Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

ALE


In dictionary for phrase ALE was found total 8 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
ale anglické světlé pivo
ale pivo
ale pivo CHEMISTRY
ale světlé pivo CHEMISTRY
ale vynucení zásad na aplikační vrstvě IT
Ale Pivo GB
Ale Pivo
ALE Sdružení pro liberální výchovu a vzdělávání English-Czech dictionary of school abbreviations

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
ALE ALE

Definition:

AleAn intoxicating liquor made from an infusion of malt by fermentation and the addition of a bitter, usually hops.
AleA festival in English country places, so called from the liquor drunk.

Synonyms:

beer,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 1
(noun) beer (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: ALE

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. beer (usu. as a trade word). [OE alu, = ON æl],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Alexei Arbatov Alexei Arbatov
Alexei Arbatov is deputy chairman of the State Duma Defense Committee of the Russian Federation . Alexej Arbatov je místopředseda obranného výboru Státní dumy Ruské federace
Alexey Bukalov is bureau chief for “ Itar - Tass ” in Rome . Alexej Bukalov je vedoucím římské kanceláře tiskové agentury Itar - Tass
Alexei Bukalov is bureau chief for ` ` Itar - Tass ' ' in Rome . Aleksej Bukalov je vedoucím římské kanceláře agentury Itar - Tass
Alexey Bukalov , the ITAR - TASS bureau chief in Rome , has covered Vatican affairs for more than 10 years . Alexej Bukalov , vedoucí římské kanceláře tiskové agentury ITAR - TASS , informuje o vatikánských událostech už více než deset let
Alejandro Izquierdo is a research economist at the InterAmerican Development Bank . Alejandro Izquierdo pracuje jako výzkumný ekonom v Interamerické rozvojové bance
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Aleksa Djilas has taught political science at Harvard and the University of Belgrade . Aleksa Djilas přednášel politologii na Harvardské a Bělehradské univerzitě
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Aleksa Djilas is the son of the great dissident Milovan Djilas and a former fellow of Harvard University . Aleksa Djilas , syn významného disidenta Milovana Djilase a autor knihy \„ Popřená země “ , do roku 1993 působil na Harvardské univerzitě
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Aleksa Djilas is the son of Yugoslavia ' s great dissident Milovan Djilas , and a former fellow of Harvard University . Aleksa Djilas je synem významného jugoslávského disidenta Milovana Djilase , který dříve vyučoval na Harvardově univerzitě
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Aleksa Djilas is the son of Yugoslavia ' s great dissident , Milovan Djilas , and a former fellow of Harvard University . Aleksa Djilas , syn významného jugoslávského disidenta Milovana Djilase , vyučoval na Harvardově univerzitě
Alejandro Foxley , Chile ' s first finance Minister after the return of democracy in 1990 , and one of the architects of the country ' s extraordinary economic success , is another ideal candidate to lead the IMF . Dalším ideálním kandidátem do čela MMF je pan Alejandro Foxley , první ministr financí Chile po návratu země k demokracii v roce 1990 a jeden z architektů jejího mimořádného hospodářského úspěchu
Alexander Etkind Alexander Etkind
Alexander Etkind is Professor of Sociology at the European University , Saint Petersburg . Alexander Etkind je profesorem sociologie na Evropské univerzitě v Petrohradu
Alexander Etkind Alexander Etkind
Alexander Etkind is Professor of Sociology at the European University , St . Alexandr Etkind vyučuje sociologii na Evropské univerzitě v Petrohradu
Alexander Etkind Alexander Etkind
Alexander Etkind is Dean of Political Science and Sociology at the European University , Saint Petersburg , Russia . Alexandr Etkind je děkanem fakulty politologie a sociologie Evropské univerzity v ruském Petrohradu
Alexander Etkind Alexander Etkind
Alexander Etkind teaches Russian Studies at Cambridge University . Alexander Etkind vyučuje rusistiku na Cambridgeské univerzitě
Alexander Etkind Alexander Etkind
Alexander Golts Alexander Golts
Alexander Rukshin , chief of the General Staff ' s main operative directorate , spoke of the need for modernization of command and control systems in preparation for such a war . Alexander Ruksin , velitel hlavního operačního ředitelství generálního stábu , hovořil o potřebě modernizace velení a kontrolních systémů jako o přípravě na takovou válku
Alexander Golts Alexander Golts
Alexander Golts is a Russian military analyst and deputy editor of Ezhenedelny Zhurnal . Alexandr Golc je ruským vojenským analytikem a zástupcem šéfredaktora listu Ježenedělnyj Žurnal
Aleksander Kwasniewski Aleksander Kwasniewski
Aleksander Kwasniewski is President of Poland . Aleksander Kwasniewski je polským prezidentem
Alexander Livshits Alexander Livshits
Alexander Livshits is former Vice Premier and former Finance Minister of Russia . Alexander Livshits je bývalým místopředsedou vlády a bývalým ministrem financí Ruska
Alexander Livshits Alexander Livshits
Aleksey Malashenko Aleksey Malashenko
Alexey Malashenko is a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace , Moscow , and the author ( with Dmitri Trenin ) of \ The Time of the South : Russia in Chechnya , Chechnya in Russia . \ Alexej Malašenko je vědeckým pracovníkem v moskevské Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír a společně s Dmitrijem Treninem napsal knihu ,, Éra jihu : Rusko v Čečensku , Čečensko v Rusku . \
Aleksey Malashenko Aleksey Malashenko
Aleksey Malashenko is an Islam expert with the Carnegie Center in Moscow . Alexej Malašenko je odborníkem na islám při Carnegieho centru v Moskvě
ALESSANDRIA , ITALY – Tax evasion is a global scourge . ALESSANDRIA , ITÁLIE – Daňové úniky jsou celosvětovou metlou
Alexander Muzykantsky is Chairman of the Department of World Politics , Moscow State University . Alexandr Muzykantskij je vedoucím katedry světové politiky na Moskevské státní univerzitě
Alexis de Toqueville claimed that unfulfilled hopes lie at the basis of every revolution , that every revolution is engendered by disillusion caused by exaggerated expectations . Alexis de Tocqueville tvrdil , že nenaplněné naděje jsou základem každé revoluce a že každou revoluci ohrožuje deziluze zapříčiněná přehnanými očekáváními
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
Aleksander Smolar is President of the Stefan Batory Foundation in Warsaw and a former chief advisor to Prime Minister Tadeusz Mazowiecki . Aleskander Smolar je prezidentem varšavské Nadace Stefana Batoryho a bývalým hlavním poradcem ministerského předsedy Tadeusze Mazowieckeho
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
Aleksander Smolar is President of the Stefan Batory Foundation , Warsaw and a former advisor to former Prime Minister Tadeusz Mazowiecki . Aleksander Smolar je předsedou Bátoryho nadace ve Varšavě a bývalým poradcem bývalého polského premiéra Tadeusze Mazowieckého
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
Aleksander Smolar is President of the Stefan Batory Foundation , Warsaw , and Senior Researcher at the Centre National de la Recherche Scientifique , Paris . Aleksander Smolar je předsedou varšavské Nadace Stefana Batoryho a výzkumným pracovníkem při Centre National de la Recherche Scientifique v Paříži
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
Aleksander Smolar is President of the Stefan Batory Foundation in Warsaw and Senior Researcher at the Centre National de la Recherche Scientifique in Paris . Aleksander Smolar je předsedou varšavské Nadace Štěpána Báthoryho a výzkumným pracovníkem při Centre National de la Recherche Scientifique v Paříži
Alexander Tomasz Alexander Tomasz
Alexander Tomasz is Director of the Microbiology Laboratory , Rockefeller University , New York . Alexander Tomasz je ředitelem mikrobiologické laboratoře při Rockefellerově univerzitě v New Yorku
Alexander Menshikov , Peter the Great ' s minister , understood the impossibility of winning the fight against corruption . Alexandr Menšikov , pastor Petra Velikého , chápal nemožnost vítězství v boji s korupcí
Alexis de Tocqueville warned that the most dangerous time for any authoritarian regime is when it reforms . Alexis de Tocqueville upozornil na to , že autoritářský režim prochází nejméně bezpečným obdobím , když se reformuje
Ale já byl opatrný. But I was careful.
Ale neměl jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale neměla jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale nebál jsem se. But I wasn't afraid.
Ale nebála jsem se. But I wasn't afraid.
Ale, nebuď takový. Oh, don't be like that.
Ale já byl opatrný. But I was careful.
Ale neměl jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale neměla jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale nebál jsem se. But I wasn't afraid.
Ale nebála jsem se. But I wasn't afraid.
Ale, nebuď takový. Oh, don't be like that.
Ale já byl opatrný. But I was careful.
Ale neměl jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale neměla jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale nebál jsem se. But I wasn't afraid.
Ale nebála jsem se. But I wasn't afraid.
Ale, nebuď takový. Oh, don't be like that.
Ale no tak, to opravdu nemyslíš vážně! Come on, you really don't mean that!
Alespoň máme střechu nad hlavou. At least we have a roof over our heads.

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
ale nounan English country festival at which ale is the principal beverage

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Horace Walpole Alexander at the head of the world never tasted the true pleasure that boys of his own age have enjoyed at the head of a school.
Gael Garcia Bernal Alexander Gonzalez Inarritu is a great director. He's the one I first worked with. He's amazing.