position , and so may demand higher interest rates . Vzhledem k tomuto pravidlu by pak investoři mohli usoudit , že fiskální situace státu se zhoršuje , a mohli by začít požadovat vyšší úrokové sazby
Because of tax advantages and inappropriate accounting practices firms richly rewarded executives with stock options . Firmy štědře odměňovaly své výkonné pracovníky akciovými opcemi , protože z toho měly daňové výhody a protože účetní praxe byla zastaralá
Beyond watching real interest rates and banks carefully , Serbs should also beware the siren song of rapid privatization . Vedle obezřetného sledování skutečných úrokových sazeb a bank vůbec by si Srbové měli dát pozor na sirénu překotné privatizace
Because there are tradeoffs , these decisions can only be made as part of a political process . Protože se jedná o kompromisy , lze tato rozhodnutí uskutečňovat jedině jako součást politického procesu
Before the Euro was introduced , Euro skeptics worried that in focusing on Europe ' s core ( Germany and France ) , the periphery would be disadvantaged . Před zavedením eura se euroskeptici obávali , že bude - li se pozornost soustředit na takzvané evropské jádro ( Německo a Francii ) , ocitnou se okolní země v nevýhodě
Before addressing what needs to be done , let me first say bravo for the debt relief provided at last year ’ s G - 7 meeting . Než přejdu k tomu , co je třeba udělat , dovolte , abych sedmičce zatleskal za to , že při svém loňském setkání odsouhlasila úlevy při splácení dluhů
Because fiscal policy did not stimulate the economy , a greater burden was placed on monetary policy . Jelikož fiskální politika ekonomiku nestimulovala , spočívalo větší břemeno na politice monetární
Before the invasion of Iraq , they wanted America to go to the UN , and today they recognize that America alone cannot maintain order in the Middle East . Před invazí do Iráku chtěli , aby Amerika předstoupila před OSN , a dnes si uvědomují , že na Středním východě nemůže Amerika udržovat pořádek sama
Beyond elections , citizens can provide an effective check on government only if they are well informed . Mimo volby mohou občané zajišťovat efektivní kontrolu vlády pouze v případě , že jsou dobře informováni
Besides , an international organization already exists to protect intellectual property . Kromě toho již jedna mezinárodní organizace na ochranu duševního vlastnictví existuje
Because of higher oil prices , for example , America ’ s spending on oil imports has increased by roughly $ 50 billion a year – money that otherwise would have been spent mostly on goods made in America . Kvůli vyšším cenám ropy se například americké výdaje na dovoz ropy zvýšily o zhruba 50 miliard USD ročně – což jsou peníze , které by jinak byly utraceny především za zboží vyrobené v Americe
Being extremely conservative , we estimate the overall effect on the economy if only $ 5 or $ 10 of the increase is attributed to the war . Protože jsme mimořádně konzervativní , při hodnocení celkového dopadu na ekonomiku předpokládáme , že lze válce přisoudit pouhých 5 až 10 dolarů z celkového zvýšení cen ropy
Beyond these changes are two others , which may be equally profound in their implications . Za těmito zjevnými obraty se skrývají ještě dvě další změny , které mohou mít stejně hluboký dopad
Because markets are always efficient , there is no need for government intervention . Vzhledem k tomu , že trhy jsou vždy efektivní , státních intervencí není zapotřebí
Because there is no extra cost associated with an additional individual enjoying the benefits of any piece of knowledge , restricting knowledge is inefficient . Vzhledem k tomu , že požívá - li přínosů určité znalosti další jedinec , nevznikají tím žádné dodatečné náklady , omezovat vědění je neefektivní
Before the crisis , some thought risk premia for developing countries were irrationally low . Před krizí se někteří lidé domnívali , že rizikové prémie jsou u rozvojových zemí iracionálně nízké
Better incentives must be part of the solution . Součástí řešení musejí být lepší pobídky
Because it normally takes a year or more for the full effects of monetary policy to be felt , central banks need to act preemptively , not reactively . Poněvadž obvykle trvá rok či déle , než se účinky měnové politiky plně projeví , centrální banky musí jednat preventivně , ne reaktivně
Becoming a democratic , economically prosperous state may , indeed , be beyond the reach of Kosovars for years to come , because Kosovo first needs to become its own state if prosperity and democracy are to take root . Dosáhnout toho , aby se Kosovo stalo demokratickým a ekonomicky prosperujícím státem , může být skutečně daleko nad možnosti Kosovanů , minimálně pro nejbližší léta , protože Kosovo se nejprve musí stát samostatným státem , aby kořeny prosperity a demokracie měly vůbec kde zakořenit
Berlusconi ’ s Silent Majority Berlusconiho tichá většina
Because tax evasion is more widespread in Italy than elsewhere , the tax burden is concentrated on a smaller group of taxpayers who face very high rates . Vzhledem k tomu , že daňové úniky jsou v Itálii mnohem rozšířenější než jinde , daňové břemeno spočívá na bedrech menší skupiny daňových poplatníků , kteří pak platí vysoké sazby
Because the period of rapid IT spending in Europe coincided with a cyclical downturn in the world economy , it may still be too early to see its benefits . Poněvadž období překotného investování do informačních technologií v Evropě kolidovalo s cyklickým oslabením světové ekonomiky , je na jeho výsledky možná stále ještě brzy
Between the first and second half of the 1990 ' s , the \ residual component of yearly productivity growth \ ( the part measuring the efficiency with which all the factors of production are used ) , declined by over 1 % in Italy , Spain , and the UK . Mezi první a druhou polovinou 90 . let poklesla ,, reziduální složka ročního růstu produktivity \ ( položka měřící výkonnost , na jejímž základě jsou využívány všechny výrobní faktory ) o více než jedno procento v Itálii , Spanělsku a Velké Británii
Berlusconi on the Boil Berlusconi ve varu
Because all of them compete for these proportional seats , government infighting remains acute . Vzhledem k tomu , že všechny soupeří o křesla udělovaná podle poměrného systému , boje uvnitř vlády jsou nadále velmi ostré
Being democratic does not seem important in securing economic success . Při zajišťování hospodářského úspěchu , jak se zdá , není důležité být demokratický
Berlusconi , Haider , and the Extremism of the Center Berlusconi , Heider a postfašismus
Before communism collapsed , the old bourgeois world was permanently confronted by strong competitors to the right and left . Politický horizont vyplňuje jen a jen kapitalismus
Berlusconi Fiddles While Italy Declines Berlusconi si zahrává , zatímco Itálie je v úpadku
Berlusconi is a new phenomenon on the European right . Berlusconi je novým fenoménem evropské pravice
Berlusconi ' s extremism manifests itself in several ways . Berlusconiho extremismus se projevuje několika způsoby
Berlusconi ' s vision of democracy - - more populist than liberal - - is that everything is allowed to those who win , even changing laws to favor the prime minister ' s special interests . Berlusconiho více populistická než liberální představa demokracie je , že těm , kdo zvítězí , je povoleno vše - dokonce i měnit zákony ve prospěch zvláštních zájmů ministerského předsedy
Berlusconi ' s programmatic ambiguity and political extremism are polarizing Italy and radicalizing the opposition . Berlusconiho programová nejednoznačnost a politický extremismus polarizují Itálii a radikalizují opozici
Berlusconi ' s center - right coalition won election in 2001 by claiming to be the sole political force capable of launching - - and completing - - an ambitious reform program . Berlusconiho středopravá koalice zvítězila ve volbách v roce 2001 díky tvrzení , že je jedinou politickou silou schopnou nastartovat - a dokončit - ambiciózní reformní program
Berlusconi has been equally active in pushing reforms that serve his economic interests . Stejně aktivně si Berlusconi počíná při prosazování reforem , které slouží jeho ekonomickým zájmům
Berlusconi ’ s ministers have scarcely behaved better . Berlusconiho ministři se stěží chovali vzorněji
Berlusconi and Prodi have ruled out a German - style grand coalition – an outcome that seems especially unlikely following an election campaign in which both contestants have strongly hinted that their opponent has no legitimate right to govern . Berlusconi i Prodi vyloučili velkou koalici po vzoru Německa – skutečně jde o výsledek , který se zdá obzvlášť nepravděpodobný po předvolební kampani , během níž oba soupeři důrazně naznačili , že jejich vyzyvatel nemá legitimní právo vládnout
Because reform threatens their privileges , it must be resisted . A protože samozřejmě reforma ohrožuje jejich privilegia , budou jí vzdorovat
Because we see ourselves as imperfect , below what God wants , we sacrifice the bad in us , or sacrifice things we treasure . Jelikož se shledáváme nedokonalými , obětujeme to špatné v nás či obětujeme věci , které jsou pro nás cenné
Because it combines the two strategies , nothing is more satiating than a sacred massacre . Protože to zahrnuje obě startegie , nic není uspokojivější , než posvátný masakr
Because a society does not become “ blocked ” on its own a small , isolated group that perceives all change as an attack on itself , is blamed . Vzhledem k tomu , že společnost se nemůže “ zablokovat ” sama od sebe , je na vině jistá izolovaná skupina , která jakoukoli změnu považuje za útok proti sobě
Beyond this , the mythic nature of the president of the republic must be cut down so as to more clearly define the executive ’ s duties . Úřad prezidenta republiky musí být dále zbaven svého mýtického charakteru , aby jeho výkonné povinnosti vyšly dostatečně najevo
Beyond fundamental freedoms and economic prosperity , do we have a specific civilization to defend ? Kromě základních svobod a hospodářské prosperity , máme nějakou konkrétní civilizaci , již bychom měli bránit ?
Because they avoid over - simplification , foxes make fewer mistakes . A protože se vyhýbají přehnanému zjednodušování , dopouštějí se lišky méně chyb
Because Nepal ’ s police more or less declared that they cannot defeat the Maoists on their own , after much maneuvering , the government deployed the army under an Integrated Internal Security and Development Program ( IISDP ) , reportedly modeled after the ‘ hearts and mind ’ strategy pursued by the United States during the Vietnam War . Poněvadž nepálská policie víceméně prohlásila , že není schopna maoisty porazit sama , vláda po dlouhém manévrování nasadila armádu , a to v rámci tzv . integrovaného interního bezpečnostního a rozvojového programu , který byl údajně vytvořen podle strategie \„ srdcí a duší “ , kterou uplatňovaly Spojené státy během války ve Vietnamu
Besides , which country can claim to be following its pure \ traditional culture \ ? You cannot follow the model of a \ modern \ nation - state cutting across tribal boundaries and conventions , then argue that tribal traditions should be Koneckonců která země může prohlásit , že se řídí svou čistou ,, tradiční kulturou \ ?
Because pharmaceutical companies want their drug to work , they are rarely interested in studying what to do if it is ineffective . Jelikož si farmaceutické společnosti přejí , aby jejich lék účinkoval , jen zřídkakdy mají zájem zkoumat , co je potřeba udělat , pokud je neúčinný
Belgium Belgie
Belgium Belgie
Beginning in the mid - 1990 ’ s , the rate of growth in output per hour worked – a key factor behind the rise in per capita income – slowed in most European countries while it rose in the US , reversing a decades - long pattern . Od poloviny 90 . let v mnoha evropských zemích zpomalilo tempo růstu výstupu na odpracovanou hodinu – jde o klíčový faktor v pozadí růstu příjmů na hlavu – , zatímco v USA toto tempo vzrostlo , takže se otočil desítky let trvající vzorec
Between 2000 and 2004 , hourly labor productivity rose more than twice as fast in the US than in the large euro zone economies – 2 .8 % per year versus little more than 1 % . Mezi lety 2000 a 2004 se v USA hodinová produktivita práce zvýšila více než dvakrát rychleji než ve velkých ekonomikách eurozóny – 2,8 % za rok oproti něco málo přes 1 %
Between February 12 - 17 , 4. 4 grams of penicillin were administered . Od 12 . do 17 . února byly pacientovi podávány 4,4 gramy penicilinu , následkem čehož došlo ke dramatickému zlepšení stavu
Because America only respects strong partners , Russia will modernize the components of its national power that make it comparable to the US , in particular its nuclear arsenal . Vzhledem k tomu , že Amerika respektuje jen silné partnery , Rusko bude modernizovat ty složky svých národních sil , jež jej staví na úroveň srovnatelnou s USA , tedy zejména svůj jaderný arzenál
Besides , in most cases , Western integration is impossible for these CIS states . Kromě toho je ve většině případů pro tyto státy integrace se Západem nemožná
Because of an inadequate number of polling stations , I believe that in Harare and Chitungwiza alone more than 360,000 people stood in a queue to vote but never gained the opportunity to cast their ballot . Domnívám se , že jen v těch největsích městech - Harare a Chitungwize - nevhodilo svůj hlasovací lístek do volební urny více než 360000 voličů , a to jen proto , že se na ně kvůli frontám před volebními místnostmi nedostalo
Because an “ eye for an eye ” can never work when communities are in conflict – reprisal leads to a counter - reprisal in the sort of blood spiral we are seeing in the Middle East . Princip \„ oko za oko “ totiž nikdy nemůže fungovat , pokud je společnost ve sporu – odplata vede k protiodplatě a vyvolává krvavou spirálu , jaké jsme svědky na Blízkém východě
Besides , in civilized countries a change of government is seen as a sign of stability . V civilizovaných zemích se ostatně změna vlády považuje za známku stability
Belief in a government answerable to the people and in a transparent market purged of insider dealing no longer guides government policy . Vládní politika se už neřídí vírou ve vládu zodpovědnou lidem a v průhledný trh očištěný o pokoutní jednání
Because the grind of government can obscure enduring principle , people inspired by the best motives now find themselves on the same side as their criminal adversaries . Jelikož každodenní vládní \„ provoz “ může zatemnit trvalé principy , i lidé vedení nejlepšími motivy se dnes ocitají na stejné straně jako jejich zločinečtí soupeři
Belarus , however , still in strong alignment with the Kremlin , continues to enjoy highly subsidized gas . Bělorusko však stále udržuje těsné spojenectví s Kremlem , a tak se mu i nadále dostává silně dotovaného plynu
Because the region shares many outward forms of European culture , it is a short step to assuming that recent moves to free - markets and democracy will be seamless and permanent . Regionu jsou společné některé vnější formy evropské kultury , a proto je jen krůček k přesvědčení , že současný vývoj směrem k volnosti trhů a demokracii bude přímočarý a trvalý
Besides , excluding Ukraine from eventual EU membership will encourage Russia ' s imperial ambitions . Navíc , vyloučení Ukrajiny z případného členství v EU posílí ruské imperiální ambice
Because of them , we won ' t pay our debts or reform the financial system . Díky nim teď nedokážeme splácet dluhy ani reformovat finanční systém
Beyond states , the world ' s many NGOs are growing fast and multiplying in their influence , but without formal rules to define their role in the international system . Vedle OSN jsou zde také nevládní organizace , z nichž mnohé se rychle rozrůstají a získávají vliv , ovšem bez formálních pravidel , jež by definovala jejich roli v mezinárodním systému
Because these institutions do not exist , the UN must now invent them . A poněvadž tyto instituce neexistují , musí je OSN vytvořit
Bearing witness in such a manner ought not to work . Zdálo by se , že takové a podobné svědecké výpovědi jsou k ničemu
Because of the system of collegiality , the sheer number of commissioners even now strains the Commission ' s decisionmaking capacity . Kvůli systému kolegiality už i teď naprostá většina komisařů ztěžuje rozhodovací schopnost Komise
Better to radically reduce the size of the Commission , and to either tie countries into regional packages for Commission representation or rotate membership every few years among countries . Lepší by proto bylo drasticky snížit velikost Komise a buď pro reprezentaci v Komisi seskupit země do regionálních bloků anebo účast zemí v Komisi pravidelně rotovat
Benefits like these are built on decades of sound progress in economic development and public health medicine . Tyto výdobytky jsou důsledkem několika desítek let vytrvalého pokroku v oblastech hospodářského rozvoje a veřejného zdravotnictví
Between 1970 and 1998 , its primary school enrollment rates grew to over 90 % , secondary schooling soared from 32 % to 75 % , and university education doubled . V letech 1970 až 1998 zde vzrostlo procento dětí zapsaných do základních škol na více než 90 % , podíl studentů na středních školách se prudce zvýšil z 32 % na 75 % a počet lidí s univerzitním vzděláním se zdvojnásobil
Between 1990 and 2000 , financing for environmental concerns followed roughly the same path as overall development assistance flows : it stagnated . Financování ekologických projektů v letech 1990 až 2000 zhruba kopírovalo vývoj celkové rozvojové pomoci : stagnovalo
Beyond this , environmental concerns must be integrated more fully into development policymaking . Ekologické otázky musí být navíc plněji integrovány do rozvojové politiky
Because they are close to us , nonhuman great apes are suitable for research on several diseases that cause human suffering . Díky své příbuznosti s člověkem jsou tzv . velké opice vhodné pro výzkum chorob , které trápí lidstvo
Because all EU member countries must ratify the constitution , a French “ Non ” will , in effect , kill it . Vzhledem k tomu , že ústavu musí ratifikovat všechny členské státy EU , francouzské \„ non “ ji v podstatě pohřbí
Besides burying the draft constitution , it has largely sidestepped the budget issue . Kromě toho , že pohřbila návrh ústavy , se také do značné míry vyhýbala rozpočtové otázce
Because services account for 70 % of European GDP , the potential impact from enhanced competition is substantial . Jelikož služby tvoří 70 % evropského HDP , potenciální dopad zvýšené konkurence v této oblasti by byl značný
Being outside the euro area , their currencies would fall , undermining growth in purchasing power and living standards . Jestliže zůstanou mimo eurozónu , jejich měny se budou propadat , což by podkopávalo růst kupní síly a životní úrovně
Because Chinese internet users are now more likely to find out about a breaking story in real time and question why the official press hasn ' t covered it , China ' s conventional media now feel pressure from the public to cover events that they might otherwise dodge . Jelikož se nyní zvýšila pravděpodobnost , že se čínští uživatelé internetu dozvědí o bleskové zprávě v reálném čase a začnou si klást otázku , proč o ní neinformoval oficiální tisk , ocitají se čínská konvenční média pod tlakem veřejnosti , aby začala pokrývat i události , jimž by se jinak vyhnula
Better to let the Americans do it , though of course these Shi ’ a leaders prefer a slow strangulation of al - Sadr to a direct and bloody assault . Bude lepší to přenechat Američanům , třebaže tito šíitští předáci dávají přednost pomalému al - Sadrovu zardoušení před přímou krvavou ztečí
Because the Bush administration took a “ hands off ” approach to the Israel - Hezbollah war in south Lebanon , and given the military straitjacket the US finds itself in because of the Iraq war , the EU had to take the lead . Jelikož Bushova administrativa zvolila ve vztahu k válce mezi Izraelem a Hizballáhem v jižním Libanonu přístup \„ ruce pryč “ a vzhledem k faktu , že se USA kvůli válce v Iráku ocitly z vojenského hlediska ve svěrací kazajce , musela se do čela postavit Evropská unie
Behind its exalted name lay an innovation of great diplomatic significance : the introduction of an element of calculated moral restraint into international relations . Za jejím vznešeným názvem ležela inovace obrovského diplomatického významu : zavedení prvku promyšlené morální zdrženlivosti do mezinárodních vztahů
Beheadings online , fatwas online : the subterranean world of Islam ' s radical fringe can be found on countless Internet sites . Stínání hlav online , fatwy online : podzemní svět radikálního křídla islámu lze nalézt na nesčetných místech na internetu
Because Chinese indigenous firms are uncompetitive , foreign firms find it profitable to invest and produce in China . Vzhledem k tomu , že původní , domácí čínské firmy nejsou konkurenceschopné , je pro zahraniční společnosti výhodné investovat a produkovat v Číně
Because bastards are out there , we still need government and personal enforcement of economic exchange . Kvůli existenci bastardů stále potřebujeme vládu a osobní prosazování ekonomické výměny
Běž! Run!
Běžel. He ran.
Běžíš. You run.
Běžíte. You run.
Běž pomaleji. Go slower.
Běhá rychle. He runs fast.
Běž napřed, Tome. Go on ahead, Tom.
Běž si hrát s Tomem. Go play with Tom.
Běžte Toma pozdravit. Go say hi to Tom.
Běž k holiči. Go to the barber.
Běžel jsem celou míli. I ran for a mile.
Beru léky. I'm on medication.
Bedeme toho litovat. We'll regret this.
Běhám dvakrát týdně. I jog twice a week.
Běžte Toma pozdravit. Go say hello to Tom.
Běž se podívat, jestli je Tom v pořádku. Go see if Tom is OK.
Běží nejrychleji. He runs the fastest.
Běžel jsem do garáže. I ran to the garage.
Běž si líbat někoho jiného. Go kiss someone else.
Běž na druhou stranu. Go to the other side.
Běžel, co nejrychleji mohl. He ran at full speed.
Běžel nahoru po schodech. He ran up the stairs.
Běželi jsme dolů z kopce. We ran down the hill.
Běž se obléct do pyžama. Go put your pajamas on.
Běžel jsem okolo pole. I ran around the field.
Beru všechno zpátky. I take everything back.
Běželi jsme tři kilometry. We ran three kilometers.
Běž! Run!
Běžel. He ran.
Běžíš. You run.
Běžíte. You run.
Běž pomaleji. Go slower.
Běhá rychle. He runs fast.
Běž napřed, Tome. Go on ahead, Tom.
Běž si hrát s Tomem. Go play with Tom.
Běžte Toma pozdravit. Go say hi to Tom.
Běž k holiči. Go to the barber.
Běžel jsem celou míli. I ran for a mile.
Beru léky. I'm on medication.
Bedeme toho litovat. We'll regret this.
Běhám dvakrát týdně. I jog twice a week.
Běžte Toma pozdravit. Go say hello to Tom.
Běž se podívat, jestli je Tom v pořádku. Go see if Tom is OK.
Běží nejrychleji. He runs the fastest.
Běžel jsem do garáže. I ran to the garage.
Běž si líbat někoho jiného. Go kiss someone else.
Běž na druhou stranu. Go to the other side.
Běžel, co nejrychleji mohl. He ran at full speed.
Běžel nahoru po schodech. He ran up the stairs.
Běželi jsme dolů z kopce. We ran down the hill.
Běž se obléct do pyžama. Go put your pajamas on.
Běžel jsem okolo pole. I ran around the field.
Beru všechno zpátky. I take everything back.
Běželi jsme tři kilometry. We ran three kilometers.
Běžel. He ran.
Běžíš. You run.
Běžíte. You run.
Běž pomaleji. Go slower.
Běhá rychle. He runs fast.
Běž napřed, Tome. Go on ahead, Tom.
Běž si hrát s Tomem. Go play with Tom.
Běžte Toma pozdravit. Go say hi to Tom.
Běž k holiči. Go to the barber.
Běžel jsem celou míli. I ran for a mile.
Beru léky. I'm on medication.
Bedeme toho litovat. We'll regret this.
Běhám dvakrát týdně. I jog twice a week.
Běžte Toma pozdravit. Go say hello to Tom.
Běž se podívat, jestli je Tom v pořádku. Go see if Tom is OK.
Běží nejrychleji. He runs the fastest.
Běžel jsem do garáže. I ran to the garage.
Běž si líbat někoho jiného. Go kiss someone else.
Běž na druhou stranu. Go to the other side.
Běžel, co nejrychleji mohl. He ran at full speed.
Běžel nahoru po schodech. He ran up the stairs.
Běželi jsme dolů z kopce. We ran down the hill.
Běž se obléct do pyžama. Go put your pajamas on.
Běžel jsem okolo pole. I ran around the field.
Beru všechno zpátky. I take everything back.
Běželi jsme tři kilometry. We ran three kilometers.
Běželi jsme, abychom dohnali Toma. We ran to catch up with Tom.
Bez tebe tam nepůjdu. I won't go there without you.
Bez Toma se budu cítit osamělý. I'll feel lonely without Tom.
Bez Toma se budu cítit opuštěná. I'll feel lonely without Tom.
Bez svého počítače jsem ztracen. I'm lost without my computer.
Beru si odpoledne volno. I'm taking the afternoon off.
Během večera může sněžit. It could snow in the evening.
Bez tebe to dělat nemůžeme. We can't do that without you.
Bez vás to nezvládneme. We can't do that without you.
Běžel jsi tak rychle, jak to šlo. You ran as fast as you could.
Benzín se prodává po litrech. Gasoline is sold by the liter.
Benzín je v těchto končinách vzácný. Gasoline is scarce around here.
Bez vaší pomoci to nezvládnu. I can't do it without your help.
Bereš Toma moc vážně. You're taking Tom too seriously.
Berlín je hlavní město Německa. Berlin is the capital of Germany.
Bělehrad je hlavní město Srbska. Belgrade is the capital of Serbia.
Běž si najít na hraní někoho jiného. Go find someone else to play with.
Bern je hlavní město Švýcarska. Bern is the capital of Switzerland.
Benzín už není levné palivo. Gasoline is no longer a cheap fuel.
Běž spát. Zítra máš školu. Go to bed. You have school tomorrow.
Bez váhání prodal své vlastní auto. He sold his own car without hesitation.
Beze mě to udělat nezvládneš. You won't be able to do that without me.
Beru ho jako jednoho z mých dobrých přátel. I think of him as one of my good friends.
Bez peněz se Tom moc daleko nedostane. Tom won't get very far without any money.
Během své dovolené jsem každý den hrál golf. I played golf every day during my vacation.
Bez souhlasu Toma bych nic neudělal. I wouldn't do anything without Tom's consent.
Bez brýlí je slepý jako patrona. Without his glasses, he is as blind as a bat.
Běžel jsem ze všech sil, abych ji dohnal. I ran as fast as I could to catch up with her.
Bez Tomova souhlasu bych to byl neudělal. I wouldn't have done it without Tom's consent.
Během plavání mě chytla do nohy křeč. While I was swimming, I got a cramp in my leg.
Bezpečně můžete bruslit na této straně jezera. You can skate safely on this side of the lake.
Bez tebe bych to udělat nemohl. Děkuji. I couldn't have done it without you. Thank you.
Bez váhání řekl své ženě pravdu. Without hesitation, he told his wife the truth.
Bez ozónové vrstvy bychom byli v nebezpečí. Without the ozone layer, we would be in danger.
Bez tvé pomoci bych to nebyl schopen udělat. I wouldn't be able to do this without your help.
Bez nejmenšího zaváhání prodal své vlastní auto. Without the slightest hesitation, he sold his own car.
Bedlivě jsme naslouchali, když nám začal sdělovat své tajemství. We were all ears when he started to tell us his secret.
Bez svítilny nezvládneš vidět nic. You won't be able to see anything without a flashlight.
Benzín stojí ve Francii víc než ve Spojených státech. Gasoline costs more in France than in the United States.
Bezděky jí řekl přesně to, co chtěla vědět. Unwittingly, he told her exactly what she wanted to know.
Během doby ledové vyhynul tygr šavlozubý. It was during the ice age that the saber-toothed tiger became extinct.
Be with him. Buďte s ním.
Belgium is smaller than Switzerland. Belgie je menší než Švýcarsko.
Be careful. Don´t hurt yourself. Buď opatrný. Nezraň se.
Be here until ten. Then you can go home. Buď tady do desíti. Pak můžeš jít domů.
Before meeting him we had lunch in a good restaurant. Předtím, než jsme se s ním setkali, měli jsme oběd v dobré restauraci.
Before belonging to France the country belonged to Britain. Předtím, než ta země patřila Francii, patřila Británii.
Be more considerate! trochu víc uvažuj !
Be off at once koukejte zmizet!
Be that as it may ať je tomu jakkoliv
Better buy nebo totéž

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
be verbused with the infinitive with to to express futurity, arrangement in advance, or obligation

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
James Joyce Better pass boldly into that other world, in the full glory of some passion, than fade and wither dismally with age.
Lucius Annaeus Seneca Believe me, that was a happy age, before the days of architects, before the days of builders.
Friedrich Durrenmatt Before anything else, we need a new age of Enlightenment. Our present political systems must relinquish their claims on truth, justice and freedom and have to replace them with the search for truth, justice, freedom and reason.
Martin Scorsese Being a father at a later age is different from when I had my other two daughters when I was in my 20s and 30s. If you're in your 60s and you're with the kid every day, you're dealing with the mind of a child, so it opens up that childishness in you again.
Rupert Everett Being gay and being a woman has one big thing in common, which is that we both become invisible after the age of 42. Who wants a gay 50-year-old? No one, let me tell you.
Cesar Romero Because of my age and because there's more work on the small screen. What it's missing in quality it makes up for in quantity. From an actor's selfish point of view.
Joshua Lederberg Being successful at a very young age gave me the confidence and the capability to try out other things.
Yoko Ono Being alone is very difficult.
Thomas Browne Be able to be alone. Lose not the advantage of solitude, and the society of thyself.
Mahatma Gandhi Before the throne of the Almighty, man will be judged not by his acts but by his intentions. For God alone reads our hearts.
Alice Koller Being solitary is being alone well: being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your won presence rather than of the absence of others. Because solitude is an achievement.
Erma Bombeck Being a child at home alone in the summer is a high-risk occupation. If you call your mother at work thirteen times an hour, she can hurt you.
Baltasar Gracian Better mad with the rest of the world than wise alone.
James Dean Being an actor is the loneliest thing in the world. You are all alone with your concentration and imagination, and that's all you have.
Thomas Fuller Better be alone than in bad company.
David Hume Belief is nothing but a more vivid, lively, forcible, firm, steady conception of an object, than what the imagination alone is ever able to attain.
Marilyn vos Savant Be able to live alone, even if you don't want to and think you will never find it necessary.
Fiona Apple Because for whatever reason, even though I want to stay home all the time and be left alone, I want to tell the world who I am now.
Tom Sizemore Being alone is scarier than any boogey man and the reason why I don't choose to see Horror movies as a rule.
John Jay Chapman Benevolence alone will not make a teacher, nor will learning alone do it. The gift of teaching is a peculiar talent, and implies a need and a craving in the teacher himself.
John Clayton Between 1910 and 1950 approximately 350 lives of Jesus were published in the English language alone.
Sophia Bush Being a teenager is an amazing time and a hard time. It's when you make your best friends - I have girls who will never leave my heart and I still talk to. You get the best and the worst as a teen. You have the best friendships and the worst heartbreaks.
Leigh Steinberg Be open to the amazing changes which are occurring in the field that interest you.
Sophia Bush Because sorry to say, women run the house. They run the family. They hold things up. I mean, it's like you don't ever see your mom get sick because she handles everything. And it's kind of amazing I think to show people just how strong women are.
Jeffrey Kluger Becoming food savvy is one thing, but it's amazing how fast savvy turns to snooty, and snooty leaves you preparing three-hour meals that break your budget and that the kids won't even eat.
Chris O'Dowd Beyonce is the most amazing woman in the world.
NeNe Leakes Being on 'Glee' was amazing. I remember my first day on set, my first day I arrived to the set I was in my trailer and all of the actors came and banged on my door - Lea Michele, Chris Colfer, Amber Riley, Naya Rivera. They all welcomed me with open arms, so it was a great experience. It felt like family, and I miss them a lot over there.
Cindy Margolis Being a mother is the most amazing thing that has ever happened to me in my life.
Nikki Reed Before 'Twilight,' occasionally I would get the 'Hey are you that girl from that movie?' but no one knew my first and last name. The fans of the saga are amazing, and it's very flattering.
Melanie Laurent Because I've made a film with such an amazing director as Tarantino, I'm much more conscious of working with good directors from now on, so that's what's important to me. I don't really care about making a big movie - I just want to make good ones.
Angela Kinsey Being a parent is amazing.
Jan de Bont Being in an area of the planet where scientists believe mankind started is quite amazing.
Francis Quarles Beware of him that is slow to anger for when it is long coming, it is the stronger when it comes, and the longer kept. Abused patience turns to fury.
Thomas a Kempis Be not angry that you cannot make others as you wish them to be, since you cannot make yourself as you wish to be.
Abraham Cahan Be modest, humble, simple. Control your anger.
Sigmar Gabriel Being told about the effects of climate change is an appeal to our reason and to our desire to bring about change. But to see that Africans are the hardest hit by climate change, even though they generate almost no greenhouse gas, is a glaring injustice, which also triggers anger and outrage over those who seek to ignore it.
Nancy Friday Because society would rather we always wore a pretty face, women have been trained to cut off anger.
Jean Rostand Beauty in art is often nothing but ugliness subdued.
John Wooden Be true to yourself, help others, make each day your masterpiece, make friendship a fine art, drink deeply from good books - especially the Bible, build a shelter against a rainy day, give thanks for your blessings and pray for guidance every day.
Socrates Be slow to fall into friendship but when thou art in, continue firm and constant.
Martin Luther Beautiful music is the art of the prophets that can calm the agitations of the soul it is one of the most magnificent and delightful presents God has given us.
Andy Warhol Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.
Henry Rollins Being an artist is dragging your innermost feelings out, giving a piece of yourself, no matter in which art form, in which medium.
Lin Yutang Besides the noble art of getting things done, there is the noble art of leaving things undone. The wisdom of life consists in the elimination of non-essentials.
Drew Barrymore Becoming emancipated at 14, my life wasn't normal. I didn't have to go to school, so I didn't. I was rebellious by nature. I spent my 20s focusing on my company, Flower Films, and producing movies. Now that I'm almost 30, I would like to try other things in lie. I'm crazy about photography, and I want to take an art history class.
Laura Riding Because most people are not sufficiently employed in themselves, they run about loose, hungering for employment, and satisfy themselves in various supererogatory occupations. The easiest of these occupations, which have all to do with making things already made, is the making of people: it is called the art of friendship.
Camille Paglia Because most of my career in the classroom has been at art schools (beginning at Bennington in the 1970s), I am hyper-aware of the often grotesque disconnect between commentary on the arts and the actual practice or production of the arts.
Steven Biko Being black is not a matter of pigmentation - being black is a reflection of a mental attitude.
Adriana Lima Be sure what you want and be sure about yourself. Fashion is not just beauty, it's about good attitude. You have to believe in yourself and be strong.
Kathleen Turner Being a sex symbol has to do with an attitude, not looks. Most men think it's looks, most women know otherwise.
Carrie Underwood Being a part of SKECHERS is exciting. It is such a hip company with a great attitude and image.
Lev Grossman Becoming an author changes your attitude too. Once you see where books come from, and how they're made, they never seem quite as sacred again.
PSY Before 'Gangnam Style' I was not a good attitude artist.
Amanda Peet Beauty is only skin deep. If you go after someone just because she's beautiful but don't have anything to talk about, it's going to get boring fast. You want to look beyond the surface and see if you can have fun or if you have anything in common with this person.
Khalil Gibran Beauty is eternity gazing at itself in a mirror.
Benjamin Franklin Beauty and folly are old companions.
Albert Camus Beauty is unbearable, drives us to despair, offering us for a minute the glimpse of an eternity that we should like to stretch out over the whole of time.
Dante Alighieri Beauty awakens the soul to act.
Johann Wolfgang von Goethe Beauty is a manifestation of secret natural laws, which otherwise would have been hidden from us forever.
George Bernard Shaw Beauty is all very well at first sight but who ever looks at it when it has been in the house three days?
Kevyn Aucoin Beauty has a lot to do with character.
Aldous Huxley Beauty is worse than wine, it intoxicates both the holder and beholder.
David Hume Beauty in things exists in the mind which contemplates them.
Emily Dickinson Beauty is not caused. It is.
Rabindranath Tagore Beauty is truth's smile when she beholds her own face in a perfect mirror.
Johann Wolfgang von Goethe Beauty is everywhere a welcome guest.
Ambrose Bierce Beauty, n: the power by which a woman charms a lover and terrifies a husband.
Munshi Premchand Beauty doesn't need ornaments. Softness can't bear the weight of ornaments.
H. G. Wells Beauty is in the heart of the beholder.
Edmund Burke Beauty is the promise of happiness.
Saint Augustine Beauty is indeed a good gift of God but that the good may not think it a great good, God dispenses it even to the wicked.
John Ray Beauty is power a smile is its sword.
Francis Bacon Beauty itself is but the sensible image of the Infinite.
Christopher Morley Beauty is ever to the lonely mind a shadow fleeting she is never plain. She is a visitor who leaves behind the gift of grief, the souvenir of pain.
Alicia Machado Beauty is only temporary, but your mind lasts you a lifetime.
Ovid Beauty is a fragile gift.
Matthew Fox Beauty saves. Beauty heals. Beauty motivates. Beauty unites. Beauty returns us to our origins, and here lies the ultimate act of saving, of healing, of overcoming dualism.
Eugene Ormandy Beauty is less important than quality.
Douglas Horton Beauty is variable, ugliness is constant.
Camille Paglia Beauty is our weapon against nature by it we make objects, giving them limit, symmetry, proportion. Beauty halts and freezes the melting flux of nature.
Edna St. Vincent Millay Beauty is whatever gives joy.
Fay Weldon Beauty is the first present nature gives to women and the first it takes away.
Eva Herzigova Because beauty isn't enough, there must be something more.
Jean Anouilh Beauty is one of the rare things which does not lead to doubt of God.
Thomas Overbury Beauty is only skin deep.
Edgar Allan Poe Beauty of whatever kind, in its supreme development, invariably excites the sensitive soul to tears.
Sophia Loren Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes. It is not something physical.
Ralph Waldo Emerson Beauty without expression is boring.
Ralph Waldo Emerson Beauty without grace is the hook without the bait.
Ralph Waldo Emerson Beauty is an outward gift, which is seldom despised, except by those to whom it has been refused.
Marilyn Monroe Beauty and femininity are ageless and can't be contrived, and glamour, although the manufacturers won't like this, cannot be manufactured. Not real glamour it's based on femininity.
Socrates Beauty is a short-lived tyranny.
Socrates Beauty is the bait which with delight allures man to enlarge his kind.
George Bernard Shaw Beauty is a short-lived tyranny.
Fyodor Dostoevsky Beauty is mysterious as well as terrible. God and devil are fighting there, and the battlefield is the heart of man.
Paulo Coelho Beauty is the greatest seducer of man.
Adriana Lima Be sure what you want and be sure about yourself. Fashion is not just beauty, it's about good attitude. You have to believe in yourself and be strong.
W. Somerset Maugham Beauty is an ecstasy it is as simple as hunger. There is really nothing to be said about it. It is like the perfume of a rose: you can smell it and that is all.
Edmund Burke Beauty in distress is much the most affecting beauty.
George Jean Nathan Beauty makes idiots sad and wise men merry.
Redd Foxx Beauty may be skin deep, but ugly goes clear to the bone.
Kinky Friedman Beauty is in the eye of the beer holder.
Kevyn Aucoin Beauty is about perception, not about make-up. I think the beginning of all beauty is knowing and liking oneself. You can't put on make-up, or dress yourself, or do you hair with any sort of fun or joy if you're doing it from a position of correction.
Jennifer Lopez Beauty is only skin deep. I think what's really important is finding a balance of mind, body and spirit.
Gwyneth Paltrow Beauty, to me, is about being comfortable in your own skin. That, or a kick-ass red lipstick.
John Ruskin Beauty deprived of its proper foils and adjuncts ceases to be enjoyed as beauty, just as light deprived of all shadows ceases to be enjoyed as light.
Langston Hughes Beauty for some provides escape, who gain a happiness in eyeing the gorgeous buttocks of the ape or Autumn sunsets exquisitely dying.
Simone Weil Beauty always promises, but never gives anything.
Hans Urs von Balthasar Beauty is the disinterested one, without which the ancient world refused to understand itself, a word which both imperceptibly and yet unmistakably has bid farewell to our new world, a world of interests, leaving it to its own avarice and sadness.
Karl Lagerfeld Beauty is also submitted to the taste of time, so a beautiful woman from the Belle Epoch is not exactly the perfect beauty of today, so beauty is something that changes with time.
E. M. Forster Beauty ought to look a little surprised: it is the emotion that best suits her face. The beauty who does not look surprised, who accepts her position as her due - she reminds us too much of a prima donna.
Tom Stoppard Beauty is desired in order that it may be befouled not for its own sake, but for the joy brought by the certainty of profaning it.
William Congreve Beauty is the lover's gift.
John Dryden Beauty, like ice, our footing does betray Who can tread sure on the smooth, slippery way: Pleased with the surface, we glide swiftly on, And see the dangers that we cannot shun.
Jean Paul Beauty attracts us men but if, like an armed magnet it is pointed, beside, with gold and silver, it attracts with tenfold power.
Alanis Morissette Beauty is now defined by your bones sticking out of your decolletage. For that to be the standard is really perilous for women.
Andre Breton Beauty will be convulsive or will not be at all.
Donald Norman Beauty and brains, pleasure and usability - they should go hand in hand.
Charles Baudelaire Beauty is the sole ambition, the exclusive goal of Taste.
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel Beauty is that which is simultaneously attractive and sublime.
Nikos Kazantzakis Beauty is merciless. You do not look at it, it looks at you and does not forgive.
Janice Dickinson Beauty opened all the doors it got me things I didn't even know I wanted, and things I certainly didn't deserve.
David Hume Beauty, whether moral or natural, is felt, more properly than perceived.
Emmanuelle Beart Beauty is not something you can count on. Usually, when people say you are beautiful, it is when there is a harmony between the inside and the outside.
St. Jerome Beauty when unadorned is adorned the most.
George Bancroft Beauty is but the sensible image of the Infinite. Like truth and justice it lives within us like virtue and the moral law it is a companion of the soul.
Jeanne Moreau Beyond the beauty, the sex, the titillation, the surface, there is a human being. And that has to emerge.
Lindsay Lohan Beauty is grace and confidence. I've learned to accept and appreciate what nature gave me.
Vernon Howard Beauty is only skin deep, but it's a valuable asset if you're poor or haven't any sense.
Neil Gaiman Because, if one is writing novels today, concentrating on the beauty of the prose is right up there with concentrating on your semi-colons, for wasted effort.
Edward Gibbon Beauty is an outward gift which is seldom despised, except by those to whom it has been refused.
John Zimmerman Beauty is often worse than wine intoxicating both the holder and beholder.
John Milton Beauty is nature's brag, and must be shown in courts, at feasts, and high solemnities, where most may wonder at the workmanship.
Robert Mapplethorpe Beauty and the devil are the same thing.
Gerard Manley Hopkins Beauty is a relation, and the apprehension of it a comparison.
Jean-Luc Godard Beauty is composed of an eternal, invariable element whose quantity is extremely difficult to determine, and a relative element which might be, either by turns or all at once, period, fashion, moral, passion.
Halle Berry Beauty is not just physical.
Gustav Mahler Beauty and fullness of tone can be achieved by having the whole orchestra play with high clarinets and a carefully selected number of piccolos.
Jean Rostand Beauty in art is often nothing but ugliness subdued.
Jane Seymour Beauty is a radiance that originates from within and comes from inner security and strong character.
Gwyneth Paltrow Beauty fades! I just turned 29, so I probably don't have that many good years left in me.
Gwyneth Paltrow Beauty, to me is about being comfortable in your own skin.
James Dyson Beauty can come in strange forms.
Sara Teasdale Beauty, more than bitterness, makes the heart break.
Tahar Ben Jelloun Beauty is first and foremost an emotion.
Jennifer Garner Beauty comes from a life well lived. If you've lived well, your smile lines are in the right places, and your frown lines aren't too bad, what more do you need?
Paul Klee Beauty is as relative as light and dark. Thus, there exists no beautiful woman, none at all, because you are never certain that a still far more beautiful woman will not appear and completely shame the supposed beauty of the first.
Eugene Ionesco Beauty is a precious trace that eternity causes to appear to us and that it takes away from us. A manifestation of eternity, and a sign of death as well.
Helen Gurley Brown Beauty can't amuse you, but brainwork - reading, writing, thinking - can.
Claude Debussy Beauty must appeal to the senses, must provide us with immediate enjoyment, must impress us or insinuate itself into us without any effort on our part.
Candice Bergen Beauty set up distance between other people and me. It warped their behavior.
Tia Carrere Beauty lasts five minutes. Maybe longer if you have a good plastic surgeon.
Marcus V. Pollio Beauty is produced by the pleasing appearance and good taste of the whole, and by the dimensions of all the parts being duly proportioned to each other.
Kathy Ireland Beauty comes from the inside.
Mike Judge Beauty and the Beast seemed like it all was really brown. The whole thing was just so brown and orange and yellow, like Burger King or something. I don't think I would have liked Beauty and the Beast at any age.
Richard Armour Beauty is only skin deep, and the world is full of thin skinned people.
John Greenleaf Whittier Beauty seen is never lost, God's colors all are fast.
Susie Orbach Beauty has been democratised. No longer the preserve of movie stars and models but available to all. But while the invitation to beauty is welcomed, it has become not so much an option as an imperative.
Luis Barragan Beauty is the oracle that speaks to us all.
Zachary Levi Being nerdy just means being passionate about something, including everyone - the coolest people on Earth are passionate and therefore nerdy about something whatever it is, whether it's sports, or gaming, or technology, or fashion, or beauty, or food, or whatever.
Joan Chen Beauty is the result of having been through an experience all the way through to the end - therefore it has a poignancy. Beauty that is singular always comes from following an experience to the point where you can go no further.
Marianne Moore Beauty is everlasting And dust is for a time.
Oliver Platt Beauty is in the eye of the beholder.
Robert Bridges Beauty, the eternal Spouse of the Wisdom of God and Angel of his Presence thru' all creation.
Leonard Maltin Beauty and the Beast became the first animated feature ever nominated for best picture.
Peter Nivio Zarlenga Beauty is being in harmony with what you are.
Felicity Huffman Beauty can make you powerful in a way that isn't good for you. Being OK is better for the person I have become.
Chita Rivera Beauty is not everything!
Thomas Nash Beauty is but a flower, which wrinkles will devour.
Florenz Ziegfeld Beauty, of course, is the most important requirement and the paramount asset of the applicant.
Gustave Courbet Beauty, like truth, is relative to the time when one lives and to the individual who can grasp it. The expression of beauty is in direct ratio to the power of conception the artist has acquired.
Jorja Fox Beauty is everything.
Ann Curry Beauty doesn't matter because in the end, we all lose our looks and all we have is our heart.
Samuel Daniel Beauty, sweet love, is like the morning dew, Whose short refresh upon tender green, Cheers for a time, but till the sun doth show And straight is gone, as it had never been.
Paulina Porizkova Beauty, unlike the rest of the gifts handed out at birth, does not require dedication, patience and hard work to pay off. But it's also the only gift that does not keep on giving.
James De La Vega Beauty magazines make my girlfriend feel ugly.
Leon Battista Alberti Beauty: the adjustment of all parts proportionately so that one cannot add or subtract or change without impairing the harmony of the whole.
Lew Wallace Beauty is altogether in the eye of the beholder.
Godfrey Harold Hardy Beauty is the first test: there is no permanent place in the world for ugly mathematics.
Emily Prager Beauty is the still birth of suffering, every woman knows that.
Sophocles Best to live lightly, unthinkingly.
Phyllis Diller Best way to get rid of kitchen odors: Eat out.
Andy Warhol Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.
Konrad von Gesner Best of all is it to preserve everything in a pure, still heart, and let there be for every pulse a thanksgiving, and for every breath a song.
Sophia Bush Being a teenager is an amazing time and a hard time. It's when you make your best friends - I have girls who will never leave my heart and I still talk to. You get the best and the worst as a teen. You have the best friendships and the worst heartbreaks.
Charles Kingsley Being forced to work, and forced to do your best, will breed in you temperance and self-control, diligence and strength of will, cheerfulness and content, and a hundred virtues which the idle will never know.
Francois de La Rochefoucauld Being a blockhead is sometimes the best security against being cheated by a man of wit.
Jack Nicholson Beer, it's the best damn drink in the world.
Brigitte Nielsen Being a mother is the best thing that ever happened to me. Before you have your first baby you are a girl and then you become a mother. There is no transition into being a woman you literally become a mum and being a mum means you always love someone else more than yourself and it is an unexplainable situation.
E. M. Forster Beauty ought to look a little surprised: it is the emotion that best suits her face. The beauty who does not look surprised, who accepts her position as her due - she reminds us too much of a prima donna.
Jose Saramago Being fired was the best luck of my life. It made me stop and reflect. It was the birth of my life as a writer.
Tacitus Be assured those will be thy worst enemies, not to whom thou hast done evil, but who have done evil to thee. And those will be thy best friends, not to whom thou hast done good, but who have done good to thee.
Golda Meir Being seventy is not a sin.
Andy Warhol Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.
Thomas A. Edison Be courageous. I have seen many depressions in business. Always America has emerged from these stronger and more prosperous. Be brave as your fathers before you. Have faith! Go forward!
Paul Ryan Behind every small business, there's a story worth knowing. All the corner shops in our towns and cities, the restaurants, cleaners, gyms, hair salons, hardware stores - these didn't come out of nowhere.
Thomas Fuller Be the business never so painful, you may have it done for money.
Julia Child Being tall is an advantage, especially in business. People will always remember you. And if you're in a crowd, you'll always have some clean air to breathe.
Emma Roberts Being in the business and growing up in L.A., I think I turned out pretty OK.
Marilyn vos Savant Be able to back up a car for a considerable distance in a straight line and back out of a driveway.
Dr. Dre Before now, I've always taken my mixes out to the car and listened to them in the parking lot. I still do that, but more so now I'm listening to it on the Beat box, and I think people should give it at least a listen and check it out and see what it is.
Ruud van Nistelrooy Because of that I don't care when I read in the newspaper that I am colourblind. I went through a red light in my car and I stopped when I before a green light. So I must be really colourblind, eh?
Coolio Because I'm a young black man driving a really nice, expensive car, I sometimes get harassed when I'm rolling through a ghetto neighbourhood.
Lauren Ambrose Being an actress is similar to trying to fit in with the popular kids in high school. You're expected to drive the right car, wear the right clothes and say the right things.
Bertolt Brecht Because things are the way they are, things will not stay the way they are.
Marcus Aurelius Be content with what you are, and wish not change nor dread your last day, nor long for it.
Anthony J. D'Angelo Become a student of change. It is the only thing that will remain constant.
Pat Riley Being ready isn't enough you have to be prepared for a promotion or any other significant change.
Liam Neeson Before 'Schindler's List,' I wouldn't have believed movies had a lot of power for social change.
Danica McKellar Believe it or not, lots of people change their majors and abandon their dreams just to avoid a couple of math classes in college.
William J. Clinton Because primarily of the power of the Internet, people of modest means can band together and amass vast sums of money that can change the world for some public good if they all agree.
Sarah Zettel Becoming a mother cannot help but change things. An author's life is reflected in their writing, whether they want it to be or not, and parenthood is one of the biggest life changes there is.
David Herbert Lawrence Be still when you have nothing to say when genuine passion moves you, say what you've got to say, and say it hot.
Mike Mills Being a good Hans Haacke student, part of his influence on me is that there's no difference between a gallery show and a film - or even an ad and a T-shirt-in terms of cultural legitimacy. They're just different contexts in which to have some sort of communication.
Steven Bochco Being a good television screenwriter requires an understanding of the way film accelerates the communication of words.
Philip Emeagwali Because I believe that humans are computers, I conjectured that computers, like people, can have left- and right-handed versions.
Katherine Jenkins Beatbullying's 'The Big March 2012' is such a brilliant campaign and I am very proud to be a part of it. I have been a victim of cyber bullying myself and I know firsthand just how hurtful it can be. People think that they can hide behind computers and send nasty and hurtful comments to people, and this is wrong.
Julia Louis-Dreyfus Before computers, telephone lines and television connect us, we all share the same air, the same oceans, the same mountains and rivers. We are all equally responsible for protecting them.
Vanessa Hudgens Being cool is being your own self, not doing something that someone else is telling you to do.
George Fox Be still and cool in thine own mind and spirit.
Selena Gomez Being cool, having a 'cool' energy is just not attractive to me.
Richie Sambora Being in America isn't old-hat - it's where we're from - but I get excited to be in other parts of the world like Athens and Croatia, which were quite cool. I'm a sightseer. I go see the sights and museums. I'm into that kind of thing.
Lauren Graham Belly buttons are cool!
Alice Englert Being in love is not cool!
Genevieve Gorder Being on Oprah? You realize that there are a couple of types of audience members. There are like the cult people in the audience who are just crying before she gets on. And then there are the people who are playing it cool. I definitely was somewhere in the middle.
Lauren Myracle Being an author of banned books is cool, I've decided.
Devon Werkheiser Being a kid and growing up is such a cool part of life.
Thomas A. Edison Be courageous. I have seen many depressions in business. Always America has emerged from these stronger and more prosperous. Be brave as your fathers before you. Have faith! Go forward!
Lao Tzu Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
Billy Graham Believers, look up - take courage. The angels are nearer than you think.
David Cameron Because with courage and conviction I believe we can deliver a more flexible, adaptable and open European Union in which the interests and ambitions of all its members can be met.
Georg Brandes Being gifted needs courage.
Kevin Patterson Because at bottom, I'm interested in fear, and in courage and cowardice and these are easier to get at through fiction, where you can enter people's heads.
Zach Wamp Before I begin talking about the threats we face, the vulnerabilities that we have, and frankly the courage of the men and women in uniform that stand in harm's way on behalf of a very grateful Nation, let me first honor the sacrifices of September 11.
William Hurt Being a father, being a friend, those are the things that make me feel successful.
Michael Reagan Because of my father, we are that Shining City on a Hill.
Tom Bosley Being a father to my family and a husband is to me much more important than what I did in the business.
Wayne Rooney Becoming a dad was the proudest moment of my life. Playing football does not even compare.
Gary Numan Before breaking into music, I had various jobs: forklift driver, driving a courier. But I was forced into working rather than doing it off my own bat because that was my dad's way: you got a job and paid your way.
Wayne Rooney Becoming a dad means you have to be a role model for your son and be someone he can look up to.
Roger Federer Before, I guess, mum and dad were everything, but now, in my case, I had two new girls and all of a sudden they're completely dependent on you and there's a third generation. It's a funny shift all of a sudden. You have the babies, you have yourself and then you have your parents.
Rosanne Cash Because I was starting out in my 20's. I wanted to do it on my own. I didn't want to use my dad or have people say I was using him.
Tom Hardy Being an only child, I didn't have any other family but my mom and dad really, since the rest of my family lived quite far away from London.
Elie Wiesel Because of indifference, one dies before one actually dies.
Emily Dickinson Because I could not stop for death, He kindly stopped for me The carriage held but just ourselves and immortality.
Robert Anton Wilson Belief is the death of intelligence.
Soren Kierkegaard Because of its tremendous solemnity death is the light in which great passions, both good and bad, become transparent, no longer limited by outward appearences.
Edna Ferber Being an old maid is like death by drowning, a really delightful sensation after you cease to struggle.
Ruth Ann Minner Benjamin Franklin said there were only two things certain in life: death and taxes. But I'd like to add a third certainty: trash. And while some in this room might want to discuss reducing taxes, I want to talk about reducing trash.
Abbie Hoffman Become an internationalist and learn to respect all life. Make war on machines. And in particular the sterile machines of corporate death and the robots that guard them.
Curt Schilling Before I pitch any game, from spring training to Game 7 of the World Series, I'm scared to death.
Eugene Ionesco Beauty is a precious trace that eternity causes to appear to us and that it takes away from us. A manifestation of eternity, and a sign of death as well.
Christopher Fry Between our birth and death we may touch understanding, As a moth brushes a window with its wing.
Douglas Wilson Being in the design industry, I've tended to meet more people who are affected by HIV and AIDS.
Edward Tufte Beautiful Evidence is about the theory and practice of analytical design.
Ethan Coen Being non-commercial is never an ambition. Movies come together at different points for fortuitous reasons. You do them as you get the opportunity, as opposed to doing them when you choose to or design to.
Jon Bon Jovi Believe in love. Believe in magic. Hell, believe in Santa Clause. Believe in others. Believe in yourself. Believe in your dreams. If you don't, who will?
Danica McKellar Believe it or not, lots of people change their majors and abandon their dreams just to avoid a couple of math classes in college.
Kristanna Loken Believe in and follow your dreams.
Ryan White Because of the lack of education on AIDS, discrimination, fear, panic, and lies surrounded me.
James Van Der Beek Being the lead of the show and working a lot of hours - all good stuff, a tremendous education, incredible opportunity, it changed my life - it was a marathon, and by the end of it I was pretty beat.
Meg Whitman Because if you don't have a great workforce, a great higher education system, you're not going to have the next eBay, the next AmGen, the next, you know, Miasole, and not only California but America is going to fall behind a whole new competitive context which is obviously China, India, and other countries.
David Suzuki Beyond reducing individual use, one of our top priorities must be to move from fossil fuels to energy that has fewer detrimental effects on water supplies and fewer environmental impacts overall.
Albert Einstein Before God we are all equally wise - and equally foolish.
Tony Robbins Beliefs have the power to create and the power to destroy. Human beings have the awesome ability to take any experience of their lives and create a meaning that disempowers them or one that can literally save their lives.
Paulo Coelho Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.
Alan Moore Because our entire universe is made up of consciousness, we never really experience the universe directly we just experience our consciousness of the universe, our perception of it, so right, our only universe is perception.
W. H. Auden Before people complain of the obscurity of modern poetry, they should first examine their consciences and ask themselves with how many people and on how many occasions they have genuinely and profoundly shared some experience with another.
Ralph Fiennes Being an actor means asking people to look at you. I guess I accept that. But it's a profession in which the job is to show another world and other people. You may access it through bits of yourself, and your imagination and experience, but actually, in the end, you're not playing yourself.
Kim Cattrall Being a biological mother just isn't part of my experience this time around. However, I am a mother who continues to give birth to ideas and ways of experiencing life that challenge the norm.
Barney Frank Before this learning experience, I had assumed that with regard to programs that sought to help people out of poverty, the political world was essentially divided into two camps: conservatives who opposed these for a variety of reasons, and liberals who supported them.
Armistead Maupin Being in love is the only transcendent experience.
Napoleon Hill Before success comes in any man's life, he's sure to meet with much temporary defeat and, perhaps some failures. When defeat overtakes a man, the easiest and the most logical thing to do is to quit. That's exactly what the majority of men do.
Chuck Noll Before you can win a game, you have to not lose it.
Edward Abbey Belief in the supernatural reflects a failure of the imagination.
Ayelet Waldman Before I was married, I didn't consider my failure to manage even basic hand tools a feminist inadequacy. I thought it had more to do with being Jewish. The Jews I knew growing up didn't do 'do-it-yourself.' When my father needed to hammer something he generally used his shoe, and the only real tool he owned was a pair of needle-nose pliers.
Peter Guber Beside every great success are the seeds of enormous failure. In every failure, there's the opportunity seeds of great success. They're not miles apart. So if they're that close together, and if you're really working, you're always gonna have that likelihood that something's not going to work.
Estelle Morris Before this government came to power, many failing schools were simply allowed to drift on in a pattern of continuing failure. The government is determined to break that pattern and is successfully doing so.
Mother Teresa Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.
Mahatma Gandhi Before the throne of the Almighty, man will be judged not by his acts but by his intentions. For God alone reads our hearts.
Blaise Pascal Belief is a wise wager. Granted that faith cannot be proved, what harm will come to you if you gamble on its truth and it proves false? If you gain, you gain all if you lose, you lose nothing. Wager, then, without hesitation, that He exists.
Martin Luther Be a sinner and sin strongly, but more strongly have faith and rejoice in Christ.
Thomas Paine Belief in a cruel God makes a cruel man.
Billy Graham Believers, look up - take courage. The angels are nearer than you think.
Norman Vincent Peale Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy.
Brad Henry Believe in yourself, and the rest will fall into place. Have faith in your own abilities, work hard, and there is nothing you cannot accomplish.
Thomas A. Edison Be courageous. I have seen many depressions in business. Always America has emerged from these stronger and more prosperous. Be brave as your fathers before you. Have faith! Go forward!
Marquis de Sade Between understanding and faith immediate connections must subsist.
Dean Inge Bereavement is the sharpest challenge to our trust in God if faith can overcome this, there is no mountain which it cannot remove.
Madonna Ciccone Be strong, believe in freedom and in God, love yourself, understand your sexuality, have a sense of humor, masturbate, don't judge people by their religion, color or sexual habits, love life and your family.
Gus Van Sant Because I didn't have brothers, I was always interested in the kids down the street that had four brothers in their family, so I became one of them - but it was not my family. I've always been attracted to temporary families. They tend to be lost characters.
Drew Barrymore Being a Barrymore didn't help me, other than giving me a great sense of pride and a strange spiritual sense that I felt OK about having the passion to act. It made sense because my whole family had done it and it helped rationalise it for me.
Camille Paglia Because of my own family's service (in the U.S. Army, Navy, and Massachusetts and New York National Guard), I am a strong supporter of the military and do believe that there are just wars.
Mark Cuban Being rich is a good thing. Not just in the obvious sense of benefitting you and your family, but in the broader sense. Profits are not a zero sum game. The more you make, the more of a financial impact you can have.
Gus Van Sant Because I didn't have brothers, I was always interested in the kids down the street that had four brothers in their family, so I became one of them - but it was not my family.
Sophia Bush Because sorry to say, women run the house. They run the family. They hold things up. I mean, it's like you don't ever see your mom get sick because she handles everything. And it's kind of amazing I think to show people just how strong women are.
Robert Wyatt Being big and famous doesn't get you more freedom, it gets you less.
Eminem Before I was famous, when I was just working in Gilbert's Lodge, everything was moving in slow motion.
Bono Because you know when you first become famous, you start walking a little different because people are staring at you.
Courtney Love Being famous is just like being in high school. But I'm not interested in being the cheerleader. I'm not interested in being Gwen Stefani. She's the cheerleader, and I'm out in the smoker shed.
Dirk Benedict Be very clear as to what your dream is. Nowadays it is fairly certain that 90 percent of all actors really just want to be rich and famous as the solution to all that ails.
Rachel Weisz Because I think in order to get famous you have to be known for something. Like 'You're the romantic comedy girl' or 'You're the Oscar-winning whatever girl.'
Carnie Wilson Becoming famous is a strange thing in your own right.
Juliette Binoche Being a famous actress may give you a sense of being important, but believe me, it's just an illusion.
Dave Chappelle Being famous is great, it's not like bad or horrible or anything.
William Hurt Being famous is not something that would make me feel successful - unless one was striving for mediocrity.
Cat Deeley Being famous hasn't changed my perception of myself - I've just grown up.
Rupert Grint Being famous is wicked. But it's better to be normal.
Van Morrison Being famous was extremely disappointing for me. When I became famous it was a complete drag and it is still a complete drag.
Bradley Cooper Being in 'Us Weekly' does not make you famous.
Fran Drescher Being famous gets me good concert tickets, good tables in restaurants, good seats at sporting events and that's really about it.
Chris Evert Being famous before you've formed your personality, before you have that self-esteem, is dangerous.
Sean Lennon Being famous is having the power to really implement positive change in the world, and it gives you the power to do what you want. I'm really grateful for it because I can play music and people will listen.
Martha Reeves Berry Gordy turned his house into a studio and discovered over 30 acts in the city. And we're famous all over the world.
Annni-Frid Lyngstad Being rich and famous isn't all happiness and at times the pressures have got to me.
Peter Carey Being famous as a writer is like being famous in a village. It's not really any very heady fame.
Colin Wilson Being very famous is not the fun it sounds. It merely means you're being chased by a lot of people and you lose your privacy.
Macy Gray Becoming famous and selling a lot of records doesn't change a thing.
Ivo Andric Between the fear that something would happen and the hope that still it wouldn't, there is much more space than one thinks. On that narrow, hard, bare and dark space a lot of us spend their lives.
Harlan Coben Being a parent is not for the faint of heart. I may joke about knowing fear, but the fact is, the first time I ever knew real fear was the day Charlotte, my first child, was born. Suddenly there is someone in the world you care about more than anything.
Ryan White Because of the lack of education on AIDS, discrimination, fear, panic, and lies surrounded me.
Bear Grylls Being brave isn't the absence of fear. Being brave is having that fear but finding a way through it.
Seth Godin Being aware of your fear is smart. Overcoming it is the mark of a successful person.
Benjamin Franklin Beware the hobby that eats.
Emeril Lagasse Being a food show and being me, I always kicked it up a notch, which means I would always elevate the spice level or the complexity of a particular dish. So, it was always like we're going to kick this up a little bit.
Jeffrey Kluger Becoming food savvy is one thing, but it's amazing how fast savvy turns to snooty, and snooty leaves you preparing three-hour meals that break your budget and that the kids won't even eat.
Ted Allen Believe me, I understand the need for easy and speedy. After a 12-hour day of shooting 'Chopped,' say, I'm talking stir-fry, spaghetti, heck, peanut-butter sandwiches. But that's not about the joy of food. That's survival.
Margaret Fuller Be what you would seem to be - or, if you'd like it put more simply - a house is no home unless it contains food and fire for the mind as well as the body.
Ralph Merkle Because of technological limits, there is a certain amount of food that we can produce per acre. If we were to have intensive greenhouse agriculture, we could have much higher production.
Zachary Levi Being nerdy just means being passionate about something, including everyone - the coolest people on Earth are passionate and therefore nerdy about something whatever it is, whether it's sports, or gaming, or technology, or fashion, or beauty, or food, or whatever.
Desmond Tutu Because forgiveness is like this: a room can be dank because you have closed the windows, you've closed the curtains. But the sun is shining outside, and the air is fresh outside. In order to get that fresh air, you have to get up and open the window and draw the curtains apart.
Desmond Tutu Before Nelson Mandela was arrested in 1962, he was an angry, relatively young man. He founded the ANC's military wing. When he was released, he surprised everyone because he was talking about reconciliation and forgiveness and not about revenge.
Viktor E. Frankl Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.
Madonna Ciccone Be strong, believe in freedom and in God, love yourself, understand your sexuality, have a sense of humor, masturbate, don't judge people by their religion, color or sexual habits, love life and your family.
Friedrich Durrenmatt Before anything else, we need a new age of Enlightenment. Our present political systems must relinquish their claims on truth, justice and freedom and have to replace them with the search for truth, justice, freedom and reason.
Henry Cabot Lodge Beware how you trifle with your marvelous inheritance, this great land of ordered liberty, for if we stumble and fall, freedom and civilization everywhere will go down in ruin.
Milos Forman Because if you lived, as I did, several years under Nazi totalitarianism, and then 20 years in communist totalitarianism, you would certainly realize how precious freedom is, and how easy it is to lose your freedom.
Robert Wyatt Being big and famous doesn't get you more freedom, it gets you less.
Natan Sharansky Believe me, the drug of freedom is universally potent.
George Washington Be courteous to all, but intimate with few, and let those few be well tried before you give them your confidence.
Henry David Thoreau Be true to your work, your word, and your friend.
Socrates Be slow to fall into friendship but when thou art in, continue firm and constant.
Benjamin Franklin Be slow in choosing a friend, slower in changing.
Oscar Wilde Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship.
John Wooden Be true to yourself, help others, make each day your masterpiece, make friendship a fine art, drink deeply from good books - especially the Bible, build a shelter against a rainy day, give thanks for your blessings and pray for guidance every day.
Gertrude Stein Before the flowers of friendship faded friendship faded.
Laura Riding Because most people are not sufficiently employed in themselves, they run about loose, hungering for employment, and satisfy themselves in various supererogatory occupations. The easiest of these occupations, which have all to do with making things already made, is the making of people: it is called the art of friendship.
Jim Carrey Behind every great man is a woman rolling her eyes.
Mae West Between two evils, I always pick the one I never tried before.
Ronald Reagan Before I refuse to take your questions, I have an opening statement.
Will Rogers Be thankful we're not getting all the government we're paying for.
Phyllis Diller Best way to get rid of kitchen odors: Eat out.
P. J. O'Rourke Because of their size, parents may be difficult to discipline properly.
E. B. White Be obscure clearly.
John Krasinski Being funny is one of my greatest strengths. I can make girls smile when they're down, and when they're having a good time, I can carry on the joke.
Evan Davis Being funny, it turns out, is like being a bank. It's a confidence trick. As long as everyone believes in you, you are fine.
Fanny Brice Being a funny person does an awful lot of things to you. You feel that you mustn't get serious with people. They don't expect it from you, and they don't want to see it. You're not entitled to be serious, you're a clown.
Hank Azaria Being funny with a funny voice is more my comfort zone, a broader character that I try to humanize, a kind of silly or wacky persona that I try to fill in.
Julia Sweeney Because death and illness are the most horrible things in life, of course that's where the most absurdly funny things are going to happen.
Francois Hollande Between France and Senegal there's a history. There's a language that we both speak. There's a culture that we share and to which both of our peoples have contributed. But beyond our history, beyond our language, beyond the links that have united us for so long, what unites us today is the future.
Kevin Rudd Because the time has come, well and truly come, for all peoples of our great country, for all citizens of our great commonwealth, for all Australians - those who are indigenous and those who are not - to come together to reconcile and together build a new future for our nation.
Joseph Franklin Rutherford Before we can know God and understand his great plan it is first necessary for us to believe that he exists and that he rewards all who diligently seek him.
Albert Einstein Before God we are all equally wise - and equally foolish.
Mahatma Gandhi Before the throne of the Almighty, man will be judged not by his acts but by his intentions. For God alone reads our hearts.
Martin Luther Beautiful music is the art of the prophets that can calm the agitations of the soul it is one of the most magnificent and delightful presents God has given us.
Thomas Paine Belief in a cruel God makes a cruel man.
Fyodor Dostoevsky Beauty is mysterious as well as terrible. God and devil are fighting there, and the battlefield is the heart of man.
Victor Hugo Because one doesn't like the way things are is no reason to be unjust towards God.
Madonna Ciccone Be strong, believe in freedom and in God, love yourself, understand your sexuality, have a sense of humor, masturbate, don't judge people by their religion, color or sexual habits, love life and your family.
Lucius Annaeus Seneca Behold a worthy sight, to which the God, turning his attention to his own work, may direct his gaze. Behold an equal thing, worthy of a God, a brave man matched in conflict with evil fortune.
Saint Augustine Beauty is indeed a good gift of God but that the good may not think it a great good, God dispenses it even to the wicked.
Louis Farrakhan Because wherever I am today, I still owe it to God and I owe it to two men - the Honorable Elijah Muhammad and Malcolm X and of course, two very special women, my mother and my wife.
Emma Bunton Be sweet, be good, and honest always.
John Wooden Be true to yourself, help others, make each day your masterpiece, make friendship a fine art, drink deeply from good books - especially the Bible, build a shelter against a rainy day, give thanks for your blessings and pray for guidance every day.
Sigmund Freud Being entirely honest with oneself is a good exercise.
Henry David Thoreau Be not simply good - be good for something.
Michael Jordan Be true to the game, because the game will be true to you. If you try to shortcut the game, then the game will shortcut you. If you put forth the effort, good things will be bestowed upon you. That's truly about the game, and in some ways that's about life too.
Andy Warhol Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.
Voltaire Better is the enemy of good.
Adriana Lima Be sure what you want and be sure about yourself. Fashion is not just beauty, it's about good attitude. You have to believe in yourself and be strong.
Thomas Merton Be good, keep your feet dry, your eyes open, your heart at peace and your soul in the joy of Christ.
Willie Aames Being stubborn can be a good thing. Being stubborn can be a bad thing. It just depends on how you use it.
Saint Augustine Beauty is indeed a good gift of God but that the good may not think it a great good, God dispenses it even to the wicked.
David Schwimmer Being generous or doing things for others actually makes me feel good so I don't do it because I hope karma will come round and get me and I'll benefit from it.
Mia Hamm Being a good teammate is when you try to sprint down a ball that everyone thinks is going out of bounds. But you go after it anyways and you get it.
Soren Kierkegaard Because of its tremendous solemnity death is the light in which great passions, both good and bad, become transparent, no longer limited by outward appearences.
James Young Being in a rock band is about touring. It's about writing songs and it's about making records but it's also about taking a wonderful smile onto that stage and making the people feel good about themselves.
Ovid Bear and endure: This sorrow will one day prove to be for your good.
Theodore Roosevelt Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people.
Will Rogers Be thankful we're not getting all the government we're paying for.
Marian Wright Edelman Being considerate of others will take your children further in life than any college degree.
Lao Tzu Because of a great love, one is courageous.
Honore de Balzac Behind every great fortune lies a great crime.
Joe Paterno Believe deep down in your heart that you're destined to do great things.
Jim Carrey Behind every great man is a woman rolling her eyes.
Benjamin Franklin Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship.
Ralph Waldo Emerson Before we acquire great power we must acquire wisdom to use it well.
Johann Wolfgang von Goethe Being brilliant is no great feat if you respect nothing.
Henry David Thoreau Being is the great explainer.
Plato Better a little which is well done, than a great deal imperfectly.
Saint Augustine Beauty is indeed a good gift of God but that the good may not think it a great good, God dispenses it even to the wicked.
Soren Kierkegaard Because of its tremendous solemnity death is the light in which great passions, both good and bad, become transparent, no longer limited by outward appearences.
Benjamin Disraeli Beware of endeavoring to become a great man in a hurry. One such attempt in ten thousand may succeed. These are fearful odds.
William E. Gladstone Be happy with what you have and are, be generous with both, and you won't have to hunt for happiness.
Omar Khayyam Be happy for this moment. This moment is your life.
Abdul Kalam Be more dedicated to making solid achievements than in running after swift but synthetic happiness.
Edmund Burke Beauty is the promise of happiness.
Langston Hughes Beauty for some provides escape, who gain a happiness in eyeing the gorgeous buttocks of the ape or Autumn sunsets exquisitely dying.
Donna Rice Before the boat docked, however, he confessed because he was contemplating running for president, he couldn't separate from his wife. I believed him when he told me he faced a difficult choice between pursuing personal happiness and his political destiny.
Annni-Frid Lyngstad Being rich and famous isn't all happiness and at times the pressures have got to me.
Mark Twain Be careful about reading health books. You may die of a misprint.
Rahm Emanuel Because of the president's leadership, every American will have access to affordable, quality health care.
Sandra Fluke Because we spoke so loudly, opponents of reproductive health access demonized and smeared me and others on the public airwaves. These smears are obvious attempts to distract from meaningful policy discussions and to silence women's voices regarding their own health care.
Paul Nurse Better understanding of the natural world not only enhances all of us as human beings, but can also be harnessed for the better good, leading to improved health and quality of life.
Meg Whitman Because what happens is, as the economy suffers, tax revenues go down. But unlike businesses, where at least your variable costs go down, in government your variable costs go up: unemployment insurance, workmen's compensation, health care benefits, welfare, you name it.
David Gest Because I would give it all back to have my health.
Chaka Fattah Because when we think about the real facts: 44 million Americans without health insurance, millions without jobs, a 50-year high on mortgage foreclosures, an historic high the third year in a row on personal bankruptcies.
Benjamin Disraeli Beware of endeavoring to become a great man in a hurry. One such attempt in ten thousand may succeed. These are fearful odds.
Lyndon B. Johnson Being president is like being a jackass in a hailstorm. There's nothing to do but to stand there and take it.
Dante Alighieri Be as a tower firmly set Shakes not its top for any blast that blows.
Tacitus Be assured those will be thy worst enemies, not to whom thou hast done evil, but who have done evil to thee. And those will be thy best friends, not to whom thou hast done good, but who have done good to thee.
Sachin Tendulkar Beating Pakistan is always special because they are a tough team and we have a bit if a history regarding Pakistan.
Drew Barrymore Becoming emancipated at 14, my life wasn't normal. I didn't have to go to school, so I didn't. I was rebellious by nature. I spent my 20s focusing on my company, Flower Films, and producing movies. Now that I'm almost 30, I would like to try other things in lie. I'm crazy about photography, and I want to take an art history class.
Francois Hollande Between France and Senegal there's a history. There's a language that we both speak. There's a culture that we share and to which both of our peoples have contributed. But beyond our history, beyond our language, beyond the links that have united us for so long, what unites us today is the future.
Sarah Ban Breathnach Be grateful for the home you have, knowing that at this moment, all you have is all you need.
Erma Bombeck Being a child at home alone in the summer is a high-risk occupation. If you call your mother at work thirteen times an hour, she can hurt you.
Bill Copeland Before deciding to retire, stay home for a week and watch the daytime TV shows.
Amelia Earhart Better do a good deed near at home than go far away to burn incense.
Madeleine Albright Because of my parents' love of democracy, we came to America after being driven twice from our home in Czechoslovakia - first by Hitler and then by Stalin.
Fiona Apple Because for whatever reason, even though I want to stay home all the time and be left alone, I want to tell the world who I am now.
Billy Carter Beer is not a good cocktail-party drink, especially in a home where you don't know where the bathroom is.
Harry Connick, Jr. Before I had kids I'd go out on the road for months and months at a time, but now I don't think I'd want to do that anymore, because I'd miss too much time at home, so it's just a matter of monitoring how much work that I do and how much time I'm on the road.
E. Stanley Jones Being born in a Christian home does not make you a Christian.
Hakeem Olajuwon Being from Africa is the best thing that could have ever, ever happened to me. I cannot see it any other way. All of my fundamental principles that were instilled in me in my home, from my childhood, are still with me.
Cameron Diaz Believe me, you can get into a lot of trouble being sixteen years old in a foreign country with no adult telling you when to come home.
Epictetus Be careful to leave your sons well instructed rather than rich, for the hopes of the instructed are better than the wealth of the ignorant.
Oliver Wendell Holmes Beware how you take away hope from another human being.
Ed Bradley Be prepared, work hard, and hope for a little luck. Recognize that the harder you work and the better prepared you are, the more luck you might have.
David Schwimmer Being generous or doing things for others actually makes me feel good so I don't do it because I hope karma will come round and get me and I'll benefit from it.
Ivo Andric Between the fear that something would happen and the hope that still it wouldn't, there is much more space than one thinks. On that narrow, hard, bare and dark space a lot of us spend their lives.
Oliver Wendell Holmes, Jr. Beware how you take away hope from any human being.
Sammy Davis, Jr. Being a star has made it possible for me to get insulted in places where the average Negro could never hope to go and get insulted.
Bruce Barton Before you give up hope, turn back and read the attacks that were made on Lincoln.
Anish Kapoor Being an artist is a very long game. It is not a 10-year game. I hope I'll be around making art when I'm 80.
Isabelle Huppert Before I do a play I say that I hope it's going to be for as short a time as possible but, once you do it, it is a paradoxical pleasure. One evening out of two there are five minutes of a miracle and for those five minutes you want to do it again and again. It's like a drug.
M. Night Shyamalan Being insecure - I'm a master, a virtuoso - they can be handing me the keys to the kingdom and all I can think is, I hope I don't drop the key.
Jami Gertz Being a Hot Mom means being respected as a mom and a woman. And, the key to being a Hot Mom is having a sense of humor about yourself and all the crazy situations that arise.
Madonna Ciccone Be strong, believe in freedom and in God, love yourself, understand your sexuality, have a sense of humor, masturbate, don't judge people by their religion, color or sexual habits, love life and your family.
James Dean Being an actor is the loneliest thing in the world. You are all alone with your concentration and imagination, and that's all you have.
Edward Abbey Belief in the supernatural reflects a failure of the imagination.
David Hume Belief is nothing but a more vivid, lively, forcible, firm, steady conception of an object, than what the imagination alone is ever able to attain.
Ralph Fiennes Being an actor means asking people to look at you. I guess I accept that. But it's a profession in which the job is to show another world and other people. You may access it through bits of yourself, and your imagination and experience, but actually, in the end, you're not playing yourself.
Joel Kinnaman Being an actor in movies is a lot about the power of your imagination and making the circumstance real to you so the audience will feel that it's real.
Donna Brazile Because of my faith and my imagination, I was able to enjoy my childhood, even though it was tough.
Barbara Januszkiewicz Be drawn to the visual arts for it can expand your imagination.
Theodore Roosevelt Believe you can and you're halfway there.
Andre Gide Be faithful to that which exists within yourself.
William James Belief creates the actual fact.
Alan Alda Be as smart as you can, but remember that it is always better to be wise than to be smart.
Julius Charles Hare Be what you are. This is the first step toward becoming better than you are.
Janis Joplin Being an intellectual creates a lot of questions and no answers.
H. Jackson Brown, Jr. Be smarter than other people, just don't tell them so.
Robert Anton Wilson Belief is the death of intelligence.
Thomas A. Edison Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing.
George Bernard Shaw Beware of false knowledge it is more dangerous than ignorance.
Johannes Tauler Because in the school of the Spirit man learns wisdom through humility, knowledge by forgetting, how to speak by silence, how to live by dying.
Samuel Johnson Between falsehood and useless truth there is little difference. As gold which he cannot spend will make no man rich, so knowledge which cannot apply will make no man wise.
Arthur E. Waite Behind the man is the Tree of Life, bearing twelve fruits, and the Tree of the Knowledge of Good and Evil is behind the woman the serpent is twining round it.
James Beattie Be ignorance thy choice, where knowledge leads to woe.
Stanley Fish Belief and knowledge are considered to be two different things. But they are not.
Steve Jobs Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected.
W. Clement Stone Be careful the environment you choose for it will shape you be careful the friends you choose for you will become like them.
Rahm Emanuel Because of the president's leadership, every American will have access to affordable, quality health care.
Christie Hefner Being a CEO still means sitting across the table from big institutional investors and showing your leadership and having them believe in you.
John P. Kotter Because management deals mostly with the status quo and leadership deals mostly with change, in the next century we are going to have to try to become much more skilled at creating leaders.
Benjamin Franklin Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn.
Johannes Tauler Because in the school of the Spirit man learns wisdom through humility, knowledge by forgetting, how to speak by silence, how to live by dying.
John Jay Chapman Benevolence alone will not make a teacher, nor will learning alone do it. The gift of teaching is a peculiar talent, and implies a need and a craving in the teacher himself.
Barney Frank Before this learning experience, I had assumed that with regard to programs that sought to help people out of poverty, the political world was essentially divided into two camps: conservatives who opposed these for a variety of reasons, and liberals who supported them.
Renee Fleming Being steeped in the process of learning and exploring keeps me from becoming too nervous. Partly it's about not getting bored.
Adam Savage Being a geek is all about learning the inventories of things.
Jessica Chastain Before, it was just about making the films - and now it's releasing them. Which is a steep learning curve.
Rocco DiSpirito Be curious, learn and read as much as you can about food. Don't worry about making money. Focus on learning at various venues before you settle down for a steady position.
Jeremy Collier Belief gets in the way of learning.
Larry Speakes Being a press secretary is like learning to type: You're hunting and pecking for a while and then you find yourself doing the touch system and don't realize it. You're speaking for the president without ever having to go to him.
William James Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.
Socrates Beware the barrenness of a busy life.
Seneca Begin at once to live, and count each separate day as a separate life.
Og Mandino Beginning today, treat everyone you meet as if they were going to be dead by midnight. Extend to them all the care, kindness and understanding you can muster, and do it with no thought of any reward. Your life will never be the same again.
Napoleon Hill Before success comes in any man's life, he's sure to meet with much temporary defeat and, perhaps some failures. When defeat overtakes a man, the easiest and the most logical thing to do is to quit. That's exactly what the majority of men do.
Michael Jordan Be true to the game, because the game will be true to you. If you try to shortcut the game, then the game will shortcut you. If you put forth the effort, good things will be bestowed upon you. That's truly about the game, and in some ways that's about life too.
Marilu Henner Being in control of your life and having realistic expectations about your day-to-day challenges are the keys to stress management, which is perhaps the most important ingredient to living a happy, healthy and rewarding life.
Emmy Rossum Being yourself is one of the hardest things because it's scary. You always wonder whether you'll be accepted for who you really are. I decided to call my record 'Inside Out' because that's my motto about life. I don't think you ever succeed at trying to be anyone else but who you truly are.
Omar Khayyam Be happy for this moment. This moment is your life.
Hugh Jackman Becoming a father, I think it inevitably changes your perspective of life. I don't get nearly enough sleep. And the simplest things in life are completely satisfying. I find you don't have to do as much, like you don't go on as many outings.
Phillips Brooks Be patient and understanding. Life is too short to be vengeful or malicious.
Madonna Ciccone Be strong, believe in freedom and in God, love yourself, understand your sexuality, have a sense of humor, masturbate, don't judge people by their religion, color or sexual habits, love life and your family.
Lord Byron Be thou the rainbow in the storms of life. The evening beam that smiles the clouds away, and tints tomorrow with prophetic ray.
Lydia Lunch Because we have so much eye candy and mind candy, spending so much time trying to pay the rent, all of this conspires to keep us from thinking too hard or taking action from that. Our time is stolen. So much of our daily life is stolen.
Joyce Brothers Being taken for granted can be a compliment. It means that you've become a comfortable, trusted element in another person's life.
Lao Tzu Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
Rita Rudner Before I met my husband, I'd never fallen in love. I'd stepped in it a few times.
e. e. cummings Be of love a little more careful than of anything.
Marilyn Monroe Before marriage, a girl has to make love to a man to hold him. After marriage, she has to hold him to make love to him.
Oscar Wilde Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship.
Miguel Angel Ruiz Be Impeccable With Your Word. Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
Lao Tzu Because of a great love, one is courageous.
Michael Jackson Because parents have power over children. They feel they have to do what their parents say. But the love of money is the root of all evil. And this is a sweet child. And to see him turn like this, this isn't him. This is not him.
Jon Bon Jovi Believe in love. Believe in magic. Hell, believe in Santa Clause. Believe in others. Believe in yourself. Believe in your dreams. If you don't, who will?
Sitting Bull Behold, my friends, the spring is come the earth has gladly received the embraces of the sun, and we shall soon see the results of their love!
Marilyn Monroe Before marriage, a girl has to make love to a man to hold him. After marriage, she has to hold him to make love to him.
Jean Kerr Being divorced is like being hit by a Mack truck. If you live through it, you start looking very carefully to the right and to the left.
Helen Rowland Before marriage, a man declares that he would lay down his life to serve you after marriage, he won't even lay down his newspaper to talk to you.
Paul Getty Before marriage, many couples are very much like people rushing to catch an airplane once aboard, they turn into passengers. They just sit there.
Philip Emeagwali Because I am not formally trained in the medical sciences, I can bring in new ideas to AIDS research and the cross-fertilization of ideas from different fields could be a valuable contribution to finding the cure for AIDS.
Tabare Vazquez Because of my medical and ideological training, I am accustomed to saying that life is adaptation and symbiosis.
George Jean Nathan Beauty makes idiots sad and wise men merry.
Oscar Wilde Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship.
Napoleon Hill Before success comes in any man's life, he's sure to meet with much temporary defeat and, perhaps some failures. When defeat overtakes a man, the easiest and the most logical thing to do is to quit. That's exactly what the majority of men do.
Jean de La Fontaine Beware, so long as you live, of judging men by their outward appearance.
Robert Frost Being the boss anywhere is lonely. Being a female boss in a world of mostly men is especially so.
Nora Ephron Beware of men who cry. It's true that men who cry are sensitive to and in touch with feelings, but the only feelings they tend to be sensitive to and in touch with are their own.
Louis Farrakhan Because wherever I am today, I still owe it to God and I owe it to two men - the Honorable Elijah Muhammad and Malcolm X and of course, two very special women, my mother and my wife.
Joseph Conrad Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men.
Ruby Wax Being a mother is hard and it wasn't a subject I ever studied.
Jami Gertz Being a Hot Mom means being respected as a mom and a woman. And, the key to being a Hot Mom is having a sense of humor about yourself and all the crazy situations that arise.
LeBron James Being the only man in the household with my mom definitely helped me grow up fast.
Tina Fey Being a mom has made me so tired. And so happy.
Gwen Stefani Being a singer is all about me. About ego. Being a mom is all about being selfless - two different worlds.
Sophia Bush Because sorry to say, women run the house. They run the family. They hold things up. I mean, it's like you don't ever see your mom get sick because she handles everything. And it's kind of amazing I think to show people just how strong women are.
Gwen Stefani Being a mom is hard, I think a lot of working moms feel that way.
Rebecca Romijn Being a mom makes me feel whole and like I understand the meaning of life.
Ashlee Simpson Being a mom's so empowering and incredible. I'm one of those people who believes that life brings things to you at a certain time for a certain reason, and if you just go with it, that's where the best moments come from.
Emily Procter Before you're a mom you don't know what gear is going to be relevant.
Jami Gertz Being a working mom is not easy. You have to be willing to screw up at every level.
Tom Hardy Being an only child, I didn't have any other family but my mom and dad really, since the rest of my family lived quite far away from London.
Tia Mowry Before becoming a mom, I never knew how good I had it to just spend time at a spa for a few hours. Now, those days are far and between. So when I have an hour, it's all about the mani and pedi.
Edie Brickell Becoming a mom made me more contentious about expressing my true taste.
Martha Quinn Before I was a mom I used to think that parents who worried about their kids watching MTV were just clueless. Now that I'm a mom, I see what the fuss was all about!
Tracee Ellis Ross Because of my unique experience as my mom's child, the beginning of my journey was more about me trying to figure out who I was on my own. My mom is one of the greatest moms and so supportive of all my siblings and of all of us being who we are, and not who she wanted us to be.
Earl Warren Ben Franklin may have discovered electricity- but it is the man who invented the meter who made the money.
Michael Jackson Because parents have power over children. They feel they have to do what their parents say. But the love of money is the root of all evil. And this is a sweet child. And to see him turn like this, this isn't him. This is not him.
Andy Warhol Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.
Arthur Schopenhauer Because people have no thoughts to deal in, they deal cards, and try and win one another's money. Idiots!
Thomas Fuller Be the business never so painful, you may have it done for money.
William J. Clinton Because primarily of the power of the Internet, people of modest means can band together and amass vast sums of money that can change the world for some public good if they all agree.
James Buchan Because bankers measure their self-worth in money, and pay themselves a lot of it, they think they're fine fellows and don't need to explain themselves.
David Ogden Stiers Because I don't take money, I'll go anywhere and do a benefit concert with almost any orchestra.
Elbert Hubbard Be pleasant until ten o'clock in the morning and the rest of the day will take care of itself.
Herschel Walker Because my parents, growing up, they worked hard. Everyone in my family woke up early in the morning. I used to see my mother and my father go off to work, and come back and, no matter what, they had time for the kids.
Samuel Daniel Beauty, sweet love, is like the morning dew, Whose short refresh upon tender green, Cheers for a time, but till the sun doth show And straight is gone, as it had never been.
Richard Francis Burton Between 2 and 3 in the morning of the 19th inst. I was aroused by the cry that the enemy was upon us.
Jasmine Tookes Before I go to bed at night, I ice my face, because it closes your pores and makes a difference in the morning.
Dalai Lama Be kind whenever possible. It is always possible.
Norman Vincent Peale Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy.
Wayne Dyer Be miserable. Or motivate yourself. Whatever has to be done, it's always your choice.
Miguel Angel Ruiz Be Impeccable With Your Word. Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
Saint Teresa of Avila Be gentle to all and stern with yourself.
William James Begin to be now what you will be hereafter.
John Donne Be thine own palace, or the world's thy jail.
Drew Barrymore Becoming emancipated at 14, my life wasn't normal. I didn't have to go to school, so I didn't. I was rebellious by nature. I spent my 20s focusing on my company, Flower Films, and producing movies. Now that I'm almost 30, I would like to try other things in lie. I'm crazy about photography, and I want to take an art history class.
Liam Neeson Before 'Schindler's List,' I wouldn't have believed movies had a lot of power for social change.
Tom Sizemore Being alone is scarier than any boogey man and the reason why I don't choose to see Horror movies as a rule.
Jason Reitman Being the son of a filmmaker, you are aware of a career as a director. You don't think of it as just movies, but as a life.
Joan Didion Before I'd written movies, I never could do big set-piece scenes with a lot of different speakers - when you've got twelve people around a dinner table talking at cross purposes. I had always been impressed by other people's ability to do that.
Jonah Hill Besides the fact that I make movies, there's nothing interesting about my life at all, unfortunately.
Jean Kerr Being divorced is like being hit by a Mack truck. If you live through it, you start looking very carefully to the right and to the left.
Martin Luther Beautiful music is the art of the prophets that can calm the agitations of the soul it is one of the most magnificent and delightful presents God has given us.
Julie Andrews Because of the Thames I have always loved inland waterways - water in general, water sounds - there's music in water. Brooks babbling, fountains splashing. Weirs, waterfalls tumbling, gushing.
Ludwig van Beethoven Beethoven can write music, thank God, but he can do nothing else on earth.
Joan Jett Before I settled on music, I wanted to be an archaeologist, an astronaut, all sorts of really diverse things.
Phil Collins Beyond a certain point, the music isn't mine anymore. It's yours.
Kristin Hersh Before you can make good music, you just have to shut up. Then the music can say what it has to say.
Langston Hughes Beauty for some provides escape, who gain a happiness in eyeing the gorgeous buttocks of the ape or Autumn sunsets exquisitely dying.
Alexander Pope Behold the child, by Nature's kindly law pleased with a rattle, tickled with a straw.
Camille Paglia Beauty is our weapon against nature by it we make objects, giving them limit, symmetry, proportion. Beauty halts and freezes the melting flux of nature.
Fay Weldon Beauty is the first present nature gives to women and the first it takes away.
Drew Barrymore Becoming emancipated at 14, my life wasn't normal. I didn't have to go to school, so I didn't. I was rebellious by nature. I spent my 20s focusing on my company, Flower Films, and producing movies. Now that I'm almost 30, I would like to try other things in lie. I'm crazy about photography, and I want to take an art history class.
Adolf Loos Be truthful, nature only sides with truth.
Lindsay Lohan Beauty is grace and confidence. I've learned to accept and appreciate what nature gave me.
John Milton Beauty is nature's brag, and must be shown in courts, at feasts, and high solemnities, where most may wonder at the workmanship.
Robbie Coltrane Believe me, my children have more stamina than a power station.
Phillips Brooks Be patient and understanding. Life is too short to be vengeful or malicious.
Ovid Bear patiently with a rival.
John Dryden Beware the fury of a patient man.
Francis Quarles Beware of him that is slow to anger for when it is long coming, it is the stronger when it comes, and the longer kept. Abused patience turns to fury.
Michael Haneke Because I'm the author of my screenplays I know what I'm looking for. It's true that I can be stubborn in demanding that I get what I want, but it's also a question of working with patience and love.
Paulina Porizkova Beauty, unlike the rest of the gifts handed out at birth, does not require dedication, patience and hard work to pay off. But it's also the only gift that does not keep on giving.
Buddha Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace.
Benjamin Franklin Be at war with your vices, at peace with your neighbors, and let every new year find you a better man.
Thomas Merton Be good, keep your feet dry, your eyes open, your heart at peace and your soul in the joy of Christ.
Greta Garbo Being a movie star, and this applies to all of them, means being looked at from every possible direction. You are never left at peace, you're just fair game.
Jimmy Carter Because I know about the Holy Land, I've taught lessons about the Holy Land all my life, and - but you can't bring peace to Israel without giving the Palestinian also peace. And Lebanon and Jordan and Syria as well.
Isabelle Adjani Before, for me, peace could have been synonymous with boredom.
Saint Isaac of Nineveh Be at peace with your own soul, then heaven and earth will be at peace with you.
Gustav Heinemann Beyond peace, there is no longer any existence possible.
W. H. Auden Before people complain of the obscurity of modern poetry, they should first examine their consciences and ask themselves with how many people and on how many occasions they have genuinely and profoundly shared some experience with another.
Diane Wakoski Because, in fact, women, feminists, do read my poetry, and they read it often with the power of their political interpretation. I don't care that's what poetry is supposed to do.
A. R. Ammons Besides the actual reading in class of many poems, I would suggest you do two things: first, while teaching everything you can and keeping free of it, teach that poetry is a mode of discourse that differs from logical exposition.
Compay Segundo Because people are very interested in my poetry, in what I say.
Nelson Mandela Before I went to jail, I was active in politics as a member of South Africa's leading organization - and I was generally busy from 7 A.M. until midnight. I never had time to sit and think.
Christopher Lasch Because politics rests on an irreducible measure of coercion, it can never become a perfect realm of perfect love and justice.
Lucy Powell Being out and about talking to residents and representing their views is, in my view, as important to politics as the grandstanding that takes place in Westminster.
Peggy Noonan Beware the politically obsessed. They are often bright and interesting, but they have something missing in their natures there is a hole, an empty place, and they use politics to fill it up. It leaves them somehow misshapen.
Gary Bauer Beyond politics, the West is suffering from what can be called a crisis of brokenness - broken institutions, broken families and broken souls.
Rip Torn Be your own politics, grow your own garden, and maybe you can help out more.
Sean Lennon Being famous is having the power to really implement positive change in the world, and it gives you the power to do what you want. I'm really grateful for it because I can play music and people will listen.
Alexandra Roach Be positive and laugh at everything.
Margaret Thatcher Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't.
Viktor E. Frankl Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.
Miguel Angel Ruiz Be Impeccable With Your Word. Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
Tony Robbins Beliefs have the power to create and the power to destroy. Human beings have the awesome ability to take any experience of their lives and create a meaning that disempowers them or one that can literally save their lives.
Ralph Waldo Emerson Before we acquire great power we must acquire wisdom to use it well.
Michael Jackson Because parents have power over children. They feel they have to do what their parents say. But the love of money is the root of all evil. And this is a sweet child. And to see him turn like this, this isn't him. This is not him.
John Adams Because power corrupts, society's demands for moral authority and character increase as the importance of the position increases.
Ambrose Bierce Beauty, n: the power by which a woman charms a lover and terrifies a husband.
John Ray Beauty is power a smile is its sword.
Jean Paul Beauty attracts us men but if, like an armed magnet it is pointed, beside, with gold and silver, it attracts with tenfold power.
Harry Segall Be good. Do good. The devil wields no power over a good man.
Liam Neeson Before 'Schindler's List,' I wouldn't have believed movies had a lot of power for social change.
Peace Pilgrim Before the tongue can speak, it must have lost the power to wound.
William J. Clinton Because primarily of the power of the Internet, people of modest means can band together and amass vast sums of money that can change the world for some public good if they all agree.
Gwen Stefani Before, I was really passive, all I cared about was being in love with my boyfriend. I didn't have any creative power, nothing. I don't know that person any more.
Lauryn Hill Be honest, brutally honest. That is what's going to maintain relationships.
Doug Coupland Before machines the only form of entertainment people really had was relationships.
Paris Hilton Being grown up and in a serious relationship, I've learned so much. I'm happier than I've every been.
Madonna Ciccone Be strong, believe in freedom and in God, love yourself, understand your sexuality, have a sense of humor, masturbate, don't judge people by their religion, color or sexual habits, love life and your family.
Courtney Love Being a rock star is like being a cult leader - you really have to be in your own religion.
Moustapha Akkad Beside all this I think there was something personal, being Muslim myself who lived in the west I felt that it was my obligation my duty to tell the truth about Islam. It is a religion that has a 700 million following, yet it's so little known about it which surprised me.
Carol P. Christ Because religion has such a compelling hold on the deep psyches of so many people, feminists cannot afford to leave it in the hands of the fathers.
Malcolm X Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone but if someone puts his hand on you, send him to the cemetery.
Johann Wolfgang von Goethe Being brilliant is no great feat if you respect nothing.
Lakhdar Brahimi Be modest, be respectful of others, try to understand.
Abbie Hoffman Become an internationalist and learn to respect all life. Make war on machines. And in particular the sterile machines of corporate death and the robots that guard them.
Julie Burchill Being a monarchist - saying that one small group is born more worthy of respect than another - is just as warped and strange as being a racist.
Francois Hollande Before you, I engage myself to serve my country with the devotion and the exemplary that this post demands. I understand responsibilities of the job and, as such, I give a republican salute to Nicolas Sarkozy who has led France for 5 years and who deserves all of our respect.
James Broughton Being identified as a poet in France or Denmark or India one is greeted with gracious respect.
Ricardo Montalban Because we should always respect other nationalities, I have always tried to play them with dignity.
Bob McDonnell Besides the healthcare bill being unconstitutional and a great expansion of federal government, I think if it does not respect people's individual religious views and makes groups or individuals do things that are contrary to their deeply held beliefs, there is going to be a visceral negative reaction.
Randy West Because of my tremendous respect for Bob Barker and for the show's high standards of professionalism I consider this a tremendous honor that few announcers have ever been treated to. Both Rod's and Johnny's shoes are huge I can't think about filling them.
Queen Rania of Jordan Being popular comes when you have everything. But to be liked, it means that you must be treating people with respect and you must be showing kindness toward them.
Rachel Weisz Because I think in order to get famous you have to be known for something. Like 'You're the romantic comedy girl' or 'You're the Oscar-winning whatever girl.'
Alison Krauss Being in the studio is a really romantic time.
Lisa Gardner Before I became a suspense novelist, I wrote romantic suspense as Alicia Scott.
George Jean Nathan Beauty makes idiots sad and wise men merry.
Christina G. Rossetti Better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad.
Christina Rossetti Better by far you should forget and smile that you should remember and be sad.
Daniel Craig Being on your own would be sad, sick and weird. I don't trust myself. I need that balance.
Jay Inslee Because the sad fact is that the Enron Corporation and others manipulated with unfortunately great effect the energy market in the West Coast starting in 2000.
Nina Arianda Before I left for Germany, I had gotten accepted to the performing arts high school in New York, which was a big dream of mine. And having to leave that was very sad for me.
Rebecca West Before a war military science seems a real science, like astronomy but after a war it seems more like astrology.
Robert Reed Before I was reading science fiction, I read Hemingway. Farewell to Arms was my first adult novel that said not everything ends well. It was one of those times where reading has meant a great deal to me, in terms of my development - an insight came from that book.
John Charles Polanyi Better to die in the pursuit of civilized values, we believed, than in a flight underground. We were offering a value system couched in the language of science.
Joan D. Vinge Beyond that, I seem to be compelled to write science fiction, rather than fantasy or mysteries or some other genre more likely to climb onto bestseller lists even though I enjoy reading a wide variety of literature, both fiction and nonfiction.
Lord Byron Be thou the rainbow in the storms of life. The evening beam that smiles the clouds away, and tints tomorrow with prophetic ray.
Christina Rossetti Better by far you should forget and smile that you should remember and be sad.
Rabindranath Tagore Beauty is truth's smile when she beholds her own face in a perfect mirror.
John Ray Beauty is power a smile is its sword.
James Young Being in a rock band is about touring. It's about writing songs and it's about making records but it's also about taking a wonderful smile onto that stage and making the people feel good about themselves.
Christina G. Rossetti Better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad.
John Krasinski Being funny is one of my greatest strengths. I can make girls smile when they're down, and when they're having a good time, I can carry on the joke.
Jennifer Garner Beauty comes from a life well lived. If you've lived well, your smile lines are in the right places, and your frown lines aren't too bad, what more do you need?
George Cooper Beautiful isle of the sea, Smile on the brow of the waters.
John Adams Because power corrupts, society's demands for moral authority and character increase as the importance of the position increases.
Jim Carrey Before I do anything, I think, well what hasn't been seen. Sometimes, that turns out to be something ghastly and not fit for society. And sometimes that inspiration becomes something that's really worthwhile.
Thomas Browne Be able to be alone. Lose not the advantage of solitude, and the society of thyself.
Neale Donald Walsch Because we believe that our ethnic group, our society, our political party, our God, is better than your God, we kill each other.
Stokely Carmichael Before a group can enter the open society, it must first close ranks.
Graham Norton Because society places a value on masculinity, gay men aspire to it. If you go to a gay club and the doorman says, 'You do realise this is a gay club, don't you lads?' you get all excited because you think, 'Wow, he thought I was straight!'
Drew Carey Being a celebrity you always get really good seats to sporting events but you never get as good seats as the photographers get. And I really love sports. So one of the scams I have going now is I want to learn sports photography so I can get better seats at a sporting event.
Trishelle Cannatella Because I just like sports, I like athletics and I like competition.
Zachary Levi Being nerdy just means being passionate about something, including everyone - the coolest people on Earth are passionate and therefore nerdy about something whatever it is, whether it's sports, or gaming, or technology, or fashion, or beauty, or food, or whatever.
Michael Rapaport Being No. 1. It's talked about all of the time in hip-hop. 'I'm still No. 1! I'm the best! I'm the greatest of all time!' It's the same mentality in sports.
Marg Helgenberger Before Huey was 5, I could take him to work with me. Now, though, he has sports and lessons and friends, and it's not fair to remove him from his whole life.
Marcus Aurelius Because your own strength is unequal to the task, do not assume that it is beyond the powers of man but if anything is within the powers and province of man, believe that it is within your own compass also.
Lao Tzu Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
Mother Teresa Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.
Charles Kingsley Being forced to work, and forced to do your best, will breed in you temperance and self-control, diligence and strength of will, cheerfulness and content, and a hundred virtues which the idle will never know.
Lydia M. Child Belief in oneself is one of the most important bricks in building any successful venture.
Alexander Graham Bell Before anything else, preparation is the key to success.
Napoleon Hill Before success comes in any man's life, he's sure to meet with much temporary defeat and, perhaps some failures. When defeat overtakes a man, the easiest and the most logical thing to do is to quit. That's exactly what the majority of men do.
Henry Ford Before everything else, getting ready is the secret of success.
Donald Rumsfeld Be yourself. Follow your instincts. Success depends, at least in part, on the ability to 'carry it off.'
Pat Riley Being a part of success is more important than being personally indispensable.
Brett Favre Because after my first year I had a lot of success, took everybody by storm, came back the next year thought it was easy and didn't have near the season I had the previous year. It was kind of a wake-up call. And so, life goes on.
Damien Hirst Being best is a false goal, you have to measure success on your own terms.
Ovid Bear and endure: This sorrow will one day prove to be for your good.
Erich von Stroheim Because I select my players from a feeling that comes to me when I am with them, a certain sympathy you might call it, or a vibration that exists between us that convinces me they are right.
John Jay Chapman Benevolence alone will not make a teacher, nor will learning alone do it. The gift of teaching is a peculiar talent, and implies a need and a craving in the teacher himself.
Katey Sagal Being a mother has been my greatest teacher and also the most self-sacrificing thing I've ever done.
Sarah Sutton Before I got Doctor Who, I went to the Guildhall School of Music and Drama. I went back to take the final grade exam, which is the grade you have to take before you can take the teacher's diploma.
Steve Case Because I do think - not just in building AOL - but just the world in which we live is a very confusing, rapidly changing world where technology has accelerated.
Zachary Levi Being nerdy just means being passionate about something, including everyone - the coolest people on Earth are passionate and therefore nerdy about something whatever it is, whether it's sports, or gaming, or technology, or fashion, or beauty, or food, or whatever.
Robert McFarlane Bear in mind North Korea has been the leading source, a leading source of nuclear technology and of missile delivery systems to some of the world's great rogues in Iran and Syria.
Aaron Swartz Being around some of the bright lights of the technology world and having them expect great things helps you sit down and do it seriously.
Sophia Bush Being a teenager is an amazing time and a hard time. It's when you make your best friends - I have girls who will never leave my heart and I still talk to. You get the best and the worst as a teen. You have the best friendships and the worst heartbreaks.
Evelyn Glennie Before my teen years, I was losing my hearing pretty quickly, and I was getting very, very angry. I was beginning to become an angry person because of that.
Victoria Justice Being a teen can be tough. Just try to surround yourself with really good friends that really have your back, and also be a really good friend to those who really care about you. If you're not sure about certain things, talk to your friends that you trust and your family.
Sarah Michelle Gellar Being a teen idol is what I've waited for my whole life.
Ally Condie Being a teen is past for me. Worrying about the world and my place in it is not.
John Wooden Be true to yourself, help others, make each day your masterpiece, make friendship a fine art, drink deeply from good books - especially the Bible, build a shelter against a rainy day, give thanks for your blessings and pray for guidance every day.
Oprah Winfrey Be thankful for what you have you'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough.
Will Rogers Be thankful we're not getting all the government we're paying for.
James A. Lovell Be thankful for problems. If they were less difficult, someone with less ability might have your job.
Albert Camus Beauty is unbearable, drives us to despair, offering us for a minute the glimpse of an eternity that we should like to stretch out over the whole of time.
Nelson Mandela Before I went to jail, I was active in politics as a member of South Africa's leading organization - and I was generally busy from 7 A.M. until midnight. I never had time to sit and think.
Lydia Lunch Because we have so much eye candy and mind candy, spending so much time trying to pay the rent, all of this conspires to keep us from thinking too hard or taking action from that. Our time is stolen. So much of our daily life is stolen.
Sophia Bush Being a teenager is an amazing time and a hard time. It's when you make your best friends - I have girls who will never leave my heart and I still talk to. You get the best and the worst as a teen. You have the best friendships and the worst heartbreaks.
Karl Lagerfeld Beauty is also submitted to the taste of time, so a beautiful woman from the Belle Epoch is not exactly the perfect beauty of today, so beauty is something that changes with time.
Gillian Anderson Be of service. Whether you make yourself available to a friend or co-worker, or you make time every month to do volunteer work, there is nothing that harvests more of a feeling of empowerment than being of service to someone in need.
Taylor Hackford Because when you have millions of people with this kind of need for gratification, and the culture is saying that it's possible for everyone to satisfy all of their needs and desires all of the time, there are obviously going to be clashes - clashes of ego.
David Attenborough Before the BBC, I joined the Navy in order to travel.
Reba McEntire Besides, I'm a gypsy at heart and I like to travel around.
Gail Simmons Because I travel so much, I bring my workout clothes and shoes wherever I go. That way I can always do some exercise.
Patricia Heaton Before we had the kids, my husband and I were traveling a lot and working and really enjoying our lives and each other. We both love the theater and books and travel and so we were really having a lot of fun.
Damon Albarn Being in Blur has allowed me to travel and hear the music that's being made all over the world.
Harvey Fierstein Beware of anyone who says they know. Trust me, they don't, or they wouldn't have to say they did.
Daniel Craig Being on your own would be sad, sick and weird. I don't trust myself. I need that balance.
Brian Koslow Be willing to trust your instincts, especially if you cannot find answers elsewhere.
Kellan Lutz Because I'm always away, coming home to a clean house means a lot to me. Trust me, I've lived with a lot of roommates, and straight guys are just kids who don't pick up after themselves.
Victoria Justice Being a teen can be tough. Just try to surround yourself with really good friends that really have your back, and also be a really good friend to those who really care about you. If you're not sure about certain things, talk to your friends that you trust and your family.
Dean Inge Bereavement is the sharpest challenge to our trust in God if faith can overcome this, there is no mountain which it cannot remove.
Eric Sevareid Better to trust the man who is frequently in error than the one who is never in doubt.
Herb Kohl Before we decide to trust you with this power, we ask you to stand before the public and explain your views. Justice may be blind, but it should not be deaf.
Rob Glaser Because Microsoft seems to sometimes not trust customer choice, they salt XP with all these little gizmos and trap doors to get people to try Microsoft stuff. But the reality is that we're downloading more players than we ever have on a worldwide basis.
Arthur Miller Betrayal is the only truth that sticks.
Miguel Angel Ruiz Be Impeccable With Your Word. Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
Blaise Pascal Belief is a wise wager. Granted that faith cannot be proved, what harm will come to you if you gamble on its truth and it proves false? If you gain, you gain all if you lose, you lose nothing. Wager, then, without hesitation, that He exists.
Rabindranath Tagore Beauty is truth's smile when she beholds her own face in a perfect mirror.
Leonardo da Vinci Beyond a doubt truth bears the same relation to falsehood as light to darkness.
Samuel Johnson Between falsehood and useless truth there is little difference. As gold which he cannot spend will make no man rich, so knowledge which cannot apply will make no man wise.
Andre Gide Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it.
Friedrich Durrenmatt Before anything else, we need a new age of Enlightenment. Our present political systems must relinquish their claims on truth, justice and freedom and have to replace them with the search for truth, justice, freedom and reason.
George Herbert Be calm in arguing for fierceness makes error a fault, and truth discourtesy.
Madeleine L'Engle Because you're not what I would have you be, I blind myself to who, in truth, you are.
Jean Claude Van Damme Because no matter what you say in life, the truth will always be the truth. You know when someone is telling the truth, you look in the eyes. I have a tendency to believe people.
George Bancroft Beauty is but the sensible image of the Infinite. Like truth and justice it lives within us like virtue and the moral law it is a companion of the soul.
Adolf Loos Be truthful, nature only sides with truth.
Benjamin Franklin Be at war with your vices, at peace with your neighbors, and let every new year find you a better man.
Thucydides Be convinced that to be happy means to be free and that to be free means to be brave. Therefore do not take lightly the perils of war.
Otto von Bismarck Be polite write diplomatically even in a declaration of war one observes the rules of politeness.
St. Jerome Being over seventy is like being engaged in a war. All our friends are going or gone and we survive amongst the dead and the dying as on a battlefield.
Abbie Hoffman Become an internationalist and learn to respect all life. Make war on machines. And in particular the sterile machines of corporate death and the robots that guard them.
Rebecca West Before a war military science seems a real science, like astronomy but after a war it seems more like astrology.
Diane Kruger Berlin is still going through a transition since the Cold War - both in what used to be East and West Berlin. I can still sense the confusion and the struggle for identity there in the streets. There's a pulse to it.
George Bernard Shaw Beware of false knowledge it is more dangerous than ignorance.
Sidonie Gabrielle Colette Be happy. It's one way of being wise.
Aesop Better be wise by the misfortunes of others than by your own.
Baltasar Gracian Better mad with the rest of the world than wise alone.
Ralph Waldo Emerson Before we acquire great power we must acquire wisdom to use it well.
Johannes Tauler Because in the school of the Spirit man learns wisdom through humility, knowledge by forgetting, how to speak by silence, how to live by dying.
Lin Yutang Besides the noble art of getting things done, there is the noble art of leaving things undone. The wisdom of life consists in the elimination of non-essentials.
Robert Bridges Beauty, the eternal Spouse of the Wisdom of God and Angel of his Presence thru' all creation.
George Crabbe Be there a will, and wisdom finds a way.
Robert Frost Being the boss anywhere is lonely. Being a female boss in a world of mostly men is especially so.
Joseph Conrad Being a woman is a terribly difficult task, since it consists principally in dealing with men.
Kathleen Turner Being a sex symbol has to do with an attitude, not looks. Most men think it's looks, most women know otherwise.
Oscar Wilde Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship.
Friedrich Nietzsche Behind all their personal vanity, women themselves always have an impersonal contempt for woman.
Fran Lebowitz Being a woman is of special interest only to aspiring male transsexuals. To actual women, it is simply a good excuse not to play football.
Louis Farrakhan Because wherever I am today, I still owe it to God and I owe it to two men - the Honorable Elijah Muhammad and Malcolm X and of course, two very special women, my mother and my wife.
Fay Weldon Beauty is the first present nature gives to women and the first it takes away.
Alanis Morissette Beauty is now defined by your bones sticking out of your decolletage. For that to be the standard is really perilous for women.
Gloria Steinem Because I have work to care about, it is possible that I may be less difficult to get along with than other women when the double chins start to form.
Michael Kors Because of what's going on with the economy, I think women are realizing that maybe they don't need a closet full of clothes. They just need the right clothes.
Clare Boothe Luce Because I am a woman, I must make unusual efforts to succeed. If I fail, no one will say, 'She doesn't have what it takes' They will say, 'Women don't have what it takes.'
Steve Buyer Because all of us believe and understand in the fabric of the common bond of why we call ourselves American is to care for the men and women who wear the uniform and when they take off the uniform, we care for them when they are veterans.
Gustave Flaubert Be regular and orderly in your life, so that you may be violent and original in your work.
Gloria Steinem Because I have work to care about, it is possible that I may be less difficult to get along with than other women when the double chins start to form.
Leigh Steinberg Be open to the amazing changes which are occurring in the field that interest you.
Chanakya Before you start some work, always ask yourself three questions - Why am I doing it, What the results might be and Will I be successful. Only when you think deeply and find satisfactory answers to these questions, go ahead.
Henry David Thoreau Be true to your work, your word, and your friend.
Thomas A. Edison Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing.
Brad Henry Believe in yourself, and the rest will fall into place. Have faith in your own abilities, work hard, and there is nothing you cannot accomplish.
Erma Bombeck Being a child at home alone in the summer is a high-risk occupation. If you call your mother at work thirteen times an hour, she can hurt you.
Marcus Aurelius Begin - to begin is half the work, let half still remain again begin this, and thou wilt have finished.
Rainer Maria Rilke Believe that with your feelings and your work you are taking part in the greatest the more strongly you cultivate this belief, the more will reality and the world go forth from it.
Lucius Annaeus Seneca Behold a worthy sight, to which the God, turning his attention to his own work, may direct his gaze. Behold an equal thing, worthy of a God, a brave man matched in conflict with evil fortune.
Ed Bradley Be prepared, work hard, and hope for a little luck. Recognize that the harder you work and the better prepared you are, the more luck you might have.
Charles Kingsley Being forced to work, and forced to do your best, will breed in you temperance and self-control, diligence and strength of will, cheerfulness and content, and a hundred virtues which the idle will never know.
John Ruskin Better the rudest work that tells a story or records a fact, than the richest without meaning.
Julie Andrews Behaving like a princess is work. It's not just about looking beautiful or wearing a crown. It's more about how you are inside.
Henry Van Dyke Be glad of life because it gives you the chance to love, to work, to play, and to look up at the stars.
Robert Fulghum Be aware of wonder. Live a balanced life - learn some and think some and draw and paint and sing and dance and play and work every day some.
Gillian Anderson Be of service. Whether you make yourself available to a friend or co-worker, or you make time every month to do volunteer work, there is nothing that harvests more of a feeling of empowerment than being of service to someone in need.
Kirsty Gallacher Being a mother is quite tiring. There's not much time to do anything. You just rush around and it's hard work.
Ralph Marston Beset by a difficult problem? Now is your chance to shine. Pick yourself up, get to work and get triumphantly through it.
Chris Frantz Besides the two Christmas things, we've got a about a dozen new tracks we're working on.
Kid Rock Being a father helps me be more responsible... you see more things than you've ever seen.
William Butler Yeats Being Irish, he had an abiding sense of tragedy, which sustained him through temporary periods of joy.
Colin Farrell Being Irish is very much a part of who I am. I take it everywhere with me.
Oprah Winfrey Be thankful for what you have you'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough.
Konrad von Gesner Best of all is it to preserve everything in a pure, still heart, and let there be for every pulse a thanksgiving, and for every breath a song.