Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

whatever


In dictionary for phrase whatever was found total 10 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
whatever cokoliv adv:
whatever jak chceš [hovor.]
whatever jakýkoli adj:
whatever když myslíš adv:
whatever když to říkáš adv:
whatever kterýkoliv adj:
whatever nepovídej adv:
whatever vše co
Whatever Jakýkoli
Whatever Kterýkoli

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
whatever

Definition:

WhateverAnything soever which; the thing or things of any kind; being this or that; of one nature or another; one thing or another; anything that may be; all that; the whole that; all particulars that; -- used both substantively and adjectively.

Synonyms:

any, whatsoever, some,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 1
(adj) any|whatsoever|some (similar term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: whatever

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

adj. & pron. 1 = WHAT (in relative uses) with the emphasis on indefiniteness (lend me whatever you can; whatever money you have). 2 though anything (we are safe whatever happens). 3 (with neg. or interrog.) at all; of any kind (there is no doubt whatever). 4 colloq. = what ever. øor whatever colloq. or anything similar.,

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Whatever the cause of these shortcomings , the lesson that US and Europe policymakers should draw is that the objective – facilitating democratization and modernization – remains valid , despite the need for a change in tactics . Ať už je příčinou těchto nedostatků cokoli , ponaučením , které by si američtí a evropští tvůrci politik měli vzít , je , že cíl – napomáhání demokratizaci a modernizaci – se nemění , navzdory potřebě změnit taktiku
Whatever actions are taken to confront Hamas will undermine the Palestinian national project . Ať už ve vztahu k Hamásu podniknou jakékoliv kroky , podkopou tím palestinský národní projekt
Whatever the corporate horror stories in US banks , almost no European investment bank remains , and Germany is seriously considering a state - owned bad bank to bail out its all - powerful banking giants . Ať už slyšíme z amerických bank jakékoli korporátní horory , naživu už není téměř žádná evropská investiční banka a Německo se vážně zamýšlí nad zřízením státní ,, špatné banky , která by resuscitovala všemocné německé bankovní obry
Whatever its motivations , one thing is clear : North Korea is not going to help President Kim sustain the Sunshine Policy as the primary legacy of his government after he leaves office in February 2003 . Ať už byly pohnutky severokorejského režimu jakékoliv , jedna věc je jistá : Severní Korea nemíní nijak prezidentu Kim Te - džungovi pomoci uchovat ,, sluneční politiku jakožto jeho politické dědictví poté , co v únoru příštího roku opustí svůj úřad
Whatever formula is adopted , it is certain that Roma children should be afforded the same opportunities as other children . Ať už se soud vydá kteroukoliv cestou , jisté je , že romské děti by měly mít stejné příležitosti jako ostatní
Whatever the rich ask of the CCP - land leases , low interest loans , violation of labor laws , environmental standards , contracts , and intellectual property - can be considered the demands of advanced productive forces . Ať už bohatí stranu požádají o cokoliv - o pronájem půdy , půjčky s nízkým úrokem , porušování zákoníku práce , standardy životního prostředí , kontrakty , duševní vlastnictví - , lze to pokaždé považovat za ,, požadavky vyspělých výrobních sil
Whatever got Silicon Valley going , its advantages in attracting quality labor and venture capital multiplied as the region grew . Ať už pohání Silicon Valley kupředu cokoliv , její výhody při lákání vysoce kvalifikované pracovní síly a rizikového kapitálu se nakonec znásobují v rozvoji a růstu celého regionu
Whatever the provocation that led to Zidane ’ s behavior ( probably a racial comment ) , his violent act , seen around the world , has tarnished his image . Ať už Zidana k činu vyprovokovalo cokoli ( zřejmě rasová poznámka ) , jeho násilný skutek , sledovaný diváky po celém světě , poskvrnil jeho obrázek
Whatever the potential for a leftward shift this year in some Latin American countries , others , including Mexico , Chile , and Brazil , are clearly less vulnerable to the type of populist rule we ’ ve seen in Venezuela and Bolivia . Ať už je potenciál k levicovému posunu v některých latinskoamerických zemích letos jakýkoli , ostatní země , mimo jiné Mexiko , Chile a Brazílie , jsou mnohem méně náchylné k tomu typu populistické vlády , jakou sledujeme ve Venezuele a Bolívii
Whatever critics at home and abroad may think , the “ surge ” that President Bush is planning for Iraq is more than a troop increase ; it is a new and high - risk regional strategy . Ať už si kritici doma i v zahraničí myslí cokoliv , „ příval “ sil , který prezident Bush chystá pro Irák , je víc než jen zvýšení počtu vojáků ; jde o novou a riskantní regionální strategii
Whatever the merits – and they are considerable – of her arguments against the bigotry of Islamic or African customs , especially those concerning the treatment of women , she lent respectability to bigotry of a different kind : the native resentment of foreigners , and Muslims in particular . Bez ohledu na podstatu jejích argumentů proti fanatismu islámských či afrických zvyklostí – která je jistě významná – , zejména pak těch , jež se týkají zacházení se ženami , Hirsi Ali jako by mimoděk ospravedlňovala fanatismus jiného druhu : zášť \„ domorodců “ vůči cizincům a muslimům obzvláště
Whatever the advantages of a cabinet comprising solely members of his Partido Acción Nacional ( PAN ) , this is not what Calderón sought . Ať už jsou výhody kabinetu složeného výhradně ze členů jeho Partido Acción Nacional ( PAN ) jakékoli , není to právě to , o co Calderón usiloval
Whatever the reason , we invade other creatures ' space by , say , cutting down forests . Ať je důvod jakýkoliv , uzurpujeme si životní prostor ostatních tvorů , například kácením lesů
Whatever the education level , the French unemployment rate is two to three times higher among immigrants and their descendants than among the general population . Bez ohledu na úroveň vzdělání je míra nezaměstnanosti u francouzských přistěhovalců a jejich potomků dvakrát až třikrát vyšší než u celkové populace
Whatever happens at the end of the day , the debate about a possible war with Iraq has brought to the surface fundamental issues on which no agreement exists , even among friends , but which will not go away and cannot be ignored . Ať už se nakonec stane cokoli , diskuse o případné válce s Irákem vynesla na světlo řadu zásadních otázek , na nichž se neshodnou snad ani přátelé , a jež však nelze ignorovat
Whatever the value of such theories , it is evident that the frustration of young people ’ s ambitions in modernizing countries makes them the object of preachers of hate and tempts them to leave the course of plodding progress and turn to more dramatic action . Ať už je hodnota těchto teorií jakákoli , je zřejmé , že v zemích procházejících modernizací se mladí lidé frustrovaní zmařenými tužbami stávají předmětem zájmu hlasatelů nenávisti a láká je ustoupit z cesty vlekoucího se vývoje a obrátit se k dramatickým činům
Whatever the particular values of leading candidates , this is undoubtedly progress . Ať už jsou konkrétní hodnoty čelních kandidátů jakékoliv , bezpochyby je to pokrok
Whatever tax - law changes the US Congress approves this summer are unlikely to have big effects on the flow of purchasing power to households until April , 2004 . Ať už v létě Kongres Spojených států přijme jakékoli změny daňových zákonů , budou mít stěží větší vliv na příliv kupní síly do domácností dřív než v dubnu 2004
Whatever Lafontaine may think , the fixed exchange rates he has called for won ' t be part of the world economy . Lafontaine si může myslet cokoliv , ale pevné směnné kursy , po kterých tolik volal , součástí světového hospodářství již nebudou
Whatever the answer , all countries along the Baltic as well as the European Commission must join forces to assist Kaliningrad . Kreml vycházel z toho , že věci se vždycky samy nějak \ vyvrbí \ , ovšem výsledkem je hořká , depresivní realita , kterou dále živí pochybná , ne - li rovnou zkorumpovaná vláda Kaliningradské oblasti a soupeření se sousedními částmi severozápadního regionu Ruska
Whatever the answer , the consequences – whether good or bad – will be far - reaching . Ať už bude odpověď jakákoli , její důsledky – dobré , či zlé – budou dalekosáhlé
Whatever one thinks of the settlers , they , in their daily routine , are not engaged in a pattern of threatening to kill or assault anyone . Ať už si člověk myslí o osadnících cokoliv , rozhodně se v každodenním životě nedopouštějí hrozeb zabitím či útoků na jiné osoby
Whatever the election ’ s outcome , the return of political will and legitimacy to France will come not a moment too soon . Ať už bude výsledek voleb jakýkoliv , návrat politické vůle a legitimity do Francie nebude ani trochu předčasný
Whatever the outcome , it seems that in the case of the 2002 World Cup the effects of success in a major sporting event will not be ephemeral . Ať už výsledek bude jakýkoliv , v případě Světového poháru 2002 rozhodně nelze tvrdit , že by dopad úspěchů dosažených na významné sportovní akci byl prchavý
Whatever the reason , the apparent irrelevance of the human rights treaty system in current debates is a worrisome sign . Ať už je důvod jakýkoliv , ono nápadné přehlížení systému lidských práv v probíhajících diskusích je momentem , který bychom rozhodně přehlížet neměli
Whatever Schröders own shortcomings and mistakes , they pale in significance for the future of Germany and the EU alike against the weakness of his office . Ať už jsou Schröderovy nedostatky a chyby jakékoliv , ztrácejí pro budoucnost Německa i EU na důležitosti , porovnáme - li je se slabostí jeho úřadu
Whatever one thinks of American military intervention , one must concede that it has altered the region ’ s dynamics . Na americkou vojenskou intervenci mohou panovat různé názory , ale je nutno připustit , že změnila dynamiku v regionu
Whatever the theoretical merits or demerits of the hysteresis argument , the resulting policy recommendation cannot withstand scrutiny . I když odhlédneme od všech teoretických předností i záporů tohoto argumentu , zaslouží si tato doporučení blíže prozkoumat
Whatever problems may have existed in the early years - - too many voices , too little clarity of message - - were smoothed out over time . Ať už se v počátečních letech naskytly jakékoliv problémy - příliš mnoho hlasů , málo jasné sdělení - , vždy se postupem času urovnaly
Whatever the truth in this perception , it is little wonder - - and perhaps fitting - - that a fight about the future of food should form a key battleground in a fight about who we are . Ať už má tato představa své reálné opodstatnění nebo ne , jisté - a případné - je , že boj o budoucnost výživy by se měl stát klíčovou bitvou v zápase o to , kým jsme a budeme
Whatever else happens , the war will bring an all - out attack against the executioners and torturers of Iraq ' s peoples . Ať se dál stane cokoliv , válka přinese mohutný útok proti popravčím a trýznitelům národů žijících v Iráku
Whatever the enormous differences that may separate them , post - communist Russia and fundamentalist Iran have much in common . Ať už jsou enormní rozdíly , jimiž se odlišují , jakékoli , postkomunistické Rusko a fundamentalistický Írán mají mnoho společného
Whatever their political preferences , many French voters have the feeling that an “ amateur ” is facing a “ professional . ” Řada francouzských voličů má bez ohledu na politické preference pocit , že zde \„ amatér “ stojí proti \„ profesionálovi “
Whatever natural abilities we have must be perfected . Veškeré vrozené schopnosti , jimiž jsme nadáni , je třeba zdokonalovat
Whatever is not suppressed is effectively unregulated , except by criminal organizations . To , co není potlačováno , je účinně neregulováno ; výjimkou jsou zločinecké organizace
Whatever the immediate outcome , the Kuwaiti government is facing a new political horizon . Ať už bude bezprostřední politický výsledek jakýkoli , kuvajtská vláda stojí před novými politickými obzory
Whatever its outcome , Pinochet ’ s case demonstrates that the amnesties tyrants grant themselves provide only limited protection . Ať už bude výsledek jakýkoliv , příklad Pinocheta demonstruje , že amnestie , které si tyrani poskytli sami sobě , jim skýtají jen omezenou ochranu
Whatever goodwill towards the US prevailed after September 11 was quickly squandered . Po 11 . září pak USA promrhaly i ty zbytky dobré vůle , které vůči nim ještě přetrvaly
Whatever the accuracy of such assessments of China ’ s military growth , the outcome will also depend on what the US and other countries do . Ať už je přesnost takovýchto odhadů čínského vojenského růstu jakákoliv , výsledek bude záviset i na tom , jak se zachovají USA a další státy
Whatever the outcome of the French election , French - American relations are likely to remain on a steady course , and may well improve further after the US presidential election 2008 . Ať už bude výsledek francouzských voleb jakýkoliv , francouzsko - americké vztahy si pravděpodobně zachovají neměnný kurz a je docela možné , že se po prezidentských volbách v USA v roce 2008 ještě zlepší
Whatever the geometry of such a consultative group , it would be designed to supplement the UN in reaching decisions , and would help galvanize bureaucracies in member governments to address key transnational issues . Bez ohledu na geometrii by byla taková poradní skupina koncipována tak , aby doplňovala OSN v rozhodovacím procesu a pomáhala podněcovat úředníky v členských vládách k řešení klíčových nadnárodních otázek
Whatever the rhetoric in France , for example , the policies and attitudes in countries such as Britain or Poland demonstrate that good trans - Atlantic relations can be maintained . Ať už například ve Francii převládá jakákoliv rétorika , politika a postoje v zemích , jako jsou Británie či Polsko , dokládají , že dobré transatlantické vztahy lze udržet
Whatever happens , Uzbekistan will continue to distance itself from Russia militarily , something which will not please Russian President Vladimir Putin , but the degree of his displeasure will be shaped by the nature of the evolving relationship between Russia and NATO . Ať už se stane cokoli , Uzbekistán se bude dále vojensky vzdalovat od Ruska , což nijak nepotěší ruského prezidenta Vladimira Putina , ale míra jeho nelibosti se bude odvíjet od povahy pokračujícího vztahu mezi Ruskem a NATO
Whatever hope exists that they can be persuaded to withdraw support or sanctuary from terrorists rests on the certainty and effectiveness with which they are confronted . Veškerá skutečná naděje , že je lze přesvědčit , aby odepřely teroristům podporu a úkryt , spočívá v nepochybnosti a účinnosti , před něž jsou postaveny
Whatever the US and Europe decide to do about Iran will affect that country ’ s internal political dynamics . Cokoli , co se USA a Evropa rozhodnou ve vztahu k Íránu udělat , bude působit na interní politickou dynamiku v zemi
Whatever one thinks of him , in international affairs Blair was a leader of consequence . Ať si o něm člověk myslí cokoli , v mezinárodních otázkách byl Blair lídrem velkého významu
Whatever the case , casting the fight against terrorism as a war has led American policymakers to multiply violent military operations that have absolutely no chance of winning hearts and minds in the Muslim world . Ať je to jakkoliv , označení boje proti terorismu za válku vedlo americké představitele k znásobení násilných vojenských operací , které nemají absolutně žádnou naději získat si srdce a mysl obyvatel muslimského světa
Whatever the scenario that ends the calm , today ’ s age of low volatility will seem like a distant dream to most of us – and a forgotten nightmare for ambitious financial traders . Ať už bude scénář , jímž klid skončí , jakýkoli , dnešní údobí nízké volatility se většině z nás bude jevit jako vzdálený sen – a ctižádostivým finančním obchodníkům jako zapomenutá noční můra
Whatever the ultimate economic effects of China ’ s first modest step towards floating its currency , one has to admire its strategic brilliance . Ať už budou konečné ekonomické důsledky prvního skromného krůčku Číny směrem k uvolnění měny jakékoli , člověk musí obdivovat jeho strategickou brilanci
Whatever the outcome , for the West , Ahmadinejad ’ s victory means that everything related to Iran is set to become even hotter . Ať už jsou důsledky jakékoliv , pro Západ Ahmadínedžádovo vítězství znamená , že vše , co se týká Íránu , bude ještě žhavější
Whatever we are worrying about in 50 years , this will surely be near the bottom of the list . Ať už nás bude za 50 let trápit cokoliv , tato otázka bude bezpochyby figurovat na konci seznamu
Whatever the eventual outcome , the status quo is untenable . Ať bude konečný výsledek jakýkoli , status quo je neudržitelný
Whatever the result of the Hainan incident , China and the US will continue to have disputes . Nehledě na výsledek hainanského incidentu , Čína a USA budou pokračovat ve svých rozržkách
Whatever traditional benefit remains would not be enough to live on ; retirees would be at the mercy of the markets for the bulk of their income . Ať už se z tradičních dávek zachová cokoliv , na živobytí by to nepostačovalo ; penzisté by s větší částí svých příjmů byli vydáni na milost a nemilost trhům
Whatever one calls it , it is a problem . Ať už však tomu člověk říká jakkoliv , problém to je
Whatever their other benefits , the low rates we see around the world now hardly amount to insurance against future drops in asset prices . Ať už jsou jejich další výhody jakékoliv , nízké sazby , jež v současnosti pozorujeme po celém světě , stěží představují pojistku proti budoucím propadům cen aktiv
Whatever Happened to Wage Insurance ? Co se to stalo s pojištěním mezd ?
Whatever is necessary in order for markets to function efficiently should be considered essential . Zásadní je také to , bez čeho by trhy nemohly efektivně fungovat
Whatever US courts say about it , abducting people all over the world , locking them up for years without establishing that they are guilty of anything , and subjecting them to harsh and abusive treatment is a flagrant violation of international law . Ať už se k tomu americké soudy stavějí jakkoliv , unášet lidi z celého světa , zavírat je na dlouhé roky bez důkazu , že se čímkoliv provinili , a vystavovat je drsnému a krutému zacházení je flagrantním porušením mezinárodního práva
Whatever the case , for many Germans the capitalist allocation processes they are seeing make no sense . Ať tak či onak , pro mnoho Němců nedávají procesy kapitalistické alokace finančních zdrojů , jež pozorují , žádný smysl
Whatever one ' s attitude to these arrangements , the notion that a single country can exercise effective veto power seems inconsonant with basic democratic principles . Bez ohledu na to , kdo jaký zaujímá postoj k tomuto uspořádání , představa , že právo veta může účinně uplatňovat jediná země , je zjevně v rozporu se základními principy demokracie
Whatever the merits of a common currency , those in Europe deliberating about adopting the Euro should consider whether to tie their fortunes to an institutional arrangement whose flaws are increasingly apparent . Ať jsou přednosti společné měny jakékoliv , Evropané , kteří zvažují přijetí eura , by si měli promyslet , zda chtějí své osudy svázat s institucionálním uspořádáním , jehož chyby je stále více vidět
Whatever the case , American policy was not based on evidence . Ať je tomu jakkoliv , americká politika nebyla založena na důkazech
Whatever one thinks of the many concrete suggestions made by the Commission , this much is clear : we need a more inclusive debate about globalization , one in which more voices are heard , and in which there is more focus on the social dimensions of globalization . Ať si o četných konkrétních návrzích Výboru myslíme cokoliv , jedno je jasné : potřebujeme otevřenější debatu o globalizaci , v níž bude slyšet více hlasů a v níž bude kladeno více důrazu na sociální dimenze globalizace
Whatever America ’ s motive , it later wisely decided to join the UN effort . Ať už byly důvody Ameriky jakékoliv , později se rozumně rozhodla připojit se k úsilí OSN
Whatever face - saving measures are taken , the meeting in Hong Kong in mid - December to wrap up the current Development Round of world trade talks will almost surely fail the only test that matters : whether such an agreement promotes the poorest countries ’ development . Ať už bude proveden jakýkoli pokus o zakrytí ostudy , schůzka v Hongkongu , která má v půli prosince uzavřít současné Rozvojové kolo rozhovorů o světovém obchodu , v jediném testu , na němž záleží , téměř určitě neobstojí : totiž zda vzniklá dohoda prosazuje rozvoj nejchudších zemí
Whatever the economics , taking this route may be harder today than ever before : with so many developing countries becoming vibrant democracies , electorates may punish governments that accept what is widely viewed as another unfair trade agreement . Ba toto rozhodování může být těžší než kdy dřív : vzhledem k tomu , že mnoho rozvojových zemí se stává fungujícími demokraciemi , voliči mohou potrestat vlády , které akceptují to , co se všeobecně považuje za další nefér obchodní dohodu
Whatever the reason for the observed positive cross - country correlation between income and democracy , it should not be confused with causality . Ať už je příčina přímé úměry mezi příjmy a demokracií , již pozorujeme napříč státy , jakákoli , neměli bychom si ji plést s kauzalitou
Whatever the motivation , their power lies not in suppressing the madness of violent categorization , but in transfiguring it in the name of a new kind of common world . Ať je motivace jakákoliv , jejich moc neleží v potlačování bláznivé násilné kategorizace , ale v přeměně tohoto násilí ve jménu nového druhu pospolitého světa
Whatever one says or does , they may be unable to see themselves as part of a larger sovereign people . Ať už někdo řekne či udělá cokoliv , tyto skupiny nedokážou samy sebe chápat jako součást většího svrchovaného celku
Whatever happened to the European Union ’ s Lisbon Strategy ? Co se stalo s Lisabonskou strategií Evropské unie ?
Whatever the exchange rate regime , fixed or floating , which a country adopts it is surely unwise to promote or even allow net import of foreign capital in such transient liquid form as developing markets have done over the course of this decade . Ale by zcela iluzorní předpokládat , že bankovní problémy přinesly zkázu Japonska , či že jejich vyřešení obnoví prosperitu
Whatever path is chosen , in a tragedy tears and death inevitably follow . Ať už si zvolíme jakoukoliv cestu , při tragédii nevyhnutelně následují slzy a smrt
Whatever may happen , I as the people ' s loyal servant am with them all the way . Ať už se ale stane cokoli , já , jakožto věrný služebník lidu , jsem vsím svým konáním s lidem své země
Whatever affects one European directly , affects all indirectly . Cokoli se dotkne jednoho Evropana přímo , dotkne se ostatních nepřímo
Whatever the truth behind Chen ’ s fall , and despite the widening corruption probe of other senior government officials , data and evidence recently released by the government and multilateral institutions suggest that the authorities are fighting a rearguard battle against a rising tide of graft . Ať už je pravda o Čchenově pádu jakákoliv a navzdory stále větší pozornosti , které se v souvislosti s korupcí dostává dalším významným vládním činitelům , data a důkazy , jež nedávno zveřejnila vláda a multilaterální instituce , svědčí o tom , že úřady svádějí proti sílícímu přílivu korupce nerovný boj
Whatever one thinks about the war in Iraq , the US presence there has helped Lebanon to ward off Syrian efforts to reverse its withdrawal , as well as Arab efforts to compel the Lebanese to compromise with a regime that loathes Lebanese sovereignty . Ať už si člověk myslí o válce v Iráku cokoliv , americká přítomnost v této zemi pomohla Libanonu odrazit syrskou snahu o zrušení stahování , stejně jako snahu arabských zemí donutit Libanonce ke kompromisu s režimem , jemuž se příčí libanonská svrchovanost
Whatever the outcome , the choice of Lebanon ’ s next president will emerge from a political maelstrom – one that he will almost certainly be powerless to allay . Ať už bude výsledek jakýkoliv , příští prezident Libanonu vzejde z politické smršti – z takové , kterou on sám téměř jistě nebude schopen utišit
Whatever I said or did, I didn´t mean it. Cokoli jsem řekl nebo udělal, nemyslel jsem to vážně.

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
whatever adverbin any case whatever the case may be sometimes used interjectionally to suggest the unimportance of a decision between alternatives
whatever adjectiveof any kind at all used after the substantive it modifies with any or with an expressed or implied negative
whatever PronounwHAT 1a(1) used to express astonishment or perplexity

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Sinclair Lewis Whatever poet, orator or sage may say of it, old age is still old age.
Phyllis Diller Whatever you may look like, marry a man your own age - as your beauty fades, so will his eyesight.
Rosa Parks Whatever my individual desires were to be free, I was not alone. There were many others who felt the same way.
Benjamin Franklin Whatever is begun in anger ends in shame.
Jim Rohn Whatever good things we build end up building us.
Phyllis Diller Whatever you may look like, marry a man your own age - as your beauty fades, so will his eyesight.
Christina Aguilera Whatever I do, it's my business. It's not my job to parent America.
Elia Kazan Whatever hysteria exists is inflamed by mystery, suspicion and secrecy. Hard and exact facts will cool it.
William Samuel Johnson Whatever enlarges hope will also exalt courage.
Annette Funicello Whatever dreams I have wished have come true.
Michelle Williams Whatever education I got was from experience and reading. But I also realize I wouldn't pass my friend's sixth-grade class.
Brian Tracy Whatever you dwell on in the conscious grows in your experience.
Rachael Ray Whatever it is you want to do, take a job in that field. You will learn by experience and, slow and steady, you'll get it done!
Michelle Williams Whatever education I got was from experience and reading. But I also realize I wouldn't pass my friend's sixth-grade class.
William James Whatever universe a professor believes in must at any rate be a universe that lends itself to lengthy discourse. A universe definable in two sentences is something for which the professorial intellect has no use. No faith in anything of that cheap kind!
Sade Adu Whatever I'm doing, I'm in that moment and I'm doing it. The rest of the world's lost. If I'm cooking some food or making soup, I want it to be lovely. If not, what's the point of doing it?
Alexander Meiklejohn Whatever the immediate gains and losses, the dangers to our safety arising from political suppression are always greater than the dangers to the safety resulting from political freedom. Suppression is always foolish. Freedom is always wise.
George Orwell Whatever is funny is subversive, every joke is ultimately a custard pie... a dirty joke is a sort of mental rebellion.
Herodotus Whatever comes from God is impossible for a man to turn back.
Martin Luther Whatever your heart clings to and confides in, that is really your God.
Elvis Presley Whatever I will become will be what God has chosen for me.
John Stuart Mill Whatever crushes individuality is despotism, by whatever name it may be called and whether it professes to be enforcing the will of God or the injunctions of men.
Buddha Whatever words we utter should be chosen with care for people will hear them and be influenced by them for good or ill.
Abraham Lincoln Whatever you are, be a good one.
Friedrich Nietzsche Whatever is done for love always occurs beyond good and evil.
Jim Rohn Whatever good things we build end up building us.
Marcus Aurelius Whatever the universal nature assigns to any man at any time is for the good of that man at that time.
P. J. O'Rourke Whatever it is that the government does, sensible Americans would prefer that the government does it to somebody else. This is the idea behind foreign policy.
Michael Bloomberg Whatever you may think of the proposed mosque and community center, lost in the heat of the debate has been a basic question: Should government attempt to deny private citizens the right to build a house of worship on private property based on their particular religion?
Daniel Webster Whatever government is not a government of laws, is a despotism, let it be called what it may.
Charles Dickens Whatever I have tried to do in life, I have tried with all my heart to do it well whatever I have devoted myself to, I have devoted myself completely in great aims and in small I have always thoroughly been in earnest.
Martin Heidegger Whatever can be noted historically can be found within history.
Arthur Henderson Whatever we do or fail to do will influence the course of history.
Dennis Prager Whatever feminists may say about their only advocating choices, everyone knows the truth: Feminism regards work outside the home as more elevating, honorable, and personally productive than full-time mothering and making a home.
Garth Brooks Whatever I do, I hope it's quality, I hope it's something that's class.
E. B. White Whatever else an American believes or disbelieves about himself, he is absolutely sure he has a sense of humor.
Simone Weil Whatever debases the intelligence degrades the entire human being.
James Rouse Whatever ought to be, can be.
Helen Frankenthaler Whatever the medium, there is the difficulty, challenge, fascination and often productive clumsiness of learning a new method: the wonderful puzzles and problems of translating with new materials.
Martin Luther King, Jr. Whatever your life's work is, do it well. A man should do his job so well that the living, the dead, and the unborn could do it no better.
John Wooden Whatever you do in life, surround yourself with smart people who'll argue with you.
Emily Bronte Whatever our souls are made of, his and mine are the same.
Friedrich Nietzsche Whatever is done for love always occurs beyond good and evil.
Daniel Webster Whatever makes men good Christians, makes them good citizens.
Plato Whatever deceives men seems to produce a magical enchantment.
Charlotte Whitton Whatever women do, they must do twice as well as men to be half as good. Luckily, this is not difficult.
Marcus Aurelius Whatever the universal nature assigns to any man at any time is for the good of that man at that time.
Thomas Aquinas Whatever is received is received according to the nature of the recipient.
Sarah Ban Breathnach Whatever we are waiting for - peace of mind, contentment, grace, the inner awareness of simple abundance - it will surely come to us, but only when we are ready to receive it with an open and grateful heart.
John Major Whatever efforts for peace President Gorbachev had in mind, they were pretty substantially undercut very swiftly by Saddam Hussein.
George Saunders Whatever your supposed politics are - left, right - if you put it in a human connection, most people will rise to the occasion and feel the human pain in a way that they might not if it was presented in a more conceptual way.
James Buchan Whatever else it was, Adolf Hitler's short-lived regime was also a colossal industrial process by which the wealth and productive power of much of Europe was wrenched from its normal purposes and converted into a machine for killing.
Anita Diament Whatever your relationship is to your sacred tradition in the West, you have some relationship to the Bible if only through the names of the characters.
Michael Bloomberg Whatever you may think of the proposed mosque and community center, lost in the heat of the debate has been a basic question: Should government attempt to deny private citizens the right to build a house of worship on private property based on their particular religion?
Steven Yeun Whatever I lack in size and strength and speed, I kind of make up for in being grittier. When it comes to something like basketball I'm definitely not the best guy on the court, but I love elbowing and pushing people out or boxing them out.
Bernie Mac Whatever success I've had, I always like to top it.
Marcus Aurelius Whatever the universal nature assigns to any man at any time is for the good of that man at that time.
Orlando Bloom Whatever happens in life is fine - just trust in that.
Walt Whitman Whatever satisfies the soul is truth.
Dennis Prager Whatever feminists may say about their only advocating choices, everyone knows the truth: Feminism regards work outside the home as more elevating, honorable, and personally productive than full-time mothering and making a home.
John Wooden Whatever you do in life, surround yourself with smart people who'll argue with you.
Charlotte Whitton Whatever women do, they must do twice as well as men to be half as good. Luckily, this is not difficult.
Martin Luther King, Jr. Whatever your life's work is, do it well. A man should do his job so well that the living, the dead, and the unborn could do it no better.
P. T. Barnum Whatever you do, do it with all your might. Work at it, early and late, in season and out of season, not leaving a stone unturned, and never deferring for a single hour that which can be done just as well now.
Robert Teeter Whatever he does should be seen as working at the Presidency and if he goes to Colorado for Christmas, it should be for a minimum amount of time, the family tradition and family get-together aspect emphasized, and it be seen as a working vacation.