Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

B


In dictionary for phrase B was found total 4 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
b b
B B GB
B B
B bakalář English-Czech dictionary of scientific titles and ranks

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
B

Definition:

Synonyms:

B, letter b, group B, B, type B, bacillus, B, barn, B vitamin, B-complex vitamin, B complex, vitamin B, vitamin B complex, B, Bel, B, boron, atomic number 5,
bacillus, B-complex vitamin, B complex, vitamin B complex, vitamin B, B vitamin, boron, atomic number 5, Bel, barn, B, type B, group B, alphabetic character, area unit, blood group, blood type, chemical element, element, eubacteria, eubacterium, letter, letter b, letter of the alphabet, sound unit, square measure, true bacteria, water-soluble vitamin,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 7
(noun) bacillus|B|eubacteria (generic term)|eubacterium (generic term)|true bacteria (generic term)
(noun) B-complex vitamin|B complex|vitamin B complex|vitamin B|B vitamin|B|water-soluble vitamin (generic term)
(noun) boron|B|atomic number 5|chemical element (generic term)|element (generic term)
(noun) Bel|B|sound unit (generic term)
(noun) barn|area unit (generic term)|square measure (generic term)
(noun) B|letter b|letter (generic term)|letter of the alphabet (generic term)|alphabetic character (generic term)
(noun) B|type B|group B|blood group (generic term)|blood type (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: B

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

symb. Physics barn.,

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Bhutto ’ s legacy was empowerment of the impoverished and defense of ordinary people ’ s rights amid feudalistic politics and military rule . Odkazem Z . A . Bhutta bylo dodávat moc chudým a bránit práva obyčejných lidí obklopených feudalistickou politikou a vojenskou vládou
Bhutto ’ s contacts with Mushararf ’ s military government drew criticism , but she remained adamant that a return to democracy was possible only through a transition in which Musharraf would give up his military post , become a civilian head of state , and conduct free and fair elections . Bhuttové kontakty s Mušarafovou vojenskou vládou si vysloužily kritiku , ale ona zůstávala neoblomná v tom , že návrat demokracie je možný jedině prostřednictvím transformace , během níž se Mušaraf vzdá svého vojenského postavení , stane se civilní hlavou státu a uspořádá svobodné a poctivé volby
But Bhutto was reportedly killed by a sharp shooter before the terrorist blew himself up . Bhuttovou ale údajně zavraždil odstřelovač , dřív než se terorista vyhodil do vzduchu
Bhutto ’ s contacts with Mushararf ’ s military government drew criticism , but she remained adamant that a return to democracy was possible only through a transition in which Musharraf would give up his military post , become a civilian head of state , and conduct free and fair elections . Bhuttové kontakty s Mušarafovou vojenskou vládou si vysloužily kritiku , ale ona zůstávala neoblomná v tom , že návrat demokracie je možný jedině prostřednictvím transformace , během níž se Mušaraf vzdá svého vojenského postavení , stane se civilní hlavou státu a uspořádá svobodné a poctivé volby
But Bhutto was reportedly killed by a sharp shooter before the terrorist blew himself up . Bhuttovou ale údajně zavraždil odstřelovač , dřív než se terorista vyhodil do vzduchu
Broader concerns about reform - civil law , women ' s rights , and the role of religion in society - remain issues that the Syrian Street prefers to avoid . Sirším diskusím o reformách - tedy o reformách občanského práva , práv žen a role náboženství ve společnosti - se syrská ulice raději vyhýbá
Because Syria ' s rulers have neither the ability nor the know - how to produce such a vision , civil society has been granted some leeway for action . Vzhledem k tomu , že syrským vládcům chybí k vytvoření takové vize jak schopnosti , tak znalosti , jistá volnost byla přiznána občanské společnosti
But the Project seems to represent the type of activity that can help produce visions for change . Projekt se však jeví jako ten typ aktivit , které mohou pomoci vytvořit vizi změny
But even as such crackdowns continue , more private independent initiatives are bubbling to the surface . Navzdory tomu , že podobné brutality přetrvávají , na povrch vzlínají další nezávislé iniciativy
But the idea that these activities can be halted at will is naïve . Avšak představa , že tyto aktivity lze dle libosti ukončit , je naivní
But that is merely another erroneous ( not to mention amoral ) assumption . To je však pouze další chybný ( a krom toho nemorální ) předpoklad
But delay only offers more room for Kostunica to find ways to make a Security Council decision more difficult . Odklad však jen poskytuje Koštunicovi více prostoru na hledání způsobu , jak rozhodnutí Rady bezpečnosti ještě citelněji ztížit
But failure to proceed definitively now on Kosovo ’ s final status will produce a worse Balkan situation , one that blocks Serbia ’ s move toward the West and ultimate membership in the EU , condemns Kosovo ’ s ethnic minorities to dangerous ambiguity , and imperils fragile states like Bosnia and Macedonia . Neschopnost rozhodného postupu v otázce konečného statusu Kosova však situaci na Balkáně ještě zhorší , protože zablokuje směřování Srbska k Západu i jeho konečný cíl v podobě členství v EU , vystaví etnické menšiny v Kosovu napospas nebezpečné nejednoznačnosti a ohrozí křehké státy , jako jsou Bosna a Makedonie
But individually , a number of European countries – Spain , Greece , Italy , Cyprus , Romania , Slovakia , and Austria – are skeptical or negative toward Kosovo independence , which raises profound questions about the EU ’ s resolve . Jednotlivě se ovšem řada evropských zemí – Španělsko , Řecko , Itálie , Kypr , Rumunsko , Slovensko a Rakousko – staví ke kosovské nezávislosti skepticky nebo záporně , což vyvolává zásadní otázky o rozhodnosti EU
But , by adopting such a stance , they thwart their own envoy and may well stimulate the violence they profess to abhor . Přijímáním tohoto postoje ovšem maří práci svého vlastního vyslance a mohly by snadno vyvolat násilí , jehož se dle vlastních slov děsí
But Russia appears to be in a Gaullist mood , and has other outstanding issues causing friction with the US and Europe . Rusko se však zdá být v gaullistické náladě a má další nedořešené záležitosti vyvolávající tření s USA a Evropou
But the West ’ s delay in resolving Kosovo ’ s status permitted that opposition to gain traction . Prodleva Západu při řešení statusu Kosova ovšem umožnila , aby tento vzdor nabral hybnost
But they must also continue to try to preempt confrontation with Russia on all fronts . Rovněž ale musejí na všech frontách vytrvale usilovat o předcházení konfrontace s Ruskem
By the end of last year there were about 7,000 people serving life sentences in California under this law . Koncem minulého roku si podle tohoto zákona v Kalifornii doživotní trest odpykávalo na 7000 osob
But in protecting his position , Arafat also blocked the appointment of a successor in his lifetime . Obranou své pozice však Arafat také znemožnil , aby byl ještě za jeho života zvolen jeho nástupce
But now Marwan Barghouti , Fatah ’ s leader in the West Bank during the current Intifada , has decided to contest Abbas for the presidency of the Palestinian Authority ( PA ) from his Israeli jail cell . Marván Barghútí , vůdce Fatahu na Západním břehu po dobu současné intifády , se však rozhodl Abbáse vyzvat ze své izraelské vězeňské cely na souboj o prezidentský úřad palestinské samosprávy
But the Young Guard – those who led the first Intifada ( 1987 - 1993 ) , as well as those making their names in the current Intifada – want a share of power . Podíl na moci však chce i mladá garda , tedy ti , kdo vedli první intifádu ( 1987 - 1993 ) , a dále ti , kdo si vydobývají jméno v dnešní intifádě
Barghouti ’ s popularity also stems from his refusal from the beginning to take any office in Arafat ’ s corrupt PA and its institutions . Barghútího popularita pramení také z toho , že od počátku odmítal ujmout se jakéhokoli úřadu v Arafatově zkorumpované palestinské samosprávě a jejích institucích
But Barghouti has begun speaking out from his jail cell on the political situation , and his presence is growing . Barghútí se ale začal ze své cely vyjadřovat k politické situaci a jeho přítomnost roste
Both Hamas and Islamic Jihad are highly disciplined organizations , exercising tight control over their political and military wings . Jak Hamás , tak Islámský džihád jsou silně disciplinované organizace , jež mají svá politická a vojenská křídla pevně pod kontrolou
But in the end , Israel will also have to make a choice , because peace will require Israeli concessions , not just compromises from the Palestinians . Nakonec se ale bude muset rozhodnout také Izrael , neboť mír bude vyžadovat i izraelské ústupky , nejen kompromisy ze strany Palestinců
By contrast , Hamas has entered electoral politics only recently , but it is fresh from impressive victories in the recent municipal elections in the West Bank and Gaza . Hamás vstoupil do volební politiky teprve nedávno a v mnoha volebních obvodech , zejména v pásmu Gazy , již nad Fatahem zaznamenal působivá vítězství
But it is clear that Hamas is now vulnerable to public opinion and , as a governing authority , will have to deal with the international response to its victory . Je však jasné , že Hamas je nyní citlivý na veřejné mínění a jako vládnoucí orgán se bude muset vyrovnat s mezinárodní reakcí na své vítězství
But Fatah has not accepted defeat , while Hamas is convinced that elements within Fatah agree with Israeli and American plans to topple the Hamas government . Fatah ovšem porážku nepřijal , zatímco Hamas je přesvědčen , že některé složky Fatahu souhlasí s izraelskými a americkými plány na svržení vlády Hamasu
But Egypt ’ s government is angry with Hamas for opposing the formation of a coalition government . Egyptskou vládu ovšem Hamas rozhněval tím , že se brání sestavení koaliční vlády
But forming a coalition government is unlikely to ease the tension between Hamas and Fatah . Sestavení koaliční vlády ovšem jen stěží uvolní napětí mezi Hamasem a Fatahem
Bush ’ s call for a new peace conference for Israel , Palestine , and neighboring states that back a two - state solution is a welcome , if very tardy , development . But efforts to re - start the peace process now confront a stark new reality : two mutually hostile Palestinian entities in Hamas - ruled Gaza and the Fatah - led West Bank must now be factored into the process . Úsilí o opětovné nastartování mírového procesu se však nyní střetává s nepříjemnou novou realitou : tento proces nyní musí zohlednit existenci dvou vzájemně znesvářených palestinských entit v Hamásem vedené Gaze a na Fatáhem vedeném západním břehu Jordánu
But the fear that is most consuming Abbas and Fatah is that the conflict with Hamas might spread to the West Bank . Abbáse a Fatáh však ze všeho nejvíce sužuje obava , že by se konflikt s Hamásem mohl rozšířit i na západní břeh Jordánu
But the dominant view in Israel is that Hamas is a direct threat , unwilling to stop attacks on Israel . V Izraeli nicméně převládá názor , že Hamás představuje přímou hrozbu , která není ochotna zastavit útoky na tuto zemi
Building on this momentum , the campaigns for debt relief , trade reform , and increasing aid to poor countries have gained traction . Na základě tohoto podnětu získaly kampaně za odpuštění dluhů , reformu obchodu a zvýšení pomoci chudým zemím další impulz
Between 1970 and 1990 , the share of trade in GNP increased and the share of developing country manufactured exports rose , except in oil - countries . V letech 1970 až 1990 se zvýsil podíl obchodu na HDP a podíl vývozu výrobků rozvojových zemí - s výjimkou zemí vyvážejících ropu
But poverty was not the only wound inflicted in these years . Chudoba ale nebyla jedinou ranou , kterou tyto roky světu zasadily
Both countries combined substantial increases in secular education with rapid job creation in manufacturing jobs ; stressed rural development and labor - intensive exports ; and pursued rapid , egalitarian development . Obě země se rozhodly pro zvýsení světské vzdělanosti a vytvoření pracovních míst ve výrobě , zasadily se o rozvoj venkova a rozsíření vývozu a usilovaly o rychlý rozvoj pro vsechny bez rozdílu
But if peace , once achieved , is to be maintained , genuine development that is more balanced among different aspects of development , which delivers more benefits to the poor and promotes economic convergence among countries , must become the West ' s goal . Má - li ovsem mír , až bude dosažen , vydržet , musí se cílem západního světa stát rozvoj , jehož různé aspekty budou vzájemně vyváženy tak , aby přinásely více užitku chudým a aby přispívaly k ekonomickému sbližování zemí
But Europe ' s criticisms , no matter how sound , will not be taken seriously by the US so long as the Continent continues to free - ride on America ' s defenses , something it has done for half - a - century . Avšak evropskou kritiku ( jakkoli je možná správná ) Spojené státy nikdy vážně nepřijmou , dokud se starý kontinent bude hostit na americké obraně , což už dělá celé půlstoletí
But the numbers remain very small . Tato čísla jsou ale stále velmi nízká
Brazil , a country eight times the size , exports 12 % of its economy ' s output , and 57 % of Brazilian exports are manufactured goods . Brazílie , jejíž rozloha je osmkrát větší , vyváží 12 % výkonu svého hospodářství a 57 % brazilského exportu činí průmyslové zboží
But if it is implemented , in 3 - 5 years Argentina will look exactly like the country we have always known : a largely closed economy that remains dangerously vulnerable to external shocks . Pokud se ovšem prosadí , během tří až pěti let bude Argentina vypadat jako země , již jsme znávali : velmi uzavřená ekonomika , která je stále nebezpečně citlivá na vnější otřesy
By keeping the price of public services frozen , the government would win on two fronts : inflation would be held in check and altered incentives would shift investment from the domestic sector towards exporting firms . Kdyby vláda zmrazila ceny veřejných služeb , zvítězila by na dvou frontách : držela by v šachu inflaci a změna pobídek by vedla k přesunu investic z domácího sektoru do firem zaměřených na export
But because overprotected minorities enjoy privileged access to politicians , it is no surprise that deregulation incites so much fierce - - and effective - - opposition . Ale protože se silně chráněné minority těší přednostnímu přístupu k politikům , není překvapením , že deregulace podněcuje tak ostrou - a účinnou - opozici
But a plan to close numerous bases passed by an overwhelming majority when the congressional leadership finally agreed to present a single list of bases to be closed ; the list could only be voted up or down , without any possibility of amendments . Plán uzavřít velké množství základen ovšem prošel naprostou většinou hlasů , jakmile se šéfové Kongresu dohodli , že předloží jeden jediný seznam základen , které by se měly zrušit , a že seznam bude možné při hlasování přijmout nebo zamítnout , ovšem bez možnosti jeho úprav
Bargaining is mostly about the distribution of excess rents between the firm and its workers . Vyjednávání se většinou týká rozdělování nadměrných rent mezi firmy a jejich zaměstnance
But consider , instead , the US system : students pay for their education and , with part of the tuition these students pay , universities finance scholarships for deserving but poor students . Pohlédněme ale na americký systém : studenti za své vzdělání platí a z části školného , jež studenti zaplatí , univerzity financují stipendia pro schopné , ale nemajetné studenty
But competition is as important as financing in determining a university ' s quality , because competition increases the merit of the product . Konkurence ovšem určuje kvalitu vysoké školy stejně jako její financování , neboť konkurence zvyšuje hodnotu produktu
Both are among America ' s finest universities . Obě patří mezi nejlepší americké univerzity
By contrast , Europe ' s centralization and bureaucratization control over universities produces only mediocrity . Naproti tomu evropské centralizované a byrokratické řízení univerzit produkuje pouze tuctové výsledky
But increasing the number of immigrant workers will not necessarily raise fertility rates . Rostoucí počet přistěhovaleckých pracovníků ovšem nemusí míru porodnosti zvyšovat
But then these women also retire ( often at an even younger age than men ) adding to the unsupported army of retirees . Potom ovšem tyto ženy také odcházejí do starobního důchodu ( často v ještě nižším věku než muži )
But in Germany , the data seem to suggest a puzzling fact : the old save until their final days . V Německu z podkladů ovšem plyne matoucí fakt : starší lidé šetří až do vysokého věku
But it is more likely on the provision of health services , by far the most important service for old people . Pravděpodobnější ale je u poskytování zdravotnických služeb , jež jsou pro starší občany službami vůbec nejdůležitějšími
But , then , why is America ' s birth rate higher than in many countries in Europe that have much larger public support for childbearing mothers ? Proč je potom ale porodnost v Americe vyšší než v mnohých zemích Evropy , jejichž státní podpora žen , jimž se narodí dítě , je mnohem rozsáhlejší ?
But with fewer children , higher tax rates are needed to support the growing army of the old . Je - li ale méně dětí , musí být vyšší daně , abychom zajistili houstnoucí zástupy penzistů
But it is facile to jump from individual corporate scandals to broad conclusions about the supposed rottenness of the American economy . Je ovšem příliš snadné poskočit od jednotlivých firemních skandálů k širokým závěrům o domnělé prohnilosti americké ekonomiky
But the rankings change if you make output per capita ( a better measure of a country ' s economic well - being ) the standard : here the US comes first , and France and Germany drop , respectively , to 16 th and 11 th place . Hodnocení se ale změní , když kritériem učiníme produkci na hlavu ( což je lepší ukazatel hospodářské prosperity země ) : tady jsou USA první a Francie a Německo se propadávají na 16 . a 11 . místo
But something deeper is at work . Svůj vliv má ale ještě něco hlubšího
Before diplomats and pundits begin to paper over the two sides ' differences , it is necessary to reflect on their sources . Dřív než diplomaté a učenci začnou zastírat rozdíly mezi stranami sporu , je potřeba se nad zdroji těchto rozdílů zamyslet
But this is difficult for Europe to achieve , let alone contemplate : looming deficits and exhausted taxpayers make it hard , if not impossible , to divert several percentage points of GDP to military spending . Pro Evropu je ale těžké takovou metu zvažovat , natož jí dosáhnout : přesměrování několika procentních bodů HDP na vojenské výdaje ztěžují , ba možná znemožňují deficity na obzoru a vyčerpaní plátci daní
But if high interest rates are causing the Euro ' s rise , why was the dollar appreciating in periods when the US Federal Reserve cut rates aggressively ? People should be wary of commentators who purport to explain why a currency ' s exchange rate is doing what it is doing . Ale jestliže růst eura způsobují vysoké úrokové sazby , proč se dolar zhodnocoval v obdobích , kdy americký Federální rezervní úřad sazby směle snižoval ?
But most of these exports go to other Euro - zone countries , and are thus unaffected by the level of the Euro . Většina těchto exportů ovšem směřuje do jiných zemí eurozóny a nijak je tedy neovlivňuje kurz eura
Berlusconi at Bay Berlusconi v úzkých
But you don ' t win in TV and the real estate business without the right political connections . V televizním a realitním byznysu ovšem nemůžete vítězit bez správných politických styků
By the 1990 ' s , his media group was in trouble , weakened by excessive diversification ( the decision to enter the retail - distribution business almost destroyed the group ) . V 90 . letech se jeho mediální skupina dostala do potíží , neboť ji oslabovalo přílišné rozvětvení ( rozhodnutí vstoupit do maloobchodního prodeje ji málem zničilo )
Berlusconi ' s lack of experience in politics doomed his first government to collapse after only six months . Berlusconiho nedostatečné zkušenosti v politice odsoudily jeho první vládu po pouhých šesti měsících k pádu
But Berlusconi remained and led the opposition for six years . Ale on vytrval a vedl opozici šest let
Berlusconi ' s performance in government is a combination of good intuition - - for instance the early attempt to reform Italian pensions in 1994 - - and poor implementation , most likely because of a lack of courage , as surprising as that seems . Berlusconiho jednání ve vládě je kombinací dobré intuice - příkladem budiž raný pokus o reformu italského penzijního systému už v roce 1994 - a špatné realizace vyplývající nejpravděpodobněji z nedostatku odvahy , ač je to snad překvapivé vysvětlení
But one general strike was enough to kill his reformist zeal . Jedna generální stávka ale stačila na to , aby jeho reformní zápal vychladl
But soon he seemed scared of his own boldness and faded into an almost invisible ally . Zřejmě se ale záhy vyděsil vlastní odvahy a scvrkl se v téměř neviditelného spojence
But while Article 18 is important in principle , it is almost irrelevant in practice . Přestože je článek 18 principiálně důležitý , v praxi je téměř bezvýznamný
Berlusconi tries to mask his inactivity by scaring his voters , repeating again and again that electing the moderate left would mean signing a pact with the devil , i . e . , the communists . Berlusconi se pokouší maskovat svou nečinnost strašením voličů a neustále opakuje , že volba umírněné levice by se rovnala uzavření paktu s ďáblem , tedy s ,, komunisty
But while many observers have pointed out the risks associated with Bush ' s tax cuts , and the gaping deficits that have followed , few seem worried about the added deficits that will arise from this gift to the old . Zatímco vsak v případě Bushových daňových skrtů poukazovalo mnoho pozorovatelů na možná rizika a hrozbu rychle rostoucích deficitů , která se opravdu naplnila , jen málo pozorovatelů si zřejmě láme hlavu s dodatečnými schodky , které tento plánovaný dar starsím lidem vyvolá
Being richer , they can provide more financial support to parties and politicians who will defend their interests than the young , who might want to push for pension reform . Jakožto bohatsí lidé pak mohou penzisté poskytovat vyssí finanční podporu stranám a politikům hájícím jejich zájmy než lidé mladí , kteří by mohli mít zájem na penzijní reformě
But no one , it seems , will stop this rich continent from living with slow growth , high unemployment , and inefficient markets . Zdá se ovsem , že nikdo neodradí tento zámožný kontinent od života s pomalým růstem , vysokou nezaměstnaností a nevýkonnými trhy
But could something like the Maastricht process be used to implement structural reform ? Nebylo by ale k provedení strukturální reformy možné využít nějakou obdobu maastrichtského procesu ?
Before the advent of the euro , local markets were small and illiquid . Před příchodem eura byly regionální trhy malé a nelikvidní
But both tactics are unlikely to boost the European high - tech sector . Ani jedna z těchto taktik však evropský high - tech sektor pravděpodobně nepozvedne
But funding is only part of the problem . Financování však tvoří pouze část problému
But it is important in those fields , both theoretical and applied , that might be used as an input in the production of new technologies : physics , biology , chemistry , engineering , etc . Ta je však důležitá v oborech - teoretických i aplikovaných - , které by se daly využít jako vstup pro výrobu nových technologií : ve fyzice , biologii , chemii , strojírenství atd
But it is defense spending that is the major factor in the demand for research . Významným faktorem v poptávce po výzkumu jsou přitom výdaje na obranu
But many European countries still refuse to accept that some of their high - tech firms might not make it : better , they think , to keep them alive with generous subsidies , and in the meantime avoid the consolidation of EU defense budgets . Mnoho evropských zemí však stále odmítá akceptovat , že nekteré jejich technologické firmy nemusí prežít : podle nich bude lepší , když je budou udržovat naživu pomocí štedrých dotací a soucasne se vyhýbat sjednocení obranných rozpoctu EU
By integrating its defense expenditures and increasing their size , Europe would hit two birds with one stone . Integrací obranných výdajů a jejich navýšením by Evropa zabila dvě mouchy jednou ranou
But while more than 300,000 new jobs were created in services , over 50,000 manufacturing jobs were lost . Ovšem ačkoliv ve službách vzniklo přes 300 tisíc nových pracovních příležitostí , ve zpracovatelském průmyslu více než 50 tisíc míst zaniklo
By and large , workers and management in Continental Europe retain many of the old class antagonisms that first emerged with the rise of industrialism in the 19 th Century . Celkem vzato , pracující a manažeři si v kontinentální Evropě udržují mnohé ze starého třídního antagonismu , který se prvně projevil s nástupem industrializace v 19 . století
But the recent death of the Stability and Growth Pact - killed off by Germany , its father , with France acting as co - conspirator and willing accomplice - reminds us of a key lesson : elected politicians find it hard , if not impossible , to relinquish substantial power in the area of fiscal policy . Avšak nedávný umíráček za Pakt stability a růstu , jejž Německo , jeho otec , zahubilo společně s Francií v úloze spoluautora piklí a ochotného komplice , nám připomíná zásadní poučení : pro volené politiky je těžké , ne - li nemožné vzdát se moci v oblasti fiskální politiky
But any attempt to limit the fiscal discretion of America ' s Federal government in the manner of the Stability Pact - for example , the infamous Gramm / Rudman rules of the Clinton era - always collapse in the end in the face of presidential and congressional pressure . Ale všechny snahy o omezení fiskální volnosti americké federální vlády , například na způsob Paktu stability či nechvalně proslulých pravidel vyrovnanosti rozpočtu Clintonovy éry , vždy nakonec zkrachují pod náporem tlaku ze strany prezidenta i kongresu
But reckless use of either mechanism for short - term goals may create long - term costs , justifying some restrictions on politicians ' latitude in influencing macroeconomic policies . Ovšem neukázněné užívání kteréhokoli z těchto mechanismů kvůli krátkodobým cílům může z dlouhodobého hlediska přijít draho , což ospravedlňuje některá omezení svobody politiků ovlivňovat makroekonomické politiky
But at least a country ' s fiscal actions should not be hidden in its budgets ' obscure methodological footnotes . Fiskální počínání státu by se ale přinejmenším nemělo skrývat v nejasných metodologických poznámkách k rozpočtu
But these cases go beyond the companies robbed and the shareholders betrayed . V podobných případech však jde o víc než jen o okradené společnosti a podvedené akcionáře
But the more tainted the market ' s reputation for fairness , the more average citizens will see income differences merely as the result of corruption , illegal activities , connections with public officials , and so on . Oč poskvrněnější však bude reputace trhu jakožto spravedlivého institutu , o to více budou průměrní občané nazírat na rozdíly v příjmech jako na pouhý výsledek korupce , nezákonných aktivit , konexí s veřejnými činiteli a tak dále
But has the anti - trust fight gone too far ? Nezašel ale tento protikartelový boj příliš daleko ?
But Charleroi is state - owned . Avšak Charleroi vlastní stát
Brussels cannot force a member country to privatize : it can only force it to run a state - owned company as if it were a private corporation . Brusel nemůže přinutit členskou zemi k privatizaci : může ji pouze přimět provozovat státní společnost , jako by šlo o soukromou firmu
But how much power they really wield in the G 7 is debatable : America ' s President , Secretaries of State and Treasury , and the Chairman of the US Federal Reserve almost certainly get their way more easily in a large , unwieldy group than they would in a smaller meeting where Europe spoke with a single voice . Otázka , jak velkou mocí v G 7 skutečně disponují , je ovšem sporná : americký prezident , američtí ministři zahraničí a financí i šéf americké centrální banky si ve velké , těžkopádné skupině téměř jistě prosadí svou snadněji než na případné menší schůzce , kde by Evropa hovořila jediným hlasem
But New York and Los Angeles , the two most ethnically diverse cities in the US , are also America ' s leaders in business and in the arts . Avšak New York a Los Angeles , dvě etnicky nejrozmanitější města v USA , jsou zároveň tahouny Spojených států na poli obchodu a umění
But knowing how Europeans work less is one thing ; knowing why Europeans work less than Americans is another . Vědět „ jak Evropané pracují méně je jedna věc , avšak vědět „ proč pracují méně než Američané je věc druhá
But why did this start around 1973 ? Proč to ale všechno začalo kolem roku 1973 ?
But even this is not a sufficient explanation , because studies of how the supply of labor responds to tax changes suggest that something else must explain the enormous gap between US and Europe , especially France and Germany . Ani to však není dostatečným vysvětlením , protože studie reakcí nabídky práce na změny daní naznačují , že ohromná propast mezi USA a Evropou , zejména Francií a Německem , musí vyplývat ještě z něčeho jiného
But I cannot ( and do not ) then complain if my income does not grow faster and faster . Nemůžu si pak ale stěžovat ( a nestěžuji si ) , že můj příjem neroste rychleji a rychleji
By the end of the decade , Europe ' s productivity gap with the U . S . was 7 % in Italy , 9 % in France and 12 % in the Netherlands , three relatively good cases , but a whopping 25 % in Denmark , and 23 % in the UK . Na konci 90 . let činil rozdíl v produktivitě oproti USA 7 % v Itálii , 9 % ve Francii a 12 % v Nizozemsku ( tyto tři země si vedly poměrně dobře ) , ovšem už celých 25 % v Dánsku a 23 % v Británii
But more inequality also means more opportunities : becoming rich today in China remains very difficult , but it is no longer impossible - just walk into one of the pubs of downtown Shanghai . Větší nerovnost však rovněž znamená více příležitostí : zbohatnout v dnešní Číně je sice i nadále velmi obtížné , ale již to není nemožné - stačí navštívit některou restauraci v centru Šanghaje
But Indian voters have turned against this model . Indičtí voliči se však proti takovému modelu postavili
But the director of the Guangzhou office of China Construction Bank , China ' s largest , consults with the party leader of his province before executing the directives he receives from the bank ' s head office in Beijing . Ředitel kantonské pobočky Čínské stavební banky , která je největší v zemi , se však vždy nejprve radí se stranickým šéfem své provincie , než vykoná nařízení , která obdrží z pekingského ústředí banky
But if it happens , it will not result from grassroots democratic experiments in towns and villages ; rather , it will be an elite - driven transition , careful to preserve the government ' s control . Pokud však k němu dojde , nebude to v důsledku zásadních demokratických experimentů v malých městech a na vesnicích ; spíše půjde o přechod vedený elitami , které si budou dávat pozor , aby zachovaly kontrolu vlády
But the new commission that Durao Barroso , Portugal ' s former Prime Minister , has appointed risks becoming imprisoned by the bureaucracy again . Nové komisi , již jmenoval někdejší portugalský premiér Durao Barroso , však hrozí , že se znovu ocitne v zajetí byrokracie
Berlusconi ' s interest is clear : he wants someone he can call and ask to look after Italy ' s interests - be it a forbidden government loan to Alitalia or some other favor . Berlusconiho motiv je zřejmý : chce mít v komisi někoho , komu bude moci zavolat a požádat ho , aby dbal na italské zájmy - ať už je to zakázaná vládní půjčka společnosti Alitalia nebo nějaká jiná službička
By failing to limit the size of the Commission and accepting the one - country / one - commissioner rule , the Constitution has turned the Commission into a body of national representatives . Tím , že se nepodařilo omezit velikost komise a zavedlo se pravidlo „ jedna země , jeden komisař , proměnila ústava komisi v jakýsi orgán národních zástupců
Back to business as usual in France . Francie je zpátky ve starých kolejích
But real tax cuts also mean spending cuts and , as elections loom barely a year from now , it is too late . Skutečné snižování daní však rovněž znamená snižování výdajů , a jelikož jsou na obzoru volby , které se budou konat za necelý rok , je už na takový krok příliš pozdě
But no European politician on the horizon is likely to take this approach . Na obzoru však není žádný evropský politik , který tento přístup pravděpodobně zvolí
But after all , it took Argentina nearly a century of mismanagement to go from almost the top of per capita income to its relative poverty today . Argentina byla nicméně špatně řízena bezmála celé století , než sklouzla téměř ze špičky žebříčku příjmů na hlavu do dnešní relativní chudoby
But no country can accumulate debt forever - and what cannot last sooner or later must end . Žádná země však nemůže hromadit dluhy donekonečna – a co nemůže trvat , musí dříve či později skončit
Before the dollar started to weaken , exports from the 25 EU member states were growing at 6 .5 % per year , compared with 2 % for consumption and 3 % for investment . Než začal dolar oslabovat , export z� 25 členských států EU rostl o 6,5 % za rok , oproti 2 % u spotřeby a 3 % u investic
But as the yen strengthens , Japan , too , seems to stop growing . Jak ale japonský jen posiluje , zdá se , že země také přestává růst
But this is unlikely , at least in the near future , given President Bush ' s ambitious fiscal plans and the continuing war in Iraq . To je však nepravděpodobné , přinejmenším v � nejbližší budoucnosti , kvůli ctižádostivým fiskálním plánům prezidenta Bushe a pokračující válce v � Iráku
But the relative decline in work hours is also due to trade unions ' success in winning compulsory vacation time . Relativní zkrácení pracovní doby ovšem také plyne z � úspěšnosti odborových organizací při prosazování povinné dovolené
But , again , this will not last forever . Zopakujme však , že to nebude trvat věčně
But don ' t be surprised if the next European downturn will be blamed on the US and the depreciation of the dollar . Neměli byste se ale nechat překvapit , bude - li vina za příští evropský pokles svalována na USA a na znehodnocování dolaru
But because reform in Europe is usually only discussed , the benefits fail to materialize : people work harder only when they are sure that tax rates are actually cut , and in financial markets the positive effects of lower government spending do not come before any reform is approved . Avšak vzhledem k tomu , že v Evropě se reformy obvykle jen diskutují , jejich přínosy se neproměňují ve skutek : lidé pracují pilněji , jedině když mají jistotu , že daňové sazby jsou skutečně nižší , a na finančních trzích se žádné pozitivní účinky nižších státních výdajů neprojeví , dokud není reforma schválená
But the saving rate even in households in their thirties has risen along with concern about reforms . Avšak míra úspor stoupá společně s obavami z reforem už v domácnostech třicátníků
But this will not happen as long as politicians keep talking about reforms , while doing virtually nothing to realize them . K tomu ale nedojde , dokud budou politici stále hovořit o reformách , aniž by udělali cokoliv významnějšího pro jejich uskutečnění
Before providing more aid or debt forgiveness two conditions need to be met . Dříve než poskytneme pomoc nebo odpustíme část dluhu , je třeba splnit dvě podmínky
But over time , people learn to live with high inflation and insulate the economy from its effects , thus reducing the revenues gained by the inflation tax . Ovšem postupem času se lidé naučí s vysokou inflací žít a izolují ekonomiku od účinků inflace , čímž sníží příjmy získané inflační daní
Brazil has been more successful than Argentina in raising tax revenues . Brazílie byla v navyšování příjmů z daní úspěšnější než Argentina
Brazil ' s government seems to lack the capacity to raise income taxes on the wealthy , which is outrageous given the country ' s level of inequality . Brazilská vláda jako by nebyla schopna zvýšit daně z příjmu bohatých , což je s ohledem na míru nerovnosti v zemi ostudné
But it underscores that decisions about what to delegate to the EU are often the result of short - sighted conflicts between national and European bureaucracies rather than the product of a carefully thought - out institutional design . Potvrzuje však to , že rozhodnutí o tom , co delegovat Evropské unii jsou spíše než produktem důkladně promyšlených institucionálních plánů namnoze důsledkem krátkozrakých konfliktů mezi vládami na národní úrovni a vládou evropskou
By remaining obsessed about the first decimal point of a deficit , even in a time of prolonged stagnation , Ecofin ( the Council of European finance ministers ) misses both the point of its mission , restraining the most profligate of government debtors , and the big picture about bringing growth to Europe . Svou přetrvávající posedlostí prvním desetinným místem deficitu , a to i v době přetrvávající stagnace , nechápe Ecofin - Rada Evropských ministrů financí - ani své poslání , když omezuje nejrozmařilejší z dlužících vlád , ani celkovou představu toho , jak do Evropy zpátky přinést růst
But , like the fight against subsidies to businesses , these are battles that are directed against state intervention , not private companies . Ale stejně jako v případě boje proti subvencím do obchodních společností se jedná o boj namířený proti státním zásahům , nikoliv proti soukromým firmám
But looks deceive . Ale zdání klame
Because the powerful sectoral interests that supported liberalization during the Uruguay Round – information technology , financial services , telecommunications – now have their own deals , the energy they once brought to the cause of broader trade liberalization has diminished sharply . Vzhledem k tomu , že mocné zájmy v jednotlivých průmyslových odvětvích , jež podporovaly liberalizaci během uruguayského kola – informační technologie , finanční služby , telekomunikace – dnes mají své vlastní dohody , energie , kterou dříve vkládaly do věci širší obchodní liberalizace , strmě oslabila
But efforts to reach an agreement to liberalize trade in 15 sectors soon faltered : the cost of selective liberalization in uncompetitive , but politically sensitive , sectors was simply too high for some governments to bear . Pokusy o liberalizační dohodu pro patnáct průmyslových odvětví ale brzy selhaly : náklady na selektivní liberalizaci v nekompetitivních , ale politicky citlivých sektorech prostě některé vlády neunesly
Because some industries no longer care about wide trade agreements because they have already benefited through a sectoral deal , the groups that normally see themselves as gaining from greater trade openness are too weak to offset the political influence of protectionist forces mobilized against liberalization . Poněvadž některé průmyslové sektory už nemají zájem na širších obchodních dohodách – mají prospěch ze sektorových dohod – , skupiny , jež za normálních okolností profitují z větší obchodní otevřenosti , jsou teď příliš slabé na to , aby kompenzovaly politický vliv protekcionistických sil mobilizovaných proti liberalizaci
But national governments inevitably have a particular interest in the powers of EU institutions in such key areas as foreign policy , criminal law , and taxation . V klíčových oblastech jako je zahraniční politika , trestní právo a daně je však nevyhnutelné , že národní vlády mají na pravomocích evropských institucí partikulární zájem
But the EU ' s institutions need to be modernized . Instituce EU se však musí modernizovat
But the precise arrangements for double majority voting need to be calibrated in a way that respects the particular concerns of all member states , while still ensuring that the new system is more efficient than its predecessor . Přesnou úpravu hlasování podle dvojité většiny je však zapotřebí kalibrovat způsobem , jenž zohlední jednotlivé zájmy všech členských států , avšak zajistí , že nový systém bude efektivnější než systém předcházející
But a few topics will have to remain subject to unanimous decision , given their special nature . Některá témata však vzhledem ke své zvláštní povaze budou i nadále muset podléhat jednomyslnému rozhodování
But we are united in our belief that sharing sovereignty and working together is the best - indeed , the only - way forward . Sjednocuje nás ovšem přesvědčení , že sdílet suverenitu a spolupracovat je nejlepší - ba jedinou - cestou vpřed
Bertie Ahern is Prime Minister of Ireland . Bertie Ahern je ministerským předsedou Irska
Between 1900 and 1987 about 170 million people were killed for political reasons not involving war . V letech 1900 až 1987 bylo z politických důvodů bez války zabito zhruba 170 milionů lidí
But Taiwan ’ s former President Lee Teng - hui thinks these arguments thin alibis for anti - democratic policies . Bývalý tchajwanský prezident Lee Tcheng - chuej si ale tvrdí , že tyto argumenty jsou jen chabým alibi jejich nedemokratické politiky
But history is something that must be freely analysed , not silenced out of deference . Dějiny se však musí svobodně analyzovat , ne z úcty umlčovat
Because of these stands , Palme has often been portrayed as a consistent adversary of tyrannies . Díky svým postojům byl často charakterizován jako zásadový odpůrce diktatur
By doing so they strengthen our democracies in ways that no other people can . Posilují tak naši demokracii způsobem , který u jiných spoluobčanů nemá obdoby
But not only demagogues like Jean - Marie Le - Pen and Europe ' s other lumpen extreme rightists incite trouble . Potíže ale nedělají jen demagogové jako Jean - Marie Le Pen a další extrémně pravicoví lumpové
But Ambassador Bernard did provide a service ; he helped us to recognize how widespread this new anti - Jewishness is . Přesto nám ale Jeho Excelence Bernard prokázal službu : díky němu aspoň víme , jak je toto nové protižidovství všudypřítomné
But it is now a more diffuse struggle than ever because an astonishing element in today ' s anti - Semitism is its flexibility . Je to ovšem náročný a nejasný boj , neboť jednou z podivuhodných vlastností dnešního antisemitismu je jeho pružnost
But anti - Zionism is becoming akin to anti - Semitism . Rozdíl mezi antisionismem a antisemitismem se ale čím dál víc stírá
But suppose someone said : I am only against the existence of Great Britain , I am not anti - British ! Or if somebody told me that I love Swedes , but Sweden should be abolished . You would not believe them . Ale co kdyby někdo prohlásil : Jsem jenom proti existenci Velké Británie , ale protibritský nejsem . Nebo kdyby mi někdo řekl : Mám rád Svédy , ale Svédsko by se mělo zrušit . Ani já ani vy byste mu nevěřili
But the success of any such deal depends as much on the men who will carry out the inspections as on the details of when , where , and how they are carried out . Úspěch takové domluvy ale závisí nejen na tom , kdy , kde a jak budou inspekce prováděny , ale na lidech , kteří je budou provádět
But Blix reproached Kay for his attitude . Blix Kayovi jeho postoj vyčítal
Blix had opposed the raid . Blix s Kayovou razií nesouhlasil
But , as the current scandal surrounding the UN ' s administration of the Iraq oil for food program demonstrates , and as the world remembers the Rwanda genocide that began ten years ago , respect for the UN should be viewed as something of a superstition , with Secretary General Kofi Annan its false prophet . Avšak dnes , kdy se nad správci programu OSN „ ropa za potraviny vznáší skandál a svět si připomíná genocidu ve Rwandě , jež začala před deseti lety , by se na úctu vůči OSN mělo pohlížet tak trochu jako na pověru a na generálního tajemníka Kofiho Annana jako na jejího falešného proroka
But a leader ought to be judged by his or her actions when important matters are at stake . Lídra je ovšem třeba soudit podle jeho skutků v okamžicích , kdy jsou v sázce zásadní hodnoty
Between 1993 and 1996 , Annan was Assistant Secretary - General for UN Peacekeeping Operations and then Under - Secretary - General . V letech 1993 až 1996 byl Annan náměstkem generálního tajemníka pro mírové operace OSN a později zástupcem generálního tajemníka
But huge numbers of Europeans believe that something is fundamentally wrong with the Israelis : they never compromise ; they prefer using military means to solve political problems . Zástupy Evropanů jsou však přesvědčeny , že s Izraelci je něco zásadního v nepořádku : nikdy nedělají kompromisy a při řešení politických problémů dávají přednost použití vojenských prostředků
But what Europe forgets is how those ideologies were overcome . Evropa však zapomíná , jak byly tyto ideologie přemoženy
By equating the murderer and the victim , we wash our hands . Položením rovnítka mezi vraha a oběť si nad situací myjeme ruce
But if the EU ever begins to offer China extensive exports of powerful and offensive weapons systems , the military power of the People ’ s Liberation Army would be able to defeat Taiwan ’ s defense forces . Pokud však EU někdy začne Číně nabízet rozsáhlý export výkonných a útočných zbrojních systémů , pak bude vojenská síla Lidově osvobozenecké armády schopna porazit obranné složky Tchaj - wanu
But now Sweden is revealing that it , too , lacks political morality . Švédsko však dnes ukazuje , že i ono postrádá politickou morálku
But a call from Prime Minister Persson was enough to render the Conservative party leader Fredrik Reinfeldt docile . Stačil však jediný telefonát premiéra Perssona , aby se lídr Konzervativní strany Fredrik Reinfeldt začal chovat povolně
By whispering “ Ericsson ” into Reinfeldt ’ s ear , it seems , Persson achieved the desired result . Zřejmě tedy zašeptal do Reinfeldtova ucha slovo „ Ericsson “ a dosáhl kýženého výsledku
But Reinfeldt , like Jacques Chirac , has forgotten something . Reinfeldt však podobně jako Jacques Chirac na něco zapomněl
But today , many Swedes , like others around the world , are having second thoughts . Dnes je však mnoho Švédů , stejně jako dalších lidí po celém světě , na vážkách
But the EU ’ s habit is not to defeat the UN ’ s extremists , but to make strange compromises with them . Extremisty v OSN však EU nemá ve zvyku porážet , ale raději s nimi dělá podivné kompromisy
But as someone trained in American law who has taught at an American law school , I also am aware of the shortcomings in how Sharia is applied , especially in its treatment of women . Ale protože jsem studoval také americké právo a učil právo na americké univerzitě , rozumím také nedostatkům v uplatňování práva šaría , zvlášť pokud jde o ženy
But attention to sensational cases of amputation and death by stoning , while justified , obscures the reality that the bulk of Sharia cases involve family matters and ordinary commercial law . Senzacechtivost soustřeďuje pozornost okolního světa jen na případy amputace nebo ukamenování a zakrývá skutečnost , že většina případů , které šaría řeší , se týkají rodinných záležitostí a běžného obchodního práva
But freedom of expression resulted in more militant religious positions . S koncem vojenské diktatury v Nigérii a s návratem k civilní , volené vládě získali občané země nespočet prospěšných svobod
Backing the Right Horse in Pakistan Trójský kůň z Pákistánu
But General Musharraf , Pakistan ’ s self - appointed president since October 1999 , is leaving little to chance . Generál Mušarraf , který se v říjnu roku 1999 sám ustanovil prezidentem , však nenechává nic náhodě
But this is a specious claim . To je ovšem zavádějící argumentace
But they remain a minority ( if a noisy one ) , and with many of their leaders under arrest , pose no significant threat to the military . Stále však zůstávají v menšině ( jakkoli o sobě dává slyšet ) , ale vzhledem k tomu , že mnoho jejich vůdců je zatčeno , nepředstavují pro armádu vážnou hrozbu
But this should not exempt his regime from international pressure to abide by the Supreme Court ’ s timetable for democratic restoration . To ale nijak jeho režim neopravňuje k tomu , aby se přestal řídit harmonogramem Nejvyššího soudu pro znovunastolení demokratického pořádku
Byung - joon Ahn Byung - joon Ahn
But without even stronger signs from President Kim that another big round of layoffs will be supported by government , it is unlikely that the chaebol will do much more restructuring on their own . Ale bez dalších a silnějších signálů ze strany presidenta Kima , že další velká vlna nezaměstnaných bude podpořena vládními opatřeními , je velmi nepravděpodobné , že samy chaeboly budou moci pro restrukturalizaci udělat více
Because no social safety net protects workers , the government is finding it next to impossible to keep unions as partners in its corporatist design . A tak pracující nechrání žádná síť sociálního zabezpečení a vláda dospěla k přesvědčení , že je téměř nemožné udržet odbory coby partnery ve svém korporativistickém modelu
But ambitious domestic and foreign policy reforms demand public and political support . Ovšem ambiciózní reformy domácí a zahraniční politiky vyžadují veřejnou i politickou podporu
Byung - joon Ahn is professor of political science at Yonsei University in Seoul . Byung - Joon Ahn je profesorem politických věd na soulské Yonsei University
Byung - joon Ahn Byung - joon Ahn
But it is also true that this opening failed to change North Korea ' s behavior in any fundamental way . Na druhé straně je ale pravda , že toto postupné otevírání se světu chování Severní Koreje nijak zásadně nezměnilo
Byung - joon Ahn is Visiting Professor of International Relations at the National Graduate Institute for Policy Studies ( GRIPS ) and a Member of the Korean National Academy of Sciences . Bjung - džon Ahn je hostujícím profesorem mezinárodních vztahů na Národním postgraduálním institutu politologie ( GRIPS ) a členem Korejské národní akademie věd
Byung - joon Ahn Byung - joon Ahn
But couple the generational changeover thaty put him in office with a strong popular desire for continued engagement with North Korea - - notwithstanding North Korea ' s growing nuclear brinkmanship - - and the recipe is complete for disputes with the US . Přimícháme - li ke generační změně , která jej vynesla do nejvyšší funkce v zemi , silnou touhu veřejnosti pokračovat v námluvách se Severní Koreou - navzdory severokorejskému zahrávání si s jaderným ohněm - , je na neshody a hádky se Spojenými státy už předem zaděláno
Bush apologized twice for the deaths of the girls , demands continue to escalate for changing the Status of Force Agreement ( SOFA ) that governs the legal treatment of American troops stationed in South Korea . I když se George W . Bush za smrt dívek dvakrát omluvil , nepřestávají sílit požadavky , aby došlo k úpravě Dohody o statutu síly ( SOFA , Status of Force Agreement ) , jíž se řídí právní přístup k americkým jednotkám rozmístěným v Jižní Koreji
Byung - joon Ahn is Visiting Professor of International Relations at the National Graduate Institute for Policy Studies , Tokyo and a Member of the Korean National Academy of Sciences . Bjung - džon An je hostujícím profesorem mezinárodních vztahů na Národním postgraduálním institutu politologie v Tokiu a členem Korejské národní akademie věd
Byung - joon Ahn Byung - joon Ahn
But North Korea ' s latest actions are making much of Asia hopeless . Poslední jednání Severní Koreje však uvrhuje do beznaděje velkou část Asie
But the question everyone from Tokyo to Seoul and from Washington to Moscow is asking is this : will China act in time ? Otázka , již si kladou všichni od Tokia po Soul a od Washingtonu po Moskvu , tedy zní : začne Čína jednat včas ?
But this is nothing more than a political diversion . To však nelze označit za nic jiného než za odvádění pozornosti
But that should not surprise anyone : the North Korean regime has always been committed to making military power the first priority in the state budget . Tento fakt by však neměl nikoho překvapovat : pro severokorejský režim byla snaha stát se vojenskou mocností vždy ,, první prioritou ve státním rozpočtu
Byung - joon Ahn is Visiting Professor of international relations at the National Graduate Institute for Policy Studies , Tokyo , Japan , and a Member of South Korea ' s National Academy of Sciences . Bjung - džon An je hostujícím profesorem mezinárodních vztahů na Národním postgraduálním institutu politologie v Tokiu a členem Jihokorejské národní akademie věd
Because of its weak economy , Turkey would be eligible for substantial EU assistance . Vzhledem ke slabé ekonomice by se Turecko stalo uchazečem o významnou pomoc ze strany EU
But the same is true for any other democracy , where radical groups could well misuse the democratic process for their purposes . Totéž však platí pro jakoukoliv jinou demokracii , kde mohou radikální skupiny snadno zneužít demokratického procesu k vlastním cílům
Barring a last - minute change of heart , European heads of government will sign off this month on a new agreement to beef up the European Union ’ s foreign policy machinery by strengthening the role of the EU High Representative . Nedojde - li na poslední chvíli ke změně stanoviska , evropské hlavy vlád uzavřou tento měsíc podpisem nové smlouvy ke zdokonalení zahraničněpolitického aparátu Evropské unie prostřednictvím posílení role Vysokého představitele EU
But this welcome institutional innovation will not answer a more fundamental question : is Europe serious about having a coherent and vigorous foreign policy ? Tato vítaná institucionální inovace ovšem neodpoví na zásadnější otázku : bere Evropa budování soudržné a důrazné zahraniční politiky vážně ?
But next year , America elects a new president , and Europeans will no longer have the luxury of blaming the world ’ s woes on George W . USA si ovšem příští rok zvolí nového prezidenta a Evropané přijdou o luxus svalování viny za strasti světa na George W . Bushe
But too often Europe ’ s latent power has been squandered by introversion and division . Latentní moc Evropy se ovšem velice často promrhá introverzí a nejednotou
But when it comes to voting on issues like human rights , too many developing countries forget about this and side with China in opposition to the EU . Když ale dojde na hlasování v otázkách , jako jsou lidská práva , velmi mnoho rozvojových zemí na to zapomíná a staví se po bok Číny jako odpůrci EU
But the interior decoration had one unique element – an artificial wall with windows separating a part of the restaurant hall . Výzdoba interiéru ale měla jeden unikátní prvek – falešnou zeď s okny , která oddělovala část restauračního sálu
Behind the wall was a stage set of a village yard . Za zdí byly kulisy venkovského dvorku
Back then , it was called “ Uzbekistan ” and was nothing more than an obligatory culinary demonstration of the supposedly unbreakable union of the USSR ’ s fifteen fraternal republics . Tehdy se jmenovalo „ Uzbekistán “ a nebylo ničím víc než obligátní kulinářskou demonstrací údajně nerozbitného pouta mezi patnácti bratrskými republikami SSSR
But the Soviet past , not ethnic motifs , are the biggest element in contemporary Muscovite restaurant design . Nejsilnějším prvkem současného moskevského restauračního designu ovšem nejsou etnické motivy , ale sovětská minulost
But the main attraction is a shooting gallery where patrons can test their skills between courses . Hlavní atrakcí je ale střelnice , kde si zákazníci mohou mezi chody vyzkoušet svůj um
Barking Alsatian dogs , stern guards , and waiters dressed in inmate uniforms work hard to recreate the gulag ’ s sinister atmosphere . Oživit děsivou atmosféru gulagu se usilovně snaží štěkající vlčáci , přísné stráže a číšníci ve vězeňských uniformách
But fate might also just as suddenly wash him away . Proud osudu jej ale může stejně náhle odnést pryč
But this case is not about oligarchs trying to interfere in politics ; it is about a group of artists and curators whose professional activities have unexpectedly turned into a political hot potato . V tomto případě se nejedná o oligarchy , kteří se snaží vměšovat do politiky , nýbrž o skupinu umělců a kurátorů , jejichž profesní činnost se nečekaně změnila v horký politický brambor
But the Orthodox fundamentalists found the art blasphemous and offensive , and some trashed the exhibition . Pravoslavným fundamentalistům však umění připadalo rouhačské a urážlivé a někteří z nich výstavu zdemolovali
But unemployment is high because of taxes and excessive protection for those employed , which prevents the market from creating new employment opportunities . Ale nezaměstnanost je vysoká díky zdanění a nadměrné ochraně těch , co práci mají , což trhu brání vytvářet nové pracovní příležitosti
Both benefits and demerits , however , are much weaker than in countries that remain outside the euro area . Výhody i nevýhody jsou však podstatně menší než v zemích , které zůstávají mimo eurooblast
But this short - run fall in the price of oil should not let us lose sight of the long - term political problem ; namely the fact that the major part of the present oil production is concentrated in countries governed by autocracies which use oil resources to maintain repressive patronage regimes , finance extravagant consumption by the elites , and acquire a terrifying amount of arms . Krátkodobý pokles cen ropy by nám ovšem neměl dát zapomenout na jistý dlouhodobý politický problém : konkrétně na skutečnost , že nejvýznamnější část světové ropné produkce je soustředěna v zemích , v nichž panují autokracie , které ropné zdroje využívají k udržení svých represivních režimů , k financování nadměrné spotřeby elit a k získávání děsivého množství zbraní
But non - conventional oil reserves exist , and if one adds to it that the conventional reserves are sufficient to cover world consumption needs for the next few decades , it is clear that the problem of oil is not its scarcity . Existují však , a uvědomíme - li si , že tradiční ložiska ropy postačí k pokrytí světové spotřeby na několik příštích desetiletí , je jasné , že problémem ropy není její nedostatek
By increasing the “ rate of real exchange , ” inflation will help slow the Irish economy unless the growth of productivity is sufficient to maintain competitiveness . Zvyšováním „ reálného směnného kursu “ pomůže inflace zpomalit irskou ekonomiku , pokud růst produktivity nestačí k tomu , aby udržel konkurenceschopnost
But the amount of uncertainty over the effects posed by Ireland ’ s budget is enormous and the macroeconomic dimensions minuscule : the reduction in Ireland ’ s budget surplus is only of . 4 % of GDP . Míra nejistoty ohledně dopadů irského rozpočtu je obrovská , ale makroekonomické dimenze miniaturní : snížení přebytků irského rozpočtu představuje jen 0, 4 procenta HDP
But empirical evidence on this point is practically nonexistent ; the econometric model of the Commission simply assumes that this is true , and that ’ s that . Empirické důkazy v tomto ohledu ale prakticky neexistují ; ekonometrický model Evropské komise jednoduše předpokládá , že tak se věci mají a basta
But the real if unspoken warning is this : something must be done to limit the ambitions of the Commission and of Commissioner Solbes and bring them back to reality . Skutečné , i když nevyřčené varování je ovšem toto : ctižádosti Evropské komise a komisaře Solbese je nutno srazit hřebínek a ukázat jim , jaká je realita
Britain , France , and Spain are working on an opposing plan that will consolidate EU executive powers among the biggest EU states . Británie , Francie a Spanělsko pracují na protinávrhu , který má soustředit výkonnou moc EU do rukou největších členských států Unie
But what is the right level ? Která je ale ta pravá ?
But national preferences are diverse , and if mechanically imposed , fiscal centralization might incite resistance . Bude - li však fiskální harmonizace uplatňována mechanicky , půjde proti rozdílným národním zájmům a mohla by narazit na potencionálně rizikový odpor
But they can succeed by displaying comparable wisdom and foresight . Pokud prokáží moudrost a prozíravost , bezpochyby uspějí
Building democracy out of political cultures and civic habits riddled by state violence is no easy task . Výstavba demokracie na politických kulturách a společenských zvyklostech zdeformovaných potlačováním lidských práv není snadný úkol
Based on my own experience as Argentina ’ s first democratically elected president after the collapse of its military junta , I know that this is a long , complex , and painful process . Byl jsem prvním demokraticky zvoleným prezidentem Argentiny po pádu vojenské junty v zemi a proto vím , že se jedná o dlouhý a strastiplný proces
But if a social consensus arises that the judiciary is insufficient to guarantee or safeguard individual rights as well as the division of power between the legislative , executive , and judicial branches of government , that lack of trust could lead to social dismemberment . Pokud se totiž společnost shodne na tom , že soudní moc není dostatečnou zárukou či ochranou práv jednotlivce ani rozdělení sil mezi legislativní , exekutivní a justiční větví vlády , může taková nedůvěra vyústit v rozštěpení společnosti
But a society ’ s decision to waive punishment for human rights violators is not necessarily a sign that its moral awareness remains stunted . Rozhodne - li se společnost upustit od potrestání narušitelů občanských práv , nemusí to ještě být známkou nedospělosti jejího mravní vědomí
But the contrary is true . Ale opak je pravdou
BUENOS AIRES : Ceaseless change seems to be at the heart of today ’ s global civilization . BUENOS AIRES : Zdá se , že neustálé změny jsou jádrem dnešní globální civilizace
Because of this , countries that consider their domestic realities as sacrosanct find themselves unable to assimilate change or foresee its direction . A proto země , které se starají o domácí záležitosti s maximální péčí , jako o věci zcela posvátné , pojednou shledávají , že nejsou schopny tyto změny vstřebat a už vůbec předvídat jejich další směr
By concentrating wealth narrowly , globalization produces more threats than opportunities . Tím , že globalizace napomáhá tomu , že se světové bohatství koncentruje do stále užší skupiny zemí , či obyvatelstva , nakonec vyvolává mnohem více obav než pozitivních očekávání
By limiting prospects for growth for many people , today ’ s international economic order is inconsistent with the ideals of the great democratic revolution of our century , which says that no inhabitant of the world should be left behind . Vzhledem k tomu , že mnoho lidí má velmi omezené vyhlídky na vlastní růst , zdá se , že dnešní mezinárodní ekonomický pořádek je zcela v rozporu s ideály velkých demokratických revolucí našeho století , jež říkají , že žádný člověk by neměl být opomenut
By contrast , we in Latin America and Eastern Europe know that democracy has trouble surviving in times of crisis , poverty , and isolation . Oproti tomu , my v Latinské Americe a stejně tak obyvatelé Evropy východní nyní dobře víme , že demokracie má v dobách krizí , chudoby a isolace obvykle velké potíže , aby vůbec přežila
But to create an international order based on law and not force – economic force having replaced military might – it is necessary to strengthen and spread multilateralism into political fields as well in economic ones . Proto je vytvoření mezinárodního pořádku založeného na právu a nikoliv síle – síle ekonomické , která jen nahradila tu vojenskou – tak nezbytné , aby bylo možné posílit a rozšířit multilateralismus také do politické a konečně i ekonomické sféry
But in agreeing to open regional economies to imports , poor and developing countries must be allowed some means to protect their new industries . Ale s tím , jak se tyto chudé rozvojové země otevřou regionálním ekonomikám a povolí jejich importy do svých zemí , musejí také získat nějaké prostředky , kterými by mohly ochránit své nové podniky
But monopolies of wealth are just as pernicious . Ovšem monopoly bohatství jsou přímo zhoubné
But America ' s interest in Iraqi oil was not driven either by economics or energy policy . Americký zájem o iráckou ropu ovšem nebyl veden ani hospodářskou , ani energetickou politikou
Before the invasion , Iraq ' s oil production capacity reached three million barrels per day . Před invazí irácká kapacita těžby ropy dosahovala tří milionů barelů denně
But the question remains : will output growth continue following the transfer of sovereignty to an Iraqi government at the end of June ? Otázka ovšem přetrvává : bude růst produkce pokračovat i po převodu suverenity na iráckou vládu z konce června ?
But lower oil prices , coupled with expectations of a decline in demand , would in turn put pressure on oil - producing countries to reduce planned investments in production capacity or even to mothball major projects , as they have done in the past , leading to a decline in oil supplies . Nižší ceny ropy , společně s očekáváním poklesu poptávky , by však ve výsledku na producenty ropy vyvíjely tlak , aby omezovali plánované investice do výrobní kapacity , nebo dokonce aby uložili k ledu zásadní projekty , jak se stalo už v minulosti , což by vedlo ke snížení nabídky ropy
But the Iranian government is under economic and political pressure to supply increasing amounts of electricity to its growing population and fragile economy . Íránská vláda je však pod ekonomickým a politickým tlakem , aby zajišťovala čím dál větší množství elektřiny pro svou rostoucí populaci a křehké hospodářství
But even under these extreme circumstances , Iran will still need its oil revenue . I za těchto krajních okolností ovšem Írán bude potřebovat své ropné příjmy
But America ’ s determination to destabilize Iran and the Iranian government ’ s determination to retain power reduce the likelihood of this scenario . Pravděpodobnost tohoto scénáře ovšem snižuje jak americké odhodlání destabilizovat Írán , tak odhodlání íránské vlády udržet si moc
Because economies were growing , workers voluntarily accepted continuous increases in the taxes paid to finance the pension system . Vzhledem k tomu , že ekonomiky rostly , pracující dobrovolně akceptovali postupné navyšování daní určených k financování důchodového systému
Because worries about a “ widening Atlantic ” gap have existed since the early 1970 s , it is tempting to proceed as if transatlantic relations will remain on roughly the same wavelength as before . O obavách z „ prohlubování atlantické propasti “ se mluví už od počátku sedmdesátých let , což svádí ke zdání , že by transatlantické vztahy mohly zůstat i nadále na zhruba stejné vlnové délce jako dosud
But this is loneliness disguised as leadership and is not in America ’ s interest . To je však osamělost převlečená za vůdcovství a to není v americkém zájmu
But recurring signs of US nervousness about the nature of this process exist . Na americké straně je přesto znát nervozita , pokud jde o povahu tohoto procesu
But if the Union encroaches on your rights , access to a court may be closed because the Union happens to have no legal personality ! Ale pokud do vašich práv zasáhne Unie , u soudu se zřejmě nedovoláte , protože Unie vlastně nemá žádnou právní subjektivitu
But Europe ' s institutions are hard to criticize because they produce acts that ordinary people cannot name or understand . Evropské instituce lze však jen ztěží kritizovat , poněvadž produkují zákony , kterým řadoví občané nerozumí a ani je neumí pojmenovat
By god , we can fight about the law Cirami ! Would things be the same if the bill were called Regulation 75 ? Tak , a můžeme se pohádat o ,, Ciramově zákoně ! Jak by to asi vypadalo , kdyby se zákon jmenoval ,, Nařízení 75 ?
Because Europe has so many bodies that legislate - the Council of Ministers , the Council for Agriculture , the Council for Industry , the Council for the Environment , etc . - we cannot know who is doing what and why . Protože Evropa má řadu orgánů , které mohou vydávat zákony - Radu ministrů , Radu pro zemědělství , Radu pro průmysl , Radu pro životní prostředí - , nejsme s to určit , kdo dělá co a proč
But if the people are to ordain a Constitution for Europe , all of their ties and values will need to be respected by that Constitution . Avšak k tomu , aby se lidé evropskou ústavou řídili , je zapotřebí , aby taková ústava respektovala jejich vazby a hodnoty
BRUSSELS : Creating the euro – a revolutionary innovation in an EU whose nature is to evolve slowly , by fits and starts – provoked debate across the continent and beyond . BRUSEL : Euro – vskutku revoluční novinka pro Evropskou unii , jež má v povaze vyvíjet se pomalu , nárazově – vyprovokovalo bouřlivou debatu nejen v Evropě , ale i mimo ni
Because all EU governments know that , for the foreseeable future , Europe will be capable of only modest military operations there is no great value in defining now how the Rapid Reaction Force will be used . Poněvadž všechny vlády zemí EU vědí , že v dohledné době bude Evropa schopna provádět jen skromné vojenské operace , není žádná zvláštní potřeba definovat , jak by jednotky rychlého nasazení měly vypadat
Because no single EU state can provide the dominant leadership America provided NATO during the Cold War , Britain , France , and Germany must assume this role in Europe . Protože žádný jediný stát v rámci EU není schopen ujmout se dominantního vedení , které během studené války zastávaly Spojené státy , musí tuto roli na sebe vzít Británie , Francie a Německo společně
But if these three are determined to push ahead , they will represent the will of most , if not all , other EU members . Pokud ale tyto tři státy s rozhodností vytrvají , stanou se reprezentanty většiny , ne - li všech členských zemí EU
But their commitment to Europe ’ s military revolution is bound to move them closer to fulfilling them . Jejich odevzdanost evropské vojenské revoluci je ale dozajista přiblíží natolik , aby tento úkol mohly splnit
But the real story is very different . Ve skutečnosti je to ale úplně jinak
Big drug companies actually spend relatively little on R & D – far less than they spend on marketing and administration and even less than what they have left over in profits . Velké farmaceutické firmy na výzkum a vývoj vydávají relativně málo – mnohem méně než na marketing a administrativu , ba dokonce méně , než kolik jim zbude na ziscích
But they spent over twice as much , a whopping 31 % , on marketing and administration . Víc než dvakrát tolik , úděsných 31 % , však utratily za marketing a administrativu
Bulent Aras Bulent Aras
By modernizing and democratizing at home , Turkey ’ s politicians gained self - confidence in their ability to conduct a successful regional policy . Díky modernizaci a demokratizaci doma získali turečtí politici důvěru ve svou schopnost vést úspěšnou regionální politiku
Bülent Aras , a Professor of International Relations at Fatih University in Istanbul , is an independent political consultant on Turkish and Middle Eastern affairs . Bülent Aras , profesor mezinárodních vztahů na Fátihově univerzitě v Istanbulu , je nezávislým politickým poradcem pro otázky Turecka a Blízkého východu
Because America doesn ' t intend to hold talks . Protože Amerika se nemíní účastnit rozhovorů
But be realistic . Ale mějme rozum
But the ghosts of past violence are not confined to Central America . Démoni někdejšího násilí nejsou výsadou zdaleka jen Střední Ameriky
by providing for basic human needs and promoting the stability and well � being of their societies we will all pay the price . postarat se o základní lidské potřeby , stabilitu a blaho společnosti – , doplatíme na to všichni
Beyond the Sino - Japanese Rivalry Za clonou čà ­ nsko -japonskà © řevnivosti
But this is not the whole story . To ale nepostihuje celà ½ obraz
Both countries covet access to Russian reserves , especially those located in the Angarsk fields of Siberia . Obě země touž à ­ po pří stupu k ruský m zà ¡sobám , obzvlà ¡Å ¡ tě k rezervà ¡ m z angarský ch naleziÅ ¡ ť na Sibiři
But this backdrop of contention and competition masks emerging collaborative aspects of Sino - Japanese relations that are profoundly important , but which , unfortunately , seem to the world ' s media to be too mundane to sell . Tyto kulisy neshod a soupeřenà ­ zakrý vajà ­ v čí nsko -japonský ch vztazà ­ ch nově vznikají cà ­ prvky spoluprá ce , kterà © jsou sice nesmà ­ rně důležità © , ale světovà ¡ mà © dia je bohuž el považ ujà ­ za pří liÅ ¡ nudnà ¡ , a tedy ⠀žneprodejnà ¡
But both countries now place a premium on extending their economic interdependence . Obě země v současnosti ale kladou velkà ½ důraz na rozÅ ¡iřovánà ­ vzà ¡jemnà © hospodà ¡řskà © zà ¡ vislosti
But there are also compelling economic and political inducements toward cooperation that prevent these rivalries from developing into full - blown crises . AvÅ ¡ ak existuje takà © přesvědčivà ¡ hospodà ¡řskà ¡ a politickà ¡ motivace ke spoluprà ¡ ci , kterà ¡ nedovolà ­ , aby se tyto projevy řevnivosti proměnily v otevřenou krizi
Because the possible outcomes of global warming in the absence of mitigation are very uncertain , though surely bad , the uncertain losses should be evaluated as being equivalent to a single loss greater than the expected loss . Vzhledem k tomu , že možné následky globálního oteplování za neexistence zmírňování jsou velice nejisté , třebaže jistě zlé , nejisté škody je třeba vyhodnotit jako rovnající se jediné újmě větší , než je újma očekávaná
Both GDP and industrial production fell by 5 % in 1998 , and the IMF forecast a further decline in GDP of 9 % in 1999 . V roce 1998 jak HNP , tak i průmyslová výroba klesly o 5 % , a předpověď MMF byla , že v roce 1999 čeká zemi další pokles HNP ve výši 9 %
Big enterprises pay ever more of their taxes in real money rather than in promissory notes of dubious value . Velké podniky dokonce platí více daní , a to reálnými penězi , a ne dlužními úpisy pochybné hodnoty
But the most over - hyped argument concerns Russia ’ s feeble tax collection . Nicméně ten nejpodlejší argument se týká nedostatků při výběru ruských daní
But this obscures the real issue , which is excessive government expenditures . Zatemňuje skutečnou podstatu celého problému , kterou jsou nadměrné vládní výdaje
Barter and arrears ( ie , debts between factories and firms ) , long major concerns , are also diminishing . Výměnné , barterové obchody , stejně jako pohledávky ( čímž jsou míněny dluhy mezi jednotlivými továrnami a firmami ) , jež byly dlouhodobě v centru velkého zájmu , rovněž téměř vymizely
But the cause of Russia ’ s so - called capital flight is a poor bank system and its dysfunctional tax system . Nicméně příčinou takzvaného ruského útěku kapitálu byl a je nedokonalý bankovní systém Ruska a jeho disfunkční daňový systém
Because of these three very visible fault lines , some Russians describe their country as having distinct security , economic , and political / business governments . Podle některých Rusů má jejich země vzhledem k těmto třem velmi viditelným dělicím liniím tři zřetelně oddělené vlády : bezpečnostní , hospodářskou a politicko - podnikatelskou
But , as under Yeltsin , it is the oligarchic faction that dominates , for it controls the Presidential Administration , the Council of Ministers , two centrist parliamentary factions , and much of Russia ’ s oil , aluminum , railways and nuclear industries . Leč tak jako v Jelcinově éře i dnes ve skutečnosti vládne oligarchická frakce , neboť má ve svých rukou celou prezidentskou správu , Radu ministrů , dvě centristické parlamentní frakce a větší část ropného , hliníkového , železničního a jaderného průmyslu Ruska
By slashing subsidies from regional budgets , federal revenues increased from 9 % of GDP in 1998 to 17 % of GDP this year . Poté , co byly oblastním rozpočtům radikálně sníženy příděly na dotace , vyšplhaly se federální příjmy z 9 procent HDP v roce 1998 na celých 17 procent v roce letošním
Billions of dollars are siphoned off each year through companies allegedly controlled by Gazprom managers . Přes společnosti , které jsou údajně pod kontrolou vysokých manažerů Gazpromu , je každoročně vytunelováno několik miliard amerických dolarů
Beside Gazprom , the banking system is Russia ’ s economic black hole . Vedle Gazpromu je černou dírou hospodářství ruský bankovní systém
Because he is not involved in the power struggle , and since banking reform is a huge task , nobody seems prepared to take him on . Protože on se boje o moc neúčastní a protože reforma bankovnictví je obrovský úkol , nikdo si s ním nechce začínat
But another key aspect of the Yeltsin era - its rollicking debates - has fallen silent . Mizí však jiná klíčová stránka Jelcinovy éry , totiž její žoviální a otevřené debaty
But if the exchange rate is about to cause trouble , there is still good news on the money front . Směnný kurz sice je příčinou problémů , ale jinak snad ve finanční oblasti svítá na lepší časy
Both chambers of the parliament are reformist . Obě komory parlamentu jsou reformě orientované
But as Europe ' s most recent parliamentary election shows , Sweden ' s Social Democrats - - in power for 61 of the past 70 years - - remain relatively immune to serious challenges from the right . Ale jak ukazují zatím poslední parlamentní volby v Evropě , švédští sociální demokraté - kteří byli za posledních 70 let u moci 61 let - zůstávají vůči seriózním výzvám pravice relativně imunní
But he has done nothing remarkable since winning again in 1998 . Avšak od voleb v roce 1998 , v nichž opět vyhrál , neudělal už nic , co by stálo za zmínku
But force of character cannot mask real problems and a changing political agenda . Síla charakteru ovšem nedokáže zakrýt skutečné problémy a měnící se politické priority
But Prime Minister Persson , kowtowing to the trade unions , insists on blocking labor immigration altogether for the next decade . Ovšem premiér Persson v podlézavém gestu vůči odborům trvá na zastavení veškeré imigrace na příštích deset let
But Swedes have shown that still like the welfare state . Svédové nicméně opět ukázali , že sociální stát se jim líbí
But the flow of goods between countries continues to contract even more than it should . Tok zboží mezi zeměmi se ale nadále zužuje , a to víc , než by měl
But there is no reason to believe that this will work any better . Nemáme ale žádný důvod věřit , že to bude fungovat lépe
But these economies are small , and most are not highly diversified ; Tyto ekonomiky jsou ovšem malé a ne příliš diverzifikované ;
But the charges against Khodorkovsky are as flimsy as they are tendentious : the privatization case had been amicably settled previously , and Khodorkovsky has merely used tax avoidance schemes that are commonplace in Russia - - and that have been upheld in court . Obvinění vznesená proti Chodorkovskému jsou ale stejně chatrná jako tendenční : zmiňovaná privatizační kauza už byla v minulosti mimosoudně urovnána a Chodorkovský využíval pouze takové postupy vyhýbání se daním , jež jsou v Rusku běžné - a jež byly soudně potvrzeny
But managed democracy now threatens to unravel all three of his real achievements . Teď ale hrozí , že , , řízená demokracie rozleptá všechny tři Putinovy předchozí úspěchy
But although Russians dislike the powerful , and cherish underdogs and martyrs , a man in jail no longer looks strong . Ovšem ačkoliv Rusové nemají v oblibě silné jedince a v srdcích chovají předem poražené hrdiny a mučedníky , muž uvržený do žaláře už nevypadá nikterak mocně
By balancing between ex - KGB people and big businessmen , he seemed independent of both . Tím , že balancoval mezi členy někdejší KGB a podnikatelskými magnáty , zdálo se , že je nezávislý na obou
But the oligarchs mobilized behind Anatoly Chubais , who ousted Korzhakov and his circle by June . Oligarchové se ale zmobilizovali za Anatolijem Čubajsem , který Koržakova a jeho kroužek do června vypudil
But , having curried favor with Russia ' s media , they were unaccustomed to criticism - - and rendered helpless when it appeared . Ale vzhledem k tomu , že si předcházeli ruská média , nebyli zvyklí na kritiku - a jakmile se objevila , byli bezmocní
By arresting Khodorkovsky , Putin has revealed his authoritarian nature to the entire world . Zatčením Chodorkovského prozradil Putin celému světu svou autoritářskou povahu
Because he wants to make all decisions , he replaced a strong prime minister and chief of staff with two men unable to make decisions . Silného premiéra a vedoucího prezidentské kanceláře proto nahradil dvěma chabými muži
Because liberal economic reforms harm their interests , such reforms have been abandoned . Liberální hospodářské reformy poškozují jejich zájmy , a proto od nich bylo upuštěno
Both the Ukrainian revolution and high economic growth have been caused by President Leonid Kuchma ’ s patent habit of playing everybody against everybody , while abstaining from fair play . Ukrajinská revoluce i vysoký hospodářský růst jsou výsledkem zvyku prezidenta Leonida Kučmy hrát se všemi proti všem a ignorovat fair play
But Russia ’ s stellar economic performance has little to do with Putin ’ s policy , and a lot to do with the reforms Yeltsin embraced . Hvězdná hospodářská výkonnost Ruska však souvisí jen málo s Putinovou politikou a dosti významně s reformami , které přijal Jelcin
By 1998 , Russia already had achieved a critical mass of markets and private enterprise , while the financial crash of that year worked like a catharsis , forcing the government to abolish enterprise subsidies that underpinned a devastating budget deficit of some 9 % of GDP . Už do roku 1998 Rusko získalo kritické množství trhů a soukromých podniků , přičemž finanční krach onoho roku zapůsobil jako katarze a přiměl vládu k upuštění od podnikových dotací , o něž se opíral zničující rozpočtový deficit ve výši nějakých 9 % HDP
But growing authoritarianism also hit business . Sílící autoritářství ovšem dolehlo i na obchod
Beyond oil and gas , Russia ’ s arms export agency , Rosoboronexport , has just seized Avtovaz , the giant dysfunctional Soviet car factory , and VSMPO - Avisma , Russia ’ s big titanium company , while all aircraft production has been concentrated in one state company . Mimo oblast ropy a plynu nedávno ruská agentura exportu zbraní Rosoboronexport převzala obří nefunkční sovětskou automobilku Avtovaz a ruskou velkofirmu produkující titan VSMPO - Avisma , zatímco veškerá produkce letounů byla koncentrována do jediné státní společnosti
But other social indicators are unimpressive . Další sociální ukazatele ovšem nejsou nijak působivé
But if he holds on to power contrary to the constitution , his popularity could easily collapse , especially as his economic policy has thrived on luck , not reform . Pokud se však bude držet u moci navzdory ústavě , jeho popularita by se snadno mohla zhroutit , zejména proto , že jeho hospodářské politice se nedaří díky reformě , ale díky štěstí
But , while he refuses to spell out his plans for remaining in power once his second term expires next spring , his economic policy is clear . Odmítá sice nastínit své plány setrvání u moci , jakmile mu na jaře vyprší druhé prezidentské období , avšak jeho hospodářská politika je zřejmá
But Putin ’ s legitimacy has also been tainted by the pervasive fraud . Putinovu legitimitu však poskvrnily také všeprostupující podvody
But in his second term , Putin was simply authoritarian , undertaking no economic or social reforms worth mentioning . Ve druhém funkčním období však už byl Putin pouze autoritářem , jenž neuskutečňoval žádné hospodářské či sociální reformy , které by stály za řeč
Before the Duma election , however , Putin jeopardized this last vestige of responsible economic policy . Před volbami do Dumy však Putin ohrozil i tento poslední ostrůvek zodpovědné hospodářské politiky
But Russia ’ s government is no longer trying to mitigate these factors , instead pursuing an inflationary policy . Ruská vláda se však už nesnaží tyto faktory mírnit a místo toho dělá inflační politiku
But , while growth is not likely to stop any time soon , Russia ’ s economic success increasingly hinges not only on high but rising oil and gas prices . Růst se pravděpodobně hned tak nezastaví , avšak hospodářský úspěch Ruska je stále více odkázán nejen na to , že ceny ropy a plynu zůstanou vysoké , ale i na to , že budou nadále stoupat
Before 1999 ' s presidential elections , Ukraine ’ s leading oligarch Grigory Surkis seized one quarter of the regional electricity distributors . Před prezidentskými volbami v roce 1999 získal jeden z nejvýznačnějších ukrajinských oligarchů Grigorij Surkis celou čtvrtinu oblastních dodavatelů elektrické energie
Beneficial effects came swift . Blahodárné účinky přišly záhy
Because foreign oil companies cannot claim government subsidies , the oligarch who lived high on import subsidies ( Alexander Volkov ) is no longer a force . Díky tomu , že zahraniční rafinérské společnosti nemohou od státu žádat vládní dotace , ztratil Alexander Volkov , oligarch , který žil z dovozních dotací , všechnu svou moc
But both organizations need to reach out to these countries , a process that should be seen as the next phase in completing the wider Europe . Obě organizace jim však musí podat pomocnou ruku a tento proces by měl být chápán jako další fáze sestavování širší Evropy
But the good news is that the EU and NATO are much better positioned to develop an ambitious strategy than they were vis - à - vis Central and Eastern Europe a decade ago . Dobrou zprávou však je , že EU a NATO jsou dnes mnohem více schopny vyvinout ambiciózní strategii , než byly ve vztahu ke střední a východní Evropě před deseti lety
But the long - term peace and stability needed to advance economic and political reform in the region will also require either a change in Russian behavior or a reduction in Russian influence . Dlouhodobý mír a stabilita potřebné k prosazení hospodářských a politických reforem v oblasti však bude rovněž vyžadovat buďto změnu ruského chování , anebo snížení ruského vlivu
But rarely does this knowledge allow us to control outcomes – prevention rather than cure . Jen zřídkakdy nám však tyto znalosti umožňují kontrolovat výsledek – prevenci namísto léčby
Barak the Healer Barak ranhojič
Born on a kibbutz , he served most of his life in the Israeli army , became its Chief - of - Staff and also its most decorated soldier . Narodil se v kibuci a téměř celý svůj život sloužil v izraelské armádě , stal se velitelem štábu a rovněž jedním z nejčastěji vyznamenávaným vojákem
But like many Israeli military leaders - Rabin himself comes to mind - as a military man he is also a pragmatist , knowing the limits of power . Ale jako mnoho jiných izraelských vojenských velitelů – například Rabin byl stejný – jako voják je také velmi pragmatický a ví , kde jsou hranice jeho moci
But these ups and downs only indicate the difficulties involved . Tyto náhlé zvraty jsou předzvěstí mnoha problémů
Because Syria , bereft of Soviet support , is less of a threat to Israel , Jerusalem can be more flexible than before , when the Golan was a glacis defending Israel not only against Syria , but against a bloc seemingly stretching all the way to Vladivostok . Poněvadž dnešní Sýrie , zbavená sovětské podpory , představuje pro Izrael menší hrozbu , může se Jeruzalém chovat pružněji než dříve , kdy Golanské vrchy představovaly val ochraňující Izrael nejen před Sýrií , ale před celým ležením , které se zdánlivě táhlo až k Vladivostoku
But there is a strain in extremist Islam that sees modernity – the whole Enlightenment project – as its enemy . V extrémním islámu však existuje odnož , která v moderním světě – vlastně v celém osvíceneckém projektu – vidí svého úhlavního nepřítele
But just as there could be no moral neutrality in the war against Nazism and Fascism , so the coalition the Americans are now trying to build will begin to take as a root assumption that , if the war against terrorism is to be serious , tolerance of terror - supporting regimes cannot go on . Ale ve světle toho , že ani za války proti nacismu a fašismu nemohla existovat morální neutralita , koalice , jíž se Američané dnes snaží vytvořit , bude vycházet ze základního předpokladu , že má - li být válka proti terorismu skutečná a účinná , je třeba skoncovat s tolerováním režimů , které podporují terorismus
But collaborators with terrorism should , and will likely be viewed with the same severity as the terrorists themselves . Napomahači terorismu by však měli být , a podle všeho budou , souzeni se stejnou přísností jako teroristé sami
Both alternatives are unpalatable . Nicméně obě alternativy jsou nepřijatelné
By this I do not mean the loudmouthed but totally ineffective so - called Iraqi Opposition . Těmi samozřejmě nemyslím vytahovačnou , přitom ale naprosto neefektivní iráckou opozici
But they are far from being a monolithic group : enmity , jealously , anger over the past brutalities and injustices visited upon many of their kin may make some generals and colonels open to suggestions of a coup . Nejsou však žádnou jednolitou skupinou : díky vzájemnému nepřátelství , řevnivosti a rozhořčení nad brutalitou a nespravedlností poslední doby , které mnohé z členů tohoto klanu zachvátily , by někteří generálové a plukovníci mohli být otevřeni návrhům na státní převrat
But with the stick should come a carrot : with good intelligence , some Iraqi generals and colonels should be approached with offers of amnesty and support should they decide to try to topple Saddam . Ale s bičem by měl přijít i cukr : některá schopná tajná služba by měla oslovit některé irácké generály a plukovníky a nabídnout jim amnestii a podporu , pokud se rozhodnou svrhnout Saddáma Husajna
Beneath the surface , however , Iran is no longer Ayatollah Khomeini ' s sharia state . Avsak pod povrchem už Írán dávno není státem Ajatolláha Chomejního a islámského práva saríi
But internal developments in Iran are complex , and demonization of the Islamic Republic is not helpful . Vnitřní vývoj Íránu je ovsem komplexní a démonizace islámské republiky mu rozhodně neprospívá
But despite these restrictions , there is a fierce contest between various groups and interpretations ; Navzdory těmto omezením jsou zdejsí volby prudkým střetem mezi různými skupinami a interpretacemi
Because elections to the Majlis ( Parliament ) and the Presidency are contested , they are meaningful . § Protože parlamentní i prezidentské volby probíhají jako souboj kandidátů , mají svůj smysl
But they view their Islam as part of their Iranian identity , whereas the older clerics viewed Islam as a universal revolutionary identity . Íránská mládež přitom islám vnímá jako součást své íránské identity , zatímco starsí duchovní v islámu vidí univerzální revoluční identitu
But anyone who knows European history can identify a parallel : the Calvinist , Puritan revolution . Jenže každý , kdo něco málo ví o evropských dějinách , zde okamžitě nalezne paralelu : kalvinisty a puritánskou revoluci
Because the Calvinists did not accept a Church hierarchy , they - like the Iranian Shi ' ites who are not part of the Sunni majoritarian universalism - based their legitimacy on the community of believers and so introduced elections . Poněvadž kalvinisté nepřijali hierarchii církve , postavili svou legitimnost - podobně jako íránstí síité , kteří se oddělili od větsinového sunnitského univerzalismu - na společenství věřících a zavedli volby
But once you hold real elections , different modes of interpretation of the Holy Book become possible and legitimate . Ale ve chvíli , kdy na scénu přichází volby , přicházejí na řadu také jiné , legitimní způsoby interpretace Bible
But there can be no neutrality between murderers and victims - - yet neutrality is what the UN - controlled forces in Bosnia sought . Mezi vrahy a jejich obětmi ale neutralita nemá místo - a přitom právě o ni jednotky OSN v Bosně usilovaly
But Ariel Sharon ' s government should not be allowed to use the Palestinians ' utter failure at peaceful nation building as an alibi for continued occupation . Vláda Ariela Sarona by ale neměla využívat toho , že Palestinci nedokáží budovat stát mírovými prostředky , jako alibi pro svou pokračující okupaci
But to imagine a democratic and transparent Palestinian Authority when neither Syria , Egypt nor Saudi Arabia ( or any other Arab country ) show signs of democratization , is a pipe dream . Ovšem domnívat se , že Palestinská samospráva bude demokratická a transparentní , když ani Sýrie , Egypt či Saúdská Arábie ( nebo kterákoli jiná arabská země ) neprojevuje známky demokratizace , je bláhový sen
Bush is now clearly suggesting that Arafat is not a partner for peace , that the Oslo agreements are , in effect , dead , and thus that the Palestinian Authority as constituted by them does not exist anymore . Bush jasně naznačuje , že Arafat není partnerem pro mír , že dohody z Osla jsou vlastně odepsané a že tím pádem Palestinská samospráva , na jejichž základě vznikla , už neexistuje
By adopting this policy , Bush is walking a fine line between Arab pressure to support the emergence of a Palestinian state and his own commitment to fight terrorism and not reward suicide bombers . Bush tak vlastně opatrně žongluje na hranici mezi arabským tlakem na podporu vzniku palestinského státu a svým vlastním slibem bojovat proti terorismu a nepodporovat počínání sebevražedných atentátníků
But Bush now faces two challenges - - one major , the other minor - - in pushing his policy forward . Ovšem dříve , než bude s touto svou politikou moci pokračovat , čekají na něj dvě výzvy - jedna velká , druhá menší
Both options cannot be ruled out . Nelze vyloučit ani jednu možnost
But until now , at least , the Palestinians have not been good at building institutions that are not contaminated by terrorism . Palestinci však dosud nedokázali vybudovat instituce nenakažené terorismem
But the bottom line is that they have no alternative policy that can be effective . Holá pravda je nicméně taková , že alternativní politiku , která by fungovala , Evropská unie prostě nemá
Bush has just relegated Arafat and his colleagues - - Saeb Erekat , Hanan Ashrawi , Nabil Sha ' at , Abu Mazen - - to the dustbin of history . Svým projevem Bush seslal Arafata a jeho spolupracovníky - Saíba Irikáta , Hanán Ašrávíovou , Nabíla Sáse , Abú Mázina - do propadliště dějin
Beginning with Oslo , these leaders had a chance to establish a Palestinian state . Sanci založit palestinský stát měli už od dob Osla , ale v Camp Davidu v roce 2000 ji zmařili
But they squandered the opportunity in 2000 at Camp David , when Ehud Barak proposed what no other Israeli leader was ever ready to offer : a two - state solution with shared sovereignty over Jerusalem . Tehdy Ehud Barak navrhl něco , co nedokázal navrhnout žádný izraelský politik před ním : dvojstátí s děleným dohledem nad Jeruzalémem
But because Mubarak regime ' s is considered moderate , pro - Western , and helpful in the context of Israeli - Palestinian relations , the West ' s response to this and other abuses remains muted . Poněvadž je ale Mubarakův režim považován na umírněný , prozápadní a v kontextu izraelsko - palestinských vztahů užitečný , jsou reakce Západu na tento a další případy zneužívání moci zdrženlivé
But his has always been the voice of a responsible opposition . Vždy však byl hlasem odpovědné opozice
But it is the EU that is proving most complicit . Největším spoluviníkem je nicméně Evropská unie
But nation - building requires moral stamina , and Eban provided it to his people and the world in abundance . Ale budování národa vyžaduje morální výdrž a té dal Eban svému lidu i světu požehnaně
But at a time when UN inspections in Iraq seem like sending the Salvation Army to clear out a band of gangsters , raising Libya to head the Human Rights Commission may go down in history as the definitive failure of an organization whose life started with so much hope . Ale v okamžiku , kdy inspekce OSN v Iráku připomínají Armádu spásy vyslanou odpravit skupinu gangsterů , se pozvednutí Libye do čela Komise pro lidská práva může do dějin zapsat jako konečné selhání organizace , jejíž život začal s tolika očekáváními
But it will be a mere shadow of what it should , and could , be . Bude ale jen stínem toho , čím by měla a mohla být
But this process , based in the 1993 Oslo accords between Israel and the PLO , has been in serious trouble since Yasser Arafat rejected the peace package offered to him by Prime Minister Ehud Barak , with the support of President Bill Clinton , at Camp David in December 2000 . Tento proces , založený na Osloských dohodách z roku 1993 mezi Izraelem a OOP , se topil ve vážných potížích od chvíle , kdy Jásir Arafát odmítl mírový balíček , který předložil premiér Ehud Barak s podporou prezidenta Billa Clintona v Camp Davidu v prosinci 2000
But Abu Mazen ' s real power has yet to be tested . Skutečnou moc Abú Mázina bude ale třeba teprve vyzkoušet
But it was just one more expression of the context in which the issue of the 1948 Palestinian refugees has to be addressed . Jednalo se ovsem o dalsí vyjádření souvislostí , v jejichž světle je třeba k otázce palestinských uprchlíků z roku 1948 přistupovat
But the political consequences for him were clear : the revanchist call for a return of refugees - - in both the German and the Palestinian case - - is a formula for instability , if not war . Politické důsledky ale viděl jasně : revansistické volání po návratu uprchlíků - v německém i v palestinském případě - je receptem na nestabilitu , ne - li válku
But that surprise was wrong - headed from the start . Ona překvapenost ale byla od počátku pomýlená
Basically , there are two species of Israeli hawks : call one kind ideological and the other strategic . V zásadě existují dva druhy izraelských jestřábů : jednomu říkejme ideologický a druhému strategický
But many ideological hawks are secular nationalists , and their jargon is similar to that of typical Central and Eastern European nationalists . Mnozí ideologičtí jestřábové jsou sekulární nacionalisté , jejichž žargon se podobá hantýrce typické pro nacionalisty střední a východní Evropy
Barely two months ago , the signing of a constitutional document by a US - appointed group of un - elected Iraqi officials was heralded as if it were the re - enactment of America ' s constitutional convention in Philadelphia in 1787 . Když před pouhými dvěma měsíci Američany jmenovaná skupina nevolených iráckých úředníků podepsala ústavní dokument , věc byla zvěstována , jako by se opakovalo přijetí americké ústavní smlouvy ve Filadelfii roku 1787
But by now it is clear that this is a worthless piece of paper . Dnes už je ale zřejmé , že jde o bezcenný papír
But the same goes for the rest of Iraq : the US is now lamely asking for a UN resolution mandating a transfer of power to a legitimate Iraqi government - but such an authorization is highly unlikely , nor is there anyone in Iraq to whom authority can conceivably be transferred . Avšak totéž platí pro zbytek Iráku : USA teď nepřesvědčivě žádají o rezoluci OSN , která by zajišťovala mandát pro předání moci legitimní irácké vládě - takové pověření je však velice nepravděpodobné , navíc v Iráku reálně není komu moc předat
But it will give legitimate expression to the will of a people long oppressed and entitled to their place in the sun . Stane se však legitimním projevem vůle dlouho utlačovaného lidu , který má právo na své místo na slunci
Businesses were encouraged with government subsidies and loans . Soukromé firmy byly podporovány vládními dotacemi a půjčkami
But then again , the Republic of Cyprus is a democracy , while the Palestinians have not been able to emancipate themselves from the violent militarized option that has brought them such misery . Kyperská republika je ovšem demokracií , zatímco Palestinci se zatím nedokázali oprostit od násilné ozbrojené cesty , která jim přivodila takovou bídu
But now it is time for a clear - eyed assessment of what lies before Palestinians , Israelis , and , perhaps more importantly , for the wider Arab world . Nyní však nastal čas zhodnotit střízlivýma očima , co leží před Palestinci , Izraelci a – co je možná ještě důležitější – před širším arabským světem
But the impact of the Palestinian vote will also be watched closely in the Arab world , because what happened in the West Bank and Gaza is unparalleled in the annals of Arab politics . Dopad palestinského hlasování však bude bedlivě sledován také v arabském světě , protože to , co se stalo na západním břehu Jordánu a v Gaze , nemá v análech arabské politiky obdoby
But there were several unique factors in the Palestinian context . V palestinském kontextu však existovalo několik jedinečných faktorů
But in the real world – and Cyprus , Bosnia , and Kosovo may be examples – stabilization and the slow de - escalation of violence can sometimes achieve the same end , even without formal agreement . V reálném světě – za příklad mohou sloužit Kypr , Bosna či Kosovo – však lze někdy ke stejnému výsledku dospět též prostřednictvím stabilizace a pomalé deeskalace násilí , a to i bez formální dohody
But whether it is ratified or not ultimately does not matter , as the constitution – and the whole constitution - making process – is totally out of touch with the realities of a country that no longer exists as a coherent body politic . Na tom , zda bude ústava ratifikována , nebo ne , nakonec ovšem nezáleží , neboť konstituce – a celý proces jejího vytváření – je naprosto vytržená z reality země , která už jako soudržný stát neexistuje
But this is a fallacy , and responsible leaders should begin to think of alternatives . To je však klamná představa a zodpovědní lídři by měli začít přemýšlet o alternativách
But , given Iraq ’ s history and demography , the American attempt to refashion the country as a functioning democracy has foundered on three shoals : the Shia majority ’ s empowerment , the Kurds ’ s refusal to give up their hard - won de facto mini - state in the north , and the Sunnis ’ violent campaign to undermine any system that they do not lead . Avšak vzhledem k dějinám a demografii Iráku americký pokus přetvořit zemi ve fungující demokracii ztroskotává ve třech místech : posílení moci šíitské většiny , odmítání Kurdů vzdát se svého těžce vybojovaného de facto ministátu na severu a sunnitském násilném tažení usilujícím o podkopání každého systému , který neovládají
But once a state disintegrates , as happened in Yugoslavia , no constitutional formulations can save it . Jakmile se však nějaký stát rozpadá , jak se přihodilo v Jugoslávii , žádné ústavní formulace jej nezachrání
By contrast , the current Bosnia - Herzegovina is an example of another failed attempt to keep a decrepit multi - ethnic entity alive : it doesn ’ t work , and the country is held together only by the almost dictatorial power of the international community ’ s High Representative and the presence of foreign troops . Naproti tomu současná Bosna a Hercegovina je příkladem dalšího neúspěšného pokusu udržovat odumírající multietnický útvar při životě : stát nefunguje a země drží pohromadě pouze prostřednictvím bezmála diktátorské moci vysokého představitele mezinárodního společenství a přítomnosti zahraničních vojsk
But it will require courage to acknowledge what is occurring before our eyes , rather than continue to grasp at the chimera of a consolidated Iraqi state . Bude ale zapotřebí odvahy , abychom připustili to , co se nám odehrává před očima , a abychom se nadále nedrželi chiméry konsolidovaného iráckého státu
But , but instead of supplying the population with the necessary infrastructure – economic development , education , welfare , medical services , housing , and refugee rehabilitation – Yasser Arafat ’ s Fatah - led PA spent more than 70 % of its meager budget on a dozen competing security and intelligence services , neglecting all other spheres of activity . Avšak místo aby obyvatelstvu zajistila potřebnou infrastrukturu – hospodářský rozvoj , vzdělání , sociální zabezpečení , zdravotnické služby , bydlení a reintegraci uprchlíků – , PS pod vedením Fatahu Jásira Arafáta utratila přes 70 % svého skrovného rozpočtu za tucet vzájemně si konkurujících bezpečnostních a výzvědných služeb a zanedbávala všechny ostatní sféry své činnosti
But nor , on the other hand , is it clear that the existing organs of the Palestinian Authority – especially the security services at its disposal – will allow a peaceful transfer of power . Na druhou stranu není ale jasné ani to , zda současné orgány palestinské samosprávy – zejména bezpečnostní služby , jež má k dispozici – umožní mírové předání moci
But Hamas ’ s victory suggests that the gaps between the Israeli and Palestinian sides will grow even wider , and that the chances for a negotiated settlement will recede even farther into the future . Vítězství Hamasu však naznačuje , že propast mezi izraelskou a palestinskou stranou se ještě prohloubí a naděje na dojednání smíru ustoupí ještě dále do budoucnosti
But nothing of the sort appears in the truncated text approved by Hamas . Nic takového se ovšem v seškrtaném textu , jenž Hamas schválil , nevyskytuje
But the current crisis cannot be solved by words alone . Současnou krizi ovšem nelze vyřešit jen slovy
But the fundamental problem is that , until now , at every historical juncture , the Palestinians refused to accept a compromise and consequently failed in nation - building . Zásadním problémem je ale to , že až dosud Palestinci na každé dějinné křižovatce odmítli přijmout kompromis a proto pohořeli s budováním státu
But that decision , and its moral costs , remains in the hands of the Palestinians alone . Toto rozhodnutí a jeho morální cena však zůstávají v rukou samotných Palestinců
But , however sincere his words may sound , reality is moving in the opposite direction , and the ugly verbal exchanges surrounding the act of execution itself will certainly do little to dispel the notion that this was “ victors ’ justice ” – the victors being not the United States , but the Shi ’ a . Jakkoliv upřímně však mohou jeho slova znít , ve skutečnosti se situace vyvíjí směrem právě opačným a ošklivé slovní přestřelky provázející samotný akt popravy také rozhodně nepřispějí k rozptýlení obav , že šlo o „ spravedlnost vítězů “ – přičemž vítězem zde nebyly Spojené státy , nýbrž šíité
But a coherent Iraqi state – whether unitary , federal , or confederal – will not grow out of a society in which one part of the population views Saddam , rightly , as a gruesome oppressor , while another part reveres him as a hero and martyr . Soudržný irácký stát – ať už bude unitární , federální nebo konfederační – však nevyroste ze společnosti , v níž jedna část obyvatelstva právem pokládá Saddáma za ohavného utlačovatele , zatímco jiná část ho uctívá jako hrdinu a mučedníka
But both Olmert and Peretz have declared that , despite the Commission ’ s conclusions , they would not quit : instead , they have vowed to implement the report ’ s many far - reaching substantive recommendations about policy , strategy , and decision - making processes . Olmert a Perec však deklarovali , že navzdory závěrům komise neodstoupí : místo toho přislíbili , že zavedou do praxe řadu dalekosáhlých a zásadních doporučení komise v otázkách politiky , strategie a rozhodovacích procesů
But public opinion – volatile and angry – calls for both to resign : a public - opinion poll conducted after the Commission published its report indicated that only 14 % of Israelis believe that Olmert should keep his job , while less than 11 % support Peretz . Veřejné mínění – vrtkavé a rozezlené – nicméně volá po rezignaci obou : výzkum veřejného mínění provedený po zveřejnění zprávy komisí ukázal , že pouze 14 % Izraelců je přesvědčeno , že by měl Olmert setrvat ve funkci , zatímco Perece podpořilo méně než 11 % respondentů
But it does not appear that Olmert will allow himself to be pushed out . Nezdá se však , že se Olmert nechá vystrnadit
But the reality is more complicated , and marked by repeated failures to create a coherent body politic , even when historical opportunities beckoned . Skutečnost je však složitější a provázejí ji opakované nezdary při vytváření soudržné politické entity , a to i v dobách , kdy k tomu vybízely historické příležitosti
But what sometimes gets lost in this narrative is that , while practically all sectors of Palestinian Arab society rejected the UN plan , Palestinians were unable to devise coherent political institutions and a unified military command with which to confront the much smaller Jewish community . V tomto kontextu se však někdy zapomíná na skutečnost , že prakticky všechny sektory palestinsko - arabské společnosti sice odmítly plán OSN , ale zároveň Palestinci nedokázali vytvořit žádné soudržné politické instituce a jednotné vojenské velení , s nímž by mohli konfrontovat mnohem menší židovskou komunitu
By contrast , the besieged Jewish community , under David Ben - Gurion and the Jewish self - defense force ( the Hagannah ) was able to mobilize , through its democratic institutions and with only marginal dissent , the resources needed for a successful military campaign . Naproti tomu obléhané židovské komunitě vedené Davidem Ben - Gurionem a židovskými sebeobrannými jednotkami ( Hagana ) se podařilo prostřednictvím svých demokratických institucí mobilizovat jen s marginálními rozpory prostředky potřebné k provedení úspěšné vojenské kampaně
But all national movements – the Greek as well as the Polish , the Jewish as well as the Kurdish – begin in adversity . Všechna národnostní hnutí – řecké stejně jako polské , židovské stejně jako kurdské – však začínají protivenstvím
But the decision may have life - and - death ramifications for Serbia ’ s future . Pro budoucnost Srbska by však takové rozhodnutí mohlo mít dalekosáhlé negativní důsledky
But the role of size is more complex than it seems . Jenomže velikost je mnohem komplexnější činitel , než jak se na první pohled zdá
But firms also care about what their competitors do . Firmy si ale dávají pozor i na to , co dělá jejich konkurence
But , as the Court rightly noted , it should rule only on the cases to which it is referred , and should not make known its opinion on the Czech education system ’ s legitimacy , as choices concerning educational opportunities fall under the jurisdiction of states and therefore can vary accordingly . Jak ovšem soud správně poznamenal , jeho rozhodnutí by se mělo týkat pouze případů uvedených v žalobě a soud by neměl dávat najevo svůj názor na legitimitu českého vzdělávacího systému , poněvadž rozhodnutí týkající se vzdělávacích příležitostí spadají do pravomoci států , a mohou se tudíž stát od státu lišit
But the current financial market turmoil has shown that there are regulatory and supervisory gaps and poorly understood international linkages that call for a global response . Současné pozdvižení na finančním trhu však poukázalo na existenci mezer v regulaci a dohledu a na špatně chápané mezinárodní vazby , jež vyžadují globální reakci
Building on its research , the IMF could contribute more to the debate on the macroeconomic and financial implications of private equity , hedge funds , and sovereign wealth funds , and develop practical recommendations to enhance their contribution to international financial stability . Stavěním na výzkumu by MMF mohl významněji přispět k debatě o makroekonomických a finančních důsledcích private equity , hedžových fondů a fondů svrchovaného majetku a vytvořit praktická doporučení ke zlepšení způsobu , jímž přispívají k mezinárodní finanční stabilitě
But as empirical research prepared by the CEC 5 National Banks estimates , its contribution to total price growth in the candidate countries is 1 - 2 % . Jak ale předpokládá empirický výzkum připravený národními bankami pěti nejrozvinutějších zemí střední Evropy ( tzv . CEC 5 ) , jeho podíl na celkovém růstu cen v kandidátských zemích činí pouhé jedno až dvě procenta
But a wait of greater length might produce nothing but added noise . Delší čekání však také nemusí přinést nic jiného než další potíže
But Friedman ’ s consistent anti - statism also led him to embrace positions that ran afoul of many conservatives ’ political sensibilities , underscoring the intellectual honesty that was the hallmark of his career . Friedmanův důsledný odpor k moci státu jej však zavedl až k zaujímání postojů , které se dostávaly do střetu s politickým cítěním mnoha konzervativců , což podtrhuje intelektuální poctivost , která byla puncem jeho životní dráhy
But now the task for the new member states - which account for 20 % of the enlarged EU ' s population but only 5 % of its GDP - is no less difficult : to achieve the rapid catch - up growth rates needed to close the economic gap with the EU ' s leaders . Dnes však před novými členskými státy - které tvoří 20 % obyvatelstva rozšířené EU , ale pouze 5 % jejího HDP - stojí neméně obtížný úkol : dosáhnout rychlého „ stíhacího růstu potřebného pro překonání ekonomického odstupu od předních států EU
But mutual recognition does not work well for relatively more complex products , and EU directives affecting items like construction products , machinery , and pressure equipment have been problematic to implement . Vzájemné uznávání však nefunguje dobře u relativně náročnějšího zboží a směrnice EU týkající se položek , jako jsou stavební produkty , stroje či tlaková zařízení , se zavádějí problematicky
But the directive ignores household customers , who in 2001 were able to choose their electricity supplier in only five EU States and their gas supplier in only three . Tato směrnice však ignoruje klienty z řad domácností , kteří si v roce 2001 mohli vybrat elektrárenskou společnost pouze v pěti státech EU a plynárenskou společnost v pouhých třech
But , as Donald Tusk ’ s new government assumes office it is important to learn the lessons that their defeat holds for all of us . V době , kdy do úřadu nastupuje nový kabinet Donalda Tuska , je však důležité vzít si z jejich porážky ponaučení pro nás všechny
Bad policies are , more often than not , easier to sell than good ones . Špatná politika se ve většině případů „ prodává “ lépe než politika dobrá
But we should not be blind to what can happen when political demagogues hijack the anticorruption card . Neměli bychom však být slepí vůči tomu , co se může stát , když si antikorupční kartu uzurpují političtí demagogové
But the conclusions drawn from such experiments are specific to the stressed animals and cannot necessarily be extrapolated to healthy animals . Avšak výsledky vyvozované z takových pokusů se váží ke stresovaným zvířatům a nelze je s jistotou extrapolovat na zdravá zvířata
But the end result would be similar . Konečný výsledek by byl ale tentýž
Both the welfare of research animals and the quality of the science would be markedly improved , leading to data that could be meaningfully applied to our quest for medical knowledge . Výrazně by se zlepšilo jak blaho zvířat , tak kvalita vědy , což by přinášelo data , která bychom mohli smysluplně využívat při našem pátrání po lékařských poznatcích
But ITER will do nothing of the sort . ITER však nic takového dělat nebude
Both fission and fusion produce a lot of energy . Při štěpení i fúzi se uvolňuje obrovské množství energie
But its control is still a fundamental challenge for research institutes , not some minor technical difficulty that can be easily overcome . Její kontrola je však pro výzkumné ústavy stále zásadním problémem , nikoliv jen nějakou drobnou technickou překážkou , kterou lze snadno překonat
But nothing can be both leak - proof and porous , and ITER is not designed to study this contradiction . Nic však nemůže být neprodyšné a porézní současně a ITER není konstruován k tomu , aby tento rozpor zkoumal
But if fusion is ever to work in industrial power stations , it will take many decades . Bude - li však syntéza vůbec kdy fungovat v průmyslových elektrárnách , potrvá to mnoho desetiletí
But , without ideals , Europe ' s foundations will erode . Bez ideálů se však evropské základy rozdrolí
But without a moral foundation , there can be no free - market economy . Bez morálních základů však svobodná tržní ekonomika nemůže existovat
But the words united in diversity raise the question of where this unity lies . Slova „ jednotná ve své rozmanitosti však vyvolávají otázku , v čem tato jednotnost spočívá
By enshrining them in the Constitution , these fundamental rights and principles become legally binding , and citizens will have greater scope for bringing appeals to the Court of Justice . Tato základní práva a principy se vepsáním do Ústavy stávají právně závaznými , a občané tak budou mít větší prostor pro podávání odvolání k Soudnímu dvoru
But , because EU decisions often have to be taken unanimously , this can be difficult . Avšak vzhledem k tomu , že rozhodnutí EU musí být často přijata jednomyslně , může to být velmi těžké
Bambang Harymurti Bambang Harymurti
But Winata himself eluded police investigation , merely by claiming publicly that his followers acted without his prior knowledge and consent . Winata samotný však policejnímu vyšetřování unikl , a to pouze na základě veřejného prohlášení , že jeho stoupenci jednali bez jeho předchozího vědomí a souhlasu
But the court rejected our request that proceedings be delayed until the legality of the state ' s case could be clarified . Soud však odmítl naši žádost o odklad řízení do doby , než se objasní právoplatnost státem sepsané žaloby
But President Suharto ' s regime began another press crackdown in the early 1970 ' s , ultimately banning various media and jailing many journalists . Režim prezidenta Suharta nicméně počátkem sedmdesátých let zahájil další rázná opatření proti tisku , což vedlo až k zákazu nejrůznějších sdělovacích prostředků a uvěznění mnoha žurnalistů
But Mrs Megawati has just been defeated in her bid for reelection . Prezidentka Megawati však právě utrpěla porážku ve svém úsilí o znovuzvolení
Bambang Harymurti is the editor - in - chief of Tempo Weekly . Bambang Harymurti je šéfredaktorem týdeníku Tempo
But the CCP long ago abandoned the workers . Strana však dělníky už dávno opustila
But Mao decided to take back the land from the peasants even before it was given to them . Mao se jim ale rozhodl půdu vzít ještě dříve , než ji vůbec dostali
But the theory of the Three Represents is nevertheless necessary , because a new situation has emerged . Teorie ,, Třikrát zastupovat je nicméně nezbytná , protože nastala nová situace
By presenting voters with more candidates than positions , Deng Liqun , a member of the ultra - left Old Guard , was denied a seat . Voličům bylo představeno více kandidátů než volitelných míst a Teng Liqun , člen ultralevicové staré grady , nezískal žádné křeslo
By rescheduling it for November ( apparently Jiang Zemin had double - booked himself by promising to travel to Texas to stay with President Bush on his Crawford ranch ) , the 16 th Party Congress , at which the next generation of China ' s leaders will be anointed , may play second fiddle to a diplomatic visit . Vzhledem k přesunu termínu konání na listopad ( zcela očividně Ťiang Ce - min slíbil dvěma stranám něco jiného , když přijal pozvání prezidenta Bushe na farmu Crawford v Texasu ) , může 16 . sjezd Strany , na němž bude uvedena do úřadu nová generace čínských vůdců , hrát druhé housle vedle jisté diplomatické návštěvy
But Zhao was also the only CCP leader to propose a political reform package to tackle China ’ s system of one - party rule . Čao však byl také jediným vůdcem KS Číny , který navrhl balík politických reforem , jež měly ukončit čínský systém vlády jedné strany
But their attempts to conceal the truth about the past only reveal their weakness and their shamelessness . Jejich snahy zakrýt pravdu o minulosti však jen odhalují jejich slabost a nestoudnost
Bao Tong , former Director of the Office of Political Reform of the CCP Central Committee , was Secretary to Zhao Ziyang , Premier of the State Council , from 1980 to 1985 . Pao Tchung , někdejší ředitel Úřadu pro politickou reformu při Ústředním výboru KS Číny , působil v letech 1980 až 1985 jako tajemník premiéra státní rady Čao C ´ - Janga
But the Nobel Committee for Physics didn ' t agree , and for years no prize was awarded to Einstein ! Nobelova komise pro fyziku ovšem nesouhlasila , a tak Einstein dlouho cenu nedostal
But the Nobel Committee for Physics had a powerful member , Allvar Gullstrand , professor at Uppsala University and Nobel Laureate in Physiology or Medicine 1911 for his work on how the light bends in the eye . Nobelova komise pro fyziku však měla jednoho mocného člena - Allvara Gullstranda , profesora univerzity v Uppsale a laureáta Nobelovy ceny za medicínu z roku 1911 za jeho práci o ohýbání světla v lidském oce
But one has to study a little bit more history of physics before making the final judgment . Než ale padne poslední slovo , je třeba podívat se trošku hlouběji do dějin fyziky
But Norway ' s problems , while hardly on a par with Sub - Saharan Africa or Afghanistan , are nonetheless serious enough to elicit concern , if not pity . Nicméně problémy Norska , ačkoli sice nesnesou srovnání s problémy subsaharské Afriky či Afghánistánu , jsou vážné natolik , že si obavy , ne - li rovnou soucit , zaslouží
But with the central bank committed to holding annual inflation to an average of 2.5 % , Norway ' s interest rates are currently among the highest in Europe . Ovšem vzhledem k tomu , že norská centrální banka hodlá roční inflaci držet na průměru 2,5 procent , patří úrokové sazby v Norsku mezi nejvyšší v Evropě
But the real problem is the public sector . Skutečným problémem je ale veřejný sektor
But the additional budget revenue has merely offset lower taxes , while high wages and interest rates are jacking up public expenses . Jenže tento mimořádný příjem do státního rozpočtu kompenzoval pouze nižší daně , zatímco vysoké mzdy a úrokové sazby veřejné výdaje dále zvyšují
But it will also provide a golden opportunity to realize the country ' s potential through a strategy of sensible investment - the original purpose of the Petroleum Fund . Bude to ale také jedinečná příležitost , jak realizovat potenciál země prostřednictvím uvážené investiční strategie - což je původní účel a smysl Ropného fondu
But brilliant ideas cannot be made to order . Skvělé myšlenky ale nelze vyrobit na zakázku
But that is no guarantee that they will remain rich after the payments stop . Záruka věčného bohatství to ale v žádném případě není
By contrast , higher socioeconomic status appears to increase an individual ’ s awareness of , and ability to avoid , the risks associated with disease and death . Naproti tomu vyšší socioekonomický status jako by zvyšoval povědomí jednotlivce o rizicích spojených s nemocí a smrtí a tím pádem schopnost vyhnout se jim
But one thing is certain : direct attacks on poor sanitation , inadequate housing , and unsafe environmental and working conditions , as well as educational campaigns directed at risky personal behavior , can hope to address only a part of the problem . Jedno je však jisté : přímý útok na nedostatečnou hygienu , neodpovídající bydlení a nezdravé životní a pracovní prostředí a vzdělávací kampaně namířené na rizikové mezilidské chování řeší jen polovinu problému
But India independently decided to lower tariffs over the next three years . Indie se vsak sama nezávisle rozhodla , že v průběhu přístích tří let sazby dále sníží
But a rule to remember is that even if this is not achieved , India and countries like it will gain more by being active participants in WTO deliberations than by withdrawing or being habitual naysayers . Ale i když se tak nestane , je třeba pamatovat na to , že Indie a dalsí země v podobném postavení získají mnohem více , budou - li se aktivně účastnit rokování WTO , než když se stáhnou nebo budou jako tradičně hlasovat proti vsemu
But he said this with obvious pride in his ingenuity : because I was a guest of the Institute , he said , he went to another department and booked the ` ` Poverty ' ' car for me . A s těžce skrývanou hrdostí na svou duchaplnost dodal , že protože jsem hostem ústavu , zasel do vedlejsího oddělení a rezervoval pro mě ,, Chudobu ` `
But globalization means that nations and peoples can exert an asymmetric influence . Globalizace však bohužel znamená i to , že některé státy mohou uplatňovat asymetrický vliv
But they have no right to what was , or will become , available at any other time . Ale nemají žádná „ práva “ na cokoliv , co bylo , anebo bude k disposici v kterémkoliv jiném časovém okamžiku
But we would not claim that , in doing so , they violated our rights . Nemůžeme je totiž za to , že tak činili , pohnat k soudu pro poškození našich „ práv . “
But this is because of a deficiency in their social arrangements and their political or judicial systems . Tak se ale děje kvůli nedostatkům v jejich společenském uspořádání a v jejich politických či soudních systémech
Between distant generations , however , such is logically impossible . Ale mezi vzdálenými generacemi jsou výše popsané pře logicky nemožné
But although future generations will only have rights to what is available when they are alive , decent human beings today should nevertheless be concerned about the interests that future generations will have . Ale třebaže budoucí generace budou mít jen ta práva , která budou k disposici právě když oni budou žít své životy , měli by se slušní lidé přesto zajímat o všechny zájmy , které budoucí generace budou mít
But the whole of history and economic theory shows that there is no danger of this happening . Ovšem celé dějiny , stejně jako ekonomické teorie , ukazují , že nebezpečí , že by se toto mohlo přihodit , neexistuje
But Silicon Valley ' s history indicates that top universities , flexible labor and capital markets , and limited regulatory obstacles to entrepreneurship all help attract high tech companies . Nicméně historie Silicon Valley ukazuje , že špičkové university , flexibilní trh pracovních sil , funkční kapitálový trh a omezené regulatorní překážky podnikání , to vše společně pomáhá high - tech společnosti přilákat
But , whereas Europeans , with crime rates well below American rates for the past half - century , could long afford to be relatively “ soft ” on most crimes , they have seen their crime rates increase sharply during the past twenty years . Zatímco však Evropané , u nichž se zločinnost v posledním půlstoletí pohybovala hluboko pod americkou úrovní , si dlouho mohli u většiny zločinů dovolit relativně „ měkký “ přístup , během posledních let dvaceti let zaznamenali i oni prudké zvýšení zločinnosti
By contrast , American rates have fallen , in part because of greater use of punishment . Americká zločinnost naproti tomu poklesla , zčásti i díky širšímu uplatňování trestů
But , even with the limited quantitative evidence available , there are good reasons to believe that capital punishment deters . I při omezené dostupnosti kvantitativních důkazů však existují dobré důvody věřit , že trest smrti má odstrašující účinek
But , even if only one life were saved per execution , the tradeoff might still be desirable if the life saved is much better than the life taken , which would usually be the case . I kdyby však každá poprava zachránila jen jediný lidský život , stále by byl tento „ obchod “ žádoucí v případě , že by byl zachráněný život kvalitnější než život odebraný , což by obvykle platilo
But , while marginal deterrence is important , I believe the resistance of murderers to being captured , possibly at the expense of their own lives , is really indirect evidence that criminals do fear capital punishment . Mezní odstrašení zde sice hraje významnou roli , avšak já se domnívám , že odpor vrahů vůči dopadení , leckdy i za cenu ztráty vlastního života , je ve skutečnosti nepřímým důkazem , že zločinci mají z trestu smrti opravdu strach
Before I chose to protest to the editor who sacked me a week ago , I was guilty of complicity too . Před tím , než jsem se rozhodl protestovat proti svému vydavateli , který mě před týdnem propustil , lpěla i na mně skvrna spoluviny
Besides , working in Beijing is itself a constant struggle of conscience and compromise . Práce v Pekingu je krom toho sama o sobě každodenním soubojem mezi svědomím a kompromisy
But Hong Kong is surrendering the uniqueness and exceptional position it once held over the Chinese world . Hongkong se ale vzdává své jedinečnosti a výjimečnosti , kterou si v kontextu čínského světa vytvořil
But a reduction in poverty and environmental degradation - such as lack of access to clean drinking water - that affect the lives of billions of people in the Third World will always depend chiefly on local policies . Zmírňování chudoby a degradace životního prostředí - kam spadá například i nedostatek pitné vody - , jež má dopad na život stovek milionů lidí ve rozvojovém světě , bude vždy záviset především na místní politice
Bush ’ s Last Chance Bushova poslední šance
But it is not only Iraq that requires regional support groups to reach a modicum of stability . Avšak podporu regionálních skupin k dosažení špetky stability nevyžaduje jen Irák
Bush will find it especially difficult to change his policy with respect to Iran . Pro Bushe bude obzvlášť těžké změnit svou politiku vůči Íránu
But Bush does not have many choices if he is to save his presidency from going down in history as an utter failure . Bush ovšem nemá mnoho možností , má - li zabránit tomu , aby se jeho prezidentství zapsalo do dějin jako naprostý neúspěch
But the prospects of success are desperately dim . Vyhlídky na úspěch jsou ale zoufale ponuré
But this requires that both Israel and the United States change course . To ale vyžaduje , aby Izrael i Spojené státy změnily kurz
Bashar may lack his father ’ s acumen , but he , too , knows a simple truth : peace with Israel is the price to pay . Bašárovi sice možná chybí postřeh jeho otce , ale i on si je vědom jednoduché pravdy : cenou , již je třeba zaplatit , je mír s Izraelem
But a Syrian - Israeli peace would drive a wedge between Syria and Iran , thereby cutting off Hezbollah ’ s lines of arms supply while allowing the vital task of stabilizing Lebanon to succeed . Syrsko - izraelský mír by ale vrazil klín mezi Sýrii a Írán , čímž by přerušil trasy vojenského zásobování Hizballáhu , a zároveň by umožnil uspět v nesmírně důležitém úkolu stabilizace Libanonu
But a Damascene conversion can only be the outcome of negotiations , not a prerequisite for them . Damašský obrat může být jedině výsledkem jednání , nikoliv jejich předběžnou podmínkou
But if the US exercises a brand of statesmanship different from the one that has so far put it on the defensive on almost every front , it could start to eat away at the foundations of that axis . Pokud však USA projeví jistou formu státnictví odlišnou od té , již dosud téměř na všech frontách defenzivně uplatňovaly , mohly by základy této osy začít naleptávat
But a strategy of peace with Israel , Sadat knew , required an alliance with the United States . Sadat však věděl , že strategie míru s Izraelem vyžaduje alianci se Spojenými státy
But he could not , and he knew it . On to však učinit nemohl a dobře to věděl
But , for all practical purposes , Sadat had embarked on a path leading to a separate peace with Israel . Ze všech možných praktických důvodů se však nakonec vydal na cestu vedoucí k separátnímu míru s Izraelem
But Israel was wrong to believe that Egypt could be a gateway into the Arab world . Izrael se však mýlil , když věřil , že by Egypt mohl představovat bránu do arabského světa
Britain ’ s New Internationalism Nový britský internacionalismus
Britain joined America ’ s Iraq adventure with the same inflated perceptions of its military capacity and diplomatic clout that trapped Bush . Británie se připojila k americkému dobrodružství v Iráku s týmiž přehnanými představami o své vojenské schopnosti a diplomatické váze , jež uvěznily Bushe
But Britain ’ s military contribution to the war effort was not indispensable , so Bush did not have to heed Blair ’ s advice . Britské vojenské přispění k válečnému úsilí však nebylo nepostradatelné , takže Bush nemusel dbát na Blairovy rady
Blair ’ s legacy has thrown Brown into a confusing oscillation between Britain ’ s transatlantic tradition and its European connections . Blairův odkaz uvrhl Browna do matoucího kolísání mezi britskou transatlantickou tradicí a evropskými vazbami
But such uncertainty , common in times of transition , should not overshadow what the end of the Blair - Bush era in Britain holds in store . Taková nejistota , v transformačních dobách obvyklá , by ale neměla zastínit , co konec éry spojenectví Blair - Bush v Británii přináší
But , for Brown ’ s policy to succeed , it must promote social change and political reform in the Arab world . Aby však Brownova politika uspěla , musí prosazovat sociální změnu a politickou reformu v arabském světě
Bashar Assad remains essentially loyal to his father ’ s legacy . Bašár Asad zůstává v zásadě věrný odkazu svého otce
But he was more than willing to occupy center stage in Arab diplomacy ’ s support of the Annapolis peace conference . Byl ale více než ochoten zaujmout místo v popředí arabské diplomatické podpory mírové konference v Annapolisu
But , by being allowed to acquire popular legitimacy and a high degree of acceptance within the political establishment as the driving force behind the ruling party ’ s preparations for the post - Mubarak era , Gamal is being positioned strategically to compete effectively for the presidency . Avšak tím , že má jako hnací síla příprav vládnoucí strany na éru po Mubárakovi možnost získat si všeobecnou legitimitu a vysokou míru přijetí uvnitř politického establishmentu , si Gamál získává strategickou pozici pro efektivní souboj o prezidentství
But , with the decline of secular nationalism and Islamism ’ s rise , the hidden electoral power of the Muslim Brotherhood poses a mortal threat to the regime and its strategic alliance with the West . S úpadkem sekulárního nacionalismu a vzestupem islamismu však smrtelnou hrozbu pro režim i jeho strategické spojenectví se Západem představuje skrytá volební síla Muslimského bratrstva
By contrast , the March 11 , 2004 , terrorist attack on Spain , which left 200 dead , triggered an “ anti - crusade ” that seeks to disarm extremism by building bridges of understanding and reconciliation with Islam . Naproti tomu teroristický útok na Španělsko z 11 . března 2004 , při němž zahynulo 200 lidí , vyvolal „ protikřižácké “ tažení , jehož záměrem je odzbrojit extremismus budováním mostů porozumění a usmíření s islámem
But it suffers from the major global players ’ profound skepticism , with the US , Russia , and , for that matter , the EU shown no real enthusiasm for it . Trpí ovšem naprostým skepticismem hlavních světových aktérů , neboť USA , Rusko a v této věci ani EU neprojevily žádné nadšení
But Arabs and Muslims must stop deluding themselves that the Israel - Palestine dispute is what is holding them back . Arabové a muslimové ale musí přestat klamat sami sebe , že tím , co je drží zpátky , je izraelsko - palestinská rozepře
Bush ’ s Road Map to Failure in the Middle East Bushova cestovní mapa k neúspěchu na Středním východě
But there is no need to reinvent the wheel , because the solution to the Arab - Israeli conflict is embodied in the main peace plans that are already on the table : the Clinton peace parameters , and the all - Arab peace initiative . Není však zapotřebí objevovat Ameriku , neboť řešení arabsko - izraelského konfliktu je součástí hlavních mírových plánů , které už jsou na stole : Clintonových parametrů míru a všearabské mírové iniciativy
But the Israelis never believed they would have to give back all the land , while the Arabs did not think they might have to offer “ all the peace . ” Izraelci však nikdy nevěřili , že budou muset vydat veškeré území , zatímco Arabové si mysleli , že snad nebude zapotřebí nabídnout „ veškerý mír “
But the objectives of the use of force need to be linked to the recognition that in today ’ s asymmetric conflicts , victory is no longer achieved on the battlefield . Cíle nasazení síly je ovšem potřeba spojit s pochopením , že v dnešních asymetrických konfliktech se již vítězství nedosahuje na bitevním poli
But the notion that the genii of democratization can now be squeezed back into the bottle is a self - serving fantasy . Představa , že džina demokratizace lze nyní napěchovat zpátky do lahve , je však samolibou fantazií
Both the West and the Arab rulers need to realize that the tense equation between the incumbent regimes and political Islam is not necessarily a zero - sum game . Západní i arabští vládci si musí uvědomit , že napjatá rovnice mezi současnými režimy a politickým islámem nemusí mít nutně na konci nulu
But America ’ s misbegotten democratic message has ended up alienating both its conservative regional allies , as it gave a new lease on life to political Islam , which can use the ballot box as a route to power , and the Islamists , whose electoral gains are then rejected by the US . Pomýlené demokratické poselství Ameriky ovšem vedlo k tomu , že se jí odcizili jak konzervativní regionální spojenci , poněvadž USA daly novou chuť do života politickému islámu , který může využívat volební urny jako cestu k moci , tak islamisté , jejichž volební zisky USA pak odmítají
By destroying Iraq as a counterbalancing regional force , the US dealt a major blow to its traditional Gulf allies , for whom Iraq served as a barrier against Iran ’ s ambitions . Zničením Iráku coby vyvažující regionální síly uštědřily USA značnou ránu svým tradičním spojencům v Perském zálivu , jimž Irák sloužil jako bariéra proti íránským ambicím
But it is misleading to attribute the failure of the Palestinians to develop an orderly system of self - government only to the pernicious effects of Israeli occupation and American policies . Je však zavádějící připisovat neúspěch Palestinců vybudovat spořádaný systém samosprávy jen nepříznivým důsledkům izraelské okupace a amerických politik
But that deal now appears to be collapsing . Teď se ale zdá , že se dohoda rozpadá
But although Prime Minister Ehud Olmert might seek to regain his popular credibility by a major new peace demarche , the two - headed Palestinian Authority , always a dubious partner in the eyes of the Israelis , is now more suspect than ever . Byť se ministerský předseda Ehud Olmert může pokusit si prostřednictvím zásadního mírového tahu znovu získat všeobecnou věrohodnost , dvojhlavá palestinská samospráva , v očích Izraelců odjakživa pochybný partner , je v současnosti podezřelejší než kdy dřív
But Islamic fundamentalism remained unimpressed . Na islámský fundamentalismus to však příliš nezapůsobilo
Both its jihadist and political identity have , indeed , only gained momentum ever since . Ba od té doby náboj jeho džihádistické i politické identity jen získal na síle
Both objectives were endorsed by all the participants ; neither was implemented . Oba cíle schválili všichni účastníci ; splněn nebyl ani jeden
But such a deal became impossible precisely because the Intifada had raised Palestinian expectations to such heights that it became impossible for Israel to meet them . Taková dohoda se ale stala nemožnou právě proto , že intifáda zvýšila palestinská očekávání natolik , že pro Izrael už nebylo možné je splnit
But the credibility of such demands is undermined by the Arabs ’ inability to alleviate Palestinian misery and , no less importantly , by their failure to help the Palestinians face the hard choices they will need to make if an orderly Palestinian state is ever to emerge . Věrohodnost takových požadavků ale podrývá neschopnost Arabů zmírnit palestinské strádání a v nemenší míře také to , že Palestincům nepomohli postavit se čelem k nesnadným rozhodnutím , jež budou muset učinit , má - li kdy vzniknout spořádaný palestinský stát
Bush ’ s Flawed Middle East Peace Plan Bushův pomýlený mírový plán pro Blízký východ
Bush ’ s initiative is a last - ditch effort to salvage America ’ s position in a region where it is on the defensive on all fronts . Bushova iniciativa je posledním zoufalým pokusem zachránit postavení Ameriky v regionu , kde je na všech frontách v defenzívě
Bush also came as close as he could to endorsing former President Bill Clinton ’ s peace plan by affirming that “ the borders of the past , the realities of the present , and agreed changes ” will define his two - state solution . Bush také zašel na samou hranici a bezmála schválil mírový plán bývalého prezidenta Billa Clintona , když prohlásil , že jeho řešení založené na existenci dvou států budou definovat „ hranice minulosti , realita přítomnosti a dohodnuté změny “
But Bush ’ s strategy suffers from serious inconsistencies . Bushova strategie nicméně trpí vážnými nedostatky
Bush was right to call on friendly Arab states to contribute to an Israeli - Palestinian peace . Bush se zachoval správně , když vyzval spřátelené arabské státy , aby k izraelsko - palestinskému míru přispěly
But Israel will be required to engage in peace talks only if the Palestinians crack down on terrorism – that is , risk another Fatah - Hamas civil war – and eliminate corruption . Od Izraele se však angažmá v mírových rozhovorech bude vyžadovat pouze za předpokladu , že Palestinci učiní přítrž terorismu – tedy že budou riskovat další občanskou válku mezi Fatáhem a Hamásem – a odstraní korupci
But Palestinian militias have shown time and again that they will not give up the armed struggle before they see a Palestinian state along the lines of the 1967 borders , with Arab Jerusalem as its capital . Palestinské milice však znovu a znovu dokazují , že se ozbrojeného boje nevzdají dříve , než uvidí palestinský stát v hranicích z roku 1967 , jehož hlavním městem bude arabský Jeruzalém
But Israel has every reason to be concerned , for a nuclear Iran would undermine the promise of Zionism to secure a Jewish refuge – the core rationale of Israel ’ s own strategy of “ nuclear ambiguity ” – and would embolden its enemies throughout the region . Izrael však má všechny důvody se tím znepokojovat , neboť jaderný Írán by podkopal příslib sionismu zajistit Židům bezpečné útočiště – což je základní princip izraelské strategie „ jaderné nejednoznačnosti “ – a dodal by odvahy jeho nepřátelům v regionu
But Malaysian history over the past three decades shows that this belief is mistaken . Avšak malajsijská historie posledních tří desítek let ukazuje , že toto přesvědčení je mylné
But the Islam they promoted was not backward looking ; instead , it sought to shape a modernizing economic policy that took note of Muslim sensibilities . Islám , který prosazovali , však nehleděl do minulosti ; naopak , jeho snahou bylo vytvořit modernizační hospodářskou politiku , která by zohledňovala záležitosti , jež jsou pro muslimy citlivé
But this only renewed UMNO ’ s desire to portray itself as sufficiently Islamist . To ovšem pouze oživilo touhu UMNO vykreslit se jako dostatečně islamistická strana
By making Islamists and Islamist sentiments a part of the process of modernization , Malaysia demonstrates that Islamic faith and economic growth can be reconciled if politicians are clever enough not to treat them as contradictions . Tím , že islamisty a islamistické sentimenty učinila součástí procesu modernizace , Malajsie prokazuje , že islámskou víru a hospodářský růst lze uvést do souladu , jsou - li politici dostatečně chytří na to , aby s nimi nezacházeli jako s protimluvy
Boris Berezovsky Boris Berezovsky
Because KGB / Mafia structures now rule Russia and manipulate the judicial system , it is assumed that Yeltsin wanted to handpick his successor in order to avoid future prosecution . Vzhledem k tomu , že Rusko dnes ovládají struktury na pomezí KGB a mafie a tytéž struktury manipulují soudním systémem , předpokládá se , že Jelcin chtěl dosadit svého nástupce proto , aby se vyhnul budoucímu soudnímu stíhání
But we who chose Putin were charged with finding someone to continue Yeltsin ’ s reforms , not shield him and his family . Avšak my , kdo jsme Putina vybrali , jsme nebyli pověřeni hledáním někoho , kdo by ochránil Jelcina a jeho rodinu , nýbrž někoho , kdo by pokračoval v jeho reformách
By removing independent sources of money , the security services that dominate the Kremlin hope to destroy independent political life in Russia . Bezpečnostní složky , jež ovládají Kreml , doufají , že odstraněním nezávislých zdrojů peněz zničí v Rusku nezávislý politický život
But fear is not only degrading ; it makes for poor governance . Strach však není pouze ponižující ; umožňuje také špatnou správu státu
By throwing its weight around in Russia ’ s near abroad , the Kremlin thinks that it can convince Russians back home of its omnipotence . Kreml si myslí , že děláním ramen v nejbližším ruském sousedství může Rusy doma přesvědčit o své všemocnosti
Boris Berezovsky , a deputy head of Russia ’ s National Security Council under Boris Yeltsin , lives in exile in London . Boris Berezovskij , zástupce ředitele ruské Bezpečnostní rady za vlády Borise Jelcina , žije v londýnském exilu
Boris Berezovsky Boris Berezovsky
But an insiders ’ perspective is valuable nonetheless , for only an insider knows what is really being done behind the scenes . I pohled zevnitř má nicméně jistou hodnotu , protože pouze přímý účastník ví , co se v zákulisí skutečně odehrává
Because I was forced to leave Russia and defend myself from the Kremlin while in exile in England , I know how the entire repressive power of a state can be brought to bear on a single man . A protože jsem byl donucen opustit Rusko a hájit se proti Putinovi a Kremlu ze svého anglického exilu , vím , jaké to je , když se celá represivní moc státu zaměří na jediného člověka
Boris Yeltsin ’ s re - election in 1996 was such a moment . K takovým okamžikům patřilo znovuzvolení Borise Jelcina v roce 1996
But such a wall of separation does not exist in true democracies . Taková dělicí čára však ve skutečných demokraciích neexistuje
Boris Berezovsky , a former director of Russia ’ s National Security Council , lives in exile in London . Boris Berezovskij , bývalý předseda ruské Bezpečnostní rady , žije v londýnském exilu
But harvesting stem cells from very early stage embryos that will in the end be discarded is , in my view , ethically distinct from abortion . Ovšem sbírání kmenových buněk z velmi raných embryí , která mají být odepsána a znehodnocena , je dle mého soudu něco nesporně jiného než umělé přerušení těhotenství
But , far from being characterized by secularization , our age has witnessed vast eruptions of religious passion . Náš věk , pro nějž sekularismus není ani zdaleka nejcharakterističtější , však zažil obrovské výbuchy náboženských vášní
But the challenge facing Orthodoxy underscores the three options that all contemporary religious communities now face : to resist pluralism , to withdraw from it , or to engage with it . Výzva , jíž pravoslaví čelí , však zdůrazňuje tři možnosti , jež dnes náboženské obce mají : pluralismu vzdorovat , vzdálit se mu nebo se zapojit
But proselytizing means only that one tries to convince others of the truths to which one is committed . Obracení na víru ale znamená pouze to , že se člověk snaží přesvědčit ostatní o tom , čemu je oddán
But will the Union ' s new Constitutional Treaty put an end to this pattern of evolutionary constitution building ? Ukončí však nová Ústavní smlouva unie tuto cestu postupného budování ústavního pořádku ?
But if Americans are critical of Europe , they are also self - critical , far more so than most Europeans . Ačkoliv jsou ovšem Američané vůči Evropě kritičtí , jsou také sebekritičtí , a to mnohem víc než většina Evropanů
By contrast , the EU Constitution is written with the unspoken understanding that the institutions it is setting up are transitory , that they are far from optimal , and that it would be desirable to change them right now if political realities allowed it . Ústava EU je naproti tomu sepsána s nevyřčeným pochopením , že instituce , které zakládá , jsou přechodné , že nejsou ani zdaleka optimální a že by bylo žádoucí je ihned změnit , kdyby to umožňovala politická realita
But the realities of politics in today ' s Europe do not allow for the sort of document the signatories really wanted to draft , so the constitution that they did write is designed to establish a process of evolutionary change that will motivate further improvements along the way - improvement that will , it is hoped , one day obliterate the very arrangements today ' s EU Constitution is setting up . Politická realita v dnešní Evropě však neumožňuje vytvoření takového dokumentu , jaký by si signatáři opravdu přáli sepsat , a tak má ústava , kterou nakonec sepsali , založit proces vývojové změny , který bude motivovat další postupná zlepšení - zlepšení , u nichž panuje naděje , že jednoho dne vymažou samotné uspořádání , jež dnešní ústava EU zakládá
BERLIN : Like old battle horses feeling young as the bugle sounds , Cold War strategists are feeling the adrenalin mount as missile defense becomes front page news . BERLÍN : Stejně jako se protřelým válečníkům při zvuku polnice začne v žilách vařit krev , tak stratégům studené války stoupá hladina adrenalinu , když se na první strany deníků dostane téma protiraketové obrany
Because political intentions , not technical capabilities matter , NMD creates problems now : it pushes Russia into confrontation , heightens Chinese nervousness , and underpins a European sense of estrangement from the US . Systém národní protiraketové obrany USA není problémem z hlediska technických možností , ale z hlediska politických plánů : Rusko tlačí do konfrontace , Čínu zneklidňuje , a v Evropě posiluje pocit odcizení od Spojených států
But the 1972 ABM Treaty prohibits , for the indefinite future , systems to protect either country against such nuclear attack . Ovšem dohoda o protibalistických raketách z roku 1972 zakazuje oběma zemím na dobu neurčitou vytvářet a používat jakékoli systémy národní obrany proti jadernému útoku
But stability is as much a matter of political perceptions as of technical calculations . Stabilita je ovšem stejně tak otázkou politického vnímání jako technických výpočtů
By limiting strategic missile defense , the old treaty provides a certain predictability of deterrence for all nuclear weapon states . Tím , že smlouva omezuje obranu proti strategickým řízeným střelám , zaručuje jistou předvídatelnost vojenského odstrašování ze strany všech států disponujících jadernými zbraněmi
Both Moscow and Washington hint at possible deep cuts in their offensive nuclear arsenals . Moskva i Washington přitom naznačují možnost snížení stavu svých útočných jaderných výzbrojí
By announcing its determination to go ahead with a distant NMD , the US has created political turbulence which it must address now if major damage is to be avoided . Oznámením o realizaci časové vzdáleného systému národní protiraketové obrany vyvolaly Spojené státy americké politický rozruch , k němuž nyní musí zaujmout správný postoj
BERLIN : Nato ’ s next summit will take place in Prague in the winter of 2002 – that is , if President Bush doesn ’ t call his allies together before then . BERLIN : Příští summit Severoatlantické aliance se bude konat v zimě roku 2002 v Praze – pokud ovšem prezident Bush nesvolá své spojence dříve
Back then , the outcome of the Madrid summit that agreed to their membership was uncertain until the final moments . Výsledek tehdejšího madridského summitu , kde se o jejich členství rozhodovalo , byl do samého závěru jednání nejasný
But postponement is not a viable option , for the following reasons : Odklad ale není schůdné řešení , a to z následujících důvodů :
Bringing the Baltic states into Nato , Russia claims , would severely compromise its security ( for that read Russian self - esteem ) . Podle Ruska by členství Estonska , Lotyšska a Litvy v NATO vážně ohrozilo jeho bezpečnost ( čti sebevědomí )
Back then Nato heads - of - state welcomed the progress of various candidate countries , commending the Baltic states in particular . Hlavy států NATO tehdy přivítaly pokrok kandidátských zemí a pochválily konkrétně pobaltské země
Both must be done before any new enlargement is announced . Obojí je třeba provést dříve , než bude oficiálně oznámena nová vlna rozšíření
Both inferences are potentially disastrous , not only for relations between West and Eastern Europe but , more importantly , for relations between Russia and the West . Oba důsledky jsou potenciálně katastrofální , a to nejen pro vztahy mezi Západem a východní Evropou , ale především pro vztahy mezi Ruskem a Západem
But each will require considerable early efforts to reduce their fall - out . Každé z nich si ale žádá včasné zhodnocení , aby se minimalizovaly jejich negativní důsledky
BERLIN : Chancellor Schröder ' s government coalition barely scraped through Germany ' s Bundestag to secure the support it needed to dispatch German soldiers to help in the campaign against international terrorism . Vládní koalice kancléře Schrödera si taktak zajistila potřebnou podporu německého Bundestagu pro vyslání německých vojáků do kampaně proti mezinárodnímu terorismu
But they are certain to resurface and grow as memories of September 11 th attacks fade and the effort to stamp out terrorism encounters new difficulties , setbacks and dilemmas and possibly requires risky military operations elsewhere . Určitě se ale znovu objeví , až vzpomínky na útoky z 11 . září vyblednou a snaha vymýtit terorismus se ocitne před novými problémy , překážkami a obtížnými rozhodnutími či případně až si vyžádá riskantní vojenskou akci někde jinde
But to retain popular backing will be a problem in Western Europe , America ' s closest allies . Udržet veřejnou podporu ovsem bude problém v západní Evropě , v zemích nejbližsích spojenců Ameriky
By contrast , continental leaders have done little to dispel the impression that they are acting in response to a US request and for a US cause . Naproti tomu politikům z pevniny se nepodařilo přílis vyvrátit zdání , že jednají jen v reakci na žádost USA a pro USA
But their people rightly demand that government should not just serve the interests of others . Jejich občané přitom ale po právu žádají , aby jejich vláda nesloužila zájmům jiných
Because it is so fragile , international law depends on the support of the most powerful participants in international affairs ; if their commitment is in doubt , it will not be upheld . Mezinárodní zákony jsou velmi křehké , a proto se musí spoléhat na podporu nejsilnějsích účastníků mezinárodního dění : pokud taková země zákon nedodržuje , je těžké jej pak prosazovat
But the ability of powerful nations to exercise their international influence also depends on international law being upheld . Jenže schopnost i těch nejmocnějsích zemí uplatňovat mezinárodní vliv je závislá na tom , zda tyto mezinárodní zákony budou prosazovány či nikoliv
But where the Middle East is concerned America always has real clout . Ale když jde o Střední východ , má Amerika odedávna největší vliv
But his words , however , had lost authority . Jeho slova ale ztratila autoritu
But it will now take much longer unless today ' s confusion is replaced by clarity . Dokud ale místo dnešního zmatení nenastoupí pořádek a přehlednost , bude tento boj trvat mnohem déle
But precisely because it is so extraordinary it is difficult to see how implementing those threats by launching a war can make any sense at all . Ale právě kvůli jeho neobyčejnosti je těžké předvídat , v jakém ohledu by splnění hrozeb a zahájení války mohlo mít vůbec nějaký smysl
But they should also emphasize that war is not the only , and certainly not the automatic serious consequence to follow from Iraqi non - compliance . Měli by ovšem také jasně říci , že válka není jediným a rozhodně ne automatickým ,, vážným důsledkem , jenž by měl následovat , pokud Irák nedodrží podmínky
But Turkey is different . Turecko je ale jiné
But instead of offering ready solutions for the rest to endorse , leadership will have to consist of working with the other members , patiently and discretely , so that all or at last most feel they are involved in formulating common positions . Místo aby ostatním předkládali hotová řešení ke schválení , budou svou vůdčí roli muset opřít o trpělivou a diskrétní spolupráci s ostatními členy , jíž jim - nebo alespoň jejich většině - zajistí pocit účasti na vytváření společných stanovisek
Bringing in Britain is an admission of that fact . Přizvání Británie je přiznáním této skutečnosti
But because Britain remains lukewarm on European integration , the threesome can never serve as the motor for moving Europe forward . Ovšem vzhledem k tomu , že Británie zůstává vůči evropské integraci vlažná , tato trojice nikdy nebude fungovat jako motor pohánějící Evropu vpřed
But , with the exception of those who have only just joined , few governments on either side of the Atlantic seem to fear major disaster if it gently faded away . Avšak s výjimkou těch , kteří se k němu teprve nedávno připojili , se jen málo vlád na obou stranách Atlantiku obává větší katastrofy v případě , že by začalo zlehka uvadat
But NATO has failed the most important test , namely to ensure that its members continue to see its success as essential to their interests . NATO ovšem neobstálo v nejdůležitější zkoušce , totiž při zajišťování , aby jeho členové i nadále pokládali jeho úspěch za nezbytnou součást vlastních zájmů
But NATO is more than just a defense pact . NATO je ovšem něčím více než pouhým obranným uskupením
But , however welcome the return to cordiality may be , it is no more than that . Třebaže však návrat k srdečnosti může být sebevítanější událostí , nejde o nic hlubšího
But both continue to doubt that past substantive divisions can really be overcome . Obě však nadále pochybují , že zásadní rozpory z minulosti lze skutečně překonat
But there is no support in Europe for military action , and little backing for sanctions . V Evropě však nenajdou pro vojenský zásah podporu a jen málo souhlasu se sankcemi
But for the US , the step is seen , not without reason , as an encouragement to China in its conflict with Taiwan . Z pohledu USA se však tento krok jeví – nikoliv bezdůvodně – jako povzbuzení Číny v jejím konfliktu s Tchaj - wanem
But it would make an immense difference for Germany ’ s chances if the US actively supported what is , after all , a reasonable objective of one of its most important allies . Pro německé šance by však mělo ohromný význam , kdyby USA požadavek , který je ostatně přiměřeným cílem jednoho z jejich nejdůležitějších spojenců , aktivně podpořily
But the Mainz meeting will not bring the two sides closer to working out a common position on any of these issues , or even to seeing the other side ’ s point of view . Avšak mohučská schůzka účastníky v žádné z těchto záležitostí nepřiblíží ke společnému stanovisku , ba ani k pohledu na věc očima druhé strany
Bush and Schroeder will make up for the paucity of substance with a good deal of friendly banter and bonhomie before the press assembled in Mainz . Bush a Schröder v Mohuči před shromážděným tiskem vynahradí nedostatek obsahu pořádnou porcí přátelského žertování a dobrosrdečnosti
But it amounts merely to a temporary papering over of differences , not their resolution . Jedná se však o pouhé dočasné zastírání rozporů , nikoliv o jejich řešení
But that miracle will not materialize in Mainz . K tomuto zázraku však v Mohuči nedojde
But it was also meant to convey that Germany had grown up into a proper international power . Tento krok však měl dát rovněž najevo , že Německo dospělo v řádnou mezinárodní velmoc
But that alienation already largely ended earlier this year , when the Bush administration realized that allies are good to have and that Germany is an important one . Chlad ve vztazích však pominul už během letošního roku , když si Bushova administrativa uvědomila , že spojence je dobré mít a že Německo je spojenec významný
But she has already made clear that Germany ’ s neighbors to the East will have no reason not feel bypassed . Dala už ale jasně najevo , že němečtí sousedé na východě nebudou mít jediný důvod mít pocit , že je obchází
But there will be no new initiatives on integration until leaders in the countries that rejected the Constitutional Treaty are ready for a new try . Žádné nové iniciativy ohledně integrace se ovšem neobjeví , dokud nebudou na nový pokus připraveni lídři zemí , jež omítly Ústavní smlouvu
But it is also more than just a normal country : Germany remains central to holding together the two international institutions that will continue to assure its well - being , the European Union and the Atlantic alliance . Je ale zároveň víc než jen obyčejnou zemí : Německu zůstává ústřední úloha při stmelování dvou mezinárodních institucí , které budou nadále zajišťovat jeho prosperitu , totiž Evropské unie a Atlantické aliance
But , while many Japanese feel ( with some justification ) that South Korea and , in particular , China , exploit the Yasukuni issue to reduce Japan ’ s influence in the region and to pander to their publics ’ strong nationalism , they are missing the point . Avšak třebaže mnozí Japonci cítí ( do jisté míry oprávněně ) , že Jižní Korea a především Čína otázku Jasukuni zneužívají k umenšování japonského vlivu v regionu a nadbíhání silnému nacionalismu jejich veřejnosti , uniká jim podstata věci
But the country now is isolated , which affects the whole fabric of stability in the region . Země je teď ale izolovaná , což narušuje celé předivo stability v regionu
Because Japan ’ s isolation is a matter not only for the Japanese , it must be a matter for Western policy . Vzhledem k tomu , že izolace Japonska se nedotýká pouze Japonců , západní politika ji musí brát v potaz
But this is obviously a shortsighted approach , for a Japan that is tied exclusively to America will lose , not gain , against China in the region , thus making the balancing act even harder . To je však zřetelně krátkozraký přístup , neboť Japonsko úzce vázané na Ameriku oproti Číně v regionu nezíská , ale ztratí , a tak bude vyvažování ještě těžší
But this process of realization is more likely to succeed if Japan does not feel it stands with its back against a wall . Tento proces prozření však mnohem spíše uspěje , nebude - li si Japonsko připadat , že stojí zády ke zdi
But that can no longer be an argument against diplomacy now that Israeli unilateralism has once again proven to be a strategic blind alley . V době , kdy se izraelský unilateralismus znovu ukázal jako strategická slepá ulička , to však již nemůže sloužit jako argument proti diplomatickým jednáním
Both prospects would be reason enough for staying away from the project altogether . Obě možnosti by byly dostatečným důvodem , proč tento projekt zcela opustit
But the issue of enrichment has been blown up into such a symbol of national sovereignty in Iran that no government there , not only the current Achmadinejad administration , will climb down . Z otázky obohacování se však stal v Íránu takový symbol národní suverenity , že žádná tamní vláda , nejen současná Ahmadínežádova administrativa , neustoupí
But the only real test of UN credibility in this conflict is whether it can succeed in restricting Iran as much as possible to a purely civilian nuclear program . Jedinou skutečnou zkouškou věrohodnosti OSN v tomto konfliktu je však otázka , zda se jí podaří omezit jaderný program Íránu v co možná největší míře na ryze civilní účely
But it is a foolhardy gamble . To je ovšem pošetilý hazard
But as the superpowers learned in the Cold War , the absence of airtight verification does not render inspections useless . Jak se ovšem supervelmoci naučily během studené války , absence „ neprůstřelného “ ověřování ještě neznamená , že jsou inspekce zbytečné
By all means , the Six should keep the option of more biting resolutions as an inducement to Iranian compromise . Šestka by si v každém případě měla zachovat možnost bolestnějších rezolucí jakožto motivace k íránskému kompromisu
But those who now call on the Security Council to issue rapid condemnations of Iran ’ s behavior should keep two things in mind : they are unlikely to have any effect , and the US has already used such resolutions as a pretext for launching military action on its own . Ti , kdo dnes Radu bezpečnosti vyzývají , aby rychle odsoudila chování Íránu , by však měli mít na paměti dvě věci : podobné odsudky nebudou mít pravděpodobně žádný efekt a USA již jednou těchto rezolucí využily jako záminky k rozpoutání vlastní vojenské akce
Bush ’ s America has forfeited that influence – in the Middle East , in Asia and Africa , and in much of Europe . Bushova Amerika tento vliv ztratila – na Středním východě , v Asii i v Africe a ve většině Evropy
But they are neither sufficiently aware of the damage done nor realistic enough about the chances of Bush ’ s potential successors – many of whom initially supported his adventurism – to revive the trust and respect their country once enjoyed . Dostatečně si však neuvědomují napáchanou škodu ani nejsou zcela realističtí ohledně šancí možných Bushových nástupců – z nichž mnozí jeho avanturismus zpočátku podporovali – oživit důvěru a respekt , jichž jejich vlast kdysi požívala
But eventually , consumers refuse to buy more even if prices continue to fall . Nakonec však spotřebitelé odmítnou kupovat ještě více téhož zboží či služby , i když jeho cena nadále klesá
But as long as these economies churn out new desires , outsourcing represents an opportunity for prosperity on both sides . Dokud však budou rozvinuté ekonomiky chrlit nové a nové touhy , bude outsourcing představovat příležitost k prosperitě na obou stranách
But , apart from a few industries , such as toys and bicycles , far fewer jobs are lost to imports than to efficiency improvements . S výjimkou několika málo průmyslových odvětví , jako jsou hračky a jízdní kola , však v důsledku dovozů zaniká mnohem méně pracovních míst než v důsledku růstu efektivity
But if this capacity is impaired , neither the low road of protection nor the high road of free trade can do much good . Bude - li však tato schopnost narušena , pak jednoduchá cesta ochranářství ani náročná cesta volného obchodu příliš mnoho nezmohou
But too little taxation can do the same . Příliš nízké zdanění ale může vést k témuž
But the debt isn ' t because of excessive spending in the past . Dluh však nevznikl kvůli přílišnému utrácení v minulosti
But , because indirect taxes are more easily avoided by operating many small units instead of one large unit , economies of scale cannot be realized . Vzhledem k tomu , že nepřímým daním lze snadněji unikat provozováním mnoha malých organizací místo jedné velké , nelze dosáhnout úspor z velkovýroby
But secularization , rationalization , and atomization of civil and social life , and the steady expansion of government into every social sphere , have lead to a privatization of culture and religion , reducing their potential to stimulate feelings of community , identity , and solidarity . Ovšem sekularizace , racionalizace a atomizace občanského a společenského života spolu se stálou expanzí vlády do všech oblastí sociálního života vedly ve svém důsledku k privatizaci kultury a náboženství , čímž došlo k oslabení jejich potenciálu stimulovat pocit společenství , identity a solidarity
Because of Europe ' s multiplicity of languages , no one language can serve as a strong element of identity . Díky velkému množství jazyků v Evropě nemůže žádný jazyk sloužit jako silný element identity
But European individuals and civil societies find it hard to assert their autonomy in the face of the state . Pro jednotlivce a občanské společnosti v Evropě je však s ohledem na stát velmi obtížné prosadit svou autonomii
Because EU membership affects every aspect of a state , economy , and society , while the war on terror demands a completely new way to conduct diplomacy and security policy . Proč ? Protože členství v EU ovlivňuje vsechny aspekty státu , ekonomiky a celé společnosti , zatímco válka s terorismem vyžaduje zcela nový přístup k vedení diplomacie a bezpečnostní politiky
But an EU with 10 new members simply cannot be run as it has for decades . Evropskou unii s deseti novými členskými zeměmi vsak nelze řídit stejně jako po minulá desetiletí
But America is having a hard time understanding the new circumstances of the post - Cold war era . Nyní stojí Ameriku značné úsilí pochopit nové souvislosti éry po studené válce
But this dependence should not disguise the fact that there is a commonality of foreign policy interests between Europe and America . Tato závislost by vsak neměla zakrývat fakt , že mezi Evropou a Amerikou existují společné zahraničně - politické zájmy
But the real question is which policies work best . Skutečná otázka ale tkví v tom , které politiky fungují nejlépe
But studies tend to show that the majority of income transfers by government occur within the middle class , while only a relatively small proportion are from rich to poor . Studie ovšem obvykle naznačují , že k většině příjmových transferů prováděných vládami dochází uvnitř střední třídy , zatímco jen relativně malá část směřuje od bohatých k chudým
But neither can we accept a situation in which vast resources are spent on national cohesion , while European cohesion lags so woefully behind . Nemůžeme ovšem akceptovat ani situaci , kdy se na národní soudržnost vydávají obrovské prostředky , zatímco evropská soudržnost je tak žalostně pozadu
But the impact of free migration ( when allowed ) on French plumbers ’ incomes is in fact minimal , not least because of the smallness of the new member states compared to the whole of Western Europe . Avšak vliv volné migrace ( je - li povolena ) na příjmy francouzských instalatérů je ve skutečnosti minimální , hlavně kvůli nevelikosti nových členských států v porovnání s celou západní Evropou
But the conservative attitudes underlying opposition to change are anything but “ social , ” for they would deny the poorest of Europe ’ s poor a chance to improve their lot . Ale konzervativní přístupy , na nichž opozice vůči změně stojí , nejsou ani zdaleka „ sociální , “ neboť by nejchudším z evropských chudých upíraly příležitost na zlepšení života
But what specifically makes fruits and vegetables so beneficial is not clear . Co je však konkrétně příčinou prospěšnosti ovoce a zeleniny , není jasné
But will the benefits be the same ? Bude ale přínos tentýž ?
But , while the results of epidemiological studies have been almost uniformly positive , the results of clinical trials have remained largely inconclusive . Avšak zatímco výsledky epidemiologických studií jsou téměř neměnně kladné , výsledky klinických experimentů zůstávají z valné části neprůkazné
By eliminating free radicals from our body , we interfere with important defensive mechanisms for eliminating damaged cells , including cancerous cells . Odstraněním volných radikálů z těla narušujeme důležité obranné mechanismy eliminující poškozené buňky , včetně buněk rakovinných
Basic issues concerning the efficacy and safety of consuming relatively high doses of antioxidant supplements need to be resolved . Je třeba rozřešit základní otázky ohledně účinnosti a bezpečnosti konzumace relativně vysokých dávek antioxidačních doplňků
But it would be a grave mistake to embark on that course . Ale bylo by vážnou chybou pustit se právě tímto směrem
Both choices are good things . Obě instituce volí dobře
Both strategies would be idiotic . Obě strategie by byly prostě dementní
But the evidence on the effects of these reforms is mixed . Zkušenosti s dopady těchto reforem jsou však smíšené
But firms that lay off more workers should pay more . Firmy , které propustí více zaměstnanců , by však více platit měly
Benefits and taxes would be higher in Europe , but America ' s system indicates that it can be done . Podpory i daně by byly v Evropě vyšší , ale americký systém naznačuje , že je takové řešení uskutečnitelné
But they need not search too far for culprits ; indeed , they need only look in the mirror and confront the consequences of the dishonest game that the leaders of EU member states have played for too long . Příčiny však nemusí hledat příliš daleko ; stačí , aby se podívali do zrcadla a postavili se čelem k důsledkům nečestné hry , kterou jako předáci členských zemí EU až příliš dlouho hrají
But these leaders forgot that their people might actually believe them . Přitom však zapomněli , že by jim voliči mohli skutečně uvěřit
Breaking up monopolies often yields dramatically lower prices and thus higher living standards for consumers , because the same wage buys a lot more . Rozbití monopolů s sebou mnohdy nese dramatické snížení cen a tím i vyšší životní úroveň spotřebitelů , protože ti si za stejnou mzdu koupí mnohem více
But deregulation inevitably brings disruptions . Deregulace však s sebou nevyhnutelně nese i rozpory
By any estimate , with a decent safety net for workers who lose their jobs , the benefits of deregulation far exceed the costs and the pain they cause . Podle všech odhadů výhody deregulace – za předpokladu vytvoření rozumné záchranné sítě pro zaměstnance , kteří přijdou o práci – vysoce převažují nad náklady a bolestí , kterou tato deregulace způsobuje
But this does not make governments ’ political task much easier , because the benefits are diffuse : consumers paying less for airline tickets may not attribute it to deregulation . Politické zadání vlád to však nikterak neusnadňuje , neboť výhody jsou rozmělněné : spotřebitelé , kteří platí méně za letenky , to nemusí přisuzovat deregulaci
By contrast , the costs are localized : airline workers who risk losing their jobs are intensely aware of the connection between deregulation and layoffs . Náklady jsou naproti tomu lokalizované : zaměstnanci leteckých společností , kterým hrozí ztráta místa , si zřetelně uvědomují spojitost mezi deregulací a propouštěním
But they did , and this did not prevent them for blaming “ Brussels ” strongly and loudly for these very constraints when their own national airlines got in trouble . Ony to přesto učinily , což jim však nezabránilo , aby později ostře a halasně kladly právě tato omezení za vinu Bruselu , když se jejich národní letecké společnosti dostaly do potíží
But the anxiety now being felt across the EU shows the dangers of that strategy . Strach , který je nyní cítit po celé EU , však ukazuje nástrahy této strategie
But when an economy faces a major adverse shock , such as a sharp increase in oil prices , then the twin goals of stabilizing inflation and maintaining economic activity conflict , and the central bank ’ s job becomes more difficult . Když se však hospodářství potýká se zásadními negativními šoky , jako je prudké zvýšení cen ropy , pak jsou sesterské cíle stabilizace inflace a udržení ekonomické aktivity v rozporu a úloha centrální banky začíná být mnohem těžší
But there are good historical grounds for thinking that it won ’ t . Existují ovšem dobré historické důvody se domnívat , že to bude jinak
But one should not expect too much from a tough ECB stance . Od přísného postoje ECB bychom si ale neměli slibovat příliš
Beware of Symbols Nespoléhejme na symboly
But , as the ancient Greeks taught , the gods destroy by granting us our wishes or fulfilling them too completely . Jenže jak už učili Řekové , vyslyší - li bohové naše přání či splní - li je do posledního puntíku , dokáží nás jimi i zničit
But Argentina ' s creditors , fearful of default , are demanding interest rates so high ( around 50 % today ) that there is no hope that the government can borrow at such rates . Jenže věřitelé - ze strachu z insolvence státu - požadují tak vysoké úrokové sazby ( dnes okolo 50 procent ) , že není naprosto žádná naděje , že by si vláda za takových podmínek mohla půjčit
But the main crisis still ahead for Argentina is the economic one , which itself has lasted since 1999 . Ale tou hlavní krizí , která na Argentinu stále čeká , je krize ekonomická , která trvá už od roku 1999
Both parties face the same dilemma , and this is precisely my point : that the crisis confronting the left is a deep , fundamental , one . Obě strany čelí stejnému dilematu a právě o to mi jde : krize , v níž se levice ocitá , je hluboká a zásadní
But the world has changed , and the left ' s old view simply no longer applies . Svět se ale změnil a starý levicový pohled prostě už neplatí
But while the old religion still mobilizes the left , it makes it difficult to hold the center . Ačkoli ale stará víra stále mobilizuje levici , je pro ni těžké udržet střed
But because maintaining economic stability demands some type of nominal anchor , the so - called inflation targeting regime has become increasingly popular . Protože ale udržování jisté míry ekonomické stability vyžaduje také jistý typ minimální záchranné kotvy , stal se tzv . režim „ stanovení inflačních cílů “ nesmírně populární
Brazil ' s recent experience , indeed , has been positive . Nedávná brazilská zkušenost byla vskutku přínosná
But inflation targeting is not without problems for emerging markets . Ovšem ani stanovování inflačních cílů není bez problémů , především v nově se rozvíjejících ekonomikách
But economies suffering relatively high rates of inflation or undertaking trade liberalization and other reforms are rarely stable , which means that information changes fast . Ovšem ekonomiky , jež trpí relativně vysokými mírami inflace anebo ty , které procházejí obchodní liberalizací či jinými reformami , jsou jen zřídka kdy stabilní , což znamená , že ke změnám informací dochází velice rychle
Blejer is Senior Advisor , Asia and Pacific Department , International Monetary Fund and teaches international economics at the University of Jerusalem , Central European ( Budapest ) and San Andrés University ( Argentina ) . Mario Blejer je vrchním poradcem Asijsko - pacifického odboru mezinárodního měnového fondu a vyučuje mezinárodní ekonomiku v San Andrés ( Argentina )
But dithering over Michel Camdessus ' s replacement ought to stop . Váhání ohledně nástupce Michela Camdessuse musí ale rozhodně skončit co nejdříve
But the acting head of an organization has no mandate for change . Jenže zastupující předseda organizace nemá vlastně žádný mandát
But the time is not all the time ; the place is not everywhere . K takovým situacím ovšem nedochází stále ani všude
Blinder , formerly deputy chairman of the US Federal Reserve Board , is professor of economics at Princeton University , visiting fellow at the Brookings Institution , and managing partner of the Promontory Financial Group . Je výkonný společník skupiny Promontory Financial Group
But these infant giants are quickly threatened with eclipse by even newer enterprises . Tyto nedospělé obry ale zakrátko ohrožuje stín ještě mladších podniků
But the revolution is not only for the elite ; it also offers a realistic ( non - utopian ) promise of dramatically improved lives for many people around the entire globe - not in 100 years , but in the foreseeable future . Revoluce však není jenom pro elitu - je realistickým ( neutopickým ) příslibem výrazného zlepšení života pro mnoho lidí po celém světě , a to nikoliv za sto let , ale v dohledné budoucnosti
But , as with any change of such magnitude , there are holdouts . Jak je ale u změn takového rozsahu obvyklé , existují překážky
But , beyond slogans , there is an underlying fault line between those who have the cultural capacity to embrace change and those who resist it by adhering to traditional ideas about how one ' s life and , by extension , society , should be organized . Avšak za slogany leží fundamentální zlomová linie mezi těmi , kdo jsou kulturně schopni změnu přijmout , a těmi , kdo se jí brání lpěním na tradičních názorech na to , jak by měl být uspořádán život člověka a následně život společnosti
By 2050 the population of the 50 least developed countries is projected to double , and while the ratio of working - age to non - working - age people in Europe will fall to around 1 .4 , in the developing world it will be considerably higher . Počet obyvatel v 50 nejméně rozvinutých zemích se má podle předpokladů do roku 2050 zdvojnásobit , a zatímco v Evropě klesne poměr lidí v produktivním a neproduktivním věku na zhruba 1,4 , v rozvojovém světě bude podstatně vyšší
But this might bring with it social problems , as Europeans resist an influx of foreigners , owing to fears about jobs , security , or cultural differences . Zároveň by to však mohlo vyvolat sociální problémy , poněvadž Evropané odmítají příliv cizinců v obavách o svá pracovní místa a bezpečnost , případně kvůli kulturní odlišnosti
But Europe can take other steps to redress or adapt to the looming demographic imbalance . Evropa však může podniknout i další kroky , aby kompenzovala rýsující se demografickou nerovnováhu nebo se na ni adaptovala
Bo Malmberg is Professor of Geography at Stockholm University and Research Leader at the Institute for Future Studies , Stockholm . Bo Malmberg je profesorem geografie na Stockholmské univerzitě a vedoucím výzkumu na Institutu studií budoucnosti ve Stockholmu
Because no agreement exists at the EU level concerning a common set of rules to be applied to the Union ' s new citizens , each member country is establishing its own rules without any coordination . Na úrovni EU neexistuje žádná dohoda o společných zásadách přístupu k novým občanům Unie , a proto členské země nekoordinovaně zavádějí vlastní pravidla
But support for enlargement is fading everywhere , right on the brink of accession . Podpora rozšíření dnes , okamžik před přistoupením nových členů , však opadává všude
By increasing average productivity , they contribute not only to stronger growth , but also to achieving higher incomes per capita . Zvyšují průměrnou produktivitu , čímž přispívají nejen k posilování růstu , ale také k dosahování vyšších příjmů na hlavu
But the SGP ' s current rules discourage this kind of reform by prohibiting temporary increases in the budget deficit - even if they promise long - term fiscal consolidation . Nynější pravidla PSR však takové reformě brání , neboť zakazují přechodné nárůsty rozpočtového deficitu , a to i tehdy , když slibují dlouhodobou fiskální konsolidaci
But even this may not be enough to cover the cost . Ani to však na pokrytí nákladů nemusí stačit
But they risk giving too much discretion to the Commission or to future European Council decisions . Riskují však to , že dají až přílišnou volnost Komisi nebo budoucím rozhodnutím Evropské rady
But so does the SGP ' s current implementation - for example , in the conventions that define how budget deficit are measured and what qualifies as government revenue . To však platí i pro současnou úpravu PSR - například pro konvence stanovující , jak se určuje rozpočtový deficit a co se považuje za státní příjem
But while the objective is to “ harmonize policies towards economic migrants across the EU , ” the Paper states at the outset that decisions on this matter should remain solely under the jurisdiction of national governments . Avšak třebaže jejím cílem je „ harmonizovat politiky vůči ekonomickým migrantům napříč EU , “ kniha v úvodu prohlašuje , že rozhodování v této záležitosti by mělo zůstat výhradně v působnosti národních vlád
But tight national restrictions do not seem to prevent migration ; they only alter the geographical orientation of flows and fuel increases in illegal immigration , thereby inflating the size of the informal economy . Nezdá se ale , že by přísné národní restrikce migraci bránily ; pouze pozměňují geografickou orientaci jejích proudů a způsobují nárůst nelegálního přistěhovalectví , čímž nafukují velikost šedé ekonomiky
Beyond the current persecution of Pamuk , unacceptable behavior abounds . Kromě současného trestního stíhání Orhana Pamuka se to jen hemží dalšími případy nepřijatelného chování
But , even if these shortcomings were removed , Turkey should still not be admitted to the EU , because it is not a European country . I kdyby se však tyto nedostatky odstranily , Turecko by stále nemělo být přijato do EU , protože to není evropská země
But they were necessary . Byly však nezbytné
By the time I left the Commission , I was sitting on a pile of 1 , 500 such infringement proceedings . V době , kdy jsem komisi opouštěl , jsem seděl na stohu patnácti set podobných přestupkových řízení
But the strongest reason to oppose Turkey ’ s accession is a question of democracy : a majority of the EU ’ s population simply does not want it . Nejsilnější důvod proti vstupu Turecka je však ryze demokratický : většina obyvatel EU si ho jednoduše nepřeje
But in football , the elimination of an adversary is always temporary . Ve fotbale je však vyřazení protivníka z boje pouze dočasné
But I want France to avenge its defeat at the last World Cup in Seville , not its defeat at Verdun . Přeji si však , aby Francie pomstila svou poslední porážku z mistrovství světa v Seville , nikoliv svou porážku u Verdunu
But instead of finishing his career in triumph , or at least with an ovation , he was ejected from the final for head - butting an Italian player . Avšak místo aby svou kariéru završil triumfem , nebo alespoň ovacemi , byl z finálového zápasu vykázán za úder hlavou , jímž skolil italského hráče
But now the hero has fallen . Teď ale hrdina padl
But , while other politicians do not regard these matters as politically important , they mean a lot to most ordinary citizens . Zatímco však jiní politici nepokládají tyto záležitosti za politicky významné , pro většinu obyčejných občanů znamenají velmi mnoho
But the game is not over . Hra však ještě neskončila
But Royal is confident in her fate . Royalová však ve svůj osud věří
But we have a wish for the Middle East – one that , while perhaps not bringing peace , can create one of peace ’ s preconditions : goodwill . My ale pro Střední východ máme přání – přání , které možná nepřinese mír , ale může pro něj vytvořit podmínky : dobrou vůli
But nurturing the will to achieve long - lasting peace depends on more than political negotiations . Tříbení vůle k dosažení trvalého míru ale závisí nejen na politických vyjednáváních
But all these commendable efforts have failed to counter the phenomenon . Žádná z těchto chvályhodných snah ovšem nedokázala fenoménu čelit
But another war - - this one UN - sanctioned - - has been going on simultaneously : the war on drugs . Zároveň ovšem probíhala ještě další válka , a to se souhlasem OSN : válka proti drogám
But five years into the program , one thing is clear : the results are grim . Ovšem pětileté trvání programu udělalo jasno v jedné věci : výsledky jsou neradostné
By openly inviting the police to jail otherwise respected members of the community , these activists hope to show the absurdity of harsh anti - drug laws . Otevřeným vybízením policie k tomu , aby uvěznila jinak vážené členy společnosti , se tito aktivisté snaží poukázat na absurditu tvrdých protidrogových zákonů
But turning a blind eye to failure only increases its cost . Zavíráním očí před neúspěchem ale budeme jen zvyšovat jeho cenu
Bush has stated that he would work with Iraqis to develop a way to try [ Saddam Hussein ] that will withstand international scrutiny . The best way to address that scrutiny and avoid accusations of victor ' s justice is to involve other international players in the exercise . Nejlepší cestou , jak takovému dohledu vyhovět a vyhnout se obviněním ze ,, spravedlnosti vítězů , je zahrnout do celého procesu další mezinárodní hráče
Before elections can be freely and fairly held , huge efforts must be made to establish a truly open society in which all individuals and groups can express their political opinions . Než bude možné zorganizovat svobodné a spravedlivé volby , je nutno vynaložit obrovské úsilí na vytvoření skutečně otevřené společnosti , v níž budou všichni jednotlivci i skupiny moci vyjadřovat své politické názory
Both breakthroughs constitute a stunning advance in stem cell research . Oba průlomy představují ohromující pokrok ve výzkumu kmenových buněk
Both announcements also came a month ahead of an Italian referendum – the largest popular consultation on the matter ever held anywhere – that seeks to change a law adopted last year that prohibits both in vitro fertilization and stem cell research . Obě oznámení také o měsíc předešla italské referendum – nejrozsáhlejší celonárodní dotazování , k němuž kdy na světě v této věci došlo – , jehož záměrem je změnit loni přijatý zákon , který zakazuje jak mimotělní oplodňování , tak výzkum kmenových buněk
But , as the UN declaration – and the long debate surrounding its adoption – illustrate , scientific arguments are not at the center of national and international debates , which revolve around questions concerning the beginning of “ human life . ” Jak ale ilustruje deklarace OSN – a dlouhá debata doprovázející její přijetí – , jádrem národních a mezinárodních debat , které se točí kolem otázek počátku „ lidského života “ , nejsou vědecké argumenty
But eradication and alternative livelihood projects mainly affect the lowest end of the value - added chain , the farmers , with no real impact on those higher up , such as large landowners and local traffickers , not to mention the extremely powerful drug lords and the international cartels and mafias . Vymycování a projekty alternativního živobytí postihují ovšem zejména nejnižší patra řetězce přidané hodnoty , zemědělce , kteří nemají žádný skutečný vliv na ty ve vyšších patrech , jako jsou velcí majitelé půdy a místní překupníci , o mimořádně mocných drogových králích a mezinárodních kartelech a mafiích ani nemluvě
But I continue to have faith that the General Assembly will know , as always , how to meet this challenge . I nadále však věřím , že Valné shromáždění bude jako vždy vědět , jak se k tomuto problému postavit
Before the international community established the ICC , there were two ad hoc tribunals – one for the former Yugoslavia and one for Rwanda . Než mezinárodní společenství založilo ICC , fungovaly zde dva ad hoc tribunály – jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu
But had we followed that route , we would most likely have failed . Kdybychom však tuto cestu byli zvolili , s největší pravděpodobností bychom neuspěli
But his vision of a North American Free Trade Association ( NAFTA ) encompassing elements of social and political fusion with his North American counterparts was sidetracked by the terrorist attacks of September 11 , 2001 , and by his political rivals ' recent successes at the polls . Jeho vizi Severoamerické asociace volného obchodu ( NAFTA ) , zahrnující prvky sociálního a politického splývání se severoamerickými protějsky , odsunuly stranou teroristické útoky z 11 . září 2001 a nedávné volební úspěchy jeho politických protivníků
Both are members of the US / MEXICO FUTURES FORUM a collaboration between the Instituto Tecnológico Autónomo de México ( ITAM ) and the University of California at Berkeley . Oba autoři jsou členy Fóra o budoucnosti USA a Mexika , společného projektu Instituto Tecnológico Autónomo de México ( ITAM ) a Kalifornské univerzity v Berkeley
By helping to make adverse economic or policy developments more apparent , greater transparency is also likely to lead to earlier incentives for governments to take corrective action . Zprůhlednění ekonomických aktivit má kromě snazšího a včasného odhalení negativního ekonomického nebo strategického rozvoje přispět i k tomu , aby vlády byly schopny na podobná negativa reagovat a včas podnikat kroky k nápravě
But public attitudes have been changing . Postoje veřejnosti se však mění
But serious political discussions on similar legal changes are taking place in many other countries , including the UK , South Africa and Australia . Vážné politické diskuse o obdobných právních změnách se však vedou v mnoha dalších zemích , mimo jiné v Británii , Jižní Africe a Austrálii
But Europe ’ s opinion of its integrity is not always shared . Náhled Evropy na její bezúhonnost však ne vždy sdílí její okolí
But are those standards really an imposition ? Jsou však tyto standardy skutečně vnucovanými principy ?
But if fair play is to be made global , European initiatives should be part of broader international efforts , involving both like - minded partners such as the United States and multilateral institutions . Má - li se však fair play rozšířit do celého světa , evropské iniciativy musí být součástí mezinárodních snah , v nichž se budou angažovat stejně smýšlející partneři , jako jsou Spojené státy a multilaterální instituce
But speedy growth always incites turbulence , which China will have to minimize and manage . Avšak prudký růst vždy vyvolává neklid a Čína jej bude muset omezovat a zvládat
But a lack of cooperation could result in higher - than - necessary oil and gas prices and perhaps defeat in the battle against climate change . Nedostatek spolupráce by však mohl vyústit ve zbytečně vysoké ceny ropy a plynu a možná i zapříčinit prohru v boji proti změně klimatu
Beyond economics , China must reassure others that its awakening will not make the world tremble . Mimo ekonomiku musí Čína ostatní přesvědčit , že její obrození nenaplní svět bázní a chvěním
But , in a global village , misperceptions can arise all too easily – and can do great damage . V globální vesnici ale mohou příliš snadno vznikat mylné postřehy – a mohou natropit mnoho škod
But it is deeds that matter . Rozhodující jsou však činy
Bernard Bot is Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands . Bernard Bot je ministr zahraničních věcí Nizozemského království
But the post - war era in the world ’ s most developed countries was one of unprecedented prosperity for the baby boom generation , which is now nearing retirement . V nejrozvinutějších zemích světa však přinesla poválečná éra těmto silným ročníkům , které se dnes pomalu chystají k odchodu do penze , do té doby nevídanou prosperitu
Bangladesh ’ s Female Secondary Stipend Program was successful in helping girls aged 11 to 14 to delay marriage and remain in school . Bangladéšský Ženský stipendijní program pro střední školství zase úspěšně pomohl dívkám mezi 11 a 14 lety odložit manželství a setrvat ve škole
But , while the model is fair in a number of ways , it implies that parts of the human body can give rise to financial gain . Avšak třebaže je tento model v mnoha ohledech spravedlivý , plyne z něj , že části lidského těla mohou dát vzniknout finančnímu zisku
Benefit - sharing may be fair in that it includes giving special assistance to research participants , such as access to medical care or to new treatments stemming from the research , but it may be unfair in failing to define the recipients of such benefits . Sdílení přínosů sice může být spravedlivé v tom , že zahrnuje poskytování pomoci účastníkům výzkumu , například přístup k lékařské péči nebo novým terapiím , jež se z výzkumu vyvinou , ale může být nespravedlivé svou neschopností definovat příjemce těchto přínosů
But there is a remedy at hand . Po ruce ale máme nápravný prostředek
But today resources flow from Africa to creditors , rather than the reverse . Dnes ovšem finanční toky směřují z Afriky k věřitelům , nikoliv naopak
But the key question concerning the future of the country remains : will Shia , Sunnis , and Kurds will unite behind a functioning central authority ? Klíčová otázka týkající se budoucnosti země však přetrvává : sjednotí se šíité , sunnité a Kurdové pod funkční centrální autoritou ?
But , in the longer term , those limits on federal power will push Iraq toward a sectarian scramble for power and revenue . V dlouhodobém výhledu však budou tato omezení federální autority tlačit Irák směrem k sektářským tahanicím o moc a příjmy
But this stability will face new challenges in 2006 . Tato stabilita však bude v roce 2006 čelit novým problémům
But Iraq ’ s greatest challenges lie ahead . Největší úkoly však ještě leží před Irákem
Bush waited weeks for a positive development that would allow him to suggest he can reduce troop levels in Iraq from 133,000 to 100,000 by the end of 2006 . Bush už týdny čekal na pozitivní vývoj , který by mu umožnil nadnést , že do konce roku 2006 může snížit rozsah nasazení vojsk v Iráku ze 133 na 100 tisíc mužů
Blair , still stung by his Labour Party ’ s defeat in local elections in early May , also welcomed the good news from Iraq . Blair , stále otřesen porážkou své Labouristické strany v místních volbách na počátku května , dobré zprávy z Iráku také uvítal
But the central government will need a large share of that income if it is to finance the construction of new institutions of governance , invest in critical infrastructure , undertake onerous reforms aimed at economic liberalization , and provide the resource - poor ( and already restive ) Sunnis of central Iraq with a greater share of the country ’ s wealth . Centrální vláda ovšem bude potřebovat velký podíl na těchto příjmech , má - li financovat budování nových institucí pro správu věcí veřejných , investovat do nezbytné infrastruktury , provádět nesnadné reformy zaměřené na ekonomickou liberalizaci a zajistit větší podíl na bohatství země sunnitům ve středním Iráku , již jsou přírodními zdroji málo obdaření ( a už netrpěliví )
But in the Kurdish - controlled areas of the north and Shiite - dominated provinces in the south , levels of crime and deadly violence compare favorably with those in many cities in the United States . V oblastech pod správou Kurdů na severu a v provinciích s převahou šíitů na jihu však míra zločinnosti a vražedného násilí obstojí i ve srovnání se situací v mnoha městech Spojených států
But US political and economic stability was never in doubt in 2000 , because public confidence in the country ’ s governing institutions allowed them to resolve the conflict peacefully . O politické ani ekonomické stabilitě USA však v roce 2000 nebylo pochyb , neboť veřejná důvěra umožnila vládním institucím země pokojně konflikt vyřešit
But the initial euphoria that accompanied the so - called “ Orange Revolution ” quickly faded , and Ukraine is still dealing with the political and economic fallout . Prvotní euforie , která takzvanou „ Oranžovou revoluci “ doprovázela , ovšem rychle opadla a Ukrajina se stále vypořádává s politickými a ekonomickými důsledky
But the good news for Mexicans is that their country ’ s political institutions have proven far more stable than did Ukraine ’ s . Dobrou zprávou pro Mexičany je ale to , že politické instituce jejich země prokázaly , že jsou stabilnější než na Ukrajině
But the broader picture – whether , as in Mexico , a country is able to continue to go about its business as its political institutions sort out the mess – matters far more . Avšak mnohem víc záleží na širším rámci – na tom , zda země dokáže fungovat dál , tak jako Mexiko , zatímco její politické instituce řeší nastalou šlamastyku
But they are unlikely to derail his government . Podrazit jeho vládě nohy se jim však podaří stěží
But some of them appear to have “ graduated ” toward a stability rooted in sustainable governance . Některé z nich se však už „ vypracovaly “ ke stabilitě zakotvené v udržitelné správě státu
Beyond Latin America , several Eastern European countries offer ready examples . Mimo Latinskou Ameriku nabízí dobrý příklad několik východoevropských zemí
But markets do . Trhy to ovšem chápou
But the Bush administration can seek ways to contain global energy prices – and it should begin by refusing to be baited into escalating tensions whenever Iranian President Mahmoud Ahmadinejad pleases . Bushova administrativa však může usilovat o zmírnění globálních cen energií – a měla by začít odmítáním nechat se polapit do pasti rostoucích napětí , kdykoli se íránskému prezidentu Mahmúdu Ahmadínedžádovi zachce
But if Iran pulls modest amounts of its oil from international markets , price increases are likely to offset ( perhaps completely ) any loss in revenue from the supply cut . Jestliže ale Írán z mezinárodních trhů stáhne umírněná množství ropy , cenové nárůsty pravděpodobně všechny ztráty příjmu způsobené snížením dodávek vykompenzují ( možná úplně )
Bush should invite Ahmadinejad to Washington . Bush by měl pozvat Ahmadínedžáda do Washingtonu
Better yet , invite him to Crawford . Anebo ještě lépe do Crawfordu
But no one can blame the US for that when Bush is offering to talk . Nikdo však za to nemůže přičítat vinu USA , když Bush nabízí rozhovory
But undermining his domestic standing by limiting Iran ’ s revenues stands a better chance of succeeding than diplomatic efforts to persuade the regime to suspend uranium enrichment voluntarily , or coercive sanctions . Podkopání jeho domácího postavení snižováním íránských tržeb má ovšem větší naději na úspěch než diplomatické snahy přesvědčit režim k dobrovolnému upuštění od obohacování uranu nebo donucovací sankce
But the administration ’ s confrontational approach is failing , because it is precisely what Iran ’ s rulers want . Konfrontační přístup administrativy však selhává , neboť je právě tím , co si íránští vládci přejí
But it does offer the United States some longer - term benefits in the regional battle with Iran for influence . Nabízí však Spojeným státům určité dlouhodobé přínosy v regionálním zápase o vliv s Íránem
But it also indicates recognition that Iran ’ s effort to extend its regional influence poses the single biggest challenge to the Middle East ’ s long - term stability . To však také poukazuje na poznání , že největší hrozbu pro dlouhodobou stabilitu Středního východu představuje právě úsilí Íránu rozšířit svůj regionální vliv
But Sunnis and Shi ’ a are now killing one another in increasing numbers , and the new aggressiveness of US forces will make compromise all but impossible . Sunnité a šíité se teď ale v narůstajících počtech vzájemně vyvražďují a vzhledem k nové agresivitě amerických sil bude kompromis téměř nemožný
But few international leaders face such a wide range of sworn domestic enemies . Jen nemnoho mezinárodních lídrů však stojí proti tak široké škále zapřísáhlých domácích nepřátel
But it ’ s the army that is most likely to eventually decide the fate of his presidency . Je to však armáda , kdo nakonec s největší pravděpodobností rozhodne o osudu jeho pobytu v úřadu prezidenta
But a deal that makes Bhutto prime minister would undermine the military ’ s influence – and eventually its support for Musharraf ’ s presidency . Ale dohoda , která z Bhuttové udělá ministerskou předsedkyni , by vliv armády – a nakonec i její podporu pro Mušarafa coby prezidenta – podkopala
But if Musharraf were to refuse to go quietly , the generals could promise him a long list of public corruption charges that he must survive without their protection . Pokud by však Mušaraf odmítl odejít v tichosti , generálové by mu mohli slíbit dlouhou řadu veřejných obvinění z korupce , již by musel přežít bez jejich ochrany
Bhutto , the leader of a secular party that now enjoys substantial support in Washington , would dominate policy planning in the next government at Musharraf ’ s expense . Bhuttová , předsedkyně sekulární strany , jíž se nyní dostává zásadní podpory ve Washingtonu , by v příští vládě dominovala tvorbě koncepcí na účet Mušarafa
But Bhutto would inherit Musharraf ’ s domestic enemies . Bhuttová by ale zdědila Mušarafovy domácí nepřátele
But it would also likely ensure that a Musharraf - Bhutto deal does not fully close a tumultuous chapter in Pakistan ’ s history . Pravděpodobně ale také zajistí , že dohoda mezi Mušarafem a Bhuttovou nebude úplným koncem bouřlivé kapitoly pákistánských dějin
But there are reasons to doubt that the situation is as dangerous as recent headlines suggest . Existují však důvody k pochybnostem , zda je situace skutečně tak nebezpečná , jak naznačují poslední titulky
But , for several reasons , the Turkish military is likely to limit its operations to small - scale incursions and air strikes on specific targets rather than launch an all - out war . Turecká armáda však z několika důvodů pravděpodobně omezí své operace spíše na vpády malého rozsahu a letecké údery na konkrétní cíle , než aby rozpoutala otevřenou válku
But Turkey has no reason to attack the assets of foreign oil companies . Turecko však nemá důvod útočit na majetek zahraničních ropných společností
Both Sunni Arabs and Kurds already resent al Maliki ’ s mild reaction to Iran ’ s recent shelling of Iraqi territory – an attempt to strike at Iranian Kurdish militants fleeing across its border with Iraq . Sunnitským Arabům i Kurdům se již dnes zajídá vlažná Málikího reakce na nedávné bombardování iráckého území Íránem – což byl pokus zasáhnout proti íránským kurdským radikálům prchajícím přes íránskou hranici s Irákem
But , worst - case scenarios aside , a Turkish invasion of northern Iraq can only serve the interests of Turkey ’ s Kurdish separatists . Ponecháme - li však katastrofické scénáře stranou , může turecká invaze do severního Iráku posloužit pouze zájmům kurdských separatistů v Turecku
But we could not tackle the chemistry of genes . Pustit se do chemické podstaty genů jsme ale nemohli
But the very purpose of using model organisms is to confirm what we find in the real thing . Vlastním účelem používání modelových organismů je ovšem potvrzovat to , co zjistíme v realitě
But in more developed systems , political programs and ideas are ultimately the work of political parties and politicians – what people ultimately vote for or against . Ve vyvinutějších zemích jsou však politické programy a myšlenky vskutku dílem politických stran a politiků , tedy tím , pro co nebo proti čemu nakonec voliči dávají své hlasy
By and large , the new generation , grown to adulthood after 1991 , has its own mind and does not look at every published word as if it was revealed truth . Tato nová generace , která dosáhla dospělosti převážně po roce 1991 , má svůj vlastní rozum a nehledí na každé publikované slovo , jako by to byla právě odhalená pravda
But in what is perhaps the most damning failure of democracy in Russia , the young are politically apathetic and refuse to vote or actively participate in politics . Jenomže – a v tom tkví nejprůkaznější neúspěch demokracie v Rusku – mladí občané jsou vůči politice lhostejní a odmítají volit či jinak se angažovat v politickém dění
Belgium and the Netherlands , two founding members of the European Union , are increasingly divided about what that project now means . Belgie a Nizozemsko , dvě zakládající členské země Evropské unie , jsou čím dál silněji názorově rozdělené ohledně toho , co tento projekt v současnosti znamená
Belgian - Dutch cooperation has in years past been essential in helping Europe to move forward . Belgicko - nizozemská spolupráce celá léta Evropě významně pomáhala posouvat se vpřed
Balance was achieved partly by a system of weighting of votes in the Council of Ministers , where most decisions are taken . Rovnováhy bylo zčásti dosaženo systémem vážení hlasů v Radě ministrů , kde padne většina rozhodnutí
Belgium followed the mainly French monetarist school , while the Netherlands shared Germany ’ s preference for economic convergence before committing to exchange - rate parity . Belgie se držela převážně francouzské monetaristické školy , zatímco Nizozemsko se shodovalo s Německem na upřednostňování hospodářské konvergence před závazkem k měnové paritě
Belgium , though , was the one member state that supported the Dutch in this brave venture . Belgie však byla jedním z těch členských států , které Nizozemce v tomto odvážném počinu podpořily
But the Belgians and Dutch have also been less than cooperative at times . Občas ale Belgičané a Nizozemci tak docela nespolupracovali
But Belgium could have shown greater understanding for the Netherlands ’ position after Dutch voters decisively rejected the proposed European constitution in the mid - 2005 referendum . Belgie ale mohla projevit větší pochopení pro nizozemské stanovisko , když v polovině roku 2005 nizozemští voliči v referendu rázně odmítli navrhovanou Evropskou ústavu
Belgium and the Netherlands need to resuscitate their cooperative efforts within the Benelux framework . Je zapotřebí , aby Belgie a Nizozemsko oživily své kooperační úsilí v rámci Beneluxu
Belgium will be serving on the United Nations Security Council for the next two years , and has indicated that it wants to give its mandate a European dimension . Belgie bude příští dva roky působit v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů a naznačila , že chce svému mandátu dát evropský rozměr
But others generally see it as the largest of the small . Ostatní jej ale obvykle mají za největší z malých
But justice did come to Chad . Spravedlnost do Čadu ale opravdu dorazila
But Senegal ' s highest court later ruled that Habré could not be tried for crimes allegedly committed in Chad because Senegal did not have a long - arm law like Belgium ' s . Nejvyšší senegalský soud ovšem později rozhodl , že Habré nemůže být souzen za zločiny údajně spáchané v Čadu , poněvadž senegalské právo nemá tak dlouhé ruce jako právo belgické
Belgium thus looks like the only place where Habré ' s victims may get their day in court . Jedinou zemí , kde by Habrého oběti mohly u soudu zvítězit , je tak zřejmě jen Belgie
But it is now widely alleged in Ukraine that Yushchenko ' s food may have been laced with the deadly drug ricin , once a favorite of KGB assassins , who used it in the murder of Georgi Markov , a Bulgarian dissident , in London in 1978 . Na Ukrajině se teď ale všeobecně tvrdí , že Juščenkovi možná byla do jídla přimíšena smrtící látka ricin , kdysi oblíbená mezi atentátníky z KGB , kteří ji použili k zavraždění bulharského disidenta Georgije Markova v Londýně roku 1978
But both oligarchs prefer Yanukovich to Yushchenko , who has vowed to end corruption and send bandits to jail . Oba oligarchové však dávají Janukovičovi přednost před Juščenkem , jenž se zavázal , že „ skoncuje s korupcí a „ lupiče pošle za mříže
By leaving Pinchuk off this list , Yushchenko may be hinting that he wants a truce with Ukraine ' s most powerful magnate should he become president . Tím , že nejmenoval Pinčuka , může Juščenko naznačovat , že pro případ , že by se stal prezidentem , si přeje zachovat s nejmocnějším ukrajinským magnátem příměří
But President Bush cannot promote democracy in Iraq by cynically sacrificing it in Ukraine . Prezident Bush však nemůže prosazovat demokracii v Iráku tím , že ji cynicky obětuje na Ukrajině
But it must be made clear that regardless of Ukraine ' s geopolitical importance , the West will not shy away from confronting it when democracy and fundamental human rights are threatened . Je ale potřeba jasně dát najevo , že se Západ bez ohledu na geopolitický význam Ukrajiny nebude zdráhat se jí postavit , bude - li v ohrožení demokracie a základní lidská práva
But the Lebanon war ’ s failure may yet provide an opening to peace if Israel is bold enough to seize it . Nezdar války v Libanonu přesto může znamenat počátek cesty k míru , bude - li Izrael natolik smělý , aby této příležitosti využil
Both Syria ’ s reluctant alliance with Iran , and its economic desperation , provide openings that Israel and the West should test . Zdráhavá syrská aliance s Íránem i její zoufalá ekonomická situace představují možnosti , které by Izrael a Západ měli vyzkoušet
But what might Syria want ? Co by však Sýrie mohla chtít ?
Besides , widespread revulsion against Syria for its alleged role in the murder of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri , particularly among Lebanon ’ s Maronites , Sunnis , and Druze , means that Lebanon is unlikely to ever become totally subservient again – that is , unless Hezbollah gets to call the shots . Kromě toho je vzhledem k všeobecnému odporu vůči Sýrii za její údajnou roli na vraždě bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího , zejména mezi libanonskými maronity , sunnity a drúzy , nepravděpodobné , že by se Libanon někdy znovu stal vůči Sýrii zcela podřízeným – nebude - li ovšem karty rozdávat Hizballáh
But prying Syria from Iran ’ s embrace means , eventually , reopening the Golan Heights question . Vyrvat Sýrii z íránského objetí však v konečném důsledku znamená znovuotevřít otázku Golanských výšin
Because reforms can become part of “ our ” heritage , traditional conservatives can adapt to change , even taking credit for negotiating the connection between past and future . Protože se reformy mohou stát součástí \„ našeho “ odkazu , dokážou se tradiční konzervativci adaptovat na změnu , a dokonce si připsat zásluhy za přemostění minulosti a budoucnosti
By contrast , neo - conservatism ’ s adherents are unconcerned with what Edmund Burke called the ties that bind “ the dead , the living , and the yet unborn . ” Naproti tomu neokonzervativce ponechává chladnými to , co Edmund Burke označil za svazky , které spojují \„ mrtvé , živé a dosud nenarozené “
But , with the demise of communism , neo - conservatism ’ s two factions once again seemed fated to clash . Po zániku komunismu se však znovu zdálo , že se dvě neokonzervativní frakce zákonitě musí střetnout
But their arguments did not carry the day . Jejich argumenty však nakonec zůstaly oslyšeny
But genuine realism , unfortunately , is beside the point . Opravdový realismus je však bohužel irelevantní
But climate change alters everything . Klimatické změny však toto vše mění
But some of the ticks are closely related to known carriers , and thus are potential carriers themselves . Některá klíšťata jsou však blízkými příbuznými známých přenašečů , a mají tedy potenciál stát se přenašeči také
But , relative to our overall knowledge of biodiversity , we have documented less than 10 % of the world ’ s pathogens . Oproti našim celkovým znalostem o biodiverzitě jsme však zatím zdokumentovali necelých 10 % světových patogenů
But EID ’ s are not rare at all . EID však nejsou vzácné ani trochu
Britain ' s First Invasion of Iraq První britská invaze do Iráku
Because Turkish resistance was weaker than expected , the British began to think about expanding their grip on Mesopotamia . Turecký odpor byl slabší , než se očekávalo , a Britové začali uvažovat o rozšíření své moci nad Mezopotámií
British relief forces made three separate attempts to reach Kut . Ty provedly tři samostatné pokusy do Kútu se dostat
Both the Polish and the Ukrainian experiences have convinced me that the will to live in dignity is the most powerful engine of human action , an engine that is capable of overcoming even the greatest fear . Jak polská , tak ukrajinská zkušenost mě přesvědčily , že vůle žít důstojně je nejsilnější hnací síla lidského jednání , síla schopná překonat i ten největší strach
But the desire for dignity is not enough to secure it . Touha po důstojnosti však na to , abychom si ji zajistili , nestačí
But Solidarity was still something more . Avšak Solidarita byla ještě víc
But even that was not enough to achieve the final victory over the party and police apparatus of the state . Ale ani to nestačilo na dosažení vítězství nad stranickým a policejním aparátem státu
Between the organizational structure of Solidarity and the official state and party organizations there was what might be called a “ gap between civilizations . ” Mezi organizační strukturou Solidarity a oficiálním státem a stranickými organizacemi zelo cosi , co bychom mohli nazvat \„ propastí mezi civilizacemi “
But recent history has not been kind to the victors . Nedávná historie však nebyla k vítězům právě vlídná
But the vibrancy of civil society , the sense of common purpose , the universal manifestations of social solidarity that our union stood for in its time – all these things are largely gone . Avšak elán občanské společnosti , smysl pro společný cíl , obecné projevy společenské solidarity , jež naše odbory ve své době ztělesňovaly – to vše je z velké části pryč
But I am not a nostalgic type . Nejsem ale nostalgický typ
But was it really inevitable that so much solidarity had to escape our Solidarity ? Bylo ale skutečně nevyhnutelné , aby se z naší Solidarity vytratilo tolik solidarity ?
But , a decade after communism ’ s collapse , it is Russia ’ s churchmen , not its politicians , who are blocking the way . Deset let po kolapsu komunismu jsou to ale ruští duchovní , nikoli politikové , kteří mu v tom stojí v cestě
Boris Yeltsin repeated the invitation in 1991 , and Vladimir Putin did the same on his visit to Rome soon after his inauguration as Russia ’ s president . V roce 1991 pozvání zopakoval Boris Jelcin a stejně učinil i Vladimir Putin během návštěvy Říma krátce po svém zvolení ruským prezidentem
Before the announcement of the Papal visit to Ukraine , the Italian newspaper \ Corriera della Sera \ quoted Patriarch Alexy II as admitting that a papal visit was possible , but only if “ persecution ” of Russian Orthodoxy by Catholics in western Ukraine and proselytising by Catholic clergy on the \ canonic territory \ of the Russian Orthodox church came to an end . Před oznámením o papežské návštěvě Ukrajiny citoval italský list Corriere della sera patriarchu Alexije II . , který připustil , že návštěva papeže na Ukrajině je možná jen za předpokladu , že skončí katolická \„ perzekuce “ ruské ortodoxie v západní Ukrajině a proselytismus katolických duchovních na \„ kanonickém území “ ruské ortodoxní církve
But this rather innocuous meeting did not go off without problems as , until the very last moment , the customs office at Moscow ' s international airport refused to approve the import of electronic equipment for the televised transmission . Ale ani toto víceméně nevinné setkání se neobešlo bez problémů : až do poslední chvíle totiž celnice na moskevském mezinárodním letišti zadržovala a odmítala vydat elektronické zařízení pro zajištění televizního přenosu
But , although he was invited to Moscow by Russia ’ s three most recent presidents – Vladimir Putin , Boris Yeltsin , and Mikhail Gorbachev – opposition to the visit by Orthodox Patriarch Alexi prevented the Pope from making the journey before he died . Avšak třebaže jej do Moskvy pozvali všichni tři poslední ruští prezidenti – Vladimír Putin , Boris Jelcin i Michail Gorbačov – , cestu papeži až do smrti znemožňoval odpor pravoslavného patriarchy Alexeje vůči jeho návštěvě
But within two years economic reform liberalized rural and urban markets , encouraged foreign investment in export enclaves and permitted a greater degree of income inequality . Do dvou let však liberalizovala ekonomická reforma trhy venkova i měst , povzbuzovala zahraniční investice v exportních ostrůvcích a povolila větší míru v příjmové nerovnosti
But at the moment that multiculturalism ’ s advocates were making this suggestion , Dutch society was undergoing a dramatic transition . Právě v době , kdy stoupenci multikulturalismu formulovali tento návrh , však nizozemská společnost procházela dramatickou změnou
But their turn away from multiculturalism is not what prevented the emergence of a “ Islamic ” pillar in Dutch society . Jejich odklon od multikulturalismu nicméně nezabránil vzniku \„ islámského “ pilíře uvnitř nizozemské společnosti
By defending Enlightenment values in a dogmatic way Europeans will be the ones who undermine them . Budou - li však Evropané obhajovat hodnoty osvícenství dogmaticky , sami se stanou těmi , kdo je podkopává
But this doesn ’ t mean that we should not weigh our words with care . To ovšem neznamená , že bychom neměli pečlivě vážit slova
Bernard Kouchner , France ’ s new foreign minister , has a long and distinguished record as an advocate of intervention in countries where human rights are abused . Bernard Kouchner , nový francouzský ministr zahraničí , je už dlouho znám jako význačný zastánce intervence do zemí , kde jsou porušována lidská práva
But Kouchner himself has often said that the murder of his Russian - Jewish grandparents in Auschwitz inspired his humanitarian interventionism . Kouchner sám však častokrát prohlásil , že jeho humanitární intervencionismus inspirovala vražda jeho rusko - židovských prarodičů v Osvětimi
But the term “ Islamofascism ” was not coined for nothing . Termín \„ islamofašismus “ ovšem nevznikl nadarmo
But the prospect of an “ Islamized ” Europe is also remote . Vyhlídky na vznik \„ islamizované “ Evropy jsou ale rovněž vzdálené
But Israel can mean different things to different people . Avšak Izrael může pro různé lidi znamenat různé věci
But it is probably overstated as an explanation . Jako vysvětlení je to ovšem zřejmě přehnané
Both men were motivated by common concerns for human rights and democracy , as well as perhaps by geopolitical considerations . Oba muže motivovaly obecné obavy o lidská práva a demokracii a dále snad geopolitické úvahy
But this has not stopped him from using history to justify his policies . To mu však nezabránilo využít dějiny k ospravedlnění své politiky
But what Bush actually said was that the US withdrawal from Indochina was followed by a bloodbath in Cambodia , and brutal oppression in Vietnam . Bush ovšem prohlásil , že po stažení USA z Indočíny následovalo krveprolévání v Kambodži a brutální útlak ve Vietnamu
But South Korean democracy was not something the US gave to the Koreans , or even always encouraged . Jihokorejská demokracie však nebyla něčím , co by USA Korejcům darovaly nebo v čem by je byť jen vytrvale podporovaly
But to call the citizens under Park Chung Hee , Ferdinand Marcos , or General Suharto “ free ” is an abomination . Označovat však občany , kteří žili pod Park Chung - heem , Ferdinandem Marcosem nebo generálem Suhartem , za \„ svobodné “ , je ovšem nehoráznost
But the heroes of democracy were Asian , not American . Hrdinové demokracie však byli z Asie , nikoliv z Ameriky
Bush is right to claim that people in the Middle East would like to be as prosperous and free as the South Koreans , but his notion that the war in Iraq is simply a continuation of US policies in Asia could not be more mistaken . Bush má pravdu , když tvrdí , že lidé na Blízkém východě by chtěli zakusit stejnou prosperitu a svobodu jako Jihokorejci , avšak jeho představa , že válka v Iráku je pouhým pokračováním politiky USA v Asii , už ani nemůže být pomýlenější
But watching the Burmese monks on television defy the security forces of one of the world ’ s most oppressive regimes , it is hard not to see some merit in religious belief . Když však člověk v televizi sleduje barmské mnichy , jak se staví proti bezpečnostním silám jednoho z nejrepresivnějších režimů světa , jen stěží lze u náboženského přesvědčení nevidět jistý klad
Burma is a deeply religious country , where most men spend some time as Buddhist monks . Barma je hluboce náboženskou zemí , kde téměř všichni muži stráví jistý čas jako buddhističtí mniši
But it was the monks and nuns who took the first step ; they dared to protest when others had mostly given up . Byli to ale mniši a mnišky , kdo udělal první krok ; odvážili se protestovat , když to ostatní už do velké míry vzdali
But Buddhism has been a religion in different parts of Asia for many centuries , and , like any other belief , it can be used to justify violent acts . Ale buddhismus je v různých částech Asie náboženstvím už mnoho století a lze jej tak jako jiných vyznání zneužít k ospravedlnění násilností
But the moral power of religious faith does not need a supernatural explanation . Mravní moc náboženského přesvědčení však nepotřebuje nadpřirozené vysvětlení
But anxieties about being swamped by foreigners and dominated by outside powers are more acute in smaller countries , whose political elites seem particularly impotent . Úzkost z toho , že nás zaplaví cizáci a že nás budou ovládat vnější mocnosti , je však citelnější v menších zemích , jejichž politické elity se zdají obzvláště impotentní
Before moving to the United States , she was forced out of her apartment in The Hague by complaining neighbors , and almost deprived of her passport . Než se odstěhovala do Spojených států , kvůli stížnostem sousedů byla nucena opustit svůj byt v Haagu a téměř přišla i o pas
But I ’ m not sure how many governments do pay for the protection of private citizens who live permanently abroad . Nejsem si však jist , kolik vlád platí za ochranu soukromých občanů žijících trvale v zahraničí
But what has been lost in all the commentary is the nature of Hirsi Ali ’ s rise to prominence . Ze všech komentářů se však někam vytratil způsob , jakým Hirsi Ali dosáhla význačnosti
But the reasons for her rise are not entirely salubrious . Příčiny jejího vzestupu však nejsou pouze zdravé
But the truth in these matters counts for less than the emotions . Pravda má však v těchto otázkách menší význam než emoce
But legislation is a blunt instrument for dealing with history . Pro vypořádání se s historií je ale legislativa nešikovný nástroj
But memory won ’ t be denied . Paměť ale nelze potlačit
But when governments do so , history can easily become a weapon to be used against political opponents – and thus be as damaging as banning historical inquiries . Když tak ale činí vlády , dějiny se snadno mohou stát zbraní , která se používá proti politickým protivníkům – a může tedy být stejně pustošivá jako zákazy historického pátrání
But even if extreme caution is sometimes understandable , it may not be wise , as a matter of general principle , to ban abhorrent or simply cranky views of the past . Avšak byť je krajní obezřetnost občas pochopitelná , stavět odporné nebo prostě výstřední názory na minulost mimo zákon nemusí být jako obecný princip právě moudré
Banning certain opinions , no matter how perverse , has the effect of elevating their proponents into dissidents . Následkem zákazu určitých názorů , ať jakkoli zvrhlých , je povýšení jejich obhájců do role disidentů
But China ’ s success story is also the most serious challenge that liberal democracy has faced since fascism in the 1930 ’ s . Úspěch Číny je ale také nejvážnější výzvou , jíž od vzestupu fašismu ve 30 . letech 20 . století čelí liberální demokracie
But even during the most ruthless phases of Western capitalism , civil society in Europe and the US was made up of a huge network of organizations independent of the state – churches , clubs , parties , societies , and associations that were available to all social classes . Ale i během nejbezcitnějších fází západního kapitalismu se občanská společnost v Evropě a USA skládala z rozsáhlé sítě organizací nezávislých na státu – církví , klubů , stran , společností a sdružení , do nichž měly přístup všechny společenské třídy
But a society where the elite ’ s pursuit of money is elevated above all other human endeavors is a far cry from any kind of Confucianism that may have existed in the past . Avšak společnost , kde se honba elit za penězi klade nad všechna ostatní lidská snažení , je na hony vzdálena každé formě konfucianismu , která kdy mohla v minulosti existovat
By proving that authoritarianism can be successful , China is an example to autocrats everywhere , from Moscow to Dubai , from Islamabad to Khartoum . Poněvadž Čína je důkazem , že autoritářství se může dařit , stala se příkladem pro autokraty po celém světě , od Moskvy po Dubaj a od Islámábádu po Chartúm
Businessmen , media moguls , and architects all flock there . Do země proudí podnikatelé , mediální magnáti i architekti
But Geert Wilders , leader of the right - wing , anti - Muslim Freedom Party , was so disgusted by the Dutch queen ’ s “ multi - cultural rubbish ” that he wanted her to be stripped of her constitutional role in the government . Geert Wilders , vůdce pravicové antimuslimské Strany svobody , však byl \„ multikulturním žvaněním “ holandské královny natolik znechucen , že si přál , aby byla zbavena své ústavní role ve vládě
Beatrix stated that the right to free speech does not automatically mean the right to offend . Beatrix konstatovala , že právo na svobodný projev ještě automaticky neznamená právo urážet
Brussels , the capital of the European Union , stands for everything populists , whether left or right , hate . Brusel , hlavní město Evropské unie , pak ztělesňuje vše , co populisté napravo i nalevo nenávidí
But the popular resentment of Islam goes deeper and wider . Zášť lidí k islámu však zachází hlouběji a šířeji
But a high standard of fidelity to the truth is needed in the media ; otherwise , debates become too distorted for citizens to evaluate correctly their meaning . Ve sdělovacích prostředcích je však zapotřebí vysoký standard věrnosti pravdě ; jinak začnou být debaty příliš zkreslené , než aby mohli občané správně hodnotit jejich smysl
But I said nothing of the sort . Nic podobného jsem ovšem neřekl
But the European Commission is not accountable to the European Parliament in the same way that a national government is accountable to its parliament . Evropská komise však není zodpovědna Evropskému parlamentu tak , jako je národní vláda zodpovědna svému zákonodárnému sboru
But a more fundamental reason is the nature of modern medicine itself . Fundamentálnějším důvodem je však samotná podstata moderní medicíny
But unlimited progress cannot be paid for with finite funds . Neomezený pokrok však nelze platit z omezených prostředků
Billions of dollars have been spent on mapping the human genome . Na zmapování lidského genomu jsou vynakládány miliardy dolarů
But , to be fair , rationing requires the knowledge and general consent of all who are subject to it . Ale abychom byli spravedliví : přídělový systém vyžaduje znalosti a všeobecný souhlas těch , kterých se dotýká
But if drug companies must test new products for their safety and efficacy , why not also for their economic impact on health care ? New technologies should not be dropped into health care systems uninvited . Pokud však farmaceutické společnosti musí testovat nové výrobky na bezpečnost a účinnost , proč se tyto výrobky netestují rovněž na jejich ekonomický dopad na zdravotnictví ?
But aging and death will still win out in the end . Stárnutí a smrt však přesto nakonec zvítězí
But our current systems carry an even higher price , threatening justice and social stability . Naše současné systémy si však žádají ještě vyšší cenu , neboť ohrožují spravedlnost a sociální stabilitu
By bailing out countries in trouble time and again , the IMF allegedly encouraged investors to take unwarranted risks , plowing money into countries without properly assessing whether they could ever pay it back . Opakovanou výpomocí zemím v nouzi měl MMF údajně pobízet investory , aby bez jakékoli záruky riskovali a nalévali do těchto zemí peníze , aniž by řádně zhodnotili , zda se jim peníze vůbec mohou vrátit
But only up to a point . Ovsem jen do jisté míry
But even weak governments are not entirely helpless . Ale ani slabé vlády nejsou tak úplně bezmocné
But fiscal profligacy alone cannot explain Argentina ' s meltdown . Samotná daňová hýřivost vsak zhroucení argentinské ekonomiky nevysvětluje
But after robust economic growth in 1991 - 94 , Argentina was hit by the Mexican crisis , which produced capital flight , a run on bank deposits , and a severe , but short - lived , recession . Avsak po masivním ekonomickém růstu let 1991 - 94 zasáhla Argentinu mexická krize , jejímž důsledkem byl únik kapitálu , vybírání bankovních úspor a krutá , i když krátká recese
But soon after taking the helm at the Economics Ministry in March 2001 , Domingo Cavallo pointed an accusing finger at the central bank . Ale chvíli poté , co se v březnu 2001 ujal kormidla ministerstva hospodářství Domingo Cavallo , vztyčil nový ministr káravý prst na centrální banku
By December 2001 , international reserves fell to less than half their January level , with credit expansion accounting for about 53 % of the loss . V prosinci roku 2001 klesly devizové rezervy ve srovnání s lednem téhož roku na více než polovinu , přičemž zvýsení úvěrů se na tomto poklesu podílelo celými 53 procenty
But without a credible monetary policy , floating the currency would have merely stoked hyperinflation . Bez spolehlivé měnové politiky by vsak uvolnění měny jen přiložilo pod kotel hyperinflace
Barely twelve , I left Saigon a month before its fall with an American officer whom I had befriended in an army hospital , where my mother and I volunteered . Sotva dvanáctiletá jsem opustila Saigon jen měsíc před tím , než k tomuto pádu došlo , když mě s sebou vzal jeden americký důstojník , se kterým jsem se spřátelila ve vojenské nemocnici , ve které jsme , já a moje matka , dobrovolně vypomáhaly
But for us Vietnamese who made America our new country , Vietnam remains home , a place of controlled forgetting and even more controlled remembering . Ale pro nás , Vietnamce , jež přijali Ameriku za svoji novou zemi , zůstává Vietnam stále domovem , místem řízeného zapomnění a ještě více místem řízených vzpomínek
Before 1986 , it was a crime to own a private business . Před rokem 1986 bylo zločinem vlastnit soukromý podnik
But as my uncle suggests , perhaps it was the South that ultimately liberated the North . Ale jak podotknul můj strýc , snad to byl Jih , kdo nakonec osvobodil Sever
BOGOTÁ : Cocaine production is rising ; peace talks with leftist guerrillas have stalled ; America ’ s $ 1.8 billion “ Plan Colombia ” - meant to train and equip special anti - drug battalions to eradicate coca production - is portrayed as a clumsy , self - serving intervention in the affairs of a vulnerable neighbor . BOGOTÁ : Produkce kokainu stále vzrůstá ; mírové rozhovory s levicovými gerilami se zastavily ; americký \„ Plán Colombia “ za 1, 8 miliardy amerických dolarů – jenž by měl vytrénovat a vyzbrojit proti - drogové jednotky , které by konečně vymýtily produkci koky – je nyní spíše považován za netaktní a nemístnou intervenci do záležitostí zranitelného souseda
Both the National Liberation Army ( ELN ) and the Revolutionary Armed Forces of Colombia ( FARC ) were involved throughout 1991 - 92 in apparently serious conversations intended to end their revolts . Jak Národně osvobozenecká armáda ( ELN ) , tak i Revoluční ozbrojené síly Kolumbie ( FARC ) se tehdy zúčastnily očividně seriózních diskusí o zamýšleném ukončení svých revolt , které se konaly v průběhu let 1991 - 1992
Back then , the illusion of costless progress prevented the root and branch reform Colombia so desperately needed . Tehdy ovšem iluse o bezplatném pokroku zabránila základním reformám , které Kolumbie tak zoufale potřebovala a potřebuje
But Israel has officially rejected its basic premises with patently unacceptable caveats and prerequisites . Izrael však prostřednictvím zjevně nepřijatelných námitek a podmínek její základní premisy oficiálně odmítl
By abandoning many of the nuclear arms agreements negotiated in the last 50 years , the United States has been sending mixed signals to North Korea , Iran , and other nations with the technical knowledge to create nuclear weapons . Odstoupením od mnoha dohod o jaderných zbraních , dojednaných v posledních 50 letech , vysílají Spojené státy smíšené signály Severní Koreji , Íránu i dalším státům , které disponují technickými znalostmi potřebnými pro vývoj jaderných zbraní
But there is a significant difference : the original five have signed the NPT , and have stopped producing fissile material for weapons . Je tu však jeden podstatný rozdíl : pětice původních zemí podepsala NPT a přestala vyrábět štěpný materiál pro zbraně
Because modernization , in the sense of catching up with European levels of political , economic , social , and cultural development , is one reason Poland sought integration with the EU , one can anticipate that the general historical pattern of modernization will lead to secularization across Central Europe , including Poland . Vzhledem k tomu , že jedním z důvodů , proč Polsko usilovalo o členství v EU , je modernizace ve smyslu dosažení evropské úrovně v oblasti politického , hospodářského , sociálního a kulturního rozvoje , lze očekávat , že vseobecný dějinný vzorec modernizace povede k sekularizaci střední Evropy včetně Polska
Belief in a progressive religious decline is part of Europe ' s definition of what constitutes the modern situation , and this has real consequences for religiosity . Přesvědčení o postupném úpadku náboženství je součástí toho , jak Evropa vymezuje moderní situaci , a z toho plynou zásadní důsledky pro religiozitu
But the Pope ' s vision confronts a Western Europe that he perceives as increasingly pagan , hedonist , and unresponsive to his revivalist message . Papežova vize se ovsem ocitá tváří v tvář západní Evropě , kterou vnímá jako čím dál pohanstějsí , hédonističtějsí a pasivnějsí vůči volání po náboženské obrodě
But given the loss of demand for religion , the supply of surplus Polish priests for a pan - European evangelizing effort is unlikely to change things much . Ovsem vzhledem k úbytku poptávky po náboženství se nezdá , že by převis nabídky polských duchovních při celoevropském evangelizačním úsilí mnohé změnil
But , as worrying as this might appear , this actually represents a considerable demographic slowdown : India ' s population more than tripled during the past sixty years . Ačkoliv se to může zdát znepokojivé , ve skutečnosti to ovšem znamená značné demografické zpomalení : počet obyvatel Indie se totiž v posledních šedesáti letech více než ztrojnásobil
But they did so unevenly . Růst však nebyl rovnoměrný
But the majority of children in Kerala and Tamil Nadu are already in school , while in Bihar they are not . Většina dětí v Kérale a Tamilnádu je však již na školách , zatímco v Biháru nikoliv
But the environment has been suffering . Životní prostředí ovšem trpí
But this is not what has happened so far . Zatím se to však neděje
But Indian producers and transporters will not invest in them if they bear the costs , while the public at large receives the benefits . Indičtí výrobci a dopravci však do nich nebudou investovat , pokud jsou s nimi spojeny náklady , zatímco z jejich přínosu těží veřejnost
But there won ' t be any more water . Další voda však již nebude k dispozici
But there is also far too much populist politicking , with promises of free water for farmers . Současně jsme však až příliš často svědky populistického politikaření v podobě příslibů bezplatné vody pro farmáře
But one fears that something more dreadful than the daily misery must occur before India ' s politicians decide to act . Vzniká ovšem obava , že bude muset dojít k něčemu děsivějšímu , než je každodenní bída , aby se indičtí politici konečně rozhodli jednat
Beyond the Death Penalty Debate Beyond the Death Penalty Debate
But , while this is a compelling argument , those who know modern prisons recognize that many inmates are not susceptible to improvement – a fact that cannot be attributed only to conditions of detention . To je sice přesvědčivý argument , avšak ti , kdo znají moderní věznice , uznávají , že mnozí vězni nejeví sklon ke zlepšení – a že tento fakt nelze přisoudit výlučně podmínkám jejich zadržování
But this argument is undermined by the fact that the state can resort to lethal force to prevent serious crimes , or to fight a war or rebellion . Tento argument je však oslaben faktem , že se stát může uchýlit ke smrtící síle , aby předešel závažným zločinům , případně aby svedl válku nebo potlačil vzpouru
But we should not sit idly by and refrain from taking sides . Neměli bychom však nečinně sedět a rezignovat na příklon k některé straně
But , whether or not you oppose the death penalty , two lessons can be drawn from the debate . Ať už se však stavíte proti trestu smrti , anebo ne , ze současné debaty lze vyvodit dvě poučení
But Serbia claims that the province remains an essential part of its historical and cultural tradition . Srbsko ale tvrdí , že provincie zůstává významnou součástí jeho historické a kulturní tradice
But this is possible only by resuscitating – and updating – an old institution of the international community : a confederation of states . Dosáhnout jej ovšem bude možné jedině oživením – a aktualizací – staré instituce mezinárodního společenství : konfederace států
By means of a binding UN Security Council resolution , Kosovo could be granted full and exclusive authority over its citizens and territory , as well as limited capacity for action on the international scene . Prostřednictvím závazné rezoluce Rady bezpečnosti OSN by bylo možné Kosovu udělit plnou a výhradní pravomoc nad jeho občany a územím a dále omezenou možnost vystupovat na mezinárodní scéně
But Europe is not alone in its estrangement from the United States under President George W . Evropa však není sama , komu se Spojené státy pod vedením prezidenta George W . Bushe odcizily
Before the Bush administration , various American presidents worked hard to change the US relationship with Latin America from one of hegemon and dominated states to something like the relations that exist with the European allies . Před nástupem Bushovy administrativy se různí američtí prezidenti usilovně snažili změnit vztah USA k zemím latinské Ameriky ze vztahu hegemona a porobených států v cosi , co připomíná vztahy mezi evropskými spojenci
But in other cases , opposition to America ' s preferences is wrought by public sentiment and goes against the instincts of leaders who know better . V jiných případech je však opozice vůči americkým preferencím vedena veřejným míněním a jde proti instinktům lépe informovaných vedoucích činitelů
By so doing , Bush ' s team left America ' s friends in Latin America - no less than in Europe and elsewhere - in a hapless situation : rightly unable and unwilling to support the US march of folly , and understandably reluctant to poison hemispheric relations in general with the type of strident criticism that local public opinion demands . Bushův tým tím postavil přátele Spojených států v latinské Americe - stejně jako v Evropě i jinde - do nezáviděníhodné situace : právem sice nemohli a nebyli ochotni americké pošetilé tažení podporovat , ale zároveň se pochopitelně zdráhali otrávit obecné vztahy na západní polokouli sžíravou kritikou , jakou si žádalo místní veřejné mínění
But in fact , the discussion was largely meaningless , because the policies that theoretically would have sprung from the electorate favoring one world - view or the other were either unviable or already in place . Tato diskuse však byla do značné míry bezvýznamná , protože politické přístupy , které měly být výsledkem upřednostnění jednoho světonázoru nad druhým ze strany voličů , byly buďto neživotaschopné , anebo již existovaly
But it was not enough to win an election that López Obrador and his backers thought was in the bag . Ani to však Lópezu Obradorovi nestačilo , aby volby vyhrál , přestože si on i jeho stoupenci mysleli , že je mají v kapse
But , as long they remain relatively powerless , Mexico will remain unbalanced , deprived of the modern left that it needs to combat poverty and inequality , and hostage to those who still believe in revolution and the assault on the Winter Palace . Dokud však zůstanou relativně bezmocní , bude Mexiko nevyváženou zemí zbavenou moderní levice , kterou potřebuje k boji s chudobou a nerovností , a bude rukojmím těch , kdo stále věří v revoluci a útok na Zimní palác
But change will not happen overnight , so Mexico needs short - term solutions to its travails . K těmto změnám však nedojde přes noc , a tak Mexiko potřebuje krátkodobá řešení své agonie
But they also entail the re - election of representatives and senators , recourse to referendums for constitutional amendments , and independent candidacies . Zároveň sem však patří i možnost opětovné volby zastupitelů a senátorů , využití institutu referenda ke schvalování ústavních změn a účast nezávislých kandidátů
But no significant improvement on these fronts can occur without thoroughly refashioning the country ’ s decision - making process . K jakémukoliv významnému zlepšení na těchto frontách však nemůže dojít bez důkladné proměny rozhodovacího procesu v zemi
But this view is simplistic . Tento názor je však zjednodušující
But the foundations of the old PRI - corporativist system created in the 1930 ’ s remain untouched , and represent the main and most formidable obstacles to Mexico ’ s growth and success . Avšak základy starého korporativistického systému PRI , položené ve 30 . letech 20 . století , zůstaly nedotčené a představují hlavní a nejtíživější překážku pro mexický růst a úspěch
Bush was also able to partly change the tone of the US message in the hemisphere : from free trade and fighting terrorism , to combating poverty and strengthening democracy and human rights . Bushovi se rovněž podařilo zčásti změnit tón amerického poselství na jižní polokouli : od volného obchodu k boji proti terorismu , potírání chudoby a posilování demokracie a lidských práv
But everyone would also be in better shape today if Bush had been able to actually deliver on the main issues his interlocutors took up with him . Všichni by na tom ovšem také byli lépe , kdyby Bush dokázal být skutečně nápomocný v hlavních záležitostech , jež s ním jeho partneři v dialogu probírali
Bush said no , since the tariff is congressionally mandated , and thus greatly diluted the importance of the bio - fuel cooperation agreement the two governments signed . Bush odmítl , poněvadž jde o clo ustanovené Kongresem , čímž nesmírně rozředil význam dohody o spolupráci v oblasti biopaliv , již tyto dvě vlády podepsaly
Bush also gave him his backing on human rights concerns , which , coming from the gentleman responsible – in the eyes of most of the world - - for Guantánamo and Abu Ghraib , is perhaps damning with faint praise . Bush mu rovněž vyslovil podporu ve věci lidských práv , která se ovšem z úst muže zodpovědného – v očích většiny světa – za Guantánamo a Abú Ghrajb zřejmě rovná políčku pochvalou
But most disappointingly for Uribe , though understandably , the US President was unable to bring with him guaranteed congressional support either for Colombia ’ s Free Trade Agreement ( FTA ) with the US , nor funding renewal for the so - called Plan Colombia . Pro Uribeho však bylo nejméně uspokojivé , byť to bylo pochopitelné , že prezident USA s sebou nedokázal přivézt garantovanou podporu Kongresu pro kolumbijskou dohodu o volném obchodu s USA ani pro obnovení financování takzvaného Plánu Kolumbie
But much of this success has since been squandered , with both Colombia and Uribe now in deep trouble . Značná část tohoto úspěchu ale byla od té doby promrhána a Kolumbie i Uribe jsou nyní až po uši v potížích
But , just as former US Vice - President Al Gore recently refused to share a dais with Uribe in Miami , many members of Congress refuse to approve a trade agreement or an aid package that may link them to a government tainted by egregious human rights abuses , complicity with drug lords , or both . Ale tak jako nedávno bývalý viceprezident USA Al Gore odmítl sdílet s Uribem v Miami pódium , mnozí kongresmani odmítají schválit obchodní dohodu či balík pomoci , jež by je mohly spojovat s vládou poskvrněnou nehoráznými porušeními lidských práv , spolčováním se s drogovými králi či obojím
Both sides got part of what they wanted , and Mexico got the short end of the stick . Obě strany získaly část toho , oč usilovaly , a nejkratší slámka nakonec zůstala Mexiku
Bismarck was right when he said one should never look too closely at how laws and sausages are made . Bismarck měl pravdu , když prohlásil , že by se člověk nikdy neměl příliš bedlivě zajímat , jak se vyrábějí zákony a klobásy
But as Democrats discovered in other recent debates , and as Republicans realized with a little help from the CNN organizers , who skewed the questions toward issues they feel strongly about , immigration is an issue that just won ’ t go away . Jak ovšem demokraté zjistili v jiných nedávných debatách a jak i republikáni pochopili s malou pomocí organizátorů ze CNN , kteří směřovali dotazy k záležitostem , na něž mají silný názor , přistěhovalectví je téma , které jednoduše neodejde
But an assessment from the vantage point of past , current , and future Mexican immigrants to the US is a necessary component of the American debate – all the more so when one recalls that immigration has , in fact , not generally been exclusively a domestic US policy question . Hodnocení z pohledu minulých , současných i budoucích mexických přistěhovalců do USA je však nezbytnou složkou americké debaty – tím spíše , pokud si člověk uvědomí , že přistěhovalectví všeobecně není výlučnou otázkou americké domácí politiky
But doing so could cost Democrats dearly in old industrial states like Pennsylvania , Ohio , and Michigan , where the arrival of Mexican migrants , transformed into immigrants , has stoked passions . Zároveň by však za to demokraté draze zaplatili ve starých průmyslových státech , jako jsou Pensylvánie , Ohio a Michigan , kde příliv mexických migrantů , kteří se změnili v imigranty , vyvolává vášně
But the unlikely nature of a shift in relations does not make it any less necessary . Nepravděpodobnost posunu ve vzájemných vztazích ho však nečiní o nic méně nezbytným
But the most significant issue coming to the fore in hemispheric relations is immigration . Nejvýznamnějším tématem , které ve vztazích mezi zeměmi na západní polokouli vystupuje do popředí , je ovšem přistěhovalectví
But Latin America is deeply troubled ; it needs decisive , bold leadership at home and imaginative , unwavering support abroad . Latinská Amerika však čelí hlubokým obtížím , takže potřebuje rozhodné a smělé vedení doma a současně podnětnou a neochvějnou podporu v zahraničí
Bush or Kerry - both can deliver the foreign support . Bush , nebo Kerry - oba mohou tuto zahraniční podporu poskytnout
But while the premises underlying this broad trend are clear , Latin America ’ s voters are electing not one left , but two . Ačkoliv premisy , z nichž tento obecný trend pramení , jsou jasné , voliči v Latinské Americe své hlasy nedávají jedné , ale dvěma levicím
Brazilian President Luis Inacio “ Lula ” da Silva was photographed boarding the Tikuna , his country ’ s first conventional , domestically built submarine . Brazilský prezident Luiz Inácio \„ Lula “ da Silva se nechal vyfotografovat při vstupu na Tikunu , první konvenční , v domácích závodech vyrobenou ponorku , jíž jeho země disponuje
But the main reason for heavy military spending in Latin America has always been chiefly domestic . Avšak hlavní důvod mohutných vojenských výdajů v Latinské Americe byl vždy především vnitropolitický
By international standards , arms spending in Latina America is low relative to GDP ; but it is nonetheless excessive relative to the region ’ s needs . Vzhledem k mezinárodním standardům jsou vojenské výdaje v Latinské Americe v poměru k HDP nízké ; jsou však přemrštěné v poměru k potřebám regionu
But festering conflicts with his Colombian neighbors are also a factor , particularly in view of the constant accusations and suspicions that Chávez comforts and supports the FARC guerrillas in Colombia . Svou váhu ale mají i prohlubující se spory se sousední Kolumbií , zejména s ohledem na neustálá obvinění a podezření , že Chávez chlácholí a podporuje kolumbijské guerilly FARC
But whoever wins will need new ideas and initiatives to reinvigorate a dormant institution . Ať ovšem uspěje kdokoliv , ke vzkříšení nečinné instituce bude potřebovat nové myšlenky a iniciativy
Bolivia ’ s Crisis , Latin America ’ s Failure Bolivijská krize , latinskoamerické selhání
Bolivia is not a typical Latin American country by any definition . Bolívie není podle žádných měřítek typickou latinskoamerickou zemí
But for Haiti , it is the poorest nation in the Western Hemisphere , and it is even less stable , with a history of more than two hundred coups since independence . S výjimkou Haiti je to nejchudší stát na západní polokouli a co do stability je na tom ještě hůře , neboť se zde od získání nezávislosti odehrály více než dvě stovky převratů
Bolivia ’ s Santa Cruz business community may not carry out its threat to secede , but will they prefer to share their region ’ s oil and gas reserves with the indigenous highland peoples rather than with Brazilian industrialists from São Paulo ? Podnikatelská komunita ze Santa Cruz možná neuskuteční svou hrozbu odtržení , ale opravdu se bude o zásoby ropy a plynu ve svém regionu dělit raději s domorodými horskými národy než s brazilskými průmyslníky ze São Paula ?
Before events reached these extremes , it might have been a good idea for the OAS ( not the US ) to get involved . Než události dospějí do těchto krajností , možná by nebylo od věci , kdyby se v nich začala angažovat OAS ( nikoliv USA )
But this scandal , unlike many others before it , is taking place in a consolidated democratic environment , and on the left . Na rozdíl od řady předchozích skandálů se však tento odehrává v konsolidovaném demokratickém prostředí a na levici
But , as Latin America ’ s left claims more governments – today in Brazil , Chile , Venezuela , Uruguay , and partly Argentina , and perhaps Mexico , Bolivia , and Nicaragua in the near future – there is no reason why it should be immune from the region ’ s eternal ills . Když však dnes latinskoamerická levice zaujímá místo ve stále větším počtu vlád – dnes je to v Brazílii , Chile , Venezuele , Uruguayi a částečně i v Argentině , v blízké budoucnosti pak možná také v Mexiku , Bolívii a Nikaragui – , neexistuje důvod , proč by měla být imunní vůči odvěkým neduhům regionu
But there is another explanation for Lula ’ s tragedy . Pro Lulovu tragédii však existuje i další vysvětlení
But the left appears to have ignored that democracy and transparency apply to it as much as they do to the right or anyone else . Zdá se ovšem , že přitom levice ignorovala skutečnost , že demokracie a průhlednost se kromě pravice či kohokoliv jiného týká i jí samotné
But Mexicans have been duly warned about how López Obrador will run the country should he be elected to succeed Vicente Fox as president : the same way he ran their capital city . Naproti tomu Mexičanům se již dostalo náležitého varování , jak by López Obrador řídil zemi , pokud by byl zvolen nástupcem Vicenteho Foxe ve funkci prezidenta : stejně , jako řídil jejich hlavní město
But the cost of not trying again could be extremely high . Pokud se však o to nepokusí znovu , mohou za to zaplatit mimořádně vysokou cenu
Bush has been skirting the question ever since he committed himself to an immigration agreement with Mexico when he visited President Vicente Fox in Guanajuato almost exactly five years ago . Prezident George W . Bush tuto otázku obchází od doby , kdy se zavázal k uzavření dohody o přistěhovalectví s Mexikem , když téměř přesně před pěti lety navštívil prezidenta Vicenta Foxe v Guanajuatu
But matters have gotten worse : border tensions between the US and Mexico have grown , the proposed wall has rightly provoked indignation , more unauthorized immigrants than ever are entering the US , and the FTAA has collapsed . Věci ale dopadly ještě hůř : příhraniční napětí mezi USA a Mexikem vzrostlo , navrhovaná zeď oprávněně vyvolala rozhořčení , do USA přichází více nedovolených imigrantů než kdy dřív a FTAA zkrachovala
Bush must begin to use what political capital he has left to support enlightened immigration reform , along the lines of the Kennedy - McCain bill . Bush musí začít používat politický kapitál , který mu zbývá , aby podpořil osvícenou imigrační reformu , v intencích návrhu zákona od Kennedyho a McCaina
But there is another way of looking at these events . Na tyto události však lze pohlížet i jiným způsobem
Both countries are his neighbors , and in theory at least , their leaders are his ideological soul mates . Obě země jsou jeho sousedy a jejich lídři jsou , přinejmenším teoreticky , jeho ideologickými soudruhy
But the differences between the modern and archaic left , and the three countries ’ contradictory national interests , seem to be trumping more superficial political affinities . Avšak rozdíly mezi moderní a zastaralou levicí a neslučitelné národní zájmy těchto tří zemí , zdá se , nad povrchnějšími politickými spřízněnostmi trumfují
But the cleavage between the two lefts in Latin America is steadily deepening . Propast mezi dvěma levicemi v Latinské Americe se ovšem vytrvale prohlubuje
But homophobia is not just about homosexuality ; it is also about what it means to be a man or a woman . Ale homofobie se nedotýká jen homosexuality , ale i toho , co znamená být muž či žena
But this has implications that go far beyond the rejection of homosexuality , because heterosexuals are also affected by it . Tento fakt má ovšem důsledky , které dalece překračují odmítání homosexuality , neboť má dopady i na heterosexuály
But we have long known that coronaviruses can cause dreadful diseases in domestic animals . Už dlouho jsme ale věděli , že u domácích zvířat mohou coronaviry způsobovat děsivá onemocnění
But if an influenza virus jumps from , say , ducks to chickens , there may be lethal consequences . Když se ale virus chřipky přenese řekněme z kachen na kuřata , může to vést ke smrtelným následkům
Both aspects of this scenario - a virus jumping to a strange host and then mutating to a devastating form - are familiar . Jsou známé oba aspekty tohoto scénáře , jak přechod viru na cizího hostitele , tak jeho následná mutace do zničující formy
But those involved in human and veterinary medicine must no longer remain aloof from one another . Avšak ti , kdo se zabývají humánním a veterinárním lékařstvím , nesmějí nadále zůstávat odloučeni
Before its reunification with mainland China , many people expected the former British colony to grab headlines as Beijing progressively stripped its freedoms . Před jeho znovusjednocením s pevninskou Čínou mnozí očekávali , že se bývalá britská kolonie bude objevovat na prvních stránkách novin , jak bude Peking postupně rozleptávat její svobody
But this could be changing . To se ale může změnit
But government officials merely reiterate the political righteousness of the proposed anti - subversion laws . Ale vládní úředníci stále jen omílají politickou správnost navrhovaných zákonů proti rozvracečům
Blocked in their efforts to change the law through consultation , Hong Kong ' s people have taken to the streets . Jakmile byla možnost změnit zákon v diskusi zablokována , hongkongský lid vyšel do ulic
But the seriousness of the current situation extends beyond particular laws , no matter how noxious they may be . Závažnost současné situace ovšem sahá hlouběji než jen k jednotlivým zákonům , jakkoli škodlivé mohou být
Because the Communist Party , like any political organization , is a fragile coalition , jealousy and discontent , especially in the army , could destabilize and undermine its cohesiveness . Poněvadž je komunistická strana , stejně jako každá politická organizace , křehkým seskupením , žárlivost a nespokojenost , zejména v armádě , by mohly destabilizovat a podrýt její soudržnost
Besides maintaining unity , using corruption as compensation creates a situation where party higher - ups always “ have something ” on everyone below them , enhancing their control . Vedle udržení jednoty , vytváří užívání korupce jako kompenzace situaci , ve které výše postavení členové strany vždy \„ něco mají “ na všechny pod nimi
Because high officials could charge lower officials with corruption at any time , low level bureaucrats – in gratitude – offer steadfast political support to those above them . Jelikož vysoce postavení úředníci by mohli žalovat ty níže postavené za korupci , kdy by se jim zachtělo , nízko postavení úředníci - z vděčnosti – nabízí stálou politickou podporu těm nad nimi
But it is usually only when the political allegiance of local officials becomes suspect that crackdowns on corruption begin . Většinou je to tak , když se politická oddanost místních úředníků stane podezřelou a vyústí v počátek korupce
But then we are shocked into recognizing that our imagination failed us - there was worse to come . Pak ale zažijeme šok , když nám dojde , že nás naše představivost oklamala : měly přijít ještě horší věci
Beyond the vast questions of geopolitics and security , we might also hope for another realization to come out of September 11 th . Doufejme , že za rozsáhlými geopolitickými a bezpečnostními otázkami se skrývá ještě jedno poznání plynoucí z 11 . září
But Ahmedinejad ’ s obsession with Israel blinds him to any understanding of what actually happened across Europe during WWII – and to the fact that present - day Europe was constructed over the six decades since then as a response to this historical disaster . Ahmadínedžáda ovšem jeho posedlost Izraelem zaslepuje , takže nedokáže pochopit , co se vlastně napříč Evropou během druhé světové války dělo – a také to , že současná Evropa byla během šesti desítek let od té doby budována jako reakce na tuto dějinnou katastrofu
But pain resists explanation as a simple sensation , just as music resists explanation as simple tones . Bolest ovšem nelze vysvětlit jako prostý pocit , stejně jako hudbu nelze vysvětlit jako soubor prostých tónů
Because emotions and cognitions are an intrinsic part of the experience of pain , people differ greatly in their responses to a common injury , such as a standard surgical operation . Jelikož nedílnou součást prožitku bolesti tvoří emoce a poznávání , reakce lidí na běžné poranění , jakým je například standardní chirurgická operace , se do značné míry liší
But over three days that month , the Cuban government arrested Rivero and 27 other independent journalists . Během tří dnů v tomto měsíci však kubánská vláda zatkla nejen Rivera , ale i dalších 27 nezávislých novinářů
By April , all had been sentenced to 14 - 27 years in prison . Do dubna byli všichni odsouzeni k 14 až 27 letům vězení
But Rivero was too smart . Jenže Rivero byl příliš chytrý
By urging talented people to work within the system , the Party may prevent a powerful anti - government force from forming . Tím , že strana naléhala , aby taletnovaní lidé pracovali uvnitř systému , zabránila nejspíše formování protivládních sil
But , whereas the struggle between China and Japan for dominance over Korea was the focal point of the East Asian drama , Taiwan was but a side - show , a mere outpost to the Imperial Qing Dynasty , while Korea was a vassal paying tribute to China . Avšak zatímco zápas mezi Čínou a Japonskem o nadvládu nad Koreou byl ohniskem východoasijského dramatu , Tchaj - wan byl jen vedlejším jevištěm , pouhou výspou pro císařskou dynastii Čching , pro niž Korea byla vazalem platícím Číně daně
Both men were treated as traitors after the war ended . S oběma muži bylo po skončení války naloženo jako se zrádci
By contrast , as a result of long colonization , Taiwan and Korea had developed a complex of both resistance and reliance towards their rulers . Na proti tomu Tchaj - wan a Korea si v důsledku dlouhé kolonizace vyvinuly jak komplex odolnosti , tak komplex spoléhání na své vůdce
But the outcome was similar throughout the region following Japan ’ s defeat in WWII . Avšak výsledek pramenící z porážky Japonska ve druhé světové válce byl pro celý region podobný
But while Chen ' s campaign to safeguard Taiwan against threats from mainland China clearly galvanized the party ' s supporters , it made the uncommitted nervous and the rival KMT angry . Zatímco však Čchenova kampaň za obranu Tchaj - wanu před hrozbami z pevninské Číny zjevně vyburcovala stranické stoupence , nerozhodnuté voliče znervóznila a konkurenční KMT rozvzteklila
But the questions on everyone ' s lips are whether the loser of the recount will accept the result , and whether Taiwan ' s young democracy can survive this tumult ? Všichni si ovšem kladou otázku , zda poražená strana přijme výsledek přepočítání a zda může mladá tchajwanská demokracie takovou vřavu vůbec přežít
But more than two strong parties have emerged from the campaign . Předvolební kampaň však přinesla více než jen dvě silné strany
But this triumph marked only a partial return by France to the European fold . Tento triumf ovšem znamenal jen částečný návrat Francie do evropské obce
But if France is to be taken seriously by the rest of Europe , Sarkozy will have to deliver more than just growth and jobs . Má - li však zbytek Evropy brát Francii vážně , Sarkozy bude muset zajistit víc než jen růst a pracovní místa
But recent changes in political leadership in the Britain , France , and Germany , together with the arrival of a new US administration in early 2009 , could improve transatlantic cooperation . Avšak nedávné změny v politickém vedení v Británii , Francii a Německu , společně s nástupem nové administrativy USA na počátku roku 2009 , by mohly transatlantickou spolupráci zlepšit
Because child labor means cheap labor , the young are often the most employable in developing and recession - plagued economies . Vzhledem k tomu , že dětští dělníci představují levnou pracovní sílu , má v rozvojových ekonomikách a v zemích sužovaných recesemi nejlepší vyhlídky na zaměstnání nejmladší generace
But they don ' t question long hours and dire working conditions . Ony samy ovšem dlouhé hodiny práce a děsivé pracovní podmínky nezpochybňují
Brazilian , Colombian , and Egyptian youngsters who work in brickyards often suffer irreparable spinal damage from carrying heavy loads . Brazilští , kolumbijští a egyptští mladíci , kteří pracují v cihelnách , často kvůli přenášení těžkých břemen utrpí nevratné poškození páteře
But education laws have proved elusive too . Školské zákony se ale také ukázaly jako prchavé
But with the assassinations of Indira Gandhi and her son , former Prime Minister Rajiv Gandhi , Congress disintegrated and has not recovered . Po atentátu na Indiru Gándhíovou a jejího syna , někdejšího premiéra Rádžíva Gándhího se však kongres rozpadl a již se nevzpamatoval
But apathy about democracy is what makes so many ordinary Indians prey to poisonous appeals . Apatický vztah k demokracii je však přesně tím , co činí tolik obyčejných Indů náchylnými vůči jedovatým apelům
Back then , parliament was seen as a means to bridge the divides of caste , religion , and region . V té době byl parlament chápán jako nástroj k překonání rozporů mezi kastami , náboženskými směry a regiony
But parliaments demand a minimal national consensus if they are to function , for they are creatures of compromise in decision - making . Mají - li však parlamenty fungovat , vyžadují alespoň minimální míru celostátního konsensu , neboť jsou nástrojem kompromisu při rozhodovacím procesu
But at least some of the maladies of the current parliamentary system , such as defection , party factionalism , inherent political instability , and crippling coalition politics can be minimized , if not eliminated , by adopting an executive - dominant model of presidential democracy . Alespoň některé neduhy současného parlamentního systému , jako jsou přeběhlictví , stranické frakcionářství , vrozená politická nestabilita nebo ochromující koaliční politika , lze minimalizovat , ne - li přímo eliminovat přijetím modelu prezidentské demokracie s dominantním výkonným představitelem
But do the talks now underway have any better chance of success than the countless failed negotiations that have marked the past fifty years ? Mají ovšem probíhající rozhovory větší šanci na úspěch než bezpočet zkrachovalých jednání mezi těmito dvěma zeměmi , k nimž došlo za posledních padesát let ?
But Vajpayee should try to do more than score points off Musharraf . Vádžpéjí by se ale neměl snažit jen zabodovat lépe než Mušaraf , nýbrž usilovat o víc
But Musharraf has good reasons to talk out of both sides of his mouth at this stage . Mušaraf má ale v tuto chvíli dobré důvody hrát to na obě strany
But the BJP has never shown any sign of solicitude towards Pakistan ' s interests . BJP ovšem nikdy ani náznakem neprokázala , že by měla starost o pákistánské zájmy
But May 12 th saw a ' tandava ' , a form of Indian dance which turns everything topsy - turvy , a dance of doom . Dvanáctého května však vypukla \„ tandava \ - forma indického tance , při němž je vše obráceno vzhůru nohama , jakéhosi tance zkázy
But instead of a coronation , India ' s voters preferred a restoration of the Gandhis . Místo korunovace však dali indičtí voliči přednost opětovnému vzestupu Gándhíů
But the lady who unleashed the tsunami on India ' s politics retained her legendary composure throughout . Dáma , která vyvolala v indické politice tsunami , si však po celou dobu zachovávala příslovečnou vyrovnanost
But why did the NDA , which had changed India so much , suffer such an electoral debacle , getting drubbed almost everywhere in he country ? Proč však NDA , která tolik změnila Indii , vlastně utrpěla takový volební debakl , že odešla s výpraskem téměř ve všech koutech země ?
Because interest rates had fallen dramatically , retired people did not back the BJP because their financial security was threatened . Vzhledem k dramatickému poklesu úrokových sazeb nepodporovali lidé v důchodu BJP , poněvadž bylo ohroženo jejich finanční zajištění
But it lacked effective legal and accounting systems , so those rules and regulations could not be properly enforced . Chyběly jí však fungující právní a účetní systémy , jež by tato pravidla řádně uplatňovaly
By 1997 , Korea had “ liberalized ” its financial markets by eliminating government credit allocation and management of commercial banks . Do roku 1997 Korea \„ zliberalizovala “ své finanční trhy tak , že zrušila vládní přidělování úvěrů a správu komerčních bank
By contrast , in medieval England , typical tax rates on labor and capital income were 1 % or less , and labor and product markets were free and competitive . Naproti tomu ve středověké Anglii se typické daňové sazby na příjmy z práce a kapitálu pohybovaly kolem 1 % nebo i méně a trhy práce i zboží byly svobodné a konkurenční
But these workers usually choose to remain in rich economies . Tito pracovníci se však obvykle rozhodnou setrvat v bohatých ekonomikách
But the broader controversy wouldn ' t go away . Obecnější spory tím však nevymizely
Baverez ' s book is filled with quotations from de Gaulle and Napoleon . Kniha je prošpikována citacemi de Gaullea a Napoleona
But deindustrialization is common to all advanced countries . Deindustrializace je však běžným jevem ve všech rozvinutých zemích
But the core of France ' s long - run economic problems is precisely the fear of losing industrial jobs . Jádrem dlouhodobých hospodářských problémů Francie je totiž právě ona obava ze ztráty pracovních míst v průmyslovém sektoru
But the consensual dribbling out of reforms allowed the French to live in one world and think in another . Konsensuální driblování směrem od reforem však Francouzům umožnilo žít v jednom světě a přemýšlet v jiném
Because so many of America ' s blacks are poor , many surveys show that Americans confuse poverty and blackness . Poněvadž je mnoho amerických černochů chudých , četné průzkumy ukazují , že Američané zaměňují chudobu s tmavou barvou pleti
But Europe , especially France , seems to be \ Americanizing \ its conception of poverty , because a big gap now exists between the poverty levels of white people and minorities . Zdá se však , že Evropa a zvláště Francie své pojetí chudoby \„ amerikanizuje \ , protože mezi podílem chudoby u bělochů a u menšin zde existuje velká mezera
But this offers little comfort to newcomers today , in part because of the profound economic upheaval of recent decades . To je ovšem dnešním \„ přivandrovalcům \ jen pramalou útěchou , částečně i kvůli hlubokým hospodářským otřesům z posledních desetiletí
Before employment increased in 1997 , young people bounced from one training place to another . Než došlo v roce 1997 ke zvýšení zaměstnanosti , přeskakovali tito mladí lidé z jednoho školicího místa na druhé
But in the end the draft bill mixed this issue with that of symbols of religious belonging . Na konci však návrh zákona směšoval tuto otázku s otázkou symbolů náboženské příslušnosti
Both issues may have something in common , but their logic is different . Obě otázky mají možná něco společného , ale jejich logika je odlišná
Banning the headscarf , of course , raises a less serious issue , but the root concern is similar : the defense of the moral and personal integrity of schoolgirls . Zákaz šátků pochopitelně vyvolává méně závažný spor , ale základní zájem je obdobný : ochrana morální a osobnostní integrity školaček
Bombs , Books , and Bucks Bomby , knihy a dolary
But this right is unrealized for the 28 % of the world ’ s school - age children who are not enrolled in school . Přesto není toto právo v celosvětovém měřítku naplňováno u 28 % dětí ve školním věku , které nejsou zapsány do žádné školy
Based on a five - year project that we led at the American Academy of Arts and Sciences , we believe that the UPE goal is not ambitious enough : the world should aim for , and can achieve , high - quality , universal secondary education , as well as universal primary education . Na základě pětiletého projektu , který jsme vedli na Americké akademii umění a věd , se domníváme , že cíl v podobě UPE není dostatečně ambiciózní : svět by si měl kromě všeobecného základního vzdělání klást za cíl – a je schopen zajistit – i kvalitní všeobecné střední vzdělání
Busy with domestic political affairs , they do not hesitate to use Europe as a scapegoat to avoid breaking bad news to their fellow citizens . Zaměstnáni domácím politickým děním , neváhají si z Evropy udělat obětního beránka , aby unikli potřebě sdělit svým spoluobčanům nepříjemné zprávy
But who can reasonably claim to know what shape the EU will need to take to meet the challenges of the next 50 or 100 years ? Kdo ale může soudně tvrdit , že ví , jakou podobu bude EU potřebovat , aby se vypořádala s výzvami příštích 50 nebo 100 let ?
But enlargement is not such an issue . Rozšíření Unie ale podobný problém nepředstavuje
Beside reforms of Council and Commission , there is a leap of principle to be made here . Vedle reforem rady a komise je nutno překročit staré principy
But who among our leaders will step forward to take up this challenge ? Ale kdo z našich vůdců udělá krok vpřed a tuto výzvu přijme ?
But Japan now has in Prime Minister Junichiro Koizumi a leader who wants the country to be militarily proactive . V osobě premiéra Džuničiró Koizumiho vsak nyní Japonsko získalo vůdce , který si přeje , aby země byla vojensky proaktivní
But Koizumi is behaving in accordance with a deep - rooted tradition in Japan , one that long precedes the attack on the US naval base at Pearl Harbor in December 1941 . Koizumi se nicméně chová v souladu s hluboce zakořeněnou japonskou tradicí , která se datuje do doby dávno před útokem na americkou námořní základnu Pearl Harbor v prosinci 1941
By 1904 , Japan had already fought a one - sided , eight - month campaign against China . Jestě před rokem 1904 svedlo Japonsko jednostrannou osmiměsíční válku s Čínou
But Russian noblemen with timber interests in Korea persuaded the Tsar to resist . Rustí slechtici , kteří měli zájem těžit v Koreji dřevo , vsak přesvědčili cara , aby této nabídce odolal
But the peace treaty agreed at Portsmouth , New Hampshire in 1905 ( brokered by President Theodore Roosevelt ) hardly reflected this . Mírová smlouva uzavřená v roce 1905 v Portsmouthu v americkém státě New Hampshire ( kterou zprostředkoval prezident Theodore Roosevelt ) to vsak prakticky nezohledňovala
But there is some good news , too : we know what steps the international community can take now to protect and restore reefs ' Reálným rizikem je kolaps v celosvětovém měřítku
But human predators are different . Lidstí dravci se ovsem lisí
Because corals provide the habitat structure on which other reef organisms depend , the decreases in coral cover lead to big decreases in a reef ' s biodiversity . Vzhledem k tomu , že korály poskytují strukturu přirozeného prostředí , na níž závisí dalsí útesové organismy , úbytek korálového porostu vede ke značným ztrátám biodiverzity útesů
But if corals remain ` ` bleached ' ' for too long , they die . Jestliže ale koráli zůstanou ,, vybělení ` ` přílis dlouho , zemřou
But there is some encouraging news : in June , Australia ' s government proposed a major increase in no - take areas within the Great Barrier Reef to over 30 % . If adopted , this policy would set a new global standard and perhaps prompt other nations to follow suit . Přicházejí ale i povzbudivé zprávy : v červnu australská vláda navrhla zásadní rozsíření nedotknutelných zón v oblasti Velkého bariérového útesu na úroveň přesahující 30 % . Bude - li tato politika přijata , nastaví laťku nového globálního standardu a snad přiměje dalsí země , aby se zachovaly obdobně
But good reasons exist for diplomacy ' s amoral tradition ; paradoxically , this tradition embodies important moral values . Pro onu tradici amorálnosti v diplomacii však existují dobré důvody : tato tradice paradoxně obsahuje důležité morální hodnoty
But memories fade . Vzpomínky ovšem časem vyprchají
But martyrdom is different and dangerous . Ale mučednictví - to je jiná a nebezpečná věc
But this is true only to a point . To je ovšem pravda jen zčásti
BUCHAREST : The decision this week by Romania ' s government to open its air space to NATO warplanes is the most difficult any of the country ' s postcommunist governments has taken since the death of Nicolae Ceausescu . BUKUREŠŤ : Rozhodnutí o zpřístupnění vzdušného prostoru leteckým silám NATO , které tento týden učinila rumunská vláda , bylo zatím to nejtěžší v historii postkomunistických vlád v Rumunsku od smrti Nicolae Ceausesca
But that does not fully explain the open hostility toward NATO that is now on the march . To však zdaleka neobjasňuje současnou rostoucí nepřátelskost vůči Alianci
By and large , the all - pervasive view here is that of Harvard Professor Samuel Huntington who predicted that international politics after the Cold War would become a \ clash of civilizations \ . Ze širšího pohledu zde převažuje pohled harvardského profesora Samuela Huntingtona , který předpověděl , že z mezinárodní politiky se po skončení studené války stane \„ střet civilizací “
But even if Serbia eventually loses Kosovo , it won ' t be because the West wanted that to happen . I kdyby ale Srbsko ztratilo Kosovo , nebude to proto , že by na tom měl zájem Západ
But most people , it seems , will continue to listen to the siren song of \ Orthodox brotherhood \ so long as their economic plight remains so severe . Ale jak se zdá , většina obyvatel bude poslouchat zpěv \„ pravoslavného bratrstva “ i nadále , dokud zůstane jejich hospodářský stav bezútěšný
Both were sentenced each to long prison terms . Oba dva byli odsouzeni k dlouholetému vězení
By then , however , the General had turned coats : he had joined \ the people \ and the newly - born National Salvation Front . Tou dobou však už generál převlékl kabát : připojil se k \„ národu “ a k nově vzniklé Národní obranné frontě
But has it ? Je tomu však skutečně tak ?
But many politicians defend Stanculescu ; among them , the current Defense Minister Victor Babiuc , former President Ion Iliescu , and most top army officers . Na druhé straně i mnozí politikové však straní Stanculescovi ; jsou mezi nimi např . současný ministr obrany Victor Babiuc , bývalý prezident Ion Illiescu a většina vysokých důstojníků rumunské armády
But these officers ( and those who share their views ) believe that you cannot assess the deeds of one regime by the standards of another . Tito důstojníci , a spolu s nimi ti , kteří jejich názory podporují , tvrdí , že nelze soudit činy jednoho režimu normami režimu jiného
Because democratic institutions in Romania have frittered away much of their standing during the almost ten years of postcommunist transition , many politicians tend either to embrace the views of the generals , or , at least , avoid going publicly against them . Poněvadž postavení demokratických institucí v Rumunsku během posledních deseti let postkomunistické transformace tolik oslabilo , mnoho politiků se přiklání právě na stranu generálů , či přinejmenším se vyhýbá veřejné polemice s nimi
But , as that past becomes unearthed and its crimes exposed , many recoil from the consequences . Dokud ale tato minulost nebude nadobro pohřbena a dokud bude odhalovat své zločiny , budou její následky i nadále mnohé děsit
But many would like to see all this while watching TV rather than experience it in real life . Většina lidí by to ale raději viděla jen v televizi , aniž by to musela zažívat na vlastní kůži
BUCHAREST : Across Eastern Europe throughout this year , people have celebrated their peaceful , victorious revolutions against communism . BUKUREŠŤ : Po celé východní Evropě tento rok lidé slavili své mírumilovné a hlavně vítězné revoluce proti komunismu
Because of lousy salaries in the state administration , many young and gifted people avoid government service , preferring to look for better - paid jobs in the private sector , or to emigrate . Kvůli mizerným platům ve státní správě se mnoho mladých a talentovaných lidí státní službě zdaleka vyhýbá a poohlíží se po lépe placených pracovních příležitostech v soukromém sektoru , anebo přemýšlí o emigraci
Because most people confuse strength with efficiency , they believe that the state must again acquire sufficient power to enforce its will . A protože většina lidí si plete sílu s efektivitou , věří , že stát musí získat opět dostatek pravomocí , aby si vynutil svoji vůli
But in deceiving ourselves into thinking that it is a moral imperative that the state impose order , we are joining the fashionable madmen , which is when the thin whine of hysteria can be heard . Ale jak se tak utvrzujeme v sebeklamu , že přemýšlet státu zavádějícím právo a pořádek je morálním imperativem dneška , už tím se připojujeme k šílencům poslední doby , kteří jen fňukají a propadají hysterii
BUCHAREST : “ Paris , ” Protestant King Henri of Navarre quipped before ascending the throne of Catholic France , “ is worth a mass . ” BUKUREŠŤ – \„ Paříž stojí za mši “ , zavtipkoval král Jindřich Navarrský , než nastoupil na trůn katolické Francie
Baroness Emma Nicholson , the European Parliament ’ s special envoy to Romania , has warned that unless Romania ’ s next government speeds the pace of reform - particularly privatization of big state companies - hopes of joining the EU will collapse . Baronka Emma Nicholsonová , zvláštní vyslankyně Evropského parlamentu v Rumunsku , upozornila , že pokud příští rumunská vláda neuspíší tempo reforem – a především privatizaci velkých státních podniků – naděje Rumunska na vstup do EU budou zmařeny
Believing Jacques Chirac would deliver on his pledges of support , it promised NATO membership . Uvěřila , že Jacques Chirac dostojí svým slibům o podpoře , a slíbila lidem členství v NATO
But Iliescu ’ s first government dithered on reform ; growth was a dream when Constantinescu became president . Iliescova první vláda však s reformami otálela ; růst nebyl více než snem , když se Constantinescu stal prezidentem
But the response from EU institutions , namely the European Central Bank and the European Commission , has been negative : candidate countries were told that they first must spend at least two years in the European Exchange Rate Mechanism ( ERM II ) , where Euro aspirants are expected to prove their policy mettle . Reakce institucí EU , jmenovitě Evropské centrální banky ( ECB ) a Evropské komise , však byla až dosud negativní : kandidátským zemím se dostalo sdělení , že nejprve musí strávit nejméně dva roky v Mechanismu směnných kurzů ( ERM II ) , kde se od uchazečů o zavedení eura očekává , že prokážou životaschopnost své politiky
But continuing opposition by EU institutions has led most candidate countries to abandon the idea of adopting the Euro unilaterally or as quickly as possible after entering the Union . Vytrvalá opozice institucí EU však vedla většinu kandidátských zemí k tomu , že opustily ideu jednostranného nebo co nejrychlejšího zavedení eura po vstupu do unie
Bran Castle once belonged to Princess Ileana , King Michael ’ s aunt . Bran kdysi patřil princezně Ileaně , tetě krále Michala
But this vampire - count ’ s heirs are not alone in seeking to reclaim family properties confiscated half - a - century ago by the Communists . Dědici upířího hraběte nejsou jediní , kdo se pokoušejí získat zpět rodinný majetek , konfiskovaný před půlstoletím komunisty
Buildings now used as hospitals , schools , movie theatres , police headquarters , courts , administrative buildings , embassies , even ministries are being reclaimed in every city . Není snad města , kde by se nežádalo o navrácení budov , které dnes slouží jako nemocnice , školy , kina , policejní stanice , soudy , kancelářské prostory , velvyslanectví a dokonce ministerstva
But Romania squandered the decade since Communism ’ s end and is only now confronting this issue . Rumunsko ovšem celých deset let od konce komunismu promarnilo a otázkou navrácení majetku se zabývá až dnes
But reneging on its own law would damage the government ’ s reputation at home and with the EU . Ovšem nedodržování vlastního zákona by poškodilo pověst vlády nejen doma , ale i v EU
But if a hard winter arrives and the economy stumbles badly , it may be glad to have the “ class struggle ” in reserve , although conjuring its ghost would likely incite instability and kill off any lingering hopes of joining the EU . Přijde - li však krutá zima a hospodářství začne pokulhávat , bude možná ráda , že má \„ třídní boj “ v zásobě , ačkoli vyvolání tohoto ducha by se vší pravděpodobností s sebou přineslo všudypřítomnou nestabilitu a učinilo by konec všem nadějím na vstup do EU , které zemi ještě zůstaly
But we need up - to - date aircraft . . . Ale potřebujeme moderní leteckou sílu ..
Bulgaria is too small to matter ; and Yugoslavia ' s wars are over . Bulharsko je pak příliš malé na to , aby na něm vůbec záleželo , a války v Jugoslávii už skončily
But will our beloved pig be permitted to put the supreme national interest in jeopardy ? Dopustíme však , aby naše milované prasátko ohrozilo náš nejvyšší národní zájem ?
But it is agriculture , and in particular the Romanian pig , that is causing the severest headaches in Bucharest and in Brussels . Největší bolest hlavy však Bukurešti i Bruselu způsobuje zemědělství a především pak ,, rumunské prasátko \
Better yet , the pig should die in his sleep , finished off peacefully by trained executioners . Ještě lepší by bylo , aby krmníci umírali ve spánku , kdy by je pokojně usmrtili vyškolení popravčí
Because national , religious , and folk traditions are supposed to be protected across the Union , our unsavory habit of slaughtering squealing pigs can be preserved even as Romania enters the EU . Jelikož národnostní , náboženské a lidové tradice mají být v unii chráněny , náš nechutný zvyk masakrovat kvičící vepře lze zachovat i poté , co Rumunsko vstoupí do EU
But perhaps before we Romanians are asked to establish animal rights , we should told to pay more attention to ensuring respect for our own . Než však budeme my Rumuni požádáni , abychom začali dodržovat práva zvířat , měl by nás někdo vyzvat , abychom věnovali více pozornosti úctě k sobě samotným
But Tudor is a political power to be reckoned with . Tudor ovšem představuje politickou sílu , s níž je třeba počítat
But Tudor didn ' t stop with prolix apologies . U rozvláčných omluv se však Tudor nezastavil
But no one should be fooled . Nikdo by se však neměl nechat zmást
But saying that publicly won ' t work anymore , not because Romanians do not think this way ( many certainly do ) , but because the political class from left to right wants to be part of Europe and won ' t associate with anyone who puts that desire at risk . Prohlašovat to veřejně však už nezabírá - ne snad proto , že by Rumuni takto neuvažovali ( mnozí si to zajisté stále myslí ) , nýbrž proto , že politická třída od levice po pravici se chce stát součástí Evropy a nebude se spojovat s nikým , kdo tuto touhu ohrožuje
Brigitte Bardot and the Wild Dogs of Bucharest Brigitte Bardotová a divocí psi bukurešťští
BUCHAREST : Perhaps only our greatest playwright , Eugene Ionesco , could have gotten this story right . BUKUREŠŤ : Toho by se nadál snad jen náš největší dramatik , Eugene Ionesco
But even bigger problems – housing and street crime – also existed , so nothing was done about them . Existovaly ovšem mnohem závažnější problémy – bydlení a pouliční zločin – , a tak se otázka psů stále odkládala
Besides , many people opposed killing the street dogs . Ostatně mnoho lidí se proti hubení divokých psů nahlas stavělo
But the packs multiplied and multiplied . Ale smečky se množily a množily
But any solution in Afghanistan depends on eliminating its opium . Avšak každé řešení situace v Afghánistánu závisí na zlikvidování jeho opia
But now demand for cocaine in most of the world is stable or dropping . Dnes je poptávka po kokainu v převážné části světa stabilní , případně klesá
But controlling supply is not enough . Kontrolovat nabídku však nestačí
But nothing will be done until Europe wakes up and faces its pandemic . Dokud se však Evropa neprobudí a nepostaví se ke své pandemii čelem , nedosáhne se ničeho
But one breakthrough at the summit is undeniable : amidst all the talk of economic growth and exchange rates , a new statistic appeared on the agenda of the world ’ s richest countries : extinction rates . Jeden průlom dosažený na summitu je ovšem nepopiratelný : mezi všemi řečmi o hospodářském růstu a směnných kurzech se v agendě nejbohatších zemí světa objevil nový statistický údaj : tempo vymírání druhů
But , given that many scientists believe that we have only a couple of decades left to protect the world ’ s remaining natural habitats , it is imperative that concrete and urgent steps to protect wildlife be taken now . Protože se však řada vědců domnívá , že máme k dispozici posledních pár desetiletí , abychom ochránili zbývající přirozená prostředí , je nevyhnutelně nutné podniknout ihned konkrétní a naléhavé kroky k ochraně divoce žijících druhů
But ideological approaches of this type are wrongheaded because they ignore the starring role in the Japanese economy played by the country ' s big transnational corporations . Ideologické přístupy , jako je tento , mají však mylný základ , neboť naprosto ignorují nadnárodní korporace , které v japonské ekonomice hrály a dosud hrají hlavní roli
But they also become involved in transnational production networks , often encouraging their larger sub - contractors to “ follow them ” Zároveň se ale staly součástí nadnárodních produkčních sítí a nutily tak své větší subdodavatele , aby je následovaly za moře
Based on this dogma , students of both fields were taught that neural plasticity , or the ability of the nervous system to grow and change , was extremely limited after childhood . Na základě tohoto dogmatu se studenti obou disciplín ve škole dozvěděli , že plasticita neuronů , tedy schopnost nervové soustavy růst a měnit se , je po skončení dětského věku velice omezená
But the brain continues to react to its environment and remains plastic , to some degree , throughout life . Mozek ovšem i nadále reaguje na okolní prostředí a zůstává do jisté míry tvárný po celý život
But , propped up by military contracts , those state companies were never well run or efficient ; greatly overstaffed , they produced little , similar to the failed state - owned enterprises of the old Soviet Union . Tyto státní společnosti , podepírané vojenskými zakázkami , ovšem nikdy neměly dobré řízení a nebyly efektivní ; výrazně nadbytečně personálně obsazené , produkovaly jen málo , podobně jako zkrachovalé státní podniky někdejšího Sovětského svazu
But a targeted assistance designed to improve the operations of Iraq ’ s police and government could help reduce violence . Avšak cílená pomoc se zlepšováním činnosti irácké policie a vlády by mohla pomoci omezit násilí
But the EU should not rejoice at this seeming triumph over American “ big business . ” EU by se však neměla z tohoto zdánlivého triumfu nad americkými \„ velkými firmami “ radovat
But what if I forget my umbrella at Z ' s house ? Toward Z , I am indifferent , neither friend nor foe . A když deštník zapomenu u Z ? K Z jsem lhostejný , nejsme přátelé ani nepřátelé
Biology was no exception . Psychoanalýze se nevyhnula ani biologie
Biological facts were seen through the light of ideological bias . Biologická fakta byla vnímána prizmatem ideologické zaujatosti
Both principles lie at the crossroads of philosophy , politics , economics , sociology , and law . Oba principy leží na křižovatce filozofie , politiky , ekonomiky , sociologie a práva
But is this enough to encompass the emerging institutional and constitutional settings of the Union ? Stačí to však na obsáhnutí vyvstávajícího institucionálního a ústavního uspořádání unie ?
But society and the market have their own rights and sovereignties that are not granted by the state . Společnost i trh však mají vlastní práva a suverenitu , které jim stát nepropůjčuje
But that is possible only when the role of horizontal subsidiarity is clearly formulated , which it has not been in the European Treaties , the Charter of Fundamental Rights , or the work of the European Convention . To je ovšem možné pouze v případě , kdy je role horizontální subsidiarity jasně formulována , což není případ evropských smluv , Charty základních práv ani činnosti Evropského konventu
But these values are deeply ingrained in Europe , and should be brought out again . Tyto hodnoty jsou však hluboce zakořeněny také v Evropě a měly by být znovu vytaženy na světlo
But it is the first word . Je to totiž první slovo
But views about what Europe is and should be are actually at the heart of today ' s anti - Americanism . Názory na to , co je a co by měla být Evropa , jsou samým těžištěm dnešního antiamerikanismu
But how is this identity to be defined ? Jak lze ale tuto identitu definovat ?
But feeding anti - American sentiment , however unintentionally , into the European construction would be intellectually dishonest , morally suspect , and politically dangerous for all freedom - loving Europeans . Ovšem život evropskou strukturu protiamerickým smýšlením , byť nezáměrně , by bylo intelektuálně nepoctivé , morálně podezřelé a politicky nebezpečné pro všechny ty Evropany , kteří milují svobodu
Because most people don ' t particularly want to belong to a party , playing the party game becomes a minority sport . Protože většina lidí nechce právě patřit k nějaké straně , stranické hrátky se staly menšinovým sportem
But if parties are not state - supported , they must find funds through channels that are often dubious , when not illegal . Když ale strany nedostávají státní podporu , musí se za financemi vydat cestami , které jsou často pochybné , ne - li nelegální
Because parties operate in parliaments , the disconnection affects one of the crucial democratic institutions . Vzhledem k tomu , že strany působí v parlamentech , má tohle přerušení vztahu negativní dopad na klíčové demokratické instituce
But as voters , they must wait before they see any results delivered by the choice they made at the ballot box . Coby voliči ale musí čekat , než uvidí výsledky , které přineslo rozhodnutí , jež učinili u hlasovací urny
Beyond these , of course , is the possibility of switching off altogether and leaving politics to the professionals so as to concentrate on other dimensions of life . Kromě toho existuje samozřejmě možnost věc úplně pustit z očí , politiku přenechat profesionálům a soustředit se na jiné rozměry života
But the other signs of disconnection also create a highly unstable condition in which one can never tell how representative the prevailing views are . Další znaky přerušení spojitosti ovšem také vytvářejí vysoce nestabilní podmínky , v nichž nelze určit , jak reprezentativní vlastně převládající názory jsou
But lasting connections between leaders and governed can not be created by reducing public debate to simple referendum alternatives . Trvalé vztahy mezi lídry a občany nelze ovšem pěstovat omezením veřejné debaty na jednoduché možnosti předložené ve všelidovém hlasování
But this will probably not be enough to restore the popular legitimacy that elected governments have lost . To ale zřejmě nebude stačit na znovuzískání všeobecné legitimity , již volené vlády ztratily
But then stagflation - - the combination of weak economic growth and inflation - - set in , in the late 1970 ' s . Pak ale na konci 70 . let přišla stagflace , kombinace slabého hospodářského růstu a inflace
Bush and another to the Finnish people . Její vědomosti byly založeny na záznamech finského ministerstva zahraničí
But Blair is under heavy fire from his parliament ' s Foreign Affairs Committee for having overstated the threat posed by Saddam Hussein . Tony Blair se naproti tomu ocitl pod těžkou palbou parlamentního výboru pro zahraniční záležitosti , neboť prý zveličoval hrozbu ze strany Saddáma Husajna
Blair is much more vulnerable than he was a year ago , and he must tread softly if he does not want to lose further support . V důsledku toho je mnohem zranitelnějsí než před rokem
But there is another point . Je zde vsak jestě jeden aspekt
Blair has used the ` ` Trust me ! ' ' pose often , not least in the case of the war in Iraq . Blair používá pózu typu : ,, Věřte mi ! ` ` až přílis často , a to nejen v otázce války v Iráku
But the judiciary ` ` has no influence over either the sword or the purse , ' ' it has ` ` neither Force nor Will , but merely judgement , ' ' making it ` ` beyond comparison the weakest of the three departments in power . ' ' Soudnictví ovsem ,, mečem ani měscem nevládne ` ` , nemá , , sílu ani vůli , ale pouze úsudek ` ` , a tudíž je ,, ze vsech tří složek moci neporovnatelně nejslabsí ` `
Beyond that , however , the observer of contemporary politics will hardly recognize the picture drawn by America ' s great constitutional theorist . V dalsích ohledech už ale pozorovatel současné politiky stěží najde obrázek vykreslený velkým americkým ústavním teoretikem
Beyond that , however , the power of the judiciary stems precisely from the assumption of independence which Hamilton regarded as crucial for their position . Kromě toho ovsem moc justice pramení právě z předpokládané nezávislosti , již Hamilton považoval za zásadní pro její postavení
But the debate about possibly biased Italian or Spanish or Belgian judges in highly sensitive cases detracts from the deeper question of whether the increase in the powers of the judiciary may not have gone too far . Avsak debata o tom , že italstí , spanělstí či belgičtí soudci jsou ve velmi citlivých případech možná podjatí , odvádí pozornost od zásadnějsí otázky - totiž , zda nárůst moci soudnictví nezasel přílis daleko
But the British economy is in a precarious state , and public services remain a mess . Britské hospodářství je ovšem ve svízelné situaci a ve veřejných službách nadále vládne zmatek
But there are at least two exceptions to this suspicion . Existují ovšem přinejmenším dvě výjimky , které se tomuto podezření vymykají
Britain is a good example of the confusions that attend mere pragmatism . Británie je dobrým příkladem zmatků , jež provází pouhý pragmatismus
by Ralf Dahrendorf Ralf Dahrendorf
But it soon became clear that this occupation held out hope of a better future . Zakrátko ale začalo být zřejmé , že tato okupace v sobě nese naději na lepší časy
But another difference is even more important . Je tu ovšem ještě důležitější rozdíl
But the most important aspect of the German experience was the sense of where the occupation would lead . Avšak nejpodstatnějším aspektem německé zkušenosti byl pocit z toho , kam okupace směřuje
But Germany revived because the Western occupation forces made clear their intention to let it do so , and helped indigenous forces on their way . Avšak Německo ožilo díky tomu , že západní okupační síly daly jasně najevo svůj záměr to zemi umožnit a že domácím silám pomohly v postupu
by Ralf Dahrendorf Jistě to není zeď ?
But today we know that this is only a dream . Dnes však víme , že je to zatím jen sen
Beyond Europe this is true even for the recently acclaimed Brazilian President Luis Inacio \ Lula \ da Silva , to say nothing of Mexican President Vicente Fox and South Korean President Roh Moo - hyun , the latter having called for a referendum to help arrest his sinking popularity . Mimo Evropu se tato situace týká i donedávna opěvovaného brazilského prezidenta Luise Inacia da Silvy zvaného ,, Lula \ , nemluvě o mexickém prezidentovi Vicentem Foxovi a jihokorejském prezidentovi Ro Mu - hjonovi - druhý jmenovaný dokonce vyzval k referendu , jež by mělo pomoci zastavit jeho klesající popularitu
But leaders must be given the chance to govern . Vůdci však musí dostat příležitost vládnout
But sometimes this desire seems overwhelming in post - modern democracies everywhere . V postmoderních demokraciích na celém světě se však někdy tato touha jeví jako zničující
But is this really all we want from our trains ? Je to ale opravdu vše , co od vlaků očekáváme ?
But , even here , questions arise . Přesto i tady se vznášejí otazníky
But beyond that is the human judgment of those most affected . To si ale pohlídá soudnost těch , jichž se potíž nejvíc dotýká
But core public services in health , education , transport , and a few other areas will forever be just that , services , and will therefore need to be appreciated in more complex ways than meeting measurable targets . Avšak stěžejní veřejné služby ve zdravotnictví , školství , dopravě a několika dalších oblastech zůstanou navždy tím , čím jsou , tedy službami , a proto bude nutné je hodnotit komplexněji než jen prostřednictvím měřitelných cílů
But that too is risky . To je však příliš riskantní
But there is another , and a more important element to safeguard , which is the rule of law . Existuje však další a ještě významnější aspekt , který je potřeba střežit : vláda zákona
But it is harder to use the rule of law to undermine law than it is to use popular elections against democracy . Zneužívat vlády zákona k podkopávání zákonnosti je nicméně obtížnější než zneužívat všelidového hlasování k boji proti demokracii
But they also open doors to economic participation , and doors to participation in social institutions like education . Rovnà ¡ prà ¡ va nabí zejà ­ přílež itost účastnit se politiky , sdruÅ ¾ ovat se a svobodně vyjadřovat vlastnà ­ nà ¡ zor
But at the very moment that other countries were looking to America for a policy model , affirmative action began to raise questions , of which three are particularly important . V okamž iku , kdy v Americe hledaly politickà ½ model dalÅ¡Ã ­ země , afirmativnà ­ akce ovÅ ¡ em začala probouzet otà ¡ zky , z nichÅ ¾ tři jsou obzvlà ¡Å ¡ ť zà ¡važné
But affirmative action must not become an enduring principle of a liberal order . Afirmativnà ­ akce se ale nesmà ­ stà ¡ t přetrvávající m principem liberální ho řà ¡ du
But by the early 1980 ' s social democracy had exhausted itself . Počátkem osmdesátých let se však sociální demokracie vyčerpala
By the late 1990 ' s , the political scene almost everywhere came to be dominated by the desire to combine competitiveness and growth - induced wealth creation on the one hand with solidarity , justice , and social cohesion on the other . Do konce devadesátých let začala téměř všechny politické scény ovládat touha zkombinovat soutěživost a růstem vyvolanou tvorbu bohatství na jedné straně se solidaritou , spravedlností a sociální soudržností na straně druhé
Both were to be achieved within a liberal order . Obojího mělo být dosaženo v rámci liberálního uspořádání
But who provides security , and how ? Kdo a jak ale zajišťuje bezpečnost ?
But while it is hard to deny that such measures are necessary , it is no less necessary to remember the other half of the phrase : \ security and Ač ovšem nezbytnost takových opatření nemůžeme jen tak popřít , je neméně důležité mít na paměti druhou část výroku : totiž to , že běží \„ jak o bezpečí , tak o svobodu \
Because the United States is the most visible and powerful representative of that free world , it is aimed against America and its closest allies in Europe and elsewhere . A jelikož jsou nejviditelnějším a nejmocnějším představitelem tohoto svobodného světa Spojené státy , je namířen proti Americe a jejím nejbližším spojencům v Evropě i jinde
But violence should never be tolerated . Násilí by však nemělo být tolerováno nikdy
But intervention must never borrow methods from those against whom it is undertaken . Intervence si však nikdy nesmí půjčovat metody od těch , proti nimž je vedena
But why do ministers resign ? Proč však ministři rezignují ?
But Tony Blair lost one of his best and most loyal cabinet friends , Alan Milburn , because he genuinely wanted to spend more time with his family . Tyto důvody mohou zastírat mnohem závažnější faktory , jak naznačuje nedávná rezignace ředitele americké CIA George Teneta
Blair also lost his ministers of foreign affairs and of development assistance , Robin Cook and Clare Short , respectively . Tony Blair však ztratil jednoho ze svých nejvěrnějších kabinetních spojenců , Alana Milburna , který si upřímně přál trávit více času se svou rodinou
But even he may stay in office to try again , having blamed others - in this case private companies - for the debacle . Poté , co vinu svalil na jiné - v tomto případě na soukromé společnosti - , i on může zůstat v úřadu a pokračovat ve svém snažení
Both values are , or at least used to be , part of the ethics of governance . Obě hodnoty jsou , nebo alespoň bývaly , součástí morálky vládnutí
Because they alone are directly accountable , it is not enough for a minister to point to and name the miscreants in any particular case . Protože přímou odpovědnost nese sám ministr , není dostačující , když v konkrétním případě ukáže na provinilce a pojmenuje ho
But , either way , the minister is ultimately and uniquely responsible for what happened under his command . Ať tak či onak , ministr nese hlavní a výhradní odpovědnost za to , co se pod jeho velením odehrálo
British Prime Minister Tony Blair had said for a long time that the Treaty was a mere tidying - up exercise and therefore not to be taken too seriously . Britský premiér Tony Blair dlouho prohlašoval , že Smlouva je pouhým úklidem , a že ji proto není třeba brát příliš vážně
But the capitalism that formed the Rhineland model ' s other component also changed , and here it is not wrong to blame globalization . Kapitalismus , který zformoval druhou složku rýnského modelu , se ovšem také změnil a v tomto případě není od věci přičíst to za vinu globalizaci
Beyond business culture , there is the fact that manufacturing , until recently the major source of strength of the German and other European economies , has begun to emigrate in a big way . Pomineme - li podnikovou kulturu , je tu ještě skutečnost , že průmyslová výroba , která donedávna tvořila významný zdroj síly německé i jiných evropských ekonomik , se začala masivně stěhovat jinam
Britain ' s thoughtful Chancellor of the Exchequer Gordon Brown regards PPP as part of a sea change in Labour Party thinking . Pro britského ministra financí , rozvážlivého Gordona Browna je PPP součástí radikální změny labouristického myšlení
Britain ' s \ New Deal \ to bring long - term unemployed youths into work includes the use of voluntary organisations as a vehicle to future employment . V rámci tohoto britského \ New Deal \ se mají dobrovolné organizace stát pro dlouhodobě nezaměstnanou mládež prostředkem k získání práce
Britain ' s National Health Service now employs several hundred thousand volunteers . Systém britské zdravotní péče dnes zaměstnává několik stovek tisíc dobrovolníků
But like black magic , the trick leaves room for doubt . A každé kouzlo dává prostor pochybnostem
But PPPs fall between the stools . PPP sedí totiž na dvou židlích
But these mechanisms are weakening everywhere , and are virtually non - existent in European countries . Tyto mechanismy ale všude na světě ochabují a v evropských zemích prakticky neexistují
But it cannot be had for nothing . Není ale k mání zadarmo
Berlin ' s Turkish community and the North African communities around Paris seem increasingly separate , with their own public sphere and often language . Berlínská turecká komunita a severoafrické komunity kolem Paříže , které mají svou vlastní veřejnou sféru a často i jazyk , se jeví čím dál odloučenější
But neither wants to leave in ignominy , with their last man dramatically lifted of an embassy rooftop by helicopter . Ani jeden však nechce zemi opustit potupně , s nutností dramaticky odvážet posledního muže vrtulníkem ze střechy velvyslanectví
Bosnia ' s experience reveals why this is so . Proč je tomu tak , odhaluje bosenská zkušenost
But peace and quiet based on tanks and the threat of air strikes cannot be enough . Klid a mír opírající se o tanky a hrozbu leteckých úderů nemůže však být dostačující
But it can be done . Je ovšem možné to dokázat
But WMD were not the only motive for war . Zbraně hromadného ničení však nebyly jediným motivem k � válce
Both leaders were outraged about a murderous dictator and hoped that toppling him would open the door for democracy in Iraq . Oba vedoucí představitelé chápali existenci vražedného diktátora jako potupu a doufali , že jeho svržení otevře v � Iráku cestu demokracii
But there were actually two views about that order . Avšak na toto uspořádání ve skutečnosti panovaly dva názory
But if we take a wider view , the problems of the Middle East appear to be but one aspect of deeper shifts among the powers of the world . Použijeme - li však širší měřítko , pak se problémy na Blízkém východě jeví pouze jako jeden aspekt hlubších posunů mezi světovými mocnostmi
But while America ’ s hard power dominates the world scene , its soft power declined this year . Zatímco však tvrdá síla Ameriky dominuje světovému kolbišti , její měkká síla zaznamenala v tomto roce ústup
But the trend will not be stopped . Tento trend však nebude zastaven
But there was no progress in 2004 in recreating a transatlantic partnership that recognizes the massive changes occurring in world affairs . V roce 2004 přitom nenastal žádný pokrok při opětovném navazování transatlantického partnerství , které by bralo v potaz obrovské změny v celosvětových záležitostech
But there are not many countries where that would be true . Není ale mnoho zemí , kde by to platilo
But while free elections are a necessary condition of legitimacy , they are far from being sufficient to assure it . Ovšem ačkoliv jsou svobodné volby nezbytnou podmínkou legitimity , ani zdaleka nedostačují na to , aby ji zaručovaly
Before and after his election , the then Cardinal Karol Wojtyla of Krakow was its most effective representative . Tehdejší krakovský kardinál Karol Wojtyla byl jeho nejpůsobivějším představitelem , před svým zvolením i po něm
By that fact alone , he added a spiritual dimension to an age which is dominated by worldly concerns , such as wealth and show business . Už tímto prostým faktem dodal duchovní rozměr věku , jemuž dominovaly světské záležitosti , jako je bohatství a zábavní průmysl
But his reign spans a time in which numerous regional conflicts turned violent . Jeho pontifikát však překlenul období , kdy v bezpočtu regionálních střetů docházelo k násilnostem
But traditional political differences based on disagreement over fundamental values play a diminishing part in elections . Tradiční politické rozdíly založené na neshodě ohledně základních hodnot nicméně hrají ve volbách stále menší roli
But the issue of political correctness ( “ gays ” ) plays a so - far underrated part in Europe as well . Dosud podceňovanou roli však zde hraje rovněž otázka politické korektnosti ( homosexuálů )
But , on closer inspection , things are not so simple . Při bližším pohledu ale věci nejsou tak snadné
By the middle of the century – unless there is a dramatic turnaround – about half the population will be economically inactive for reasons of age . Do poloviny století – nedojde - li k dramatickému zlomu – bude asi polovina populace ekonomicky neaktivní z důvodu věku
Beyond that , the key feature of an aging society is the independence of the elderly . Kromě toho , klíčovým rysem stárnoucí společnosti je nezávislost lidí v pokročilém věku
But as soon as we move to wider issues of foreign and defense policy , Xavier Solana , the High Representative of the EU Council of Ministers , may be at the telephone number that Henry Kissinger famously could never find in Brussels when he wanted to \ speak to Europe \ in his day , but Solana is hardly in a position to speak for \ Europe \ in important matters today . Jakmile se ovšem dostaneme k širší problematice zahraniční a bezpečnostní politiky , měl by se na telefonním čísle , které Henry Kissinger , když chtěl za svých časů ,, mluvit s Evropou \ , nikdy nedokázal v Bruselu najít , ohlásit vysoký představitel Rady ministrů EU Xavier Solana , jenže ten je sotva v takovém postavení , že by v důležitých věcech mohl dnes hovořit za ,, Evropu \
Back to the Politics of Cultural Despair Návrat k politice kulturní beznaděje
But others in Europe treat such attitudes like a cartoon whose caption could be in French or German : “ Self - reliance is absolutely important , we depend on politics for it ” . Ostatní v Evropě se však k takovým přístupům staví jako ke karikatuře , pod níž by francouzsky nebo německy mohlo stát : \„ Soběstačnost je určitě důležitá , ale v tom , zda jí dosáhneme , jsme závislí na politice . “
Behind such differences lie deep political and cultural traditions concerning the role of the state in everyday life . Za těmito rozdíly tkví hluboké politické a kulturní tradice týkající se úlohy státu v každodenním životě
Beneath the veneer of integration into a multicultural environment , many people – especially young men with an immigrant background – are lost in the world of contradictions around them . Pod rouškou integrace do multikulturního prostředí se mnozí – zejména mladí lidé s přistěhovaleckými kořeny – ztrácejí ve světě rozporů kolem sebe
But to call these hate - mongers “ preachers ” is fitting nonetheless , because they invariably appeal to higher values to sanctify criminal acts . Označovat tyto obchodníky s nenávistí za \„ kazatele “ je nicméně případné , poněvadž se bez výjimky dovolávají vyšších hodnot , aby posvětili kriminální činy
But countering them does not involve warfare , or even a rhetorically looser “ war on terror . ” Odpor proti nim však nevyžaduje válčení , ba ani rétoricky volnější \„ válku s terorismem “
But the more important issue is to identify the preachers of hate and stop their murderous incitement . Významnějším krokem je však identifikovat kazatele nenávisti a zastavit jejich vražedné štvaní
Beyond this carefully targeted – and , in principle , limited – task , there remains the need to strengthen the sphere of common values and cooperation in societies that will , after all , remain multicultural . Mimo rámec tohoto pečlivě cíleného – a v principu omezeného – úkolu zůstává potřeba posilovat oblast společných hodnot a spolupráce ve společnosti , která přese všechno zůstane multikulturní
But these are nuances , not fundamental differences . Jde však o nuance , nikoli o zásadní odlišnosti
But this clearly appeals to those who feel that they have been neglected and forgotten . To se ale očividně zamlouvá těm , kdo mají pocit , že byli zanedbáváni a zapomínáni
But most people doubt whether it even makes a difference , and they are probably right . Mnoho lidí ale pochybuje o tom , jestli je tu vůbec nějaký rozdíl , a mají zřejmě pravdu
But it remains to be seen whether , or when , that might be on offer . Teprve však uvidíme , zda právě to někdo nabídne a kdy vlastně
But Karl Marx and Alexis de Tocqueville , the two great social analysts of the nineteenth century , knew better what makes people tick , and what makes societies change . Co lidi pohání a vyvolává změny společností , věděli však lépe už Karel Marx a Alexis de Tocqueville , dva vynikající sociální analytici devatenáctého století
But they soon discovered that realizing this prospect would require a longer and more arduous journey than they had anticipated . Brzy ovšem zjistili , že k uskutečnění těchto nadějí by bylo třeba ujít mnohem delší a namáhavější cestu , než očekávali
But the task of finding , appointing , and accepting independent judges remains . Zůstává však úkol najít , jmenovat a schválit nezávislé soudce
But history never bowed out ; at most , it only took a decade - long intermission , with its next act heralded by the terrorist attacks in the United States in September 2001 . Dějiny však ze scény nikdy nezmizely ; přinejlepším si udělaly desetiletou přestávku a jejich příští dějství ohlásily teroristické útoky na Spojené státy v září 2001
Britain is not the only country where ancient rights of habeas corpus , of the inviolability of the person , are to be restricted by new legislation that , for example , extends the permissible length of detention without charge . Velká Británie není jedinou zemí , kde má být odvěké právo habeas corpus neboli nedotknutelnosti občana omezeno novou legislativou , která například prodlužuje přípustnou délku zadržování bez sdělení obžaloby
Both require active and alert citizens who engage what they do not like rather than calling for the state to clamp down on it . Obojí vyžaduje aktivní a bdělé občany , kteří se s jevy , jež se jim nelíbí , sami utkávají , místo aby vyzývali stát , ať proti nim zakročí on
But , while it is comfortable to live in the social - democratic world of Scandinavia , Germany , and other European countries , many of them have purchased their equality on credit from future generations . Avšak byť je život v sociálně demokratickém světě Skandinávie , Německa a dalších evropských zemí komfortní , mnohé z nich si svou rovnost obstarali na účet budoucích generací
Both raise quite difficult practical questions , though they are clear in principle . Obě vzbuzují nesnadné praktické otázky , třebaže v principu jsou jasné
But individual wealth becomes a problem only if and when it can be used to restrict others ’ chances of participation . Majetek jednotlivce se ale stává problémem až tehdy , když jej lze využít k omezování participačních příležitostí ostatních
But if we want freedom , then social and economic inequalities are a legitimate , and necessary , price to pay . Chceme - li však svobodu , společenské a hospodářské nerovnosti jsou legitimní a nezbytnou cenou , již za ni platíme
But what if an election ’ s winners have no intention of abiding by the rules that are part and parcel of the democratic process ? Ale co když vítězové voleb nehodlají dodržovat pravidla , jež jsou nedílnou součástí demokratického procesu ?
But the constitutional convention , too , must be elected , and this election may run into the very difficulties that plague first elections to parliaments in new democracies . Avšak ústavodárné shromáždění se také musí zvolit a tyto volby mohou narazit na stejné problémy , jež v nových demokraciích komplikují první volby do parlamentů
Belonging to a particular cultural group is merely a pretext for battles between the winners and losers of globalization . Příslušnost k určité kulturní skupině je pouze záminkou pro bitvy mezi vítězi a poraženými v zápase globalizace
But there is also a more general sense of hostility to all things Jewish . Objevuje se ale také obecnější nepřátelství vůči všemu židovskému
But its second name is Israel , the only successful modern country in the Middle East , which is also highly militarized , an occupying power , and ruthless in defense of its interests . Jejím příjmením je však Izrael , jediná úspěšná moderní země na Středním východě , která je rovněž silně vojensky připravená , je okupační silou a v obraně svých zájmů je nemilosrdná
But such a view is risky . Takový názor je však riskantní
But now the nationalist bug has infected the EU itself . Dnes však virus nacionalismu nakazil i samotnou EU
But it would be unfortunate – indeed , dangerous – if the pendulum now swung back to old - fashioned nationalism . Bylo by však nešťastné – ba přímo nebezpečné – , kdyby se nyní kyvadlo zhouplo zpět ke staromódnímu nacionalismu
But they have to be open to cooperation and coordination with others . Je však zapotřebí , aby byly otevřené kooperaci a koordinaci s ostatními
Because he is technically President of the Council ( of ministers ) , he insists on using the title of President . Protože je de facto prezidentem rady ministrů , chce , aby ho oslovovali prezidente
Blair made the fatal mistake of setting his own limit to his tenure of office by saying that he would not contest a fourth election as leader of the Labour Party . Blair udělal tu osudovou chybu , že si mez svého pobytu v úřadu stanovil sám , když řekl , že se nebude počtvrté ucházet o zvolení do čela Labouristické strany
But , even without such a vow , he would find it difficult after nine years in office to combine a program of reform with a sense of what can be achieved given the mood of his party and of the country . I bez takového slibu by však pro něj po devíti letech v úřadu bylo těžké spojit reformní program se smyslem pro to , čeho lze s ohledem na atmosféru v jeho straně a v zemi dosáhnout
But money is not all that is needed . Peníze ovšem nejsou jediné , čeho je zapotřebí
But when it comes to elections – which ideally should always produce a winner – there is no such device . V případě voleb – z nichž by měl v ideálním případě vzejít vítěz vždy – však žádný takový nástroj neexistuje
But the real issue is not so simple . Skutečný problém je však složitější
By contrast , grand coalitions are , in the long term , likely to raise doubts about the system and encourage radical groups . U velkých koalic je naopak pravděpodobné , že v dlouhodobém měřítku vyvolají pochybnosti o fungování systému a podnítí radikální skupiny
But one conclusion is perhaps more compelling than ever . Jeden závěr je však možná přesvědčivější než kdykoliv předtím
Britain ’ s last election also produced a narrow outcome . Rovněž poslední volby ve Velké Británii skončily těsným výsledkem
But another look at the list of populists tells us something else as well : most of them do not last . Další pohled na seznam populistů nám ovšem říká ještě něco jiného : většina z nich \„ nevydrží “
Beyond that , populist episodes are signs of an underlying instability that neither serves national progress nor contributes to international order . Kromě toho jsou populistické epizody známkou skryté nestability , která nepřispívá ani k pokroku země , ani k mezinárodnímu pořádku
By calling them war – and naming an opponent , usually al - Qaeda and its leader , Osama bin Laden – the United States government has justified domestic changes that , before the 9 / 11 attacks , would have been unacceptable in any free country . Jejich prohlášením za válku – a pojmenováním nepřítele , obvykle al - Káidy a jejího vůdce Usámy bin Ládina – vláda Spojených států ospravedlnila vnitřní změny , jež by byly v každé svobodné zemi před útoky z 11 . září nepřijatelné
Blair was the first to argue that security is the first freedom . Blair byl první , kdo prohlásil , že první svobodou je bezpečnost
But the West ’ s key features , democracy and the rule of law , have taken a far more severe battering at the hands of their defenders than by their attackers . Zásadní znaky Západu , demokracie a právní řád , však utrpěly víc v rukou jejich obhájců než těch , kdo na ně útočí
But there is the other side to consider . Je tu ale i druhá stránka věci , již je třeba zvážit
But history does not end , and it is forever full of surprises . Dějiny však nekončí a vždy jsou plné překvapení
By the time the false religions of totalitarian ideologies were defeated , real religions – so it seemed – had long passed from the political scene . V době , kdy byla poražena falešná náboženství totalitních ideologií , se zdálo , že skutečná náboženství již z politické scény dávno vymizela
But there are far more important issues – above all , freedom of speech , including the freedom to say and write things that annoy , even upset , many . Existují však mnohem důležitější otázky – především otázka svobody projevu včetně svobody říkat a psát věci , které mnoho lidí obtěžují nebo i rozčilují
Both the US and the European Union have women leading their foreign offices ; so do half a dozen EU countries , including Britain . Jak v USA , tak v Evropské unii stojí v čele příslušného úřadu pro zahraniční věci žena ; totéž platí i pro šest členských zemí EU včetně Velké Británie
But this is precisely the point . Přesně o to zde však jde
Both possibilities need to be on offer , but there is a lot to be said for the second . Dostupné musí být obě varianty , ale k té druhé je třeba něco poznamenat
By translating relative electoral majorities into absolute parliamentary majorities , it enables winning parties to govern rather than enter into permanent negotiations with coalition partners and scramble constantly for parliamentary majorities . Díky tomu , že se v něm relativní volební většina převádí na absolutní parlamentní většinu , mohou vítězné strany rovnou vládnout bez toho , aby musely neustále vyjednávat s koaličními partnery a shánět ve sněmovně většinu
But is the British system fair ? Je ale britský systém spravedlivý ?
Both policies have vocal opponents , not least among his own 40 % . Obě tyto politiky mají přitom své hlasité odpůrce , a to zejména mezi oněmi 40 procenty těch , kdo Blaira volili
Britain has had periods of immobility and stagnation ( in the 1950 s and 1970 s ) , and Germany has experienced significant change under quantitatively weak government coalitions ( Konrad Adenauer ' s post - 1949 administration and Willi Brandt ' s after 1969 ) . I Británie zažila období nehybnosti a stagnace ( například 50 . a 70 . léta ) a i v Německu došlo k zásadním změnám za vlády kvantitativně slabých koalic ( Adenauerova vláda po roce 1949 a vláda Williho Brandta po roce 1969 )
Britain is nowadays experiencing what can almost be called the self - destruction of the opposition Conservative Party . Británie dnes zažívá něco , co by se téměř dalo označit za sebezničení opoziční Konzervativní strany
Behind this , however , lies a deeper change to democracy . Hlouběji ovšem můžeme rozpoznat závažnější proměnu demokracie
Being alive , we tend to think that life is easy to grasp . Život je nám vlastní , a proto máme sklon věřit , že je snadné jej pochopit
But this scientific hierarchy is false and misleading : we now know that biology contains more mathematics than we ever imagined . Tato vědecká hierarchie je však mylná a zavádějící : dnes už víme , že biologie zahrnuje víc matematiky , než jsme si kdy mysleli
But the preformist view that the entity transmitted across generations was the whole organism was contradicted by the impossibility of segmenting objects infinitely . Avšak představu preformistů , že entitou přenášenou napříč generacemi je celý organismus , popírala nemožnost dělit objekty donekonečna
But this represents only a small part of the genetic program . To však představuje jen malou část genetického programu
But there are other challenges as well . Existují však i jiné překážky
But , when conducted during wartime , risks abound . Při provádění výzkumu přímo během válečného období se však množí rizika
But the first study yielded very imprecise estimates of the number of deaths , which the authors glossed over . První studie však přinesla velmi nepřesné odhady počtu mrtvých , což autoři přešli
But demographers rarely use CDR ’ s , thinking instead in terms of age - and sex - specific mortality rates , usually summarized as “ life expectancy . ” Demografové však CDR užívají jen zřídka a spíše se zaměřují na míry úmrtnosti podle věku a pohlaví , jimž se obvykle souhrnně říká \„ průměrná délka života “
Beth Osborne Daponte is a Senior Research Scholar at Yale University ’ s Institution for Social and Policy Studies . Beth Osborneová - Daponteová je vedoucí výzkumnou pracovnicí Institutu pro sociální a politická studia při Yaleově univerzitě
But how is a generation to judge whether it is leaving behind an adequate productive base ? Jak má ale generace posoudit , zda za sebou zanechává přiměřenou produkční základnu ?
But the estimates of wealth accumulation in recent years in the rich world are biased upward too . Avšak odhady kumulace bohatství za poslední roky v bohatém světě jsou taktéž zkreslené směrem nahoru
But there are limits to substitutability : the costs of substitution ( including human ingenuity ) often increase in previously unknown ways as key resources are degraded . Tato zastupitelnost má ale svoje hranice : jak degradují klíčové zdroje , náklady na toto nahrazování ( včetně lidské vynalézavosti ) často rostou dříve netušeným způsobem
But at a time when the European Union is making large integrationist strides forward , in the shape of the single currency and the negotiations that will begin on expansion eastward , it must in principle be obvious to any democrat that there must be some counterbalancing strengthening of the democratic factor . Ale v čase , kdy dělá Evropská unie velké integrační kroky ku předu , především v oblasti jednotné měny a negociací o budoucím rozšíření na východ , snad musí být každému demokratovi zřejmé , že zde také musí dojít k vyrovnávajícímu posílení demokratických principů
But the Commission cannot in the long run be vigorous unless the Union ’ s democratic principle is strengthened . Ale v dlouhodobém výhledu může být Komise taková jen tehdy , až se podaří posílit demokratické principy celé Unie
BRUSSELS : For many years , the most glaring weakness in the European Union has been its inability to mobilise a common foreign and security policy ( CFSP ) . BRUSEL : Nejvýraznější slabinou Evropské unie je již několik let neschopnost zmobilizovat jednotnou zahraniční a bezpečnostní politiku
But the preceding savagery of Serbian , Croatian and Bosnian ethnic cleansing , in that first phase of the Balkan tragedy , and the lily - livered impotence of the EU , had been so shocking and so shameful for the Europeans , that when they saw President Slobodan Milosevic embarking on an even more outrageous process of ethnic cleansing in Kosovo , with the prospective death or displacement of tens or hundreds of thousands of Albanian Kosovars , they were compelled , almost willy nilly , to intervene more forcefully this time round . Avšak předchozí krutosti srbských , chorvatských a bosenských etnických čistek v první fázi Balkánské tragédie a zbabělá neschopnost Evropské unie byly pro Evropany natolik šokující a ostudné , že když prezident Slobodan Milošević zahájil ještě ohavnější proces národnostních čistek v Kosovu se smutnou perspektivou smrti či přesunu desítek a stovek tisíc kosovských Albánců , cítili se tentokrát – volky nevolky – nuceni zasáhnout s větší intenzitou
But when they found that Milosevic was resistant to moral pressure , the NATO allies were forced to raise the ante by threatening the use of military force . Když však zjistili , že Milošević odolává morálnímu nátlaku , byli spojenci přinuceni zvýšit sázku a pohrozit vojenskou silou
Before the bombing , NATO ' s aim was to broker a new deal in Kosovo , in which Milosevic would abandon ethnic cleansing , and the Kosovars would get limited autonomy within Yugoslavia , but not independence . Před nálety bylo jejím cílem vyjednat novou dohodu o Kosovu : Milošević měl zanechat etnických čistek a kosovští Albánci měli získat v rámci Jugoslávie omezenou autonomii , nikoli však nezávislost
But in planning terms , the member states must start to think , right away , of the implications of a Union of 30 - 35 members . Z pohledu plánování však musí současné členské země již dnes uvažovat o důsledcích situace , kdy Evropská unie bude mít třicet i více členů
But in any case , the EU must start thinking , right away , in terms of a Europe - wide system of integration , in which some candidates are already negotiating for membership , and others are not yet negotiating , but in which all are systematically connected to the European Union constellation . V každém případě ale musí Unie okamžitě začít počítat s celoevropským systémem integrace , kde s jedněmi jednání o vstupu probíhají , s jinými zatím ne , kde jsou ale všechny země systematicky propojeny v jednom společenství , v Evropské unii
But if the restructuring of Europe is to become possible , member governments will , for the first time , have to start talking seriously about an explicit re - adjustment of the political bargain in the European Union , in ways in which voters and citizens will believe that they are being compensated in political coin , for the erosion of the influence of the traditional political structures of the nation states . Má - li se však restrukturalizace Evropy stát skutečností , budou muset tyto vlády poprvé začít vážně hovořit o reorganizaci politické dohody v Evropské unii , a to tak , aby jim jejich voliči a občané uvěřili , že na takových úpravách politicky získají i za cenu oslabení vlivu tradičních politických státních struktur
But it will no longer be possible for governments to evade the question of Europe ' s political destiny . Vlády však již nebudou mít možnost vyhýbat se otázce politického osudu Evropy
But there is no suggestion that the membership criteria should be relaxed . Ale neexistuje jediný návrh nebo jen náznak , že by mohla být kritéria na členství uvolněna
But this was a misleading impression , for he went on to predict that even the most advanced membership negotiations would only be reaching their conclusion towards the end of 2002 . Ovšem to by byla poněkud zavádějící interpretace , neboť Prodi pouze odhadoval , že pouze a jen ty nejpokročilejší negociace o členství by snad mohly dosáhnout toho , že by byly do konce roku 2002 úspěšně zakončeny
But the significance of the Commission ' s new line , is not so much the speed as the scale of the enlargement process on which the European Union is now embarked . Nicméně význam nové linie , kterou Komise zaujala , nespočívá tolik v rychlosti , jako spíše v míře rozšíření celého procesu , kterou je nyní Evropská unie zaujata
But the point of his speech was to stress the fact that the European Union now faces the prospect of taking in 15 or 20 new members within the next 15 or 20 years . Ovšem smyslem celého jeho projevu bylo poukázat na fakt , že Evropská unie nyní čelí perspektivě připojení nových 15 či 20 členů během příštích 15 či 20 let
But if the Commission ' s new line is adopted by the member states , at their December summit in Helsinki , they will then have to deal with the fact that the EU is really engaged in a large - scale process of expansion which will include most if not all of Europe ; and that , in this process , the Union will inevitably be transformed by such a doubling of membership . Ovšem bude - li nová linie Komise členskými státy na jejich prosincovém summitu v Helsinkách přijata , budou muset poté tyto zemi přijmout skutečnost , že jejich EU je doopravdy zapojena do procesu expanse ohromného rozsahu , do kterého se nakonec zapojí většina , pokud ne celá Evropa ; a že v tomto procesu bude následným zdvojnásobením počtu členů Unie nevyhnutelně změněna
But there are two proposals which are more dramatic . Ovšem jsou zde dva návrhy , které jsou mnohem dramatičtější
By implication , the process of drafting the real Treaty would require the member states to start thinking of it as the beginning of a Constitution . Tím pádem by proces přípravy skutečné dohody vyžadoval , aby o ní členské státy začaly přemýšlet jako o prapočátku tvorby unijní ústavy
BRUSSELS : Joschka Fischer , Germany ' s foreign minister , set the cat among the pigeons when he laid out his vision of a federalist European Union . BRUSEL : Německý ministr zahraničních věcí Joschka Fischer píchnul do vosího hnízda , když přednesl svou vizi federálního Evropské unie
But even in France , traditionally committed to its partnership with Germany , he raised a small storm , most sensationally when Jean - Pierre Chevčnement , the French Interior Minister , responded with the bizarre claim that the Germans had not fully recovered from their Nazi past . Avšak i ve Francii , tradičně věrné partnerství s Německem , způsobil šéf německé diplomacie malou bouři , když se francouzský ministr vnitra Jean - Pierra Chevenement nechal slyšet , že Němci se zřejmě dosud zcela nezotavili z jejich nacistické minulosti
But they also agreed to keep these changes to a minimum : a small increase in the scope for majority voting ; some change in the relative voting weights of large and small countries ; and some reform of the Commission . Přitom se ale shodly , že tyto změny mají být co nejmenší : malé zvýšení počtu hlasů ve většinových volbách , drobné změny v relativní volební rovnováze velkých a malých států a jisté reformy na úrovni Komise
But the bottom line is that constitutional changes can only be carried by unanimous agreement , and several member governments , starting with the UK , would resist any overtly federalist agenda . Rozhodující každopádně je , že pro ústavní změny se musí jednohlasně vyjádřit všechny vlády členských zemí , přitom je zde ale několik vlád , počínaje britskou , které nebudou jakémukoliv otevřenému federalistickému programu vůbec nakloněny
But today , France and Germany are less united on a common European strategy , and their commitment to European integration seems less strong . Dnes však obě země nejsou již tolik jednotné v otázkách společné evropské strategie a jejich nadšení pro evropskou integraci značně ochablo
But if the obstacles to Mr Fischer ' s federal vision are too great , then there may be an alternative : an inner group of like - minded states could forge ahead without the others , negotiate a new Treaty , and even form a federal government . I v případě , že by překážky kladené Fischerově federalistické vidině byly nepřekonatelné , existuje varianta : vnitřní skupina několika stejně smýšlejících států by se mohla vydat na cestu federace sama , dohodnout se na nové ustavující smlouvě a dokonce vytvořit federální vládu
British public opinion is now so hostile , to the EU in general and to the euro in particular , that a referendum could not be won without a massive government campaign of persuasion . Britská veřejnost je nyní k EU všeobecně a k euru obzvlášť tak nepřátelská , že bez masivní vládní kampaně či přesvědčování má takové referendum pramalou šanci na úspěch
But of course the point of the original joke was that the curate was just being polite : an egg is either good or bad , and his was bad . Smyslem původního vtipu však je , že kaplan chtěl být k biskupovi jen zdvořilý : vejce je pochopitelně buď dobré nebo špatné , a jeho bylo špatné
But most member states are unwilling to contemplate anything that far - reaching . Většina členských států však není ochotna uvažovat o čemkoli dalekosáhlém
But the real significance of the meeting may turn out to be , not the limited decisions which the heads of government are able and willing to take this time round , but the opening up , virtually for the first time , of serious discussion about the future direction of the European Union . Skutečně důležitým se ale niceský summit může stát ne pro omezená rozhodnutí , jež budou hlavy vlád schopny a ochotny tentokrát učinit , nýbrž proto , že vůbec poprvé otevře závažnou diskusi na téma budoucího směrování Evropské unie
But it could also become the first , essential step on the road to the drafting of a European constitution . Mohl by to ale zároveň být první , zásadní krok na cestě k vypracování evropské ústavy
By common consent , the recent EU summit at Stockholm was a dull affair . Všichni souhlasí , že nedávný summit EU ve Stockholmu byl jaksi nemastný neslaný
But EU leaders have yet to admit what everybody knows : that Europe ’ s population is not just ageing , it is starting to decline , and is likely to decline steeply in coming decades . Vedoucí činitelé EU si ale dosud neuvědomili , co všichni ostatní vědí : že totiž evropské obyvatelstvo nejen stárne , ale že ho navíc ubývá a v dalších desetiletích bude dále strmě ubývat
But it must be done , and soon . Jiné východisko ale není
By stealing the economic policy clothes of the Tories , Blair exposed the ambivalent posture of the Conservative Party in Britain . Tím , že toryům ukradl jejich politickoekonomické háv , odhalil Blair dvojaké postoje britské Konzervativní strany
Bush could not claim this middle ground . George W . Bush proto nemohl jít touto střední cestou
But neither in Britain nor in America is there evidence that the electorate has moved to the right in this way . Jenže ani v Americe , ani v Británii nevidíme důkazy , že by právě takový postoj přiměl voliče volit pravici
Britain may or may not join the Euro , but the policies adopted by Labour – privatization , low budget deficits , low inflation , an independent central bank – are precisely those it would need if it did decide to join . Není sice jisté , zda se Británie ke společné měně připojí , ale dosavadní politika labouristů – privatizace , nízké rozpočtové schodky , nízká inflace a nezávislá centrální banka – je přesně to , co země bude potřebovat , rozhodne - li se společnou měnu přijmout
But the response of some center - right parties in Europe has been to move further right , specifically in an anti - Europe or nationalistic direction . Reakcí některých evropských pravicových stran je však posun ještě více doprava , převážně protievropským nebo nacionalistickým směrem
Berlusconi ’ s promised tax cuts may soon run up against both Treaty limits , and will likely incite conflict with other Euro area governments if they do . Berlusconiho slibované škrty by mohly brzy narazit na obě tyto mezní hranice , a pokud by se tak opravdu stalo , vyvolalo by to konflikt s ostatními vládami evropské měnové unie
But it is not too early to draw other preliminary conclusions . Brzy však není na jiné , předběžné závěry
Britain and a number of European NATO allies , including France , Italy and even Germany , quickly offered to provide military forces . Dalo se předpokládat , že využití článku 5 spustí proces kolektivní obrany NATO . Británie a řada dalších evropských spojenců , včetně Francie , Itálie a dokonce Německa , rychle nabídli své vojenské síly
But the Bush Administration did not want collective defence and it did not want NATO to get involved : apart from a small , essentially marginal military contribution by Britain , in essence the US intended to fight this war by itself . Bushova vláda však kolektivní obranu nechtěla a nechtěla ani , aby se NATO vůbec angažovalo : s výjimkou malého , vesměs okrajového vojenského přispění ze strany Velké Británie hodlaly Spojené státy vybojovat tuto válku samy
But Mr Blair ' s problem is that since Britain ' s military contribution to the US military campaign in Afghanistan is marginal , his influence on US military strategy is also marginal . Potíž pana Blaira je v tom , že britský vojenský příspěvek do americké vojenské kampaně v Afghánistánu je marginální a tudíž je marginální i jeho vliv na americkou vojenskou strategii
But the US has been patently reluctant to accept the help offered by France , Germany and Italy . Spojené státy však vyloženě neochotně přijaly pomoc , kterou nabídly Francie , Německo a Itálie
But the support of public opinion in European NATO will be vulnerable if the military campaign does not produce fairly quick political successes , and even more if the US moves to a wider military war against ` ` state sponsors of terrorism . ' ' Podpora veřejného mínění v evropských členských zemích NATO však bude nejistá , pokud vojenská kampaň nepřinese poměrně rychle nějaké politické výsledky , a ještě nejistější , pokud se Spojené státy rozhodnou pro zevrubnější vojenskou akci proti ,, státům podporujícím terorismus ` `
Blair ' s first response after September 11 th was to rush to Washington ; but everything else that he has done since then , has seemed designed to prevent any collective , integrated EU response . Blairovou první reakcí po 11 . září bylo spěchat do Washingtonu ; a vším , co udělal od té doby , jako by chtěl zabránit jakékoliv kolektivní reakci jednotné Evropské unie
Berlusconi ' s right - wing coalition is dependent on support from the right - wing , xenophobic Northern Alliance and post - fascist National Alliance parties ; so some Euro - sceptic rhetoric is to be expected . Berlusconiho pravicová koalice závisí na podpoře svých partnerů , pravicové a xenofobní Severní aliance a postfasistické Národní aliance ; čekají se zde euroskeptická prohlásení
But in the short - term , perceptions and vested interests are the very stuff of political debate . Avsak z krátkodobého hlediska jsou v centru politické diskuse právě způsoby vnímání a nezadatelné zájmy
But France insisted , single - handedly , on steps that ensured that majority voting would become more difficult and less representative . Francie tam sama bez cizí podpory trvala na krocích , jež měly větsinové hlasování ztížit a zpochybnit
Bush ' s meetings with Europe ' s leaders proceeded so smoothly . Neshody se netýkají jen Izraele nebo amerických celních sazeb na dovoz oceli či možnosti , aby americké soudy měly možnost odsuzovat k smrti podezřelé teroristy s evropskými pasy
But freeloading is not the whole story . Nejde však jen o přiživování
But nobody should imagine that Europeans are ever likely to share the priority attached by America to the value of military power . Ať si ale nikdo nemyslí , že pak Evropané začnou síle vojenské moci přikládat stejný význam jako Amerika
But the lessons of Le Pen ' s rise go beyond the specifics of French politics , because far - right parties have been on the march in many European countries of late , from Austria to Portugal , from Italy to Denmark . Ponaučení z Le Penova vzestupu sahají ale i za hranice Francie , neboť krajně pravicové strany získávají poslední dobou zelenou také v mnoha dalších evropských zemích od Rakouska k Portugalsku a od Itálie k Dánsku
But the figures from the first round tell a different story . Údaje z prvního kola hlasování však svědčí o čemsi jiném
But the deeper problem is that , in contrast with the populist simplicities of extremists like Le Pen , France ' s mainstream parties lack clear policies . Základním problémem je ovšem to , že na rozdíl od populistické prostoty extremistů Le Penova ražení schází hlavním politickým stranám jasná politika
But for its first five years in power , its \ Third Way \ rhetoric failed to conceal that it was pursuing ultra - liberal center - right policies . Ale ani její rétorika ,, třetí cesty \ jí v prvních pěti letech nepomohla skrýt , že politika , jíž uskutečňuje , je vlastně ultraliberální a středopravicová
Because this enlargement round is likely to be the last for a long time , if not forever , it is urgent for member states to think seriously about re - writing the EU treaties to deal with the new reality , in terms which will be workable for the long term . Vzhledem k tomu , že toto kolo rozšíření bude zřejmě na dlouhou dobu posledním , je neodkladnou nutností , aby se členské státy vážně zamyslely nad přepsáním smluv EU a vyrovnaly se s novou realitou způsobem , který bude dlouhodobě funkční
But this is the wrong solution to the problem of a bigger EU . To je ovšem špatné řešení problému větší EU
But if the US continues to downgrade its commitment to multilateralism , and instead determines to intervene militarily wherever it pleases , then the world will become a much more dangerous place . Ale budou - li USA nadále znevažovat svou věrnost multilateralismu a naopak podle svých rozhodnutí vojensky zasahovat , kde se jim zamane , pak se svět stane mnohem nebezpečnějším
British Prime Minister Tony Blair says that Europe should be a partner , not a servant or a rival , of the US . Britský premiér Tony Blair říká , že Evropa by měla být partnerem Spojených států , nikoliv jejich sluhou nebo soupeřem
But it takes two to tango . Ale tango nemůžeš tančit sám
By June 9 , British Chancellor of the Exchequer Gordon Brown will offer his own \ No \ to Europe . Do 9 . června předloží britský ministr financí Gordon Brown Evropě své vlastní ne
But Britain ' s decision whether to join the single European currency , the Euro , was taken long ago , and it was always going to be some version of \ No . \ Britské rozhodnutí , zda přijmout jednotnou evropskou měnu euro , ovšem padlo už dávno a byla to vždy jistá varianta odmítnutí
Blair believes that Britain ought to join the Euro , because he wants Britain to be , as he puts it , \ at the heart of Europe \ . Blair je přesvědčen , že by Británie měla euro přijmout , protože chce aby země byla , jak sám říká , ,, v srdci Evropy \
Blair ' s solution to his Euro dilemma was to pretend that adopting the Euro was not a major political decision , but a technical question , to be decided on \ purely \ economic grounds . Blairovým řešením dilematu ohledně společné měny bylo předstírat , že se nejedná o zásadní politické rozhodnutí , ale o odbornou otázku , která se má rozhodnout z ,, čistě \ ekonomického hlediska
Brown claimed that his five tests would produce answers that were plain and unambiguous . Brown tvrdil , že jeho pět testů přinese odpovědi , které budou jasné a jednoznačné
But if the British economy were doing very badly , the other member states might snub Britain . Kdyby na tom ovšem britské hospodářství bylo špatně , ostatní členské státy by možná Británii přehlížely
But that may be changing . To se však může změnit
But if the negotiations break down because new members , or small countries , or middle - sized countries , or the neutrals , resist the reforms necessary to make the enlarged EU viable , it is a certainty that those member states in favor of closer integration , essentially the six original founding members ( France , Germany , the three Benelux countries , and perhaps Italy ) will start to work seriously on ways of building an alternative structure . Pokud však jednání zkrachují proto , že se noví členové , malé či střední země nebo neutrální státy postaví na odpor proti reformám nutným pro zachování životaschopnosti rozšířené EU , pak je jisté , že se členské státy podporující větší integraci , a zejména pak šest původních zakládajících členů ( Francie , Německo , tři státy Beneluxu a snad i Itálie ) začnou vážně zabývat způsoby , jak vybudovat nějakou alternativní strukturu
But the government balked at arguing for it on political grounds . Zároveň se však vyhnula politické argumentaci pro euro
But they could hardly be expected to vote for Euro membership on purely economic grounds at a time when the Swedish economy was doing better than the Euro economy . Dalo se však jen těžko očekávat , že budou pro připojení země k euru hlasovat z ryze ekonomických důvodů v době , kdy si švédská ekonomika vede lépe než ekonomika eurozóny
But he pretends that this is an economic question , because he dare not argue , and does not believe in , the case for more political integration . Zároveň ovšem předstírá , že jde o ekonomickou otázku , protože se neodvažuje argumentovat pro větší politickou integraci , v niž ostatně sám nevěří
But this is simplistic and wrong . To je však zjednodušující a mylné
Britain ' s relations with the other two states were seriously damaged by Blair ' s unconditional support for America ' s illegal war against Iraq . Britské vztahy s ostatními dvěma zeměmi utrpěly vážné šrámy kvůli Blairově bezvýhradné podpoře nezákonné války USA proti Iráku
But Blair ' s deeper purpose will be to try to ensure that if negotiations on the EU Constitution break down , Britain is not stranded permanently in the outer ring of a two - speed Europe . Blairovým hlubším cílem však bude rovněž snaha zajistit , aby se Británie v případě krachu vyjednávání o evropské ústavě natrvalo neocitla ve vnějším okruhu dvourychlostní Evropy
But in arithmetic terms it is less favourable to the smaller countries , since they lose their weighting advantage . Z aritmetického hlediska je ale méně výhodný pro menší země , neboť přijdou o výhodu vážení
But if this were the real reason for the breakdown , one would expect it to be resolved by detailed haggling over the voting arrangements . Kdyby ale právě to bylo skutečným důvodem kolapsu , dalo by se očekávat , že situaci vyřeší detailní smlouvání o nastavení pravidel hlasování
But it seems probable that the argument over majority voting rules is really a stalking horse for deeper differences about the future of the EU . Jako pravděpodobné se ale jeví to , že spor nad pravidly většinového hlasování je ve skutečnosti pláštíkem hlubších neshod ohledně budoucnosti EU
But reform won ' t happen without the right majority in the Council of Ministers . Bez potřebné většiny v Radě ministrů ale k reformě nedojde
But the more serious differences are political . Ještě vážnější jsou ovšem neshody politické
But will it really enhance the rights of EU citizens ? Or , as the British government insists , will it merely be a declaratory document that only describes rights already existing under national legislation in the member states . Posílí však charta skutečně práva občanů EU ? Anebo , jak zatvrzele argumentuje britská vláda , bude pouze deklaratorním dokumentem popisujícím práva , která jsou již zakotvena v národní legislativě členských států ?
But , despite Tony Blair ' s one - time declaration that he would take Britain \ into the heart of Europe , \ he remains viscerally opposed to the prospect of further integration , and he will resist any new encroachment on British sovereignty in his \ red line \ areas of tax , foreign policy , and EU budget finance . I přes někdejší prohlášení Tonyho Blaira , že zavede Británii \„ do srdce Evropy \ , se však britský premiér i nadále vehementně staví proti možnosti další integrace a bude vzdorovat jakémukoliv novému zásahu do britské suverenity , který by překročil jeho \„ červenou linii \ v podobě daní , zahraniční politiky a financování rozpočtu EU
Blair ' s Euroskepticism is understandable insofar as it chimes with the British mood . Blairův euroskepticismus je pochopitelný do té míry , do jaké souzní s náladou britské veřejnosti
But in Britain , the figures are dramatically different : only 19 % trust the EU , while 55 % distrust it . V Británii se však tato čísla dramaticky liší : unii důvěřuje pouhých 19 % respondentů , zatímco 55 % jí nevěří
British trust in the European Parliament may stand at only 30 % ; but trust in the Westminster Parliament is much lower , at only 19 % - the lowest figure in the EU . Důvěra Britů v Evropský parlament sice činí pouze 30 % , avšak důvěra ve westminsterský parlament je ještě mnohem nižší - pouhopouhých 19 % , což je nejnižší číslo v celé EU
Both figures are , again , the lowest in the EU . Také obě tato čísla jsou nejnižší v EU
But the puzzle in the poll is that , even if Europe ' s voters are unenthusiastic about the EU and its existing institutions as they stand now , 65 % of them would support a common foreign policy for Europe , and 72 % would support a common defense and security policy ; even in Britain , there is 52 % support for the idea of a common defense policy . Záhadou tohoto výzkumu je ovšem skutečnost , že evropští voliči sice zaujímají k EU a jejím institucím ve stávající podobě chladný postoj , ale přitom by 65 % z nich podpořilo společnou evropskou zahraniční politiku a 72 % by podporovalo i společnou politiku obrannou a bezpečnostní ; dokonce i v Británii existuje pro společnou obrannou politiku dvaapadesátiprocentní podpora
But it is not at all clear that those governments that would normally support more integration can sell it to their disillusioned electorates . Zároveň však není vůbec jasné , zda ty vlády , které by za normálních okolností hlubší integraci podporovaly , dokážou podobnou myšlenku \„ prodat \ svým rozčarovaným voličům
Blair ’ s European Dilemma Blairovo evropské dilema
But his sharply reduced majority in the House of Commons , and his damaged personal reputation , mean that his political position is seriously weakened . Blairova výrazně prořídlá většina v dolní sněmovně a otřesená osobní pověst však znamenají , že jeho politická pozice je silně oslabená
But it is no revolutionary document . Nejde ale o převratný dokument
But Blair , beset by controversy over the unpopular and possibly illegal war in Iraq , thought he could avoid trouble at Westminster by postponing ratification until 2006 ( that is , a comfortably long time in the future ) , and proposing that it be carried out by popular referendum . Avšak Blair , mučený spory kolem nepopulární a možná nelegální války v Iráku , si myslel , že by se potížím ve Westminsteru mohl vyhnout , pokud ratifikaci odloží na rok 2006 ( tj . do příjemně vzdálené budoucnosti ) a navrhne , aby proběhla prostřednictvím všelidového referenda
Blair ’ s government may hope to be rescued by outside events . Blairova vláda možná doufá , že ji zachrání vnější události
But even if the French do vote “ No , ” that will not solve the British problem : on the contrary , it will precipitate a major political crisis , in France and across Europe , concerning the future of the EU – the type of crisis that the British have spent fifty years trying to evade . Ale i kdyby Francouzi volili zamítavě , britský problém to nevyřeší : právě naopak , vyvolalo by to zásadní politickou krizi , ve Francii a v celé Evropě , ohledně budoucnosti EU – právě takovou krizi , jíž se Britové snaží už padesát let vyhnout
But the past three years proved in practice that he prefers subservience to the war policy of President Bush to any sense of community with Europe . Uplynulé tři roky ale prokázaly , že v praxi je mu bližší podřízenost válečné politice prezidenta Bushe než veškerý smysl pro sounáležitost s Evropou
By contrast , Blair cannot win a referendum on the Constitution , not only because it is opposed by virtually all the popular press , but also because neither he nor any major political leader in Britain has ever had a good word to say about European integration . Naproti tomu Blair v referendu o ústavě nemůže uspět , a to nejen proto , že se proti ní staví prakticky veškerý všeobecně oblíbený tisk , ale i proto , že ani on , ani žádný jiný významný politický předák v Británii nikdy neměl pro evropskou integraci vlídného slova
But if the British imagine that the Constitution will just die , and that that will be the end of the story , they are deceiving themselves . Pokud si ale Britové představují , že ústava prostě padne a tím to zhasne , klamou sami sebe
But most analyses suggest that it was directed against high unemployment , magnified by the perceived threat to jobs from the new Central and Eastern European EU members . Většina analýz však naznačuje , že bylo namířeno proti vysoké nezaměstnanosti , zveličené domnělou hrozbou , již mají pro pracovní místa představovat členské státy ze střední a východní Evropy
But if the government thought that this mid - way position would finesse its European predicament by appeasing the large anti - European majority in the UK without gratuitously offending the EU ’ s other members , it was quickly disabused . Avšak jestliže si britská vláda myslela , že toto prostřední stanovisko bude kličkou z její evropské tísně , jež utiší rozsáhlou protievropskou většinu ve Spojeném království , aniž by bezdůvodně urazila ostatní členy EU , velice rychle byla zbavena iluzí
But the old member states that have hitherto benefited most from the budget – poorer countries like Spain , Greece , and Portugal – want the budget to be expanded , so that they can continue to receive money . Avšak staré členské státy , které až dosud z rozpočtu nejvíce profitovaly – chudší země jako Španělsko , Řecko a Portugalsko – , žádají rozšíření rozpočtu , aby mohly i nadále dostávat peníze
By design the EU Common Agricultural Policy ( CAP ) gives large financial benefits to countries with large farming sectors , like France , but imposes financial penalties on countries with small farming sectors , like Britain . Společná zemědělská politika ( SZP ) EU je koncipována tak , že přiděluje značné finanční dotace zemím s rozsáhlým zemědělským sektorem , jako je Francie , avšak zemím s malým zemědělským sektorem ukládá finanční sankce
But Tony Blair has now gone on the counter - offensive , raising the stakes himself . Avšak Tony Blair teď přešel do protiútoku a sám ještě sázky zvýšil
Britain , he says , might be prepared to put the British rebate on the table , but only if the French are prepared to remove the reasons for it by means of a radical renegotiation of EU farm policy . Británie , prohlásil , by mohla být připravena dát britský rabat na pořad jednání , ale jedině tehdy , budou - li Francouzi ochotni odstranit důvody , jež jej opodstatňují , a to prostřednictvím nového a zásadního projednání zemědělské politiky EU
But , by picking up Chirac ’ s challenge , Blair has allowed himself to be drawn away from the general European dilemma ( what to do about the Constitutional Treaty ) – for which Britain is not to blame – to a specific policy problem ( the CAP ’ s finances ) on which Britain is isolated . Avšak tím , že přijal Chirakovu výzvu , Blair se nechal zavléci od obecného evropského dilematu ( co dělat s Ústavní smlouvou ) , za něž Británie nenese žádnou vinu , k problému konkrétní politiky ( financování SZP ) , kde je Británie sama proti všem
Blair ’ s EU disaster Blairovo fiasko v EU
But many commentators believe that they were protesting against what they perceived as the precipitate admission of ten new member states , mainly much poorer countries from Central and Eastern Europe . Mnoho komentátorů se však domnívá , že voliči protestovali proti tomu , co vnímají jako ukvapené přijetí deseti nových členských států , převážně mnohem chudších zemí ze střední a východní Evropy
But in any event , it was too late to protest : the ten Eastern states had already been granted membership of the Union . Každopádně už bylo na protesty pozdě : desítka východoevropských států se již těšila z členství v unii
But now the 25 member states must deal with the financial consequences of that enlargement , not just in the overall size of the European Union budget for the next seven years , but in who pays and who benefits . Nyní se však 25 členských zemí musí potýkat s finančními důsledky tohoto rozšíření , a to nejen v otázce celkové výše rozpočtu Evropské unie na příštích sedm let , ale i v otázce , kdo bude plátcem a kdo příjemcem
Blair is in favour of Europe ; but not this Europe . Blair se staví za Evropu , ale ne za tuto Evropu
But it is less obvious that he is willing to do what is necessary to lead the Labour Party to victory in the next general election . Méně očividné však je , že je ochoten učinit , co je nezbytné , aby dovedl Labouristickou stranu v příštích všeobecných volbách k vítězství
Brown has longed to be prime minister ever since May 12 , 1994 , the fateful day when John Smith , the Labour Party ’ s leader in opposition , dropped dead of a heart attack . Brown po premiérském křesle touží již od 12 . května 1994 , tedy od onoho osudného dne , kdy tehdejší předák opozičních labouristů John Smith náhle podlehl infarktu
By the end of their discussion , they had made a double deal : Brown would stand aside and support Blair as the next party leader ; in return , Blair would later give up the leadership to him . Na konci diskuse uzavřeli dvojí dohodu : Brown ustoupí a podpoří Blaira ve funkci příštího stranického vůdce ; Blair se výměnou za to později vzdá vedení v jeho prospěch
Brown decisively changed that reputation . Brown tuto reputaci rozhodně změnil
Brown understood that these priorities were essential , not just for the British economy , but also for the long - term prospects of Labour in power ; and he entrenched this agenda by giving the Bank of England independent responsibility for keeping inflation low . Brown pochopil , že tyto priority jsou nezbytné nejen pro britskou ekonomiku , ale i pro dlouhodobé vyhlídky labouristů u moci ; tuto agendu přitom napevno zakotvil tím , že propůjčil Bank of England nezávislou zodpovědnost za udržování nízké inflace
But the pressure on him to go has steadily risen , to the point where he has now almost promised to give up in the summer of 2007 . Tlak na jeho odchod však vytrvale sílil , až dospěl do fáze , v níž Blair téměř slíbil , že v létě roku 2007 odstoupí
But no one knows exactly when , or how , Blair will step down . Nikdo však přesně neví , kdy a jak Blair odejde
But almost all authoritative observers seem to agree that Brown is by far the most likely man to be the next Labour prime minister . Téměř všichni směrodatní pozorovatelé se však shodují , že zdaleka nejpravděpodobnějším kandidátem na funkci příštího labouristického premiéra je právě Brown
But history will remember him mainly for his strategic error in going to war in Iraq . Dějiny si ho však budou pamatovat zejména pro jeho strategický omyl vstoupit do války v Iráku
But the main reason for Britain ’ s popular disillusion with Blair comes down to his role in the Iraq war , which was launched with the ostensible aim of pre - empting Iraq ’ s use weapons of mass destruction ( WMD ) . Hlavním důvodem rozčarování Britů z Blaira je však jeho role v irácké válce , která byla rozpoutána s proklamovaným cílem preventivně zabránit Iráku v použití zbraní hromadného ničení
Blair leaves office before the full consequences of the Iraq war have been played out . Blair odchází z úřadu dříve , než se důsledky války v Iráku stačily plně projevit
But if it has now been discredited in the minds of the British people , the result may be a new element of independence into British strategic thinking . Pokud se však dnes v myslích Britů zdiskreditovaly , pak výsledkem může být nový prvek nezávislosti v britských strategických úvahách
But the damage to America ’ s moral position is more serious for the health of the world . Škody na morálním postavení Ameriky jsou však vážnější pro zdraví světa
Brown ’ s second problem is the mirror image of the first . Brownův druhý problém je zrcadlovým obrazem prvého
Blair ’ s government moved the Labour Party a long way to the right of its traditional priorities of protecting the underprivileged , and to justify the change he re - named the party “ New Labour . ” Blairova vláda posunula Labouristickou stranu od jejích tradičních priorit ochrany znevýhodněných daleko doprava , a aby Blair změnu ospravedlnil , přejmenoval partaj na \„ Novou Labour “
Britain ’ s economy grew more steadily and rapidly than it had done for several generations , and the tax revenue generated by growth enabled the government to pour money into education and the National Health Service . Britská ekonomika rostla vytrvaleji a svižněji než během předchozích několika generací a příjem z daní poháněný růstem umožnil vládě nalít peníze do školství a zdravotnictví
But this has come at a price , or rather several prices . Bylo však třeba za to také zaplatit jistou cenu , či spíše několik cen
Blair himself seems to prefer to have “ friends ” who are very rich and who will lend him their holiday villas in Tuscany . Samotný Blair , zdá se , dává přednost \„ přátelům , “ již jsou movití a půjčují mu své rekreační vily v Toskánsku
Britain has already reduced its forces in southern Iraq , and is on course to reduce them still further as they hand over “ security ” to the Iraqi police and military . Británie už počet svých sil v jižním Iráku snížila a chystá se jej dále snížit , až předají \„ bezpečnost “ do rukou irácké policie a armády
Brown believes , and has said , that Britain must always be close friends with America ; and obviously that is the right thing to believe and say . Brown je přesvědčen a také to řekl , že Británie musí vždy zůstávat blízkým přítelem Ameriky ; to je pochopitelně správné si myslet i říkat
But is he prepared to make clear that there is a difference between being close friends and going into an illegal and disastrous war just to please George W Bush ? Je však připraven dát najevo , že existuje rozdíl mezi úzkým přátelským poutem a vstupem do protizákonné a katastrofické války jen proto , abych potěšil George W . Bushe ?
Both procedures are routinely offered to pregnant women 35 years and over to diagnose chromosomal abnormalities such as Down ' s syndrome , or to screen for cystic fibrosis , sickle cell disease , or Tay Sachs disease . Obě metody se používají u těhotných žen starších 35 let k diagnostikování chromozomálních anomálií , jako je Downův syndrom , nebo ke zjištění cystické fibrózy , srpkovité chudokrevnosti nebo Tay Sachsovy choroby
Because the diagnosis is made prior to placement of the embryo in the woman ' s uterus , the exclusion of specific abnormalities is possible without terminating an established , ongoing pregnancy . Poněvadž tato diagnóza se provádí před vložením embrya do ženiny dělohy , je vyloučení anomálií možné bez nutnosti přerušení již zahájeného , probíhajícího těhotenství
But genetically affected couples who do not suffer from infertility may also be candidates for IVF with PGD . Kandidáty na oplodnění ve zkumavce nebo předimplantační genetickou diagnózu však mohou být i geneticky postižené páry , které netrpí neplodností
But now consider a more morally complicated scenario : a couple has a naturally conceived child affected with a life - threatening genetic disease for which the only possible cure is a bone marrow transplant from a matched donor . Představme si ale morálně mnohem složitější scénář : pár přirozenou cestou počal dítě postižené smrtelnou genetickou chorobou , která se dá léčit pouze transplantací kostní dřeně od vyhovujícího dárce
But they also want those embryos to be tissue typed in search of a sibling who could serve as a bone marrow donor to their first child . Zároveň ale budou chtít , aby tato embrya byla podrobena zkoušce imunologické slučitelnosti , z níž by mohl vzejít sourozenec , který by se mohl stát dárcem kostní dřeně pro první dítě
But new medical technologies also offer applications that fall outside of these conventional precepts . Nové lékařské technologie však nabízejí možnosti použití , které už spadají mimo veškerá tradiční pravidla
But the price of this may be even greater than the crash of August 1998 which resulted from policies pursued by the very same people . Cena takového kroku bude ovšem mnohem vyšší , než krach ze srpna roku 1998 , který byl následkem politiky stejných lidí
But it was achieved by a cynical alliance with the Communists which gives them a new standing in the political establishment and restores their ability to participate in the power game . Toho bylo ovšem dosaženo prostřednictvím cynického spojenectví s komunisty , kteří tak v daném politickém zřízení získali nové postavení , jež následně vzkřísilo jejich schopnost participovat v mocenské hře
But the real test of whether Putin persuades America that he fits the West ' s long - term interests is not Chechnya ; it is the fight against corruption , as personified by Berezovsky . Skutečnou prověrkou toho , zda je Putin schopen přesvědčit Ameriku , že si Rusko zaslouží dlouhodobý zájem Západu , není ovšem Čečensko , nýbrž boj proti korupci , jíž nejlépe ztělesňuje právě Berezovskij
But Lebanon is not alone in that respect : according to the UN and several independent studies , countries in transition from war to peace face roughly a 50 % chance of sliding back into warfare . V tomto ohledu ovšem Libanon není jediný : podle OSN i několika nezávislých studií čelí země , které procházejí přerodem od války k míru , zhruba 50 % riziku , že sklouznou zpět do válečného konfliktu
But in East Timor , that rainy day is now . Ale ve Východním Timoru jsou hodně špatné časy už teď
But the United States has not learned its lesson . Spojené státy se ovšem neponaučily
But the complexity of the tasks that post - conflict countries face underscores the urgent challenge of providing the UN with the capacity to meet them . Složitost úkolů , jimž postkonfliktní země čelí , však podtrhuje naléhavou potřebu zajistit OSN schopnost je úspěšně řešit
But for this system to work solid information about under - performing companies must be available to investors and the link between the pay of top managers and company performance must be real . Jenže aby takový systém fungoval , musí mít investoři solidní informace o firmách se slabým výkonem a vztah mezi výplatou top manažerů a výkonem firmy musí být reálný
But if the rest of the world really wants to help , it should lecture America along the lines I suggest . Ale pokud chce zbytek světa doopravdy pomoci , měl by Ameriku poučit tak , jak zde navrhuji
Bradford DeLong is professor of economics at the University of California at Berkeley , and former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na University of California v Berkeley a bývalým náměstkem amerického ministra financí
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But did that recession end when output started to grow in December 2001 ? Or is it still continuing ? Skončil ale tento hospodářský pokles , když v prosinci roku 2001 začala růst produkce ?
But the unemployment rate continued to rise - - by more than a full percentage point before peaking at 7 .6 % in June 1992 . Ale míra nezaměstnanosti nadále rostla , a to o více než celý procentní bod , než dosáhla vrcholu při 7,6 % v červnu 1992
But , as measured by employment , this is one of the worst , if not the worst , recession since the Great Depression : 2 . 1 million fewer people are at work in the US today than at the peak of the business cycle two years ago . Podle nezaměstnanosti je ovšem tato recese jednou z nejhorších od dob světové krize , ne - li přímo tou nejhorší : dnes v USA pracuje o 2, 1 milionu lidí méně než na vrcholu hospodářského cyklu před dvěma lety
Bradford DeLong is Professor of Economics at the University of California at Berkeley and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
But they also believed that government had to be willing to step in directly , through expansive fiscal policy , to keep the overall level of spending in an economy stable . Věřili ovšem také , že vláda musí být ochotná se do věci přímo zapojit skrz expanzivní fiskální politiku , aby se udržela celková úroveň výdajů v ekonomice
But its solution to the problem of creeping inflation was jury - rigged , and broke down completely in the 1970 ' s . Řešení problému plíživé inflace ale bylo provizorní a v 70 . letech naprosto selhalo
But by the mid - 1980 ' s policymakers throughout the world were assenting to the following propositions : Do poloviny 80 . let vyslovili zákonodárci po celém světě souhlas s následujícími návrhy :
But it offered no solution to the problem of structural unemployment that arose in western Europe . Nenabízel ovšem žádné řešení problému strukturální nezaměstnanosti , která se v západní Evropě vytvořila
Back in the 1970 ' s and at the start of the 1980 ' s , many ( I was one ) blamed bad decisions for the breakdown of the social - democratic systems ' ability to control inflation . V 70 . letech a na začátku 80 . let mnozí ( včetně mě ) z kolapsu schopnosti sociálnědemokratických systémů řídit inflaci vinili špatná rozhodnutí
But politicians and central bank governors cannot always be expected to make good decisions : good policies must be designed to function even when rulers are short - sighted and badly advised . Nemůžeme ale očekávat , že politici a guvernéři centrálních bank budou vždy činit správná rozhodnutí : dobrá politika musí být naplánována tak , aby fungovala i tehdy , když budou vládci krátkozrací a špatně informovaní
But it ' s not quite a circle : no government would allow a repeat of the liquidity collapse seen in the 1930 ' s , or the failure of banks and companies on a scale that puts the entire financial system at hazard . I když se nejedná tak docela o kruh : žádná vláda by nepřipustila opakování kolapsu likvidity , jaký se dostavil ve 30 . letech , ani pád bank nebo firem v takovém rozsahu , jenž by znamenal riziko pro celou finanční soustavu
Bradford DeLong is Professor of Economics at the University of California at Berkeley and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
But none of this is apparently enough to force officials to re - examine their priorities . Nic z toho ale očividně úředníkům nedostačuje jako důvod , aby přehodnotili své priority
But , more importantly , when private incomes fall , government social - welfare expenditures rise , sparking a recovery in demand , output , investment , and employment . Jestě důležitějsí ovsem je , že jakmile se sníží soukromé příjmy , rostou vládní výdaje na sociální péči , což vyvolá oživení poptávky , výstupu , investic a zaměstnanosti
But if you look at the euro zone ' s economic problems today , the danger of high long - term nominal interest rates does not even rank among investors ' top ten concerns . Když se ale dnes podíváme na potíže eurozóny , riziko vysokých dlouhodobých nominálních úrokových sazeb vůbec nefiguruje v první desítce obav investorů
But it is dangerous to become obsessed with the past . Posedlost minulostí je ovsem nebezpečná
Bradford DeLong is Professor of Economics at the University of California at Berkeley and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
But this good news about the US business cycle has been accompanied by bad news about employment . Tuto dobrou zprávu o hospodářském cyklu USA ovsem doprovází spatná zpráva o zaměstnanosti
But the short - run view is not the important one . Krátkodobé hledisko ale není důležité
But the rest of Western Europe and Japan have not . Nikoliv ovsem západní Evropa a Japonsko
Both possess market economies . V obou funguje tržní hospodářství
Both have large and powerful social insurance systems . Obě mají rozsáhlé a mohutné systémy sociálního pojistění
But are these differences really so large as to affect macroeconomic performance so dramatically ? Avsak jsou tyto rozdíly natolik velké , aby tak dramaticky ovlivnily makroekonomickou výkonnost ?
Bradford DeLong is Professor of Economics at the University of California at Berkeley and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
But with every passing year , \ balancing up \ - - rapid growth in the rest of the world boosting demand for US exports - - has become less and less likely . S každým dalším uplynulým rokem se však toto ,, vybalancovávání \ - rapidní růst ve zbytku světa zvyšující poptávku po americkém exportu - jeví jako stále méně pravděpodobné
But when it does end , the speed with which the capital flow turns around takes everyone - - even fundamentals - watching economists - - by surprise . Když ovšem skutečně skončí , rychlost , s níž tento kapitál změní směr toku , překvapí každého - dokonce i ekonomy dbalé ekonomických základů
But should the value of the dollar suddenly collapse , the US will follow a different course . Pokud by se však hodnota dolaru náhle zhroutila , budou USA sledovat odlišný kurz
Bradford DeLong is Professor of Economics at the University of California at Berkeley and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
Bush ' s Pseudo - Conservative Revolution Bushova pseudokonzervativní revoluce
But broken eggs do not necessarily make an omelet : Bush ' s massive ( and still growing ) fiscal deficits have stimulated nothing but jitters about a prolonged slowdown in capital formation , household consumption , and economic growth . Ovšem rozbít vejce ještě neznamená připravit omeletu : Bushovy ohromné ( a stále rostoucí ) fiskální deficity se staly stimulem tak nanejvýš pro vznik nervozity ohledně dlouhotrvajícího zpomalení tvorby kapitálu , spotřeby domácností a hospodářského růstu
But it is not in America ' s national interest , either . Jejich chudoba ale není ani v americkém národním zájmu
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
By contrast , nearly everything that George W . Naproti tomu téměř vše , nač sáhl ekonomický tým George W . Bushe , se proměnilo ...
Bush ' s economic policy team has touched has turned to , well , if not lead , at least to a state that inspires observers , both inside and outside the administration , to shake their heads and mutter about a horribly wasted opportunity . inu , pokud ne v olovo , pak přinejmenším ve stav , nad nímž pozorovatelé uvnitř i vně administrativy kroutí hlavami a mumlají cosi o strašlivě promarněné příležitosti
But that is not the whole story . To ale není jediná linie našeho příběhu
But over the course of the late twentieth century , these four causes of desperate poverty have largely fallen away . Avšak v době , kdy se 20 . století chýlilo ke konci , tyto čtyři příčiny zoufalé chudoby z velké části pominuly
But inside the industrial core of the world ’ s rich countries there is already concern about these looming revolutions . Mezi světově nejbohatšími zeměmi průmyslového jádra se ale už teď vyskytují obavy z těchto nadcházejících revolucí
But the post - industrial core ’ s economy as a whole will continue to be like an airplane with only one working engine . Ekonomika postindustriálního jádra jako celku bude ovšem nadále jako letadlo , jemuž funguje jen jeden motor
But we do know that , like the late 19 th - century boom in trade in staple goods fueled by the iron - hulled ocean - going steamship and the submarine telegraph , it will . Víme ovšem , že k tomu dojde , tak jako v 19 . století došlo díky zaoceánským parním lodím s ocelovými trupy a telegrafu k rozmachu obchodu s každodenním zbožím
But they surely will start to pay off in the next ten . Rozhodně se ale začne navracet během dalších deseti let
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
By late spring , those expectations had disintegrated alongside the collapse of Enron , WorldCom , and Arthur Andersen . Na konci jara , souběžně s pádem Enronu , WorldComu a Arthura Andersena , se tato očekávání zhroutila
But there had been no other examples since the Great Depression of the 1930 s . Od velké hospodářské krize třicátých let žádné už ale žádné další příklady neexistují
But the lesson of the decades since World War II is that the US government - with its complex , baroque , eighteenth - century organization - is incapable of changing policy fast enough to make effective use of fiscal policy as a tool for managing the economy . Jenže jak dokazuje několik desetiletí od konce druhé světové války , americká vláda - se svou složitou , vyumělkovanou , téměř \ barokní \ organizací jakoby z osmnáctého století - není s to měnit politiku dostatečně rychle na to , aby dokázala účinně využít fiskální politiky jako nástroj řízení ekonomiky
Bradford DeLong is professor of economics at the University of California at Berkeley , and former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomiky na University of California v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But the future that we hoped for did not come to pass . Avšak budoucnost , v niž jsme doufali , se nedostavila
But things didn ' t turn out that way this time around . Tentokrát ale všechno dopadlo jinak
But an effective market economy needs to minimize the incentives and opportunities for corruption , or it will turn into something worse . Účinné tržní hospodářství ale musí minimalizovat pobídky a příležitosti ke korupci , jinak se promění v něco horšího
But the flip side of the trade surplus is the capital outflow . Rubem obchodního přebytku je ale odliv kapitálu
But the hope for a repetition of the late 19 th - century experience has - so far - proved vain . Naděje na opakování zkušenosti konce 19 . století se - prozatím - prokázala jako marná
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But they have the potential to cause countless disasters for emerging market countries that export to America . Zároveň však mají potenciál způsobit bezpočet katastrof v takzvaných \„ nových ekonomikách \ , které do Ameriky exportují
But we should seek ways to diminish the time spent and the damage done at the protectionist end of this political cycle . Měli bychom však hledat cesty , jak zmenšit promarněný čas a napáchané škody na protekcionistickém konci tohoto politického cyklu
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But for everyone except Bush - and those left unemployed by the lag in demand - it is an extraordinary opportunity . Pro všechny kromě Bushe - a těch , kdo kvůli zaostávání poptávky zůstali bez práce - jde však o mimořádnou příležitost
But the time will come when world interest rates begin to rise , as central bankers prepare to resist the upward creep of inflation . Přijde však čas , kdy světové úrokové sazby začnou stoupat , poněvadž se centrální bankéři budou připravovat na boj s rostoucí inflací
But the bad news is that even if interest rates are expected to remain low for a while , they will not stay this low indefinitely . Špatnou zprávou však je , že ačkoliv se předpokládá , že úrokové sazby zůstanou ještě nějakou dobu nízké , nezůstanou takto nízké neomezeně dlouho
But nobody thinks that idea worth fighting a war over . Nikdo si však nemyslí , že by stálo za to tuto myšlenku prosazovat válečnými prostředky
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
Back in the early 1990 ' s , American officials like me who were making long - term forecasts for the Clinton administration cautioned that it would be rash to forecast an average long - run growth rate of more than 2.5 % per year - and that actual growth might turn out to be even slower . Počátkem devadesátých let varovali američtí představitelé , kteří podobně jako já zpracovávali dlouhodobé prognózy pro Clintonovu administrativu , že by bylo ukvapené předpovídat průměrné dlouhodobé tempo růstu vyšší než 2,5 % ročně - a že skutečný růst může být nakonec ještě pomalejší
But where is the country or region without serious economic worries and deep structural problems ? Kde však najdeme zemi či region bez vážných hospodářských obtíží a hlubokých strukturálních problémů ?
By 2000 , European senior bureaucrats began to dread the approach of each international meeting as the likely occasion for yet another lecture by the Americans on how Europe needed to become much more like America right now . Do roku 2000 se již vysoce postavení evropští byrokrati děsili každého blížícího se mezinárodního setkání jakožto další příležitosti , kdy jim Američané udělají přednášku , jak se Evropa potřebuje okamžitě změnit po vzoru Ameriky
Believers in low interest rates also emphasize shifts in income distribution in the United States away from labor and toward capital , which have greatly boosted firms ' resources to finance investment internally and reduced their dependence on capital markets . Zastánci nízkých úrokových měr také kladou důraz na posuny v distribuci příjmů od práce směrem ke kapitálu , k nimž dochází ve Spojených státech a jež výrazně posílily zdroje firem potřebné k internímu financování investic a snížily jejich závislost na kapitálových trzích
By contrast , those who predict generally high real interest rates over the next generation point to low savings rates in the US , high spending driven by demographic burdens in Europe , and feckless governments running chronic deficits and unsustainable fiscal policies . Naopak ti , kdo během příští generace předpovídají všeobecně vysoké úrokové míry , poukazují na nízkou míru spořivosti v USA , vysoké výdaje poháněné demografickou zátěží v Evropě a na neschopné vlády hospodařící s chronickými deficity a neudržitelnými fiskálními politikami
But Rudi never followed his own advice . Rudi sám se však svojí radou nikdy neřídil
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But China ' s labor productivity is now growing at roughly 6 % per year . Čínská produktivita práce dnes však roste zhruba o 6 % ročně
But we have good reason to hope that there will be fewer of them . Máme ale dobré důvody věřit , že jich bude méně
But we do have an opportunity - and hence a duty - shared by no previous human generation : to make a world by 2050 in which nearly everyone has enough food to avoid hunger , enough clothing to keep warm , and enough shelter to remain dry - plus a super - broadband Internet connection . Máme ovšem určitou příležitost - a tedy povinnost - , již žádná předchozí generace nepoznala : vytvořit do roku 2050 svět , v němž téměř všichni budou mít tolik potravin , aby nemuseli hladovět , tolik ošacení , aby jim bylo teplo , a přístřeší , kde bude sucho - plus špičkové širokopásmové připojení k internetu
But Bergsten is probably wrong about that . Bergsten se v tom však pravděpodobně mýlí
But if international currency speculators get the scent of near - inevitable profits from an ongoing dollar decline in their nostrils , all Asian central banks together will not be able to keep the dollar high . Pokud však mezinárodní měnoví spekulanti zavětří téměř jisté zisky z probíhajícího poklesu dolaru , pak ani všechny asijské centrální banky dohromady nedokážou udržet dolar vysoko
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But the current high level of oil prices has led forecasters to start reining in their expectations for economic growth . Současná vysoká úroveň cen ropy však přiměla prognostiky mírnit své předpovědi hospodářského růstu
But this economic logic does not apply in the case of increases in oil prices . Tato ekonomická logika však neplatí v případě růstu cen ropy
Because high oil prices both lower demand and raise inflation , central banks respond by doing little or nothing . Vzhledem k tomu , že vysoké ceny ropy snižují poptávku i zvyšují inflaci , reakce centrálních bank je mizivá či žádná
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But the fact that the system worked for almost everyone was the final buttress holding up the cathedral . Ovšem skutečnost , že tento systém fungoval téměř pro každého , byl onou hlavní vzpěrou , která kostel držela pohromadě
But the Maastricht Treaty ' s Stability and Growth Pact limits fiscal deficits to 3 % of GDP - a ceiling that Germany is already hitting . Jenže Pakt stability a růstu , který je součástí Maastrichtské dohody , zakazuje fiskální deficity vyšší než 3 procenta HDP - a Německo přitom na tento strop už dosahuje
But the ECB and the Stability and Growth Pact being what they are , both German parties are what they are : a sculptor who has promised to carve a marble statue overnight but has lost his chisel . Jenže protože jsou ECB a Pakt stability tím , čím jsou , jsou i obě německé strany tím , čím jen mohou být : sochařem , který slíbil , že přes noc vytesá z mramoru sochu , ale ztratil dláto
Bradford DeLong is professor of economics at the University of California at Berkeley , and former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na University of California v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But much of the problem stems from an under - briefed , undereducated , and uncurious press corps . Velká část problému však pramení z existence špatně informované , nedovzdělané a málo zvídavé novinářské obce
But there is one glimmer of hope . Jiskřička naděje nicméně existuje
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But if this story was half myth , it was also half true , particularly in the years after WWII . Je - li však tato historka polovičním mýtem , pak je také zpola pravdivá , což platí zejména pro léta po druhé světové válce
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
Bush is that type of driver . George W . Bush je právě takovým řidičem
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But it will be difficult to grasp fully this opportunity . Využít této příležitosti plně však bude obtížné
But replacing private insurance with public insurance has its own problems : consider the parlous circumstances in which Britain ’ s National Health System finds itself , the result of generations of politically driven underinvestment in health care . Nahrazení soukromého pojištění veřejným však má své zádrhele : vzpomeňme na zapeklité poměry , v jakých se v důsledku několik generací trvajícího politicky motivovaného podinvestování zdravotnictví nachází britský National Health System
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But there is no country in which attempts to draw political conclusions from these popular sentiments have not ended in disaster . Neexistuje však jediná země , kde snahy o vyvozování politických závěrů z těchto lidových nálad neskončily katastrofou
But can you step into the same river twice ? Můžeme však vstoupit dvakrát do téže řeky ?
But not yet . Teď však ještě ne
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But we are not seeing signs of anything like this . Nic však nenaznačuje , že by něčemu takovému docházelo
But when supply is less than demand , prices rise sharply . Je - li však nabídka menší než poptávka , ceny prudce rostou
But for every market mispricing there is a profit opportunity : if long - term interest rates are , indeed , too low and long - term bond prices too high , investors will short long - term US bonds , park the money elsewhere , wait for bond prices to return to fundamentals , and then cover their short positions . Avšak v každé situaci , kdy jsou ceny špatně nastaveny , existuje příležitost k zisku : jsou - li dlouhodobé úrokové míry skutečně příliš nízké a ceny dlouhodobých dluhopisů příliš vysoké , investoři nakrátko prodají dlouhodobé americké dluhopisy , uloží peníze bokem , počkají až se ceny vrátí k základním hodnotám a pak uhradí své \„ krátké pozice “
By doing so , they will push prices close to fundamentals today . Tímto postupem dnes přinutí ceny k posunu blíž k základním hodnotám
But America ’ s businesses see enough risk in the future to be wary of getting stuck with unutilized capacity . Americké podniky však vidí v budoucnu tolik rizik , že jsou ostražité , aby neuvízly s nevyužitými kapacitami
But we are not careful enough to distinguish situations in which equilibrium - restoring forces are strong from those in which such forces are weak . Nejsme ale dostatečně pečliví , abychom rozlišovali situace , kdy jsou síly , jež obnovují rovnováhu , silnější , a situace , kdy jsou tyto síly slabší
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
By the standards of centuries ago , we live in a world of unbelievable wealth . Podle několik stovek let starých měřítek žijeme ve světě neuvěřitelného bohatství
But these innovations served only to increase the human population , not raise median standards of living . Tyto novinky však posloužily pouze k růstu lidské populace , nikoliv ke zvýšení střední hodnoty životní úrovně
But after inflation succumbed , unemployment did not fall – or not by much . Když však inflace podlehla , nezaměstnanost neopadla – nebo alespoň ne o mnoho
But the reality is that steps toward looser monetary policies are non - existent – especially with the fledgling European Central Bank anxious to establish its inflation - fighting credibility – and that steps toward structural reforms are half - hearted , hesitant , and small . Skutečnost je však taková , že nikdo žádné kroky k volnějším měnovým politikám nepodniká – zejména s ohledem na nezkušenou Evropskou centrální banku , jež zoufale touží vydobýt si věrohodnost bojovníka proti inflaci – a že kroky ke strukturálním reformám jsou nesmělé , váhavé a nevýrazné
But this does not seem to be what the German electorate wants , and this makes the complexion of German politics four years from now incalculable . To však , jak se zdá , přáním německých voličů není , a proto nelze odhadnout , jaká bude za čtyři roky názorová orientace německé politiky
But this will require a shift in the ECB ’ s attitude . To však bude vyžadovat změnu přístupu ECB
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But if we turn to America ’ s government , we see an enormous pretense that the current budget deficit is not a problem . Obrátíme - li se však k americké vládě , uvidíme ohromnou přetvářku , že současný rozpočtový deficit není problém
But , while the US , as the world ’ s largest economy , is best suited for this role , it has so far failed to play its part . Avšak třebaže USA se coby největší světová ekonomika k takové roli hodí nejvíc , dosud se své úlohy nedokázaly ujmout
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
Before there was widespread automobile ownership , land prices depended on location , and proximity to the central city or to the local railroad station carried a premium . Než se vlastnictví automobilu stalo běžnou věcí , závisely ceny pozemků na jejich poloze a cenu zvyšovala blízkost ke středu města či místní železniční stanici
But we aren ’ t willing to do that . K tomu však ochotni nejsme
But they don ’ t go all the way . Nepředstavují ale vysvětlení úplné
Both groups ’ demand is inherently ephemeral . Poptávka obou skupin je z podstaty prchavá
But if it does , it will probably be due to a sharp rise in interest rates . Pokud ovšem špatně dopadne , bude to nejspíš kvůli prudkému vzestupu úrokových měr
But so far it has not . Až dosud se tak ale nestalo
But if interest rates don ’ t rise far enough , the value of the dollar will spiral downward and US inflation will spiral upward like in the 1970 ’ s , setting the stage for the type of extremely painful measures imposed by then Federal Reserve Chairman Paul Volcker . Jestliže však úrokové míry neporostou dostatečně rychle , hodnota dolaru se bude propadat a inflace USA bude šplhat nahoru jako v 70 . letech , takže přichystá situaci pro obdobu krajně bolestivých opatření , jež zavedl tehdejší předseda Federálního rezervního úřadu Paul Volcker
because . . . protože ..
Because the dynamics of Argentine debt were so unstable , a hard - currency exchange - rate peg could not last . Poněvadž dynamika argentinského dluhu byla tak nestabilní , stabilizace směnného kurzu tvrdou měnou nemohla mít dlouhého trvání
But did the punishment need to be so swift and so severe ? Musel ale trest být tak rychlý a tak přísný ?
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But , according to this view , as the dollar ’ s value declines , US exports will become more attractive to foreigners and American employment will rise , with labor re - allocated to the newly - vibrant export sector . Podle tohoto názoru však , až se bude hodnota dolaru snižovat , pro cizince začne být přitažlivější americké vývozní zboží a v USA poroste zaměstnanost , přičemž pracovní síla bude přesměrována do nově oživeného exportního sektoru
But that is the wrong way to look at it . Takový pohled na věc je však mylný
But what the world economy is facing is not a savings glut , but an investment deficiency . Světová ekonomika se však nepotýká s nadbytkem úspor , nýbrž s nedostatkem investic
But the world also needs policies to boost investment in Asia , Latin America , the Middle East , and Africa . Svět však zároveň potřebuje politiku , jež zvýší objem investic v Asii , Latinské Americe , na Blízkém východě a v Africe
But the second and third reasons look shaky . Druhé a třetí zdůvodnění však vypadají nejistě
But don ’ t count on it , especially considering the share of marginal investment in Asia that is aimed , one way or another , at exporting to the American market . Nespoléhejme však na to , zvláště pokud vezmeme v úvahu podíl mezních investic v Asii , které jsou tak či onak orientovány na export na americký trh
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But , all these years later , I have yet to meet anyone who knows what they are talking about who is prepared to defend Kyoto as a substantive global public policy . Ani po tolika letech jsem se však ještě nesetkal s nikým , kdo by věděl , o čem je řeč , a kdo by byl připraven hájit Kjóto jako svébytnou globální veřejnou politiku
But the political cards will be reshuffled , and there will be a new deal on global warming , when America next elects a president in November 2008 . Politické karty však budou rozdány znovu , a až si Spojené státy v listopadu 2008 zvolí nového prezidenta , objeví se i nová dohoda o globálním oteplování
By 2009 , the US may have a State Department willing to speak up again . Do roku 2009 tak možná budou mít USA ministerstvo zahraničí ochotné znovu nahlas promluvit
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But now prices on the broad index of the S & P 500 stood at 29 times the average of the past decade ' s earnings . Tehdy se však ceny na širokém indexu S & P 500 držely na 29 násobku průměru výnosů za předchozí dekádu
But Shiller was wrong . Shiller se ale mýlil
But it was also an overwhelmingly risky thing to do , as anyone who followed the portfolio strategy implicit in Shiller ’ s analysis learned . Bylo to však rovněž nesmírně riskantní počínání , jak zjistil každý , kdo se řídil strategií portfolia , jež z Shillerovy analýzy plynula
But , of course , we cannot overcome long - run uncertainty . Dlouhodobou nejistotu ovšem samozřejmě překonat nemůžeme
But there aren ’ t a lot of companies today that are willing to offer long - term defined - benefit pension schemes . Dnes však nenajdeme mnoho společností , které jsou ochotné nabídnout dlouhodobé dávkově definované penzijní programy
But in today ’ s world , only national governments are large enough to be able to do so with any assurance that the pension assets will actually be there when workers retire . V dnešním světě jsou však pouze národní vlády dostatečně velké , aby byly jistou zárukou , že až půjdou pracující do penze , penzijní aktiva budou dostupná
But the collection of payroll taxes from tens of millions of workers and the writing of tens of millions of pension checks is the kind of routine , semi - automatic task that government can do well . Avšak výběr daní ze mzdy od desítek milionů pracujících a vypisování desítek milionů penzijních šeků je právě takový rutinní , poloautomatický úkol , jaký vláda může plnit dobře
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
Before the advent of the euro , there were many fiscal crises in individual nation - states in southern Europe , which produced waves of high inflation . Před příchodem eura se v jednotlivých národních státech v jižní Evropě vyskytlo mnoho fiskálních krizí , jež vyvolávaly vlny vysoké inflace
But , with the single currency in place , the road to solving a fiscal crisis through inflation has been closed , as the European Central Bank ( ECB ) now stands watch over monetary policy . Po zavedení jednotné měny se však možnost řešit fiskální krize prostřednictvím inflace uzavřela , neboť nad měnovou politikou teď drží hlídku Evropská centrální banka ( ECB )
But Steinbrueck also made it clear that he expects any sanctions in response to Germany ’ s predicted 3 .4 % - of - GDP fiscal deficit to be largely symbolic , not penalties that would cost its government or economy anything of significance . Steinbrück ovšem dal rovněž jasně najevo , že očekává , že sankce reagující na předpokládaný fiskální deficit Německa ve výši 3,4 % HDP budou převážně symbolické , totiž že nepůjde o penále , za něž by tamní vláda nebo hospodářství zaplatily nějakou významnější cenu
Both market discipline and sound fiscal management are needed to create a reasonable chance of long - run price stability . K vytvoření přiměřené naděje na dlouhodobou cenovou stabilitu je zapotřebí jak tržní discipliny , tak uvážlivé fiskální správy
But the ground under the euro may well begin to shift if things don ’ t change . Ale pokud se nic nezmění , podloží pod eurem se může dát do pohybu
Bush presented himself not as a normal conservative , but as something he called a “ compassionate conservative , ” thus preserving a certain amount of ambiguity . George W . Bush se neprezentoval jako běžný konzervativec , ale označil se za \„ soucitného konzervativce “ , čímž si uchoval jistou dávku mlhavosti
by pumping up government debt to the point that social programs would have to be cut ? Měla \„ vyhladovět bestii “ tím , že vyšroubuje vládní dluh až do bodu , kdy bude seškrtání sociálních programů nutností ?
But then a strange thing happened : the Bush administration did not order any of the three options that were thought to be on the menu . Pak se ale stalo něco zvláštního : Bushova administrativa si nevybrala ani jednu ze tří možností , o nichž se myslelo , že tvoří menu
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
Both outcomes would weaken demand for foreign goods by making Americans feel that they are too poor to buy them . Obě varianty by oslabily poptávku po zahraničním zboží , neboť by v Američanech vyvolaly pocit , že jsou příliš chudí , než aby si je mohli koupit
But foreign - currency speculators and international investors are not looking forward to either of these scenarios . Spekulanti se zahraničními měnami a mezinárodní investoři však žádný z těchto scénářů neočekávají
But not the dollar . Na dolar však ne
But the odds on a soft landing are lengthening with each passing day . Vyhlídky na měkké přistání se však každým dnem snižují
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
Big winners are workers in poor countries who get better jobs working for firms that can now export services to rich countries . Velkými vítězi jsou pracující v chudých zemích , kteří získají lepší práci u firem , jež v současnosti mohou vyvážet služby do bohatých zemí
But even in the US , losers ’ losses are outweighed by winners ’ gains . I v USA ovšem ztráty poražených vyvažují zisky vítězů
But was there any sign of the standard economic analysis of outsourcing in their stories ? Not one . Byla však v jejich článcích nějaká známka standardní ekonomické analýzy outsourcingu ? Ani jediná
But the last thing the reporters wanted to do was to convey a thumbnail summary of Mankiw ’ s analysis of outsourcing . Tlumočit stručný souhrn Mankiwovy analýzy outsourcingu však bylo to poslední , co novináři chtěli
But somebody ten years old when Franklin Roosevelt was elected is now eighty . Ale desetiletému děcku v době , kdy byl Franklin Roosevelt zvolen prezidentem , je dnes osmdesát
Bradford DeLong is professor of economics at the University of California at Berkeley , and former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na University of California v Berkeley a bývalý náměstek amerického ministra financí
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
Back then , the costs of international trans - ocean shipment for most commodities could easily amount to between 10 % and 20 % of retail value . Do té doby se mohly náklady na zaoceánskou přepravu většiny komodit snadno vyhoupnout na 10 % až 20 % maloobchodní ceny
But , in an economic sense , it is extremely small for non - perishable , non - fragile goods . V ekonomickém slova smyslu je však pro trvanlivé a nekřehké zboží mimořádně malý
But it is an opportunity that requires that everything – infrastructure , scale , public administration , governance , and foreign knowledge of your production capabilities – work just right . Je to však příležitost , která vyžaduje , aby vše – infrastruktura , objem , veřejná správa , řízení a obeznámenost zahraničí s vašimi výrobními kapacitami – řádně fungovalo
But it is the cargo container that appears to have brought about a more effective and – so far – more significant “ death of distance . ” Zdá se však , že je to ve skutečnosti nákladní kontejner , co se zasloužilo o účinnější a – zatím – významnější \„ konec vzdálenosti “
But the 3 .6 % rate of growth of GDP , coupled with a 2.5 % per year rate of population and increase , means that Mexicans ’ mean income is barely 15 % above that of the pre - NAFTA days , and that the gap between their mean income and that of the US has widened . Růst HDP ve výši 3,6 % spolu s dvouapůlprocentním ročním přírůstkem obyvatelstva nicméně znamená , že střední příjem Mexičanů je sotva o 15 % vyšší než v době před NAFTA a že se propast mezi středními příjmy v USA a v Mexiku zvýšila
Because of rising inequality , the overwhelming majority of Mexicans live no better off than they did 15 years ago . Vzhledem k rostoucím nerovnostem navíc drtivá většina Mexičanů nežije lépe než před 15 lety
But these deficiencies should not be enough to neutralize Mexico ’ s powerful geographic advantages and the potent benefits of neo - liberal policies , should they ? Tyto nedostatky by však neměly být tak velké , aby neutralizovaly obrovské geografické výhody Mexika a značný přínos neoliberální politiky , nebo snad ano ?
But it is an excuse . Ale je to výmluva
But Milton Friedman ran a close second . Milton Friedman se mu však držel těsně v patách
But Keynes ’ s theory was incomplete : his was a theory of employment , interest , and money . Keynesova teorie ale byla neúplná : jednalo se o teorii zaměstnanosti , úroku a peněz
But , while for Keynes , the key was to keep the sum of government spending and private investment stable , for Friedman the key was to keep the money supply - - the amount of purchasing power in readily spendable form in the hands of businesses and households - - stable . Avšak zatímco pro Keynese bylo podstatou udržovat stabilitu objemu vládních výdajů a soukromých investic , pro Friedmana bylo základem pečovat o stabilitu peněžní nabídky , tedy množství kupní síly ve snadno utratitelné podobě v rukou podniků a domácností
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But should we be doing anything else now and in the next decade ? Měli bychom však nyní a v příštím desetiletí dělat i něco dalšího ?
But it has to be the right tax . Daň však musí být stanovena správně
But the right way to look at the situation – if Florida and Cuba are our alternatives – is not to say that Florida has too much inequality , but that Cuba has much too much poverty . Správným pohledem na situaci – jsou - li Florida a Kuba našimi alternativami – není ovšem úsudek , že Florida se vyznačuje přílišnou nerovností , nýbrž že Kuba se vyznačuje přílišnou chudobou
But alternatives that would have made the South richer at the price of reducing the wealth of the North would require a wholesale revolution in human psychology . Ale alternativy , které by obohatily Jih za cenu úbytku bohatství Severu , by vyžadovaly masovou revoluci v psychologii člověka
But I don ’ t see what alternative political - economic arrangements could make individuals ’ relative wealth closely correspond to their relative moral or other merit . Nemám ovšem ponětí , jaká alternativní politicko - ekonomická uspořádání by mohla relativní bohatství jedinců uvést do užší shody s jejich relativními mravními nebo jinými ctnostmi
But on the level of individual societies , I believe that inequality does loom as a serious political - economic problem . Jsem však přesvědčen , že na úrovni jednotlivých společností nerovnost hrozí jako vážný politicko - ekonomický problém
Because the required skills acquired through formal education have become relatively scarcer , the education premium has risen , underpinning a more uneven distribution of income and wealth . Poněvadž se požadované dovednosti získávané prostřednictvím formálního studia staly relativně vzácnějšími , tato vzdělanostní prémie narostla a stala se oporou nerovnějšího rozložení příjmů a bohatství
Bill Gates , Paul Allen , Steve Ballmer , and the other millionaires and billionaires of Microsoft are brilliant , hardworking , entrepreneurial , and justly wealthy . Bill Gates , Paul Allen , Steve Ballmer a další milionáři a miliardáři z Microsoftu jsou bystří , pilní , podnikaví a právem movití
But only the first 5 % of their wealth can be justified as an economic incentive to encourage entrepreneurship and enterprise . Ale jen prvních 5 % jejich bohatství lze ospravedlnit jako ekonomickou pobídku motivující k podnikavosti a píli
But investors in British government debt faced huge losses when Britain ’ s commitment to World War I produced inflation , and investors in Czarist bonds papered their bathrooms with them after the October Revolution . Avšak ti , kdo investovali do britského vládního dluhu , čelili obrovským ztrátám poté , co vstup Británie do první světové války vyvolal inflaci , a ti , kdo investovali do carských dluhopisů , si jimi po říjnové revoluci tapetovali toalety
But gold is stagnant , while capital is productive . Zlato je ovšem strnulé , zatímco kapitál je produktivní
But , in the 1970 ’ s , investors in American stocks and long - term bonds lost half their principal , and even investors in short - term American debt were down by 20 % in real terms by the end of the decade . V 70 . letech ale investoři do amerických akcií a dlouhodobých dluhopisů přišli o polovinu své jistiny , ba dokonce i investoři do krátkodobého amerického dluhu si do konce dekády v reálných hodnotách pohoršili o 20 %
But there is a limit to this option . Tato možnost však má své meze
But they would either not see or be cynically indifferent to the problems of stagflation that would inevitably follow . Zato však buďto nevidí , anebo jsou cynicky neteční k problémům stagflace , které nevyhnutelně následují
But , the argument went , the Fed could not say that this was what it was doing in clear and transparent language , for , if voters and politicians could understand central bankers , they would then force them into following destructive inflationary policies that would be worse for everyone , at least in the long run . Federální rezervní úřad však podle tohoto argumentu nemohl jasným a průhledným jazykem říci , co dělá , protože kdyby voliči a politici centrálním bankéřům rozuměli , donutili by je přijmout ničivou inflační politiku , která by přinejmenším v dlouhodobém měřítku zhoršila situaci všech
By using an opaque and convoluted idiom , the only outsiders – reporters , politicians , and academics – who would be able to understand what the central bank was saying would be those who had carefully studied the issues and the language . Díky použití mlhavého a zašmodrchaného idiomu se jedinými lidmi zvenčí – reportéry , politiky a akademiky – , kteří chápali , co centrální banka říká , stali ti , kdo dané téma i jazyk již dříve pozorně studovali
But recently – and increasingly so in recent months – central bankers ’ doubts about the utility of the transparency initiative have increased . V poslední době – a zejména v posledních několika měsících – však pochybnosti centrálních bankéřů o užitečnosti iniciativy za transparentnost zesílily
But perhaps this is not too great a deviation , for the behavior of the press affects not only politics , but economics as well . Nejde snad až o takový odklon , neboť chování tisku ovlivňuje nejen politiku , ale i ekonomiku
Bush let the managers manage the team and the financial guys run the business . Bush nechal manažery , aby mužstvo řídili , a odborníky na finance , aby se starali o byznys
Bush knows his strengths and weaknesses , they told me . Bush zná své silné a slabé stránky , říkali mi
By the summer of 2001 , it had become clear that something had gone very wrong . Už v létě 2001 začalo být jasné , že se něco pokazilo
By that point , Bush had rejected O ’ Neill ’ s and Christine Todd Whitman ’ s advice on environmental policy , just as he had rejected Alan Greenspan ’ s and O ’ Neill ’ s advice on fiscal policy , Powell ’ s and Condoleezza Rice ’ s advice on the importance of pushing forward on negotiations between Israel and Palestine , and – as we learned later – George Tenet ’ s and Richard Clarke ’ s advice about the importance of counterterrorism . Tehdy už Bush odmítl rady O ’ Neilla a Christiny Toddové Whitmanové ohledně politiky životního prostředí , stejně jako rady Alana Greenspana a O ’ Neilla ohledně fiskální politiky , rady Powella a Condoleezzy Riceové ohledně důležitosti dalšího tlaku na jednání mezi Izraelem a Palestinou a – jak jsme se dozvěděli později – rady George Teneta a Richarda Clarkea ohledně významu protiteroristických opatření
But if you relied on either the Washington Post or the New York Times , you would have had a very hard time seeing it . Kdybyste ale spoléhali na Washington Post nebo na New York Times , viděli byste to jen stěží
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But the US – or at least Congress and the media – doesn ’ t get it . Spojeným státům – nebo alespoň Kongresu a médiím – to ale nedochází
But this has not been the case . To se však neděje
But it is exposed to other risks , especially if it confines its investments to that slice of the asset pool , US Treasury and high - grade corporate bonds , that American politicians are comfortable having foreigners own . Je však vystavena jiným rizikům , zejména pokud své investice omezuje na jedinou výseč fondu aktiv , totiž na státní a prvotřídní firemní dluhopisy USA , jejichž přechod do zahraničního vlastnictví američtí politici dobře snášejí
But how ? Ale jak na to ?
Buying other countries ’ bonds would mean abandoning the goal of keeping real currency values low against the dollar . Nakupovat dluhopisy jiných zemí by znamenalo vzdát se cíle udržet reálné hodnoty měn vůči dolaru na nízké úrovni
Buying up whole enterprises triggers angry speeches in the US Congress . Odkupy celých podniků vyvolávají rozzlobené projevy v Kongresu USA
Blackstone will gain extra cash to deploy and extra fees . Blackstone získá dodatečné peníze , které bude moci použít , a dodatečné poplatky
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
Back in 1933 Irving Fisher - - Milton Friedman ' s predecessor atop America ' s monetarist school of economists - - announced that governments could prevent deep depressions by avoiding deflation . Roku 1933 Irving Fisher - jeden z význačných předchůdců Miltona Friedmana z americké monetaristické školy - prohlásil , že vlády by mohly zabránit hlubokým krizím , pokud se budou vyhýbat deflaci
But if those who built the post - World War II international monetary system worked to guard against the dangers posed by panic - driven international financial crises , why are these financial devils back ? Ale jestliže se ti , kdo budovali poválečný mezinárodní měnový systém , snažili vymýtit nebezpečí vycházející z panikou způsobovaných mezinárodních finančních krizí , proč jsou tito finanční démoni opět mezi námi ?
Bradford DeLong is Professor of economics at the University of California at Berkeley , and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
Before 1985 , according to this theory , central bankers switched their objectives from year to year . Před rokem 1985 centrální bankéři podle této teorie měnili z roku na rok své cíle
Before 1985 , by contrast , financial markets were overwhelmingly dominated by the herd behavior of short - term traders , people who sought not to identify fundamentals , but to predict what average opinion would expect average opinion to be , and to predict it before average opinion did . Před rokem 1985 naproti tomu finanční trhy drtivou měrou ovládalo stádní chování krátkodobých obchodníků , tedy lidí , kteří se nesnažili stanovit fundamentální ukazatele , ale předpovědět , jaké všeobecné mínění se bude podle všeobecného mínění očekávat , a předpovědět to dřív než všeobecné mínění
But I don ’ t see any institutional changes that have made them so . Nenalézám ale žádné institucionální změny , které by je k tomu přivedly
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But important things are created in our modern global financial system , both positive and negative . V naší moderní globální finanční soustavě se však tvoří významné věci , jak pozitivní , tak negativní
Both were wrong . Oba směry se mýlily
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But the market for overnight reserves now appears to be divided into three segments . Trh s rezervami do druhého dne se však teď zdá být rozdělený na tři segmenty
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
Bush ’ s administration , after all , and to attack the credibility of Republican ex - policymakers who are critical of Bush is standard counterpunching for it . Jak si ale má člověk přebrat kritiku Greenspanova působení ve Federálním rezervním systému ?
But how serious are these policy - political crimes to which Greenspan now pleads guilty ? Jak závažné však jsou tyto koncepční a politické zločiny , k nimž se teď Greenspan doznává ?
But Greenspan would have served the country and the world better if he had been somewhat more paternalist in slowing the growth of non - standard adjustable - rate mortgages . Greenspan by ale své vlasti i světu posloužil lépe , kdyby byl při brždění růstu nestandardních hypoték s pohyblivou úrokovou sazbou o něco paternalističtější
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But Latin America and Asia will start to feel distress as well , as the decade - long US role as the global economy ’ s importer of last resort comes to an end . Také Latinská Amerika a Asie však začnou cítit nesnáze , neboť desetiletí trvající role USA jakožto importéra poslední záchrany pro globální ekonomiku se chýlí ke konci
But the next few years are certain to bring up a more threatening and more serious political - economic problem than the unwinding of global imbalances . Následujících několik let však bezpochyby vyjeví hrozivější a závažnější politicko - ekonomický problém , než je náprava globálních nerovnováh
But if China does not accelerate the renminbi ’ s revaluation , the world might see a large burst of consumer inflation in China in the next two or three years . Pokud však Čína neurychlí zhodnocování jüanu , svět by se mohl v příštích dvou nebo třech letech dočkat prudkého zvýšení spotřebitelské inflace v této zemi
But this time , the Chinese government manages to restrain domestic inflation , so America ’ s trade deficit with Asia stops falling and starts rising again , as does Europe ’ s , while Latin America finds itself priced out of its export markets . Tentokrát se však čínské vládě podaří udržet domácí inflaci na uzdě , takže obchodní deficit Spojených států s Asií přestane klesat a začne znovu růst , což bude platit i pro obchodní deficit Evropy , zatímco Latinská Amerika bude ze svých exportních trhů cenově vytlačena
By contrast , a world in which the dollar has already fallen is one that may see economic turmoil , but not an economic crisis . Naproti tomu svět , v němž dolar již klesl , je světem uvrženým do hospodářského chaosu , avšak nikoliv do hospodářské krize
But these are , or ought to be , problems that we can solve . Toto jsou však – nebo by měly být – problémy , které můžeme vyřešit
By contrast , sky - high US interest rates produced by a general expectation of a massive ongoing dollar decline is a macroeconomic problem without a solution . Naproti tomu nebetyčně vysoké americké úrokové sazby vyvolané všeobecným očekáváním pokračujícího mohutného poklesu dolaru představují makroekonomický problém , který žádné řešení nemá
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But this is worrisome for two reasons . To je ale znepokojivé ze dvou důvodů
Bradford DeLong is Professor of economics at the University of California at Berkeley , and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
But if the central bank reduces interest rates and credibly commits to keeping them low in the future , asset prices will rise . Pokud však centrální banka sníží úrokové sazby a věrohodně se zaváže ponechat je do budoucna nízké , ceny aktiv se zvýší
But , as long as the degree of insolvency is small enough that a relatively minor degree of monetary easing can prevent a major depression and mass unemployment , this is a good option in an imperfect world , this is a good option in an imperfect world . Pokud je však stupeň nesolventnosti natolik nízký , že i poměrně malé monetární ulehčení může zabránit velké depresi a masové nezaměstnanosti , je to dobré řešení pro nedokonalý svět
But the fall is larger . Tento pád je však rozsáhlejší
But even this is almost surely better than a depression . I to je však téměř jistě lepší než deprese
But the Fed has shifted over the past two months toward policies aimed at a second - mode crisis – more significant monetary loosening , despite the risks of higher inflation , extra moral hazard , and unjust redistribution . V posledních dvou měsících však Fed přesunul pozornost k politice zaměřené na řešení krize druhého módu – k podstatnějšímu monetárnímu uvolnění , a to navzdory rizikům vyšší inflace , dalšího morálního hazardování a nespravedlivého přerozdělování příjmů
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But this was – or was supposed to be – transient . To však bylo – nebo mělo být – pouze přechodné
By contrast , mainstream economists argued , a technologically advancing industrial society was bound to be different . Naproti tomu technologicky pokročilá průmyslová společnost měla být podle ekonomů hlavního proudu jiná
But , over the past generation , confidence in the “ Kuznets curve ” has faded . Během poslední generace však důvěra v \„ Kuznetsovu křivku “ ochabla
But Wolf ’ s solution is not enough , for the problem is not confined to high finance . Wolfovo řešení však nestačí , neboť problém se neomezuje pouze na oblast vysokých financí
Bradford DeLong is Professor of Economics at the University of California at Berkeley and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
But another ghost haunts the continent : economic ignorance about Latin America in the capitals of the West . Přímo na kontinentu ale straší jiný přízrak : neznalost hospodářství Latinské Ameriky , již prokazují hlavní města Západu
Brazil ' s new President Luiz Inacio Lula da Silva was elected with the same great expectations that brought the ex - paratrooper and coup leader Hugo Chávez to power in Venezuela three years ago . Nový brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva byl zvolen se stejně velkými očekáváními , jaké před třemi lety vynesly ve Venezuele k moci někdejšího výsadkáře a pučistického vůdce Huga Cháveze
But it would be unwise to paint President Lula as a dangerous populist just because his political base resembles that of the wayward Chávez . Nebylo by ale moudré vykreslovat prezidenta Lulu jako nebezpečného populistu jenom proto , že jeho politická základna se podobá té , jež stojí za nevyzpytatelným Chávezem
But despite these expectations , Lula is unlikely to pursue anything like the chaotic \ Bolivarian Revolution \ Chávez unleashed . Navzdory těmto očekáváním je ale nepravděpodobné , že by Lula uskutečnil cokoli podobající se chaotické ,, bolívarské revoluci , \ již rozpoutal Chávez
But all of this would require extraordinary patience on the part of the Workers ' Party and its supporters , whose hopes must be deferred as immediate priority is given to appeasing the bond market . To vše by ale vyžadovalo mimořádnou trpělivost Dělnické strany a jejích příznivců , jejichž naděje musí načas ustoupit , aby se okamžitou prioritou stala stabilizace trhu s obligacemi
But the people in New York and London who set interest rates know little about Brazil . Ale Newyorčané a Londýňané , kteří stanovují úrokové sazby , vědí o Brazílii jen málo
Bradford DeLong is Professor of economics at the University of California at Berkeley , and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
Bradford DeLong J . Bradford DeLong
But population may well decline thereafter . Poté se ale může počet obyvatel planety dost dobře zase snižovat
But because many of them delay childbearing until their thirties , actual fertility falls short of what they desire . Ale vzhledem k tomu , že mnohé z nich odsunují první dítě až za třicítku , skutečná porodnost nedokáže naplnit jejich přání
Blockages to world trade jeopardize global economic development . Překážky kladené světovému obchodu ohrožují globální ekonomický rozvoj
Bradford DeLong is Professor of economics at the University of California at Berkeley , and a former Assistant US Treasury Secretary . J . Bradford DeLong je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
Broadly , we see three areas in which Europe ’ s policymakers at both the national and EU levels can do better : global challenges where Europe could show greater leadership , the creation and strengthening of human capital within the EU and worldwide , and improvement in the effectiveness of the EU ’ s own political machinery . Obecně vidíme tři oblasti , v nichž si evropští zákonodárci mohou vést lépe na národní i na evropské úrovni : globální výzvy , u nichž by Evropa mohla projevit silnější vůdcovství , vytváření a posilování lidského kapitálu uvnitř EU i ve světě a zlepšování efektivity vlastního politického aparátu EU
But they are intended to underline what many people in Europe know very well , which is that the speed with which problems concerning international development and conflict are growing easily outpaces the EU ’ s policy responses so far . Jejich záměrem však je podtrhnout , co mnozí lidé v Evropě velice dobře vědí , totiž že rychlost , jíž se problémy týkající se mezinárodního rozvoje a konfliktů rozrůstají , zatím snadno překonává tempo reakcí EU
Building more human capital in Europe and worldwide is a crucially important element in future EU activities . Vytváření většího lidského kapitálu v Evropě i ve světě je v budoucích aktivitách EU kriticky důležitým prvkem
By much the same token , Europe ’ s governments should be making a determined new effort to strengthen Europeans ’ sense of a shared history and common values . Stejně tak by evropské vlády měly vyvíjet rozhodné nové úsilí o posílení smyslu Evropanů pro sdílenou historii a společné hodnoty
By granting sole recognition – and EU membership – to the Greek Cypriot - controlled part of the island , the founding legal doctrine of the Republic of Cyprus would be abrogated . Uznáním – a udělením členství v EU – pouze řecké části ostrova by přestal platit základní právní dokument Kyperské republiky
But not only political and economic transitions are wrenching . Trýznivé ovšem nejsou jen politické a hospodářské transformace
But education has always been hard to promote as a subject of foreign assistance . Avšak propagovat vzdělávání v rámci zahraniční pomoci nebylo nikdy snadné
But because there are limits to what foreign assistance can achieve , it needs to be planned carefully . Ovšem vzhledem k tomu , že možnosti zahraniční pomoci mají své hranice , je třeba pečlivě plánovat
But the terrorists who struck with such deadliness understand the global , not just regional , nature of the struggle for Turkey ' s soul . Teroristé , kteří udeřili s vražedným záměrem , ovšem chápou nejen regionální , nýbrž i globální podstatu boje o duši Turecka
But , in the case of Turkey , Europe has long been reluctant to provide the same sort of incentives and hopes . V případě Turecka se ale Evropa dlouho zdráhala obdobné pobídky a naděje nabídnout
But when Europe did move more decisively , as it did at the Copenhagen summit in 2002 , economic and political progress in Turkey accelerated in a very tangible way . Kdykoli ovšem Evropa jednala rozhodněji , jako například na Kodaňském summitu v roce 2002 , hospodářský i politický rozvoj se v Turecku velice hmatatelně uspíšil
But if it does fulfill these conditions , further hesitation by Europe will undermine all those who want to bring Turkey ' s democratic transition to a successful conclusion . Jestliže ovšem tyto podmínky splní , další váhání ze strany Evropy by podkopalo pozice těch , kdo chtějí přivést tureckou demokratickou transformaci ke zdárnému konci
But the spread of the ideology of peace does not mean that threats to security have disappeared . Šíření ideologie míru ovšem neznamená , že vymizely bezpečnostní hrozby
But the legitimacy of any international military action that goes beyond immediate self - defense requires broad international approval - and action without legitimacy is bound to fail . Legitimita jakéhokoliv mezinárodního vojenského zásahu , který přesahuje hranice bezprostřední sebeobrany , však vyžaduje široký mezinárodní souhlas - a zásah bez legitimity je odsouzen k nezdaru
But broad international support will not be forthcoming if military operations are perceived as some form of Western neo - imperialism . Široké mezinárodní podpory však nebude dosaženo , budou - li vojenské operace vnímány jako nějaká forma západního neoimperialismu
But it is time to think big , to escape from the constraints of the past , and to try to tackle the problems of our age if we truly want to prevent catastrophic events and achieve genuine and long - lasting global peace and security . Pokud si však opravdu přejeme předejít katastrofálním událostem a dosáhnout skutečného a dlouhodobého celosvětového míru a bezpečnosti , je načase myslet velkoryse , povznést se nad mantinely minulosti a pokusit se řešit problémy naší doby
But something important for scientific advance is missing in our children ’ s lives . Nicméně něco velmi důležitého , důležitého pro další rozvoj vědy , postrádají naše děti
But these same companies , which shaped much of the 20 th century , are now under myopic pressure from their shareholders to abandon long - term research in favor of short - term profits . Ale ty stejné společnosti , které utvářely většinu dvacátého století , jsou nyní pod krátkozrakým tlakem svých akcionářů , aby se vzdaly svých dlouhodobých výzkumných projektů ve prospěch krátkodobých zisků
But not all is well in America either . Ale ani v Americe není vše v pořádku
But the EU ’ s posture as a protector of linguistic diversity cannot hide the stampede toward English that is underway . Přístup EU coby ochránce jazykové rozmanitosti však nemůže zakrýt překotné směřování k angličtině , k němuž dochází
But , while the presence and pressure of English has a striking impact on the vocabulary of the home language , it leaves the syntax , grammar , and pronunciation almost entirely unaffected . Avšak zatímco přítomnost a tlak angličtiny má neobyčejný vliv na slovní zásobu ostatních jazyků , téměř nijak se nedotýká skladby , pravopisu a výslovnosti
But English and national languages can co - exist only if the state protects the indigenous language and citizens do not allow English to take over all prestigious domains . Angličtina a národní jazyky však mohou žít vedle sebe , pouze pokud stát domácí jazyk ochraňuje a občané nedovolí , aby angličtina obsadila všechny prestižní oblasti
But for large , repetitive trial - and - error tasks , such as code breaking , the speed and power of this integrated ` ` Universe Computer ' ' would be vastly superior to anything we could ever hope to build , right ? Ale pokud jde o velké , opakující se úkoly prováděné metodou pokusu a omylu , například desifrování rozsáhlých kódů , byly by rychlost a výkon tohoto integrovaného ,, vsudypřítomného počítače ` ` nezměrně vyssí než cokoli , co jsme dnes schopni zkonstruovat
But our ordinary common sense does not apply in fundamental physics . Na elementární fyziku je ale běžný selský rozum krátký
But we can deduce their existence and attributes by measuring their effects on things that are directly observable . Jejich existenci a vlastnosti vsak můžeme odvodit na základě měření jejich působení na předměty , které sledovat lze
But theoretical physicists already know how many different types of components are required to make a quantum computer , and how complicated these components must be . Teoretičtí fyzikové ovsem už dnes vědí , kolik různých součástí takový kvantový počítač potřebuje , i to , jak složité tyto součástí musí být
But a general - purpose quantum computer would be . Vsestranný kvantový počítač vsak možná ano
But if defending the status quo no longer seems possible , regime change incites its own fears . I když se však zdá , že obhajoba současného stavu věcí není nadále možná , změna režimu vyvolává své vlastní obavy
But the stubborn inertia of authoritarian regimes only encourages radicalization , so there is a clear need for a gradual process of liberalization . Zatvrzelá liknavost autoritářských režimů však pouze podněcuje radikalizaci , takže zde vyvstává jasná potřeba postupného procesu liberalizace
Because NATO and the EU share complementary priorities , both can develop mechanisms for inclusive security cooperation in peacekeeping operations . Protože se priority NATO a EU vzájemně doplňují , mohou obě organizace vyvíjet mechanismy pro inkluzivní bezpečnostní spolupráci při mírových operacích
But as NATO ' s Secretary General has said , if it is the mission that defines the coalition , then NATO - a permanent alliance - is no longer needed . Jak ovšem prohlásil generální tajemník NATO , má - li právě tato mise definovat koalici , pak NATO - jakožto trvalá aliance - již není zapotřebí
But xenophobia and sovereignty were not the primary impulses that propelled the “ no ” votes . Xenofobie a suverenita však nebyly prvotními impulzy , které poháněly vpřed ty , kdo hlasovali \„ ne “
But the answer to such doubt and dismay is more Europe , not less . Odpovědí na takové pochybnosti a zděšení je však více Evropy , nikoliv méně
Bombings in London and Turkey have brought to the fore the old ideas that authoritarian regimes are better equipped than democracies to combat terrorism , and that such attacks are the price we pay for liberty . Bombové útoky v Londýně a v Turecku přivedly do popředí staré úvahy , že autoritářské režimy jsou oproti demokraciím lépe vybavené na boj s terorismem a že tyto útoky jsou cenou , již platíme za svobodu
But a look at the record shows that democracies possess more effective weapons to fight terror than do authoritarian regimes . Pohled do minulosti však ukazuje , že demokracie vlastní účinnější zbraně pro potírání teroru než autoritářské režimy
But such a guarantee is a mirage anyway , whereas respect for basic freedoms and due process when repressing terrorism is a powerful instrument to isolate extremists and diminish their legitimacy in the eyes of those that might identify with their cause . Taková záruka je ovšem beztak přelud , kdežto úcta k základním svobodám a právu na spravedlivý proces je při potlačování terorismu mocný nástroj , který dokáže extremisty izolovat a ztenčit jejich legitimitu v očích těch , kdo by se mohli ztotožnit s jejich věcí
By contrast , authoritarian regimes ’ repression of civilians , and their non - differentiation between civilians and killers , provides extremists with fertile recruiting conditions by discrediting the government in the eyes of a significant part of its population . Naproti tomu represe civilistů prováděné autoritářskými režimy a nerozlišování mezi civilisty a zabijáky zajišťují extremistům příhodné podmínky pro nábor členů , neboť v očích značné části populace mohou zdiskreditovat vedení státu
But a one - size - fits - all response won ’ t work . Nerozlišující reakce však nikam nepovedou
But it also depends on Israel and the international community , which must do all they can to ensure a future Palestinian state with Jerusalem as its capital . Záleží to ale také na Izraeli a mezinárodním společenství , již musí vykonat vše , co mohou , aby zajistily budoucí palestinský stát s Jeruzalémem jako hlavním městem
But it also does not mean supporting sanctions that would hurt the Palestinian people after they have expressed their will democratically . Neznamená to však ani podporu sankcí , které by způsobily újmu palestinskému lidu poté , co demokraticky vyjádřil svou vůli
But it should now be clear to everyone that democratization in the southern Mediterranean cannot bypass Islamist movements , and that the success of that process largely depends on the degree to which their full participation in the political arena is ensured . Dnes by však mělo být každému jasné , že demokratizace v jižním Středomoří nemůže islamistická hnutí obejít a že úspěch tohoto procesu závisí do značné míry na otázce , nakolik se podaří zajistit jejich plné začlenění do politického spektra
Bush ’ s most promising initiative , promoting democracy across the Middle East , was already dealt a crippling blow by US intervention in Iraq and the ensuing civil war there . Bushova nejslibnější iniciativa , totiž podpora demokracie na celém Blízkém východě , již utrpěla ochromující ránu americkou intervencí v Iráku a následnou občanskou válkou v této zemi
But can the Middle East conference set to take place in Annapolis , Maryland succeed ? Může však blízkovýchodní konference , která se má uskutečnit v Annapolisu v americkém státě Maryland , uspět ?
But any strategy that aims to destroy Hamas as a political force , were it feasible , would only aggravate the crisis by transforming Hamas into a cluster of violent armed groups with which dialogue would be almost impossible . Jakákoliv strategie vedená s cílem zničit Hamás jako politickou sílu – i kdyby byla uskutečnitelná – by pouze zhoršila krizi , protože by proměnila Hamás ve shluk násilných ozbrojených skupin , s nimiž by byl dialog téměř nemožný
But that strategy ignores Palestinian and regional realities . Tato strategie však ignoruje palestinskou a regionální realitu
But a strategy that aims to isolate Hamas entirely divides the Palestinians , and also poses a serious problem to Arab governments , which face strong domestic opposition from Islamic parties that back Hamas . Strategie , která si klade za cíl zcela izolovat Hamás , však rozděluje Palestince a současně představuje vážný problém pro arabské vlády , které čelí silné domácí opozici islámských stran podporujících Hamás
But , if the Annapolis meeting is to re - ignite a successful peace process , EU governments must first develop a common position on this issue . Má - li však schůzka v Annapolisu znovu rozdmýchat úspěšný mírový proces , musí vlády členských zemí EU nejprve v této otázce dospět ke společnému stanovisku
But while Jane Goodall was describing female chimpanzees and their dependent offspring as the only socially bonded units in the primate world , a Japanese team , working only 130 kilometers away , eventually proved that chimpanzees live in large communities with stable memberships . Ovšem zatímco Jane Goodallová popisovala vztah mezi samicemi šimpanzů a jejich potomky jako jediné společenské pouto ve světě primátů , japonský tým , který pracoval asi jen 130 kilometrů dále , nakonec dokázal , že šimpanzi žijí ve velkých společenstvích se stabilním počtem členů
But Imanishi ' s writings are rarely , if ever , cited . Jeho díla jsou ale citována nanejvýš sporadicky
But could ancestral wounds be forgotten ? Budou ale schopni zapomenout na staré sváry ?
But – and here ' s the rub – next time there may be no second round . Jenomže – a v tom je ten háček – v dalších volbách by vůbec nemuselo dojít ke druhému , a v tomto případě rozhodujícímu kolu
Beyond this powerful hint of local support for terrorists , there was an economic infrastructure . Za tímto významným náznakem místní podpory terorismu se skrývala kompletní ekonomická infrastruktura
But elections are a democratic instrument only if all parties accept their results . Volby jsou vsak demokratickým nástrojem jen tehdy , pokud vsechny strany akceptují jejich výsledky
But to do this , the international bodies that control Kosovo must dissolve any organization that relies on violence . K tomu je ale zapotřebí , aby mezinárodní orgány , které mají Kosovo pod kontrolou , rozpustily veskeré organizace , jež se spoléhají na násilí
But pragmatic cynics have been arguing for three years that such a solution is impossible . Pragmatičtí cynikové ale už tři roky tvrdí , že taková koalice je nemožná
By appeasing the terrorists in this way , the most powerful states in the world give a green light to terrorists not only in the Balkans but all over the world . Takovým ústupkařením dávají nejmocnějsí státy světa teroristům zelenou , a to nejen na Balkáně , ale na celém světě
But a conviction only of Milosevic , however justified , without parallel penalties for his Croat , Bosniak , and Kosovo - Albanian counterparts would hardly have contributed to serious self - reflection within the post - Yugoslav nations . Pokud by však byl odsouzen pouze Miloševič , jakkoliv oprávněně , aniž by byly souběžně s ním potrestány jeho chorvatské , bosenské a kosovsko - albánské protějšky , jen stěží by to přispělo k vážné sebereflexi uvnitř postjugoslávských národů
But further trials alone are unlikely to bring about the long - term settlements that the region ’ s fragile states need in order to ensure stability and democratic development . Je ovšem nepravděpodobné , že by další procesy samy o sobě přinesly dlouhodobé urovnání , které křehké státy v tomto regionu potřebují , aby si zajistily stabilitu a demokratický rozvoj
BELGRADE : It is widely believed that if only Slobodan Milosevic were removed from power , Serbia would be set on a path of renewal . BĚLEHRAD : Existuje obecná představa , že kdyby byl Slobodan Milošević zbaven moci , dalo by se Srbsko automaticky na cestu obnovy
But reality here is more complex and more troubling . Skutečnost je ale mnohem složitější a problematičtější
Bomb damage has been estimated at $ 30 billion , triple this year ' s GDP . Průmyslová výroba se letos vyšplhá na pouhou pětinu hodnoty z roku 1989
But fair elections in Serbia are currently impossible , not only because the regime holds all the media cards and controls the election process , but because the country is in such ruin that no party program could realistically be disseminated . Spravedlivé volby s Srbsku jsou ale v současné době nemožné nejen proto , že stávající režim má pod kontrolou veškerá média , jimiž může ovlivňovat volební proces , ale i proto , že země je v takových troskách , že je nereálné , aby se volební program jakékoli politické strany dostal ke všem voličům
By rallying behind this domestic \ Stability Pact \ Serbia can proclaim its intention to make itself a viable candidate for partnership in implementing the Stability Pact for South - Eastern Europe that the leaders of the world community initiated in Sarajevo a few weeks ago . Shromážděním na podporu tohoto domácího \„ paktu stability “ může Srbsko dokázat , že se chce stát schopným kandidátem pro partnerství při implementaci Paktu stability pro jihovýchodní Evropu , k němuž se před několika týdny v Sarajevu zavázali vedoucí představitelé světového společenství
But , for older journalists like me , there is a strong sense of déjà vu — the controls hark back to the times of the partyless absolute monarchy that existed here before 1990 , when self - censorship was the order of the day . Starší novináři jako já však mají silný pocit déjà vu – kontroly upomínají na doby absolutní monarchie bez politických stran , která tu existovala před rokem 1990 , kdy příkazem dne byla autocenzura
Back then , irrational news decisions , sycophancy , and propaganda were passed off as journalism . Tehdy se za žurnalismus vydávala iracionální zpravodajská rozhodnutí , patolízalství a propaganda
But punishment could be harsh . Tresty však mohly být tvrdé
BELGRADE : Slobodan Milosevic may be the most despised man in Serbia , but leaders of the country ' s opposition can barely hide their hatred for each other . BĚLEHRAD : Ačkoli Slobodanem Miloševičem zřejmě opovrhují všichni stejným dílem , také lídři jugoslávské opozice jen obtížně skrývají nenávist jeden k druhému
But the vanity , greed , and perpetual scheming of the opposition ' s leaders has left them easy prey for Milosevic ' s schemes of divide - and - misrule . Jenomže díky vlastní domýšlivosti , lakotnosti a nekonečným piklím si opoziční lídři ani nestačili všimnout , že se vlastně stali součástí Miloševičova mocenského plánu
Because there are no direct elections for the top two federal offices in what remains of Yugoslavia , Serbia and Montenegro agreed in 1992 to share them . Protože na dvě nejvyšší federální funkce v Jugoslávii se nevyhlašují přímé volby , Srbsko a Černá Hora – jediné dvě republiky nové Jugoslávie – se v roce 1992 dohodly , že se o obě funkce podělí
But if he were to work with Serbia ' s opposition ( by pledging , say , to postpone Montenegro ' s bid for independence if a legitimate prime minister is named ) , and focus public protests on installing a new premier , Yugoslavia could rid itself of Milosevic in a rather elegant way . Kdyby ale začal spolupracovat se srbskou opozicí ( například tak , že by odložil snahy o nezávislost Černé Hory na dobu , kdy bude zvolen legitimní premiér ) a soustředil protesty veřejnosti na volbu nového šéfa vlády , mohla by se Jugoslávie zbavit Miloševiče docela elegantním způsobem
But Djukanovic keeps the Serbian opposition at a distance . Djukanović si nicméně drží srbskou opozici od těla
BELGRADE : Opinion polls in Serbia show that large majorities believe the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia to be a political instrument to bash Serbs . BĚLEHRAD : Podle průzkumů srbského veřejného mínění převažuje názor , že Mezinárodní soudní tribunál pro zločiny v bývalé Jugoslávii je politický nástroj ke zničení Srbů
But ever since the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia was established in 1993 by the UN Security Council , I have been disappointed . Ale už od samého ustavení Mezinárodního soudního tribunálu pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii v roce 1993 z popudu rady bezpečnosti OSN jsem cítil zklamání
But the prosecutor merely repeated accusations about crimes committed by the Bosnian Serbs that have been known for years . Prokurátorka ovšem jen zopakovala obvinění ze zločinů spáchaných bosenskými Srby , o nichž víme už léta
But America ’ s State Department needed his support to conclude the Dayton peace agreement of 1995 , so Milosevic ’ s crimes of the time were conveniently forgotten . Americké ministerstvo zahraničí ale potřebovalo jeho podporu při podpisu Daytonské mírové dohody v roce 1995 , a tak se na Miloševičovy válečné zločiny vhodně zapomnělo
By bombing Serbia ' s infrastructure , NATO also violated Article 14 of the 1977 Protocol of the Geneva Convention of 1949 , which prohibits attacks on \ objects indispensable to the survival of the civilian population . \ Bombardováním srbské infrastruktury NATO krom toho porušilo článek 14 Protokolu z r . 1977 Ženevské konvence z roku 1949 , která zakazuje útok na \„ objekty , jež jsou nepostradatelné pro přežití civilního obyvatelstva “
But a clear majority of Serbs are already convinced of this . Valná větsina Srbů je o tom vsak přesvědčena už teď
But it is not the whole truth . Ale ne celá
Because Milosevic is obviously guilty and can defend himself in open court , they fail to look for imperfections . Protože Milosević je evidentně vinný a dokáže se při veřejném líčení sám hájit , nehledá nikdo nedostatky
But if Milosevic and his followers are finished for good , he may yet succeed in completely compromising the tribunal . I když vsak bude s Milosevičem a jeho stoupenci nadobro amen , může se mu přesto podařit naprosto zdiskreditovat své soudce
But with his reforms since Milosevic ' s rule collapsed the economy has improved only slightly . Od pádu Milosevičovy vlády se ovsem jeho reformám podařilo srbské hospodářství pozvednout jen velmi zanedbatelně
Because Koštunica did not win 50 % plus one of the votes of all registered voters in the first round , he faces a run - off with Labus on October 13 th . Protože Koštunica nezískal v prvním kole 50 procent plus jeden hlas všech zaregistrovaných voličů , střetne se 13 . října s Labusem v rozhodujícím zápase
But it is obvious that in the period of transition through which Serbia is going , there is a need for a strong , well - organized European - style social - democratic party to address these issues . Je ovšem jasné , že v době transformace , jíž země prochází , Srbsko potřebuje silnou , dobře organizovanou sociálnědemokratickou stranu v evropském stylu , která se těmto otázkám bude věnovat
But Parliament is the seat of real political power here . Sídlem skutečné politické moci v Srbsku je však parlament
But it will never come close to an absolute majority . Nikdy se však nepřiblíží absolutní většině
Both Djindjic and Koštunica must ultimately realize that they are stuck with each other and so begin to compromise and cooperate . Jak Koštinuca , tak Djindjić si musí nakonec uvědomit , že jeden druhému zůstal na krku a že musí chtě nechtě uzavřít kompromis a začít spolupracovat
But most Serbs were beginning to believe that the ballot and not the gun was becoming the dominant tool of politics . Přesto většina Srbů začínala věřit , že hlavním nástrojem politiky se konečně stával hlasovací lístek , nikoli zbraň
But effective or quick suppression of the organized criminals who were almost certainly behind Djindjic ' s murder is unlikely . Přitom ovšem není příliš pravděpodobné , že se tyto organizované zločince , kteří téměř určitě mají v Djindjičově smrti prsty , podaří rychle a účinně zajistit
But crime would not be as powerful as it is , and the police and judiciary would not be as corrupt , if Serbia ' s economy were in better shape . Ovšem zločin by neměl takovou moc a soudnictví a policie by nebyly tak zkorumpované , kdyby hospodářství Srbska bylo v lepším stavu
But the one certain success of Djindjic ' s era is that they will never return to power . Jedním nezpochybnitelným úspěchem Djindjičovy éry je však to , že už se nikdy nemohou vrátit k moci
But he does this because , unlike most of Europe , he realizes that what is at stake is literally everything that really matters to free people . Jedná tak ovšem proto , že na rozdíl od velké části Evropy si uvědomuje , že v sázce je doslova všechno , co je pro svobodné lidi opravdu podstatné
But their ability to grow is being impaired because they lack the resources to confront the massive business lobbies of the EU ’ s most developed and richest countries . Růstový potenciál těchto zemí je ovšem oslabován , poněvadž nemají dost prostředků , aby se postavily mohutným podnikatelským lobby z nejrozvinutějších a nejbohatších států EU
But , despite being the EU ’ s third poorest country , the European Commission ’ s rulings mean that it must purchase emission quotas from richer and more polluting EU members that have done little to meet their Kyoto commitments . Přestože je však třetí nejchudší zemí v EU , podle rozhodnutí Evropské komise si musí kupovat emisní kvóty od bohatších a větších znečišťovatelů z EU , kteří se o splnění svých kjótských závazků zasadili jen málo
But suits and countersuits are not how we imagined the EU working when we struggled to join it . Žaloby a protižaloby však nejsou tím , co jsme si v souvislosti s fungováním unie představovali , když jsme se tak usilovně snažili do ní vstoupit
But advances in computing were indispensable to further progress . Pro další rozvoj byly ovšem nezbytné pokroky ve výpočetní technice
Both types of comparison showed that new proteins come from old ones , just as evolutionary theory would predict . Oba typy srovnávání ukázaly , že nové bílkoviny pocházejí ze starších , právě tak , jak by předpověděla evoluční teorie
By the time the Human Genome Initiative was launched at the end of the 1980 ' s , the amount of data was no longer the limiting factor in the development of new knowledge ; suddenly , managing it was . Od zahájení Human Genome Initiative na konci 80 . let nebylo už při rozvoji nových poznatků omezujícím faktorem množství dat , ale náhle to bylo jejich zvládnutí
But every gene in a genome is not an entirely new construct , and not all protein sequences are possible - - otherwise , the number of different sequences would be vastly greater than the number of atoms in the Universe . Každý gen v genomu ovšem není úplně novým výtvorem a ne všechny bílkovinné sekvence jsou možné - počet různých sekvencí by jinak zdaleka přesahoval počet atomů ve vesmíru
But after the completion of the first dozen microbial genomes , about half the genes remained unidentified - - a level that has persisted through the first hundred genomes to be completed , including the human genome . Po dokončení první desítky mikrobiálních genomů stále nebyla určena přibližně polovina genů - a tato míra přetrvávala v celé první stovce dokončených genomů , včetně genomu lidského
But the inherent value is immeasurable : the ability to grasp who we are , where we came from , and what genes we humans have in common with the rest of the living world . Inherentní hodnota je ovšem nevyčíslitelná : příležitost pochopit , kdo jsme , odkud pocházíme a které geny my lidé sdílíme s ostatním živým světem
Britain will not sign up to a Europe going off the deep end and the US will not link and fix its currency to the euro unless things get so bad in America that a protectionist like Richard Gephardt becomes president . Británie se neupíše Evropě , právě na sobě páchající sebevraždu , a USA nesváží svoji měnu s eurem , alespoň dokud na tom nebude Amerika tak zle , aby se protekcionista jako je Richard Gephard mohl stát prezidentem
But that must wait until the money is actually there , a few years from now . Ale toho se dočkáme teprve poté , co bude skutečně reálně zavedena , tedy až za několik let
But forget about fixing North - Atlantic exchange rates and the Yen . Ale zapomeňme na pevné severo - atlantické směnné kurzy a jen
Brazil thinks it can get by announcing that it will never devalue and nobody believes it - real interest rates are 30 % because devaluation is just around the corner . Brazílie si myslela , že může téhož dosáhnout pouhým oznámením , že nikdy nedevalvuje , a nikdo jí nevěřil – skutečná úroková míra je 30 % , protože devalvace je už za rohem
But they crashed when the Yen tumbled . Ovšem zkrachoval až když prudce klesl jen
Both governments rightly point out that there is no such thing as coordination . Obě vlády správně zdůraznily , že nic takového , jako je tato koordinace , neexistuje
But America will not accept exchange rate arrangements that jeopardize its prosperity . Amerika přece nepřistoupí na dohody o směnných kursech , které by ohrozily její prosperitu
Bringing Japan into the discussion is absurd . To , že se do této debaty zatahuje i Japonsko , je absurdní
But the IMF has failed to support aggressive measures to restore currency credibility . Ale MMF neuspěl ani při podpoře agresivních opatřeních , jež měly vést k obnově měnové kredibility
But the talk drones on and on without any change being decided upon . Jednání se táhnou , výsledek žádný
But it did take long before the corporatism underpinning Germany ' s economic model reasserted itself . Jenomže ono trvalo dost dlouho , než se korporatismus , který je oporou německého ekonomického modelu , prosadil
But have living standards in the US raced ahead ? Zaznamenala však podobný růst také americká životní úroveň ?
But the difference goes further : America has overcome it ' s # 1 enemy of the past , inflation while Germany has lost the battle against its great enemy , unemployment . V rozdílech můžeme pokračovat : Amerika porazila svého nepřítele číslo jedna , inflaci , zatímco Německo prohrálo boj se svým úhlavním nepřítelem , nezaměstnaností
But today Germany , like Japan , is merely a finalist in midlevel technology . Ale dnešní Německo , stejně jako Japonsko , je pouze finalistou v technologiích střední třídy
But the shift to the frontier of \ cool \ and \ soft \ and \ high \ tech defies Germany ' s disciplined and ingrained engineering culture , the organization of business where administrators predominate over greedy entrepreneurs . Jenže posun směrem ke \„ cool “ a \„ soft “ a \„ high “ technologiím naráží na německou disciplinovanou a hluboce zakořeněnou technickou kulturu , organizaci obchodu , kde administrativa má převahu nad ziskuchtivými podnikateli
But the most important role now lies clearly with the chairman of the U . S . Federal Reserve , Mr Alan Greenspan ; he is essential if and when a confidence crises hit asset markets ; he is essential to keeping credit lines open and markets from freaking out . Ale nedůležitější roli nyní bezesporu hraje předseda Centrální banky USA , jinak předseda Federálních rezerv , Alan Greenspan ; ten je nezastupitelný vždy , když kapitálové trhy zasáhne krize důvěry ; je nenahraditelný při udržování otevřených úvěrových sítí , stejně jako při ochraně trhů před mimořádnými zvraty
But is this too good to be true ? Of course , another emerging market might fall into crisis . Samozřejmě je , protože leckterá další nově se rozvíjející ekonomika může zkolabovat
But by now we know that , given the right policy mix , emerging markets mend almost faster than they falter . Ale od nynějška už víme , že když je jim dostane správného mixu správných politik , nově se rozvíjející trhy jsou schopny se zotavit snad ještě rychleji , než jim trvalo jejich klopýtnutí
But there is no reason for stocks to rise forever : at the slightest sign of inflation trouble stock prices will implode fast . Ale není jediný důvod , aby akcie rostly donekonečna : při nejmenším náznaku inflace se potíže s cenami akcií rychle dostaví
But this may be more than fiction . Ale možná , že nakonec půjde o víc , než jeden katastrofický scénář
But do not believe it , people will say ; the ingredients are exaggerated , the disaster is not about to come . Ale třebaže je to k neuvěření , lidé budou stále tvrdit , že váha jednotlivých problémových součástí systému je nadnesena a že ke katastrofě nedojde
By any traditional definition , there is a bubble . Dle jakékoliv tradiční definice jde o stav nestabilní
But on the demand side , gains in the stock market of the past 2 years keep pushing up spending and hence growth . Ovšem na straně poptávky příjmy z kapitálového trhu za poslední 2 roky udržují tlak na výdaje , a tím i růst
But this scenario may be too benign . Ovšem tento scénář může být příliš příznivý
But more likely this time is different people will say - famous last words to remember if the prognosis is wrong . Ale mnohem pravděpodobnější je , že lidé si řeknou , že tentokrát je to jiné – známá fráze , kterou slýcháváme vždy , když je prognóza špatná
But there is one area that is worrying : public utilities and other systems including transportation and military installations . Například oněch zhruba deset miliard dolarů , vynaložených na bombardování Kosova letos na jaře , by mohlo pravděpodobně pokrýt náklady několikaletého vědeckého zkoumání na všech třech vakcínách dohromady !
But here , too , fears are probably exaggerated . Rozsah zájmu a pozornosti bohatého světa je příliš úzce zaměřený a příliš omezený
Budget deficits and printing money , effective in the short run , provide only limited answers . Rozpočtové deficity a tisky peněz , krátkodobě účinné prostředky , však dávají jen částečné odpovědi na všechny problémy
But competitiveness is an issue , too . Ovšem konkurenceschopnost je věru samostatná otázka
But for the other economies the decline in price levels ranges from 15 - 25 % , and to nearly 50 % in Indonesia . Ovšem ostatní ekonomiky zaznamenaly pokles cenové úrovně v rozmezí od 15 -25 % , až k téměř 50 % v Indonésii
But then , yet a few decades later and reinforced by longer life expectancy and sharply lower birth rates , the system goes bust : tax inflows are insufficient to balance the outflows in the form of payments to retirees . Ovšem potom , jen o několik desetiletí později , a navíc je vše posíleno prodloužením délky života a dramatickým snížením porodnosti , se systém finančně zruinuje : příjmy z výběru daní jsou nedostatečné , aby vyrovnaly výdaje v podobě výplat penzí
But these targets have been organized around the explicit public debt already on the books with absolutely no provision for the implicit debt implied by social security liabilities . Ovšem tyto cíle byly realizovány při zřejmém veřejném , a již i účetně evidovaném , zadlužení , bez absolutně nijakých opatřeních na minimalizaci potenciálních dluhů , vzniklých závazky sociálního zabezpečení
But Japan is no exception . Ovšem Japonsko není žádnou výjimkou
But , unlike Japan , it responds dramatically : the 1 - child - per - family rule has just been junked . Ale na rozdíl od Japonska , zareagovalo přímo dramaticky : nařízení o jednodětných rodinách bylo zrušeno
But it is also accomplished by privatization of social security such that the mandatory contributions are taken out of the hands of government and invested for the future rather than dissipated in current spending . A také je možné tohoto cíle dosáhnout privatizací sociálního zabezpečení , a to tak , že by byly povinné příspěvky odebrány státu a spíše investovány do budoucnosti , než aby byly promrhány současným utrácením
But there is even more good news , promising perhaps to turn the current upswing into something more durable . A to není všem dobrým zprávám konec , protože další positivní trendy slibují , že snad bude možné současnou konjunkturu přetvořit v cosi mnohem trvalejšího
But the most interesting new fact in European economics is surely the belief , hope , and perhaps reality , of economic restructuring on a variety of fronts . Ovšem tím nejzajímavějším novým rysem evropského hospodářství je nepochybně víra , naděje a snad i realita ekonomické restrukturalizace , rozvíjející se na mnoha frontách
Big companies , too , are in the game . Velké společnosti jsou rovněž ve hře
But change is taking place at last and , who knows , it might just become a new wave . Ovšem ke změně konečně dochází a kdo ví , může se nakonec přerodit v novou vlnu
But there is one great source of optimism : today Germany is the loser in Europe , viewed by the French and even Italians as the losers — overweight and immobilized by bureaucracy and regulation . Nicméně přesto existuje jeden velký zdroj optimismu : dnešní Německo je v Evropě ztracenou existencí , viděno jak Francouzi , tak dokonce i Italy , tedy rovněž ztroskotanci – a že jsou sami obtíženi a znehybněni balastem byrokracie a regulací
But it is unlikely this time : political uncertainty is already resolved since the PRI candidate Labastida is sure to enjoy a landslide victory . Tentokrát je to ale málo pravděpodobné : politická nestabilita je rozřešena , poněvadž je nanejvýš jisté , že kandidát strany PRI Labastida zvítězí na celé čáře
But that conclusion is dubious . Podobný závěr je ovšem ošidný
But this was music to a Japan trying to pursue its own agenda in Asia as well as to Dr . A pro Japonsko , které se pokoušelo dál postupovat vlastní cestou , to byla přímo rajská hudba
But stabilization has been nothing short of astounding . Ale rychlost , s jakou se dostavila stabilizace , byla prostě ohromující
But why give IMF strategies credit ? Every country followed much the same strategy ( including Malaysia , Dr . Za co tedy strategie MMF chválit ?
Buy the time it came to Brazil , at the end of 1998 and , again , early this year , everyone knew the script : new elections , a barely averted currency collapse , embarking on the IMF program , and a rapid rebound . Časem dospěla krize koncem roku 1998 a pak ještě jednou počátkem tohoto roku do Brazílie , a každý již znal scénář : nové volby , taktak odvrácený kolaps měny , nástup do programů MMF a pak rychlý odraz vzhůru
Bad news , indeed . Opravdu špatná zpráva
But given the single - minded assessment of Chavez given so far , there is room for a fresh look . Ale vezmeme - li v úvahu cílevědomost , kterou Chávez až dosud projevoval , máme důvod věřit v lepší vyhlídky
But how to achieve this is another matter altogether . Ovšem jak jí dosáhnout je pochopitelně zcela jiná věc
But this is not an issue of sweeping moves that will change the world from one day to the next . Problém ale není v dramatických pohybech , kterými by se svět ze dne na den změnil
But if it becomes a matter of individual worker choice – do I send a check or do I keep the money ? – union revenues and membership and power will shrink very rapidly . – příjmy odborů a členství v nich a jejich moc by se velice rychle scvrkla
But we should not be dissuaded from a sound economic approach to managing the world economy . Nicméně bychom tím neměli být odrazeni od zdravého ekonomického přístupu k řízení světového hospodářství
But it is the IMF and World Bank who are the focus of the demonstrators rage . Nicméně je to MMF a SB , jež se staly středobodem zuřivosti všech demonstrantů
But many poor countries have recently recovered from the impact such lunatic ideas , what a tragedy if that were to shoved back into poverty by returning to those tried - and - failed policies ; Ovšem mnoho chudých zemí se právě vzpamatovalo z dopadů takových šílených nápadů , a jaká by to byla tragédie , kdyby se tyto země měly znovu postrčit do propasti chudoby podobnými pokus / omyl politikami ;
But there is a silver bullet unlike any other which he can adopt and which can change Mexico dramatically : a currency board . Přitom ale drží v rukou eso , které může vyložit a které má moc budoucnost Mexika zásadním způsobem ovlivnit : měnovou radu
But a currency board will also help to start financial intermediation for the benefit of small and medium sized firms who have been starved of capital by the experience of recurrent crisis and bad credit . Ale měnová rada také napomůže zahájit finanční zprostředkování v zájmu malých a středních firem , které přišly o svůj kapitál v důsledku opakujících se krizí a zlých úvěrů
But for Western Europe the discussion seems more dubious . Nicméně v Západní Evropě se celá diskuse jeví mnohem nejistější , snad i pochybnější
But is it realistic to expect a rally from a currency that has been under siege since its birth ? Lze ale očekávat , že měna , která je pod palbou vlastně už od chvíle jejího početí , se vůbec někdy vzchopí ?
But the IPO soon sunk miserably . Mnohé z nich ale zanedlouho dopadly velmi nešťastně
But do current account constraints apply to major , financially stable countries ? Canada has run current account deficits for all but three of the last 50 years ; the US has done the same for 30 years . Například Kanada za posledních padesát let nevykázala schodek obchodní bilance jen třikrát ; podobně jsou na tom Spojené státy za období posledních třiceti let
But it is also plausible that lack of support for the euro and the ongoing US miracle will see the euro sink to exceptionally low levels of near . 80 and even less . Možné je ale i to , že díky nedostatku podpory eura a pokračujícímu americkému zázraku euro poklesne na mimořádně nízkou úroveň někde okolo hodnoty 0, 80 či dokonce méně
But right now ? Ale dnes ?
But the higher productivity growth and pressures to cut costs that result test a society ' s cohesion . Nicméně vyšší růst produktivity práce a tlak na krácení výdajů , který z něj plyne , představují těžkou zkoušku soudržnosti společnosti
But increased competition , restructuring , and new technologies inevitably displace workers . Ovšem zvýšená míra konkurenceschopnosti , restrukturalizace využívání nových technologií nevyhnutelně vytlačuje dělníky z jejich míst
But bad schools are not the result of skimpy education budgets . Nicméně špatné školy nejsou výsledkem lakotných školských rozpočtů
Brazil , your typical Latin American country looks pretty awful in this competition ; so do most Eastern European economies . Brazílie , typická latinskoamerická země , v této soutěži rovněž nedopadla moc dobře ; podobně je na tom většina východoevropských ekonomik
Bureaucracies , Shleifer concludes , impose hurdles mostly to set themselves up for rip - offs , bribes or safe , comfortable jobs . Přitom pokusy dokázat pozitiva vstupní regulace podnikání dopadají bezvýsledně
Because excessive entry regulation serves no other purpose , reforming governments should act : eliminate the obstacle course . A protože neúměrná vstupní regulace žádnému jinému účelu neslouží , měly by reformní vlády co nejdříve jednat a tento běh přes překážky jednou provždy zlikvidovat
Brazil once experimented with a minister of de - bureaucratization . Brazílie kdysi experimentovala s ministerstvem pro otázky debyrokratizace
Bureaucracy , however , is harder to kill . Avšak zahlušit byrokracii je mnohem obtížnější
But in a high inflation economy like Turkey , and in the context of high growth , a big depreciation would only have reignited inflation , knocking the country back into crisis . Ovšem v ekonomice s tak vysokou inflací , jako je Turecko , a navíc v kontextu vysokého růstu , by rozsáhlá devalvace jen znovu podnítila inflaci a stáhla by zemi zpět do krize
Bush Loses in the Supreme Court and America Wins Bush poražen u Nejvyššího soudu , Amerika vítězí
By holding that American apartheid violated the constitutional command of \ equal protection of the laws , \ the court struck a blow for justice at home and American strategic interests abroad . Míněním , že americký apartheid porušuje ústavní požadavek na \„ stejnou ochranu zákona \ , soud udělal službu jak spravedlnosti doma , tak americkým strategickým zájmům v zahraničí
But the majority opinion of Justice John Paul Stevens paid little heed to the Administration ' s parade of horribles . Většinový názor soudce Johna Paula Stevense ale věnoval jen málo pozornosti přehlídce hrůzy , již administrativa vykreslila
But the Supreme Court ' s rulings affirm the fundamental principle that even grave dangers do not warrant the sort of blanket deference to which the Bush Administration believes it is entitled whenever it utters the words \ war \ and \ terrorism . \ Výnosy Nejvyššího soudu ovšem potvrzují základní princip , že ani vážná nebezpečí neopravňují k takové paušální podřízenosti , na niž dle svého přesvědčení má Bushova administrativa nárok , kdykoliv vyřkne slova \„ válka \ a \„ terorismus \
Boeing versus Airbus may be the most interesting example . Nejzajímavější bude asi zápas mezi Boeingem a Airbusem
But this won ’ t be the last answer , although for the time being it will drive corporate restructuring and the managerial mind . Poslední odpověď to určitě není , i když je fakt , že tento americký model bude restrukturalizaci a manažerské myšlení pohánět ještě nějaký ten pátek
But all that is giving way to the question of what comes next . To vše ale rychle ustupuje otázce , co bude dál
But that is unlikely to be the source of trouble . To ale zdroj potíží zřejmě nebude
But no , don ’ t wait for collapse – not in stocks , not in confidence , not in credit . Žádný kolaps nepřijde – ani v akciích , ani v důvěře , ani v úvěrech
But this eagerness to declare the American model bankrupt is dead wrong . Je ale naprosto mylné tvrdit , že americký model zkrachoval
Businesses can fire or hire workers largely at will and there are no significant costs to massively trimming the payroll ( as we are now seeing with German - owned Chrysler ) . Podniky mohou propouštět nebo odstavovat zaměstnance od práce na základě svého vlastního uvážení , výrazné snižování mezd nijak významně nezvyšuje náklady ( jak jsme nyní svědky u Němci ovládané společnosti Chrysler )
But even Germany can ' t afford to expand the socialist stranglehold of labor on what is supposed to be a capitalist economy , for one day worker use and abuse of the political system will cannibalize economic substance . Ale ani Německo si nemůže dovolit podporovat tento socialistický stav , kdy se ekonomika , která by měla být kapitalistická , stává rukojmím pracujících , neboť toto jejich využívání a zneužívání politického systému jej jednou připraví o jeho ekonomickou podstatu
But as is the way with exchange rate - based programs , interest rates were indeed brought down and imports made cheap , creating a boom that undermined the viability of the disinflation strategy . A jak už to chodí s programy založenými na směnném kurzu , úrokové sazby se opravdu snížily a dovoz zlevnil , což samozřejmě podnítilo růst , jenž ale výrazně omezil možnosti dezinflační strategie
But stalling only assures that debts will grow , economic normalization is postponed and the final explosion at the end of ACT III even bigger . Avšak stagnace je pouze zárukou toho , že dluhy porostou , že ekonomická normalizace nenastane a že finále třetího dějství bude o to mohutnější
But criticism of the IMF not only comes from the American right . Kritiku MMF však není slyšet jen od americké pravice
Because the IMF is at a crossroads , now is the time for serious reforms , not a quick fix . Protože je MMF na křižovatce , nastal čas na skutečnou reformu , ne na dočasnou záplatu
But these are three difficult tasks to tackle if you are leading an economy mired in recession and confront a political establishment adamantly opposed to reform . Jenže úkoly to jsou nelehké , zvláště když ekonomika se potácí v recesi a politická garnitura jakékoli reformy vehementně odmítá
Both risks have been tested this year . Není náhodou dolar na nejlepší cestě zřítit se prostě jen kvůli své nenormálně vysoké váze ?
Both risks are now coming under control and so continuing strength for the dollar must be anticipated . Obě rizika se ale nyní daří zvládat , a tak lze očekávat posílení dolaru
But no matter how successful they were in their industry , manufacturers look at the economy from the rabbit hole up . Ale bez ohledu na úspěšnost ve svém oboru se producenti na ekonomiku vždy dívají z pohledu svého omezeného vidění
But that risk , like Secretary O ’ Neill ’ s careless tongue , is receding . Ale podobně jako O ’ Neillův neopatrný jazyk i toto riziko pomalu ustupuje
Both issues , however , will only effect those currencies at the margins . Obě záležitosti však jednu i druhou měnu ovlivní vcelku jen marginálně
But a sound valuation of a currency demands a sharp look at the policies that support that currency . Solidní zhodnocení této měny si ovšem bude muset vyžádat přísnou revizi politik , které ji podporují
Beyond the hype we now see high employment and a stable economy . Dnes , kdy už všechen humbuk opadl , vidíme vysokou zaměstnanost a stabilní ekonomiku
But will strong demand continue ? The recent tax cut , now being mailed to households , was intended to provide stimulus for continued , even higher , spending . Snížení daní , jehož oznámení v této chvíli putuje do všech amerických domácností , pravděpodobně nejen udrží , ale dost možná zvýší motivaci utrácet
Bad news about production and employment dominate the headlines , confidence is weak and capacity utilization is low . Novinovým titulkům vládnou nepříznivé zprávy o produkci a zaměstnanosti , důvěra je slabá a využití kapacity je nízké
But that should not surprise . To by nás ale nemělo překvapovat
But such estimates may now be too optimistic and a progressive downward recession may ensue for Europe as the US recession widens to the world economy . Pokud se ale americkou recesí nakazí celá světová ekonomika , zbude z těchto prognóz jen přehnaný optimismus a Evropa se ponoří do sestupné recese
Both could happen any day ; either would be enough to shock world prosperity in ways far more painful than what is happening now . K oběma událostem může dojít v podstatě kdykoli a každá z nich by byla natolik závažná , že by světové prosperitě zasadila ránu mnohem větší , než jakou prožíváme v současné době
But it is the nature of economics that when rot sets in so deeply , damage control often opens the door to utter collapse , as with Gorbachev ’ s reforms in the Soviet Union . Ekonomika je už ale taková , že když je systém skrznaskrz prohnilý , nápravná opatření dílo zkázy už jen obvykle dokonají – tak jako Gorbačovovy reformy v Sovětském svazu
But even the most hopeful observer must now concede that these dark scenarios are moving toward realization and that no good prevention strategy is in place . Ale teď musí uznat už i ten nejoptimističtější pozorovatel , že se tyto černé scénáře dostávají do produkce a že přitom nedisponujeme žádnou preventivní strategií
But it gets even worse when we recognize that in Europe many fewer hours are worked per person than in America . Věc se má ovšem mnohem hůř , uvědomíme - li si , že v Evropě odpracuje standardní zaměstnaný mnohem méně hodin než v Americe
By the time we look at output per hour worked , Europe shows a full reversal . Když se podíváme na hodinový výkon , celá situace se obrátí
By contrast , Japan , with its inefficient service sector , was way below the US or Europe , as was the UK . Naproti tomu Japonsko bylo díky své neúčinné sféře služeb mnohem níž než USA a Evropa
But that won ' t happen ; price level differences will not change much , the Euro notwithstanding . To se ale nestane : navzdory společné měně se cenové rozdíly moc nezmění
Both differences matter because they show that price equalization does not occur simply because a common currency exists . Z obou příkladů tedy plyne , že existence společné měny není důvodem k vyrovnávání cen
But the fewer the number of distributors , the less competition there is . Jenže čím méně distributorů , tím méně konkurence
But Deng wanted higher standards of living for every Chinese , even if inequality resulted . On ale chtěl vyssí životní úroveň pro každého Číňana , i kdyby to mělo přinést nerovnosti
But in the swing of the pendulum the excesses of yesterday will incite greater scrutiny and a tougher rulebook for business in the future . Až se vsak pomyslné politické kyvadlo uklidní , povedou dosavadní extrémy k zavádění pečlivějsích kontrol a přísnějsích pravidel podnikání
But to act in such a way will leave those doubtful of capitalism in even greater doubt . Takový přístup by vsak v těch , kdo o kapitalismu pochybují , zanechal jestě větsí pochybnosti
But distinctions must be made . Je ovsem třeba rozlisovat
By contrast the Enron affair involved impropriety and perhaps criminal conduct of just about anyone coming close to management . Naproti tomu v aféře Enron jde nečestnost a dost možná i zločinné jednání snad vsech osob , kteří se dostali do blízkosti managementu
But to imprison corrupt managers , regulators and politicians is an essential element of a functioning and respected capitalism . Uvěznit takové zkorumpované manažery , regulátory a politiky je ovsem zásadním aspektem fungujícího a respektovaného kapitalismu
Because capitalism redistributes aggressively , it is vital that there be trust , transparency and accountability . Poněvadž v kapitalismu se směle přerozděluje , jsou důvěra , transparentnost a zodpovědnost jeho nejdůležitějsími atributy
But the dollar is not the only issue atop currency market debates . Dolar ovsem není jediným tématem debat na měnovém trhu
But that would not be the story in Europe . V Evropě by to ovsem bylo jiné
But all this should not happen . K ničemu takovému by ale nemělo dojít
But there is very little pain in that - inflation won ' t rise , stocks won ' t fall , manufacturers would cheer . Toho se ale moc nehrozme - inflace nestoupne , akcie neklesnou , výrobci budou jásat
Because America has low inflation and is financially stable , the exchange rate is not the risk factor it was in the 1970 s . Poněvadž Amerika má inflaci nízkou a je finančně stabilní , směnný kurz dávno není tím rizikem , jakým byl v 70 . letech
Both countries recognize that if they refuse to sell America oil , other countries ( Russia and Mexico ) will take up the slack . Obě země jsou si dobře vědomy , že pokud odmítnou Americe prodávat ropu , na jejich místo okamžitě nastoupí další země ( Rusko a Mexiko )
But the real risk to oil is open hostilities or sabotage of oil installations . Skutečným rizikem , pokud jde o ropu , je ale otevřená agrese či sabotáže na ropných zařízeních
But it is one thing for Saudi Arabia not to join an embargo , and it is another to undercut oil politics by flooding the market in a pro - US move . Jedna věc je ale nepřidávat se k embargu , a úplně jiná rozvrátit ropnou politikou zaplavením trhu , natož v rámci proamerického gesta
But without more and deeper reforms , there will be too few of the preconditions for economic growth that lure investment - - without which no growth is possible . Avšak bez pokračujících zásadních reforem zde bude jen málo předpokladů pro ekonomický růst , který láká investice - bez nichž je růst samozřejmě nemožný
Brazil and Mexico are prime examples of countries that sold assets and borrowed rather than saved . Brazílie a Mexiko jsou prvotřídními příklady zemí , které prodávaly svůj majetek a půjčovaly si , místo aby šetřily
Bush Needs to Pay Attention to Mexico Bush potřebuje věnovat Mexiku pozornost
Back then President Bush said that he was deeply committed to a prosperous , free and democratic Latin America . Prezident Bush tenkrát řekl , že mu hluboce záleží na prosperující , svobodné a demokratické Latinské Americe
But While Latin American and Hispanic voters in the US appreciate his intermittent interest , the people living in Latin America now need more than sweet nothings whispered in their ears . Zatímco však latinskoameričtí a hispánští voliči ve Spojených státech jeho občasný zájem o ně oceňují , obyvatelé Latinské Ameriky nyní potřebují více než sladká a nic neznamenající slova
But to cement the success of the past , Mexico needs a commitment from the US that goes beyond warm words and friendly faces . Pro upevnění dosažených úspěchů však Mexiko potřebuje ze strany Spojených států projev zájmu , který by přesahoval hřejivá slova a přátelsky naladěné tváře
But Mexicans themselves are divided about what to do . Při jedné příležitosti dokonce vážil cestu na jih od řeky Rio Grande , aby to dokázal
By opposing a resolution that was unacceptable , Mexico helped craft one that was acceptable . Mexiko tedy hrálo podle pravidel a další latinskoamerické země se chtějí přesvědčit , že toto je způsob , jak mohou zvítězit
By rejecting a unilateral stance , Mexico enabled a multilateral outcome . Mexický prezident Vicente Fox vsadil na lepší vztahy se Spojenými státy a na politické scéně ho to něco stálo
But Mexico today does have interests - - including the price of oil - - and being on the Security Council allows it to defend them . Zdá se , že přístup prezidenta Bushe k Mexiku má přinést co největší symbolický efekt při co nejmenších výdajích
Big member states began to use the prospect of enlargement as a tool to reduce the influence of smaller states ; smaller states now struggle convulsively to avoid being marginalized . Velké členské státy začaly vyhlídku na rozšíření používat jako nástroj k omezení vlivu menších států ; a menší státy se křečovitě snaží , aby nebyly odsunuty na samý okraj
But there are dangers in this . Je zde ale riziko
By reinvigorating its axis with Germany , France seems intent on pushing forward proposals to strengthen the powers of big EU states . Francie , která zpevňuje svou mocenskou osu s Německem , bude , zdá se , podporovat návrhy na posílení moci velkých států EU
But they don ’ t disappear , and Darwin was so puzzled by this that he spoke of altruism as a problem that could prove fatal to his whole theory of evolution . Oni ovšem zůstávají a Darwina to natolik mátlo , že o altruismu mluvil jako o problému , který by se mohl ukázat jako fatální pro celou jeho teorii evoluce
Blood relatives are , by definition , very similar to one another . Pokrevní příbuzní jsou si z podstaty velice podobní
By helping your blood relatives , you are indirectly promoting the reproduction of copies of your own genes - copies that just happen to reside inside your kin . Když pomůžeme svým pokrevním příbuzným , nepřímo podporujeme reprodukci kopií svých vlastních genů – kopií , které se právě vyskytují u vašeho příbuzenstva
Blessed at the start with a very low inflation rate in the euro area , the common currency soon faced a series of one - off shocks . Obdařena na počátku velice nízkou mírou inflace v eurozóně , společná měna brzy čelila sérii jednorázových šoků
By the end of 2000 , oil prices had risen to levels not seen since the beginning of the 1990 ’ s . Do konce roku 2000 vyšplhaly ceny ropy na úroveň , jež byla naposledy zaznamenána na počátku 90 . let
But peace was the principal driving force in the minds of people like Schumann and Jean Monnet at the beginning of the European integration process , as it was for Helmut Schmidt and Valéry Giscard d ’ Estaing when they laid the foundations of the single currency and today ’ s European Central Bank . Avšak hlavní hnací silou v myšlení osobností , jako byli Schumann a Jean Monnet na začátku evropského integračního procesu nebo Helmut Schmidt a Valéry Giscard d ’ Estaing , již položili základy jednotné měny a dnešní Evropské centrální banky , byl mír
But the differences between Europe ’ s economies were never so dramatic as to form an insurmountable barrier to embarking upon the most ambitious project of all : adopting a common currency . Rozdíly mezi evropskými hospodářstvími však nikdy nebyly tak dramatické , aby vytvářely nepřekonatelnou překážku pro nejambicióznější projekt ze všech : přijetí společné měny
But an increasingly virulent and violent clash of cultures is emerging in Europe – particularly in France , Germany , Spain , and the Netherlands – between Islam and the humanitarian , Christian , and Jewish traditions . V Evropě , zejména ve Francii , Německu , Španělsku a Nizozemsku , se však objevuje čím dál virulentnější a násilnější střet kultur mezi islámem a humanitární , křesťanskou a židovskou tradicí
But the dictatorship of generals , sadly , was replaced by the dictatorship of an idea : macroeconomic stabilization . Diktaturu generálů však bohužel vystřídala diktatura myšlenky : konkrétně myšlenky makroekonomické stabilizace
But gene therapy has run up against a brick wall . Genová terapie však tvrdě narazila
By combining both stored and newly collected blood and tissue samples , and supplementing these with detailed genealogical charts and records , the biotechnology company believes that it has gained a head start in searching for genes that are implicated in human disease . Biotechnologická společnost věří , že kombinací uskladněných a nově odebíraných vzorků krve a tkání a jejich doplněním o podrobná genealogická schémata a záznamy získala náskok při hledání genů , jež mají na svědomí lidské nemoci
But early clinical studies revealed no compelling results , and an FDA advisory panel voted 9 to 3 against the drug ' s approval . Rané klinické studie však nepřinesly žádné přesvědčivé výsledky a poradní výbor FDA devíti hlasy ku třem odmítl lék povolit
But racialized drugs ? They may be coming soon , accompanied by the retrograde racial thinking - with its full range of dangerous assumptions and historical associations - that molecular biology was supposed to have dispelled . Už brzy se mohou objevit , doprovázeny zpátečnickým rasovým myšlením - s celou škálou nebezpečných předsudků a historických asociací - , o němž se mělo za to , že jej molekulární biologie rozptýlila
But this view ignores the possibility that the array of choices offered by chance to natural selection may be sufficiently extensive to allow an optimal or near - optimal solution to emerge , in which case the process is actually close to obligatory and reproducible under the prevailing conditions . Tento názor ovšem pomíjí eventualitu , že soubor možností , jež náhoda přírodní selekci předkládá , je dost rozsáhlý na to , aby dával možnost vzniku optimálního nebo téměř optimálního řešení ; v takovém případě by se proces za převládajících podmínek vlastně blížil procesu zákonitému a opakovatelnému
By definition , the science is based on the idea that the object of study is naturally explainable . Proč bychom jinak vysvětlení hledali ?
Beware those who say starting an internet business is easy . Mějte se na pozoru před lidmi , co tvrdí , že rozběhnout internetové obchodování je snadné
But although computers are diffusing a new form of literacy , they are incapable of satisfying all the intellectual needs they stimulate . Avšak přestože počítače šíří novou podobu gramotnosti , nejsou schopny uspokojit veškeré intelektuální potřeby , k nimž dávají podnět
But this book is as different as the first Shakespeare folio of 1623 is from the latest Penguin edition . Tato kniha je ale rozdílná zhruba stejně , jako se foliové vydání Shakespeara z roku 1623 liší od dnešního paperbacku
But many internet programs suggest that a story is enriched by successive contributions . Mnohé programy na internetu nicméně naznačují , že příběh lze vystavět také na základě po sobě jdoucích a na sebe navazujících příspěvků různých tvůrců
But there were as many Basin Street Blues as there were performances . Ve skutečnosti ale existuje tolik verzí Basin Street Blues , kolikrát byla tato skladba provedena
But there is a difference between infinite , unlimited texts and texts which can be interpreted in infinite ways but are physically limited . Je však rozdíl mezi nekonečným , neomezeným množstvím textů a texty , jež lze interpretovat nekonečným množstvím způsobů , jež jsou ale fyzicky omezeny
Besides , Hugo tells us “ Such a fall which astonished the whole of History , is it something without a cause ? Hugo jednou napsal : \„ Může takový pád , který úžasem naplnil celou historii , být bez příčiny ?
But the possibility of violence should not distract us from noticing that fundamentalist convictions also motivate positive political activism . Možnost vzniku násilí by však neměla naši pozornost odvádět natolik , že bychom si nepovšimli , že fundamentalistická přesvědčení také motivují pozitivní politický aktivismus
But , again , it is a tiny number . Znovu však opakuji , že jde o nepatrný počet
But , like right - wing Christians in the US , Islamists can be legitimate parts of a democratic political landscape . Islamisté však , tak jako pravicoví křesťané v USA , mohou být legitimní součástí demokratické politické krajiny
Before asking for a new Windows PC this holiday season , remember the old adage : “ Be careful about what you wish for . ” Než si během letošních svátků budete přát nové PC se systémem Windows , připomeňte si staré moudro : \„ Dobře uvaž , čeho si žádáš . “
But Microsoft doesn ’ t publicize it – or warn you if your Office 2007 file is about to become incompatible with older versions . Microsoft tomu ale nedělá publicitu – ba ani vás neupozorní , pokud váš dokument z Office 2007 ztrácí kompatibilitu se staršími verzemi
But that is not our world . Takový ale náš svět není
By surrounding himself by a group of young technocrats , he injected a badly needed sense of modernity into the campaign . Sám sebe oklopil skupinou mladých technokratů a vnesl tak do své kampaně tolik potřebný smysl pro modernost
Between 1993 and 1996 he was the World Bank ’ s Chief Economist for Latin America . V letech 1993 až 1996 byl hlavním ekonomem Světové banky pro oblast latinské Ameriky
But he has no experience in crisis management , major economic reforms , or crisis prevention . Nemá však žádné zkušenosti s krizovým managementem , velkými ekonomickými reformami ani krizovou prevencí
But the Yes backers could never articulate clearly why people should vote in favor of the Treaty . Nikdo ze stoupenců přijetí ovšem nedokázal jasně říci , proč by lidé při hlasování měli říci ano
But the fundamental consequences of the upcoming referendum for Europe need to be clearly impressed upon Irish voters , so that no one can later claim that they did not know what was at stake . Irské voliče je ovšem potřeba jasně přesvědčit o zásadních důsledcích , jež bude nadcházející referendum mít pro Evropu , aby později nikdo nemohl tvrdit , že neměl potuchy , co bylo v sázce
But - - and this is crucial - - the Danes were told in no uncertain terms that a second No vote would lead to a situation where Denmark would have to leave the Union . Co je ale podstatné je to , že Dánům bylo řečeno - a to v nikterak nejasných slovech , že druhé odmítnutí by vedlo k situaci , v níž by Dánsko muselo Unii opustit
But they would not be permitted to impose their will upon their partners . Svolení k tomu , aby svou vůli vnutili svým partnerům , už by ale nezískali
But they cannot be allowed to stop the enlargement process . Nelze jim ovšem dovolit , aby zastavili proces rozšíření
But a democratically elected government should be judged on its politics , not on the rhetoric of a populist politician , however vulgar and repulsive . Ovšem demokraticky zvolená vláda by měla být souzena za svoje politické činy , a ne rétoriku svých populistických politiků , jakkoliv vulgární a odpudiví jsou
But when they act as in this case – without consultations with their diplomats and the Commission ( \ guardian of the Treaty \ ) – it begins to look like the sort of arrogance of power that makes European integration seem so frightening to a lot of people . Ale to , jak postupovali v tomto případě – bez jakýchkoliv konzultací se svými diplomaty a Komisí ( \„ strážcem Smlouvy “ ) – se začíná podobat jistému druhu příšerné arogance mocných , která , jak se zdá , způsobila , že mnoho lidí začalo evropské integrace děsit
Bringing into the EU applicant countries from Central and Eastern Europe , as well from the Baltic region , however , remains the single most important item on the European agenda in our time . Vstup kandidátských zemí ze střední a východní Evropy , a rovněž také z baltického regionu , do EU nicméně stále růstává tou nejdůležitější položkou v agendě evropské politiky současné doby
But the magnitude of the economic costs should not be exaggerated : after all , the aggregate GNP of the 10 applicant countries from the former communist bloc is smaller than the GNP of Holland ! Structural support to new members from current EU members , indeed , is expected to be less than 4 % of Dutch GNP . Ovšem velikost ekonomických nákladů by neměla být nijak zveličována : koneckonců , úhrnný HDP deseti kandidátských zemí z bývalého komunistického bloku je menší než HDP Holandska ! Očekává se proto , že strukturální podpora , poskytnutá novým členským zemím současnými členy EU , by měla být menší než 4 % holandského HDP
But if present EU members erect conditions on membership that are too harsh for newcomers to meet , they run the risk of creating a \ Catch - 22 \ situation . Ovšem , jestliže členské země EU vymezí takové podmínky na členství , které budou příliš tvrdé , než aby se s nimi mohly nově příchozí země vyrovnat , podstupují riziko vytvoření situace známé \„ Hlavy 22 “
Because fear in the face of danger is a normal human reaction , however , anyone who requests grounding cannot be crazy and so cannot be grounded . Nicméně , strach těch , jež čelí nebezpečí , je normální lidskou reakcí , proto každý , kdo žádá o to , aby mu byl zakázán start , nemůže být nenormální , a tak mu také nemůže být zakázáno létání
Bringing in Lithuania , Latvia , and Estonia would strengthen stability in the Baltic area , because the rules of the game would be crystal clear to everyone , both with regard to security and to human and minority rights . Vstup Litvy , Lotyšska a Estonska by nepochybně posílil stabilitu v celé Baltické oblasti , protože pravidla hry by byla krystalicky průzračná a každému srozumitelná , jak s ohledem na bezpečnost , tak i v oblasti lidských práv a práv menšin
But calls to reform can also be used as delaying tactics . Ale volání po reformách také může být zneužito coby zdržovací taktiky
But too little emphasis was put on the political arguments . Na politické argumenty se přitom ale poněkud pozapomnělo
But the Germans did it . Přesto to ale Němci udělali
But even stronger than this economic common - sense - argument is the political imperative : if we maintain a divided Europe , we will never reach the Europe of liberty and peace that was the original vision of the founding fathers that wrote The Treaty of Rome . Avšak mnohem silnější než onen praktický argument je tento politický imperativ : pokud zachováme rozdělenou Evropu , nikdy nedospějeme ke svobodné a mírové Evropě , jež byla původní vizí tvůrců Římské dohody
But some nations will be missing from the party . Některé státy se však slavnosti účastnit nebudou
By doing so she demonstrates the strong position her country has obtained as a member of NATO and the EU , and she will be the one riding the high moral ground . Tímto jednáním demonstruje silnou pozici , již její země získala coby člen NATO a EU , a bude tím , kdo získá morální převahu
But if we believe that – if we put a lid on history and leave it behind us – we run a risk that history will resurrect itself with all its horrors . Avšak jsme - li o tom přesvědčeni – tedy pokud historii přiklopíme pokličkou a necháme ji za sebou – , riskujeme , že dějiny se všemi svými hrůzami povstanou z mrtvých
But to the three Baltic countries the end of WWII led to half a century of occupation and lost opportunities . Pro tři pobaltské země však konec druhé světové války představoval začátek půlstoletí okupace a ztracených příležitostí
But too many people still have difficulties with acknowledging this pact for what it really was . Pro příliš mnoho lidí je však stále těžké uznat , čím tento pakt skutečně byl
But it is no surprise that coming to terms with history can be damnably difficult . Není však žádným překvapením , že vyrovnat se s dějinami může být zatraceně těžké
But I would still prefer to call it “ A Clash of the Misinformed . ” Já bych ho přesto raději označil za \„ střet neinformovaných “
But self - censorship is practised all the time by sensible people . Rozumní lidé však autocenzuru uplatňují neustále
But if we do not stand up to them we all run a grave risk of repeating some of history ’ s great mistakes . Pokud se jim však nepostavíme , hrozí nám všem značné riziko , že zopakujeme některé obrovské dějinné chyby
But it is also true that the northern Turkish part of Cyprus is denied access to free trade and other benefits from EU - membership . Je ovšem také pravda , že severní , turecké části Kypru je upírán přístup k volnému obchodu a dalším výhodám členství v EU
But the Greek Cypriots voted against the plan because their leaders did not live up to the implicit deal with the EU to support it . Řečtí Kypřané ovšem hlasovali proti plánu , neboť jejich předáci nedostáli implicitní dohodě s EU , že jej podpoří
But Turkish public support for EU membership has fallen dramatically as Turks have grown to feel that they are not being given a fair deal . Podpora EU však u turecké veřejnosti dramaticky opadla , jelikož Turci začali mít pocit , že se s nimi nejedná čestně
But they are reacting to the current situation . Reagují ovšem na současnou situaci
But the revolution petered out , former partners were soon at loggerheads , giving Yanukovich and his allies a chance to return to power . Revoluce ovšem odezněla a bývalí partneři byli brzy na kordy , což Janukovyčovi a jeho spojencům dalo šanci na návrat k moci
But political leaders in the EU are merely succumbing to ill - informed fears . Političtí lídři v EU se ovšem pouze poddávají nepodloženým obavám
But the EU ’ s old members have brought on an enormous sense of disappointment by ignoring its new members ’ security concerns in favor of preserving their own ties with Russia , particularly in cutting energy deals that they think will assure them of supplies . Staré členské země EU ovšem vyvolaly obrovský pocit zklamání , když ignorovaly bezpečnostní obavy nových členů , poněvadž si chtěly zachovat vlastní vazby s Ruskem , zejména při uzavírání energetických dohod , o nichž se domnívají , že jim zabezpečí zásobování
Both countries suffer from Russian trade embargoes on their most important export products – wines and foodstuffs . Obě země trpí ruským obchodním embargem na své nejvýznamnější produkty – vína a potraviny
But this argument overlooks the fundamental difference between Kosovo and the situation in all other areas with large national minorities . Tento argument však přehlíží zásadní rozdíl mezi Kosovem a situací ve všech ostatních oblastech s početnými národnostními menšinami
But , by using its energy resources and recovered confidence to fuel instability and discord , it is seeking to expand its sphere of interest – an outcome that can be averted only by a unanimous and determined EU response . Využíváním svých energetických zdrojů a obnovené sebedůvěry k podněcování nestability a neshod však usiluje o rozšíření své zájmové sféry – což je důsledek , který lze odvrátit jedině jednomyslnou a rozhodnou reakcí EU
But EU - enlargement alone will not do the trick . Ale samotné rozšíření Evropské unie tomu nemůže pomoci
But private business can only meet that challenge if governments are prepared to remove the many barriers that exist to growth and free trade . Soukromý podnik ale tuto výzvu může přijmout jen tehdy , budou - li vlády připraveny odstranit četné bariéry , jež brání růstu a volnému obchodu
But it is vital to move quickly beyond rhetoric if we are to deal effectively with Europe ' s \ Northern Dimension . \ Chceme - li však účinně zvládnout \„ Severní dimenzi “ Evropy , bude neméně důležité rovněž odpoutat se od pouhých slov
Better than most people , the Irish should understand the importance of the EU in lifting poor and relatively isolated countries into the modern , affluent world . Smyslu Evropské unie v pozdvihování chudých a relativně izolovaných zemí do moderního , bohatého světa by Irsko mělo rozumět lépe než kdokoli jiný
But it can be lost for a long time if Europe ’ s leaders fail in their test of leadership . Můžeme však o ni nadlouho přijít , pokud evropští vůdcové neprojdou zkouškou vůdcovských schopností
But the resignation of the Kok government does not deal with the disgrace of Srebrenica . Byl jsem vždy skeptický k rétorice ,, jednotné \ zahraniční politiky EU
before they could try to get on with their lives . Pak Francie vytvořila s Německem pár
But serious as it is , that should be seen as a temporary problem . Evropská unie se musí zasadit o bližší spolupráci s ruskou vládou a Kaliningradskou oblastí na plánování budoucnosti enklávy - budoucnosti , jež bude vycházet z detailního plánu integrace Kaliningradu do regionu Pobaltí jako celku
By putting paid to any revanchist tendencies in Russia concerning the Baltics , Europe is made a safer place , and Russia is helped in its effort to redefine itself as a national state and not an empire . Revanšistickým tendencím vůči Pobaltí byla v Rusku učiněna přítrž : Evropa se tak stala bezpečnějším místem a Rusku bylo pomoženo v jeho změnit se z impéria v národní stát
But this is no cause for complacency . Avšak neradujme se příliš
But determination and political will has now made the dreams come true . Odhodlanost a politická vůle dokázaly tento sen proměnit ve skutečnost
But instead of turning to philosophy , they are using drugs and surgery . Namísto obratu k filozofii však užívají léky a podstupují chirurgické zákroky
Being in touch with one ' s inner feelings , desires , and aspirations is now seen as a necessary part of living a fully human life . Kontakt s vnitřními city , tužbami a aspiracemi je dnes pokládán za nezbytnou součást prožití plného lidského života
But once a pharmaceutical company develops a treatment for a psychiatric disorder , it acquires a financial interest in making sure that doctors diagnose the disorder as often as possible . Jakmile však nějaká farmaceutická společnost vyvine lék na určitou psychiatrickou poruchu , má finanční zájem na tom , aby lékaři tuto poruchu diagnostikovali co nejčastěji
But what we see instead is a gradual emergence of behavioral innovations in and outside Africa between 300,000 and 20,000 years ago . Místo toho jsme ale svědky postupného vývinu behaviorálních inovací v Africe i mimo ni před 300 tisíci až 20 tisíci lety
Blade technologies then disappeared and reappeared cyclically in these areas , and in some regions , such as Australia , they only appeared a few thousand years ago . Techniky využívající čepelí se pak v těchto místech vytrácely a znovu objevovaly a v některých regionech , například v Austrálii , se objevily teprve před několika tisíci lety
But there is enough evidence to believe that both anatomically modern humans and Neanderthals began burying their dead 100,000 years ago - and probably before , as suggested by the recent dating at 160,000 years of a Neanderthal burial site at Tabun , Israel . Existuje ovšem dostatek důkazů opravňujících k přesvědčení , že jak anatomicky moderní lidé , tak neandrtálci začali své mrtvé pohřbívat už před 100 tisíci lety - a zřejmě dříve , jak naznačuje nedávný odhad stáří neandrtálského pohřebiště v izraelském Tabunu na 160 tisíc let
But these innovations do not seem to have been widespread . Zdá se však , že tyto inovace nebyly rozšířené
But I doubt that this gap is evidence of different cognitive abilities . Pochybuji však , že tento rozdíl je důkazem rozdílnosti kognitivních schopností
But this does not imply that modern behavior must have developed in a single species . To však neznamená , že se moderní chování muselo vyvinout u jediného druhu
But they will not work for long . Nebudou však fungovat dlouho
But few of Putin ' s promises have been fulfilled . Z Putinových slibů toho však zatím bylo splněno jen málo
But this is a bad bet . To je ovšem špatná sázka
By creating independent courts , securing property rights , and collecting fair taxes , the state is crucial for making the environment favorable for business . Vytvářením nezávislých soudů , ochranou vlastnických práv a výběrem spravedlivých daní sehrává stát klíčovou roli při tvorbě vhodného prostředí pro podnikání
But to attribute the performance of Russian business to the efforts of the state is the same as attributing a writer ' s work to his editor , or even to his censor . Připisovat výkony ruských podniků úsilí státu je ovšem totéž jako připisovat spisovatelovo dílo jeho redaktorovi , či dokonce cenzorovi
But you can manipulate their understanding of it : who are the authors of growth , the Khodorkovskys or the Putins ? Growth , it seems , is attributed here not to those who produce it , but to those who punish it . Lze ovšem zmanipulovat jejich vnímání růstu : kdo se o růst zasloužil , Chodorkovští , nebo Putinové ?
By looking at monuments , we feel how a nation - state affirms its continuity . Při pohledu na pomníky cítíme , jak národní stát potvrzuje svou kontinuitu
But symmetrical evil does not mean symmetrical memorialization . Souměrné zlo ale neznamená souměrnou připomínku
By matching the number of skeletons and their gender , every \ shooting protocol \ was identified with a certain grave . Porovnáním počtu koster a jejich pohlaví byl každý z \„ protokolů o zastřelení \ přiřazen k určitému hrobu
But Russian memory is also subject to Western - style postmodernist mockery . Ruská paměť ale podléhá i postmodernímu zesměšňování po vzoru Západu
Banknotes expire . Bankovky jednou doslouží
by locals – will now be used only in other Důvodem pro zrušení voleb v Rusku se stala nutnost boje proti terorismu
But why would they ? Proč by se ale měnila ?
But classical empires learned not to do it to colonized people . Klasická impéria se však naučila se tak ke kolonizovaným národům nezachovat
But Chechnya , obliging as it is , is small , poor , and idiosyncratic . Avšak Čečensko , třebaže svým způsobem laskavé , je malé , chudé a svérázné
But Ukraine has a virtual monopoly on delivery , so Russia blinked in this standoff as soon as gas supplies to Western Europe dropped . Ukrajina ale má praktický monopol na tranzit , takže Rusko z této slepé uličky vycouvalo , jakmile poklesly dodávky do západní Evropy
But , because the Kremlin does not trust its own stocks and bonds , the Stabilization Fund invests in Western securities . Avšak poněvadž Kreml nedůvěřuje svým vlastním akciím a dluhopisům , Stabilizační fond investuje do západních cenných papírů
But inflation still grows , as do real estate prices . Inflace ale nadále roste , stejně jako ceny nemovitostí
But , while machines work everywhere , managers must abide by local traditions and belong to indigenous social networks . Zatímco však stroje fungují všude stejně , manažeři se musí řídit místními tradicemi a zapadat do domorodých společenských kruhů
But if your instincts betray you , you go back to even deeper ones . Pokud vás však zradí instinkty , uchýlíte se k instinktům ještě hlubším
Boris Yeltsin forbade party cells in state - controlled institutions by decree . Boris Jelcin zakázal dekretem činnost stranických organizací ve státem kontrolovaných institucích
But it is useful to recall that the university has been accused of subverting its own ideals and social role since time immemorial , yet what in the past initially looked to many like a conflict of interest often later came to be viewed as a confluence of purposes . Připomeňme si ale , že vysoké skolství jako takové bylo odedávna obviňováno z porusování svých vlastních ideálů a společenské role , přitom vsak to , co zpočátku mnohým připadalo jako střetávání zájmů , bylo nakonec vnímáno a přijato jako sbíhání rolí
But even in these cases , if universities take a strong stand for openness , companies usually agree , and technology - transfer offices have dramatically reduced the time needed to file an intention to patent . Ale i v těchto případech , pokud si vysoké skoly zakládají na otevřenosti , firmy obvykle souhlasí a střediskům pro přesun technologií do praxe se podařilo minimalizovat čas potřebný k registraci patentu
But the sooner we adapt to the new academic mission that has already begun re - defining the university , the better we will be able to isolate and minimize the risks identified by its critics . Ale čím dříve se přizpůsobíme novému akademickému poslání , které už dnes mění smysl a účel vysokého skolství , tím lépe budeme schopni hledat a minimalizovat rizika , o nichž hovoří kritici
BEIJING : China now appears to be the country with the most notorious reputation for corporate piracy . BEIJING : Čína je nyní , jak se zdá , zemí notoricky známou pro korporativní piráctví
But intellectual / corporate piracy is not confined to Asia . Ale korporativní piráctví není omezeno pouze na Asii
But to decrease health expenditures on grounds of “ cost - effectiveness ” makes little sense in the midst of an epidemic . Snižování výdajů do zdravotnictví na základě efektivity ale nedává příliš smysl uprostřed epidemie
But to amnesty sick prisoners while making no provisions for their care after release is a favor to no one ; it only invites a more rapid spread of drug - resistant tuberculosis . Ovšem amnestovat nemocné vězně a nepostarat se přitom o jejich zdravotní péči po propuštění nedělá službu nikomu ; přispívá to jen k rychlejšímu šíření rezistentní tuberkulózy
Both the PLO and Israeli militant groups active at the time of Israel ’ s creation moved away from violence once the international community engaged them . OOP i izraelské radikální skupiny činné v době vzniku Izraele se odchýlily od násilí , jakmile je mezinárodní společenství zapojilo do dění
But , after years of success , TB is making a comeback . Po letech úspěchů se však TBC znovu vrací na scénu
Boris Fedorov Boris Fedorov
But no economics diploma is needed to understand that today ' s upturn results mostly from a fourfold devaluation of the ruble and big increases in prices for commodities such as oil . Ovšem není třeba žádného velkého ekonomického vzdělání , aby bylo zřejmé , že dnešní obrat je více méně výsledkem čtyřnásobné devalvace rublu a obrovského zvýšení cen takových komodit jako je ropa
Boris G . Fedorov is a former Minister of Finance of the Russian Federation . Dr . Boris G . Fedorov je bývalým ministrem financí Ruské federace
Boris Fedorov Boris Fedorov
But secret deals with Media / Most are but the tip of the iceberg . Tajné dohody s Media / Mostem jsou ovšem jen špičkou ledovce
Because the Government has not sufficiently liberalized domestic gas prices , manipulation is easy . Protože vláda nedostatečně liberalizovala domácí ceny plynu , je manipulace snadná
Boris Fedorov is a former Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Russian Federation . Boris Fedorov je bývalým vicepremiérem a ministrem financí Ruské federace
Both India and Pakistan are nuclear powers , and the history of bloody warfare between them presents a major and ongoing security threat to South Asia . Jak Indie , tak Pákistán je jadernou mocností a historie krvavých střetů mezi nimi představuje pro jižní Asii ohromnou a trvající bezpečnostní hrozbu
But in today ' s Europe , an successful electoral platform includes shutting out immigrants ( especially poor or black ones ) , abandoning multiculturalism in favor of \ cultural integration , \ limiting access to social welfare , halting or reversing the progress of European unification , and pouring police onto the streets . V dnešní Evropě má ale úspěch taková volební platforma , která se brání imigrantům ( zvlášť chudým a černým ) , upouští od multikulturalismu ve prospěch \ kulturní integrace \ , omezuje přístup k sociální pomoci , zastavuje či dokonce obrací postup evropského sjednocování a žene do ulic policii
But within , or alongside it , is a new kind of populism , unclassifiable in traditional terms . Ovšem uvnitř něj , či podél něj se rodí nový druh populismu , který zatím nelze zařadit do žádné kategorie
Branded as a racist , he replied , \ I like Moroccan boys : I sleep with them . \ Když ho označili za rasistu , odpověděl : \ Mám rád marocké chlapce : spávám s nimi . \
But old right - wing planks formed much of his platform . Jeho platforma však byla přece jen z velké části postavena ze starých pravicových fošen
But behind it all lurked his misrepresentation of xenophobia as patriotism and his rejection of immigrants , not as black or brown , but as culturally backward . Zpoza toho všeho ale pořád vyčuhovalo jeho zkreslené chápání xenofobie jako patriotismu a jeho odmítání imigrantů nikoli jako lidí černých nebo žlutých , ale jako kulturně zaostalých
But modern does not mean moderate . Ale moderní neznamená umírněný
But worse still , in troubled times conventional Euro - politicians instinctively reach for consensus , cohabitation , and coziness . Ba co víc , v nepokojných časech tradiční europolitici instinktivně hledají konsensus , koexistenci a pohodlnost
But it must be resisted , because domestic peace depends on mutual respect for cultural plurality , because Europe ' s changing demographic profile demands more open borders , not a gated continent , and because the new right ' s inherent chauvinism is irreconcilable with the EU ' s survival and success . Tomu je ale třeba zabránit , protože vnitřní mír je závislý na vzájemném respektování kulturní rozmanitosti , protože měnící se demografický profil Evropy si žádá otevřenější hranice , ne uzavřený kontinent , a protože nový pravicový šovinismus je neslučitelný s přežitím a úspěchem Evropské unie
But mentioning a specific religious tradition in Europe ' s Constitution is dubious . Zmiňovat konkrétní náboženskou tradici v evropské ústavě je ale sporné
Back then , Muslim thinkers contrasted the decline of their own societies with Europe ' s dynamism , a particularly painful distinction in light of European successes in colonizing large parts of the Muslim world . Muslimští myslitelé tehdy stavěli do protikladu úpadek vlastních společností s dynamikou Evropy , což bylo ve světle úspěšné evropské kolonizace rozsáhlých částí muslimského světa mimořádně bolestné poznání
But their influence was powerful and lasting , and extended in directions that they could not have anticipated . Jejich vliv však byl silný a trvalý a rozšířil se i do směrů , které nemohli předpokládat
Both conservative traditionalists and radical fundamentalists were drawn to political activism and came to regard the modern state as a means to liberate Muslims from foreign domination and to re - Islamicize society through a revival of Islam ' s original norms . Konzervativní tradicionalisté i radikální fundamentalisté byli přitahováni k politickému aktivismu a na moderní stát začali nahlížet jako na nástroj k osvobození muslimů od zahraniční nadvlády a k reislamizaci společnosti prostřednictvím oživení původních norem islámu
By engaging fully with the main currents of modern thinking , their contemporary successors seek to better understand how universal principles can be expressed through Muslim tradition . Jejich současní následovníci se plným přejímáním hlavních proudů moderního myšlení snaží lépe pochopit , jakým způsobem lze prostřednictvím muslimské tradice vyjadřovat univerzální principy
But many among the public and in the media want more . Avšak mnozí představitelé veřejnosti a médií chtějí víc
But experience has proven that this approach leads nowhere . Zkušenost však prokázala , že tento přístup nikam nevede
But adopting the terrorists ’ interpretation of events conceals the reality of this conflict . Avšak přijímáním výkladu událostí , který používají sami teroristé , se ztrácí realita tohoto konfliktu
But such an initiative can succeed only if the American administration assumes leadership among the Western nations and sits down at the negotiating table with Iran . Taková iniciativa však může uspět , jedině pokud se vedoucí úlohy mezi západními státy ujme americká administrativa a zasedne s Íránem k jednacímu stolu
But the consequences of a military adventure in Iran would far surpass those of the war in Iraq . Důsledky vojenského dobrodružství v Íránu by ovšem dalece překonaly dopady války v Iráku
But they should offer this only on two strict preconditions : that the military option be taken off the table , and that all parties involved – including the US – enter into direct negotiations with Iran . Nabídnout by to však měli jen za dvou nekompromisních předpokladů : totiž že vojenské řešení bude staženo ze stolu a že všechny zúčastněné strany – včetně USA – vstoupí do přímých jednání s Íránem
But , in criticizing Putin , the West should be mindful of his domestic support . Západ by však měl při kritice Putina brát v potaz jeho domácí podporu
But we are light years away from a new Cold War . Od nové studené války nás však dělí několik světelných let
But it is also hard to understand , why the US needs this decision now . Zároveň lze však jen těžko pochopit , proč USA potřebují učinit toto rozhodnutí právě nyní
But the world must not allow their freighted narratives about the past to cloud our actions to build a better future . Svět však nesmí dovolit , aby jejich obtěžkaná líčení minulosti vrhla stín na naše snahy o vybudování lepší budoucnosti
But this does not mean that the international community and the EU should now leave Kosovo to its own devices . To však neznamená , že by teď mezinárodní společenství a EU měly Kosovo ponechat jen s jeho vlastními prostředky
But the price of the EU ’ s support cannot be changed : the major war criminals Ratko Mladic and Radovan Karadzic must be delivered to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia ( ICTY ) in The Hague . Cenu za podporu EU ovšem nelze změnit : hlavní váleční zločinci Ratko Mladić a Radovan Karadžić musejí být předvedeni k Mezinárodnímu trestnímu soudu pro bývalou Jugoslávii ( ICTY ) v Haagu
But the worst was yet to come . To nejhorší však mělo teprve přijít
But military intervention in Darfur without the Sudanese government ’ s consent is not an option today . Vojenská intervence v Dárfúru bez souhlasu súdánské vlády však dnes není alternativou
By imposing them , Europe would finally take a real step towards stopping the killing in Darfur and extending meaningful help to its people . Jejich uvalením by Evropa konečně učinila reálný krok k zastavení zabíjení v Dárfúru a k poskytnutí smysluplné pomoci tamnímu lidu
But politically it is a dwarf – and shrinking . Politicky ale představuje trpaslíka – a ještě se zmenšuje
But the fundamental direction will be correct , and there will be real cause for optimism . Základní směřování ale bude správné a bude tu skutečný důvod k optimismu
But no real miracles occurred ; instead , the G 8 will need a miracle not to lose its relevance . K žádnému skutečnému zázraku ale nedošlo ; naopak , sama G - 8 bude zázrak potřebovat , aby neztratila svůj význam
Because of Bush ’ s perceived impotence , Americans believed that no real decisions could be taken at this summit . Kvůli Bushově domnělé neschopnosti byli Američané přesvědčeni , že na tomto summitu nemohou padnout žádná skutečná rozhodnutí
But translated into everyday speech , “ examine ” and even “ seriously examine ” Tento kompromis je prý plodem tvrdošíjných vyjednávání
But otherwise the G 8 only reaffirmed the decision they had taken two years ago in Gleneagles , Scotland . Jinak ovšem skupina G - 8 potvrdila rozhodnutí , které učinila před dvěma lety ve skotském Gleneagles
But two steep hurdles still need to be overcome : the intergovernmental conference and ratification through the national parliaments or by means of a referendum in all member states . Je však ještě třeba překonat dvě příkré překážky : mezivládní konferenci a ratifikaci národními parlamenty nebo prostřednictvím referenda ve všech členských státech
But still , last Friday the EU took a decisive step in the right direction . Přesto však EU minulý pátek udělala rozhodný krok správným směrem
But , ever since the sixteenth century , the center has played the main role in shaping Russian history , and now looks to be no different . Ústřední moc však v ruských dějinách hraje hlavní úlohu už od šestnáctého století a teď se , jak se zdá , nikterak neliší
But in practice , the entire system is subject to control by the president . V praxi ale celý systém podléhá kontrole prezidenta
But this also will require successful political modernization , which means nothing less than constraining the power of the center . To však bude vyžadovat také úspěšnou politickou modernizaci , což neznamená nic jiného než omezení centrální moci
But the US cannot withdraw without sending the entire region into chaos . USA se ale nemohou stáhnout , leč by celý region přenechaly chaosu
But even if Iraq does fall apart after US withdrawal , it will be of vital importance to contain the consequences of its disintegration within Iraq ’ s own borders . Ale i když se Irák po stažení USA rozštěpí , bude nesmírně důležité zadržet důsledky jeho rozpadu na iráckém území
But with appropriate preparation , a regional solution is possible , and , of all the parties involved , Syria is uniquely positioned to help bring it about . S řádnou přípravou je ale regionální řešení možné a mezi všemi zúčastněnými stranami , jež by mohly přispět k jeho dosažení , je v jedinečném postavení Sýrie
But it would be a decisive first step toward changing the regional balance of power that would enable the stabilization of Iraq and the region as a whole . Jednalo by se však o první rozhodný krok směrem ke změně regionální rovnováhy moci , která by umožnila stabilizaci Iráku a regionu jako celku
By mid - century , the lives of seven billion people might be governed by its laws . Do poloviny století by se jejími zákony mohly řídit životy sedmi miliard lidí
But China has 1 . 3 billion people . Ale Čína má 1,3 miliardy obyvatel
But one might conclude from the bizarre debates we engage in about climate change that what the world needs is a change in its political and psychological mood , rather than a profound social and economic transformation . Z podivných debat , do nichž se ohledně změny podnebí pouštíme , by se ale dalo usoudit , že svět nepotřebuje hlubokou sociální a ekonomickou transformaci , nýbrž proměnu politické a psychologické nálady
But the solution to the challenge of global climate change is as plain as day . Řešení výzvy globální změny klimatu je ale nad slunce jasné
But the Germans , undaunted by it all , simply keep celebrating one great soccer party with their newfound friends from all over the world . Němci se ovšem , nezlomeni tím vším , nadále jednoduše radují na velkém fotbalovém večírku s nově nalezenými přáteli z celého světa
BERLIN - - Does history repeat itself , after all ? Recent developments in the Middle East suggest that the answer is “ yes , ” because the situation at the end of President George W . BERLÍN – Takže historie se přece jen opakuje ?
Bush ’ s tenure increasingly resembles that of Bill Clinton ’ s final year in the presidency . Poslední události na Středním východě naznačují , že tomu tak je , protože situace na konci funkčního období prezidenta George W . Bushe se čím dál víc podobá okolnostem posledního roku prezidentství Billa Clintona
Both presidents , at the end of their respective terms , sought to resolve one of the world ’ s most dangerous conflicts , while facing the threat that time was running out on them . Oba prezidenti se na konci svého pobytu v úřadu pokusili vyřešit jeden z nejnebezpečnějších konfliktů světa , přičemž čelili hrozbě , že jim vyprší čas
But this very political strength is precisely what both the Israeli and Palestinian governments lack . Avšak právě tato politická síla je přesně tím , co izraelská i palestinská vláda postrádají
But how much risk is Bush – without whom a real breakthrough will be impossible – prepared to accept ? Kolik rizika je ale ochoten přijmout Bush , bez něhož nebude skutečný průlom možný ?
But , then , this is the Middle East , where earlier breakthroughs grew out of defeat , not victory . Jsme však na Středním východě , kde dřívější průlomy nebyly plodem vítězství , ale porážky
But the Bush administration is not the sole culprit for the deteriorating situation in Afghanistan . Bushova administrativa ale není jediným viníkem zhoršující se situace v Afghánistánu
But , by aiding the Taliban , Pakistan is playing with fire , because there are now also Pakistani Talibans who pose a threat to Pakistan . Napomáháním Tálibánu si ale Pákistán hraje s ohněm , poněvadž dnes už existují pákistánští Tálibové , kteří představují hrozbu právě pro Pákistán
But it would take a medium - sized political miracle for these hopes not to be disappointed , and such a miracle will not happen – whoever is elected . Muselo by ale dojít ke středně velkému politickému zázraku , aby se tyto naděje nezklamaly , a takový zázrak nepřijde – ať už bude zvolen kdokoliv
But Bush neither invented American unilateralism nor triggered the transatlantic rift between the United States and Europe . Bush ale nevymyslel americký unilateralismus ani nevyvolal transatlantickou roztržku mezi Spojenými státy a Evropou
But if America ’ s next president is committed to a new direction , US foreign policy might again become more multilateral , more focused on international institutions and alliances , and willing to bring the relationship between military force and diplomacy back to within its historical proportions . Bude - li ale příští americký prezident odhodlaný prosazovat nový směr , zahraniční politika USA by mohla posílit co do multilaterality , zaměřenosti na mezinárodní instituce a aliance a ochoty vrátit vztah mezi vojenskou silou a diplomacií do jeho historických proporcí
But Europe ’ s integration of sovereign states ’ interests by means of common institutions could also be an example for much of the world . Pro velkou část světa by však jako příklad mohla posloužit také evropská integrace zájmů svrchovaných států prostřednictvím společných institucí
By firing missiles on Haifa , Israel ’ s third - largest city , a boundary has been crossed . Odpálením raket na Haifu , třetí největší izraelské město , překročili hranici , což bude mít dalekosáhlé důsledky
Both times , Israel ’ s land - for - peace formula resulted in land for war . V obou případech se izraelský recept \„ země za mír “ nakonec změnil ve scénář \„ země za válku “
But let ’ s not forget the war ’ s starting point : the clash within Hamas over whether to recognize Israel . Nezapomeňme přitom , co bylo ohniskem války : spor uvnitř Hamásu , zda uznat Izrael
But there can be no way past the historic date of June 1967 ( for both sides ) . Upřímně řečeno však historické datum červen 1967 nesmí být překročeno ( ani jednou ze stran )
But the war in Lebanon and its consequences have caused a sudden and fundamental change in the leisurely pursuit of this policy . Válka v Libanonu a její důsledky ovšem přinesly náhlou a zásadní změnu poklidného prosazování této politiky
But first and foremost on the list are Europe ’ s . V prvé řadě se ovšem jedná o zájmy evropské
But were it to resign itself to mere observer status in Lebanon , the UN and Europe would lose all credibility . Pokud by se ale smířily a se statusem pouhého pozorovatele v Libanonu , OSN i Evropa by ztratily veškerou věrohodnost
But this is about vital European interests . Jde tu ovšem o zásadní evropské zájmy
By intervening in Lebanon , Europeans have made a far - reaching , risk - fraught , and , at the same time , correct decision . Zásahem v Libanonu udělali Evropané dalekosáhlé , riskantní a přitom správné rozhodnutí
But at the very moment when even slightest glance at the crisis - ridden region on Europe ’ s eastern flank – Iran , Iraq , Syria , the Middle East conflict , Central Asia and the Southern Caucasus , Islamic terrorism , emigration , and threats to Europe ’ s energy supplies – should make clear Turkey ’ s paramount importance to European security , Europe is reveling in its disinterest in the state of European - Turkish relations . Avšak právě v okamžiku , kdy i jen letmý pohled na krizemi přeplněný region na východním křídle Evropy – Írán , Irák , Sýrii , konflikt na Středním východě , Střední Asii a jižní Kavkaz , islámský terorismus , emigraci a hrozby pro evropské energetické dodávky – , by měl jasně dokládat prvořadý význam Turecka pro evropskou bezpečnost , Evropa si libuje ve svém nezájmu o stav evropsko - tureckých vztahů
But so far it has not fulfilled them . Až dosud svůj slib ovšem nesplnila
But the Greek South , goaded and inflamed by its government , rejected it . Řecký jih , pobízený a rozvášněný svou vládou , jej ovšem odmítl
But this attitude is irresponsible . Tento přístup je ale nezodpovědný
But Turkey will not sit idly on Europe ’ s doorstep . Turecko ale nebude na prahu Evropy sedět nečinně
But to endanger this process here and now , in full awareness of the possible costs , is an act of very costly stupidity on the part of the Europeans – and stupidity is the worst sin in politics . Ohrozit však tento proces právě teď , s plným vědomím možné ceny , je projev velice drahé hlouposti ze strany Evropanů – a hloupost je v politice největším hříchem
But were it , despite its military might , to fail , it would create a power vacuum and destabilize the region . Pokud by však navzdory své vojenské síle neuspěly , vedlo by to ke vzniku mocenského vakua a destabilizaci regionu
Behind the all - too - foreseeable end of the American stabilizing mission lurks a civil war in Iraq , which threatens to turn into an Arab - Iranian proxy war for dominance in Iraq , the Gulf , Lebanon , the Palestinian territories , and beyond . Za tímto až příliš předvídatelným koncem americké stabilizační mise vykukuje občanská válka v Iráku , která se hrozí proměnit v arabsko - íránskou válku v zastoupení o nadvládu nad Irákem , Perským zálivem , Libanonem , palestinským územím a tak dále
But to achieve this , it will be necessary to offset , or at least balance , the interests of the most important actors in the region . K tomu však bude nezbytné vykompenzovat nebo přinejmenším vyvážit zájmy nejdůležitějších aktérů v regionu
But where it did apply , America ’ s strength and willingness to seek international cooperation created an order whose institutions still hold the world together . Tam , kde se však uplatnila americká síla a ochota usilovat o mezinárodní spolupráci , tam byl vytvořen řád , jehož instituce dodnes drží svět pohromadě
But within one or two decades maybe China will define the rules , if the US continues to reject its multilateral responsibilities . Budou - li však USA i nadále odmítat svou multilaterální zodpovědnost , začne možná do deseti či dvaceti let definovat pravidla Čína
Bush ’ s new course can be summarized under three headings : more American troops , more Iraqi responsibility , and more US training for more Iraqi troops . Bushův nový kurz lze shrnout pod třemi titulky : více amerických vojáků , více irácké zodpovědnosti a více amerického výcviku pro více iráckých vojáků
Bush accuses Syria and Iran of interfering in Iraq , threatening its territorial integrity and endangering American troops , and , more generally , of seeking to undermine America ’ s allies in the region . Bush viní Sýrii a Írán z vměšování se do Iráku , ohrožování jeho územní celistvosti , uvádění amerických vojáků do nebezpečí a všeobecněji z úsilí o oslabení amerických spojenců v regionu
by US forces in the northern Iraqi town of Erbil , a completely new picture of the President ’ s plan comes to the fore : the “ new strategy ” does not follow the advice of the Baker - Hamilton report , but harks back to the disastrous strategy of the neo - cons . Iran is now in the superpower ’ s sights , and the US approach brings to mind the preparatory phase of the Iraq war – down to the last detail . Na mušce supervelmoci je teď Írán a přístup USA připomíná přípravnou fázi irácké války – do posledního detailu
But air strikes on Iran , which America may see as a military solution , would not make Iraq safer ; they would achieve exactly the opposite . Avšak letecké údery na Írán , jež snad Amerika považuje za vojenské řešení , by Iráku nezajistily více bezpečí ; dosáhly by pravého opaku
But this presupposes American willingness to return to diplomacy and talking to all the parties involved . To je však podmíněno americkou ochotou vrátit se k diplomacii a hovořit se všemi zúčastněnými stranami
But today , America is stuck there and knows neither how to win nor how to get out . Dnes je tu ale Amerika v pasti a neví jak zvítězit , ani jak se stáhnout
But nowhere is this clearer than in the interaction between economic processes and the natural environment . Nikde to ovšem není jasnější než na interakci mezi hospodářskými procesy a přírodním prostředím
But , happily for us , our evolution is determined not only by entropy , but also by the accumulation of knowledge and technological progress – a process that is just as irreversible as the decrease in stocks of non - renewable resources and the degradation of environmental quality . Naštěstí pro nás však naši evoluci neurčuje jen entropie , ale rovněž akumulace vědomostí a technického pokroku , což je proces stejně nevratný jako ztenčování zásob neobnovitelných zdrojů a degradace kvality životního prostředí
But if that strategy is conceived as mastering two dynamic processes , overcoming the ecological constraint could be an accelerator of growth . Avšak jestliže tuto strategii pojmeme jako zvládání dvou dynamických procesů , překonávání ekologického omezení by mohlo být katalyzátorem růstu
But Phelps chose Yale , where he came into direct contact with James Tobin and Thomas Schelling . Phelps se však rozhodl pro Yaleovu univerzitu , kde se dostal do přímého kontaktu s Jamesem Tobinem a Thomasem Schellingem
By this point , Phelps had already acquired an international reputation through his work on the golden rule of capital accumulation ( he was 28 ) . V té době si již Phelps získal mezinárodní věhlas díky své práci o zlatém pravidlu akumulace kapitálu ( bylo mu 28 let )
But the germ of such a debate exists , and it sounds very different from that which dominated the failed constitutional referendum campaign in France two years ago . Zárodek takové debaty ovšem existuje a vyznívá úplně jinak než debata , která před dvěma lety ve Francii opanovala kampaň před zkrachovalým ústavním referendem
Both of the major candidates for the French presidency , Ségolène Royal and Nicholas Sarkozy , have called for the creation of an economic government for the euro zone . Oba hlavní kandidáti na francouzský prezidentský úřad , Ségolène Royalová a Nicholas Sarkozy , vyzvali k vytvoření ekonomické vlády pro eurozónu
But what is needed is an institutional framework that would establish greater political responsibility concerning the primary economic objectives that Europe should pursue – full employment and growth – and that would at least partly close the democratic deficit implied by the ECB ’ s takeover of monetary policy from euro - zone states . Je však zapotřebí institucionálního rámce , který by nastolil větší politickou zodpovědnost ohledně primárních ekonomických cílů , o jejichž splnění by Evropa měla usilovat – totiž plné zaměstnanosti a růstu – a které by přinejmenším zčásti odstranily demokratický deficit plynoucí z toho , že měnovou politiku od států eurozóny převzala ECB
But , historically , Europe has succeeded when , at moments of danger , it has initiated irreversible processes that outweigh any other consideration . Historicky však Evropa uspěla tehdy , když v okamžicích nebezpečí zahájila nevratné procesy , které převažují nad všemi ostatními ohledy
But only if research is doubled to create new energy - efficient technologies will we eventually consume less energy overall and more energy in an environmentally friendly way . Spotřebovávat méně energie v úhrnu a více energie ekologičtějším způsobem však nakonec budeme , jedině pokud zdvojnásobíme výzkum , aby vytvořil nové energeticky účinné technologie
But it also seeks protection from the dizzying effects of globalization , which probably will mean strong support for the EU ’ s Common Agricultural Policy , skepticism toward further trade liberalization and the will to improve European Union ’ s economic government . Zároveň však hledá ochranu před závratnými dopady globalizace , což bude pravděpodobně znamenat silnou podporu společné zemědělské politice EU , skeptický postoj k další liberalizaci obchodu a vůli zlepšit ekonomickou vládu Evropské unie
But so are measures aimed at harnessing the state to efforts to encourage entrepreneurship and boost economic dynamism such as public guaranties for housing and start - ups , and fiscal rebate for investment in small enterprises . Stejně tak se tam ovšem nacházejí opatření zaměřená na omezení státu nebo snahy o povzbuzení podnikatelského ducha a zvýšení hospodářské dynamiky , jako jsou veřejné garance na bydlení a nově založené firmy , případně fiskální slevy na investice do malých společností
Besides , the nomination of a woman with a North - African ascent as minister of Justice made that clear from the start . Což navíc jasně ukázala i nominace ženy severoafrického původu na post ministryně spravedlnosti
But that common wisdom is grossly mistaken , because British law grants immigrants from all the Commonwealth countries something extraordinary : the right to vote in British elections , even national ones . Všeobecné mínění se ale hluboce mýlí , protože britský zákon uděluje přistěhovalcům ze všech zemí Commonwealthu cosi mimořádného : právo hlasovat v britských volbách , a to i celostátních
Because fundamental equality is granted in this way , the British system manages to cope better than others do with a greater expression of distinctive identities . Poněvadž je tímto zajištěna elementární rovnost , britský systém se oproti ostatním dokáže lépe vyrovnat s rozsáhlejšími projevy osobitých totožností
By embracing the kind of separatism that such schools represent , the British are now saying , “ This is your identity and you can have nothing else . ” Přijetím onoho typu separatismu , jenž tyto školy představují , teď Britové vlastně říkají : \„ Toto je vaše totožnost a nic jiného mít nemůžete . “
But you cannot dress up failure in the clothes of success . Nezdar ale nelze přestrojit do svršků úspěchu
Because the social conditions of the “ French model ” have been so neglected , the model is now a living contradiction of its core principle : equality . Poněvadž sociální podmínky \„ francouzského modelu “ se velice zanedbávaly , tento model teď žije v rozporu se svým stěžejním principem : rovností
But this identity must be open . Je ale třeba , aby tato identita byla otevřená
By contrast , in late August , the ECB ’ s governor , Jean - Claude Trichet , referred to the monetary - policy decision taken before the crisis to justify the possibility of a rate hike , then left rates on hold . Naproti tomu guvernér ECB Jean - Claude Trichet koncem srpna ospravedlnil možnost zvýšení sazeb odkazem na monetární rozhodnutí přijaté ještě před krizí a poté nechal sazby na dosavadní úrovni
Brazil ' s Watershed Election Předělové volby v Brazílii
Brazil ' s severe summer market jitters , during which the country ' s risk index suddenly topped Nigeria ' s and short term credits for international trade dried up , began to change the face of the election . Silná letní nervozita brazilských trhů , kdy rizikový index země překonal Nigérii a kdy krátkodobé úvěry pro mezinárodní obchod vyschly , začala měnit tvář voleb
But the ploy backfired as Gomes continued to rise in the polls . Tento taktický manévr však měl opačný účinek , neboť v průzkumech nadále stoupal Gomes
Both moves helped Lula begin a dialogue with the private sector and financial institutions . Oba tyto kroky otevřely Lulovi okno do soukromého sektoru a finančních institucí
But the country ' s bitter and divisive presidential campaign will leave bad blood , and whoever becomes president will be unable to count on Cardoso ' s large and cohesive majorities in Congress . Hořká a nesmiřitelná volební kampaň však za sebou zanechá zlou krev , a ať už volby vyhraje kdokoli , nebude moci počítat s podporou Cardosovy velké a jednotné většiny v Kongresu
But if this is war , the relevant body of law is not American but international law , and the relevant charges are not arson and murder , but genocide , war crimes , and crimes against humanity . Je - li ovšem toto válka , pak závazným právem není právo americké , nýbrž mezinárodní , a příslušnými obviněními nejsou žhářství ani vražda , nýbrž genocida , válečné zločiny a zločiny proti lidskosti
But it should not . Ale nemělo by
But civilian deaths as a result of military combat are not enough to say that “ disproportionate force ” Civilní oběti v důsledku válečných bojů ovšem pro tvrzení , že byla použita \„ nepřiměřená síla “ , nejsou dostačující
But let us suppose that the British bombed Buenos Aires . Předpokládejme ovšem , že by Britové bombardovali Buenos Aires
But this is not as clear as it is in domestic criminal law . To však není tak jasné jako ve vnitrostátním trestním právu
But these gestures of cooperation with Muslim sensibilities have not been met by reciprocal gestures . Tato gesta respektu vůči citlivým místům muslimů však druhou stranou nebyla opětována
But the Israeli press is also bellicose . Také izraelský tisk však volí bojovný tón
But threatening violence is more serious . Hrozby násilím jsou však vážnější
But the international community has become ever more intrusive in using legal remedies against persons who engage in provocative and dangerous speech . Mezinárodní společenství však právní opatření vůči osobám dopouštějícím se provokativních a nebezpečných výroků uplatňuje stále razantněji
But when it comes to terrorism in today ’ s world , most countries , including the world ’ s democracies , are not as tolerant as they used to be . Pokud však jde o terorismus v dnešním světě , většina zemí včetně světových demokracií není tak tolerantní jako dříve
But as a matter of definition , if you have no duty of loyalty to a foreign country , then you cannot commit treason against it . Pokud nemá dle definice povinnost loajálnosti vůči cizí zemi , nemůže vůči ní spáchat vlastizradu
But things are more complicated than that . Pravda je ale však prozaičtější
But fears of ` ` enemies within , ' ' such as Russia ' s Pasko , or the French , British , and other European Muslims who fought alongside the Taliban , are also gaining ground . Sílí ovšem i strach z ,, vnitřního nepřítele \ - například z Paska v Rusku nebo z francouzských , britských a dalších evropských muslimů , kteří bojovali po boku Tálibánu
But what about those who believe that \ rich Jews \ control , say , the media ? Are they merely mistaken , or is that \ mistake \ a moral vice ? Ale co si máme myslet o lidech , kteří soudí , že , , bohatí židé \ ovládají třeba veřejné sdělovací prostředky ?
But guilt and anger have deeper roots in Europe ' s image of the Jew . Avšak vina a zloba mají v evropském nazírání na Židy mnohem hlubší kořeny
But other hostilities soon took hold , and by the fourth century , Christians had more to fear from each other than from outsiders . Později ale přišly jiné neshody a ve čtvrtém století se už křesťané obávali více sebe sama než cizích
But it is time that they come to grips with their inner conflicts about Jewish guilt - - and their own . Ale je načase , aby se vypořádali s vlastními vnitřními rozpory ohledně židovské viny - a ohledně viny vlastní
But claims of \ self - defense \ also find less reputable invocations . Písničku o ,, sebeobraně \ ovšem už notovali i zpěváci s horší pověstí
But these clear examples quickly fade into an ambiguous and disputed range of cases , such as Israel ' s fear of Iraq ' s Osirak nuclear reactor in 1981 . Tyto jasné příklady ovšem brzy začnou přecházet v neurčitou a rozporuplnou škálu případů , jakým byl třeba strach Izraele z iráckého atomového reaktoru Osirak v roce 1981
Building a nuclear reactor is a far cry from launching a nuclear missile . Výstavba atomového reaktoru je něco docela jiného než odpálení jaderné rakety
But there is no way of making an objective assessment of fear , and even if it were possible , using cost / benefit analysis to invade the territory of another country would wreak havoc with the global system of national sovereignty and international law . Neexistuje ale způsob objektivního měření strachu , a i kdyby existoval , počítat poměr ceny a přínosu před invazí na území cizího státu by obrátilo v niveč světový pořádek založený na státní suverenitě a mezinárodním právu
But there is no comparable evidence of Iraqi aggressive behavior against US territory . Neexistuje ovšem srovnatelný důkaz o iráckém agresivním chování namířeném proti území USA
But it is not always easy to determine who \ they \ - - the terrorists - - are . Není ovšem vždy snadné vymezit , kdo vlastně teroristé jsou
But this formula does not clearly cover even the terrorist attacks of September 2001 . Tento vzorec ale nezahrnuje dostatečně zřetelně ani teroristické útoky ze září 2001
By the same logic , state officials should bear responsibility for acts of terrorism committed under their authority . Logicky by tedy státní úředníci měli nést odpovědnost i za teroristické činy spáchané s jejich zmocněním
Behind the phenomenon , the nagging question remains : why is terrorism different , why does it require a special definition , why are we more afraid of this form of violence than other criminal acts ? Kromě tohoto fenoménu tu stále zůstává ona hlodavá otázka : čím se terorismus odlišuje , proč je zapotřebí zvláštní definice , proč se této formy násilí obáváme víc než jiných trestných činů ?
But suppose we try to define the attacks of September 11 , 2001 , as terrorism by using the following formula : a violent , organized , and public attack by private parties on other civilians , without guilt , regardless of the justice of the cause . Předpokládejme ale , že chceme vymezit útoky z 11 . září 2001 jako terorismus pomocí následujícího vzorce : násilný , organizovaný , veřejný a nelítostný útok neveřejné strany vůči jiným civilistům , a to bez ohledu na oprávněnost jeho důvodu
Basic issues of justice - - such as the right of each side to live with dignity and security - - are , of course , important in any peace agreement . Základní otázky spravedlnosti - jako je právo všech stran na život v důstojnosti a bezpečí - jsou samozřejmě důležité při jakékoliv mírové dohodě
But most of them are interrelated , and it is unlikely that the ICJ can resolve them when they are truncated into technical arguments about where a defensive wall can or cannot go . Většina z nich je však navzájem provázána a nezdá se pravděpodobné , že by je mezinárodní soud dokázal vyřešit , pokud jsou osekány na pouhé technické argumenty týkající se sporu , kudy může či nemůže vést obranná zeď
But , because it runs partly through the West Bank and protects not only people living in Israel , but also the settlers in the occupied territories , Israel stands accused of an illegal \ land grab . \ Protože však částečně vede přes západní břeh Jordánu a nechrání pouze lidi žijící v Izraeli , ale i osadníky na okupovaných územích , je Izrael obviňován z nezákonného \„ záboru půdy \
But the argument about legality is more complicated . Argument o zákonnosti je však poněkud složitější
But Iraq has already degenerated into so many rival factions that apart from the abused prisoners , there is no identifiable entity America has wronged and to whom it is indebted . Irák se však již dnes rozdrobil v tolik vzájemně se svářících frakcí , že zde s výjimkou samotných zneužívaných zajatců neexistuje žádná definovatelná entita , které by Amerika ukřivdila , a vůči níž by proto měla dluh
Bush and the American people sought glory in Iraq . Bush a americký lid hledali v Iráku slávu
But then the judges had the misfortune of realizing their fondest dream – trying in their court the arch - villain Slobodan Milosevic . Pak ale měli soudci tu smůlu , že se jim splnil jejich největší sen – soudit na svém dvoře arcilumpa Slobodana Miloševiče
But this unusual procedure , permitted in the military commissions , runs afoul of accepted canons of federal , Constitutional , and international law . Avšak tento neobvyklý postup , povolený ve vojenských komisích , se dostává do střetu s uznávanými zásadami federálního , ústavního i mezinárodního práva
Bush ’ s military commissions were found to fall below this standard . Bylo shledáno , že Bushovy vojenské komise na splnění této normy nedostačují
But conspiracy , as a stand - alone offense , is particular to Anglo - American common law . Konspirace , coby samostatný trestný čin , je však vlastní angloamerickému zvykovému právu
But it is sometimes hard to determine who “ they ” – the terrorists – are . Není ovšem vždy snadné vymezit , kdo vlastně teroristé jsou
But this definition does not even clearly cover the terrorist attacks of September , 2001 . Tento vzorec ale nezahrnuje dostatečně zřetelně ani teroristické útoky ze září 2001
By the same logic , state officials should bear responsibility for acts of terrorism committed under their authority . Logicky by tedy státní úředníci měli nést odpovědnost i za teroristické činy spáchané s jejich zmocněním
Behind the phenomenon , the nagging question remains : why is terrorism different , why does it require a special definition , why are we more afraid of this from of violence compared to ordinary criminal acts ? Kromě tohoto fenoménu tu stále zůstává ona hlodavá otázka : čím se terorismus odlišuje , proč je zapotřebí zvláštní definice , proč se této formy násilí obáváme víc než jiných trestných činů ?
But hyperbolic rhetoric about invasions misses the complexity of the cultural change taking place all around us . Tyto zveličující fráze vsak nijak nepostihují komplexnost kulturních změn kolem nás
Before Americanization of other societies could occur , American culture itself had to be ` ` Americanized . ' ' Čili : jestě dříve než mohla americká kultura začít amerikanizovat svět , musela se nejprve amerikanizovat sama
Biology ' s Clash of Civilizations Střet civilizací v biologii
Biology is where the scientific action - - and the money - - will be in the coming century . Právě v biologii bude v nadcházejícím století čilý vědecký ruch - a také dostatek peněz
Biologists and physicists have different goals and traditions , and they look for different kinds of answers , because they ask different kinds of questions . Biologové a fyzici mají rozdílné cíle i tradice a hledají jiné druhy odpovědí , protože si kladou jiné druhy otázek
But to many , if not most , biologists , experimental evidence , however fallible , still provided a surer path to truth . Pro mnohé , ne - li pro všechny biology ale znamenaly experimentální důkazy - ať jakkoli nespolehlivé - přece jen jistější cestu k pravdě
But the communication gap between experimental and mathematical biologists suggests that the answers depend on specific disciplinary cultures . Ale komunikační propast mezi experimentálními a matematickými biology naznačuje , že odpovědi závisejí na konkrétní oborové kultuře
But Rashevsky did make at least one early effort to interest biologists in his work . Ale Raševskij se alespoň jednou pokusil zaujmout svou prací biology
By the early 1950 ' s , however , biologists still could not explain how an organism reproduces its characteristic form from one generation to another . Na počátku 50 . let ovšem biologové stále nedokázali vysvětlit , jak organismy z generaci na generaci reprodukují svou charakteristickou formu
Biology is not physics , and to ignore its evolutionary history is to invite irrelevance . Biologie není fyzika a ignorovat její evoluční historii znamená otevřít dveře irelevanci
But hardly anyone today thinks the West should have been putting more money into Russia , or even that it should have been helping Yeltsin , and now Putin , to a greater extent than it has been . Přitom však jen málokdo dnes soudí , že měl Západ Rusku poskytnout více peněz , neřkuli více pomáhat Jelcinovi a dnes Putinovi
But I don ’ t claim that America and the West necessarily had much effect on this outcome B beyond doing what they do best : thriving domestically , and thus making others want to become free market democrats . Netvrdím však , že Amerika a Západ měly na tomto výsledku významnější zásluhu – s výjimkou toho , co umějí nejlépe : prosperovat za vlastním prahem a nutit tudíž ostatní , aby se chtěli stát svobodnětržními demokraty
But the basic IMF principle of conditionality was not twisted until unrecognizable . Základní princip MMF – podmínečnost – však nebyl překroucen k nepoznání
But support should always be conditional on fundamentals . Taková podpora by ovšem měla vždy podléhat stanoveným zásadám
Because the exchange rate influences an economy ' s competitiveness , the euro ' s depreciation benefited EU exports and exporters - - t the expense of their American counterparts . Vzhledem k tomu , že směnný kurz má vliv na konkurenceschopnost ekonomiky , devalvace eura prospěla vývozu a vývozcům v EU - na úkor jejich amerických protějšků
But there is an iron clad requirement for coordination to be genuinely effective : both central banks must see prevailing exchange rates as being in conflict with their domestic policy objectives and share the view that intervention can have a sustainable impact on the exchange rate . Aby však byla taková koordinace účinná , musí platit železné pravidlo : obě centrální banky musí mít převažující směnné kurzy za překážku cílům domácí politiky a sdílet názor , že intervence bude mít udržitelný dopad na směnný kurz
Both studies showed that there are hundreds of regions of the genome that could have more or less than the expected two copies . Obě studie prokázaly , že existují stovky oblastí genomu , které mohou mít více nebo méně kopií než očekávané dvě
But one is clear : if a government activity is to be privatized or eliminated , do it completely . Jedno je ovšem jisté : jestliže mají být aktivity státu privatizovány či omezeny , musí se tak učinit důsledně a do konce
But what do we actually know about the Nobel Prize ? Co však o ní opravdu víme ?
But , from the start , the Royal Swedish Academy of Sciences , which awards the physics and chemistry prizes , and the Caroline Institute , which awards those for medicine / physiology , have based their decisions on the recommendations of their respective committees . Švédská Královská akademie věd , která uděluje cenu za fyziku a chemii , a Institut Karolinska udělující cenu za medicínu / fyziologii však od počátku zakládaly svá rozhodnutí na doporučeních svých příslušných výborů
Brilliant minds do matter , but it is often inappropriate and unjust to limit recognition to so few , when so many extremely talented scientists may have contributed to a given breakthrough . Geniální mozky mají svůj význam , ale mnohdy je nepřípadné a nespravedlivé omezovat uznání na tak malý počet lidí , když k určitému vědeckému průlomu mohlo přispět mnoho mimořádně nadaných vědců
But in today ’ s world , students and researchers choose a university much as consumers shop in the international marketplace . V dnešním světě si ale studenti i výzkumníci volí univerzitu podobně jako spotřebitelé prodejce na mezinárodním trhu
But the EU and European governments must do more . EU a evropské vlády ale musejí udělat víc
But if basic research is neglected , attempts to produce quick innovations through applied research will be futile . Je - li ale zanedbáván základní výzkum , snahy o vytvoření rychlých inovací prostřednictvím aplikovaného výzkumu budou marné
Basic research is the primary organism in the food chain of scientific endeavor . Základní výzkum je primárním organismem v potravním řetězci vědeckého úsilí
But just throwing money at universities isn ’ t enough . Napumpovat do vysokých škol peníze ale nestačí
But there is nothing in the nature of these sensations that distinguishes them from signals caused by external events - the sound of someone else ' s voice , someone else lifting our arm . Na podstatě těchto vjemů však není nic , co by je odlišovalo od signálů , jež vyvolávají vnější události - to , že někdo jiný promluví nebo mi zdvihne ruku
Based on the motor commands that we send to our muscles , we can predict precisely the sensations that the action will cause . Na základě motorických příkazů , jenž vysíláme svým svalům , dokážeme přesně předvídat vjemy , které naše jednání vyvolá
But the feeling is very intense if another person or a robot applies the stimulation . Pocit je však velmi silný , jestliže podnět pochází od jiné osoby nebo od robota
But there is far less brain activity when the person being scanned strokes her own palm . Pokud ovšem svou dlaň hladí sama sledovaná osoba , zaznamenáváme mnohem menší aktivitu
But we can measure the strength of the connections between brain regions , and the strength of these connections seems to be reduced in patients with schizophrenia . Dokážeme však měřit sílu spojení mezi oblastmi mozku a síla těchto spojení u pacientů trpících schizofrenií se zdá být menší
But at least we now have a promising framework for understanding how bizarre experiences in the mind can be linked to abnormal processes in the brain . Přinejmenším teď ale máme nadějný rámec pro pochopení toho , jak se bizarní duševní prožitky mohou vázat k abnormálním procesům v mozku
But could Sarkozy be right in believing that currency markets do not automatically drive exchange rates to levels consistent with the fundamentals of international trade ? After all , comparable goods often sell internationally at very different prices . Nemohl by však mít Sarkozy pravdu , když se domnívá , že měnové trhy neženou automaticky směnné kurzy na úroveň odpovídající základům mezinárodního obchodu ?
But economists , including many central bank staff , usually do not see things this way . Ekonomové včetně mnoha centrálních bankéřů se však na věc obvykle dívají jinak
Believing that they have found a way to model precisely how currency traders should think about the future , they see no need for intervention because , save for temporary deviations , markets always get currency values right . V přesvědčení , že se jim podařilo nalézt způsob přesného modelování , jak by obchodníci s devizami měli přemýšlet o budoucnosti , nevidí žádnou potřebu intervence , neboť s výjimkou dočasných odchylek nastaví trhy vždy správné hodnoty měn
Both disregard the fact that rationality depends as much on individuals ’ imperfect understandings of history and society as on their motivation . Oba přitom opomíjejí skutečnost , že racionalita závisí na nedokonalém chápání dějin a společnosti ze strany jednotlivců ve stejné míře jako na jejich motivaci
But currency swings , if too wide and protracted , can impede real economic activity , which is why intervention is sometimes necessary . Jsou - li však měnové výkyvy příliš široké a vleklé , mohou brzdit skutečnou ekonomickou aktivitu , a právě proto je intervence někdy nezbytná
Believing that they have found a way to model how currency traders think , they see no need for intervention because , save for temporary deviations , markets always get currency values right . V domnění , že nalezli způsob , jak modelovat uvažování obchodníků s devizami , nevidí ekonomové žádnou potřebu intervence , protože s výjimkou dočasných odchylek trhy vždy nastaví správnou hodnotu měn
But they attribute this to market psychology and irrational trading , not to the attempts of currency traders to interpret changing macroeconomic fundamentals . Připisují to však tržní psychologii a iracionálnímu obchodování , nikoliv snahám obchodníků s devizami interpretovat měnící se makroekonomické základy
Both disregard the fact that rationality depends as much on individuals ’ imperfect understandings of history and society as on their motivation . Obě skupiny přitom opomíjejí skutečnost , že racionalita závisí stejně tak na nedokonalém pochopení dějin a společnosti ze strany jednotlivců jako na jejich motivaci
But if central banks regularly announced their concern about significant departures from PPP , as they do now about inflation prospects , they would heighten traders ’ concern that other traders will consider it increasingly risky to hold open positions that imply further movement away from parity levels . Kdyby však centrální banky pravidelně avizovaly své znepokojení ze značného vybočení z PPP , jak dnes činí v souvislosti s inflačními vyhlídkami , zvýšily by obavy obchodníků , že jiní obchodníci budou pokládat za stále riskantnější držení otevřených pozic , z nichž vyplývá další odklon od paritní úrovně
Both involve announcing benchmark levels . Obě metody počítají s ohlašováním standardních úrovní
By contrast , the link between official intervention and exchange rate movements is much more direct and potent . Naproti tomu spojitost mezi oficiální intervencí a pohyby směnného kurzu je přímější a silnější
But the limit - the swings policy may amplify intervention ’ s effects by diminishing market participants ’ desire to push the exchange rate away from PPP . Politika omezování výkyvů však může zesilovat účinky intervence tím , že snižuje touhu účastníků na trhu vychylovat směnný kurz mimo PPP
But currency swings , if too wide and protracted , can hurt competitiveness and require costly resource allocation . Pokud jsou však měnové výkyvy příliš široké a vleklé , mohou poškozovat konkurenceschopnost a vyžadovat nákladnou alokaci zdrojů
But before we endorse the idea of an irreducible clash of civilizations , we should consider why modern secular liberalism arose in the West in the first place . Než se však rozhodneme uvažovat o střetu civilizací , měli bychom se zamyslet nad tím , proč moderní světský liberalismus na Západě vůbec vznikl
But if human rights are indeed universal , should we demand their implementation everywhere and at all times ? Aristotle argues in his Jsou - li tedy lidská práva opravdu univerzální , všeobecná , měli bychom požadovat jejich uplatňování všude a vždy ?
Barely half a year into his premiership , Japan ’ s Shinzo Abe is provoking anger across Asia and mixed feelings in his country ’ s key ally , the United States . Sotva půl roku po nástupu do funkce vyvolává japonský premiér Šinzó Abe hněv po celé Asii a smíšené pocity ve Spojených státech , které jsou klíčovým spojencem jeho země
But will the Bush administration use its influence to nudge Abe away from inflammatory behavior ? Využije však Bushova administrativa svého vlivu k tomu , aby postrčila Abeho směrem od pobuřujícího chování ?
But Koizumi also legitimized a new Japanese nationalism , antagonizing China and South Korea by his annual visits to the Yasukuni Shrine . Zároveň však Koizumi legitimizoval novopečený japonský nacionalismus a svými každoročními návštěvami svatyně Jasukuni si znepřátelil Čínu a Jižní Koreu
But there is no other museum in Japan that gives an alternative view of Japan ’ s twentieth - century history . V Japonsku však neexistuje žádné jiné muzeum , které by nabízelo alternativní výklad dějin této země ve 20 . století
But America should be careful about what it wishes for . Amerika by si však měla dát pozor , co si vlastně přeje
But anyone who thinks that my ideas constitute the intellectual foundation for the Bush administration ’ s policies has not been paying attention to what I have been saying since 1992 about democracy and development . Každý , kdo se domnívá , že mé myšlenky vytvářejí intelektuální základ politik Bushovy administrativy , však nevěnoval pozornost tomu , co už od roku 1992 o demokracii a vývoji říkám
Bush argued that the desire for freedom and democracy were universal and not culture - bound , and that America would be dedicated to the support of democratic movements “ with the ultimate goal of ending tyranny in our world . ” Bush tvrdil , že touha po svobodě a demokracii je univerzální a nikoli společensky podmíněná a že Amerika bude oddaná podpoře demokratických hnutí \„ přičemž nejvyšším cílem bude ukončení tyranie v našem světě . “
But coercive regime change was never the key to democratic transition . Avšak násilná změna režimu nikdy nebyla klíčem k přechodu k demokracii
But it cannot be the core of a general non - proliferation policy , whereby the United States intervenes militarily everywhere to prevent the development of nuclear weapons . Nemůže však být jádrem obecné politiky nešíření , v jejímž rámci zasahují Spojené státy kdekoliv na světě , aby zabránily vývoji jaderných zbraní
But , by the time of the Iraq war , conditions had changed : the US had grown so powerful relative to the rest of the world that the lack of reciprocity became an intense source of irritation even to America ’ s closest allies . V době války v Iráku se však podmínky změnily : USA začaly být v porovnání se zbytkem světa tak silné , že se absence reciprocity stala zdrojem silné podrážděnosti dokonce i u nejbližších amerických spojenců
But it was exacerbated by the Bush administration ’ s “ in - your - face ” disregard for a variety of international institutions as soon it came into office – a pattern that continued through the onset of the Iraq war . Ještě více ho však rozjitřilo otevřené pohrdání Bushovy administrativy celou řadou mezinárodních institucí , a to hned od počátku jejího fungování – tento postoj přitom pokračoval i po vypuknutí války v Iráku
Both Israel and the US are nostalgic for a twentieth - century world of nation - states , which is understandable , since that is the world to which the kind of conventional power they possess is best suited . Izrael i USA s nostalgií vzpomínají na svět národních států 20 . století , což je pochopitelné , poněvadž je to svět , do něhož se nejlépe hodí onen typ konvenční síly , jímž obě země disponují
But nostalgia has led both states to misinterpret the challenges they now face , whether by linking al - Qaeda to Saddam Hussein ’ s Iraq , or Hezbollah to Iran and Syria . Nostalgie však vedla oba státy k dezinterpretaci výzev , před nimiž dnes stojí – ať už v tom , že daly al - Káidu do spojitosti se Saddámovým Irákem , anebo Hizballáh s Íránem a Sýrií
But the fundamental problem remains the lopsided distribution of power in the international system . Základním problémem nicméně zůstává pokřivené rozdělení moci v mezinárodním systému
But to understand why this is so , we have to look at the larger picture of internal Iranian politics against which the crisis played out . Abychom však pochopili důvod , musíme se podívat na širší obrázek vnitřní íránské politiky , na jejímž pozadí se krize odehrávala
By freezing Iranian assets outside of Iran , the UN was hitting the IRGC where it hurt , in its pocketbook . Zmrazením íránských aktiv mimo hranice Íránu zasáhla OSN gardy tam , kde je to bolí , totiž v peněžence
But the gambit didn ’ t work , and there was clearly a behind - the - scenes power struggle between different parts of the regime . Gambit ovšem nevyšel a mezi různými stranami režimu se očividně odehrával zákulisní mocenský boj
But the sheer increase in the number of university presidents drawn from business and industry implies that McDonald ' s and MIT may , at least in principle , be judged according to the same operational and performance standards . Strmý nárůst počtu univerzitních rektorů rekrutovaných z obchodní a průmyslové sféry ale naznačuje , že McDonald ' s i Harvardskou univerzitu lze - alespoň v zásadě - posuzovat podle stejných provozních a výkonnostních standardů
But universities have always been hard - pressed to justify their existence in such immediate cost - benefit terms . Ale kdykoli univerzity měly svou existenci ospravedlňovat s ohledem na okamžitou analýzu nákladů a výnosů , byly vždy v nesnázích
But this need not mean that universities become thoroughly commercialized . To ovšem nemusí znamenat , že se univerzity promění ve zcela komerční instituce
But this means that a university ' s value must not be measured only by the short - term benefits it provides for immediate clients . To ovšem znamená , že hodnotu vysokých škol nelze poměřovat jen okamžitým prospěchem , který přinášejí svým dnešním klientům
But the expansion of business schools arguably testifies to the continued vitality of the social sciences . Expanze obchodně zaměřených škol ale zřetelně prokazuje přetrvávající životaschopnost společenských věd
Both joined the Resistance when France was a Nazi puppet state , and both called for Algerian independence after France regained its sovereignty . Oba vstoupili do odboje , když se Francie stala nacistickým loutkovým státem , a oba volali po nezávislosti Alžírska , jakmile Francie znovu získala suverenitu
But most of us are likely to recoil at the methods they used in their work as intellectuals : caricature , deception , and even fabrication . Většina z nás se ale zhrozí metod , které ve svém díle jako intelektuálové využívali : karikaturu , úskoky , ba dokonce smyšlenky
But to academics , intellectuals look like ramblers freely trespassing on other people ’ s property , picking the fruits and despoiling the soil . Avšak akademici na intelektuály pohlíží jako na tuláky , kteří volně vnikají na pozemky cizích lidí , kde sklízí ovoce a plení půdu
But , increasingly , the fixation on credit reflects the work ’ s potential monetary value . Fixace na uznání ovšem stále častěji odráží potenciální peněžní hodnotu díla
But in neither case has a standard method emerged for ensuring the integrity of research – or of the scientists who carry it out . Ani v jednom případě se však neobjevil standardní postup pro zajištění poctivosti výzkumu – či vědců , kteří jej provádějí
But we have been here before – in fact , for most of human history . To už tu ale bylo – ve skutečnosti po většinu dějin člověka
Before , there were fewer readers and writers , but they were the same people , and had relatively direct access to each other ’ s work . Dříve existovalo méně čtenářů i spisovatelů , ale byli to titíž lidé a měli poměrně přímý vzájemný přístup ke svým pracím
But the situation is far different concerning the safety of prescription drugs . Situace je ovšem naprosto odlišná v oblasti bezpečnosti léků na předpis
But this makes drug safety all the more important . Ale právě tím je bezpečnost léčiv důležitější
Because the risk of heart attacks is high in older people , many of whom have arthritic pain requiring treatment with painkillers , it took six years to link Cox - 2 inhibitors to a two - to three - fold increase in the risk of heart attacks . Vzhledem k tomu , že u starších lidí , z nichž mnozí trpí artritickými bolestmi vyžadujícími léčbu analgetiky , existuje vysoké riziko náhlé srdeční slabosti , trvalo šest let , než byla uznána spojitost mezi inhibitory Cox - 2 a dvoj - až trojnásobným zvýšením rizika vzniku náhlé srdeční slabosti
But there is also a danger that these stronger powers may forge an undemocratic regime ; that stabilization may be followed by authoritarianism . Je však nebezpečí , že tato posílená moc dá vzniknout nedemokratickému režimu – že období stabilizace vystřídá autoritativní režim
But Russia and all its citizens – not just Gusinsky and Berezovsky – need freedom of speech and democratic institutions . Svobodu slova a demokratické instituce ale potřebuje celé Rusko a všichni jeho obyvatelé , ne jen Gusinskij a Berezovskij
But it is in economics , surprisingly , that the two men seem to share the most common ground . Nejvíce se oba muži shodnou - možná poněkud překvapivě - v ekonomických otázkách
But Putin has a true politician ' s sense of how to handle adversity . Putin se však s nepřízní dokáže vyrovnat jako pravý politik
But by proclaiming his adherence to this goal , Putin is not exhorting workers to become Stakhonovites and \ exceed production norms . \ Míní - li se Putin tímto heslem řídit , neznamená to , že by dělníky chtěl nabádat k tomu , aby se z nich opět stali stachanovci a aby začali \ překračovat plán výroby \
But liberal ideology does not demand an incompetent and weak state . Liberální ideologie si ovšem nežádá nekompetentní a slabý stát
But one thing is certain : we will know which path the country ’ s leaders have chosen sooner rather than later . Jedno je ale jisté : dříve či později se dozvíme , jakou cestu vpřed si předáci země zvolili
Before 2000 , there was an influential , independent press and a parliament loyal to the president , but still independent . Před rokem 2000 tu byl vlivný nezávislý tisk a parlament , který byl sice věrný prezidentovi , ale přesto nezávislý
But when we stifle , step by step , all that remains of a free press , when even small television channels that provide uncensored information seem dangerous , we are keeping the lid firmly on the pot . Když ovšem postupně rdousíme všechny zbytky svobodného tisku , když se jako nebezpečí jeví i malé televizní kanály poskytující necenzurované informace , držíme poklici pevně na hrnci
But the more people who don ’ t accept the fascist alternative are mobilized politically , the smaller the threat will be . Avšak čím více bude politicky mobilizovaných lidí , kteří fašistickou alternativu nepřijímají , tím menší hrozba to bude
BEIJING : China has now finished celebrating the 50 th anniversary of Mao ' s revolution , but the hangover cure that so many people in the West have been urging upon the country - - a healthy dose of devaluation - - is unlikely to be swallowed . PEKING : Čína dooslavovala padesátiny Maovy revoluce , ale lék proti kocovině , který celý Západ zemi doporučuje – tedy zdravou dávku devalvace – nejspíš nepolkne
But the question is : when and how ? The world - wide dilemma over exchange rate management is that when market pressure is not high necessary changes no longer seem so urgent . Na celém světě se v té či oné situaci řeší neustálé dilema , zda se podobné změny na poli devizového kurzu oplatí v situaci , kdy neexistují dostatečně silné tržní tlaky
But when pressure is high , government leaders charged with financial management feel trapped in a corner during any currency crisis . Je - li ale tlak silný a dojde - li přitom k měnové krizi , dostanou se vládní odborníci odpovědní za finanční sektor do svízelné situace
But more than magnanimous sentiments are needed if peace is to come to Kashmir . Prezident Mušaraf i premiér Vádžpají se uchýlili ke vznešené rétorice o tom , jak je důležité nastolit mír
But that ’ s bad news for leopard seals and Adelie penguins , humpback and blue whales , and many other species , because most organisms in the Antarctic marine ecosystem eat either krill or something that eats krill . To je ovšem špatná zpráva pro tuleně leopardí , tučňáky kroužkové , keporkaky , plejtváky obrovské a řadu dalších druhů , poněvadž většina organismů v antarktickém mořském ekosystému se živí buďto krunýřovkami , anebo něčím , co krunýřovky požírá
But there is hope . Je tu však jistá naděje
But Serbia ’ s point of view is not without merit , and many other countries with territorially concentrated ethnic minorities have reason to be anxious about the precedent that might be set if Kosovo ’ s declaration of independence is recognized . Srbský úhel pohledu ale není neopodstatněný a nejedna další země s územně koncentrovanými etnickými menšinami má důvod k obavám z precedentu , který by mohl vzniknout , kdyby se kosovské deklaraci nezávislosti dostalo uznání
But Russia , China , and India are big states and will not tolerate any detachment of their territories . Rusko , Čína a Indie jsou velké státy a odtržení části svého území by nepřipustily
bathe the city ’ s imperial palaces and avenues . Petersburg nádherné místo
Bush and Gerhard Schroeder to Belarusian dictator Alexandar Lukashenka and Turkmenistan ’ s Saparmyrat Nyazov , who styles himself “ Turkmenbashi , ” the father of Turkmen . výročí založení tohoto carského hlavního města zde Putin hostil přibližně 40 hlav států , od George W . Bushe a Gerharda Schrödera až po běloruského diktátora Alexandra Lukašenka a turkménského prezidenta Saparmyrata Nijazova , který se stylizuje do role \„ Turkmenbašiho “ neboli otce všech Turkmenů
But there need to be limits to the West ’ s tolerance , particularly given the summit ’ s agenda , which features energy security , fighting disease , promoting education , counter - terrorism , and non - proliferation . Je však zapotřebí , aby tolerance ze strany Západu měla nějaké hranice , obzvláště ve vztahu k agendě summitu , která obsahuje témata jako energetická bezpečnost , boj s nemocemi , podpora vzdělání , protiterorismus a nešíření zbraní
But computers capable of simulating human thought processes are no closer today than they were then , because we put science before common sense . K počítačům schopným simulovat procesy lidského myšlení však dnes nejsme o nic blíž než tehdy , neboť místo abychom dali zelenou zdravému rozumu , stále upřednostňujeme vědu
But how do we invent analogies ? Jak se ale analogie vytvářejí ?
But human rights were another matter entirely . Ale lidská práva byla naprosto jinou záležitostí
But even this seeming success was morally ambiguous . I tento domnělý úspěch byl ale morálně nejednoznačný
But , however compelling the cause of humanitarian military intervention , such actions must be brought under the umbrella of the UN Charter . Ovšem ať už jsou důvody pro vojenskou humanitární intervenci jakkoli pádné , musí takový zásah zastřešovat Charta OSN
But today it is the Westphalian order that is in decline , along with the significance of state borders . Dnes je ale na ústupu právě tato vestfálská soustava , současně s důležitostí státních hranic
Bronislaw Geremek , a historian and one of the main advisers to the Solidarity movement before 1989 , was Poland ' s Foreign Minister between 1997 - 2000 . Bronislaw Geremek , historik a před rokem 1989 jeden z hlavních poradců hnutí Solidarita , byl v letech 1997 až 2000 polským ministrem zahraničí
But by this standard , the preamble of the draft European Constitution drawn up by the Convention is utterly inadequate . Podle tohoto měřítka je ovsem preambule návrhu Evropské ústavy , jak ji připravil Konvent , naprosto neadekvátní
But the Constitution must not only introduce more clarity , transparency , and efficiency into the workings of European institutions ; it must also bring the EU closer to its citizens . Avsak ústava nesmí pouze zavádět více srozumitelnosti , průhlednosti a účinnosti do fungování evropských institucí : musí také přibližovat EU jejím občanům
But we also find it in the Enlightenment tradition , which declares that man is the measure of all things or that he is vested with grandeur and dignity . Nalézáme ji ale i v osvícenské tradici , která prohlasuje , že člověk je mírou vsech věcí a že uslechtilost a důstojnost jsou nezcizitelná práva člověka
By taking the model of a civilisation that puts man and his dignity in a central position , it can also be the starting point for a genuine discussion on the future of Europe . Pokud by byl přijat civilizační model , kde ústřední místo zaujímá člověk a jeho důstojnost , pak by se mohlo stát i výchozím bodem upřímné diskuse o budoucnosti Evropy
But most importantly , European integration must not only define institutions and policies , but it must also galvanise ideas . Nejdůležitějsí ale je , že evropská integrace nesmí pouze definovat instituce a politiky , ale musí také vlévat myslenkám sílu do žil
Bronislaw Geremek , a historian and one of the main advisers to the Solidarity movement before 1989 , was Poland ' s Foreign Minister between 1997 - 2000 . Bronislaw Geremek , historik a před rokem 1989 jeden z hlavních poradců hnutí Solidarita , byl v letech 1997 až 2000 polským ministrem zahraničí
But public opinion in a number of countries now seems to be turning against democracy , argues Bronislaw Geremek , Poland ' s former foreign minister , and proposes ways in which this trend might be reversed . Zdá se však , že veřejné mínění v řadě zemí se nyní obrací proti demokracii , tvrdí někdejší ministr zahraničí Polska Bronislaw Geremek a navrhuje , jakými způsoby by se tento trend možná dal zvrátit
Bronislaw Geremek , a former foreign minister of Poland and former leader of the Solidarity block in the first postcommunist Polish parliament , is a noted author and historian . Bronislaw Geremek , někdejší ministr zahraničí Polska a předák volebního bloku Solidarita v prvním postkomunistickém polském parlamentu , je význačným spisovatelem a historikem
But no amount of finger pointing can obscure the fact that , 50 years after the European Community ’ s creation , Europe badly needs a new political framework , if not a new project , to shore up its unity . Ani sebevětší míra osočování však nemůže zakrýt skutečnost , že 50 let po vytvoření Evropského společenství Evropa k podepření své jednoty zoufale potřebuje nový politický rámec , ne - li přímo nový projekt
But the collapse of communism in 1989 , and the chance to overcome the Continent ’ s historical divisions , now required a redefinition of the European project . Pád komunismu v roce 1989 a šance na překonání historických předělů kontinentu pak vyžadovaly předefinování evropského projektu
But this is impossible without a clear European identity – and thus a common interest to be asserted and defended . To však není možné bez jasné evropské totožnosti – a tedy bez společného zájmu být prosazován a chráněn
Bronislaw Geremek , a former Polish foreign minister , is a member of the European Parliament . Bronislaw Geremek , bývalý polský ministr zahraničí , je poslancem Evropského parlamentu
But no pan - European statesman has emerged , and no major European institution has even had the courage to provide its own analysis of the current situation , much less propose a strategic scenario for the future . Neobjevil se však žádný panevropský státník a žádná významná evropská instituce neměla odvahu přinést svou vlastní analýzu současné situace , nebo dokonce navrhnout strategický scénář pro budoucnost
But this is impossible without a clear European identity – and thus a common interest to be asserted and defended . To je však nemožné bez jasné evropské totožnosti – a tedy bez společného zájmu být prosazován a chráněn
But such a debate also demands an organizational framework to engage European civil society , national parliaments , and pan - European mass media . Taková debata ovšem vyžaduje také organizační rámec , který by angažoval evropskou občanskou společnost , národní parlamenty a celoevropská masmédia
Bronislaw Geremek , a former Polish foreign minister , is a member of the European Parliament . Bronislaw Geremek , bývalý polský ministr zahraničí , je poslancem Evropského parlamentu
But relative stability has not improved matters , delivering only failed governments , negative growth , the rise of radical Islam , and ever more repression . Přesto tato relativní stabilita přinesla pouze neúspěšné vlády , záporný růst , vzestup radikálního islámu a čím dál víc represí
By contrast , viable reform in Saudi Arabia faces much greater challenges . Životaschopná reforma v Saúdské Arábii naproti tomu čelí mnohem větším překážkám
But the Saudi establishment ' s serious response to the May 2003 attack on a civilian compound in Riyadh at least gives a glimmer of hope that the al - Saud may see reform as their only hope of survival . Seriózní reakce saúdskoarabského režimu na útok proti civilnímu objektu v Rijádu letos v květnu představuje alespoň záblesk naděje , že snad Saúdovci reformu pochopí jako svou jedinou naději na přežití
But they will first have to make a conscious decision to accept Jordan as their home . Ti se ale nejprve budou muset vědomě rozhodnout pro přijetí Jordánska za svou vlast
But if Bashir Assad wants Syria to avoid sinking deeper into poverty and irrelevance , he must undertake political , cultural , and economic liberalization . Pokud ale Bašár Asád chce , aby se Sýrie vyhnula hlubšímu propadu do chudoby a bezvýznamnosti , musí se chopit politické , kulturní a hospodářské liberalizace
But the ruling mullahs ' stiff resistance to even modest changes suggests that they understand that serious reforms will put their rule at stake . Avšak zatvrzelý odpor vládnoucích mulláhů i vůči sebemírnějším změnám naznačuje , že si uvědomují , že vážné reformy jejich vládu ohrozí
But indigenous reform in the Middle East is only half the battle . Domácí reformy ale jsou jen polovinou bitvy
But an equally fundamental division – one that has contributed as much to the ongoing insurrection as sectarian strife and opposition to the American - led military occupation – is the widening gap between Iraq ’ s rich and poor . Stejně fundamentálním dělítkem – které k probíhajícímu povstání přispělo stejnou měrou jako sektářské půtky a odpor vůči Američany vedené vojenské okupaci – je však prohlubující se propast mezi bohatými a chudými Iráčany
But you have to work hard and make every possible effort in demanding your rights . Musíte však tvrdě pracovat a vynaložit veškeré možné úsilí při vyžadování svých práv
By nature , every individual seeks to prove himself as a useful person in his or her society . Každý jednotlivec se chce již ze své povahy projevit jako užitečný člen společnosti
But the culture that Saddam created convinced Iraqis that political connections are the only way to gain authority , money , and knowledge . Kultura vytvořená Saddámem však Iráčany přesvědčila , že jediným způsobem , jak si získat autoritu , moc a znalosti , jsou politické konexe
But we Iraqis have also learned that power should not be concentrated in a few hands , and that establishing justice requires fighting all forms of corruption . My Iráčané jsme se však rovněž naučili , že moc by se neměla soustředit v několika málo rukou a že nastolení spravedlnosti vyžaduje boj se všemi formami korupce
By removing the exchange rate and interest rates from the direct control of Italian authorities , the plague of high inflation and high interest rates disappeared . Poté , co se směnný kurz a úrokové sazby vymanily zpod přímé kontroly italských vládních úřadů , metla vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb zmizela
BELFAST : The French say that optimists are those who don ’ t understand a question . BELFAST : Francouzi říkají , že optimisté jsou lidé , kteří nechápou otázku
But the vote was carried by 57 % to 43 % only after UUP leader David Trimble inserted a condition that the IRA actually begin arms decommissioning by February next . Ke schválení v poměru 57 % ku 43 % došlo však až poté , co šéf ulsterských unionistů David Trimble připojil podmínku , že IRA zahájí odzbrojování až v únoru příštího roku
Both Li and Zeng urge cadres to learn from America ' s democratic system . Li i Ceng nabádají stranické kádry , aby si vzali ponaučení z demokratického systému Spojených států
Bruce Gilley is a China scholar at Princeton University . Bruce Gilley působí na Princetonské univerzitě jako odborník na dění v Číně
But does their use make sense for the oldest old , especially when they are invasive and costly ? Má však jejich používání smysl u nejstarších z nejstarších , zejména jsou - li invazivní a nákladné ?
But surely the place to start is to limit treatment that is burdensome and expensive , that has a miniscule chance of success , and that is proposed for people at the very end of life . Je však třeba určitě začít tím , že se omezí léčba , která je obtížná a nákladná , má minimální naději na úspěch a je navržena u lidí na samém konci života
By abandoning this responsibility , today ' s state has become not only ineffective but dangerous . Odhozením této zodpovědnosti se dnešní stát stal nejen neefektivním , ale též nebezpečným
But they are the backbone of our country . Pracující jsou ale oporou naší země
But NATO ' s motives , benign or not , are no defense to illegality . Motivy Aliance , ať zhoubné či ne , však nemohou být dostatečnou obhajobou jejich protizákonné činnosti
But it does not sanction Turkey or China for their human rights abuses , because such sanctions are strategically too costly . Na druhé straně však netrestá porušování lidských práv v Turecku nebo Číně , protože takové sankce by byly ze strategického hlediska příliš nákladné
Beijing Benefits from Taiwan ’ s Troubles Peking těží z problémů Taiwanu
But things are not completely bleak : America ’ s Bush administration signaled a change from the Clinton administration which it criticized as too soft on China and insufficiently committed to Taiwan ' s security . Situace však není tak úplně bezútěšná : americká Bushova administrativa signalizovala změnu od administrativy Clintonovy , kterou kritizovala jako příliš měkkou vůči Číně a nedostatečně se zavazující o bezpečnost Taiwanu
But the KMT was as ill - prepared for opposition as the DPP was for governing . Avšak KMT byla tak zle připravena na opozici , jako DPP na vládnutí
But another aspect of the public health system in nations with limited healthcare resources – hospital � acquired infection – has been largely ignored by the public , press , and funding agencies . Veřejnost , tisk ani financující agentury se už ale vesměs nezajímají o jinou stránku systému veřejného zdravotnictví v zemích s omezeným zdravotním potenciálem , totiž o infekci přímo na nemocniční půdě
But their expectations often are disappointed . Často však bývají zklamáni
But hospital � acquired infections must be given proper priority . Problematice nemocničních infekcí se ale konečně musí dostat náležité pozornosti
But outsiders will inevitably bear the lion ' s share of the budget for the tribunal . Lví podíl rozpočtu tribunálu však zákonitě ponesou na svých bedrech zahraniční organizace
But this compares favorably with the Special Court in Sierra Leone ( more than $ 70 million over three years ) , and the $ 100 million spent annually on the international courts for Rwanda and Yugoslavia . V porovnání se Sierrou Leone ( více než 70 milionů dolarů za dobu tří let ) a jedním stem milionů dolarů vynaloženým každoročně na mezinárodní soudy pro Rwandu a Jugoslávii je to však ještě příznivá částka
But thousands of others took part in the violence . Na násilnostech se však podílely tisíce dalších
Before long , an effort to document and publish the truth will be necessary . Nepotrvá dlouho a snaha o dokumentaci a zveřejnění pravdy se stane nezbytností
By highlighting positive models of judging and legal advocacy , the trials may stimulate public demand for domestic tribunals that dispense justice fairly and effectively . Zvýrazněním pozitivních modelů soudnictví a advokacie mohou procesy stimulovat veřejnou poptávku po takových domácích soudech , jež budou vykonávat spravedlnost čestně a efektivně
But they are necessary . Je ovšem nezbytné
Board of Education , the case that ultimately broke the back of racial segregation in America half a century ago , the European Court is being asked to give meaning to the fundamental principle of equality . Tak jako v kauze Brown v . školská správa , která před půlstoletím definitivně skoncovala s rasovou segregací v Americe , se i po evropském soudu žádá , aby dodal význam fundamentálnímu principu rovnosti
But perhaps the greatest significance of these cases lies in their very presence on the docket of Europe ’ s highest rights tribunal . Snad největší význam těchto případů ovšem tkví v tom , že vůbec jsou na programu nejvyššího evropského tribunálu pro lidská práva
By looking at earlier revolutions , we can perhaps come to understand what is happening in Iran , for recent events there have clear historical precedents . Pochopit , co se dnes v Íránu děje , však lze i pohledem na předešlé revoluce , neboť pro nedávné události existují jasné historické precedenty
Believing that stronger pursuit of revolutionary ideals is the only way to strengthen their country , these idealists seek to inspire a “ return of the radicals , ” triggering sharp conflict with their more pragmatic co - revolutionaries . V domnění , že ráznější prosazování revolučních ideálů je jediným způsobem , jak svou zemi posílit , se pak tito idealisté snaží inspirovat \„ návrat radikálů “ , čímž vyvolávají ostrý střet se svými pragmatičtějšími spolurevolucionáři
But that disastrous campaign weakened Mao ’ s influence ; by the early 1960 ’ s he seemed to be relegated to the sidelines while pragmatists like Liu Shaoqi and Deng Xiaoping grew stronger . Tato katastrofální hospodářská koncepce však oslabila Maův vliv ; počátkem šedesátých let se zdálo , že je Mao odsunut do ústraní , zatímco pragmatici jako Liou Šao - čchi a Teng Siao - pching si upevnili moc
But did the battle between pragmatists and radicals end there ? Skončil tím však boj mezi pragmatiky a radikály ?
But both became countries with which it is possible to do a great deal of business , and both are increasingly integrated into the global economy . Obě země však dnes patří k těm , s nimiž se dají dělat skvělé obchody , a obě se stále více začleňují do světové ekonomiky
But social mobility is also a precondition for creating a modern outlook . Sociální mobilita je však zároveň podmínkou vytvoření moderního světonázoru
But for this anchor to work , Islam must be liberated from its traditionally subservient , passive and docile posture in the face of modernity . Má - li však tato kotva fungovat , musí se islám tváří v tvář modernosti osvobodit od svých tradičně ponížených , pasivních a poslušných postojů
By wearing a veil or beard , claiming the right for places to pray at work or school , and demanding special foods , Muslims identify themselves overtly as Muslims . Nošením roušky či plnovousu , prosazováním práva na modlitebny v zaměstnání či ve školách a požadováním zvláštního jídla se muslimové navenek identifikují jako muslimové
Because they have a double cultural capital , they can circulate relatively freely between different activities and spaces - - home , school , youth associations , and urban leisure space . A protože mají dvojí kulturní kapitál , mohou se relativně svobodně přesunovat mezi různými činnostmi a prostředími - domovem , školou , mládežnickými spolky či městskými centry pro volný čas
Being a Muslim and being an Islamist are not the same thing . Být muslimem a být islámistou není totéž
But this is hardly the case . To ale platí jen stěží
But what happened during the Iraq war demonstrated that no real practical goal - - such as securing repayment of Iraq ' s debts or preserving Russian interests in Iraqi oil - - guided Russia ' s foreign policy . Události , k nimž doslo během irácké války ale předvedly , že ruskou zahraniční politiku nevedly žádné reálné cíle , ať už by slo o zajistění splatnosti iráckých dluhů nebo o ochranu ruských zájmů ohledně irácké ropy
Both the Foreign and Defense Ministries wanted a drawn - out fight over America ' s withdrawal from the ABM Treaty and NATO enlargement . Jak ministerstvo zahraničí , tak ministerstvo obrany chtělo protahovat půtky nad americkým odstoupením od dohody ABM a nad rozsířením NATO
But without the support of these two ministries , Putin cannot institutionalize his new foreign policy course . Bez podpory těchto ministerstev ovsem Putin nemůže institucionalizovat směr své nové zahraniční politiky
But stereotypes can survive so long and be so influential only insofar as they serve the real interests of real people and institutions . Ale stereotypy mohou přežívat a udržet si svůj vliv jen do té míry , do jaké slouží skutečným zájmům skutečných lidí a institucí
But it is individual training and the ability to make split - second decisions in a fluid situation that are required in anti - terrorist operations . Při protiteroristických operacích je však žádoucí individuální výcvik a schopnost činit okamžitá rozhodnutí v nevyzpytatelných situacích
But there is little reason to believe that this proposed bureaucratic monster will provide better security than the existing FSB and MVD forces . Existuje však jen pramalý důvod věřit , že tato navrhovaná byrokratická obluda zajistí větší bezpečnost než existující složky FSB a MVD
But fighting terrorists requires an entirely different kind of spying from \ uncovering \ traditional \ spies , \ or neutralizing unpopular oligarchs such as Mikhail Khodorkovsky . Boj s teroristy však vyžaduje zcela odlišnou formu špionáže , než jakou představuje \„ odhalování \ tradičních \„ špionů \ či neutralizace nepopulárních oligarchů typu Michaila Chodorkovského
But neither Russia ' s president nor its power ministries seem ready for this . Nezdá se však , že by na to ruský prezident a silová ministerstva byli připraveni
But the occupation has produced malignant effects : restrictions on freedom of movement , daily harassment and humiliation , road blocks . Okupace ale s sebou přinesla zhoubné následky : omezení svobody pohybu , každodenní obtěžování a ponižování , zátarasy na silnicích
But any agreement between Israel and the Palestinians , will call for a first phase of evacuation of the at least 50 ,000 - 60 ,000 people living in the more distant and scattered settlements . Ovšem jakákoli dohoda mezi Izraelem a Palestinci bude požadovat první fázi vystěhování alespoň padesáti či šedesáti tisíců lidí žijících ve vzdálenějších a roztroušených osadách
But it is unlikely that the Palestinians would accept such a solution . Je ale nepravděpodobné , že by Palestinci takové řešení přijali
But the settlers driven by a nationalist - religious ideology , devoted to the myth of a \ Great Israel \ and convinced that they are fulfilling the biblical dictate of repossessing the sacred land , will oppose evacuation . Osadníci motivovaní nacionalisticky náboženskou ideologií , oddaní mýtu , , velkého Izraele \ a přesvědčení , že naplňují biblický příkaz ke znovuzískání svaté země , se budou vystěhování bránit
By purchasing the settlers ' homes , they could then hand them over to Palestinian refugees settling in the future state of Palestine . Kdyby odkoupily domy osadníků , mohly by je pak předat palestinským uprchlíkům , kteří se budou usazovat v budoucím palestinském státě
Beyond that , many believe the only hard work will be to use existing laws to benefit humankind in new technological ways . Mnozí lidé se domnívají , že kromě výše uvedeného bude jediná tvrdá práce spočívat ve využití existujících zákonů tak , aby prospěly lidstvu v podobě nových technologických směrů
But an emerging group of scientists points to phenomena that current theories do not address well . Vynořuje se však skupina vědců poukazujících na jevy , které současné teorie nedokážou dost dobře vysvětlit
But importing assistance may not only be less effective ; it might actually cause more damage in the long run . Avšak import pomoci může být nejen méně efektivní , ale ve skutečnosti může z dlouhodobého hlediska způsobit více škod
But siphoning the habits of one culture into another during a rebuilding process can trigger societal changes that are almost as damaging as the disaster itself , as happened in a small fishing villages in the Philippines in the late 1970 ’ s . Průsak zvyků jedné kultury do druhé v průběhu rekonstrukce však může vyvolat společenské změny , které jsou téměř tak ničivé jako samotná katastrofa , jak se stalo v malých rybářských vesnicích na Filipínách na konci 70 . let
But , lacking sensitivity to local dynamics , the outcome is severely compromised . Avšak bez citu pro místní dynamiku se výsledek silně odchýlí od záměru
But it is beginning to emerge that many also preferred to stay in a social environment that they trusted rather than fleeing to safer , but foreign , surroundings . Začíná však také vycházet najevo , že mnozí rovněž raději zůstali ve společenském prostředí , jemuž věřili , než aby uprchli do sice bezpečnějších , ale neznámých podmínek
By contrast , the inappropriateness of transplanting troops from Iraq into an emergency rescue operation is obvious . Naproti tomu , nevhodnost přesunu vojsk z Iráku do nouzové záchranné operace je zřetelná
Because the promise is so great , and the science does not require massive infrastructure , many smaller countries have rushed to take advantage of the absence of the US . Jelikož je příslib tak obrovský a samotná věda nevyžaduje mohutnou infrastrukturu , řada menších zemí se předhání v úsilí využít nepřítomnosti USA
But , although anyone can win , science at this level is never a “ eureka ” event , with some single breakthrough suddenly ending the race . Přestože však může zvítězit kdokoliv , věda na této úrovni nikdy není založena na zvolání \„ heuréka “ , na jediném revolučním objevu , který by celé klání náhle ukončil
But there are many other potential pandemics , and many are not even viruses . Existuje ovšem bezpočet jiných potenciálních pandemií a mnohé ani nejsou viry
Bacteria , prions , parasites , and even environmental factors could suddenly change in a way that slays us . Bakterie , priony , paraziti , ba dokonce environmentální faktory by se mohli náhle proměnit způsobem , který by pro nás byl zhoubný
But if large numbers of a host – say , birds – encounter a great number of people , eventually the virus will find a way to prosper in a new type of cell . Pokud se ale velký počet hostitelů – řekněme ptáků – setká s velkým počtem lidí , nakonec si virus najde způsob , jak se v novém typu buňky zařídit
Birds are the greatest concern today only because the spread is easy to see . Ptáci dnes budí největší znepokojení jen proto , že šíření lze snadno vidět
But AIDS jumped from monkeys and several types of flu jumped from swine . Avšak AIDS na nás přeskočil z opic a několik druhů chřipek přeskočilo z prasat
Bacteria should be checked for two types of mutation : adaptation by a hostile form that enables it to become super - immune to drugs , or a deadly mutant strain that appears in one of the multitude of “ safe ” bacteria . U bakterií je třeba dávat pozor na dva typy mutací : adaptaci vyvolanou nepřátelskou formou , která by jim zajišťovala superimunitu vůči lékům , a smrtící mutovaný kmen , jenž by se objevil v jednom ze zástupů \„ bezpečných “ bakterií
Both regions were religiously governed ( historians differ about the role and natures of the religions in this context ) , but science flourished only in one of them . Obě oblasti byly nábožensky řízené ( historikové se v tomto kontextu rozcházejí v názoru na roli a povahu náboženství ) , avšak věda vzkvétala pouze v jedné z nich
But while such weapons carry political weight , the science behind them is mundane and old . Jaderné zbraně sice nesou určitou politickou váhu , avšak jejich vědecký základ je fádní a starý
But another exists , and not just for Islamic societies . Existuje však i další , a to nejen pro islámské společnosti
Building a knowledge - based economy using oil wealth is clearly possible . Znalostní ekonomiku lze očividně vybudovat také s využitím ropného bohatství
But there are other trends indicated by pornographic content that are useful to spies . Existují ovšem další trendy , na něž pornografický obsah poukazuje a jež jsou pro rozvědku užitečné
But local tastes nonetheless vary widely . Lokální vkus se nicméně místo od místa liší
But the planning for the Iraq invasion , in which Rumsfeld advocated the use of fewer troops than advised , suggests a poor understanding of distributed systems . Naplánování invaze do Iráku , u níž Rumsfeld prosazoval použití menšího počtu vojáků , než se doporučuje , svědčí o špatném pochopení distribuovaných systémů
Bush ’ s “ us and them ” rhetoric clearly defines an “ other ” and positions it as a cohesive enemy . Bushova rétorika \„ my a oni “ zřetelně definuje \„ ty druhé “ a staví je do role soudržného nepřítele
But lately , more complex problems are beginning to arise from humanity ’ s sharing the atmosphere . Skutečnost , že se o atmosféru dělí celé lidstvo , však v poslední době přináší složitější problémy
But would it be a better model of atmospheric administration ? Byl by to však lepší model správy poměrů v atmosféře ?
But it is also a month with a developing tradition as a time to change the country . Srpen je ale v Rusku stále častěji také měsícem změn ve státě
By his initiative various commissions were assigned the task of analyzing important reforms and the directions Russia should now take . Na jeho popud byl několika komisím přidělen úkol , provést rozbor významných reforem a směrů , jimiž by se teď Rusko mělo vydat
But what is impressive here is President Putin ’ s realism , for his policies can secure majority support among the population . Důležitý je na tomto místě Putinův realismus , neboť jeho politika si dokáže získat většinu obyvatel
But why must people pay more to cover up for managerial incompetence ? Meetings our party organized in Moscow , St . Ale proč by lidé museli platit za manažerskou neschopnost ?
But social accord will not exist if , as a result of reform , people ’ s spending increases by more than half while their wages go up only a quarter . Jenže společenský smír nemůže existovat , pokud se následkem reforem výdaje obyvatel zvýší o více než polovinu , zatímco jejich mzdy pouze o čtvrtinu
But the President , too , must play his part by evaluating the people around him for their devotion to his outlook . Ale i prezident musí hrát svou roli a hodnotit lidi ve svém okolí a jejich oddanost jeho vizím
But we should also take stock of missed opportunities in the wake of the Cold War ' s peaceful end . Měli bychom ale také provést inventuru promarněných příležitostí , jež přinesl mírový konec studené války
But the pro - democratic policies of glasnost and perestroika that I unveiled in the mid - 1980 ' s did not appear out of thin air . Prodemokratické politiky glasnosti a perestrojky , jež jsem představil v polovině 80 . let , se však neobjevily z čista jasna
But these earlier reforms were in fact more difficult to undertake than the ones that I launched in the 1980 ' s and 1990 ' s . Avšak provést tyto dřívější reformy bylo ve skutečnosti mnohem těžší než uskutečnit než ty , které jsem já zahájil v 80 . a 90 . letech
But the Berlin Wall remained , standing in the heart of Europe as a symbol of division . Berlínská zeď však zůstávala , vztyčena v srdci Evropy jako symbol rozdělení
But the collapse of the Soviet Union meant that there was no negotiated settlement of this new order . Kolaps Sovětského svazu však znamenal , že nevznikla žádná sjednaná dohoda o podobě tohoto nového pořádku
But in truth we had nothing to hide , as we simply had no information for a day and a half . Ve skutečnosti jsme však neměli co skrývat , neboť jsme prostě den a půl neměli vůbec žádné informace
But Chernobyl opened my eyes like nothing else : it showed the horrible consequences of nuclear power , even when it is used for non - military purposes . Černobyl mi však otevřel oči jako nic jiného : ukazoval hrůzné důsledky atomové energie , i když je využita pro nevojenské účely
By 2100 , one billion to three billion people worldwide are expected to suffer from water scarcity . Očekává se , že do roku 2100 bude mezi jednou až třemi miliardami lidí trpět nedostatkem vody
By developing a joint vision for the development of international waterways , these regional cooperation initiatives work towards common ownership of the resource , thereby reducing the risk that disputes over water use will escalate into violence . Vytvářením společné vize rozvoje mezinárodních vodních toků tyto iniciativy regionální spolupráce směřují ke společnému vlastnictví zdroje , čímž snižují riziko , že by spory ohledně vody přerostly v násilí
But addressing scarcity will inevitably imply revising agricultural practices and policies worldwide to ensure their sustainability . Řešení nedostatku vody si ale nevyhnutelně vyžádá revizi zemědělských postupů a politik na celém světě , aby byla zajištěna jejich udržitelnost
But doctors and researchers also believe that giving a patient a pill can have powerful effects on disease , even when the pill contains no active substance . Lékaři ale zároveň věří , že podávání tablet může mít na vývoj choroby silný účinek i přesto , že tableta neobsahuje žádnou aktivní látku
But most research on the effect of placebos has been of poor quality . Valná většina výzkumů o účincích placeba však není kvalitní
But it is a well - known phenomenon in health care research that it is impossible in these kinds of studies to prevent a bias in the way patients report their subjective states . Ve zdravotnickém výzkumu je ale dobře známou věcí , že u podobných studií je v podstatě nemožné ubránit se zkreslení v tom , jak pacienti popisují své subjektivní pocity
But some researchers have a much broader concept of placebo effect , including the possible effect on the patient ’ s health of his overall interaction with the health - care provider , and we have not ruled out the possibility of such an effect . Jiní vědci nicméně na účinek placeba nahlížejí z mnohem širší perspektivy a hovoří o možném vlivu celkové interakce poskytovatele zdravotní péče na pacientovo zdraví
But the use of placebos in clinical practice is another matter . Něco jiného je ale aplikace placeba v klinické praxi
Before , Prime Minister Kostov and his government could boast of successes in undoing the ruinous policies of the previous socialist government . Před ní se premiér Kostov spolu s celou vládou mohl chlubit úspěchy v odstraňování devastující politiky předchozí socialistické vlády
Broken bridges on the Danube , however , are not the biggest economic harm . Zničené mosty přes Dunaj však nejsou největší hospodářskou škodou
Bulgarians have struggled for a decade to keep off that road , both in trade and in foreign policy . Deset let se Bulharsko snažilo držet si odstup od této cesty , jak v obchodu , tak v zahraniční politice
Bulgarians fear even worse . V Bulharsku se obávají , že to bude mnohem víc
Beyond the damage it is doing to the economy , Kosovo is also destabilising Bulgaria politically . Vedle škod na hospodářství destabilizuje Kosovo v Bulharsku také politickou situaci
But the real horror for Bulgarians is of Kosovo repeating itself in Macedonia , with another tide of refugees bringing the war and its suffering onto Bulgarian soil itself . Avšak pravá noční můra pro Bulharsko je možnost , že se Kosovo bude opakovat v Makedonii s tím , že příliv utečenců se spolu s válkou a utrpením převalí na bulharskou půdu
But the war has so revitalized the postcommunists , that they now denounced those agreements as betrayals , and shout that the government , by allowing NATO to use Bulgarian airspace , is drawing Bulgaria into war . Válka však natolik oživila sílu postkomunistů , že nyní bez ostychu označují tyto dohody za zradu a vykřikují , že vláda se souhlasem , aby NATO používalo bulharský vzdušný prostor , zatahuje celou zemi do války
Because America and Europe did not want to risk the lives of their soldiers , the lives of countries like Bulgaria are put at risk instead . Protože ale Amerika ani Evropa nechtějí riskovat životy svých vojáků , jsou ohroženy naopak životy zemí jako je Bulharsko
Bulgaria ' s government is at pains to sell this loss - making plant even for the symbolic price of 1 Bulgarian Lev . Bulharská vláda se s těžkým srdcem snaží tuto ztrátovou továrnu prodat i za symbolickou cenu jednoho leva
But even that price will prove too high if the EU blocks steel imports from the plant . I tato cena však bude příliš vysoká , pokud Evropská unie zablokuje vývoz oceli z tohoto podniku
But everyone knows that it is almost impossible to disprove a negative . Každý ale ví , že vyvrátit negativní tvrzení je téměř nemožné
By everyone ’ s reckoning , Bulgaria complied and now expects the EU to keep its part of the bargain . Bulharsko podle všeho těmto požadavkům vyhovělo a nyní čeká , že EU dostojí své části ujednání
Bulgarians , it seems , are guilty by mere geographical association with the Balkan Wars . Bulharsko tedy jako by bylo vinno pouhou zeměpisnou asociací s válkami na Balkáně
Bulgaria ’ s national co - ordinator for the Stability Pact resigned to protest Agov ’ s rant , and the government has tried to distance itself even more . Bulharský národní koordinátor pro Dohodu o stabilitě na protest proti Agovovu výlevu složil svou funkci a vláda se od něj snaží distancovat ještě více
But because the opposition is attacking our reforming government for its supposed cravenness before the EU , several ministers have nonetheless echoed Agov . Protože ale opozice obviňuje naši reformní vládu ze zbabělosti před Evropskou unií , několik ministrů se za Agova postavilo
Bulgaria ’ s nearest EU members , however , seem to yearn for the Iron Curtain . Členské země EU , jež jsou nejblíže Bulharsku , však jako by si přály , aby se vrátila železná opona
Brigitte Granville Brigitte Granville
Bush ' s policy is doomed to fail because , as in the 1970 ' s , America ' s economic problems are homegrown . Bushova politika je odsouzena k neúspěchu proto , že americké hospodářské problémy jsou - jako v 70 . letech - domácí provenience
But the Union ' s finance ministers would be better off pushing the internal reforms Europe needs , rather than following the Bush example and pressing the European Central Bank to force a strong currency down to earth . Nicméně ministři financí unie by si mnohem spíš polepšili prosazováním vnitřních reforem , jež Evropa potřebuje , než následováním Bushova příkladu a naléháním na Evropskou centrální banku , aby tlačila silnou měnu k zemi
Because these countries are keen to maintain their share in the world ' s biggest market , they often absorb the effect of a drop in the dollar by cutting their profits rather than raise prices . Vzhledem k tomu , že tyto země mají ohromný zájem udržet svůj podíl na největším trhu na světě , často účinek poklesu dolaru ztlumí tím , že raději sníží své zisky , než aby zvyšovaly ceny
But with presidential elections looming , no US government would cut spending or raise taxes . S prezidentskými volbami na obzoru ale žádná vláda USA nebude škrtat výdaje ani zvyšovat daně
Brigitte Granville Brigitte Granville
But these are appearances . To jsou však jen vnější projevy
Besides the adverse effect such tight restrictions have on companies ' flexibility and effectiveness , these rules also cost 16 billion euros per year - more than is spent on higher education . Vedle nepříznivých dopadů těchto striktních omezení na pružnost a efektivitu firem navíc zmíněná pravidla stojí 16 miliard eur ročně - což je více , než činí výdaje na vyšší vzdělávání
But this economic modernizer has a populist side , leading the charge for standardized tax rates in the EU and \ encouraging \ retailers to cut the price of brand - name products like Coca Cola and Danone yogurt . Tento ekonomický modernizátor má však i svou populistickou stránku , když stojí v čele tažení za standardizované daňové sazby v EU a \„ povzbuzuje \ maloobchodníky , aby snížili ceny značkových výrobků jako Coca Cola nebo jogurt Danone
But Sarkozy ' s bailout of Alstom - a company regarded as a \ national champion \ - had all the hallmarks of the old dirigisme , calling for the government to take a bigger stake while ruling out a strategic partnership with Germany ' s Siemens . Sarkozyho záchrana společnosti Alstom - firmy pokládané za \„ národního šampiona \ - však nesla všechny známky starého dirigismu , když vyzval vládu k větší podpoře a zároveň vyloučil strategické partnerství s německým Siemensem
But Sarkozy has powerful friends in the press , as well as most of the battalions of the Gaullist UMP behind him . Sarkozy však má mocné přátele v tisku a navíc za ním stojí většina praporů gaullistické UMP
But first he must overcome his own residual tendency to expect too much from an overburdened state . Nejprve však musí překonat vlastní zbytkovou tendenci očekávat od přetíženého státu příliš mnoho
Brigitte Granville , an economist who has advised Russia ' s Ministry of Finance , is Professor of International Economics and Economic Policy at the University of London , Queen Mary Centre for Business Management . Brigitte Granvilleová , ekonomka , která působila jako poradkyně ruského ministra financí , je profesorkou mezinárodní ekonomiky a hospodářské politiky v Centru obchodního managementu na Koleji královny Marie při Londýnské univerzitě
Brigitte Granville Brigitte Granville
But the RCB ’ s track record since 1992 has done little to stabilize inflation expectations and to persuade businessmen , investors , government officials and ordinary Russians that it is genuinely focused on reining in price growth . Avšak výkony RCB od roku 1992 udělaly jen málo pro stabilizaci inflačních očekávání a pro přesvědčení podnikatelů , investorů , vládních úředníků a obyčejných Rusů , že se banka upřímně zaměřuje na mírnění růstu cen
But that excuse has worn thin . Tahle omluvenka se už ale vyčerpala
But in Russia , there is no trade - off between the two , at least not using the exchange rate . Avšak v Rusku neexistuje mezi těmito dvěma faktory žádný kompromis , alespoň co do využití měnového kurzu
But the RCB ’ s lack of resolve in adopting a framework where low inflation is clearly stated as the priority now threatens to undermine what has been achieved . Teď však hrozí , že dosažené úspěchy podkope nedostatek odhodlání RCB přijmout rámec , kde by nízká inflace byla jasně stanovena jako priorita
Brigitte Granville Brigitte Granville
But their unifying thread is youth , unemployment , and uncertainty about the future , as well as the suffocating state paternalism that underlies the wider malaise itself . Nití , která je spojuje , je však mládí , nezaměstnanost a nejistota ohledně budoucnosti , stejně jako dusivý státní paternalismus , tvořící podloží samotné obecnější malátnosti
But this aggregate stability masks shifts in income distribution that have favored older age cohorts . Tato úhrnná stabilita ovšem skrývá posuny v distribuci příjmů , které zvýhodnily věkově starší skupiny
By 1995 , relative poverty was increasing sharply for young adults , while the opposite trend occurred among the elderly . Do roku 1995 u mladých dospělých osob prudce stoupala relativní chudoba , zatímco u starších se projevoval opačný trend
But no French government in recent decades has been remotely strong enough to face down opposition – often involving illegal action that goes unpunished – to any reduction in entrenched privileges . V posledních desetiletích však žádná francouzská vláda nebyla ani zdaleka tak silná , aby dokázala přemoci odpor – jehož součástí je často protiprávní jednání , které uniká trestu – vůči jakémukoli omezení pevně zavedených výhod
But evolutionary progress is always preferable to revolutionary upheaval , and , despite all the difficulties of genuine incremental reform , the prospects are not absolutely hopeless . Evoluční vývoj je ovšem vždy lepší než revoluční pozdvižení a navzdory všem nesnázím ryzí povlovné reformy nejsou vyhlídky naprosto beznadějné
But the dynamic of all reform is clinched when even weighty arguments succumb to the urgency of change . Dynamiky všech reforem se však dosáhne tehdy , když naléhavosti změny ustoupí i pádné argumenty
Brigitte Granville is Professor of International Economics and Economic Policy at the School of Business and Management , Queen Mary , University of London . Brigitte Granvilleová vyučuje mezinárodní ekonomiku a hospodářskou politiku na Fakultě obchodu a managementu koleje Queen Mary , součásti University of London
Brigitte Granville Brigitte Granville
But her triumph is only part of an intense political debate of the sort France has not seen for decades . Její triumf je však jen jednou součástí intenzivní politické debaty , jakou Francie několik desetiletí nezažila
Breaking the impasse requires restoring political legitimacy by electing a president who , having promised reform , gains a mandate to deliver it . Prolomení této bezvýchodné situace předpokládá obnovu politické legitimity zvolením prezidenta , který po příslibu reforem získá mandát k jejich uskutečnění
Both leading contenders in the 2007 presidential election , Ségolène Royal and Nicolas Sarkozy , share relative youth ( compared to the geriatrics of recent decades ) and have their fingers on the pulse of public opinion . Oběma hlavním kandidátům prezidentských voleb v roce 2007 , Ségolène Royalové a Nicolasu Sarkozymu , je společné relativní mládí ( v porovnání s geriatriky z posledních desetiletí ) a oba drží prst na tepu veřejného mínění
Brigitte Granville is Professor of International Economics and Economic Policy at the School of Business and Management , Queen Mary , University of London . Brigitte Granvilleová je profesorkou mezinárodní ekonomie a hospodářské politiky na Škole obchodu a managementu na Koleji královny Marie při Londýnské univerzitě
But global integration cannot be achieved by IT alone . Ovšem globální integrace není možné dosáhnout pouze informačními technologiemi
Because of a lack of empirical evidence , it is too early to say that these obstacles are binding constraints . Vzhledem k nedostatku empirických důkazů je příliš brzy na to , aby bylo možné říci , že tyto překážky jen dále svazují daná omezení
But it is clear that IT will deliver benefits only if sound development strategies are pursued . Nicméně je zcela jasné , že informační technologie přinesou užitek jen tehdy , když budou dodržovány zdravé rozvojové strategie
Brigitte Granville Brigitte Granville
But business as usual still seems a long way off . Návrat k obvyklému chodu věcí je přesto ještě daleko před námi
Both markets and policymakers have risen to the occasion . Trhy i politický svět v této obtížné zkoušce úspěšně obstál
But OPEC signalled immediately after the attack that it would not take advantage of the situation , and would increase production to stabilize the market . Těsně po útoku však Organizace zemí vyvážejících ropu ( OPEC ) naznačila , že nevyužije této mimořádné situace ve svůj prospěch a že zvýší produkci , aby stabilizovala trhy
But in the more plausible event of Afghanistan bearing the brunt of America ’ s ire , the effect on oil prices would likely be less dramatic . Ovšem v o mnoho pravděpodobnějším případě , kdy se hlavní vlna amerického hněvu snese na bedra Afghánistánu , bude dopad na ceny ropy mnohem méně dramatický
Brigitte Granville is Head of the International Economics Program at the Royal Institute for International Affairs , London . Brigitte Granvilleová je vedoucí programu mezinárodní ekonomie na Královském institutu pro mezinárodní vztahy ( RIIA ) v Londýně
Brigitte Granville Brigitte Granville
But the scare Jean - Marie Le Pen threw into French politics will be for nought if the political class in Britain slips back into its old hauteur and complacency . Avšak pokud se politická elita ve Francii vrátí zpátky ke své staré povýšenosti a samolibosti , nebude panika , kterou francouzskou politiku ochromil Jean - Marie Le Pen , vůbec k ničemu
But despite all that , unemployment remained stubbornly high and a pervasive insecurity had set in . Nezaměstnanost navzdory tomu ne a ne klesnout , a tak se dostavila všudypřítomná nejistota
Businesses that remain must bear the costs France ' s leviathan public sector . Firmy , jež zůstávají , musí nést náklady francouzského veřejného kolosu
But \ Private France \ - despite its dynamism - cannot continue to compete and innovate while carrying the dead weight of \ Public France \ on its shoulders . Jenomže navzdory své dynamice nebude ,, soukromá Francie \ dlouho moci konkurovat a inovovat a zároveň nést na svých bedrech zátěž ,, veřejné Francie \
But Europe and the euro could are increasingly catalysts for public resentment . Evropa a euro však čím dál víc fungují spíše jako katalyzátor veřejné nespokojenosti
Brigitte Granville is Head of the International Economics Program at the Royal Institute for International Affairs , London . Brigitte Granvilleová je vedoucí programu mezinárodní ekonomiky na Královském institutu pro mezinárodní vztahy ( RIIA ) v Londýně
Brigitte Granville Brigitte Granville
But this tolerance is confined to the skilled and the wealthy . Tato tolerance se ovšem týká jen kvalifikovaných a bohatých lidí
Brigitte Granville Brigitte Granville
But bad economic times are rarely moments when governments push bold international economic proposals . Ekonomicky slabá období jsou ale ojediněle momentem , kdy vlády předkládají chrabré mezinárodní hospodářské návrhy
But the European Central Bank remains reluctant to ease monetary policy . Evropská centrální banka je ale nadále neochotná uvolnit monetární politiku
But high oil prices threaten the health of the entire $ 45 trillion world economy . Vysoké ceny ropy ovšem ohrožují zdraví celého světového hospodářství s obratem 45 biliónů dolarů
But the poisoned atmosphere that followed the UN debates on Iraq may prevent the US from getting its way here . Ale nevraživá atmosféra , která je následkem debat OSN o Iráku , by mohla USA znemožnit najít k tomuto cíli cestu
Brigitte Granville is the Head of the International Economics Program at the Royal Institute for International Affairs , London . Brigitte Granvilleová je vedoucí Programu mezinárodní ekonomie na Královském institutu mezinárodních záležitostí v Londýně
But Russia ' s real importance in any looming US - Iraq war lies not so much in its residual military power , as in the light its position sheds not only on the Iraqi problem but on that other member of the \ axis of evil \ : Iran . Ale skutečný význam Ruska v blížící se americko - irácké válce spočívá ani ne tolik v jeho zbytkové vojenské síle , jako ve světle , jaké její postoj vrhá nejen na irácký problém , ale také na dalšího člena \ osy zla \ : Irán
But this explanation does not fit Russian policy on Iran , where , despite US pressure , the Putin government is quite literally sticking to its guns by selling weapons and civil nuclear technology to Teheran . Toto vysvětlení ovšem jaksi nepasuje k ruské politice vůči Íránu , kde si Putinova vláda - navzdory americkému tlaku - vede dále svou a prodává zbraně a civilní jaderné technologie Teheránu
But that seems more like a tactical move aimed at appeasing the US , rather than a reflection of genuine second thoughts on nuclear cooperation with Iran in principle . To však spíš vypadá jako taktický tah s cílem uklidnit USA než jako zralá úvaha o jaderné spolupráci s Íránem jako takové
But these spasms will not revive the corpse . Tyto křeče ale mrtvolu nevzkřísí
But whether the Yukos affair proves to be an isolated case , as the Kremlin insists , depends on a reading of Russian President Vladimir Putin ’ s motives . Zda se však aféra ukáže jako ojedinělý případ , jak tvrdí Kreml , závisí na výkladu motivů ruského prezidenta Vladimíra Putina
But any reversal of those privatizations – such as the effective expropriation of Mikhail Khodorkovsky and his Menatep partners in Yukos – signifies not the dawn of social justice but rather a new group of bosses “ expropriating the expropriators , ” as Lenin used to say . Zvrat těchto privatizací – třeba právě úspěšné vyvlastnění Michaila Chodorkovského a jeho partnerů z Menatepu v Jukosu – není znamením úsvitu sociální spravedlnosti , ale spíš toho , že nová skupina bossů \„ vyvlastňuje vyvlastňovatele , “ jak říkával Lenin
But this seems like collateral damage from the pursuit of an overriding political objective . To se ovšem jeví jako kolaterální škoda vzniklá při prosazování prvořadého politického cíle
But if the influence of these so - called siloviki was unbridled , similar attacks would have been launched against other major companies by now . Kdyby však byl vliv těchto takzvaných siloviků bezuzdný , obdobné útoky by už byly zahájeny i proti dalším významným firmám
But there is one point on which both camps agree : Putin intends to remain in power indefinitely . Je tu ale jedno na čem se oba tábory shodnou : Putin hodlá zůstat u moci naneurčito
But , regardless of what Putin does , his personal influence and the strategic direction in which he has taken Russia will remain dominant for years to come . Ať už však udělá Putin cokoliv , jeho osobní vliv i strategický směr , jímž Rusko vede , budou převládat ještě celá léta
But this can be ruled out in today ’ s Russia , because the instruments to implement it – notably an army that would obey orders to mow people down in the streets – are lacking . Tu však lze v dnešním Rusku vyloučit , neboť chybějí nástroje k jejímu uskutečnění – především armáda , která by uposlechla rozkazů postřílet lidi v ulicích
But looking forward to the next political cycle in 2012 , or the one after that in 2016 , there is no guarantee that today ’ s conditions will still apply . Pohlédneme - li ovšem do dalšího politického cyklu v roce 2012 anebo ještě do dalšího v roce 2016 , neexistuje žádná záruka , že budou stále platit dnešní podmínky
But this project is as utopian as Marxism once was , and promises to be considerably more short - lived than the Soviet Union . Ovšem tento projekt je stejně utopický , jako byl dříve marxismus , a vše navíc nasvědčuje tomu , že bude ještě kratšího trvání než Sovětský svaz
But this response is disingenuous . To je ovšem falešný přístup
But enterprises still rely on banks for the bulk of financing . Podniky ale u většiny financování stále spoléhají na banky
But all stock markets rely on their local institutional environment . Všechny burzy ovšem spoléhají na své místní institucionální prostředí
But demand for asset management outstrips supply , and several thousand financial - management , trust , and consultancy companies now manage individual and corporate wealth . Poptávka po správě investičního majetku ale převyšuje poptávku a několik tisíc finančních společností , depozitních bank a poradenských firem dnes spravuje soukromé i firemní jmění
But the Communist Party leadership has decided that in the next decade hairdressers , accountants , karaoke hostesses , tour guides , and movie directors will be the new pillars of economic performance . Vedení komunistické strany však rozhodlo , že v příštím desetiletí se stanou novým pilířem ekonomické výkonnosti kadeřníci , účetní , hostesky v karaoke barech , turističtí průvodci a filmoví režiséři
But that savings number hides something very critical . Za mírou úspor se však skrývá cosi nesmírně klíčového
But as Louis Kuijs of the World Bank has pointed out , what sets China apart from many other developing countries is not that households save uniquely high levels of their income , but that enterprises do . Jak ovšem poznamenal Louis Kuijs ze Světové banky , Čína se od mnoha dalších rozvojových zemí liší tím , že neobyčejně vysokou část svého příjmu nespoří domácnosti , nýbrž podniky
But why wait until 2010 ? If a decent credit culture can be created , people can have access to tomorrow ’ s income today . Proč však čekat do roku 2010 ? Podaří - li se vytvořit slušnou úvěrovou kulturu , mohou mít lidé přístup k zítřejším příjmům již dnes
But structured deposits – for example , deposits whose rate of return is linked to the performance of the New York Stock Exchange – are becoming increasingly popular . Dnes jsou však stále populárnější strukturované vklady – například takové , jejichž návratnost je vázána na výsledky newyorské akciové burzy
But many , although dubious or altogether worthless , easily become established in medical practice and produce a torrent of income for persuasive doctors serving well - insured patients . Ale i mnohé sporné nebo dokonce zcela zbytečné a nákladné postupy se snadno stávají standardem v lékařské péči a slouží jako zdroj příjmu pro vemlouvavé lékaře ošetřující dobře pojištěné pacienty
But this has done nothing to address the underlying problem - - the continuing rapid rise in the cost of health care . To ovšem nikterak nezpomalilo růst nákladů na zdravotní péči
But distinctions should be drawn between recreational drugs and medicines , as they are for opiates . Je ovšem nutno rozlišovat mezi drogami a léky , podobně jako u opiátů
Because much of this data comes from work with isolated systems , and therefore on all brains , an obvious criticism is that you can ' t extrapolate from such data . Protože však byla většina těchto dat získána studiem izolovaných systémů , lze namítnout , že z takových údajů nelze nic dedukovat
Baroness Susan A Greenfield is Fullerian Professor of Physiology at Oxford University and ( the first female ) Director of the Royal Institution of Great Britain . Baronka Susan A . Greenfieldová je profesorkou fyziologie na Oxfordské univerzitě a vůbec první ženou - ředitelkou Královského institutu Velké Británie
But those of us who study how genes affect behavior are humbled by the fruit fly ' s complexity . Těm z nás , kdo studují vliv genů na chování , nedává složitost genetické výbavy octomilek spát
By the 1920 s , most geneticists had abandoned the idea of a single gene for each characteristic and were loath to ascribe human behavior solely to genes . Ve dvacátých letech se už většina vědců zřekla konceptu jednoho genu na jednu vlastnost a lidské chování přestali připisovat výlučně genům
But these species ' behavior , no less than that of the fruit fly , is the product of a vast array of genes , none of which acts in isolation . Jejich chování - a to platí i pro octomilku - je ale důsledkem rozsáhlého souboru genů , který ani jeden nepůsobí izolovaně
Beyond genetics , all creatures experience a non - identical sequence of life events . Odhlédneme - li od genetiky , pak také každý živý tvor prožívá jiný sled životních událostí
But that is just the point . A to právě jde
Back in the 1970 s , when life science research was a relatively small enterprise by today ' s standards , the renowned cardiologist Julius Comroe made the case for basic research to the US Congress in the form of an unbiased statistical survey of medical breakthroughs . V 70 . letech , kdy byl biologický výzkum dle dnešních měřítek ještě poměrně v plenkách , předstoupil významný kardiolog Julius Comroe před americký Kongres a přednesl mu argumenty o potřebě základního výzkumu
Back when Comroe made his study of medical advances , he was directing his arguments to the public and their elected representatives . Když Comroe před třiceti lety pracoval na studii lékařských milníků , směřoval své argumenty k veřejnosti a jejím voleným zástupcům
Based on a British initiative and developed by Hans Tietmeier ( former head of the Bundesbank ) , the Forum will attempt to identify sources of systemic risk and develop consistent financial regulation across different financial sectors and countries . Toto Fórum , které vzniklo z podnětu britské strany a v jehož čele stojí někdejší šéf německé Bundesbanky Hans Tietmeier , se pokouší nalézt zdroje systémových rizik a vyvinout konzistentní finanční regulaci napříč různými finančními sektory a zeměmi
Britain ' s Chancellor of the Exchequer Gordon Brown has devised an ambitious proposal to help in this fight . Britský ministr financí Gordon Brown vypracoval ambiciózní návrh , který by v tomto zápase měl pomoci
But the fact that some aid has been squandered or stolen is not an argument against all aid . Ale to , že nějaká pomoc byla promarněna nebo rozkradena , není argument proti veškeré pomoci
Brown ' s proposals are different because the effectiveness of aid will be judged by measurable outputs , not monetary inputs . Brownovy návrhy jsou jiné , protože účinnost pomoci bude hodnocena podle měřitelných výsledků , nikoliv podle vložených peněz
But for a private sector to develop , governments must provide well - defined and legally protected property rights , and they must reduce red tape . Pokud ale chceme , aby se soukromý sektor rozvíjel , vlády musí zajistit jasně definovaná a právně chráněná vlastnická práva a omezit byrokracii
But its effective disbursement is also a moral imperative . Její účinné vyplácení je ovšem morálním imperativem také
Because countries , not development banks , are in the driver ' s seat , taxpayers will control how funds are spent . A protože za kormidlem budou jednotlivé státy , a ne rozvojové banky , daňoví plátci budou sledovat , jak se s prostředky hospodaří
But for peer reviews to work , they must embody international practice and full transparency . Aby ovšem kolegiální hodnocení fungovalo , musí být ztělesněním mezinárodní praxe a naprosté transparentnosti
Brigitte Granville Brigitte Granville
But the real cause is the inertia of state control . Skutečnou příčinou je ovšem bezvládnost státní moci
Both should come , lured by the country ' s rich natural resources . Oboje na sebe nenechá dlouho čekat , protože země přece může nabídnout své bohaté přírodní zdroje
But investment is impossible without privatization , to which the regime has an ideological allergy . Investice ovšem nejsou možné bez privatizace , na kterou je současný režim ideologicky alergický
Brigitte Granville is the Head of the International Economics Program at the Royal Institute for International Affairs , London . Brigitte Granvilleová je vedoucí oddělení pro mezinárodní ekonomiku při Královském institutu mezinárodních vztahů ( RIIA )
Brigitte Granville Brigitte Granville
But such \ proofs \ had scant effect on their opponents , who shout that globalization aggravates poverty and inequality while blighting communities and the environment . Nicméně takovým \„ důkazům “ jejich oponenti věnují jen pramalou pozornost a dále křičí , že globalizace jen zostřuje světovou chudobu a nerovnost a má zhoubný vliv na všechna světová společenství i životní prostředí
But , starting with the US and EU , rich countries fear increasing unemployment due to competition from developing countries armed with cheap labour . Ale ať už začneme USA anebo EU , bohaté země se obávají zvyšování nezaměstnanosti právě kvůli konkurenci ze strany rozvojových zemí , vyzbrojených levnou pracovní silou
But is the lower inequality that results a reflection of real justice ? Ale dosahuje nižší míry nespravedlnosti jen proto , že je výsledkem odrazu skutečné spravedlnosti ?
But the effects of unemployment on a person ’ s self - esteem are less easily measured . Ale vlivy nezaměstnanosti na osobní sebeúctu jsou již mnohem nesnadněji měřitelné
Brigitte Granville is the Head of International Economics at the Royal Institute for International Affairs , London . Brigitte Granville je vedoucí Oddělení mezinárodní ekonomiky na londýnském Královském institutu mezinárodních vztahů
Brigitte Granville Brigitte Granville
But Russia is seeking further relief from the so - called \ Paris Club \ ( made up of western governments ) Přitom ale žádá o další úlevy u tzv
By the time the IMF approved anything , however , Gaidar had been ousted by a fierce political reaction . Než ale MMF stačil cokoli schválit , Gajdara z jeho křesla vystrnadila dravá politická reakce
But a downturn in prices is only a matter of time ( indeed , for many non - oil commodities , it has already happened ) . Ale pokles cen je jen otázkou času : u mnoha neropných komodit se tak ostatně už stalo
But they cannot expect repayment in full and on time as Russia is doing for its ‘ own ’ - ie , post - Soviet - debt . Nemohou ale očekávat plné a včasné splacení , pokud se Rusko bude muset s \„ vlastním “ – tedy postsovětským – dluhem vyrovnávat samo
But the bubble was not confined to the United States . Tato bublina se ale neomezila jen na Spojené státy
But sub - prime mortgages would probably not have been supplied on the same scale if central banks had not created an environment of ample liquidity and persistently low interest rates . Kdyby však centrální banky nevytvořily prostředí nasycené likviditou a typické vytrvale nízkými úrokovými sazbami , tyto rizikové hypotéky by se zřejmě v tomtéž rozsahu neposkytovaly
Because data for the euro area will become available only much later , it is not yet possible to determine whether prices have already turned on the Continent as well . Poněvadž data pro eurozónu budou k dispozici až mnohem později , nelze prozatím určit , zda se ceny otočily i na starém kontinentu
But if the past pattern holds , house prices should start to fall very soon in ( continental ) Europe as well . Platí - li ovšem vzorec z minula , ceny domů by v ( kontinentální ) Evropě měly začít klesat velice brzy
By contrast , in France and Italy , where house prices have increased almost as much as in the US , there is no evidence of a housing overhang . Naproti tomu ve Francii a Itálii , kde se ceny domů zvýšily bezmála tak jako v USA , nic nesvědčí o převisu bytové výstavby
But a lot could be achieved now if the European Parliament sends out the right political signals in the ongoing budgetary negotiations . Ledasčeho by ale bylo možné dosáhnout teď , pokud Evropský parlament vyšle patřičný politický signál v probíhajících rozpočtových jednáních
By accepting the ceiling on total expenditures , the European Parliament would gain credibility with governments and the electorate . Přijetím stropu celkových výdajů by si Evropský parlament získal důvěru vlád a voličů
But substantial policy spillover across the EU justifies strengthened policy coordination for labor - market and welfare reform . Avšak významné přelévání politik uvnitř EU je důvodem k posílení koordinace politik zaměřených na reformu pracovního trhu a sociálního zabezpečení
By concentrating on policies to sustain integration while at the same preserving the European social model , the European Council would again become a relevant policy forum where the real needs and hopes of citizens could find effective responses . Zaměřením se na politiky k udržení integrace a současnému zachování evropského sociálního modelu by se Evropská rada opět stala významným politickým fórem , kde by se mohly nacházet účinné reakce na skutečné potřeby a naděje občanů
But , prominent professors at Korean universities tell me that the unprecedented success of the Korean team in the current World Cup competition is causing a turning point in Korean attitudes towards their own society and economy . Avšak jak mi řeklo několik významných kapacit z korejských univerzit , nevídaný úspěch korejského týmu na probíhajícím mistrovství světa v kopané se stává výrazným milníkem v přístupu Korejců k jejich vlastní společnosti a hospodářství
But , two years ago when the Korean soccer football association hired the Dutchman , Guus Hiddink , to coach the Korean national soccer team , Hiddink made it clear that he would select his players based on merit alone . Jenže přede dvěma lety si korejská fotbalová asociace najala za trenéra své reprezentace Holanďana Guuse Hiddinka a ten se dal jasně slyšet , že si své hráče bude vybírat jen a pouze podle toho , co dokáží na trávníku
But Hiddink has expedited the process of change within Korean society , and his success has made it look revolutionary . Hiddink proces změny v korejské společnosti jen urychlil a svým úspěchem mu dodal nádech převratnosti
But the western model of a meritocratic society is not easy to emulate . Západní model meritokratické společnosti však nelze jen tak zkopírovat
But , unless the Arabs reconcile themselves to the permanent reality of a Jewish state in Palestine , the creation of a Palestinian Arab state will not provide more than the temporary palliative of a tenuous truce between Arabs and Jews . Ale dokud se s trvalou realitou židovského státu v Palestině nesmíří sami Arabi , nebude pro ně palestinský arabský stát ničím víc než dočasným paliativem v podobě křehkého příměří mezi Araby a Židy
But , from the Arab perspective this policy reinforces their equating of Zionism to colonialism . Ovšem z arabské perspektivy tato politika zase jen posiluje tezi , že sionismus je kolonialismus
But suppose a two - state solution were achieved in the not - too - remote future . Zkusme si nicméně představit , že by se v ne tak vzdálené budoucnosti podařilo dosáhnout řešení spočívající ve vzniku dvojstátí
But , the Irish story has not had a happy ending . Pravda , tento irský příběh nemá zrovna šťastný konec
But it was the inhabitants of Jedwabne and surrounding hamlets who did the killing . Samotný akt vraždy ale vykonali obyvatelé Jedwabného a okolních vesnic
But few Poles were ready to admit that they collaborated with the Germans in the extermination of the Jews . Ale jen málo Poláků bylo s to přijmout , že kolaborovali s Němci na vyhlazování Židů
But for Hitler ’ s false pride and stupidity , perhaps we would have several dozen more Jedwabnes . Nebýt Hitlerovy falešné pýchy a hlouposti , možná bychom měli několik tuctů Jedwabných
But new research suggests that the molecular basis of aging may soon be understood in detail . V poslední době ovšem vědecký výzkum směřuje k detailnímu pochopení molekulárních základů stárnutí
But how can this be possible if aging has many concurrent causes , as evolutionary theory maintains ? Jak je to ale možné , když přece podle evoluční teorie má stárnutí několik příčin najednou ?
But in times of scarcity , the survival program kicks in to slow the aging process . Avšak v době nedostatku se spustí program přežití , který stárnutí zpomaluje
But will such drugs prolong youth and vitality , or simply extend our stay in nursing homes ? Nad vším tímto uvažováním se však vznáší otázka : prodlouží takové léky vitalitu a mládí , nebo jen pobyt v domovech důchodců ?
But we do know that restricted animals are vigorous and healthy for the duration of their longer lives . Víme však , že zvířata , u nichž byla kalorická restrikce nasazena , jsou živá a zdravá po celou dobu jejich delšího života
But both the passage of time and his political maturation as the governor of Patagonia have converted him into a European - style Social Democrat . Jak plynutí času , tak jeho politické vyzrávání na postu guvernéra Patagonie jej proměnily v sociálního demokrata evropského střihu
But if Kirchner ' s presidency gives rise to yet more political frustration , then we Argentines will again make the mistake of looking for a caudillo who promises to answer all our prayers . Jestliže ale Kirchnerovo prezidentství zapříčiní ještě větší politické frustrace , my Argentinci pravděpodobně znovu uděláme tu chybu , že se budeme rozhlížet po caudillovi , který slibuje , že vyslyší všechny naše modlitby
Both demanded too much from their fragile health . Oba od svého křehkého zdraví žádali přespříliš
But to be effective in the cause of heroism , the hero must die promptly . Aby však byl heroismus účinný , hrdina musí včas zemřít
But life , unlike football , has more difficult consequences than losing a game . Ale život má na rozdíl od kopané vážnější důsledky než jen prohru v zápase
But it tells us something about Argentine heroes and their fans . Říká nám ale ledacos o argentinských hrdinech a jejich příznivcích
But what can our hero do at this hour ? Co však náš hrdina může v této chvíli vykonat ?
By contrast , the military had earlier publicly criticized AKP initiatives on Cyprus . Zcela odlišně se ozbrojené síly zachovaly dříve , když veřejně kritizovaly kyperské iniciativy AKP
But these questions miss a fundamental truth about Turkey . Tyto otázky opomíjejí jednu zásadní pravdu o Turecku
But their adherence to Islam is illustrated by the example of a man I once saw at Muslim prayer in the ruins of the ancient Zeus temple in a small town on the Aegean coast . Jejich věrnost islámu však dobře ilustruje příklad muže , kterého jsem kdysi viděl při muslimské modlitbě v troskách starověkého Diova chrámu v jednom malém městě na břehu Egejského moře
But the terrorist attacks in Istanbul are unlikely to generate a nervous reaction in restricting democratic rights . Je však nepravděpodobné , že teroristické útoky v Istanbulu vyvolají nervózní reakci vedoucí k omezování demokratických práv
By doing so he revitalized the multi - cultural base of the National Alliance that has ruled Malaysia since independence in 1957 . Vdechl tak nový život multikulturní základně Národní aliance , která vládne Malajsii od její nezávislosti v roce 1957
But the personal security they crave , and which Malaysia ' s ethnic Chinese are achieving , is as far away as ever . Osobní bezpečnost , o kterou jim jde a kterou malajsijské čínské etnikum pomalu získává , je stejně v nedohlednu jako dříve
But awareness that principles of evidence - based medicine should also guide health policy has been slower to take root . Povědomí o tom , že principy medicíny založené na důkazech by se měla řídit také zdravotnická politika , se však uchytává pomaleji
But , while these observational studies are threatened by bias from patient selection – sicker patients mean higher death rates , for example ­ – the available administrative databases document patient characteristics such as age , severity of illness , and co - morbidity , including diabetes and high blood pressure . Třebaže tyto pozorovací výzkumy ohrožuje zkreslení způsobené selekcí pacientů – nemocnější pacienti například znamenají vyšší úmrtnost – , dostupné administrativní databáze zaznamenávají charakteristiky pacientů jako věk , závažnost onemocnění a výskyt dalších chorob , jako je diabetes nebo vysoký krevní tlak
But moving forward promises to be easier called for than carried out . Dožadování se pokroku bude však , zdá se , mnohem jednodušší než tyto kroky uskutečnit
But the Clinton administration must also share some criticism , by pushing for a comprehensive peace when it was clear that the necessary spade - work had not been done . Kritiku si ale zaslouží také Clintonova vláda , která naléhala na celkový mír i v situaci , kdy bylo jasné , že je teprve nutno připravit pro něj půdu
But aid is no panacea . Pomoc však není všelék
But if the case for expanding world trade is compelling , the prospects for actually doing so are clouded , owing to a simple but nonetheless fundamental political reality : those who gain from trade , which is almost everyone , are not always aware of it . Přestože však argumenty pro rozšíření světového obchodu působí přesvědčivě , vyhlídky , že k němu opravdu dojde , jsou však zastřené kvůli jednoduché , leč přesto zásadní politické realitě : ti , kdo mají z obchodu prospěch , což jsou téměř všichni , si to ne vždy uvědomují
By contrast , those who lose from trade , or who fear that they could lose , while relatively small in number , are anything but invisible . Naproti tomu ti , kdo na obchodu prodělávají nebo se obávají , že by prodělat mohli , jsou co do počtu relativně malí , ale rozhodně ne neviditelní
But how much will it matter ? Ale jak mnoho na něm bude záležet ?
But the challenge of integrating Russia remains . Nesnadný úkol integrovat Rusko ovšem zůstává
By contrast , the mass killing in Rwanda a decade ago and now in Darfur , Sudan , demonstrate the high price of judging sovereignty to be supreme and thus doing little to prevent the slaughter of innocents . Naproti tomu masové vraždění ve Rwandě před deseti lety a v současnosti v súdánském Dárfúru ukazuje , jak vysoká je cena pokládání suverenity za nadřazenou a tedy nečinnosti proti zabíjení nevinných
But the concept needs to be adapted to a world in which the main challenges to order come from what global forces do to states and what governments do to their citizens rather than from what states do to one another . Její koncepci je ale zapotřebí upravit , aby odpovídala světu , v němž největší hrozby vůči pořádku neplynou z toho , co státy dělají jeden druhému , nýbrž co globální síly činí se státy a co vlády činí se svými občany
But the proposed US - India accord is attracting notice for a second , and far more controversial , reason : concern that it could weaken , rather than advance , efforts to resist the further worldwide spread of nuclear weapons . Navrhovaná dohoda mezi USA a Indií však na sebe váže pozornost i z druhého , mnohem rozporuplnějšího důvodu : z obav , že by mohla oslabit , nikoliv podpořit úsilí o zabránění dalšímu celosvětovému rozšíření jaderných zbraní
But there is nothing new about that . Na tom však není vůbec nic nového
Both countries – indeed , the world – would be better served by a diplomatic outcome in which Iran accepted severe limits on any independent uranium enrichment activity it could undertake and agreed to place all of its nuclear - related facilities under highly intrusive international inspection in exchange for economic benefits and security assurances . Pro obě země – a ovšem pro celý svět – by bylo výhodnější diplomatické řešení , v jehož rámci by Írán přistoupil na přísné omezení veškeré činnosti směřující k nezávislému obohacování uranu , kterou je schopen provádět , a souhlasil by se zpřístupněním všech svých jaderných zařízení nesmírně všetečným mezinárodním inspekcím výměnou za ekonomické výhody a bezpečnostní záruky
Better yet would be if Iran turned to Russia or the IAEA for uranium - generated electrical power . Ještě lepší by bylo , kdyby se Írán pro elektrickou energii vyráběnou z uranu obracel na Rusko nebo na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii
Building a true democracy ( as opposed to simply holding elections ) is an enterprise that requires decades or even generations . Vybudovat skutečnou demokracii ( oproti pouhému uspořádání voleb ) je podnik , který vyžaduje desítky let , ba generace
But much more than that can - and should - be done to persuade young men and women not to become terrorists in the first place . Mnohem víc se však může – a mělo by se – udělat pro to , abychom mladé muže a ženy v prvé řadě přesvědčili , aby se teroristy nestávali
But terrorism also needs to be stripped of its motivation . Terorismu je ale třeba vzít i jeho motivaci
Bringing about a lasting cease - fire in Lebanon will also help calm the emotions that will lead some to become terrorists and others to tolerate or support them . Dosažení trvalého příměří v Libanonu také napomůže zklidnění emocí , jež některé lidi vedou k terorismu a jiné k tomu , že jej tolerují nebo podporují
But it does hold out the promise of reducing it to a scale that will not threaten the openness , security , or prosperity of modern societies . Dává ovšem naději , že ji zmírní na úroveň , která nebude ohrožovat otevřenost , bezpečnost ani prosperitu moderních společností
But what was assumed is now known . To , co jsme až dosud předpokládali , však už nyní víme
Both South Korea and China are reluctant to support robust sanctions . Jižní Korea i Čína se zdráhají podpořit citelné sankce
Ban needs to begin with a cold , hard assessment of his new position . Pan musí začít chladným a nekompromisním vyhodnocením svého nového postavení
But the reality is that no amount of time spent negotiating in New York will turn things around . Skutečnost je nicméně taková , že situaci nezmění ani sebedelší vyjednávání v New Yorku
Ban cannot simply reform the Security Council to reflect better the realities of this era . Pan nemůže jednoduše reformovat Radu bezpečnosti tak , aby lépe odrážela realitu naší éry
But he can make the case that countries such as Japan , India , Germany , and others deserve an enhanced position in the UN ’ s most important body , one more commensurate with their power and status . Může však uvést důvody , proč si země , jako jsou Japonsko , Indie , Německo a další , zaslouží lepší pozici v nejdůležitějším orgánu OSN – pozici , jež bude lépe odpovídat jejich síle a postavení
Ban can also make the case that there is no justification in today ’ s world for terror – defined here as the intentional harming of civilians for political purposes . Pan může rovněž ukázat , že v dnešním světě nelze nikterak ospravedlnit teror – který je zde definován jako úmyslné poškozování civilistů z politických důvodů
Ban should support the creation of an international facility that would provide governments access to ( but not physical control of ) enriched uranium and plutonium for the generation of electrical power . Pan by měl podpořit vytvoření mezinárodní instituce , která by poskytovala vládám přístup k obohacenému uranu a plutoniu ( nikoliv ovšem fyzickou kontrolu nad nimi ) za účelem výroby elektrické energie
But providing incentives for governments to maintain such forces at a high level of alert and setting standards for equipment , training , and professionalism is something the UN can and should do . Poskytování pobídek vládám , aby takové síly na nejvyšším stupni pohotovosti udržovaly , a nastolení standardů pro vybavení , výcvik a profesionalitu , to jsou naopak věci , které OSN dělat může a měla by
But there is also intense distrust of the UN among segments of the public and with certain elites . V některých segmentech společnosti a také u určitých elit nicméně panuje vůči této organizaci silná nedůvěra
But often overlooked – or at least underestimated – is Japan . Často přehlíženo – anebo přinejmenším podceňováno – je však Japonsko
But more is needed . Je však zapotřebí víc
Both countries should commit themselves to a diplomatic resolution of competing claims to offshore resources . Obě země by se měly zavázat k diplomatickému řešení konkurenčních nároků na přírodní zdroje v pobřežních vodách
Both countries have many reasons to pursue this goal , considering North Korea ’ s missile and nuclear programs , terrorism , and the numerous challenges to stability around the world . Obě země mají důvody tento cíl uskutečňovat , vzhledem k severokorejským raketovým a jaderným programům , terorismu a četným výzvám pro stabilitu po celém světě
But the US in the last few years has compounded this reaction by what it has done and how it has done it . USA však v posledních několika letech prohloubily tuto reakci tím , co dělaly a jak to dělaly
But for diplomats and historians , understanding the concept of ripeness is central to their jobs : it refers to how ready a negotiation or conflict is to be resolved . Pro diplomaty a historiky je však pochopení konceptu zralosti středobodem jejich práce : souvisí s poznáním , nakolik je určité jednání či konflikt připraven k řešení
But no one should walk away doubting the determination of the US and other members of the Quartet to see this process succeed as quickly as possible . Nikdo by však neměl odejít z jednání s pochybnostmi o odhodlání USA a ostatních členů Kvartetu zajistit , aby tento proces v co nejbližší době uspěl
But this is not yet the time for great ambition . Pro velké ambice však zatím nenazrál čas
But it is vital that new efforts do not cause more harm than good . Je však nezbytné , aby nové úsilí nenapáchalo víc škody než užitku
But it is not too soon to address the question of what effect US foreign policy is having on the campaign and what it reveals about how Americans see the world . Není však předčasné odpovědět na otázku , jaký dopad na kampaň má americká zahraniční politika a co prozrazuje o tom , jak Američané vidí svět
But far - reaching change both in Iraq and the Middle East is certain to take time . Dalekosáhlá proměna Iráku i Středního východu si ale zajisté vyžádá jistý čas
Beyond this , international forces must secure and eliminate all weapons of mass destruction ; prevent ethnic and religious tensions from erupting into violence ; ensure that none of Iraq ' s neighbors exacerbates an already volatile situation . Dále musí mezinárodní síly zajistit a zneškodnit všechny zbraně hromadného ničení , předejít tomu , aby etnické a náboženské tlaky přerostly v násilnosti , a dohlédnout na to , aby žádný z iráckých sousedů nejitřil už tak nestálou situaci
But it won ' t determine the Middle East ' s fate . Nebude ale pro osud Středního východu určující
But nor will resolving the Palestine question fix all the Middle East ' s problems . Ale ani vyřešení palestinské otázky nenapraví všechny potíže Středního východu
But if Iran turns away from terror and its pursuit of catastrophic weapons , it will find a US prepared to recast the relationship . Pokud ale Írán upustí od teroru a snahy získat vražedné zbraně , setká se s ochotou USA nově ustavit vztah mezi zeměmi
But defense policy is only one component of foreign policy . Ale obranná politika je jen jednou složkou mezinárodní politiky
Beyond partnerships , international institutions add value - provided they are effectively organized , have realistic mandates , and contain members that are committed to common norms and aims . Mezinárodní instituce přidávají hodnotu i nad rámec partnerství - tedy za předpokladu , že jsou účinně uspořádány , mají realistický mandát a skládají se ze členů odhodlaných prosazovat společné normy a cíle
But the US must also ensure that existing institutions are adapted to current realities . USA ovšem také musí zajišťovat , aby se stávající instituce přizpůsobovaly realitě současnosti
Bringing such an integrated world may be optimistic , even idealistic , but it is hardly naive . Vybudování takového sjednoceného světa je sice možná optimistickým cílem , dokonce idealistickým , ale nikoliv naivním
By the reckoning of Freedom House , a think - tank devoted to monitoring democracy worldwide , the number of \ free \ countries around the world increased by nearly three dozen over the past 20 years . Podle propočtu Freedom House , think - tanku zaměřeného na monitoring demokracie ve světě , se počet ,, svobodných \ států za posledních 20 let celosvětově zvýšil téměř o tři desítky zemí
By failing to foster gradual democratization - - and yielding to a \ democratic exception \ in parts of the Muslim world - - America missed an opportunity to help these countries adapt to the stresses of a globalizing world . Ale selháním v podpoře postupné demokratizace - a udělením ,, demokratické výjimky \ některým částem muslimského světa - Amerika promarnila příležitost pomoci těmto zemím přizpůsobit se tlakům globalizujícího se světa
But stability based on authority alone is illusory and ultimately impossible to sustain . Stabilita založená pouze na úřední moci je ale iluzorní a naprosto neudržitelná
But , like medical doctors ' Hippocratic oath , America and others must pledge to do no harm in promoting democracy . Ovšem jako v případě lékařské Hippokratovy přísahy se Amerika i ostatní musí zavázat , že při propagaci demokracie neublíží
But these earlier disputes occurred within a very different geopolitical context – the Cold War – and the bygone intellectual and political framework of containment . K těmto sporům minulosti však došlo v naprosto odlišném geopolitickém kontextu - ve studené válce - a v již neexistujícím intelektuálním a politickém rámci doktríny zadržování
But if the geopolitical context is clear , the intellectual and political framework – the successor to containment – is not . Třebaže však geopolitický kontext je jasný , intelektuální a politický rámec - nástupce zadržování - nikoliv
Bridging these differences will not be easy , even though the US , for all its power , needs partners to fight terrorism , nuclear weapons proliferation , and global climate change . Překonat tyto názorové rozdíly nebude snadné , ač USA , navzdory vší své síle , v boji s terorismem , šířením jaderných zbraní a globální změnou klimatu potřebují partnery
But Europe , too , has a stake in maintaining the transatlantic bond , for there is no guarantee that it will remain an island of stability and prosperity . Zachovat transatlantickou vazbu je ovšem též v zájmu Evropy , neboť nikde není psáno , že zůstane ostrovem stability a prosperity
But genuine consultation will be necessary . Bude však potřeba se o všem upřímně radit
But transatlantic relations – no less than relations among the 25 members of the EU or the 26 members of NATO – cannot be an all - or - nothing proposition , lest they run the risk of becoming nothing . Avšak transatlantické vztahy - stejně jako vztahy mezi 25 členy EU či 26 členy NATO - nemohou stavět na přístupu \„ všechno , nebo nic \ , jinak budou riskovat , že znicotní ony samy
But the UN is not yet prepared to go beyond words . Avšak OSN není připravena sáhnout dál než jen ke slovům
But it is not simply Arafat ’ s passing that provides cause for optimism . Není to však jen Arafatův odchod , co dává důvod k optimismu
But opportunity is just that . Příležitost je však jen pouhou příležitostí
But “ success ” entails more than departing Israelis . \„ Úspěch “ však obnáší víc než jen odchod Izraelců
But if Palestinians in Gaza demonstrate that they can rule themselves and be a good neighbor , a key justification for Israel ’ s continuing occupation elsewhere will weaken . Prokážou - li však Palestinci v Gaze , že si umějí sami vládnout a být dobrým sousedem , pak se tím oslabí klíčové ospravedlnění pokračující izraelské okupace jinde
But there is much more going on at the UN than investigations . V OSN se však odehrává mnohem víc než jen vyšetřování
But coming up with an approach that gains broad international support will prove extremely difficult . Avšak navrhnout konkrétní přístup , který získá širokou mezinárodní podporu , bude krajně obtížné
Broad agreement is needed that any intentional killing of civilians and noncombatants is unacceptable , and that its perpetrators and supporters must be punished . Je potřeba dosáhnout široké shody na tom , že záměrné zabíjení civilistů a lidí nezúčastněných bojů je nepřijatelné a že ten , kdo dohodu poruší nebo její porušování podporuje , musí být potrestán
But ideas matter . Jde však o ideje
But this conservatism should not be mistaken for violent radicalism , as America , unfortunately , has done . Tento konzervatismus však není správné si plést s násilným radikalismem , jak bohužel činí Amerika
Banks and insurance companies are to be avoided , on the theory that their activities are usurious and thus prohibited . Bankám a pojišťovnám je třeba se vyhýbat kvůli teorii , že jejich činnost je lichvářská , a tudíž zakázaná
But this scenario is not limited to Muslims . Tento scénář se však neomezuje na muslimy
Breaking the Democratic Taboo Jak prolomit demokratické tabu
But recently an invitation came from the Faisal Center for Islamic Research and Studies , which actually wanted me to talk about democracy , or “ good governance , ” as the participants called it . Nedávno jsem však dostal pozvánku z Faisalova centra pro islámský výzkum a studie , které mělo zájem , abych pohovořil o demokracii nebo o \„ dobrém vládnutí “ , jak to účastníci nazývali
But the region ’ s hesitancy to embrace democracy goes beyond mere fear of Western hegemony . Váhavost zemí v regionu osvojit si demokracii však přesahuje pouhý strach ze západní hegemonie
But the Islamic mainstream must first realize the importance of democratic reform , which is possible only by clearly understanding the Prophet ’ s message , which promises genuine solutions for every time and place . Islámský hlavní proud si však nejprve musí uvědomit důležitost demokratické reformy , což je možné pouze při jasném pochopení prorokova odkazu , jenž slibuje skutečná řešení pro každou dobu a místo
Behind the critiques directed at the EU and national governments as “ not being social enough , ” lurks an image of the Union as a trap that is forcing its members to bend to the fateful disciplines of the market , thus depriving national leaders of their ability to realize important social goals . V pozadí kritiky namířené proti EU a národním vládám , které prý nejsou \„ dostatečně sociální “ , se skrývá obraz unie jako pasti , jež nutí své členy sklonit se před zlověstným řádem trhu , čímž zbavuje vedoucí státní činitele schopnosti realizovat důležité sociální cíle
But the surprise of the last few months is that an important part of the Socialist electorate and party leaders back radical change . Překvapení z posledních několika měsíců však tkví v tom , že významná část socialistického elektorátu i stranických lídrů podporuje radikální změnu
But this cannot be the whole explanation , because a similar radicalization is occurring within German ’ s left , where the alliance of the post - communist PDS – still powerful in the Länder of what was East Germany – and SPD dissidents led by Oskar Lafontaine promotes equally radical proposals . Takové vysvětlení však nemůže být úplné , poněvadž obdobná radikalizace probíhá i na německé levici , kde aliance postkomunistické PDS – která je ve spolkových zemích někdejšího východního Německa stále silná – a odpadlíků z SPD pod vedením Oskara Lafontaina prosazuje neméně radikální návrhy
But it is a fundamental characteristic of utopias that they cannot be implemented . Základní vlastností všech utopií však je , že je nelze uskutečnit
But such debates can be fruitful only if they recognize the economic and political constraints under which modern states operate . Podobné debaty však mohou být plodné pouze v případě , že budou brát v potaz ekonomická a politická omezení , v jejichž rámci moderní státy fungují
But passions have always surrounded the roles of church and state throughout French even if no direct link can be established between the recent riots and the exercise of French laïcité . Úlohu církve a státu ovšem ve francouzských dějinách obklopují vášně odjakživa , třebaže mezi nedávnými pouličními bouřemi a uplatňováním francouzské laïcité přímou spojitost nalézt nelze
But in reality , EU countries have more in common than what can be inferred from those differences . Ve skutečnosti je však zemím EU společného víc , než by se dalo z těchto rozdílů usuzovat
Beyond ordinary dissatisfaction with economic problems , the failed referendum in May 2005 expressed the rejection by an important part of the French electorate of the discipline imposed by EU policies ensuring free movement of people , goods , and capital – and thus of the primacy of economic competition . Kromě běžné nespokojenosti s hospodářskými problémy bylo neúspěšné referendum v květnu 2005 vyjádřením toho , že významná část francouzského voličstva odmítá disciplinu zaváděnou politikami EU , jež zajišťují volný pohyb osob , zboží a kapitálu – a tedy prvenství hospodářské soutěže
But much remains to be done : the entire educational system , up through the university level , requires serious reform , and many taboos regarding employment rules , social security , and the functioning of the state must be questioned . Mnohé je ovšem ještě třeba udělat : vážnou reformu vyžaduje celý vzdělávací systém , od základů až po vysokoškolský stupeň , a je potřeba zpochybnit mnohá tabu týkající se pravidel zaměstnanosti , sociálního zabezpečení a fungování státu
But executive remuneration has usually faded from view once the journalistic spotlight shifts elsewhere – that is , until now . Odměny topmanažerů však obvykle přestaly novináře zajímat v okamžiku , kdy se jejich pozornost přesunula jinam – tedy až do nynějška
But the focus of debate was a € 8 million exceptional bonus that he requested after successfully executing a financial operation at the end of his tenure . Hlavní debata se však rozproudila kolem mimořádné prémie ve výši 8 milionů eur , kterou Zacharias požadoval po úspěšném provedení jedné finanční transakce na sklonku svého působení ve funkci
But critics argue that the best managers are not necessarily the best paid , that the market for them is not transparent , and that boards of directors are often partial to their presidents when setting compensation . Kritikové nicméně namítají , že nejlepší manažeři nemusí být nutně nejlépe placeni , že jejich trh není průhledný a že správní rady při stanovování odměn mnohdy svým předsedům nadržují
But , for some managers , stock options have created an incentive to inflate profits and hide losses , thereby enriching themselves artificially while jeopardizing their companies and other shareholders . Některé manažery však akciové opce motivovaly spíše k tomu , aby nafukovali zisky a zakrývali ztráty , čímž uměle obohacovali sami sebe a současně ohrožovali vlastní firmu i jiné akcionáře
But if we must have laws to bolster our ethics , their guiding principle should be that remuneration is always linked to the performance and services it is intended to compensate . Pokud už však musíme mít zákony podepírající naši etiku , pak by se měly řídit zásadou , že odměna má být vždy vázána na výkon a služby , za které má být vyplácena
But today ’ s French legislation is less rigorous than it seems . Dnešní francouzská legislativa však není tak přísná , jak se zdá
But government statisticians have long been studying the national origins of immigrants , and are permitted to indicate the previous nationality of people who have acquired French citizenship . Státní statistici však národnostní původ přistěhovalců studují už dlouho a mají povoleno zaznamenávat předchozí národnost lidí , kteří přijali francouzské občanství
But the state has other means to encourage equality on the basis of national , social , or economic criteria . Stát má však jiné prostředky k podpoře rovnosti na základě národnostních , sociálních a ekonomických kritérií
But the three main candidates this time around – Nicolas Sarkozy , Ségolène Royal , and François Bayrou – have given an entirely different shape to this campaign . Nynější kampani však tři hlavní kandidáti , již se jí účastní , – Nicolas Sarkozy , Ségolène Royalová a François Bayrou – dali naprosto odlišný formát
But , contrary to the US , integration in France is not based on assimilation , but on a desire to promote homogeneity – the nation unified as “ one and indivisible . ” Avšak na rozdíl od USA se integrace ve Francii nezakládá na asimilaci , ale na touze po propagaci homogenity – národa sjednoceného jako \„ jediný a nedělitelný “
But what is at stake in that debate are values that not only built France , but that also have built and will continue to build Europe . Avšak to , co je v této debatě v sázce , jsou hodnoty , na nichž nejenže byla vybudována Francie , ale na nichž byla vystavěna a bude dále formována Evropa
But , despite a half - century of political stability , there is growing criticism of the Fifth Republic ’ s institutional arrangements . Avšak navzdory půlstoletí politické stability se objevuje sílící kritika institucionálních uspořádání páté republiky
But a presidential regime runs the risk of a stalemate between the executive and the legislature , and a pure parliamentary regime , such as existed in the Third Republic , has a track of failure in France . Prezidentský režim ovšem riskuje pat mezi exekutivou a zákonodárným sborem a čistě parlamentní režim , jaký existoval ve třetí republice , má za sebou ve Francii dějiny neúspěchu
But Sarkozy also favors closer institutional links between the presidency and the parliament . Sarkozy ale také fandí užším institucionálním vazbám mezi prezidentským úřadem a parlamentem
But , given that most of the public supports the main principles of the Fifth Republic – such as direct election of the president and a strong executive – any rebalancing of France ’ s political institutions is unlikely to substantially alter the 1958 constitutional structure . Avšak vzhledem k tomu , že většina veřejnosti podporuje hlavní principy páté republiky , jako například přímou volbu prezidenta a silnou exekutivu , není pravděpodobné , že by změna rovnováhy mezi francouzskými politickými institucemi zásadně změnila ústavní uspořádání z roku 1958
Besides , any constitutional change would need to be endorsed by 60 % of the ballots in both the National Assembly and the Senate , which makes the search for consensus all the more necessary . Kromě toho by každá ústavní změna musela získat souhlas 60 % hlasů v Národním shromáždění i v Senátu , takže snaha najít konsenzus je tím nezbytnější
By and large , conservative forces in Iran support this approach . Celkem vzato , konzervativní síly v Íránu tento přístup podporují
But Resolution 1441 also empowers the inspectors to gather intelligence about Iraq ' s weapons and weapon - making capabilities through in - depth interviews with Iraqi experts , either inside or outside the country , but certainly without Iraqi - government minders present . Ale rezoluce č . 1441 také inspektory opravňuje vést podrobné rozhovory s iráckými odborníky , a to v zemi i mimo ni , rozhodně ovšem bez přítomnosti pohůnků irácké vlády , a shromažďovat citlivé informace o iráckých zbraních a schopnostech je vyrábět
Both men understood disarmament as simply the removal of weapons and equipment , if and when they were found . Oba přistupovali k odzbrojení pouze jako k odstranění zbraní a zařízení , jež snad odhalí
Because the chemicals are likely to corrode the warhead over time , extended storage has a high probability of leakage and degradation of the weapon . Chemikálie zvyšují pravděpodobnost , že hlavice časem zkoroduje , a při delším skladování hrozí netěsnost a zničení zbraně
But Blix dismissed this as \ not a serious problem , \ and did not require Iraq to produce the poisons to be used to arm the warheads . Blix to ovšem pustil ze zřetele jako ,, nikterak závažný problém \ a nevyzval Irák , aby předložil jedy , jež mají být použity k aktivaci hlavic
Balls are among the most important \ freedom generators \ in our lives . Míč je ztělesněná svoboda
By introducing the factor of chance and unpredictability into the game , the ball transforms a bitter and down - to - earth human fight into an epiphany of spirituality and freedom . Tím , že do hry přináší faktor náhody a nepředvídatelnosti , transformuje hořký a všední lidský zápas ve zjevení spirituality a svobody
But that sacred does not exist without the profane . Svatost ale nemůže existovat bez světskosti
Both Greek and Turkish Cypriots must take proper responsibility for any solutions that are negotiated and stand behind their decisions during any subsequent referendum campaign . Kyperští Řekové i Turci musí přijmout náležitou zodpovědnost za jakákoliv dohodnutá řešení a stát za svými rozhodnutími i v následných kampaních před referendy
But neglect of Cyprus could have serious consequences , especially if its continued division keeps Turkey outside the EU . Zanedbání Kypru by však mohlo mít vážné důsledky , zvláště pokud jeho pokračující rozdělení zabrání Turecku ve vstupu do EU
But it even seems to form the heart of our humanity . Jako by však také bylo samým středem našeho lidství
Brain imaging studies have now shown that the human brain contains a similar mirror - neuron system ( MNS ) . Studium mozku u lidí potvrdilo , že lidský mozek má podobný systém zrcadlových neuronů ( mirror - neuron system , neboli MNS )
Broca ' s region is the human counterpart of the monkey mirror - neuron area . Brocova oblast je lidským protějškem oblasti zrcadlových neuronů opic
But the corresponding area is larger also in the left brain of great apes , further indicating that the Broca ' s region evolved first for gestural communication and only later for speech . Odpovídající oblast je ale zvětšená také v levé části mozku lidoopů , což je další důkaz pro to , že se Brocova oblast vyvinula nejprve pro komunikaci pomocí gest a až později pro řeč
Behavioral studies , too , have shown that gesturing is closely related to speech production . Také studie chování ukazují na to , že gesta jsou úzce spojena s řečovou produkcí
But misattribution of one ' s own acts does , in fact , occur in some psychiatric disorders . Jsou však psychické poruchy , u kterých opravdu dochází k mylnému přisuzování vlastních gest a úkonů
Brain imaging , combined with the new conceptual framework implied by research on the mirror - neuron system , promises to uncover a more holistic \ social \ brain . Technologie snímání mozku spolu s novým koncepčním rámcem výzkumu systému zrcadlových neuronů je příslibem , že se nám podaří odhalit holistický \ společenský \ mozek
But it fails to provide a solid ( or particularly admirable ) foundation upon which to base America ' s role in the world in the 21 st century . Nedokáže ovsem nabídnout pevný ( či obzvlástě obdivuhodný ) podklad , na němž by spočinula role Ameriky ve světě 21 . století
Both revolutions are benefiting the developed , Western world but further dividing the ` ` haves ' ' from the ` ` have - nots , ' ' in this case those without finished products , services , or resources to trade or without access to new technologies . Obě revoluce přinásejí prospěch vyspělému západnímu světu , avsak dále ,, majetné ` ` oddělují od ,, nemajetných ` ` , v tomto případě těch , kdo nemají hotové výrobky , služby či zdroje , s nimiž by obchodovali , ani nové technologie
Bush , on January 31 , 2001 , to prepare the nation for these attacks by consolidating dispersed federal government agencies into a new national homeland security agency . Tatáž komise , jejímž jsem byl členem , dne 31 . ledna 2001 naléhavě vybídla nového prezidenta George W . Bushe , aby národ připravil na takové útoky tím , že by sjednotil roztřístěné agentury federální vlády do nového celonárodního bezpečnostního orgánu
But creating a high - security state hands terrorists a victory by choking democratic freedom . Ovsem vytvoření ,, státu se zvýsenou ostrahou ` ` by znamenalo nechat zvítězit teroristy , neboť bychom zadusili demokratickou svobodu
But such leadership cannot achieve results in a vacuum . Ti toho ale ve vakuu moc dokázat nemohou
Between 1995 and 1999 , it spent roughly € 3 . 4 billion in the region , to which the European Investment Bank added a further € 4 . 8 billion in loans . Mezi roky 1995 a 1999 Evropa v regionu vynaložila zhruba 3,4 miliard eur , k nimž Evropská investiční banka přidala dalších 4, 8 miliard eur půjček
But comparing the results does yield some surprising – and disturbing – insights . Porovnání výsledků však přináší některé překvapivé – a znepokojující – náhledy
But it is highly dangerous for the international order if the message of the masses is one of anger and resentment , is devoid of any credible economic program , and holds suspicion of international cooperation ( particularly with the United States ) as paramount . Pro mezinárodní řád je však nesmírně nebezpečné , jestliže poselství davů vychází z hněvu a zášti , postrádá jakýkoli věrohodný hospodářský program a na první místo klade podezřívavost vůči mezinárodní spolupráci ( zejména se Spojenými státy )
Beyond Iran ’ s cities , to paraphrase Mark Twain , rumors of the death of political Islam were greatly exaggerated . Mimo íránská města , abychom parafrázovali Marka Twaina , byly zvěsti o smrti politického islámu pořádně přehnané
But what is remarkable nowadays about populist leaders who claim to “ clean up the mess ” of corruption and moral decadence in the name of virtue and tradition , is that their ideology comes in so many different political colors . Na populistických lídrech , již tvrdí , že \„ vyčistí bahno “ korupce a morálního úpadku ve jménu slušnosti a tradice , je však dnes pozoruhodné právě to , že jejich ideologie se vyskytuje v tolika různých politických odstínech
But no matter the color and the dress , we are reminded of what in other times and places used to be called fascism . Avšak bez ohledu na barvu i šat , připomíná nám cosi , co se v jiných časech a v jiných místech nazývalo fašismus
But , having debunked the vampire myth , Western intellectuals proceeded to refashion it . Západní intelektuálové se však nespokojili s vyvrácením upířího mýtu a začali ho přetvářet
Belief in vampires in Eastern European societies served its own historical purposes : uniting communities and identifying outsiders , giving concrete form to death fears , explaining mysterious events , and , last but not least , providing a means of resistance to the encroachment of Western ideas and patterns of thought . Víra v upíry ve východoevropských společnostech sloužila vlastním historickým účelům : sjednocovala komunity a identifikovala osoby z nich vyřazené , propůjčovala konkrétní formu obavám ze smrti , vysvětlovala tajemné jevy a v neposlední řadě představovala nástroj odporu vůči průniku západních idejí a vzorců myšlení
But an alternative explanation , consistent with the facts of biology and geology , is that over millions of years we have evolved a moral faculty that generates intuitions about right and wrong . Alternativním vysvětlením , které je v souladu s biologickými a geologickými fakty , je však to , že jsme si v průběhu milionů let vyvinuli morální schopnost , z níž pramení intuice ohledně toho , co je správné a co špatné
But there were no statistically significant differences between subjects with or without religious backgrounds , with approximately 90 % of subjects saying that it is permissible to flip the switch on the boxcar , 97 % saying that it is obligatory to rescue the baby , and 97 % saying that is forbidden to remove the healthy man ’ s organs . Mezi respondenty z věřícího prostředí a mimo něj se však nevyskytly žádné statisticky významné odlišnosti , přičemž přibližně 90 % dotázaných označilo přehození výhybky před nákladním vagónem za přípustné , 97 % označilo záchranu dítěte za povinnost a 97 % odpovědělo , že odebrání orgánů zdravému člověku je nepřípustné
But insights into the changing moral landscape , in which issues like animal rights , abortion , euthanasia , and international aid have come to the fore , have not come from religion , but from careful reflection on humanity and what we consider a life well lived . Avšak průhledy do proměňující se morální krajiny , v níž se do popředí dostávají otázky jako práva zvířat , potraty , eutanázie a mezinárodní pomoc , nepřicházejí z náboženství , nýbrž z důkladných úvah nad lidskostí a nad tím , co považujeme za dobře prožitý život
But in almost every successful case – for example , Mexico and Argentina in 1995 , Korea in 1998 , and Brazil in 1999 – what worked was a combination of domestic adjustment and international support . Ale vesměs ve všech úspěšných případech – např . Mexiko a Argentina v roce 1995 , Korea v roce 1998 a Brazílie v roce 1999 – nejlépe fungovalo spojení domácí adjustace a mezinárodní podpory
But if the alternative view is right , America ’ s Treasury irresponsibly fueled bearish market expectations by bad - mouthing serious reform efforts and by denying the financial assistance that could have prevented them from becoming self - fulfilling . Je - li ovšem správný druhý pohled na věc , pak americké ministerstvo financí nezodpovědně nastartovalo pesimistická tržní očekávání , když osočilo vážně míněné reformní snahy a odepřelo finanční pomoc , která mohla vývoj očekávání trhu zvrátit
But perhaps the problem is deeper : global corporations , media cartels , and powerful bureaucracies are transforming political parties into organizations whose main task is no longer public service , but the protection of specific clienteles and interests . Možná je ale problém hlubší : nadnárodní korporace , mediální kartely a mocné byrokracie přetvářejí politické strany stále více v organizace , které se už primárně nestarají o veřejné dobro , ale chrání klientelské sítě a zájmové skupiny
Bureaucratization , anonymous manipulation , and emphasis on mass conformism were brought to \ perfection \ in the Communist system ; however , some of the very same threats are with us today . Byrokratizace , anonymní manipulace a důraz na masovou konformitu v něm sice byly dovedeny k \„ dokonalosti \ , ale tytéž jevy nás ohrožují i dnes
But , above all , it is necessary - just as it was during the Communist era - that we not lose faith in the meaning of alternative centers of thought and civic action . Především je ale nutné , abychom stejně jako za dob komunismu neztratili víru ve smysl alternativních ohnisek myšlení , občanského i politického jednání
But today this is happening . To se děje až dnes
But censorship cannot completely hide the horror . Cenzura nezakryje hrůzy
Because we reject colonial and exterminating ventures , because we love Russian culture and believe that Russia can bloom in a democratic future , and because we believe that terrorism – whether by stateless groups or state armies ­ – should be condemned , we demand that the world ’ s blackout on the Chechen issue must end . Jelikož odmítáme dobrodružství kolonialismu a vyhlazování , jelikož obdivujeme ruskou kulturu a věříme ve schopnost Ruska rozvinout se v budoucí demokracii , jelikož se domníváme , že terorismus musí být potrestán , ať už je dílem bezstátních skupin nebo státních armád , žádáme , aby čečenskou otázku již nehalilo úslužné mlčení
By Václav Havel , André Glücksmann , Prince Hassan bin Talal , Frederik Willem de Klerk , Mary Robinson , Yohei Sasakawa , Karel Schwarzenberg , George Soros , and Desmond Tutu . Václav Havel , André Glücksmann , princ Hasan ibn Talál , Frederik Willem de Klerk , Mary Robinsonová , Yohei Sasakawa , Karel Schwarzenberg , George Soros a Desmond Tutu
Beyond Revolutionary Disillusion Jak překonat porevoluční rozčarování
But , on a societal scale , it is eventually overcome , as new generations grow up . V celospolečenském měřítku se však s dorůstáním nových generací překoná
But to make the change irreversible , a truly independent and incorruptible judiciary is essential . Má - li však být tato změna nezvratná , je zapotřebí , aby fungovala skutečně nezávislá a neúplatná justice
But Soviet nostalgia has far more to do with Russia ’ s traditional Great Power ambitions than with communism . Nostalgie po Sovětském svazu však nesouvisí ani tak s komunismem jako spíše s tradičními velmocenskými ambicemi Ruska
But in principle , Ukraine can succeed as well . V zásadě se to však může Ukrajině rovněž podařit
But it ’ s a community that is good to belong to – provided that people want it and that it makes historical sense for them . Je to však okruh , do něhož je dobré patřit – pakliže to občané chtějí a má to historickou logiku
But democracy has shown weakness and the Cuban regime has in turn adapted its tactics . Demokracie projevila slabost a kubánský režim obratně přizpůsobil taktiku
But what Cubans are enduring today is part of our own European history . Kdo jiný by měl lépe rozumět tomu , co se dnes na Kubě děje ?
Both sides of the conflict – the government of Sudan and its allied forces , as well as all the opposition groups in Darfur – must understand that civilians should no longer fall victim to their political disputes . Obě strany konfliktu – jak súdánská vláda a její spojenecké síly , tak všechny opoziční skupiny v Dárfúru – musí pochopit , že civilisté by se už neměli stávat obětí jejich politických rozepří
But the mandate of this mission must be strong enough to allow for full protection of the civilian population . Mandát této mise však musí být dostatečně silný , aby umožňoval plnou ochranu civilního obyvatelstva
But if they leave , it will also escalate , only faster . Pokud však odejdou , bude násilí eskalovat také , pouze rychleji
But there is not enough time for that . Na něco takového však není dost času
But , too often , even if a court ruling is made , it is not enforced as a result of intimidation . Až příliš často však dochází k tomu , že i když je vydáno soudní rozhodnutí , v důsledku zastrašování není následně vymáháno
But mobilizing civil society is hugely challenging , particularly when , as in Iraq , it needs to be done quickly and on a large scale . Mobilizace občanské společnosti však představuje nesmírně obtížný úkol , zejména když je k ní jako v případě Iráku zapotřebí dospět rychle a v širokém měřítku
But , whatever the reason ( or reasons ) for the rise in their occurrence , we also know that between 5 % and 10 % of breast cancers are due to an inherited defect that affects the BRCA 1 or BRCA 2 genes . Ať už je však důvod ( či důvody ) nárůstu jeho četnosti jakýkoliv , víme také , že 5 % až 10 % výskytů rakoviny prsu způsobuje dědičné poškození , které postihuje gen BRCA 1 nebo BRCA2
But caution is in order . Na místě je ovšem obezřetnost
BRCA 1 and BRCA 2 - defective tumors are characterized by a high degree of genetic instability . Tumory s poškozeným genem BRCA 1 a BRCA 2 se vyznačují vysokou mírou genetické nestability
But it soon became clear that production of new technology goods was only part of a complex story . Brzy ovšem vyšlo najevo , že produkce nového technologického zboží je jen jednou stránkou mnohem složitějšího procesu
But while being a producer of ICT goods can support growth , it is not a prerequisite . Údaje některých jiných zemí jsou podobně působivé
Beyond technology , traditional issues concerning labor utilization and human capital remain firmly on the growth policy agenda . Politika růstu se musí vedle technologií pochopitelně i nadále zbývat tradičními otázkami , jako je využití pracovních sil a lidského kapitálu
Budgetary discipline , for example , minimized the risks to long - term growth posed by fiscal profligacy . Rozpočtová disciplína například snížila rizika , jimž byl vystaven dlouhodobý růst kvůli daňové neprozíravosti
But government has an important role to play as well by : Ale i vláda zde má významnou roli :
But like the sight lines in Versailles Hall of Mirrors , the image of a powerful German Chancellor is an illusion . Podoben ovšem pokřiveným obrazům ve versailleské zrcadlové síni , obraz mocného německého kancléře je klam
Back home , he is the subject of satirical songs and finds himself engaged in frivolous lawsuits about whether he dyes his hair or spends enough time with his wife . Doma je námětem satirických písniček a je zatahován do pošetilých soudních sporů o to , zda si barví vlasy či zda tráví dost času se svou manželkou
But Schröder was elected because he promised to be more dynamic than Kohl . Schröder byl ale zvolen proto , že sliboval být dynamičtější než Kohl
But this is an illusion - the \ Moon Illusion , \ to be precise : the distance traveled by light reflected from the moon to the eye of an observer is essentially the same regardless of the Moon ' s elevation . Je to však jen iluze - přesněji řečeno \„ měsíční iluze \ : vzdálenost , kterou světlo odražené od Měsíce urazí k oku pozorovatele , zůstává bez ohledu na elevaci Měsíce v zásadě stejná
But the Moon Illusion is not only captivating to behold ; it also happens to be perhaps the oldest unsolved problem in science . Měsíční iluze však není jen úchvatnou podívanou ; shodou okolností rovněž představuje zřejmě nejstarší nevyřešený problém vědy
But it is this relationship that makes the Moon Illusion such a puzzle , because applying the SDIH requires that the moon appear farther away if it appears large , and close if it appears small . Je to však právě tento vztah , který činí z měsíční iluze takovou hádanku , poněvadž aplikace SDIH předpokládá , že se Měsíc bude jevit vzdálenější , vypadá - li velký , a naopak bližší , vypadá - li malý
But none of these theories answers the age - old question : what accounts for the simultaneous perception of a large and near moon ? Žádná z těchto teorií však neposkytuje odpověď na letitou otázku : čím lze vysvětlit současné vnímání velkého a blízkého Měsíce ?
Britain ’ s most adept and skillful politician has evidently known for years exactly what not to do about arranging his departure , and yet he has chosen to ignore his own advice . Nejzdatnější a nejobratnější politik Británie celá léta zjevně věděl , čeho se při přípravě svého odchodu nemá dopustit , a přesto se rozhodl svou vlastní radu přehlížet
But Blair inexplicably chose to compound the mistake he had made with Brown , by announcing publicly , after having defeated the Tories for the third straight time , that he would not stand again . Blair se však nevysvětlitelně rozhodl prohloubit chybu , již s Brownem udělal , když poté , co torye potřetí za sebou porazil , veřejně prohlásil , že už znovu kandidovat nebude
Blair ought to have known that politics is a pitiless business . Blair měl vědět , že politika je nelítostný podnik
But hearing voices is not necessarily a sign of mental illness , so understanding the mechanics of auditory hallucinations is crucial to understanding schizophrenia and related disorders . Slyšení hlasů však nemusí být nutně příznakem duševní choroby , a proto je pro pochopení schizofrenie a příbuzných poruch klíčové porozumět mechanice sluchových halucinací
Brain imaging studies have found that parts of the temporal lobe activate during these hallucinations . Výzkumy mozku odhalily , že během výše uvedených halucinací se aktivují určité části spánkového laloku
Before that , a petition , signed by roughly 80 prominent British intellectuals and a few from other European countries , demanded the cessation of European Union funding for Israeli cultural projects and institutions . Ještě předtím požadovala petice , kterou podepsalo zhruba 80 prominentních britských intelektuálů a několik dalších z ostatních evropských zemí , ukončení financování izraelských kulturních projektů a institucí Evropskou unií
But in today ’ s intensely charged climate , the Middle East has become a kind of ideological projection screen , a magnet for tendencies to demonization and idealization . V dnešní silně jiskřivé atmosféře se však stal Blízký východ jistým druhem ideologického projekčního plátna , magnetem pro sklony k démonizaci a idealizaci
But credible criticism must be based on evidence – and on generally applicable criteria of judgment . Věrohodná kritika se však musí opírat o důkazy – a o obecně použitelná kritéria úsudku
But their main effect may be an erosion of reasoned debate and civil conduct , without which democracy is powerless against the forces of polarization and extremism . Jeho hlavním výsledkem však může být podkopání argumentačně podložené debaty a občansky uvědomělého chování , bez nichž je demokracie bezmocná vůči polarizačním a extremistickým silám
But the problem is more general and extends to America ’ s Arab allies as well . Celý problém je nicméně obecnější a týká se rovněž arabských spojenců Spojených států
But for the United States to undertake a full - scale invasion would be , once again , to fall into a trap : to be lured back into “ the Soviet ’ s Vietnam ” while pouring kerosene on Islamist passions in Pakistan . Ale totální invaze by pro Spojené státy opět znamenala past : nechaly by se vlákat do \„ sovětského Vietnamu “ a přilily by oleje do ohně islámských vášní v Pákistánu
But generalizing from these exceptions is unwise . Zobecňovat na základě těchto výjimek je však nerozumné
But excessive secrecy leads to scarce resources being diverted into wild - goose chases . Přehnané tajnůstkářství ale vede k tomu , že se cenné zdroje rozptylují v honech za falešnými stopami
But it is not too soon to ask if the Bush Administration ’ s unfathomably cavalier and gratuitously alienating attitude toward America ’ s European allies will change substantially on January 20 , 2009 . Není však brzy klást si otázku , zda se bezmezně velkopanský a bezdůvodně odtažitý postoj Bushovy administrativy k evropským spojencům Ameriky od 20 . ledna 2009 podstatně změní
Because 60 % of Huckabee ’ s Iowa vote came from evangelicals , it still seems probable that the Republican nominee will end up being Mitt Romney , John McCain or Rudi Giuliani . Protože 60 % hlasů pro Huckabeeho pocházelo od iowských evangelikánů , stále se jeví jako pravděpodobné , že kandidátem Republikánské strany se nakonec stane Mitt Romney , John McCain nebo Rudi Giuliani
But the genome contains three billion of these letters . V rámci Projektu Lidský genom byla tato písmena přeložena do tzv
But Musharraf is no Gorbachev , nor is he Kamal Ataturk , who pushed internal reform on their societies after recognizing the rot within . Ale Mušaraf není Gorbačov ani Kamal Atatürk , kteří svým zemím předepsali reformu proto , že si uvědomovali hnilobu , která jejich národ ničí
But a real threat \ from the street \ seems most unlikely . Je ale nepravděpodobné , že proti němu povstane obyvatelstvo
But today , the army ' s jihad philosophy lies buried under the rubble of the World Trade Center . Dnes leží džihádová filozofie pákistánské armády pohřbena pod sutinami Světového obchodního střediska
But is fighting America ' s war a jihad , and are soldiers slain by Al - Qaida or other former allies also martyrs ? Since official certification of martyrdom is tied to land grants and compensation to families , this question carries very real material significance . Tato otázka má velmi silný hmotný význam , neboť úřední potvrzení o mučednictví je spjato s přidělováním půdy a finančními náhradami pro rodiny
But today he lives in mortal danger , aware that he is silently stalked by the forces that once sided with him . Dnes však Mušaraf žije ve smrtelném nebezpečí , vědom si toho , že jej tajně sledují síly , které dříve stály po jeho boku
But if Pakistan is to overcome its double challenge of escaping its army ' s Bonapartism and winning the war against jihadists , the military - - not just society - - must be reformed . Jenže má - li Pákistán překonat svou dvojí výzvu , které dnes čelí - překonat bonapartismus armády a vyhrát válku proti džihádistům - , musí se reformovat nejen společnost , ale především armáda
But to make it absolutely certain , Kahuta issued glossy brochures aimed at \ classified organizations . \ Aby však nebylo nejmenších pochyb , laboratoře Kahútá vydávaly honosné brožury zaměřené na \„ vybrané organizace \
But , having invoked solidarity with Islamists all over the world , these expertsy have created a high demand for their skills . Avšak vzhledem k tomu , že se tito odborníci dovolávali solidarity s islamisty po celém světě , vzbudili velkou poptávku po svých dovednostech
Blinded with grief and rage , the US would exact a terrible revenge . Zaslepeny žalem a zuřivostí by USA vykonaly strašlivou pomstu
But the Balakotis are taking it in their stride – nose masks are everywhere . Balakoťané to nesou klidně – všude jsou k mání obličejové roušky
But there is good news . Najdou se však i dobré zprávy
But people told us that they often miss and the supplies land up thousands of feet or below in deep forests . Lidé nám však říkali , že tyto shozy často míjejí cíl a dodávky pak dopadnou o stovky metrů výše nebo naopak níže do hlubokých lesů
But ten thousand or more families will need homes in the Mansehra - Balakot - Kaghan area alone , not to speak of adjoining Kashmir . Pouze v oblasti Mansehry , Balakotu a Kaghanu však bude potřebovat domov deset tisíc nebo i více rodin , nemluvě o přilehlém Kašmíru
But how worried should the Pakistani authorities really be in the face of growing US pressure to root out Islamic militants ? Nakolik by se však tváří v tvář narůstajícímu tlaku USA na vykořenění islámských militantů měly pákistánské úřady skutečně znepokojovat ?
But men who live by the gun are willing to die by the gun , and Musharraf is not taking chances . Avšak muži , kteří žijí podle zákona střelných zbraní , jsou také ochotni střelnou zbraní zemřít a Mušaraf si zahrává
But , beyond pumping in dollars and supporting Musharraf and his military , the US appears clueless in dealing with Pakistan and its problems of social development . Avšak kromě pumpování dolarů do země a podpory Mušarafa a jeho armády se USA ve vztahu k Pákistánu a problémům jeho společenského rozvoje zdají bezradné
But his secret reliance upon the Taliban card – one that he has been accused of playing for years – increases as his authority weakens . Jeho tajné spoléhání na tálibánskou kartu , z jejíhož využívání je obviňován už celá léta , však sílí zároveň s tím , jak slábne jeho autorita
But the rapid transformation of its demography brought with it hundreds of mosques with multi - barreled audio cannons mounted on minarets , as well as scores of madrasas illegally constructed in what used to be public parks and green areas . Avšak prudká proměna jeho demografické skladby přinesla stovky mešit s mnohočetnými zvukovými děly ampliónů připevněných na minarety , stejně jako bezpočet medres nezákonně vybudovaných v místech , která bývala veřejnými parky a zelenými plochami
Back then , the paramount question was : How did a small state like Israel defeat the armies of three Arab countries and occupy vast areas of Egyptian , Jordanian and Syrian territory in a few days ? Tehdejsí prvořadá otázka zněla : Jak mohl stát tak malý jako Izrael porazit armády tří arabských zemí a během několika dní obsadit ohromné oblasti egyptských , jordánských a syrských teritorií ?
But looking back on the 1970 ' s and 1980 ' s , the socioeconomic failures of the despotic regimes that embodied this worldview are glaringly obvious . Ohlédneme - li se ovsem za 70 . a 80 . léty , vyjde jasně najevo socioekonomické selhání despotických režimů , které tento světonázor představovaly
British Columbia plays an increasingly important role in Canada . Podobně Britská Kolumbie hraje stále větší a důležitější roli v Kanadě
But a number of are . Ale i ti existují
But as the potential for action of this kind increases so the potential for conflict with North America increases . Nicméně , jak se potenciál pro kroky takového druhu neustále zvětšuje , zvětšuje zároveň také potenciál konfliktů se Severní Amerikou
But it is not difficult to foresee situations in which differences might become acute . Ovšem nečiní žádné větší potíže představit si situace , ve kterých se tyto rozdíly mohou stát zcela naléhavými
But even within the EU , Britain ’ s role can no longer be taken for granted by the US . Ale ani v rámci EU by neměla být tato role Británie pro příště považována ze strany USA za cosi samozřejmého
Because the threat no longer exists , many think that risks can be run . A protože hrozba už neexistuje , myslí si mnozí , že je možné případná rizika překonat i samostatně
But attempting such rivalry damages the partnership . Ovšem každý pokus o takovou rivalitu jen ničí partnerství
But if it is not overlooked , if those in positions of responsibility are resolved to do all they can to minimise the strains and mitigate the damage , danger can be averted . Často není možné , aby transatlantická dimenze – a potřeba prohloubit partnerství – byly tím rozhodujícím faktorem ve všemožných rozhodovacích procesech
But none of those troops has fought a war . Žádná z jednotek ale nikdy nebojovala ve válce
Because Europe is militarily insignificant , they argue , it is not surprising that Europeans emphasize diplomacy , rather than military might , to resolve disputes . Evropa je vojensky nevýznamná , argumentují , a proto není překvapením , že při řešení sporů zdůrazňuje diplomacii , nikoliv vojenskou moc
But if it is always regarded as relevant , the worst damage may be avoided . Budou - li se ale vždy považovat za významné , mělo by být možné se vyhnout nejhorším škodám
But British policy towards the EU has often led to worse rather than better relations among member states . Avšak britská politika vůči EU mnohokrát nevedla ke zlepšení , nýbrž ke zhoršení vztahů mezi členskými státy
But a single market does not require a single social or industrial policy , far less a common taxation policy . Jednotný trh ale nevyžaduje jednotnou sociální ani průmyslovou politiku a už vůbec ne jednotnou daňovou politiku
But since 1998 , there has been a procedure within the Treaties - called enhanced co ‑ operation - that could allow some members to go ahead with further integration in a specific area without involving every other member . Od roku 1998 ovšem evropské dohody znají postup - nazývaný posílená spolupráce - , který by mohl některým členským zemím umožnit postupovat v konkrétních oblastech v hlubší integraci , aniž by vyžadovaly účast všech ostatních zemí
But I don ' t want to block their way . Nechci jim ale bránit v cestě
But influence is not an end in itself - it is a means to an end . Avšak vliv sám není cílem - je prostředkem k dosažení cíle
Britain does not need a seat at the table when decisions on the Euro are taken . Británie nepotřebuje křeslo u stolu , u něhož se bude rozhodovat o euru
But their tolerance inevitably fades - and fast . Jejich tolerance ale nevyhnutelně opadá - a to rychle
But 1997 is a long time ago , and Albania has changed dramatically . Rok 1997 je ale dávno pryč a Albánie se dramaticky proměnila
But suppression won ' t make these issues go away ; it only lets them fester . Potlačování ale problémy nezažene , nechává je pouze se podebírat
But saying that a body means well and saying that it is actually doing any good are two different things . Avšak říci , že orgán myslí věc dobře , a říci , že skutečně koná dobro , jsou dvě odlišné věci
But Albania no longer needs the OSCE ' s staff to be scattered throughout the country to monitor every aspect of its political life . Albánie už ale nepotřebuje , aby byl personál OBSE rozeset po celé zemi a monitoroval všechny aspekty politického života
But the new member states in central and eastern Europe are deeply embedded in the economic , social , and cultural development of our Continent . Nové členské státy ze střední a východní Evropy jsou však hluboce ukotvené v hospodářském , sociálním a kulturním vývoji našeho kontinentu
But , above all , there is a deep sense among Poles , Hungarians , Czechs , and others , that they are Europeans . Především ale mezi Poláky , Maďary , Čechy a ostatními existuje hluboký smysl pro to , že jsou Evropany
But there are concerns that , if not fundamentally divisive , are worrying . Existují ovšem obavy , které znepokojují , nejsou - li přímo zásadním jablkem sváru
But Europeans must admit that these individuals represent a small minority . Evropané si ale musí přiznat , že tito jedinci představují nepočetnou menšinu
Breast cancer , the most common life - threatening malignancy in the West , is more curable than ever but remains one of the most common causes of cancer death . Rakovinu prsu , nejběžnější život ohrožující zhoubný nádor v západním světě , můžeme dnes léčit lépe než kdy dříve , a přesto tato choroba zůstává jednou z nejčastějších příčin úmrtí na rakovinu
But if this is the barrier to widespread use , efforts to lower costs should be pursued , for this is no excuse to deny women the benefits of screening . Je - li však toto překážkou pro rozšíření mamografického vyšetření , měli bychom se snažit o snižování jeho nákladů , poněvadž odepírat ženám výhody mamografického vyšetření na základě tohoto tvrzení je neomluvitelné
Because breast cancer is so invasive and spreads so unpredictably , surgery is not always sufficient . Poněvadž je ale rakovina prsu tak útočná a šíří se tak nepředvídaně , nevystačíme si vždy jen chirurgií
But treatment of cancer cells that may have spread beyond the breast is possible with systemic therapy , meaning drugs . Léčba rakovinných buněk , které se rozšířily i mimo prs , je možná systémovou léčbou , tedy léky
Before the Oxford overview , American oncologists typically did not recommend tamoxifen for young patients while Europeans often recommended it for all patients including those whose tumors lacked the requisite receptors . Před uveřejněním tohoto přehledu američtí onkologové obvykle nedoporučovali tamoxifen mladým pacientkám , zatímco v Evropě jej doporučovali všem nemocným , včetně osob , jejichž nádor neměl potřebné receptory
Building on this success , current research is exploring new drugs , particularly those that rely on our growing biological insights . Na tomto úspěchu staví dnešní výzkumné programy , které zkoumají nové léky , zejména s ohledem na naše rostoucí znalosti biologie
But allied leaders must also act on the knowledge that NATO does not have the skills , resources , or experience to take full charge of meeting Afghanistan ’ s requirements for external civilian help . Spojenečtí lídři ale rovněž musejí jednat s vědomím , že NATO nemá schopnosti , prostředky ani zkušenosti na to , aby převzalo plnou zodpovědnost za splnění afghánských požadavků na vnější civilní pomoc
By coincidence , the EU ’ s rotating presidency is now held by Finland . Rotační předsednictví EU v současnosti náhodou připadá na Finsko
But for Europeans who claim equal status with NATO for the EU ’ s Common Foreign and Security Policy , this is the time to put up or shut up . Avšak pro Evropany , kteří se pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU domáhají rovného statusu s NATO , nastává chvíle , kdy by měli buď pobídnout k činu , anebo zmlknout
But NATO is also acting because some European countries want to show Washington that they can pull their security weight even though they refuse to go near the war in Iraq . NATO ovšem koná rovněž proto , že některé evropské země chtějí Washingtonu dokázat , že umí na poli bezpečnosti přiložit ruku k dílu , třebaže se odmítají přiblížit válce v Iráku
Blair has the thankless task of helping the Palestinian President Mahmoud Abbas build institutions for a viable state , following Hamas ’ military takeover of Gaza . Blairovi připadl nevděčný úkol pomoci palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi budovat instituce pro životaschopný stát poté , co Gazu vojensky uchvátil Hamás
But unless Blair gets a lot of unexpected support , failure is what will happen . Nedostane - li se však Blairovi hojně nečekané podpory , čeká jej nezdar
Blair isn ’ t the first statesman to try helping the Palestinians . Blair není prvním státníkem , který má Palestincům pomoci
Blair is the most senior out - of - power statesman ever to get engaged in the Arab - Israeli conflict . Blair je nejvýše postaveným státníkem bez výkonné moci , který se v arabsko - izraelském konfliktu angažuje
But Blair ’ s high political profile means that what he does can ’ t be divorced from the broader politics or quietly played down if things don ’ t go well . Avšak z Blairovy značné politické exponovanosti plyne , že jeho konání nebude možné oddělovat od obecnější politiky ani jej v tichosti zametat pod koberec , když se nebude dařit
But total funds pledged by all sources are only a small fraction of what is urgently needed . Celkové finanční prostředky přislíbené všemi zdroji jsou však jen nepatrným zlomkem toho , čeho je naléhavě zapotřebí
But even if Blair can get the economic development issues right , he can ’ t stop there if Abbas is to have a chance to succeed . Avšak i když Blair dokáže dát do pořádku otázky hospodářského rozvoje , nemůže to tím pro něj skončit , má - li mít Abbás naději na úspěch
Blair will need to gain Israel ’ s assurances that life for Palestinians , both in the West Bank and in Gaza , will become better . Blair bude muset získat izraelské záruky , že se zlepší život Palestinců , a to na Západním břehu i v Gaze
Blair will also likely press Israel to prove its intentions by stopping all settlement activity in the West Bank – no new settlements , no expansion of existing ones . Blair bude zřejmě také vyvíjet tlak na Izrael , aby své záměry dokázal zastavením všech osidlovacích činností na Západním břehu – žádné nové osady , žádné rozšiřování osad stávajících
By the same token , Blair will need to press the Palestinians to deliver a virtual cessation of attacks on Israel from Palestinian territories , including by Hamas , lest all peace efforts be blown apart by renewed fighting . Taktéž bude Blair muset přinutit Palestince k zajištění praktického ukončení útoků na Izrael z palestinských území , včetně útoků za strany Hamásu , jinak obnovené boje rozmetají veškeré mírové snahy na kusy
But everyone committed to a positive outcome for Israel , Palestine , and the Middle East should wish Blair good luck . Avšak každý , kdo si přeje příznivý výsledek pro Izrael , Palestinu a Střední východ , by měl Blairovi přát hodně štěstí
br / > www . rand . org br / > www .rand . org
Because they are urban refugees – not housed in tents , but rather blending in with the local population in the host countries – they are easily ignored . Protože jde o městské uprchlíky – kteří nebydlí ve stanech , ale mísí se s místním obyvatelstvem v hostitelských zemích – , lze je snadno ignorovat
But what happens to them ? Co však s nimi bude ?
But for this to happen , countries with traditionally generous refugee programs should come forward and offer more places to receive Iraqis . Aby to však bylo možné , měly by se země s tradičně velkorysými uprchlickými programy přihlásit a nabídnout Iráčanům větší počet míst
Both discoveries - - DNA structure and protein structure - - were made at Cambridge University ' s Cavendish Laboratory . K oběma objevům - objevu struktury DNA a struktury bílkovin - došlo v Cavendishově laboratoři na Cambridgeské univerzitě
Bernal moved back to Cambridge as a lecturer in structural crystallography in 1927 , and in 1931 was promoted to assistant director of research in crystallography , by then a sub - department of the Cavendish Laboratory . Bernal se roku 1927 přestěhoval zpět do Cambridge , kde působil jako lektor strukturální krystalografie , a v roce 1931 byl povýšen na zástupce vedoucího výzkumu na úseku krystalografie , tehdejším pododdělení Cavendishovy laboratoře
Bernal ' s main scientific interest was initially the atomic structure of crystals , metals , and minerals , then of hormones and sterols - - and of some amino acids , the building blocks of proteins . Bernalovým hlavním vědeckým zájmem byla zpočátku atomová stavba krystalů , kovů a minerálů a později hormonů a sterolů - a také některých aminokyselin , stavebních prvků bílkovin
Bernal and Dorothy Crowfoot ( later Hodgkin ) obtained patterns of the dry crystals , as Astbury had , and with similarly disappointing results . Bernal a Dorothy Crowfootová ( později Hodgkinová ) vytvořili obrazy suchých krystalů s obdobně neuspokojivými výsledky jako Astbury
But when Bernal observed the crystals in a light microscope , he noticed that as the large amount of water in the crystal lattice evaporated , they became disordered . Při pozorování krystalů pod světelným mikroskopem si ovšem Bernal povšiml , že když se z krystalické mřížky odpařilo velké množství vody , krystaly se staly neuspořádanými
But the observable diffraction pattern - - the intensities and positions of the individual reflections - - represents only half of the data needed to deduce the structure of the diffracting object . Pozorovatelný difrakční obraz - tedy intenzita a pozice jednotlivých odrazů - představuje ale jen polovinu údajů potřebných k odvození struktury objektu způsobujícího ohyb
But proteins , which contain thousands of atoms , were far too complicated for this to work . Bílkoviny , které obsahují tisíce atomů , byly ale pro takový způsob práce příliš složité
But the faith remained that detailed information about protein structure could be obtained from the X - ray patterns in some way , if only it could be discovered . Nadále se ovšem věřilo , že z rentgenových obrazů je možné nějak získat podrobné informace o struktuře bílkovin , že jde jen o to zjistit jak
But it is not yet clear which therapeutic approach , if any , will prove effective , or whether a therapy that is effective in treating Alzheimer ’ s can also be used to prevent its onset . Avšak ještě není zcela jasné , který terapeutický přístup , pokud vůbec některý , se prokáže být efektivním či jestli může být terapie na léčbu Alzheimera efektivní také v prevenci jejího započetí
But these advantages may be outweighed by the risk that long - term vaccination with a human protein could eventually precipitate autoimmune disease in some patients . Ale tyto výhody mohou být vyváženy rizikem , že dlouhodobé očkování může v kombinaci s lidským proteinem u některých pacientů vyvolat autoimunitní nemoc
But President Hosni Mubarak and the ruling National Democratic Party have been stonewalling since the mid - 1980 ' s . Prezident Husní Mubarak a vládnoucí Národně demokratická strana však už od poloviny 80 . let dělají obstrukce
But Mubarak has never enacted the law essential to implementing this article or appointed a vice - president , despite repeated popular demands to do so . Mubarak však nikdy neschválil zákon nezbytný pro uplatnění tohoto článku , ani nejmenoval viceprezidenta , navzdory opakovaným široce rozšířeným žádostem
But like all his previous initiatives since the terrorist attacks on New York and Washington almost five years ago now , the NME ran into trouble from the outset . Stejně jako všechny Bushovy předchozí iniciativy od teroristických útoků na New York a Washington téměř před pěti lety však i NME narážela hned od počátku na potíže
But , rather than earning him the respect of an outraged Egyptian public , revelations in the opposition press that his plane had to obtain a safe passage and authority to land from the Israelis garnered only howls of derision . Místo aby si tím vysloužil respekt rozhořčené egyptské veřejnosti , se však v opozičním tisku objevily zprávy , že jeho letadlo muselo od Izraelců získat záruku bezpečného průletu a povolení k přistání , což se setkalo s halasným posměchem
Both America and Israel have cited foot - dragging in implementing UN Resolution 1559 , which calls for disarming all non - state actors in Lebanon and the deployment of government forces all the way to the southern border . Amerika i Izrael se odvolávají na loudavost při zavádění rezoluce OSN 1559 , která vyzývá k odzbrojení všech nestátních sil v Libanonu a k rozmístění vládních jednotek až k jižní hranici země
But for years the US and Israel have not uttered a word about the dozens of UN resolutions , going back as far as Resolution 49 on partition in 1947 , which called for the establishment of distinct Arab and Jewish states on roughly half of Mandated Palestine . USA a Izrael však celá léta neřekly ani slovo k desítkám rezolucí OSN , počínaje rezolucí 49 o rozdělení z roku 1947 , která vyzývala ke zřízení samostatných států Arabů a Židů zhruba na polovině někdejšího Mandátního území Palestina
But if we have learned anything at all from the tragic assassinations of the region ’ s greatest peacemakers , Anwar Sadat and Yitzhak Rabin , it is that the guns do not remain silent for long . Pokud jsme si však vůbec něco odnesli z tragických atentátů na největší mírotvorce v regionu , Anvara Sadata a Jitzchaka Rabina , pak je to poznání , že zbraně nezůstávají mlčenlivé dlouho
But there is much more to Arafat ’ s legacy than endurance . Arafatovým odkazem je však mnohem víc než jen vytrvalost
By that time it was too late , as the leadership in both the US and Israel had changed and there was no interest to engage him . Tehdy už bylo pozdě , neboť se změnilo vedení jak v USA , tak v Izraeli a nebyl už zájem jej zapojit do dění
But , sensing the public ’ s excitement , they have made sure to be photographed by local and international media while registering to get their electoral ID card . Vycítili však vzrušení veřejnosti a dali si záležet , aby se nechali místními i mezinárodními sdělovacími prostředky vyfotografovat při registraci k vydání voličských průkazů
By the standards of Western , and even emerging Third World democracies , the Saudi municipal elections are an extremely modest affair . Podle měřítek západních , ale i mladých demokracií ve třetím světě jsou komunální volby v Saúdské Arábii mimořádně skromnou záležitostí
But in the Saudi context they are a real breakthrough . V saúdském kontextu však představují skutečný průlom
But recent democratic trends worldwide have now reached the shores of this medieval desert kingdom and can no longer be ignored . Poslední demokratické trendy z celého světa však dnes dorazily i k břehům tohoto středověkého pouštního království a nedají se nadále ignorovat
Bin Laden ’ s constantly highlights the House of Saud ’ s corruption and repugnant connections with the United States . Bin Ládin neustále poukazuje na zkorumpovanost rodu Saúdů a jeho neslučitelné styky se Spojenými státy
But it was the terrorist attacks on the US in September 2001 that brought a sea change in the thinking , if not yet the practice , of at least part of the Saudi regime . Teprve teroristické útoky na USA v září 2001 však vnesly moře změn do uvažování , když už ne do chování přinejmenším části saúdského režimu
But , whatever combination of events brought about his change of heart , election initiative should be welcomed . Ovšem ať už změna jeho stanoviska pramení z jakéhokoli sledu událostí , volební iniciativu je třeba přivítat
But I would gladly go back to my life as a private citizen once guaranteed a free and open election this fall . S potěšením bych se ale vrátil k soukromému životu prostého občana , jakmile bych na letošní podzim měl zajištěny svobodné a otevřené volby
But the practice of electoral politics also gives us reason for optimism . Důvod k optimismu nám však dává také praxe volební politiky
By my count , some two - thirds of the 1 . 4 billion Muslims in the world now live under elected governments in which Islamist parties are players . Podle mého odhadu dnes přibližně dvě třetiny z 1, 4 miliardy muslimů na světě mají volenou vládu , v níž hrají roli islamistické strany
By contrast , it is a mistake to believe that force can eliminate Islamist movements . Naproti tomu by bylo chybou se domnívat , že islamistická hnutí lze eliminovat silou
But they feel abused by government efforts to sugarcoat the manipulation of election after election by claiming that judges supervise the voting . Nyní však mají pocit , že je vláda zneužívá , když se snaží zlehčit manipulaci jedněch voleb za druhými tvrzením , že na hlasování dohlížejí soudci
But , according to a recent human rights report , despite the Emergency Law , 89 people were killed and 236 wounded in terrorist attacks in Egypt during the previous 12 months . Podle nedávné zprávy o lidských právech však bylo navzdory Krizovému zákonu v uplynulých 12 měsících zabito při teroristických útocích v Egyptě 89 osob a dalších 236 utrpělo zranění
But both Sadat and Begin became respected worldwide for taking risks for peace and won a joint Nobel Peace prize . Jak Sadat , tak Begin si vydobyli celosvětové uznání za to , že se odvažovali brát na sebe riziko v zájmu míru , a získali společně Nobelovu cenu míru
But depending on proxies puts the principal agent ’ s fate in the hands of people who may not define victory as the principal agent does : an Afghanistan rebuilt on solid political foundations and free of terror . Spoléhání se na prostředníka však svěřuje osud hlavního aktéra do rukou lidí , pro které vítězství nemusí nutně znamenat totéž co pro něj : na solidních politických základech postavený Afghánistán bez teroru
But their leaders can be drawn into a political process and , with luck , be turned from warriors into politicians . Jejich vůdce však lze zapojit do politického procesu a s trochou štěstí se je podaří přeměnit z válečníků na politiky
But Europeans have an advantage in today ’ s global competition , for which we should thank Jean Monnet and Jacques Delors , who created the Single Market before globalization was a buzzword . Evropané však zároveň mají v dnešní globální konkurenci výhodu , za niž bychom měli poděkovat Jeanu Monnetovi a Jacquesu Delorsovi , kteří vytvořili jednotný trh dříve , než se \„ globalizace “ stala výrazem skloňovaným ve všech pádech
But this alone will not suffice . To však samo o sobě nestačí
By 2000 , Estonia ’ s IT development in government services and sectors like banking had reached a level attained by only a few other countries in Europe . Do roku 2000 se pak informační technologie ve vládních službách a odvětvích jako bankovnictví rozvinuly na úroveň , jaké dosahuje jen několik dalších zemí v Evropě
But I fear that the steps needed to emulate Estonia ’ s achievements may not be very welcome elsewhere in the EU . Obávám se však , že kroky potřebné k napodobení estonských úspěchů nemusí být jinde v EU příliš vítány
But this alone will not be sustainable unless Estonia begins to produce its own innovations . Tento růst však sám o sobě nebude udržitelný , pokud Estonsko nezačne vytvářet vlastní inovace
But the reality is that Europe ’ s single largest source of energy – Russia – uses energy as a foreign policy tool . Skutečnost je však taková , že největší zdroj energie v Evropě – Rusko – využívá energii jako nástroj zahraniční politiky
But this is a recipe for further decline in Europe ’ s competitiveness – one that we must reject sooner rather than later . To je však recept na další pokles konkurenceschopnosti Evropy – a my ho musíme odmítnout , raději dříve než později
But nowadays discovery is almost too easy . V současnosti je však objevování bezmála až příliš snadné
But even with proper statistical testing , many tens of thousands of these biological factors may seem to be important due to mere chance . I s řádným statistickým testováním se však mnoho desítek tisíc těchto biologických faktorů může díky pouhé náhodě jevit významně
But we should not panic . Neměli bychom ale propadat panice
But is it true ? Je to však pravda ?
But variant CJD affects patients who are much younger than sporadic CJD patients , which might be due to either age - related exposure to BSE or age - related susceptibility . Variantní CJD však postihuje pacienty , kteří jsou mnohem mladší než pacienti se sporadickou CJD , což může být důsledek buď vystavení vlivu BSE ve vztahu k věku , nebo věkem dané náchylnosti
But monetary policy is not the answer to Europe ’ s ills . Bolesti , jimiž Evropa dnes trpí , ale měnová politika nevyléčí
But what about the short term ? Many commentators suggest that a monetary policy directed at price stability may lead to protracted , and in extreme cases , permanent negative movements in output . Mnoho pozorovatelů soudí , že měnová politika namířená na cenovou stabilitu může vést k dlouhodobým , a v extrémních případech až k trvalým negativním pohybům ve výkonu
But further progress is essential . Další pokrok je však nezbytný
By focusing on achieving price stability in the medium term , the ECB will provide a stable monetary framework within which Europe ’ s economic potential can be realized . Pokusem o dosažení střednědobé cenové stability může ECB nanejvýš poskytnout stabilní měnový rámec , uvnitř kterého pak Evropa může realizovat svůj ekonomický potenciál
But including monetary analysis in a monetary policy strategy is vital to the central bank ’ s decision making process . Avšak pro rozhodovací proces centrální banky je nezbytné zahrnout do měnověpolitické strategie monetární analýzu
But , it has recognised the need to include monetary analysis – in a very broad sense – into its policy considerations . Uvědomuje si ovšem potřebu zahrnovat měnovou analýzu – ve velice širokém smyslu – do úvah o svých politikách
Barring some compelling need , the calculus might well arise that it is more important to abide by the constitution for some time – and to be seen to be abiding by it – than it is even to improve its provisions . Neobjeví - li se nějaká závažná potřeba , mohla by se prosadit úvaha , že nějaký čas ústavu dodržovat – a být při tom vidět – je dokonce ještě důležitější než zdokonalovat její ustanovení
But we were not equal . Rovnoprávní jsme však nebyli
But if you succeed , this will change not only your life but also the lives of many of your people . ” Když se vám to ale podaří , promění to nejen váš život , ale také životy mnoha vašich lidí . “
But in societies like Bulgaria , where racism is rampant , Roma have to fight for equal schooling . Avšak ve společnostech , jako je Bulharsko , kde bují rasismus , musí Romové za rovnoprávné vzdělávání bojovat
By contrast , in large part because of my father , I managed to complete high school , then medical school , and become a general practitioner . Naproti tomu jsem já , z velké části díky svému otci , dokázal dokončit střední školu , pak lékařskou fakultu a stát se praktickým lékařem
By the early 1990 ’ s , Bulgaria had changed . Na počátku 90 . let už bylo Bulharsko jiné
But I am an exception . Jsem ale výjimkou
But the Court was unmoved . Soudem to ale nepohnulo
But the Court ruled that , absent a showing of actual racial bias in the minds of testers and administrators – virtually impossible to prove – the pervasive reality of racial disadvantage was not unlawful . Soud ovšem prohlásil , že bez doložení faktické rasové zaujatosti v myšlení těch , kdo žáky testují a kdo spravují školy – což je prakticky nemožné – , není všudypřítomná skutečnost rasového znevýhodnění nezákonná
Baba Galleh Jallow Baba Galleh Jallow
But mutual respect does not preclude telling people the truth . Vzájemná úcta však nebrání lidem , aby si říkali pravdu
But given the lack of criticism of Mugabe ' s misrule , some critics wonder , justifiably , whether the review process will ever tackle Africa ' s most egregious blights - - misbegotten leadership and corruption . Vzhledem k absenci kritiky Mugabeho katastrofálního vládnutí si však někteří skeptici oprávněně kladou otázku , zda se hodnotící proces vůbec kdy dotkne nejkřiklavějších neduhů současné Afriky - nezákonného vládnutí a korupce
Baba Galleh Jallow is CEO / Founder Editor of The Gambia ' s The Independent newspaper . Baba Galleh Jallow je výkonným ředitelem a zakládajícím editorem gambijského listu The Independent
But that silence does not mean that they are over . Toto ticho ale neznamená , že je nadobro po nich
But in Poland ' s elections of last year the Freedom Union received less than 5 % of the vote - much closer to a \ normal \ level of support for a liberal political movement . Ovsem v loňských volbách měla už jen pět procent - a přiblížila se tak ,, normální ` ` míře podpory liberálního politického hnutí
By themselves , the labor - market implications of poor countries ’ accession to the EU simply are not very dislocating . Dopady vstupu chudých států do EU na trh práce samy o sobě prostě nejsou příliš rozvratné
By contrast , the small European states – whether in Eastern or Western Europe – have been much more flexible in responding to the challenges of the modern globalized economy . Naproti tomu malé evropské státy – ať ve východní , či v západní Evropě – jsou mnohem pružnější ve svých reakcích na výzvy moderní globalizované ekonomiky
But small states are less likely to think that they can create the rules of the game , and accordingly they are more willing and able to make adjustments . Malé státy ovšem nemají tak blízko k domnění , že mohou stanovovat pravidla hry , a jsou tedy patřičně ochotnější a schopnější přizpůsobovat se
But since 1989 – or since the Maastricht Treaty came into force in 1992 – the political dynamic has changed . Avšak od roku 1989 – případně od chvíle , kdy v roce 1992 vešla v platnost Maastrichtská smlouva – se politická dynamika změnila
Both the 1914 and the 1933 analogies point to the most striking characteristic of the current debate : the key role of security worries in justifying protectionism . Jak analogie s rokem 1914 , tak s rokem 1933 poukazují na nejnápadnější rys současné debaty : klíčovou úlohu bezpečnostních obav při ospravedlňování protekcionismu
But that can scarcely explain European nervousness and the protectionist reaction . To však jen stěží vysvětluje evropskou nervozitu a ochranářskou reakci
Because of fears about pollution , or about the safety of nuclear energy , most countries neglected to build up their own capacity . Kvůli obavám ze znečištění nebo z bezpečnosti jaderné energie většina států zanedbala budování vlastních kapacit
But West Europeans remember their own traumas , including electricity grid failures and widespread blackouts . Západoevropané si však pamatují svá vlastní traumata , včetně kolapsů elektrických rozvodných sítí a rozsáhlých výpadků proudu
But a Putin in one country has a tendency to produce Putin imitators elsewhere . Avšak Putin v jedné zemi má tendenci vytvářet putinovské imitace všude kolem
But we should be far more worried that fear about the collapse or manipulation of markets creates a demand for action that makes such a collapse more rather than less likely . Mnohem větší starosti by nám ale mělo dělat to , že strach z krachu nebo manipulace trhů vytváří poptávku po zásazích , jež pravděpodobnost takového kolapsu nesnižují , nýbrž zvyšují
Before 1981 , visionaries who thought about the impact of technology on society believed that the computer would allow a centralization of knowledge and power . Před rokem 1981 se vizionáři přemýšlející o dopadu technologií na společnost domnívali , že počítač umožní centralizaci vědomostí a moci
But this initial triumph of the PC ( and very substantial sales in the 1980 ’ s ) did not immediately fulfill all the initial hopes for individual empowerment and social transformation . Ani tento počáteční triumf PC ( a jeho velmi čilý prodej v 80 . letech ) však okamžitě nenaplnil všechny původní naděje v podobě posílení jednotlivce a společenské transformace
But the alleged obsolescence of the PC is actually a sign of how basic it has become to a new vision of society . Údajná zastaralost PC je však ve skutečnosti známkou toho , jak základní položkou pro novou vizi společnosti se stalo
But , like the cotton revolution , the true measure of the social and political transformations wrought by the PC will become clear only after a much longer time . Podobně jako v případě bavlněné revoluce vyjde skutečný rozsah společenských a politických transformací vyvolaných příchodem PC najevo až za mnohem delší dobu
But Fujiwara ’ s book has also revived an old debate about capitalism and the values that are needed to sustain it . Fudžiwarova kniha však zároveň znovuoživila starou debatu o kapitalismu a hodnotách potřebných k jeho udržení
But even this may not be enough , because each legal reform is answered by entrepreneurial ingenuity on the part of those who want to circumvent the new restraints . Ani to však nemusí stačit , poněvadž každá právní reforma se setkává s odezvou v podobě podnikatelské důmyslnosti ze strany těch , kdo chtějí nové zábrany obcházet
But there are two crucial aspects of the debate on religious values that should not be overlooked . Debata o náboženských hodnotách má však dva klíčové aspekty , které by se neměly přehlížet
But a deeper view of freedom regards it as having intrinsic value . Hlubší pohled na věc však pokládá svobodu za kategorii s vlastní vnitřní hodnotou
Backed by evidence from large empirical studies , some claim that belief in religion is good because it boosts economic performance . Na základě důkazů z rozsáhlých empirických studií někteří lidé tvrdí , že náboženská víra je dobrá , poněvadž zvyšuje hospodářský výkon
But is it possible to imagine the Pope whispering such a message to the Chinese leadership ? Lze si však vůbec představit , jak papež šeptá podobné sdělení nejvyšším čínským představitelům ?
But to do that is to destroy the true character of religious belief . Něco takového by však zničilo skutečný charakter náboženské víry
By reviving the debate over “ Asian ” values , Fujiwara ’ s book may contribute to a similar mistake . Oživením debaty o \„ asijských “ hodnotách může Fudžiwarova kniha přispět k podobnému omylu
By contrast , we understand past crises very well . Naproti tomu minulým krizím rozumíme velmi dobře
Because the past is knowable , the best way of understanding a current crisis is to search for a model in past experiences , even those that are long past . Protože je minulost poznatelná , nejlepším způsobem , jak pochopit současnou krizi , je hledat model v dřívějších zkušenostech , i kdyby šlo o dávnou minulost
But which is the right template ? Jaká je však správná šablona ?
Both courses are unnecessary . Ani jeden z obou kurzů není nezbytný
But that job is much harder now , because of the size of some of the big emerging economies . Tento úkol je teď ale mnohem těžší , vzhledem k rozměrnosti některých velkých rozvíjejících se ekonomik
But this is hardly a blessing for these countries . To je ale pro tyto země sotva požehnáním
But the resulting controversies can be resolved , and the political venom neutralized , through surveillance by multilateral institutions that are committed to achieving an overarching good . Avšak výsledné spory lze řešit a politický jed zneškodnit prostřednictvím dohledu multilaterálních institucí , jejichž závazkem je dosahování široce klenutého blaha
But in the 1960 ’ s – when the IMF still supervised the rules of the Bretton Woods order ’ s par value system before its disintegration in 1971 – surveillance was linked to the Fund ’ s effectiveness as a major financial intermediary . V 60 . letech , kdy MMF ještě dozíral na pravidla systému paritní hodnoty brettonwoodského řádu před jeho rozpadem v roce 1971 , se však dohled pojil s efektivitou Fondu coby hlavního finančního prostředníka
But , to carry out this completely new task , the IMF would need to regain the trust of its members . Aby však MMF mohl tento zcela nový úkol plnit , potřeboval by si opět získat důvěru svých členů
Banking everywhere is being transformed by a financial revolution . Bankovnictví všude na světě se transformuje finanční revolucí
Banks can now easily divest themselves of holdings that have been very profitable ( and realize the capital gains ) . Banky se nyní mohou jednoduše zbavit akcií , které byly velice výhodné ( a zrealizovat tak kapitálové zisky )
Before WWI , the US Monetary Commission – founded to deal with chronically unstable banks – heard how the German system worked and urged its imitation . Před druhou světovou válkou se Americká měnová rada - založená k tomu , aby se vypořádávala s chronicky nestabilními bankami - doslechla , jak fungoval německý systém a urychlila jeho imitaci
But the combination of investment banking with a big retail base still offers attractions , especially in a time in which wealth is distributed widely . Avšak kombinace investičního bankovnictví s velkou maloobchodní základnou je atraktivní zejména v době , kdy je moc široce distribuována
But that stability is now disappearing fast - - along with the fundamental consensus on which it rested . Tato stabilita se teď ale rychle vytrácí - a to společně s konsensem , na němž spočívala
But it is America that is leading the attack on fiscal discipline . Je to ale především Amerika , která stojí v čele útoku na fiskální disciplínu
But more red ink is likely , owing to the current administration ' s irresponsible commitment to tax reduction , and , unlike Clinton , or , indeed , the first President Bush , George W . Zapotřebí však zřejmě bude ještě více červeného inkoustu , protože nezodpovědný závazek stávající americké administrativy snížit daně stále platí a protože nic nenasvědčuje tomu , že by se George W . Bush - na rozdíl od Clintona či dokonce Bushe seniora - chystal své předvolební sliby zrušit
Bush does not intend to break his campaign promises . Bushův pohled na daně se od Clintonova přístupu radikálně liší
Bush ' s election program promised big tax cuts , which he followed through on . Co říká na závratně rostoucí deficit ?
But this is precisely the so - called \ supply side \ argument that the President ' s father once famously mocked as \ voodoo \ economics when Ronald Reagan expounded it . Jenže to je přesně ten argument , který kdysi předestřel Ronald Reagan a který Bushův otec zesměšnil , když jej nazval jej ,, vúdú \ ekonomikou
But the emergence of powerful new currencies always provokes fresh attempts at the use of exchange rates for political purposes . Příchod silných nových měn však vždy vyprovokovává nové a nové pokusy o využití směnných kurzů k politickým cílům
By the end of the 1960 ' s , the pound had been so weakened that international markets lost interest . Do konce šedesátých let však libra natolik oslabila , že o ni mezinárodní trhy ztratily zájem
But the end of the fixed exchange - rate regime for industrial countries did not end activist management of currencies . Konec režimu fixního směnného kurzu však pro průmyslové země neznamenal konec aktivistického řízení měn
Both of these historical episodes ended in chaos . Obě tyto historické epizody skončily chaosem
But the rest of the world can threaten a dollar sell - off . Zbytek světa však současně může hrozit odprodejem dolarů
But the world - - and the US in particular - - might also learn some lessons . Také svět - a USA především - by si mohl vzít určitá ponaučení
But there have been more recent occurrences of nasty currency wars . Existují ale mnohem současnější případy nevraživých měnových válek
But from the American point of view , the international role of the dollar was a trap . Z amerického pohledu ale mezinárodní úloha dolaru byla pastí
But to Europeans , who are excluded from the pact , it looks like monetary and economic unilateralism . Ale Evropané , kteří jsou z paktu vyloučeni , v tom měnový a ekonomický unilateralismus spatřují
But a moment ' s reflection should remind us that Europe ' s problems are not amenable to currency manipulation . Avšak krátké zamyšlení by nám mělo připomenout , že evropské problémy nelze odstranit měnovou manipulací
But the attraction depends on seeing what is at the core of the family tradition . Současně však tato přitažlivost závisí na tom , zda vidíme , co se skrývá v jádru rodinné tradice
But if they buy more , in an attempt to prop up the dollar , they will only have a bigger version of the same problem . Budou - li nakupovat ještě více ve snaze dolar posílit , zadělají si na větší verzi téhož problému
But the same scenario might well be repeated with the euro in a few years . Týž scénář by se však za několik let mohl dost dobře opakovat s eurem
But the world has moved since the 1970 ’ s in the direction of greater exchange rate flexibility . Svět se však od sedmdesátých let minulého století posunul směrem k větší kurzové flexibilitě
But this does not apply to China , Japan , or India , whose exports are diversified . To se však netýká Číny , Japonska nebo Indie , kde je export diverzifikován
By the end of the 19 th century , however , Germany , with much lower wages levels , had overtaken England in steel production , and was clearly dominant in the new technologies of electrical goods , chemicals , and dyes , as well as in many aspects of fine engineering . Do konce 19 . století však Německo , s mnohem nižšími hladinami mezd , překonalo Anglii v produkci oceli a jednoznačně vévodilo novým technologiím v oblasti elektrického zboží , chemikálií a barviv a v mnoha oblastech jemného strojírenství
But Germany also swamped world ’ s markets with mass consumption goods : cheaper musical instruments than the traditional makers in France or Italy could produce , and lithographic prints used for Christmas cards and seaside postcards . Německo však také zaplavilo světové trhy zbožím masové spotřeby : hudebními nástroji levnějšími než od tradičních výrobců ve Francii či Itálii a litografickými reprodukcemi používanými jako vánoční přání a pohlednice z cest k moři
But the economics of the rise of industrial Germany and Japan should hold comforting lessons for us today . Avšak ekonomická fakta o vzestupu průmyslového Německa a Japonska by pro nás dnes měla představovat uklidňující poučení
But changing economic balances also lead to changing political balances . Změna hospodářské rovnováhy ovšem vedla i ke změně rovnováhy politické
By the early 20 th century , Germans had concluded that Russia ’ s faster demographic growth and rapid industrialization posed a military threat . Na začátku 20 . století už Němci soudili , že rychlejší demografický růst Ruska a jeho překotná industrializace představují vojenskou hrozbu
Before then , profound inequalities between China ’ s poor countryside and its dynamic industrial centers will generate tensions , which may be increased by the gender imbalance – young men greatly outnumber young women . Ještě dříve vyvolají napětí hluboké nerovnosti mezi čínským chudým venkovem a tamními dynamickými průmyslovými centry ; toto napětí může ještě posilovat pohlavní nerovnost – počet mladých mužů dalece přesahuje počet mladých žen
By pursuing the highest price , the farmers send their eggs to where they are valued most , lowering the price for consumers . Tím , že zemědělci sledují ty nejvyšší ceny , posílají svá vejce tam , kde jsou nejvíce oceňována , snižujíce tím cenu pro konzumenty
Bangladesh again provides evidence of how technology helps . Bangladéš opět poskytuje důkaz o tom , jak technolohie pomáhá
But it ’ s not an ‘ either - or ’ proposition , because IT can provide in these areas as well . IT se může angažovat i v těchto oblastech
But the consequences of the increased mobility of sand are likely to be far worse than they were in Kuwait , where in the absence of significant agriculture and forests , the impact was mainly on technical systems and infrastructure . Následky zvýšeného pohybu písku budou zřejmě mnohem horší , než tomu bylo v Kuvajtu , kde nejsou významnější zemědělské plochy ani lesy a dopady utrpěly hlavně technické systémy a infrastruktura
Burning oil fields were a vivid image - - and a major part - - of the environmental damage caused by the first Gulf war . Hořící ropná pole byla živým obrazem - a hlavní součástí - ekologických škod způsobených první válkou v Zálivu
Before the first Gulf War in 1991 , there was discussion of the possible effects on the global climate if Iraq set the Kuwaiti oilfields on fire - - which subsequently became the prime image of that war ' s environmental impact . Před první válkou v Zálivu v roce 1991 se vedla diskuse o tom , jaké účinky na celosvětové klima by mohlo mít to , kdyby Irák zapálil kuvajtská ropná pole - což se později stalo nejdůležitějším obrazem environmentálního dopadu války
But not only people were horrifically abused . Nedocházelo ovšem pouze k děsivému týrání lidí
Because the shipment arrived late , trucks and trains that had been at hand were reassigned . Zásilka dosáhla cíle se zpožděním , a proto byly připravené nákladní vozy a vlaky mezitím využity jinde
By then the sowing season was long over . To už bylo dlouho po době výsevu
But recent harvests had been lousy and farmers had little or nothing to feed their animals and themselves . Poslední sklizně ovšem byly bídné a zemědělci téměř neměli čím nakrmit svá zvířata , ba ani sami sebe
But within half a year or so , bad things did start to happen . Přibližně po půl roce ale přece jen začalo být zle
But most farmers had no access to radio , television , or daily newspapers . Většina zemědělců ale neměla přístup k rozhlasu , televizi ani k dennímu tisku
By the time most learned about the order and the penalty , the two weeks were gone and the army had started to execute those found still to be in possession of the grain . Když se dozvěděli o nařízení a o trestu , dva týdny už dávno uplynuly a armáda začala popravovat ty , u nichž byla pšenice nalezena
But whether anything can and will be done to belatedly help the victims is very much an open question . Jestli se ale pro oběti katastrofy dá opožděně něco udělat a jestli pro ně někdo něco udělá , to zůstává i nadále otevřenou otázkou
But that is not what Schneider and Sagan mean . Nic takového však Schneider se Saganem na mysli nemají
But man was not alone in feeling the impact . Člověk však nebyl sám , kdo pocítil jejich dopad
But whereas the damage to the environment on land can be seen , the ravages imposed on the marine environment are hidden . Avšak zatímco škody na životním prostředí na souši jsou viditelné , zpustošení mořského prostředí zůstává skryto
But this is a comparatively small problem . To je však poměrně malý problém
But as the world attempts to mount a civilized response to Southeast Asia ’ s human tragedy , it must also confront the humbling amorality of nature , and thus comprehend the environmental effects that will shape the lives of survivors and their descendants . Stejně jako se však svět pokouší na lidskou tragédii v jihovýchodní Asii civilizovaně reagovat , musí se také postavit čelem k pokořující amorálnosti přírody , a pochopit tak ekologické dopady , jež budou formovat životy lidí , kteří katastrofu přežili , i jejich potomků
But it ’ s much cheaper , although forbidden , to use the old equipment and refill them with CFC ’ s when needed than to buy new machines and use the more environmentally benign but more costly alternatives . Používat navzdory zákazu dál stará zařízení a v případě potřeby do nich opět doplňovat freony je však mnohem levnější než kupovat nové přístroje a využívat ekologicky šetrnější , ale nákladnější alternativy
But to squeeze cultural excellence into the group of characteristics defining “ the fittest ” is not so easy and requires some leap of faith . Avšak vtěsnat do okruhu charakteristických rysů definujících \„ nejzdatnějšího “ kulturní znamenitost tak snadné není a vyžaduje to jistý skok opřený o víru ve věc
But this is just one of many environmental debts that will somehow have to be paid in long after the fighting has stopped – by the victims , if by nobody else . Je to však jen jeden z mnoha ekologických dluhů , které bude někdo muset splácet ještě dlouho poté , co ustanou boje – kdyby nikdo jiný , tak samotné oběti
But the death tolls of the past need not become the world ’ s future . We know how to control tobacco use . Dosavadní počty mrtvých se ale budoucností světa stát nemusejí
But effective tobacco control measures are not underway in developing countries . V rozvojových zemích se ale účinná opatření k regulaci tabáku nerealizují
But governments can counter it in several ways : local language warnings with a prominent tax stamp on cigarette packs are one example . Vlády se mu ale mohou několika způsoby bránit : jedním příkladem jsou výstrahy v místním jazyce a nápadné kolky na krabičkách cigaret
Because control policies deter children from starting , even greater benefits can be expected beyond 2050 . Vzhledem k tomu , že regulační politiky odrazují děti od toho , aby kouřit začaly , po roce 2050 lze očekávat ještě větší přínosy
Benjamin Franklin once said , “ In this world , nothing can be said to be certain , except death and taxes . ” Benjamin Franklin kdysi řekl : \„ V tomto světě se za jistotu nedá prohlásit nic , kromě smrti a daní . “
But what Orwell failed to predict is that China ’ s government has accomplished this with the help of Western democracies . Orwell již ovšem nedokázal předpovědět skutečnost , že toho čínská vláda dosáhne s pomocí západních demokracií
Because Internet chat rooms and personal emails have become essential to many Chinese , the upgrading of Internet supervision is also gaining momentum . Jelikož se internetové chatovací místnosti a osobní e - maily staly pro mnoho Číňanů nezbytností , zdokonalování internetového dozoru rovněž nabírá tempo
But not forever . Ovšem ne navždy
But the following months and years have been selectively forgotten , particularly by the Red Guards themselves . Následující měsíce a roky však byly selektivně zapomenuty , zejména samotnými Rudými gardami
But first , all countries must integrate climate concerns into policy planning , and improve their governance in key sectors such as energy , infrastructure , and transport . Nejprve ale všechny země musí zohlednit problematiku klimatu při plánování politik a zlepšit výkon vlády v klíčových sektorech , jako je energetika , infrastruktura a doprava
But , without a commitment by governments to limit greenhouse gas emissions beyond 2012 , the carbon market will remain uncertain , and the private sector – vital to the market ’ s success – is unlikely to expand its participation in a meaningful and sustained way . Avšak bez závazku vlád , že budou omezovat emise skleníkových plynů i po roce 2012 , zůstane uhlíkový trh nejistý a soukromý sektor – pro úspěch trhu nepostradatelný – na něm jen stěží významnějším a trvalejším způsobem posílí svou účast
But trying to obtain stability from rigidity is illusory . Chtít si ale zajistit stabilitu rigiditou je iluzorní
But expanding demand and allowing real effective exchange rate appreciation in China will not be enough if other countries do not do their part . Expanze poptávky a umožnění apreciace reálného efektivního měnového kurzu v Číně ale nebude stačit , nevykonají - li svůj díl i další země
But inequality and a sense of deprivation do contribute to resentment and social instability , threatening security . Nerovnost a pocit deprivace však přispívají k zlosti a společenské nestabilitě , čímž ohrožují bezpečnost
But inequalities at the national level have deepened in most countries in recent years , largely due to economic liberalization at both the national and international levels . Avšak nerovnosti na národní úrovni se za poslední roky v mnoha zemích prohloubily , z velké části kvůli ekonomické liberalizaci jak v rovině národní , tak mezinárodní
But they are exceptions : the cumulative impact of these reforms over the past 25 years has been greater inequality in most developed and developing countries , with rising unemployment , greater earnings disparities , reduced social protection , and environmental degradation . Jde ovšem o výjimky : úhrnným dopadem těchto reforem za posledních 25 let je silnější nerovnost ve většině vyspělých i rozvojových zemí , společně s rostoucí nezaměstnaností , většími rozdíly ve výdělcích , sníženou sociální ochranou a degradací životního prostředí
Besides the generosity of benefits , there is the issue of when one can first claim them . Vedle štědrosti důchodových dávek je zde také otázka toho , kdy na ně občan získává nárok
But even leaving aside the fiscal implications , many labor economists now believe that early retirement has failed to open up jobs for young people and reduce unemployment rates . Jenže i když pomineme fiskální dopady , odborníci na zaměstnanost se dnes vesměs shodují na tom , že předčasný odchod do důchodu ke snížení nezaměstnanosti ani ke vzniku nových pracovních příležitostí pro mladé nijak výrazně nepřispěl
But reform should not be confined to public retirement systems . Reforma by se ale neměla omezit jen na veřejné důchodové systémy
But , once they acquire sufficient capacity , only the easy steps will remain . Jakmile si ale zajistí dostatečnou kapacitu , budou už zbývat jen snadné kroky
But it is capacity , not intention , that counts . Záleží ale na schopnosti , ne na záměru
But he makes that legitimate point in vain : having rested its case on misjudgments , the administration now finds itself discredited by its own intelligence estimate . Toto oprávněné tvrzení ale vznáší marně : vzhledem k tomu , že administrativa své argumenty postavila na mylných úsudcích , zjišťuje , že ji diskredituje odhad jejích vlastních tajných služeb
Bush has said that he learned of the NIE ’ s conclusion only a week before it came out – a statement that either is false or reveals a level of incompetence beyond anything suspected so far . Bush řekl , že se o závěru zprávy NIE dozvěděl až týden před jejím zveřejněním – což je tvrzení , které je buď lživé , anebo odhaluje míru nezpůsobilosti přesahující veškerá dosavadní podezření
But , report or no report , the danger that Iran will acquire nuclear weapons is real , and may even have increased . Avšak riziko , že Írán získá jaderné zbraně je bez ohledu na zprávu taných služeb reálné , ba možná se dokonce zvýšilo
But as scientific and technological issues start to dominate global affairs , ways must be found to provide a forum for global consensus building on scientific issues . Přitom s tím , jak v globálním měřítku význam vědy a techniky poroste , bude zapotřebí hledat cesty ke společnému konsensu , stavícímu na vědeckém podkladě
But the way the authorities are handling the epidemic is having the opposite effect . Ovšem způsob , kterým se úřady s epidemií vypořádávají , má opačný účinek
But these complaints fail a vital diplomatic test - preservation of national dignity , prestige , and the honor of one ' s citizens . Tyto stížnosti však neobstojí v životně důležité diplomatické zkoušce , jíž je zachování národní důstojnosti , prestiže a cti občanů
But the majority of reform advocates seek something else : fairness and objectivity in history education , including studying the differences between Japan and China in their historical interpretations of the Sino - Japanese War . Většina stoupenců reforem však usiluje o něco jiného : o spravedlnost a objektivitu při výuce dějepisu , a to včetně studia rozdílů mezi Japonskem a Čínou v historickém výkladu čínsko - japonské války
But the issue goes beyond education . Toto téma však přesahuje otázku školní výuky
Based on the team ' s recommendations , the government established an inter - ministerial commission on the survey of continental shelves and maritime resources . Na základě doporučení skupiny pak kabinet založil meziresortní komisi pro průzkum kontinentálních šelfů a mořských zdrojů
But , ultimately , the effectiveness - and hence the success - of such a strategy will depend on how Japan positions itself in the region , especially in the relationship with China . V konečném důsledku však bude efektivita - a potažmo i úspěch - takové strategie záviset na tom , jakou pozici získá Japonsko v celé oblasti , zejména pak ve vztahu k Číně
But it did show that Japan ’ s government , having long suspected that North Korea already possessed nuclear weapons , would not be intimidated into a fundamental policy change by confirmation of the threat . Zároveň však ukázalo , že se japonská vláda , která Severní Koreu již dlouho podezírala z držení jaderných zbraní , nenechá potvrzením této hrozby zastrašit k fundamentální změně politiky
But dialogue with the Kim regime cannot be an end in itself . Dialog s Kimovým režimem však nemůže být sám o sobě cílem
But for the last three centuries , China has had no global maritime strategy , nor has it possessed – or sought to possess – naval forces capable of supporting such a strategy . V posledních třech staletích však Čína neměla žádnou globální námořní strategii a nedisponovala – nebo o to neusilovala – námořními silami schopnými takovou strategii podpořit
By 2010 , China is expected to have 70 of the most modern surface vessels , several modern strategic nuclear submarines , and several tens of modernized attack submarines , exceeding the modern forces of both Taiwan ’ s navy and even Japan ’ s Maritime Self - Defense Force , at least in quantitative terms . Očekává se , že do roku 2010 bude Čína disponovat sedmdesáti nejmodernějšími loděmi , několika moderními strategickými jadernými ponorkami a několika desítkami modernizovaných útočných ponorek , což bude přinejmenším kvantitativně převyšovat moderní námořnictvo Tchaj - wanu , a dokonce i japonské Námořní sebeobranné síly
Bulgaria ’ s Betrayal of Europe Bulharská zrada Evropy
But the recent arrest and threatened deportation of Annadurdy Hadjiev , a dissident from Turkmenistan who sought refuge here , suggests that some things never change . Nedávné zatčení a hrozící deportace Annadurdyho Hadžieva , disidenta z Turkmenistánu , který tu hledal útočiště , naznačuje , že některé věci se nikdy nezmění
But he has since been subjected to violent and arbitrary reprisals in this supposed “ safe haven . ” Od té doby však byl v tomto domněle \„ bezpečném útočišti “ vystaven násilným a svévolným represáliím
Bulgaria ’ s persecution adds to the anguish and injustice that has befallen Hadjiev and his family . Bulharská perzekuce zesiluje muka a nespravedlnost , jež Hadžieva a jeho rodinu postihují
By releasing Annadurdy Hadjiev from jail and withdrawing the threat of extradition to Turkmenistan , Bulgaria would unequivocally demonstrate its commitment to fulfilling its obligations . Propuštěním Annadurdyho Hadžieva ze žaláře a rozptýlením hrozby jeho vydání do Turkmenistánu by Bulharsko zřetelně demonstrovalo odhodlání plnit své závazky
By granting him political asylum , we can make a resounding statement that authoritarian regimes can no longer count on support within Europe ’ s borders . Udělením politického azylu můžeme dát hlasitě najevo , že autoritářské režimy už nemohou spoléhat na žádnou podporu uvnitř hranic Evropy
But more than the bloated branches of military science were slashed . Ale drasticky byly zkráceny rozpočty i jiných oborů , nejen přebujelé vojenské výzkumy
Before 1991 there were 4 , 500 research and development ( R & D ) institutes in Russia . Před rokem 1991 existovalo v Rusku 4 . 500 výzkumných a rozvojových institucí
But privatization is brutal , because most of these bodies are ill - prepared to survive in a free market . Ale šlo o velmi brutální privatizaci , protože většina z těchto zařízení je velmi zle připravena k tomu , aby mohla na volném trhu přežít
By comparison , 90 % of civilian research in America is peer reviewed . Pro srovnání , v Americe podléhá podobné kontrole celých 90 % civilního výzkumu
But it is not nearly enough . Ale ani to ještě není dost
But is it really ? Ale je to skutečně tak ?
But simultaneous with its attempts to crush the Chechen rebellion , Russia has pursued a very different path in its relations with the Volga Tatars and Bashkirs , who live in their own republics in the Volga - Ural area . Vedle snahy potřít čečenský odboj se Rusko vydalo docela jinou cestou ve vztahu k Tatarům a Baškirům , kteří žijí ve svých vlastních republikách v oblasti Volha - Ural
But the Soviets encouraged the development of nations based on ethnic identity - Stalin , it is to be recalled , fancied himself a theorist of nationalities - and the ethnic identity of Soviet Muslims derived largely from their Islamic culture . Sověti ovšem podporovali rozvoj národů založených na etnickém základě - Stalin , to je potřeba připomenout , si sám sebe představoval jako teoretika národností - a etnická identita sovětských muslimů vycházela převážně z jejich islámské kultury
Both deem Islam the new enemy , one held in common . Oba považují islám za nového nepřítele , který je jim společný
But the problem is not so simple . Tak jednoduchý však problém není
By contrast , Solzhenitsyn , Tolstoy , and other writers in Russia ’ s great literary tradition fully understood this responsibility . Solženicyn , Tolstoj a další spisovatelé skvělé ruské literární tradice naopak tuto zodpovědnost plně chápali
But although limitations on political autonomy may prevent capricious and / or brutal actions , they may also forestall governments from undertaking needed social programs . Ale ačkoli omezení autonomní politiky mohou zabránit vrtošivým a / nebo brutálním krokům , mohou též zabránit vládě v realizaci potřebných sociálních programů
Banks went bankrupt ; financial systems collapsed . Banky bankrotovaly ; finanční systémy kolabovaly
But we placed amateurs in charge of dealing with Ukraine – amateurs with far - reaching commercial interests . Jednáním s Ukrajinou jsme však pověřili amatéry – nadto amatéry s dalekosáhlými obchodními zájmy
But the outside world ’ s assessment of Russia ’ s policies and prospects are visibly changing for the worse . Hodnocení ruské politiky a vyhlídek ze strany okolního světa se však viditelně mění k horšímu
But this betrays a profound lack of understanding of the consequences of Ukraine ’ s accession to NATO . To však svědčí o hlubokém nepochopení důsledků vstupu Ukrajiny do NATO
But they will necessarily heighten elements of competition , including competition for Russia . Zákonitě ale posílí konkurenční prvky , včetně soupeření o Rusko
But do Russians really want to tickle their vanity at the expense of the long - term interests of our economically devastated country ? Nor does Russia need to cater to pacifism for domestic political considerations , as a pacifist movement is non - existent in my country . Chtějí ale Rusové skutečně polechtat svou ješitnost na účet dlouhodobých zájmů své hospodářsky zpustošené země ?
But anti - Americanism is simply irrational for Russia , which only stands to gain from an alliance with the world ' s economic and political leader . Ale v Rusku , které může z aliance se světovou hospodářskou i politickou jedničkou jedině získat , je antiamerikanismus prostě iracionální
But close relations with the US do not mean that Russia must neglect its own interests , both political and economic . Úzké vztahy s USA ovšem neznamenají , že by Rusko muselo přehlížet vlastní zájmy , ať už politické nebo hospodářské
But while supporting the new Iraqi government , Russia should not break off contacts , if they still exist , with moderate members of the Baath party , many of whom may come back to power . Přestože Rusko bude podporovat novou iráckou vládu , nemělo by přerušit styky ( pokud existují ) s umírněnými členy strany Baas , z nichž se mohou mnozí vrátit k moci
But a new form of political correctness is making reform difficult . Avsak reformu ztěžuje nová forma politické korektnosti
By making the UN an instrument of struggle against America , the UN will only be weakened or written off altogether . Stane - li se OSN nástrojem boje proti Americe , organizaci to oslabí či úplně odepíse
But the UN is not likely to reform itself from within . Není ovsem pravděpodobné , že by se OSN reformovala zevnitř
Bush ’ s Second Gulf Disaster Bushova druhá katastrofa v zálivu
But asking hard questions of our nation ’ s leaders is exactly what democracy demands when the government ’ s response to Hurricane Katrina is widely viewed as “ a national disgrace . ” Kladení tvrdých otázek vedoucím představitelům státu je však přesně tím , co demokracie žádá , když je reakce vlády na hurikán Katrina všeobecně pokládána za \„ národní ostudu “
Believing FEMA to be an “ oversized entitlement program ” and that the “ business of government is not to provide services , ” Bush ’ s first FEMA director instituted new outsourcing requirements as part of a major privatization effort . V domnění , že FEMA je \„ nadměrně velkým nárokovatelným programem “ a že \„ úlohou vlády není poskytovat služby “ , stanovil první Bushův ředitel FEMA v rámci velkého privatizačního úsilí nové požadavky na outsourcing
But the failure of this administration runs deeper than its chronic and intentional diversion of resources away from the types of policies that keep people safe from disaster . Selhání této administrativy má však hlubší kořeny než pouhé chronické a úmyslné odčerpávání prostředků od toho typu politiky , který poskytuje lidem bezpečí před živelními pohromami
Because development - provoked erosion has brought the Gulf of Mexico 20 miles closer to land than it was in 1965 , hurricanes are able to retain more strength , and their winds and waves pack more speed and destructive power . A protože eroze vyvolaná sanací posunula Mexický záliv o 32 kilometrů blíže k pevnině , než tomu bylo v roce 1965 , mohou hurikány získávat na síle a jejich větry a vlny nabírají vyšší rychlost a ničivou sílu
Burma is now permeated by such state - sponsored violence . Barmu nyní zachvacuje právě takové státem podněcované násilí
Burma is suffering the impact of decades of civil war . Barma trpí důsledky desítek let občanské války
But an increasing number of women and girls from Burma have begun to tell of their experiences of rape and other forms of sexual violence in the country ’ s war - torn areas . O svých zkušenostech se znásilněním a jinými podobami sexuálního násilí ve válkou zmítaných oblastech země ovšem začal hovořit narůstající počet žen a dívek z Barmy
But the junta engages in Orwellian doublethink . Junta ovšem provozuje orwellovské dvojité myšlení
Burma is failing miserably to live up to the standards of decency that the Southeast Asian region is setting for itself . Barma zoufalým způsobem neplní normy slušnosti , které si region jihovýchodní Asie před sebe klade
But such measures are of no use when the military remains firmly in control , the rule of law is absent , and the government refuses to admit to the systematic sexual violence committed by its soldiers as they terrorize the population . Taková opatření jsou ovšem k ničemu , jestliže pevně u moci zůstává armáda , právní řád neexistuje a vláda odmítá přiznat systematické sexuální násilí páchané jejími vojáky při terorizování obyvatelstva
But , despite the vast incompleteness of our knowledge , recent research suggests that most people think that they know far more than they actually do . Nedávné průzkumy ovšem naznačují , že navzdory ohromné neúplnosti našich znalostí se většina lidí domnívá , že vědí mnohem víc , než je ve skutečnosti pravda
But we seem to have a specific “ illusion of explanatory depth ” – the belief that we possess a more profound causal understanding than we really do . Zdá se však , že trpíme zvláštní \„ iluzí explanační hloubky “ – jde o přesvědčení , že jsme si osvojili mnohem hlubší kauzální porozumění , než odpovídá skutečnosti
Business exasperation with the President ' s highhandedness led to the announcement of a one - day strike on December 10 th , as well as serious doubts over an international strategy that seemed to favor Osama Bin Laden over George Bush . Vztek podnikatelů na prezidentovu panovačnou svévoli vedl dokonce k vyhlášení jednodenní stávky na 10 . prosinec a k oznámení vážných pochybností o prezidentově zahraniční politice , která jako by stranila spíše Usámovi bin Ládinovi než Georgi Bushovi
But other facts speak out . Jsou zde ale ještě další fakta
By 2001 ' s end , a growing but dispersed opposition believed that President Chávez should go but disagreed how this should happen . Většina zahraničních názorů o nějaké zemi samozřejmě pochází především z místních zdrojů
But his return leaves the political constellation of forces much as before . Budoucí stabilitu ohrožuje rovněž nezadržitelný odliv kapitálu
But a successful strategy – one that responds to Afghanistan ’ s extreme poverty crisis – requires that the international community reverse course on crop eradication . Úspěšná strategie – taková , která bude reagovat na afghánskou krizi spojenou s extrémní chudobou – nicméně vyžaduje , aby mezinárodní společenství zvolilo v otázce ničení úrody opačný kurz
By endorsing such an initiative , the international community would demonstrate that it is in Afghanistan for the good of the local population , which would help farmers sever ties with the insurgency . Schválením takové iniciativy by mezinárodní společenství dalo najevo , že jeho přítomnost v Afghánistánu je pro dobro místního obyvatelstva , což by zemědělcům pomohlo zpřetrhat vazby na povstalce
But for such a system to be successful , the extreme poverty in the south of the country must first be our top priority . Má - li se však takový systém setkat s úspěchem , musí být zpočátku naší nejvyšší prioritou odstranění extrémní chudoby na jihu země
But science , almost everyone agrees , is different , and here the United States is beginning to stand as a cautionary example to the rest of the world . Avšak věda se liší , shodují se všichni - a právě tady Spojené státy začínají vyčnívat jako varovný příklad pro okolní svět
But it is entirely out of place when appointees to scientific advisory committees are subjected to tests of political loyalty . Je ale naprosto nemístné , když jsou testům politické loajality podrobováni kandidáti nominovaní do vědeckých poradních výborů
But study sections ? Ale výzkumné sekce ?
But , while Western analysts and Iran ’ s neighbors raise the alarm , the regime ’ s authority is in fact built on insecure foundations . Zatímco však západní analytici a sousedé Íránu vyhlašují poplach , autorita režimu se ve skutečnosti opírá o nejisté základy
But this fluid hierarchy , an absence of written rules and organizational order , allowed the various seminaries – and their different interpretive traditions – to survive despotic political regimes and resist intervention by different dynasties and monarchies . Avšak tato volná hierarchie , tato nepřítomnost psaných pravidel a organizačního řádu umožňovala rozličným seminářům – a jejich rozmanitým interpretačním tradicím – přežívat despotické politické režimy a odolávat zásahům různých dynastií a monarchií
By “ modernizing ” the seminaries following a single - party model , the revolutionaries gained control over them . Prostřednictvím \„ modernizace “ seminářů po vzoru jediné strany nad nimi revolucionáři získali nadvládu
But the Iranian budget is now running a 15 % - of - GDP deficit , and foreign reserves are shrinking , despite the oil boom . Íránský rozpočet ale v současnosti hospodaří se schodkem ve výši 15 % HDP a zahraniční rezervy se tenčí , navzdory ropné konjunktuře
But now Ahmedinejad ’ s opponents are moving to reassert longstanding constraints on the presidency . Teď se ale Ahmadínedžádovi odpůrci chystají znovu prosadit dlouholetá omezení prezidentského úřadu
But experts also note that the former commanders were close to Ahmedinejad and had made a great effort over the last two years to help him implement his agenda . Experti ale také poznamenávají , že dřívější velitelé byli blízcí Ahmadínedžádovi a během posledních dvou let vyvinuli značné úsilí , aby mu pomohli uskutečnit jeho agendu
But here , his record is weak , and his pronouncements only exacerbate the problem by increasing Iran ’ s isolation from the global economy . Jeho výsledky jsou tu ale chabé a jeho projevy problém ještě zjitřují , neboť stupňují izolaci Íránu od globální ekonomiky
But there is still a long way to go in many areas , particularly the media . V mnoha oblastech , zejména v oblasti médií , však ještě stále zbývá urazit dlouhou cestu
But when we welcome diversity – and the debate and dissent that goes with it – we sow the seeds of stability and progress . Pokud ovšem rozmanitost vítáme – a také debatu a názorovou různost , které s ní jdou ruku v ruce – , pak zaséváme semena stability a pokroku
But there is a second important media - related question today concerning the adequacy of journalistic knowledge in an increasingly complicated world . V souvislosti s médii však dnes existuje také druhá významná otázka , která se týká dostatečnosti novinářských vědomostí ve stále komplikovanějším světě
But there is a shortage of journalists who know enough about these subjects to inform African audiences . Novinářů , kteří o těchto tématech vědí dost na to , aby mohli informovat africké publikum , je však nedostatek
But sources can also do more to help . Také zdroje však mohou pomáhat více
Between 1985 and 1995 , 108 journalists were killed in Africa ; the risk , while diminishing , is still real . V letech 1985 až 1995 bylo v Africe zabito 108 novinářů ; riziko se sice snižuje , ale stále je reálné
But despite the enormity of what happened , we remain in denial . Jenže i přes obludnost této události ji my neustále odmítáme
But the Americans studied and analyzed minutely the Waco and Oklahoma City incidents on their own . Američané však incidenty ve Waco a Oklahoma City bedlivě studovali a analyzovali
By privatising state property \ we wanted things to be better , but it still ended up ‘ like always ' . \ Privatizací státního majetku “ jsme chtěli věci zlepšit , ale vždy to skončí ‚ jako obvykle ‘ . ”
Before 1991 everyone was overwhelmed by the very real fear of losing your freedom ; now people are overwhelmed by the fear of having too much freedom . Před rokem 1991 byl každý ochromen skutečným strachem a obavou ze ztráty své svobody ; nyní jsou lidé ochromeni strachem a obavou , že mají svobody až příliš mnoho
But Primakov ' s so far cautious smack of firm government , weakened by the miserable condition of Russian state finances , might yet fail in tranquilizing today ' s disillusioned Russian masses . Ovšem Primakovova opatrnost , zavánějící na hony loajalitou vlády , už tak oslabenou bídným stavem ruských státních financí , by nakonec mohla při tišení dnešních deziluzovaných ruských mas pěkně zklamat
By ending the whispering campaign that he intended to cling to power no matter what , President Yeltsin deserves more cheers than jeers . Svým odchodem Jelcin rázně ukončil zvěsti o tom , že se za každou cenu bude chtít držet moci , a zaslouží si za to pochvalu
But demagoguery stopped there . Kromě této výjimky však Putinův projev nebyl demagogický
But the hard work of rebuilding Russia must be done by Russians , and with no time to waste . Rekonstrukce Ruska a s ní spojená tvrdá práce , již nelze déle odkládat , však leží jen v rukou ruského národa
But Russia ’ s people , after 10 years of Yeltsin ’ s anarchic freedoms , are too jaundiced to take any slogan seriously - whether from the Soviet past or from the management consultant ’ s hymn book . Obyvatelé Ruska jsou ale po deseti letech Jelcinových anarchických svobod příliš zklamaní a nevraživí , než aby jakékoli heslo – ať už ze sovětské minulosti nebo ze zpěvníku dnešních managerů – brali vážně
But the rest of the world paid no attention to the vague pronouncements of a possible launch that had been appearing in the Soviet press ; everybody outside the Soviet Union knew the United States would launch the world ’ s first satellite . Okolní svět ale vágním prohlášením o možném vypuštění družice , které se objevovaly v sovětském tisku , nevěnoval pozornost ; všichni mimo Sovětský svaz věděli , že první satelit na světě vystřelí Spojené státy
But the world was desperate to learn his identity . Svět však zoufale toužil jeho totožnost zjistit
But , despite the pains my father had taken , the other designers expressed growing discontent about Korolev getting all the publicity , even if anonymously . Avšak navzdory snahám , jež otec vynakládal , ostatní konstruktéři vyjadřovali narůstající nespokojenost s veškerou publicitou , jíž se Koroljovovi dostávalo , třebaže anonymně
Both street demonstrators and parliament want him removed . Jak národ , který demonstruje v ulicích , tak parlament jej chtějí sesadit
Both Zhvania and Saakashvili offer plausible alternatives to his rule , and appear far more capable of building a functioning democracy and market economy in Georgia . Jak Žvania , tak Saakašvili nabízejí přesvědčivou alternativu jeho způsobu vlády a jsou zřejmě mnohem schopnější vybudovat v Gruzii fungující demokracii a tržní ekonomiku
But there is a critical difference between the Russia of today and even Yeltsin ' s early postcommunist Russia . Mezi dnešním Ruskem a raně postkomunistickým Ruskem Jelcinovým je ovšem jeden zásadní rozdíl
Better to stick to a tried and failed policy than to upset the apple cart , even if the apples were rotten . Raději dále setrvat u vyzkoušené , byť nepodařené politiky , než vrtat do klubka zmijí , i kdyby to ve skutečnosti byly bezmocné užovky
But he knows something that they don ' t seem to recognize : Russia ' s people endorse his policies and do not want them overturned . Ale on ví něco , co si elita zřejmě neuvědomuje : občané Ruska jeho politiku podporují a nechtějí , aby byla zničena
But obstructing is far from overthrowing . Stavět překážky je ale něco jiného než ničit
But after the disasters of the last two decades , including the military debacle in Afghanistan and the ruinous barbarity of the Chechen war which has blown back its violence into Russia ' s cities , ordinary Russians are less enamored of military might . Po katastrofách posledních dvaceti let - včetně vojenského fiaska v Afghánistánu a ničivých krutostí války v Čečensku , která svým násilím rezonuje i v mnoha ruských městech - ale už vojenská síla normálního Rusa nefascinuje
But it is respect for Russia ' s culture that matters most to them , and such does not come at the barrel of a gun . Jde jim ovšem především o úctu k ruské kultuře a tu si hlavní pušky vynutit nelze
But the army ' s bitter resentiment at the demise of Russia ' s superpower status , reinforced by the military ' s own humiliating loss of resources and prestige , is no less evident . O to více je vidět hořký vztek armády nad ztrátou supervelmocenského statutu Ruska , posílený navíc o ponižující ztrátu prostředků i prestiže , jíž ruská armáda dnes trpí
But the army as a whole is not anti - democratic . Armáda jako celek ale není protidemokratická
But Putin ' s method is to maintain warm relations with everyone . Putinovou metodou ale je udržovat vřelé vztahy s každým
But Putin ' s interventions in the UN Security Council over Iraq have been far more moderate than , say , those of France and Germany , two of America ' s historic allies . Ale Putinovy intervence v Radě bezpečnosti OSN byly ve věci Iráku mnohem uměřenější než výstupy řekněme Francie a Německa , dávných amerických spojenců
But a spy ' s stock - in - trade is recruiting and nurturing collaborators . Uměním špiona ovšem je verbovat spolupracovníky a pěstovat si je
But in dealing with Stalin - - dead 50 years today - - most of us now rewrite history by pretending that a chunk of it never happened . Ale při vypořádávání se se Stalinem - který zemřel právě před padesáti lety - většina z nás přepisuje dějiny tím , že předstíráme , že se jejich značná část vůbec neodehrála
But clinging to the past uncritically is probably better than allowing the past to dominate the present . Ale upínat se nekriticky k minulosti je asi lepší než dovolit jí , aby ovládla přítomnost
But some other countries sloughing off the skin of communism are only too ready to adopt a new history - - even one based on fancy and invention - - to suit current needs . Některé jiné země , jež se zbavují komunistické skořápky , jsou ovšem kvůli potřebám současnosti až příliš ochotné přijmout nové dějiny - třeba i založené na fantazii a výmyslech
Before succumbing to pessimism , however , there is something else to consider . Než ovšem podlehneme pesimismu , je tu ještě něco , co je třeba vzít v úvahu
But Azerbaijan ' s dynastic politics are hardly exceptional . Ázerbájdžánská dynastická politika ovsem není nikterak výjimečná
By its nature communism - - whose bureaucracy still exists in almost unadulterated form in the countries of the former Soviet Union - - spawned lobbies and clans with a combined might that even the closest - knit family can scarcely expect to overcome . Svou podstatou zplodil komunismus - jehož byrokracie je v zemích bývalého Sovětského svazu stále přítomná v téměř ryzí podobě - lobby a kliky s koncentrovanou silou , již si stěží může troufat překonat i ta nejsoudržnějsí rodina
But another reason behind North Korea ' s dynastic succession was that Kim Il Sung created a national ideology , Juche , that mixed communism with a heavy dose of Confucian values . Ovsem jestě dalsím důvodem dynastického dědění moci v Severní Koreji bylo , že Kim Ir - sen vytvořil džuče , státní ideologii , která namíchala komunismus se značnou dávkou konfuciovských hodnot
But Putin ' s power is pressing hard against the limits of what is permissible in a democracy . Ale Putinova moc neoblomně útočí na hranice toho , co je v demokracii přípustné
But Putin ' s press policy does not add up to an argument that he ought not to be re - elected next March , when he stands again . Putinova mediální politika ale není argumentem pro to , že by příští rok v březnu neměl být opětovně zvolen , bude - li kandidovat
Barely discernible most of the time , only brief flashes illuminate the battle , as when Mikhail Khodorkovsky was arrested . VětÅ ¡ inou je jen stěÅ ¾ à ­ postřehnutelnà © a bitevnà ­ pole osvětlujà ­ pouze krátkà © zà ¡ blesky , jako kdyÅ ¾ byl zatčen Michail Chodorkovskij
But whether Putin is master of this system or its prisoner - a tsar or a doge - is something even he may not know . Je - li vÅ ¡ ak Putin pà ¡ nem tohoto systé mu , nebo jeho zajatcem - carem , nebo dà ³Å¾ etem - , to moÅ ¾ nà ¡ dost dobře nevà ­ ani on sà ¡ m
But , because Russia ' s presidency is so powerful , the Duma is largely a squabbling - shop and a fixer ' s paradise . PoněvadÅ ¾ je vÅ¡ ak prezidentskà ½ úřad v Rusku tak silnà ½ , stà ¡ và ¡ se duma do značnà © mà ­ ry haÅ ¡ teřivou pavlačà ­ a rá jem politickà ½ ch Å ¡Ã­brů
But that is its flaw : it stands only for the president . V tom je vÅ ¡ ak prà ¡ vě jejà ­ vada : stojà ­ pouze za prezidentem
But what Russia needs is political parties that stand for something other than their boss ' s will . Rusko vÅ ¡ ak potřebuje politickà © strany , kterà © stojà ­ za něčà ­ m jinà ½ m neÅ ¾ jen za vůlà ­ svà © ho Å ¡Ã©fa
Because Putin cannot stomach opposition , he stifles the growth of parties . A protož e Putin neumà ­ strà ¡ vit opozici , dusà ­ růst ostatnà ­ ch stran
But a \ Putinist \ government won ' t have much time for openness , debate , or accountability . ⠀žPutinistickà © \ vlà ¡ dě vÅ ¡ ak nezbude mnoho času na otevřenost , diskusi či zodpovědnost
But in assessing where Russia is heading , political and economic analysis are of little help . Při posuzování toho , kam Rusko míří , nám ale politická ani ekonomická analýza příliš nepomůže
But Russia is simply not as good at copying practical things like laws and economic models as it is at transforming cultural impulses into works of art with a Russian soul . V napodobování praktických věcí , jako jsou zákony a hospodářské modely , však Rusko už není tak úspěšné jako v přetváření kulturních impulsů v umělecká díla s ruskou duší
But something is missing in the usual Russian way - proper utensils . Něco ovšem typicky ruským způsobem chybí - patřičné kuchyňské vybavení
But perhaps the authorities are right to want to keep us in line . Možná ale mají úřady pravdu , když nás chtějí držet v lati
But customers received only a small saucer for this feast , and the principle of the smorgasbord - all you can eat - was jettisoned . Zákazníci však k této hostině dostali jen malý talířek a princip švédského stolu - snězte , kolik je vám libo - vzal za své
But , like any muddle , it is succeeding only in confusing Russians about themselves and their country . Stejně jako každá jiná nesourodá směsice však i tato všehochuť pouze vyvolává v Rusech zmatek o sobě a své zemi
By blending the Soviet past with the Tsarist past and a few shards of Yeltsin - era democracy , Putin seems to think that he can neutralize the extremes of Russian history . Putin se zřejmě domnívá , že směšováním sovětské minulosti s minulostí carskou a několika špetkami demokracie Jelcinovy éry může neutralizovat extrémy ruských dějin
But how forward - looking is it to model a twenty - first - century country on the absolutist example of the past ? Nakolik je však pokrokové utvářet stát jednadvacátého století podle absolutistického příkladu z minulosti ?
But the old ideas , the mimicry and symbols Putin employs to achieve his goals , no longer correspond to today ’ s realities or Russia ’ s present capabilities . Staré myšlenky , mimikry a symboly , jichž Putin používá k dosažení svých cílů , však již neodpovídají realitě dneška ani současným schopnostem Ruska
But both are mere relics of ideas and ideals that in reality have been consigned to the dustbin of history . Obojí jsou však pouhé relikty myšlenek a ideálů , které byly ve skutečnosti vykázány na smetiště dějin
But Raúl Castro is an old man himself , so we can hope for the prospect that some Deng or , better yet , a Suarez will ultimately emerge from the wreckage of Fidelism . Rovněž Raúl Castro je však starý muž , takže výhledově můžeme doufat , že se z trosek fidelismu nakonec vynoří nějaký Teng nebo ještě lépe Suárez
But for now , younger communist officials , like Foreign Minister Felipe Perez Roque , remain ideological hardliners whom many Cubans refer to as “ los Taliban . ” Prozatím však mladší komunističtí činitelé , jako je ministr zahraničí Felipe Pérez Roque , zastávají tvrdou ideologickou linii , takže jim mnozí Kubánci říkají \„ los Taliban “
Bush and Putin both came to power in 2000 , a year when their countries were scrambling to regain international respect , Russia from the chaos of the Yeltsin years and the US from the failed impeachment of President Clinton . Bush i Putin se dostali k moci v roce 2000 , kdy se jejich země zoufale snažily vydobýt si zpět mezinárodní uznání – Rusko po chaosu Jelcinových let a USA po nezdařeném pokusu o obvinění prezidenta Clintona z velezrady
But both men , on finding themselves in positions of authority , ruled from their default positions : Bush as an evangelical convinced that God was on America ’ s side , and Putin as a KGB graduate convinced that all power comes from intimidation and threats . Jakmile se však oba muži ocitli ve vysokém postavení , začali vládnout ze svých výchozích pozic : Bush jako evangelický křesťan přesvědčený , že Bůh stojí na straně Ameriky , a Putin jako absolvent školy KGB přesvědčený , že veškerá moc pramení ze zastrašování a výhrůžek
Buoyed by high oil prices , he now seeks to bestride the world as if the social calamities that bedevil Russia – a collapsing population , a spiraling AIDS and tuberculosis crisis , corruption mushrooming to levels unimagined by Yeltsin – do not matter . Povzbuzen vysokými cenami ropy se dnes snaží osedlat si svět , jako by sociální pohromy ochromující Rusko – úbytek počtu obyvatel , prohlubující se krize kolem AIDS a tuberkulózy , korupce rozbujelá do míry , jaká byla za Jelcina nepředstavitelná – neměly žádnou váhu
But his recent attempts to use Russia ’ s energy resources for political coercion in Georgia , Ukraine , Belarus and elsewhere have exposed Russia as an unreliable partner , unnerving even the Chinese , who do not wish to see a reconstituted Russian empire on their border . Jeho nedávné pokusy využít energetických zdrojů Ruska k politickému nátlaku na Gruzii , Ukrajinu , Bělorusko i další státy však demaskovaly Rusko jako nespolehlivého partnera a znepokojily dokonce i Číňany , kteří si u svých hranic nepřejí znovuustavené ruské impérium
But the fact that Russia ’ s social and economic diseases are going unaddressed has consigned the country to the long - term decline that his presidency was supposed to reverse . Skutečnost , že ruské sociální a ekonomické neduhy zůstávají neřešeny , však odsoudila zemi k dlouhodobému úpadku , který mělo Putinovo prezidentské působení zvrátit
Boris Yeltsin was utterly unique . Boris Jelcin byl naprosto jedinečný
But he was also profoundly characteristic of Russian leaders . Byl ale rovněž veskrze typickým ruským lídrem
But he stands out from them in this respect : he understood that empire was incompatible with democracy , and so was willing to abandon the Soviet Union in order to try to build a democratic order at home . V jistém ohledu se ale od nich lišil : chápal , že říše je neslučitelná s demokracií , a proto byl ochoten opustit Sovětský svaz , aby se doma pokusil vybudovat demokratický řád
By June 1991 , after quashing a series of challenges to his leadership , he became the first elected president of Russia ; two months later , real power fell into his hands , after the failed putsch against Gorbachev of August 1991 by conservatives seeking to prevent the Soviet Union ’ s disintegration . V červnu 1991 , po potlačení řady útoků na jeho vedoucího postavení , se stal prvním voleným prezidentem Ruska ; skutečná moc mu do rukou přešla až dva měsíce nato , po neúspěšném puči konzervativců snažících se zabránit rozpadu Sovětského svazu proti Gorbačovovi v srpnu 1991
But Yeltsin himself never succeeded in fully throwing off the intellectual shackles of the past . Ani samotný Jelcin ovšem nikdy nedokázal zcela odhodit intelektuální okovy minulosti
By not permitting Russia to disintegrate into anarchy or leading it back to authoritarianism , Yeltsin kept the way open for such a leader to one day emerge . Jelcin nedovolil , aby se Rusko rozdrolilo do anarchie ani aby směřovalo zpět k autoritářství , takže ponechával otevřené dveře tomu , aby se takový lídr jednou objevil
Back to the Brink in Ukraine Ukrajina znovu nad propastí
Back then , a peaceful and honest result was reached in the end because Ukraine ’ s President Leonid Kuchma refused to heed Yanukovich ’ s call to use violence to defend his rigged election . Tehdy bylo nakonec dosaženo poctivého výsledku , protože ukrajinský prezident Leonid Kučma se odmítl řídit Janukovyčovou výzvou k použití násilí na obranu jím zfalšovaných voleb
But Tymoshenko ’ s party successfully submitted its list in the very same format at the March 2006 election , which demonstrates the glaringly partisan nature of the election commission ’ s ruling . Ve volbách v březnu 2006 však strana Tymošenkové bez problémů předložila kandidátku v naprosto stejném formátu , což jen dokládá křiklavě stranickou podstatu rozhodnutí volební komise
By seeking to cling to power by hook or by crook , Yanukovich is likely to bring on the deluge . Ve snaze držet se u moci , děj se co děj , se Janukovyč pravděpodobně bude řídit heslem \„ po mně potopa “
But for the past twenty years their blatant political chicanery has been met with a potent new force : the massed voices of ordinary people who refuse to be cowed . V posledních dvaceti letech se však jejich do nebe volající politické kejkle střetávají s mohutnou novou silou : s masovým hlasem obyčejných lidí , kteří ze sebe odmítají nechat dělat stádo
But Putin ’ s idea of what constitutes Russia ’ s national interest makes that type of intervention unlikely . Putinova představa o tom , co představuje národní zájem Ruska , však činí takový typ intervence nepravděpodobným
But all the same he treated Gorbachev in a more decent manner because Yeltsin fundamentally believed in democracy . Zároveň se však k němu choval slušněji , protože Jelcin bytostně věřil v demokracii
Before Zubkov ’ s nomination , reports swirled that the next prime minister would become Putin ’ s presidential successor , with Sergei Ivanov , a current deputy prime minister , dubbed the most likely candidate . Před Zubkovovým jmenováním kolovaly zprávy , že příští premiér se stane i Putinovým nástupcem ve funkci prezidenta , přičemž za nejpravděpodobnějšího kandidáta býval označován vicepremiér Sergej Ivanov
But Ivanov , who is perceived as “ strong , ” would provide unwelcome competition to Putin , who , after all , remains a “ strong ” president . Ten je však pokládán za \„ silného “ politika , takže by představoval konkurenci pro Putina , jenž stále zůstává \„ silným “ prezidentem
But what that really means is that Russia will have to choose a man Putin has hand - picked to do his bidding . To však ve skutečnosti znamená , že Rusko bude muset vybrat člověka , kterého Putin určil , aby poslouchal jeho rozkazy
But most Russians think he is a great leader , crediting him with taking the country from the bankruptcy and despair of the Yeltsin era to wealth and prosperity in just seven years . Většina Rusů ho však pokládá za skvělého vůdce a připisuje mu k dobru , že za pouhých sedm let vyvedl zemi z bankrotu a zoufalství Jelcinovy éry k bohatství a prosperitě
But if Putin , who has spent seven years “ verticalizing ” power in order to restore the stability and pride lost during Yeltsin ’ s “ democratization ” of Russia , really wanted to secure the good of his country , he would follow in Yeltsin ’ s footsteps and exit the scene . Kdyby však Putin , který strávil sedm let \„ vertikalizací “ moci ve snaze obnovit stabilitu a hrdost ztracené během Jelcinovy \„ demokratizace “ Ruska , opravdu chtěl zajistit své zemi dobro , pak by se vydal v Jelcinových šlépějích a odešel by ze scény
By contrast , successful democracies believe that nobody is irreplaceable . Úspěšné demokracie naproti tomu věří , že nikdo není nenahraditelný
But democracy required an election , and many now argue that the current mayor , Michael Bloomberg , has performed even better than Giuliani might have done in reviving the city . Demokracie si však žádala volby a mnozí lidé dnes tvrdí , že současný starosta Michael Bloomberg si při oživování města vede ještě lépe , než by si byl možná vedl Giuliani
By the 1980 s , the Congress Party ' s dominance of Indian politics was ending . V osmdesátých letech už dominantní postavení strany Kongresu v indické politice pomalu sláblo
But even as I push my brand of “ Asian ” diplomacy , it can sometimes feel a bit lonely to be an Asian at the international community ’ s diplomatic roundtable . Přestože však prosazuji svou verzi \„ asijské “ diplomacie , někdy si Asiat u diplomatického kulatého stolu mezinárodního společenství může připadat trochu osamělý
But the main reason is that we have not tried . Hlavním důvodem však je , že jsme se o to zatím nepokusili
Ban Ki - moon is Secretary - General of the United Nations . Pan Ki - mun je generálním tajemníkem Organizace spojených národů
But in one area of human rights protection , much - maligned Serbia has taken an unprecedented step that puts ahead of all the rest of Central and Eastern Europe , including states that are already members of the European Union . V jedné oblasti ochrany lidských práv však tolikrát tupené Srbsko učinilo bezpříkladný krok , který je staví před celý zbytek střední a východní Evropy včetně států , jež už jsou členy Evropské unie
Based upon the project ’ s success , the Ministry has committed to purchase more than 130 apartments and homes to house people brought out of institutions and to establish day services to help them cope with the complexities of life beyond the walls that once confined them . Na základě úspěchu projektu se ministerstvo rozhodlo zakoupit více než 130 bytů a domů pro lidi propuštěné z těchto institucí a zřídit pro ně denní služby , které jim pomohou vyrovnat se se složitostmi života za zdmi , jež je kdysi věznily
But , almost a year into the negotiations , the government is still not ready to commit to concrete action . Téměř rok po zahájení jednání však vláda stále není připravena ke konkrétním činům
But the optimal method is not yet known . Optimální metodu však ještě neznáme
Blake Ridge alone contains six times more natural gas than all American conventional reserves combined . Blake Ridge obsahuje šestkrát více zemního plynu než všechna tradiční naleziště ve Spojených státech dohromady
But this huge resource is spread out over 26 ,000 square kilometers and lies under 1,000 meters of water . Tento obrovský zdroj se ovšem rozprostírá na šestadvaceti tisících čtverečních kilometrech a kilometr pod hladinou
But not all gas hydrate reserves are alike . Ne všechna naleziště hydrátu zemního plynu jsou ale taková
Being overweight is obvious . Nadváha je vidět na první pohled
But where humans are concerned , safety must come first . Jde - li však o lidi , bezpečnost musí být vždy na prvním místě
Because the defects found in clones are not genetic mutations , pre - implantation diagnosis at the embryo stage will not reveal their existence . Diagnóza před implantací v embryonální fázi ale nemůže jejich existenci odhalit , protože defekty , s nimiž se u klonů setkáváme , nejsou genetické mutace
But we could see some applications entering clinics in five years or so . Domníváme se ale , že už do pěti let by se část tohoto výzkumu mohla přenést do klinické praxe
Before that , it could not be said to be a unique , identifiable future person ; it might still split and become twins . Předtím se totiž nedá s určitostí tvrdit , že jde o jedinečně identifikovatelnou lidskou bytost - může se totiž dále dělit a stát se dvojčaty
But his belief in the absolute sanctity of the early embryo is not shared by a majority of Americans . Většina Američanů ovšem jeho víru v naprostou svatost a nedotknutelnost raného lidského zárodku nesdílí
BERLIN : I learned that the Berlin Wall was falling during an official visit to Poland ten years ago . BERLÍN : O tom , že padla Berlínská zeď , jsem byl informován během své oficiální návštěvy Polska , právě před deseti lety
Before arriving at dinner , the Secretary of the Chancellery , Rudolf Seiters , called from Bonn . Ještě než jsme se dostavili na večeři zavolal z Bonnu sekretář Kancléřského úřadu , Rudolf Seiters
But I never dared to dream that reunion of east and west would happen during my term as Chancellor . Nikdy bych se ale neodvážil ani snít o tom , že by ke sjednocení východu a západu mohlo dojít během mého kancléřství
But on the night of November 9 th , when the wall and the barbed wire which had failed to irrevocably divide Germans over many decades of bitter separation began to crumble , communism ' s collapse became irreversible . Ale až v noci 9 . listopadu se začala drolit sama Zeď i se svými ostnatými dráty , které během těch mnoha hořkých desetiletí separace , kdy měly navěky oddělit jedny Němce od druhých , v podstatě zklamaly
Both were extraordinarily large and demanding tasks . Oba úkoly byly nadmíru rozsáhlé a náročné
But they cover only a small range of scientific disciplines ; in most others , education is still overwhelmingly national . Pokrývají ovšem pouze malý rozsah vědeckých disciplin ; ve většině ostatních je vzdělávání stále velkou měrou národní
But European support for the Afghan mission is in fact limited , and cooperation between the biggest EU donor governments and the European Commission remains inadequate . Evropská podpora afghánské mise je ale ve skutečnosti omezená a spolupráce mezi největšími vládními dárci v EU a Evropskou komisí zůstává nedostatečná
But European troop contributions continue to fall short of the 17 ,000 US troops deployed with the International Security Assistance Force ( ISAF ) and its 8 ,000 Coalition Force troops outside of ISAF . Evropské vojenské přispění však nadále pokulhává za 17 tisíci amerických vojáků nasazených v rámci Mezinárodních sil bezpečnostní pomoci ( ISAF ) a 8 tisíci amerických vojáků koaličních sil mimo ISAF
But a united EU can act as a powerful advocate for a better and more coordinated international approach . Jednotná EU ale může vystupovat jako vlivný obhájce lepšího a koordinovanějšího mezinárodního přístupu
But turning the situation around will require changing the way the international community operates . Ke zvrácení poměrů ale bude nezbytné změnit způsob , jímž jedná mezinárodní společenství
By striking a bargain with the US , the EU should lead the way . EU by se měla postavit do čela tím , že se dohodne s USA
Because the dollar is the dominant world reserve currency , and America ' s Fed controls the supply of US dollars , as long as China sticks to a fixed exchange rate , it cannot control its own money supply . Vzhledem k tomu , že americký dolar je světově dominantní rezervní měnou a množství dolarů v oběhu řídí americký Fed , Čína nebude moci regulovat svou vlastní peněžní nabídku , dokud bude lpět na pevném měnovém kurzu
But China is a big economy , and will be bigger in the future . Čína je ovšem velkou ekonomikou a v budoucnu bude ještě větší
But this constraint proved futile . Tento nátlak se ale ukázal jako marnost
Barring an unlikely international agreement , China , like Germany in 1973 , will have to let its currency float . Nedojde - li k nepravděpodobné mezinárodní dohodě , Čína , jako Německo roku 1973 , bude muset svou měnu uvolnit
But the Chinese are right to play for time . Číňané se ovšem nemýlí , když hrají o čas
By opposing the development of such systems , however , the pro - ABM Treaty position creates a situation in which unsuspecting and peaceful citizens in Russia , the United States , and other countries are held permanently hostage to nuclear blackmail . Tento zpátečnický postoj má pak ale na svědomí to , že se nic netušící a mírumilovní občané Ruska , Spojených států a dalších zemí dostávají do pozice permanentních rukojmích v procesu jaderného vydírání
But with its gigantic financial , economic , and technological resources , America can be an exceptional partner for Russia as well as a nemesis . Přitom díky svým obrovským finančním , hospodářským a technologickým zdrojům může být Amerika Rusku stejně dobrým partnerem jako Nemesis
But if we want to be partners in the development of modern defensive systems , we must negotiate in good faith , not bargain hard just to walk away in a pre - planned way at the end . Chceme - li se ale stát partnery v oblasti rozvoje moderních obranných systémů , musíme spolu jednat v dobré víře , a ne se hadrkovat a nakonec stejně odejít od jednacího stolu
But the welfare states ' experience with extending life creates its own ethical problems that may be even more serious than those in more market - oriented societies . Ale zkušenosti těchto sociálně orientovaných států s prodlužováním života přinášejí své vlastní etické problémy , jež mohou být ještě vážnější , než ty , které trápí mnohem více tržně orientované společnosti
But a negative by - product of a policy which allows doctors to practice euthanasia is that the taboo against terminating human life diminishes . Je ale evidentní , že vedlejším nechtěným produktem této politiky , která dovoluje lékařům euthanasii praktikovat , je to , že tabu spojené s ukončením lidského života podstatně ochablo
But there is a world of difference between the euro ' s need to tame the welfare state and its ability to do so . Mezi potřebou eura podrobit si sociální stát a jeho schopností tak učinit je propastný rozdíl
Besides equating welfare state policies with anti - Europeanism , the euro will spark reform by forcing EU member governments to compete to attract mobile capital . Vedle toho , že položí rovnítko mezi sociální stát a antievropství , euro rovněž podnítí reformu , poněvadž přinutí vlády členských států EU , aby mezi sebou při lákání mobilního kapitálu soutěžily
Belgium and Denmark have passed business - friendly laws and regulations . V Belgii a Dánsku už platí zákony a směrnice , které jsou k obchodním společnostem vstřícnější
Brussels is said to be taking aim at the Netherlands to harmonize away its competitive concessions . Říká se , že Brusel má teď na mušce Nizozemsko a bude mu chtít \„ odharmonizovat “ jeho konkurenční výhody
But Europe ' s economy has been stronger than Japan ' s , yet the euro has fallen dramatically against the yen as well as the dollar . Jenomže na druhé straně evropská ekonomika je na tom nyní lépe než japonská , a přesto euro dramaticky oslabilo jak vůči dolaru tak vůči japonskému jenu
But the DM is not the euro . Ovšem marka není euro
Britain ’ s liberal economic principles are more conducive to European economic growth and prosperity than France ’ s protectionist , corporate state ones . Liberální ekonomické principy Británie jsou pro evropský hospodářský růst prospěšnější než protekcionářské státně korporativní principy Francie
But there is reason to doubt the conventional wisdom . Existují však důvody , proč o této konvenční úvaze pochybovat
But Europe will get more of it if the French vote Yes . Budou - li však Francouzi hlasovat \„ ano “ , užije si ho Evropa ještě více
But why would the EU fall into chaos and the euro wilt if the Treaty of Nice remains in force . Proč by však měla EU upadat do chaosu a euro ochabovat v případě , že zůstane v platnosti smlouva z Nice ?
Because of this , the competitive advantages Germany recently gained from its economic reforms are being protected by the euro from offsetting currency devaluations inside the euro - zone . Díky tomu jsou konkurenční výhody , které Německo nedávno získalo v důsledku hospodářských reforem , chráněny eurem před vyvažujícími měnovými devalvacemi uvnitř eurozóny
But the ECB is not going to cut rates even though , for public relations reasons of keeping the political wolves at bay , it deceptively hints it might . Avšak ECB sazby nesníží , přestože naznačuje , že by mohla , aby si udržela politické vlky dál od těla
But it is precisely the lack of economic reform at home that has made Italy one of the least competitive states in the euro - zone economy . Itálii však v jeden z nejméně konkurenceschopných států v ekonomice eurozóny proměnil právě nedostatek úsilí o domácí hospodářskou reformu
But higher energy prices , by themselves , will not cause the ECB to pull the interest - rate trigger . Avšak samotné vyšší ceny energií nebudou pro ECB důvodem k zatažení za páku úrokových sazeb
Because the expected gridlock in parliament would make reforms less likely , companies might hold off on investment , while consumers would be more likely to keep their wallets closed , because official policy would be even less clear than it is now . Vzhledem k tomu , že reformy by kvůli očekávanému chaosu v parlamentu byly méně pravděpodobné , podniky by mohly odložit investice , zatímco spotřebitelé by zřejmě neotevírali peněženky přespříliš , protože oficiální politika by byla ještě méně zřetelná , než je teď
But the public often views interest - rate increases as negative events that increase unemployment and stifle growth . Veřejnost však často nárůst úrokových sazeb považuje za negativní událost , která zvyšuje nezaměstnanost a potlačuje růst
Blame - game politicians like Berlusconi , who have failed to put bread on the table , their minions in the media , and Keynesian economic professors who don ’ t understand and misrepres