Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

ALT


In dictionary for phrase ALT was found total 6 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
aLT aLT Med.
alt alt Med.
ALT alanin aminotransferáza CHEMISTRY
ALT alaninotransferáza CHEMISTRY
Alt Alt
ALT Část vyučovací hodiny věnovaná čistě učení English-Czech dictionary of school abbreviations

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
ALT

Definition:

AltThe higher part of the scale. See Alto.

Synonyms:

AL, elevation, EL, altitude,
elevation, EL, altitude, ALT, angular position,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 1
(noun) elevation|EL|altitude|ALT|angular position (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: ALT

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Although the US viewed Musharraf as an agent of change , he has never achieved domestic political legitimacy , and his policies were seen as rife with contradictions . Ačkoliv USA pokládaly Mušarafa za garanta změn , nikdy nedosáhl domácí politické legitimity a jeho politika byla vnímána jako plná rozporů
Although regional in scope and with a colorful international board of advisors , the Tharwa Project ( Tharwa means wealth in Arabic ) is based in Damascus and will be run from there . Ač je rozsahem regionální a má pestrý mezinárodní výbor poradců , Projekt Tharwa ( Tharwa v arabštině znamená bohatství ) sídlí v Damašku a bude odtud řízen
Although he has opened Syria ’ s border to jihadists and has allowed Saddam ’ s supporters to operate freely there , that choice may not be entirely his . Přestože syrskou hranici otevřel džihádistům a Saddámovým přívržencům tu dovolil volně působit , toto rozhodnutí nemusí být tak docela jeho
Although he was elected to the Palestinian Legislative Council in 1996 , Barghouti ’ s reputation soared when the current Intifada began in September 2000 . Přestože byl Barghútí už v roce 1996 zvolen do Palestinské zákonodárné rady , jeho reputace prudce stoupla , když v srpnu 2000 začala současná intifáda
Although Hamas has been weakened by Israel ’ s targeted assassinations of Sheik Ahmad Yassin and Abdel - Aziz Rantisi , it retains strong military capabilities and popular support ranging between 25 - 30 % , making it the second leading faction in the West Bank and Gaza . Přestože je Hamás oslaben izraelskými cílenými atentáty na šejka Ahmeda Jasína a Abdala Azíze Rantisího , uchovává si značnou vojenskou sílu a lidovou podporu mezi 25 až 30 % , takže jde o druhou nejsilnější frakci na Západním břehu a v Gaze
Although Hamas is boycotting the election , many Hamas sympathizers will vote for the candidate most committed to defending the Palestinians ’ core demands . Ač Hamás volby bojkotuje , mnozí jeho sympatizanti budou volit toho kandidáta , který bude mít nejvíc odhodlání bránit stěžejní požadavky Palestinců
Although the Legislative Council passed the election law in its third and final reading , Abbas rejected it , a decision that falls within his presidential prerogatives . Palestinský zákonodárný sbor schválil volební zákon ve třetím čtení , ale Abbás ho odmítl , na kteréžto rozhodnutí má jako prezident právo
Although the formula supported by Abbas would benefit all Palestinian political parities and groups , Hamas has its own agenda . Přestože z konceptu podporovaného Abbásem budou těžit všechny palestinské politické strany a uskupení , Hamás má vlastní plány
Although Hamas has said that it would seek such a coalition , Fatah ’ s humiliating defeat has left it with little credibility as a governing partner . Přestože se Hamas nechal slyšet , že o takovou koalici bude usilovat , Fatah coby partner ve vládě přišel pokořující porážkou o věrohodnost
Although Hamas has ruled this out , it has shown no hesitation to use heavy force against its opponents . Třebaže to Hamas vyloučil , prokázal zároveň , že neváhá proti svým oponentům použít tvrdou sílu
Although internal division harms Palestinians ’ national interest , it is unlikely amid mutual accusations and incitements that dialogue between Fatah and Hamas will be conducted soon . Ačkoliv vnitřní rozkol škodí národním zájmům Palestinců , v atmosféře vzájemného obviňování a štvaní je nepravděpodobné , že se dialog mezi Fatáhem a Hamásem v brzké době uskuteční
Although the overwhelming majority of Palestinians reject the use of force to settle this power struggle , many welcome the change in Gaza , where Hamas has cleared the streets of armed militias and restored some law and order . Třebaže drtivá většina Palestinců odmítá , aby se tento mocenský boj vyřešil s použitím síly , mnozí z nich vítají změnu v Gaze , kde Hamás vyčistil ulice od ozbrojených milicí a obnovil alespoň nějaký zákon a pořádek
Although some Americans always like to boast about their superior work ethic , this disparity in working hours between the US and Europe has not always existed . Přestože se někteří Američané vždy rádi chlubí svou lepší pracovní morálkou , nepoměr v počtu odpracovaných hodin mezi USA a Evropou neexistuje odjakživa
Although this included a one - time charge for bank restructuring costs , this year the deficit will close above 6 % of GDP . Přestože to zahrnovalo jednorázový výdaj za bankovní restrukturalizaci , letos se deficit vyšplhá přes 6 % HDP
Although the UK remains very close to its transatlantic ally , France is extremely critical , regardless of the color of its government . Ačkoli Británie se svého transatlantického spojence drží , Francie má bez ohledu na barvu své vlády značně kritický postoj
Alternatively , taking a strong position based on , say , majority voting within the EU may lead to very strained relations between member states . Naopak přijetí rozhodného , silného postoje , podloženého například většinovým hlasováním v rámci EU , by mohl vést k velmi napjatým vztahům mezi samotnými členskými zeměmi EU
Although these protests grab headlines , a new and perhaps even more insidious threat to world trade has quietly taken shape over recent years : so called “ open sectoralism , ” or the practice of negotiating access to foreign markets on a selective , industry - by - industry basis . Tyto protesty se sice dostanou do titulků , ale v posledních letech se zcela v tichosti zformovala nová a ještě zákeřnější hrozba : takzvaný „ otevřený sektoralismus “ čili vyjednávání vstupu na cizí trhy na selektivním základě podle jednotlivých průmyslových odvětví
Although anti - Semitism never changes its goal - to attack Jews - it does change its face , its strategy , its rationalizations , even its vocabulary . Antisemitismus sice nemění svůj cíl - útočit na židy - , ovšem mění svou tvář , svou strategii , svou organizaci a dokonce svůj slovník
Although reports have so far not implicated Annan directly , his management failures are abundantly clear . Ačkoliv příslušné zprávy zatím nehovoří přímo o Annanovi , selhání jeho managementu jsou naprosto očividná
Although they pay lip service to a continued shedding of extraneous businesses , the chaebol still resist complete rationalization , claiming that they cannot rid themselves of excess capacity so long as they maintain excess employment . Ačkoliv ale chaeboly přislíbily , že budou pokračovat ve zbavování se vedlejších či doplňkových podniků , v zásadě stále odolávají komplexní racionalizaci , přičemž se dovolávají toho , že se nemohou zbavit nadbytečných výrobních kapacit , dokud budou muset udržovat nadbytečnou zaměstnanost
Although the EU ’ s main failings are strategic , there are also some institutional barriers to European influence in the world . Přestože hlavní selhání EU jsou strategická , existují také některé institucionální bariéry evropského vlivu ve světě
Although the restaurant interior had completely changed since then , its decorative themes remained the same . Přestože se interiér restaurace od té doby úplně proměnil , dekorační motivy zůstaly stejné
Although differences undoubtedly exist , the ethical principles by which historical human rights violations should be treated in reconstructing democracy are the same . Přestože rozdílům se zřejmě nelze vyhnout , etické principy , na jejichž základě by se jednotlivé případy porušování lidských práv při obnově demokracie měly řešit , musí být všude stejné
Although Latin America is basking in this historic rejection of military dictatorship , it is a mistake to consider democracy a done deal . Přestože i Latinská Amerika se vyhřívá v tomto historickém odmítnutí vojenských diktatur , bylo by chybou považovat demokracii za hotovou věc
Although Africa and South Asia suffer much higher rates of poverty , Latin America has the ignoble distinction of incorporating the greatest economic and social inequality within its societies . Afrika a jižní Asie sice vykazují mnohem vyšší míru chudoby , ale Latinská Amerika má smutné prvenství v nejvyšší míře sociální a ekonomické nerovnosti v rámci společnosti
Although such incidents reveal a troubling level of mistrust between the Chinese and Japanese that is not merely a product of media coverage , it is noteworthy that both governments have worked consistently , diligently , and with considerable success to resolve such problems and contain their political fallout . Ačkoliv tyto udà ¡ losti odhalujà ­ znepokojují cà ­ mà ­ ru nedůvěry mezi Čà ­ ňany a Japonci , jeÅ ¾ nenà ­ pouze vý tvorem medià ¡lní ho pokrytà ­ , stojà ­ za povÅ¡imnutà ­ , Å ¾ e obě vlà ¡ dy trvale , pilně a se značnà ½ m úspěchem spolupracujà ­ na rozřeÅ¡enà ­ těchto potà ­Å¾Ã ­ a na zmà ­ rňovánà ­ jejich politickà © ho dopadu
Although foreigners often idealize Sweden ' s welfare state , its economy has been losing ground steadily for 30 years . Přestože si cizinci často švédský sociální stát idealizují , jeho ekonomika vytrvale už třicet let ztrácí půdu pod nohama
Although this stance cost the Social Democrats many votes , it was hardly enough to offset their main electoral advantage : the unseemly control over key public goods that the party has accumulated during its long incumbency . Přestože tento postoj stál sociální demokraty mnoho hlasů , bylo to stěží dost na kompenzování jejich hlavní volební výhody : nepatřičné kontroly klíčových veřejných statků , které strana nashromáždila za dlouhou dobu u moci
Although corruption is pervasive , no top official has been prosecuted . Byť je korupce všudypřítomná , žádný vysoce postavený úředník nebyl dosud stíhán
Although corruption has been declining in most of the former Soviet Union , it has surged in Russia since 2004 , becoming more rationalized and concentrated . Ačkoliv ve většině států bývalého Sovětského svazu korupce klesá , v Rusku se od roku 2004 zvýšila a stala se racionalizovanější a koncentrovanější
Although this was still merely verbiage , it was novel language for a Likud prime minister . Ačkoliv se stále jednalo pouze o rétoriku , u premiéra ze strany Likud šlo o zcela nový jazyk
Although overwhelmed , the Greek Cypriot community reacted with humanity , solidarity , and prudence . Komunita kyperských Řeků byla sice zdrcena , ale přesto reagovala humánně , solidárně a prozíravě
Although recent reports published in 2006 by the European Union ’ s Monitoring Center on Racism and Xenophobia and the Council of Europe ’ s Human Rights Commissioner note some improvements , they indicate Roma living conditions have stagnated , if not deteriorated . Ačkoliv poslední zprávy , které v roce 2006 zveřejnili Evropské monitorovací centrum pro rasismus a xenofobii a komisař Rady Evropy pro lidská práva , zaznamenávají jisté zlepšení , zároveň z nich vyplývá , že životní podmínky Romů stagnují , pokud se přímo nezhoršují
Although he did not win all his intellectual battles , rarely can it be said with as much certainty that a man was great , and that the work that he has left behind will retain enduring influence . Třebaže ve všech svých intelektuálních bitvách nezvítězil , zřídka lze o někom s takovou jistotou říci , že šlo o velkého muže a že dílo , které za sebou zanechal , si udrží trvalý vliv
Although researchers are committed to finding new ways to reduce and replace animal testing , current technology cannot yet replace many types of animal research . Ačkoliv výzkumníci usilují o nalezení způsobů jak testování na zvířatech omezit nebo nahradit , současné technologie ještě mnoho typů výzkumů na zvířatech nahradit nedokáží
Although the environments of laboratory animals are usually well controlled in terms of lighting , temperature , and humidity , there are many uncontrolled sources of noise in animal facilities , most of which derive from human activities . Ačkoliv životní prostředí laboratorních zvířat bývá obvykle dobře řízeno s ohledem na světlo , teplotu a vlhkost , vyskytuje se v zařízeních , kde se výzkumy na zvířatech provádějí , mnoho nekontrolovaných zdrojů hluku , z nichž většinu působí lidská činnost
Although it has some scientific interest in plasma physics , the participating countries should clearly state that funding it won ’ t affect the rest of their research efforts . Ačkoliv má určitý vědecký význam pro fyziku plazmatu , účastnické země by měly jasně konstatovat , že jeho financování nebude mít dopad na ostatní jejich výzkumné úsilí
Although the short - term practical objectives of Zhao ’ s political reforms were limited by the circumstances in which they were proposed , the measures all aimed at containing Communist Party power and represented a concrete step toward returning , peacefully , power to China ’ s people . Ačkoliv krátkodobé praktické cíle Čaových politických reforem byly omezeny okolnostmi , za nichž je navrhoval , všechna tato opatření se zaměřovala na podvázání moci komunistické strany a představovala konkrétní krok směrem k pokojnému návratu moci čínskému lidu
Although that action is expected to be judged illegal by the World Trade Organization ( WTO ) , developing countries remain wary . Světová obchodní organizace ( WTO ) sice zřejmě tento krok prohlásí za protizákonný , ale rozvojové země jsou i tak na pozoru
Although good universities may be necessary to develop these industrial clusters , they are not sufficient . A třebaže dobré university jsou pravděpodobně pro rozvoj těchto průmyslových center zcela nezbytné , nejsou faktorem dostačujícím
Although several countries have begun to reduce the red tape that hampers the formation and financing of new companies , most have a long way to go in appreciating and encouraging entrepreneurial activities . Třebaže několik zemí již začalo omezovat byrokratické postupy , které omezují vytváření a financování nových společností , většinu z nich čeká ještě dlouhá cesta , něž začnou plně doceňovat a podporovat tyto podnikatelské aktivity
Although severe assaults , including some gruesome rapes , may approach some murders in severity , and might conceivably call for capital punishment , I do not support its use in these cases . A ačkoliv se těžká ublížení na zdraví včetně některých ohavných případů znásilnění mohou svou závažností některým vraždám blížit a mohly by případně volat po nejtěžším trestu , já osobně jeho uplatňování v těchto případech nepodporuji
Although such political screenings are complicated in postcommunist societies , where both victimhood and collaboration were so widespread – and the lines between them so often blurred – a sound solution could have been found , as in the Czech Republic . Přestože v postkomunistických společnostech , kde pronásledování i kolaborace byly tak rozšířené – a hranice mezi nimi často neostré – , jsou takové politické lustrace komplikované , najít rozumné řešení bylo možné , tak jako v České republice
Although I hate to be critical of a man unjustly imprisoned , his example shows that most of the oligarchs lacked the toughness to defend the political system in which they believed . A přestože se mi příčí kritický postoj k muži , který je nespravedlivě vězněn , jeho příklad podle mého ukazuje , že většina oligarchů neměla potřebnou houževnatost , aby bránila politický systém , ve který věřila
Although as small countries they have learnt that the big ones usually get their way , they deeply resented the Berlin meeting because they see in it an attempt to limit their rights in the club they are about to join . Přestože se malé země naučily , že velké státy obvykle prosadí svou , berlínská schůzka je značně rozzlobila , neboť ji vnímají jako pokus o omezení svých práv v klubu , do něhož zakrátko vstoupí
Although continuity will remain the hallmark of foreign policy , Germany ’ s international engagement under Merkel will sound and feel different from that under Gerhard Schroeder ’ s leadership . Přestože hlavním rysem zahraniční politiky bude nadále kontinuita , mezinárodní angažmá Německa za Merkelové bude mít jiné vyznění a bude vyvolávat jiné pocity než za Schröderova vedení
Alternatively , from the other side of the Atlantic , to keep the euro / dollar exchange where it now is would be tantamount to the Fed ' s declaring that , in spite of an unemployment rate as low as 4 .4 % , it will decrease interest rates and perhaps revive the corpse of inflation . Podobně z druhé strany Atlantiku by zadržení euro / dolarového směnného kursu v hodnotě , na které je nyní , vyšlo nastejno , jako kdyby BFR prohlásila , že přes velice nízkou míru nezaměstnanosti dosahující pouhých 4,4 % , sníží úrokové míry a snad i oživí mrtvolu inflace
Although Europe is unlikely to become poorer as a consequence of this demographic shift , it may experience a prolonged period of slower growth . Ačkoliv je nepravděpodobné , že by Evropa v důsledku tohoto demografického posunu zchudla , může zažít vleklé období pomalejšího růstu
Although football cannot solve the region ’ s major strategic problems , it has much to contribute in this regard . Ačkoliv kopaná nemůže vyřešit hlavní strategické problémy regionu , právě tomto ohledu může významně přispět
Although Belgium recently followed the Dutch way of regulating voluntary active euthanasia in a strictly medicalized framework , it is precisely this sort of regulation that is increasingly challenged . Přestože Belgie nedávno následovala ve stopách nizozemského způsobu regulace dobrovolné aktivní eutanázie v přísně lékařském rámci , je to právě tento druh regulací , který se čím dál častěji zpochybňuje
Although inflows of international financial assistance remain substantial , reconstruction money from abroad will begin to dry up as Iraq puts its central government in place . A přestože toky mezinárodní finanční pomoci jsou i nadále značné , peníze na obnovu ze zahraničí začnou po ustavení irácké ústřední vlády vysychat
Although many do not have much sympathy for the old regime , most have been conditioned to view any published word , or anything they see on TV , as a type of gospel truth not subject critical assessment . Přestože mnozí z nich nechovají k bývalému režimu žádné sympatie , většina z nich byla vychována k tomu , aby každé publikované slovo nebo cokoli , co vidí v televizi , vnímali jako neoddiskutovatelnou pravdu nehodnou kritického zhodnocení
Although substantially outnumbered - - the Turks now had 30 ,000 men - - Townshend unwisely ordered an advance . Přestože byl v podstatné početní nevýhodě - Turci disponovali 30 tisíci muži - Townshend nerozumně zavelel k útoku
Although the rise 25 years ago of Solidarity , the first independent civic movement in the former Soviet empire , had huge political consequences , Solidarity was , primarily , neither a political movement nor a labor union . Třebaže vzestup Solidarity , prvního nezávislého občanského hnutí v bývalém sovětském impériu , měl před 25 lety obrovské politické důsledky , Solidarita nebyla primárně ani politickým hnutím , ani odborovým svazem
Although seemingly hardline , these two conditions are a step forward for the Patriarch from his notorious statement of a few years ago , when he said that a true Orthodox Christian must not even pick mushrooms in the same forest as a Catholic . Jakkoli se tyto podmínky zdají tvrdé , jsou velkým krokem vpřed , neboť ještě před několika lety patriarcha ve svém proslulém prohlášení uvedl , že pravý ortodoxní křesťan nesmí ani na houby chodit do stejného lesa jako katolík
Although the Orthodox Church did send a delegation , immediately after the funeral Patriarch Alexi warned that the disagreements between the two branches of Christianity go much deeper than the former Pope ’ s Polish nationality , which was always a particular sore spot for Russian Orthodox Slavs . Ačkoli pravoslavná církev svou delegaci vyslala , patriarcha Alexej ihned po pohřbu varoval , že rozpory mezi oběma větvemi křesťanství sahají mnohem hlouběji než jen k polské národnosti bývalého papeže , která pro ruské pravoslavné Slovany vždy představovala citlivé místo
Although the import substitution model became exhausted long before the 1980 s , it took the debt crisis of 1982 to kill it off . Ačkoli byl tento typ ekonomiky nahrazující import vyčerpán dlouho před začátkem 80 .let , v roce 1982 přišla dlužní krize , která jej zničila úplně
Although the Dutch government is still managed mostly by mainstream , steady - as - you - go Christian Democrats , right - wing populism is growing . A ačkoliv nizozemskou vládu stále spravují povětšině středněproudí a stálí křesťanští demokraté , také zde sílí pravicový populismus
Although drug money plays a defining role in these rebellions , putting the blame solely on illegal narcotics is wrong . Třebaže drogové peníze hrají v těchto povstáních rozhodují roli , bylo by chybné vinit ze všeho pouze narkomafii
Although President Bill Clinton made strong efforts to promote peace , a massive increase of settlers occurred during his administration , to 225,000 , mostly while Ehud Barak was prime minister . Přestože prezident Bill Clinton vynaložil značné úsilí na prosazování míru , za jeho administrativy došlo k mohutnému přírůstku osadníků , až na 225 tisíc , převážně v době , kdy byl premiérem Ehud Barak
Although the Court ruled that genocide had taken place , it decided that Serbia was not responsible under international law . A ačkoliv soud shledal , že ke genocidě skutečně došlo , zároveň rozhodl , že Srbsko za ni podle mezinárodního práva nenese žádnou zodpovědnost
Although independent central banks have been crucial in helping the region achieve macroeconomic stability over the past two decades , they , like electoral authorities , are being subjected to increasing pressure . Ačkoliv nezávislé centrální banky rozhodujícím způsobem přispěly k tomu , že region dosáhl v posledních dvou desetiletích makroekonomické stability , stejně jako volební orgány jsou i ony vystaveny sílícímu tlaku
Although many of Chávez ’ s positions have found support in certain Latin American nations , the division that he and Castro ’ s Cuba have created in Latin America – between left and right , free - traders and “ Bolivarians , ” and pro - and anti - Americans – is mainly artificial and certainly not impossible to overcome . Ačkoliv mnohé Chávezovy postoje našly v určitých latinskoamerických zemích podporu , rozpory , které on a Castrova Kuba v Latinské Americe vytvořili – mezi levicí a pravicí , zastánci volného obchodu a \„ bolívarovci “ , proamerikanisty a antiamerikanisty – , jsou převážně umělé a rozhodně ne nepřekonatelné
Although science disproved these explanations decades ago , they still prevail in Mexican popular culture because they all fit into that culture ' s rigid , polarized definitions of masculinity and femininity . Přestože věda vyvrátila tato vysvětlení před několika desítkami roků , v mexické lidové kultuře se stále udržují , neboť tu všechna vyhovují neměnným a polarizovaným definicím mužství a ženství
Alternatively , the brain might turn minor signaling of tissue injury into a major pain by mixing cognitive and emotional memories into the formation of the pain experience . Podle další hypotézy by mozek mohl měnit méně významné signály o poranění tkáně ve velkou bolest směšováním poznávacích a emočních vzpomínek a jejich přeutvářením v prožitek bolesti
Although China ' s rulers dismissed the election , Taiwan ' s open democratic exercises will have vast repercussions for other Chinese political communities in their pursuit of greater political pluralism . Přestože vedoucí čínští představitelé volby odmítli , otevřený a demokratický tchajwanský přístup bude mít obrovský vliv na další čínská politická uskupení , jež usilují o větší politickou pluralitu
Although 73 % of Romanians approve of entering NATO , less than 20 % agree with Romanian participation in a war against Iraq . Ačkoli 73 procent Rumunů souhlasí s členstvím země v NATO , s účastí Rumunska ve válce proti Iráku už souhlasí méně než 20 procent
Although Romania is just a few hundred miles away from the EU countries , it is a few centuries away in terms of agriculture . Ačkoliv Rumunsko leží pouhých několik set kilometrů od členských zemí EU , v oblasti zemědělství je pozadu o několik staletí
Although Tudor faced innumerable lawsuits for libel , he could not be silenced . Ačkoliv Tudor čelil bezpočtu žalob za nactiutrhání , stále se nedal umlčet
Although freedom of movement for labor is one of the single market ’ s “ four freedoms , ” many EU countries are trying to protect their domestic labor markets by suspending this freedom for as long as possible . Ačkoliv svobodný pohyb pracovních sil představuje jednu ze \„ čtyř svobod “ jednotného trhu , řada členských zemí EU se snaží ochránit domácí trh práce tím , že tuto svobodu co nejdéle odkládá
Although Japan continues to stagnate , and Western Europe hovers on the edge of recession , a solid \ output - growth \ recovery in the US should prove to be a big help in boosting demand in the rest of the world . Ačkoliv japonská stagnace přetrvává a západní Evropa přeslapuje na hranici recese , ryzí oživení růstu výstupu v USA by se v ostatních částech světa mělo projevit jako značná pomoc povzbuzující poptávku
Although high oil prices look like a tax on business activity that depresses aggregate demand , they also raise inflation , both directly and indirectly . Ačkoliv se vysoké ceny ropy jeví jako daň uvalená na obchodní činnost , která snižuje agregátní poptávku , zvyšují zároveň inflaci , a to přímo i nepřímo
Although the most popular politician of the uprising against Milosevic was Vojislav Kostunica , who replaced him as president , it was Djindjic who skillfully coordinated the volatile coalition that opposed the regime . Ačkoli nejpopulárnějším politikem povstání proti Miloševičovi byl Vojislav Koštunica , který jej v nejvyšším úřadu země nakonec vystřídal , byl to Djindjić , kdo dokázal obratně zkoordinovat těkavou koalici , jež se postavila proti tehdejšímu režimu
Although Djindjic was not popular , only extreme nationalists and die - hard Milosevic supporters are cheering . Djindjić sice nebyl oblíbený , ale teď se radují jen extrémní nacionalisté a skalní Miloševičovi zastánci
Although more than 30 million people still live in poverty , this is millions less than only a few years ago ; Třebaže více jak 30 milionů lidí stále žije v chudobě , je to stále o několik milionů méně než před lety ;
Although nowhere mentioned in either case , the scandalous treatment of Iraqi prisoners at Abu Ghraib and the revelations that high - level government lawyers prepared confidential memoranda authorizing torture , likely played a part in the Justices ' reasoning . Ač se to ani v jednom z případů nezmiňuje , v úvaze soudců zřejmě sehrálo jistou roli jak skandální zacházení s iráckými vězni v Abú Ghrajb , tak zjištění , že vysoce postavení vládní právníci připravovali důvěrná memoranda schvalující mučení
Although Europe is roughly the same economic size as the US , it has far fewer winning corporate teams . Přestože Evropa je zhruba stejně ekonomicky velká jako Spojené státy , má mnohem méně úspěšných firemních týmů
Although we have learned not to worry so much about falling stock markets , should we now worry about the US trade deficit and the almighty dollar ? Indeed , isn ’ t the dollar poised to sink simply of its own bloated weight ? Two things can bring the dollar down : loose talk from America ’ s Secretary of the Treasury , or a sharp deterioration in America ’ s relative economic performance compared to the rest of the world . Třebaže jsme se naučili neobávat se příliš propadů na burzovních trzích , neměli bychom se teď začít obávat schodku amerického obchodu a všemocného dolaru ?
Although cancers differ greatly in their appearance and behavior , they have a common cause : damage to genes . Formy rakoviny se sice značně lisí co do výskytu a chování , mají vsak společnou příčinu : poskození genů
Although the future cannot be predicted with assurance , it seems reasonable to expect that the burden of cancer will be reduced substantially in the next ten years by new treatments . Ačkoli budoucí vývoj nelze nikdy předpovědět s naprostou jistotou , lze očekávat , že nové způsoby léčby v přístích deseti letech břemeno rakoviny podstatně ulehčí
Although about one million people were incarcerated there , there is only one heartbreaking plaque on a shed , which reads , \ The children ' s barrack of the Solovki Camp . \ Přestože tu byl vězněn asi milion lidí , na jakési boudě je tu jediná srdcervoucí pamětní deska , která říká : \„ Dětská ubytovna Soloveckého tábora . \
Although this may mean that China is crossing the “ divide ” between the haves and have - nots of the world ’ s knowledge economy , it will not bridge that divide . Přesto , že se může zdát , že Čína překračuje hranici mezi tím , co má , a tím , co nemá ze světové \„ ekonomie vědění “ , tento předěl nepřeklene
Although the future of local elections and grassroots democracy may appear precarious in the face of government opposition , the experience of democratic empowerment , and the expression of popular will this has allowed , has left a deep and indelible impression on ordinary rural Chinese people . Budoucnost místních voleb a demokracie se dnes kvůli odporu vlády možná jeví poněkud nejistá , avšak pocit demokratické moci a možnost vyjádřit svou vůli zanechaly v obyčejných čínských venkovanech hluboké a nesmazatelné stopy
Although some characteristics of TB therapy , such as interruption of treatment , are well known predictors of multi - drug resistance , other aspects of treatment that reflect the health - care system , such as the drugs used and the length of therapy , must be studied to help improve control programmes . Ačkoliv některé charakteristiky léčby TBC , jako je přerušení terapie , jsou dobře známými prediktory multirezistence , jiné aspekty léčby odrážející určitý zdravotnický systém , například použité léky nebo délka léčby , musí být prozkoumány , abychom mohli pomoci zlepšit programy kontroly TBC
Although granting equal treatment is primarily a task of EU states , omitting this principle from the Constitution endangers not only the principle of equality , but that of religious liberty as well . Přestože zajišťování rovnocenného zacházení je v první řadě úkolem členských států EU , opomenutí této zásady v ústavě neohrožuje jen princip rovnoprávnosti , ale i náboženskou svobodu
Although it would be best if these options were adopted by the UN Security Council , the EU itself can and must act to increase the costs to the Sudanese government of its continued obstruction of aid deliveries and its delaying tactics on deployment of international peacekeepers . Ačkoliv by bylo nejlepší , kdyby tyto možnosti přijala za své Rada bezpečnosti OSN , také sama EU může a musí jednat , aby dala súdánské vládě více pocítit cenu za pokračující bránění humanitární pomoci a zdržovací taktiku v otázce rozmístění mezinárodních mírových sborů
Although Hezbollah presides over two ministers in the Lebanese government and several members of parliament , it does not act in the interest of the Lebanese state . Ačkoliv Hizballáh ovládá dva ministry libanonské vlády a také několik členů v parlamentu , nejedná v zájmu libanonského státu
Although aligned with the President , even he avoids saying that his presidency would be a second act to Cardoso ' s first term . Přestože stojí na prezidentově straně , i on odmítá , že by jeho prezidentování mělo být pokračováním Cardosova dosavadního úřadování
Although no candidate formally signed off on the agreement , all lent verbal support to it . Ačkoli žádný z kandidátů se formálně za dohodu nepostavil , všichni ji slovně podpořili
Although the world expects a negative decision , Israel can in fact muster a sound legal case . Ačkoliv svět očekává záporné rozhodnutí , Izrael může z případu učinit významnou právní kauzu
Although Hamdan recognizes the legitimacy of confining enemy combatants until the end of hostilities , doing so is untenable . Třebaže případ Hamdan uznává legitimitu zadržování nepřátelských bojovníků až do skončení válečného stavu , činit tak nadále je neudržitelné
Although the odds for success in 1991 - 2 were not great , the West had to try . I když šance na úspěch nebyly v letech 1991 - 92 kdovíjak vysoké , nezbývalo Západu než to zkusit
Although the approach to interest rate management by the two central banks has claimed the most attention , the different styles of each in their interventions in global currency markets bears watching because of their impact on growth . Nejvíce pozornosti bylo zatím věnováno řízení úrokových sazeb obou bank , ale pro dopad na růst stojí za povšimnutí i rozdílný styl jejich intervencí v rámci globálních měnových trhů
Although US airlines were \ privatized \ - freed from extensive state control - airports were not . Třebaže aerolinie USA byly “ privatizovány ” - tedy osvobozeny od nezměrného státního řízení – u letišť k tomu nedošlo
Although many observers accept a degree of subjectivity in the literature and peace prizes , the science prizes have long been assumed to be an objective measure of excellence . U cen za literaturu a za mír sice mnoho pozorovatelů akceptuje jistou míru subjektivity , avšak u cen za vědecké obory se dlouho předpokládalo , že jde o objektivní měřítko význačnosti
Although the core financial burden will be on the member states , the EU level can make an important contribution . Přestože hlavní finanční břemeno ponesou členské státy , z úrovně EU lze významně přispět
Although the exchange rate ultimately reverts back to its PPP benchmark , in a world of imperfect knowledge market participants might ignore this possibility in the near term . Ačkoliv se směnný kurz nakonec vrací ke standardu PPP , ve světě nedokonalých znalostí mohou účastníci trhu tuto možnost krátkodobě ignorovat
Although socialist Prime Minister Tomiichi Murayama officially apologized to China in 1995 for the war , Japan has never had a genuine internal debate over its degree of responsibility , and has never made a determined effort to propagate an alternative account to that of Yushukan . Ačkoliv se socialistický premiér Tomiiči Murajama v roce 1995 oficiálně omluvil za válku Číně , Japonsko nikdy nevedlo opravdovou vnitřní diskusi o míře své zodpovědnosti a nikdy nevyvinulo rozhodnou snahu propagovat i jiné svědectví než to , které je prezentováno v muzeu Jušukan
Although a devaluation of the RMB may not have as much impact on the regional markets as before , it is impossible to calculate what way may deliver higher export growth : devaluation or not disturbing the region ' s increasing stabilization . Ačkoli devalvace jüanu by dnes asi takový dopad na místní trhy jako dříve neměla , nelze nijak spočítat , která z cest by vedla k vyššímu exportnímu obratu : devalvace nebo nenarušování narůstající stability v regionu
Although each krill may only grow to weigh about two grams , together they constitute one of the most abundant animal species on Earth . Ačkoliv každá krunýřovka dorůstá do hmotnosti jen asi dvou gramů , dohromady představují jeden z nejhojnějších živočišných druhů na zeměkouli
Although the needs of krill - dependent species were previously considered for large areas of the Southern Ocean , the CCAMLR must still scientifically subdivide the overall catch limit into smaller units . Ačkoliv potřeby živočišných druhů závislých na krunýřovce byly v minulosti zohledňovány pro rozsáhlé oblasti Jižního oceánu , CCAMLR musí celkový limit jejich lovu ještě vědecky dělit na menší jednotky
Although a compromise solution was provisionally accepted , its message is weak and obscure . Přestože bylo prozatímně schváleno kompromisní řesení , jeho poselství je mdlé a obtížně srozumitelné
Although it had oil revenue , the flow of dollars into an economy , by itself , does not boost prosperity as much as one might think . A přestože měl již tehdy ropné příjmy , tok dolarů do ekonomiky sám o sobě nezvýší prosperitu tolik , jak by se mohlo zdát
Although manufacturing in the US is in crisis , Texas has one of the strongest manufacturing economies in the world . A přestože průmyslová výroba v USA prožívá krizi , Texas má jednu z nejsilnějších výrobních ekonomik na světě
Although local Muslim leaders have since criticized Hilaly ’ s attitude , the incident again raises the question of attitudes regarding sex in “ orthodox ” communities , and how they can be reconciled with prevailing norms in the West . Třebaže místní muslimští předáci od té doby Hilalyho přístup kritizují , událost znovu vyvolává otázky ohledně postojů vůči sexu v \„ ortodoxních “ komunitách a ohledně toho , jak je lze smířit s převažujícími normami na Západě
Although the first report on Chernobyl appeared in Pravda on April 28 , the situation was far from clear . Přestože první zpráva o Černobylu se v Pravdě objevila už 28 . dubna , situace nebyla ani zdaleka jasná
Although born into comfort , he did not pass through the elite training grounds , the Grandes Écoles , but instead went to university like millions of other French . Přestože se narodil do komfortu , neprošel elitními vzdělávacími líhněmi , takzvanými Grandes Écoles , ale nastoupil na univerzitu jako miliony dalších Francouzů
Although many markets are nowadays increasingly open - - even if others , notably agriculture , remain distorted by protectionism - - integrating global labor markets has largely been left out of the globalization process . Přestože řada trhů je dnes otevřených mnohem více než dříve - i když v některých z nich , zvlášť pak v zemědělských , přetrvává protekcionismus - , proces globalizace se integrace globálních trhů práce z větší části vůbec nedotkl
Although China ' s official growth rate reached 8 % in 2002 , its high budget deficit and large stock of non - performing loans ( about 40 % of GDP ) mean that it cannot afford any slowdown if it is to keep people employed , especially in rural areas . Ačkoli čínské oficiální tempo růstu za rok 2002 dosáhlo 8 % , vysoký rozpočtový schodek a velké množství nesplácených půjček ( asi 40 % HDP ) znamenají , že si země nemůže dovolit zpomalení , má - li udržet zaměstnanost , zejména v zemědělských oblastech
Although debit cards remain far more common , banks like China Merchants Bank have been aggressive in issuing real credit cards . A ačkoliv jsou v Číně stále mnohem běžnější debetní karty , banky jako China Merchants Bank uskutečňují agresivní politiku vydávání skutečných kreditních karet
Although those who stopped using cannabis partially improved over those continued using cannabis , they were below the level of controls , and this impairment was related to the duration of use . U subjektů , kteří s kouřením přestali , se na rozdíl od pokračujících kuřáků soustředění zčásti zlepšilo , ovšem jejich výkon byl stále pod úrovní kontrolního vzorku a míra jejich poruchy byla závislá na délce požívání drogy
Although Brown ' s IFF proposal is about jointly raising more funds from international capital markets , a key feature is that each country retains the right to disperse the extra funds to those countries committed to meeting its conditions . Ačkoliv Brownův návrh na založení IFF se týká získávání více prostředků z mezinárodních kapitálových trhů , jedním z klíčových rysů je , že každá země si ponechává právo vyplatit navíc získané peníze těm státům , které pracují na splnění jejích podmínek
Altogether , this does not seem to require a major increase in the Union ’ s resources : 1 % of aggregate GDP would suffice to perform these tasks . Zdá se , že celkově by to nevyžadovalo zásadní navýšení zdrojů , jež má Unie k dispozici : 1 % úhrnného HDP by k plnění těchto úkolů stačilo
Although only one - third of the Episcopate participated in this ceremony , this act of contrition is valuable . Ačkoli se bohoslužby zúčastnila jen jedna třetina episkopátu , je tento akt pokání hodnotný
Although the public ' s outrage at his tactics makes a comeback unlikely , Menem still dreams of retreating with his defeated troops and reshaping himself from an alternative power base . Ačkoli kvůli veřejnému rozhořčení z jeho taktiky není jeho návrat pravděpodobný , Menem stále sní o tom , že se svým poraženým vojskem ustoupí a s pomocí alternativní skupiny věrných znovu získá svou tvář
Although only time will tell , it ' s possible that Argentina ' s suffering has readied the country for a new , efficient kind of leadership . Přestože vše ukáže až čas , je možné , že argentinské trápení připravilo zemi na nový a účinnější typ vedení
Although Iraq still matters a lot to Americans , its importance for determining how they vote has receded , partly because US casualties there are markedly down as the security situation appears to be gradually improving . A i když Irák stále pro Američany znamená velmi mnoho , jeho význam při posuzování , jak volit , ochabl , a to částečně i proto , že se tamní bezpečnostní situace podle všeho postupně zlepšuje a počet amerických obětí se výrazně snížil
Although radicals represent no more than 1 % of the Muslim population , their influence is based on the widening effects of their violence and their total rejection of compromise . Ačkoli radikálové představují pouhé 1 % muslimské populace , jejich vliv se zakládá na narůstajících účincích jejich násilností a naprostého odmítání kompromisu
Although the creation of study centers to debate the concept of Islamic democracy reflect the natural evolution of Islamic thinking , it will not go unopposed . Ačkoliv zakládání studijních center , v nichž se diskutuje o konceptu islámské demokracie , odráží přirozený vývoj islámského myšlení , zákonitě se setká s odporem
Although the First Amendment of the US Constitution bans any religious test for citizenship or political office , ruling out questions on religious beliefs , it is possible to gather information on ethnicity , even in certain cases of multiple ethnic origins , such as “ White , ” “ Black , ” “ Asian , ” and “ native American . ” Přestože první dodatek Ústavy USA zakazuje náboženské prověřování k získání občanství nebo politického úřadu , čímž vylučuje otázky na náboženské vyznání , získávat informace o etnické příslušnosti , například \„ bělošské , “ \„ černošské , “ \„ asiatské “ nebo \„ původní americké , “ je možné , a to i v určitých případech mnohočetného etnického původu
Although these developments provide clear symbols of the world ' s ongoing commitment to protecting human rights , strikingly little is known about the true effectiveness of such treaties in achieving their goals . Na jedné straně jsou tyto dohody jasným znamením , že svět má na dodržování lidských práv zájem , ovšem na straně druhé se ví jen pramálo o tom , nakolik jsou ve skutečnosti účinné
Although he achieved important victories over the Ottomans , Corvinus took him prisoner , and he was killed in 1477 in renewed fighting with Ottoman troops . A přestože dosáhl důležitých vítězství nad Osmany , padl do Korvínova zajetí a v roce 1477 byl zabit při obnovených bojích s osmanskými vojáky
Although it is clear that a return to the old Soviet Union is not possible , some blame Russian influence for the disillusion in Ukraine . Ačkoliv je zřejmé , že návrat k Sovětskému svazu není možný , někteří lidé vidí za rozčarováním na Ukrajině vliv Ruska
Although monitoring has not been a formal part of the role of the committees until now ( it is planned for the future ) , the mere fact that the police , army , and judiciary are part of these committees brings them into contact with the rest of the community , provides feedback , and starts to build trust . Přestože monitorování až dosud nepředstavovalo formální součást role těchto výborů ( do budoucna se nicméně plánuje ) , již samotný fakt , že jsou v nich zastoupeni příslušníci policie , armády a soudcovského sboru , je přivádí do kontaktu se zbytkem společnosti , poskytuje zpětnou vazbu a začíná budovat vzájemnou důvěru
Although Pakistan will publicly resist this demand , it may secretly agree to allow installation of cameras and various sensing devices in these nuclear facilitiesinstallations . Přestože veřejně bude Pákistán požadavku vzdorovat , skrytě by s montáží kamer a rozličných snímačů do svých jaderných zařízení mohl souhlasit
Although this has further deepened pro - and anti - US divisions within the army , among both commissioned and non - commissioned officers , Musharraf clearly expects to remain president well beyond the October 2007 elections , as well as to extend further his term of leadership of the army . Ačkoliv to ještě dále prohloubilo proamerické a protiamerické rozpory uvnitř armády , jak mezi důstojníky , tak vojáky s nedůstojnickou hodností , Mušaraf očividně očekává , že zůstane prezidentem ještě dlouho po volbách , jež proběhnou v říjnu 2007 , a že rovněž prodlouží své vedoucí postavení v armádě
Although the Iraqi forces were quickly expelled from Kuwait , Saddam ' s overwhelming defeat did nothing to undermine his stature in the Arab world . Přestože byly irácké síly z Kuvajtu rychle vypuzeny , Saddámova drtivá porážka nikterak nenarusila jeho význam v arabském světě
Although some of this sentiment was misrepresented , Germany clearly would not support military action in Iraq . Ačkoli některé jeho názory byly špatně pochopeny , je jasné , že Německo nebylo připraveno podpořit vojenskou akci v Iráku
Although the US and Europe do have issues to resolve , there is a real danger that the portrayal of every possible event as heralding a new split will end up being self - fulfilling . Ačkoli před USA a Evropou stojí úkoly , které je třeba řešit , existuje reálné nebezpečí , že líčení všech možných událostí jako předzvěstí nové roztržky se prokáže jako sebenaplňující proroctví
Although non - governmental organizations are doing an effective job , responsibilities assigned to different European countries – such as helping the Afghan government with law enforcement and poppy eradication – have fallen short of both needs and promises . Přestože nevládní organizace dělají svou práci efektivně , zodpovědné úkoly svěřené různým evropským státům – například pomoc afghánské vládě s vymáháním práva a mýcením makových polí – nebyly dostatečně splněny ani s ohledem na potřeby , ani na sliby
Although Max von Laue , Walter Friedrich , and Paul Knipping had discovered the diffraction of X - rays by crystals , it was Lawrence Bragg who understood how it could be exploited scientifically . Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue , Walter Friedrich a Paul Knipping , byl to Lawrence Bragg , kdo pochopil , jak by jí šlo vědecky využít
Although he returned an hour later and delivered the rest of his speech , Egyptians began to demand greater transparency regarding the president ' s health as well as other state affairs . Přestože se hodinu nato vrátil a pronesl zbytek svého projevu , Egypťané se začali domáhat větší transparentnosti ve věci prezidentova zdraví i dalších státních záležitostí
Although all the formal trappings of a true electoral contest are in place , important aspects of authenticity are glaringly absent . Ačkoliv ovšem celý proces nepostrádá všechny formální znaky skutečného volebního klání , některé důležité prvky autenticity zde nápadně chybějí
Although the precise nature of the disease ’ s transmission remains uncertain , a key event in these disorders is the conversion of the prion protein ’ s normal cells to an abnormal form that appears to be the major ( if not the sole ) component of the infection . Třebaže přesná podstata přenosu nemoci zůstává nejasná , rozhodující událostí u těchto chorob je proměna běžných buněk prionových bílkovin do abnormální podoby , jež se zdá být zásadní ( ne - li jedinou ) složkou nákazy
Although there are some theoretical ambiguities , the best available evidence suggests that , in the longer term , inflation is harmful to both output and welfare . Nejlepší dostupné důkazy i přes teoretické pochybnosti naznačují , že inflace z dlouhodobého pohledu škodí jak výkonu , tak blahobytu společnosti
Although Iraq ’ s interim constitution gave the Assembly exclusive control over the drafting process , the Assembly wisely reached out beyond its membership in creating a constitutional drafting committee . Přestože irácká prozatímní ústava dala Národnímu shromáždění výhradní kontrolu nad procesem sestavování návrhu nové konstituce , Shromáždění při vytváření komise , jež pracovala na konceptu ústavy , moudře sáhlo i mimo své vlastní řady
Although “ the Golden Shield Project ” is the Communist Party ’ s largest single investment in the ideological field since it gained control of China in 1949 , it is also likely to be the last big bet before the Party ’ s collapse . Ačkoliv je \„ Projekt Zlatý štít “ největší samostatnou investicí komunistické strany na ideologickém poli od roku 1949 , kdy strana získala kontrolu nad Čínou , zároveň pravděpodobně půjde o poslední velkou sázku před jejím kolapsem
Alternatively , the number of working years required to qualify for a full retirement benefit can be increased . Druhou cestou může být zvýšení počtu odpracovaných let jakožto podmínky k pobírání plných důchodových dávek
Although a large number of UN agencies , programs , and treaties rely on scientific and technological expertise for their work , they are not designed to receive systematic science advice as a key component of effective performance . Ačkoli se velký počet agentur , programů a smluv OSN při své práci opírá o vědeckotechnologické zkušenosti , není systematická vědecká podpora klíčovým faktorem jejich efektivního výkonu
Although some of those convicted of endangering state security are charged with violent crimes - - for example , two Tibetans were recent sentenced to death for \ inciting separatism \ and setting off bombs - - the great majority involve non - violent speech and association . Přestože někteří odsouzení za ohrožování státní bezpečnosti jsou obviněni z násilných činů - nedávno byli například odsouzeni k smrti dva Tibeťané za ,, podněcování k separatismu \ a odpálení dvou bomb , velkou většinu tvoří nenásilné projevy a sdružování
Although there had been several unofficial statements by Kim Jong - Il ’ s regime admitting that North Korea possessions nuclear arsenal , the announcement was the first official confirmation . Přestože Kim Čong - ilův režim již dříve učinil několik neoficiálních prohlášení , v nichž připustil , že Severní Korea disponuje jaderným arzenálem , oficiálně to poprvé potvrdil až v nedávném oznámení
Although restoration of centralized political power in the Kremlin has marked Putin ' s presidency , Moscow and the two Muslim - dominated Russian republics still adhere to the Yeltsin - era bargain . Přestože se období Putinova výkonu prezidentského úřadu vyznačuje obnovováním centralizované politické moci , Moskva a tyto dvě převážně muslimské republiky se stále drží ujednání z Jelcinovy éry
Although I am a physicist , I began to study demography about 15 years ago , in the belief that the key global problem was not so much the threat of nuclear annihilation as the dynamics of population growth . Přestože jsem fyzik , začal jsem asi před 15 lety studovat demografii v přesvědčení , že klíčový globální problém nepředstavuje ani tak hrozba jaderného vyhlazení , jako spíše dynamika populačního růstu
Although Putin did have the decency to change the words , he retained the Soviet spirit - “ great Russia united forever . ” Putin měl sice tu slušnost , že změnil text písně , ale nenechal si vzít jejího sovětského ducha – \„ spojenou navěky velikou Rus “
Although it is impossible to have too much history , it is possible to spend too much time looking into it . Ačkoli není možné mít příliš mnoho historie , je možné strávit příliš mnoho času nahlížením do ní
Although he opposed America ’ s use of force against Iraq and Serbia in the 1990 ’ s , his government never formally abandoned the sanctions regime against either country . Přestože se v 90 . letech postavil proti americkému použití síly proti Iráku a Srbsku , jeho vláda nikdy formálně neupustila od sankčního režimu vůči těmto zemím
Although these reserve estimates are based today ' s known deposits , we should not pin our hopes on vast undiscovered supplies . Odhady zásob vycházejí z dnešních známých nalezišť , proto bychom na dosud neobjevené a kdovíjak rozsáhlé zásoby neměli spoléhat
Although the first step is the same , the intent behind the practices is not . Výchozí bod je sice u obou metod stejný , ale úmysl je rozdílný
Although most national funding agencies lack imagination when it comes to European cooperation , several institutions are aware of Europe ’ s deteriorating research and the handicaps European scientists face in competition with those in the US and Japan ( and also , increasingly , India and China ) . Ačkoliv většina národních orgánů zajišťujících financování postrádá ohledně evropské spolupráce veškerou představivost , několik institucí si uvědomuje , že evropský výzkum upadá , a vidí , jakým znevýhodněním musí evropští vědci čelit v soutěži s kolegy z USA a Japonska ( a čím dál větší měrou též z Indie a Číny )
Although China will eventually lose its ability to control the supply of renminbi , because capital controls remain in place , China - - unlike Germany ' s government in the early 1970 ' s - - can still control the supply of credit and inflow of foreign capital . Přestože Čína nakonec schopnost řídit nabídku žen - min - pi ztratí , vzhledem k tomu , že nadále trvá regulace kapitálu , Čína ještě může - na rozdíl od německé vlády na počátku 70 . let - řídit nabídku úvěrů či příliv zahraničního kapitálu
Although the meager rate hike was presented as a consensus of the ECB ’ s Governing Council , it soon became apparent that the decision had been controversial . Ačkoliv skromné zvýšení sazeb bylo prezentováno jako výsledek konsensu Rady guvernérů ECB , záhy vyšla najevo kontroverznost tohoto rozhodnutí
Although few seriously question the free market economy and liberal individualism in manners and customs , we feel uneasy about forsaking these values . Přestože jen málokdo má pochybnosti o správnosti zavedení ekonomiky svobodného trhu a liberálního individualismu , a i tak jde spíše o způsoby a cesty , kterými se tak stalo , cítíme velké znepokojení nad vzdáním se těchto hodnot
Although the SLD ’ s popularity remained high , the previously fragmented right prevailed due to temporary unity . Ačkoliv totiž zůstala obliba SLD vysoká , dříve rozdrobená pravice získala díky dočasné jednotě navrch
Although Asia seems to lack Europe ’ s cultural core , there are core ethical constants that have long governed Asian societies and indicate common ethical foundations . Přestože Asie podle všeho postrádá evropské kulturní jádro , existují stěžejní etické konstanty , jimiž se asijské společnosti už dlouho řídí a jež jsou známkou společných etických základů
Although the Islamists are unlikely to interfere in the post - Arafat power struggle , they will not sit idly by if the new leadership moves in what they consider the wrong direction . Ačkoliv je nepravděpodobné , že by se islamisté vměšovali do postarafatovského boje o moc , rozhodně nebudou nečinně přihlížet , pokud se nové vedení vydá směrem , který budou oni pokládat za nesprávný
Although ordinary Lebanese have paid a huge human , economic , and infrastructural price , Hezbollah has made it clear to the Israelis that they can no longer take their military predominance for granted . Ačkoli obyčejní Libanonci zaplatili obrovskou lidskou , ekonomickou a infrastrukturní cenu , Hizballáh dal Izraelcům jasně najevo , že svou vojenskou přesilu už dál nemohou brát za jistou
Although no one has yet caught up to Al Jazeera ’ s news and current affairs popularity , the Saudi - owned Middle East Broadcasting Center has introduced a successful 24 - hour station , Al Arrabiyeh , which is challenging Al Jazeera ’ s lead . Ačkoliv popularity zpráv a aktualit vysílaných na Al - Džazíře zatím nikdo další nedosáhl , společnost Middle East Broadcasting Center se saúdskými vlastníky spustila úspěšnou stanici Al - Arabíja s nepřetržitým vysíláním , která vedoucí Al - Džazíře šlape na paty
Although all the Baltic States are now integrated into the international community , our security still raises concern . Přestože byly pobaltské republiky plně integrovány do mezinárodního společenství , naše bezpečnost stále zůstává sporným bodem
Although Russia ’ s rulers were by then communists in name only , they didn ’ t hesitate to reach for the old Leninist recipes . Přestože vládci Ruska už tehdy byli komunisty jen navenek , neváhali sáhnout po starých leninských receptech
Although the election of the next Chief Executive will not take place until July , China has let it be known that our present Chief Secretary , Donald Tsang , is the chosen one . Přestože k volbě hlavního správce nedojde dřív než v červenci , Čína už dala na vědomí , že vyvoleným jedincem je náš současný šéf sekretariátu Donald Tsang
Although Russia ’ s GDP is no bigger than that of Belgium and the Netherlands combined , and its military spending is a fraction of the EU ’ s , the Kremlin has consistently managed to get the better of the Union . Přestože HDP Ruska není větší než součet HDP Belgie a Nizozemska a jeho vojenské výdaje jsou oproti EU jen zlomkem , Kremlu se soustavně daří nad Unií vítězit
Although it is likely , the short - and long - term outcomes of such changes may not always suffice in the fight against work - related stress . Ačkoliv je pravděpodobné , že krátkodobé a dlouhodobé výsledky takovýchto změn v boji proti pracovnímu stresu budou dostačovat , nemusí to platit vždy
Although broad scientific consensus has identified the loss of biological diversity as one of the world ' s most severe environmental threats , public recognition of the scale of the danger is lagging . Ačkoli vědci vesměs souhlasí s tím , že ztráta biologické rozmanitosti - biodiverzity - je jednou z největších hrozeb životnímu prostředí , u laické veřejnosti toto povědomí značně pokulhává
Although MSF uses its own drug supply , Chinese patients still often buy medicine with unknown ingredients and efficacy on the street . Přestože MSF používá své vlastní zásoby léků , čínští pacienti si přesto často na ulici kupují léčiva s neznámým složením a účinností
Although economic performance during this period was not dismal , it was certainly not impressive . Přestože hospodářská výkonnost v tomto období nebyla skličující , nebyla rozhodně ani působivá
Although there ' s nothing like Soviet oppression , the alienation between state and society resembles that of Soviet days . Ačkoliv už neexistuje žádná obdoba sovětského útlaku , odcizenost státu a společnosti sovětskou éru připomíná
Although it is beginning to wean companies off the practice , Russia does indeed sell energy cheaply to people and industries that became addicted to subsidized energy under socialism . Rusko se svoje podniky snaží levné energii odvykat , ale je pravda , že podnikům a lidem , kteří si na dotovanou energii zvykli za socialismu , ji stále prodává za levnou cenu
Although much activity is under way to draft legislation to reform administrative law , these drafts are unlikely to be adopted for years . Probíhají sice snahy s cílem novelizovat zákon o státní správě , lze ovšem předpokládat , že bude trvat možná hodně let , než budou tyto návrhy přijaty
Although some outspoken French proponents of EDI made no secret of their desire to replace NATO altogether , this being seen by them as the only way of emancipating Europe from American hegemony , that is not how EDI was officially presented and discussed in the councils of the European Union . Přestože se někteří francouzští navrhovatelé EDI netajili s přáním , aby EDI zcela nahradilo NATO – byla to pro ně jediná cesta , jak emancipovat Evropu od americké hegemonie – , nebyla Evropská obranná iniciativa prezentována a diskutována v radách Evropské unie tímto způsobem
Although an offshoot of the Sunni Muslim Brotherhood , whose Arab financial supporters loathe the Ayatollahs , Hamas decided to cooperate in Iran ’ s scheme because it was diplomatically isolated and cut off from Western funding due to its refusal to recognize Israel . Ačkoliv jde o odnož sunnitského Muslimského bratrstva , jehož arabským finančním přispěvatelům se ajatolláhové protiví , rozhodl se Hamás na íránském plánu spolupracovat , protože byl diplomaticky izolován a odříznut od západních financí kvůli odmítnutí uznat Izrael
Although Morocco ' s argan oil provides a cautionary tale about the efficacy of market _ based conservation strategies , all hope for market approaches to conservation is not lost . Přestože marocký argániový olej je varovným příběhem o účinnosti tržních strategií ochrany přírodních zdrojů , veškerá naděje spojovaná s takovými strategiemi není ztracena
Although the trial has been delayed , the exposure has given the Myrna Mack Foundation and other civic efforts the time to propose ways to modernize and democratize the justice system . I když soud byl odložen , publicita dala Nadaci Myrny Mackové a dalším občanským snahám dost času na to , aby předložily cesty , jak modernizovat a demokratizovat náš právní systém
Although the lax monetary policy environment of recent years has proven to be relatively efficient in supporting growth , greater fiscal discipline will be needed if increased private investment is to be attracted . Přestože ovzdusí laxní peněžní politiky se v minulých letech pro podporu růstu ukázalo jako relativně příznivé , bude pro zvýsení zájmu o soukromé investice zapotřebí větsí rozpočtové kázně
Although monetary growth is more than twice the rate of real GDP growth , the inflationary risk is probably low because substantial excess capacity exists . Ačkoliv monetární růst je více než dvojnásobný oproti tempu růstu reálného HDP , inflační riziko je zřejmě nízké , protože zde existuje značný přebytek výrobní kapacity
Although the UN and my country recognize the value of forests , both ecologically and economically , such recommendations are not strong enough to stop my local council from voting “ yes ” to deforestation . Třebaže OSN i moje vlast uznávají hodnotu lesů , jak ekologicky , tak ekonomicky , taková doporučení nejsou dost silná na to , aby mé radnici nedovolila odlesňování schválit
Although I felt that I , an exile in the land of exiles , belonged ever more to a world to which no one can really be said to belong , on September 11 , 2001 , I was finally able to proclaim , “ I am a New Yorker , ” just as President Kennedy had declared himself a Berliner when that former National Socialist capital was in danger of becoming a Communist capital . Přestože jsem měl pocit , že jako vystěhovalec v zemi vystěhovalců patřím stále více do světa , o němž nikdo nemůže dost dobře prohlásit , že do něj patří , 11 . září 2001 jsem konečně mohl prohlásit : \„ Já jsem Newyorčan , “ stejně jako se prezident Kennedy prohlásil za Berlíňana , když hrozilo , že se toto někdejší hlavní město národního socialismu stane hlavním městem komunismu
Although the murder was an individual crime , to compound the tragedy of a crime through measures that target an entire minority is irresponsible , and will have grave moral and social consequences not only for the unjustly punished but also for the punishers . Ačkoliv byla vražda individuálním zločinem , řešit tragédii zločinu opatřeními , která si berou na mušku celou minoritu , je nezodpovědné a bude to mít vážné morální a společenské důsledky nejen pro nespravedlivě potrestané , ale i pro ty , kdo je potrestali
Although economic progress is visible across Romania , and a gradual renewal of a civic conscience through the arrival of democracy has appeared , Romania ’ s burlesque of a political life – despite its European Union membership – shows how persistent its bad old habits of duplicity , inconsistency , fatalism , inertia , and corruption are . Ačkoliv je dnes v celém Rumunsku patrný hospodářský pokrok a s příchodem demokracie dochází i k postupné obnově občanského svědomí , rumunská parodie na politický život – navzdory členství v Evropské unii – ukazuje , jak nepoddajné jsou její staré zlozvyky obojetnosti , nedůslednosti , fatalismu , liknavosti a korupce
Although we cannot expect a miraculous reincarnation of the criminal Mailat , we can and must ask for a radical review of the situation that marginalized people like him face . Ačkoliv nemůžeme očekávat zázračnou reinkarnaci zločince Mailata , můžeme a musíme požadovat radikální přehodnocení situace , v níž se ocitají lidé vytlačení na okraj společnosti stejně jako on
Although these policies have undoubtedly helped residents of disadvantaged neighborhoods , they have not been sufficiently ambitious to dampen resentment . Ačkoliv tyto programy obyvatelům znevýhodněných čtvrtí bezpochyby pomohly , nebyly dostatečně ambiciózní na to , aby utlumily nevraživost
Although these policies must be implemented at a local level , they should be catalyzed and supported by European institutions . Ačkoliv se taková politika musí zavádět do praxe na místní úrovni , evropské instituce by ji měly urychlovat a podporovat
Although many factors contributed to the Savings and Loan crisis , it is generally agreed that moral hazard was a major one . Krizi banky Savings and Loan vyvolala sice celá řada faktorů , ale všichni se shodují na tom , že morální riziko z nich bylo faktorem nejvýznamnějším
Although Russia ’ s future is uncertain , its history is becoming clearer , in part because we now know that the Twentieth Party Congress started the process that brought about the end of Soviet despotism . A přestože je budoucnost Ruska nejistá , její minulost se stává zřejmější – částečně i proto , že dnes víme , že dvacátý sjezd strany odstartoval proces , který přivodil konec sovětského despotismu
Although today ’ s new political reality in Russia is creating its own new myths and falsifications , this has not extended to historians ’ work . Ačkoliv dnešní nová politická realita v Rusku vytváří vlastní nové mýty a falzifikace , ty se zatím nerozšířily na práci historiků
Although the Social Democrats never really liked Schröder ( they certainly do not love him in the way they did the unforgettable Willy Brandt ) , they willy - nilly followed him so long as they saw him as the only guarantor of electoral success after 16 frustrating years ( 1982 - 1998 ) in opposition to Helmut Kohl . Ačkoliv socià ¡lnà ­ demokratà © nikdy Schrà ¶ dera neměli skutečně v là ¡ sce ( tedy rozhodně jej nemilujà ­ tak , jak milovali nezapomenutelnà © ho Willyho Brandta ) , volky nevolky jej nà ¡ sledovali , neboť ho vnà ­ mali jako jedinou zà ¡ ruku volebnà ­ ho úspěchu po frustrujà ­cí ch Å ¡estnà ¡ cti letech ( 1982 - 1998 ) v opozici vůči Helmutu Kohlovi
Although it is true that thousands of the civilians killed in Dresden and other German cities were innocent at an individual level , there can be no doubt it was morally imperative that Germany be defeated collectively . Ačkoliv je pravda , že tisíce civilistů zabitých v Drážďanech a dalších německých městech byly na úrovni jednotlivců nevinné , nemůže být pochyb , že se stalo morálním imperativem , aby bylo Německo kolektivně poraženo
Although China has expressed some vague concerns over the crisis to the Burmese government , it has not taken any action that could meaningfully affect the regime ’ s calculations , despite its singularly unique leverage . Přestože Čína před barmskou vládou vyjádřila neurčité znepokojení nad krizí , navzdory svému mimořádnému a jedinečnému vlivu nepodnikla žádné kroky , které by mohly smysluplně postihnout kalkulace režimu
Although ring prophylaxis might work in Minneapolis , Toronto , or Zurich , in the parts of the world where flu pandemics begin , the probability of success approaches zero . Ačkoliv kruhová profylaxe může fungovat v Minneapolisu , Torontu nebo Curychu , v těch částech světa , kde chřipkové pandemie začínají , se pravděpodobnost úspěchu blíží nule
Although BJP members trumpet the party ' s fundamentalist Hindu agenda , it won power nationally on its promise to deliver good government after the seeming corruption and chaos of the Congress party ' s previous term in power . Přestože se členové strany ohánějí hinduistickým fundamentalismem , strana naposledy na federální úrovni zvítězila jen díky svému slibu , že zdánlivou korupci a chaos předchozí vlády Indického národního kongresu uvede do pořádku a bude dobře vládnout
Although Iraqis remain angry about the violence in their country , this anger has not undermined their sense of national identity . Ačkoliv Iráčany i nadále rozčiluje násilí v jejich zemi , tento hněv nepodkopal jejich smysl pro národnostní identitu
Although the Iranian regime ’ s rhetoric may be totalitarian , political power there is much more diffused . Rétorika íránského režimu je sice možná totalitní , avšak politická moc v této zemi je mnohem rozptýlenější
Although Europe remains militarily weak , America ’ s power is now in doubt . Ačkoliv Evropa zůstává vojensky slabá , síla Spojených států je dnes zpochybněna
Although we cannot know how many lives would be lost and how much misery would be inflicted in an invasion of Iraq to oust Saddam ' s regime , the cost would unquestionably be great . Přestože nemůžeme vědět , kolik ztrát na životech a kolik strádání by zapříčinila invaze do Iráku , jež by chtěla svrhnout Saddámův režim , cena by byla bezesporu vysoká
Although those proceedings were admirable in many ways , including in the care taken to protect the procedural rights of the defendants , they have always been tainted by the charge of \ victor ' s justice . \ Přestože byla všechna tato soudní řízení hodna obdivu v mnoha ohledech , mimo jiné vynaloženým úsilím na ochranu procesních práv obžalovaných , byla vždy pošpiňována obviněními ze ,, spravedlnosti vítězů . \
Although the most high - profile defendants , Slobodan Milosevic and Vojislav Seselj , are doing their best to discredit the tribunal , they will fail . Ačkoliv nejsledovanější obžalovaní , Slobodan Miloševič a Vojislav Sešelj , vynakládají veškerou snahu , aby tribunál zdiskreditovali , nemohou uspět
Although the law remains unsettled with respect to controlling commercial interests in body tissue , we are beginning to see the principles of consent and non - commodification , developed to regulate organ donation , extended to this area . Ačkoli ještě není pevně uzákoněná právní norma , která by respektovala kontrolu nad komerčními zájmy o lidskou tkáň , přesto začínáme tušit počátky jakýchsi pravidel souhlasu a nekomodičnosti , vyvinutých k regulaci darování orgánů a rozšířených na tuto oblast
Although the Communist leader , Gennady Zyuganov , accuses the Kremlin of rigging the vote , his party is - - at long last - - beginning to look like a spent force . Přestože komunistický předák Gennadij Zjuganov obviňuje Kreml z manipulace voleb , vypadá to , že jeho strana konečně začíná ztrácet sílu
Although the Communist Party ’ s leader , Gennadi Zyuganov , and the Liberal Democrats ’ Vladimir Zhirinovsky are running – in contrast to 2004 , when they fielded stand - ins – neither will get more than 15 % of the vote . Ačkoliv kandidují také lídr komunistické strany Gennadij Zjuganov a Vladimir Žirinovskij za liberální demokraty – na rozdíl od roku 2004 , kdy za sebe vyslali náhradníky – , ani jeden z nich nezíská více než 15 % hlasů
Although the language of religion was not used overtly , the debate in Asia reflected the same fears that science is somehow “ out of control ” and far too powerful . Přestože náboženský jazyk nebyl výslovně použit , asijská debata byla odrazem stejných obav , že věda je nějak \„ mimo kontrolu “ a až příliš mocná
Although we will need more such informal learning environments in the future , politicians and the public have hardly noticed . Přestože v budoucnu takovýchto neformálních vzdělávacích prostředí budeme potřebovat víc , politici ani veřejnost si toho zatím téměř nepovšimli
Although the United States is at the forefront of the current information revolution , which is creating many similarities in social and cultural habits ( such as television viewing or Internet use ) that are attributed to Americanization , correlation is not causation . Přestože Spojené státy jsou v popředí současné informační revoluce , jež vytváří mnoho podobností ve společenských a kulturních zvycích ( například sledování televize a používání internetu ) , které se připisují amerikanizaci , souvztažnost ještě neznamená kauzální vztah
Although this called the legality of the action into question , the intervention benefited from a widespread sense of political legitimacy that limited its negative effects on international order . A přestože tento fakt zpochybnil legálnost akce , intervence se těšila širokému vědomí politické legitimity , která omezila její negativní dopady na mezinárodní řád
Although the Soviet Union restricted and censored Western films , those that made it through had devastating political effects . Ačkoliv Sovětský svaz západní filmy omezoval a cenzuroval , i ty , které nakonec prošly , měly zničující politické dopady
Although in theory communism aimed to establish a system of class justice , Lenin ’ s heirs maintained domestic power through a brutal security apparatus involving lethal purges , gulags , broad censorship , and ubiquitous informants . Třebaže teoreticky komunismus usiloval o zavedení systému třídní spravedlnosti , Leninovi dědicové se drželi u moci prostřednictvím brutálního bezpečnostního aparátu , jehož součástí byly vražedné čistky , gulagy , široká cenzura a všudypřítomní informátoři
Although North Korea ’ s nuclear ambitions are worrying and destabilizing , China ’ s rise is the key strategic issue in East Asia . Přestože severokorejské jaderné ambice jsou zneklidňující a destabilizační , klíčovou strategickou otázkou ve východní Asii je vzestup Číny
Although China has become Japan ’ s largest partner in trade and foreign direct investment , nationalists in the two countries have fueled each other ’ s extremism , while their governments play with fire . Ačkoliv se Čína stala největším japonským partnerem v obchodu a přímých zahraničních investicích , nacionalisté v obou zemích živí navzájem svůj extremismus , zatímco jejich vlády si zahrávají s ohněm
Although unequal relationships between the US and weaker powers certainly exist and can be conducive to exploitation , the term \ imperial \ is not only inaccurate but misleading in the absence of formal political control . Zdá se , že se italští žalobci horlivě snaží , aby lidé , kteří vyplenili firmu Parmalat , zaplatili obdobnou cenu
Although Nikolic soon resigned after a new Serbian government was formed , the cabinet ’ s composition suggests that the EU might be foolish to expect greater cooperation with the ICTY . Přestože Nikolić záhy rezignoval poté , co byla sestavena srbská vláda , skladba kabinetu naznačuje , že EU možná bláhově očekává silnější spolupráci s ICTY
Although everyone was more or less aware of the implications of terms used by politicians and journalists , there was an immense gap between that language and the one used by people in their hushed personal conversations . Ačkoli si každý více či méně uvědomoval pravý význam slov , která používali politici i novináři , existovala hluboká propast mezi tímto jazykem a jazykem , jímž se šeptem mluvilo mezi lidmi
Although there is no need immediately to announce a specific exchange rate for the zloty at euro entry , such a program must include among its focal points a formula for determining the rate . Ačkoliv není zapotřebí vyhlašovat okamžitě určitý konkrétní kurz zlotého při vstupu do eurozóny , podobný program musí ve svých klíčových bodech obsahovat i vzorec pro jeho stanovení
Although President Bush might wish to demonize Lula , the sheer scale of Lula ' s triumph at the polls means that America won ' t be able to delegitimize the Brazilian president in this way . Ačkoli by si mohl prezident Bush přát Lulu démonizovat , prostý rozsah Lulova volebního vítězství zaručuje , že Amerika nebude schopná tímto způsobem brazilského prezidenta zbavit legitimity
Although there is no doubt that the military , as the bastion of the secular establishment , does not like these results , a coup is virtually out of the question . Třebaže však není pochyb o tom , že se armádě coby baště sekulárního zřízení tyto výsledky nelíbí , převrat je prakticky vyloučen
Although 53 % of US Muslims think that life is more difficult since the terrorist attacks of 2001 , most think that this is the fault of the government , not their neighbors . A třebaže si 53 % amerických muslimů myslí , že je život po teroristických útocích z roku 2001 obtížnější , podle většiny z nich za to může vláda , nikoliv jejich sousedé
Although China has signed the Kyoto Protocol and some 50 other international environmental accords , we do little to honor them . Ačkoliv Čína podepsala kjótský protokol a přibližně 50 dalších mezinárodních ekologických smluv , pro jejich naplnění děláme jen málo
Although there was no interruption of gas supply from Tbilisi to South Ossetia , this step is necessary for the Kremlin to ensure even greater integration of this Georgian region into Russia ’ s economic system . Přestože nedošlo k žádnému přerušení dodávek plynu z Tbilisi do Jižní Osetie , pro Kreml je tento krok nezbytný k zajištění ještě větší integrace tohoto gruzínského regionu do ruského hospodářského systému
Although it attracted some experienced advisers , political pressure for fast results left little time to prepare the groundwork . Přestože si ke spolupráci přizvala několik zkušených poradců a odborníků , nebylo kvůli politickému tlaku na rychlé výsledky dostatek času na to , aby se vypracovaly základní podklady
Although they lacked experience in narcotics eradication , many NGOs based in Peshawar and Pakistan ’ s North West Frontier jumped at the opportunity to secure USAID money , proposing ill - considered programs . Třebaže jim chyběly zkušenosti v boji s narkotiky , nemálo takových organizací v Péšávaru a na severozápadní hranici s Pákistánem se chopilo šance a aby dostaly od USAID peníze , předkládaly naprosto nevhodně a mylně koncipované návrhy
Although right - of - center politicians in Central European countries formally embrace traditional ideologies , for example , liberalism or conservatism , their electorates , unfamiliar with Western political philosophies , do not always understand the real meaning of those terms . Ačkoli tamějsí politikové napravo od středu formálně přijímají tradiční ideologie , jako jsou liberalismus nebo konzervatismus , jejich voliči , pro které je západní politická filozofie cizí , skutečný význam těchto termínů ne vždy dokáží pochopit
Although such politicians often describe themselves as ` ` rightist , ' ' their real policies , such as , for , example , those of former Slovak Prime Minister Vladimir Meciar , are in fact demagogic populist or authoritarian . Třebaže se tito politikové často hlásí k ,, pravici ` ` , jejich pravá politika , kupříkladu politika bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara , je ve skutečnosti demagogická , populistická nebo autoritářská
Although the current governing coalition , consisting of conservatives and populists , has been successful , the real reckoning for Hungary ' s right may still be yet to come . I když dnesní vládnoucí koalice , sestávající z konzervativců a populistů , slaví úspěchy , na skutečné zúčtování maďarská pravice dosud čeká
Although Havel refuses to describe himself in terms of left and right , he is more a communitarian than a classical liberal , and certainly more leftist than rightist . Přestože se Havel odmítá zařadit napravo či nalevo , je spíše komunitářský než klasicky liberální a rozhodně spíše levicový než pravicový
Although overwhelming majorities voted in favor of membership in virtually all candidate countries where membership referendums have taken place , many people did not turn out to vote . Přestože prakticky ve vsech kandidátských zemích , kde proběhla referenda , hlasovala ve prospěch členství drtivá větsina , mnoho lidí k volbám neslo
Although all new member states claim to be \ western , \ some are more Western than others . Ačkoliv se všechny nové členské státy prohlašují za \„ západní \ , některé jsou západnější než jiné
Although the leaders of Poland , Hungary , the Czech Republic and Slovakia recently declared they wanted to keep the Visegrad grouping alive even after their countries ' enter the EU , the future of Visegrad cooperation is uncertain . Ačkoliv vedoucí představitelé Polska , Maďarska , České republiky a Slovenska nedávno prohlásili , že chtějí udržet visegrádské uskupení při životě i po vstupu svých zemí do EU , budoucnost visegrádské spolupráce zůstává nejistá
Although most citizens in these countries supported EU membership , many thought that their governments paid too high a price . A ačkoliv většina občanů v těchto zemích členství v EU podporovala , mnozí se domnívali , že jejich vlády zaplatily příliš vysokou cenu
Although the collapse of the common currency area owing to political squabbles seems unlikely at this point , it cannot be ruled out entirely . Třebaže kolaps oblasti jednotné měny kvůli politickým rozmíškám se zdá v tuto chvíli nepravděpodobný , nelze ho úplně vyloučit
Although it was only slightly longer than the highly successful cantilever bridge over the Forth River near Edinburgh , Scotland , the Quebec Bridge was so inadequately designed that it collapsed before it was completed . Ačkoliv byl québecký most jen nepatrně delší než velice úspěšný konzolový most na řece Forth u skotského Edinburghu , byl tak nevhodně projektovaný , že se zřítil ještě před dokončením
Although each of the notable failures involved a different type of bridge , in no case was the structure radically new . Ačkoliv se každý z těchto významných neúspěchů týkal jiného typu mostu , ani v jednom případě nešlo o přelomově novou konstrukci
Although such programs have been substantial in Europe and the US , the working poor remain as marginalized as ever . Ačkoliv jsou takové programy v Evropě i v USA obsáhlé , pracující chudí zůstávají na okraji stejně jako kdykoliv předtím
Although they generate as many of the ideas as their male colleagues do , it is the latter who go to meetings and present the group ' s research results . A přestože ženy přicházejí s tolika myšlenkami jako muži , na konferencích a seminářích prezentují výsledky výzkumu většinou muži
Alternatively , prices such as that of oil will have to move more in order to effect the most pressing transitions , creating new imbalances . Případně se ceny , jako například cena ropy , budou muset více pohnout , aby umožnily nejnaléhavější změny , což vytvoří nové nerovnováhy
Although it seemed that Chavez would fall , oil saved him . Přestože se zdálo , že Chávez padne , ropa ho zachránila
Although the fuel bank never emerged , the seed for the organization took root , giving rise to the IAEA in 1957 . Přestože palivová banka nikdy nevznikla , semínko organizace se uchytilo a v roce 1957 z něj vyklíčila MAAE
Although Egyptian reconnaissance aircraft had flown near Dimona in 1965 and 1967 without incident , during the 1967 war , Israel shot down one of its own Mirage jet fighters when it strayed over the facility . Ačkoliv v letech 1965 a 1967 proletěla nedaleko od Dimony bez incidentu egyptská průzkumná letadla , během války v roce 1967 sestřelil Izrael jednu z vlastních stíhaček Mirage , která se nedopatřením dostala nad objekt
Although the Baltic republics merely reestablished their pre - WWII independence , and Yugoslavia ' s breakup was a bloody affair like so many other wars of independence , there is something tantalizing new in all this as well . Přestože u pobaltských republik slo jen o návrat k nezávislosti z doby před 2 . světovou válkou a rozpad Jugoslávie byl krvavým a brutálním vyústěním jedné z mnoha válek za nezávislost , je na tomto vývoji také cosi nového a poutavého
Although nominal GDP was expected to be 2 % higher ( in annual terms ) in the first quarter of 2000 , nominal tax collection fell by 1.5 % , exposing the inadequacies of De la Rua ' s tax package . Ačkoli se očekávalo , že nominální HDP vzroste v prvním čtvrtletí roku 2000 meziročně o 2 procenta , nominální objem vybraných daní poklesl o 1, 5 % a odhalil tak nedostatky De la Ruova balíčku
Although the moral and cultural simplifications of multiculturalism may have done the West little actual harm , the same cannot be said about poorer parts of the world . Třebaže tedy morální a kulturní zjednodušování konceptu multikulturalismu uškodilo Západu ve skutečnosti jen nepatrně , nelze totéž říci o třetím světě
Although he has been in politics for decades , he has not held a government post since serving as deputy health minister under former Socialist Prime Minister Lionel Jospin . Přestože v politice působí už několik desítek let , od doby , kdy v kabinetu bývalého socialistického premiéra Lionela Jospina působil jako náměstek ministra zdravotnictví , nezastával žádný vládní post
Although it is logical that all Europeans want to give a strong institutional basis to Europe ' s definitive and everlasting peace , and that we pragmatically unite our markets , these imperatives are insufficient to energize a Union with 25 members . Ačkoli je logické , že všichni Evropané chtějí dát pevný institucionální rámec konečnému a trvalému míru v Evropě a že své trhy sjednocujeme pragmaticky , tyto imperativy jako hybná síla unie dvaceti pěti členů nedostačují
Although wealth has been growing constantly – GDP has more than doubled in the last 50 years – the share of wages in the total has diminished by 10 % , even while millions of the rich have become much richer . Ačkoli bohatství neustále přibývá – HDP se za posledních 50 let více než zdvojnásobil – , podíl mezd na celkové částce se o 10 % snížil , třebaže miliony zámožných lidí dále zbohatly
Although this stance is technically wrong , it is strategically rational , given the West ’ s wariness regarding Iran ’ s true intentions . Ačkoliv je takový postoj z technického hlediska mylný , vzhledem k ostražitosti Západu vůči skutečným záměrům Íránu je strategicky racionální
Although the rest of the world , for a variety of reasons , has not been able to equal your material success , this is not a reason for jealousy . Ačkoliv ostatní země nebyly dosud z různých důvodů schopné srovnat krok s Vaší materiální úspěšností , není to důvodem k závisti
Although Europe is more a space governed by a shared rule of law than an expression of a unitary political will , it is currently becoming the greatest economic power in the world . Ačkoliv je Evropa spíše prostorem řízeným sdílenou vládou zákona než výrazem jednotné politické vůle , v současné době se stává největší hospodářskou mocností na světě
Although the authority to vote a government in or out stems from the treaty of Amsterdam , which was ratified in 1997 , the European Parliament has not used it – until now . Třebaže pravomoc schvalovat či odvolávat vládu vyplývá z Amsterdamské smlouvy , která byla ratifikována v roce 1997 , Evropský parlament jí nevyužil - až do nynějška
Although the IMF has changed a lot in recent years , there is no denying that there are still major holes in the international system - - not least the lack of a fair and orderly procedure for dealing with highly indebted countries that become insolvent . Opravdu účinná strategie musí splňovat dva úkoly : podporovat investice v netradičních oblastech a vyřadit projekty a investice , které nefungují
Although Bernanke is right to view a soft landing as the most likely outcome , common sense would suggest agreing on some prophylactic measures , even if this means that the US , China , and other large contributors to the global imbalances have to swallow some bitter medicine . Přestože Bernanke za nejpravděpodobnější výsledek správně považuje měkké přistání , selský rozum by doporučoval dohodnout se na nějakých preventivních opatřeních , byť by to znamenalo , že USA , Čína a další velcí přispěvatelé ke globální nerovnováze budou muset polknout hořký medikament
Although few accuse Asian central banks of explicitly conspiring to calm global markets , some say that their common cautious approach to trading is a form of implicit collusion . Přestože jen málo lidí asijské centrální banky obviňuje z explicitního spolčení s cílem ztišit globální trhy , občas se tvrdí , že jejich společný obezřetný přístup k obchodování je formou implicitní tiché dohody
Although there are vast differences surrounding the departure of the IMF and Bank heads , there are some worrisome similarities . Přestože kolem odchodu šéfů MMF a SB existují obrovské rozdíly , jsou tu také některé znepokojivé společné rysy
Although the reasons for gridlock differ across countries , the bottom line is that few politicians anywhere are having much success in limbering up their economies . Přestože příčiny ztuhlosti se stát od státu liší , společným motivem je to , že jen nemnoho politiků na celém světě slaví větší úspěchy ve snaze své ekonomiky rozehřát
Although President Putin won ' t make any sudden moves to destabilize Russia ' s newfound friendship with America , he must still defend his country ' s security . Přestože prezident Putin nehodlá učinit žádný náhlý krok k destabilizaci znovunalezeného přátelství se Spojenými státy , nemůže si dovolit ohrozit bezpečnost svého státu
Although this grassroots response adhered to the government ' s anti - war stand , it remains surprising in a country that discourages unscripted political discourse . Tyto reakce zdola byly v souladu s protiválečným stanoviskem vlády , přesto jsou jistým překvapením v zemi , která nepřeje improvizovaným politickým projevům
Although the surface of this debate is about America and Iraq , the subtext , as always , concerns China . Ačkoliv na povrchu se debata vede o Americe a Iráku , podtext se jako vždy týká Číny
Although the criterion requires only that countries remain within the ERM ' s normal fluctuation band - 15 % on either side of a central parity - the Commission says that it will base recommendations concerning candidate countries ' admission on whether their exchange rates remain within a 2 .25 % band . Přestože kritérium vyžaduje pouze to , aby země zůstávaly v normálním fluktuačním pásmu ERM - tedy v rozmezí 15 % po obou stranách centrální parity - , Komise říká , že doporučení ohledně přijetí kandidátských zemí se budou zakládat na tom , zda jejich měnové kurzy zůstávají v pásmu ± 2,25 %
Although his unorthodox suggestion met with skepticism , his ideas established an agenda that NAFTA ' s three partners should pursue . Jeho nezvyklý návrh sice narazil na hradbu skepse , ale z jeho myslenek se zrodil program , o jehož uskutečnění by vsechny tři partnerské strany NAFTY měly usilovat
Although recognizing that much still divides us , major common goals do provide a solid foundation for future cooperation . Přestože nás stále mnohé rozděluje , společné cíle jsou pevnou základnou pro budoucí spolupráci
Although the rest of postcommunist Europe confronted such questions a decade ago , the Balkan wars of the 1990 ’ s left both perpetrators and victims stuck in a time warp of justice delayed . Přestože zbytek postkomunistické Evropy stál před těmito otázkami už před deseti lety , balkánské války 90 . let uvěznily jak pachatele , tak oběti v časové diskontinuitě zpožděné spravedlnosti
Alternatively , another international force may be able to accomplish more than its predecessors , which mostly waved at the terrorists as they passed . Také další mezinárodní jednotka by mohla být schopna dosáhnout něčeho více než její předchůdkyně , které v podstatě jen mávaly projíždějícím teroristům
Although there has so far been no significant shift in practice , the legitimation of xenophobia is a major feature of this onslaught on political liberalism : Jan Slota , the leader of the Slovak National Party , has said that he envies the Czechs for having expelled the Germans after WWII , and regularly accuses the Hungarian minority of “ oppressing the majority nation . ” Ačkoliv zde v praxi nedošlo k žádnému významnému posunu , legitimizace xenofobie je význačným rysem tohoto útoku na politický liberalismus : Ján Slota , předseda Slovenské národní strany , prohlásil , že závidí Čechům , že po druhé světové válce odsunuli Němce , a pravidelně obviňuje maďarskou menšinu z \„ útisku většinového národa “
Although each regional crisis has been blamed on mismanagement by governments in the developing world , much of the blame - - perhaps most - - actually lies in the advanced countries . Třebaže z každé regionální krize byly viněny neschopné vlády rozvojového světa , mnoho z této viny – a snad i většina – ve skutečnosti padá na vrub vyspělých zemí
Although some abuses could have been lessened , the main reason for failure was that reform of the state did not keep pace with economic reforms . Ačkoli mnohé tyto nešvary bylo možné eliminovat , hlavním důvodem úpadku bylo , že reformy státu nedržely krok s reformami hospodářskými
Although Israel formally withdrew from Gaza , its complete control over the borders , infrastructure , transport , and taxation , together with its regular military incursions in response to shelling from Gaza and its killings and capture of senior Hamas officials , left Palestinians there desperate . Ačkoliv se Izrael formálně z Gazy stáhl , jeho naprostá kontrola nad hranicemi , infrastrukturou , dopravou a zdaňováním spolu s jeho pravidelnými vojenskými vpády v reakci na dělostřeleckou palbu a s jeho zabíjením a chytáním vysoce postavených představitelů Hamásu vyvolaly u tamních Palestinců zoufalství
Although the major industrial countries must ratify the treaty , it looks likely that a majority of countries will do so and thus the process of controlling man - made climate change can begin . Přestože průmyslové velmoci musí tuto smlouvu ještě podepsat , už dnes je jasné , že většina zemí tak učiní a dá zelenou procesu člověkem řízené kontroly změny globálního klimatu
Although he is capable of providing people with increased political and social freedoms , he is simply unwilling . Ačkoliv je totiž schopen poskytnout lidem více politických a sociálních svobod , jednoduše se mu do toho nechce
Although their revolutionary zeal may have waned over the years , they still tend to share the outlook of the late Ayatollah Khomeini , who likened the relationship between Iran and the US to that “ between a sheep and a wolf . ” Ačkoliv jejich revoluční zápal během let už zřejmě vyprchal , stále mají sklon nahlížet na svět prizmatem názorů zesnulého ajatolláha Chomejního , jenž vztah mezi Íránem a USA připodobnil ke vztahu \„ mezi ovcí a vlkem “
Although forward momentum will be slower than many anticipate , the changes exacted by WTO membership will be profound because China ' s future will be dictated or determined more than ever before by factors beyond Beijing ' s control . Ačkoli pohyb kupředu bude pomalejsí , než jak se dnes větsinou soudí , změny , jež si vynutí členství ve WTO budou zásadní , neboť budoucnost Číny budou mnohem více než dosud diktovat či určovat faktory , které nemá Peking pod kontrolou
Although some analysts produced doomsday scenarios about increasing unrest from rising unemployment and inequality , liberal intellectuals in China welcome membership in anticipation of a more rule - bound and democratic political order . Někteří analytikové sice přisli s celou řadou katastrofických scénářů na téma rostoucích nepokojů spojených se stoupající nezaměstnaností a společenskou nerovností , liberální čínstí intelektuálové vsak členství vítají , neboť doufají , že s sebou přinese spravedlivějsí a demokratičtějsí politický režim
Although a strong sense of modern nationalism exists in both , ancient ethnic and religious communities play a critical role in shaping political identities and public life . Přestože v obou zemích existuje silný smysl pro moderní nacionalismus , při utváření politické identity a veřejného života hrají klíčovou roli staré etnické a náboženské komunity
Although the Istanbul summit was the first to include NATO ' s seven new member countries - Bulgaria , Estonia , Latvia , Lithuania , Romania , Slovakia , and Slovenia - we gave a strong signal that the door remains open , and encouraged those who want to join to continue pursuing the reforms needed to make themselves ready for membership . Ačkoliv byl istanbulský summit prvním \„ šestadvacetistranným \ summitem NATO za účasti sedmi nových členských států - Bulharska , Estonska , Litvy , Lotyšska , Rumunska , Slovenska a Slovinska - , vyslali jsme silný signál , že dveře NATO zůstávají otevřené , a povzbudili jsme ty , kdo chtějí vstoupit do naší aliance , aby pokračovali v prosazování nezbytných reforem , a připravili se tak na členství
Although we still do not know what sent jousting Chinese and American planes as well as Sino � US relations into a nose dive , this has not hindered people on both sides from unleashing an avalanche of accusations and uncompromising demands for apologies . Ačkoli nevíme , co způsobilo , aby se bojující čínská a americká letadla spolu s čínsko - americkými vztahy vrhly střemhlav k zemi , nezabránilo to lidem na obou stranách barikády , aby spustili lavinu obvinění a nekompromisních požadavků na omluvu
Although the least developed countries attract less than 3 % of north - south investments , these flows account for more than 3 % of their GDP , a level higher than the average for developing countries . Ačkoliv nejméně rozvinuté země přitahují necelá 3 % severojižních investic , i tyto toky představují více než 3 % jejich HDP , což je vyšší hodnota , než činí průměr pro rozvojové země
Although trade with Central America represents only about 1.5 % of total US trade , the outcome of the debate on DR - CAFTA will shape US trade policy – which sets the tone for other rich countries ’ stance in trade talks – for years to come . Ačkoliv obchod se Střední Amerikou představuje pouze asi 1,5 % celkového obchodu USA , výsledek debaty o DR - CAFTA bude v následujících letech utvářet americkou obchodní politiku – která udává tón i v souvislosti s postojem dalších bohatých zemí při obchodních jednáních
Although the postwar population boom and heavy regulation meant that real estate prices in many countries went up more often than down , a sudden collapse of the property market - - such as happened in Japan a decade ago - - may dramatically reduce the value of most people ' s savings . Ačkoliv poválečný populační boom a tuhá regulace způsobily , že ceny nemovitostí v mnoha zemích častěji rostly , než klesaly , náhlý kolaps trhu nemovitostí - například takový , k jakému došlo před deseti lety v Japonsku - dokáže dramaticky snížit hodnotu úspor většiny obyvatel
Although 81 % of the respondents said fear of job loss had no effect on their decision to buy a house , of those who said it did , the number who said it encouraged home purchase outnumbered those who said it discouraged home purchase by a margin of two to one . Ačkoliv 81 % respondentů uvedlo , že obava ze ztráty pracovního místa neměla na jejich rozhodnutí o koupi domu žádný vliv , u zbylé skupiny byl počet respondentů , kteří uvedli , že je tato obava podnítila ke koupi , dvojnásobně vyšší než počet těch , které od koupě odrazovala
Although changes in market psychology are difficult to understand , the broad concerns that underlie such episodes of irrational exuberance are almost always clear . Svou roli zde pravděpodobně sehrály spekulativní tlaky , které ovlivňovaly rozhodování OPEC a mnoha dalších organizací
Although history is often a good predictor of future trends , every now and then something fundamental changes that makes for a new pattern . Přestože je historie často dobrou indicií budoucích trendů , tu a tam se změní něco zásadního , co se stane předpokladem nových modelů vývoje
Although marginally less bloated than the US deficit , other rich countries are drowning in red ink . Také dalsí bohaté země se topí v červeném inkoustu , přestože jejich deficity jsou nepatrně méně nafouklé než schodek Spojených států
Although he does want to make the French labor market less rigid , he would block foreign takeover bids of French companies and protect Airbus workers from possible job losses . Třebaže chce usilovat o snížení ztuhlosti francouzského trhu práce , znemožnil by zahraniční nabídky na převzetí francouzských firem a chránil by dělníky Airbusu před možnou ztrátou pracovních míst
Although there will be pain , this should benefit many , if not most , social groups . Pro obyvatele Číny to znamená , že budou muset mnohé překousnout , ale většina z nich , ne - li všichni , z toho budou nakonec mít užitek
Although such a gap may emerge initially , the cost of reprogenetics is likely to drop sharply over time . I když zprvu k takové propasti zřejmě dojde , cena reprogenetiky se časem pravděpodobně výrazně sníží
Although no particular heat wave can be directly attributed to global warming , it will make such events more frequent . Ačkoliv žádnou konkrétní vlnu veder nelze přímo připsat globálnímu oteplování , jsou v jeho důsledku podobné jevy častější
Although Madonna has said that she will bring him back to Malawi to see his father again , he will scarcely be able to feel at home there . Ačkoliv Madonna prohlásila , že ho přiveze zpátky do Malawi , aby se znovu shledal s otcem , jen stěží se tam bude David cítit jako doma
Although good progress in meeting these goals has been made in Asia , in Africa there are now 140 million more people living in extreme poverty than there were in 1990 . V Asii bylo sice při plnění těchto cílů dosaženo slušného pokroku , avšak v Africe dnes žije v extrémní chudobě o 140 milionů lidí více než v roce 1990
Although it illuminated the flaws of America ’ s political system , it also restored my belief in the compassion of ordinary Americans . Ten sice na jedné straně obnažil slabiny amerického politického systému , ale zároveň obnovil mou víru v soucitnost obyčejných Američanů
Although later research has cast doubt on the existence of such dramatic differences , there is little doubt that being in a good mood makes people feel better about themselves and more likely to help others . Přestože pozdější výzkum existenci takto dramatických rozdílů zpochybnil , lze jen těžko pochybovat , že dobrá nálada přispívá k lepšímu vnitřnímu pocitu lidí a k jejich ochotě pomoci ostatním
Although described as \ ambitious , \ the millennium goals are modest , for to halve the number of people living in poverty , all that is required - over 15 years - is to reach the better - off half of the world ' s poorest people , and move them marginally above the poverty line . Cíle milénia , ačkoli se o nich hovoří jako o cílech \ ambiciózních \ , jsou ve skutečnosti skromné , neboť ke snížení počtu lidí žijících pod hranicí chudoby stačí - po dobu patnácti let - zaměřit se na polovinu těch nejchudších , kteří jsou na tom lépe než zbytek , a posunout je nepatrně nad hranici chudoby
Although the scientific validity of their research is now the subject of several separate investigations , it is no less important to examine its ethical implications . Přestože vědecká platnost jejich výzkumu je teď předmětem několika samostatných šetření , nijak to nesnižuje důležitost potřeby uvážit jeho etické důsledky
Although the Bush administration acknowledged that some scientists believe stem cell research could offer new ways of treating diseases that affect 128 million Americans , this prospect evidently did not , in Bush ’ s view , justify destroying human embryos . Ačkoliv Bushova administrativa připustila , že podle některých vědců by výzkum kmenových buněk mohl nabídnout nové metody léčby nemocí postihujících 128 milionů Američanů , z Bushova pohledu ani tato vyhlídka očividně neospravedlňovala ničení lidských embryí
Although the country profited greatly from its reintegration into the world trading system after World War II , Germany never really came to terms with Anglo - Saxon capitalism and skepticism about it still runs deep . Přestože pro zemi její opětovné začlenění do světové obchodní soustavy po druhé světové válce znamenalo obrovský přínos , Německo se nikdy skutečně nevyrovnalo s anglosaským kapitalismem , který stále obklopuje hluboká skepse
Although globalization is a gradual process , it gained momentum when China decided to play the game . Ačkoliv je globalizace postupný proces , jakmile se do hry rozhodla vstoupit Čína , získal tento fenomén nový impulz
Alternatively ( or coincidentally ) , Russia might discover a new business center of gravity in Central Asia and East Asia , though this would hardly be the “ liberal empire ” that Anatoli Chubais once envisaged , for it would be based on the mutual attraction of autocrats . V opačném případě ( a shodou okolností ) by mohlo Rusko objevit nové těžiště obchodu ve střední a východní Asii , i když v takovém případě by šlo jen stěží o \„ liberální impérium “ , jak je kdysi prorokoval Anatolij Čubajs , neboť by bylo založeno na vzájemné přitažlivosti autokratů
Although the EU Commission appears to be committed to building a more open , competitive energy market in Europe , action against Russia ’ s noncompetitive practices within the EU has taken a back seat to internal differences over takeover battles for national energy “ champions ” involving companies from other member states . Přestože se Evropská komise zdá být odhodlána vybudovat v Evropě otevřenější , konkurenčnější trh energií , opatření proti nekonkurenčním praktikám Ruska byla uvnitř EU upozaděna ve prospěch vnitřních neshod kolem bitev za převzetí národních energetických \„ šampionů “ , jichž se účastní společnosti z jiných členských států
Although democracy as a system is accepted , revolts against political parties – all parties – are ever more frequent throughout the region . Ačkoli demokracie jako systém je přijímána , odpor k politickým stranám – všem stranám – v tomto regionu neustále sílí
Although the Assembly remains dubious about her , Mrs Megawati was heartened when Assembly Chairman Amien Rais foreswore any challenge to her presidency for the remainder of her term , which expires in 2004 . Proto jí dodalo kuráže , když předseda zákonodárného shromáždění Amien Rais prohlásil , že ji do konce jejího funkčního období , tedy do roku 2004 nevyzve do boje o prezidentské křeslo
Although no consensus has yet emerged on a code of ethics , there is wide agreement among scientists that a robust public health system is an essential safeguard against biological threats , whether intentional or unintentional . Přestože ohledně etického kodexu ještě nevznikl žádný konsenzus , mezi vědci existuje široká shoda , že zásadní pojistkou proti biologickým hrozbám , ať záměrným či nezáměrným , je silné veřejné zdravotnictví
Although one could quibble whether the countries with which negotiations were opened in 1998 ( Cyprus , Czech Republic , Estonia , Hungary , Poland , and Slovenia ) had really jumped these hurdles , the threshold was set high . Ačkoli lze spekulovat o tom , zda se zemím , s nimiž byla jednání zahájena v roce 1998 ( Česká republika , Estonsko , Kypr , Maďarsko , Polsko a Slovinsko ) , podařilo všechny překážky překonat , laťka je nasazena vysoko
Although early admissions are not assured , such a date puts pressure on today ’ s members to complete the internal reform of EU institutions . Ačkoli komise nic neslibuje , takové brzké datum tlačí i na současné členy EU , aby včas dokončili vnitřní reformu institucí Evropské unie , které byly původně vytvořeny pouze pro šest zakládajících zemí
Although the maximum sustainable real interest rate is about 10 % , Brazil ' s dollar - denominated debt yields 24 .5 % . Ačkoli maximální udržitelná reálná úroková sazba je 10 procent , brazilský dluh , nominálně vyjádřen v dolarech , vynáší 24 ,5 procenta
Alternatively , the General Assembly might propose several candidates to the Security Council , from which the Council would choose one to refer back to the Assembly for approval . Případně by Valné shromáždění mohlo navrhnout několik kandidátů Radě bezpečnosti , ta by si jednoho zvolila a předložila jej Valnému shromáždění zpět ke schválení
Although its guiding principles have not been enshrined in a constitution , even this may be appropriate to an open society because , as Popper argued , our imperfect understanding does not permit permanent and eternally valid definitions of social arrangements . Ačkoliv její řídicí principy nejsou zakotveny v ústavě , i to může být pro otevřenou společnost případné , neboť jak tvrdil Popper , naše nedokonalé chápání nepřipouští trvalé a navždy platné definice společenského uspořádání
Although most of its citizens do not realize it , the EU serves as an inspiring example . Ačkoliv si to většina jejích občanů neuvědomuje , slouží EU jako podnětný příklad
Although a recession in the developed world is now more or less inevitable , China , India , and some of the oil - producing countries are in a very strong countertrend . Ačkoliv je dnes recese v rozvinutém světě víceméně nevyhnutelná , Čína , Indie a některé ropné státy zažívají velmi silný opačný trend
Although incentives for such local businesses ( microcredit and better financing ) should be provided outside the WTO , trade rules should be modified to give room for such support . Ačkoli stimuly na podporu takových lokálních firem ( mikroúvěry a kvalitnější financování ) by se měly poskytovat mimo WTO , obchodní předpisy by bylo vhodné upravit tak , aby tomuto druhu podpory daly prostor
Although it once protected people in tropical areas by scaring away colonial invaders , malaria now burdens those same people by scaring investors and other outsiders away . Kdysi malárie obyvatele tropů chránila před nájezdy kolonizátorů , kteří se jí obávali , ale dnes stejným lidem ze stejného důvodu skodí : odhání totiž investory a návstěvníky
Although human lives can be saved by this kind of assistance to the \ poorest of the poor , \ efforts to promote economic development might more effectively focus on other modes of intervention , such as environmental management , housing improvement , applications of residual insecticide , and efforts against the mosquitoes that transmit the infection . Touto pomocí ,, nejchudsím z nejchudsích ` ` se sice daří zachraňovat nemálo lidských životů , proč se vsak nepokusit také o aktivity na podporu hospodářského rozvoje , jež by se mohly cíleněji zaměřit například na ochranu životního prostředí , zkvalitňování bydlení , používání reziduálních insekticidů či způsoby hubení komárů , kteří jsou přenaseči maláriové infekce
Although most Russians do not share this view , Russia is obviously concerned with the security threat that it faces from the South Caucasus - - a threat that escalated sharply during Shevardnadze ' s rule . Ačkoliv většina Rusů tento náhled nesdílí , Rusko je samozřejmě na pozoru před bezpečnostní hrozbou , jíž čelí na jižním Kavkaze - tato hrozba se významně vyostřila během Ševarnadzeho vlády
Although it is impossible to compensate Serbia ’ s people for a wasted , brutal decade , there are advantages in reforming late : Serbs can learn from the mistakes of others . Posledních deset krutých a ztracených let nelze srbskému národu nijak vynahradit ; řekněme však aspoň , že ve zpoždění jejich země lze najít několik výhod : Srbové se totiž mohou učit z chyb ostatních zemí
Although that opportunity has passed , I still think that it will be far easier to address this problem now than , say , in another decade . Přestože tato příležitost minula , myslím , že je stále snazší se s problémem vypořádat teď než například v příští dekádě
Although job growth in October was robust at last , in September there were only 96 ,000 new jobs , 50,000 short of what was needed . Ačkoliv byl nárůst počtu pracovních míst v říjnu konečně silný , v září vzniklo pouze 96000 nových pracovních míst , což je o 50000 méně , než bylo zapotřebí
Alternatively , rising interest rates and a downturn in the real estate market could so weaken consumer demand that the economy slips into recession , squeezing exporters in other countries that depend on the US market . Jinou možností je , že rostoucí úrokové sazby a propad trhu s nemovitostmi oslabí spotřebitelskou poptávku natolik , že ekonomika sklouzne do recese a přiškrtí v ostatních zemích vývozce , kteří závisí na trhu USA
Although most forecasts suggest that oil prices will remain at or slightly below their current level , this is largely due to a perceived moderation of growth in demand , led by a slowing US economy . Třebaže většina prognóz naznačuje , že ceny ropy zůstanou na současné výši nebo mírně poklesnou , plyne to do velké míry ze zaznamenaného zmírnění růstu poptávky , vycházejícího v prvé řadě ze zpomalování ekonomiky USA
Although the numbers were never as rosy as market enthusiasts seemed to think , they did divert attention away from the shaky foundations of the newfound prosperity . Ačkoliv čísla nikdy nebyla tak růžová , jak si tržní nadšenci očividně mysleli , přesto dokázala odvést pozornost od vratkých základů této nově nabyté prosperity
Although America objects strongly , a number of Europeans shrug off any opposition . Přestože má proti tomu Amerika silné výhrady , řada Evropanů odbývá jakoukoliv opozici pokrčením ramen
Although the election ballot will be 40 centimeters long to accommodate all the symbols of the old and new parties , it won ’ t contain the name of even a single candidate . Ačkoliv volební lístek bude 40 centimetrů dlouhý , aby se na něj vešly symboly všech starých i nových stran , nebude obsahovat jméno jediného kandidáta
Although a return to the old discourse about Asian values is unlikely , some Asians may nevertheless reassert their differences on human rights , democracy and governance as memories of the crisis grow distant . Přestože návrat ke starému diskurzu o asijských hodnotách je nepravděpodobný , je možné , že s tím , jak budou vzpomínky na krizi blednout , vrátí se některé asijské země v budoucnu ke svým rozdílným pohledům na lidská práva , demokracii a management
Although little belief exists nowadays in the Wrath of God , even among believers , enemies can be eliminated as a democratic duty . Ačkoli už existuje jen malá víra v \„ hněv Boží “ , i mezi věřícími může být nepřítel eliminován ve jménu demokratické povinnosti
Although the biggest step in monetary union was taken when national currencies became subdivisions of the euro , the arrival of euro notes and coins delivers additional advantages . K největsímu kroku směrem k měnové unii sice doslo , když se národní měny staly pod - součástí eura , ale také faktický příchod euro bankovek a mincí samozřejmě přinásí dalsí výhody
Although various benchmarks were developed over the past five years and an emphasis on structural issues is growing , the gap between rhetoric and achievement remains wide . V posledních pěti letech sice vznikla celá řada srovnávacích metod a strukturálním změnám se přikládá stále větsí význam , propast mezi slovy a činy se vsak nijak nezúžila
Although the dollar has been depreciating for a year , continuing growth in domestic demand will likely push the current account deficit above 5 % of GDP . Přestože se dolar již rok znehodnocuje , trvalý růst poptávky domácností pravděpodobně zvýsí současný účetní deficit nad 5 % HDP
Although the European Court of Justice later declared that decision invalid , the impasse remains . Přestože Evropský soudní dvůr později prohlásil rozhodnutí za neplatné , bezvýchodná situace trvá
Although a long agenda of reforms is beginning to be tackled , first in Germany and , more recently and cautiously , in France , the results are slow in coming and public understanding of the need for change remains limited . Přestože se začíná s plněním dlouhé agendy reforem , prvně v Německu a naposledy a obezřetněji ve Francii , výsledky se dostavují pomalu a porozumění veřejnosti pro nezbytnost změny zůstává omezené
Although the job of maintaining Ukraine ' s democracy is primarily one for Ukrainians , the EU can help if it takes practical steps to reassure Ukrainians that they won ' t be cut off from the rest of Europe . Ačkoliv udržet na Ukrajině demokratické zřízení je především úkol pro Ukrajince , EU jim může pomoci , jestliže učiní praktické kroky , které Ukrajincům dodají důvěru v to , že nebudou odtrženi od zbytku Evropy
Although de Villepin ’ s speeches are more flamboyant than those of most political leaders , the underlying sentiment extends far beyond France . Třebaže de Villepinovy projevy jsou oproti většině politických lídrů plamennější , podhoubí tohoto smýšlení sahá daleko za hranice Francie
Although Japan paid much of the costs of that war by raising domestic taxes , its supportive actions went largely unnoticed . Přestože Japonsko zaplatilo za většinu nákladů na tuto válku zvýšením domácích daní , její podpůrné akce se odehrály bez většího povšimnutí
Although both the Upper and Lower Houses of the Diet created special committees to investigate Constitutional revision - especially Article 9 - change remains hard , for several reasons . Přestože horní i dolní sněmovna parlamentu ustavila zvláštní výbory pro přešetření ústavních změn - především pak článku 9 - , jakákoli změna bude v praxi obtížná , a to z několika důvodů
Although hectored by criminal accusations and the discovery of a Swiss bank account in his name , he is trying to rise above scandal to recapture the presidency . Je sice trestně stíhán a je pravda , že ve Svýcarsku byl objeven bankovní účet vedený na jeho jméno , on však všechny skandály bere s nadhledem a pokouší se znovuzískat prezidentský úřad
Although he avoids talking about it at home , even Kim Jung Il may now believe that \ juche \ is a losing philosophy . Kim Čong - il si už asi uvědomil , že \„ juche “ coby filozofie prohrává , ačkoli doma o tom nemluví
Although it strains belief , in the wake of this human tragedy \ Qiangguo Forum , \ an official website run by China ' s state - run national newspaper The People ' s Daily , displayed dozens of postings from visitors to the site that hailed the terrorist attacks . Jakkoli je to k neuvěření , na oficiálním diskusním serveru Čchien - kuo , který spravuje celostátní deník The People ’ s Daily , se po tragédii objevily desítky vzkazů od návštěvníků , kteří teroristické útoky otevřeně schvalovali
Although internet “ chat ” boards do not in any way form a scientific representation of public feeling in the manner of an opinion poll , they do indicate what some of the most alert and modern of people in China think and feel . Ačkoli internetový \„ chat “ nemůže v žádném případě sloužit jako vědecký podklad pro zhodnocení nálady veřejnosti stejně , jako činí tradiční a erudovaný výzkum veřejného mínění , lze se z nich dozvědět mnohé o tom , co si nejinformovanější a nejmodernější lidé v Číně myslí a co cítí
Although Sweden , for example , would be a net contributor to the EGF , it might well be a net beneficiary of the arrangement as a whole . Třebaže by například Švédsko bylo čistým přispěvatelem do EGF , díky tomuto systému jako celku by zároveň mohlo být čistým příjemcem
Although this movement ended quickly and without incident , the fact that it occurred may be enough to make the regime regret its decision in 1999 to uncork the bottle and provoke , after a decade of dormancy , the unpredictable genie of student activism . Tato vlna sice opadla rychle a bez incidentů , ale už to , že k ní došlo , stačí , aby vláda začala litovat , že v roce 1999 vypustila z láhve nepředvídatelného a deset let spícího džina studentského aktivismu
Although Russia ’ s arms exports have decreased considerably since the Soviet period , its revenue per transaction is now greater because Russian firms have yielded much of the lower - end market to less expensive suppliers like China , India , and other former Soviet bloc allies . Přestože ruských vývozů zbraní od sovětské éry významně ubylo , výnosy Ruska na jednu transakci jsou nyní vyšší , protože ruské firmy přenechaly velkou část podřadnějšího trhu levnějším dodavatelům , jako je Čína , Indie a další bývalí spojenci sovětského bloku
Although few antidepressant drugs have been licensed for pediatric use , rates of prescribing in the under - 18 age group have risen by around 60 % over the past decade , with over a million children and adolescents receiving what are called selective serotonin reuptake inhibitors ( SSRI ’ s ) . Ačkoliv pro použití v pediatrii získalo licenci jen málo antidepresiv , míra jejich předepisování pro věkovou skupinu do 18 let vzrostla za posledních deset let asi o 60 % , když takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ( SSRI ) užívá více než milion dětí a adolescentů
Although genetic factors influence the likelihood of obesity , they cannot explain such massive increases in so short a period of time . I když náchylnost k obezitě máme v genech , nelze její tak masivní nárůst během poměrně krátké doby vysvětlit genetickými faktory
Although we willingly spend massive amounts of money to treat the diseases and health complications that arise when so many people are so overweight , we are reluctant to invest even modestly in strategies that can prevent the underlying problem . Je s podivem , že na jedné straně vynakládáme obrovské částky na léčbu chorob a zdravotních komplikací spojených s nadváhou , ale na druhé straně jen neradi investujeme , byť skromně , do strategií , které mohou vyřešit příčinu
Although the program of the coalition partners shared many points , a contradiction existed concerning Europe . Programy koaličních partnerů se sice ve většině bodů shodovaly , rozdíly však panovaly v evropské otázce
Although this historically unprecedented velocity of change makes generalizations more hazardous than usual , it is safe to say that one basic way in which the world has changed is the manner in which wealth is created . Ačkoliv tato historicky nezvyklá rychlost změn činí jakékoliv jejich zobecnění poněkud nejistým , tedy více než obvykle , je možné celkem bezpečně říci , že jedním ze základních momentů , kde se svět velice změnil , je způsob , kterým je vytvářeno bohatství
Although Abdullah is usually referred to in the West as Saudi Arabia ' s ruler , the debilitated King Fahd ' s six full brothers are the ones who truly represent the real power in the Kingdom . Ačkoli Západ za saúdskoarabského vůdce obvykle považuje Abdulláha , skutečnou moc v království představuje šest neduživých vlastních bratrů krále Fahda
Although most do not support Pakistan ’ s Pervez Musharraf , Egypt ’ s Hosni Mubarak , or the al - Saud family , they see hypocrisy in Western criticism of these leaders that is designed to manipulate and marginalize – after all , the West does not really want to push these regimes too far . Byť většina z nich nepodporuje pákistánského Parvíze Mušarafa , egyptského Husního Mubaraka ani rodinu Saúdovců , západní kritiku těchto lídrů vnímají jako pokrytectví , jehož záměrem je manipulovat a marginalizovat – ostatně , Západ skutečně nechce tyto režimy zahnat příliš daleko
Although the Saudis were not included in President Bush ' s \ axis of evil , \ some American policymakers now view the country as a \ kernel of evil . \ Ačkoli Saúdskou Arábii Bush nezařadil do své \ osy zla \ , někteří američtí politici dnes zemi vidí \ jádro zla \
Although the Hijazis , who are Sunnis but not Wahhabis , are not viewed as heretics , they are marginalized because the Islam they practice has Sufi leanings - - and tolerant Sufiism is anathema to the austerely dogmatic Wahhabis . Přestože se na Hidžázany , kteří jsou sice sunnité , ovšem nikoliv wahábitští , nepohlíží jako na heretiky , jsou marginalizováni proto , že islám , který vyznávají , obsahuje súfijská učení - a tolerantní súfismus je pro upjatě dogmatické wahábity anatématem
Although they constitute only 20 % of the total Saudi population , they form a majority - 75 % - of the population in the oil - rich region . Ačkoliv celkově tvoří 20 % saúdské populace , ve východním regionu bohatém na ropu představují 75 % obyvatelstva
Although the Internet appears to be renewing Islamic pluralism , today ' s online fatwas are non - negotiable orders , not a call for fresh creativity . Ač se zdá , že internet islámský pluralismus oživuje , dnešní online fatwy nejsou výzvami ke svěží tvořivosti , nýbrž nekompromisními příkazy
Although the Saudi ruling family , the al - Saud , is under enormous pressure to follow the example of its neighbors , internal resistance to doing so remains very strong . Ačkoliv vládnoucí rod Saúdů čelí obrovskému tlaku , aby následoval příkladu svých sousedů , vnitřní odpor vůči takovému kroku je i nadále velice silný
Although India ’ s economy is about half the size of the Chinese economy and has a lower growth rate , India is now home to a number of large - and globally competitive - firms . Třebaže je indická ekonomika asi o polovinu menší než čínská a má pomalejší tempo růstu , stala se domovem pro celou řadu velkých – a globálně konkurenceschopných – firem
Although we can and will continue the fight against corruption , we cannot do everything alone . Ačkoli můžeme a budeme i nadále bojovat proti korupci , nezvládneme všechno sami
Although homosexuality remains taboo , gays seem safe . Ačkoliv homosexualita zůstává tabu , zdá se , že gayové jsou v bezpečí
Although this example may suggest that Africans are united against homosexuality , they are not ; gay advocates are simply terrified of speaking out , frightened that their support will be interpreted as an admission that they are gay . Přestože by tento příklad mohl naznačovat , že Afričané jsou v odsudku homosexuality jednotní , není to pravda - zastánci gayů se jednoduše bojí mluvit nahlas ze strachu , že jejich podpora bude chápána jako přiznání toho , že oni sami jsou homosexuální
Although they do serve a useful purpose by keeping other players on their toes and raising efficiency through competition , market participants for the most part avoid them , preferring to do business with the Warren Buffetts – hard - driving businessmen , but known for fair play and creating long - term value . A přestože i oni hrají užitečnou roli , protože nutí ostatní hráče být neustále ve střehu a zvyšují efektivitu prostřednictvím konkurence , účastníci trhu se jim z převážné části vyhýbají a raději dělají obchody s Warreny Buffetty – tvrdými byznysmeny , o nichž je však známo , že hrají fér a vytvářejí dlouhodobé hodnoty
Although businesses are competitive by nature , true entrepreneurs also instinctively collaborate in building new markets : a manufacturer in one country or region seeks marketers , financiers and distributors in other countries and regions . Přestože si firmy ze své podstaty konkurují , skuteční podnikatelé rovněž instinktivně spolupracují při budování nových trhů : výrobce v jedné zemi nebo regionu hledá v jiných zemích a regionech prodejce , investory a distributory
Although the expansion of exports has been dramatic , now accounting for 70 % of China ’ s GDP , it has exerted no pull on other economic sectors , because it has been confined to foreign - owned manufacturing and assembling enterprises . Ačkoliv došlo k dramatickému zvýšení exportu , který dnes představuje 70 % čínského HDP , tento proces nemá žádný vliv na další hospodářské oblasti , protože se omezuje na zahraniční výrobní a montážní podniky
Although the massacre in Tiananmen Square of June 4 , 1989 happened over ten years ago , it has not faded from people ' s memories . Masakr na Tchien - an - menském náměstí se stal 4 . června roku 1989
Although researchers are divided over how many species exist - estimates vary from 5 to 30 million - it appears that four out of every five species is a parasite of some sort . Vědci se sice různí , pokud jde o počet biologických druhů na Zemi – podle některých je to pět milionů , podle jiných až třicet milionů – , přitom se ale shodují , že čtyři z pěti druhů jsou právě cizopasníci
Although the foundation backed by the financier George Soros did not fabricate the Rose Revolution , as Russian nationalists claim , it certainly nurtured , encouraged , and supported democracy ’ s preconditions . Třebaže nadace podporovaná finančníkem Georgem Sorosem růžovou revoluci nevykonstruovala , jak prohlašují ruští nacionalisté , rozhodně o podmínky , jež demokracie vyžaduje , pečovala , stimulovala je a pomáhala jim

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Douglas Horton Although it is generally known, I think it's about time to announce that I was born at a very early age.
Charles de Secondat Although born in a prosperous realm, we did not believe that its boundaries should limit our knowledge, and that the lore of the East should alone enlighten us.
George Whitefield Although believers by nature, are far from God, and children of wrath, even as others, yet it is amazing to think how nigh they are brought to him again by the blood of Jesus Christ.
Nagarjuna Although you may spend your life killing, You will not exhaust all your foes. But if you quell your own anger, your real enemy will be slain.
Nicolaus Copernicus Although all the good arts serve to draw man's mind away from vices and lead it toward better things, this function can be more fully performed by this art, which also provides extraordinary intellectual pleasure.
Fritz Sauckel Although as a sailor I despised politics - for I loved my sailor's life and still love it today - conditions forced me to take up a definite attitude towards political problems.
Martha Beck Although beauty may be in the eye of the beholder, the feeling of being beautiful exists solely in the mind of the beheld.
William Shatner Although I'm a business major out of McGill University, I know nothing... but then I found out much later in life, nobody knows anything.
Michael Sheen Although my family - parents and sister - all work in the personnel management business, their real passion is performing, amateur operatic societies and so on.
Mike Ferguson Although the war in which you fought took place more than half-a-century ago, your courage, your sacrifice and your patriotism reaches through the decades and inspires us today.
Lisa Loeb Although my dad was a doctor, we weren't necessarily a super-artsy family. We were just a classic, traditional family who got to take a lot of piano lessons and became a bunch of musicians.
Jamie Redknapp Although my dad Harry is the manager of West Ham, we get on very well.
Toni Braxton Although becoming a singer was my plan A after first hearing Whitney Houston when I was 17, I started off with plan B by going to the teacher-training college that my dad went to. It was a slow coming of age.
Barbara Kruger Although my art work was heavily informed by my design work on a formal and visual level, as regards meaning and content the two practices parted ways.
Ed Markey Although children are only 24 percent of the population, they're 100 percent of our future and we cannot afford to provide any child with a substandard education.
Leonardo da Vinci Although nature commences with reason and ends in experience it is necessary for us to do the opposite, that is to commence with experience and from this to proceed to investigate the reason.
Greg Anderson Although our inattention can contribute to our lack of total well-being, we also have the power to choose positive behaviors and responses. In that choice we change our every experience of life!
Ingrid Newkirk Although we have, in theory, abolished human slavery, recognized women's rights, and stopped child labor, we continue to enslave other species who, if we simply pay attention, show quite clearly that they experience parental love, pain, and the desire for freedom, just as we do.
Denis Diderot Although a man may wear fine clothing, if he lives peacefully and is good, self-possessed, has faith and is pure and if he does not hurt any living being, he is a holy man.
Michael Sheen Although my family - parents and sister - all work in the personnel management business, their real passion is performing, amateur operatic societies and so on.
Tom Sizemore Although I get so much fan mail from Great Britain, tell me, am I more famous there than Michael Madsen?
Theodore Bikel Although I am deeply grateful to a great many people, I forgo the temptation of naming them for fear that I might slight any by omission.
Ingrid Newkirk Although we have, in theory, abolished human slavery, recognized women's rights, and stopped child labor, we continue to enslave other species who, if we simply pay attention, show quite clearly that they experience parental love, pain, and the desire for freedom, just as we do.
Black Kettle Although the troops have struck us, we throw it all behind and are glad to meet you in peace and friendship.
Ed Markey Although children are only 24 percent of the population, they're 100 percent of our future and we cannot afford to provide any child with a substandard education.
Lucy Powell Although my seat is a contest between Labour and the Lib Dems, it could well make the difference between a Labour and a Tory government at the next election. In terms of international development, this choice is a very clear one.
Mario Batali Although the skills aren't hard to learn, finding the happiness and finding the satisfaction and finding fulfillment in continuously serving somebody else something good to eat, is what makes a really good restaurant.
Anna Pavlova Although one may fail to find happiness in theatrical life, one never wishes to give it up after having once tasted its fruits.
Letty Cottin Pogrebin Although Freud said happiness is composed of love and work, reality often forces us to choose love or work.
James K. Polk Although... the Chief Magistrate must almost of necessity be chosen by a party and stand pledged to its principles and measures, yet in his official action he should not be the President of a party only, but of the whole people of the United States.
Annie Lennox Although I have lived in London, I have never really considered London my home because it was always going to be a stopping-off point for me, and it has been too.
Justin Halpern Although Kurt Vonnegut may not be considered a humor writer, 'Breakfast of Champions' is one of the funniest books I've ever read.
Lara St. John Although I do not have a family, I have eyes, ears and imagination, and know, as most people know, that the importance of one's children is paramount.
Bob Kane Although Bill Finger literally typed the scripts in the early days, he wrote the scripts from ideas that we mutually collaborated on. Many of the unique concepts and story twists also came from my own fertile imagination.
Matt Walsh Although I do use some of my psychology training in comedy, but it's more like pop psychology, not a course of treatment or anything. To me, it's more like social intelligence.
Jean-Jacques Rousseau Although modesty is natural to man, it is not natural to children. Modesty only begins with the knowledge of evil.
Franz Grillparzer Although your knowledge is weak and small, you need not be silent: since you cannot be judges be at least witnesses.
Charles de Secondat Although born in a prosperous realm, we did not believe that its boundaries should limit our knowledge, and that the lore of the East should alone enlighten us.
James Lafferty Although we hardly see each other off the set, Joy and I get along well when we do. As far as the marriage between Nathan and Haley, I think they are young and will see the reality of the situation eventually.
Chris Van Hollen Although awareness of cancer's prevalence in the United States improves and medical advances in the field abound, pancreatic cancer has largely been absent from the list of major success stories.
Joseph Smith, Jr. Although I do wrong, I do not the wrongs that I am charged with doing the wrong that I do is through the frailty of human nature, like other men. No man lives without fault.
Dean Koontz Although charismatic, James Dean is no Harrison Ford. In the majority of his movies, sooner or later he got the crap beaten out of him.
Toru Takemitsu Although I am basically self taught, I consider Debussy my teacher - the most important elements are colour, light and shadow.
Eric Clapton Although they can do it all the time, you know, they're far better than me, on a musically, on a theoretical music level. You know, they're out of my league.
Leonardo da Vinci Although nature commences with reason and ends in experience it is necessary for us to do the opposite, that is to commence with experience and from this to proceed to investigate the reason.
Karl Von Clausewitz Although our intellect always longs for clarity and certainty, our nature often finds uncertainty fascinating.
Joseph Smith, Jr. Although I do wrong, I do not the wrongs that I am charged with doing the wrong that I do is through the frailty of human nature, like other men. No man lives without fault.
Camille Paglia Although I'm an atheist who believes only in great nature, I recognize the spiritual richness and grandeur of the Roman Catholicism in which I was raised.
George Whitefield Although believers by nature, are far from God, and children of wrath, even as others, yet it is amazing to think how nigh they are brought to him again by the blood of Jesus Christ.
Mike Ferguson Although the war in which you fought took place more than half-a-century ago, your courage, your sacrifice and your patriotism reaches through the decades and inspires us today.
Ulysses S. Grant Although a soldier by profession, I have never felt any sort of fondness for war, and I have never advocated it, except as a means of peace.
Fritz Sauckel Although as a sailor I despised politics - for I loved my sailor's life and still love it today - conditions forced me to take up a definite attitude towards political problems.
Greg Anderson Although our inattention can contribute to our lack of total well-being, we also have the power to choose positive behaviors and responses. In that choice we change our every experience of life!
Greg Anderson Although our inattention can contribute to our lack of total well-being, we also have the power to choose positive behaviors and responses. In that choice we change our every experience of life!
Ron Fournier Although we were never pals and occasionally butted heads, my relationship with Clinton and his wife, Hillary, made me a better journalist.
Nicole Scherzinger Although religion was around me my whole life I never felt it was forced upon me. It is my centring, my grounding, the soul of me. I feel I'm nothing without it.
Lou Diamond Phillips Although a lot of pain for a little screen time Shaving legs, waxing eyebrows, high heels, trying to put on a bra, losing weight because women's clothes are SO revealing - Ladies you have my respect.
Philippa Gregory Although some people think I am a romantic novelist I have always thought of myself as a rather gritty radical historian.
Bill Gates Although I don't have a prescription for what others should do, I know I have been very fortunate and feel a responsibility to give back to society in a very significant way.
Dennis Prager Although images of perfection in people's personal lives can cause unhappiness, images of perfect societies - utopian images - can cause monstrous evil. In fact, forcefully changing society to conform to societal images was the greatest cause of evil in the twentieth century.
Jonathan Swift Although men are accused of not knowing their own weakness, yet perhaps few know their own strength. It is in men as in soils, where sometimes there is a vein of gold which the owner knows not of.
Sextus Propertius Although strength should fail, the effort will deserve praise. In great enterprises the attempt is enough.
Randy Neugebauer Although housing sales and starts have cooled to more typical levels, the housing market remains strong and sound. Without the expansion of homeownership and the strength of our housing market, our nation would not have the economic growth we are experiencing today.
Vera Wang Although in skating you compete with other people, anyone who achieves a certain level of success is first and foremost competing against themselves. And for me the idea that I could always do better, learn more, learn faster, is something that came from skating. But I carried that with me for the rest of my life.
David Chalmers Although I'm Australian, I find myself much more in sympathy with the Austrian version!
Toru Takemitsu Although I am basically self taught, I consider Debussy my teacher - the most important elements are colour, light and shadow.
Jung Chang Although my book is banned I am still allowed to go to China and travel. There is no longer the kind of control that Mao used to have-there have been deep fundamental changes in society.
Julia Leigh Although filmmaking is collaborative and involves trust, ultimately it is the director who holds the whole picture together in their head.
Ulysses S. Grant Although a soldier by profession, I have never felt any sort of fondness for war, and I have never advocated it, except as a means of peace.
Mary Astell Although it has been said by men of more wit than wisdom, and perhaps more malice than either, that women are naturally incapable of acting prudently, or that they are necessarily determined to folly, I must by no means grant it.