Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

AL


In dictionary for phrase AL was found total 6 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
Al anglické křestní jméno
Al hliník n:
Ål Úhoř
AL Al
Al Hliník
AL Mimořádný lektor English-Czech dictionary of school abbreviations

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
AL

Definition:

AlAll.
AlAlthough; if.

Synonyms:

Camellia State, Alabama, AL, Heart of Dixie, aluminum, atomic number 13, aluminium, Al,
aluminum, aluminium, atomic number 13, Alabama, Heart of Dixie, Camellia State, Al, American state, metal, metallic element,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 2
(noun) aluminum|aluminium|Al|atomic number 13|metallic element (generic term)|metal (generic term)
(noun) Alabama|Heart of Dixie|Camellia State|AL|American state (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: AL

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

abbr. US Alabama (in official postal use)., symb. Chem. the element aluminium.,

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Although the US viewed Musharraf as an agent of change , he has never achieved domestic political legitimacy , and his policies were seen as rife with contradictions . Ačkoliv USA pokládaly Mušarafa za garanta změn , nikdy nedosáhl domácí politické legitimity a jeho politika byla vnímána jako plná rozporů
Although regional in scope and with a colorful international board of advisors , the Tharwa Project ( Tharwa means wealth in Arabic ) is based in Damascus and will be run from there . Ač je rozsahem regionální a má pestrý mezinárodní výbor poradců , Projekt Tharwa ( Tharwa v arabštině znamená bohatství ) sídlí v Damašku a bude odtud řízen
Although he has opened Syria ’ s border to jihadists and has allowed Saddam ’ s supporters to operate freely there , that choice may not be entirely his . Přestože syrskou hranici otevřel džihádistům a Saddámovým přívržencům tu dovolil volně působit , toto rozhodnutí nemusí být tak docela jeho
Although he was elected to the Palestinian Legislative Council in 1996 , Barghouti ’ s reputation soared when the current Intifada began in September 2000 . Přestože byl Barghútí už v roce 1996 zvolen do Palestinské zákonodárné rady , jeho reputace prudce stoupla , když v srpnu 2000 začala současná intifáda
Although Hamas has been weakened by Israel ’ s targeted assassinations of Sheik Ahmad Yassin and Abdel - Aziz Rantisi , it retains strong military capabilities and popular support ranging between 25 - 30 % , making it the second leading faction in the West Bank and Gaza . Přestože je Hamás oslaben izraelskými cílenými atentáty na šejka Ahmeda Jasína a Abdala Azíze Rantisího , uchovává si značnou vojenskou sílu a lidovou podporu mezi 25 až 30 % , takže jde o druhou nejsilnější frakci na Západním břehu a v Gaze
Although Hamas is boycotting the election , many Hamas sympathizers will vote for the candidate most committed to defending the Palestinians ’ core demands . Ač Hamás volby bojkotuje , mnozí jeho sympatizanti budou volit toho kandidáta , který bude mít nejvíc odhodlání bránit stěžejní požadavky Palestinců
Although the Legislative Council passed the election law in its third and final reading , Abbas rejected it , a decision that falls within his presidential prerogatives . Palestinský zákonodárný sbor schválil volební zákon ve třetím čtení , ale Abbás ho odmítl , na kteréžto rozhodnutí má jako prezident právo
Although the formula supported by Abbas would benefit all Palestinian political parities and groups , Hamas has its own agenda . Přestože z konceptu podporovaného Abbásem budou těžit všechny palestinské politické strany a uskupení , Hamás má vlastní plány
All of this is designed to reinforce one point : the Gaza withdrawal belongs to Hamas . Cílem toho všeho je posílit jediné tvrzení : totiž že o stahování z Gazy se zasloužil Hamás
Although Hamas has said that it would seek such a coalition , Fatah ’ s humiliating defeat has left it with little credibility as a governing partner . Přestože se Hamas nechal slyšet , že o takovou koalici bude usilovat , Fatah coby partner ve vládě přišel pokořující porážkou o věrohodnost
Although Hamas has ruled this out , it has shown no hesitation to use heavy force against its opponents . Třebaže to Hamas vyloučil , prokázal zároveň , že neváhá proti svým oponentům použít tvrdou sílu
Although internal division harms Palestinians ’ national interest , it is unlikely amid mutual accusations and incitements that dialogue between Fatah and Hamas will be conducted soon . Ačkoliv vnitřní rozkol škodí národním zájmům Palestinců , v atmosféře vzájemného obviňování a štvaní je nepravděpodobné , že se dialog mezi Fatáhem a Hamásem v brzké době uskuteční
Although the overwhelming majority of Palestinians reject the use of force to settle this power struggle , many welcome the change in Gaza , where Hamas has cleared the streets of armed militias and restored some law and order . Třebaže drtivá většina Palestinců odmítá , aby se tento mocenský boj vyřešil s použitím síly , mnozí z nich vítají změnu v Gaze , kde Hamás vyčistil ulice od ozbrojených milicí a obnovil alespoň nějaký zákon a pořádek
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
Also , the private nature of contracts between an American university and its professors creates healthy competition for talent and a flexible and efficient market for scientists . Soukromoprávní povaha smluv mezi americkými univerzitami a jejich profesory vytváří zdravou soutěž mezi nadanými jedinci a pružný a účinný trh pro vědce
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
All of this generates a vicious circle : the stronger the political power of pensioners and of older workers , the greater the pressure on government to shorten working lives and increase pension benefits . To vse vytváří začarovaný kruh : čím větsí je politická moc penzistů a starsích zaměstnanců , tím vyssí je tlak na vládu , aby snížila povinný počet odpracovaných let a zvýsila penzijní dávky
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomiky na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomiky na Bocconiho univerzitě v Miláně
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Alstom in particular and France in general should not be an exception and should be held to the same standards . Francie jako celek a firma Alstom obzvláště by neměly být výjimkou a měly by se držet stejných měřítek
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Alberto Alesina Alberto Alesina
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and the co - author of Fighting Poverty in the US and Europe : A World of Difference ( Oxford University Press ) . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě a spoluautorem knihy Boj s chudobou v USA a v Evropě : Svět odlišnosti ( Oxford University Press )
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Alberto Alesina Alberto Alesina
Although some Americans always like to boast about their superior work ethic , this disparity in working hours between the US and Europe has not always existed . Přestože se někteří Američané vždy rádi chlubí svou lepší pracovní morálkou , nepoměr v počtu odpracovaných hodin mezi USA a Evropou neexistuje odjakživa
Also , goods market regulations favor incumbent firms and discourage new entrants : while firm profits in Europe are high , investment is not , at least when compared to the US . Navíc je tady regulace trhů , která favorizuje existující subjekty a odrazuje nově příchozí firmy : zisky evropských firem jsou tedy vysoké , investice však už ne , alespoň ve srovnání s Amerikou ne
Also the trend in the number of citations per article ( an important indicator of research quality ) is rising : + 3 % in Europe in the 1990 ' s , while it remained flat in the US . Roste rovněž počet citací na jeden článek ( což je významný indikátor kvality výzkumu ) : za 90 . léta došlo v Evropě ke zvýšení o 3 % , zatímco v Americe zůstalo toto číslo beze změny
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Although this included a one - time charge for bank restructuring costs , this year the deficit will close above 6 % of GDP . Přestože to zahrnovalo jednorázový výdaj za bankovní restrukturalizaci , letos se deficit vyšplhá přes 6 % HDP
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Alberto Alesina Alberto Alesina Francesco Giavazzi
All the rest is false . Zbytek je nepravda
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
Although the UK remains very close to its transatlantic ally , France is extremely critical , regardless of the color of its government . Ačkoli Británie se svého transatlantického spojence drží , Francie má bez ohledu na barvu své vlády značně kritický postoj
Alternatively , taking a strong position based on , say , majority voting within the EU may lead to very strained relations between member states . Naopak přijetí rozhodného , silného postoje , podloženého například většinovým hlasováním v rámci EU , by mohl vést k velmi napjatým vztahům mezi samotnými členskými zeměmi EU
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
Although these protests grab headlines , a new and perhaps even more insidious threat to world trade has quietly taken shape over recent years : so called “ open sectoralism , ” or the practice of negotiating access to foreign markets on a selective , industry - by - industry basis . Tyto protesty se sice dostanou do titulků , ale v posledních letech se zcela v tichosti zformovala nová a ještě zákeřnější hrozba : takzvaný „ otevřený sektoralismus “ čili vyjednávání vstupu na cizí trhy na selektivním základě podle jednotlivých průmyslových odvětví
Although anti - Semitism never changes its goal - to attack Jews - it does change its face , its strategy , its rationalizations , even its vocabulary . Antisemitismus sice nemění svůj cíl - útočit na židy - , ovšem mění svou tvář , svou strategii , svou organizaci a dokonce svůj slovník
Although reports have so far not implicated Annan directly , his management failures are abundantly clear . Ačkoliv příslušné zprávy zatím nehovoří přímo o Annanovi , selhání jeho managementu jsou naprosto očividná
Ali Ahmad practices Sharia law in Kano , where he also teaches law at Bayero University , Kano , Nigeria . Ali Ahmad provozuje praxi práva šaría v nigerijském městě Kano a vyučuje na tamní Univerzitě Bayero
Although they pay lip service to a continued shedding of extraneous businesses , the chaebol still resist complete rationalization , claiming that they cannot rid themselves of excess capacity so long as they maintain excess employment . Ačkoliv ale chaeboly přislíbily , že budou pokračovat ve zbavování se vedlejších či doplňkových podniků , v zásadě stále odolávají komplexní racionalizaci , přičemž se dovolávají toho , že se nemohou zbavit nadbytečných výrobních kapacit , dokud budou muset udržovat nadbytečnou zaměstnanost
All sides realize that failure to achieve this would most likely result in a nuclear chain reaction with Japan , South Korea , and perhaps even Taiwan embarking on their own nuclear weapons development programs . Všechny strany si uvědomují , že neúspěch této snahy by s největší pravděpodobností vyústil v jadernou řetězovou reakci za účasti Japonska , Jihokorejské republiky a možná i Tchaj - wanu , které by nastartovaly vlastní program vývoje jaderných zbraní
Albert Rohan is a former Director - General of Austria ’ s Foreign Ministry . Albert Rohan je bývalým generálním tajemníkem rakouského ministerstva zahraničí
Although the EU ’ s main failings are strategic , there are also some institutional barriers to European influence in the world . Přestože hlavní selhání EU jsou strategická , existují také některé institucionální bariéry evropského vlivu ve světě
Although the restaurant interior had completely changed since then , its decorative themes remained the same . Přestože se interiér restaurace od té doby úplně proměnil , dekorační motivy zůstaly stejné
All charges against them were dismissed . Veškerá obvinění proti nim byla stažena
All of them were members of the congregation of St . Vandalové měli vskutku vlivné ochránce
Almost none of the writers had seen the exhibition - most had signed form letters . Téměř žádný z pisatelů přitom výstavu nezhlédl - většina jich pouze podepsala předtištěný dopis
Alberto Alesina is professor of economics at Harvard University . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské universitě
Alberto Alesina Alberto Alesina
Alberto Alesina is professor of economics at Harvard University , and Francesco Giavazzi is professor of economics at MIT . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvadské universitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na MIT
Alberto Alesina Alberto Alesina
Alberto Alesina is professor of economics at Harvard University . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
Alberto Alesina Alberto Alesina
Alberto Alesina is a professor of economics at Harvard University . Alberto Alesina – profesor ekonomie , Harvardská univerzita
Alberto Alesina is professor of economics at Harvard ; Roberto Perotti is professor of economics at Columbia . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské universitě ; Roberto Perotti je profesorem ekonomie na Kolumbijské universitě
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Ignazio Angeloni is Deputy Director General of Research at the European Central Bank . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Ignazio Angeloni je zástupcem generálního ředitele výzkumu v Evropské centrální bance
Although differences undoubtedly exist , the ethical principles by which historical human rights violations should be treated in reconstructing democracy are the same . Přestože rozdílům se zřejmě nelze vyhnout , etické principy , na jejichž základě by se jednotlivé případy porušování lidských práv při obnově demokracie měly řešit , musí být všude stejné
All reconstruction plans depend in the long run on the ability of Iraq to export oil in large quantities . Veškeré plány rekonstrukce spoléhají v dlouhodobém horizontu na schopnost Iráku vyvážet velké objemy ropy
All the ingredients of a constitution - values , principles , the rights of citizens , the competencies of the Union and its constituent institutions , etc - were included . Bylo v ní vše , co má taková ústava mít : hodnoty , principy , práva občanů , kompetence Unie a jejích institucí , atd
Alexei Arbatov Alexei Arbatov
All have spotlighted the looming Anti - Ballistic Missile Treaty ( ABM ) problem . Všechny se točily kolem jednoho stále zřetelnějšího problému : smlouvy ABM o protiraketových střelách
Alexei Arbatov is deputy chairman of the State Duma Defense Committee of the Russian Federation . Alexej Arbatov je místopředseda obranného výboru Státní dumy Ruské federace
Although Latin America is basking in this historic rejection of military dictatorship , it is a mistake to consider democracy a done deal . Přestože i Latinská Amerika se vyhřívá v tomto historickém odmítnutí vojenských diktatur , bylo by chybou považovat demokracii za hotovou věc
Although Africa and South Asia suffer much higher rates of poverty , Latin America has the ignoble distinction of incorporating the greatest economic and social inequality within its societies . Afrika a jižní Asie sice vykazují mnohem vyšší míru chudoby , ale Latinská Amerika má smutné prvenství v nejvyšší míře sociální a ekonomické nerovnosti v rámci společnosti
Although such incidents reveal a troubling level of mistrust between the Chinese and Japanese that is not merely a product of media coverage , it is noteworthy that both governments have worked consistently , diligently , and with considerable success to resolve such problems and contain their political fallout . Ačkoliv tyto udà ¡ losti odhalujà ­ znepokojují cà ­ mà ­ ru nedůvěry mezi Čà ­ ňany a Japonci , jeÅ ¾ nenà ­ pouze vý tvorem medià ¡lní ho pokrytà ­ , stojà ­ za povÅ¡imnutà ­ , Å ¾ e obě vlà ¡ dy trvale , pilně a se značnà ½ m úspěchem spolupracujà ­ na rozřeÅ¡enà ­ těchto potà ­Å¾Ã ­ a na zmà ­ rňovánà ­ jejich politickà © ho dopadu
All of these changes mark the beginning of the end of the era of the oligarchs , ushered in with the presidential elections of 1996 . Všechny tyto změny označují začátek konce éry oligarchie , jenž byla nastolena prezidentskými volbami roku 1996
All three factions applaud the downfalls of media oligarchs Boris Berezovsky and Vladimir Gusinsky , but for different reasons . Všechny tři frakce s uspokojením přivítaly pád mediálních oligarchů Borise Berezovského a Vladimira Gusinského , třebaže každá z jiného důvodu
Although foreigners often idealize Sweden ' s welfare state , its economy has been losing ground steadily for 30 years . Přestože si cizinci často švédský sociální stát idealizují , jeho ekonomika vytrvale už třicet let ztrácí půdu pod nohama
Although this stance cost the Social Democrats many votes , it was hardly enough to offset their main electoral advantage : the unseemly control over key public goods that the party has accumulated during its long incumbency . Přestože tento postoj stál sociální demokraty mnoho hlasů , bylo to stěží dost na kompenzování jejich hlavní volební výhody : nepatřičné kontroly klíčových veřejných statků , které strana nashromáždila za dlouhou dobu u moci
Alas , instead of adapting tried and tested mechanisms , various CIS countries invent ever more complex schemes , such as the five - state Customs Union , which was renamed the Eurasian Economic Community last year , when its failure became evident . Některé členské země SNS se bohužel místo adaptace vyzkoušených mechanismů snaží vynalézt stále složitější plány , například Celní unii pěti států , která se loni přejmenovala na Eurasijské hospodářské společenství , když se začal jasně vyjevovat její neúspěch
All twelve CIS countries had a currency union in 1992 and 1993 . Všech dvanáct zemí SNS mělo měnovou unii v roce 1992 a 1993
Alas , Putin ' s success may lead to his downfall . Želbohu , Putinův úspěch může vést k jeho pádu
Alas , if they are allowed to run the show , Ukraine might face more redistribution of fortunes than cleansing of corruption , letting the revolutionary public down . Kdyby jim však bylo umožněno převzít otěže , mohla by se Ukrajina dočkat spíše přerozdělování majetku než skutečné reformy
Although corruption is pervasive , no top official has been prosecuted . Byť je korupce všudypřítomná , žádný vysoce postavený úředník nebyl dosud stíhán
Although corruption has been declining in most of the former Soviet Union , it has surged in Russia since 2004 , becoming more rationalized and concentrated . Ačkoliv ve většině států bývalého Sovětského svazu korupce klesá , v Rusku se od roku 2004 zvýšila a stala se racionalizovanější a koncentrovanější
Alas , Timoshenko was ousted before she could reform the coal industry , which is profoundly criminalized by state subsidies . Timošenková však stejně nakonec musela vládu opustit , ještě než stačila reformovat uhelný průmysl , který je díky státním dotacím hotovou líhní hospodářského zločinu
Alliance between the three pillars of the regime – the Army , the Ba ’ ath Party and the Alawite clans – seems capable of guaranteeing a smooth transition . Spojenectví mezi třemi pilíři státního zřízení – armádou , stranou Baas a alavitskými klany – se zdá být způsobilou zárukou hladké transformace
Although this was still merely verbiage , it was novel language for a Likud prime minister . Ačkoliv se stále jednalo pouze o rétoriku , u premiéra ze strany Likud šlo o zcela nový jazyk
All of this has radically altered Israel ' s domestic political map . Celá záležitost radikálně proměnila vnitropolitickou mapu Izraele
Although overwhelmed , the Greek Cypriot community reacted with humanity , solidarity , and prudence . Komunita kyperských Řeků byla sice zdrcena , ale přesto reagovala humánně , solidárně a prozíravě
All European states are members of the Council of Europe , all have signed the European Convention on Human Rights , 39 of the 46 member states have adopted the Framework Convention for the Protection of National Minorities , and 14 have ratified Protocol 12 on the prohibition against discrimination . Všechny evropské země jsou členy Rady Evropy , všechny podepsaly Evropskou úmluvu o lidských právech , 39 ze 46 členských států přijalo Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin a 14 z nich ratifikovalo i Protokol č . 12 o zákazu diskriminace
Although recent reports published in 2006 by the European Union ’ s Monitoring Center on Racism and Xenophobia and the Council of Europe ’ s Human Rights Commissioner note some improvements , they indicate Roma living conditions have stagnated , if not deteriorated . Ačkoliv poslední zprávy , které v roce 2006 zveřejnili Evropské monitorovací centrum pro rasismus a xenofobii a komisař Rady Evropy pro lidská práva , zaznamenávají jisté zlepšení , zároveň z nich vyplývá , že životní podmínky Romů stagnují , pokud se přímo nezhoršují
Alongside Hayek , his colleague at the University of Chicago , Friedman launched a more general intellectual assault on Keynesianism , arguing that any government permitted to regulate the economy in the name of equality posed a threat to individual liberty . Společně s Hayekem , svým kolegou z Chicagské univerzity , zahájil Friedman obecnější intelektuální útok na keynesiánství , a to s argumentem , že každá vláda , jíž je dovoleno ve jménu rovnosti regulovat ekonomiku , představuje hrozbu pro svobodu jednotlivce
Although he did not win all his intellectual battles , rarely can it be said with as much certainty that a man was great , and that the work that he has left behind will retain enduring influence . Třebaže ve všech svých intelektuálních bitvách nezvítězil , zřídka lze o někom s takovou jistotou říci , že šlo o velkého muže a že dílo , které za sebou zanechal , si udrží trvalý vliv
Although researchers are committed to finding new ways to reduce and replace animal testing , current technology cannot yet replace many types of animal research . Ačkoliv výzkumníci usilují o nalezení způsobů jak testování na zvířatech omezit nebo nahradit , současné technologie ještě mnoho typů výzkumů na zvířatech nahradit nedokáží
Although the environments of laboratory animals are usually well controlled in terms of lighting , temperature , and humidity , there are many uncontrolled sources of noise in animal facilities , most of which derive from human activities . Ačkoliv životní prostředí laboratorních zvířat bývá obvykle dobře řízeno s ohledem na světlo , teplotu a vlhkost , vyskytuje se v zařízeních , kde se výzkumy na zvířatech provádějí , mnoho nekontrolovaných zdrojů hluku , z nichž většinu působí lidská činnost
Although it has some scientific interest in plasma physics , the participating countries should clearly state that funding it won ’ t affect the rest of their research efforts . Ačkoliv má určitý vědecký význam pro fyziku plazmatu , účastnické země by měly jasně konstatovat , že jeho financování nebude mít dopad na ostatní jejich výzkumné úsilí
Alongside the debate about the European Union constitution , a debate about European values has also developed . Vedle debaty o ústavě Evropské unie se rozvinula také debata o evropských hodnotách
All other Chinese elections share two main characteristics : candidates are selected to preserve party leaders , and the leaders decide the number of candidates . Tato fraška se ovšem provozuje hlavně pro potěchu zahraničních pozorovatelů
All the candidates remain handpicked by the leadership , even if the least popular figures can be removed . I když je možné z kola vyhodit nejméně oblíbené politiky , všichni kandidáti jsou stále v moci vedení
Although the short - term practical objectives of Zhao ’ s political reforms were limited by the circumstances in which they were proposed , the measures all aimed at containing Communist Party power and represented a concrete step toward returning , peacefully , power to China ’ s people . Ačkoliv krátkodobé praktické cíle Čaových politických reforem byly omezeny okolnostmi , za nichž je navrhoval , všechna tato opatření se zaměřovala na podvázání moci komunistické strany a představovala konkrétní krok směrem k pokojnému návratu moci čínskému lidu
Alfred Nobel died on 10 December 1896 . Alfred Nobel zemřel 10 . prosince roku 1896
Although that action is expected to be judged illegal by the World Trade Organization ( WTO ) , developing countries remain wary . Světová obchodní organizace ( WTO ) sice zřejmě tento krok prohlásí za protizákonný , ale rozvojové země jsou i tak na pozoru
Although good universities may be necessary to develop these industrial clusters , they are not sufficient . A třebaže dobré university jsou pravděpodobně pro rozvoj těchto průmyslových center zcela nezbytné , nejsou faktorem dostačujícím
Although several countries have begun to reduce the red tape that hampers the formation and financing of new companies , most have a long way to go in appreciating and encouraging entrepreneurial activities . Třebaže několik zemí již začalo omezovat byrokratické postupy , které omezují vytváření a financování nových společností , většinu z nich čeká ještě dlouhá cesta , něž začnou plně doceňovat a podporovat tyto podnikatelské aktivity
Although severe assaults , including some gruesome rapes , may approach some murders in severity , and might conceivably call for capital punishment , I do not support its use in these cases . A ačkoliv se těžká ublížení na zdraví včetně některých ohavných případů znásilnění mohou svou závažností některým vraždám blížit a mohly by případně volat po nejtěžším trestu , já osobně jeho uplatňování v těchto případech nepodporuji
All the problems of the Middle East – Iraq , the Arab - Israeli dispute , the need for political reforms , and Islamic terrorism – are interconnected . Všechny problémy Středního východu – Irák , arabsko - izraelská roztržka , potřeba politických reforem a islámský terorismus – spolu vzájemně souvisejí
Alas , however bipartisan the Iraq Study Group ’ s report may be , it is too much to expect that Bush will endorse all of its recommendations and admit the bankruptcy of his entire foreign policy . Žel bohu , ač je zpráva kongresového výboru dílem zástupců obou politických stran , bylo by přespříliš očekávat , že Bush přijme všechna její doporučení a přizná krach celé své zahraniční politiky
Alas , precisely because of their isolation and the Ba ’ athist regime ’ s paranoiac nature , the Syrians are unlikely to meet the US condition for peace talks : abandoning their current rogue alliances and their marriage with terror . Žel , právě kvůli své izolaci a paranoidní povaze baasistického režimu Syřané jen stěží splní podmínku USA pro mírové rozhovory : opuštění současných ničemných aliancí a svazku s terorem
Algeria is an especially difficult case . Obzvlášť složitým případem je Alžírsko
Almost four years after it was first launched , neither of the parties has managed to muster the political will necessary to implement its primary provisions . Téměř čtyři roky po jejím prvním vyhlášení ještě ani jedna strana nedokázala shromáždit politickou vůli potřebnou k zavedení jejích základních opatření
Although such political screenings are complicated in postcommunist societies , where both victimhood and collaboration were so widespread – and the lines between them so often blurred – a sound solution could have been found , as in the Czech Republic . Přestože v postkomunistických společnostech , kde pronásledování i kolaborace byly tak rozšířené – a hranice mezi nimi často neostré – , jsou takové politické lustrace komplikované , najít rozumné řešení bylo možné , tak jako v České republice
Although I hate to be critical of a man unjustly imprisoned , his example shows that most of the oligarchs lacked the toughness to defend the political system in which they believed . A přestože se mi příčí kritický postoj k muži , který je nespravedlivě vězněn , jeho příklad podle mého ukazuje , že většina oligarchů neměla potřebnou houževnatost , aby bránila politický systém , ve který věřila
All this comes as a disappointment to old Cold War strategists . Staří stratégové studené války jsou zklamáni
All this is different from 1997 , when Poland , Hungary and the Czech Republic joined Nato . Situace je naprosto odlišná od roku 1997 , kdy se členy NATO staly Polsko , Maďarsko a Česko
All this signaled to allies abroad and citizens at home that Britain ' s cooperation should not be taken for granted , that it requires domestic approval . To vse ostatním spojencům i občanům doma naznačilo , že spolupráce Británie není samozřejmá , že vyžaduje domácí souhlas
All too often , however , these have been ignored or dismissed as impractical by those in power . Politikové u moci vsak tyto snahy až přílis často nebrali vážně nebo je pro jejich zdánlivou neproveditelnost zamítali
Alas the German government , by its conduct in Chancellor Schroeder ' s campaign for re - election last September , maneuvered itself out of having any authority in the matter . Německá vláda se bohužel kvůli svému chování minulé září během kampaně za znovuzvolení kancléře Schrödera vyšachovala do pozice , v níž v této věci nemá žádnou autoritu
Although as small countries they have learnt that the big ones usually get their way , they deeply resented the Berlin meeting because they see in it an attempt to limit their rights in the club they are about to join . Přestože se malé země naučily , že velké státy obvykle prosadí svou , berlínská schůzka je značně rozzlobila , neboť ji vnímají jako pokus o omezení svých práv v klubu , do něhož zakrátko vstoupí
Although continuity will remain the hallmark of foreign policy , Germany ’ s international engagement under Merkel will sound and feel different from that under Gerhard Schroeder ’ s leadership . Přestože hlavním rysem zahraniční politiky bude nadále kontinuita , mezinárodní angažmá Německa za Merkelové bude mít jiné vyznění a bude vyvolávat jiné pocity než za Schröderova vedení
All the details of the attack were provided in advance by the US , now Poland ' s NATO ally . Veskeré podrobnosti o útoku nám Spojené státy jakožto současný spojenec Polska v NATO poskytly předem
All sorts of old wounds will inevitably open up if the euro falls so far so soon . Staré rány všeho druhu se dozajista znovu otevřou , jestliže euro padne tak brzy
Alternatively , from the other side of the Atlantic , to keep the euro / dollar exchange where it now is would be tantamount to the Fed ' s declaring that , in spite of an unemployment rate as low as 4 .4 % , it will decrease interest rates and perhaps revive the corpse of inflation . Podobně z druhé strany Atlantiku by zadržení euro / dolarového směnného kursu v hodnotě , na které je nyní , vyšlo nastejno , jako kdyby BFR prohlásila , že přes velice nízkou míru nezaměstnanosti dosahující pouhých 4,4 % , sníží úrokové míry a snad i oživí mrtvolu inflace
All these possible explanations contain grains of truth . Na všech těchto výkladech je něco pravdy
Allowing local governments to have a greater say in regional economic growth , and thus benefit directly from it , would provide an incentive to promote new businesses , at least as far as they do not pose a threat to jobs in existing local firms . Kdyby ale orgány místní správy měly možnost více rozhodovat o hospodářském růstu svých regionů , a tím pádem z něj přímo těžit , bylo by to impulsem rozvoje nových forem podnikání , alespoň potud , kde by svou činností neohrožovaly stávající pracovní místa v regionu
All that they usually require is a reduction in interest rates or a bit of reflation . Většinou zde postačí snížení úrokových sazeb nebo menší oživení
All the same , I still fear that improvements in productivity will turn out to be lower than the prophets of the New Economy promise . Přesto se ale obávám , že produktivita se nakonec zlepší mnohem méně , než jak slibují věštci nové ekonomiky
All this , while the dollar was appreciating briskly , reflecting the boom of America ' s Clinton years . To se dělo v době , kdy dolar díky rozmachu za Clintonovy éry čile posiloval
Although Europe is unlikely to become poorer as a consequence of this demographic shift , it may experience a prolonged period of slower growth . Ačkoliv je nepravděpodobné , že by Evropa v důsledku tohoto demografického posunu zchudla , může zažít vleklé období pomalejšího růstu
All else being equal , per capita incomes and productivity in countries with high proportions of elderly people tend to grow more slowly than in younger countries . Při rovnosti všech ostatních podmínek vykazují příjem na hlavu a produktivita práce v zemích s vysokým podílem starších lidí tendenci růst pomaleji než v „ mladších “ zemích
All this barrier - building reflects mounting public concern about citizens from the new member states emigrating to take advantage of generous welfare systems in the Union . Vytváření zábran odráží rostoucí obavy veřejnosti z migrace občanů nových členských států motivované snahou využít štědrých sociálních systémů Unie
All EU countries , including the new members , should be encouraged to adapt social assistance schemes ( which also exist in the new member states ) so as to meet some basic income requirements . Všechny státy EU , včetně nových členů , by měly být motivovány k úpravě systémů sociální výpomoci ( jež existují i v nových členských státech ) , aby byly splněny jisté základní požadavky na příjmy
Alcohol policy in Sweden , the Volkswagen - law in Germany , and discrimination against foreign investment funds in France are examples of cases that made the Commission unpopular . Protialkoholová politika ve Švédsku , zákon o Volkswagenu v Německu a diskriminace zahraničních investičních fondů ve Francii , to jsou případy , které učinily komisi nepopulární
Although football cannot solve the region ’ s major strategic problems , it has much to contribute in this regard . Ačkoliv kopaná nemůže vyřešit hlavní strategické problémy regionu , právě tomto ohledu může významně přispět
All these civil victories for women contributed mightily to the advancement of social life and have been instrumental in initiating comprehensive social reforms that have transformed Western societies . Všechna tato občanská vítězství měla významný podíl na rozvoji společenského života a přispěla k zahájení širokých sociálních reforem , které proměnily západní společnosti
All this is a success , not only for anti - death penalty radicals , for the “ Hands off Cain ” association , the Italian government , and for the European Union and its friends in the world . Toto vše je úspěch nejen pro radikály bojující proti trestu smrti , pro sdružení „ Hands off Cain “ , pro italskou vládu a pro Evropskou unii a její přátele ve světě
All of these elements are aimed at helping countries to withstand the pressure on their balance of payments that might arise from a sudden loss of confidence caused by crises in other countries . Cílem všech těchto požadavků je pomoci zemím úspěšně čelit tlaku na platební bilanci , k němuž by mohlo dojít v důsledku náhlé ztráty důvěry způsobené finančními krizemi v jiných zemích
Although Belgium recently followed the Dutch way of regulating voluntary active euthanasia in a strictly medicalized framework , it is precisely this sort of regulation that is increasingly challenged . Přestože Belgie nedávno následovala ve stopách nizozemského způsobu regulace dobrovolné aktivní eutanázie v přísně lékařském rámci , je to právě tento druh regulací , který se čím dál častěji zpochybňuje
All of us must help turn Europe ' s motto unity in diversity into a genuine guiding principle . My všichni musíme pomoci proměnit evropské heslo „ jednota v různosti ve skutečnou zásadu jednání
Alienated and unemployed youth are a concern everywhere . Odcizená a nezaměstnaná mládež je všude na světě důvodem k znepokojení
Although inflows of international financial assistance remain substantial , reconstruction money from abroad will begin to dry up as Iraq puts its central government in place . A přestože toky mezinárodní finanční pomoci jsou i nadále značné , peníze na obnovu ze zahraničí začnou po ustavení irácké ústřední vlády vysychat
All these provocations add upward pressure on oil prices , enriching the Iranian government . Všechny tyto provokace posilují tlak na růst cen ropy , čímž obohacují íránskou vládu
All of these choices helped return slack to energy markets . Všechna tato rozhodnutí se přičinila o návrat uvolněnosti na trhy s energií
All we could do was follow the standard - - and painfully slow - - procedure established by Gregor Mendel , the 19 th Century founder of genetics . Bylo možné využít jen běžného - a velice pomalého - postupu , který v 19 . století zavedl zakladatel genetiky Gregor Mendel
All that was left to guessing was which of the two would agree to be prime - minister in the other ' s presidential administration . Spekulovalo se snad jen o tom , kdo z těch dvou akceptuje post premiéra ve vládě sestavené tím druhým – prezidentem
Although many do not have much sympathy for the old regime , most have been conditioned to view any published word , or anything they see on TV , as a type of gospel truth not subject critical assessment . Přestože mnozí z nich nechovají k bývalému režimu žádné sympatie , většina z nich byla vychována k tomu , aby každé publikované slovo nebo cokoli , co vidí v televizi , vnímali jako neoddiskutovatelnou pravdu nehodnou kritického zhodnocení
All the while , the total volume of advertisements during the best of times ( before the 1998 crisis ) did not exceed $ 2.5 billion , as compared with more than $ 20 billion in Germany and more than $ 117 billion in America . Přitom ale celkový objem reklamy v nejlepších dobách ( před krizí z osmadevadesátého roku ) činil méně než 2,5 miliardy dolarů , zatímco v Německu to bylo přes 20 miliard a v USA dokonce 117 miliard
Along with Luxembourg , they were an important factor in creating EMU . Společně s Lucemburskem byly významným činitelem vytvoření HMU
All efforts to subvert the electoral process should be met with clear warnings that current and future aid , as well as trade privileges such as accelerated WTO accession , will be in jeopardy . Všechny snahy rozvrátit průběh voleb by se měly setkat s jasnou výstrahou , že ohrožují jak současnou i budoucí pomoc , tak obchodní výhody , jako je zrychlené přistoupení k WTO
All species of malaria , for example , are transmitted by mosquitos . Všechny druhy malárií se například přenášejí komáry
Although substantially outnumbered - - the Turks now had 30 ,000 men - - Townshend unwisely ordered an advance . Přestože byl v podstatné početní nevýhodě - Turci disponovali 30 tisíci muži - Townshend nerozumně zavelel k útoku
Although the rise 25 years ago of Solidarity , the first independent civic movement in the former Soviet empire , had huge political consequences , Solidarity was , primarily , neither a political movement nor a labor union . Třebaže vzestup Solidarity , prvního nezávislého občanského hnutí v bývalém sovětském impériu , měl před 25 lety obrovské politické důsledky , Solidarita nebyla primárně ani politickým hnutím , ani odborovým svazem
Although seemingly hardline , these two conditions are a step forward for the Patriarch from his notorious statement of a few years ago , when he said that a true Orthodox Christian must not even pick mushrooms in the same forest as a Catholic . Jakkoli se tyto podmínky zdají tvrdé , jsou velkým krokem vpřed , neboť ještě před několika lety patriarcha ve svém proslulém prohlášení uvedl , že pravý ortodoxní křesťan nesmí ani na houby chodit do stejného lesa jako katolík
Alexey Bukalov is bureau chief for “ Itar - Tass ” in Rome . Alexej Bukalov je vedoucím římské kanceláře tiskové agentury Itar - Tass
Alexei Bukalov is bureau chief for ` ` Itar - Tass ' ' in Rome . Aleksej Bukalov je vedoucím římské kanceláře agentury Itar - Tass
Although the Orthodox Church did send a delegation , immediately after the funeral Patriarch Alexi warned that the disagreements between the two branches of Christianity go much deeper than the former Pope ’ s Polish nationality , which was always a particular sore spot for Russian Orthodox Slavs . Ačkoli pravoslavná církev svou delegaci vyslala , patriarcha Alexej ihned po pohřbu varoval , že rozpory mezi oběma větvemi křesťanství sahají mnohem hlouběji než jen k polské národnosti bývalého papeže , která pro ruské pravoslavné Slovany vždy představovala citlivé místo
Alexey Bukalov , the ITAR - TASS bureau chief in Rome , has covered Vatican affairs for more than 10 years . Alexej Bukalov , vedoucí římské kanceláře tiskové agentury ITAR - TASS , informuje o vatikánských událostech už více než deset let
Although the import substitution model became exhausted long before the 1980 s , it took the debt crisis of 1982 to kill it off . Ačkoli byl tento typ ekonomiky nahrazující import vyčerpán dlouho před začátkem 80 .let , v roce 1982 přišla dlužní krize , která jej zničila úplně
All Latin American and Caribbean countries ( except the Bahamas ) joined the World Trade Organization ( GATT ’ s successor ) . Všechny latinskoamerické a karibské země ( kromě Baham ) se připojily k Světové obchodní organizaci ( WTO , následovník organizace GATT )
Although the Dutch government is still managed mostly by mainstream , steady - as - you - go Christian Democrats , right - wing populism is growing . A ačkoliv nizozemskou vládu stále spravují povětšině středněproudí a stálí křesťanští demokraté , také zde sílí pravicový populismus
Alejandro Izquierdo is a research economist at the InterAmerican Development Bank . Alejandro Izquierdo pracuje jako výzkumný ekonom v Interamerické rozvojové bance
Alberto Carrasquilla Alberto Carrasquilla
All this violence is incited by rebels who number barely 40 ,000 , not much in a nation of 40 million . Všechno toto násilí je podněcováno povstalci , jejichž počet dosahuje stěží 40 . 000 , což není až zas tolik pro národ o 40 miliónech
Although drug money plays a defining role in these rebellions , putting the blame solely on illegal narcotics is wrong . Třebaže drogové peníze hrají v těchto povstáních rozhodují roli , bylo by chybné vinit ze všeho pouze narkomafii
All this happened because an activist local administration enlisted the broad support of Bogatá ’ s citizens . To vše se stalo proto , protože aktivní místní samospráva si zajistila širokou podporu obyvatel Bogoty
Alberto Carrasquilla is professor of politics and economics at the Universidad de los Andes . Alberto Carrasquilla je profesorem politických a ekonomických věd na universitě Universidad de los Andes
Although President Bill Clinton made strong efforts to promote peace , a massive increase of settlers occurred during his administration , to 225,000 , mostly while Ehud Barak was prime minister . Přestože prezident Bill Clinton vynaložil značné úsilí na prosazování míru , za jeho administrativy došlo k mohutnému přírůstku osadníků , až na 225 tisíc , převážně v době , kdy byl premiérem Ehud Barak
All attempts by the communist regime to sever the links between the Catholic Church and the Polish nation failed . Snahy komunistického režimu přervat vazby mezi katolickou církví a polským národem neuspěly
Although the Court ruled that genocide had taken place , it decided that Serbia was not responsible under international law . A ačkoliv soud shledal , že ke genocidě skutečně došlo , zároveň rozhodl , že Srbsko za ni podle mezinárodního práva nenese žádnou zodpovědnost
All of that is now gravely at risk - a dangerous turn of events . To vše se nyní ocitá v těžkém ohrožení - a jde o nebezpečný zvrat událostí
Alvaro Uribe of Colombia was happy just to have a US Chief of State visit Bogotá ; the last one to do so was Ronald Reagan in 1982 . Álvaro Uribe z Kolumbie byl šťastný už proto , že do Bogoty zavítala hlava USA ; poslední , kdo tak učinil , byl Ronald Reagan v roce 1982
All of these changes were rammed through the Congress as constitutional amendments , exempting them from appeals to the courts . Všechny tyto změny byly protlačeny Kongresem jako ústavní dodatky , takže se proti nim nelze odvolat u soudu
Although independent central banks have been crucial in helping the region achieve macroeconomic stability over the past two decades , they , like electoral authorities , are being subjected to increasing pressure . Ačkoliv nezávislé centrální banky rozhodujícím způsobem přispěly k tomu , že region dosáhl v posledních dvou desetiletích makroekonomické stability , stejně jako volební orgány jsou i ony vystaveny sílícímu tlaku
All of these issues are crucial to the US : jobs , immigration , security , energy . Všechny tyto otázky jsou pro USA klíčové : pracovní místa , přistěhovalectví , bezpečnost i energie
Although many of Chávez ’ s positions have found support in certain Latin American nations , the division that he and Castro ’ s Cuba have created in Latin America – between left and right , free - traders and “ Bolivarians , ” and pro - and anti - Americans – is mainly artificial and certainly not impossible to overcome . Ačkoliv mnohé Chávezovy postoje našly v určitých latinskoamerických zemích podporu , rozpory , které on a Castrova Kuba v Latinské Americe vytvořili – mezi levicí a pravicí , zastánci volného obchodu a \„ bolívarovci “ , proamerikanisty a antiamerikanisty – , jsou převážně umělé a rozhodně ne nepřekonatelné
All of these isolated developments seemingly contradict the leftward trend in Latin America . Všechny tyto nesouvisející události zdánlivě odporují levicovému trendu v Latinské Americe
Almost 40 % of working - age women hold jobs , school and university enrollment is evenly split between the sexes , and the average wage differential , whereby women earn about 70 % of what men make , is comparable to that of industrialized nations . Téměř čtyřicet procent žen v aktivním věku chodí do práce , na střední i vysoké školy chodí zhruba stejný počet mužů i žen a průměrný rozdíl ve výdělku mezi muži a ženami , kdy ženy vydělávají přibližně sedmdesát procent mzdy mužů , je srovnatelný s vyspělým světem
Always there is the presumption that gay people are fundamentally different from \ us normal people . \ Stále se tu drží domněnka , že homosexuálové se zásadně liší od ,, nás normálních lidí \
Although science disproved these explanations decades ago , they still prevail in Mexican popular culture because they all fit into that culture ' s rigid , polarized definitions of masculinity and femininity . Přestože věda vyvrátila tato vysvětlení před několika desítkami roků , v mexické lidové kultuře se stále udržují , neboť tu všechna vyhovují neměnným a polarizovaným definicím mužství a ženství
All types of virus strains or variants exist - somewhat akin to dogs existing as different breeds . Existují nejrůznější typy kmenů či varianty virů - srovnatelně s existencí psa v podobě různých plemen
Alternatively , the brain might turn minor signaling of tissue injury into a major pain by mixing cognitive and emotional memories into the formation of the pain experience . Podle další hypotézy by mozek mohl měnit méně významné signály o poranění tkáně ve velkou bolest směšováním poznávacích a emočních vzpomínek a jejich přeutvářením v prožitek bolesti
Although China ' s rulers dismissed the election , Taiwan ' s open democratic exercises will have vast repercussions for other Chinese political communities in their pursuit of greater political pluralism . Přestože vedoucí čínští představitelé volby odmítli , otevřený a demokratický tchajwanský přístup bude mít obrovský vliv na další čínská politická uskupení , jež usilují o větší politickou pluralitu
All of this suggests a tectonic shift in Japan ' s military thinking . To vse naznačuje tektonický posun ve vojenských úvahách Japonska
Although 73 % of Romanians approve of entering NATO , less than 20 % agree with Romanian participation in a war against Iraq . Ačkoli 73 procent Rumunů souhlasí s členstvím země v NATO , s účastí Rumunska ve válce proti Iráku už souhlasí méně než 20 procent
Although Romania is just a few hundred miles away from the EU countries , it is a few centuries away in terms of agriculture . Ačkoliv Rumunsko leží pouhých několik set kilometrů od členských zemí EU , v oblasti zemědělství je pozadu o několik staletí
Although Tudor faced innumerable lawsuits for libel , he could not be silenced . Ačkoliv Tudor čelil bezpočtu žalob za nactiutrhání , stále se nedal umlčet
All of this excites little or no interest in the West . Nic z toho Západ nezajímá , leda snad okrajově
Allowing opium traffickers to operate with impunity gives them a free hand to raise money to pay for the arms and fighters battling the Afghan army and NATO forces . Dovolit opiovým překupníkům beztrestně jednat znamená nechávat jim volnou ruku pro získávání peněz na zaplacení zbraní a bojovníků , kteří vedou konflikt s afghánskou armádou a silami NATO
All credible economic indicators show employment prospects in Iraq improving since the end of the invasion . Všechny věrohodné ekonomické indikátory ukazují , že vyhlídky zaměstnanosti v Iráku se od konce invaze zlepšují
All are examples of fast - moving industries in which competition is fierce and great wealth is created . To vše jsou příklady rychle se měnících sektorů , v nichž vládne nelítostná konkurence a vytváří se obrovské bohatství
Alas , when orthodox genetics was discarded in favor of the ruling ideological doctrines , as was done by Stalin ' s favorite Trofim Lysenko ( 1898 - 1976 ) , the results were disastrous . Když ortodoxní genetika ustoupila vládnoucím ideologickým doktrínám , jako v případě Stalinova oblíbence Trofima Lysenka , byly výsledky bohužel vždy katastrofální
Alberto Quadrio Curzio Alberto Quadrio Curzio
Alberto Quadrio Curzio is Professor of Political Economy and Director , Research Centre in Economic Analysis , Catholic University , Milan . Alberto Quadrio Curzio je profesorem politické ekonomie a ředitelem Výzkumného centra pro ekonomickou analýzu při Katolické univerzitě v Miláně
All of this is relevant to today ' s crisis . To vše má s dnešní krizí jasnou souvislost
All this does not augur a new change of direction in Europe . To vše ovšem ještě nevěstí novou změnu ve směřování Evropy
All at once we seem to hear two demographic time - bombs ticking : the continuing population explosion in parts of the third world , and the astonishing rate of aging in the first world . Zčistajasna se zdá , že slyšíme tikot dvou demografických časovaných bomb : přetrvávající populační exploze v některých částech třetího světa a ohromujícího tempa stárnutí ve vyspělých státech
All this suggests conclusions that give pause for thought . To vše přináší závěry , jež dávají příležitost k zamyšlení
All the ingredients remain separate from the outset . Všechny složky zůstávají od počátku oddělené
All at once , China is rapidly emerging as a growing economic force . Právě Čína se znenadání stává rychle rostoucí ekonomickou silou
All this , to be sure , was not just benevolence on the part of the occupying powers . To vše pochopitelně nebyla ze strany okupačních mocností jen laskavost
Also one must never forget that we are talking about democracies . Nesmíme navíc zapomínat , že mluvíme o demokraciích
All freedoms can be abused by liberty ’ s enemies , but in the case of speech , the risk posed by restricting freedom is surely greater . Nepřátelé svobody totiž mohou zneužít všech svobod , avšak v případě svobody projevu je riziko vyplývající z jejího omezení bezpochyby větší
Almost everywhere , globalization has produced both a new class of multi - millionaires and an underclass comprising people who are not just poor in the statistical sense of earning less than half the national average , but who are excluded from opportunities that are supposed to be open to all . Téměř všude globalizace zrodila jak novou třídu multimilionářů , tak chudinskou třídu lidí , kteří nejsou chudí jen ve statistickém smyslu výdělku nižšího , než je polovina národního průměru , ale jimž jsou také upřeny příležitosti , které se považují za otevřené pro všechny
All of this tells us three things about democracy . To vše nám říká o demokracii tři věci
Although freedom of movement for labor is one of the single market ’ s “ four freedoms , ” many EU countries are trying to protect their domestic labor markets by suspending this freedom for as long as possible . Ačkoliv svobodný pohyb pracovních sil představuje jednu ze \„ čtyř svobod “ jednotného trhu , řada členských zemí EU se snaží ochránit domácí trh práce tím , že tuto svobodu co nejdéle odkládá
All three were powerful prime ministers of their countries , though perhaps not the epitome of what might be regarded as feminine values . Všechny tři působily ve svých zemích jako silné premiérky , i když možná neztělesňovaly to , co by se dalo považovat za ženské hodnoty
All these methods have their problems . Všechny tyto metody mají své problémy
All mainstream parties are rallying round Jacques Chirac to keep out Monsieur Le Pen . Všechny hlavní strany se staví za Jacquesa Chiraca , aby se monsieura Le Pena zbavily
All of them concentrated on domestic policies ; none dared discuss Iraq , because they all know that to do so would raise the question of withdrawal , which in turn would unleash a major and possibly explosive debate about Britain ’ s relationship with the US . Všichni se soustředili na domácí politiku ; o Iráku se nikdo neodvážil diskutovat , protože všichni vědí , že kdyby to učinili , dostala by se na přetřes otázka stažení , která by obratem rozpoutala významnou a potenciálně výbušnou debatu o vztahu Británie k USA
All of these trend reversals occurred simultaneously or within a very few months of each other . Ke všem těmto zvratům trendů došlo najednou nebo v rozmezí několika málo měsíců
Although Japan continues to stagnate , and Western Europe hovers on the edge of recession , a solid \ output - growth \ recovery in the US should prove to be a big help in boosting demand in the rest of the world . Ačkoliv japonská stagnace přetrvává a západní Evropa přeslapuje na hranici recese , ryzí oživení růstu výstupu v USA by se v ostatních částech světa mělo projevit jako značná pomoc povzbuzující poptávku
All forecasts , after all , turn out to be wrong in at least one vital dimension . Všechny předpovědi se koneckonců ukazují jako mylné přinejmenším v jednom životně důležitém ohledu
All of these policymaking skills , however , would have been of little use had they not been pointed in the right direction . Všechny tyto strategické schopnosti by však přišly bezmála vniveč , pokud by nemířily správným směrem
All of these sources contributed to the flow of money into the US , which was thus enabled to invest much more than it had managed to save . Všechny tyto prameny se podílely na přílivu peněz do USA , které tak mohly investovat víc , než dokázaly ušetřit
All of these steps will have minimal impact on the US . Všechny tyto kroky budou mít na USA minimální dopad
All of this is , of course , good news for those who own assets like long - term bonds , stocks , and real estate . To vše je pochopitelně dobrou zprávou pro ty , kdo vlastní aktiva jako dlouhodobé obligace , akcie či nemovitosti
Although high oil prices look like a tax on business activity that depresses aggregate demand , they also raise inflation , both directly and indirectly . Ačkoliv se vysoké ceny ropy jeví jako daň uvalená na obchodní činnost , která snižuje agregátní poptávku , zvyšují zároveň inflaci , a to přímo i nepřímo
All of this economic legerdemain was magnified by television , print , and Internet journalists . Všechno toto hospodářské eskamotérství ještě prohloubili novináři v televizích , tištěných médiích a na internetu
Almost all of the world ’ s developed countries consider themselves , and are , social democracies : mixed economies with very large governments performing a wide array of welfare and social insurance functions , and removing large chunks of wealth and commodity distribution from the market . Téměř všechny rozvinuté země na světě se pokládají za sociální demokracie a skutečně jimi jsou : smíšené ekonomiky s velmi rozsáhlým státním aparátem vykonávají celou řadu funkcí veřejného a sociálního pojištění a odstraňují z trhu značnou část distribuce bohatství a komodit
Allowing their currencies to depreciate in real terms would make their products more competitive , and also provide an incentive for production to shift out of non - tradables into tradables . ” Pokud by své měny nechaly v reálných hodnotách devalvovat , jejich výrobky by dosáhly vyšší konkurenční schopnosti a taktéž by vznikla pobídka k tomu , aby se produkce přesouvala od neobchodovatelných k obchodovatelným statkům . “
All of this has happened since 1960 or so . To vše se děje přibližně od roku 1960
Almost everyone – except the likes of ExxonMobil , US Vice President Dick Cheney , and their paid servants and deluded acolytes – understands that when humans burn hydrocarbons , carbon dioxide goes into the atmosphere , where it acts like a giant blanket , absorbing infrared radiation coming up from below and warming the earth . Téměř každý – snad s výjimkou ExxonMobilu , viceprezidenta USA Dicka Cheneyho , jejich placených služebníků a pomýlených nohsledů – chápe , že když lidé spalují uhlovodíky , uvolňuje se do atmosféry oxid uhličitý , jenž se zde chová jako obrovská duchna , která pohlcuje infračervené záření stoupající zdola , a tím otepluje zeměkouli
All in all , Greenspan served the United States and the world well through his stewardship of monetary policy , especially by what he did not Celkově vzato , Greenspan během svého správcovství v oblasti měnové politiky sloužil Spojeným státům i světu dobře , zejména tím , co neudělal : nepokusil se zastavit akciovou ani realitní bublinu tím , že by zprudka zabrzdil ekonomiku
All concerned outsiders – the US , Great Britain , and now the EU – are breathing life into the fiction that the bi - national , bi - religious , bi - lingual Republic of Cyprus ( which the Greek Cypriots destroyed ) somehow lives on within the body of the Greek Cypriot controlled part of the island . Všechny zúčastněné , leč nezasvěcené strany – USA , Velká Británie a nyní také EU – živí zdání , že dvojnárodnostní , dvojnáboženský a dvojjazyčný stát Kyperská republika ( jíž řečtí Kypřané zničili ) stále jaksi žije v části ostrova kontrolované řeckými Kypřany
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
Already in the 1980 ' s and 1990 ' s , Europe had launched the \ Barcelona Process \ to promote democracy , security and development in the region . Již v osmdesátých a devadesátých letech odstartovala Evropa takzvaný Barcelonský proces , který měl podporovat demokracii , bezpečnost a rozvoj v oblasti
Álvaro de Vasconcelos is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Affairs . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
Álvaro de Vasconcelos av @ ieei . pt is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Studies . Álvaro de Vasconcelos av @ ieei . pt je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
All of this can be decided at the next European Council , even before the constitutional problem is resolved . O tom všem lze rozhodnout na příští Evropské radě – ještě dříve , než se vyřeší problém s ústavou
Álvaro de Vasconcelos av @ ieei . pt is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Studies . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
Álvaro de Vasconcelos av @ ieei . pt is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Studies . Álvaro de Vasconcelos ( av@ieei .pt ) je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
Álvaro de Vasconcelos is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Studies . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
Álvaro de Vasconcelos is the Director of the Portuguese Institute for International Affairs . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem portugalského Institutu pro mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
Álvaro de Vasconcelos is the Director of the European Union Institute for Security Studies in Paris . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem pařížského Institutu Evropské unie pro bezpečnostní studie
All this was long ago . To vše je dnes už za námi
All that the politicians indicted by the Hague War Crimes Tribunal may now do is run a prison economy , which is what they are doing . Jediné , co mohou tito haagským tribunálem obžalovaní politikové dělat , je spravovat jakési \„ vězeňské “ hospodářství , a právě to se v Srbsku děje
All the leading opposition parties , whose coming together seemed unlikely only a few weeks ago , will participate . Demonstrace se zúčastní všechny přední opoziční strany , jejichž společná schůzka by byla ještě před několika týdny nemyslitelná
All Indian news channels have been dropped from cable networks . Všechny indické zpravodajské kanály byly vyřazeny z kabelových televizí
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Almost sixty years - old and in power for more than a decade , he is unlikely to change . A je nepravděpodobné , že by se téměř v šedesáti letech a po deseti letech u moci změnil
Almost all Serb opposition leaders agree with Djukanovic ' s complaint that the federal government is illegitimate because of this state of affairs . Napříč celou srbskou opozicí panuje souhlas , že vzhledem k této situaci je současná federální vláda protizákonná
Aleksa Djilas has taught political science at Harvard and the University of Belgrade . Aleksa Djilas přednášel politologii na Harvardské a Bělehradské univerzitě
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Aleksa Djilas is the son of the great dissident Milovan Djilas and a former fellow of Harvard University . Aleksa Djilas , syn významného disidenta Milovana Djilase a autor knihy \„ Popřená země “ , do roku 1993 působil na Harvardské univerzitě
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Aleksa Djilas is the son of Yugoslavia ' s great dissident Milovan Djilas , and a former fellow of Harvard University . Aleksa Djilas je synem významného jugoslávského disidenta Milovana Djilase , který dříve vyučoval na Harvardově univerzitě
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Although the most popular politician of the uprising against Milosevic was Vojislav Kostunica , who replaced him as president , it was Djindjic who skillfully coordinated the volatile coalition that opposed the regime . Ačkoli nejpopulárnějším politikem povstání proti Miloševičovi byl Vojislav Koštunica , který jej v nejvyšším úřadu země nakonec vystřídal , byl to Djindjić , kdo dokázal obratně zkoordinovat těkavou koalici , jež se postavila proti tehdejšímu režimu
Although Djindjic was not popular , only extreme nationalists and die - hard Milosevic supporters are cheering . Djindjić sice nebyl oblíbený , ale teď se radují jen extrémní nacionalisté a skalní Miloševičovi zastánci
Aleksa Djilas is the son of Yugoslavia ' s great dissident , Milovan Djilas , and a former fellow of Harvard University . Aleksa Djilas , syn významného jugoslávského disidenta Milovana Djilase , vyučoval na Harvardově univerzitě
Almost immediately , a flood of fresh genetic information overwhelmed the existing protein sequence database . Téměř okamžitě existující databázi sekvencí bílkovin zaplavily nové genetické informace
All of this will be counterproductive : stock prices might rise under the pressure of demand , but that won t last . Toto všechno bude nesmírně kontraproduktivní : ceny na burze pravděpodobně budou pod tlakem poptávky vzrůst , ale to nebude to jediné
All this is immutable fact . Všechny tyto fakty jsou nezměnitelné
All of this makes for a lethal brew . To vše dohromady pak tvoří smrtící koktejl
All of Asia ' s economies that suffered in the recent crisis , including Japan , have seen a fall in their dollar price level . Všechny asijské ekonomiky , které v nedávné krizi těžce strádaly , včetně Japonska , zažily pád úrovně svých dolarových cen
All this sounds pretty pessimistic but is not meant to be ; it is meant to calibrate that change takes a lot of time , more so if it is tentative and reluctant . Celé to zní pěkně pesimisticky , ale to neznamená , že tomu tak je ; znamená to jen , že je třeba brát v potaz , že tyto změny vyžadují mnoho času , zejména jsou ji zaváděny nejistě a neochotně
All deserve attention , none is decisive . Všechny tyto otázky si zasluhují pozornost , ačkoli žádná z nich není rozhodující
Also , get rid of all sector subsidies from agriculture to coal and shipbuilding and the EU ’ s myriad other inefficiencies . Unie by se měla rovněž zbavit všech oborových dotací , zemědělstvím počínaje , přes hornictví , stavby lodí , až po miliardy dalších neefektivních oborů EU
Although more than 30 million people still live in poverty , this is millions less than only a few years ago ; Třebaže více jak 30 milionů lidí stále žije v chudobě , je to stále o několik milionů méně než před lety ;
Also , continuing high rates – and they remain at emergency levels - add deficits and debt and worsen the banking system . Rovněž pokračující vysoké sazby – a ty se opravdu pohybují varovně vysoko – zvyšují deficit a dluh a zhoršují situaci v bankovním sektoru
Although nowhere mentioned in either case , the scandalous treatment of Iraqi prisoners at Abu Ghraib and the revelations that high - level government lawyers prepared confidential memoranda authorizing torture , likely played a part in the Justices ' reasoning . Ač se to ani v jednom z případů nezmiňuje , v úvaze soudců zřejmě sehrálo jistou roli jak skandální zacházení s iráckými vězni v Abú Ghrajb , tak zjištění , že vysoce postavení vládní právníci připravovali důvěrná memoranda schvalující mučení
Alarmed by this dramatic volte - face , the majority Justices in the Guantanamo Bay case may be trying to send assurances to the rest of the world that President Bush does not speak for all Americans , not even the ones who put him in office in the first place . Poděšena tímto dramatickým obratem o sto osmdesát stupňů , většina soudců v guantánamské kauze se snad pokouší poslat světu záruky , že prezident Bush nehovoří za všechny Američany , dokonce ani za ty , kdo jej původně uvedli do úřadu
Although Europe is roughly the same economic size as the US , it has far fewer winning corporate teams . Přestože Evropa je zhruba stejně ekonomicky velká jako Spojené státy , má mnohem méně úspěšných firemních týmů
All this begs the question as to whether it makes sense to change corporate cultures every 10 or 20 years . To vše vybízí k otázce , zda má vůbec smysl měnit firemní kulturu každých deset či dvacet let
All are symptoms of Turkey ' s perverted politics . Všechno jsou to symptomy zhoubné turecké politiky
All these are important , all these are remotely affected by IMF policies , none of them can get around the central truth that a country which has hit the ropes needs to practice austerity . Všechny tyto otázky jsou významné , všechny jsou vzdáleně ovlivňovány politikou MMF , žádná z nich nedokáže překonat nejdůležitější fakt , totiž že země , která se dostala na dno , se musí uskrovnit
Although we have learned not to worry so much about falling stock markets , should we now worry about the US trade deficit and the almighty dollar ? Indeed , isn ’ t the dollar poised to sink simply of its own bloated weight ? Two things can bring the dollar down : loose talk from America ’ s Secretary of the Treasury , or a sharp deterioration in America ’ s relative economic performance compared to the rest of the world . Třebaže jsme se naučili neobávat se příliš propadů na burzovních trzích , neměli bychom se teď začít obávat schodku amerického obchodu a všemocného dolaru ?
All this , however , can go wrong . Všechno může být pochopitelně také úplně jinak
All for the good . Vsechno zlé je tedy k něčemu dobré
All those who predicted the collapse of America ' s ` ` house of cards ' ' economy ( who thought that Enron ' s collapse was finally the sign in the sky that they were right ) must now be exhausted . Vsichni ti , kdo předvídali zhroucení amerického ekonomického ,, domečku z karet ` ` , vsichni ti , kdo tvrdili , že kolapsem Enronu jim konečně nebesa dala zapravdu , musí být najednou v koncích
All grandstanding notwithstanding , neither Iraq nor Iran will mount an effective oil embargo on the US . Írán ani Irák přes všechny řečnické výlevy nevyhlásí vůči USA faktické embargo
All that will happen is that they will lose money . Jeho jediným výsledkem by totiž bylo , že tyto země přijdou o peníze
Almost a decade into a free trade agreement that institutionalized integration , most Mexicans still don ' t know how to behave toward Americans . Nejlepším místem , kde by mohl začít , je Mexiko , které se od teroristických útoků na New York a Washington na podzim minulého roku stalo obětí mírného přezírání
All Governors , whatever their voting rights , will continue to attend meetings of the Governing Council and to participate fully in its discussions . Všichni guvernéři , bez ohledu na svá hlasovací práva , se nadále budou účastnit schůzek Rady guvernérů a plně se podílet na jejích diskusích
All of these disregarded details were part of neoclassical economic theory at least since the 1960 ' s . Všechny tyto opomíjené detaily přitom nejméně od šedesátých let tvořily součást neoklasické ekonomické teorie
All that can be said is that the processes involved must , being chemical , have been highly deterministic and reproducible , that is , bound to occur under prevailing conditions . Lze říct jen to , že zúčastněné procesy byly nesporně vysoce deterministické a opakovatelné , neboť šlo právě o procesy chemické , což znamená , že k nim za tehdy převažujících podmínek muselo nutně docházet
Although cancers differ greatly in their appearance and behavior , they have a common cause : damage to genes . Formy rakoviny se sice značně lisí co do výskytu a chování , mají vsak společnou příčinu : poskození genů
All the cells in our bodies have the same complement of genes , half from each of our parents . Vsechny buňky v lidském těle mají stejný počet genů , po polovině od každého z rodičů
Although the future cannot be predicted with assurance , it seems reasonable to expect that the burden of cancer will be reduced substantially in the next ten years by new treatments . Ačkoli budoucí vývoj nelze nikdy předpovědět s naprostou jistotou , lze očekávat , že nové způsoby léčby v přístích deseti letech břemeno rakoviny podstatně ulehčí
Alejandro Foxley , Chile ' s first finance Minister after the return of democracy in 1990 , and one of the architects of the country ' s extraordinary economic success , is another ideal candidate to lead the IMF . Dalším ideálním kandidátem do čela MMF je pan Alejandro Foxley , první ministr financí Chile po návratu země k demokracii v roce 1990 a jeden z architektů jejího mimořádného hospodářského úspěchu
Alas , as always , the Devil is in the details : the EU ’ s institutions were originally designed for 6 members , but within a decade or two the EU will probably have 25 - 30 ( perhaps more ) member states . Ovšem , jako vždy , Ďábel je skryt v detailech : instituce EU byly původně vytvořeny pro 6 členských zemí , ale během deseti či dvaceti let bude mít EU pravděpodobně 25 - 30 ( a snad i více ) členů
All want to take part in the growth and solidarity of a Europe where democracy and respect are the ruling civic concepts , not brute military power . Všichni se chtějí stát součástí zrání a pospolitosti takové Evropy , v níž vládne demokracie a respekt , nikoli brutální vojenská síla
All of these countries are now acting with great hesitation in the debate about Kosovo , clearly influenced by Russian warnings about “ setting a precedent . ” Všechny tyto země teď v debatě o Kosovu vystupují velice zdrženlivě , zřetelně pod vlivem ruských výstrah před \„ nastavením precedentu “
All this talk is essential and good . Všechna tato jednání jsou zásadní a prospěšná
Already , disturbing noises are heard from Italy ’ s new government that the “ Irish No ” should bring guarantees that EU - support for the poorest regions within its current members should not suffer because even poorer members are to be let into the Union . Nová italská vláda se už dnes dává slyšet , že \„ irské ne “ by mohlo být zárukou , aby evropská podpora nejchudších regionů Evropské unie neutrpěla přijetím ještě chudších kandidátských zemí
All other member states are going to continue to ratify the treaty as if nothing had happened , and will keep the door open for the country that has created a problem for itself to think again . Všechny další státy budou dohodu ratifikovat , jako by se nic nestalo , ale nechají dveře otevřené , aby se k nim po dořešení vlastních problémů mohla trucovitá země připojit
Alongside this inertia was a period of dubious , when not corrupt , government in the Kaliningrad oblast itself , as well as rivalry from neighboring Russian parts of the Northwest Region . Za bídu a zoufalství Kaliningradu však historie může jen zčásti
Alexander Etkind Alexander Etkind
Alexander Etkind is Professor of Sociology at the European University , Saint Petersburg . Alexander Etkind je profesorem sociologie na Evropské univerzitě v Petrohradu
Alexander Etkind Alexander Etkind
Although about one million people were incarcerated there , there is only one heartbreaking plaque on a shed , which reads , \ The children ' s barrack of the Solovki Camp . \ Přestože tu byl vězněn asi milion lidí , na jakési boudě je tu jediná srdcervoucí pamětní deska , která říká : \„ Dětská ubytovna Soloveckého tábora . \
Alexander Etkind is Professor of Sociology at the European University , St . Alexandr Etkind vyučuje sociologii na Evropské univerzitě v Petrohradu
Alexander Etkind Alexander Etkind
Alexander Etkind is Dean of Political Science and Sociology at the European University , Saint Petersburg , Russia . Alexandr Etkind je děkanem fakulty politologie a sociologie Evropské univerzity v ruském Petrohradu
Alexander Etkind Alexander Etkind
Alexander Etkind teaches Russian Studies at Cambridge University . Alexander Etkind vyučuje rusistiku na Cambridgeské univerzitě
Alexander Etkind Alexander Etkind
Although this may mean that China is crossing the “ divide ” between the haves and have - nots of the world ’ s knowledge economy , it will not bridge that divide . Přesto , že se může zdát , že Čína překračuje hranici mezi tím , co má , a tím , co nemá ze světové \„ ekonomie vědění “ , tento předěl nepřeklene
Already , township elections are widely welcomed as a mechanism to stamp out rampant political corruption , as well as reduce conflicts between peasants and the government . Volby do městských výborů lidé již dnes vítají jako způsob , jak skoncovat s bující politickou korupcí a jak zmírnit konflikty mezi rolníky a vládou
Although the future of local elections and grassroots democracy may appear precarious in the face of government opposition , the experience of democratic empowerment , and the expression of popular will this has allowed , has left a deep and indelible impression on ordinary rural Chinese people . Budoucnost místních voleb a demokracie se dnes kvůli odporu vlády možná jeví poněkud nejistá , avšak pocit demokratické moci a možnost vyjádřit svou vůli zanechaly v obyčejných čínských venkovanech hluboké a nesmazatelné stopy
All now agree that the hundreds of millions of dollars used to treat and control tuberculosis in New York was money well spent . Všichni bez rozdílu dnes souhlasí , že stovky milionů dolarů , jež byly vynaloženy na léčbu a dohled nad šířením tuberkulózy byly dobrou investicí
Although some characteristics of TB therapy , such as interruption of treatment , are well known predictors of multi - drug resistance , other aspects of treatment that reflect the health - care system , such as the drugs used and the length of therapy , must be studied to help improve control programmes . Ačkoliv některé charakteristiky léčby TBC , jako je přerušení terapie , jsou dobře známými prediktory multirezistence , jiné aspekty léčby odrážející určitý zdravotnický systém , například použité léky nebo délka léčby , musí být prozkoumány , abychom mohli pomoci zlepšit programy kontroly TBC
All of them made every mistake imaginable , then wrote off or reduced the debts owed to them . Všechny z nich pak udělaly každou jen trochu představitelnou chybu , a nakonec odepsaly , či alespoň zredukovaly částky , jež jim byly dlužny
All of this looks like classic right - wing revanchism . To všechno vypadá jako klasický pravičácký revanšismus
Although granting equal treatment is primarily a task of EU states , omitting this principle from the Constitution endangers not only the principle of equality , but that of religious liberty as well . Přestože zajišťování rovnocenného zacházení je v první řadě úkolem členských států EU , opomenutí této zásady v ústavě neohrožuje jen princip rovnoprávnosti , ale i náboženskou svobodu
Although it would be best if these options were adopted by the UN Security Council , the EU itself can and must act to increase the costs to the Sudanese government of its continued obstruction of aid deliveries and its delaying tactics on deployment of international peacekeepers . Ačkoliv by bylo nejlepší , kdyby tyto možnosti přijala za své Rada bezpečnosti OSN , také sama EU může a musí jednat , aby dala súdánské vládě více pocítit cenu za pokračující bránění humanitární pomoci a zdržovací taktiku v otázce rozmístění mezinárodních mírových sborů
All these transformations will take time , and they will not come easily or be free of conflict . Všechny tyto transformační proměny si vyžádají čas a neproběhnou snadno ani beze střetů
Although Hezbollah presides over two ministers in the Lebanese government and several members of parliament , it does not act in the interest of the Lebanese state . Ačkoliv Hizballáh ovládá dva ministry libanonské vlády a také několik členů v parlamentu , nejedná v zájmu libanonského státu
Although aligned with the President , even he avoids saying that his presidency would be a second act to Cardoso ' s first term . Přestože stojí na prezidentově straně , i on odmítá , že by jeho prezidentování mělo být pokračováním Cardosova dosavadního úřadování
Although no candidate formally signed off on the agreement , all lent verbal support to it . Ačkoli žádný z kandidátů se formálně za dohodu nepostavil , všichni ji slovně podpořili
All of this is regrettable . To vše je politováníhodné
All the international precedents – from Nuremberg to the present – concern international intervention after mass atrocities . Všechny mezinárodní precedenty – od Norimberku po současnost – se týkají mezinárodní intervence až po hromadných zvěrstvech
Although the world expects a negative decision , Israel can in fact muster a sound legal case . Ačkoliv svět očekává záporné rozhodnutí , Izrael může z případu učinit významnou právní kauzu
Although Hamdan recognizes the legitimacy of confining enemy combatants until the end of hostilities , doing so is untenable . Třebaže případ Hamdan uznává legitimitu zadržování nepřátelských bojovníků až do skončení válečného stavu , činit tak nadále je neudržitelné
All six dimensions of terrorism admit of counter - examples . Takové protiargumenty by nás neměly překvapovat
All in all , the patiently calibrated approach of the last eight years has been right for the most part . Celkem vzato byl opatrně dávkovaný přístup minulých osmi let víceméně správný
Although the odds for success in 1991 - 2 were not great , the West had to try . I když šance na úspěch nebyly v letech 1991 - 92 kdovíjak vysoké , nezbývalo Západu než to zkusit
Although the approach to interest rate management by the two central banks has claimed the most attention , the different styles of each in their interventions in global currency markets bears watching because of their impact on growth . Nejvíce pozornosti bylo zatím věnováno řízení úrokových sazeb obou bank , ale pro dopad na růst stojí za povšimnutí i rozdílný styl jejich intervencí v rámci globálních měnových trhů
Although US airlines were \ privatized \ - freed from extensive state control - airports were not . Třebaže aerolinie USA byly “ privatizovány ” - tedy osvobozeny od nezměrného státního řízení – u letišť k tomu nedošlo
Although many observers accept a degree of subjectivity in the literature and peace prizes , the science prizes have long been assumed to be an objective measure of excellence . U cen za literaturu a za mír sice mnoho pozorovatelů akceptuje jistou míru subjektivity , avšak u cen za vědecké obory se dlouho předpokládalo , že jde o objektivní měřítko význačnosti
Although the core financial burden will be on the member states , the EU level can make an important contribution . Přestože hlavní finanční břemeno ponesou členské státy , z úrovně EU lze významně přispět
Although the exchange rate ultimately reverts back to its PPP benchmark , in a world of imperfect knowledge market participants might ignore this possibility in the near term . Ačkoliv se směnný kurz nakonec vrací ke standardu PPP , ve světě nedokonalých znalostí mohou účastníci trhu tuto možnost krátkodobě ignorovat
Although socialist Prime Minister Tomiichi Murayama officially apologized to China in 1995 for the war , Japan has never had a genuine internal debate over its degree of responsibility , and has never made a determined effort to propagate an alternative account to that of Yushukan . Ačkoliv se socialistický premiér Tomiiči Murajama v roce 1995 oficiálně omluvil za válku Číně , Japonsko nikdy nevedlo opravdovou vnitřní diskusi o míře své zodpovědnosti a nikdy nevyvinulo rozhodnou snahu propagovat i jiné svědectví než to , které je prezentováno v muzeu Jušukan
All three were subsequently vindicated – sometimes in their lifetimes , sometimes not . Všem třem bylo později dáno za pravdu – někdy za života , jindy ne
All they need and care about is stable , predictable rules . Jediné , co potřebují a o co se zajímají , jsou předvídatelná pravidla
Although a devaluation of the RMB may not have as much impact on the regional markets as before , it is impossible to calculate what way may deliver higher export growth : devaluation or not disturbing the region ' s increasing stabilization . Ačkoli devalvace jüanu by dnes asi takový dopad na místní trhy jako dříve neměla , nelze nijak spočítat , která z cest by vedla k vyššímu exportnímu obratu : devalvace nebo nenarušování narůstající stability v regionu
Although each krill may only grow to weigh about two grams , together they constitute one of the most abundant animal species on Earth . Ačkoliv každá krunýřovka dorůstá do hmotnosti jen asi dvou gramů , dohromady představují jeden z nejhojnějších živočišných druhů na zeměkouli
Although the needs of krill - dependent species were previously considered for large areas of the Southern Ocean , the CCAMLR must still scientifically subdivide the overall catch limit into smaller units . Ačkoliv potřeby živočišných druhů závislých na krunýřovce byly v minulosti zohledňovány pro rozsáhlé oblasti Jižního oceánu , CCAMLR musí celkový limit jejich lovu ještě vědecky dělit na menší jednotky
All of these are provinces with Muslim majority populations that are part of non - Muslim majority states . Všechny tyto oblasti s většinově muslimským obyvatelstvem jsou součástí států s nemuslimskou většinou
Although a compromise solution was provisionally accepted , its message is weak and obscure . Přestože bylo prozatímně schváleno kompromisní řesení , jeho poselství je mdlé a obtížně srozumitelné
All the walls that separate the region from integration into the modern and global community must be brought down . Je zapotřebí strhnout všechny zdi , které regionu brání v integraci do moderního globálního společenství
Almost unnoticed by the outside world , the last four years in China have seen a remarkable outpouring of writings on political reform from across the political spectrum . Stranou světového zájmu totiž zůstává fakt , že za poslední čtyři roky se v Číně napsalo nesčetně spisů o politických reformách
All Western Muslims possess a double sense of belonging , a double cultural capital . Všichni západní muslimové dnes mají pocit dvojí příslušnosti , dvojího kulturního kapitálu
Alexander Golts Alexander Golts
Alexander Rukshin , chief of the General Staff ' s main operative directorate , spoke of the need for modernization of command and control systems in preparation for such a war . Alexander Ruksin , velitel hlavního operačního ředitelství generálního stábu , hovořil o potřebě modernizace velení a kontrolních systémů jako o přípravě na takovou válku
Alexander Golts Alexander Golts
All are simply expected to execute orders scrupulously . Ode všech se jednoduše očekává , že budou svědomitě plnit rozkazy
Alexander Golts is a Russian military analyst and deputy editor of Ezhenedelny Zhurnal . Alexandr Golc je ruským vojenským analytikem a zástupcem šéfredaktora listu Ježenedělnyj Žurnal
Although it had oil revenue , the flow of dollars into an economy , by itself , does not boost prosperity as much as one might think . A přestože měl již tehdy ropné příjmy , tok dolarů do ekonomiky sám o sobě nezvýší prosperitu tolik , jak by se mohlo zdát
Although manufacturing in the US is in crisis , Texas has one of the strongest manufacturing economies in the world . A přestože průmyslová výroba v USA prožívá krizi , Texas má jednu z nejsilnějších výrobních ekonomik na světě
Although local Muslim leaders have since criticized Hilaly ’ s attitude , the incident again raises the question of attitudes regarding sex in “ orthodox ” communities , and how they can be reconciled with prevailing norms in the West . Třebaže místní muslimští předáci od té doby Hilalyho přístup kritizují , událost znovu vyvolává otázky ohledně postojů vůči sexu v \„ ortodoxních “ komunitách a ohledně toho , jak je lze smířit s převažujícími normami na Západě
Although the first report on Chernobyl appeared in Pravda on April 28 , the situation was far from clear . Přestože první zpráva o Černobylu se v Pravdě objevila už 28 . dubna , situace nebyla ani zdaleka jasná
All Bulgarian men have served in the army , and many remember how , in the 1970 ' s , Russian tank brigades could be airlifted into the country in a matter of hours . Všichni bulharští muži sloužili v armádě a mnozí si pamatují , jak snadno se mohlo v sedmdesátých letech stát , že by ruské tankové oddíly byly letecky během několika hodin přepraveny do Bulharska
All the while , Russian trade missionaries whisper that the government is dragging its feet on a proposed free trade zone between Bulgaria and Russia , something requested by the previous socialist government of Bulgaria but only now offered by an opportunistic Russia . A zatím se ze strany ruských obchodních misionářů proslýchá , že vláda se začíná pomalu zabývat myšlenkou volné obchodní zóny mezi Bulharskem a Ruskem , jíž žádala bývalá socialistická vláda , a která byla teprve nyní navržena oportunistickým Ruskem
Although born into comfort , he did not pass through the elite training grounds , the Grandes Écoles , but instead went to university like millions of other French . Přestože se narodil do komfortu , neprošel elitními vzdělávacími líhněmi , takzvanými Grandes Écoles , ale nastoupil na univerzitu jako miliony dalších Francouzů
Also construction , energy and defence industries will benefit . Tratit jistě nebude ani stavební , energetický či obranný průmysl
Although many markets are nowadays increasingly open - - even if others , notably agriculture , remain distorted by protectionism - - integrating global labor markets has largely been left out of the globalization process . Přestože řada trhů je dnes otevřených mnohem více než dříve - i když v některých z nich , zvlášť pak v zemědělských , přetrvává protekcionismus - , proces globalizace se integrace globálních trhů práce z větší části vůbec nedotkl
Although China ' s official growth rate reached 8 % in 2002 , its high budget deficit and large stock of non - performing loans ( about 40 % of GDP ) mean that it cannot afford any slowdown if it is to keep people employed , especially in rural areas . Ačkoli čínské oficiální tempo růstu za rok 2002 dosáhlo 8 % , vysoký rozpočtový schodek a velké množství nesplácených půjček ( asi 40 % HDP ) znamenají , že si země nemůže dovolit zpomalení , má - li udržet zaměstnanost , zejména v zemědělských oblastech
Already , French President Jacques Chirac has promised to veto any Security Council resolution on reconstruction that seeks to justify the war . Francouzský prezident Jacques Chirac už slíbil , že bude vetovat jakoukoli rezoluci Rady bezpečnosti o obnově Iráku , která by se pokoušela válku ospravedlnit
All of this suggests that the Putin administration has other goals besides proving Russia ' s new - found friendship with the US . Z toho všeho plyne , že Putinova vláda má vedle dokazování nově nalezeného přátelství s USA také jiné cíle
Although debit cards remain far more common , banks like China Merchants Bank have been aggressive in issuing real credit cards . A ačkoliv jsou v Číně stále mnohem běžnější debetní karty , banky jako China Merchants Bank uskutečňují agresivní politiku vydávání skutečných kreditních karet
Alone among industrialized nations , the United States lacks a national health insurance system . Jako jediná výjimka mezi průmyslovými zeměmi nemají USA státní systém zdravotního pojištění
Also safely insured , under the federal Medicare program , are 40 million elderly and disabled citizens . Federální zdravotní program Medicare zajišťuje bezpečné pojištění také pro 40 milionů starších osob a postižených občanů
Although those who stopped using cannabis partially improved over those continued using cannabis , they were below the level of controls , and this impairment was related to the duration of use . U subjektů , kteří s kouřením přestali , se na rozdíl od pokračujících kuřáků soustředění zčásti zlepšilo , ovšem jejich výkon byl stále pod úrovní kontrolního vzorku a míra jejich poruchy byla závislá na délce požívání drogy
All humans , for example , have the same set of genes - - the same genetic context - - but not exactly the same versions of each gene . Například všechny lidské bytosti mají stejný soubor genů - shodný genetický kontext - , ale v každém z nás je vždy trošku jiná verze tohoto souboru
All too often , success has been judged by dollars spent , not poverty reduction . Až příliš často se úspěch posuzoval podle utracených dolarů , nikoliv podle míry snížení chudoby
Although Brown ' s IFF proposal is about jointly raising more funds from international capital markets , a key feature is that each country retains the right to disperse the extra funds to those countries committed to meeting its conditions . Ačkoliv Brownův návrh na založení IFF se týká získávání více prostředků z mezinárodních kapitálových trhů , jedním z klíčových rysů je , že každá země si ponechává právo vyplatit navíc získané peníze těm státům , které pracují na splnění jejích podmínek
All Iranian factions blame today ' s economic crisis on the ruinous 1980 - 88 war with Iraq as well as on continued US sanctions . Všechny názorové platformy v Íránu svádějí dnešní ekonomickou krizi na zničující válku s Irákem v letech 1980 – 1988 a na pokračující sankce ze strany USA
All these tattered arguments were replayed at the G - 8 summit in Okinawa last week . Všechny tyto argumenty , už tolikrát roztrhané v cáry , byly v minulém týdnu znovu zopakovány na summitu skupiny G - 8 v japonské Okinawě
All decent people agree that war is evil . Všichni slušní lidé budou souhlasit , že válka je velké zlo
All previous peaks were followed by several years of declining prices ( in real terms ) . Po všech dřívějších kulminacích následovalo několik let klesajících cen ( v reálných hodnotách )
Almost everywhere , higher house prices have been associated with strong consumption . Vyšší ceny domů se téměř všude pojily se silnější spotřebou
Altogether , this does not seem to require a major increase in the Union ’ s resources : 1 % of aggregate GDP would suffice to perform these tasks . Zdá se , že celkově by to nevyžadovalo zásadní navýšení zdrojů , jež má Unie k dispozici : 1 % úhrnného HDP by k plnění těchto úkolů stačilo
Also , although admission to elite universities is as meritocratic in Korea as in the West , the outcome of the university entrance competition has a more important and more permanent effect on one ' s place in Korean society . Ačkoli přijímání na elitní univerzity se v Koreji stejně jako na Západě řídí podle zásluh a schopností ( tj . meritokraticky ) , výsledky přijímacího řízení mají na Korejce a jeho postavení ve společnosti mnohem zásadnější a trvalejší dopad
Although only one - third of the Episcopate participated in this ceremony , this act of contrition is valuable . Ačkoli se bohoslužby zúčastnila jen jedna třetina episkopátu , je tento akt pokání hodnotný
Although the public ' s outrage at his tactics makes a comeback unlikely , Menem still dreams of retreating with his defeated troops and reshaping himself from an alternative power base . Ačkoli kvůli veřejnému rozhořčení z jeho taktiky není jeho návrat pravděpodobný , Menem stále sní o tom , že se svým poraženým vojskem ustoupí a s pomocí alternativní skupiny věrných znovu získá svou tvář
Although only time will tell , it ' s possible that Argentina ' s suffering has readied the country for a new , efficient kind of leadership . Přestože vše ukáže až čas , je možné , že argentinské trápení připravilo zemi na nový a účinnější typ vedení
Already , democracy has lost legitimacy here and social protest movements grow increasingly violent . Demokracie už u nás ztratila legitimitu a hnutí sociálního odporu jsou čím dál násilnější
All of this helped rally Malaysia ' s Chinese community to his side . To vše Mahathirovi pomohlo k tomu , aby se malajsijská čínská komunita postavila na jeho stranu
All this adds up to a Russia that , if not quite a Potemkin state , is anything but great . To vše se spolupodílí na Rusku , které není - li přímo potěmkinovským státem , je stěží skvělé
Alas , Russia is moving more in the opposite direction ; political power is becoming more , not less , concentrated . Rusko bohužel míří spíše opačným směrem ; koncentrovanosti politické moci neubývá , nýbrž přibývá
All stick and little carrot has failed to quell Chechen nationalism , and President Vladimir Putin ’ s similarly heavy - handed attempts to control Russia ’ s so - called “ near abroad ” – as in Ukraine during the Orange Revolution – have proven no more successful . Nasazení dlouhého biče a mála cukru nikterak nepotlačilo čečenský nacionalismus a podobně tvrdé pokusy prezidenta Vladimira Putina ovládnout takzvané \„ blízké zahraničí “ Ruska – třeba na Ukrajině během oranžové revoluce – se neosvědčily o nic víc
All of this suggests that sovereignty must be redefined if states are to cope with globalization . To vše naznačuje , že svrchovanost se musí nově definovat , mají - li se státy vyrovnat s globalizací
All but lost in the controversies surrounding Iraq and Iran is a major initiative involving a third “ I ” country : India . Ve sporech kolem Iráku a Íránu bezmála zanikla významná iniciativa týkající se třetí země začínající na \„ I “ : Indie
All these suggestions highlight what might be any secretary general ’ s most important asset : his voice . Všechny tyto návrhy zdůrazňují to , co je možná nejdůležitějším aktivem jakéhokoliv generálního tajemníka : jeho hlas
All this will be especially important now given the status of the US , the most powerful country in the world , but one with an often uneasy relationship with the UN . Toto vše bude nyní obzvláště důležité s ohledem na postavení USA jakožto nejmocnější země na světě , jejíž vztah k OSN však bývá často komplikovaný
Although Iraq still matters a lot to Americans , its importance for determining how they vote has receded , partly because US casualties there are markedly down as the security situation appears to be gradually improving . A i když Irák stále pro Američany znamená velmi mnoho , jeho význam při posuzování , jak volit , ochabl , a to částečně i proto , že se tamní bezpečnostní situace podle všeho postupně zlepšuje a počet amerických obětí se výrazně snížil
Along with the economy , a dominant issue on the political agenda – and one that has affected Republican politics in particular – is immigration . Vedle ekonomiky je převládajícím tématem politické agendy – tématem , které ovlivňuje zejména republikánské politiky – přistěhovalectví
Alas , instead of progress , what we see is a cycle of inadequate educational opportunity leading to a lack of economic opportunity . Bohužel ale místo rozvoje pozorujeme koloběh nedostatku vzdělávacích příležitostí vedoucích k nedostatku příležitostí hospodářských
All of which brings us back to Darfur . To nás zavádí zpět k Dárfúru
Although radicals represent no more than 1 % of the Muslim population , their influence is based on the widening effects of their violence and their total rejection of compromise . Ačkoli radikálové představují pouhé 1 % muslimské populace , jejich vliv se zakládá na narůstajících účincích jejich násilností a naprostého odmítání kompromisu
All Muslim and non - Muslim tribes had equal rights and freedoms , and enjoyed the protection of the state . Všechny muslimské i nemuslimské kmeny měly stejná práva i svobody a těšily se ochraně státu
Although the creation of study centers to debate the concept of Islamic democracy reflect the natural evolution of Islamic thinking , it will not go unopposed . Ačkoliv zakládání studijních center , v nichž se diskutuje o konceptu islámské demokracie , odráží přirozený vývoj islámského myšlení , zákonitě se setká s odporem
Allowing managers to buy shares at prices fixed in advance was intended to align their interests with those of other shareholders by giving them a personal stake in building the value of the company . Umožnění , aby si manažeři mohli koupit akcie za předem stanovenou cenu , mělo sjednotit jejich zájmy se zájmy ostatních akcionářů tím , že získají osobní motivaci k navyšování hodnoty firmy
Although the First Amendment of the US Constitution bans any religious test for citizenship or political office , ruling out questions on religious beliefs , it is possible to gather information on ethnicity , even in certain cases of multiple ethnic origins , such as “ White , ” “ Black , ” “ Asian , ” and “ native American . ” Přestože první dodatek Ústavy USA zakazuje náboženské prověřování k získání občanství nebo politického úřadu , čímž vylučuje otázky na náboženské vyznání , získávat informace o etnické příslušnosti , například \„ bělošské , “ \„ černošské , “ \„ asiatské “ nebo \„ původní americké , “ je možné , a to i v určitých případech mnohočetného etnického původu
All of these negative trends were symbolized by Jean - Marie Le Pen ’ s success in reaching the second round of the 2002 presidential election . Všechny tyto negativní trendy symbolizoval úspěch Jeana - Marieho Le Pena , když v roce 2002 pronikl do druhého kola prezidentských voleb
Al - Baradei was even more accommodating . Baradej byl ještě úslužnější
All passions , emotions and instincts are pushed over to the side of the spectators . Všechny vášně , emoce a instinkty najednou z diváků musí ven
All too often , Cypriots present themselves as helpless pawns in a wider game played by Greece , Turkey , or the “ great powers . ” Kypřané se až příliš často prezentují jako bezmocní pěšci v partii , kterou hrají Řecko , Turecko nebo \„ velké mocnosti “
Although these developments provide clear symbols of the world ' s ongoing commitment to protecting human rights , strikingly little is known about the true effectiveness of such treaties in achieving their goals . Na jedné straně jsou tyto dohody jasným znamením , že svět má na dodržování lidských práv zájem , ovšem na straně druhé se ví jen pramálo o tom , nakolik jsou ve skutečnosti účinné
Although he achieved important victories over the Ottomans , Corvinus took him prisoner , and he was killed in 1477 in renewed fighting with Ottoman troops . A přestože dosáhl důležitých vítězství nad Osmany , padl do Korvínova zajetí a v roce 1477 byl zabit při obnovených bojích s osmanskými vojáky
All revolutions , in the end , turn from euphoria to disillusion . U všech revolucí se nakonec euforie změní v rozčarování
Although it is clear that a return to the old Soviet Union is not possible , some blame Russian influence for the disillusion in Ukraine . Ačkoliv je zřejmé , že návrat k Sovětskému svazu není možný , někteří lidé vidí za rozčarováním na Ukrajině vliv Ruska
All parties to the conflict must realize that , ultimately , there is no way to end their dispute other than through an equitable and sustainable peace agreement endorsed by all stakeholders . Všechny strany konfliktu si musí uvědomit , že jejich spor nelze vposled ukončit jinak než prostřednictvím spravedlivé a udržitelné mírové dohody , již schválí všichni zainteresovaní
Although monitoring has not been a formal part of the role of the committees until now ( it is planned for the future ) , the mere fact that the police , army , and judiciary are part of these committees brings them into contact with the rest of the community , provides feedback , and starts to build trust . Přestože monitorování až dosud nepředstavovalo formální součást role těchto výborů ( do budoucna se nicméně plánuje ) , již samotný fakt , že jsou v nich zastoupeni příslušníci policie , armády a soudcovského sboru , je přivádí do kontaktu se zbytkem společnosti , poskytuje zpětnou vazbu a začíná budovat vzájemnou důvěru
Alhazen ( Ibn al - Haytham ) related the illusion to the flattened appearance of the dome of the sky . Alhazen ( Ibn -al- Hajtám ) ji zase připisoval zploštělému tvaru nebeské báně
All of them are strong supporters of Bush ’ s bellicose foreign policy , and all would campaign on the premise that “ fear ” has a greater emotional hold on the American electorate than “ hope . ” Všechni jsou silnými stoupenci Bushovy bojechtivé zahraniční politiky a všichni by vedli kampaň založenou na předpokladu , že pojem \„ strach “ má na americké voliče větší citový vliv než pojem \„ naděje “
All of this will propel us into a very different world , one that may well extend humans ' life span by 10 - 30 years , presenting enormous opportunities , but also confronting us with fascinating and perplexing ethical , social , and legal issues . To vše nás přivede do velmi odlišného světa - do světa , kde by se průměrná délka lidského života mohla prodloužit o deset až třicet let , do světa , který bude představovat obrovské příležitosti , ale i do světa , který nám bude klást řadu etických , sociálních a právních otázek , jež nás budou nejen fascinovat , ale i uvádět do rozpaků
All of Musharraf ' s attempts at reform resulted from international pressure . Všechny Mušarafovy pokusy o reformu jsou výsledkem mezinárodního nátlaku
All countries have armies , but in Pakistan the army has a country . Všechny státy mají armády , ale v Pákistánu má armáda stát
All of this in the name of \ reform , \ of course . To vše samozřejmě ve jménu \ reforem \
Although Pakistan will publicly resist this demand , it may secretly agree to allow installation of cameras and various sensing devices in these nuclear facilitiesinstallations . Přestože veřejně bude Pákistán požadavku vzdorovat , skrytě by s montáží kamer a rozličných snímačů do svých jaderných zařízení mohl souhlasit
Along with a group of faculty , staff and students from my university in Islamabad , I journeyed to Balakot , close to the center of the Kashmir earthquake . Spolu se skupinou fakultních zaměstnanců a studentů mé univerzity v Islámábádu jsem se vydal do Balakotu nedaleko od epicentra kašmírského zemětřesení
Although this has further deepened pro - and anti - US divisions within the army , among both commissioned and non - commissioned officers , Musharraf clearly expects to remain president well beyond the October 2007 elections , as well as to extend further his term of leadership of the army . Ačkoliv to ještě dále prohloubilo proamerické a protiamerické rozpory uvnitř armády , jak mezi důstojníky , tak vojáky s nedůstojnickou hodností , Mušaraf očividně očekává , že zůstane prezidentem ještě dlouho po volbách , jež proběhnou v říjnu 2007 , a že rovněž prodlouží své vedoucí postavení v armádě
Al - Azm ' s book became a sensation , stimulating a wave of reviews and polemical exchanges . Al - Azmova kniha se stala senzací a vyvolala vlnu recenzí a polemických výměn
Although the Iraqi forces were quickly expelled from Kuwait , Saddam ' s overwhelming defeat did nothing to undermine his stature in the Arab world . Přestože byly irácké síly z Kuvajtu rychle vypuzeny , Saddámova drtivá porážka nikterak nenarusila jeho význam v arabském světě
Although some of this sentiment was misrepresented , Germany clearly would not support military action in Iraq . Ačkoli některé jeho názory byly špatně pochopeny , je jasné , že Německo nebylo připraveno podpořit vojenskou akci v Iráku
Although the US and Europe do have issues to resolve , there is a real danger that the portrayal of every possible event as heralding a new split will end up being self - fulfilling . Ačkoli před USA a Evropou stojí úkoly , které je třeba řešit , existuje reálné nebezpečí , že líčení všech možných událostí jako předzvěstí nové roztržky se prokáže jako sebenaplňující proroctví
Allowing countries to pursue their own policies in these areas encourages competitiveness . Možnost jednotlivých zemí uskutečňovat v těchto oblastech vlastní politiky posiluje konkurenční schopnost
Albanian problems now demand homemade Albanian compromises . Albánské problémy v tuto chvíli vyžadují domácí , albánské kompromisy
All European countries probably believed at the outset that non - European newcomers could be assimilated in the same way that Polish immigrants were assimilated into Germany ’ s Ruhr region in the nineteenth century . Všechny evropské státy zřejmě zpočátku věřily , že noví neevropští příchozí by se mohli asimilovat stejným způsobem , jako se v devatenáctém století asimilovali polští přistěhovalci v německém Porúří
Although non - governmental organizations are doing an effective job , responsibilities assigned to different European countries – such as helping the Afghan government with law enforcement and poppy eradication – have fallen short of both needs and promises . Přestože nevládní organizace dělají svou práci efektivně , zodpovědné úkoly svěřené různým evropským státům – například pomoc afghánské vládě s vymáháním práva a mýcením makových polí – nebyly dostatečně splněny ani s ohledem na potřeby , ani na sliby
All NATO allies and EU members want the US to remain committed to Europe ’ s future , to take the lead elsewhere in meeting security needs on which all agree , and to admit Europe into its strategic confidence . Všichni spojenci NATO i členové EU si přejí , aby USA zůstaly věrné budoucnosti Evropy , aby se ujímaly vedení při naplňování bezpečnostních potřeb , na nichž se všichni shodnou , a aby Evropu braly za svého strategického důvěrníka
Also , his formal role is limited to helping the Palestinians sort out their economic and political affairs , not trying to negotiate a peace settlement – a task reserved for US Secretary of State , Condoleezza Rice . Rovněž platí , že jeho formální role se omezuje na pomoc Palestincům s řešením jejich ekonomických a politických záležitostí a nevztahuje se na dojednávání mírového urovnání – což je úkol vyhrazený pro ministryni zahraničí USA Condoleezzu Riceovou
All this requires clear thinking . To vše vyžaduje jasné uvažování
Although Max von Laue , Walter Friedrich , and Paul Knipping had discovered the diffraction of X - rays by crystals , it was Lawrence Bragg who understood how it could be exploited scientifically . Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue , Walter Friedrich a Paul Knipping , byl to Lawrence Bragg , kdo pochopil , jak by jí šlo vědecky využít
Although he returned an hour later and delivered the rest of his speech , Egyptians began to demand greater transparency regarding the president ' s health as well as other state affairs . Přestože se hodinu nato vrátil a pronesl zbytek svého projevu , Egypťané se začali domáhat větší transparentnosti ve věci prezidentova zdraví i dalších státních záležitostí
All the same , this municipal election should be looked upon as a giant first step in the arduous journey toward Saudi democracy . Přesto by tyto komunální volby měly být chápány jako obrovský první krok na trnité cestě k saúdské demokracii
Along with events in Lebanon , Iraq , and Palestine , it may well usher in an Arab spring of freedom , one long overdue . Společně s děním v Libanonu , Iráku a Palestině by se mohly stát prvními paprsky arabského úsvitu svobody , už dlouho zpožděného
All around them , but especially in the ebullient resorts of southern Sinai , billions are spent on roads , airports , and beaches ; sizeable parcels of land are allocated generously to rich Egyptians from the Nile Valley and to foreigners , but not to Sinai natives . Všude kolem nich , zejména však v rušných letoviscích jižního Sinaje , se investují miliardy do silnic , letišť a pláží ; rozlehlé pozemky jsou velkoryse přidělovány bohatým Egypťanům z údolí Nilu a cizincům , nikoliv sinajským rodákům
Although all the formal trappings of a true electoral contest are in place , important aspects of authenticity are glaringly absent . Ačkoliv ovšem celý proces nepostrádá všechny formální znaky skutečného volebního klání , některé důležité prvky autenticity zde nápadně chybějí
All members of the presidential election commission are Mubarak appointees , and the new election rules eliminated any independent challengers . Všechny členy prezidentské volební komise jmenoval Mubarak a nová volební pravidla vyloučila účast veškerých nezávislých uchazečů
Al - Quaeda must be hoping to lure long convoys of American soldiers and their equipment into those high , narrow mountain passes where the Russians were drawn in to their deaths . Al - Kajdá určitě doufá , že do vysokých a úzkých horských průsmyků , kam si Sověti přišli pro jistou smrt , naláká dlouhé konvoje amerických vojáků a jejich výzbroje
Although the precise nature of the disease ’ s transmission remains uncertain , a key event in these disorders is the conversion of the prion protein ’ s normal cells to an abnormal form that appears to be the major ( if not the sole ) component of the infection . Třebaže přesná podstata přenosu nemoci zůstává nejasná , rozhodující událostí u těchto chorob je proměna běžných buněk prionových bílkovin do abnormální podoby , jež se zdá být zásadní ( ne - li jedinou ) složkou nákazy
Although there are some theoretical ambiguities , the best available evidence suggests that , in the longer term , inflation is harmful to both output and welfare . Nejlepší dostupné důkazy i přes teoretické pochybnosti naznačují , že inflace z dlouhodobého pohledu škodí jak výkonu , tak blahobytu společnosti
Although Iraq ’ s interim constitution gave the Assembly exclusive control over the drafting process , the Assembly wisely reached out beyond its membership in creating a constitutional drafting committee . Přestože irácká prozatímní ústava dala Národnímu shromáždění výhradní kontrolu nad procesem sestavování návrhu nové konstituce , Shromáždění při vytváření komise , jež pracovala na konceptu ústavy , moudře sáhlo i mimo své vlastní řady
All told , Roma children in Ostrava are more than 27 times more likely than non - Roma to be placed in such schools . Celkově vzato , v Ostravě je u romských dětí 27 krát pravděpodobnější než u dětí neromských , že budou do takových škol umístěny
All these states are in peril of sliding into violent conflict . Všem těmto zemím hrozí , že sklouznou do násilných konfliktů
Almost every modern analyst , however , has come to the conclusion that Weber ’ s attempt to link that capitalist spirit historically to a form of Christianity , namely Protestantism , is fatally flawed . Téměř všichni moderní analytici ovšem dospěli k závěru , že Weberova snaha historicky spojit tohoto ducha kapitalismu s jistou formou křesťanství , jmenovitě s protestantstvím , je od základu pochybená
All the parties begin to suspect political manipulation . Na všech stranách začíná vznikat podezření , že dochází k politické manipulaci
All sides engaged in mudslinging about who was doing the most damage to the world economy . Všechny strany pak na sebe začaly házet špínu a vyčítat si , která z nich nejvíce škodí světové ekonomice
All policy options for Asia ’ s central banks appear equally unattractive . Všechna strategická řešení vypadají pro asijské centrální banky stejně nevábně
All of us are familiar with these fundamental biological notions , and we are all part of these processes . Tyto základní biologické pojmy všichni známe a všichni jsme zároveň součástí těchto procesů
Along the coast of the Indian states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu , some 30 % of the fishery capacity was lost . Podél pobřeží indických států Ándhrapradéš a Tamilnádu zaniklo přibližně 30 % rybolovných kapacit
Although “ the Golden Shield Project ” is the Communist Party ’ s largest single investment in the ideological field since it gained control of China in 1949 , it is also likely to be the last big bet before the Party ’ s collapse . Ačkoliv je \„ Projekt Zlatý štít “ největší samostatnou investicí komunistické strany na ideologickém poli od roku 1949 , kdy strana získala kontrolu nad Čínou , zároveň pravděpodobně půjde o poslední velkou sázku před jejím kolapsem
All the terrible events since then – the Tiananmen Square massacre , persecution of Falun Gong , and repression of civic activists – are the evil fruit of that un - cleansed original sin . Všechny strašlivé události , které se seběhly poté – krveprolití na náměstí Tchien - an- men , perzekuce hnutí Fa - lun kung a útisk občanských aktivistů – , jsou otrávenými plody tohoto neodčiněného prvotního hříchu
Alain Jousten examines one alluring but false reform that is often discussed . Alain Jousten discusses one alluring but false reform that is often discussed
Alternatively , the number of working years required to qualify for a full retirement benefit can be increased . Druhou cestou může být zvýšení počtu odpracovaných let jakožto podmínky k pobírání plných důchodových dávek
Although a large number of UN agencies , programs , and treaties rely on scientific and technological expertise for their work , they are not designed to receive systematic science advice as a key component of effective performance . Ačkoli se velký počet agentur , programů a smluv OSN při své práci opírá o vědeckotechnologické zkušenosti , není systematická vědecká podpora klíčovým faktorem jejich efektivního výkonu
Although some of those convicted of endangering state security are charged with violent crimes - - for example , two Tibetans were recent sentenced to death for \ inciting separatism \ and setting off bombs - - the great majority involve non - violent speech and association . Přestože někteří odsouzení za ohrožování státní bezpečnosti jsou obviněni z násilných činů - nedávno byli například odsouzeni k smrti dva Tibeťané za ,, podněcování k separatismu \ a odpálení dvou bomb , velkou většinu tvoří nenásilné projevy a sdružování
Although there had been several unofficial statements by Kim Jong - Il ’ s regime admitting that North Korea possessions nuclear arsenal , the announcement was the first official confirmation . Přestože Kim Čong - ilův režim již dříve učinil několik neoficiálních prohlášení , v nichž připustil , že Severní Korea disponuje jaderným arzenálem , oficiálně to poprvé potvrdil až v nedávném oznámení
All of Asia must wake up to the arrival of Chinese - style aggressive “ sea power . ” Celá Asie musí brát v potaz nástup agresivní \„ námořní moci “ v čínském stylu
All the while , the fighting and ruined cities of Chechnya cast a shadow on the otherwise much more complex encounter of Russia with the Islamic world . Boje a trosky zničených měst v Čečensku vrhají stín na jinak mnohem bohatší zkušenosti Ruska se světem islámu
Although restoration of centralized political power in the Kremlin has marked Putin ' s presidency , Moscow and the two Muslim - dominated Russian republics still adhere to the Yeltsin - era bargain . Přestože se období Putinova výkonu prezidentského úřadu vyznačuje obnovováním centralizované politické moci , Moskva a tyto dvě převážně muslimské republiky se stále drží ujednání z Jelcinovy éry
Although I am a physicist , I began to study demography about 15 years ago , in the belief that the key global problem was not so much the threat of nuclear annihilation as the dynamics of population growth . Přestože jsem fyzik , začal jsem asi před 15 lety studovat demografii v přesvědčení , že klíčový globální problém nepředstavuje ani tak hrozba jaderného vyhlazení , jako spíše dynamika populačního růstu
Almost all of the coverage is negative , and they have even started mocking us . Téměř veškeré zpravodajství vyznívá negativně , a dokonce se už nám začali i posmívat
All of Burma ’ s people deserve security , and refugee women and girls who have experienced gender - based violence need the world ’ s solidarity and support . Všichni obyvatelé Barmy si zaslouží bezpečí a uprchlé ženy a dívky , jež zažily pohlavně založené násilí , potřebují solidaritu a podporu světa
All of the factors that we identified are less influential for facts , procedures , and narratives . Všechny faktory , které jsme zjistili , se u faktů , postupů i vyprávění projevují slaběji
Although Putin did have the decency to change the words , he retained the Soviet spirit - “ great Russia united forever . ” Putin měl sice tu slušnost , že změnil text písně , ale nenechal si vzít jejího sovětského ducha – \„ spojenou navěky velikou Rus “
All of these are seen as Kremlin games , hypothetical and hypocritical , bearing little relation to reality . Lidé v nich vidí hru Kremlu , plnou pochybností a pokrytectví , bez souvislosti se skutečností
Although it is impossible to have too much history , it is possible to spend too much time looking into it . Ačkoli není možné mít příliš mnoho historie , je možné strávit příliš mnoho času nahlížením do ní
All of this is fine for those who practice nepotism . Nic z toho není v nepořádku pro ty , kdo se nepotismu účastní
All deals are private . Všechny obchody jsou neveřejné
Although he opposed America ’ s use of force against Iraq and Serbia in the 1990 ’ s , his government never formally abandoned the sanctions regime against either country . Přestože se v 90 . letech postavil proti americkému použití síly proti Iráku a Srbsku , jeho vláda nikdy formálně neupustila od sankčního režimu vůči těmto zemím
Although these reserve estimates are based today ' s known deposits , we should not pin our hopes on vast undiscovered supplies . Odhady zásob vycházejí z dnešních známých nalezišť , proto bychom na dosud neobjevené a kdovíjak rozsáhlé zásoby neměli spoléhat
Although the first step is the same , the intent behind the practices is not . Výchozí bod je sice u obou metod stejný , ale úmysl je rozdílný
Along with the 12 states ( and Washington D . C . ) that bar capital punishment altogether , a clear majority of American jurisdictions now ban the practice . Spolu s dvanácti dalšími státy ( a hlavním městem Washingtonem ) , jež vůbec nedovolují trest smrti , by tak tuto praxi mohla zakazovat jasná většina amerických jurisdikcí
Although most national funding agencies lack imagination when it comes to European cooperation , several institutions are aware of Europe ’ s deteriorating research and the handicaps European scientists face in competition with those in the US and Japan ( and also , increasingly , India and China ) . Ačkoliv většina národních orgánů zajišťujících financování postrádá ohledně evropské spolupráce veškerou představivost , několik institucí si uvědomuje , že evropský výzkum upadá , a vidí , jakým znevýhodněním musí evropští vědci čelit v soutěži s kolegy z USA a Japonska ( a čím dál větší měrou též z Indie a Číny )
All of this will require leadership that cuts across institutional boundaries , which can be provided only by the UN and a strong - willed individual . To vše bude vyžadovat výkon lídra , který překoná institucionální hranice , což dokáže zajistit jedině OSN a jedinec s pevnou vůlí
Although China will eventually lose its ability to control the supply of renminbi , because capital controls remain in place , China - - unlike Germany ' s government in the early 1970 ' s - - can still control the supply of credit and inflow of foreign capital . Přestože Čína nakonec schopnost řídit nabídku žen - min - pi ztratí , vzhledem k tomu , že nadále trvá regulace kapitálu , Čína ještě může - na rozdíl od německé vlády na počátku 70 . let - řídit nabídku úvěrů či příliv zahraničního kapitálu
Although the meager rate hike was presented as a consensus of the ECB ’ s Governing Council , it soon became apparent that the decision had been controversial . Ačkoliv skromné zvýšení sazeb bylo prezentováno jako výsledek konsensu Rady guvernérů ECB , záhy vyšla najevo kontroverznost tohoto rozhodnutí
Alas , there has been only persistent talk of failure – to achieve political union , to adopt a constitution , to exercise global leadership and vision , to implement economic reforms , and the list of laments goes on . Chyba lávky , došlo jen na neutuchající řeči o nezdaru – dosáhnout politické unie , přijmout ústavu , uplatnit globální roli lídra a svou vizi , realizovat hospodářské reformy a seznam nářků pokračuje
Along with its empty threats of interest rate hikes , there is a real danger the ECB will be labeled the central bank that barks but doesn ’ t bite ( animal behaviorists know that barking and biting are substitutes , not complements ) . Vedle prázdných hrozeb zvýšením úrokových sazeb existuje reálné riziko , že ECB bude ocejchována jako centrální banka , která štěká , ale nekouše ( odborníci na chování zvířat vědí , že štěkot a kousání se nedoplňují , nýbrž nahrazují )
Although few seriously question the free market economy and liberal individualism in manners and customs , we feel uneasy about forsaking these values . Přestože jen málokdo má pochybnosti o správnosti zavedení ekonomiky svobodného trhu a liberálního individualismu , a i tak jde spíše o způsoby a cesty , kterými se tak stalo , cítíme velké znepokojení nad vzdáním se těchto hodnot
All the while , the seemingly unstoppable march of the market , globalization , and individualism that had propelled the right since Thatcher and Reagan came to an abrupt halt . Zatím zdánlivě nezastavitelný pochod trhů , globalizace a individualismu , jež byl tolik popoháněn pravicí od dob Thatcherové a Reagana , dorazil k příkrému a neočekávanému zlomu , kde se zastavil
All three of the leaders of Citizen ’ s Platform are handsome and bright , intelligent and funny . Všichni tři lídři Občanské platformy jsou pohlední a chytří , inteligentní a zábavní
All four seemed well - intentioned , but again they caused pain . Všechny tyto reformy byly dobře promyšlené , ale přesto byly pro většinu obyvatel neúnosné
All the ordinary - and the extraordinary - weapons that democracy possesses must be employed . Do tohoto boje je třeba zapojit veškeré běžné i neběžné zbraně , jimiž demokracie disponuje
All of these were great and noble qualities , and all of them now seem utterly superfluous to most Poles . Jednalo se o skvělé a vznešené vlastnosti , které dnes většině Poláků připadají naprosto zbytečné
All these forms of greatness , however , demanded that ordinary Russians accept their debasement and enslavement . Všechny tyto podoby velikosti ovšem vyžadovaly , aby obyčejní Rusové akceptovali své ponížení a zotročení
Although the SLD ’ s popularity remained high , the previously fragmented right prevailed due to temporary unity . Ačkoliv totiž zůstala obliba SLD vysoká , dříve rozdrobená pravice získala díky dočasné jednotě navrch
All this now seems a pipe dream . To vše se nyní jeví jako pouhá iluze
Although Asia seems to lack Europe ’ s cultural core , there are core ethical constants that have long governed Asian societies and indicate common ethical foundations . Přestože Asie podle všeho postrádá evropské kulturní jádro , existují stěžejní etické konstanty , jimiž se asijské společnosti už dlouho řídí a jež jsou známkou společných etických základů
Aldis Kuskis , a Member of the European Parliament from Latvia , is Vice - Chairman of its Delegation for Relations with Belarus . Aldis Kuskis , člen Evropského parlamentu za Lotyšsko , je místopředsedou jeho Delegace pro vztahy s Běloruskem
Along that tortuous route , the world ' s major powers are bound to be offended , probably quite regularly . A že na této trýznivě pouti budou hlavní světové mocnosti uráženy , dost možná docela pravidelně
Al Jazeera is certainly professional . Al - Džazíra je bezpochyby profesionální
Al Jazeera ' s motto , \ opinion and opposing opinion , \ has galvanized Arab viewers , because clashing opinions are rarely heard on terrestrial Arab television stations . Motto Al - Džazíry , \„ názor a protinázor \ , uchvátilo arabské diváky , poněvadž v terestriálních arabských televizích jsou názorové střety slyšet jen zřídkakdy
Although the Islamists are unlikely to interfere in the post - Arafat power struggle , they will not sit idly by if the new leadership moves in what they consider the wrong direction . Ačkoliv je nepravděpodobné , že by se islamisté vměšovali do postarafatovského boje o moc , rozhodně nebudou nečinně přihlížet , pokud se nové vedení vydá směrem , který budou oni pokládat za nesprávný
Alongside this effort , vigorous negotiations on a permanent settlement should start immediately . Vedle této snahy by měla okamžitě začít energická jednání o konečném urovnání sporu
Almost one in five hoped that unemployment would be addressed . Bezmála jeden z pěti Palestinců doufá , že se bude řešit nezaměstnanost
Although ordinary Lebanese have paid a huge human , economic , and infrastructural price , Hezbollah has made it clear to the Israelis that they can no longer take their military predominance for granted . Ačkoli obyčejní Libanonci zaplatili obrovskou lidskou , ekonomickou a infrastrukturní cenu , Hizballáh dal Izraelcům jasně najevo , že svou vojenskou přesilu už dál nemohou brát za jistou
Al Jazeera not only provided live interviews and broadcasts from the field ; it introduced live debate to the Arab world . Al - Džazíra přinesla nejen živé rozhovory a vstupy přímo z terénu ; představila arabskému světu také živou diskusi
Almost every Arab ruler at one time or another attempted to silence the station by closing its local bureau and pressing the Qatari rulers to muzzle its freewheeling journalists . Téměř všichni arabští vládci se v té či oné době pokusili stanici umlčet tím , že uzavřeli její místní redakci a naléhali na katarské představitele , aby nasadili jejím \„ nezodpovědným “ novinářům náhubek
Although no one has yet caught up to Al Jazeera ’ s news and current affairs popularity , the Saudi - owned Middle East Broadcasting Center has introduced a successful 24 - hour station , Al Arrabiyeh , which is challenging Al Jazeera ’ s lead . Ačkoliv popularity zpráv a aktualit vysílaných na Al - Džazíře zatím nikdo další nedosáhl , společnost Middle East Broadcasting Center se saúdskými vlastníky spustila úspěšnou stanici Al - Arabíja s nepřetržitým vysíláním , která vedoucí Al - Džazíře šlape na paty
Al Jazeera has made Qatar famous and the Arab world better informed . Al - Džazíra proslavila Katar a zlepšila informovanost v arabském světě
Aleksander Kwasniewski Aleksander Kwasniewski
Aleksander Kwasniewski is President of Poland . Aleksander Kwasniewski je polským prezidentem
Although all the Baltic States are now integrated into the international community , our security still raises concern . Přestože byly pobaltské republiky plně integrovány do mezinárodního společenství , naše bezpečnost stále zůstává sporným bodem
Aligning the two memberships as closely as possible will enhance clarity and security . Co nejtěsnější spojení obou členství je tedy zárukou lepší informovanosti a bezpečnosti
Although Russia ’ s rulers were by then communists in name only , they didn ’ t hesitate to reach for the old Leninist recipes . Přestože vládci Ruska už tehdy byli komunisty jen navenek , neváhali sáhnout po starých leninských receptech
All of these looming changes will likely have an enormous impact on drug development and diagnostics . Všechny tyto rýsující se změny budou mít pravděpodobně obrovský dopad na vývoj léčiv a diagnostiku
All the fashionable talk nowadays about computer “ viruses ” explains what these culprits do by forging an analogy to their biological namesakes . Nazýváme - li nepřátele našich počítačů \„ viry “ , jako bychom tím chtěli naznačit podobnost se záškodnictvím jejích biologických jmenovců
Also , while more advanced life forms , like humans , cannot mate with members of other species , microbial evolution is less constrained by this “ species barrier . ” Navíc , zatímco vyspělejší formy života , například lidé , se nemohou pářit s jinými druhy , není evoluce mikrobů touto \„ druhovou bariérou “ nijak omezena
Although the election of the next Chief Executive will not take place until July , China has let it be known that our present Chief Secretary , Donald Tsang , is the chosen one . Přestože k volbě hlavního správce nedojde dřív než v červenci , Čína už dala na vědomí , že vyvoleným jedincem je náš současný šéf sekretariátu Donald Tsang
All this has caused Bush to seek to accommodate – verbally , at least – the will of an overwhelming majority of Americans to conserve energy . To vše vedlo až k tomu , že se dnes Bush snaží vyjít vstříc – přinejmenším verbálně – vůli drtivé většiny Američanů šetřit energií
Although Russia ’ s GDP is no bigger than that of Belgium and the Netherlands combined , and its military spending is a fraction of the EU ’ s , the Kremlin has consistently managed to get the better of the Union . Přestože HDP Ruska není větší než součet HDP Belgie a Nizozemska a jeho vojenské výdaje jsou oproti EU jen zlomkem , Kremlu se soustavně daří nad Unií vítězit
Allow workers to take part in decisions or actions affecting their jobs ; Umožněte pracovníkům , aby se podíleli na rozhodování a činnostech ovlivňujících jejich zaměstnání ;
Although it is likely , the short - and long - term outcomes of such changes may not always suffice in the fight against work - related stress . Ačkoliv je pravděpodobné , že krátkodobé a dlouhodobé výsledky takovýchto změn v boji proti pracovnímu stresu budou dostačovat , nemusí to platit vždy
Although broad scientific consensus has identified the loss of biological diversity as one of the world ' s most severe environmental threats , public recognition of the scale of the danger is lagging . Ačkoli vědci vesměs souhlasí s tím , že ztráta biologické rozmanitosti - biodiverzity - je jednou z největších hrozeb životnímu prostředí , u laické veřejnosti toto povědomí značně pokulhává
Although MSF uses its own drug supply , Chinese patients still often buy medicine with unknown ingredients and efficacy on the street . Přestože MSF používá své vlastní zásoby léků , čínští pacienti si přesto často na ulici kupují léčiva s neznámým složením a účinností
Although economic performance during this period was not dismal , it was certainly not impressive . Přestože hospodářská výkonnost v tomto období nebyla skličující , nebyla rozhodně ani působivá
All over the world , the Left was thrown into confusion and crisis after Khrushchev ' s 1956 speech exposing ( some of ) Stalin ' s crimes . Nebyli to ale jen členové komunistických stran , které Chruščovova odhalení omráčila
Along with this came an odd reverence for ` ` traditional cultures ' ' - strange for those who fancy themselves forward - looking rationalists - at least if those cultures flourish in the so - called Third World . S tím se objevovala zvláštní úcta k \ tradičním kulturám \ - což je podivné zvlášť u těch , kdo se považují za racionalisty hledící vpřed - , přinejmenším tehdy , pokud tyto kultury vzkvétaly v takzvaném třetím světě
All this has been horribly turned on its head ; in place of our forebears ' robust values , we substituted timid , frightened rationalizations for all sorts of voodoo ideologies and practices . Všechno to pak se ošklivě postavilo na hlavu : namísto robustních hodnot našich předchůdců jsme opatrnou , bázlivou racionalizaci nahradili všelijakými okultními ideologiemi a praktikami
Although there ' s nothing like Soviet oppression , the alienation between state and society resembles that of Soviet days . Ačkoliv už neexistuje žádná obdoba sovětského útlaku , odcizenost státu a společnosti sovětskou éru připomíná
Almost a quarter believe that the constitution will be changed so that Putin can have a third term . Téměř čtvrtina je přesvědčena , že bude změněna ústava , aby Putin mohl zůstat do třetího funkčního období
Alienated from politics , ordinary Russians are indifferent to everything that does not immediately affect them , and do not seek to hold anyone accountable . Obyčejným Rusům , odcizeným od politiky , je lhostejné vše , co se jich přímo nedotýká , a nesnaží se nikoho vést k zodpovědnosti
Alexander Livshits Alexander Livshits
Alexander Livshits is former Vice Premier and former Finance Minister of Russia . Alexander Livshits je bývalým místopředsedou vlády a bývalým ministrem financí Ruska
Alexander Livshits Alexander Livshits
Although it is beginning to wean companies off the practice , Russia does indeed sell energy cheaply to people and industries that became addicted to subsidized energy under socialism . Rusko se svoje podniky snaží levné energii odvykat , ale je pravda , že podnikům a lidem , kteří si na dotovanou energii zvykli za socialismu , ji stále prodává za levnou cenu
All of this needs to be done fast , by September 18 th Je třeba na to jít rychle , moc času totiž nezbývá : jen do 18 . září
All the while , we know of the terrible conditions that still face the majority of the world ’ s population , with more than a billion poor , two billion without electricity , and three billion without clean drinking water and sanitation . Přitom po celou dobu víme o strašlivých podmínkách , s nimiž se stále potýká většina obyvatel světa : dvě miliardy lidí žijí bez elektřiny a tři miliardy bez čisté pitné vody a kanalizace
Also , Chinese law limits the questioning of administrative rules before they are put into practice . Kromě toho čínské právo omezuje zpochybňování administrativních předpisů , dříve než jsou uvedeny do praxe
Although much activity is under way to draft legislation to reform administrative law , these drafts are unlikely to be adopted for years . Probíhají sice snahy s cílem novelizovat zákon o státní správě , lze ovšem předpokládat , že bude trvat možná hodně let , než budou tyto návrhy přijaty
All of these serious human rights questions expose the fact that Russia ' s legal institutions remains half - formed . Všechny tyto závažné otázky o lidských právech odhalují skutečnost , že ruské právní instituce zůstávají nedotvořené
Although some outspoken French proponents of EDI made no secret of their desire to replace NATO altogether , this being seen by them as the only way of emancipating Europe from American hegemony , that is not how EDI was officially presented and discussed in the councils of the European Union . Přestože se někteří francouzští navrhovatelé EDI netajili s přáním , aby EDI zcela nahradilo NATO – byla to pro ně jediná cesta , jak emancipovat Evropu od americké hegemonie – , nebyla Evropská obranná iniciativa prezentována a diskutována v radách Evropské unie tímto způsobem
Although an offshoot of the Sunni Muslim Brotherhood , whose Arab financial supporters loathe the Ayatollahs , Hamas decided to cooperate in Iran ’ s scheme because it was diplomatically isolated and cut off from Western funding due to its refusal to recognize Israel . Ačkoliv jde o odnož sunnitského Muslimského bratrstva , jehož arabským finančním přispěvatelům se ajatolláhové protiví , rozhodl se Hamás na íránském plánu spolupracovat , protože byl diplomaticky izolován a odříznut od západních financí kvůli odmítnutí uznat Izrael
Although Morocco ' s argan oil provides a cautionary tale about the efficacy of market _ based conservation strategies , all hope for market approaches to conservation is not lost . Přestože marocký argániový olej je varovným příběhem o účinnosti tržních strategií ochrany přírodních zdrojů , veškerá naděje spojovaná s takovými strategiemi není ztracena
All of this suggests that China might evolve into the kind of society whose members spend so much time and money on conspicuous consumption and diversionary entertainment that they lack the psychic energy to reflect upon the issues of freedom , equality , religion , and human rights . Na základě toho lze tvrdit , že by se Čína mohla vyvinout ve společnost , jejíž členové budou trávit tolik času a utrácet tolik peněz za okázalou spotřebu a rozptylující zábavu , že se jim nebude dostávat fyzické energie k tomu , aby uvažovali o věcech , jako je svoboda , rovnost , náboženství či lidská práva
Although the trial has been delayed , the exposure has given the Myrna Mack Foundation and other civic efforts the time to propose ways to modernize and democratize the justice system . I když soud byl odložen , publicita dala Nadaci Myrny Mackové a dalším občanským snahám dost času na to , aby předložily cesty , jak modernizovat a demokratizovat náš právní systém
Alarmed by the potential embarrassment it faces because of its denial of systematic and violent discrimination against Dalits , India ’ s government now claims that caste is not race and therefore has no place on the agenda of the UN conference in Durban . V obavě z toho , že by si svým popíráním systematické a kruté diskriminace dálitů mohla vysloužit ostudu , začala indická vláda tvrdit , že kasta není rasa a že proto tato věc nemá na programu konference OSN v Durbanu co dělat
Allah helps those who improve their minds . Alláh pomáhá těm , kdo tříbí svou mysl
Aleksey Malashenko Aleksey Malashenko
Alexey Malashenko is a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace , Moscow , and the author ( with Dmitri Trenin ) of \ The Time of the South : Russia in Chechnya , Chechnya in Russia . \ Alexej Malašenko je vědeckým pracovníkem v moskevské Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír a společně s Dmitrijem Treninem napsal knihu ,, Éra jihu : Rusko v Čečensku , Čečensko v Rusku . \
Aleksey Malashenko Aleksey Malashenko
Aleksey Malashenko is an Islam expert with the Carnegie Center in Moscow . Alexej Malašenko je odborníkem na islám při Carnegieho centru v Moskvě
All these issues have now become part of the national debate . Všechny tyto záležitosti se nyní staly součástí národní debaty
Although the lax monetary policy environment of recent years has proven to be relatively efficient in supporting growth , greater fiscal discipline will be needed if increased private investment is to be attracted . Přestože ovzdusí laxní peněžní politiky se v minulých letech pro podporu růstu ukázalo jako relativně příznivé , bude pro zvýsení zájmu o soukromé investice zapotřebí větsí rozpočtové kázně
Although monetary growth is more than twice the rate of real GDP growth , the inflationary risk is probably low because substantial excess capacity exists . Ačkoliv monetární růst je více než dvojnásobný oproti tempu růstu reálného HDP , inflační riziko je zřejmě nízké , protože zde existuje značný přebytek výrobní kapacity
Although the UN and my country recognize the value of forests , both ecologically and economically , such recommendations are not strong enough to stop my local council from voting “ yes ” to deforestation . Třebaže OSN i moje vlast uznávají hodnotu lesů , jak ekologicky , tak ekonomicky , taková doporučení nejsou dost silná na to , aby mé radnici nedovolila odlesňování schválit
All human tragicomedy may be seen , occasionally , in this encounter , in the history of Circus as History . V tomto souboji se pak místy celá lidská tragikomedie zjevuje v historii cirku coby Historii
Although I felt that I , an exile in the land of exiles , belonged ever more to a world to which no one can really be said to belong , on September 11 , 2001 , I was finally able to proclaim , “ I am a New Yorker , ” just as President Kennedy had declared himself a Berliner when that former National Socialist capital was in danger of becoming a Communist capital . Přestože jsem měl pocit , že jako vystěhovalec v zemi vystěhovalců patřím stále více do světa , o němž nikdo nemůže dost dobře prohlásit , že do něj patří , 11 . září 2001 jsem konečně mohl prohlásit : \„ Já jsem Newyorčan , “ stejně jako se prezident Kennedy prohlásil za Berlíňana , když hrozilo , že se toto někdejší hlavní město národního socialismu stane hlavním městem komunismu
All faces , ages , and events , sooner or later , can be found here . Všechny tváře , věky a události zde lze dříve či později nalézt
Although the murder was an individual crime , to compound the tragedy of a crime through measures that target an entire minority is irresponsible , and will have grave moral and social consequences not only for the unjustly punished but also for the punishers . Ačkoliv byla vražda individuálním zločinem , řešit tragédii zločinu opatřeními , která si berou na mušku celou minoritu , je nezodpovědné a bude to mít vážné morální a společenské důsledky nejen pro nespravedlivě potrestané , ale i pro ty , kdo je potrestali
Although economic progress is visible across Romania , and a gradual renewal of a civic conscience through the arrival of democracy has appeared , Romania ’ s burlesque of a political life – despite its European Union membership – shows how persistent its bad old habits of duplicity , inconsistency , fatalism , inertia , and corruption are . Ačkoliv je dnes v celém Rumunsku patrný hospodářský pokrok a s příchodem demokracie dochází i k postupné obnově občanského svědomí , rumunská parodie na politický život – navzdory členství v Evropské unii – ukazuje , jak nepoddajné jsou její staré zlozvyky obojetnosti , nedůslednosti , fatalismu , liknavosti a korupce
Although we cannot expect a miraculous reincarnation of the criminal Mailat , we can and must ask for a radical review of the situation that marginalized people like him face . Ačkoliv nemůžeme očekávat zázračnou reinkarnaci zločince Mailata , můžeme a musíme požadovat radikální přehodnocení situace , v níž se ocitají lidé vytlačení na okraj společnosti stejně jako on
All of us knew that a failed interrogation could mean being dropped from the course . Všichni jsme věděli , že neúspěšný výslech může znamenat vyhazov z kurzu
ALESSANDRIA , ITALY – Tax evasion is a global scourge . ALESSANDRIA , ITÁLIE – Daňové úniky jsou celosvětovou metlou
Although these policies have undoubtedly helped residents of disadvantaged neighborhoods , they have not been sufficiently ambitious to dampen resentment . Ačkoliv tyto programy obyvatelům znevýhodněných čtvrtí bezpochyby pomohly , nebyly dostatečně ambiciózní na to , aby utlumily nevraživost
Although these policies must be implemented at a local level , they should be catalyzed and supported by European institutions . Ačkoliv se taková politika musí zavádět do praxe na místní úrovni , evropské instituce by ji měly urychlovat a podporovat
Although many factors contributed to the Savings and Loan crisis , it is generally agreed that moral hazard was a major one . Krizi banky Savings and Loan vyvolala sice celá řada faktorů , ale všichni se shodují na tom , že morální riziko z nich bylo faktorem nejvýznamnějším
Almost no one goes to government to say , \ Send us more scientists ! \ But when society reaches an impasse , science offers a way to move beyond it . Téměř nikdo nejde do vlády , aby řekl : ,, Pošlete nám více vědců ! \ Jestliže se ale společnost ocitne ve slepé uličce , věda se nabízí jako způsob jejího překonání
All major political forces ( even of the left ) support reducing taxes . Všechny hlavní politické síly ( včetně levice ) se staví na stranu snižování daní
All of these visions appeared before the first artificial satellite was launched . Všechny tyto vize se objevily ještě před vypuštěním první umělé družice
All of communism ’ s imperfections were deemed temporary , just bumps on the way to the just society that was then being born . Všechny nedokonalosti komunismu byly pokládány za dočasné , za pouhé výmoly na cestě ke spravedlivé společnosti , která se v té době rodila
All of these protests were brutally crushed , which resulted in many West European Communists leaving the Party in utter disillusion . Všechny tyto protesty byly brutálně potlačeny , což vedlo mnohé západoevropské komunisty k naprosté deziluzi a vystoupení ze strany
Although Russia ’ s future is uncertain , its history is becoming clearer , in part because we now know that the Twentieth Party Congress started the process that brought about the end of Soviet despotism . A přestože je budoucnost Ruska nejistá , její minulost se stává zřejmější – částečně i proto , že dnes víme , že dvacátý sjezd strany odstartoval proces , který přivodil konec sovětského despotismu
Although today ’ s new political reality in Russia is creating its own new myths and falsifications , this has not extended to historians ’ work . Ačkoliv dnešní nová politická realita v Rusku vytváří vlastní nové mýty a falzifikace , ty se zatím nerozšířily na práci historiků
All traditional individual rights are already covered in the Declaration of Human Rights , which will continue to be enforced by the court in Strasbourg . Všechna tradiční práva jednotlivce jsou již obsažena v Deklaraci lidských práv , jejíž dodržování bude soud ve Štrasburku i nadále vymáhat
Although the Social Democrats never really liked Schröder ( they certainly do not love him in the way they did the unforgettable Willy Brandt ) , they willy - nilly followed him so long as they saw him as the only guarantor of electoral success after 16 frustrating years ( 1982 - 1998 ) in opposition to Helmut Kohl . Ačkoliv socià ¡lnà ­ demokratà © nikdy Schrà ¶ dera neměli skutečně v là ¡ sce ( tedy rozhodně jej nemilujà ­ tak , jak milovali nezapomenutelnà © ho Willyho Brandta ) , volky nevolky jej nà ¡ sledovali , neboť ho vnà ­ mali jako jedinou zà ¡ ruku volebnà ­ ho úspěchu po frustrujà ­cí ch Å ¡estnà ¡ cti letech ( 1982 - 1998 ) v opozici vůči Helmutu Kohlovi
Although it is true that thousands of the civilians killed in Dresden and other German cities were innocent at an individual level , there can be no doubt it was morally imperative that Germany be defeated collectively . Ačkoliv je pravda , že tisíce civilistů zabitých v Drážďanech a dalších německých městech byly na úrovni jednotlivců nevinné , nemůže být pochyb , že se stalo morálním imperativem , aby bylo Německo kolektivně poraženo
All this is perfectly true . To vše je naprosto pravda
Although China has expressed some vague concerns over the crisis to the Burmese government , it has not taken any action that could meaningfully affect the regime ’ s calculations , despite its singularly unique leverage . Přestože Čína před barmskou vládou vyjádřila neurčité znepokojení nad krizí , navzdory svému mimořádnému a jedinečnému vlivu nepodnikla žádné kroky , které by mohly smysluplně postihnout kalkulace režimu
All major fields of economic policy are covered : innovation and entrepreneurship , welfare reform and social inclusion , skills and employability , gender equality , labour and product market liberalisation , and \ sustainable \ development . Program zahrnuje všechny hlavní oblasti ekonomické politiky : inovaci a podnikání , reformu sociální péče a sociální začleňování , kvalifikaci a zaměstnavatelnost , rovnost pohlaví , liberalizaci trhu práce a zboží i \„ udržitelný \ rozvoj
All of these are worthy goals , to be sure , but they belong intrinsically to the sphere of national political decisions . To vše jsou bezpochyby chvályhodné cíle , které ovšem spadají výlučně do sféry národních politických rozhodnutí
All too often , the Commission has favored enacting new legislation and creating new spending programs over the effective administration of what already exists . Komise zase až příliš často upřednostňovala zavádění nových legislativních opatření a vytváření nových výdajových programů před efektivním uplatňováním již existujících norem
All of this applies just to the way the medium works , without taking content into consideration . To vše se vztahuje pouze k tomu , jak médium funguje , bez uvážení obsahu
All crop plants have relatives somewhere , and some gene flow commonly occurs if the two populations are grown close together . Všechny plodiny mají někde své příbuzné , a pěstují - li se takové dvě populace blízko sebe , k jistému toku genů běžně dochází
Although ring prophylaxis might work in Minneapolis , Toronto , or Zurich , in the parts of the world where flu pandemics begin , the probability of success approaches zero . Ačkoliv kruhová profylaxe může fungovat v Minneapolisu , Torontu nebo Curychu , v těch částech světa , kde chřipkové pandemie začínají , se pravděpodobnost úspěchu blíží nule
Almost all trials on acupuncture as a treatment for stroke conducted within China have been positive . Téměř všechny testy akupunktury jakožto metody pro léčbu mrtvice , provedené na území Číny , skončily s pozitivním výsledkem
All too often , it is forced development , imposed against people ' s natural inclinations and will . Až příliš často jde o vnucovaný rozvoj , prosazovaný proti přirozeným sklonům a vůli lidí
Although BJP members trumpet the party ' s fundamentalist Hindu agenda , it won power nationally on its promise to deliver good government after the seeming corruption and chaos of the Congress party ' s previous term in power . Přestože se členové strany ohánějí hinduistickým fundamentalismem , strana naposledy na federální úrovni zvítězila jen díky svému slibu , že zdánlivou korupci a chaos předchozí vlády Indického národního kongresu uvede do pořádku a bude dobře vládnout
All reputable scientific studies conducted so far have concluded that the impact of radiation has been less damaging than was feared . Všechny dosud provedené renomované vědecké studie došly k závěru , že důsledky radiace způsobují menší újmy , než jsme se obávali
All parties are right to worry about the affected populations , but , more than any sophisticated diagnostic equipment , what is needed is credible information , presented in a digestible format , to counter Chernobyl ’ s destructive legacy of fear . Všechny strany si právem dělají o postižené populace starosti , ale spíše než dokonalého diagnostického zařízení je zapotřebí věrohodných informací předložených ve stravitelné podobě , jež budou protiváhou ničivého černobylského dědictví strachu
Although Iraqis remain angry about the violence in their country , this anger has not undermined their sense of national identity . Ačkoliv Iráčany i nadále rozčiluje násilí v jejich zemi , tento hněv nepodkopal jejich smysl pro národnostní identitu
All available historical and contemporary evidence suggests that they must . Veškeré historické i současné doklady , jež jsou k dispozici , dokazují , že je tomu tak
All it takes is one generation to break the cycle of choosing quantity over quality . Začarovaný kruh , v němž je před kvalitou dětí dávána přednost kvantitě , lze rozbít už během jedné generace
All these developments subtly indicate a deep trend that can be formalized in one sentence : America ’ s unipolar moment , which began in 1991 with the collapse of the Soviet Empire , is over . Všechny tyto události jsou jemnými náznaky hlubokého trendu , který lze formálně vyjádřit jedinou větou : americké jednopólové údobí , jež začalo v roce 1991 pádem sovětské říše , je u konce
Although the Iranian regime ’ s rhetoric may be totalitarian , political power there is much more diffused . Rétorika íránského režimu je sice možná totalitní , avšak politická moc v této zemi je mnohem rozptýlenější
Also , with the emergence of a new generation of political leaders , the French - - who were thought cynical towards politics - - seem to have regained their unique passion for it . S nástupem nové generace politických lídrů se rovněž zdá , že Francouzi – o nichž se soudilo , že jsou vůči politice cyničtí – znovu získali svou jedinečnou vášeň pro politiku
All these explanations probably contain an element of truth . Na všech těchto vysvětleních je zřejmě zrnko pravdy
Although Europe remains militarily weak , America ’ s power is now in doubt . Ačkoliv Evropa zůstává vojensky slabá , síla Spojených států je dnes zpochybněna
All of these developments are paving the way to new interpretations . Všechny tyto události dláždí cestu novým interpretacím
All of these contribute to the record , just like a good camera was necessary for Ansel Adam ' s unforgettable photos of the American West , or good marble and sharp chisels for Michelangelo ' s sculpture of David . Všechny tyto prvky k rekordu přispívají , stejně jako ke vzniku nezapomenutelných fotografií amerického západu Ansela Adama napomohl dobrý fotoaparát a ke vzniku Michelangelovy sochy Davida dobrý mramor a ostrá dláta
Alexander Muzykantsky is Chairman of the Department of World Politics , Moscow State University . Alexandr Muzykantskij je vedoucím katedry světové politiky na Moskevské státní univerzitě
All these consequences of the drug war can be defined as human rights abuses . Všechny tyto důsledky války proti drogám lze bez uzardění nazvat porušováním lidských práv
Almost without exception , the baseline used is pretax income . Touto hodnotou je téměř bez výjimky příjem před zdaněním
Already , commentators are speculating on how long the new parliament will survive . Komentátoři už spekulují , jak dlouho nový parlament vydrží
All over the world , including two of its largest countries , the implications of this truth loom menacingly . V celém světě , včetně dvou z jeho největších zemí , vyvstávají implikace této pravdy čím dál výhružněji
All those associated with it were new to such proceedings , and had to learn on the job , as there had been no such bodies since the courts at Nuremberg and Tokyo after World War II . Všichni , kdo se na něm podíleli , byli v takovém řízení nováčky a museli se učit za pochodu , neboť tu podobné orgány nebyly od dob soudů v Norimberku a Tokiu po druhé světové válce
Although we cannot know how many lives would be lost and how much misery would be inflicted in an invasion of Iraq to oust Saddam ' s regime , the cost would unquestionably be great . Přestože nemůžeme vědět , kolik ztrát na životech a kolik strádání by zapříčinila invaze do Iráku , jež by chtěla svrhnout Saddámův režim , cena by byla bezesporu vysoká
Although those proceedings were admirable in many ways , including in the care taken to protect the procedural rights of the defendants , they have always been tainted by the charge of \ victor ' s justice . \ Přestože byla všechna tato soudní řízení hodna obdivu v mnoha ohledech , mimo jiné vynaloženým úsilím na ochranu procesních práv obžalovaných , byla vždy pošpiňována obviněními ze ,, spravedlnosti vítězů . \
Although the most high - profile defendants , Slobodan Milosevic and Vojislav Seselj , are doing their best to discredit the tribunal , they will fail . Ačkoliv nejsledovanější obžalovaní , Slobodan Miloševič a Vojislav Sešelj , vynakládají veškerou snahu , aby tribunál zdiskreditovali , nemohou uspět
Also at issue is whether the rest of the world takes seriously the commitments to democracy and good governance in the New Economic Partnership for Africa Development ( NEPAD ) and the Constitutive Act for the new African Union . Sporné je taktéž to , zda okolí bere vážně závazky vůči demokracii a slušnému vládnutí obsažené v Novém partnerství pro rozvoj Afriky ( NEPAD ) a ustavujícím aktu nové Africké unie
Although the law remains unsettled with respect to controlling commercial interests in body tissue , we are beginning to see the principles of consent and non - commodification , developed to regulate organ donation , extended to this area . Ačkoli ještě není pevně uzákoněná právní norma , která by respektovala kontrolu nad komerčními zájmy o lidskou tkáň , přesto začínáme tušit počátky jakýchsi pravidel souhlasu a nekomodičnosti , vyvinutých k regulaci darování orgánů a rozšířených na tuto oblast
Although the Communist leader , Gennady Zyuganov , accuses the Kremlin of rigging the vote , his party is - - at long last - - beginning to look like a spent force . Přestože komunistický předák Gennadij Zjuganov obviňuje Kreml z manipulace voleb , vypadá to , že jeho strana konečně začíná ztrácet sílu
Alexis de Toqueville claimed that unfulfilled hopes lie at the basis of every revolution , that every revolution is engendered by disillusion caused by exaggerated expectations . Alexis de Tocqueville tvrdil , že nenaplněné naděje jsou základem každé revoluce a že každou revoluci ohrožuje deziluze zapříčiněná přehnanými očekáváními
Although the Communist Party ’ s leader , Gennadi Zyuganov , and the Liberal Democrats ’ Vladimir Zhirinovsky are running – in contrast to 2004 , when they fielded stand - ins – neither will get more than 15 % of the vote . Ačkoliv kandidují také lídr komunistické strany Gennadij Zjuganov a Vladimir Žirinovskij za liberální demokraty – na rozdíl od roku 2004 , kdy za sebe vyslali náhradníky – , ani jeden z nich nezíská více než 15 % hlasů
Although the language of religion was not used overtly , the debate in Asia reflected the same fears that science is somehow “ out of control ” and far too powerful . Přestože náboženský jazyk nebyl výslovně použit , asijská debata byla odrazem stejných obav , že věda je nějak \„ mimo kontrolu “ a až příliš mocná
Albert Einstein once said , “ I have no special gift , but I am passionately curious . ” Albert Einstein kdysi řekl : \„ Nemám žádný zvláštní dar , ale jsem vášnivě zvídavý . “
Although we will need more such informal learning environments in the future , politicians and the public have hardly noticed . Přestože v budoucnu takovýchto neformálních vzdělávacích prostředí budeme potřebovat víc , politici ani veřejnost si toho zatím téměř nepovšimli
Al Qaeda is said to have established a network in fifty or more countries . Al - Káida si údajně vybudovala síť v padesáti či více zemích
Although the United States is at the forefront of the current information revolution , which is creating many similarities in social and cultural habits ( such as television viewing or Internet use ) that are attributed to Americanization , correlation is not causation . Přestože Spojené státy jsou v popředí současné informační revoluce , jež vytváří mnoho podobností ve společenských a kulturních zvycích ( například sledování televize a používání internetu ) , které se připisují amerikanizaci , souvztažnost ještě neznamená kauzální vztah
Although this called the legality of the action into question , the intervention benefited from a widespread sense of political legitimacy that limited its negative effects on international order . A přestože tento fakt zpochybnil legálnost akce , intervence se těšila širokému vědomí politické legitimity , která omezila její negativní dopady na mezinárodní řád
Al Qaeda ' s network of tens of thousands of people in loosely affiliated cells in some sixty countries gives it a scale surpassing anything seen before . Al Kajdá , síť desítek tisíc osob volně propojených prostřednictvím buněk rozmístěných v šedesáti zemích po celém světě , dala terorismu dříve nevídaný rozměr
Already the scenes of looters exploiting the chaos in the early aftermath of the storm have been replaced with stories of charitable contributions from other parts of the country , of children being accepted into schools outside the city , and of families being helped by strangers . Scény , v nichž lupiči v prvních okamžicích po bouři využívají nastalého chaosu a rabují , již ustoupily příběhům o dobročinných příspěvcích z jiných koutů země , o dětech , které jsou přijímány do škol mimo město , a o rodinách , jimž pomáhají neznámé osoby
Although the Soviet Union restricted and censored Western films , those that made it through had devastating political effects . Ačkoliv Sovětský svaz západní filmy omezoval a cenzuroval , i ty , které nakonec prošly , měly zničující politické dopady
All of this discredited the negative views promulgated by the Soviet media . Toto vše diskreditovalo negativní stanoviska hlásaná sovětskými sdělovacími prostředky
Although in theory communism aimed to establish a system of class justice , Lenin ’ s heirs maintained domestic power through a brutal security apparatus involving lethal purges , gulags , broad censorship , and ubiquitous informants . Třebaže teoreticky komunismus usiloval o zavedení systému třídní spravedlnosti , Leninovi dědicové se drželi u moci prostřednictvím brutálního bezpečnostního aparátu , jehož součástí byly vražedné čistky , gulagy , široká cenzura a všudypřítomní informátoři
Al - Qaeda lost its central organizational capacity , but it became a symbol and focal point around which like - minded imitators could rally . Al - Káida ztratila centrální organizační schopnost , ale stala se symbolem a jádrem , kolem něhož se mohli sdružovat podobně smýšlející napodobitelé
Although North Korea ’ s nuclear ambitions are worrying and destabilizing , China ’ s rise is the key strategic issue in East Asia . Přestože severokorejské jaderné ambice jsou zneklidňující a destabilizační , klíčovou strategickou otázkou ve východní Asii je vzestup Číny
Although China has become Japan ’ s largest partner in trade and foreign direct investment , nationalists in the two countries have fueled each other ’ s extremism , while their governments play with fire . Ačkoliv se Čína stala největším japonským partnerem v obchodu a přímých zahraničních investicích , nacionalisté v obou zemích živí navzájem svůj extremismus , zatímco jejich vlády si zahrávají s ohněm
Al Qaeda retains cells in some fifty countries . Al Kajda dál má své buňky ve zhruba padesáti zemích
All three candidates support Chirac ’ s opposition to the Iraq War , will protect French agriculture in global trade negotiations , and will promote French leadership in Europe . Všichni tři kandidáti podporují Chirakovu opozici vůči válce v Iráku , všichni budou v jednáních o globálním obchodu bránit francouzské zemědělství a všichni budou prosazovat vedoucí roli Francie v Evropě
Although unequal relationships between the US and weaker powers certainly exist and can be conducive to exploitation , the term \ imperial \ is not only inaccurate but misleading in the absence of formal political control . Zdá se , že se italští žalobci horlivě snaží , aby lidé , kteří vyplenili firmu Parmalat , zaplatili obdobnou cenu
All of them require multilateral cooperation . Všechny vyžadují multilaterální spolupráci
Already , some Chinese suspect the US of seeking an independent Taiwan as an “ unsinkable aircraft carrier ” Už teď někteří Číňané podezírají USA , že usilují o nezávislý Tchaj - wan coby \„ nepotopitelnou letadlovou loď “ , která by byla k dispozici proti budoucímu čínskému nepříteli
All of this is taking place in a nation where Communist ideology remains strong and that remains in many respects a military dictatorship which threatens to conquer Taiwan by force , as well as uses North Korea , Pakistan , and Libya as stalking horses for weapons development . To vše se děje v zemi , které dodnes dominuje komunistická ideologie , která je v mnoha ohledech vojenskou diktaturou , jež hrozí násilným dobytím Tchaj - wanu a která jako záminku pro vývoj zbraní označuje Severní Koreu , Pákistán a Libyi
All were young women . Všechno to byly mladé dívky a ženy
All this clustering resulted in state - of - the - art production and cutting - edge business . Toto vytváření shluků dalo vzniknout nejmodernější výrobě a efektivnímu obchodu
Although Nikolic soon resigned after a new Serbian government was formed , the cabinet ’ s composition suggests that the EU might be foolish to expect greater cooperation with the ICTY . Přestože Nikolić záhy rezignoval poté , co byla sestavena srbská vláda , skladba kabinetu naznačuje , že EU možná bláhově očekává silnější spolupráci s ICTY
Although everyone was more or less aware of the implications of terms used by politicians and journalists , there was an immense gap between that language and the one used by people in their hushed personal conversations . Ačkoli si každý více či méně uvědomoval pravý význam slov , která používali politici i novináři , existovala hluboká propast mezi tímto jazykem a jazykem , jímž se šeptem mluvilo mezi lidmi
Although there is no need immediately to announce a specific exchange rate for the zloty at euro entry , such a program must include among its focal points a formula for determining the rate . Ačkoliv není zapotřebí vyhlašovat okamžitě určitý konkrétní kurz zlotého při vstupu do eurozóny , podobný program musí ve svých klíčových bodech obsahovat i vzorec pro jeho stanovení
All forms of religious fundamentalism rely on the notion of a \ pure \ religion independent of cultural variations and influences . Všechny formy náboženského fundamentalismu se opírají o představu \„ ryzího \ náboženství prostého kulturních odstínů a vlivů
All they can manage is the hot air of anti - globalization rants that lack any concrete social agenda . Vše , na co se zmohly , jsou tlachy antiglobalizačních křiklounů , jimž chybí jakýkoli konkrétní sociální program
All the same , the cards Lula must play are not good because his economy is in recession . A přesto nemá Lula v ruce jen esa , neboť hospodářství země je v recesi
Although President Bush might wish to demonize Lula , the sheer scale of Lula ' s triumph at the polls means that America won ' t be able to delegitimize the Brazilian president in this way . Ačkoli by si mohl prezident Bush přát Lulu démonizovat , prostý rozsah Lulova volebního vítězství zaručuje , že Amerika nebude schopná tímto způsobem brazilského prezidenta zbavit legitimity
All the same , Brazil ' s election was viewed by many in the Bush administration as presaging a rebirth of socialism ( \ communism \ to some ) . Přesto mnozí z Bushovy administrativy vnímali brazilské volby jako předzvěst znovuzrození socialismu ( někteří dokonce hovořili o ,, komunismu \ )
Alarm bells signaling that the time to take action has arrived should ring at the right moment , and not before . Sirény oznamující , že nadešel čas zasáhnout , by se měly rozeznít až v pravý okamžik , nikoli dřív
All regional and local actors should be involved . Je třeba angažovat všechny regionální i lokální aktéry
Although there is no doubt that the military , as the bastion of the secular establishment , does not like these results , a coup is virtually out of the question . Třebaže však není pochyb o tom , že se armádě coby baště sekulárního zřízení tyto výsledky nelíbí , převrat je prakticky vyloučen
All these features have been present in the current economic expansion . Všechny tyto rysy jsou součástí nynějšího hospodářského rozmachu
Although 53 % of US Muslims think that life is more difficult since the terrorist attacks of 2001 , most think that this is the fault of the government , not their neighbors . A třebaže si 53 % amerických muslimů myslí , že je život po teroristických útocích z roku 2001 obtížnější , podle většiny z nich za to může vláda , nikoliv jejich sousedé
All the religions that descend from Abraham have internal mechanisms for change that allow them to reckon with new circumstances in ways that the confessional community can respect . Všechna náboženství vycházející z Abrahama mají vnitřní mechanismy umožňující počítat s novými okolnostmi takovým způsobem , který může konfesijní komunita respektovat
Although China has signed the Kyoto Protocol and some 50 other international environmental accords , we do little to honor them . Ačkoliv Čína podepsala kjótský protokol a přibližně 50 dalších mezinárodních ekologických smluv , pro jejich naplnění děláme jen málo
Allowing the Patriarchate to flourish , and reopening the Theological School on the island of Halki , would underscore Turkey ’ s progress on human and minority rights . Pokud by Patriarchátu bylo umožněno vzkvétat a na ostrově Chalki byla znovuotevřena Teologická škola , podtrhlo by to pokrok Turecka v oblasti lidských a menšinových práv
Although there was no interruption of gas supply from Tbilisi to South Ossetia , this step is necessary for the Kremlin to ensure even greater integration of this Georgian region into Russia ’ s economic system . Přestože nedošlo k žádnému přerušení dodávek plynu z Tbilisi do Jižní Osetie , pro Kreml je tento krok nezbytný k zajištění ještě větší integrace tohoto gruzínského regionu do ruského hospodářského systému
All of these contributing effects must be understood quantitatively in order to produce an accurate model of global climate change and we remain far from that point . Jen tak budeme moci vytvořit opravdu věrný model změn globálního klimatu , což se nám zatím nepodařilo
All Europe ’ s demons had not been exorcised . Všichni zlí duchové Evropy nebyli vymeteni
All of us are soulless bodies , no less than the robot Francine . Všichni jsme těla bez duše , nic víc než robot Francine
Although it attracted some experienced advisers , political pressure for fast results left little time to prepare the groundwork . Přestože si ke spolupráci přizvala několik zkušených poradců a odborníků , nebylo kvůli politickému tlaku na rychlé výsledky dostatek času na to , aby se vypracovaly základní podklady
Although they lacked experience in narcotics eradication , many NGOs based in Peshawar and Pakistan ’ s North West Frontier jumped at the opportunity to secure USAID money , proposing ill - considered programs . Třebaže jim chyběly zkušenosti v boji s narkotiky , nemálo takových organizací v Péšávaru a na severozápadní hranici s Pákistánem se chopilo šance a aby dostaly od USAID peníze , předkládaly naprosto nevhodně a mylně koncipované návrhy
Although right - of - center politicians in Central European countries formally embrace traditional ideologies , for example , liberalism or conservatism , their electorates , unfamiliar with Western political philosophies , do not always understand the real meaning of those terms . Ačkoli tamějsí politikové napravo od středu formálně přijímají tradiční ideologie , jako jsou liberalismus nebo konzervatismus , jejich voliči , pro které je západní politická filozofie cizí , skutečný význam těchto termínů ne vždy dokáží pochopit
Although such politicians often describe themselves as ` ` rightist , ' ' their real policies , such as , for , example , those of former Slovak Prime Minister Vladimir Meciar , are in fact demagogic populist or authoritarian . Třebaže se tito politikové často hlásí k ,, pravici ` ` , jejich pravá politika , kupříkladu politika bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara , je ve skutečnosti demagogická , populistická nebo autoritářská
Although the current governing coalition , consisting of conservatives and populists , has been successful , the real reckoning for Hungary ' s right may still be yet to come . I když dnesní vládnoucí koalice , sestávající z konzervativců a populistů , slaví úspěchy , na skutečné zúčtování maďarská pravice dosud čeká
Although Havel refuses to describe himself in terms of left and right , he is more a communitarian than a classical liberal , and certainly more leftist than rightist . Přestože se Havel odmítá zařadit napravo či nalevo , je spíše komunitářský než klasicky liberální a rozhodně spíše levicový než pravicový
Although overwhelming majorities voted in favor of membership in virtually all candidate countries where membership referendums have taken place , many people did not turn out to vote . Přestože prakticky ve vsech kandidátských zemích , kde proběhla referenda , hlasovala ve prospěch členství drtivá větsina , mnoho lidí k volbám neslo
Although all new member states claim to be \ western , \ some are more Western than others . Ačkoliv se všechny nové členské státy prohlašují za \„ západní \ , některé jsou západnější než jiné
Although the leaders of Poland , Hungary , the Czech Republic and Slovakia recently declared they wanted to keep the Visegrad grouping alive even after their countries ' enter the EU , the future of Visegrad cooperation is uncertain . Ačkoliv vedoucí představitelé Polska , Maďarska , České republiky a Slovenska nedávno prohlásili , že chtějí udržet visegrádské uskupení při životě i po vstupu svých zemí do EU , budoucnost visegrádské spolupráce zůstává nejistá
All of these problems were to some extent hidden due to the external pressure of EU accession , and have now erupted into full view . Všechny tyto problémy byly do jisté míry skryty kvůli vnějšímu tlaku na vstup do EU a teprve nyní zcela vyplavaly na povrch
Although most citizens in these countries supported EU membership , many thought that their governments paid too high a price . A ačkoliv většina občanů v těchto zemích členství v EU podporovala , mnozí se domnívali , že jejich vlády zaplatily příliš vysokou cenu
Although the collapse of the common currency area owing to political squabbles seems unlikely at this point , it cannot be ruled out entirely . Třebaže kolaps oblasti jednotné měny kvůli politickým rozmíškám se zdá v tuto chvíli nepravděpodobný , nelze ho úplně vyloučit
All this changed dramatically when automobiles appeared . To vse se s nástupem automobilů dramaticky změnilo
All of them were present in Iraq - in addition to the strains of combat and officially approved interrogation techniques that senior US officials now admit violated the Geneva Conventions . V Iráku však byly přítomny všechny - a kromě nich ještě i napětí z boje a oficiálně schválené vyslýchací metody , které - jak dnes vysoce postavení američtí činitelé připouštějí - porušovaly Ženevské konvence
Almost 60 % of all Arabs are younger than 20 , with roughly 70 % below the age of 30 . Téměř 60 % všech Arabů je mladších dvaceti let a přibližně 70 % jich nedosahuje třicítky
All this , not production costs , lies at the heart of high oil prices and the scramble for oil contracts in Central Asia and Africa . Právě tyto okolnosti , nikoliv výrobní náklady , tkví v jádru vysokých cen ropy i rvačky o ropné kontrakty ve střední Asii a Africe
Although it was only slightly longer than the highly successful cantilever bridge over the Forth River near Edinburgh , Scotland , the Quebec Bridge was so inadequately designed that it collapsed before it was completed . Ačkoliv byl québecký most jen nepatrně delší než velice úspěšný konzolový most na řece Forth u skotského Edinburghu , byl tak nevhodně projektovaný , že se zřítil ještě před dokončením
Although each of the notable failures involved a different type of bridge , in no case was the structure radically new . Ačkoliv se každý z těchto významných neúspěchů týkal jiného typu mostu , ani v jednom případě nešlo o přelomově novou konstrukci
Allow employers to fire workers more easily , they argue , and employers will hire them more readily . Umožněte zaměstnavatelům snazší propouštění zaměstnanců , argumentují tito lidé , a zaměstnavatelé je budou ochotněji přijímat
Although such programs have been substantial in Europe and the US , the working poor remain as marginalized as ever . Ačkoliv jsou takové programy v Evropě i v USA obsáhlé , pracující chudí zůstávají na okraji stejně jako kdykoliv předtím
All would increase our estimates . Toto vše by naše odhady zvýšilo
Alienating the West is a foolish strategy when the greatest long term threat to Russia comes from the East . Znepřátelovat si Západ je pošetilá strategie , když největší dlouhodobá hrozba pro Rusko přichází z východu
Alas , this experience is being repeated . Želbohu , tato zkušenost se opakuje
All we have are endless arguments , not practical alternatives to discuss and decide upon . Jediné , co máme , jsou nekonečné spory , přičemž chybí praktické alternativy , o nichž by se diskutovalo a mezi nimiž by se volilo
All we had were direct appeals to the street and the masses rather than encouragement of a genuine social consensus . Jediné , čeho jsme se naděli , byly přímé výzvy ulicím a masám , nikoliv povzbuzení k hledání nefalšovaného společenského konsenzu
All are young , highly energetic , and lack Soviet habits . Všichni jsou mladí , velmi energičtí a postrádají sovětské návyky
Almost every time a woman candidate comes up before the committee , her \ independence \ is questioned in a way that is irrelevant , if not insulting . Téměř pokaždé , když před komisi předstoupí žena , je její \ nezávislost \ podrobena naprosto irelevantní - a mnohdy urážlivé - zkoušce
Although they generate as many of the ideas as their male colleagues do , it is the latter who go to meetings and present the group ' s research results . A přestože ženy přicházejí s tolika myšlenkami jako muži , na konferencích a seminářích prezentují výsledky výzkumu většinou muži
Alternatively , prices such as that of oil will have to move more in order to effect the most pressing transitions , creating new imbalances . Případně se ceny , jako například cena ropy , budou muset více pohnout , aby umožnily nejnaléhavější změny , což vytvoří nové nerovnováhy
Although it seemed that Chavez would fall , oil saved him . Přestože se zdálo , že Chávez padne , ropa ho zachránila
All this will not happen overnight . Nic z toho se nestane přes noc
Although the fuel bank never emerged , the seed for the organization took root , giving rise to the IAEA in 1957 . Přestože palivová banka nikdy nevznikla , semínko organizace se uchytilo a v roce 1957 z něj vyklíčila MAAE
Although Egyptian reconnaissance aircraft had flown near Dimona in 1965 and 1967 without incident , during the 1967 war , Israel shot down one of its own Mirage jet fighters when it strayed over the facility . Ačkoliv v letech 1965 a 1967 proletěla nedaleko od Dimony bez incidentu egyptská průzkumná letadla , během války v roce 1967 sestřelil Izrael jednu z vlastních stíhaček Mirage , která se nedopatřením dostala nad objekt
All in all , the calmer situation in Northeast Asia might seem to be a fragile basis for creating long - term peace and prosperity in the region . Celkově vzato by se mohlo zdát , že klidnější situace v severovýchodní Asii je příliš křehkou základnou pro vytváření dlouhodobého míru a prosperity v regionu
Although the Baltic republics merely reestablished their pre - WWII independence , and Yugoslavia ' s breakup was a bloody affair like so many other wars of independence , there is something tantalizing new in all this as well . Přestože u pobaltských republik slo jen o návrat k nezávislosti z doby před 2 . světovou válkou a rozpad Jugoslávie byl krvavým a brutálním vyústěním jedné z mnoha válek za nezávislost , je na tomto vývoji také cosi nového a poutavého
Along with strong prudential supervision , this should help manage the vulnerabilities of capital - account volatility and credit booms , and lay the groundwork for the eventual adoption of the euro . Společně se silným a obezřetným dohledem by to mělo pomoci vyrovnat se se zranitelností kapitálového účtu a úvěrovými boomy a položit základ pro případné přijetí eura
All of this means that the IMF itself must continue to adapt . To vše znamená , že MMF se musí nadále adaptovat
All countries will have to give ; no country can be expected to carry the burden alone . Všechny země budou muset něco dát ; od žádné nelze očekávat , že ponese zátěž sama
All countries , but especially the major players , have a responsibility to honor their commitment to the Doha Round . Všechny země , zejména však největší hráči , nesou zodpovědnost za naplnění svých závazků vůči kolu z Dauhá
Although nominal GDP was expected to be 2 % higher ( in annual terms ) in the first quarter of 2000 , nominal tax collection fell by 1.5 % , exposing the inadequacies of De la Rua ' s tax package . Ačkoli se očekávalo , že nominální HDP vzroste v prvním čtvrtletí roku 2000 meziročně o 2 procenta , nominální objem vybraných daní poklesl o 1, 5 % a odhalil tak nedostatky De la Ruova balíčku
Although the moral and cultural simplifications of multiculturalism may have done the West little actual harm , the same cannot be said about poorer parts of the world . Třebaže tedy morální a kulturní zjednodušování konceptu multikulturalismu uškodilo Západu ve skutečnosti jen nepatrně , nelze totéž říci o třetím světě
All of this brings to mind one of the great Spanish director Luis Buñuel ’ s late films . To vše připomíná jeden z posledních filmů velkého španělského režiséra Luise Buñuela
Although he has been in politics for decades , he has not held a government post since serving as deputy health minister under former Socialist Prime Minister Lionel Jospin . Přestože v politice působí už několik desítek let , od doby , kdy v kabinetu bývalého socialistického premiéra Lionela Jospina působil jako náměstek ministra zdravotnictví , nezastával žádný vládní post
Although it is logical that all Europeans want to give a strong institutional basis to Europe ' s definitive and everlasting peace , and that we pragmatically unite our markets , these imperatives are insufficient to energize a Union with 25 members . Ačkoli je logické , že všichni Evropané chtějí dát pevný institucionální rámec konečnému a trvalému míru v Evropě a že své trhy sjednocujeme pragmaticky , tyto imperativy jako hybná síla unie dvaceti pěti členů nedostačují
All these values are accepted pillars of political and institutional stability in today ' s Europe , and command nearly unanimous agreement . Všechny tyto hodnoty jsou v dnešní Evropě uznávanými pilíři politické a institucionální stability a dostává se jim téměř jednohlasného souhlasu
All the developed economies have undergone profound changes over the last 30 years . Všechny vyspělé ekonomiky prošly během posledních 30 let hlubokými změnami
Although wealth has been growing constantly – GDP has more than doubled in the last 50 years – the share of wages in the total has diminished by 10 % , even while millions of the rich have become much richer . Ačkoli bohatství neustále přibývá – HDP se za posledních 50 let více než zdvojnásobil – , podíl mezd na celkové částce se o 10 % snížil , třebaže miliony zámožných lidí dále zbohatly
All candidates should be known by the end of January – the deadline for printing the ballots . Všichni kandidáti by měli být známi do konce ledna – to je termín pro tištění hlasovacích lístků
Although this stance is technically wrong , it is strategically rational , given the West ’ s wariness regarding Iran ’ s true intentions . Ačkoliv je takový postoj z technického hlediska mylný , vzhledem k ostražitosti Západu vůči skutečným záměrům Íránu je strategicky racionální
All this changed in the two rounds of this year ’ s election . To vše se během dvou kol letošních voleb změnilo
Although the rest of the world , for a variety of reasons , has not been able to equal your material success , this is not a reason for jealousy . Ačkoliv ostatní země nebyly dosud z různých důvodů schopné srovnat krok s Vaší materiální úspěšností , není to důvodem k závisti
All of you carry this hope . Všichni naději na naplnění této touhy přinášíte
All these European states are not merely at peace with one another ; they also all respect human rights . Všechny dotčené evropské státy nejenže mezi sebou udržují mír , ale také respektují lidská práva
Although Europe is more a space governed by a shared rule of law than an expression of a unitary political will , it is currently becoming the greatest economic power in the world . Ačkoliv je Evropa spíše prostorem řízeným sdílenou vládou zákona než výrazem jednotné politické vůle , v současné době se stává největší hospodářskou mocností na světě
Although the authority to vote a government in or out stems from the treaty of Amsterdam , which was ratified in 1997 , the European Parliament has not used it – until now . Třebaže pravomoc schvalovat či odvolávat vládu vyplývá z Amsterdamské smlouvy , která byla ratifikována v roce 1997 , Evropský parlament jí nevyužil - až do nynějška
All of it will be demanding . Vše to bude náročné
All of this entails a certain amount of instability , particularly if expansion is driven by negotiations among governments , rather than by democratic choices . Toto vše s sebou nese jistou dávku nestability , zejména v případě , že se motorem rozšíření stanou vyjednávání mezi vládami , nikoliv demokratická rozhodnutí
Almost certainly not . Téměř určitě ne
All sides agree that the stability of the international economy is predicated on a system of global rules . Všechny strany svorně tvrdí , že stabilita světového hospodářství je založena na systému globálních pravidel
All the opportunities that the US market presented to Mexico could not offset the consequences of policy mistakes at home , especially the failure to reverse the real appreciation of the peso ’ s exchange rate and the inability to extend the productivity gains achieved in a narrow range of export activities to the rest of the economy . Ani veškeré příležitosti , které Mexiku nabízel trh Spojených států , nedokázaly vyvážit důsledky politických omylů doma , především pak neschopnosti zvrátit reálné zhodnocování směnného kurzu pesa a rozšířit růst produktivity dosažený v úzké oblasti exportních aktivit na zbytek ekonomiky
Alas , evidence for a link between a country ' s trade barriers and its growth rate is weak . Vězte , že důkazy pro spojitost mezi překážkami zahraničního obchodu země a jejím hospodářským růstem jsou chabé
All emphasized exports ; none grossly violated property rights . Zaměřovaly se na export a nijak výrazně neporušovaly vlastnická práva
Although the IMF has changed a lot in recent years , there is no denying that there are still major holes in the international system - - not least the lack of a fair and orderly procedure for dealing with highly indebted countries that become insolvent . Opravdu účinná strategie musí splňovat dva úkoly : podporovat investice v netradičních oblastech a vyřadit projekty a investice , které nefungují
All of these factors place deep stresses on the social fabric which , so the skeptics argue , will ultimately play out in the political arena . Všechny tyto faktory vnášejí do sociální struktury silná pnutí , která se podle skeptiků nakonec projeví na politickém kolbišti
Although Bernanke is right to view a soft landing as the most likely outcome , common sense would suggest agreing on some prophylactic measures , even if this means that the US , China , and other large contributors to the global imbalances have to swallow some bitter medicine . Přestože Bernanke za nejpravděpodobnější výsledek správně považuje měkké přistání , selský rozum by doporučoval dohodnout se na nějakých preventivních opatřeních , byť by to znamenalo , že USA , Čína a další velcí přispěvatelé ke globální nerovnováze budou muset polknout hořký medikament
Although few accuse Asian central banks of explicitly conspiring to calm global markets , some say that their common cautious approach to trading is a form of implicit collusion . Přestože jen málo lidí asijské centrální banky obviňuje z explicitního spolčení s cílem ztišit globální trhy , občas se tvrdí , že jejich společný obezřetný přístup k obchodování je formou implicitní tiché dohody
All of these changes have in turn contributed to lower economy - wide output and consumption volatility in both rich and developing countries . Všechny tyto změny ve výsledku přispěly ke snížení volatility výstupu a spotřeby celého hospodářství , a to jak v bohatých , tak v rozvojových zemích
Although there are vast differences surrounding the departure of the IMF and Bank heads , there are some worrisome similarities . Přestože kolem odchodu šéfů MMF a SB existují obrovské rozdíly , jsou tu také některé znepokojivé společné rysy
Along with their political clout , unions ’ intellectual respectability is also experiencing a renaissance . Kromě politického vlivu zažívá renesanci také intelektuální váženost odborů
Although the reasons for gridlock differ across countries , the bottom line is that few politicians anywhere are having much success in limbering up their economies . Přestože příčiny ztuhlosti se stát od státu liší , společným motivem je to , že jen nemnoho politiků na celém světě slaví větší úspěchy ve snaze své ekonomiky rozehřát
Alan Greenspan is a great man , but it is a curious set of circumstances that has elevated the job of Fed chairman to Mount Olympus . Alan Greenspan je vynikající muž , ale funkci předsedy Fedu vyzvedla na Olymp zvláštní shoda okolností
Although President Putin won ' t make any sudden moves to destabilize Russia ' s newfound friendship with America , he must still defend his country ' s security . Přestože prezident Putin nehodlá učinit žádný náhlý krok k destabilizaci znovunalezeného přátelství se Spojenými státy , nemůže si dovolit ohrozit bezpečnost svého státu
Albert Rohan Albert Rohan
Albert Rohan is a former Director General of Austria ' s Foreign Ministry . Albert Rohan je bývalý generální sekretář rakouského ministerstva zahraničí
Although this grassroots response adhered to the government ' s anti - war stand , it remains surprising in a country that discourages unscripted political discourse . Tyto reakce zdola byly v souladu s protiválečným stanoviskem vlády , přesto jsou jistým překvapením v zemi , která nepřeje improvizovaným politickým projevům
Although the surface of this debate is about America and Iraq , the subtext , as always , concerns China . Ačkoliv na povrchu se debata vede o Americe a Iráku , podtext se jako vždy týká Číny
All of this occurred at the very moment a UN supported truth commission was concluding that the violence conducted under Ríos Montt ' s rule constituted genocide against the Mayan people of Guatemala . To vše se odehrávalo právě v době , kdy komise pravdy podporovaná OSN docházela k závěru , že násilnosti prováděné během vlády Ríose Montta , naplňovaly podstatu genocidy proti mayskému obyvatelstvu Guatemaly
Although the criterion requires only that countries remain within the ERM ' s normal fluctuation band - 15 % on either side of a central parity - the Commission says that it will base recommendations concerning candidate countries ' admission on whether their exchange rates remain within a 2 .25 % band . Přestože kritérium vyžaduje pouze to , aby země zůstávaly v normálním fluktuačním pásmu ERM - tedy v rozmezí 15 % po obou stranách centrální parity - , Komise říká , že doporučení ohledně přijetí kandidátských zemí se budou zakládat na tom , zda jejich měnové kurzy zůstávají v pásmu ± 2,25 %
All these non - bank institutions are now potentially at risk of a liquidity run . Všem těmto nebankovním institucím teď hrozí potenciální riziko runu na likviditu
Although his unorthodox suggestion met with skepticism , his ideas established an agenda that NAFTA ' s three partners should pursue . Jeho nezvyklý návrh sice narazil na hradbu skepse , ale z jeho myslenek se zrodil program , o jehož uskutečnění by vsechny tři partnerské strany NAFTY měly usilovat
Although recognizing that much still divides us , major common goals do provide a solid foundation for future cooperation . Přestože nás stále mnohé rozděluje , společné cíle jsou pevnou základnou pro budoucí spolupráci
All three countries now find themselves at a juncture favorable to building a North American Commission to address the needs of the North American Community . Mexiko , Kanada i Spojené státy se v této chvíli nacházejí na rozcestí , které je vhodnou příležitostí pro vytvoření Severoamerické komise , jež by se věnovala potřebám Severoamerického společenství
Although the rest of postcommunist Europe confronted such questions a decade ago , the Balkan wars of the 1990 ’ s left both perpetrators and victims stuck in a time warp of justice delayed . Přestože zbytek postkomunistické Evropy stál před těmito otázkami už před deseti lety , balkánské války 90 . let uvěznily jak pachatele , tak oběti v časové diskontinuitě zpožděné spravedlnosti
Almost a decade after the start of the ICTY ’ s work , debate still rages over responsibility for war crimes , with little agreement on even the most basic facts of the conflicts in Bosnia , Croatia , and Kosovo . Bezmála deset let po zahájení práce ICTY je debata o zodpovědnosti za válečné zločiny stále zuřivá a neexistuje téměř žádná shoda ani ohledně těch nejzákladnějších údajů o konfliktech v Bosně , Chorvatsku a Kosovu
Alternatively , another international force may be able to accomplish more than its predecessors , which mostly waved at the terrorists as they passed . Také další mezinárodní jednotka by mohla být schopna dosáhnout něčeho více než její předchůdkyně , které v podstatě jen mávaly projíždějícím teroristům
Also at the top of the AKP ’ s agenda is choosing a president in tune with its worldview . Na špici agendy AKP je volba prezidenta v souladu s jejím světonázorem
Already , the reform movement has changed the debate in the Arab world , but it still faces a long road ahead . Reformnímu hnutí už se sice podařilo v arabském světě proměnit debatu , ale stále je před ním ještě dlouhá cesta vpřed
All the Arab entries in an annual essay contest run by a Western agency used to focus on Israel ’ s alleged responsibility for all the region ’ s problems . Všechny arabské tituly v každoroční soutěži o nejlepší esej , již vypisuje západní agentura , bývaly zaměřené na domnělou odpovědnost Izraele za všechny problémy regionu
Although there has so far been no significant shift in practice , the legitimation of xenophobia is a major feature of this onslaught on political liberalism : Jan Slota , the leader of the Slovak National Party , has said that he envies the Czechs for having expelled the Germans after WWII , and regularly accuses the Hungarian minority of “ oppressing the majority nation . ” Ačkoliv zde v praxi nedošlo k žádnému významnému posunu , legitimizace xenofobie je význačným rysem tohoto útoku na politický liberalismus : Ján Slota , předseda Slovenské národní strany , prohlásil , že závidí Čechům , že po druhé světové válce odsunuli Němce , a pravidelně obviňuje maďarskou menšinu z \„ útisku většinového národa “
All this was avoidable . Tomu všemu bylo možné předejít
All of the IMF - World Bank missions in the world are not going to overcome the problems of malaria , or drug - resistant tuberculosis , or even low agricultural productivity in the arid regions of Africa . Všechny mise , které ve světě podnikla Světová banka společně s MMF , nevedly a nevedou ke zdolání malárie či vyřešení problému před léky resistentní tuberkulózy , anebo dokonce překonání nízké zemědělské produktivity ve vyprahlých a neplodných oblastech Afriky
Although each regional crisis has been blamed on mismanagement by governments in the developing world , much of the blame - - perhaps most - - actually lies in the advanced countries . Třebaže z každé regionální krize byly viněny neschopné vlády rozvojového světa , mnoho z této viny – a snad i většina – ve skutečnosti padá na vrub vyspělých zemí
Always marginalized in the world economic system , these countries are facing even more neglect than usual . Teď , když selhala diplomatická cesta , má bohatá část světa plné ruce práce s bombardováním Srbska
Already , international actions have pushed the G - 7 in a new and hopeful direction . Zejména nyní , kdy mezinárodní akce nasměrovaly G - 7 novým a nadějným směrem
Although some abuses could have been lessened , the main reason for failure was that reform of the state did not keep pace with economic reforms . Ačkoli mnohé tyto nešvary bylo možné eliminovat , hlavním důvodem úpadku bylo , že reformy státu nedržely krok s reformami hospodářskými
Already , life expectancy has declined from around 58 years to 54 years as a result of AIDS . Už nyní se kvůli AIDS snížila očekávaná délka života ze zhruba 58 na pouhých 54 let
Also , countries with per capita incomes above $ 4, 000 would also be cut back from World Bank loans . Komise rovněž doporučila , aby země s příjmem na hlavu přes 4 . 000 amerických dolarů byly vyškrtnuty z programů půjček Světové banky
Also , little is known about how fast our societies will be able to adjust to the future changes if we can see them coming . Ví se rovněž málo o tom , jak rychle se naše společenství budou schopna přizpůsobit budoucím změnám , pokud budeme schopni předpovědět jejich příchod
All of this depends , as well , on continuing reduction of global tensions . Ten ale pochopitelně závisí také na pokračujícím snižování globálního napětí
All of this will work out fine if the rosy scenarios continue . Začalo se však objevovat stále více negativních ekonomických signálů
Also , Mexico needs to diversify its economy , so that it is not completely dependent on US prosperity . Mexiko musí dále diverzifikovat své hospodářství , aby nemuselo být naprosto závislé na prosperitě USA
All of this has an economic angle as well . To vše má také svou ekonomickou stránku
All of the key aspects of the technology – capturing the carbon dioxide , putting it into pipelines for shipment , and then depositing it underground – have already been demonstrated , but they have not yet been tried , and proven , on a large scale . Všechny klíčové aspekty této technologie – zachytávání oxidu uhličitého , jeho potrubní přeprava a následné ukládání pod zem – byly již v praxi předvedeny , ale nebyly ještě vyzkoušeny a ověřeny ve velkém měřítku
All major regions of the world will need to be involved . Bude potřeba , aby se zapojily všechny významné světové regiony
All societies require an effective government that can provide vital and irreplaceable public services and infrastructure . Každá společnost vyžaduje efektivní vládu , která dokáže zajistit životně důležité a nenahraditelné veřejné služby a infrastrukturu
Already , “ hybrid ” automobiles , which combine gasoline and battery power , can roughly double fuel efficiency , cutting carbon dioxide emissions by half . Již dnes dokážou \„ hybridní “ automobily , které kombinují benzinový a bateriový pohon , přibližně zdvojnásobit efektivitu využívání paliva a snížit emise oxidu uhličitého o polovinu
Almost daily , the United States and Europe brandish threats to impose economic sanctions or cut off development assistance unless some vulnerable government accepts their political strictures . Spojené státy a evropské země se téměř denně ohánějí výhrůžkami , že zavedou ekonomické sankce nebo přeruší rozvojovou pomoc , pokud nějaká zranitelná vláda nepřijme jejich politická nařízení
Almost everywhere , these surviving indigenous populations became subservient members of European - led societies . Téměř všude se přeživší domorodé populace staly podřízenými příslušníky společností spravovaných Evropany
Almost everywhere , debate has raged about how to combine market forces and social security . Téměř všude se vede zuřivá debata o otázce , jak zkombinovat tržní síly a sociální zabezpečení
All of that will have to change . To vše se bude muset změnit
All countries will have to shoulder their responsibilities to the rest of the world and to future generations . Bude nezbytné , aby všechny země vzaly na svá bedra zodpovědnost vůči zbytku světa a budoucím generacím
All this would seem to be insurmountable if the basic economics were not clear . To všechno by se zdálo nepřekonatelné , pokud by základní ekonomická fakta nehovořila jasnou řečí
All of that investment requires plans and years of implementation . Všechny tyto investice vyžadují plánování a několikaleté zavádění do praxe
All over Africa , China is financing and constructing basic infrastructure . Čína dnes financuje a buduje základní infrastrukturu po celé Africe
All of this illustrates what is wrong with the World Bank , even aside from Wolfowitz ’ s failed leadership . Toto vše ilustruje , co je se Světovou bankou v nepořádku , i když odhlédneme od Wolfowitzova neúspěšného vedení
Although Israel formally withdrew from Gaza , its complete control over the borders , infrastructure , transport , and taxation , together with its regular military incursions in response to shelling from Gaza and its killings and capture of senior Hamas officials , left Palestinians there desperate . Ačkoliv se Izrael formálně z Gazy stáhl , jeho naprostá kontrola nad hranicemi , infrastrukturou , dopravou a zdaňováním spolu s jeho pravidelnými vojenskými vpády v reakci na dělostřeleckou palbu a s jeho zabíjením a chytáním vysoce postavených představitelů Hamásu vyvolaly u tamních Palestinců zoufalství
All these programs refute three widely held myths . Všechny tyto programy vyvracejí tři rozšířené mýty
Al Gore ’ s Nobel Peace Prize is a fitting tribute to a world leader who has been prescient , bold , and skillful in alerting the world to the dangers of manmade climate change . Nobelova cena míru pro Ala Gorea vzdává hold světovému lídrovi , jenž se projevil jako jasnozřivý , odvážný a schopný ve světě probouzet ostražitost vůči nebezpečí člověkem vyvolané změny klimatu
All of these problems can be solved only through long - term sustainable economic development . Všechny tyto problémy lze řešit jedině prostřednictvím dlouhodobého , udržitelného hospodářského rozvoje
All this , and currency stabilization , made for an economic boom in Argentina that lasted until 1995 , as foreign investors poured money in . To vše – a navíc ještě měnová stabilizace , díky níž zahraniční investoři cpali peníze do země horem dolem – mělo za následek hospodářský rozmach , který trval do roku 1995
Although the major industrial countries must ratify the treaty , it looks likely that a majority of countries will do so and thus the process of controlling man - made climate change can begin . Přestože průmyslové velmoci musí tuto smlouvu ještě podepsat , už dnes je jasné , že většina zemí tak učiní a dá zelenou procesu člověkem řízené kontroly změny globálního klimatu
All the more remarkable , then , that the world reached an agreed approach to this issue . O to pozoruhodnější je , že svět v tomto směru dospěl k souhlasnému přístupu
All of this depended on scientists using their talents properly , and organizing their effort in a transparent , professional manner . K tomu bezpochyby přispělo to , že vědci náležitě využili svůj potenciál a své úsilí zorganizovali profesionálně a transparentně
Almost every day , we learn of yet another greedy US corporate chief executive who conspired with accountants , lawyers , and investment bankers to defraud the investing public . Téměř každý den se dovídáme o dalších nenasytných ředitelích a manažerech amerických firem , kteří se svými účetními , právníky a investičními bankéři zosnovali plán , jak ošidit investující veřejnost
Alas , Keynes stressed these same deficiencies long ago , so we should not expect any miraculous changes in behavior now . Na stejné neduhy poukazoval bohužel už Keynes , proto moc nedoufejme , že zrovna teď přijde zázrak a chování se změní
All of this will make US policymakers less confident and less flexible in their responses to economic shocks . To způsobí , že američtí zákonodárci ztratí jistotu a pružnost , jíž je třeba při reakcích na hospodářské šoky
Already the US is facing huge fiscal deficits and a squeeze on popular programs , even before the costs of war and its aftermath are taken into account . Už nyní , dříve než náklady války a jejích následků mohou být spočteny , čelí USA obrovským fiskálním deficitům a škrtům v občansky oblíbených programech
All that is required is for the G - 8 leaders to commit , at Evian , to follow through on their previous promises , which for years have remained unfulfilled . Není zapotřebí víc než jen to , aby se lídři G 8 v Evianu zavázali , že naváží na své předchozí sliby , které se po léta nedodržují
Almost nobody , however , understands that today ' s chaos was made in Washington - deliberately , cynically , and steadfastly . Téměř nikdo si ale neuvědomuje , že dnešní chaos je dílem Washingtonu - vytvořeným úmyslně , cynicky a neochvějně
All of this matters now because last year America launched a war in which a terrorist attack was also an excuse , not the real cause . To vše je dnes důležité , protože i Spojené státy rozpoutaly v loňském roce válku , ve které byl teroristický útok záminkou , nikoliv skutečnou příčinou
All of these problems are solvable , but they are not being solved in many places . Všechny tyto problémy jsou sice řešitelné , ale na mnoha místech se neřeší
All of that growth will be in the developing world : 1 . 3 billion more people in Asia , 900 million more in Africa , the rest in Latin America and other regions . K veškerému nárůstu dojde v rozvojovém světě : 1,3 miliardy lidí přibude v Asii , 900 milionů v Africe , zbytek v Latinské Americe a v dalších oblastech
Alas , the US has shown absolutely no “ concrete efforts ” towards keeping this commitment . Želbohu , USA neprojevily naprosto žádné \„ konkrétní úsilí “ ke splnění tohoto závazku
All of this comes at a time of greater political openness and democratization : the first ever socialist government in 1998 , a younger and more open King – described by democrats of both sexes of Morocco ’ s “ first feminist ” – who took the throne in 1999 , and a quota system that brought 35 women into the Parliament in 2002 . To vše se děje v době větší politické otevřenosti a demokratizace : v době vůbec první socialistické vlády ustavené v roce 1998 , mladšího a otevřenějšího krále , který nastoupil na trůn v roce 1999 – a jehož demokraté obou pohlaví označují za marockého \„ prvního feministu “ – , a systému kvót , díky němuž se v roce 2002 dostalo do parlamentu 35 žen
Although he is capable of providing people with increased political and social freedoms , he is simply unwilling . Ačkoliv je totiž schopen poskytnout lidem více politických a sociálních svobod , jednoduše se mu do toho nechce
Although their revolutionary zeal may have waned over the years , they still tend to share the outlook of the late Ayatollah Khomeini , who likened the relationship between Iran and the US to that “ between a sheep and a wolf . ” Ačkoliv jejich revoluční zápal během let už zřejmě vyprchal , stále mají sklon nahlížet na svět prizmatem názorů zesnulého ajatolláha Chomejního , jenž vztah mezi Íránem a USA připodobnil ke vztahu \„ mezi ovcí a vlkem “
Although forward momentum will be slower than many anticipate , the changes exacted by WTO membership will be profound because China ' s future will be dictated or determined more than ever before by factors beyond Beijing ' s control . Ačkoli pohyb kupředu bude pomalejsí , než jak se dnes větsinou soudí , změny , jež si vynutí členství ve WTO budou zásadní , neboť budoucnost Číny budou mnohem více než dosud diktovat či určovat faktory , které nemá Peking pod kontrolou
Although some analysts produced doomsday scenarios about increasing unrest from rising unemployment and inequality , liberal intellectuals in China welcome membership in anticipation of a more rule - bound and democratic political order . Někteří analytikové sice přisli s celou řadou katastrofických scénářů na téma rostoucích nepokojů spojených se stoupající nezaměstnaností a společenskou nerovností , liberální čínstí intelektuálové vsak členství vítají , neboť doufají , že s sebou přinese spravedlivějsí a demokratičtějsí politický režim
Already radically different levels of education , resource endowment and skilled labor mean that , with WTO entry , the already privileged coastal areas of China will continue to advance disproportionately over more backward inland areas . To v praxi znamená , že se vstupem do WTO se budou privilegované pobřežní oblasti Číny i nadále rozvíjet rychlostí nesrovnatelně vyssí než v zaostalejsích oblastech čínského vnitrozemí
Also , Nigerians need to decide whether all beneficiaries receive equal shares , or whether those who face the environmental consequences of oil exploration and production - - for example , in the Nigerian delta - - should receive more . Dále musí Nigerijci posoudit , zda budou vsichni adresáti dostávat stejný podíl , nebo zda budou zvýhodněni lidé , kteří jsou vystaveni ekologickým dopadům průzkumu a těžby ropy - například v deltě Nigeru
Although a strong sense of modern nationalism exists in both , ancient ethnic and religious communities play a critical role in shaping political identities and public life . Přestože v obou zemích existuje silný smysl pro moderní nacionalismus , při utváření politické identity a veřejného života hrají klíčovou roli staré etnické a náboženské komunity
All the same , Iraq ’ s parliamentary electoral law should be drawn up to take two important factors into account : Přes to všechno by měl být irácký zákon o parlamentních volbách sepsán tak , aby bral v úvahu dva důležité faktory :
All of their borders are works of European fiction , attempts to impose a monolithic image on areas honeycombed with diversity . Všechny jejich hranice jsou výplodem evropských představ , pokusem vnutit oblastem zvrásněným rozmanitostí a pestrostí jednolitou , statickou tvář
All indications are that offshoring has reached the tipping point , and more of it will take place through FDI . Vše naznačuje , že přesouvání pracovních činností ( offshoring ) dosáhlo zlomového bodu a prostřednictvím PZI se bude rozšiřovat
All developing countries should monitor these demographic developments closely , even if they have yet to experience population aging themselves . Všechny rozvíjející se země by měly tento demografický vývoj ostře sledovat , přestože na ně samotné jev stárnutí populace teprve čeká
Already the 200 ,000 - member Federation of Labour Unions has joined the opposition bandwagon , and Siniora ’ s proposals will further fuel grassroots populist nationalism . Do opozičních řad se už přidala i Federace odborových svazů sdružující 200 tisíc členů a Siniorovy návrhy budou mezi lidmi dále rozdmýchávat populistický nacionalismus
All this might be seen as a predictable , conservative reaction to urgently needed reforms , were it not for the poor track record of the Sunni economic establishment , which for many years adapted well enough to Syrian domination . To vše by bylo možné považovat za předvídatelnou , konzervativní reakci na naléhavě potřebné reformy , kdyby ovšem nebylo žalostného historického výkonu sunnitského ekonomického establishmentu , který se mnoho let dosti zdárně přizpůsoboval syrské nadvládě
Although the Istanbul summit was the first to include NATO ' s seven new member countries - Bulgaria , Estonia , Latvia , Lithuania , Romania , Slovakia , and Slovenia - we gave a strong signal that the door remains open , and encouraged those who want to join to continue pursuing the reforms needed to make themselves ready for membership . Ačkoliv byl istanbulský summit prvním \„ šestadvacetistranným \ summitem NATO za účasti sedmi nových členských států - Bulharska , Estonska , Litvy , Lotyšska , Rumunska , Slovenska a Slovinska - , vyslali jsme silný signál , že dveře NATO zůstávají otevřené , a povzbudili jsme ty , kdo chtějí vstoupit do naší aliance , aby pokračovali v prosazování nezbytných reforem , a připravili se tak na členství
All 26 NATO nations are now , as an Alliance , working together to respond to the Iraqi government ’ s request for support : by training Iraqi security forces , by providing equipment , or by helping to fund NATO ’ s efforts . Všech 26 členských států NATO spolupracuje jako aliance , aby vyhovělo žádosti irácké vlády o podporu : zajišťují výcvik iráckých bezpečnostních sil , poskytují vybavení nebo pomáhají financovat úsilí NATO
Already , the Alliance is developing a deeper political dialogue and more practical cooperation with the countries of North Africa , Israel and Jordan , and opening up a discussion with the Gulf States . Aliance už rozvíjí hlubší politický dialog a větší míru praktické spolupráce se zeměmi severní Afriky , Izraelem a Jordánskem a zahajuje diskusi se státy Perského zálivu
Already , the Chinese are beginning to awaken from the infatuation with development that besieged them as they began to emerge from the commodity - starved Cultural Revolution . Číňané se už začínají probouzet ze zaslepenosti rozvojem , která je pohltila , když se začali vymaňovat z komoditně vyhladovělé Kulturní revoluce
Although we still do not know what sent jousting Chinese and American planes as well as Sino � US relations into a nose dive , this has not hindered people on both sides from unleashing an avalanche of accusations and uncompromising demands for apologies . Ačkoli nevíme , co způsobilo , aby se bojující čínská a americká letadla spolu s čínsko - americkými vztahy vrhly střemhlav k zemi , nezabránilo to lidem na obou stranách barikády , aby spustili lavinu obvinění a nekompromisních požadavků na omluvu
All European countries then established a minimum income policy to help those whose benefits had run out . Všechny evropské státy pak zavedly politiku minimálního příjmu , aby pomohly těm , jimž už vypršela podpora
Although the least developed countries attract less than 3 % of north - south investments , these flows account for more than 3 % of their GDP , a level higher than the average for developing countries . Ačkoliv nejméně rozvinuté země přitahují necelá 3 % severojižních investic , i tyto toky představují více než 3 % jejich HDP , což je vyšší hodnota , než činí průměr pro rozvojové země
All must adapt , and stock exchanges are no exception . Přizpůsobit se musí všichni a burzy nejsou výjimkou
Although trade with Central America represents only about 1.5 % of total US trade , the outcome of the debate on DR - CAFTA will shape US trade policy – which sets the tone for other rich countries ’ stance in trade talks – for years to come . Ačkoliv obchod se Střední Amerikou představuje pouze asi 1,5 % celkového obchodu USA , výsledek debaty o DR - CAFTA bude v následujících letech utvářet americkou obchodní politiku – která udává tón i v souvislosti s postojem dalších bohatých zemí při obchodních jednáních
All other attempts to shape the political atmosphere and influence events , especially by a powerful oligarch , violate this logic . Veskeré ostatní snahy o utváření politické atmosféry a ovlivňování událostí , zvlástě ze strany mocného oligarchy , tuto logiku porusují
Although the postwar population boom and heavy regulation meant that real estate prices in many countries went up more often than down , a sudden collapse of the property market - - such as happened in Japan a decade ago - - may dramatically reduce the value of most people ' s savings . Ačkoliv poválečný populační boom a tuhá regulace způsobily , že ceny nemovitostí v mnoha zemích častěji rostly , než klesaly , náhlý kolaps trhu nemovitostí - například takový , k jakému došlo před deseti lety v Japonsku - dokáže dramaticky snížit hodnotu úspor většiny obyvatel
Already , we have seen the success of Apple ' s iTunes , which sells music for US $ 0 . 99 per song . Zažíváme už úspěch projektu iTunes společnosti Apple , který prodává hudbu za 0, 99 USD za skladbu
Although 81 % of the respondents said fear of job loss had no effect on their decision to buy a house , of those who said it did , the number who said it encouraged home purchase outnumbered those who said it discouraged home purchase by a margin of two to one . Ačkoliv 81 % respondentů uvedlo , že obava ze ztráty pracovního místa neměla na jejich rozhodnutí o koupi domu žádný vliv , u zbylé skupiny byl počet respondentů , kteří uvedli , že je tato obava podnítila ke koupi , dvojnásobně vyšší než počet těch , které od koupě odrazovala
All of this may seem obvious , but we tend not to think of oil prices as being determined by expectations of future prices . To vše se může jevit jako očividné , avšak my máme sklon si myslet , že ceny ropy neurčuje očekávání budoucích cen
Although changes in market psychology are difficult to understand , the broad concerns that underlie such episodes of irrational exuberance are almost always clear . Svou roli zde pravděpodobně sehrály spekulativní tlaky , které ovlivňovaly rozhodování OPEC a mnoha dalších organizací
Almost certainly not . Téměř určitě ne
All of these drops were eventually reversed , and all of these markets have boomed recently . Všechny tyto poklesy se nakonec obrátily a všechny tyto trhy zaznamenaly v nedávné době boom
Although history is often a good predictor of future trends , every now and then something fundamental changes that makes for a new pattern . Přestože je historie často dobrou indicií budoucích trendů , tu a tam se změní něco zásadního , co se stane předpokladem nových modelů vývoje
Although marginally less bloated than the US deficit , other rich countries are drowning in red ink . Také dalsí bohaté země se topí v červeném inkoustu , přestože jejich deficity jsou nepatrně méně nafouklé než schodek Spojených států
Almost all other countries fall between these two extremes . Téměř všechny ostatní státy se pohybují mezi těmito dvěma extrémy
All that is required is that growth in housing supply eventually outstrips investors ’ faith in capitalism to sustain faster growth in demand . Postačí k tomu , aby růst nabídky v oblasti výstavby nakonec překonal víru investorů , že kapitalismus dokáže udržet rychlejší růst poptávky
Although he does want to make the French labor market less rigid , he would block foreign takeover bids of French companies and protect Airbus workers from possible job losses . Třebaže chce usilovat o snížení ztuhlosti francouzského trhu práce , znemožnil by zahraniční nabídky na převzetí francouzských firem a chránil by dělníky Airbusu před možnou ztrátou pracovních míst
Alan Greenspan , the former Fed chairman , recently said that he now believes that speculative bubbles are important driving forces in our economy , but that , at the same time , the world ’ s monetary authorities cannot control bubbles . Alan Greenspan , bývalý předseda Fedu , nedávno řekl , že je nyní přesvědčen , že spekulativní bubliny jsou významnými hnacími silami naší ekonomiky , ale zároveň že světové měnové orgány nedokáží bubliny řídit
Along with its restraints on liberty and its dramatic increase in the power of the Kremlin bureaucracy , Putin has overseen the rise of a Russian middle class that has become increasingly similar to Western middle classes . Vedle omezení svobody a dramatického nárůstu moci kremelské byrokracie Putin dozírá také na vzestup ruské střední třídy , která se čím dál víc podobá středním třídám na Západě
All the same , journalists and editors like myself are increasingly confident in our role as economic watchdogs . Novináři a redaktoři , jako jsem já , získávají ve svých rolích hlídacích psů ekonomiky stále více sebevědomí
Although there will be pain , this should benefit many , if not most , social groups . Pro obyvatele Číny to znamená , že budou muset mnohé překousnout , ale většina z nich , ne - li všichni , z toho budou nakonec mít užitek
All modern democratic societies must balance individual autonomy and social justice . Všechny moderní demokratické společnosti musí umět vyvažovat mezi nezávislostí jednotlivce a společenskou spravedlností
Although such a gap may emerge initially , the cost of reprogenetics is likely to drop sharply over time . I když zprvu k takové propasti zřejmě dojde , cena reprogenetiky se časem pravděpodobně výrazně sníží
Although no particular heat wave can be directly attributed to global warming , it will make such events more frequent . Ačkoliv žádnou konkrétní vlnu veder nelze přímo připsat globálnímu oteplování , jsou v jeho důsledku podobné jevy častější
Although Madonna has said that she will bring him back to Malawi to see his father again , he will scarcely be able to feel at home there . Ačkoliv Madonna prohlásila , že ho přiveze zpátky do Malawi , aby se znovu shledal s otcem , jen stěží se tam bude David cítit jako doma
Although good progress in meeting these goals has been made in Asia , in Africa there are now 140 million more people living in extreme poverty than there were in 1990 . V Asii bylo sice při plnění těchto cílů dosaženo slušného pokroku , avšak v Africe dnes žije v extrémní chudobě o 140 milionů lidí více než v roce 1990
Although it illuminated the flaws of America ’ s political system , it also restored my belief in the compassion of ordinary Americans . Ten sice na jedné straně obnažil slabiny amerického politického systému , ale zároveň obnovil mou víru v soucitnost obyčejných Američanů
All of this is part of a larger program that attempts to measure changes in the city ’ s quality of life , so that the city council can know whether it is taking the community in a desirable direction . To vše je součástí širšího programu , jehož cílem je měřit ve městě změny v kvalitě života , aby městská rada věděla , zda místní komunitu vede žádoucím směrem
All subjects were then given an opportunity to help a woman pick up a folder of papers she dropped in front of them . Všechny osoby pak měly příležitost pomoci ženě posbírat složku papírů , kterou před nimi upustila
Although later research has cast doubt on the existence of such dramatic differences , there is little doubt that being in a good mood makes people feel better about themselves and more likely to help others . Přestože pozdější výzkum existenci takto dramatických rozdílů zpochybnil , lze jen těžko pochybovat , že dobrá nálada přispívá k lepšímu vnitřnímu pocitu lidí a k jejich ochotě pomoci ostatním
Although described as \ ambitious , \ the millennium goals are modest , for to halve the number of people living in poverty , all that is required - over 15 years - is to reach the better - off half of the world ' s poorest people , and move them marginally above the poverty line . Cíle milénia , ačkoli se o nich hovoří jako o cílech \ ambiciózních \ , jsou ve skutečnosti skromné , neboť ke snížení počtu lidí žijících pod hranicí chudoby stačí - po dobu patnácti let - zaměřit se na polovinu těch nejchudších , kteří jsou na tom lépe než zbytek , a posunout je nepatrně nad hranici chudoby
Although the scientific validity of their research is now the subject of several separate investigations , it is no less important to examine its ethical implications . Přestože vědecká platnost jejich výzkumu je teď předmětem několika samostatných šetření , nijak to nesnižuje důležitost potřeby uvážit jeho etické důsledky
Although the Bush administration acknowledged that some scientists believe stem cell research could offer new ways of treating diseases that affect 128 million Americans , this prospect evidently did not , in Bush ’ s view , justify destroying human embryos . Ačkoliv Bushova administrativa připustila , že podle některých vědců by výzkum kmenových buněk mohl nabídnout nové metody léčby nemocí postihujících 128 milionů Američanů , z Bushova pohledu ani tato vyhlídka očividně neospravedlňovala ničení lidských embryí
All four of my grandparents were deported to ghettos in Poland and Czechoslovakia . Všichni čtyři moji prarodiče byli deportováni do ghett v Polsku a Československu
Although the country profited greatly from its reintegration into the world trading system after World War II , Germany never really came to terms with Anglo - Saxon capitalism and skepticism about it still runs deep . Přestože pro zemi její opětovné začlenění do světové obchodní soustavy po druhé světové válce znamenalo obrovský přínos , Německo se nikdy skutečně nevyrovnalo s anglosaským kapitalismem , který stále obklopuje hluboká skepse
Although globalization is a gradual process , it gained momentum when China decided to play the game . Ačkoliv je globalizace postupný proces , jakmile se do hry rozhodla vstoupit Čína , získal tento fenomén nový impulz
All five shocks constitute historical developments that are good for the world as a whole , but problematic for Germany . Všech pět šoků představuje historický vývoj , který je dobrý pro svět jako celek , ale problematický pro Německo
All of these forces increase the excess supply of unskilled labor in the West , thereby reducing the equilibrium wage rate . Všechny tyto síly na Západě zvyšují přebytek nabídky nekvalifikované pracovní síly , čímž snižují rovnovážnou mzdovou sazbu
Alternatively ( or coincidentally ) , Russia might discover a new business center of gravity in Central Asia and East Asia , though this would hardly be the “ liberal empire ” that Anatoli Chubais once envisaged , for it would be based on the mutual attraction of autocrats . V opačném případě ( a shodou okolností ) by mohlo Rusko objevit nové těžiště obchodu ve střední a východní Asii , i když v takovém případě by šlo jen stěží o \„ liberální impérium “ , jak je kdysi prorokoval Anatolij Čubajs , neboť by bylo založeno na vzájemné přitažlivosti autokratů
Although the EU Commission appears to be committed to building a more open , competitive energy market in Europe , action against Russia ’ s noncompetitive practices within the EU has taken a back seat to internal differences over takeover battles for national energy “ champions ” involving companies from other member states . Přestože se Evropská komise zdá být odhodlána vybudovat v Evropě otevřenější , konkurenčnější trh energií , opatření proti nekonkurenčním praktikám Ruska byla uvnitř EU upozaděna ve prospěch vnitřních neshod kolem bitev za převzetí národních energetických \„ šampionů “ , jichž se účastní společnosti z jiných členských států
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
All are aware that ground troops are necessary to end the expulsions of ethnic Albanians and chase the Serbs from Kosovo . Všichni se obávají toho , že pozemní vojska budou pro ukončení vyhánění etnických Albánců a vypuzení Srbů z Kosova nakonec nezbytná
Aleksander Smolar is President of the Stefan Batory Foundation in Warsaw and a former chief advisor to Prime Minister Tadeusz Mazowiecki . Aleskander Smolar je prezidentem varšavské Nadace Stefana Batoryho a bývalým hlavním poradcem ministerského předsedy Tadeusze Mazowieckeho
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
Although democracy as a system is accepted , revolts against political parties – all parties – are ever more frequent throughout the region . Ačkoli demokracie jako systém je přijímána , odpor k politickým stranám – všem stranám – v tomto regionu neustále sílí
Aleksander Smolar is President of the Stefan Batory Foundation , Warsaw and a former advisor to former Prime Minister Tadeusz Mazowiecki . Aleksander Smolar je předsedou Bátoryho nadace ve Varšavě a bývalým poradcem bývalého polského premiéra Tadeusze Mazowieckého
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
Aleksander Smolar is President of the Stefan Batory Foundation , Warsaw , and Senior Researcher at the Centre National de la Recherche Scientifique , Paris . Aleksander Smolar je předsedou varšavské Nadace Stefana Batoryho a výzkumným pracovníkem při Centre National de la Recherche Scientifique v Paříži
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
Allies are seen as an answer to America ' s twin credibility and legitimacy deficits in its occupation of Iraq . Spojenci jsou považováni za odpověď na dvojí deficit Ameriky týkající se věrohodnosti a legitimity při okupaci Iráku
Aleksander Smolar Aleksander Smolar
Aleksander Smolar is President of the Stefan Batory Foundation in Warsaw and Senior Researcher at the Centre National de la Recherche Scientifique in Paris . Aleksander Smolar je předsedou varšavské Nadace Štěpána Báthoryho a výzkumným pracovníkem při Centre National de la Recherche Scientifique v Paříži
Although the Assembly remains dubious about her , Mrs Megawati was heartened when Assembly Chairman Amien Rais foreswore any challenge to her presidency for the remainder of her term , which expires in 2004 . Proto jí dodalo kuráže , když předseda zákonodárného shromáždění Amien Rais prohlásil , že ji do konce jejího funkčního období , tedy do roku 2004 nevyzve do boje o prezidentské křeslo
All European citizens , without exception , will be able to participate in this final challenge : the success of the euro cash changeover . Všichni evropští občané , bez výjimky , budou moci čelit této konečné výzvě : úspěchu zavedení měny euro
Although no consensus has yet emerged on a code of ethics , there is wide agreement among scientists that a robust public health system is an essential safeguard against biological threats , whether intentional or unintentional . Přestože ohledně etického kodexu ještě nevznikl žádný konsenzus , mezi vědci existuje široká shoda , že zásadní pojistkou proti biologickým hrozbám , ať záměrným či nezáměrným , je silné veřejné zdravotnictví
Although one could quibble whether the countries with which negotiations were opened in 1998 ( Cyprus , Czech Republic , Estonia , Hungary , Poland , and Slovenia ) had really jumped these hurdles , the threshold was set high . Ačkoli lze spekulovat o tom , zda se zemím , s nimiž byla jednání zahájena v roce 1998 ( Česká republika , Estonsko , Kypr , Maďarsko , Polsko a Slovinsko ) , podařilo všechny překážky překonat , laťka je nasazena vysoko
Although early admissions are not assured , such a date puts pressure on today ’ s members to complete the internal reform of EU institutions . Ačkoli komise nic neslibuje , takové brzké datum tlačí i na současné členy EU , aby včas dokončili vnitřní reformu institucí Evropské unie , které byly původně vytvořeny pouze pro šest zakládajících zemí
Although the maximum sustainable real interest rate is about 10 % , Brazil ' s dollar - denominated debt yields 24 .5 % . Ačkoli maximální udržitelná reálná úroková sazba je 10 procent , brazilský dluh , nominálně vyjádřen v dolarech , vynáší 24 ,5 procenta
Alternatively , the General Assembly might propose several candidates to the Security Council , from which the Council would choose one to refer back to the Assembly for approval . Případně by Valné shromáždění mohlo navrhnout několik kandidátů Radě bezpečnosti , ta by si jednoho zvolila a předložila jej Valnému shromáždění zpět ke schválení
Although its guiding principles have not been enshrined in a constitution , even this may be appropriate to an open society because , as Popper argued , our imperfect understanding does not permit permanent and eternally valid definitions of social arrangements . Ačkoliv její řídicí principy nejsou zakotveny v ústavě , i to může být pro otevřenou společnost případné , neboť jak tvrdil Popper , naše nedokonalé chápání nepřipouští trvalé a navždy platné definice společenského uspořádání
Although most of its citizens do not realize it , the EU serves as an inspiring example . Ačkoliv si to většina jejích občanů neuvědomuje , slouží EU jako podnětný příklad
All that is needed now is for Europe ’ s people to be inspired by the idea of the EU as the prototype of a global open society . Nyní je pouze zapotřebí , aby se lidé v Evropě nechali inspirovat myšlenkou EU jako prototypu globální otevřené společnosti
Although a recession in the developed world is now more or less inevitable , China , India , and some of the oil - producing countries are in a very strong countertrend . Ačkoliv je dnes recese v rozvinutém světě víceméně nevyhnutelná , Čína , Indie a některé ropné státy zažívají velmi silný opačný trend
Although incentives for such local businesses ( microcredit and better financing ) should be provided outside the WTO , trade rules should be modified to give room for such support . Ačkoli stimuly na podporu takových lokálních firem ( mikroúvěry a kvalitnější financování ) by se měly poskytovat mimo WTO , obchodní předpisy by bylo vhodné upravit tak , aby tomuto druhu podpory daly prostor
Although it once protected people in tropical areas by scaring away colonial invaders , malaria now burdens those same people by scaring investors and other outsiders away . Kdysi malárie obyvatele tropů chránila před nájezdy kolonizátorů , kteří se jí obávali , ale dnes stejným lidem ze stejného důvodu skodí : odhání totiž investory a návstěvníky
Although human lives can be saved by this kind of assistance to the \ poorest of the poor , \ efforts to promote economic development might more effectively focus on other modes of intervention , such as environmental management , housing improvement , applications of residual insecticide , and efforts against the mosquitoes that transmit the infection . Touto pomocí ,, nejchudsím z nejchudsích ` ` se sice daří zachraňovat nemálo lidských životů , proč se vsak nepokusit také o aktivity na podporu hospodářského rozvoje , jež by se mohly cíleněji zaměřit například na ochranu životního prostředí , zkvalitňování bydlení , používání reziduálních insekticidů či způsoby hubení komárů , kteří jsou přenaseči maláriové infekce
All the while , Turkish and American influence grows stronger . A spolu s tím sílí turecký a americký vliv
Although most Russians do not share this view , Russia is obviously concerned with the security threat that it faces from the South Caucasus - - a threat that escalated sharply during Shevardnadze ' s rule . Ačkoliv většina Rusů tento náhled nesdílí , Rusko je samozřejmě na pozoru před bezpečnostní hrozbou , jíž čelí na jižním Kavkaze - tato hrozba se významně vyostřila během Ševarnadzeho vlády
Allocating new SDR ’ s also is inappropriate . Udělovat nová SDR je také nesprávné
Almost equaling the number of Jamiat members in the army hierarchy are Communists . Prakticky ve stejném počtu jako členové strany Jamiat jsou ve vojenském velení zastoupeni komunisté
All six of these men , plus three more Communists who served as officers in the Afghan army , collaborated actively during the Soviet ' s decade - long occupation of Afghanistan . Vsech sest z těchto mužů , a navíc tři dalsí komunisté , kteří sloužili jako důstojníci afghánské armády , aktivně spolupracovali při desetileté sovětské okupaci Afghánistánu
Al Qaeda , too , has an interest in crippling Karzai ' s government and is happy to exploit its Achilles heel . Také al - Kájdá má zájem na zmrzačení Karzáího vlády a je ráda , může - li k tomu využít jeho Achillovu patu
Alfred Stepan Alfred Stepan
All of the world ' s religions contain some doctrines and practices that are potentially harmful to the emergence of democracy , and others that are potentially beneficial . Všechna světová náboženství obsahují určité doktríny a zvyky , které jsou pro nástup demokracie potenciálně škodlivé , a jiné , které jsou potenciálně přínosné
Alfred Stepan Alfred Stepan
Alfred Stepan is Professor of Government at Columbia University . Alfred Stepan je profesorem státní správy na Kolumbijské univerzitě
Alfred Stepan Alfred Stepan
Alfred Stepan is Professor of Government at Columbia University . Alfred Stepan vyučuje veřejnou správu na Kolumbijské univerzitě
All this is not only fostered by the state , but also requires the kind of uniformity that only a centralized state can impose . To vše není jen pěstováno státem , ale rovněž to vyžaduje onu stejnost , již dokáže prosadit jedině centralizovaný stát
Alfred Stepan is Professor of Government at Columbia University and a specialist in Comparative Democracy . Alfred Stepan vyučuje veřejnou správu na Kolumbijské univerzitě a je odborníkem na srovnávací demokracii
Alone , either can get into trouble . Jedna bez druhého se vystavují riziku
All of this was evident at the time the money was lent in July 1998 , but it is Russia ' s people that today must pay for the IMF ' s mistakes . To se ale vědělo už v červenci roku 1998 , kdy mělo dojít k půjčce , ovšem za chyby MMF musí dnes platit ruští občané
All that is needed , he suggests , are \ collective action \ clauses that allow the majority ( or a supermajority ) of a group of bondholders to impose their will on a minority , so as to prevent scavengers who , in the past , bought up small stakes in a bond issue and used their position to extract large concessions for themselves . Podle něj jsou zapotřebí jen klauzule o ,, kolektivní akci \ , která většinové ( nebo supervětšinové ) skupině majitelů dluhopisů umožní vnutit svou vůli menšině s cílem předejít hrabivcům , kteří v minulosti skupovali drobné podíly emisí dluhopisů a využívali své pozice k tomu , aby si pro sebe zajistili obrovské výhody a úlevy
All they needed to do was boost the stock price , then cash in their option . Jediné , oč jim šlo , bylo co nejvíce zvýšit cenu akcií a pak své akcie výhodně prodat
Although it is impossible to compensate Serbia ’ s people for a wasted , brutal decade , there are advantages in reforming late : Serbs can learn from the mistakes of others . Posledních deset krutých a ztracených let nelze srbskému národu nijak vynahradit ; řekněme však aspoň , že ve zpoždění jejich země lze najít několik výhod : Srbové se totiž mohou učit z chyb ostatních zemí
Although that opportunity has passed , I still think that it will be far easier to address this problem now than , say , in another decade . Přestože tato příležitost minula , myslím , že je stále snazší se s problémem vypořádat teď než například v příští dekádě
Although job growth in October was robust at last , in September there were only 96 ,000 new jobs , 50,000 short of what was needed . Ačkoliv byl nárůst počtu pracovních míst v říjnu konečně silný , v září vzniklo pouze 96000 nových pracovních míst , což je o 50000 méně , než bylo zapotřebí
Alan Greenspan attained an almost iconic status as Governor of the Federal Reserve Board . Alan Greenspan získal jako guvernér rady Federálního rezervního systému téměř kultovní věhlas
Alternatively , rising interest rates and a downturn in the real estate market could so weaken consumer demand that the economy slips into recession , squeezing exporters in other countries that depend on the US market . Jinou možností je , že rostoucí úrokové sazby a propad trhu s nemovitostmi oslabí spotřebitelskou poptávku natolik , že ekonomika sklouzne do recese a přiškrtí v ostatních zemích vývozce , kteří závisí na trhu USA
All of these decisions are interdependent . Všechna tato rozhodnutí jsou na sobě vzájemně závislá
Although most forecasts suggest that oil prices will remain at or slightly below their current level , this is largely due to a perceived moderation of growth in demand , led by a slowing US economy . Třebaže většina prognóz naznačuje , že ceny ropy zůstanou na současné výši nebo mírně poklesnou , plyne to do velké míry ze zaznamenaného zmírnění růstu poptávky , vycházejícího v prvé řadě ze zpomalování ekonomiky USA
All of this amounted to a human and economic disaster in the making . Celé se to rovnalo směřování k lidské a ekonomické katastrofě
Alpine Schadenfreude Alpská škodolibost
Although the numbers were never as rosy as market enthusiasts seemed to think , they did divert attention away from the shaky foundations of the newfound prosperity . Ačkoliv čísla nikdy nebyla tak růžová , jak si tržní nadšenci očividně mysleli , přesto dokázala odvést pozornost od vratkých základů této nově nabyté prosperity
All of this is in sharp contrast with the treatment given the EU candidates . Jako příkrý kontrast pak působí jednání s kandidátskými zeměmi
Allowing free elections and true political competition is also critically important , but this should follow economic reforms , not precede them . Povolit svobodné volby a skutečnou politickou soutěž je také nezbytně důležité , ale nemělo by to hospodářským reformám předcházet , nýbrž následovat po nich
All of this results in an economy that grows too little , where the weakest are condemned to a life of exclusion and are deprived of any opportunity for upward mobility . Důsledkem toho všeho je ekonomika , která roste příliš pomalu a kde jsou nejslabší odsouzeni k bezprizornímu životu , zbaveni jakékoliv příležitosti vypracovat se vzhůru
Along with Bavaria ’ s provincial government ( provincial in more senses than one ) , it has been the strongest foreign supporter of Jörg Haider ’ s movement . Viktor Orban ’ s government here , besides other misdeeds , attempts to suppress parliamentary government , penalize local governments controlled by its opponents , and is creating a novel state ideology in cahoots with a group of lumpen right - wing intellectuals . Vláda Viktora Orbána se kromě jiných provinění pokouší omezovat pravomoci parlamentu , trestat opoziční místní úřady a ve spolku s beztvarými intelektuály tvoří novou státní ideologii
Although America objects strongly , a number of Europeans shrug off any opposition . Přestože má proti tomu Amerika silné výhrady , řada Evropanů odbývá jakoukoliv opozici pokrčením ramen
All of these abuses are raised repeatedly at EU - China summits , to little or no avail . Na všechny tyto zlořády je na summitech EU - Čína opakovaně poukazováno , ovšem jen s malým či vůbec žádným úspěchem
All wars end , eventually . Každá válka nakonec skončí
Although the election ballot will be 40 centimeters long to accommodate all the symbols of the old and new parties , it won ’ t contain the name of even a single candidate . Ačkoliv volební lístek bude 40 centimetrů dlouhý , aby se na něj vešly symboly všech starých i nových stran , nebude obsahovat jméno jediného kandidáta
Although a return to the old discourse about Asian values is unlikely , some Asians may nevertheless reassert their differences on human rights , democracy and governance as memories of the crisis grow distant . Přestože návrat ke starému diskurzu o asijských hodnotách je nepravděpodobný , je možné , že s tím , jak budou vzpomínky na krizi blednout , vrátí se některé asijské země v budoucnu ke svým rozdílným pohledům na lidská práva , demokracii a management
Alongside elite self - interest , the pain of ordinary workers and citizens is a genuine and widespread concern . Vedle soukromých zájmů elity je obrovským a opravdovým problémem situace běžných pracujících a obyvatel
Already , some Indonesians are nostalgic for Suharto ' s new order . Už dnes mnozí Indonésané teskní po Suhartově novém pořádku
Although little belief exists nowadays in the Wrath of God , even among believers , enemies can be eliminated as a democratic duty . Ačkoli už existuje jen malá víra v \„ hněv Boží “ , i mezi věřícími může být nepřítel eliminován ve jménu demokratické povinnosti
Almost every reason for toleration ’ s apparent fall into disrepute concerns Islam . Téměř všechny příčiny patrného úpadku tolerance v nevážnost se týkají islámu
All the sociological evidence about the girls ’ motives , which are in fact very varied , is swept aside as irrelevant . Veškeré sociologické důkazy o motivech dívek , jež jsou ve skutečnosti velice rozmanité , se smetou ze stolu jako bezvýznamné
All that matters is the threat posed by Islam . Záleží pouze na hrozbě , již představuje islám
Alas , such divisiveness already exists : public opinion opposing the veil is strident , but it appears to be less about religion than about racist xenophobia , anti - immigrant feelings , and resistance to multiculturalism . Ona rozdělenost bohužel existuje tak jako tak : veřejné mínění brojící proti muslimským šátkům je značně silné , ale zdá se , že zde nejde ani tak o náboženství , jako spíš o rasistickou xenofobii , protipřistěhovaleckou atmosféru a o odpor k multikulturalismu
All public opinion polls attest to this – among listed grievances inequality always features high . Všechny průzkumy veřejného mínění tento fakt dokládají : mezi vyjmenovanými důvody k nespokojenosti se nerovnost vždy umisťovala na předních místech
All countries face , to different degrees , economic problems . Všechny státy do té či oné míry čelí hospodářským problémům
Although the biggest step in monetary union was taken when national currencies became subdivisions of the euro , the arrival of euro notes and coins delivers additional advantages . K největsímu kroku směrem k měnové unii sice doslo , když se národní měny staly pod - součástí eura , ale také faktický příchod euro bankovek a mincí samozřejmě přinásí dalsí výhody
Although various benchmarks were developed over the past five years and an emphasis on structural issues is growing , the gap between rhetoric and achievement remains wide . V posledních pěti letech sice vznikla celá řada srovnávacích metod a strukturálním změnám se přikládá stále větsí význam , propast mezi slovy a činy se vsak nijak nezúžila
Although the dollar has been depreciating for a year , continuing growth in domestic demand will likely push the current account deficit above 5 % of GDP . Přestože se dolar již rok znehodnocuje , trvalý růst poptávky domácností pravděpodobně zvýsí současný účetní deficit nad 5 % HDP
Although the European Court of Justice later declared that decision invalid , the impasse remains . Přestože Evropský soudní dvůr později prohlásil rozhodnutí za neplatné , bezvýchodná situace trvá
All of this may be beside the point , for it is the threat of financial sanctions under the Pact that inspired governments to seek to reform its rules . Toto všechno může být vedlejší , protože motivaci k úsilí o reformu pravidel vládám dodávala hrozba finančních postihů podle Paktu
Although a long agenda of reforms is beginning to be tackled , first in Germany and , more recently and cautiously , in France , the results are slow in coming and public understanding of the need for change remains limited . Přestože se začíná s plněním dlouhé agendy reforem , prvně v Německu a naposledy a obezřetněji ve Francii , výsledky se dostavují pomalu a porozumění veřejnosti pro nezbytnost změny zůstává omezené
Alexander Tomasz Alexander Tomasz
Alexander Tomasz is Director of the Microbiology Laboratory , Rockefeller University , New York . Alexander Tomasz je ředitelem mikrobiologické laboratoře při Rockefellerově univerzitě v New Yorku
All CIS countries - with the possible exception of Belarus - will retain their sovereignty . Všechny státy SNS - s případnou výjimkou Běloruska - si udrží vlastní suverenitu
Almost everywhere in the world , the TRC is regarded highly and considered a benchmark against which other efforts to move from dictatorship to democracy must be judged . Téměř všude na světě je komise ceněna a považována za měřítko , podle něhož je třeba posuzovat další snahy přejít od diktatury k demokracii
All South Africans were traumatized by apartheid . Apartheid traumatizoval všechny Jihoafričany
All that is necessary is for Ukrainian voters to bring to power people devoted to this task . Nutné vsak je , aby ukrajinstí voliči dali zelenou lidem , kterým na dosažení tohoto cíle záleží
Alas , this view is based more on wishful - thinking than on reality . Žel bohu , tento názor se zakládá spíš na toužebných přáních než na realitě
All of these efforts together will soften shocks somewhat and create more energy self - sufficiency . Kombinace všech těchto snah poněkud změkčí otřesy a navodí větší energetickou soběstačnost
All this is done in the name of creating and supporting a national energy champion which also serves as a foreign policy arm of the Kremlin . To vše se děje ve jménu budování a podpory národního energetického šampiona , který slouží také jako zahraničněpolitická páka Kremlu
All these reforms presuppose an independent judiciary . A konečně všechny tyto reformy předpokládají nezávislou soudní moc
All citizens should support such judicial stalwarts , for their example can refashion an entire justice system . Tyto odvážné soudce by měl podporovat každý občan , neboť jejich příkladem lze obrodit celý soudní systém
Although the job of maintaining Ukraine ' s democracy is primarily one for Ukrainians , the EU can help if it takes practical steps to reassure Ukrainians that they won ' t be cut off from the rest of Europe . Ačkoliv udržet na Ukrajině demokratické zřízení je především úkol pro Ukrajince , EU jim může pomoci , jestliže učiní praktické kroky , které Ukrajincům dodají důvěru v to , že nebudou odtrženi od zbytku Evropy
All are far poorer than the EU average . Všechny jsou mnohem chudší než průměr EU
Although de Villepin ’ s speeches are more flamboyant than those of most political leaders , the underlying sentiment extends far beyond France . Třebaže de Villepinovy projevy jsou oproti většině politických lídrů plamennější , podhoubí tohoto smýšlení sahá daleko za hranice Francie
Alexander Menshikov , Peter the Great ' s minister , understood the impossibility of winning the fight against corruption . Alexandr Menšikov , pastor Petra Velikého , chápal nemožnost vítězství v boji s korupcí
Although Japan paid much of the costs of that war by raising domestic taxes , its supportive actions went largely unnoticed . Přestože Japonsko zaplatilo za většinu nákladů na tuto válku zvýšením domácích daní , její podpůrné akce se odehrály bez většího povšimnutí
Although both the Upper and Lower Houses of the Diet created special committees to investigate Constitutional revision - especially Article 9 - change remains hard , for several reasons . Přestože horní i dolní sněmovna parlamentu ustavila zvláštní výbory pro přešetření ústavních změn - především pak článku 9 - , jakákoli změna bude v praxi obtížná , a to z několika důvodů
Alas , the UN ’ s ways are not always easy to comprehend , and it is reportedly contemplating the appointment of an outside prosecutor with no prior experience at the ICTY . Postupy OSN bohužel není vždy snadné pochopit a údajně se uvažuje o zvolení žalobce zvenčí , bez předchozí zkušenosti v ICTY
Almost everybody dismissed these dreams . Téměř všichni tyto sny odmítali
Although hectored by criminal accusations and the discovery of a Swiss bank account in his name , he is trying to rise above scandal to recapture the presidency . Je sice trestně stíhán a je pravda , že ve Svýcarsku byl objeven bankovní účet vedený na jeho jméno , on však všechny skandály bere s nadhledem a pokouší se znovuzískat prezidentský úřad
Although he avoids talking about it at home , even Kim Jung Il may now believe that \ juche \ is a losing philosophy . Kim Čong - il si už asi uvědomil , že \„ juche “ coby filozofie prohrává , ačkoli doma o tom nemluví
Alliances were established along pro - American or pro - Soviet lines . Spojenectví tehdy vznikala buď na sovětské , nebo americké straně
Although it strains belief , in the wake of this human tragedy \ Qiangguo Forum , \ an official website run by China ' s state - run national newspaper The People ' s Daily , displayed dozens of postings from visitors to the site that hailed the terrorist attacks . Jakkoli je to k neuvěření , na oficiálním diskusním serveru Čchien - kuo , který spravuje celostátní deník The People ’ s Daily , se po tragédii objevily desítky vzkazů od návštěvníků , kteří teroristické útoky otevřeně schvalovali
Although internet “ chat ” boards do not in any way form a scientific representation of public feeling in the manner of an opinion poll , they do indicate what some of the most alert and modern of people in China think and feel . Ačkoli internetový \„ chat “ nemůže v žádném případě sloužit jako vědecký podklad pro zhodnocení nálady veřejnosti stejně , jako činí tradiční a erudovaný výzkum veřejného mínění , lze se z nich dozvědět mnohé o tom , co si nejinformovanější a nejmodernější lidé v Číně myslí a co cítí
Although Sweden , for example , would be a net contributor to the EGF , it might well be a net beneficiary of the arrangement as a whole . Třebaže by například Švédsko bylo čistým přispěvatelem do EGF , díky tomuto systému jako celku by zároveň mohlo být čistým příjemcem
Although this movement ended quickly and without incident , the fact that it occurred may be enough to make the regime regret its decision in 1999 to uncork the bottle and provoke , after a decade of dormancy , the unpredictable genie of student activism . Tato vlna sice opadla rychle a bez incidentů , ale už to , že k ní došlo , stačí , aby vláda začala litovat , že v roce 1999 vypustila z láhve nepředvídatelného a deset let spícího džina studentského aktivismu
All that is missing is a common thread to unite people from varying classes with divergent concerns and protest skills which have been evinced again and again throughout the past century . Jediné , co chybí , je společná nit , který by lidi z různých tříd a s odlišnými zájmy spojila s \„ uměním protestovat “ , které v posledním století opakovaně prokázalo svou životaschopnost
All in all , about half the population of the EU lives in states whose constitutions make an explicit reference to God and / or Christianity . Celkem vzato žije přibližně polovina obyvatel EU ve státech , jejichž ústavy se výslovně zmiňují o Bohu či o křesťanství
Although Russia ’ s arms exports have decreased considerably since the Soviet period , its revenue per transaction is now greater because Russian firms have yielded much of the lower - end market to less expensive suppliers like China , India , and other former Soviet bloc allies . Přestože ruských vývozů zbraní od sovětské éry významně ubylo , výnosy Ruska na jednu transakci jsou nyní vyšší , protože ruské firmy přenechaly velkou část podřadnějšího trhu levnějším dodavatelům , jako je Čína , Indie a další bývalí spojenci sovětského bloku
All the same , manipulation by powerful countries and the foes of human rights have left the CHR in bad shape . Komise OSN pro lidská práva je ale i přes všechna pozitiva v dosti špatném stavu
Although few antidepressant drugs have been licensed for pediatric use , rates of prescribing in the under - 18 age group have risen by around 60 % over the past decade , with over a million children and adolescents receiving what are called selective serotonin reuptake inhibitors ( SSRI ’ s ) . Ačkoliv pro použití v pediatrii získalo licenci jen málo antidepresiv , míra jejich předepisování pro věkovou skupinu do 18 let vzrostla za posledních deset let asi o 60 % , když takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ( SSRI ) užívá více než milion dětí a adolescentů
Although genetic factors influence the likelihood of obesity , they cannot explain such massive increases in so short a period of time . I když náchylnost k obezitě máme v genech , nelze její tak masivní nárůst během poměrně krátké doby vysvětlit genetickými faktory
Although we willingly spend massive amounts of money to treat the diseases and health complications that arise when so many people are so overweight , we are reluctant to invest even modestly in strategies that can prevent the underlying problem . Je s podivem , že na jedné straně vynakládáme obrovské částky na léčbu chorob a zdravotních komplikací spojených s nadváhou , ale na druhé straně jen neradi investujeme , byť skromně , do strategií , které mohou vyřešit příčinu
Although the program of the coalition partners shared many points , a contradiction existed concerning Europe . Programy koaličních partnerů se sice ve většině bodů shodovaly , rozdíly však panovaly v evropské otázce
All this helped consolidate the budget but created a climate of opposition . To sice pomohlo konsolidovat rozpočet , ale zároveň vyvolalo ovzduší nesouhlasu
Alison Wolf Alison Wolf
Alas , no . Leč nikoliv
All of the world ' s current crises - conflict , HIV / AIDS , unemployment - have one thing in common : they all involve young people who are burdened by the despair of these problems , but who are also a largely untapped source of change . Všechny současné celosvětové krize - konflikty , HIV / AIDS , nezaměstnanost - mají jednoho společného jmenovatele : všechny zasahují mladé lidi , kteří nesou na svých bedrech zoufalství těchto problémů , ale kteří zároveň představují do značné míry nevyužitý zdroj změny
Already , New York City produces more CO 2 emissions than all of Norway . Už teď město New York produkuje víc emisí CO 2 než celé Norsko
All investments look good – at least for a time . Všechny investice vypadají dobře – alespoň chvíli
Alan Greenspan ' s recent speech to a conference of bankers in Berlin - - admitting the desirability of \ insurance \ against the risk of deflation in the US , even if it has not yet appeared - - focused attention on a crucial issue . Nedávný projev Alana Greenspana na konferenci bankéřů v Berlíně , v němž připustil potřebnost ,, pojištění \ proti riziku deflace v USA , třebaže se ještě neobjevila , přitáhl pozornost k zásadní věci
All of Iran ’ s religious institutions are dominated by hardliners who believe the emphasis in the Islamic republic should be on Islam . V čele všech náboženských institucí Íránu stojí zastánci tvrdé linie , kteří hlásají , že v islámské republice musí být hlavní důraz kladen na islám
Although this historically unprecedented velocity of change makes generalizations more hazardous than usual , it is safe to say that one basic way in which the world has changed is the manner in which wealth is created . Ačkoliv tato historicky nezvyklá rychlost změn činí jakékoliv jejich zobecnění poněkud nejistým , tedy více než obvykle , je možné celkem bezpečně říci , že jedním ze základních momentů , kde se svět velice změnil , je způsob , kterým je vytvářeno bohatství
All French finance ministers lament that they had very little room for cutting costs , given the scope of entitlements , particularly civil servants ’ salaries and pensions . Všichni francouzští ministři financí lamentují , že vzhledem k rozsahu nároků , zejména platů státních zaměstnanců a penzí , měli velice málo prostoru pro snižování výdajů
Although Abdullah is usually referred to in the West as Saudi Arabia ' s ruler , the debilitated King Fahd ' s six full brothers are the ones who truly represent the real power in the Kingdom . Ačkoli Západ za saúdskoarabského vůdce obvykle považuje Abdulláha , skutečnou moc v království představuje šest neduživých vlastních bratrů krále Fahda
Almost nothing , neither in support nor in opposition , has been uttered by the King and these other brothers , collectively known as the ` ` Sudairis . ' ' The Sudairis , it seems , have apparently left their half brother alone to twist in the wind . Král a jeho bratři , společně označovaní jako ,, Sudairiové ` ` nezaujali vlastně žádné stanovisko - ať už kladné či záporné
Although most do not support Pakistan ’ s Pervez Musharraf , Egypt ’ s Hosni Mubarak , or the al - Saud family , they see hypocrisy in Western criticism of these leaders that is designed to manipulate and marginalize – after all , the West does not really want to push these regimes too far . Byť většina z nich nepodporuje pákistánského Parvíze Mušarafa , egyptského Husního Mubaraka ani rodinu Saúdovců , západní kritiku těchto lídrů vnímají jako pokrytectví , jehož záměrem je manipulovat a marginalizovat – ostatně , Západ skutečně nechce tyto režimy zahnat příliš daleko
Almost from the moment of Saddam ’ s fall , Saudi / Wahhabi jihadis poured into Iraq almost unimpeded . Bezmála od chvíle Saddámova pádu téměř nerušeně do Iráku proudili saúdští / wahhábitští džihádisté
Although the Saudis were not included in President Bush ' s \ axis of evil , \ some American policymakers now view the country as a \ kernel of evil . \ Ačkoli Saúdskou Arábii Bush nezařadil do své \ osy zla \ , někteří američtí politici dnes zemi vidí \ jádro zla \
Al - Qaeda ' s terrorist network is seen as arising directly from fundamentalist Wahhabi teachings , which constitute an integral part of the Saudi regime . Teroristická organizace al - Kajda prý přímo vyrůstá z učení wahabiů , které představuje nedílnou součást saudského režimu
Although the Hijazis , who are Sunnis but not Wahhabis , are not viewed as heretics , they are marginalized because the Islam they practice has Sufi leanings - - and tolerant Sufiism is anathema to the austerely dogmatic Wahhabis . Přestože se na Hidžázany , kteří jsou sice sunnité , ovšem nikoliv wahábitští , nepohlíží jako na heretiky , jsou marginalizováni proto , že islám , který vyznávají , obsahuje súfijská učení - a tolerantní súfismus je pro upjatě dogmatické wahábity anatématem
Alexis de Tocqueville warned that the most dangerous time for any authoritarian regime is when it reforms . Alexis de Tocqueville upozornil na to , že autoritářský režim prochází nejméně bezpečným obdobím , když se reformuje
Although they constitute only 20 % of the total Saudi population , they form a majority - 75 % - of the population in the oil - rich region . Ačkoliv celkově tvoří 20 % saúdské populace , ve východním regionu bohatém na ropu představují 75 % obyvatelstva
Although the Internet appears to be renewing Islamic pluralism , today ' s online fatwas are non - negotiable orders , not a call for fresh creativity . Ač se zdá , že internet islámský pluralismus oživuje , dnešní online fatwy nejsou výzvami ke svěží tvořivosti , nýbrž nekompromisními příkazy
Although the Saudi ruling family , the al - Saud , is under enormous pressure to follow the example of its neighbors , internal resistance to doing so remains very strong . Ačkoliv vládnoucí rod Saúdů čelí obrovskému tlaku , aby následoval příkladu svých sousedů , vnitřní odpor vůči takovému kroku je i nadále velice silný
All await a chance to rule . Všichni čekají na příležitost vládnout
Although India ’ s economy is about half the size of the Chinese economy and has a lower growth rate , India is now home to a number of large - and globally competitive - firms . Třebaže je indická ekonomika asi o polovinu menší než čínská a má pomalejší tempo růstu , stala se domovem pro celou řadu velkých – a globálně konkurenceschopných – firem
All China ’ s large firms are state - owned enterprises , which are large only because they are granted a monopoly custodianship over the country ’ s most valuable assets – oil fields or savings assets from Chinese households . Všechny velké podniky jsou v Číně státní a velké jsou jen proto , že drží monopol nad nejcennějším jměním země – ropnými poli a úsporami čínských domácností
All measures touching on reform of the state were removed . Z původně navrženého programu byla vyškrtnuta všechna opatření týkající se reformy státu
All the same , those in the West should not see the struggle over TV - 6 as a defining moment . Lidem na Západě bych rád upřesnil , že boj o TV - 6 není rozhodujícím momentem
All eyes turned to Syria following the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri . Po atentátu na bývalého ministerského předsedu Libanonu Rafíka Harírího se oči celého světa upřely k Sýrii
Although we can and will continue the fight against corruption , we cannot do everything alone . Ačkoli můžeme a budeme i nadále bojovat proti korupci , nezvládneme všechno sami
Although homosexuality remains taboo , gays seem safe . Ačkoliv homosexualita zůstává tabu , zdá se , že gayové jsou v bezpečí
Although this example may suggest that Africans are united against homosexuality , they are not ; gay advocates are simply terrified of speaking out , frightened that their support will be interpreted as an admission that they are gay . Přestože by tento příklad mohl naznačovat , že Afričané jsou v odsudku homosexuality jednotní , není to pravda - zastánci gayů se jednoduše bojí mluvit nahlas ze strachu , že jejich podpora bude chápána jako přiznání toho , že oni sami jsou homosexuální
Although they do serve a useful purpose by keeping other players on their toes and raising efficiency through competition , market participants for the most part avoid them , preferring to do business with the Warren Buffetts – hard - driving businessmen , but known for fair play and creating long - term value . A přestože i oni hrají užitečnou roli , protože nutí ostatní hráče být neustále ve střehu a zvyšují efektivitu prostřednictvím konkurence , účastníci trhu se jim z převážné části vyhýbají a raději dělají obchody s Warreny Buffetty – tvrdými byznysmeny , o nichž je však známo , že hrají fér a vytvářejí dlouhodobé hodnoty
All these principles are reinforced by a well - established international jurisprudence which holds that in the gray areas of the balance between rights and restrictions , judges should lean in favor of rights . Vsechna tato pravidla posiluje a uplatňuje dobře fungující mezinárodní právo , podle něhož se soudci v sedé zóně na hranici mezi právy a restrikcemi mají přiklánět ve prospěch práv
Alongside efforts to attract foreign investment , equal energy should be directed at mobilizing and unleashing domestic capital ; Vedle snahy o přilákání zahraničních investic by měla stejná energie směřovat k mobilizaci a uvolnění domácího kapitálu ;
Although businesses are competitive by nature , true entrepreneurs also instinctively collaborate in building new markets : a manufacturer in one country or region seeks marketers , financiers and distributors in other countries and regions . Přestože si firmy ze své podstaty konkurují , skuteční podnikatelé rovněž instinktivně spolupracují při budování nových trhů : výrobce v jedné zemi nebo regionu hledá v jiných zemích a regionech prodejce , investory a distributory
Albert Einstein called this phenomenon “ spooky action at a distance . ” Albert Einstein tento jev nazval ” strašidelné působení na dálku ”
Although the expansion of exports has been dramatic , now accounting for 70 % of China ’ s GDP , it has exerted no pull on other economic sectors , because it has been confined to foreign - owned manufacturing and assembling enterprises . Ačkoliv došlo k dramatickému zvýšení exportu , který dnes představuje 70 % čínského HDP , tento proces nemá žádný vliv na další hospodářské oblasti , protože se omezuje na zahraniční výrobní a montážní podniky
Although the massacre in Tiananmen Square of June 4 , 1989 happened over ten years ago , it has not faded from people ' s memories . Masakr na Tchien - an - menském náměstí se stal 4 . června roku 1989
Although researchers are divided over how many species exist - estimates vary from 5 to 30 million - it appears that four out of every five species is a parasite of some sort . Vědci se sice různí , pokud jde o počet biologických druhů na Zemi – podle některých je to pět milionů , podle jiných až třicet milionů – , přitom se ale shodují , že čtyři z pěti druhů jsou právě cizopasníci
Although the foundation backed by the financier George Soros did not fabricate the Rose Revolution , as Russian nationalists claim , it certainly nurtured , encouraged , and supported democracy ’ s preconditions . Třebaže nadace podporovaná finančníkem Georgem Sorosem růžovou revoluci nevykonstruovala , jak prohlašují ruští nacionalisté , rozhodně o podmínky , jež demokracie vyžaduje , pečovala , stimulovala je a pomáhala jim
Ale já byl opatrný. But I was careful.
Ale neměl jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale neměla jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale nebál jsem se. But I wasn't afraid.
Ale nebála jsem se. But I wasn't afraid.
Ale, nebuď takový. Oh, don't be like that.
Ale já byl opatrný. But I was careful.
Ale neměl jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale neměla jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale nebál jsem se. But I wasn't afraid.
Ale nebála jsem se. But I wasn't afraid.
Ale, nebuď takový. Oh, don't be like that.
Ale já byl opatrný. But I was careful.
Ale neměl jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale neměla jsem strach. But I wasn't afraid.
Ale nebál jsem se. But I wasn't afraid.
Ale nebála jsem se. But I wasn't afraid.
Ale, nebuď takový. Oh, don't be like that.
Alarm byl zablokován. The alarm has been disabled.
Ale no tak, to opravdu nemyslíš vážně! Come on, you really don't mean that!
Alespoň máme střechu nad hlavou. At least we have a roof over our heads.
All the money is spent. Všechny peníze jsou utraceny.
All houses have been built but one of them has been sold. Všechny domy už byly postaveny, ale jeden z nich byl prodán.
All guests had been introduced to the general manager before we started eating. Všichni hosté byli představeni generálnímu manažerovi předtím, než jsme začali jíst.
All our money has been spent. Vechny naše peníze byly utraceny.
All our money has been spent. Vechny naše peníze byly utraceny.
All would have been better, if she had done what she should have done. Vše by bylo lepší, kdyby udělala, co měla udělat.
All the walls will be painted again as soon as he leaves the flat. Všechny stěny budou znovu vymalovány, jakmile opustí byt.
All the clients always come back after staying at our hotel. Všichni klienti se vždy vrací poté, co bydlí v našem hotelu.

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Ralph Waldo Emerson All diseases run into one, old age.
Albert Camus Alas, after a certain age every man is responsible for his face.
Horace Walpole Alexander at the head of the world never tasted the true pleasure that boys of his own age have enjoyed at the head of a school.
Douglas Horton Although it is generally known, I think it's about time to announce that I was born at a very early age.
James Hillman All we can do when we think of kids today is think of more hours of school, earlier age at the computer, and curfews. Who would want to grow up in that world?
Ron Perlman Almost all of your life is lived by the seat of your pants, one unexpected event crashing into another, with no pattern or reason, and then you finally reach a point, around my age, where you spend more time than ever looking back. Why did this happen? Look where that led? You see the shape of things.
Dan Stevens All my early school reports from the age of 5 were 'Daniel must learn not to distract others.'
Helen Keller Alone we can do so little together we can do so much.
Blaise Pascal All men's miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone.
Tecumseh Always give a word or sign of salute when meeting or passing a friend, or even a stranger, if in a lonely place.
Jean de la Bruyere All men's misfortunes spring from their hatred of being alone.
Guru Nanak Alone let him constantly meditate in solitude on that which is salutary for his soul, for he who meditates in solitude attains supreme bliss.
Jean de la Bruyere All of our unhappiness comes from our inability to be alone.
John Quincy Adams Always vote for principle, though you may vote alone, and you may cherish the sweetest reflection that your vote is never lost.
Gilbert K. Chesterton All conservatism is based upon the idea that if you leave things alone you leave them as they are. But you do not. If you leave a thing alone you leave it to a torrent of change.
Christian Lous Lange All species capable of grasping this fact manage better in the struggle for existence than those which rely upon their own strength alone: the wolf, which hunts in a pack, has a greater chance of survival than the lion, which hunts alone.
Robert Plant Alone I'm nothing.
Jefferson Davis All we ask is to be let alone.
Robert Musil All still lifes are actually paintings of the world on the sixth day of creation, when God and the world were alone together, without man!
Shannen Doherty All my fans tell me what a glamorous life I have, but I tell them how hard I work and how many nights I spend alone with my dogs, eating chicken pot pie in my bedroom.
Charles de Secondat Although born in a prosperous realm, we did not believe that its boundaries should limit our knowledge, and that the lore of the East should alone enlighten us.
Zooey Deschanel Always the aim for me is making people feel like they are not alone. That's just the greatest feeling.
Uwe Boll Alone is a much better film than House of the Dead and better than most horror movies out today.
Jerry Saltz All of Koons's best art - the encased vacuum cleaners, the stainless-steel Rabbit (the late-twentieth century's signature work of Simulationist sculpture), the amazing gleaming Balloon Dog, and the cast-iron re-creation of a Civil War mortar exhibited last month at the Armory - has simultaneously flaunted extreme realism, idealism, and fantasy.
George Whitefield Although believers by nature, are far from God, and children of wrath, even as others, yet it is amazing to think how nigh they are brought to him again by the blood of Jesus Christ.
Gael Garcia Bernal Alexander Gonzalez Inarritu is a great director. He's the one I first worked with. He's amazing.
Taryn Manning Alison Lohman is an amazing actress. I was so proud to work with her.
James Patterson Always expect the unexpected. Right around Thanksgiving, when the new Alex Cross will be out. It's called Four Blind Mice and it's a pretty amazing story about several murders inside the military.
Carrie Preston Alan Cumming is such an amazing performer and person.
James Fallows Always write angry letters to your enemies. Never mail them.
Sallust All those who offer an opinion on any doubtful point should first clear their minds of every sentiment of dislike, friendship, anger or pity.
Nagarjuna Although you may spend your life killing, You will not exhaust all your foes. But if you quell your own anger, your real enemy will be slain.
Wilson Mizner All anger is not sinful, because some degree of it, and on some occasions, is inevitable. But it becomes sinful and contradicts the rule of Scripture when it is conceived upon slight and inadequate provocation, and when it continues long.
Martha Beck Allowing children to show their guilt, show their grief, show their anger, takes the sting out of the situation.
Sallust All who consult on doubtful matters, should be void of hatred, friendship, anger, and pity.
Jessica Lange All through life I've harbored anger rather than expressed it at the moment.
Albert Brooks All improv turns into anger. All comedy improv basically turns into anger, because that's all people know how to do when they're improvising. If you notice shows that are improvising are generally people yelling at each other.
Gilbert K. Chesterton All architecture is great architecture after sunset perhaps architecture is really a nocturnal art, like the art of fireworks.
T. E. Lawrence All the revision in the world will not save a bad first draft: for the architecture of the thing comes, or fails to come, in the first conception, and revision only affects the detail and ornament, alas!
Philip Johnson All architecture is shelter, all great architecture is the design of space that contains, cuddles, exalts, or stimulates the persons in that space.
William Bennett All real education is the architecture of the soul.
Tadao Ando All those involved in the construction of an architectural design, from the architect to the builder, have an attachment to the architecture, although it's difficult to quantify the attachment.
Lucius Annaeus Seneca All art is but imitation of nature.
Federico Fellini All art is autobiographical. The pearl is the oyster's autobiography.
Havelock Ellis All the art of living lies in a fine mingling of letting go and holding on.
Oscar Wilde All art is quite useless.
Ann Landers All married couples should learn the art of battle as they should learn the art of making love. Good battle is objective and honest - never vicious or cruel. Good battle is healthy and constructive, and brings to a marriage the principles of equal partnership.
Carroll O'Connor All in the Family was intellectual it was art.
John Ruskin All great art is the work of the whole living creature, body and soul, and chiefly of the soul.
Gilbert K. Chesterton All architecture is great architecture after sunset perhaps architecture is really a nocturnal art, like the art of fireworks.
John Ruskin All that we call ideal in Greek or any other art, because to us it is false and visionary, was, to the makers of it, true and existent.
Thomas Browne All things are artificial, for nature is the art of God.
Honore de Balzac All humanity is passion without passion, religion, history, novels, art would be ineffectual.
Alexander Pope All nature is but art unknown to thee.
Tennessee Williams All good art is an indiscretion.
Jerry Saltz All art comes from other art, and all immigrants come from other places.
Jerry Saltz Almost all institutions own a lot more art than they can ever show, much of it revealing for its timeliness, genius, or sheer weirdness.
Jerry Saltz All of Koons's best art - the encased vacuum cleaners, the stainless-steel Rabbit (the late-twentieth century's signature work of Simulationist sculpture), the amazing gleaming Balloon Dog, and the cast-iron re-creation of a Civil War mortar exhibited last month at the Armory - has simultaneously flaunted extreme realism, idealism, and fantasy.
Leslie Fiedler All good criticism should be judged the way art is. You shouldn't read it the way you read history or science.
Walter Pater All art constantly aspires towards the condition of music.
W. H. Auden All works of art are commissioned in the sense that no artist can create one by a simple act of will but must wait until what he believes to be a good idea for a work comes to him.
Nicolaus Copernicus Although all the good arts serve to draw man's mind away from vices and lead it toward better things, this function can be more fully performed by this art, which also provides extraordinary intellectual pleasure.
Otto Dix All art is exorcism. I paint dreams and visions too the dreams and visions of my time. Painting is the effort to produce order order in yourself. There is much chaos in me, much chaos in our time.
Sherman Alexie All I owe the world is my art.
Robert Morgan Alchemy is the art of far and near, and I think poetry is alchemy in that way. It's delightful to distort size, to see something that's tiny as though it were vast.
Earl Nightingale Always keep that happy attitude. Pretend that you are holding a beautiful fragrant bouquet.
Marjory Stoneman Douglas All we need, really, is a change from a near frigid to a tropical attitude of mind.
Fritz Sauckel Although as a sailor I despised politics - for I loved my sailor's life and still love it today - conditions forced me to take up a definite attitude towards political problems.
Graham Chapman All ideas come about through some sort of observation. It sparks an attitude some object or emotion causes a reaction in the other person.
Henry David Thoreau Alas! how little does the memory of these human inhabitants enhance the beauty of the landscape!
Martha Beck Although beauty may be in the eye of the beholder, the feeling of being beautiful exists solely in the mind of the beheld.
Christopher Morley All cities are mad: but the madness is gallant. All cities are beautiful: but the beauty is grim.
Nikolai Gogol Always think of what is useful and not what is beautiful. Beauty will come of its own accord.
Michael Franti All the freaky people make the beauty of the world.
Marguerite Young All my writing is about the recognition that there is no single reality. But the beauty of it is that you nevertheless go on, walking towards utopia, which may not exist, on a bridge which might end before you reach the other side.
Evelyn Underhill All things are perceived in the light of charity, and hence under the aspect of beauty for beauty is simply reality seen with the eyes of love.
Ernst Haas All I wanted was to connect my moods with those of Paris. Beauty paints and when it painted most, I shot.
Ralph Venning All the beauty of the world, 'tis but skin deep.
Og Mandino Always do your best. What you plant now, you will harvest later.
Walt Disney All the adversity I've had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me... You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you.
T. S. Eliot All significant truths are private truths. As they become public they cease to become truths they become facts, or at best, part of the public character or at worst, catchwords.
Miguel Angel Ruiz Always Do Your Best. Your best is going to change from moment to moment it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
Harvey Fierstein Also, if you want to reach people, theatre is not always the best way to do it.
Tiger Woods All that really matters is I have two beautiful kids, and I'm trying to be the best dad I can possibly be, and that's the most important thing of all.
Miguel Angel Ruiz Always do your best.
Stephen Sondheim All the best performers bring to their role something more, something different than what the author put on paper. That's what makes theatre live. That's why it persists.
Barry Levinson All I try to do is create an atmosphere that seems comfortable enough, that it removes tension and everyone feels free. If they feel free then behaviour happens, small moments happen and that's what ultimately works the best for me.
Jerry Saltz All of Koons's best art - the encased vacuum cleaners, the stainless-steel Rabbit (the late-twentieth century's signature work of Simulationist sculpture), the amazing gleaming Balloon Dog, and the cast-iron re-creation of a Civil War mortar exhibited last month at the Armory - has simultaneously flaunted extreme realism, idealism, and fantasy.
George Harrison All the world is birthday cake, so take a piece, but not too much.
Brandy Norwood All my favorite stars, my family and my friends are here. I'm having the happiest birthday that an 18-year-old girl could ever have.
Jesse McCartney All I watch is the Food Network. I took a cheesemaking class a few weeks ago, and I told my family and friends to only get me kitchen stuff on my birthday. I'm into every kind of cookbook and anything by Anthony Bourdain. I'd love to own a restaurant if I could find the right chef.
Alfred A. Montapert All lasting business is built on friendship.
Tom Peters Almost all quality improvement comes via simplification of design, manufacturing... layout, processes, and procedures.
Samuel Butler All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it.
A. A. Milne Almost anyone can be an author the business is to collect money and fame from this state of being.
William Shatner Although I'm a business major out of McGill University, I know nothing... but then I found out much later in life, nobody knows anything.
Duke of Wellington All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don't know by what you do that's what I called 'guess what was at the other side of the hill'.
Venus Williams All those lessons that I've learned on the court, I have applied them to my life outside of the court in business, my company, called V Starr interiors, an interior design company, and EleVen, which I wear on court.
Charles W. Eliot All business proceeds on beliefs, or judgements of probabilities, and not on certainties.
Michael Sheen Although my family - parents and sister - all work in the personnel management business, their real passion is performing, amateur operatic societies and so on.
Sebastian Vettel All in all it was a smooth race, the car was very well balanced. I'm very proud to be the first winner here in India.
Jay Kay All I want to know is that I can keep this house for the rest of my days and I want to make good music... and have the odd sports car in the garage, obviously!
Rosario Dawson All the times being like, 'Who rented this car and why are we going to this place?' You take the easy route and go, 'Oh, thanks for the champagne. I'll have another.'
Linwood Barclay Al Gore, the former vice-president of the United States, lives in a mansion that uses more electricity than the average family's bungalow! David Suzuki rides on a bus that uses more fuel than a Smart car to get across Canada! Oh my God! And this is just the tip of the vanishing iceberg!
Anatole France All changes, even the most longed for, have their melancholy for what we leave behind us is a part of ourselves we must die to one life before we can enter another.
Ronald Reagan All great change in America begins at the dinner table.
Dean Acheson Always remember that the future comes one day at a time.
Ellen Glasgow All change is not growth, as all movement is not forward.
W. Clement Stone All I want to do is change the world.
Henry Wadsworth Longfellow All things must change to something new, to something strange.
Miguel Angel Ruiz Always Do Your Best. Your best is going to change from moment to moment it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
Gilbert K. Chesterton All conservatism is based upon the idea that if you leave things alone you leave them as they are. But you do not. If you leave a thing alone you leave it to a torrent of change.
Morihei Ueshiba All the principles of heaven and earth are living inside you. Life itself is truth, and this will never change. Everything in heaven and earth breathes. Breath is the thread that ties creation together.
P. J. O'Rourke All change is bad. But sometimes it has to be done.
Paul Hawken All is connected... no one thing can change by itself.
John Podhoretz All non-incumbent campaigns promise hope and change, but Obama took the promise to a new level of absurdity. He suggested that a vote for him would literally transform the Earth.
Cate Blanchett All cities do face similar, significant trends in the future... most importantly global warming and climate change.
Marjory Stoneman Douglas All we need, really, is a change from a near frigid to a tropical attitude of mind.
Stevie Smith All poetry has to do is to make a strong communication. All the poet has to do is listen. The poet is not an important fellow. There will also be another poet.
Angelina Jolie All women do have a different sense of sexuality, or sense of fun, or sense of like what's sexy or cool or tough.
Taylor Swift All of my favorite people - people I really trust - none of them were cool in their younger years.
David R. Brower All I know about thermal pollution is that if we continue our present rate of growth in electrical energy consumption it will simply take, by the year 2000, all our freshwater streams to cool the generators and reactors.
Beth Ditto All this fashion stuff - who's cool now - is just a bigger version of the cool kids versus the nerds.
Hulk Hogan All of a sudden, Hulk Hogan has become retro. Hulk Hogan has become cool again. So to come out and to hear how loud the fans are. To hear how loyal the fans are, it's truly overwhelming. I just can't believe I've been reborn in the WWE.
Jonah Hill All this stuff is so mind-blowing to me that I get to do in my life. Throwing the first pitch out at the White Sox game on a random Wednesday? Like who am I? How did I get this life? I'm glad I'm not jaded, and little kids are the least jaded people in the entire world, so it's fun to be around people that still find wonder in how cool things are.
Isla Fisher All I know is that I've ruled out wearing fairy wings. When I was nine I wanted to get married in fairy wings, and now I realize that's not cool anymore.
Brandon Thomas All the bands get along really well. That's one of the biggest things on a tour. It's great to get all these cool bands together, but if they don't get along it sucks.
Peter Buck Almost all the fans I meet are pretty cool people. They're intelligent and tend to think about things a bit more than your average rock'n'roll fans: sensible people I wouldn't mind having a drink with.
Steven Brust All literature consists of whatever the writer thinks is cool. The reader will like the book to the degree that he agrees with the writer about what's cool.
Joan Allen Almost any film that you do is an opportunity to open you up and make you more aware of an area that you might not be thinking about. That's what is kind of cool, or one of the cool things about this profession.
Walt Disney All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.
Erma Bombeck All of us have moments in our lives that test our courage. Taking children into a house with a white carpet is one of them.
Earl Nightingale All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination.
Mike Ferguson Although the war in which you fought took place more than half-a-century ago, your courage, your sacrifice and your patriotism reaches through the decades and inspires us today.
George Eliot All the learnin' my father paid for was a bit o' birch at one end and an alphabet at the other.
Tiger Woods All that really matters is I have two beautiful kids, and I'm trying to be the best dad I can possibly be, and that's the most important thing of all.
Christopher Walken Also for me it was different because I play a lot of villains and in this one I play a dad and I play a good guy, basically. He's the Secretary of the Treasury. I never had a job like that.
Lisa Loeb Although my dad was a doctor, we weren't necessarily a super-artsy family. We were just a classic, traditional family who got to take a lot of piano lessons and became a bunch of musicians.
Jamie Redknapp Although my dad Harry is the manager of West Ham, we get on very well.
Toni Braxton Although becoming a singer was my plan A after first hearing Whitney Houston when I was 17, I started off with plan B by going to the teacher-training college that my dad went to. It was a slow coming of age.
Joe Manganiello Also, to be honest, my dad wanted me to be an athlete. And I think all sons want to prove something to their dad. So now, aged 35, I want to see what I can achieve physically.
Hunter Hayes All my band members were old enough to be my dad. It was like this family vibe.
Lena Dunham All my freakouts have been pretty private and directed at family pets and/or people I have been dating for too short a time to freak out at in that way.
Maurice Maeterlinck All our knowledge merely helps us to die a more painful death than animals that know nothing.
Philip Johnson All architects want to live beyond their deaths.
Leo Tolstoy All violence consists in some people forcing others, under threat of suffering or death, to do what they do not want to do.
Isabel Allende All stories interest me, and some haunt me until I end up writing them. Certain themes keep coming up: justice, loyalty, violence, death, political and social issues, freedom.
Katie Price All I want is a gentleman. I'm sick to bloody death of bastards.
Germaine Greer All societies on the verge of death are masculine. A society can survive with only one man no society will survive a shortage of women.
Jeanne Moreau All those vitamins aren't to keep death at bay, they're to keep deterioration at bay.
Thomas Mann All interest in disease and death is only another expression of interest in life.
Tom Peters Almost all quality improvement comes via simplification of design, manufacturing... layout, processes, and procedures.
Philip Johnson All architecture is shelter, all great architecture is the design of space that contains, cuddles, exalts, or stimulates the persons in that space.
Vera Wang All those years of skating and dancing have carried over. I can't design anything without thinking of how a woman's body will look and move when she's wearing it.
Venus Williams All those lessons that I've learned on the court, I have applied them to my life outside of the court in business, my company, called V Starr interiors, an interior design company, and EleVen, which I wear on court.
Tadao Ando All those involved in the construction of an architectural design, from the architect to the builder, have an attachment to the architecture, although it's difficult to quantify the attachment.
Barbara Kruger Although my art work was heavily informed by my design work on a formal and visual level, as regards meaning and content the two practices parted ways.
Donald Norman Also note that invariably when we design something that can be used by those with disabilities, we often make it better for everyone.
Todd English All the pre-made sauces in a jar, and frozen and canned vegetables, processed meats, and cheeses which are loaded with artificial ingredients and sodium can get in the way of a healthy diet. My number one advice is to eat fresh, and seasonally.
Walt Disney All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.
T. E. Lawrence All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on their dreams with open eyes, to make them possible.
Jack Kerouac All human beings are also dream beings. Dreaming ties all mankind together.
Elias Canetti All the things one has forgotten scream for help in dreams.
James Huneker All men of action are dreamers.
Carrie Underwood All of us gave it all we've got, overcame a whole lot just being on the show and learned a lot about ourselves. We're just normal people trying to do what we love and follow our dreams.
Otto Dix All art is exorcism. I paint dreams and visions too the dreams and visions of my time. Painting is the effort to produce order order in yourself. There is much chaos in me, much chaos in our time.
Joel Madden Always wear cute pyjamas to bed, you'll never know who u will meet in your dreams.
Alice Hoffman All the characters in my books are imagined, but all have a bit of who I am in them - much like the characters in your dreams are all formed by who you are.
Amy Lowell All books are either dreams or swords, you can cut, or you can drug, with words.
Jay Electronica All my dreams are coming true all across the board for some reason.
Walter Scott All men who have turned out worth anything have had the chief hand in their own education.
William Bennett All real education is the architecture of the soul.
Emma Goldman All claims of education notwithstanding, the pupil will accept only that which his mind craves.
Earl Warren All provisions of federal, state or local law requiring or permitting discrimination in public education must yield.
Ed Markey Although children are only 24 percent of the population, they're 100 percent of our future and we cannot afford to provide any child with a substandard education.
Bobby Vinton All around as a person, on right decisions, on holding your money, on doing your trade, a good education is a must. I don't think I would've done as good without an education.
John Walters All school districts receive funds from the federal government, through the Department of Education, to support anti-drug education efforts.
Paul Hawken All is connected... no one thing can change by itself.
David Attenborough All we can hope for is that the thing is going to slowly and imperceptibly shift. All I can say is that 50 years ago there were no such thing as environmental policies.
Lynn Margulis All living beings, not just animals, but plants and microorganisms, perceive. To survive, an organic being must perceive - it must seek, or at least recognize, food and avoid environmental danger.
Bob Dylan All this talk about equality. The only thing people really have in common is that they are all going to die.
Rudyard Kipling All the people like us are we, and everyone else is They.
David Allan Coe All men are created equal, it is only men themselves who place themselves above equality.
Kevin Kelly All imaginable futures are not equally possible.
Salmon P. Chase All men are born equally free.
Pierre de Coubertin All sports must be treated on the basis of equality.
Alfred Lord Tennyson All experience is an arch wherethrough gleams that untravelled world whose margin fades for ever and for ever when I move.
Georges Clemenceau All that I know I learned after I was thirty.
Henry Adams All experience is an arch, to build upon.
Henry Miller All growth is a leap in the dark, a spontaneous unpremeditated act without benefit of experience.
Leonardo da Vinci Although nature commences with reason and ends in experience it is necessary for us to do the opposite, that is to commence with experience and from this to proceed to investigate the reason.
Samuel Johnson All theory is against freedom of the will all experience for it.
Alice Walker All partisan movements add to the fullness of our understanding of society as a whole. They never detract or, in any case, one must not allow them to do so. Experience adds to experience.
Bodhidharma All the suffering and joy we experience depend on conditions.
John Baldacci All I know is that history repeats itself and people are going to want to experience the world. But I know then they are going to have a better appreciation for what is here in Maine.
Chauncey Wright All observers not laboring under hallucinations of the senses are agreed, or can be made to agree, about facts of sensible experience, through evidence toward which the intellect is merely passive, and over which the individual will and character have no control.
Sonia Sotomayor All of the legal defense funds out there, they're looking for people out there with court of appeals experience, because court of appeals is where policy is made. And I know, I know this is on tape and I should never say that because we don't make law, I know. I know.
Gregory Bateson All experience is subjective.
Greg Anderson Although our inattention can contribute to our lack of total well-being, we also have the power to choose positive behaviors and responses. In that choice we change our every experience of life!
Ingrid Newkirk Although we have, in theory, abolished human slavery, recognized women's rights, and stopped child labor, we continue to enslave other species who, if we simply pay attention, show quite clearly that they experience parental love, pain, and the desire for freedom, just as we do.
Walter Salles Also, I knew that the impact of Motorcycle Diaries was going to be so resonant for all of us who went through the experience of making it that I didn't want to do anything that could reflect it.
Dorthea Brande All that is necessary to break the spell of inertia and frustration is this: Act as if it were impossible to fail. That is the talisman, the formula, the command of right about face which turns us from failure to success.
Carl Sandburg All human actions are equivalent... and all are on principle doomed to failure.
Jean-Paul Sartre All human actions are equivalent and all are on principle doomed to failure.
Tony Benn All war represents a failure of diplomacy.
Alberto Giacometti All I can do will only ever be a faint image of what I see and my success will always be less than my failure or perhaps equal to the failure.
Martin Luther All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired.
David Livingstone All that I am I owe to Jesus Christ, revealed to me in His divine Book.
Bruce Lee Always be yourself, express yourself, have faith in yourself, do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Denis Diderot Although a man may wear fine clothing, if he lives peacefully and is good, self-possessed, has faith and is pure and if he does not hurt any living being, he is a holy man.
Frances Wright All that I say is, examine, inquire. Look into the nature of things. Search out the grounds of your opinions, the for and against. Know why you believe, understand what you believe, and possess a reason for the faith that is in you.
James Freeman Clarke All the strength and force of man comes from his faith in things unseen. He who believes is strong he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.
Mitch Daniels All great enterprises have a pearl of faith at their core, and this must be ours: that Americans are still a people born to liberty. That they retain the capacity for self-government. That, addressed as free-born, autonomous men and women of God-given dignity, they will rise yet again to drive back a mortal enemy.
Richard Barnfield All is amiss. Love is dying, faith's defying, heart's denying.
Meryl Streep All an actor has is their blind faith that they are who they say they are today, in any scene.
Mike Huckabee All of my children are ideologically and politically in sync with me, they all have authentic Christian faith. It's something I'm very grateful for.
Jeff Miller All are free to believe or not believe all are free to practice a faith or not. But those who believe must be free to speak of and act on their belief.
Dean Inge All faith consists essentially in the recognition of a world of spiritual values behind, yet not apart from, the world of natural phenomena.
Bill Owens All the faith and good will in the world is wasted without direction.
Chaim Potok All of us grow up in particular realities - a home, family, a clan, a small town, a neighborhood. Depending upon how we're brought up, we are either deeply aware of the particular reading of reality into which we are born, or we are peripherally aware of it.
Christina Milian Also, my mom and family are very important to me and I know that this is not expected.
Henry David Thoreau All men are children, and of one family. The same tale sends them all to bed, and wakes them in the morning.
Mitt Romney All the laws and legislation in the world will never heal this world like the loving hearts and arms of mothers and fathers. If every child could drift to sleep feeling wrapped in the love of their family - and God's love - this world would be a far more gentle and better place.
Leo Tolstoy All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way.
W. C. Fields All the men in my family were bearded, and most of the women.
Carroll O'Connor All in the Family was intellectual it was art.
Lena Dunham All my freakouts have been pretty private and directed at family pets and/or people I have been dating for too short a time to freak out at in that way.
Amy Winehouse All the songs I write are about human dynamics, whether it's with girlfriends, boyfriends, or family.
Rosa DeLauro Alzheimer's, Parkinson's, brain and spinal cord disorders, diabetes, cancer, at least 58 diseases could potentially be cured through stem cell research, diseases that touch every family in America and in the world.
Michael Sheen Although my family - parents and sister - all work in the personnel management business, their real passion is performing, amateur operatic societies and so on.
Tom Sizemore Although I get so much fan mail from Great Britain, tell me, am I more famous there than Michael Madsen?
Samantha Fox All my life, it's been the same with men. Being a woman who is famous and adored by men is very hard for any boyfriend to handle. All my boyfriends end up insecure.
Samantha Mumba All I say is that I don't go out with famous men.
Edgar Allan Poe All religion, my friend, is simply evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry.
Stendhal All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few.
Andrew Cohen Almost all the ideas we have about being a man or being a woman are so burdened with pain, anxiety, fear and self-doubt. For many of us, the confusion around this question is excruciating.
Theodore Bikel Although I am deeply grateful to a great many people, I forgo the temptation of naming them for fear that I might slight any by omission.
J. J. Abrams All the times I've been lucky enough to be a part of a show that's actually gotten on the air, it's always that same mixture of excitement and utter fear.
Adam Smith All money is a matter of belief.
Andrew Jack All artists are people of growth. It's like food, you take the good and leave the rest.
Jamie Oliver All I ever wanted to do was to make food accessible to everyone to show that you can make mistakes - I do all the time - but it doesn't matter.
Norman Borlaug Almost certainly, however, the first essential component of social justice is adequate food for all mankind.
Oscar Wilde Always forgive your enemies - nothing annoys them so much.
Dalai Lama All major religious traditions carry basically the same message, that is love, compassion and forgiveness the important thing is they should be part of our daily lives.
Samuel Johnson All theory is against freedom of the will all experience for it.
Winston Churchill All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.
Ahmed Ali All people hope Islam helps everything in life. Islam will make jobs. Islam will make freedom. Islam will make everything.
Isabel Allende All stories interest me, and some haunt me until I end up writing them. Certain themes keep coming up: justice, loyalty, violence, death, political and social issues, freedom.
Steven Hatfill All Americans value the freedom of speech and the freedom of the press, and I believe this is essential for our continued way of life. But with this freedom comes responsibility. That responsibility has been abdicated here by some in the media and some in the government.
Michelangelo Antonioni All the characters in my films are fighting these problems, needing freedom, trying to find a way to cut themselves loose, but failing to rid themselves of conscience, a sense of sin, the whole bag of tricks.
Jim Ramstad All Americans and freedom-loving people around the world owe President Reagan our deepest gratitude for his strong, principled leadership that ended the Cold War and brought freedom to millions of people.
Conrad Black All my life, Americans have been accustomed to thinking of theirs as 'the richest, freest' country in the world. By most measurements, it was long a contender for that honor, and - among the larger countries, if equal weight were given to wealth and indices of freedom - probably did deserve to be so described.
Ingrid Newkirk Although we have, in theory, abolished human slavery, recognized women's rights, and stopped child labor, we continue to enslave other species who, if we simply pay attention, show quite clearly that they experience parental love, pain, and the desire for freedom, just as we do.
Taylor Swift All you need to do to be my friend is like me.
Alfred A. Montapert All lasting business is built on friendship.
Sallust All those who offer an opinion on any doubtful point should first clear their minds of every sentiment of dislike, friendship, anger or pity.
Ella Wheeler Wilcox All love that has not friendship for its base, is like a mansion built upon the sand.
Sallust All who consult on doubtful matters, should be void of hatred, friendship, anger, and pity.
Black Kettle Although the troops have struck us, we throw it all behind and are glad to meet you in peace and friendship.
Bill Cosby Always end the name of your child with a vowel, so that when you yell the name will carry.
Casey Stengel All right everyone, line up alphabetically according to your height.
Margaret Mead Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.
Mark Twain All generalizations are false, including this one.
Groucho Marx All people are born alike - except Republicans and Democrats.
Herbert Hoover All men are equal before fish.
Lewis Black All the candy corn that was ever made was made in 1911.
Chevy Chase All my children inherited perfect pitch.
Mitch Hedberg All these jokes have been pre-approved as funny by me.
Amy Poehler Always remember your kid's name. Always remember where you put your kid. Don't let your kid drive until their feet can reach the pedals. Use the right size diapers... for yourself. And, when in doubt, make funny faces.
Nigella Lawson Also, in a funny way, if you have been happily married there are no unresolved areas, nothing to prove to yourself after the other dies.
Brian Tracy All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
Dean Acheson Always remember that the future comes one day at a time.
Friedrich Nietzsche All sciences are now under the obligation to prepare the ground for the future task of the philosopher, which is to solve the problem of value, to determine the true hierarchy of values.
George Orwell All political thinking for years past has been vitiated in the same way. People can foresee the future only when it coincides with their own wishes, and the most grossly obvious facts can be ignored when they are unwelcome.
Gerald R. Ford All my children have spoken for themselves since they first learned to speak, and not always with my advance approval, and I expect that to continue in the future.
Tiger Woods All I can say is that I'm getting married in the future. I've narrowed it down to that.
Cate Blanchett All cities do face similar, significant trends in the future... most importantly global warming and climate change.
Maurice Strong Also, it is interesting that developing countries, with China and India perhaps in the lead, where the future of the global environment will be decided are now on board with the case for sustainable development.
Ed Markey Although children are only 24 percent of the population, they're 100 percent of our future and we cannot afford to provide any child with a substandard education.
Hans Kung All historical experience demonstrates the following: Our earth cannot be changed unless in the not too distant future an alteration in the consciousness of individuals is achieved.
William Kent All gardening is landscape painting.
Martin Luther All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired.
Plato All men are by nature equal, made all of the same earth by one Workman and however we deceive ourselves, as dear unto God is the poor peasant as the mighty prince.
Voltaire All men are born with a nose and ten fingers, but no one was born with a knowledge of God.
Mitt Romney All the laws and legislation in the world will never heal this world like the loving hearts and arms of mothers and fathers. If every child could drift to sleep feeling wrapped in the love of their family - and God's love - this world would be a far more gentle and better place.
Chuck Palahniuk All God does is watch us and kill us when we get boring. We must never, ever be boring.
Fran Lebowitz All God's children are not beautiful. Most of God's children are, in fact, barely presentable.
Meister Eckhart All God wants of man is a peaceful heart.
Thomas Browne All things are artificial, for nature is the art of God.
Marguerite Duras Alcohol doesn't console, it doesn't fill up anyone's psychological gaps, all it replaces is the lack of God. It doesn't comfort man. On the contrary, it encourages him in his folly, it transports him to the supreme regions where he is master of his own destiny.
Alexander Pope All are but parts of one stupendous whole, Whose body Nature is, and God the soul.
Tennessee Williams All of us are guinea pigs in the laboratory of God. Humanity is just a work in progress.
Charles A. Beard All the lessons of history in four sentences: Whom the gods would destroy, they first make mad with power. The mills of God grind slowly, but they grind exceedingly small. The bee fertilizes the flower it robs. When it is dark enough, you can see the stars.
Tupac Shakur All I'm trying to do is survive and make good out of the dirty, nasty, unbelievable lifestyle that they gave me.
Scott Alexander All good is hard. All evil is easy. Dying, losing, cheating, and mediocrity is easy. Stay away from easy.
Friedrich Nietzsche All credibility, all good conscience, all evidence of truth come only from the senses.
Ernest Hemingway All good books have one thing in common - they are truer than if they had really happened.
Jean Cocteau All good music resembles something. Good music stirs by its mysterious resemblance to the objects and feelings which motivated it.
Edmund Burke All tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remain silent.
Voltaire All styles are good except the tiresome kind.
Daniel Boone All you need for happiness is a good gun, a good horse, and a good wife.
Ann Landers All married couples should learn the art of battle as they should learn the art of making love. Good battle is objective and honest - never vicious or cruel. Good battle is healthy and constructive, and brings to a marriage the principles of equal partnership.
Robert Louis Stevenson All human beings are commingled out of good and evil.
Patti LaBelle All I can tell you really is if you get to the point where someone is telling you that you are not great or not good enough, just follow your heart and don't let anybody crush your dream.
P. J. O'Rourke Always read something that will make you look good if you die in the middle of it.
Swami Sivananda Always do good to others. Be selfless. Mentally remove everything and be free. This is divine life. This is the direct way to Moksha or salvation.
Frank Zappa All the good music has already been written by people with wigs and stuff.
H. L. Mencken All government, of course, is against liberty.
Edmund Burke All government, indeed every human benefit and enjoyment, every virtue, and every prudent act, is founded on compromise and barter.
James F. Cooper All that a good government aims at... is to add no unnecessary and artificial aid to the force of its own unavoidable consequences, and to abstain from fortifying and accumulating social inequality as a means of increasing political inequalities.
Dennis Prager Also, when you escape a Communist regime, you treasure liberty and you understand that as government and state expand, liberty must contract.
Jesse Ventura All of us should have free choice when it comes to patriotic displays... a government wisely acting within its bounds will earn loyalty and respect from its citizens. A government dare not demand the same.
Iain Duncan Smith All too often, government's response to social breakdown has been a classic case of 'patching' - a case of handing money out, containing problems and limiting the damage but, in doing so, supporting - even reinforcing - dysfunctional behaviour.
Steven Hatfill All Americans value the freedom of speech and the freedom of the press, and I believe this is essential for our continued way of life. But with this freedom comes responsibility. That responsibility has been abdicated here by some in the media and some in the government.
Adam Carolla All's the government should do is keep the taxes and regulations at a manageable rate, keep a decent standing army and get out of the way.
William Henry Harrison All the measures of the Government are directed to the purpose of making the rich richer and the poor poorer.
Lucy Powell Although my seat is a contest between Labour and the Lib Dems, it could well make the difference between a Labour and a Tory government at the next election. In terms of international development, this choice is a very clear one.
Patina Miller All my graduation money went to paying for bartending classes so I could have a side gig. I bartended for two months before I was supposed to move to New York and then two months later I got the job as an understudy in 'Sister Act' and haven't looked back since.
Winston Churchill All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.
Friedrich Nietzsche All truly great thoughts are conceived by walking.
Ronald Reagan All great change in America begins at the dinner table.
Maya Angelou All great achievements require time.
Lao Tzu All difficult things have their origin in that which is easy, and great things in that which is small.
Albert Camus All great deeds and all great thoughts have a ridiculous beginning. Great works are often born on a street corner or in a restaurant's revolving door.
George Bernard Shaw All great truths begin as blasphemies.
Moliere All the ills of mankind, all the tragic misfortunes that fill the history books, all the political blunders, all the failures of the great leaders have arisen merely from a lack of skill at dancing.
Orison Swett Marden All men who have achieved great things have been great dreamers.
Morihei Ueshiba Always keep your mind as bright and clear as the vast sky, the great ocean, and the highest peak, empty of all thoughts. Always keep your body filled with light and heat. Fill yourself with the power of wisdom and enlightenment.
Patti LaBelle All I can tell you really is if you get to the point where someone is telling you that you are not great or not good enough, just follow your heart and don't let anybody crush your dream.
Orison Swett Marden All who have accomplished great things have had a great aim, have fixed their gaze on a goal which was high, one which sometimes seemed impossible.
John Ruskin All great art is the work of the whole living creature, body and soul, and chiefly of the soul.
Thomas Carlyle All great peoples are conservative.
Gilbert K. Chesterton All architecture is great architecture after sunset perhaps architecture is really a nocturnal art, like the art of fireworks.
Sydney J. Harris Almost no one is foolish enough to imagine that he automatically deserves great success in any field of activity yet almost everyone believes that he automatically deserves success in marriage.
Marya Mannes All really great lovers are articulate, and verbal seduction is the surest road to actual seduction.
John Ruskin All great and beautiful work has come of first gazing without shrinking into the darkness.
Benjamin Disraeli Almost everything that is great has been done by youth.
John Kenneth Galbraith All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.
Philip Johnson All architecture is shelter, all great architecture is the design of space that contains, cuddles, exalts, or stimulates the persons in that space.
Samuel Johnson All the arguments which are brought to represent poverty as no evil show it evidently to be a great evil.
Chief Joseph All men were made by the Great Spirit Chief. They are all brothers.
James Freeman Clarke All the strength and force of man comes from his faith in things unseen. He who believes is strong he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.
Baruch Spinoza All happiness or unhappiness solely depends upon the quality of the object to which we are attached by love.
Lord Byron All who joy would win must share it. Happiness was born a Twin.
Baltasar Gracian Always leave something to wish for otherwise you will be miserable from your very happiness.
Daniel Boone All you need for happiness is a good gun, a good horse, and a good wife.
Mario Batali Although the skills aren't hard to learn, finding the happiness and finding the satisfaction and finding fulfillment in continuously serving somebody else something good to eat, is what makes a really good restaurant.
Gabriel Garcia Marquez Always remember that the most important thing in a good marriage is not happiness, but stability.
Laurence Sterne Alas! if the principles of contentment are not within us, the height of station and worldly grandeur will as soon add a cubit to a man's stature as to his happiness.
William Law All people desire what they believe will make them happy. If a person is not full of desire for God, we can only conclude that he is engaged with another happiness.
John Gunther All happiness depends on a leisurely breakfast.
Anna Pavlova Although one may fail to find happiness in theatrical life, one never wishes to give it up after having once tasted its fruits.
Letty Cottin Pogrebin Although Freud said happiness is composed of love and work, reality often forces us to choose love or work.
John Locke All mankind... being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions.
Abraham Maslow All the evidence that we have indicates that it is reasonable to assume in practically every human being, and certainly in almost every newborn baby, that there is an active will toward health, an impulse towards growth, or towards the actualization.
Frances O'Grady All the evidence shows very clearly that if you are a member of a trade union you are likely to get better pay, more equal pay, better health and safety, more chance to get training, more chance to have conditions of work that help if you have caring responsibilities... the list goes on!
Sloane Crosley Alaska is what happens when Willy Wonka and the witch from Hansel and Gretel elope, buy a place together upstate, renounce their sweet teeth, and turn into health fanatics.
Christopher Dodd All Americans should have access to quality, affordable health care.
James K. Polk Although... the Chief Magistrate must almost of necessity be chosen by a party and stand pledged to its principles and measures, yet in his official action he should not be the President of a party only, but of the whole people of the United States.
Victor Cousin All truly historical peoples have an idea they must realize, and when they have sufficiently exploited it at home, they export it, in a certain way, by war they make it tour the world.
Moliere All the ills of mankind, all the tragic misfortunes that fill the history books, all the political blunders, all the failures of the great leaders have arisen merely from a lack of skill at dancing.
Honore de Balzac All humanity is passion without passion, religion, history, novels, art would be ineffectual.
Alice Walker All History is current all injustice continues on some level, somewhere in the world.
Ernest Renan All history is incomprehensible without Christ.
Charles A. Beard All the lessons of history in four sentences: Whom the gods would destroy, they first make mad with power. The mills of God grind slowly, but they grind exceedingly small. The bee fertilizes the flower it robs. When it is dark enough, you can see the stars.
Leslie Fiedler All good criticism should be judged the way art is. You shouldn't read it the way you read history or science.
Neil Armstrong All in all, for someone who was immersed in, fascinated by, and dedicated to flight, I was disappointed by the wrinkle in history that had brought me along one generation late. I had missed all the great times and adventures in flight.
John Baldacci All I know is that history repeats itself and people are going to want to experience the world. But I know then they are going to have a better appreciation for what is here in Maine.
Camille Paglia All objects, all phases of culture are alive. They have voices. They speak of their history and interrelatedness. And they are all talking at once!
Barbara Kruger All the gossip and craziness becomes a kind of sustained narrative which, in turn, can become history. It's scary.
Friedrich Engels All history has been a history of class struggles between dominated classes at various stages of social development.
Anita Roddick All through history, there have always been movements where business was not just about the accumulation of proceeds but also for the public good.
Chaim Potok All of us grow up in particular realities - a home, family, a clan, a small town, a neighborhood. Depending upon how we're brought up, we are either deeply aware of the particular reading of reality into which we are born, or we are peripherally aware of it.
Phyllis Diller Always be nice to your children because they are the ones who will choose your rest home.
Samuel Butler All philosophies, if you ride them home, are nonsense, but some are greater nonsense than others.
Douglas MacArthur Always there has been some terrible evil at home or some monstrous foreign power that was going to gobble us up if we did not blindly rally behind it.
Thomas Wolfe All things on earth point home in old October sailors to sea, travellers to walls and fences, hunters to field and hollow and the long voice of the hounds, the lover to the love he has forsaken.
Annie Lennox Although I have lived in London, I have never really considered London my home because it was always going to be a stopping-off point for me, and it has been too.
Kate Moss All of a sudden to get all of this attention, and to be away from home and working all the time was hard. I was on planes all the time. I didn't see my friends. I cried a lot. It was quite terrifying.
Rosa Parks All I was doing was trying to get home from work.
Graham Norton All my day is spent dealing with other people. When I come home I like it to be empty. The presence of others in my house kind of annoys me. I love coming home and shutting the doors. I feel brain dead. I'm relatively available, but not to live with.
Alexandre Dumas All human wisdom is summed up in two words wait and hope.
Dante Alighieri All hope abandon, ye who enter here!
Abraham Lincoln All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother.
Winston Churchill All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.
Immanuel Kant All the interests of my reason, speculative as well as practical, combine in the three following questions: 1. What can I know? 2. What ought I to do? 3. What may I hope?
Ahmed Ali All people hope Islam helps everything in life. Islam will make jobs. Islam will make freedom. Islam will make everything.
Aaliyah All I can do is leave it in God's hands and hope that my fans feel where I'm coming from.
Magic Johnson All kids need is a little help, a little hope and somebody who believes in them.
John Podhoretz All non-incumbent campaigns promise hope and change, but Obama took the promise to a new level of absurdity. He suggested that a vote for him would literally transform the Earth.
David Attenborough All we can hope for is that the thing is going to slowly and imperceptibly shift. All I can say is that 50 years ago there were no such thing as environmental policies.
Groucho Marx Alimony is like buying hay for a dead horse.
Fred Allen All I know about humor is that I don't know anything about it.
Patrick Warburton All I try to do is as earnestly and as acutely as I can, conceive a character and try to portray this character just honestly. If the humor is within the absurdity and the awfulness of situations, then let it be seen that way.
Graham Kerr All my jobs have been with food in one way or another since 1948. My parents were in the hotel business, and I just loved the warm hearted people who worked so hard with such good humor.
Kurt Sutter All the people who follow me on Twitter know my sense of humor. I sometimes forget the blogosphere will give it more weight than I intended.
Justin Halpern Although Kurt Vonnegut may not be considered a humor writer, 'Breakfast of Champions' is one of the funniest books I've ever read.
Brian Tracy All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
Orison Swett Marden All men who have achieved great things have been great dreamers.
Edgar Allan Poe All religion, my friend, is simply evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry.
Napoleon Hill All the breaks you need in life wait within your imagination, Imagination is the workshop of your mind, capable of turning mind energy into accomplishment and wealth.
Carl Jung All the works of man have their origin in creative fantasy. What right have we then to depreciate imagination.
Tommy Lee Jones All my life I've had the privilege to make my living with my imagination, and the most important thing has been to see my creative life grow. I was educated to do that and have lived accordingly.
Wislawa Szymborska All the best have something in common, a regard for reality, an agreement to its primacy over the imagination.
Lara St. John Although I do not have a family, I have eyes, ears and imagination, and know, as most people know, that the importance of one's children is paramount.
Bob Kane Although Bill Finger literally typed the scripts in the early days, he wrote the scripts from ideas that we mutually collaborated on. Many of the unique concepts and story twists also came from my own fertile imagination.
Mindy Kaling Almost every college playwright or sketch or improv comedian was sort of aware of Christopher Durang - even kids in high school. His short plays were so accessible to younger people and I think that was inspirational to me.
Johann Wolfgang von Goethe All intelligent thoughts have already been thought what is necessary is only to try to think them again.
Lena Horne Always be smarter than the people who hire you.
Willa Cather All the intelligence and talent in the world can't make a singer. The voice is a wild thing. It can't be bred in captivity. It is a sport, like the silver fox. It happens.
Mark Kennedy All of the biggest technological inventions created by man - the airplane, the automobile, the computer - says little about his intelligence, but speaks volumes about his laziness.
Matt Walsh Although I do use some of my psychology training in comedy, but it's more like pop psychology, not a course of treatment or anything. To me, it's more like social intelligence.
Wayne White Almost all Iraqis with any previous experience in the intelligence business are Sunni Arab, increasing the risk of penetration of the new intelligence apparatus by the insurgency.
Johann Wolfgang von Goethe All the knowledge I possess everyone else can acquire, but my heart is all my own.
Immanuel Kant All our knowledge begins with the senses, proceeds then to the understanding, and ends with reason. There is nothing higher than reason.
Leonardo da Vinci All our knowledge has its origins in our perceptions.
Aristotle All men by nature desire knowledge.
Voltaire All men are born with a nose and ten fingers, but no one was born with a knowledge of God.
Jean-Jacques Rousseau Although modesty is natural to man, it is not natural to children. Modesty only begins with the knowledge of evil.
Maurice Maeterlinck All our knowledge merely helps us to die a more painful death than animals that know nothing.
Roger Bacon All science requires mathematics. The knowledge of mathematical things is almost innate in us. This is the easiest of sciences, a fact which is obvious in that no one's brain rejects it for laymen and people who are utterly illiterate know how to count and reckon.
Franz Grillparzer Although your knowledge is weak and small, you need not be silent: since you cannot be judges be at least witnesses.
Walter Benjamin All human knowledge takes the form of interpretation.
Juvenal All wish to possess knowledge, but few, comparatively speaking, are willing to pay the price.
Charles de Secondat Although born in a prosperous realm, we did not believe that its boundaries should limit our knowledge, and that the lore of the East should alone enlighten us.
Emmitt Smith Always, through my whole life, I've had a thirst for knowledge.
Ruben Studdard All of them had so much to offer us as far as, you know, knowledge in the music industry, and especially Randy and Paula because, you know, they've been artists.
Maria Monk All around me insisted that my doubts proved only my own ignorance and sinfulness that they knew by experience they would soon give place to true knowledge, and an advance in religion and I felt something like indecision.
Nils-Axel Morner All handling by IPCC of the Sea Level questions have been done in a way that cannot be accepted and that certainly not concur with modern knowledge of the mode and mechanism of sea level changes.
David Amram Allen Ginsberg was a world authority on the writing of William Blake, and had an incredible knowledge of classic literature and world politics.
James M. Baldwin All along we find that social life - religion, politics, art - reflects the stages reached in the development of the knowledge of self it shows the social uses made of this knowledge.
John Kenneth Galbraith All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.
Jim Ramstad All Americans and freedom-loving people around the world owe President Reagan our deepest gratitude for his strong, principled leadership that ended the Cold War and brought freedom to millions of people.
Thomas E. Mann All of this suggests that while citizens became more comfortable with President Bush after September 11 and thought him to have the requisite leadership skills, they continue to harbor doubts about his priorities, loyalties, interests, and policies.
Chuck Hagel Alliances and international organizations should be understood as opportunities for leadership and a means to expand our influence, not as constraints on our power.
Cofer Black Al Qaeda is not the organization now that it was before. It is under stress organizationally. Its leadership spends more time trying to figure out how to keep from getting caught than they do trying to launch operations.
Benjamin Spock All the time a person is a child he is both a child and learning to be a parent. After he becomes a parent he becomes predominantly a parent reliving childhood.
Joseph Lancaster All are agreed, that the increase of learning and good morals are great blessings to society.
Lisa Loeb Also, I'm always learning better and better how to prioritize and how to leave certain things for the next day.
Jason Schwartzman Also, the more you're not focused on showbiz and instead focused on life, learning about other people, and keeping your eyes open and trying to be aware of the world.
Alva Myrdal All mankind is now learning that these nuclear weapons can only serve to destroy, never become beneficial.
John Milius Also, they don't understand - writing is language. The use of language. The language to create image, the language to create drama. It requires a skill of learning how to use language.
Robert Ley All the learning in the world cannot replace instinct.
Nick Lowe All those years we'd spent learning these chops, and all those gigs in Germany where you'd play all night, and along comes punk. It has nothing to do with that. A lot of people went out of business.
Patty Berg Always keep learning. It keeps you young.
Joseph Conrad All ambitions are lawful except those which climb upward on the miseries or credulities of mankind.
Ian Hislop All the libel lawyers will tell you there's no libel any more, that everyone's given up.
Sienna Miller All the legal action I've taken against newspapers has had a massively positive effect on my life and achieved exactly what I wanted, which is privacy and non-harassment.
Sonia Sotomayor All of the legal defense funds out there, they're looking for people out there with court of appeals experience, because court of appeals is where policy is made. And I know, I know this is on tape and I should never say that because we don't make law, I know. I know.
Ralph Waldo Emerson All life is an experiment. The more experiments you make the better.
Havelock Ellis All the art of living lies in a fine mingling of letting go and holding on.
Anatole France All changes, even the most longed for, have their melancholy for what we leave behind us is a part of ourselves we must die to one life before we can enter another.
Pope Paul VI All life demands struggle. Those who have everything given to them become lazy, selfish, and insensitive to the real values of life. The very striving and hard work that we so constantly try to avoid is the major building block in the person we are today.
Walt Disney All the adversity I've had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me... You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you.
Abraham Lincoln All my life I have tried to pluck a thistle and plant a flower wherever the flower would grow in thought and mind.
Andre Breton All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name.
George Bernard Shaw Alcohol is the anesthesia by which we endure the operation of life.
Napoleon Hill All the breaks you need in life wait within your imagination, Imagination is the workshop of your mind, capable of turning mind energy into accomplishment and wealth.
Robert Frost Always fall in with what you're asked to accept. Take what is given, and make it over your way. My aim in life has always been to hold my own with whatever's going. Not against: with.
George Bernard Shaw All my life affection has been showered upon me, and every forward step I have made has been taken in spite of it.
Ernest Hemingway All my life I've looked at words as though I were seeing them for the first time.
Andre Breton All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name.
Julie Andrews All love shifts and changes. I don't know if you can be wholeheartedly in love all the time.
Ralph Waldo Emerson All mankind love a lover.
Ovid All love is vanquished by a succeeding love.
William Dunbar All love is lost but upon God alone.
Dalai Lama All major religious traditions carry basically the same message, that is love, compassion and forgiveness the important thing is they should be part of our daily lives.
Charles M. Schulz All you need is love. But a little chocolate now and then doesn't hurt.
Leo Tolstoy All, everything that I understand, I understand only because I love.
John Lennon All you need is love.
Frank Sinatra Alcohol may be man's worst enemy, but the bible says love your enemy.
Mitt Romney All the laws and legislation in the world will never heal this world like the loving hearts and arms of mothers and fathers. If every child could drift to sleep feeling wrapped in the love of their family - and God's love - this world would be a far more gentle and better place.
Jesus Christ All the commandments: You shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet, and so on, are summed up in this single command: You must love your neighbor as yourself.
Paulo Coelho All women have a perception much more developed than men. So all women somehow, being repressed for so many millennia, they ended up by developing this sixth sense and contemplation and love. And this is something that we have a hard time to accept as part of our society.
John Gray All men and women have an equal need for love. When these needs are not fulfilled it is easy to have our feelings hurt, for which we blame our partner.
Nathaniel Hawthorne All brave men love for he only is brave who has affections to fight for, whether in the daily battle of life, or in physical contests.
Ann Landers All married couples should learn the art of battle as they should learn the art of making love. Good battle is objective and honest - never vicious or cruel. Good battle is healthy and constructive, and brings to a marriage the principles of equal partnership.
Raymond Chandler Alcohol is like love. The first kiss is magic, the second is intimate, the third is routine. After that you take the girl's clothes off.
Baruch Spinoza All happiness or unhappiness solely depends upon the quality of the object to which we are attached by love.
Red Skelton All men make mistakes, but married men find out about them sooner.
Sydney J. Harris Almost no one is foolish enough to imagine that he automatically deserves great success in any field of activity yet almost everyone believes that he automatically deserves success in marriage.
Raymond Hull All marriages are happy. It's the living together afterward that causes all the trouble.
Mickey Rooney Always get married in the morning. That way if it doesn't work out, you haven't wasted the whole day.
Ann Landers All married couples should learn the art of battle as they should learn the art of making love. Good battle is objective and honest - never vicious or cruel. Good battle is healthy and constructive, and brings to a marriage the principles of equal partnership.
Gabriel Garcia Marquez Always remember that the most important thing in a good marriage is not happiness, but stability.
James Lafferty Although we hardly see each other off the set, Joy and I get along well when we do. As far as the marriage between Nathan and Haley, I think they are young and will see the reality of the situation eventually.
Brigitte Nielsen All I know is it destroyed my family, it destroyed my marriage to Sylvester and I will never get over it.
Isaac Asimov All sorts of computer errors are now turning up. You'd be surprised to know the number of doctors who claim they are treating pregnant men.
Chris Van Hollen Although awareness of cancer's prevalence in the United States improves and medical advances in the field abound, pancreatic cancer has largely been absent from the list of major success stories.
Haldan Keffer Hartline Alfred Nobel was much concerned, as are we all, with the tangible benefits we hope for and expect from physiological and medical research, and the Faculty of the Caroline Institute has ever been alert to recognize practical benefits.
Chief Joseph All men were made by the Great Spirit Chief. They are all brothers.
Walter Scott All men who have turned out worth anything have had the chief hand in their own education.
Herodotus All men's gains are the fruit of venturing.
Hilaire Belloc All men have an instinct for conflict: at least, all healthy men.
T. E. Lawrence All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on their dreams with open eyes, to make them possible.
William Shakespeare All the world's a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.
Socrates All men's souls are immortal, but the souls of the righteous are immortal and divine.
Brian Tracy All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
Maya Angelou All men are prepared to accomplish the incredible if their ideals are threatened.
John F. Kennedy All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words 'Ich bin ein Berliner!'
Aristotle All men by nature desire knowledge.
Plato All men are by nature equal, made all of the same earth by one Workman and however we deceive ourselves, as dear unto God is the poor peasant as the mighty prince.
Red Skelton All men make mistakes, but married men find out about them sooner.
Henry David Thoreau All men are children, and of one family. The same tale sends them all to bed, and wakes them in the morning.
Voltaire All the reasonings of men are not worth one sentiment of women.
Sun Tzu All men can see these tactics whereby I conquer, but what none can see is the strategy out of which victory is evolved.
Voltaire All men are born with a nose and ten fingers, but no one was born with a knowledge of God.
Paulo Coelho All women have a perception much more developed than men. So all women somehow, being repressed for so many millennia, they ended up by developing this sixth sense and contemplation and love. And this is something that we have a hard time to accept as part of our society.
Blaise Pascal All men's miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone.
Orison Swett Marden All men who have achieved great things have been great dreamers.
Herbert Hoover All men are equal before fish.
Napoleon Bonaparte All religions have been made by men.
Thomas J. Watson All the problems of the world could be settled easily if men were only willing to think. The trouble is that men very often resort to all sorts of devices in order not to think, because thinking is such hard work.
Nathaniel Hawthorne All brave men love for he only is brave who has affections to fight for, whether in the daily battle of life, or in physical contests.
Henry Ward Beecher All men are tempted. There is no man that lives that can't be broken down, provided it is the right temptation, put in the right spot.
H. L. Mencken All men are frauds. The only difference between them is that some admit it. I myself deny it.
W. C. Fields All the men in my family were bearded, and most of the women.
Albert Pike Almost all the noblest things that have been achieved in the world, have been achieved by poor men poor scholars, poor professional men, poor artisans and artists, poor philosophers, poets, and men of genius.
Noah Webster All the miseries and evils which men suffer from vice, crime, ambition, injustice, oppression, slavery and war, proceed from their despising or neglecting the precepts contained in the Bible.
Francois Fenelon All wars are civil wars, because all men are brothers.
Andy Rooney All men are not created equal but should be treated as though they were under the law.
Isaac Asimov All sorts of computer errors are now turning up. You'd be surprised to know the number of doctors who claim they are treating pregnant men.
John Gray All men and women have an equal need for love. When these needs are not fulfilled it is easy to have our feelings hurt, for which we blame our partner.
Thomas a Kempis All men commend patience, although few are willing to practice it.
Jeff Sessions All soldiers who serve their country and put their lives at risk need to know that if something happens to them, their families will be well taken care of. That's the bond we have with our military men and women and their families.
Joseph Smith, Jr. Although I do wrong, I do not the wrongs that I am charged with doing the wrong that I do is through the frailty of human nature, like other men. No man lives without fault.
James Thurber All men should strive to learn before they die, what they are running from, and to, and why.
James Madison All men having power ought to be distrusted to a certain degree.
John Quincy Adams All men profess honesty as long as they can. To believe all men honest would be folly. To believe none so is something worse.
David Allan Coe All men are created equal, it is only men themselves who place themselves above equality.
John Locke All men are liable to error and most men are, in many points, by passion or interest, under temptation to it.
James Huneker All men of action are dreamers.
Jean de la Bruyere All men's misfortunes spring from their hatred of being alone.
Harriet Ann Jacobs Always it gave me a pang that my children had no lawful claim to a name.
Christina Milian Also, my mom and family are very important to me and I know that this is not expected.
Bill Murray All of us kids ended up 'doing Mom.' There are four of us who've tried show business. Five if you insist on counting my sister the nun, who does liturgical dance.
Spike Milligan All I ask is the chance to prove that money can't make me happy.
Robert Collier All riches have their origin in mind. Wealth is in ideas - not money.
Curtis Carlson All my life I knew that there was all the money you could want out there. All you have to do is go after it.
Ray Kroc All money means to me is a pride in accomplishment.
A. A. Milne Almost anyone can be an author the business is to collect money and fame from this state of being.
Adam Smith All money is a matter of belief.
Benjamin Tucker Almost the only persons who may be said to comprehend even approximately the significance, principles, and purposes of Socialism are the chief leaders of the extreme wings of the Socialistic forces, and perhaps a few of the money kings themselves.
Paul Auster All I wanted to do was write - at the time, poems, and prose, too. I guess my ambition was simply to make money however I could to keep myself going in some modest way, and I didn't need much, I was unmarried at the time, no children.
Earl Wilson Always remember, money isn't everything - but also remember to make a lot of it before talking such fool nonsense.
Henry David Thoreau All men are children, and of one family. The same tale sends them all to bed, and wakes them in the morning.
Katie Couric All three networks have always had a morning show but now cable of course is taking some of that audience away and a variety of other things, probably the Internet as well.
Barney Ross All we had aboard the ship that morning was one Annapolis graduate and three reserves.
John Hersey All morning they watched for the plane which they thought would be looking for them. They cursed war in general and PTs in particular. At about ten o'clock the hulk heaved a moist sigh and turned turtle.
Mickey Rooney Always get married in the morning. That way if it doesn't work out, you haven't wasted the whole day.
Og Mandino Always do your best. What you plant now, you will harvest later.
Ella Wheeler Wilcox Always continue the climb. It is possible for you to do whatever you choose, if you first get to know who you are and are willing to work with a power that is greater than ourselves to do it.
Sophocles Always desire to learn something useful.
Quentin Tarantino All my movies are achingly personal.
Dean Koontz Although charismatic, James Dean is no Harrison Ford. In the majority of his movies, sooner or later he got the crap beaten out of him.
Harvey Weinstein All my movies got screwed up because of my personality.
Harvey Weinstein All my life, I have loved and been inspired by French cinema, and as a studio head it has been my pride and joy to have the ability to bring movies to audiences around the world.
Elizabeth Wurtzel All I do is go to the movies.
Tony Scott All my movies, like Revenge, are under two hours.
Keira Knightley All through my life what I've loved doing is watching movies. I love the escapism of film, I love stories. So it is incredible to be able to be in them as much as I am, to see them from the first stitch in a costume to the end product.
Michael Haneke All movies assault the viewer in one way or another.
Jonah Hill All my friends were in college when I was making 'Superbad.' We were drinking beer and watching movies and eating pizza. It wasn't like I was going to nice restaurants or anything like that, and I lived like a frat guy. Eventually it was time to grow up, be healthy and be responsible. You can't live like a kid forever, you know?
Samuel L. Jackson All movies aren't fun some are hard work. You try to do something and convey a set of emotions that have to do with some real life kind of stuff.
Chris Evans All my good movies, nobody sees.
Thomas Lennon All studio movies are the middle of the Bell curve. The only way to do something is to do it yourself. And the only way to do that is to not take any money from anyone or take as little money as possible from anyone and that's it.
Mark Wahlberg All that running around in my underwear put money in my pockets. I can focus on working in interesting movies without having to worry about supporting myself.
Gerry Cooney All of the sports have a safety net, but boxing is the only sport that has none. So when the fighter is through, he is through. While he was fighting his management was very excited for him, but now that he is done, that management team is moving on.
Jean Cocteau All good music resembles something. Good music stirs by its mysterious resemblance to the objects and feelings which motivated it.
Billy Strayhorn All music is beautiful.
Toru Takemitsu Although I am basically self taught, I consider Debussy my teacher - the most important elements are colour, light and shadow.
Frank Zappa All the good music has already been written by people with wigs and stuff.
Louis Armstrong All music is folk music. I ain't never heard a horse sing a song.
Ozzy Osbourne All that stuff about heavy metal and hard rock, I don't subscribe to any of that. It's all just music. I mean, the heavy metal from the Seventies sounds nothing like the stuff from the Eighties, and that sounds nothing like the stuff from the Nineties. Who's to say what is and isn't a certain type of music?
Willie Nelson All I do is play music and golf - which one do you want me to give up?
Yoko Ono All my concerts had no sounds in them they were completely silent. People had to make up their own music in their minds!
Neil Young All that stuff about heavy metal and hard rock, I don't subscribe to any of that. It's all just music. I mean, the heavy metal from the '70s sounds nothing like the stuff from the '80s, and that sounds nothing like the stuff from the '90s. Who's to say what is and isn't a certain type of music?
Miguel de Cervantes Alas! all music jars when the soul's out of tune.
Eric Clapton Although they can do it all the time, you know, they're far better than me, on a musically, on a theoretical music level. You know, they're out of my league.
Jarvis Cocker Also, because people like to multitask, in a way if you've got a bit of music on in the background and the lyrical content is making you want to listen to it, then that would probably put you off the texting you wanted to do. I think people like things that just make that right kind of noise, but leave your brain free to do something else.
Walter Pater All art constantly aspires towards the condition of music.
Abraham Lincoln All my life I have tried to pluck a thistle and plant a flower wherever the flower would grow in thought and mind.
Toni Morrison All water has a perfect memory and is forever trying to get back to where it was.
Thomas Browne All things are artificial, for nature is the art of God.
Aristotle All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsions, habit, reason, passion, desire.
Aristotle All men by nature desire knowledge.
Plato All men are by nature equal, made all of the same earth by one Workman and however we deceive ourselves, as dear unto God is the poor peasant as the mighty prince.
John Adams All the perplexities, confusion and distress in America arise, not from defects in their Constitution or Confederation, not from want of honor or virtue, so much as from the downright ignorance of the nature of coin, credit and circulation.
Walt Disney All cartoon characters and fables must be exaggeration, caricatures. It is the very nature of fantasy and fable.
Leonardo da Vinci Although nature commences with reason and ends in experience it is necessary for us to do the opposite, that is to commence with experience and from this to proceed to investigate the reason.
Lucius Annaeus Seneca All art is but imitation of nature.
Karl Von Clausewitz Although our intellect always longs for clarity and certainty, our nature often finds uncertainty fascinating.
Alexander Pope All are but parts of one stupendous whole, Whose body Nature is, and God the soul.
Alexander Pope All nature is but art unknown to thee.
Marie Curie All my life through, the new sights of Nature made me rejoice like a child.
Sophocles All is disgust when a man leaves his own nature and does what is unfit.
Frances Wright All that I say is, examine, inquire. Look into the nature of things. Search out the grounds of your opinions, the for and against. Know why you believe, understand what you believe, and possess a reason for the faith that is in you.
Joseph Smith, Jr. Although I do wrong, I do not the wrongs that I am charged with doing the wrong that I do is through the frailty of human nature, like other men. No man lives without fault.
Marquis de Sade All, all is theft, all is unceasing and rigorous competition in nature the desire to make off with the substance of others is the foremost - the most legitimate - passion nature has bred into us and, without doubt, the most agreeable one.
Camille Paglia Although I'm an atheist who believes only in great nature, I recognize the spiritual richness and grandeur of the Roman Catholicism in which I was raised.
John Coltrane All a musician can do is to get closer to the sources of nature, and so feel that he is in communion with the natural laws.
George Whitefield Although believers by nature, are far from God, and children of wrath, even as others, yet it is amazing to think how nigh they are brought to him again by the blood of Jesus Christ.
H. Jackson Brown, Jr. Always kiss your children goodnight, even if they're already asleep.
Thomas Fuller All commend patience, but none can endure to suffer.
Thomas a Kempis All men commend patience, although few are willing to practice it.
Sammy Davis, Jr. Alcohol gives you infinite patience for stupidity.
Mike Ferguson Although the war in which you fought took place more than half-a-century ago, your courage, your sacrifice and your patriotism reaches through the decades and inspires us today.
John Lennon All we are saying is give peace a chance.
Ulysses S. Grant Although a soldier by profession, I have never felt any sort of fondness for war, and I have never advocated it, except as a means of peace.
Bob Ney All of us deserve a greater peace of mind, knowing that our children are better protected wherever they are.
Jock Sturges All my life I've taken photographs of people who are completely at peace being what they were in the situations I photographed them in.
Eisaku Sato All through the years since World War II, the Japanese people have, I am convinced, made strenuous efforts to preserve and promote world peace, contributing to the progress and prosperity of mankind.
Oscar Wilde All bad poetry springs from genuine feeling.
Charles Baudelaire Always be a poet, even in prose.
Edgar Allan Poe All religion, my friend, is simply evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry.
Gilbert K. Chesterton All slang is metaphor, and all metaphor is poetry.
Gustave Flaubert All one's inventions are true, you can be sure of that. Poetry is as exact a science as geometry.
Robert Morgan Alchemy is the art of far and near, and I think poetry is alchemy in that way. It's delightful to distort size, to see something that's tiny as though it were vast.
Norman MacCaig All those authors there, most of whom of course I've never met. That's the poetry side, that's the prose side, that's the fishing and miscellaneous behind me. You get an affection for books that you've enjoyed.
Denis Johnson All the modern verse plays, they're terrible they're mostly about the poetry. It's more important that the play is first.
Flea All I knew about Ethiopia was from a few records that I like, as well as what I read about the famine. But you get there and it's another world. It's filled with art and music and poetry and intellectuals and writers - all kinds of people.
Stevie Smith All poetry has to do is to make a strong communication. All the poet has to do is listen. The poet is not an important fellow. There will also be another poet.
Alfred Douglas All good poetry is forged slowly and patiently, link by link, with sweat and blood and tears.
John Quincy Adams Always vote for principle, though you may vote alone, and you may cherish the sweetest reflection that your vote is never lost.
Harry S. Truman All the president is, is a glorified public relations man who spends his time flattering, kissing, and kicking people to get them to do what they are supposed to do anyway.
Ambrose Bierce Alliance - in international politics, the union of two thieves who have their hands so deeply inserted in each other's pockets that they cannot separately plunder a third.
Fritz Sauckel Although as a sailor I despised politics - for I loved my sailor's life and still love it today - conditions forced me to take up a definite attitude towards political problems.
Godfrey Reggio All tools have intrinsic politics and technology is the tool of now.
Thomas P. O'Neill All politics is local.
Michael Jordan Always turn a negative situation into a positive situation.
Sienna Miller All the legal action I've taken against newspapers has had a massively positive effect on my life and achieved exactly what I wanted, which is privacy and non-harassment.
Greg Anderson Although our inattention can contribute to our lack of total well-being, we also have the power to choose positive behaviors and responses. In that choice we change our every experience of life!
Friedrich Nietzsche All things are subject to interpretation whichever interpretation prevails at a given time is a function of power and not truth.
Victor Hugo All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come.
Ella Wheeler Wilcox Always continue the climb. It is possible for you to do whatever you choose, if you first get to know who you are and are willing to work with a power that is greater than ourselves to do it.
Thomas Paine All national institutions of churches, whether Jewish, Christian or Turkish, appear to me no other than human inventions, set up to terrify and enslave mankind, and monopolize power and profit.
Ronald Reagan All the waste in a year from a nuclear power plant can be stored under a desk.
Albert Camus All modern revolutions have ended in a reinforcement of the power of the State.
Morihei Ueshiba Always keep your mind as bright and clear as the vast sky, the great ocean, and the highest peak, empty of all thoughts. Always keep your body filled with light and heat. Fill yourself with the power of wisdom and enlightenment.
Aldous Huxley All gods are homemade, and it is we who pull their strings, and so, give them the power to pull ours.
Theodore Bikel All too often arrogance accompanies strength, and we must never assume that justice is on the side of the strong. The use of power must always be accompanied by moral choice.
Edmund Burke All human laws are, properly speaking, only declaratory they have no power over the substance of original justice.
James Madison All men having power ought to be distrusted to a certain degree.
Simone de Beauvoir All the idols made by man, however terrifying they may be, are in point of fact subordinate to him, and that is why he will always have it in his power to destroy them.
Douglas MacArthur Always there has been some terrible evil at home or some monstrous foreign power that was going to gobble us up if we did not blindly rally behind it.
Black Elk Also, as I lay there thinking of my vision, I could see it all again and feel the meaning with a part of me like a strange power glowing in my body but when the part of me that talks would try to make words for the meaning, it would be like fog and get away from me.
Charles A. Beard All the lessons of history in four sentences: Whom the gods would destroy, they first make mad with power. The mills of God grind slowly, but they grind exceedingly small. The bee fertilizes the flower it robs. When it is dark enough, you can see the stars.
Francis Thompson All things by immortal power. Near of far, to each other linked are, that thou canst not stir a flower without troubling of a star.
Beatrix Potter All outward forms of religion are almost useless, and are the causes of endless strife. Believe there is a great power silently working all things for good, behave yourself and never mind the rest.
Greg Anderson Although our inattention can contribute to our lack of total well-being, we also have the power to choose positive behaviors and responses. In that choice we change our every experience of life!
Dee Dee Myers Almost all first ladies have had tremendous power on personnel issues, whether the public realized it or not, whether it was Barbara Bush or Nancy Reagan or whoever.
W. H. Auden Almost all of our relationships begin and most of them continue as forms of mutual exploitation, a mental or physical barter, to be terminated when one or both parties run out of goods.
Ron Fournier Although we were never pals and occasionally butted heads, my relationship with Clinton and his wife, Hillary, made me a better journalist.
Giada De Laurentiis All men want to be treated like kings in a relationship, and I think if women don't indulge that sometimes, their men are likely to stray and look for someone who can give that to them.
Jacques Ellul All human language draws its nature and value from the fact that it both comes from the Word of God and is chosen by God to manifest himself. But this relationship is secret and incomprehensible, beyond the bounds of reason and analysis.
Christopher McCandless All true meaning resides in the personal relationship to a phenomenon, what it means to you.
Edgar Allan Poe All religion, my friend, is simply evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry.
Benjamin Franklin All who think cannot but see there is a sanction like that of religion which binds us in partnership in the serious work of the world.
Honore de Balzac All humanity is passion without passion, religion, history, novels, art would be ineffectual.
John Shelby Spong All religion seems to need to prove that it's the only truth. And that's where it turns demonic. Because that's when you get religious wars and persecutions and burning heretics at the stake.
Abdurrahman Wahid All too many Muslims fail to grasp Islam, which teaches one to be lenient towards others and to understand their value systems, knowing that these are tolerated by Islam as a religion.
Ulrich Beck All theory of modernity in sociology suggests that the more modernity there is, the less religion. In my theory we can realize that this is wrong: atheism is only one belief system among many.
Beatrix Potter All outward forms of religion are almost useless, and are the causes of endless strife. Believe there is a great power silently working all things for good, behave yourself and never mind the rest.
Abbas Kiarostami All the different nations in the world, despite their differences of appearance and religion and language and way of life, still have one thing in common, and that is what's inside of all of us. If we X-rayed the insides of different human beings, we wouldn't be able to tell from those X-rays what the person's language or background or race is.
Nicole Scherzinger Although religion was around me my whole life I never felt it was forced upon me. It is my centring, my grounding, the soul of me. I feel I'm nothing without it.
Richard Le Gallienne All religions have periods in their history which are looked back to with retrospective fear and trembling as eras of persecution, and each religion has its own book of martyrs.
Harvey Cox All human beings have an innate need to hear and tell stories and to have a story to live by. religion, whatever else it has done, has provided one of the main ways of meeting this abiding need.
Maria Monk All around me insisted that my doubts proved only my own ignorance and sinfulness that they knew by experience they would soon give place to true knowledge, and an advance in religion and I felt something like indecision.
Brian Tracy All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel All men are somewhat ridiculous and grotesque, just because they are men and in this respect artists might well be regarded as man multiplied by two. So it is, was, and shall be.
Jesse Ventura All of us should have free choice when it comes to patriotic displays... a government wisely acting within its bounds will earn loyalty and respect from its citizens. A government dare not demand the same.
Walter Annenberg All I ever seek from good deeds is a measure of respect.
Al Pacino All due respect and trying to be as modest as I can be, I am a dancer. But I don't think I would be on 'Dancing with the Stars,' mainly because I would be too shy.
Kate Mara All the actors I respect, especially old-Hollywood actors, the reason I think so many of them have had long careers is that there is a sort of mystery about them. You don't know what they do on Friday nights when they go home from work. You have no clue. You have this sort of fantasy about them.
Mike Rogers Alabama citizens, like the vast majority of Americans, respect and value the meaning of decency, and appreciate public institutions that reflect the common values of our society.
Lou Diamond Phillips Although a lot of pain for a little screen time Shaving legs, waxing eyebrows, high heels, trying to put on a bra, losing weight because women's clothes are SO revealing - Ladies you have my respect.
Ruth Bader Ginsburg All respect for the office of the presidency aside, I assumed that the obvious and unadulterated decline of freedom and constitutional sovereignty, not to mention the efforts to curb the power of judicial review, spoke for itself.
Philippa Gregory Although some people think I am a romantic novelist I have always thought of myself as a rather gritty radical historian.
David Bailey All pictures are unnatural. All pictures are sad because they're about dead people. Paintings you don't think of in a special time or with a specific event. With photos I always think I'm looking at something dead.
Sammy Hagar All he cares about is going out there with his Jack Daniels bottle. Nothing has changed. That's kind of sad. If David was doing better than he used to be, then that would be different. But it was a joke and he made it that way.
Tab Hunter All the things that happen to people in the industry today, the actors, what they have to put up with, all the people wanting to know every single moment of their lives - I think it's really sad.
Margaret O'Brien All you'd have to do is get a sad look, and he'd try to do something for you.
Roger Bacon All science requires mathematics. The knowledge of mathematical things is almost innate in us. This is the easiest of sciences, a fact which is obvious in that no one's brain rejects it for laymen and people who are utterly illiterate know how to count and reckon.
Bertrand Russell Almost everything that distinguishes the modern world from earlier centuries is attributable to science, which achieved its most spectacular triumphs in the seventeenth century.
Gustave Flaubert All one's inventions are true, you can be sure of that. Poetry is as exact a science as geometry.
Leslie Fiedler All good criticism should be judged the way art is. You shouldn't read it the way you read history or science.
Ernest Rutherford All science is either physics or stamp collecting.
James C. Maxwell All the mathematical sciences are founded on relations between physical laws and laws of numbers, so that the aim of exact science is to reduce the problems of nature to the determination of quantities by operations with numbers.
Jeanne Calment Always keep your smile. That's how I explain my long life.
Simon Travaglia Allowing yourself to smile takes 99% of the effort.
Albert Einstein All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual.
Paulo Coelho All women have a perception much more developed than men. So all women somehow, being repressed for so many millennia, they ended up by developing this sixth sense and contemplation and love. And this is something that we have a hard time to accept as part of our society.
Bill Gates Although I don't have a prescription for what others should do, I know I have been very fortunate and feel a responsibility to give back to society in a very significant way.
Alice Walker All partisan movements add to the fullness of our understanding of society as a whole. They never detract or, in any case, one must not allow them to do so. Experience adds to experience.
Desmond Tutu All the United States, it is a society that is split like to the bottom, that had very poor people in the country that is one of the wealthiest countries.
Dennis Prager Although images of perfection in people's personal lives can cause unhappiness, images of perfect societies - utopian images - can cause monstrous evil. In fact, forcefully changing society to conform to societal images was the greatest cause of evil in the twentieth century.
Germaine Greer All societies on the verge of death are masculine. A society can survive with only one man no society will survive a shortage of women.
John T. Flynn All that is needed to set us definitely on the road to a Fascist society is war. It will of course be a modified form of Fascism at first.
Joseph Lancaster All are agreed, that the increase of learning and good morals are great blessings to society.
John Hodgman All I can ask from society is that it please stop telling me why I should like sports.
Ingrid Newkirk All of us in society are supposed to believe that cruelty to animals is wrong and that it is a good thing to prevent needless suffering. So if that is true, how can meat be acceptable under any but the most extraordinary circumstances, such as perhaps roasting the bird who died flying into a window?
Edward Bond All you now do is pursue your private objectives within society. Instead of us being a community, everybody is asked to seek their own personal ends. It's called competition. And competition is antagonism.
John Cheever All literary men are Red Sox fans - to be a Yankee fan in a literate society is to endanger your life.
Gordie Howe All hockey players are bilingual. They know English and profanity.
Pierre de Coubertin All sports for all people.
John Hodgman All I can ask from society is that it please stop telling me why I should like sports.
Jay Kay All I want to know is that I can keep this house for the rest of my days and I want to make good music... and have the odd sports car in the garage, obviously!
Pierre de Coubertin All sports must be treated on the basis of equality.
Dax Shepard All of my free time is made up of motor sports endeavors, be them motorcycles or off-road racing or track days. I just love anything with an engine. That is one of my main loves. Obviously, my other well-known love is Kristen Bell.
Gerry Cooney All of the sports have a safety net, but boxing is the only sport that has none. So when the fighter is through, he is through. While he was fighting his management was very excited for him, but now that he is done, that management team is moving on.
Meyer Lansky All pro sports, as well as the NCAA, should thank God every day we have sports betting here... We have the only agency in the world that regulates the honesty of games.
Theodore Bikel All too often arrogance accompanies strength, and we must never assume that justice is on the side of the strong. The use of power must always be accompanied by moral choice.
Christian Lous Lange All species capable of grasping this fact manage better in the struggle for existence than those which rely upon their own strength alone: the wolf, which hunts in a pack, has a greater chance of survival than the lion, which hunts alone.
Jonathan Swift Although men are accused of not knowing their own weakness, yet perhaps few know their own strength. It is in men as in soils, where sometimes there is a vein of gold which the owner knows not of.
James Freeman Clarke All the strength and force of man comes from his faith in things unseen. He who believes is strong he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.
Sextus Propertius Although strength should fail, the effort will deserve praise. In great enterprises the attempt is enough.
Sophia Bush All the sudden high-impact stress can really take a toll on your body. So if you still want to be active and get in a good workout, go to a yoga class or pilates class, or get in some strength and conditioning.
Arthur Scargill All too often miners, and indeed other trade unionists, underestimate the economic strength they have.
Randy Neugebauer Although housing sales and starts have cooled to more typical levels, the housing market remains strong and sound. Without the expansion of homeownership and the strength of our housing market, our nation would not have the economic growth we are experiencing today.
Bruce Lee Always be yourself, express yourself, have faith in yourself, do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Abraham Lincoln Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Mark Twain All you need is ignorance and confidence and the success is sure.
Sydney J. Harris Almost no one is foolish enough to imagine that he automatically deserves great success in any field of activity yet almost everyone believes that he automatically deserves success in marriage.
Dorthea Brande All that is necessary to break the spell of inertia and frustration is this: Act as if it were impossible to fail. That is the talisman, the formula, the command of right about face which turns us from failure to success.
Sarah Ban Breathnach Always remember that striving and struggle precede success, even in the dictionary.
Euripides Along with success comes a reputation for wisdom.
Vera Wang Although in skating you compete with other people, anyone who achieves a certain level of success is first and foremost competing against themselves. And for me the idea that I could always do better, learn more, learn faster, is something that came from skating. But I carried that with me for the rest of my life.
Manny Pacquiao All those who are around me are the bridge to my success, so they are all important.
Danny Thomas All of us are born for a reason, but all of us don't discover why. Success in life has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It's what you do for others.
Tom Peters All business success rests on something labeled a sale, which at least momentarily weds company and customer.
Kevin Smith All these people who say success changes people well, no, it just magnifies what's there.
Arthur Schopenhauer Almost all of our sorrows spring out of our relations with other people.
Samuel Taylor Coleridge All sympathy not consistent with acknowledged virtue is but disguised selfishness.
David Chalmers Although I'm Australian, I find myself much more in sympathy with the Austrian version!
Jalal Talabani All I wanted was to be a university teacher.
Toru Takemitsu Although I am basically self taught, I consider Debussy my teacher - the most important elements are colour, light and shadow.
Carl Sagan All of the books in the world contain no more information than is broadcast as video in a single large American city in a single year. Not all bits have equal value.
Godfrey Reggio All tools have intrinsic politics and technology is the tool of now.
Steve Sabol All this technology has not changed the way NFL Films does business and our process. Yes, with one touch of a button now you reach millions of people but it is still the same approach that my father and I started out with.
Janet Napolitano All images generated by imaging technology are viewed in a walled-off location not visible to the public. The officer assisting the passenger never sees the image, and the officer viewing the image never interacts with the passenger. The imaging technology that we use cannot store, export, print or transmit images.
Heather Donahue All this technology for connection and what we really only know more about is how anonymous we are in the grand scheme of things.
Gianni Agnelli All the technology of our production was still pre-War. They were sort of '38, '39 and the War had been stable and so we were infinitely behind whatever had been going on in the United States for instance.
Joan Chen All teenagers have this desire to somehow run away.
Jackie Joyner-Kersee All I ever wanted really, and continue to want out of life, is to give 100 percent to whatever I'm doing and to be committed to whatever I'm doing and then let the results speak for themselves. Also to never take myself or people for granted and always be thankful and grateful to the people who helped me.
Heinrich Himmler All of us, who are members of the Germanic peoples, can be happy and thankful that once in thousands of years fate has given us, from among the Germanic peoples, such a genius, a leader, our Fuehrer Adolf Hitler, and you should be happy to be allowed to work with us.
William Shakespeare All the world's a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.
Friedrich Nietzsche All things are subject to interpretation whichever interpretation prevails at a given time is a function of power and not truth.
Maya Angelou All great achievements require time.
Julie Andrews All love shifts and changes. I don't know if you can be wholeheartedly in love all the time.
Dean Acheson Always remember that the future comes one day at a time.
Victor Hugo All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come.
Paulo Coelho All women have a perception much more developed than men. So all women somehow, being repressed for so many millennia, they ended up by developing this sixth sense and contemplation and love. And this is something that we have a hard time to accept as part of our society.
Ernest Hemingway All my life I've looked at words as though I were seeing them for the first time.
Harry S. Truman All the president is, is a glorified public relations man who spends his time flattering, kissing, and kicking people to get them to do what they are supposed to do anyway.
Harry S. Truman All my life, whenever it comes time to make a decision, I make it and forget about it.
Mercedes McCambridge Alcohol is a very patient drug. It will wait for the alcoholic to pick it up one more time.
John Kenneth Galbraith All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.
Samuel Johnson All travel has its advantages. If the passenger visits better countries, he may learn to improve his own. And if fortune carries him to worse, he may learn to enjoy it.
Jerry Costello Almost 70 percent of U.S. ag exports travel the upper Mississippi River and the Illinois waterway system.
Jung Chang Although my book is banned I am still allowed to go to China and travel. There is no longer the kind of control that Mao used to have-there have been deep fundamental changes in society.
Wale All the rappers my age are getting Audemars and Rolexes. I want to find my own thing. That's why I travel the world - for me, that's my B-side, why we go places. I have a Hublot on from time to time but I want a home base watch - something that's elegant but has got a little pizzazz to it.
Martin McGuinness Along with that ongoing process Sinn Fein took a decision to establish a peace commission which had the responsibility to travel around the country to receive submissions from the general public, also our opponents.
AnnaLynne McCord All of my friends are animal people. To me, cats are people, too. Animals are people, too. I travel a lot and when I go overseas, it's really hard on me because the animals are treated much differently, especially in developing countries.
Count Basie All I wanted was to be big, to be in show business and to travel... and that's what I've been doing all my life.
Ralph Waldo Emerson All I have seen teaches me to trust the creator for all I have not seen.
Taylor Swift All of my favorite people - people I really trust - none of them were cool in their younger years.
John Calvin All the blessings we enjoy are Divine deposits, committed to our trust on this condition, that they should be dispensed for the benefit of our neighbors.
Mark Hoppus All I can hope to do is instill great morality in my son and trust him along the way. The music he listens to or how he chooses to wear his hair doesn't define his moral compass, and if he wants to listen to country music and wear a cowboy hat too, that's fine.
Julia Leigh Although filmmaking is collaborative and involves trust, ultimately it is the director who holds the whole picture together in their head.
Charles James Fox All political power is a trust.
Arthur Schopenhauer All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.
Bruce Lee All fixed set patterns are incapable of adaptability or pliability. The truth is outside of all fixed patterns.
Galileo Galilei All truths are easy to understand once they are discovered the point is to discover them.
Friedrich Nietzsche All credibility, all good conscience, all evidence of truth come only from the senses.
Bob Dylan All the truth in the world adds up to one big lie.
Friedrich Nietzsche All things are subject to interpretation whichever interpretation prevails at a given time is a function of power and not truth.
Mahatma Gandhi All the religions of the world, while they may differ in other respects, unitedly proclaim that nothing lives in this world but Truth.
Friedrich Nietzsche All truth is simple... is that not doubly a lie?
Lewis Carroll Always speak the truth, think before you speak, and write it down afterwards.
Morihei Ueshiba All the principles of heaven and earth are living inside you. Life itself is truth, and this will never change. Everything in heaven and earth breathes. Breath is the thread that ties creation together.
Samuel Butler All truth is not to be told at all times.
Thomas Huxley All truth, in the long run, is only common sense clarified.
John Shelby Spong All religion seems to need to prove that it's the only truth. And that's where it turns demonic. Because that's when you get religious wars and persecutions and burning heretics at the stake.
David Herbert Lawrence All vital truth contains the memory of all that for which it is not true.
Samuel Taylor Coleridge Alas! they had been friends in youth but whispering tongues can poison truth.
David Mamet Always tell the truth - it's the easiest thing to remember.
Nigel Kneale All stories should have some honesty and truth in them, otherwise you're just playing about.
David Sedaris Also, I used to think that one day I might get someone to iron my shirts, but the truth is I really like doing them myself.
Sun Tzu All war is deception.
Francois Fenelon All wars are civil wars, because all men are brothers.
Abraham Lincoln Allow the president to invade a neighboring nation, whenever he shall deem it necessary to repel an invasion, and you allow him to do so whenever he may choose to say he deems it necessary for such a purpose - and you allow him to make war at pleasure.
Sun Tzu All war is based on deception.
Alexis de Tocqueville All those who seek to destroy the liberties of a democratic nation ought to know that war is the surest and shortest means to accomplish it.
Simone de Beauvoir All oppression creates a state of war.
Ulysses S. Grant Although a soldier by profession, I have never felt any sort of fondness for war, and I have never advocated it, except as a means of peace.
Noah Webster All the miseries and evils which men suffer from vice, crime, ambition, injustice, oppression, slavery and war, proceed from their despising or neglecting the precepts contained in the Bible.
Kurt Vonnegut All this happened, more or less. The war parts, anyway, are pretty much true.
Jerry Saltz All of Koons's best art - the encased vacuum cleaners, the stainless-steel Rabbit (the late-twentieth century's signature work of Simulationist sculpture), the amazing gleaming Balloon Dog, and the cast-iron re-creation of a Civil War mortar exhibited last month at the Armory - has simultaneously flaunted extreme realism, idealism, and fantasy.
John T. Flynn All that is needed to set us definitely on the road to a Fascist society is war. It will of course be a modified form of Fascism at first.
Duke of Wellington All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don't know by what you do that's what I called 'guess what was at the other side of the hill'.
Tony Benn All war represents a failure of diplomacy.
Jay Leno Al Jazeera aired a new tape of Osama bin Laden. It was the usual stuff, he called Bush evil, the Great Satan, called him a war monger. Basically, the same thing you heard at last night's Democratic debate.
Gary Bauer All the culture war issues will be settled by the court.
Jim Ramstad All Americans and freedom-loving people around the world owe President Reagan our deepest gratitude for his strong, principled leadership that ended the Cold War and brought freedom to millions of people.
Victor Cousin All truly historical peoples have an idea they must realize, and when they have sufficiently exploited it at home, they export it, in a certain way, by war they make it tour the world.
George Wald All War Departments are now Defense Departments. This is all part of the doubletalk of our time. The aggressor is always on the other side.
Liz Smith All weddings, except those with shotguns in evidence, are wonderful.
Mario Batali All the information you could want is constantly streaming at you like a runaway truck - books, newspaper stories, Web sites, apps, how-to videos, this article you're reading, even entire magazines devoted to single subjects like charcuterie or wedding cakes or pickles.
Phil Jackson Always keep an open mind and a compassionate heart.
Henry David Thoreau All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.
Og Mandino Always seek out the seed of triumph in every adversity.
George Santayana Almost every wise saying has an opposite one, no less wise, to balance it.
Morihei Ueshiba Always keep your mind as bright and clear as the vast sky, the great ocean, and the highest peak, empty of all thoughts. Always keep your body filled with light and heat. Fill yourself with the power of wisdom and enlightenment.
Euripides Along with success comes a reputation for wisdom.
Alexandre Dumas All human wisdom is summed up in two words wait and hope.
James A. Garfield All free governments are managed by the combined wisdom and folly of the people.
Mary Astell Although it has been said by men of more wit than wisdom, and perhaps more malice than either, that women are naturally incapable of acting prudently, or that they are necessarily determined to folly, I must by no means grant it.
Johann Georg Hamann All human wisdom works and has worries and grief as reward.
Franklin P. Jones All women should know how to take care of children. Most of them will have a husband some day.
Warren Farrell All women's issues are to some degree men's issues and all men's issues are to some degree women's issues because when either sex wins unilaterally both sexes lose.
Eddie Bernice Johnson All issues are women's issues - and there are several that are just women's business.
William Shakespeare All the world's a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.
Brian Tracy All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
Oscar Wilde All women become like their mothers. That is their tragedy. No man does. That's his.
Voltaire All the reasonings of men are not worth one sentiment of women.
Angelina Jolie All women do have a different sense of sexuality, or sense of fun, or sense of like what's sexy or cool or tough.
Paulo Coelho All women have a perception much more developed than men. So all women somehow, being repressed for so many millennia, they ended up by developing this sixth sense and contemplation and love. And this is something that we have a hard time to accept as part of our society.
W. C. Fields All the men in my family were bearded, and most of the women.
John Gray All men and women have an equal need for love. When these needs are not fulfilled it is easy to have our feelings hurt, for which we blame our partner.
Donald Trump All of the women on The Apprentice flirted with me - consciously or unconsciously. That's to be expected.
Harriet Beecher Stowe All places where women are excluded tend downward to barbarism but the moment she is introduced, there come in with her courtesy, cleanliness, sobriety, and order.
Jeff Sessions All soldiers who serve their country and put their lives at risk need to know that if something happens to them, their families will be well taken care of. That's the bond we have with our military men and women and their families.
Ric Flair All the women want to be with me, all the men want to be like me.
Germaine Greer All societies on the verge of death are masculine. A society can survive with only one man no society will survive a shortage of women.
Heidi Klum All German women are beautiful.
Marge Piercy All women are misfits. We do not fit into this world without amputations.
Megan Fox All women in Hollywood are known as sex symbols.
Catherine Deneuve All women who kill or have sexual obsessions or who are prostitutes have trouble with their fathers.
Mitch Daniels All great enterprises have a pearl of faith at their core, and this must be ours: that Americans are still a people born to liberty. That they retain the capacity for self-government. That, addressed as free-born, autonomous men and women of God-given dignity, they will rise yet again to drive back a mortal enemy.
Doris Lessing All my friends' mothers were appalling women.
Martin Luther King, Jr. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.
Thomas Fuller All things are difficult before they are easy.
Ella Wheeler Wilcox Always continue the climb. It is possible for you to do whatever you choose, if you first get to know who you are and are willing to work with a power that is greater than ourselves to do it.
Pope Paul VI All life demands struggle. Those who have everything given to them become lazy, selfish, and insensitive to the real values of life. The very striving and hard work that we so constantly try to avoid is the major building block in the person we are today.
Brian Tracy All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
Benjamin Franklin All who think cannot but see there is a sanction like that of religion which binds us in partnership in the serious work of the world.
Thomas J. Watson All the problems of the world could be settled easily if men were only willing to think. The trouble is that men very often resort to all sorts of devices in order not to think, because thinking is such hard work.
Calvin Coolidge All growth depends upon activity. There is no development physically or intellectually without effort, and effort means work.
John Ruskin All great art is the work of the whole living creature, body and soul, and chiefly of the soul.
John Ruskin All great and beautiful work has come of first gazing without shrinking into the darkness.
Tennessee Williams All of us are guinea pigs in the laboratory of God. Humanity is just a work in progress.
Donald Pleasence All the real work is done in the rehearsal period.
W. Edwards Deming All anyone asks for is a chance to work with pride.
Ben Affleck All I do, really, is go to work and try to be professional, be on time and be prepared.
Patricia Velasquez Always work hard, be honest, and be proud of who you are.
Abraham Lincoln All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother.
Steven Spielberg All of us every single year, we're a different person. I don't think we're the same person all our lives.
James Patterson Always expect the unexpected. Right around Thanksgiving, when the new Alex Cross will be out. It's called Four Blind Mice and it's a pretty amazing story about several murders inside the military.
Charles M. Schulz All you need is love. But a little chocolate now and then doesn't hurt.