Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

BA


In dictionary for phrase BA was found total 10 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
Ba Baryum
BA bakalář umění English-Czech dictionary of scientific titles and ranks
BA bakalář ekonomiky a sociálních studií English-Czech dictionary of scientific titles and ranks
BA bakalář filologie English-Czech dictionary of scientific titles and ranks
BA bakalář práv English-Czech dictionary of scientific titles and ranks
BA bakalář hudby English-Czech dictionary of scientific titles and ranks
BA bakalář hudebních věd English-Czech dictionary of scientific titles and ranks
BA bakalář lingvistiky English-Czech dictionary of scientific titles and ranks
BA bakalář pedagogiky English-Czech dictionary of scientific titles and ranks
BA bakalář svobodných umění English-Czech dictionary of scientific titles and ranks

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
BA

Definition:

BaTo kiss.

Synonyms:

Bachelor of Arts, Artium Baccalaurens, BA, AB, barium, Ba, atomic number 56,
barium, atomic number 56, Bachelor of Arts, Ba, Artium Baccalaurens, AB, baccalaureate, bachelor's degree, metal, metallic element,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 2
(noun) barium|Ba|atomic number 56|metallic element (generic term)|metal (generic term)
(noun) Bachelor of Arts|BA|Artium Baccalaurens|AB|bachelor's degree (generic term)|baccalaureate (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: BA

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

abbr. 1 Bachelor of Arts. 2 British Academy. 3 British Airways. 4 British Association., symb. Chem. the element barium.,

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Barghouti ’ s popularity also stems from his refusal from the beginning to take any office in Arafat ’ s corrupt PA and its institutions . Barghútího popularita pramení také z toho , že od počátku odmítal ujmout se jakéhokoli úřadu v Arafatově zkorumpované palestinské samosprávě a jejích institucích
Bargaining is mostly about the distribution of excess rents between the firm and its workers . Vyjednávání se většinou týká rozdělování nadměrných rent mezi firmy a jejich zaměstnance
Back to business as usual in France . Francie je zpátky ve starých kolejích
Backing the Right Horse in Pakistan Trójský kůň z Pákistánu
Barring a last - minute change of heart , European heads of government will sign off this month on a new agreement to beef up the European Union ’ s foreign policy machinery by strengthening the role of the EU High Representative . Nedojde - li na poslední chvíli ke změně stanoviska , evropské hlavy vlád uzavřou tento měsíc podpisem nové smlouvy ke zdokonalení zahraničněpolitického aparátu Evropské unie prostřednictvím posílení role Vysokého představitele EU
Back then , it was called “ Uzbekistan ” and was nothing more than an obligatory culinary demonstration of the supposedly unbreakable union of the USSR ’ s fifteen fraternal republics . Tehdy se jmenovalo „ Uzbekistán “ a nebylo ničím víc než obligátní kulinářskou demonstrací údajně nerozbitného pouta mezi patnácti bratrskými republikami SSSR
Barking Alsatian dogs , stern guards , and waiters dressed in inmate uniforms work hard to recreate the gulag ’ s sinister atmosphere . Oživit děsivou atmosféru gulagu se usilovně snaží štěkající vlčáci , přísné stráže a číšníci ve vězeňských uniformách
Based on my own experience as Argentina ’ s first democratically elected president after the collapse of its military junta , I know that this is a long , complex , and painful process . Byl jsem prvním demokraticky zvoleným prezidentem Argentiny po pádu vojenské junty v zemi a proto vím , že se jedná o dlouhý a strastiplný proces
Barter and arrears ( ie , debts between factories and firms ) , long major concerns , are also diminishing . Výměnné , barterové obchody , stejně jako pohledávky ( čímž jsou míněny dluhy mezi jednotlivými továrnami a firmami ) , jež byly dlouhodobě v centru velkého zájmu , rovněž téměř vymizely
Barak the Healer Barak ranhojič
Basically , there are two species of Israeli hawks : call one kind ideological and the other strategic . V zásadě existují dva druhy izraelských jestřábů : jednomu říkejme ideologický a druhému strategický
Barely two months ago , the signing of a constitutional document by a US - appointed group of un - elected Iraqi officials was heralded as if it were the re - enactment of America ' s constitutional convention in Philadelphia in 1787 . Když před pouhými dvěma měsíci Američany jmenovaná skupina nevolených iráckých úředníků podepsala ústavní dokument , věc byla zvěstována , jako by se opakovalo přijetí americké ústavní smlouvy ve Filadelfii roku 1787
Bad policies are , more often than not , easier to sell than good ones . Špatná politika se ve většině případů „ prodává “ lépe než politika dobrá
Bambang Harymurti Bambang Harymurti
Bambang Harymurti is the editor - in - chief of Tempo Weekly . Bambang Harymurti je šéfredaktorem týdeníku Tempo
Bao Tong , former Director of the Office of Political Reform of the CCP Central Committee , was Secretary to Zhao Ziyang , Premier of the State Council , from 1980 to 1985 . Pao Tchung , někdejší ředitel Úřadu pro politickou reformu při Ústředním výboru KS Číny , působil v letech 1980 až 1985 jako tajemník premiéra státní rady Čao C ´ - Janga
Bashar may lack his father ’ s acumen , but he , too , knows a simple truth : peace with Israel is the price to pay . Bašárovi sice možná chybí postřeh jeho otce , ale i on si je vědom jednoduché pravdy : cenou , již je třeba zaplatit , je mír s Izraelem
Bashar Assad remains essentially loyal to his father ’ s legacy . Bašár Asad zůstává v zásadě věrný odkazu svého otce
Back then , the outcome of the Madrid summit that agreed to their membership was uncertain until the final moments . Výsledek tehdejšího madridského summitu , kde se o jejich členství rozhodovalo , byl do samého závěru jednání nejasný
Back then Nato heads - of - state welcomed the progress of various candidate countries , commending the Baltic states in particular . Hlavy států NATO tehdy přivítaly pokrok kandidátských zemí a pochválily konkrétně pobaltské země
Basic issues concerning the efficacy and safety of consuming relatively high doses of antioxidant supplements need to be resolved . Je třeba rozřešit základní otázky ohledně účinnosti a bezpečnosti konzumace relativně vysokých dávek antioxidačních doplňků
Bangladesh ’ s Female Secondary Stipend Program was successful in helping girls aged 11 to 14 to delay marriage and remain in school . Bangladéšský Ženský stipendijní program pro střední školství zase úspěšně pomohl dívkám mezi 11 a 14 lety odložit manželství a setrvat ve škole
Balance was achieved partly by a system of weighting of votes in the Council of Ministers , where most decisions are taken . Rovnováhy bylo zčásti dosaženo systémem vážení hlasů v Radě ministrů , kde padne většina rozhodnutí
Banning certain opinions , no matter how perverse , has the effect of elevating their proponents into dissidents . Následkem zákazu určitých názorů , ať jakkoli zvrhlých , je povýšení jejich obhájců do role disidentů
Barely twelve , I left Saigon a month before its fall with an American officer whom I had befriended in an army hospital , where my mother and I volunteered . Sotva dvanáctiletá jsem opustila Saigon jen měsíc před tím , než k tomuto pádu došlo , když mě s sebou vzal jeden americký důstojník , se kterým jsem se spřátelila ve vojenské nemocnici , ve které jsme , já a moje matka , dobrovolně vypomáhaly
Back then , the illusion of costless progress prevented the root and branch reform Colombia so desperately needed . Tehdy ovšem iluse o bezplatném pokroku zabránila základním reformám , které Kolumbie tak zoufale potřebovala a potřebuje
Back then , parliament was seen as a means to bridge the divides of caste , religion , and region . V té době byl parlament chápán jako nástroj k překonání rozporů mezi kastami , náboženskými směry a regiony
Baverez ' s book is filled with quotations from de Gaulle and Napoleon . Kniha je prošpikována citacemi de Gaullea a Napoleona
Banning the headscarf , of course , raises a less serious issue , but the root concern is similar : the defense of the moral and personal integrity of schoolgirls . Zákaz šátků pochopitelně vyvolává méně závažný spor , ale základní zájem je obdobný : ochrana morální a osobnostní integrity školaček
Based on a five - year project that we led at the American Academy of Arts and Sciences , we believe that the UPE goal is not ambitious enough : the world should aim for , and can achieve , high - quality , universal secondary education , as well as universal primary education . Na základě pětiletého projektu , který jsme vedli na Americké akademii umění a věd , se domníváme , že cíl v podobě UPE není dostatečně ambiciózní : svět by si měl kromě všeobecného základního vzdělání klást za cíl – a je schopen zajistit – i kvalitní všeobecné střední vzdělání
Baroness Emma Nicholson , the European Parliament ’ s special envoy to Romania , has warned that unless Romania ’ s next government speeds the pace of reform - particularly privatization of big state companies - hopes of joining the EU will collapse . Baronka Emma Nicholsonová , zvláštní vyslankyně Evropského parlamentu v Rumunsku , upozornila , že pokud příští rumunská vláda neuspíší tempo reforem – a především privatizaci velkých státních podniků – naděje Rumunska na vstup do EU budou zmařeny
Based on this dogma , students of both fields were taught that neural plasticity , or the ability of the nervous system to grow and change , was extremely limited after childhood . Na základě tohoto dogmatu se studenti obou disciplín ve škole dozvěděli , že plasticita neuronů , tedy schopnost nervové soustavy růst a měnit se , je po skončení dětského věku velice omezená
Back to the Politics of Cultural Despair Návrat k politice kulturní beznaděje
Back in the 1970 ' s and at the start of the 1980 ' s , many ( I was one ) blamed bad decisions for the breakdown of the social - democratic systems ' ability to control inflation . V 70 . letech a na začátku 80 . let mnozí ( včetně mě ) z kolapsu schopnosti sociálnědemokratických systémů řídit inflaci vinili špatná rozhodnutí
Back in the early 1990 ' s , American officials like me who were making long - term forecasts for the Clinton administration cautioned that it would be rash to forecast an average long - run growth rate of more than 2.5 % per year - and that actual growth might turn out to be even slower . Počátkem devadesátých let varovali američtí představitelé , kteří podobně jako já zpracovávali dlouhodobé prognózy pro Clintonovu administrativu , že by bylo ukvapené předpovídat průměrné dlouhodobé tempo růstu vyšší než 2,5 % ročně - a že skutečný růst může být nakonec ještě pomalejší
Back then , the costs of international trans - ocean shipment for most commodities could easily amount to between 10 % and 20 % of retail value . Do té doby se mohly náklady na zaoceánskou přepravu většiny komodit snadno vyhoupnout na 10 % až 20 % maloobchodní ceny
Back in 1933 Irving Fisher - - Milton Friedman ' s predecessor atop America ' s monetarist school of economists - - announced that governments could prevent deep depressions by avoiding deflation . Roku 1933 Irving Fisher - jeden z význačných předchůdců Miltona Friedmana z americké monetaristické školy - prohlásil , že vlády by mohly zabránit hlubokým krizím , pokud se budou vyhýbat deflaci
Back then , irrational news decisions , sycophancy , and propaganda were passed off as journalism . Tehdy se za žurnalismus vydávala iracionální zpravodajská rozhodnutí , patolízalství a propaganda
Bad news , indeed . Opravdu špatná zpráva
Bad news about production and employment dominate the headlines , confidence is weak and capacity utilization is low . Novinovým titulkům vládnou nepříznivé zprávy o produkci a zaměstnanosti , důvěra je slabá a využití kapacity je nízké
Back then President Bush said that he was deeply committed to a prosperous , free and democratic Latin America . Prezident Bush tenkrát řekl , že mu hluboce záleží na prosperující , svobodné a demokratické Latinské Americe
Banknotes expire . Bankovky jednou doslouží
Back then , Muslim thinkers contrasted the decline of their own societies with Europe ' s dynamism , a particularly painful distinction in light of European successes in colonizing large parts of the Muslim world . Muslimští myslitelé tehdy stavěli do protikladu úpadek vlastních společností s dynamikou Evropy , což bylo ve světle úspěšné evropské kolonizace rozsáhlých částí muslimského světa mimořádně bolestné poznání
Basic issues of justice - - such as the right of each side to live with dignity and security - - are , of course , important in any peace agreement . Základní otázky spravedlnosti - jako je právo všech stran na život v důstojnosti a bezpečí - jsou samozřejmě důležité při jakékoliv mírové dohodě
Basic research is the primary organism in the food chain of scientific endeavor . Základní výzkum je primárním organismem v potravním řetězci vědeckého úsilí
Based on the motor commands that we send to our muscles , we can predict precisely the sensations that the action will cause . Na základě motorických příkazů , jenž vysíláme svým svalům , dokážeme přesně předvídat vjemy , které naše jednání vyvolá
Barely half a year into his premiership , Japan ’ s Shinzo Abe is provoking anger across Asia and mixed feelings in his country ’ s key ally , the United States . Sotva půl roku po nástupu do funkce vyvolává japonský premiér Šinzó Abe hněv po celé Asii a smíšené pocity ve Spojených státech , které jsou klíčovým spojencem jeho země
bathe the city ’ s imperial palaces and avenues . Petersburg nádherné místo
Bacteria , prions , parasites , and even environmental factors could suddenly change in a way that slays us . Bakterie , priony , paraziti , ba dokonce environmentální faktory by se mohli náhle proměnit způsobem , který by pro nás byl zhoubný
Bacteria should be checked for two types of mutation : adaptation by a hostile form that enables it to become super - immune to drugs , or a deadly mutant strain that appears in one of the multitude of “ safe ” bacteria . U bakterií je třeba dávat pozor na dva typy mutací : adaptaci vyvolanou nepřátelskou formou , která by jim zajišťovala superimunitu vůči lékům , a smrtící mutovaný kmen , jenž by se objevil v jednom ze zástupů \„ bezpečných “ bakterií
Baroness Susan A Greenfield is Fullerian Professor of Physiology at Oxford University and ( the first female ) Director of the Royal Institution of Great Britain . Baronka Susan A . Greenfieldová je profesorkou fyziologie na Oxfordské univerzitě a vůbec první ženou - ředitelkou Královského institutu Velké Británie
Back in the 1970 s , when life science research was a relatively small enterprise by today ' s standards , the renowned cardiologist Julius Comroe made the case for basic research to the US Congress in the form of an unbiased statistical survey of medical breakthroughs . V 70 . letech , kdy byl biologický výzkum dle dnešních měřítek ještě poměrně v plenkách , předstoupil významný kardiolog Julius Comroe před americký Kongres a přednesl mu argumenty o potřebě základního výzkumu
Back when Comroe made his study of medical advances , he was directing his arguments to the public and their elected representatives . Když Comroe před třiceti lety pracoval na studii lékařských milníků , směřoval své argumenty k veřejnosti a jejím voleným zástupcům
Based on a British initiative and developed by Hans Tietmeier ( former head of the Bundesbank ) , the Forum will attempt to identify sources of systemic risk and develop consistent financial regulation across different financial sectors and countries . Toto Fórum , které vzniklo z podnětu britské strany a v jehož čele stojí někdejší šéf německé Bundesbanky Hans Tietmeier , se pokouší nalézt zdroje systémových rizik a vyvinout konzistentní finanční regulaci napříč různými finančními sektory a zeměmi
Ban needs to begin with a cold , hard assessment of his new position . Pan musí začít chladným a nekompromisním vyhodnocením svého nového postavení
Ban cannot simply reform the Security Council to reflect better the realities of this era . Pan nemůže jednoduše reformovat Radu bezpečnosti tak , aby lépe odrážela realitu naší éry
Ban can also make the case that there is no justification in today ’ s world for terror – defined here as the intentional harming of civilians for political purposes . Pan může rovněž ukázat , že v dnešním světě nelze nikterak ospravedlnit teror – který je zde definován jako úmyslné poškozování civilistů z politických důvodů
Ban should support the creation of an international facility that would provide governments access to ( but not physical control of ) enriched uranium and plutonium for the generation of electrical power . Pan by měl podpořit vytvoření mezinárodní instituce , která by poskytovala vládám přístup k obohacenému uranu a plutoniu ( nikoliv ovšem fyzickou kontrolu nad nimi ) za účelem výroby elektrické energie
Banks and insurance companies are to be avoided , on the theory that their activities are usurious and thus prohibited . Bankám a pojišťovnám je třeba se vyhýbat kvůli teorii , že jejich činnost je lichvářská , a tudíž zakázaná
Balls are among the most important \ freedom generators \ in our lives . Míč je ztělesněná svoboda
Back home , he is the subject of satirical songs and finds himself engaged in frivolous lawsuits about whether he dyes his hair or spends enough time with his wife . Doma je námětem satirických písniček a je zatahován do pošetilých soudních sporů o to , zda si barví vlasy či zda tráví dost času se svou manželkou
Back then , the paramount question was : How did a small state like Israel defeat the armies of three Arab countries and occupy vast areas of Egyptian , Jordanian and Syrian territory in a few days ? Tehdejsí prvořadá otázka zněla : Jak mohl stát tak malý jako Izrael porazit armády tří arabských zemí a během několika dní obsadit ohromné oblasti egyptských , jordánských a syrských teritorií ?
Barring some compelling need , the calculus might well arise that it is more important to abide by the constitution for some time – and to be seen to be abiding by it – than it is even to improve its provisions . Neobjeví - li se nějaká závažná potřeba , mohla by se prosadit úvaha , že nějaký čas ústavu dodržovat – a být při tom vidět – je dokonce ještě důležitější než zdokonalovat její ustanovení
Baba Galleh Jallow Baba Galleh Jallow
Baba Galleh Jallow is CEO / Founder Editor of The Gambia ' s The Independent newspaper . Baba Galleh Jallow je výkonným ředitelem a zakládajícím editorem gambijského listu The Independent
Backed by evidence from large empirical studies , some claim that belief in religion is good because it boosts economic performance . Na základě důkazů z rozsáhlých empirických studií někteří lidé tvrdí , že náboženská víra je dobrá , poněvadž zvyšuje hospodářský výkon
Banking everywhere is being transformed by a financial revolution . Bankovnictví všude na světě se transformuje finanční revolucí
Banks can now easily divest themselves of holdings that have been very profitable ( and realize the capital gains ) . Banky se nyní mohou jednoduše zbavit akcií , které byly velice výhodné ( a zrealizovat tak kapitálové zisky )
Bangladesh again provides evidence of how technology helps . Bangladéš opět poskytuje důkaz o tom , jak technolohie pomáhá
Based on the team ' s recommendations , the government established an inter - ministerial commission on the survey of continental shelves and maritime resources . Na základě doporučení skupiny pak kabinet založil meziresortní komisi pro průzkum kontinentálních šelfů a mořských zdrojů
Banks went bankrupt ; financial systems collapsed . Banky bankrotovaly ; finanční systémy kolabovaly
Barely discernible most of the time , only brief flashes illuminate the battle , as when Mikhail Khodorkovsky was arrested . VětÅ ¡ inou je jen stěÅ ¾ à ­ postřehnutelnà © a bitevnà ­ pole osvětlujà ­ pouze krátkà © zà ¡ blesky , jako kdyÅ ¾ byl zatčen Michail Chodorkovskij
Back to the Brink in Ukraine Ukrajina znovu nad propastí
Back then , a peaceful and honest result was reached in the end because Ukraine ’ s President Leonid Kuchma refused to heed Yanukovich ’ s call to use violence to defend his rigged election . Tehdy bylo nakonec dosaženo poctivého výsledku , protože ukrajinský prezident Leonid Kučma se odmítl řídit Janukovyčovou výzvou k použití násilí na obranu jím zfalšovaných voleb
Ban Ki - moon is Secretary - General of the United Nations . Pan Ki - mun je generálním tajemníkem Organizace spojených národů
Based upon the project ’ s success , the Ministry has committed to purchase more than 130 apartments and homes to house people brought out of institutions and to establish day services to help them cope with the complexities of life beyond the walls that once confined them . Na základě úspěchu projektu se ministerstvo rozhodlo zakoupit více než 130 bytů a domů pro lidi propuštěné z těchto institucí a zřídit pro ně denní služby , které jim pomohou vyrovnat se se složitostmi života za zdmi , jež je kdysi věznily
Barring an unlikely international agreement , China , like Germany in 1973 , will have to let its currency float . Nedojde - li k nepravděpodobné mezinárodní dohodě , Čína , jako Německo roku 1973 , bude muset svou měnu uvolnit
Banning the takeover , on the other hand , would mean less efficient management of the ports , since the Dubai - based company is considered a better manager than the current one . Zákaz převzetí by na druhou stranu znamenal méně efektivní správu přístavů , neboť právě tato dubajská společnost se považuje za lepšího správce , než je ten současný
Backed by a reasonable Arab peace plan , they will insist that there is already a worldwide consensus on restoring the 1967 borders ( with mutual adjustments of equal size and quality ) , the need for a fair agreement on dealing with refugees , and a formula to share Jerusalem . S oporou v rozumném arabském mírovém plánu budou trvat na tom , že už existuje světový konsenzus ohledně obnovení hranic z roku 1967 ( se vzájemnými úpravami shodné velikosti i kvality ) , potřeby spravedlivé dohody o řešení situace uprchlíků a receptu na sdílení Jeruzaléma
Barghouti advocated and was trying to implement internal Fatah elections when the Israelis arrested him . Barghútí prosazoval a snažil se ve Fatáhu zavést vnitřní volby , když ho zatkli Izraelci
Back in the 1950 ’ s , the founding nations ’ foreign ministers promptly turned to their Belgian colleague , Paul - Henri Spaak , for fresh proposals . V 50 . letech se totiž ministři zahraničí šesti zakládajících zemí promptně obrátili na svého belgického kolegu Paula - Henriho Spaaka , aby přišel s novými návrhy
Based on his inspiring story and his efforts to publicize the disease , Armstrong has become an anti - cancer crusader . Na základě svého inspirativního příběhu a úsilí šířit o onemocnění osvětu se Armstrong stal bojovníkem proti rakovině
Barron H . Lerner is Professor of Medicine and Public Health at Columbia University Medical Center . Barron H . Lerner je profesorem lékařství a veřejného zdraví v Lékařském centru Kolumbijské univerzity v New Yorku
Barely three years after defaulting on its external - debt payments , with foreign investment remaining low and capital flight continuing almost unabated , is Russia heading for another meltdown ? Je Rusko po třech letech zpožděných splátek zahraničních dluhů , nízkých zahraničních investic a pokračujícího značného pohybu zahraničního kapitálu před další krizí ?
Barroso calls the agreement “ historic , ” Tony Blair extols its “ groundbreaking , bold , ambitious targets , ” and German Chancellor Angela Merkel even ventured that the promises “ can avoid what could well be a human calamity . ” Barroso označuje dohodu za \„ historickou “ , Tony Blair velebí její \„ převratné , smělé , ambiciózní cíle “ , a německá kancléřka Angela Merkelová si dokonce troufá tvrdit , že tyto sliby \„ dokážou zabránit možné pohromě pro lidstvo “
Baghdad ' s long suffering population , with its majority of alienated Shi ' ites and a million disaffected Kurds , is unlikely to remain unmoved by the imminent arrival of US and British troops . Již dlouho trpící obyvatelé Bagdádu , s převahou odcizených Síitů a milionem rebelujících Kurdů , jen stěží zůstanou nedotčeni blížícím se příchodem amerických a britských vojsk
Barely four months later , however , India declared unequivocally at the WCAR ’ s first preparatory meeting that caste discrimination had been relegated to the past . Přitom ani ne o čtyři měsíce později Indie na první přípravné schůzce WCAR jednoznačně prohlásila , že kastovní diskriminace je v její zemi minulostí
Back then , “ Japan bashing ” came to mean the threat of US trade sanctions unless Japan softened competitive pressure on American industries . Pro tento tlak se tehdy vžil výraz \„ tepání Japonska “ , který označoval hrozbu amerických obchodních sankcí , pokud Japonsko nezmírní konkurenční tlak na americký průmysl
Ballooning provincial deficits , which Argentina ' s central government could not control - - but was obliged to finance - - pushed the country into default , forcing it to abandon a monetary pact ( the currency ' s one - to - one peg to the dollar ) to which the population was attached . Raketově rostoucí schodky místních rozpočtů , které argentinská centrální vláda nedokázala kontrolovat - ale byla je zavázána financovat - , uvrhly tuto zemi do platební neschopnosti a přinutily ji vystoupit z měnového paktu ( spočívajícího ve fixním navázání měny na dolar v poměru jedna ku jedné ) , na němž obyvatelstvo lpělo
Back in Beijing , the chief preoccupation is to safeguard 11 % GDP growth while assuaging Western governments . To v Pekingu je hlavní starostí zajistit 11 % růst HDP a zároveň upokojit západní vlády
Bad as it sounds , this prospect appears to be a \ realistic \ compromise between the supposedly utopian vision of a flourishing , unified democracy and the wretchedness of a failed state . Zní to sice hrozně , ale tyto vyhlídky se jeví jako ,, realistický \ kompromis mezi údajně utopickou vizí vzkvétající sjednocené demokracie a mizérií rozvráceného státu
Bayrou has never had it so good , but , barring the unlikely collapse of one of the two leading candidates ’ campaigns , he will fail to qualify for the second - round runoff . Ten na tom nikdy nebyl tak dobře jako nyní , ale nenastane - li vcelku nepravděpodobný kolaps volební kampaně některého z obou čelních kandidátů , nedostane se do druhého kola
Bayrou has been in politics for a long time , including as a presidential candidate in 2002 . Bayrou působí v politice již dlouho a byl i prezidentským kandidátem v roce 2002
Barack Obama ’ s American Revolution Americká revoluce Baracka Obamy
Barrot received the transportation portfolio , a minor post far below the type of position - competition or domestic affairs - that Chirac demanded . Barrot dostal na starost dopravu , což je méně důležitá portfej , která ani zdaleka nedosahuje významu resortů hospodářské soutěže nebo vnitřních záležitostí , jež požadoval Chirac
Battlegroups should be expanded to include naval and air components for missions such as maritime interdiction and close support for ground troops . Pluralitní rozmanitost občanských sdružení a aktivit – regulovaných , ale neovládaných státem , s plným právem vyjadřovat své názory , ba veřejně demonstrovat svá ( rozličná ) stanoviska – je nejmohutnější pilíř liberálního řádu
Battered by the Iraqi “ oil for food ” scandal , which , at the least , demonstrated mismanagement , and misdeeds by officials ranging from former Dutch Prime Minister Ruud Lubbers ( now High Commissioner for Refugees ) , who faces allegations of sexual harassment , to rapes committed by UN peacekeeping troops in Congo , the UN has a chance to rehabilitate its reputation by managing the relief effort effectively . Poškozena skandálem kolem iráckého programu \„ ropa za potraviny “ , který byl přinejmenším důkazem špatného řízení , a přečiny svých činitelů , od bývalého nizozemského premiéra Ruuda Lubberse ( dnes Vysokého komisaře pro uprchlíky ) , jenž čelí obvinění ze sexuálního obtěžování , po případy znásilnění spáchaných členy mírových vojsk v Kongu , OSN má šanci napravit svou pověst tím , že dobře zorganizuje odstraňování následků katastrofy
Based on research , biotechnology companies have invested in sequencing technologies and developed predictive tests to identify those who are asymptomatic , but genetically predisposed to a growing number of genetic diseases and more common disorders such as certain types of cancer . Biotechnologické firmy na základě výsledků výzkumů investovaly do sekvenčních technologií a vyvinuly prediktivní testy , jimiž lze určit , kdo , ač asymptomatický , je geneticky predisponovaný k rostoucímu počtu genetických chorob a běžnějších poruch , jako jsou například některé druhy rakoviny
Banked cord blood and collected tissues can yield not only research materials , but information about future genetic conditions as well . Uložené krevní konzervy a odebraná tkáň poskytují nejen materiál na výzkum , ale také informace o budoucích genetických podmínkách
Back then , most of the country was not governed at all , half of the economy ’ s productive capacity vanished , the Kremlin could not get a single reform law through the Communist Duma , and only lazy people were not talking about the country ’ s disintegration . Tehdy nebyla většina státu spravována vůbec , polovina výrobní kapacity země se rozplynula , Kreml nedokázal prosadit jediný reformní zákon v komunistické Dumě a jen lenoši nehovořili o rozkladu země
Back then , there was a debate between those who wanted to contain China ’ s growing strength increased and those who urged China ’ s integration into the international system . Tehdy probíhala debata mezi těmi , kdo chtěli narůstající sílu Číny potlačovat , a těmi , kdo naléhali na začlenění Číny do mezinárodní soustavy
Ban Ki Moon has a tough job . Pan Ki - muna čeká těžký úkol
Back home , they practice just - in - time manufacturing , 360 - degree performance evaluations ( including bosses reviewed by subordinates ) , and re - engineering - all with unmatched resourcefulness and purposefulness . Po návratu domů zahájili \ just -in- time \ výrobu , komplexní hodnocení výkonnosti ( včetně hodnocení šéfů jejich podřízenými ) a nové nasazování technologií - to vše s nepřekonatelným důvtipem a cílevědomostí
Back in 1997 , when the military pushed the then Islamist - led government of Necmettin Erbakan out of power , the Islamist movement fractured . Když v roce 1997 svrhla armáda tehdejší vládu Necmettina Erbakana , v níž měli islamisté hlavní slovo , islamistické hnutí se rozdrobilo
BANKOK : The arrival of Thaksin Shinawatra and his Thai Rak Thai Thajsko : Thaksinova klopýtající revoluce
Based on the Saudi - sponsored agreement between Fatah and Hamas , the unity government meets the EU Council ’ s demand that a legitimate Palestinian government “ adopts a platform reflecting the Quartet principles . ” Na základě dohody mezi Fatahem a Hamásem , o niž se zasadila Saúdská Arábie , vláda národní jednoty splňuje požadavek Rady EU , aby si legitimní palestinská vláda \„ osvojila platformu odrážející principy Kvartetu “
Banks tend to have close , long - term , and protective ties with the managers of such firms , primarily because the bank ' s holdings are illiquid . Banky pak mají tendenci navazovat těsné , dlouhodobé a ochranou motivované styky s manažery společností , předevsím proto , že bankovní rezervy jsou nelikvidní
Barriers among developing countries are also especially high , impeding rapid growth in trade between them . Rovněž bariéry mezi rozvojovými zeměmi jsou vysoké , což brání rychlému růstu obchodu mezi nimi
Balancing the World ’ s Imbalances Jak vyrovnat světové nerovnováhy
Barroso remains personally charged with forming the Commission , and has a few weeks to propose another team . Barroso je i nadále osobně pověřen sestavením komise a má několik týdnů na to , aby navrhl jiný tým
Back to Sweden in 1992 . Vraťme se ke Švédsku v roce 1992
Bargaining over the economic surplus is often open - ended , especially if competition is weak . Vyjednávání o hospodářském přebytku je totiž často nejednoznačné , zvláště v případě slabé konkurence
Back then , the specter of the Apocalypse helped keep borrowing cheap . Přízrak apokalypsy v té době pomohl udržovat levné půjčky
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is director of the Global Research in International Affairs ( GLORIA ) Center , Interdisciplinary university , and editor of the Middle East Review of International Affairs ( MERIA ) Journal . Barry Rubin je ředitelem střediska GLORIA ( Global Research in International Affairs ) při izraelské Interdisciplinární univerzitě a redaktorem časopisu MERIA ( Middle East Review of International Affairs )
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is director of the Global Research in International Affairs ( GLORIA ) Center , Interdisciplinary University . Barry Rubin je ředitelem střediska GLORIA ( Global Research in International Affairs ) při izraelské Interdisciplinární univerzitě
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is director of the Global Research in International Affairs ( GLORIA ) Center and editor of the Middle East Review of International Affairs ( MERIA ) Journal . Barry Rubin je ředitelem střediska GLORIA ( Global Research in International Affairs ) a šéfredaktorem časopisu MERIA ( Middle East Review of International Affairs )
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is director of the Global Research in International Affairs ( GLORIA ) Center , Interdisciplinary University , and editor of Turkish Studies . Barry Rubin je ředitelem střediska GLORIA ( Global Research in International Affairs ) při Interdisciplinární univerzitě v Izraeli a editorem časopisu Turkish Studies ( Turecká studia )
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is director of the Global Research in International Affairs ( GLORIA ) Center and co - author of Yasir Arafat : A Political Biography . Barry Rubin je ředitelem centra GLORIA ( Global Research in International Affairs ) a spoluautorem knihy Jásir Arafat : Politický životopis
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is director of the Global Research in International Affairs ( GLORIA ) Center and editor of the Middle East Review of International Affairs ( MERIA ) Journal . Barry Rubin je ředitelem střediska GLORIA ( Global Research in International Affairs ) a šéfredaktorem časopisu MERIA ( Middle East Review of International Affairs )
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is director of the GLORIA Center at Israel ’ s Interdisciplinary University and editor of the Middle East Review of International Affairs ( MERIA ) . Barry Rubin je ředitelem střediska GLORIA na izraelské Interdisciplinární univerzitě a šéfredaktorem časopisu MERIA ( Middle East Review of International Affairs )
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is Director of the Global Research in International Affairs ( GLORIA ) Center and editor of MERIA Journal . Barry Rubin je ředitelem střediska GLORIA ( Global Research in International Affairs ) a šéfredaktorem časopisu MERIA
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is Director of the Global Research in International Affairs ( GLORIA ) Center of Israel ’ s Interdisciplinary University and editor of the Middle East Review of International Affairs ( MERIA ) . Barry Rubin je ředitelem střediska GLORIA ( Global Research in International Affairs ) při izraelské Interdisciplinární univerzitě a redaktorem časopisu MERIA ( Middle East Review of International Affairs )
Barry Rubin Barry Rubin
Barry Rubin is director of the GLORIA Center at Israel ' s Interdisciplinary University and editor of the Middle East Review of International Affairs ( MERIA ) . Barry Rubin je ředitelem střediska GLORIA na izraelské Interdisciplinární univerzitě a šéfredaktorem časopisu MERIA ( Middle East Review of International Affairs )
Back then , Egypt was closely aligned with the Soviet Union . Egypt byl tehdy v úzkém sepjetí se Sovětským svazem
Barely four years ago , former US President Bill Clinton remarked that human knowledge doubles every five years . Ani ne před čtyřmi lety prohlásil tehdejší americký prezident Bill Clinton , že lidské vědomosti se každých pět let zdvojnásobí
Basic principles should be established during 2008 , and by 2009 , the world community , including the two largest emitters of carbon dioxide , the US and China , should be ready to make a serious deal , which should be concluded by 2010 and ratified in time to replace the Kyoto Protocol . Základní principy je potřeba stanovit během roku 2008 a do roku 2009 by světové společenství , včetně dvou největších producentů emisí oxidu uhličitého , totiž USA a Číny , mělo být připraveno na seriózní dohodu , již by bylo vhodné uzavřít do roku 2010 a včas ratifikovat , aby nahradila Kjótský protokol
Banks lend on easy terms to households and businesses that own high - valued stocks , believing that stock market wealth is good collateral . Banky poskytují levné úvěry pro domácnosti a podniky , jež vlastní vysoce hodnocené akcie , neboť akciový majetek je pro ně dobrá bankovní záruka
Bank loans are tightened . Banky zpřísňují půjčky
Banks may find that they can ' t get repaid during a stock market bust . Banky by mohly zjistit , že během propadu akciového trhu nedostanou své půjčené peníze zpět
Banks may then face bankruptcy , and thus severely restrict new lending . Z obavy před bankrotem drasticky omezí nové půjčky
Barbarous thinking comes easily , and right - wingers fuel the fervor , as when Rush Limbaugh said on his radio program \ They ' re the ones who are perverted . Barbarské uvažování se snadno prosazuje a pravice horlivost přiživuje , třeba když Rush Limbaugh ve svém rozhlasovém pořadu prohlásil : \„ To oni jsou zvrácení
Back in 1970 , the issue of population growth was controversial . V roce 1970 byla otázka populačního růstu velice sporná
Backers of a socialist model have gone the way of the Soviet Union . Stoupenci socialistického modelu se zase vydali cestou Sovětského svazu
Based on evidence from a cross - section of countries , natural resources such as oil and minerals do seem to be a ` ` curse ' ' rather than a blessing , as they impose a heavy drag on long - run economic growth . Průřezové údaje z celé řady zemí ukazují na skutečnost , že přírodní zdroje jako ropa nebo nerostné látky jsou spíse ,, prokletím ` ` než požehnáním , poněvadž silně brzdí dlouhodobý hospodářský růst
Barriers today are often merely subtler : a recent study in Sweden , for example , documented that women must publish significantly more influential articles than men in order to receive funding from the Swedish Medical Research Council . Dnes jsou tyto bariéry často jen rafinovanější : nedávná švédská studie zjistila , že tamní vědecké pracovnice musí publikovat výrazně více impaktovaných článků než muži , aby od Švédské rady pro lékařský výzkum získaly financování pro svůj výzkum
Banning nuclear tests contributes to an effective nonproliferation policy predicated on the skillful use of a variety of political , diplomatic and economic responses to proliferation problems . Zákaz jaderných testů přispívá k účinné politice nešíření založené na vhodném využití všemožných politických , diplomatických a ekonomických reakcí a problematiku jaderného šíření
Based on extrapolation of growth trends , it looks safe to predict that prices will go up substantially in most of these places for another year or more , even as the rate of increase continues to decline . Na základě extrapolace cenových trendů se jeví jako bezpečné předpokládat , že ceny ve většině těchto míst budou silně růst ještě další rok nebo i déle , přestože tempo růstu zde bude i nadále klesat
Bank runs occur when people , worried that their deposits will not be honored , hastily withdraw their money , thereby creating the very bankruptcy that they feared . K \„ runům “ na banky dochází tehdy , když se lidé vyděsí , že jejich vklady nebudou vyplaceny , a překotně si peníze vybírají , čímž vyvolají bankrot , jehož se obávali
Badly managed infrastructure will do little to improve peoples ’ health or support economic growth , so water development and water management must go hand in hand . Špatně spravovaná infrastruktura přispěje jen malou měrou ke zlepšení zdraví obyvatel či k podpoře hospodářského růstu , takže rozvoj vodních zdrojů musí jít ruku v ruce s vodohospodářstvím
Bavaria ’ s government increased the workweek from 38 .5 to 40 hours for older employees and to 42 hours for younger employees . Bavorská vláda pak prodloužila pracovní týden z 38, 5 hodiny na 40 hodin u starších zaměstnanců a na 42 hodin u zaměstnanců mladších
Backtracking on official resolve to fight terrorism would hardly convince international business to start investing in Indonesia again . Couvání před oficiálním předsevzetím bojovat s terorismem by nikterak mezinárodní obchodníky nepřesvědčilo , aby začali znovu v Indonésii investovat
Back to Afghanistan Zpátky do Afghánistánu
Banning imported hormone - treated beef , for example , is not allowed , unless there is evidence that hormone - treated beef is different from domestically produced beef . Zákaz dovozu hormonálně ošetřeného hovězího masa je například dovolen jen tehdy , existuje - li důkaz , že hormonálně ošetřené hovězí je jiné než domácí hovězí maso
Bankruptcy is not a matter than can simply be delegated to technocrats as much as the IMF would like to give the impression that such is the case . Bankrot a konkurzní řízení nelze jen tak přenechat technokratům , jak se snaží lidem vnutit MMF
Bad accounting frameworks always lead to bad information , and bad information leads to bad decisions , with serious long term consequences . Spatné účetní rámce vedou ke špatným informacím a špatné informace vedou ke špatným rozhodnutím s vážnými dlouhodobými následky
Bad accounting contributed to the recent stock market bubble ; bad information led to stock prices that did not reflect underlying realities ; and these in turn provided incentives for the excess investment in telecoms that caused today ' s excess capacity . Spatné účetnictví bylo jednou z příčin nedávné bubliny na akciových trzích ; špatné informace vedly k cenám akcií , které neodrážely skutečný stav věcí ; a to vše nakonec stimulovalo investory , aby své peníze vkládali do telekomunikací , čímž vznikl dnešní stav přebytečné kapacity
Banking \ reform , \ for example , frequently soon required government bail - outs , leaving a few people much richer , but the country much poorer . Kupříkladu bankovní ,, reforma ` ` si v mnoha případech brzy vyžádala finanční zásah vlády , přičemž zbohatla hrstka lidí , ale země zchudla
Back then , Japan was blamed ! Tehdy byla vina přičítána Japonsku !
Basic values that Americans regard as central to their identity have been subverted . Byly rozvráceny základní hodnoty , jež Američané považují za stěžejní pro svou identitu
BALI – This month ’ s international meeting in Bali will set a framework that will attempt to prevent the impending disaster of global warming / climate change . BALI – Mezinárodní setkání na Bali tento měsíc stanoví rámec , který se pokusí předejít hrozící katastrofě globálního oteplování / změny klimatu
Basle II is dead – at least until memories of the current disaster fade . Skutečně se Amerika pyšnila svými dokonalejšími systémy řízení rizika a zašla tak daleko , že vyvinula novou regulační soustavu , nazvanou Basilej II ? Po Basileji II je veta – tedy přinejmenším dokud nevyblednou vzpomínky na současnou pohromu
Bankers – and the rating agencies – believed in financial alchemy . Bankéři – a ratingové agentury – věřili ve finanční alchymii
Back in January , the United Nations ’ outlook for the global economy raised concerns about the economic pain this might impose on heavily indebted US households . Již v lednu vyjadřoval výhled globální ekonomiky vypracovaný Organizací spojených národů obavy z ekonomických nesnází , které by tento jev mohl přinést silně zadluženým domácnostem v USA
Barbarians at the Gate ? Barbaři před branami ?
Barry Eichengreen and Gérard Roland are Professors of Economics at the University of California , Berkeley . Barry Eichengreen a Gérard Roland jsou profesory ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley
Barriers to entry into the French political elite are exceptionally high . Bariéry proti vstupu mezi francouzskou politickou elitu jsou mimořádně vysoké
Banning or restricting veils , however , is not confined to Muslim countries seeking to maintain a secular orientation in politics . Zakazování nebo omezování nošení závojů se ale netýká jen muslimských zemí , které si chtějí udržet světskou politickou orientaci
Battle worn veterans say bluntly what younger adults avoid talking about . Ostřílení veteráni už ale dokáží hovořit o tom , na co se mladší dospělí bojí i jen pomyslet
Banking collapses followed ; economies were thrown into recession . Následoval kolaps bank , ekonomiky upadly do recese
Baghdad has repeatedly accused the Assad regime of allowing Iraqi funds to be channeled to insurgents , and recently notified the Syrians that the photograph of a senior Syrian intelligence official taken with an Islamist combatant was found on the latter ’ s body in Falluja . Bagdád opakovaně Asadův režim obvinil , že umožňuje převody iráckých peněz k povstalcům a nedávno Syřany uvědomil , že na těle islámského bojovníka ve Fallúdži byla nalezena fotografie tohoto povstalce s vysoce postaveným představitelem syrské tajné služby
Back then , Ukraine became the focus of global attention , but Ukrainians learned of the disaster much later than the rest of the world . Tehdy se Ukrajina dostala do centra světové pozornosti , ale samotní Ukrajinci se o katastrofě dozvěděli o mnoho později
Barter payments , - - which stifled the energy market - - were eliminated . Byla učiněna striktní rozhodnutí , energetický sektor nevyjímaje
Balancing Rights and Military Necessity Práva a vojenská nutnost
Based on our own experiences - - in Mexico , which has opened up to foreign investment and trade , and in Canada , which is a leading aid donor and a major source of private investment in developing countries - - we are convinced that many of these problems can be identified , isolated and fixed . Na základě nasich vlastních zkuseností - konkrétně z Mexika , které se otevřelo zahraničním investicím a obchodu , a z Kanady , která je přední dárcovskou zemí a významným zdrojem soukromých investic v rozvojových státech - jsme přesvědčeni , že mnohé z těchto problémů lze definovat , izolovat a napravit
Bao is now under around - the - clock surveillance by eighteen state agents who have even set up a guard post in front of his house . Dnes jej po čtyřiadvacet hodin denně sleduje osmnáct státních agentů , kteří si dokonce před jeho domem postavili stanoviště
Barvím si vlasy. I dye my hair.
Bály jsme se. We were scared.
Banány jsou žluté. Bananas are yellow.
Bavil se tím. He had fun with it.
Baví mě matematika. I like mathematics.
Baví tě to? Are you enjoying it?
Baví mě učit. I have fun teaching.
Baví tě studovat? Do you enjoy studying?
Bál jsem se mluvit. I was afraid to speak.
Bankéři ovládají svět. Bankers rule the world.
Báječně jsem se bavil. I had a wonderful time.
Baví mě dělat vrátného. I like being a janitor.
Baterie jsou vybité. The batteries are dead.
Bakterie jsou všude. Bacteria are everywhere.
Banka ještě není otevřená. The bank isn't open yet.
Báli se tě. They were afraid of you.
Bály se tě. They were afraid of you.
Báli se vás. They were afraid of you.
Bály se vás. They were afraid of you.
Barvím si vlasy. I dye my hair.
Bály jsme se. We were scared.
Banány jsou žluté. Bananas are yellow.
Bavil se tím. He had fun with it.
Baví mě matematika. I like mathematics.
Baví tě to? Are you enjoying it?
Baví mě učit. I have fun teaching.
Baví tě studovat? Do you enjoy studying?
Bál jsem se mluvit. I was afraid to speak.
Bankéři ovládají svět. Bankers rule the world.
Báječně jsem se bavil. I had a wonderful time.
Baví mě dělat vrátného. I like being a janitor.
Baterie jsou vybité. The batteries are dead.
Bakterie jsou všude. Bacteria are everywhere.
Banka ještě není otevřená. The bank isn't open yet.
Báli se tě. They were afraid of you.
Bály se tě. They were afraid of you.
Báli se vás. They were afraid of you.
Bály se vás. They were afraid of you.
Barvím si vlasy. I dye my hair.
Bály jsme se. We were scared.
Banány jsou žluté. Bananas are yellow.
Bavil se tím. He had fun with it.
Baví mě matematika. I like mathematics.
Baví tě to? Are you enjoying it?
Baví mě učit. I have fun teaching.
Baví tě studovat? Do you enjoy studying?
Bál jsem se mluvit. I was afraid to speak.
Bankéři ovládají svět. Bankers rule the world.
Báječně jsem se bavil. I had a wonderful time.
Baví mě dělat vrátného. I like being a janitor.
Baterie jsou vybité. The batteries are dead.
Bakterie jsou všude. Bacteria are everywhere.
Banka ještě není otevřená. The bank isn't open yet.
Báli se tě. They were afraid of you.
Bály se tě. They were afraid of you.
Báli se vás. They were afraid of you.
Bály se vás. They were afraid of you.
Bál jsem se, že to řekneš. I was afraid you'd say that.
Balón pomalu klesal. The balloon descended slowly.
Banka je v neděli zavřená. The bank is closed on Sunday.
Baterie u auta se vybila. The car battery has run down.
Barcelona se nachází ve Španělsku. Barcelona is located in Spain.
Baví tě práce z domova? Do you enjoy working from home?
Baví vás práce z domova? Do you enjoy working from home?
Bál jsem se, že budu vypadat hloupě. I was afraid of looking stupid.
Baseballová sezóna ještě nezačala. Baseball season hasn't begun yet.
Bavili jsme se o několika možnostech. We discussed a number of options.
Bangkok je hlavní město Thajska. Bangkok is the capital of Thailand.
Barmane, dám si něco k pití. Bartender, I'd like to have a drink.
Bál jsem se, že Tom nepřijde. I was afraid that Tom wouldn't come.
Báli se, že je chytí. They were worried about getting caught.
Bavili se spolu jako staří kámoši. They were talking together like old pals.
Bazén je v zimě přikrytý. The swimming pool is covered in the winter.
Bál jsem se, že bych to neuměl udělat správně. I was afraid I might not be able to do it correctly.
Banky, stejně jako některé firmy, nebudou příští pondělí otevřené. Banks as well as some companies won't be open next Monday.

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Aristotle Bashfulness is an ornament to youth, but a reproach to old age.
Colin Powell Bad news isn't wine. It doesn't improve with age.
Lucinda Williams Back in the 1960s, I saw Peter, Paul and Mary. I was at that age, about 14, and I was mesmerized.
Thomas Frank Back in the days when the market was a kind of secular god and all the world thrilled to behold the amazing powers of private capital, the idea of privatizing highways and airports and other bits of our transportation infrastructure made a certain kind of sense.
Joni Mitchell Back then, I didn't have a big organization around me. I was just a kid with a guitar, traveling around. My responsibility basically was to the art, and I had extra time on my hands. There is no extra time now. There isn't enough time.
Terry Bradshaw Bad attitudes will ruin your team.
Treat Williams Bambi can't act. Bambi had major attitude.
Kenneth More Bader's philosophy was my philosophy. His whole attitude to life was mine.
Mstislav Rostropovich Baalbek is so beautiful. It is the heart of beauty in the Middle East - I want to embrace these people with my music. I will try so hard for them. Their president is a Christian, their prime minister is a Muslim. Music is for everyone.
George S. Patton Battle is the most magnificent competition in which a human being can indulge. It brings out all that is best it removes all that is base. All men are afraid in battle. The coward is the one who lets his fear overcome his sense of duty. Duty is the essence of manhood.
Babe Ruth Baseball was, is and always will be to me the best game in the world.
Bill Veeck Baseball is almost the only orderly thing in a very unorderly world. If you get three strikes, even the best lawyer in the world can't get you off.
Ernie Harwell Baseball just a came as simple as a ball and bat. Yet, as complex as the American spirit it symbolizes. A sport, a business and sometimes almost even a religion.
Marco Rubio Barack Obama doesn't believe in free enterprise. He's never going to admit it. For instance, he's never going to come straight out and say, 'If you own a business you didn't build it.' Alright, maybe he will.
Willie Mays Baseball is a game, yes. It is also a business. But what is most truly is is disguised combat. For all its gentility, its almost leisurely pace, baseball is violence under wraps.
John Sununu Barack Obama's life was so much simpler in 2009. Back then, he had refined the cold act of blaming others for the bad economy into an art form. Deficits? Blame Bush's tax cuts. Spending? Blame the wars in Iraq and Afghanistan. No business investment? Blame Wall Street.
Jay Inslee Back in the mid-1970s, we adopted some fairly ambitious goals to improve efficiency of our cars. What did we get? We got a tremendous boost in efficiency.
Rowan D. Williams Bad human communication leaves us less room to grow.
Nathan Fillion Basically, after an ABC sitcom I did, I ended up with a holding deal with 20th Century Fox. Absolutely cool. It pays you to be unemployed. And the bigger the entity that gives you the deal, the better.
Amy Heckerling Babies don't need fathers, but mothers do. Someone who is taking care of a baby needs to be taken care of.
Charles Schumer Barack Obama knows that to create an economy built to last, we need to focus on middle-class families. Families who stay up on Sunday nights pacing the floor, like my dad did, while their children, tucked in bed, dream big dreams. Families who aren't sure what Monday morning will bring, but who believe our nation's best days are still ahead.
Ernie Harwell Baseball is the president tossing out the first ball of the season. And a scrubby schoolboy playing catch with his dad on a Mississippi farm.
Charles Schumer Barack Obama knows that to create an economy built to last, we need to focus on middle-class families. Families who stay up on Sunday nights pacing the floor, like my dad did, while their children, tucked in bed, dream big dreams. Families who aren't sure what Monday morning will bring, but who believe our nation's best days are still ahead.
Ezra Taft Benson Bad experience is a school that only fools keep going to.
Ernie Harwell Baseball is a rookie, his experience no bigger than the lump in his throat as he begins fulfillment of his dream.
Henry Miller Back of every creation, supporting it like an arch, is faith. Enthusiasm is nothing: it comes and goes. But if one believes, then miracles occur.
Mason Cooley Bad faith likes discourse on friendship and loyalty.
Charles Stanley Basically, there are two paths you can walk: faith or fear. It's impossible to simultaneously trust God and not trust God.
Jean-Jacques Rousseau Base souls have no faith in great individuals.
Rupert Sheldrake Bad religion is arrogant, self-righteous, dogmatic and intolerant. And so is bad science. But unlike religious fundamentalists, scientific fundamentalists do not realize that their opinions are based on faith. They think they know the truth.
LeBron James Basketball is my passion, I love it. But my family and friends mean everything to me. That's what's important. I need my phone so I can keep in contact with them at all times.
Nolan Ryan Baseball life is a tough life on the family.
Dee Dee Myers Barack Obama is the most famous living person in the history of the world.
George S. Patton Battle is the most magnificent competition in which a human being can indulge. It brings out all that is best it removes all that is base. All men are afraid in battle. The coward is the one who lets his fear overcome his sense of duty. Duty is the essence of manhood.
Charles Stanley Basically, there are two paths you can walk: faith or fear. It's impossible to simultaneously trust God and not trust God.
Sandra Lee Baking cookies is comforting, and cookies are the sweetest little bit of comfort food. They are very bite-sized and personal.
Jeremy Rifkin Back in 1983, the United States government approved the release of the first genetically modified organism. In this case, it was a bacteria that prevents frost on food crops.
Bobby Flay Basically, there are two things we know: Everybody has less time, and the general public is demanding better food - better in terms of quality and better in terms of flavor.
Hamad bin Isa Al Khalifa Bahrainis are better off than many other Arabs. We have a welfare state, everybody gets a salary whether they have a job or not. Electricity and food are subsidized school and healthcare are free. And we don't differentiate between Bahrainis and foreigners. We are very proud of that.
Ron Paul Back a hundred years ago, especially around Woodrow Wilson, what happened in this country is we took freedom and we chopped it into pieces.
Sylvia Kristel Back then I didn't think a woman like that, or a relationship like that, could exist with complete freedom and no jealousy or possessiveness. I thought it sounded too good to be true and I was certainly convinced it wasn't the life for me!
Thomas Moore Bastard Freedom waves Her fustian flag in mockery over slaves.
Mason Cooley Bad faith likes discourse on friendship and loyalty.
Jack Black Back in the '70s, like one of my favorite movies ever was 'The Bad News Bears', and that was a kids' movie, but I don't think of it that way. I think of it as just a great movie because Walter Matthau was so funny and so harsh with those kids.
Ted Williams Baseball's future? Bigger and bigger, better and better! No question about it, it's the greatest game there is!
Ralph Waldo Emerson Bad times have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss.
William E. Simon Bad politicians are sent to Washington by good people who don't vote.
Ted Williams Baseball is the only field of endeavor where a man can succeed three times out of ten and be considered a good performer.
George Jean Nathan Bad officials are the ones elected by good citizens who do not vote.
Charles Bukowski Bad taste creates many more millionaires than good taste.
Rush Limbaugh Barack Obama's enemies are the people who make this country work. Barack Obama's enemies are those who succeed. Those are the people whose income he wants to redistribute. Those are the people whose income he wants to take, using the power and the force of the federal government to do it.
Jeremy Rifkin Back in 1983, the United States government approved the release of the first genetically modified organism. In this case, it was a bacteria that prevents frost on food crops.
George Bernard Shaw Baseball has the great advantage over cricket of being sooner ended.
Kiana Tom Balance is key: I need to be successful in my career to feel fulfilled, be surrounded by people I care about to share it with, and have my health to be able to do the things I love to do!
Will Durant Bankers know that history is inflationary and that money is the last thing a wise man will hoard.
John Podhoretz Barack Obama is one of the greatest politicians in American history.
Dee Dee Myers Barack Obama is the most famous living person in the history of the world.
Woody Allen Basically my wife was immature. I'd be at home in the bath and she'd come in and sink my boats.
Bette Davis Basically, I believe the world is a jungle, and if it's not a bit of a jungle in the home, a child cannot possibly be fit to enter the outside world.
Steve Martin Bad psychoanalysis would say I enjoyed pleasing people, working really hard and pleasing people, which is probably related to my father in some way. But I really liked working hard. When I worked at Disneyland, I'd do 12 hours straight and go home thrilled.
Tommy Lasorda Baseball is like driving, it's the one who gets home safely that counts.
Malcolm Muggeridge Bad humor is an evasion of reality good humor is an acceptance of it.
Selma Blair Bathroom humor, fart, and poo poo humor in movies gets a laugh. It's a pretty easy audience, and that's been around for ages.
Dan Auerbach Bands from Akron have a sense of humor and don't tend to take themselves too seriously.
Carrie Preston Back in 2004, Kellie Overbey handed me her play 'Girl Talk' to read. I fell in love with her brutally delicious humor and the fearlessly deft way in which she drew her characters. They jumped off the page and begged me to give them a space in which to stomp around.
Sylvia Kristel Back then I didn't think a woman like that, or a relationship like that, could exist with complete freedom and no jealousy or possessiveness. I thought it sounded too good to be true and I was certainly convinced it wasn't the life for me!
Michelle Rodriguez Basically I was a rebel growing up. I got kicked out of six schools. But I don't think that it makes you less of an intellect. You know, if you ever crave knowledge, there's always a library.
Janos Kadar Bad leadership during the past years has cast on our Party the shadow of great and grave burdens.
Yao Ming Basketball, in America, is like a culture. It is like a foreigner learning a new language. It is difficult to learn foreign languages and it will also be difficult for me to learn the culture for basketball here.
James Patrick Murray Baseball is a game where a curve is an optical illusion, a screwball can be a pitch or a person, stealing is legal and you can spit anywhere you like except in the umpire's eye or on the ball.
Walter Anderson Bad things do happen how I respond to them defines my character and the quality of my life. I can choose to sit in perpetual sadness, immobilized by the gravity of my loss, or I can choose to rise from the pain and treasure the most precious gift I have - life itself.
Steven Wright Babies don't need a vacation, but I still see them at the beach... it pisses me off! I'll go over to a little baby and say 'What are you doing here? You haven't worked a day in your life!'
LeBron James Basketball is my passion, I love it. But my family and friends mean everything to me. That's what's important. I need my phone so I can keep in contact with them at all times.
H. L. Mencken Bachelors know more about women than married men if they didn't they'd be married too.
Woody Allen Basically my wife was immature. I'd be at home in the bath and she'd come in and sink my boats.
Samuel Johnson Bachelors have consciences, married men have wives.
George S. Patton Battle is the most magnificent competition in which a human being can indulge. It brings out all that is best it removes all that is base. All men are afraid in battle. The coward is the one who lets his fear overcome his sense of duty. Duty is the essence of manhood.
Aristotle Bad men are full of repentance.
H. L. Mencken Bachelors know more about women than married men if they didn't they'd be married too.
Samuel Johnson Bachelors have consciences, married men have wives.
Jim Bouton Baseball players are smarter than football players. How often do you see a baseball team penalized for too many men on the field?
Alan King Banks have a new image. Now you have 'a friend,' your friendly banker. If the banks are so friendly, how come they chain down the pens?
Kin Hubbard Bargain... anything a customer thinks a store is losing money on.
Dan Quayle Bank failures are caused by depositors who don't deposit enough money to cover losses due to mismanagement.
Will Durant Bankers know that history is inflationary and that money is the last thing a wise man will hoard.
J. Edgar Hoover Banks are an almost irresistible attraction for that element of our society which seeks unearned money.
Charles Schumer Barack Obama knows that to create an economy built to last, we need to focus on middle-class families. Families who stay up on Sunday nights pacing the floor, like my dad did, while their children, tucked in bed, dream big dreams. Families who aren't sure what Monday morning will bring, but who believe our nation's best days are still ahead.
Lee DeWyze Bagel in the morning is the ultimate breakfast for me they're just good.
Zoe Saldana Basically, there's not enough sex in movies, that's it. I'm trying to say it, people. I miss sex in movies because sex is natural, guns are not.
Selma Blair Bathroom humor, fart, and poo poo humor in movies gets a laugh. It's a pretty easy audience, and that's been around for ages.
Jack Black Back in the '70s, like one of my favorite movies ever was 'The Bad News Bears', and that was a kids' movie, but I don't think of it that way. I think of it as just a great movie because Walter Matthau was so funny and so harsh with those kids.
Walter Anderson Bad things do happen how I respond to them defines my character and the quality of my life. I can choose to sit in perpetual sadness, immobilized by the gravity of my loss, or I can choose to rise from the pain and treasure the most precious gift I have - life itself.
Neil Young Back then people closed their eyes and listened to music. Today there's a lot of images that go with the music. A lot of music is crap and it's all commercial and the images are all trying to sell the record.
Jonathan Cain Bands are about these little relationships that make everything tick, and when you create new music you're testing those relationships.
Gilbert White Bats drink on the wing, like swallows, by sipping the surface, as they play over pools and streams.
Thomas Kinkade Balance, peace, and joy are the fruit of a successful life. It starts with recognizing your talents and finding ways to serve others by using them.
Cheryl Hines Bad, quirky poetry might be better than some of the good stuff, because it really comes from the heart.
William E. Simon Bad politicians are sent to Washington by good people who don't vote.
Jeroen Dijsselbloem Banks should contribute to the real economy, make a positive contribution to economic growth.
Rush Limbaugh Barack Obama's enemies are the people who make this country work. Barack Obama's enemies are those who succeed. Those are the people whose income he wants to redistribute. Those are the people whose income he wants to take, using the power and the force of the federal government to do it.
Tom Stoppard Back in the East you can't do much without the right papers, but with the right papers you can do anything The believe in papers. Papers are power.
Sylvia Kristel Back then I didn't think a woman like that, or a relationship like that, could exist with complete freedom and no jealousy or possessiveness. I thought it sounded too good to be true and I was certainly convinced it wasn't the life for me!
Ernie Harwell Baseball just a came as simple as a ball and bat. Yet, as complex as the American spirit it symbolizes. A sport, a business and sometimes almost even a religion.
Azar Nafisi Basically, fundamentalism is a modern phenomenon. In the same way that Hitler evoked a mythological religion of German purity and the glory of the past, the Islamists use religion to evoke emotions and passions in people who have been oppressed for a long time in order to reach their purpose.
Rupert Sheldrake Bad religion is arrogant, self-righteous, dogmatic and intolerant. And so is bad science. But unlike religious fundamentalists, scientific fundamentalists do not realize that their opinions are based on faith. They think they know the truth.
James Wolcott Bad acting comes in many bags, various odors. It can be performed by cardboard refugees from an Ed Wood movie, reciting their dialogue off an eye chart, or by hopped-up pros looking to punch a hole through the fourth wall from pure ballistic force of personality, like Joe Pesci in a bad mood. I can respect bad acting that owns its own style.
Franz Beckenbauer Back then, a half-a-century ago, the situation was totally different. Economically, we were practically on our knees, and politically, we were still excluded from the community of nations. Today, in this respect, we have a totally different and much more stable basis.
Pia Zadora Basically, I'm a romantic.
Ralph Waldo Emerson Bad times have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss.
J. Edgar Hoover Banks are an almost irresistible attraction for that element of our society which seeks unearned money.
John Ralston Saul Bankers - pillars of society who are going to hell if there is a God and He has been accurately quoted.
Kenneth Grahame Badger hates Society, and invitations, and dinner, and all that sort of thing.
George Bernard Shaw Baseball has the great advantage over cricket of being sooner ended.
Ted Williams Baseball is the only field of endeavor where a man can succeed three times out of ten and be considered a good performer.
Jim Bouton Baseball players are smarter than football players. How often do you see a baseball team penalized for too many men on the field?
Red Auerbach Basketball is like war in that offensive weapons are developed first, and it always takes a while for the defense to catch up.
John Leonard Baseball happens to be a game of cumulative tension but football, basketball and hockey are played with hand grenades and machine guns.
James Patrick Murray Baseball is a game where a curve is an optical illusion, a screwball can be a pitch or a person, stealing is legal and you can spit anywhere you like except in the umpire's eye or on the ball.
Bill Veeck Baseball is almost the only orderly thing in a very unorderly world. If you get three strikes, even the best lawyer in the world can't get you off.
Nolan Ryan Baseball life is a tough life on the family.
Joe Garagiola Baseball is drama with an endless run and an ever-changing cast.
Peter Ueberroth Baseball is a public trust. Players turn over, owners turn over and certain commissioners turn over. But baseball goes on.
Bob Feller Baseball is only a game, a game of inches and a lot of luck. During a time of all-out war, sports are very insignificant.
Steven Van Zandt Band members have a special bond. A great band is more than just some people working together. It's like a highly specialized army unit, or a winning sports team. A unique combination of elements that becomes stronger together than apart.
Marion Motley Baseball was the darling of all sports back then.
Henry Chadwick Base Ball, to be played thoroughly, requires the possession of muscular strength, great agility, quickness of eye, readiness of hand, and many other faculties of mind and body that mark the man of nerve.
Juliette Gordon Low Badges mean nothing in themselves, but they mark a certain achievement and they are a link between the rich and the poor. For when one girl sees a badge on a sister Scout's arm, if that girl has won the same badge, it at once awakens an interest and sympathy between them.
Charles Stanley Basically, there are two paths you can walk: faith or fear. It's impossible to simultaneously trust God and not trust God.
Peter Ueberroth Baseball is a public trust. Players turn over, owners turn over and certain commissioners turn over. But baseball goes on.
Hamad bin Khalifa Al Thani Based on 30 years of experience with the Iranians, they will give you 100 words. Trust only one of the 100.
Mel Brooks Bad taste is simply saying the truth before it should be said.
Red Auerbach Basketball is like war in that offensive weapons are developed first, and it always takes a while for the defense to catch up.
Daryn Kagan Bad things do happen in the world, like war, natural disasters, disease. But out of those situations always arise stories of ordinary people doing extraordinary things.
Carl Sandburg Back of every mistaken venture and defeat is the laughter of wisdom, if you listen.
H. L. Mencken Bachelors know more about women than married men if they didn't they'd be married too.
Julie Nixon Eisenhower Basically, women have to prove they are strong at all times. And then when they go on the attack, they have to not appear mean because those women often get the label of being catty.
Rush Limbaugh Barack Obama's enemies are the people who make this country work. Barack Obama's enemies are those who succeed. Those are the people whose income he wants to redistribute. Those are the people whose income he wants to take, using the power and the force of the federal government to do it.