Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

no


In dictionary for phrase no was found total 10 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
no kdepak n:
no ne
no nijaký
no nikoli
no nikoliv
no žádná adj:
no žádný adj:
No Ne GB
No Žádný GB
No NO

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
no

Definition:

NoNot any; not one; none.
NoNay; not; not at all; not in any respect or degree; -- a word expressing negation, denial, or refusal. Before or after another negative, no is emphatic.
NoA refusal by use of the wordd no; a denial.
NoA negative vote; one who votes in the negative; as, to call for the ayes and noes; the noes have it.

Synonyms:

zero, none, nary, no more, nobelium, No, atomic number 102,
nobelium, No, atomic number 102, chemical element, element, negative,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 4
(adj) nary (similar term)|none (similar term)|zero (similar term)|all (antonym)|some (antonym)
(noun) negative (generic term)|yes (antonym)
(noun) nobelium|No|atomic number 102|chemical element (generic term)|element (generic term)
(adv) no more

Antonyms:

yes, Nothing antonyms found for term: no

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Nothing could be further from the truth . Nic nemůže být dále od pravdy
Nor can a weak , embattled , and disoriented Musharraf be expected to fight Islamic militancy effectively or bring political stability to Pakistan . Stejně tak nemůže slabý , obléhaný a dezorientovaný Mušaraf očekávat , že se mu podaří účinně bojovat s islámským ozbrojeným radikalismem nebo nastolit v Pákistánu politickou stabilitu
No deal would be sweet enough , even if it included the return of the Golan Heights . Žádná dohoda nemůže být dost sladká , ani kdyby zahrnovala navrácení Golanských výšin
No Serbian leader will agree to Kosovo ’ s independence , because nationalism remains the dominant political force in the country . Žádný srbský představitel nepřistoupí na nezávislost Kosova , poněvadž nacionalismus je i nadále převládající politickou silou v zemi
Northern Kosovo , now largely under Belgrade ’ s control , must not be partitioned off in all but name . Severní Kosovo , které je dnes do značné míry pod kontrolou Bělehradu , nesmí být fakticky přehrazeno
No realistic solution exists for Kosovo but independence . Pro Kosovo neexistuje žádné jiné realistické řešení než nezávislost
Now , at the eleventh hour , Russia is sticking to its obstructionist position , and its presidential election in March will likely reinforce anti - Western postures . Teď , v hodině jedenácté , Rusko na svém obstrukčním postoji lpí a tamní březnové prezidentské volby zřejmě protizápadní postoje ještě zesílí
Now is the time - with the world watching America fight to defend its values - for the worst excesses of its criminal justice system to be addressed . V době , kdy svět sleduje boj Američanů za své hodnoty , by měla být věnována pozornost alespoň nejzávažnějsím výstřednostem takového právního systému
None of this was acknowledged in Abbas ’ s announcement of the election ’ s postponement . V oznámení o odkladu voleb se však nic takového nepřipouštělo
No matter what happens the day after Israel ’ s final Gaza disengagement , one cannot escape the fact that Hamas ’ s military options have diminished greatly . Bez ohledu na to , co se stane den po konečném stažení Izraele z Gazy , nikdo nemůže pominout fakt , že vojenské možnosti Hamásu se podstatně zmenšily
Now , it will have to deal with a Palestinian society that is armed to the teeth , with poverty rates reaching 70 % and unemployment at 35 % . Teď se bude muset vypořádat s po zuby ozbrojenou palestinskou společností , mírou chudoby dosahující 70 % a nezaměstnaností na úrovni 35 %
Nonetheless , because of oil , they retained US support . Nicméně díky tomu , že disponovaly ropou , měly podporu USA
Note that the terrorist leaders are not the poor and uneducated , and that the usual suspects among countries that sponsor terrorism are not the poorest Arab states . Uvědomme si , že vůdci teroristů nejsou chudí a nevzdělaní lidé a že zeměmi podezřelými z financování a podpory terorismu nejsou nejchudsí arabské země
Not in Europe . Ne tak v Evropě
Notaries are another example of this phenomenon . Notáři jsou dalším příkladem tohoto fenoménu
Now look at Europe . Teď se podívejme na Evropu
Not so in Europe , where the interests of a company ' s employees and their unions often come before those of its shareholders . Jinak je tomu v Evropě , kde zájmy zaměstnanců firem a jejich odborů mají často přednost před zájmy akcionářů
Not surprisingly , the European right is beginning to use immigration as a tool to attack the welfare state . Není tedy překvapením , že evropská pravice začíná využívat téma imigrace jako prostředek boje proti sociálnímu státu
Now , it has returned to almost exactly its opening level . Dnes se vrátil téměř přesně na svou výchozí úroveň
Nobody had a clear idea why the Euro plummeted to almost $ 0 . 80 in its first year and a half of trading , and nobody could predict when it would recover . Nikdo přesně neví , proč euro v prvním roce své existence pokleslo na téměř 0, 80 USD a polovinu objemu obchodování , a nikdo nedokázal předpovědět , kdy se zotaví
None of that threatens Europe today . Dnes už Evropu nic takového neohrožuje
None of this should surprise anyone . To by však nemělo nikoho překvapovat
Notwithstanding Europe ' s labor unions , temporary jobs are starting to be accepted . Navzdory evropským odborovým svazům dostávají přechodná zaměstnání pomalu zelenou
Not surprisingly , those who adhere to such beliefs are more averse to redistribution and welfare , and evidence shows that in the US , those who express more anti - minority points of view are also more averse to redistribution and more likely to have less sympathy for the poor . Není nijak překvapivé , že lidé s podobným přesvědčením se ve větší míře stavějí proti přerozdělování a sociální péči , a získané důkazy naznačují , že v USA se lidé zaujímající více „ protimenšinové postoje rovněž stavějí záporněji k přerozdělování a s vyšší pravděpodobností budou mít menší soucit s chudými
Not to worry : the European welfare state will remain more generous than the stingy American one , but it may become more manageable and less intrusive . Přitom se není čeho bát : evropský sociální stát zůstane štědřejší než lakomý systém americký , ale mohl by se stát zvládnutelnějším a méně dotěrným
Nothing comes easy in this world : if the Union cannot manage a multicultural society in Europe , then it ought to prepare itself for permanent stagnation . V tomto světě se nic nezískává lehko : nedokáže - li unie v Evropě zvládnout multikulturní společnost , pak by se měla připravit na trvalou stagnaci
Nor is that all . Ani to není všechno
Not surprisingly , elderly people cut consumption more . Není překvapením , že starší lidé snižují spotřebu více
No surprise , then , that financial markets are worried . Není tedy divu , že se finanční trhy netají svými obavami
Now , however , its built - in flaws are being revealed . Teď však vycházejí najevo jeho trhliny
No country likes to open its manufacturing dinosaurs to foreign competition . Žádná země nemá zájem na tom , aby otevírala své výrobní dinosaury zahraniční konkurenci
No War , No Famine Žádná válka , žádný hlad
No matter how controversial examples of democratic excess are , however , they do not change the overall picture . Bez ohledu na spornost příkladů demokratických krajností to ovšem na celkové situaci nic nemění
Now we recognize that there are no limits . Leč nyní připouštíme , že žádné meze neexistují
No doubt , Palme reflected the spirit of his times . Není pochyb o tom , že Palme odrážel ducha své doby
No other organization is held in such respect as the United Nations . Žádná organizace není chována v takové úctě jako Organizace spojených národů
Not since Dag Hammarskjöld has a UN leader been as acclaimed as Annan . Od dob Daga Hammarskjölda nebyl žádný šéf OSN tak velebený jako Annan
No one should be surprised by the UN ' s inaction , because only the year before it had demonstrated utter incompetence in facing the fastest genocide in history - the slaughter of 800,000 Tutsis and moderate Hutus in Rwanda in just 100 days . Nečinnost OSN by nikoho neměla překvapovat , protože pouhý rok předtím prokázala naprostou neschopnost , když čelila nejrychlejší genocidě v dějinách - vyvraždění 800 tisíc Tutsiů a umírněných Hutuů ve Rwandě během pouhých 100 dní
Nor can he possibly excuse himself by saying that no warnings were given , or that he lacked resources , or that he did not have the international position to intervene . Nemůže se vymluvit ani na to , že nebyl varován , že se mu nedostávalo prostředků či že nebyl v takové mezinárodní pozici , aby mohl zakročit
Now , despite the recent revelations about briberies in the UN ' s oil - for - food program for Iraq , the world is clamoring to entrust Annan with the future of more than 20 million Iraqis who survived Saddam Hussein ' s depraved dictatorship . Navzdory nedávným odhalením ohledně úplatků v programu OSN ropa za potraviny pro Irák , se svět dnes dožaduje toho , aby byla Annanovi svěřena budoucnost více než 20 milionů Iráčanů , kteří přežili zvrácenou diktaturu Saddáma Husajna
Now this bragging has become the EU ' s ideology . Teď se tohle chvástání stalo ideologií EU
Now the Holocaust ' s victims - and their children and grandchildren - are supposedly doing to others what was done to them . Oběti holocaustu - a jejich děti a vnuci - dnes prý dělají jiným totéž , co bylo provedeno jim
Now we see – though the lifting of the Union ’ s arms embargo may now be delayed thanks to US pressure and Chinese aggressiveness – that the European Union has become merely a tool for corruption when France and China draw up joint action plans . Nyní vidíme – přestože zrušení zbrojního embarga bude díky tlaku USA a čínské agresivitě odloženo – , že Evropská unie se stala pouhým nástrojem korupce , když Francie a Čína koncipují společné akční plány
Now it may be European arms in the hands of the Chinese that will be aimed at American troops protecting a democracy with 23 million inhabitants ( in other words , as many people as in all the Nordic countries combined ) . Nyní to možná budou evropské zbraně v rukou Číňanů , které budou namířeny proti americkým jednotkám bránícím demokracii s 23 miliony obyvatel ( což se rovná počtu obyvatel všech severských zemí )
No matter how great the outcry against the death sentences imposed on adulterous women , Sharia law cannot be wished away here . Nehledě na to , jak silný je nesouhlas s tresty smrti pro cizoložné ženy , právo šaría v Nigérii nelze zrušit
North Korea ' s relations with America are also at a new low water mark . Pod bodem mrazu jsou rovněž severokorejské vztahy s USA
Nothing came of that visit . Z návštěvy nevzešlo vůbec nic
Now America is asking that North Korea accept International Atomic Energy Agency inspection on its nuclear sites . Teď Amerika Severní Koreu žádá , aby přistoupila na inspekci Mezinárodní agentury pro jadernou energii na jejích jaderných základnách
North Korea must also soon declare whether or not it will continue its declared moratorium on testing ballistic missile in early 2003 . Severní Korea musí kromě toho v brzké době prohlásit , zda bude po roce 2003 pokračovat v deklarovaném moratoriu na testování balistických střel
North Korea ' s decision to expel UN atomic energy inspectors is but another reason to view Roh Moo Hyun ' s election as South Korea ' s president two weeks ago as an historical watershed . Rozhodnutí Severní Koreje vyhostit ze země inspektory OSN pro atomovou energii je jedním z mnoha důvodů , proč bychom dva týdny starou volbu Ro Mu - hjona novým jihokorejským prezidentem měli vnímat jako historický milník
Not only does North Korea show little interest in holding another session of the six - party talks that the Bush administration and the other participants are calling for ; it now wants to ban the Japanese from participating . Nejenže dává Severní Korea najevo pramalý zájem o uspořádání dalšího kola šestistranných rozhovorů , po němž volá Bushova administrativa i další účastníci , ale nyní chce také z těchto rozhovorů vyloučit Japonsko
Not to do so would mean to renege on political commitments and to severely damage the EU ' s credibility in the world . Neučinit tak by znamenalo porušit politické závazky a vážně poškodit důvěryhodnost EU ve světě
Nowadays , however , the establishment is named after a popular Soviet borscht - western ( or “ eastern ” ) filmed in 1969 and set in Central Asia during the 1919 Civil War . Dnes je ovšem zařízení pojmenováno podle populárního sovětského borščového westernu ( či „ easternu “ ) natočeného v roce 1969 , který se odehrává ve Střední Asii během občanské války roku 1919
No doubt , this case will attract the Russian and international press . Případ bezpochyby upoutá pozornost ruského i mezinárodního tisku
No matter what causes any one crisis , it is now necessary to discuss the euro ’ s fate without doomsday overtones . Nehledě na důvody , jež stojí za tou či onou krizí , je nyní potřeba hovořit o osudu eura bez přídechu osudovosti
Nor do centralized fiscal policies have any real raison d ' être from a constitutional point of view . Centralizovaná daňová politika nemá opodstatnění ani z ústavního pohledu
Nonetheless , I understand the impulse to limit punishment in order that society heal and rebuild . Chápu však podněty vedoucí k omezení takových trestů proto , aby se společnost mohla zacelit a obnovit
No more secure guarantee for the protection of human rights exists than a heightened , collective moral awareness within society to defend every person ’ s dignity . Neexistuje jistější záruka ochrany lidských práv , než když si společnost kolektivně a intenzivně uvědomí potřebu obrany důstojnosti každého jednotlivce
Not even the Bush administration expects these requirements to be met soon . Brzké naplnění těchto požadavků neočekává ani Bushova vláda
No one should be surprised , moreover , if Iraqi oil production suddenly stops altogether even under a democratic government . Nikoho by navíc nemělo překvapit ani to , kdyby i pod demokratickou vládou těžba irácké ropy náhle ustala
Normal financing is not forthcoming . Normální financování na obzoru není
None of these measures is sufficient in itself ; all raise their own problems . Žádné z těchto opatření samo o sobě nestačí ; všechna s sebou nesou jisté problémy
No matter what policy the Bush administration adopts , European reservations and doubts should be taken into account . Bez ohledu na to , jakou politiku Bushova administrativa nakonec přijme , neměla by ignorovat evropské výhrady a pochybnosti
Not many people realize it , but because of the patchwork of treaties from which today ' s European institutions arose , Europe is not a unitary entity ; indeed , the European Union and the European Community denote two different things . Málokdo si to uvědomuje , ale díky nepřebernému množství dohod , z nichž vzešly dnešní evropské instituce , není ,, Evropa jednolitý celek
No longer . I to už je minulostí
No government has the right to hide behind national sovereignty in order to violate the human rights or fundamental freedoms of its peoples . Žádná vláda nemá právo schovávat se za svoji národní suverenitu , aby mohla v klidu poškozovat lidská práva a základní svobody svých obyvatel
No estimate of the pure rate of time preference , even by those who believe in relatively strong discounting of the future , has ever approached 8 .5 % . Hodnotě 8,5 % se nikdy žádný odhad čisté míry časové preference nepřiblížil , ani u těch , kdo věří v relativně silné diskontování budoucnosti
Now everything has changed . Nyní je všechno jinak
Not a surprise , then , that the governors cannot mobilize popular support as federal authorities impose accountability standards on them . Není tudíž divu , že dnes , kdy jsou gubernátoři povinni federálním úřadům skládat účty , jejich schopnost mobilizovat lidovou podporu nezadržitelně klesá
No sensible person keeps money in a Russian bank . V ruské bance nikdo soudný žádné peníze nemá
Now he wants the car industry . Teď chce ještě automobilový průmysl
None of these forces is frightful , but each may stall reform for the next two years . Žádná z těchto sil nepředstavuje nepřekonatelnou překážku , přesto však mohou na příští dva roky proces reforem notně zpomalit
No less than 14 % of Swedish employees are currently registered as sick , double the number five years ago . V současnosti je celých 14 procent Svédů na nemocenské , což je jednou tolik než před pěti lety
None of these will benefit any participant . Nic z toho neprospěje žádnému z účastníků
No participant harmonized its customs with anybody else . Žádný z členů neharmonizoval svá cla s jiným státem
Now the four presidents propose an independent supranational commission for trade and tariffs in order to forge a common customs policy . Teď čtyři prezidenti navrhují nezávislou nadnárodní komisi pro obchod a cla , která by vypracovala společnou celní politiku
No CIS country would accept a Russian monopoly on the emission of a common currency , and without a central monopoly on the emission of money , a currency union cannot work . Žádná ze zemí SNS by nepřijala ruský monopol v oblasti emisí společné měny a bez centrálního monopolu na vydávání peněz nemůže měnová unie fungovat
None of them can afford to fool around with economic nonsense in their trade policy . Žádná ze zemí si nemůže dovolit zahrávat si v obchodní politice s ekonomickými nesmysly
Now he has antagonized all big businessmen ; he even refuses to meet them . Teď si všechny magnáty znepřátelil ; dokonce se s nimi odmítá setkat
None of the culprits has been sacked , while the editor of Izvestiya was sacked as a punishment for accurate reporting . Ač nebyl propuštěn jediný úředník , kvůli důslednému zpravodajství byl zbaven funkce šéfredaktor Izvěstijí
Nothing is done against the rampant corruption of the FSB . Obdobně platí , že nebyla učiněna žádná opatření proti přebujelé korupci v FSB
No doubt they want to dominate the new cabinet , and with their impressive executive and intellectual skills they are dispersed over all parties . Ti bezpochyby chtějí ovládnout nový kabinet a vzhledem ke svým impozantním řídicím a intelektuálním schopnostem jsou roztroušeni ve všech stranách
Nor has the old regime disappeared . Starý režim navíc stále nezmizel
None of the big public systems – education , health care , or the military – has been reformed , and the regime shows little interest in doing so . Žádná z velkých veřejných soustav – školství , zdravotnictví , armáda – nebyla reformována a režim prokazuje malý zájem tak učinit
Not surprisingly , all corruption indicators have been rising since Putin took over from Yeltsin , whereas they are falling in most post - communist countries . Nijak nepřekvapuje , že od doby , kdy Putin převzal moc po Jelcinovi , indikátory korupce rostou , zatímco ve většině postkomunistických zemích klesají
None of Putin ’ s KGB kingpins has been arrested or even demoted . Žádný z Putinových pohlavárů z KGB nebyl nikdy zatčen , ba ani degradován
Not surprisingly , inflation has shot up from 7 % last spring to 11 % currently , and may reach 15 % in the spring . Není divu , že inflace vyskočila ze 7 % na jaře na současných 11 % , přičemž příští rok na jaře může dosáhnout 15 %
No War of Civilizations Není to válka civilizací
Nor is it a response to the present violent deadlock in the Israeli - Palestinian negotiations : some of Osama bin Laden ’ s terrorist acts against American targets in the mid - 1990 ' s , it should be recalled , occurred at the height of the Israeli - Palestinian honeymoon that followed the Oslo agreements of l 993 . Není to ani reakce na dramatický mrtvý bod jednání mezi Izraelci a Palestinci : některé teroristické útoky Usámy bin Ládina v polovině 90 . let se totiž odehrály během izraelsko - palestinských „ líbánků “ po dohodách z Osla v roce 1993
No clear strategies now exist for how the war is to be waged . V této chvíli pro tento boj neexistuje žádná strategie
Now they have to go . Teď musí odejít
Nonetheless , the humanitarian issue remains . Humanitární aspekt nicméně přetrvává
Nor has Saddam ' s fall changed this fact : anti - US violence is not only an expression of anger at foreign occupation ; it is also a Sunni attempt to abort the establishment of a democratic order that would put them - - the historical masters - - in a subordinate position . Ani Saddámův pád tuto skutečnost nezměnil - protiamerické násilí není pouze projevem rozhořčení ze zahraniční okupace , ale také výrazem snahy sunnitů zhatit nastolení demokratického řádu , který by je - historické vládce - odsoudil do podřízeného postavení
Nor is federation an alternative - - as the terms of the federation itself become the bones of contention ( see Bosnia or Cyprus ) . Alternativu nenabízí ani federace , neboť předmětem sporu se v takových případech stávají podmínky jejího fungování ( viz Bosna nebo Kypr )
No imposed constitution , however elegant it may be , will be very helpful to Coalition forces when confronted with the type of mayhem seen in towns like Fallujah or Najjaf . Jakmile jsou koaliční síly nuceny čelit chaosu , jejž zažily ve městech jako Fallúdža a Nadžaf , žádná vynucená ústava , ať jakkoliv elegantní , jim mnoho nepomůže
No UN - sponsored refugee agency was established to help the refugees . Na pomoc uprchlíkům nebyla zřízena žádná agentura financovaná OSN
Not one incident of Greek Cypriot terrorism or violence against Turkish occupation has occurred in more than a quarter of a century . Za více než čtvrt století nedošlo na ostrově k jedinému případu terorismu nebo násilí proti turecké okupaci ze strany kyperských Řeků
Nothing like this has happened in any Arab country . Nic podobného se až dosud v žádné arabské zemi nestalo
Nobody , it appears , can put Humpty - Dumpty Iraq together again . Zdá se , že nikdo už nedokáže dát rozkřáplý irácký slepenec znovu dohromady
None of this happened . Nic z toho se nestalo
None of this augurs well for the future of what we should get used to calling “ the former Iraq . ” Tyto okolnosti nevěstí nic dobrého pro budoucnost celku , jemuž bychom si měli zvyknout říkat „ někdejší Irák “
No one can help them if they cannot come up with a coherent , consensual , and reasonably united leadership – what Abbas himself calls “ one law , one authority , one gun . ” Nikdo jim nepomůže , pokud nedokážou přijít se soudržným , konsensuálním a v rozumné míře jednotným vedením – s tím , čemu samotný Abbás říká „ jeden zákon , jedna autorita , jedna zbraň “
Nonetheless , political trials ( and war crime trials are always political trials ) must not only punish , but also teach . Avšak politické procesy ( a válečné procesy jsou vždy politické ) musí nejen trestat , ale i učit
Now it is humbled and the euro looks triumphant . Teď je pokořen a triumfuje euro
Nor is there much risk of large , future corrective price swings because all but a few prices are completely liberalized . Není zde navíc ani riziko velkých korektivních cenových výkyvů v budoucnosti , neboť téměř všechny ceny jsou dnes zcela liberalizované
Normal and aberrant behaviors for each species could be agreed upon institutionally and a list made available to all investigators . Bylo by možné projevy normálního a nenormálního chování u každého druhu institucionálně schválit a dát všem badatelům k dispozici jejich seznam
Nobody has ever accomplished this , but ITER may be able to try around 2030 – that is , if it solves the previous problem . To se zatím nikomu nepodařilo , ale ITER možná bude schopen se o to kolem roku 2030 pokusit – tedy pokud se vyřeší předchozí problém
No country can address these issues along . Žádná země nemůže k těmto problémům přistupovat osamoceně
No country knows better than Indonesia that free speech and a free press are proven indicators of democratic development , and that criminalizing journalists is an early symptom of authoritarianism . Žádná země neví lépe než Indonésie , že svoboda projevu a svoboda tisku jsou ověřenými ukazateli demokratického vývoje a že kriminalizace novinářů je raný příznak autoritářství
None will have a clear mandate , and any debate will be emasculated . Žádná z nich nebude mít jasný mandát a veškerá debata bude bez účinku
Not only are financial strains obviously more acute but social relationships and supports are more easily disrupted . Nejenže je tady mnohem vyšší finanční zátěž , ale také mezilidské vztahy a s nimi spojená psychická opora se zde narušují mnohem častěji
Nowadays , economic policy is so complex that it is not always clear what is good for a nation and what is not . Dnesní ekonomická politika je tak složitá , že nebývá vždy na první pohled patrné , co je pro zemi dobré a co ne
Nobel laureate Gary Becker disagrees . Nositel Nobelovy ceny Gary Becker s tímto názorem nesouhlasí
No jackboots are to be seen marching through Hong Kong ' s sleek shopping malls , but a distinct whiff of totalitarianism is in the air . Hongkongskými elegantními nákupními středisky žádné vojenské holínky asi pochodovat nebudou , přece je ale ve vzduchu cítit typický zápach totality
Now Hong Kong itself is undoing the system . Teď však tyto svobody ničí a ruší sám Hongkong
Nor is it at all clear to what degree the Iraqis retain a stake in the idea of a united Iraqi state worth fighting for . Není ani jasné , do jaké míry si Iráčané udrželi zájem o myšlenku jednotného iráckého státu , za nějž stojí za to bojovat
None of the Middle East ’ s problems has a military solution , and none can be solved through unilateral action . Žádný z problémů Středního východu nemá vojenské řešení a žádný nelze vyřešit jednostranným činem
Nor does he seem eager to open a rift with Israel by dragging its government to an international conference , the way his father did with Prime Minister Yitzhak Shamir in 1991 . Nezdá se ani , že by toužil vyvolat rozepři s Izraelem tím , že jeho vládu dovleče na mezinárodní konferenci , tak jak to učinil jeho otec s ministerským předsedou Jicchakem Šamirem v roce 1991
Not only are key issues such as Jerusalem and Palestinian refugees insoluble without an all - Arab consensus , but any country that is left out of the peace process is bound to persist in its role as a revolutionary power bent on regional destabilization . Nejenže klíčové otázky jako Jeruzalém a palestinští uprchlíci jsou bez celoarabského konsenzu neřešitelné , ale každá země , jež bude z mírového procesu vyloučena , nutně vytrvá v úloze revoluční mocnosti usilující o regionální destabilizaci
No longer an independent global power , yet unhappy with the London - Washington axis that Blair forged , Brown ’ s government continues to waffle in its commitment to a united Europe . Brownova vláda , která už není nezávislou globální mocností , ale z osy Londýn - Washington , již ukul Blair , není nadšená , ve věci svého závazku vůči sjednocené Evropě nadále mlží
Now incapable of intimidating anyone , Britain has opted for developing its potential to inspire . Za nynější neschopnosti kohokoli zastrašit se Británie rozhodla pro pěstování schopnosti inspirovat
Notwithstanding its many setbacks in recent years , the US remains the only power capable of leading a global strategy that consists in balancing soft and hard power . Navzdory mnoha zádrhelům v posledních letech USA zůstávají jedinou mocností schopnou vést globální strategii spočívající ve vyvažování měkké a tvrdé moci
Nor was Muammar Khaddafi ’ s decision to stop being an international pariah entirely unrelated to his concern to bequeath to his son a state that lives in peace with the world . Také rozhodnutí Muammara Kaddáfího skoncovat s rolí mezinárodního vyvrhele nebylo zcela bez spojitosti s jeho zájmem předat svému synovi stát , který žije s okolním světem v míru
Nor is the claim that Islam is intrinsically inimical to innovation viable , because Muslim civilization has contributed mightily to science and art throughout history . Udržitelné není ani tvrzení , že islám je z podstaty nepřátelský k inovaci , neboť muslimská civilizace v průběhu dějin obrovsky přispěla k vědě i umění
Nor is the Jewish state of Israel , where Messianic fanatics and religious nationalists have embraced a political theology that questions the very legitimacy of the democratic institutions , immune from this phenomenon . Vůči tomuto jevu není imunní ani židovský stát Izrael , kde si mesiánští fanatici a náboženští nacionalisté osvojili politickou teologii , která zpochybňuje samotnou legitimitu demokratických institucí
Not even the bizarre idea , reserved for the second stage , of a Palestinian state with “ temporary borders ” is enticing for the Palestinians . Ani podivná myšlenka palestinského státu s „ dočasnými hranicemi , “ vyhrazená pro druhou fázi , není pro Palestince lákavá
Nor could Israel , with its overwhelming technological advantage , defeat Hezbollah in Lebanon . Stejně tak nedokázal Izrael navzdory drtivé technologické převaze porazit v Libanonu Hizballáh
Nor does the return of the Taliban in Afghanistan six years after their overthrow now seen too far - fetched . Ostatně ani návrat Talibanu do Afghánistánu šest let po jeho svržení se dnes nezdá nikterak nereálný
Nothing reveals the decline of the United States in the region better than the contrast between America ’ s sober use of power in the first Gulf War in 1991 and the hubris and deceit of today ’ s Iraq war . Nic neodhaluje oslabení Spojených států v regionu lépe než kontrast mezi střízlivým americkým použitím moci v první válce v Zálivu roku 1991 a arogancí a podvodností dnešní irácké války
Nor is the gospel of democracy especially dear to America ’ s Arab allies , for the call to democratize has only emboldened the Islamists to challenge the incumbent elites for power . Srdci arabských spojenců Ameriky není právě blízké ani evangelium demokracie , neboť výzvy k demokratizaci pouze povzbudily islamisty ke zpochybňování stávajících mocenských elit
Now , not even Fatah , Arafat ’ s own party , can claim to be a coherent organization . Teď už ani Fatah , Arafátova vlastní strana , nemůže tvrdit , že je soudržnou organizací
Notwithstanding Israeli Prime Minister Ehud Olmert ’ s commendable gestures at Sharm el - Sheikh in 2007 , the summit ’ s achievements are bound to be short - lived . Navzdory chvályhodným gestům izraelského premiéra Ehuda Olmerta v Šarm aš - Šajchu roku 2007 jsou úspěchy summitu odsouzeny k rychlé pomíjivosti
No Israeli government will risk making a far - reaching peace offer to a Palestinian Authority whose rule is characterized by abdication and anarchy . Žádná izraelská vláda nebude riskovat dalekosáhlou mírovou nabídku palestinské samosprávě , jejíž vláda se vyznačuje abdikacemi a anarchií
Nothing less than a full - fledged peace agreement that meets the fundamental aspirations of Palestinian nationalism is likely to give him the popular legitimacy needed to confront the radicals . Nic menšího než plnokrevná mírová dohoda , která bude naplňovat základní tužby palestinského nacionalismu , Abbásovi pravděpodobně nezajistí lidovou legitimitu potřebnou ke střetu s radikály
Nor is it clear that the split within the Iranian elite between revolutionary purists and those with a merchant - class mentality would lead to regime change any time soon . Stejně tak není jasné , zda by rozkol mezi revolučními puristy a lidmi s kupeckou mentalitou uvnitř íránské elity vedl v dohledné době ke změně režimu
Not being a well - educated man Putin is , in full and deep sincerity , leading Russia toward the same disintegration that accompanied the collapse of the Soviet state . Putin , nikterak dobře vzdělaný muž , s naprostou a hlubokou upřímností vede Rusko k témuž rozkladu , jaký doprovázel rozpad sovětského státu
None is without difficulties and risks , but only engagement is compatible with liberal democracy . Ani jedna není prosta potíží a rizik , ale slučitelná s liberální demokracií je jedině angažovanost
No sooner did one intergovernmental conference produce a settlement than the wheels started turning to prepare for a successor conference and a successor settlement . Ještě dříve , než jedna mezivládní konference dospěla ke „ konsensu , začala se roztáčet kola příprav na následnou konferenci s následným konsensem
Normally cautious governments are positioning themselves now as if the future were around the corner . Obvykle obezřetné vlády dnes zaujímají postoj , jako by tato budoucnost byla za rohem
No one in his right mind can assume that something never achieved before , namely destroying a small number of warheads in flight , will happen over night . Ze tří zkoušek , jež do této chvíle proběhly , se jedna nezdařila téměř a dvě naprosto
Nobody can be sure that it will work either . Ale ani zde není jisté , zda tento plán bude fungovat
Normally , a US defense project in its infancy would not cause the excitement NMD generates . Za normálních okolností by americký obranný projekt v takto rané fázi nevyvolával tolik rozruchu , kolik ho je kolem programu NMD
No matter what decision Nato takes , containing the negative fall - out – in Russia or the Baltics – will not be easy . Negativní dopad obou možných rozhodnutí – buď pro Rusko nebo státy Pobaltí – nebude jednoduchý
No doubt special circumstances accompanied that vote , but the effort which the country ' s most respected and powerful politician expended in order to gain the backing of Germany ' s parliament ( as well as his coalition partners , the Greens ) should be a warning to other Western governments not to leave their publics behind as they engage in the tough , multi - year campaign against the planners and executors of international terrorism . Hlasování jistě provázely zvlástní okolnosti , ovsem snaha , jíž nejuznávanějsí a nejmocnějsí politik země vynaložil na získání podpory německého parlamentu ( a jeho koaličních partnerů , Strany zelených ) , by měla být varováním ostatním západním vládám , aby při účasti v náročné , dlouholeté kampani proti zosnovatelům a vykonavatelům mezinárodního terorismu nezapomínaly na svou veřejnost
Not if you are engaged in a serious war on terrorism . Tím spíše jde - li o vážně míněnou válku proti terorismu .
Not only does it tie America ' s Middle Eastern policy to the intransigence of Sharon and the death wish of Palestinian suicide bombers , it also weakens the international coalition against Al Qaeda . Nejen že americkou středovýchodní politiku klade na roveň Saronovy nesmiřitelnosti a sebevražedného pominutí palestinských atentátníků , ale spolu s tím oslabuje mezinárodní koalici proti organizaci al - Kajdá
Nor can it maintain an international coalition of states against Al Qaeda - type terror if its members are asked to subscribe to today ' s wider , vaguer goal . A pokud země , s nimiž bojuje proti mezinárodnímu terorismu , požádá , aby přijaly dnešní širší , vágnější cíl , nepodaří se jí udržet ani mezinárodní koalici
None of them is of a size that could upset the EU ' s current balance . Žádný z nich není rozlohou takový , aby dokázal vychýlit současnou rovnováhu EU
No doubt some of them will put the matter to a referendum that will leave the decision to the people , not just their parliaments . Některé státy záležitost bezpochyby předloží referendu a přenechají rozhodnutí lidem , nikoliv pouze parlamentu
Nothing would be worse - - for both Turkey and Europe - - than European governments wanting Turkey in but then failing to take their people along . Nic by nebylo horší - pro Turecko i pro Evropu - než situace , kdy by evropské vlády sice chtěly Turecko přijmout , ale nedokázaly by přesvědčit vlastní občany
Now , as Berlin and Riga suggest , power is returning as the trump card . Jak Berlín i Riga napovídají , trumfem se opět stává moc
Nor do European governments display any such urge . Ani evropské vlády neprojevují podobnou touhu
Nor will there be much progress on a matter dear to Berlin , namely Germany ’ s application to enter the UN Security Council as a permanent member . K významnějšímu pokroku nedojde ani u záležitosti drahé Berlínu , totiž německé žádosti o přijetí do Rady bezpečnosti OSN na pozici stálého člena
Nor will she abandon special relations with Russia , to which every German chancellor since Adenauer has attached major importance . Neupustí ani od zvláštních vztahů s Ruskem , jimž obzvláštní význam připisují všichni němečtí kancléři už od Adenauera
No international force will simply protect Israel from Hezbollah rockets while Israel continues its current strategy . Žádná mezinárodní jednotka nebude jednoduše chránit Izrael před raketami Hizballáhu , bude - li Izrael pokračovat ve své současné strategii
Nor does the usual argument for free trade apply . Stejně tak zde neplatí obvyklý argument volající po volném obchodu
Nonetheless , India ' s government collects income taxes amounting to only about 3 .7 % of GDP , about half that in South Korea and the other Asian tigers . Nicméně , indická vláda vybere daně z příjmu ve výši jen asi 3,7 % HDP , tedy asi polovinu oproti Jižní Koreji a dalším asijským tygrům
Nothing that the EU or its individual members can do would have as great an impact on reducing income inequality in Europe than eliminating national protectionist barriers to migration , movement of capital , and provision of services . Nic , co EU nebo její jednotlivé země mohou udělat , by na redukci příjmové nerovnosti v Evropě nemělo větší účinek než odstranění národních ochranných bariér , jež brání migraci , pohybu kapitálu a poskytování služeb
Nor are they subjected to the same rigorous toxicity studies as other pharmaceutical agents . Nepodléhají ani týmž přísným studiím toxicity jako jiné farmaceutické látky
Now in its eighth year , the almost obscene economic growth in the United States could be used to illustrate the inverse proposition . Dnes , ve svém osmém roce téměř obscénního hospodářského růstu , mohou být Spojené státy považovány za příklad země zcela opačných vyhlídek
Nothing seems able to shake them . Zdá se , že s nimi nic neotřese
Nowhere has this game of passing the blame been more visible than in the way EU governments have handled the deregulation of the product market . Nikde není tato hra na svalování viny patrnější než na způsobu , jakým vlády členských zemí EU přistupují k deregulaci trhu zboží
Not only may the future be less radiant , but the adjustments that will be required once reality sets in could set off a nastier recession and a more persistent slowing of the economy than anything predicted today . Nejenže budoucnost bude méně zářná , ale úpravy , jichž bude potřeba , až se dostaví realita , by navíc mohly vyvolat recesi mnohem nepříjemnější a zpomalení ekonomiky mnohem úpornější , než jak nás dnes straší i ty nejčernější předpovědi
Now , an inflation targeting system is being considered by a number of other countries that adopted flexible exchange rates . V současné době je systém stanovování inflačních cílů zvažován také v mnoha dalších zemích , které přijaly systém pevných směnných kursů
Nor is a targeted level in the money supply easy to calibrate due to instability in the demand for money , which is common in emerging markets . Stejně tak není snadné předem cílenou úroveň měnové nabídky dlouhodobě udržet , vzhledem k nestabilitě na straně poptávky po penězích , jež je všem nově se rozvíjejícím ekonomikám věru společná
Not everyone agrees . Ne všichni ovšem souhlasí
Nowadays , many scoff at that notion as too simplistic . Dnes se této představě mnozí vysmívají jako příliš zjednodušující
Nonetheless , we are at both the end and beginning of something remarkable . Přesto jsme jak na konci , tak na začátku čehosi pozoruhodného
Not so long ago , issues such as the environment , the balance of work versus leisure in daily life , and the role of marriage , abortion , and other family concerns were secondary political disputes , as politicians fought over who would receive what share of a nation ' s wealth . Není to tak dlouho , co otázky jako životní prostředí , rovnováha mezi prací a volným časem v každodenním životě a role manželství , potratů a další rodinné záležitosti tvořily druhořadé politické diskuse , neboť politici vedli bitvu o to , komu připadne větší díl národního bohatství
Now these issues define domestic political agendas . V současnosti tyto problémy tvoří jádro vnitropolitických agend
Not much has changed since accession talks began this October . Od zahájení přístupových rozhovorů letos v říjnu se mnoho nezměnilo
Nobody would have bet a single euro on such a prospect a few months ago . Ještě před několika měsíci by přitom na podobný vývoj nikdo nevsadil ani euro
No one knows her opinion on the Middle East , terrorism , nuclear deterrence , and international security . Nikdo nezná její názor na Blízký východ , terorismus , jaderné odstrašení a mezinárodní bezpečnost
Nothing prevents us from hoping that a fair and just peace can be achieved by then . Nic nám nebrání doufat , že se v této lhůtě lze dobrat k poctivému a spravedlivému míru
Now that Saddam Hussein has been captured , the world ' s attention has turned to his trial . Poté , co byl Saddám Husajn dopaden , se pozornost celého světa upřela na proces s ním
No less remarkable than the latest discoveries was the timing of their announcement , which came on the eve of a vote in the United States Congress to expand federal funding for research on embryonic stem cells created during in vitro fertilization ( but never implanted in a womb ) . Neméně pozoruhodné než tyto nedávné objevy bylo načasování jejich oznámení , k němuž došlo v předvečer hlasování v Kongresu Spojených států o navýšení federálních příspěvků na výzkum prováděný na embryonálních kmenových buňkách vzniklých při mimotělním oplodňování ( avšak nikdy nepřenesených do dělohy )
Not only does it work , but , above all , in some cases , it is the only way of moving forward . Nejenže funguje , ale především je to v některých případech jediná cesta vpřed
Notwithstanding this , most Canadians and Mexicans believe that cooperation in North America will proceed regardless of who is in office in Ottawa , Washington , or Mexico City . Navzdory tomu větsina Kanaďanů a Mexičanů věří , že spolupráce v rámci Severní Ameriky bude pokračovat bez ohledu na to , kdo úřaduje v Ottavě , Washingtonu či Mexico City
Not only are Canada and Mexico the US ' s first and second largest trading partners , but the three countries maintain a myriad of relationships - - in business , tourism , and culture - - that do not pass through their embassies or governments . Kanada a Mexiko nejsou jen prvním a druhým největsím obchodním partnerem USA - tyto tři země jsou propletené bezpočtem obchodních , turistických i kulturních vztahů , jež neprocházejí ambasádami ani vládami
North America has largely ignored the significance of ` ` common , ' ' preferring to focus on ` ` market . ' ' Severní Amerika z velké části přehlížela význam slova ,, společný ` ` a zaměřovala se raději na ,, trh ` `
Nowadays , when the EU concludes agreements with non - EU countries , it includes all sorts of stiff requirements in areas like human rights , non - proliferation , readmission of migrants , and terrorism . Když dnes EU uzavírá dohody s nečlenskými zeměmi , zařazuje do smluv rozličné přísné požadavky v oblastech , jako jsou lidská práva , nešíření jaderných zbraní , možnost návratu migrantů a terorismus
Non - committal multiculturalism has long kept the conservatism of Dutch Moroccans and Dutch Turks hidden from the public eye . Vyhýbavý multikulturalismus dlouho udržoval konzervatizmus holandských Maročanů a holandských Turků mimo střed veřejného zájmu
No one can stop Iran from threatening the Strait of Hormuz . Nikdo nemůže Íránu zabránit v ohrožování Hormuzského průlivu
Now , instead of waiting for Maliki to act , US forces appear poised to do the job themselves . Teď se však zdá , že se americké síly místo čekání , až začne konat Málikí , chystají odvést tuto práci samy
Nothing could be worse for Maliki than explicit authorization for attacks on Shi ’ a militias , and the near - term survival of his government is crucial if any progress is to be made on the political challenges facing all of Iraq ’ s factions . Nic by pro Málikího nemohlo být horší než výslovné oprávnění k útokům na šíitské milice a přežití jeho vlády pro nejbližší dobu je klíčové , má - li být dosaženo pokroku ohledně politických výzev , jimž čelí všechny irácké frakce
No one yet thinks that Chad is that country . Nikdo si ale nemyslí , že takovou zemí je zrovna Čad
Not in Ukraine , where the current prime minister , and Mr Yushchenko ' s leading rival for president , Viktor Yanukovich , has been twice convicted for violent crimes . Nikoliv na Ukrajině , kde byl současný ministerský předseda a Juščenkův hlavní rival v boji o post prezidenta , Viktor Janukovič , dvakrát usvědčen z násilných trestných činů
None of the ticks is known to carry Lyme Disease , which has never been reported in Costa Rica . U žádného z nich není známo , že by přenášelo lymeskou boreliózu , která se v Kostarice ještě nikdy nevyskytla
None succeeded . Ani jednou neuspěly
No papal visit to Moscow has taken place , however , because Russia ’ s Orthodox Church remains opposed . Přesto ale k žádné papežské návštěvě dosud nedošlo , protože ruská ortodoxní církev je stále proti
No one in authority in Russia , however , has ever repented for crimes committed against the country ’ s own people . Žádná ruská instituce však nikdy nevyjádřila lítost nad zločiny spáchanými proti vlastnímu národu země
Not to be outdone , Russia ' s foreign ministry joined the fray . Záhy byla odvolána návštěva kardinála Kaspera v Moskvě
No less a figure than Alexander Pushkin wrote in 1836 that “ Orthodoxy has always been persecuted by Catholic fanaticism … . Their missionaries cursed the Orthodox Church , with hypocrisy and threats tried to recruit into Catholicism not only ordinary people but Orthodox priests as well . ” Samotný Alexandr Puškin v roce 1836 napsal , že \„ pravoslaví bylo vždy pronásledováno katolickým fanatismem … Jejich misionáři proklínali pravoslavnou církev a přetvářkou a hrozbami se snažili zverbovat ke katolicismu nejen obyčejné lidi , ale i pravoslavné kněží . “
Non - performing loans acted as a break on growth , as in Japan , or required adjustment measures that incite recession . Prodělečné úvěry působily jako brzda ekonomického růstu , jako například v Japonsku , či vyžadovaly protiopatření , která by vyvolala recesi
Non - Chinese are often surprised and not a little outraged to find out that Hitler still inspires a type of fascinated awe in places such as Taiwan . Lidé nečínského původu jsou často překvapeni a nemálo pobouřeni , když zjistí , že Hitler stále vyvolává jakousi úctu na místech jako je Taiwan
No Islamist armies are about to march into Europe – indeed , most victims of Revolutionary Islamism live in the Middle East , not in Europe – and Ahmadinejad , his nasty rhetoric notwithstanding , does not have a fraction of Hitler ’ s power . Žádná islamistická armáda se nechystá vpochodovat do Evropy – většina obětí revolučního islamismu žije na Středním východě , nikoli v Evropě – a Ahmadínedžád , navzdory své odporné rétorice , nemá ani zlomek Hitlerovy moci
Nor does faith have to be in a supernatural being . Ba věřit lze nejen v nadpřirozenou bytost
Now that she is a permanent US resident , the Dutch government no longer wants to pay for her protection . Dnes , kdy trvale žije v USA , nechce nizozemská vláda dál platit za její ochranu
Nor is it a sign of creeping authoritarianism . Nejde ani o projev plíživého autoritářství
Now , under President Roh Moo - hyun , a new Truth and Reconciliation Law has not only stimulated a thorough airing of historical grievances , but has also led to a hunt for past collaborators . Dnes , za prezidenta Ro Mu - hjona , nový zákon o pravdě a usmíření nejenže podnítil důkladné provětrání historických křivd , ale vedl také k honu na bývalé kolaboranty
No economy keeps growing at the same pace forever . Žádná ekonomika neroste týmž tempem napořád
Notwithstanding his call to ban the Koran , Wilders and his admirers claim to believe in unfettered free speech as a Western birthright . Nehledě na výzvu k zákazu koránu Wilders a jeho obdivovatelé tvrdí , že věří v nespoutanou svobodu projevu jakožto v nezadatelné západní právo
No criticism of Islam , however offensive , should ever be hampered by political correctness . Žádnou kritiku islámu , jakkoliv urážlivou , by prý nikdy neměla spoutávat politická korektnost
Nothing good ever came from that . Z toho nikdy nic dobrého nevzešlo
Nominated to the Commission by the Italian Government , I was compelled to withdraw because of some allegedly homophobic remarks I was said to have made before the European Parliament ’ s Committee on Civil Liberties , Justice , and Home Affairs . Do komise mě jmenovala italská vláda , ale svou kandidaturu jsem byl nucen stáhnout kvůli homofobním poznámkám , které jsem údajně pronesl před výborem pro občanská práva , spravedlnost a domácí záležitosti Evropského parlamentu
Now that the dust from that dispute has settled , and with a new Commission in place , it is time to ask what lessons can be drawn from this affair . Nyní , když se již usadil prach tohoto sporu a byla složena komise nová , je načase se zeptat , jaká ponaučení si lze z této aféry vzít
Nor did I did introduce the issue of homosexuality into the debate over my appointment . Stejně tak jsem nevnesl do debaty o svém jmenování otázku homosexuality
Now it seems that , according to the committee that rejected my nomination , adhering to the principles of most Christian churches is a cause for such a “ moral ” disqualification . Nyní se zdá , že podle výboru , který mou nominaci odmítl , je dodržování zásad většiny křesťanských církví důvodem pro takovouto \„ morální “ diskvalifikaci
No system can give everyone everything they need . Žádný model totiž nemůže poskytnout každému vše , co potřebuje
Notwithstanding the fixed exchange rate , which limited monetary growth to that of the bank ' s dollar reserves , he argued that economic recovery required an expansionary credit policy . Cavallo bez ohledu na fixní směnný kurz , díky němuž se měnový růst týkal jen dolarových rezerv centrální banky , zastával názor , že ekonomické zotavení si žádá expanzivní úvěrovou politiku
Now , painfully , Colombians have learned that doing nothing costs even more than reforming , which makes it much more likely that Colombians will choose to persevere in reinventing and restoring their country . Nyní jsou Kolumbijci bolestně poučeni , že nečinnost nakonec stojí mnohem víc , než reformy , a vypadá to , že tentokrát si Kolumbijci pravděpodobně zvolí cestu pokračování reforem a restaurace své země
Not unlike 19 th Century Poland ' s doomed , romantic uprisings against Tsarist Russia , most European observers viewed the country ' s religious vitality under communism as anachronistic , if not reactionary . Nikoliv bez podobnosti se zatracovanými romantickými povstáními Poláků proti carskému Rusku v 19 . století pokládala větsina evropských pozorovatelů životní sílu náboženství v komunistickém Polsku za anachronickou , ne - li přímo reakcionářskou
Nor was Serbia guilty of complicity , because , though it exercised considerable influence over Mladic and his people , it did not know , at the moment when the genocide was taking place that such a crime was being committed . Stejně tak se Srbsko neprovinilo spolupachatelstvím , protože sice mělo na Mladiče a jeho lidi značný vliv , ale v době páchání genocidy nevědělo , že se takový zločin odehrává
Nowadays , it is associations such as Amnesty International and Hands Off Cain that push states to abolish capital punishment . Dnes jsou to sdružení typu Amnesty International nebo Hands Off Cain , která tlačí státy ke zrušení trestu smrti
Nonetheless the challenges he faces are enormous . Přesto se bude potýkat s obrovskými problémy
Not only is it not New Labor ; it is not even like the French , Spanish , or Chilean Socialist Parties , or Brazil ’ s Workers ’ Party . Nejenže to není \„ nová Labour “ , ale nepodobá se ani socialistickým stranám ve Francii , Španělsku nebo Chile či brazilské Dělnické straně
None of these indispensable and long - postponed reforms will convince López Obrador ’ s followers that the end of poverty and inequality in Mexico is around the corner . Žádná z těchto nepostradatelných a dlouho odkládaných reforem nepřesvědčí stoupence Lópeze Obradora , že konec chudoby a nerovnosti v Mexiku je již za dveřmi
Not since the 1960 ’ s had Mexico undergone ten consecutive years of economic stability , low inflation , low interest rates , a stable currency , and constant , though mediocre growth . Mexiko už od 60 . let nezažilo obdobných deset po sobě jdoucích let ekonomické stability , nízké inflace i úrokových sazeb , stabilní měny a vytrvalého , třebaže nevýrazného růstu
Nor is Calderón finding it easy to negotiate with the PRI , failing to build a coalition government , which he has repeatedly proclaimed as the solution to the gridlock that has cursed Mexico since 1997 . Calderón rovněž zjišťuje , že není snadné se dohodnout s PRI , takže nedokáže sestavit koaliční vládu , kterou opakovaně označoval za řešení zatuhnutí politiky , jež je prokletím Mexika už od roku 1997
Now , the same people who certified that last year ’ s vote was free and fair , and that Calderón had indeed won , are being fired for exactly that reason . Lidé , kteří dosvědčili , že loňské hlasování bylo svobodné a spravedlivé a že jeho vítězem se stal skutečně Calderón , jsou nyní z téhož důvodu propouštěni
None of these cases are identical to the others ; they include varying degrees of danger , harm , or reconciliation . Žádný z těchto případů není totožný s jiným ; všechny obsahují různý stupeň rizika , škod či usmíření
No immigration deal is feasible north of the border without addressing security matters ; south of the border , there is no conceivable Mexican cooperation on border security or on a Temporary Workers Program if immigration reform ignores the nearly five million Mexican citizens without papers currently living in the US . Na sever od hranice není žádná dohoda o imigraci možná bez vyřešení bezpečnostních otázek ; na jih od hranice nelze očekávat mexickou spolupráci na programu pro přechodně zaměstnané , bude - li reforma přistěhovalectví ignorovat bezmála pět milionů mexických občanů , kteří v USA v současnosti žijí bez dokladů
Now , with the election of Evo Morales , the main source of Petrobras ’ s natural gas has suddenly been nationalized . Po zvolení Eva Moralese byl teď hlavní zdroj zemního plynu pro Petrobras nenadále znárodněn
Nor does Morales ’ s rhetoric help : accusing the United States of attempting to assassinate him , as he did last week , does not endear him to the elites of a country that has signed a free - trade agreement with the US and whose president will be visiting Washington soon . Moralesova rétorika také není právě ku pomoci : obviňováním Spojených států , že se na něj pokoušejí provést atentát , jak učinil minulý týden , si nijak nezískává oblibu elit země , jež s USA podepsala dohodu o volném obchodu a jejíž prezidentka brzy navštíví Washington
Nowadays , it relies more on psychological coercion and control than on discrimination or physical constraints . Dnes už se více spoléhá na psychologický nátlak a kontrolu než na diskriminaci a fyzické omezování
No news is not necessarily good news for Hong Kong . Pro Hongkong žádné zprávy nejsou nutně dobré zprávy
None of this is surprising , because Taiwan ' s society is evenly and deeply polarized . To není nikterak překvapivé , jelikož tchajwanská společnost je rovnoměrně a hluboce polarizována
Not only did China denounce the referendum as provocative , but so did the US President George W . Referendum však neodsoudila jako provokativní pouze Čína , ale i prezident Spojených států George W . Bush
Nowadays , such boasts are heard far less frequently . Dnes je podobné vychloubání slyšet stále méně často
Not only are India ' s economic failures more obvious , in comparison to Asia ' s revived economic juggernauts ; so , too , are the failures of its political system . Nejenže je na pozadí mohutného ekonomického oživení v Asii patrnější hospodářský nezdar Indie , ale najevo vychází i selhání jejího politického systému
Nowhere was this perhaps more evident than in Gujarat in the west and Tamil Nadu in the south , where the two chief ministers ran singularly virulent campaigns against the Italian ' bahu ' ( wife ) . Zřejmě nikde nebyla tato tendence patrnější než ve státech Gudžarát na západě a Tamilnádu na jihu země , kde dva hlavní ministři vedli kromobyčejně zlovolnou kampaň proti italské \„ bahu \ ( manželce )
Now Indonesia ’ s President Wahid faces possible impeachment ; so , too , may Taiwan ’ s president . Obžalobě ze zneužití pravomoci nyní čelí prezident Indonésie Wahíd ; totéž hrozí tchajwanskému prezidentu
Nor are institutions the same as laws on paper . Ani instituce nejsou totéž , co psané zákony
No surprise , then , that during the last presidential election , the publication of a European Commission report claiming France ' s economic rank among European countries had fallen from 3 rd to 10 th place in the span of ten years caused soul searching and controversy . Nepřekvapí proto , že zveřejnění zprávy Evropské komise , podle níž úroveň francouzské ekonomiky ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi klesla během deseti let ze třetího na desáté místo , vyvolalo v době posledních prezidentských voleb sebezpytování a polemiku
Not included is the cost of other improvements needed to encourage children to attend school , such as meals , tuition subsidies , and more effective , dynamic , and knowledgeable teachers . Započítány nejsou náklady na další zlepšení potřebná k podnícení zájmu dětí o školní docházku , jako jsou stravování , dotace školného a efektivnější , dynamičtější a znalejší učitelé
Nor does this include the cost of improving national governments ’ capacity to collect data and to implement and oversee educational reforms . Stejně tak nejsou zahrnuty náklady na zlepšení schopnosti národních vlád shromažďovat data , zavádět vzdělávací reformy a dohlížet na ně
None of these tasks is possible without supplementing the funding already provided by developing countries . Žádný z těchto úkolů není možné splnit bez navýšení financí , které dnes poskytují rozvojové země
No surprise , then , that many EU citizens refuse , or at least hesitate , to embrace the European cause . Není potom divu , že mnozí občané EU odmítají vzít evropskou věc za svou anebo přinejmenším váhají
Nor is this straitjacket of regulations the best way to equip free market economies to compete if parts of it are not implemented by existing member states themselves . Tato svěrací kazajka předpisů není navíc zrovna nejvhodnějším nástrojem rozvoje konkurence na volných trzích v nových východoevropských ekonomikách , pokud se některými jejich částmi neřídí dokonce ani stávající členské země
No compromise , no modus vivendi , no peaceful co - existence is possible . Není možný žádný kompromis , žádné modus vivendi , žádné mírové spolužití
Now , it seems that the tide has turned against him . Nyní se ale zdá , že se osud proti němu obrátil
Not only does each mistrust the other , but each tries to deceive each other as much as they can . Dochází pak nejen k tomu , že nikdo nikomu nedůvěřuje , ale také , že se každý snaží každého oklamat a podvést , jak jen zmůže
None of this happened and Romanians feel betrayed . Nic z toho se nestalo a Rumunové se cítí zrazeni
No . Ne
None of this , however , made any difference in people ’ s daily lives - indeed , the Kosovo war and sanctions on Serbia knocked 1 - 2 % off Romania ’ s GDP last year . Nic z toho však nijak neovlivnilo běžný život občana – spíše naopak : díky válce v Kosovu a sankcím uvaleným na Srbsko byl hrubý domácí produkt Rumunska nižší o jedno až dvě procenta
No matter how inconsistent such attitudes appear to be , they remain widespread and cannot be overlooked , because they suggest that people here conceive of NATO as a protective umbrella , not something to which they must contribute . Nehledě na rozkolísanost těchto postojů je jedno jisté : jsou široce rozšířené a nelze je ignorovat , poněvadž svědčí o tom , že Rumuni NATO vnímají jako ochranný deštník , ne jako něco , do čeho by měli sami nějak přispívat
No Romanian government can neglect these standards . Tyto normy nemůže žádná rumunská vláda brát na lehkou váhu
No EU government will want to invite into the club an administration that contains Romania ' s far uglier version of Le Pen and Haider . Žádná vláda členské země EU nebude chtít přizvat do klubu administrativu obsahující mnohem ošklivější rumunskou verzi Le Pena a Haidera
Not to help us , of course – at least not to help the city that contains armies of feral dogs , making it appear at times like a ghost town in a Sergio Leone cowboy movie . Ale ne proto , aby pomohl nám , lidem – ani proto , aby pomohl městu , kterým bloudí armáda zdivočelých psů , takže často vypadá jako město duchů z kovbojky Sergia Leoneho . Kdepak
No , Brigitte Bardot – we still anticipate the arrival of Gerard Depardieu any day now – and other celebrities , people unable to shed a tear for our unwanted orphans or for the mass poverty left behind by Ceausecu , fly into Bucharest ( undoubtedly by first class ) to protect the wild dogs and denounce our mayor . Slavná BB – Gérard Dépardieu musí přijet každým dnem – a další celebrity tohoto světa , lidé neschopní uronit slzu pro nechtěné sirotky nebo masovou chudobu , kterou za sebou nechal Ceaušescu , přilétají do Bukurešti ( nepochybně první třídou ) , aby ochránili její divoké psy a házeli špínu na jejího starostu
Nonetheless , a community must and should assume and share its burdens . Společnost by nicméně měla a musí vzít na bedra všechna svá břemena a sdílet je
Now it is up to the government to use the judicial system to impose the rule of law . Teď je na vládě , aby soudní systém využila k prosazení právního řádu
Nor does uncritical reporting by the media . Stejně jako k němu nepřispívají nekritické články ve sdělovacích prostředcích
Not surprisingly , Microsoft ’ s competitors cheered the Commission throughout the entire investigation and appeal . Těžko někoho překvapí , že během celého šetření a odvolacího řízení pěli konkurenti Microsoftu na komisi ódy
Nothing , indeed , resisted the psychoanalytic exegesis . Psychoanalytické exegezi se neubránilo vesměs nic
No science can completely explicate human nature : all the sciences , even the most exact , are partial endeavors . Všechny vědecké disciplíny , i ty nejexaktnější , jsou jen dílčím snažením
Nor are the apparent exceptions proof to the contrary . Ani zdánlivé výjimky nesvědčí o opaku
Nor did he mean the newspaper and television commentators and pundits whose writings provide the background music to politics . Nešlo mu ani o komentátory novin a televizí nebo o učence , jejichž spisy tvoří hudební kulisu politiky
None of it has been very successful . Ani v jednom příliš neuspěla
Not everyone subscribed to this theory , but it was the West ' s strongest political force for several decades . Ne všichni s touto teorií souhlasili , ale i tak šlo po několik desetiletí o nejsilnější politickou sílu na Západě
Nor is it only bombs that add to life ' s general uncertainties . Všeobecnou životní nejistotu ovšem nezesilují jen bomby
No sooner is an upturn announced than it falters . Sotva je oznámen vzestup , už ekonomika stagnuje
Non - aggressive demonstrations of difference - including Islamic headscarves worn by students or teachers in largely Christian countries - should be bearable . Neagresivní projevy odlišnosti - včetně islámských šátků nošených studentkami či učitelkami na převážně křesťanských školách - by měly být snesitelné
Not so long ago , Germans and other Continental Europeans pointed to America ' s \ working poor , \ as well as to the sorry state of public services in Britain , as defects that supposedly reflected the inevitable price Anglo - Saxon countries must pay for their ruthless form of capitalism . Není to tak dávno , co Němci i obyvatelé dalších zemí kontinentální Evropy poukazovali na americké \„ chudé pracující \ a také na žalostný stav veřejných služeb ve Velké Británii jako na nedostatky , které podle nich představovaly nevyhnutelnou cenu , již musí anglosaské země platit za svou nelítostnou formu kapitalismu
No one has yet managed this process , not even the Anglo Saxons . Při tomto procesu zatím nikdo neuspěl , dokonce ani anglosaské země
Now the state has given rise to its own vested , privileged interests which can only be broken by a new combination of public guarantees and private provisions . Nyní dal sám stát vzniknout svým vlastním privilegovaným zájmům , které bude možné odstranit zase jen novou kombinací veřejné záruky a soukromého poskytování
No one has yet found a name for this new version of the \ separate but equal \ doctrine that some of us fought so hard against in the 1960 ' s : separate private lives in a common public space that is equal for all . Nikdo ještě nenašel jméno pro tuto novou podobu doktríny \„ odloučenosti , ale rovnosti \ , proti níž někteří z nás s takovým nasazením bojovali v 60 . letech : oddělené soukromé životy ve společném veřejném prostoru , který patří rovným dílem všem
Not in Britain , nor among Britain ’ s partners . V Británii ani mezi britskými partnery nikoliv
No one is surprised to see grey - haired people dancing and singing and petting . Nikoho nepřekvapí , když uvidí prošedivělé lidi tančit , zpívat a mazlit se
None of this is new , nor will it be changed by an election . Nic z toho není novinkou a volby na tom nic nezmění
Not so long ago , there was jubilation that the free world and its values had prevailed in the Cold War . Není to tak dávno , co se ozýval jásot , že ve studené válce získal navrch svobodný svět a jeho hodnoty
Now , even the fundamental right of a liberal order , free speech , is under pressure . A pod tlakem se dnes ocitá i základní právo liberálního uspořádání , totiž právo na svobodu projevu
Nowadays , we worry about incitement ­ – using free speech to provoke violence . Dnes nám dělá starosti štvaní – zneužívání svobodného projevu k provokování násilí
No one in a more established democratic state is surprised if one ’ s own side does not win . V zavedenějším demokratickém státě nikoho nepřekvapí , když jeho strana nezvítězí
Now he is clearly hamstrung not only by the Democratic opposition , but also , and perhaps more so , by the succession struggles within his own party . Teď jej ochromuje nejen demokratická opozice , ale rovněž , a snad ještě silněji , bitky o následnictví v jeho vlastní straně
Not everyone will consider the underlying assumption of this analysis compelling . Ne každý bude považovat elementární předpoklad této analýzy za přesvědčivý
Nor are they tied to narrow projects and the project groups formed around them . Nejsou rovněž vázáni k úzkým projektům a projektovým skupinám vytvořeným kolem nich
Nor is there any sign that political ideology has made a return among ordinary people . Stejně tak neexistují žádné náznaky , že by mezi obyčejnými lidmi našla odezvu politická ideologie
Nowadays the two largest parties can rarely hope to muster two - thirds of the popular vote . Dvě největší strany mohou dnes jen málokdy doufat , že společně nashromáždí dvě třetiny odevzdaných hlasů
Not infrequently they have to form a “ grand coalition . ” Nezřídka dokonce musí utvořit \„ velkou koalici “
Not long ago , one might have concluded that , at least in Europe , there were no taboos left . Není tomu dlouho , co člověk mohl soudit , že přinejmenším v Evropě už nezůstávají žádná tabu
Not all democracies were as strict as France in their formal secularism but all were secular : the law is made by the sovereign people and not by some superhuman being or agency . Ne všechny demokracie uplatňovaly formální sekularismus tak striktně jako Francie , ale všechny byly sekulární : zákony vytvářejí suverénní lidé , ne nějaká nadpřirozená bytost či instituce
Not infrequently this has been helped by explicit policies . Nezřídka jim k tomu dopomáhá neskrývaná politika
No one , man or woman , can today aspire to setting the tone of public discourse without recognizing that politics is no longer only a man ’ s game . Nikdo , muž ani žena , se dnes nemůže ucházet o možnost nastolovat tón veřejné rozpravy , aniž by uznal , že politika již není pouze mužská záležitost
Notwithstanding powerful adversaries both within and outside parliament , for a crucial period political leaders can take determined , decisive action that is regarded as legitimate in the sense that public support outweighs opposition . Nehledě na silný odpor uvnitř parlamentu i mimo něj , mohli oba politici ve své době jednat rozhodně , odhodlaně a především legitimně v tom smyslu , že podpora veřejnosti má větší slovo než opozice
Now , however , the miseries of expanding the number of university students without adequate public finance have invaded Britain as well . Dnes už ovšem neštěstí zvyšování počtu vysokoškolských studentů bez odpovídajících veřejných financí opanovalo i Británii
Not much , it is clear , can be gained from increased taxation . Je jasné , že zvýšení daní mnoho přinést nemůže
No doubt Prodi hopes that the candidate countries of Central and Eastern Europe can join as soon as possible . Není divu , když Prodi doufá , že se kandidátské země střední a východní Evropy budou moci připojit co možno nejdříve
No one shall be condemned to the death penalty , or executed . ” Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti anebo popraven . “
No matter how the cake is sliced , the political leverage of any one member is bound to be less in an EU of 25 - 30 members than in one of 15 ; this loss of leverage is unavoidable , structural and permanent . Bez ohledu na to , jak se bude společný koláč krájet , je nasnadě , že možnost politického působení kteréhokoli člena bude mensí v unii o pětadvaceti až třiceti členech než v unii o dnesních patnácti členech
Not all of these reasons are admirable : during the Cold War some European allies became accustomed to freeloading on America ; some were double freeloaders by choosing neutrality . Ne všechny tyto důvody jsou ušlechtilé : v průběhu studené války se někteří evropští spojenci naučili na Americe přiživovat ; jiné země se přiživovaly dvojnásob , když se obrnily neutralitou
No doubt a key factor behind Le Pen ' s breakthrough is popular anxiety - especially among the old , the unemployed and the unskilled - about globalization and its pressures for change . Není pochyb o tom , že za Le Penovým úspěchem stojí obavy voličů - zvlášť starých , nezaměstnaných a nekvalifikovaných - z globalizace a jejího tlaku ke změně
Not a word . Ani slovo
No one has any idea how to run a Union of 25 or more member states - - not even in terms of basic logistics , starting with the geometric escalation in translation requirements . Nikdo netuší , jak řídit unii pětadvaceti nebo více členských států - a to dokonce ani na úrovni základní logistiky , která začíná geometrickým nárůstem potřeby překladů
No EU government , however , yet seems prepared to face this . Zdá se ovšem , že žádná vláda EU zatím není připravena to přijmout
No doubt they would prefer the government to tell them the truth first . Bezpochyby by uvítali , kdyby jim vláda nejprve řekla pravdu
Not so . Není tomu tak
None of the leading members of the Union will be interested in Britain ’ s views on this question . Žádného z předních členů Unie nebudou zajímat názory Británie na tuto otázku
Not only has he kept Britain out of the single European currency over the past four years , he made it clear during the election campaign that he does not expect the UK to join the Euro during the next five years either . Nejenže Británii v posledních čtyřech letech držel mimo jednotnou evropskou měnu , ale také dal během své předvolební kampaně najevo , že vstup Spojeného království do eurozóny neočekává ani v příštích pěti letech
Not only is the Duma now likely to be a puppet parliament , as was the Supreme Soviet ; it may “ democratically ” stamp out hints of real democracy in Russia . Nejenže Duma bude teď zřejmě loutkový parlament , podobně jako byl Nejvyšší sovět ; bude dokonce schopna “ demokraticky ” zlikvidovat všechny náznaky pravé demokracie v Rusku
Now it ' s \ pay back \ time , when the world lectures America about how to fix its no - longer - perfect economy . Teď nastal čas odplaty , kdy svět může kázat Americe , jak napravit její už ne tak dokonalou ekonomiku
No surprise , then , that bosses who couldn ' t legitimately show the market strong profits cooked the books , often with the help of their supposedly independent accountants . Není tedy divu , že šéfové , kteří nedokázali podle zákona ukázat trhu silné zisky , falšovali účetnictví - často s pomocí svých údajně nezávislých účetních
No one considers how to put further downward pressure on the economy by raising tax rates and cutting back on spending programs . Nikdo neuvažuje nad tím , jak dále strhávat ekonomiku do hlubin prostřednictvím zvysování daňových sazeb a seskrtávání výdajů
Nor is it even a fiscal discipline issue . Nejedná se ani o věc fiskální disciplíny
Northern European countries - - particularly Germany and the Netherlands - - prided themselves on traditionally maintaining moderate debt - to - GDP ratios and relatively low interest rates . Severoevropské země - obzvlástě Německo a Nizozemsko - se pysnily tím , že tradičně udržují umírněný poměr mezi zadlužením a HDP a relativně nízké úrokové sazby
No one in this supposedly conservative administration had ever heard of Machiavelli ' s 500 - year - old warning not to trust exiles ? Nikdo z této údajně konzervativní vlády dosud neslyšel o Machiavelliho pět set let starém varování , že nesmíme věřit exulantům ?
No surprise , then , that the Democratic Party has now picked up the protectionist baton . Není tedy divu , že se nyní protekcionářského obušku chopila také Demokratická strana
Now there are none . Dnes tu žádná taková není
Now we look back at a decade during which the American economy has grown at an average rate of 3 .4 % per year . Dnes se ohlížíme za desetiletím , v němž americká ekonomika rostla průměrným tempem 3,4 % ročně
Northwestern University economist Robert Gordon points out several interesting features of America ' s GDP that should give cheerleaders of the US model and critics of Europe cause for greater circumspection . Ekonom Robert Gordon z Northwestern University poukazuje na několik zajímavých rysů amerického HDP , které by měly vést halasné zastánce amerického modelu a kritiky evropské cesty k větší obezřetnosti
Not even real GDP growth at a sustained annual rate of 4 % is sufficient to increase the share of American adults who have jobs . Na posílení podílu těch dospělých Američanů , kteří mají práci , není dostatečné ani 4 % trvalé roční tempo růstu reálného HDP
Now the world of 2050 will not be a paradise . Nicméně , svět roku 2050 nebude ráj
Now things are very different . Dnes jsou poměry zcela jiné
No doubt , we live today in an extraordinarily unequal world . Je nepochybné , že dnes žijeme ve světě mimořádné nerovnosti
Now , though , it looks like I may finally be right – or at least right to worry , if not to panic . Teď to ovšem vypadá , že bych nakonec přece jen mohl mít pravdu – nebo že alespoň bylo správné vyjadřovat znepokojení , ne - li zděšení
Now , with serious congestion slowing traffic in major cities to a crawl , the land gradient in housing prices is steep once again . Vzhledem k současné přehlcenosti , jež ve velkoměstech zpomaluje dopravu až do šnečího tempa , je gradient umístění parcely u cen bydlení opět strmý
None of these three factors was obvious in 1996 ( although there were signs of the first and inklings of the third for those smart or lucky enough to read them ) . V roce 1996 žádný z těchto faktorů nebyl zřetelný ( třebaže pro ty , kdo měli dost důvtipu nebo štěstí , aby si je dokázali vyložit , tu byly náznaky prvního a předtuchy třetího )
Not even America ’ s IBM – which prides itself on stability – wants to take the risk of offering defined - benefit schemes . Riziko dávkově definovaných plánů na sebe nechce brát ani americká IBM , která si na stabilitě zakládá
Not yet . Zatím ne
Nor should we worry a great deal that some people are richer than others . Taktéž bychom se neměli příliš znepokojovat tím , že někteří lidé jsou movitější než jiní
Nominal bonds are not well hedged against inflation , and , over the long run , assets that are claims to cash without effective control are highly vulnerable to financial vultures . Nominální dluhopisy nejsou právě dobře zajištěné proti inflaci a aktiva , jež jsou nárokem na peněžní výplatu bez účinné kontroly , jsou v dlouhodobém výhledu silně náchylná k proměně v potravu finančních supů
Nor do I see any evidence at all in favor of the third explanation . Nevidím důkazy ani ve prospěch třetího vysvětlení
Nowadays , the banking system is much larger than the set of institutions formally called “ banks ” that are intensively regulated by central banks and treasuries . Dnes je bankovní soustava mnohem širší než okruh institucí formálně nazývaných \„ banky , “ které jsou přísně regulované centrálními bankami a ministerstvy financí
Now that the dollar has dropped 43 % from its high against the euro , the process of global financial rebalancing is seriously underway . Dnes , kdy americký dolar ztratil 43 % ze svého maxima vůči euru , probíhá mohutný proces globálního finančního vyvažování
No other country is capable of picking up the slack if America ' s economy remains soft . Žádná jiná země nebude schopná promazat stroj světové ekonomiky , začne - li americké hospodářství skřípat
Nor are emerging markets yet large enough to play a meaningful role in the balance of total global demand . A nově vznikající trhy nejsou ještě dostatečně velké , aby hrály významnější roli v bilanci světové poptávky
Now consider fiscal policy . Zvažme i fiskální politiku
Not without reason . Není to neopodstatněné
Not every developing country can grow rich by making and exporting computer chips , or plastic toys , or bananas . Ne každá rozvojová země může zbohatnout výrobou a vývozem počítačových čipů , plastových hraček nebo banánů
Nothing is more likely to strengthen nationalism and turn it to violence than a sense that one ' s own homeland is being exploited - kept poor and powerless - by other nations to satisfy their own selfish interests . Nic neposílí nacionalismus silněji a nic jej nepromění v násilí určitěji než pocit , že ostatní národy mou zemi zneužívají a drží ji v chudobě a bezmoci , aby uspokojovaly své vlastní sobecké zájmy
No matter how easy and convenient , it makes no sense to think of Africa as a single unit , not as an economic concept , nor as a political or cultural one . Uvažovat o Africe jako o jednom celku - ekonomickém , politickém či kulturním - je nesmysl , i když je to možná jednodušší a pohodlnější
Now , Turkish Cypriots confront a new injustice , this time at the hands of the European Union , which is considering granting membership to the Greek - controlled section of Cyprus . Nyní čelí turečtí Kypřané další nespravedlnosti , tentokrát zosnované Evropskou unií , která uvažuje o udělení členství řecké části naší ostrovní země
Nor can one party alone claim to be the legitimate government of Cyprus A stejně tak nemá jedna strana právo tvrdit , že představuje legitimní vládu Kyperské republiky
No doubt the challenge for Europe of integrating a large Turkey , bordering on the Middle East , is great . Integrace Turecka , velké země sousedící se Středním východem , je pro Evropu bezpochyby velkou výzvou
None of these advances will occur , however , without a change in attitude . Žádný z těchto vědeckých úspěchů se ale nestane beze změny přístupu k vědě jako takové
Now , imagine a computer technology that eventually approaches these limits . Představme si výpočetní techniku , která se jednou k těmto hranicím přiblíží
No one disputes that quantum phenomena , if they could be harnessed , would revolutionize information processing , enabling ways of computing that no existing computer , even in principle , would be capable of duplicating . Není sporu o tom , že kdybychom kvantové jevy dokázali spoutat a využít , doslo by v informačních technologiích k revoluci
No other branch of physics involves such wide - ranging interaction between theory , experiment , technology , and philosophy . Žádné jiné odvětví fyziky se nezaobírá vzájemným působením teorie , experimentu , technologie a filozofie tak obsáhle jako právě kvantová fyzika
No other field of scientific research holds more promising implications for our understanding of the universe . Není zkrátka jiného vědního oboru , jenž by měl na nase budoucí poznávání a chápání světa a vesmíru větsí a významnějsí dopad
Nor can democracy be advanced if authoritarian regimes are supported simultaneously merely because - like Saddam Hussein ' s Iraq - they are secular and anti - Islamist . Stejně tak nelze pokročit při zavádění demokracie , budou - li současně podporovány autoritářské režimy pouze proto - jako v případě Iráku Saddáma Husajna - , že jsou sekulární a protiislamistické
None of these tasks can be achieved without serious reflection about political Islam . Žádný z těchto úkolů nelze splnit bez seriózní úvahy o politickém islámu
Not only anti - Europeans rejected the constitution ; far from it . Ústavu neodmítli pouze antievropané ; ani zdaleka ne
Now political Islam can no longer be contained , because democracy cannot be built by driving underground parties that have a strong social base , as was tragically demonstrated in Algeria 15 years ago . Dnes už politický islám nelze potlačovat , neboť demokracii není možné budovat zaháněním stran , jež mají silnou společenskou základnu , do ilegality , jak se před 15 lety tragicky ukázalo v Alžírsku
Now the project is buried under the weight of America ’ s inability to protect Lebanon ’ s fragile democracy and Palestine ’ s democratic experiment . Nyní je tento projekt pohřben pod tíhou americké neschopnosti ochránit křehkou demokracii v Libanonu a demokratický experiment v Palestině
No one knew . To nikdo nevěděl
Now , as then , a change of boundaries without the consent of all concerned parties would not only violate international law , but could also lead to violence . Dnes stejně jako tehdy by změna hranic bez souhlasu všech zúčastněných stran nejen porušovala mezinárodní právo , ale mohla by také vést k násilí
Nor will any other great power . Ani žádná jiná velká mocnost
None of this helps Milosevic and his Socialist Party in opinion polls . V průzkumech veřejného mínění ale nic z toho Milosevičovi a jeho Socialistické straně nepomáhá
Not since Archduke Franz Ferdinand ' s assassination has a murder shaken Belgrade as much as the killing of Serbian Premier Zoran Djindjic . Od atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda neotřásla žádná násilná smrt Bělehradem tolik jako vražda srbského premiéra Zorana Djindjiče
Now , it is feared , organized crime will intimidate his less talented successors . Teď se množí obavy , že jeho méně talentované nástupce budou zastrašovat organizované zločinecké skupiny
Now it is easy to give speeches about the need to control markets , the need to create demand , the merits of using the State to achieve better economic outcomes . Nyní je celkem snadné veřejně hovořit o potřebě kontroly a řízení trhů , o potřebě vytvořit poptávku i pravidla využívání státu k dosažení lepších hospodářských výsledků
No government has an interest in fomenting an obviously bad situation . Žádná vláda přece nemá zájem podporovat evidentně špatné podmínky
Nor is there much crisis potential in Western Europe in a shootout between socialist governments and a near - deaf central bank . A ani v Západní Evropě není potenciální krize nijak aktuální , přes přestřelky mezi socialistickými vládami a netečnou centrální bankou
No recession , no meltdown will result , but a very serious jolt to world capital markets will take place , especially on the periphery , where the lack of stabilization and reform is covered up by capital inflows . To neznamená , že by nastala nějaká recese nebo pokles , dojde jen k velmi vážnému otřesu na světových trzích , zejména na perifériích , kde je nedostatek stabilizace a reforem skryt za přísunem kapitálu
Now is a time for radical moves . A tak nastal čas k radikálním krokům
No one can say how deep the changes will go , nor how fast they will shift Europe into the fast lane . Nikdo není schopen říci , jak hluboko změny povedou , ani jak daleko posunou Evropu kupředu
No day passes without major headlines of big mergers in Europe ; Germany is ablaze as its mammoth corporations are performing mating rites . Není dne , kdy by se v novinách neobjevily velké titulky ohlašující nějakou novou fůzi v Evropě ; Německo je v jednom ohni , jak jeho mamutí korporace předvádějí různé předsvatební rituální tanečky
No ! Such claims are vastly overstated , the beginnings are relatively minor — privatizing telecoms is accomplished in every third world country and does not make them rich overnight ; getting on the Internet is routine from Bolivia to China . Rozhodně ne ! Taková tvrzení by byla opravdu zveličená , neboť počátky jsou relativně nedůležité – k privatizaci telekomů došlo v každé zemi třetího světa a nikterak tyto země přes noc nezbohatly ; stejně tak je Internet běžnou záležitostí od Bolívie po Čínu
No chance of a regulatory revolution here . Zde nemá žádná regulatorní revoluce šanci
Normally , crisis brings the legitimacy needed for dramatic moves , but Europe is not in crisis ; hence the slow pace of progress . Za normálních okolností krize přinášejí potřebnou legitimitu všem dramatickým krokům a změnám , ovšem Evropa není v krizi ; proto tak pomalé tempo pokroku
Nothing better could happen to Europe than just this discussion ; perhaps it generates the kind of shock that propels more ambitious changes forward . Evropě se nemůže stát nic lepšího , než že se podaří nastartovat tuto diskusi ; třebaže vyvolá svého druhu šok , jenž popožene další náročné změny kupředu
Not surprisingly , the Chavez economic team is a group of off - center players with agendas far from stabilization and keen on social engineering with Marxist twists . Není náhodou , že Chávezův tým ekonomických poradců se skládá z lidí nadšených společenským zřízením s nádechem marxismu , jejichž rady jsou jakékoli stabilizaci na hony vzdáleny
Now demonstrators are massing in Washington against the IMF and World Bank . Nyní se demonstranti a bojovníci proti MMF a Světové bance ( SB ) srocují ve Washingtonu
Now everything looks different . Nyní je vše jinak
Not so this time . Tentokrát naštěstí ne
No other way exists for Mexico to secure these benefits anytime soon . Má - li Mexiko zájem na těchto výhodách , neexistuje pro něj jiná cesta
Nor is there any sign of stress in the US - the long predicted \ giant sucking sound as jobs go South \ never happened . Ani na americké straně není vidět žádných známek neklidu – dlouho předvídaný \„ obrovský odliv pracovních míst na Jih “ se totiž nekonal
No country can borrow forever or at least at very high rates . Žádná země si nemůže totiž půjčovat donekonečna či na velmi vysoké úroky
Not only does an economy suffer by having fewer jobs than it might with more user - friendly entry conditions , it also suffers the burden of paying for and enduring a bureaucracy . Nejenže pak ekonomie trpí nedostatkem pracovních příležitostí , jež by v případě vstřícnějších okolností byl mnohem méně významný , ale zároveň skomírá pod tíhou nákladů spojených s udržováním byrokracie
Nonsense . To je nesmysl
Not only is it bad economic strategy to criminalize business formation and operation by pushing it underground , the fact is that a lot of businesses simply won ’ t come into existence , not even in the informal sector . Byla by to tuze špatná hospodářská strategie , která by chtěla kriminalizovat vznik a provoz firem tím , že je donutí k fungování v podzemí ; nehledě na to , že valná většina firem by tímto způsobem ani nevznikla , a to ani v neformálním sektoru
No surprise that more than half of the most respected companies are American . Nepřekvapí , že více než polovina nejváženějších firem světa je amerických
Not the End of the World as We Know It To není konec světa , jak ho známe
No period of expansion in the US has ever just fizzled out . Žádné období expanze ve Spojených státech neztratilo páru a nevyšumělo jen tak
Nothing is fundamentally wrong with America ’ s economy ; nothing , at least , to which a recession is the answer . S americkou ekonomikou se neděje nic zásadně špatného ; rozhodně ne natolik , aby jedinou odpovědí musela být recese
Now , either painful reform or slow decline will need to be embraced , because in the real economy , happy endings are earned by sound policies . Dnes nezbývá než přijmout reformy v bolestech , anebo pomalý pád , poněvadž ve skutečné ekonomice končí happyendem jen zdravá a správná politika
Not quite , because interest rates remained high and creditors remained alarmed . Ne tak docela , poněvadž úrokové sazby byly stále vysoké a věřitelé byli v pozoru
Nothing , it seems , is going right . Jak se zdá , nic nejde tak , jak by mělo
No sign of that yet . Zatím není jediného náznaku , že by k něčemu podobnému mohlo dojít
No surprise , then , that in Germany – where 50 years of sound money brought pride and economic success – the euro ’ s softness is worrying . Není potom divu , že v Německu , kde 50 let panování zdravé a silné měny přineslo hrdost a úspěch , slabost eura vzbuzuje velký neklid
Nor are higher - inflation successes like Finland or Ireland to blame . A ani nejsou výsledkem snažení zemí s vysokou inflací jako je například Finsko nebo Irsko
Now EU enlargement may be equally costly . Současné rozšíření EU může dosáhnout podobných nákladů
Nonetheless , economists remain the best way to judge what lies ahead . Přesto jsou ekonomové nejlepší cestou , jak zhodnotit to , co je před námi
Now , A World in Recession Svět už je v recesi
Not surprisingly , the dramatic loss of confidence worldwide following the attacks of September 11 th has tilted the balance toward recession . Proto nemohlo být překvapením , že dramatická ztráta důvěry na celém světě po útocích z 11 . září naklonila ručičku vah směrem k recesi
No policy instruments are left to lift Japan ’ s economy from the mire . Nezbývají mu totiž už žádné nástroje a prostředky , jak se z problémů dostat
No help will come from the world economy . Světová ekonomika ale nijak nepomůže
Not only are Japan ’ s banks in trouble , but also its insurance companies , retailers , and other parts of the private sector are barely keeping their heads above water . Nejenže mají problém japonské banky , ale také většina japonských pojišťoven , maloobchodníků a dalších segmentů soukromého sektoru se sotva drží nad vodou
No IMF intervention or Gulf War to preserve the Saudi throne will be sufficient if either scenario moves from nightmare prospect to reality . Pokud se z jedné či druhé noční můry stane realita , žádná intervence MMF ani válka v zálivu , která by ochránila saúdský trůn , nepomůže
Not only did America ' s bubble crash , but also it now appears that much of the US economic miracle of the 1990 s never happened . Nejenže praskla americká bublina , ale teď se navíc zdá , že k valné části amerického hospodářského zázraku vůbec nedošlo
No prospect of that in these days of strict accounting . V době utahujících se opasků však nic z toho není příliš pravděpodobné
Now capitalism is receiving severe rebukes , with its critics given powerful evidence that they are right in seeing it as a system that works for insiders and their cronies . Nyní se výtky sypou na kapitalismus a jeho kritici disponují celou řadou pádných důkazů , že mají pravdu , když jej popisují jako systém , který pracuje pro lidi uvnitř a pro jejich staré přátele a přítelíčky
Now that America ' s recovery is underway - and it arises from a slump not a recession - the current account deficit will widen even further and in no time discussions about the unsustainable high - flying dollar will become fashionable again . Teď , když se Amerika zase vzpamatovává - z oslabení , nikoli recese - , se deficit obchodní bilance prohloubí jestě více a diskuse o neudržitelnosti vysoké hodnoty dolaru se opět dostanou na první stránky novin
No dollar collapse looms . Žádný kolaps dolaru na obzoru
No one shows up at Treasury auctions to buy US bonds , and fewer foreigners buy US stocks or companies and real estate . Kdyby si nikdo nepřisel koupit americké vládní dluhopisy , kdyby si cizinci přestali v tak hojné míře kupovat americké akcie , firmy a nemovitosti ?
Nothing more serious than that . Nic víc
No sane politician will commit to another decade of structural reforms that will test the patience of ordinary Latin Americans beyond the limits of electoral survival . Žádný politik , který má rozum , nebude pokračovat v reformách , které zkoušejí trpělivost řadových obyvatel Latinské Ameriky , za hranice svého volebního přežití
Not only is Argentina imploding and Brazil reeling , but Colombia is exploding , Venezuela is regressing toward instability and Peru is not progressing . Nejenom že se zhroutila Argentina a že Brazílie vrávorá , ale padá také Kolumbie , Venezuela se začíná otřásat a rozvoj Peru se zastavil
No country in the Western Hemisphere is more important to America than Mexico , and in order to engage the first , the Bush Administration must prove that it ' s paying serious attention to the second . Žádná země západní polokoule není pro Spojené státy důležitější než Mexiko a aby s ním vycházely , musí Bushova vláda prokázat , že mu věnuje vážnou pozornost
Nor , of course , should the direction of Mexico ' s vote ultimately be determined by allegiance to an anti - American axis . Mexiko nebude možno vydávat za příklad dobrého chování Latinské Ameriky vůči Spojeným státům do doby , než se rétorika přeměnění ve skutečnost
Now the time has come to think differently . Prezident Bush může napomoci Mexiku zůstat na trati
Now that dictatorship , too , is beginning to crumble . Nyní se i tato diktatura začíná rozpadat
Not so fast . Ne tak rychle
Now , we are connecting this virtual network to the real world . Dnes ale tuto virtuální síť napojujeme na skutečný svět
No . . Ne … Má jej na svědomí ten , jemuž nikdo nemůže odporovat – Bůh , který zde mlčel . “
Not surprisingly , the most knowledgeable people on crisis prevention and crisis resolution are in the successful countries of Latin America . Není nijak překvapivé , že nejzkušenější odborníky na prevenci a řešení krizí najdeme v úspěšných zemích latinské Ameriky
Now 14 heads of state and government deem it appropriate to invent their own new rules . Nyní 14 vůdců členských zemí považuje za správné zavést svá nová pravidla
Nowadays it is not a pretty sight to watch the proceedings of the Councils of Ministers : some ministers behave like small children in a kindergarten . Sledovat jednání Rady ministrů , to dnes věru není pěkný pohled : někteří ministři se chovají jako malé děti ve školce
Nowadays , however , war between members of the EU is not only unlikely and unbelievable , but also impossible . A nyní není válka mezi členskými zeměmi EU jen nepravděpodobná nebo neuvěřitelná , je naprosto nemožná
Now is not the time to discuss far - reaching visions , nor to start constructing \ inner circles \ in the Union . Nyní už není čas na další diskuse o dalekosáhlých vizích , ani čas na budování \„ vnitřních kruhů “ v Unii samé
Now is the time to give concrete direction and pledges regarding enlargement . Nyní nastal čas udat konkrétní směr a poskytnout konkrétní záruky ohledně rozšíření
Nothing good comes out of doing so – and we have seen enough of that in the past . Takový postup nepřináší nic dobrého – a v minulosti jsme si to už dostatečněkrát ověřili
Not in the kind of Europe we still have to build – a Europe where big and small countries are assured that they share the same rights and obligations , where minorities feel safe , where basic human rights are accepted as an inextricable part of our political system , and where neighbors are regarded with respect and expectations , not fear and anxiety . Rozhodně ne v Evropě , kterou teprve budeme muset vybudovat – v Evropě , kde velké i malé země mají jistotu , že jim přísluší stejná práva a povinnosti , kde se menšiny cítí v bezpečí , kde se základní lidská práva uznávají za neoddělitelnou součást našeho politického systému a kde se na sousední státy pohlíží s úctou a očekáváním , nikoliv se strachem a úzkostí
Now that the conflict over the cartoons depicting the Prophet Muhammad is dying down , or so I hope , it is clear that the only winners are the extremists - - in the Islamic World and in Europe . Když nyní konflikt ohledně karikatur zobrazujících proroka Mohameda pohasíná , nebo v to alespoň doufám , je zřejmé , že jedinými vítězi se stali extrémisté – v islámském světě i v Evropě
Now is not the time to create doubts among the applicant countries as to the readiness of the EU ’ s leaders to put Europe ’ s future before petty national interests . Dnes není čas na to , abychom v kandidátských zemích vyvolávali pochybnosti , jsou - li Evropa a její politikové vůbec připraveni postavit budoucnost Evropy nad malicherné národní zájmy
Not Only The Dutch Were Disgraced at Srebrenica Evropa zalapala po dechu
Now survivors at least know that the dead are dead . Historie francouzsko - německého usmíření je skutečně impozantní
Now is the time to set new ambitious goals for Europe . Teď si Evropa může vytyčit nové ambiciózní cíle
Now that enhancement of psychological well - being is regarded by some as a proper medical goal , the range of potentially treatable conditions has expanded enormously . Někteří lidé dnes pokládají zlepšení psychologické pohody za pravý cíl medicíny , v důsledku čehož enormně vzrostl rozsah potenciálně léčitelných obtíží
Now Putin claims credit for making Russia the world ' s leading producer , ahead of Saudi Arabia . Putin si dnes připisuje k dobru , že učinil z Ruska největšího producenta této suroviny na světě , jenž předčí i Saúdskou Arábii
Now some of them are in jail , in exile , or frightened out of the industry . Nyní jsou někteří z nich ve vězení či ve vyhnanství , případně byli zastrašováním vytlačeni z branže
No civil servant , military officer , or professor is able to buy even a modest apartment , unless they have an additional – often illegal – source of income . Žádný státní zaměstnanec , vojenský důstojník ani profesor si nemůže koupit ani ten nejskromnější byt , pokud nemá vedlejší – často nezákonný – zdroj příjmů
Non - governmental organizations are met with suspicion and harassment , with new legislation seemingly designed to vanquish them . Nevládní organizace čelí podezřívavosti a pronásledování , přičemž nová legislativa je zřejmě nastavena tak , aby je zničila
Now that Putin ’ s people have left their predecessors ’ neo - liberal ideas behind and feel disenchanted with the ex - KGB clique , the task is to recreate an omnipresent political party that controls the security services , the administration , business , and much else . Když nyní Putinovi lidé opustili neoliberální ideje svých předchůdců a cítí rozčarování z kliky bývalých agentů KGB , je příkazem dne opětovné vytvoření všudypřítomné politické strany , která kontroluje bezpečnostní služby , státní správu , podnikání i mnoho dalších věcí
No surprise , then , that a backward , developing country in the early stages of “ catching up ” through learning from the developed world , sees copying the intellectual advances of others as something like a human right . Není pak žádným překvapením , že rozvojové země v raném stadiu \„ dohánění “ učením se od rozvinutého světa , vidí kopírování intelektuálního pokroku jako jedno z lidských práv
Nonetheless , the emergence of grassroots democracy transformed village power structures by returning political power to the will of the people . Díky vzniku venkovské demokracie se však politická moc vrátila do rukou běžných lidí , čímž došlo ke transformaci rozložení mocenských struktur na vesnici
Now , the first priority must be a full and immediate ceasefire to end the suffering of unarmed civilians and make way for peace . Nyní musí být prvořadou prioritou úplné a okamžité příměří , které by zastavilo utrpení neozbrojených civilistů a uvolnilo cestu míru
Nonetheless , there can be a diplomatic process with rights and obligations . Nicméně zde může existovat diplomatický proces s právy a povinnostmi
Nobody in Russia - aside from a few corrupt officials - is grateful for this aid . Nikdo v Rusku \„ kromě čerstvě zkorumpovaných úředníků “ není za tuto pomoc vděčný
No double standards . Žádné metody dvojího metru
No surprise , then , that improving corporate governance and protecting minority shareholders is becoming a concern of the Putin government . Nepřekvapí tedy , že Putinova vláda se začíná zkvalitňováním správy a řízení společností a ochranou minoritních akcionářů vážně zabývat
No investor believes that current management will sell UES assets at fair prices . Žádný investor totiž nevěří , že tento management prodá majetek UES za objektivní cenu
No feeling of victimhood can justify , under any conditions , such crimes against innocents , and no theology can accept the negation of the human essence that we all share . Pocit , že jsem obětí , nemůže za žádných okolností ospravedlňovat tyto zločiny páchané na nevinných obětech a žádná teologie nemůže přijmout popření esence lidství , jež je nám všem společná
Nor , however , is the debate about the military option – the destruction of Iran ’ s nuclear program through US air strikes – conducive to resolving the issue . Avšak debata o vojenské alternativě – zničení íránského jaderného programu leteckými údery USA – k řešení problému také nevede
Now the US says it has reached agreement with Poland and the Czech Republic to study the concrete details of the stationing of the necessary defense systems . Dnes USA tvrdí , že dosáhly s Polskem a Českou republikou dohody , podle níž budou zkoumat konkrétní detaily rozmístění nezbytných obranných systémů
Nor can the political climate , old differences , and the by - no - means new power rivalry between Russia and the US justify pessimism . A ani politické klima , staré neshody či nikterak nové mocenské soupeření mezi Ruskem a USA neopravňují k pesimismu
No doubt , Russia has regained strength from high oil and gas prices , and it is reclaiming its position as an independent global actor . Rusko bezpochyby znovu nabylo sílu díky vysokým cenám ropy a zemního plynu a získává si zpět postavení nezávislého globálního aktéra
No European country – not even the Big Three ( France , Great Britain , and Germany ) – can any longer assert its central foreign policy interests alone , outside of the common European framework . Žádná evropská země – dokonce ani \„ velká trojka “ ( Francie , Velká Británie a Německo ) – nemůže nadále prosazovat své stěžejní zahraničně - politické zájmy osamoceně , mimo společný evropský rámec
Now the time has come to resolve Kosovo ’ s status permanently . Teď nadešel čas vyřešit status Kosova natrvalo
Not surprisingly , the government in Khartoum rejected the idea . Jak se dalo předpokládat , vláda v Chartúmu tuto myšlenku odmítla
Not only is there insufficient political will for an international force , but , more importantly , there are valid doubts about the feasibility and prospects for the success of such an operation . Nejenže neexistuje dostatečná politická vůle k založení mezinárodního sboru , ale zejména panují důvodné pochyby o realizovatelnosti podobné operace a jejím úspěchu
No such US - EU consultations would require any new agreements , so they could start without any further preliminaries . Žádná z takovýchto porad mezi USA a EU by nevyžadovala nové dohody , takže by mohly začít bez dalších přípravných jednání
Nor was it a secret that Hezbollah operates as a state within a state , with its own highly motivated private army and terrorist structures . Stejně tak nebylo tajemstvím , že Hizballáh působí jako stát ve státě s vlastní vysoce motivovanou soukromou armádou a teroristickými buňkami
Now , with Israel ’ s existence under threat , peace with its Arab neighbors seems a more distant prospect than ever . Dnes , kdy je ohrožena existence Izraele , se zdá mír s arabskými sousedy vzdálenější vyhlídkou než kdykoliv předtím
Now is the time to play the Syrian card and bring President Bashar al - Assad onto the path of normalization . Nyní – a právě nyní ( ! ) – nastal správný čas vytáhnout syrskou kartu a přivést syrského prezidenta Bašára Asada na cestu normalizace
North Korea probably exploded a nuclear bomb on that day . Severní Korea totiž toho dne pravděpodobně odpálila jadernou bombu
Now North Korea seems to have the Bomb . Nyní se zdá , že Severní Korea disponuje \„ Bombou “
No other nation – not China , Europe , India , or Russia – has the power and the sense of mission to take on America ’ s role . Žádný jiný stát – Čína , Evropa , Indie ani Rusko – nemá dostatečnou sílu a poslání k tomu , aby Spojené státy v jejich roli nahradil
None of these problems can be resolved or even contained unilaterally . Žádný z těchto problémů nelze vyřešit ani udržet v rozumných mezích jednostranně
No other power will be able to assume America ’ s role in the world for the foreseeable future . Žádná jiná mocnost si v dohledné budoucnosti nedokáže osvojit americkou roli ve světě
Nor would the region as a whole be stabilized ; on the contrary , it would be plunged into an abyss . Nebyl by stabilizován ani region jako celek ; právě naopak , byl by vržen do propasti
No economy is a closed , autonomous universe , governed by rules independent from law , morals , and politics . Žádná ekonomika není uzavřený , autonomní vesmír , který by se řídil pravidly nezávislými na právu , morálce a politice
Nowadays , we are often told that there are only two ways for people to integrate into a society : the “ British ” model of cultural pluralism , and the “ French ” model , based on acceptance of Republican values and , above all , the concept of equality . V současnosti se nám často tvrdí , že jsou jen dva způsoby , jak se lidé mohou integrovat do společnosti : \„ britský “ model kulturního pluralismu a \„ francouzský “ model založený na přijetí republikánských hodnot a především pojmu rovnosti
Nowadays , however , Britain ’ s government itself seems to be forgetting the bedrock conditions of this British model by trying to satisfy the desire of particular communities ’ for public recognition by officially promoting things like state - subsidized denominational schools . V současnosti se však zdá , že na stěžejní podmínky tohoto britského modelu zapomíná samotná britská vláda , když se snaží vyhovět touze určitých komunit po veřejném uznání prostřednictvím oficiální podpory například státem dotovaných konfesijních škol
Nowadays , words are often seen as a source of instability . V dnešní době se na slova často pohlíží jako na zdroj nestability
Now focus on the postcommunist states , where a new wave of treason trials seems about in the offing . Podívejme se také na postkomunistické země , kde se schyluje k nové vlně procesů s vlastizrádci
Now terrorists have become the designated masters of malevolence . Dnes jsou mistry zlovolnosti vyhlášeni teroristé
No American would be happy about branding the Boston Tea Party an act of terrorist aggression against British property . Žádného Američana by netěšilo , kdybychom Bostonský čajový dýchánek ocejchovali jako teroristickou agresi vůči britskému majetku
Nor would any Frenchman accept a description of the maquisards of the French Resistance as terrorists . Žádný Francouz by zase nepřijal popis makistů z doby francouzského odboje coby teroristů
Not all Jews are guilty for the actions of a clique that might have violated international law . Ne všichni Židé nesou vinu za činy jedné kliky , která možná porušuje mezinárodní právo
Nor should all Palestinians suffer as though they acted as a single entity , posing a collective terrorist threat . A ne všichni Palestinci by měli trpět , jako by se chovali jako jednolitý celek a společně představovali kolektivní teroristickou hrozbu
Nowadays , legal proceedings against the world ' s most wicked leaders have become farce . Dnes se soudní řízení proti nejničemnějším světovým vůdcům proměnila ve frašku
No American would be happy about branding the Boston Tea Party an act of terrorist aggression against British property . Žádného Američana by netěšilo , kdybychom Bostonský čajový dýchánek ocejchovali jako teroristickou agresi vůči britskému majetku
Nor would any Frenchman accept a description of the maquisards of the French Resistance as terrorists . Žádný Francouz by zase nepřijal popis makistů z doby francouzského odboje coby teroristů
No single national culture is the driving force but , instead , globalization is powered by a restless individualism drawing on a growing store of mass symbols . Hnací silou není jedna jediná národní kultura ; globalizaci pohání nedočkavý individualismus , který čerpá z rostoucího arzenálu masových symbolů
Not to try would have sent a signal that the West would never help . Kdyby to neudělal , vyslal by signál , že nepomůže nikdy
No Third Way to the Market Jen žádné třetí tržní cesty
Not only is there a danger that such obstacles will frustrate attempts to free the market but , equally , that overcoming political obstacles will destroy the advantages of freeing the market . Ovšem nebezpečí není jen v tom , že takové překážky maří pokusy uvolnit trhy , ale stejně tak i v tom , že jejich překonání pak zničí výhody právě se osvobozujícího trhu
Normally , we have no trouble recognizing whether sensations are caused by our own actions , because those that are can be predicted . Běžně bez potíží rozeznáme , zda vjemy způsobuje naše vlastní jednání , neboť takové vjemy lze předvídat
Now even European Central Bank Governor Jean Claude Trichet has joined the chorus of concern . Ke sborovým obavám se nyní připojil dokonce i guvernér Evropské centrální banky Jean - Claude Trichet
November 2001 November 2001
Now that Japan has withdrawn its small contingent of troops , perhaps Bush will speak plainly to Abe . Když však nyní Japonsko stáhlo z Iráku svůj malý kontingent , bude snad Bush hovořit s Abem bez obalu
No one knows exactly why the naval wing of the IRGC took the 15 British Marines captive at the end of March . Nikdo přesně neví , proč námořní křídlo IRGC zajalo na konci března 15 britských námořníků
Now they face increasing global pressure to open universities to the wider public , typically for reasons unrelated to the pursuit of pure knowledge . V současnosti čelí rostoucímu celosvětovému tlaku na otevírání univerzit širší veřejnosti , většinou z důvodů , jež se nikterak nevztahují k hledání čirého vědění
Nor is it true that the social sciences belabor the obvious , as is sometimes said . Není pravda ani to , že společenské vědy rozpitvávají samozřejmosti , jak se občas tvrdí
Now , business leaders believe that the stock - market capitalization of their companies depends on the investment climate . Teď už podnikatelé vědí , že kapitalizace jejich firem závisí na investičním klimatu
Not unreasonably , the meeting has generated hopes and hot talk across the subcontinent . Na celém subkontinentu schůzka pochopitelně vyvolala naději a horečnou diskusi
Non - governmental observers from neutral states can be sought to monitor compliance with the terms of such an accord . Dodržování podmínek takové dohody by sledovali nevládní pozorovatelé z neutrálních zemí
Nor is it only Russia , China , and India that oppose Kosovo ’ s independence , but also Muslim - majority Nigeria , which retains Biafra , where a bloody civil war with Catholic Ibos was fought in the late 1960 ’ s . Proti kosovské nezávislosti se ovšem nestaví pouze Rusko , Čína a Indie , ale také většinově muslimská Nigérie , jejíž součástí zůstává Biafra , kde byla na konci 60 . let vedena krvavá čtyřletá válka s katolickými Iby
Not knowing where the enemy is hidden within the civilian population , security forces retaliate indiscriminately . Poněvadž bezpečnostní složky nevědí , kde se nepřítel mezi civilním obyvatelstvem ukrývá , podnikají nevybíravá protiopatření
Nor does the summit ’ s agenda justify holding it there . Ani agenda summitu neospravedlňuje jeho konání na tomto místě
Nothing would be gained by breaking with Russia and engaging in confrontation with it , but there is no reason not to respond to Realpolitik with Realpolitik . Rozchodem s Ruskem a konfrontací s ním by nikdo nic nezískal , ale jinak není důvod nereagovat na reálpolitiku reálpolitikou
Notice the similarity between falling asleep and thinking creatively - no matter how hard you try , you can not force yourself to do either . Všimněte si podobnosti mezi usínáním a kreativním myšlením - ať se snažíte sebevíc , k jednomu ani druhému se silou nepřinutíte
Nowadays , a more telling test of the vitality of a democracy is respect for the rights of minorities , recognition of the supremacy of the principles of the rule of law , and the acceptance of legal equality among citizens . Více vypovídajícím testem životaschopnosti demokracie je dnes respekt k právům menšin , uznání nadřazenosti principů vlády zákona a akceptování rovnosti občanů před zákonem
Nor do the current rules ensure the effective functioning of the Union ’ s institutions , as they exist now , while drafting a new constitutional treaty would probably require even more time than was needed for the current proposal . Současná pravidla rovněž nezajišťují efektivní fungování unijních institucí v jejich nynější podobě , zatímco sestavování nové ústavní smlouvy by si pravděpodobně vyžádalo ještě více času , než bylo zapotřebí k vytvoření současného návrhu
No statesman has emerged because the crisis runs deeper . Žádný státník se neobjevil proto , že krize zasahuje hlouběji
No Arab country has yet produced such powerful social and cultural movements demanding change . Tak silná sociální a kulturní hnutí požadující změnu dosud v žádné arabské zemi nevznikla
Not surprisingly , Iraq ’ s child workers suffer from a wide array of serious health problems . Není tedy překvapením , že iráčtí dětští zaměstnanci trpí celou řadou závažných zdravotních problémů
Nor is there any official authority to protect children and defend their rights in case of incapacitation or sickness . Neexistuje ani žádný oficiální orgán , který by chránil děti a hájil jejich práva v případě nezpůsobilosti či nemoci
Northern Ireland : Between Optimism and Hope Severní Irsko : mezi optimismem a nadějí
Now , the Chinese government seeks international support for their domestic crackdown on the Uyghur separatists who they claim have direct links to the Taliban and bin Laden ' s Islamist inspired organizations . Teď čínská vláda hledá ve světě podporu pro svůj tvrdý zákrok proti ujgurským separatistům , kteří sami prohlasují , že mají přímé spojení s Tálibánem a dalsími organizacemi inspirovanými bin Ládinovým islámským fundamentalismem
Now is the moment for Russians to take Russia back ! Je na čase , aby si Rusové opět přisvojili Rusko !
None of this is to suggest that NATO ' s illegal acts will be remedied by the institutions of international law . Nic z toho , co bylo právě řečeno , nemá za cíl naznačit , že protizákonné činy Aliance budou napraveny mezinárodními právními institucemi
Not so with international human rights law . Jinak je tomu s mezinárodními lidskými právy
Nothing has seems to have gone right ever since . Zdá se , že od té doby šlo všechno špatně
Now , as the KMT holds its 16 th Party Congress , yet another group of disaffected KMT members is rallying around former president and former KMT Chairman Lee Teng - hui who has indicated he supports his successor as president more than he supports his hand - picked successor as party leader ! Nyní , kdy KMT pořádá svůj 16 . stranický sjezd , se další skupina rebelantských členů KMT srocuje kolem bývalého prezidenta bývalého čelního představitele KMT Lee Teng - huiho , který naznačil , že podporuje své následovníky jako prezident , více než podporuje své výběrové následovníky jako předseda strany !
No fresh policy proposals have been floated either to rescue the economy ( a cross - party group is trying to devise solutions ) or to deal with the mainland . Žádné nové návrhy na záchranu ekonomiky ( skupina spojených stran se snaží navrhnout řešení ) či vypořádání se s Čínou nepadly
Nonetheless , a bone marrow transplant unit , financed largely by Japan , had just opened in the same hospital – placing the most vulnerable patients at the mercy of deadly infections . Nedlouho před naší návštěvou byla přesto v téže nemocnici otevřena jednotka pro transplantaci kostní dřeně , na níž z větší části poskytlo finanční prostředky Japonsko : vůbec nejzranitelnější pacienti tak byli vydáváni na milost a nemilost vražedným infekcím
Non - governmental monitors need to scrutinize the proceedings to ensure that errors are identified early enough to be corrected . Přitom je zapotřebí , aby jednání podrobně sledovaly mezinárodní monitorovací organizace , které zajistí , že případné omyly budou zjištěny dostatečně brzy , aby se daly napravit
Now the Kremlin wants to merge the FSB and MVD into one Ministry of State Security , thereby creating a single anti - terrorist center . Kreml chce nyní sloučit FSB a MVD do jediného ministerstva státní bezpečnosti , a vytvořit tak jednotné protiteroristické centrum
Not surprisingly , given its huge potential , teams of scientists have been mobilized almost everywhere for embryonic stem cell research . Vzhledem k obrovskému potenciálu výzkumu embryonálních kmenových buněk tedy není překvapením , že tento výzkum mobilizoval týmy vědců prakticky všude na světě
Now , the challenges are complicated by politics , market forces , and national interests . Dnes toto úsilí komplikují politika , tržní tlaky a národní zájmy
Not surprisingly , this region was globally respected . Není divu , že tato oblast sklízela po celém světě respekt
Now , of course the roles of the Islamic Middle East and the West are reversed . Dnes se role islámského Blízkého východu a Západu obrátily
Nor did we find any effect on objective outcomes measured on a continuous scale , such as blood pressure or weight loss . krevní tlak či úbytek hmotnosti
Now , a projected budget surplus has been blown apart by collapsing tourism and trade as surely as the bridges over the Danube . Teď však zmírající turistika a obchod , spolu se zničenými mosty přes Dunaj , vrazily kudlu do zad plánovanému přebytku rozpočtu
No surprise , then , that exports to Europe have collapsed . Není tedy divu , že vývoz směrem do Evropy je na pokraji zhroucení
No one in Bulgaria has been hurt so far , but reports arrive from Serbia describe ethnic Bulgarians living in that country being moved near to the war zone , possibly to dig trenches or for use as human shields . V Bulharsku nebyl dosud nikdo zraněn , ale ze Srbska přicházejí zprávy , že etničtí Bulhaři tam žijící jsou přesouváni do válečných zón , aby tam kopali zákopy nebo snad i stáli živými štíty
Now the EU is Balkanizing the Balkans EU dnes balkanizuje Balkán
Now that the euro is up , those same governments are trying to talk it down . Teď když je euro vysoko , tytéž vlády se jej snaží pomocí slov srazit níž
No Frenchman wants that more than the ambitious \ Sarko \ himself . Žádný Francouz si to přitom nepřeje více než sám ctižádostivý \„ Sarko \
No one wants to open the door to large - scale immigration by the poorest of the poor . Před masivní imigraci těch vůbec nejchudších se všude zavírají dveře
Now the Erdogan government ' s lukewarm support for US policy on Iraq exposes Turkey to doubts about America ' s commitment to its economic well being , and global markets may question its ability to service its $ 100 billion public - sector debt in 2003 and 2004 . Dnešní vlažná podpora Erdoganovy vlády americké politice ve věci Iráku odhaluje , že Turecko má své pochybnosti o americké zainteresovanosti na ekonomické prosperitě jejich země , a globální trhy mohou znejistět ohledně turecké schopnosti splácet v roce 2003 a 2004 úroky ze svého veřejného dluhu ve výši 100 miliard dolarů
Nothing can prevent the world from becoming one vast free market ; but the inevitable process of convergence can be accelerated . Podle nich nic nedokáže zabránit tomu , aby se svět stal jedním obrovským volným trhem ; a tento neodvratný proces konvergence lze ještě urychlit
No surprise , then , that because these long - term effects seem to be irreversible , there is an effect on brain pathology . Vzhledem k tomu , že se tyto dlouhodobé účinky zdají nevratné , má kouření marihuany dopad na patologii mozku
None was motivated by a wish for practicality ; all three had enormous practical and medical payback . Ani jeden z těchto objevů nebyl motivován praktičností , ale všechny tři měly nakonec enormní praktický dopad na vývoj vědy a medicíny
No one favours it , even if children work in healthy conditions for fair wages . Nikdo s ní nesouhlasí , dokonce i když děti pracují ve zdravotně nezávadných podmínkách a za dobrou mzdu
No such favor was shown Russia , which was reduced to economic / political meltdown by year ’ s end . Rusku taková služba prokázána nebyla a ke konci toho roku se země ekonomicky i politicky zcela zhroutila
Now the evidence from Jedwabne , and of murders committed in the neighboring towns of Wasosz and Radzilow , prove conclusively that collaboration did take place , though limited to a certain geographical area . Svědectví o masakru v z Jedwabném a o dalších vraždách v sousedních městech Wasosz a Radzilow jsou dnes ale nezvratným důkazem toho , že ke kolaboraci opravdu docházelo , i když jen na omezeném zeměpisném prostoru
No one has ever seen Polish bishops on their knees begging forgiveness for sins committed against Jews . Nikdo nikdy neviděl polské biskupy žádat na kolenou o odpuštění za hříchy spáchané na Židech
Now that the Radical Party is agonizing over its role and Peronism is divided into three factions , perhaps Argentines will be able to construct a political option that relies on real leaders , and relinquishes caudillos . Dnes , když si Radikální strana láme hlavu nad svou rolí a perónismus se rozštěpil do tří frakcí , možná Argentinci dokáží vytvořit politickou alternativu , která se bude spoléhat na skutečné lídry a upustí od caudillů
Now that he ' s no longer playing football , Argentines demand even more . Teď , když už nehraje fotbal , Argentinci žádají ještě víc
Now the terrorists strike at Turkey . Nyní tito teroristé udeřili v Turecku
Now non - Malays hope that he will reconsider the idea of special treatment for ethnic Malays . Nemalajci dnes proto věří , že Mahathir přehodnotí soubor zvláštních práv , která v zemi mají etničtí Malajci
Nor will any posture succeed that seeks to put Russia forward as a geopolitical counterweight to the United States . Nezdarem skončí i každé gesto , které se pokusí nadnést Rusko jako geopolitickou protiváhu Spojených států
Not all countries are equal . Ne všechny země jsou ovšem stejné
None of these outcomes is in China ’ s strategic interest . Žádný z těchto výsledků není ve strategickém zájmu Číny
None of this should make anyone sanguine . To by v nikom nemělo probouzet sangvinismus
None of these characteristics apply here . Žádný z těchto rysů tady neplatí
No political cause justifies the taking of innocent life . Žádný politický cíl neospravedlňuje zmaření nevinného života
North Korea Makes History Severní Korea vstupuje do dějin
North Korea has challenged the world ; the question is how the world responds . Severní Korea hodila světu rukavici ; otázka zní , jak na to svět zareaguje
North Korea ’ s leaders have a history of aggressiveness , a demonstrated contempt for their people , and a record of selling just about anything ( from drugs and counterfeit dollars to missile parts ) to earn hard currency . Severokorejští činitelé se i v minulosti chovali agresivně , dávali najevo pohrdání vlastním lidem a byli ochotni prodávat prakticky cokoliv ( od drog a padělaných dolarů až po součástky k raketám ) , aby získali tvrdou měnu
Northeast Asia is a dynamic arena , home to many of the world ’ s powers , including China , Russia , Japan , the two Koreas , and in many ways the United States . Severovýchodní Asie je dynamickou arénou , kde sídlí řada světových mocností včetně Číny , Ruska , Japonska , obou Korejí a v mnoha ohledech i Spojených států
North Korea is now the ninth state with nuclear weapons , joining the five permanent members of the UN Security Council , Israel , India , and Pakistan . Severní Korea je dnes devátým státem disponujícím jadernými zbraněmi , čímž se připojila k pěti stálým členům Rady bezpečnosti OSN , Izraeli , Indii a Pákistánu
Not surprisingly , this “ all carrot , no stick ” approach has failed to affect North Korean behavior . Těžko se divit , že tento přístup \„ samý cukr , žádný bič “ neměl až dosud na chování Severní Koreje žádný vliv
North Korea would be expected to give up its nuclear weapons and place its nuclear material under international safeguards in exchange for formal security assurances , energy resources , and a range of political and economic benefits . Od Severní Koreje by se očekávalo , že se vzdá jaderných zbraní a umístí svůj jaderný materiál pod mezinárodní dohled výměnou za formální bezpečnostní záruky , energetické zdroje a celou řadu politických a ekonomických výhod
Not just governments , but religious and other leaders need to be persuaded to denounce terror , shaming and de - legitimizing those who carry it out . Je třeba přesvědčit nejen vlády , ale i náboženské a jiné vůdce , aby odsoudili terorismus a zostudili a delegitimizovali ty , kdo ho uskutečňují
Not everyone will welcome these changes . Ne všichni tyto změny uvítají
None of Iraq ’ s neighbors , including Iran , would benefit from sectarian conflict that grows into a regional war . Žádný z iráckých sousedů , Írán nevyjímaje , by neměl prospěch ze sektářského konfliktu , jenž by přerostl v regionální válku
No major candidate is advocating anything remotely resembling isolationism . Žádný z hlavních kandidátů neprosazuje nic , co by třeba jen vzdáleně připomínalo izolacionismus
Not every threat to America ' s national interests can be addressed with military power . Vojenská moc nemůže být řešením všeho , co ohrožuje americké národní zájmy
Not one has a Muslim majority . Ani jediná nemá muslimskou majoritu
Not surprisingly , this takes time , resources , and effort . To pochopitelně vyžaduje čas , prostředky a úsilí
No country can succeed if it denies itself the talents of half of its people . Žádná země nemůže uspět , jestliže se ochuzuje o nadání poloviny svých občanů
Nor can consultations on how to deal with today ’ s central global challenges wait until a crisis . Jednání o tom , jak se vypořádat se zásadními globálními problémy dneška , ovšem také nemohou čekat až na příchod krize
No one pursuing reasonable goals and who is prepared to compromise can argue that terrorism is his or his group ’ s only option . Nikdo , kdo prosazuje rozumné cíle a je ochoten ke kompromisu , nemůže tvrdit , že jedinou volbou , která jemu nebo jeho skupině zbývá , je terorismus
Not even the obvious failures of the French social model in today ’ s environment – mass unemployment ( reaching 25 % among the young ) , huge public deficits , the blockage of social mobility – have diminished its public prestige . Prestiž francouzského sociálního modelu nesnížily ani jeho zřetelné neúspěchy v dnešním prostředí – masová nezaměstnanost ( dosahující 25 % mezi mladými lidmi ) , obrovské veřejné schodky , zatuhnutí sociální mobility
Not only are fixed salaries revealed , but so are bonuses , fees for serving on boards of directors , returns on stock options , pension packages , and other perks , such as corporate jets or chauffeur - driven cars . Zveřejňovány nejsou pouze fixní mzdy , ale i prémie , honoráře za činnost ve správních radách , výnosy z akciových opcí , penzijní spoření a další požitky , jako jsou firemní tryskáče nebo automobily s osobním řidičem
No manager is a superstar , a Tiger Woods or Michael Schumacher of the boardroom . Žádný manažer není superhvězdou , jakýmsi Tigerem Woodsem nebo Michaelem Schumacherem zasedací síně
Not only are racial indications ( White , Black , Arabic , Asian ) very inaccurate in a world where racial mixing is now common , but , as François Héran , the head of France ’ s National Institute of Demographic Studies , argues , it is also necessary to prove that difference means inequality and that inequality necessarily means discrimination . Nejenže rasové údaje ( původ bělošský , černošský , arabský , asijský ) jsou ve světě , kde je běžné rasové míšení , velice nepřesné , jak argumentuje François Héran , ředitel francouzského Národního institutu demografických studií , ale rovněž je zapotřebí dokázat , že odlišnost znamená nerovnost a že nerovnost nutně znamená diskriminaci
Nor does France seem ready to endorse a first - past - the - post electoral system , which gives governments strong parliamentary majorities , as in the UK . Francie podle všeho nebude ochotná přijmout ani volební systém typu \„ vítěz bere vše “ , který vládám zajišťuje silnou parlamentní většinu , jako ve Velké Británii
Nobody can forecast what will emerge from the expert council Sarkozy has appointed to consider these constitutional changes . Nikdo nedokáže předvídat , co předloží odborná rada , již Sarkozy sestavil , aby tyto ústavní změny zvážila
No country in the Middle East is monitoring postwar events in Iraq more closely than Iran . Žádná ze zemí Středního východu nesleduje poválečné dění v Iráku bedlivěji než Írán
Now comes the hard part : establishing peace and security , winning the war on terrorism , and convincing the Muslim masses that America is not intent on occupying Iraq , siphoning off its oil , and reshaping the Middle East in its image . Teď přichází těžší část : zavedení míru a bezpečnosti , vítězství ve válce proti terorismu a přesvědčení prostých muslimských lidí , že Amerika nehodlá okupovat Irák , odčerpat jeho ropu a přetvořit Střední východ k obrazu svému
Not once , however , has the President suggested that these problems might be addressed through the UN human rights treaty system - a system through which Iraq has committed to abide by the very principles it is accused of violating . Avšak ani jednou George Bush nenavrhl , aby se tyto problémy řešily prostřednictvím systému , postaveného na úmluvě OSN o dodržování základních lidských práv - tedy systému , jejž se Irák zavázal dodržovat na základě právě těch principů , z jejichž porušování je obviňován
Nonetheless , there is as of yet no clear evidence that the UN ' s human rights treaties have a direct measurable positive impact on the human rights practices of individual countries that ratify them , all else being equal . Nicméně po prostudovaní běžné praxe v 166 zemích v období posledních čtyřiceti let jsem nenalezla žádný jasný důkaz toho , že dohody OSN o lidských právech mají přímý a měřitelný pozitivní dopad na dodržování lidských práv v jednotlivých zemích , které jsou jejich signatáři
Now it is being applied to international finance , with the US Treasury ’ s management of Argentina ’ s crisis a case in point . Teď se jej washingtonští pokoušejí uplatnit v oblasti mezinárodních financí , přičemž precedentem se zde má stát přístup amerického ministerstva financí ke krizi v Argentině
Now , despite a three - year recession , it is attempting to lower a modest fiscal deficit to zero . A dnes , přes tříletou recesi , se pokouší zmenšit už tak zanedbatelný daňový schodek na nulu
Now that there are signs of possible stabilization in the months to come , it is time to start preparing for increased volumes of international reconstruction and development assistance , in addition to humanitarian aid . Teď když se objevují náznaky možné stabilizace v nadcházejících měsících , je na čase začít se připravovat na zvýšený objem mezinárodní rekonstrukční a rozvojové pomoci , vedle pomoci humanitární
Notwithstanding the courage of the many Iraqis who join either the army or the police , no one should be surprised if some have motives that are less than pure . Nehledě na odvahu mnoha Iráčanů , kteří vstupují do armády či do policie , by nikoho nemělo překvapit , že k tomu některé vedou ne zcela čisté motivy
Nor is it possible to force decisions without parliamentary support , as in France . A není ani možné napodobit Francii a prosadit rozhodnutí bez podpory parlamentu
Now , how would such a perceptual system respond to the stimulus of the Moon Illusion - a stimulus that changes only in the elevation of the Moon over the ground ? Jak by takový vjemový systém reagoval na podnět vyvolaný měsíční iluzí - na podnět , u něhož se mění pouze výška Měsíce nad zemí ?
Now , with the country insisting on an answer to the question he posed , they see him as a liability . Teď , když země trvá na tom , že chce slyšet odpověď na otázku , kterou nadhodil , jej považují za přítěž
No politician is free from a sense of destiny , and I think that Blair ’ s got the better of him . Žádný politik neuteče pocitu údělu a myslím , že nad Blairem tento pocit zvítězil
No one meets your gaze . Nikdo se však s vámi nestřetne pohledem
Not so for the person with mental illness . U osob s duševní chorobou je tomu jinak
Not because he wants to , he says , but because no one but he can reform Pakistan . Ne proto , že by chtěl , ale proto , že , jak říká , nikdo jiný než on nedokáže Pákistán reformovat
None seem to have an explanation for why God ’ s wrath was especially directed to mosques , madrassas , and schools – all of which collapsed in huge numbers . Nikdo zřejmě neumí vysvětlit , proč byl Boží hněv namířen především proti mešitám , madrasám a školám – těch se totiž zřítilo obrovské množství
None say why thousands of the faithful have been buried alive in this sacred month of fasting . Nikdo také neříká , proč byly v tomto posvátném postním měsíci zaživa pohřbeny tisíce věřících
Nor , due to a lack of organized opposition , will public anger at Musharraf ’ s pro - US policy destabilize his regime . Kvůli neexistenci organizované opozice se nestane se ani to , že by veřejný hněv vůči Mušarafově proamerické politice destabilizoval jeho režim
Now , tens of thousands of their students with little prayer caps dutifully chant the Koran all day . Teď desítky tisíc jejich studentů v modlitebních čepičkách celý den svědomitě odříkávají Korán
Nonetheless , there is a creeping perception that the OSCE is becoming too deeply engaged in picking winners and losers in Albanian politics - a perception underpinned by wider questions of sovereignty . Nicméně existuje plíživé poznání , že OBSE se příliš těsně zapojuje do určování vítězů a poražených v albánské politice - poznání opírající se o obecnější otázky ohledně suverenity
Nowadays it is often alleged that the European Union ’ s sense of solidarity was put in jeopardy , if not shattered outright , by its enlargement to take in the countries of central and eastern Europe . Často se dnes tvrdí , že smysl pro solidaritu Evropské unie ohrozilo , ne - li přímo roztříštilo rozšíření , které dalo přístřeší zemím střední a východní Evropy
None wanted me to use their names . Nikdo z nich si nepřál , abych zmiňovala jeho jméno
No other head of state in modern times enjoys as much power . Žádná jiná hlava státu v moderních dobách nepožívá tolik moci
No other modern issue has appropriated as many UN resolutions or as much international diplomacy . Žádná jiná moderní záležitost si nevysloužila tolik rezolucí OSN ani tolik mezinárodního diplomatického úsilí
Nor was he able to contain let alone combat rampant corruption in the Palestinian Authority . Nebyl schopen ani mírnit , natož potírat bující korupci v palestinské samosprávě
Nor was Arafat helped by world events that shifted the spotlight to Bush ’ s wars on terrorism in Afghanistan and Iraq . Arafatovi nikterak nepomohly ani světové události , jež do středu zájmu vynesly Bushovy války proti terorismu v Afghánistánu a v Iráku
No doubt some of these pressures were motivated by sincere concerns , but others were driven by the desire of anti - Saudi groups in the US to settle old scores . Některé z těchto tlaků byly bezpochyby motivovány upřímným zájmem , avšak jiné poháněla jen touha protisaúdských skupin v USA vyřídit si staré účty
Now the judges are insisting on their independence by themselves . Nyní soudci volají po své nezávislosti i sami
Now only 350,000 serve in the military , while the internal security police recently hit the one - million mark . Dnes v armádě slouží pouze 350000 lidí , avšak počet zaměstnanců policie vnitřní bezpečnosti nedávno překročil jeden milion
Now it is time for a fresh and bold approach toward all contending political forces in the Muslim world . Teď nadešel čas na nový a odvážný přístup ke všem soupeřícím politickým silám v muslimském světě
No one in the international community has the stomach to actually disarm the proxies . Nikdo v mezinárodním společenství však nemá dost odvahy na to , aby nakonec odzbrojil také prostředníky
Now that Estonia ’ s competitiveness can no longer count on a low - cost labor force , it needs to generate new technologies . Estonská konkurenceschopnost se totiž nemůže nadále opírat o nízké náklady na pracovní sílu , a tak potřebuje vyvíjet nové technologie
Nor was it clear which models provide the most reasonable account of the functioning of the economy , especially in a case where more or less heterogeneous countries were to form a monetary union . Nebylo jisté ani to , které modely představují nejvhodnější vysvětlení fungování ekonomiky , zejména v případě , kdy víceméně heterogenní země vstupovaly do měnové unie
No question , the neo - keynesian approach is useful for a central bank ’ s policy analysis . Neokeynesiánský přístup je pro strategickou analýzu centrální banky užitečný , to je nepochybné
Notable examples include Mobutu in Zaire ( now the Democratic Republic of Congo ) , Siaka Stevens in Sierra Leone , Samuel Doe in Liberia , Siad Barre in Somalia , and Haile Selassie and Mengistu Haile Mariam in Ethiopia . Mezi vůdce tohoto typu patřili například Mobutu v Zaire ( dnešní Konžská demokratická republika ) , Siaka Stevens v Sierra Leone , Samuel Doe v Libérii , Siad Barre v Somálsku či Haile Selassie a Mengistu Haile Mariam v Etiopii
Now they are the countries that feel most threatened , and bookshops in both countries are full of alarmist and sensational accounts of national decline . Dnes jde o státy , které se cítí nejvíce ohrožené , a knihkupectví v obou zemích se plní poplašnými a senzačními popisy národního úpadku
Now , as one mordant and widespread slogan puts it , Austria is “ the better Germany . ” Jak v současnosti říká jízlivý a široce rozšířený slogan , Rakousko je \„ lepší Německo “
Nobody worried about foreign ownership of US ports as long as the owner was a British company ; the new fears reflect the belief that Dubai might be a channel for Islamic fundamentalism and terrorism . Nikoho cizí vlastnictví přístavů USA neznepokojovalo , dokud byla majitelem britská společnost ; nové obavy odrážejí přesvědčení , že Dubaj by mohl být prostředníkem islámského fundamentalismu a terorismu
No good deed goes unpunished : by making the PC , IBM practically destroyed itself as a company . Každý dobrý skutek je však po zásluze potrestán : výrobou PC se IBM jako firma prakticky odepsala
Nor would innovation by one company help . Nepomohla ani inovace ze strany určité konkrétní společnosti
Not only is it an arithmetically neat 100 years in the past , but it also looked like an attractive parallel . Nejenže od tohoto roku uplynulo aritmeticky kulatých 100 let , ale zároveň se tento letopočet jevil jako atraktivní paralela
Nor , following the fastest five - year period of economic growth in human history , are collapsing prices endangering the financial system , as they did during the Great Depression . A po pětiletém období nejrychlejšího hospodářského růstu v lidských dějinách neohrožují ani prudce klesající ceny finanční systém , jak tomu bylo za velké hospodářské krize
Nowadays , however , such banks are increasingly dismissed as dinosaurs . V dnešní době jsou však takové banky odmítány , podobně jako dinosauři
Now the fiscal consensus of the 1990 s is under sustained attack worldwide . Teď se fiskální konsensus devadesátých let dostává v celém světě pod vytrvalou palbu kritiky
Nor does he realize that it is profitable to breed more hens . Neuvědomuje si ani , že by bylo výhodnější chovat více slepic
Not surprisingly , a foreigner on the verge of a plunge drew inquisitive on - lookers . Není překvapením , že cizinec na pokraji pádu přitahoval zvídavé diváky
Now that the main combat in the Iraq war is over , the final environmental toll of the fighting can be uncovered through comprehensive on - the - ground analyses and the release of previously privileged information . Konečné ekologické ztráty způsobené válkou v Iráku budou známy po skončení bojů , až bude možné na místě provést důkladné rozbory a až budou zveřejněny důvěrné informace
Nothing similar happened this time . K ničemu takovému tentokrát nedošlo
Nothing on a similar scale has been reported in this war . Nic srovnatelného rozsahu nebylo v této válce zmiňováno
Not only nuclear weapons incited these fears . Znepokojení nevzbuzovaly jen jaderné zbraně
Nothing happened for weeks . Celé týdny se nic nestalo
Now the story can be told . Teď je možné o události vyprávět
Now that the Kyoto Protocol has been ratified , with even Russia belatedly signing on , a threat is emerging against an earlier landmark in international environmental protection – the Vienna Convention and the Montreal Protocol for defending the stratospheric ozone layer . Když byl nyní ratifikován Kjótský protokol , k němuž se opožděně přihlásilo dokonce i Rusko , vynořuje se hrozba vůči dřívějšímu milníku mezinárodní ochrany životního prostředí – Vídeňské konvenci a Montrealskému protokolu na ochranu ozonové vrstvy ve stratosféře
Nobel laureate Amartya Sen wisely reminds us that “ it is important that the practical case for tobacco control is not dismissed on the basis of an incomplete libertarian argument . ” Laureát Nobelovy ceny Amartya Sen nám moudře připomíná , že \„ je důležité , aby se praktické zdůvodnění regulace tabáku nezavrhovalo na základě neúplného libertarianistického argumentu . “
Now these people find themselves exposed to the Public Security Bureaus . Dnes tito lidé zjišťují , že jsou vystaveni Úřadům pro veřejnou bezpečnost
Now is the time to start thinking about how to engage all nations , including large emitters , in conversations about what to do after the treaty ’ s expiration in 2012 . Je na čase , aby se během rozhovorů o tom co dělat , až úmluva v roce 2012 vyprší , začalo přemýšlet , jak angažovat všechny státy , včetně velkých producentů emisí
Now is the chance to look forward and enlist the global community – with no exclusions , although with differentiated responsibilities – in the pursuit of a more secure world , one that avoids the dire risks of environmental degradation and social conflict implied by inaction . Právě teď máme šanci pohlédnout vpřed a získat globální obec – bez výjimek , byť s odstupňovanou odpovědností – pro směřování k bezpečnějšímu světu , který se vyhne děsivým rizikům degradace životního prostředí a sociálního střetu , jež v sobě ukrývá nečinnost
Nor is there a simple explanation of what causes poverty . Neexistuje ani jednoduché vysvětlení příčin chudoby
Nor have stabilization and structural adjustment programs , imposed since the 1980 ’ s , delivered on their promise of achieving higher economic growth . Stabilizační a strukturální adaptační programy , zaváděné od 80 . let 20 . století , taktéž nesplnily , co slibovaly , a nezajistily rychlejší hospodářský růst
Not only in Europe , but in parts of North and South America , and Asia as well . A to nejen v Evropě , ale i v některých částech severní a jižní Ameriky a v Asii
None of that matters now . Nic z toho teď není podstatné
No one knows when the long - promised visit by the UN Rapporteur on Torture will take place . Nikdo neví , kdy se uskuteční dlouho slibovaná návštěva Zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení
Now the young people who make up the vanguard of China ' s economic modernization are also nationalist - minded football hooligans . Mladí lidé , kteří tvoří předvoj čínské hospodářské modernizace , jsou dnes také nacionalisticky založenými fotbalovými chuligány
North Korea ’ s announcement that it possesses nuclear weapons has fuelled a diplomatic frenzy . Oznámení Severní Koreje , že disponuje jadernými zbraněmi , rozpoutalo diplomatické šílenství
Now they claim to have manufactured nuclear weapons for self - defense . Dnes tvrdí , že vyráběli jaderné zbraně pro vlastní sebeobranu
Not in China . Ne tak v Číně
No system of venture capital - ie , one where investors support promising new scientific developments - exists . Stejně tak neexistují mechanismy , které by umožňovaly vznik rizikového kapitálu , tj
No surprise , then , that reactions to the controls became muted . Není tedy žádným překvapením , že reakce na tyto kontroly utichly
Not anymore . To už však neplatí
None of these countries needs NATO , but the smell of PATO , CENTO , SEATO , and other long forgotten pacts and pseudo pacts is again in the air . Žádná z těchto zemí NATO nepotřebuje , ale závan PATO , CENTO , SEATO a dalších dávno zapomenutých paktů a pseudopaktů se opět vznáší ve vzduchu
Nobody can afford so seriously dangerous an expansion of NATO into Ukraine . Tak vysoce nebezpečné rozšíření NATO o Ukrajinu si nikdo nemůže dovolit
No one thinks it is possible anymore for an individual to grasp , fully , all areas of science and technology . Nikdo si dnes nemyslí , že by ještě bylo v silách jedince plně porozumět všem oblastem vědy a techniky
No one can understand why Carmona abandoned his allies , entrenched a narrow group of associates in his proposed government , or declared himself virtual dictator for a year instead of following the democratic script . Prodej automobilů se zvýšil o celých 50 procent , úroveň nezaměstnanosti se mírně zlepšila , zvlášť ve správě
Not only would poppy licensing address the poverty and hunger crises that have engulfed the south of Afghanistan ; it also would stabilize existing local structures , giving communities a reason to support President Hamid Karzai ’ s government and the international community . Licence na opium by řešily nejen chudobu a hlad , které zasáhly jih Afghánistánu , ale zároveň by stabilizovaly existující místní struktury a poskytly komunitám důvod podporovat vládu prezidenta Hamída Karzáího a mezinárodní společenství
Nothing is gained - and much is lost - when a desired policy outcome is put first . Jestliže se předem protěžuje jistý politický výsledek , zisk je nulový - a ztráty ohromné
Nor can it exercise its traditional functions in the religious sphere to provide support to civil society in the country . Nedokáže ani plnit své tradiční funkce v náboženské sféře a poskytovat podporu občanské společnosti v zemi
Not only has Africa moved beyond the worst legacies of colonialism , but it has also transcended the rigid constraints of the Cold War . Nejenže se Afrika oprostila od nejhoršího odkazu kolonialismu , ale vymanila se také z tuhých mantinelů studené války
Nowadays , the well - guarded marble facades of Russia ' s ( often insolvent ) banks and businesses have assumed the role in domestic demonology once played by the frightening \ Big House \ on Lubyanka Square in Moscow where the KGB did its night work . V současnosti jsou to dobře chráněné mramorové fasády ruských ( většinou insolventních ) bank a společností , jež přijaly v domácí démonologii stejnou roli , kterou kdysi hrál obávaný “ Bílý dům ” na Lubjanském náměstí v Moskvě , kde KGB pracovala i o nočních šichtách
No Western adviser ever suggested , however , that the coming of free markets did not require a rule of law with everyone equal before it , and the development of sensible tax structures that provide for a public safety net . Nicméně žádný poradce ze Západu nikdy ani slůvkem nenaznačil , že by přicházející volné trhy nevyžadovaly systém práva , před kterým jsou si všichni rovni , stejně jako rozvoj smysluplných daňových struktur , jež by poskytovaly dostatečný zisk pro zabezpečení státu
Now many Russians have no idea where they are moving forward or backward or , indeed , if they are moving at all . Dnes ale spousta Rusů ani netuší , zda směřují kupředu či zpátky , nebo zda vůbec někam míří
Nor did the press report Korolev ’ s name . Tisk rovněž nezveřejnil Koroljovovo jméno
Now , however , he seems to be more the cause of it than the cure , for a new generation of leaders might be better placed to help Georgia move beyond its chronic instability . Teď to však vypadá , že je spíše jeho příčinou než lékem : nová generace politiků se jeví mnohem lépe připravena pomoci Gruzii překonat její chronickou nestabilitu
No man is an island , the poet John Donne said . Žádný člověk není ostrov sám pro sebe , napsal básník John Donne
No secret file is being used to secure a guilty verdict . K získání rozsudku potvrzujícího vinu se nepoužívá utajovaný materiál
No ordinary psychiatrist , however , attested to Budanov ' s alleged insanity . Žádný normální psychiatr však Budanovovu údajnou nepříčetnost nepotvrdil
Not since Gustav Stresemann , Weimar Germany ' s foreign minister , played the Soviet Union and the West off against each other , has a leader with so weak a hand played his cards so effectively . Od dob Gustava Stresemanna , ministra zahraničí německé Výmarské republiky , kdy Sovětský svaz a Západ štvaly jeden proti druhému , nehrál žádný lídr tak úspěšně s tak špatnými kartami
Not until Boris Yeltsin did Russia make its first steps to bridge these divides . Rusko začalo dělat první kroky k přemostění těchto propastí až za Borise Jelcina
No one is complaining . Nikomu to nevadí
None of this is necessarily wrong : Russia ' s hard times demand a government that can act decisively . Nic z toho není nutně špatné : zlé časy v Rusku vyžadují vládu , která dokáže odvážně jednat
Nothing escapes the eye of the Kremlin - - whether it be which buildings are restored in Saint Petersburg or the appointment of minor Russian envoys abroad . Kremelskému oku neunikne nic - ať jde o to , které budovy se renovují v Petrohradu , nebo o jmenování druhořadých ruských vyslanců v zahraničí
No one knows if the president ordered Khodorkovsky ' s arrest or even considered the devastating impact it would inevitably have on investment in Russia . Nikdo neví , zda prezident dal příkaz k zatčení Chodorkovského , či dokonce zvážil pustošivé dopady , jež zatčení bude nevyhnutelně mít na investice v Rusku
Now splintering , some seem willing to stop pandering to Bolshevik ghosts . Ti se nynà ­ Å ¡těpà ­ a někteřà ­ z nich projevujà ­ ochotu přestat se podbà ­ zet bolÅ ¡evický m duchům
No , the real flaw in Putin ' s rule is that his power is personal , not based on the support of a political party . Skutečnà ½ m kazem na Putinově vlà ¡dnutà ­ je skutečnost , Å ¾ e jeho moc je osobnà ­ , Å ¾ e nenà ­ zaloÅ ¾ ena na podpoře určità © politickà © strany
Now Russianness itself seems to lack a secure foundation , for it is but a hollow shell of discarded state symbols . Dnes se zdá , že pevné základy postrádá i samotné bytí Rusem , neboť jde pouze o prázdnou skořápku odhozených státních symbolů
Not all long - term dictatorships , however , end in disintegration and mayhem . Ne vždy však dlouholeté diktatury končí rozkladem a řeží
No one can keep himself ensconced in high office subject only to death or his own boredom . Nikdo si nemůže donekonečna hovět ve vysoké funkci a podléhat jen smrti či vlastní nudě
Now it is Putin ’ s turn to call the tune , dismissing Mikhail Fradkov and dissolving the government that had served him throughout his second term in order to prepare for the parliamentary elections looming in December and the presidential ballot in March 2008 . Tentokrát je to Putin , kdo vypíná hudbu – nejprve odstavil Michaila Fradkova a rozpustil vládu , která mu sloužila po celé druhé funkční období , aby se připravil na blížící se prosincové parlamentní volby a na prezidentské volby plánované na březen 2008
No one has ever been punished for these killings . Za tyto vraždy nebyl nikdo nikdy souzen
Now , they , and Asians at large , need to bring both their skills and their success to bear on the most pressing global issues of the day . Dnes je zapotřebí , aby oni i ostatní Asiaté zasvětili své schopnosti i úspěch řešení nejpalčivějších globálních problémů dneška
None of the new EU member - states have concrete plans or financing mechanisms to develop networks of community - based alternatives on a national scale . Žádná z nových členských zemí EU nemá konkrétní plány nebo mechanismy financování rozvoje sítí komunitně založených alternativ v celostátním měřítku
No , a new way of thinking was required and Britain provided that with the Warnock Report of 1984 . Ne , bylo zapotřebí nového myšlení a to Británie poskytla v roce 1984 v podobě tzv . Warnockovy zprávy
No surprise , then , that a brain drain has developed . Není tedy divu , že dochází k odlivu mozků
North Korea already assists them with arms . Severní Korea jim v tom ostatně ochotně pomáhá
No longer trapped in a single country by fears of adverse currency movements , firms can relocate anywhere within the euro - zone . Firmy už nejsou chyceny v pasti jedné země z obavy o nepříznivý kurzovní pohyb a mohou se přestěhovat kamkoli v rámci \„ eurozóny “
Not all European leaders attribute the euro ' s weakness to structural factors . Ne všichni evropští politici však slabost eura přičítají strukturním faktorům
No doubt , the United States has very real – and growing – problems with the fairness of its income distribution . Je nesporné , že Spojené státy mají naprosto skutečné – a narůstající – problémy s férovostí distribuce příjmů
No one wants this . To nikdo nechce
Nonetheless , current interest rates were described as “ still appropriate ” in October , signaling that the ECB has not yet reached a decision to bite the bullet . Nicméně současné úrokové sazby byly v říjnu označeny za \„ stále přiměřené “ , což signalizuje , že ECB ještě nedospěla k rozhodnutí zatnout zuby a zakročit
Not everyone is happy with this news . Tato zpráva ne každého potěší
Now it must continue to raise rates even though there are signs - - like declining US consumer confidence — that America ’ s economy may be faltering . Teď musí ve zvyšování sazeb vytrvat , třebaže existují náznaky – například upadající spotřebitelská důvěra v USA – , že americké hospodářství může ochabovat
No one wants this . To nikdo nechce
Not everyone is happy with this news . Tato zpráva ne každého potěší
Nor are they the ones who will have to put the inflation genie back in the bottle once it escapes . Ani nebudou muset zahánět inflačního džina zpět do láhve , jestliže z ní unikne
Now , to his credit , Trichet has done something about this long - standing problem , although not without ruffling some feathers in the process . Trichetovi je třeba přičíst k dobru , že s tímto přetrvávajícím problémem něco udělal , ačkoliv se to neobešlo bez jistého čechrání peří
Not only will politicians ’ influence be towards monetary excess , which of course is a serious enough matter for a bank whose primary mandate is price stability , but also the excess will constitute a serious barrier to structural reform , which is essential for European prosperity in a competitive global economy . Nejenže se bude vliv politiků projevovat snahou o měnovou nestřídmost , což je pro banku , jejímž hlavním úkolem je cenová stabilita , pochopitelně samo o sobě dost závažné , ale tato nestřídmost bude zároveň představovat překážku pro strukturální reformu , která je pro evropskou prosperitu v konkurenční globální ekonomice nezbytná
Not only did the Northern League – an important component of Silvio Berlusconi ’ s ousted right - wing coalition – favor a weak euro , but it also favored pulling Italy out of the euro altogether . Nejenže Liga severu – významná součást zapuzené pravicové koalice Silvia Berlusconiho – upřednostňovala slabé euro , ale zasazovala se za odstoupení Itálie od eura úplně
Now , this will change . To se nyní změní
No Pause , Please Žádné přestávky prosím , jsme Evropané
Not only has German resurgence raised overall growth in Europe , but it has also made growth less evenly balanced throughout the euro zone . Německé oživení ovšem nejenže zvýšilo celkový růst v Evropě , ale také zapříčinilo úbytek růstové vyváženosti napříč eurozónou
Nor will ECB President Jean - Claude Trichet be intimidated by French pressure to pursue a softer monetary policy . Ani prezident ECB Jean - Claude Trichet se nenechá francouzským tlakem zastrašit a dohnat k prosazování měkčí měnové politiky
Now , because of a war it wanted no part of , Europe finds its security undermined . Teď Evropa zjišťuje , že kvůli válce , s níž nechtěla mít nic společného , je její bezpečnost podemleta
Not only has Bush destroyed Iran ’ s most formidable enemy and bogged down US troops in a hopeless cause ; he also has enriched energy - abundant Iran and Russia by pursuing a war that has dramatically raised energy prices . Nejenže Bush zničil nejděsivějšího nepřítele Íránu a uvrhl americké vojáky do beznadějného úsilí , ale vedením války , která dramaticky zvýšila ceny energií , také obohatil energiemi oplývající Írán a Rusko
Now we must raise rates . ” Teď musíme sazby zvýšit . “
No bailouts can mean no college for the kids – or , for many , no house . Zavržení výpomoci může znamenat , že děti nepůjdou na vysokou – anebo že mnozí lidé neutáhnou svůj dům
Not a chance . To nemá šanci
Note that it was French President Sarkozy who went to China to protest the currency peg , not German Chancellor Angela Merkel . Všimněme si , že to byl francouzský prezident Sarkozy , nikoliv německá kancléřka Angela Merkelová , kdo cestoval do Číny , aby proti svázání tamní měny s dolarem protestoval
Nor is it inflationary if the wage increases are financed by higher taxes . Inflační vliv nevzniká ani tehdy , když se vyšší mzdy financují zvýšením daní
Not likely – at least in the current political environment . To není pravděpodobné – alespoň za současných politických poměrů ne
Noyer ’ s diplomatic skill certainly will be put to the test if he has to navigate the treacherous waters between the Scylla of French protectionism and the Charybdis of the EU ’ s five criteria for bank mergers . Noyerovo diplomatické umění nesporně projde zatěžkávací zkouškou , bude - li muset proplout zrádnými vodami mezi Scyllou francouzského protekcionismu a Charybdou pěti kritérií EU pro fúze bank
Now France ' s blatant flaunting of the EU ' s Stability Pact , which caps deficit spending at 3 % of GDP , is speeding Europe to an important crossroads that threatens to undermine both European monetary union and the euro itself . Teď ještě do očí bijící opovržení Francie evropským Paktem stability , který klade horní hranici deficitních výdajů na 3 % HDP , žene Evropu na závažné rozcestí , kde se vznáší hrozba , že bude podemleta jak evropská měnová unie , tak samotné euro
Not everyone in Europe is happy with an anti - inflation central bank . Ne všichni v Evropě však mají z protiinflační centrální banky radost
Now it can be told that the central bank had 25 to 30 disaster scenarios ready in case things went badly . Dnes již lze říci , že centrální banka měla pro případ , že by se věci nevyvíjely žádoucím směrem , připraveno 25 až 30 krizových scénářů
None , in fact , was needed . Žádný z nich nakonec nebyl zapotřebí
Notwithstanding the ECB ' s significant achievements during the Duisenberg years , important problems remain for the new president , Jean - Claude Trichet of France . Nehledě na významné úspěchy ECB během Duisenbergova vedení však na nového prezidenta banky , Francouze Jeana - Claudea Tricheta zbývá řada problémů
Now the axis has crushed hopes of passing a new European constitution in Brussels by demanding the so - called \ double majority \ rule , which would seriously weaken medium - size and smaller countries ' voting power by comparison to what was agreed three years ago in Nice . V Bruselu pak tato osa rozdrtila naděje na schválení nové evropské ústavy , když prosazovala pravidlo takzvané ,, dvojí většiny \ , které by vážně oslabilo hlasovací práva středně velkých a menších zemí oproti rozsahu dohodnutému před třemi lety v Nice
Now , after the failure to endorse the draft EU constitution , Schroeder bitterly complains that \ some nations are representing their national interests and have left the European idea behind . \ Nyní , po nezdaru při schvalování návrhu ústavy EU , si Schröder trpce stěžuje , že , , některé státy hájí své národní zájmy a odsunuly stranou evropskou myšlenku \
Nor could anyone articulate an alternative that didn ' t sound like a return to the statist , protectionist policies of the past . Nikdo navíc nebyl s to předložit jinou alternativu , která by nezněla jako návrat ke statickým , protekcionistickým politikám minula
No surprise , then , that Catholic Poland was shocked last week by studies revealing that the number of priests with severe drinking problems is about twice that of the male population . Není pak divu , že bylo katolické Polsko nedávno tak šokováno studií , která odhalila , že počet knězů , majících vážné potíže s alkoholem , je asi dvakrát tak vyšší , než počet alkoholiků v celé mužské populaci
Now , like some unemployed Cold War general , the Church appears disoriented by the peaceful transition to democracy . Nyní , jako nějaký studenoválečnický generál , který se náhle ocitnul na dlažbě a neví si rady , je Církev díky mírovému přechodu k demokracii zcela dezorientovaná
Nowhere nowadays can the Church openly belittle democracy . V současné době už Církev nemůže nikde a nijak otevřeně znevažovat demokracii
Now people must declare if they collaborated with the secret services before 1990 . Podle něj nyní lidé musejí veřejně prohlásit , zda - li před rokem 1990 spolupracovali s tajnými službami
No longer was it neo - liberal . Už ale nebyla neoliberální
Now the idea of a political community in any form , of a demos offering all its citizens equality of opportunity , is patently ridiculous . Dnes je idea politického společenství v jakékoli formě , idea demos dávající všem svým občanům rovnou příležitost , vyloženě absurdní
Now he appears as a gentleman of independent means and views . Nyní vystupuje jako ušlechtilý muž nezávislých prostředků a postojů
Not for long . Avšak ne nadlouho
Now Lepper seems unable to prove his accusations or offer any substantiation of them . Teď ale není schopen svá nařčení dokázat nebo je jakkoli podložit
Not the Jews , masons or gypsies who were the traditional targets of lumpen anti - democrats . Ne Židé , svobodní zednáři nebo Romové , kteří jsou tradičními cíli zarytých antidemokratů
Not here in Eastern Europe . Ne tak ve východní Evropě
No imaginable solution to their plight seems available . V dohlednu není žádné schůdné řešení jejich svízelné situace
No EU membership ; no more privatization ; no pension reform . Žádné členství v EU , žádná privatizace , žádná penzijní reforma . Stagnace
Nonetheless , the Orange movement – now led by Yushchenko ’ s former partner and prime minister , Tymoshenko – has not fully lost its way , and still aims to preserve Ukraine as a truly independent and free country . Nicméně oranžové hnutí – v současnosti vedené Juščenkovou bývalou spolupracovnicí a ministerskou předsedkyní Tymošenkovou – ještě úplně z cesty nesešlo a nadále je jeho cílem ubránit Ukrajinu jako skutečně nezávislou a svobodnou zemi
No honeymoon period greeted us . Žádné líbánky na nás nečekaly
Not only were East European countries such as Russia not excluded , but the prospect was held out of a world community held together by the liberality of the Enlightenment . Z této představy pak nebyly vyjmuty nejen východoevropské země , jako bylo třeba Rusko , ale tato naděje byla přislíbena celému světovému společenství , jenž by pak mohlo držet pohromadě , stmeleno velkodušností osvícenectví
None of this bodes well for Western Europe ' s 11 million non - European residents – many of them Muslims , making Islam the \ second religion of Europe \ . Tedy žádná dobrá zpráva pro 11 miliónů ne - evropských imigrantů , žijících v zemích západní Evropy , neboť mnozí z nich jsou muslimové a jejich islám se stává “ druhým evropským náboženstvím ”
Nothing less than a united position against the despot of Belarus is necessary if Lukashenka – and his Russian backers – are to be forced to change their ways . K tomu , aby byl Lukašenko – a jeho ruští stoupenci – donucen ke změně chování , není zapotřebí nic menšího než sjednocený postoj vůči tomuto běloruskému despotovi
No serious negotiations can take place and no results can last if one party vetoes the representatives of the other side . Žádná jednání se nemohou uskutečnit a žádné výsledky nemohou přetrvat , pokud jedna ze stran vetuje představitele strany druhé
Not only was Abbas politically weak , with few friends among Fatah militants , but he also didn ’ t show much interest in what was happening in Gaza . Abbás nejenže byl politicky slabý a mezi militanty Fatahu měl málo přátel , ale ani neprojevoval mnoho zájmu o to , co se děje v Gaze
Non - PA groups like Hamas acquired their own weapons mostly by buying them from Israeli soldiers or on the Israeli black market . Skupiny jako Hamás , jež stály mimo Palestinskou samosprávu , si zatím obstarávaly zbraně – většinou si je kupovaly od izraelských vojáků nebo na izraelském černém trhu
No one is indifferent to Al Jazeera , the Qatari - based Arab satellite television station . K arabské satelitní televizní stanici Al - Džazíra se sídlem v Kataru není nikdo lhostejný
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE JANUARY 10 NEZVEŘEJŇOVAT DŘÍVE NEŽ 10 . LEDNA
No matter how persuasive Abbas is in convincing radical groups to put down their arms , a unilateral ceasefire will not last long if it is not mutual . Byť by byl Abbás při vyzývání radikálních skupin ke složení zbraní sebevýmluvnější , jednostranné příměří nebude trvat dlouho , nebude - li vzájemné
Now is the time to take stock of the lessons learned from the years of occupation and resistance in order to understand what Israelis and Palestinians should do next . Nastal čas bilancovat ponaučení z let okupace a odporu , abychom porozuměli tomu , co mají Izraelci a Palestinci učinit dál
Not only corrupt , but a notorious traitor to consecutive masters , Talleyrand was said to have failed to sell his own mother only because there were no takers . O tomto zkorumpovaném a nechvalně proslulém zrádci všech pánů , kterým kdy sloužil , bylo řečeno , že nedokázal prodat svou matku jen proto , že o ni nikdo neměl zájem
Not everyone passes such a test , particularly when elections are approaching . Ne každý v této zkoušce uspěje , obzvláště pokud se blíží volby
Not only has this not happened , but we can now talk of solutions , as both Georgia and Moldova have begun to achieve breakthroughs to a market economy and democracy . Nejenže se to zatím nestalo , ale dokonce se dnes můžeme bavit o jejich řešení , poněvadž Gruzie i Moldavsko začaly dosahovat úspěchů na cestě k tržní ekonomice a demokracii
No one else loses if he or she is wrong . Nikdo dalsí nic neztratí , pokud se tento konkrétní člověk mýlí
Not surprisingly , many environmentalists argue that , in the words of one : \ It may be unkind to keep people dying from malaria so that they could die more slowly of starvation . Není tak už tolik překvapivé , že environmentalisté - slovy jednoho z nich - tvrdí že \ je snad bezcitné nenechávat lidi dále umírat na malárii , aby mohli umírat pomaleji na vyhladovění
Now it is casting its spell over developing countries , making a powerful play to rewrite India ' s past , as Deepak Lal suggests . Teď , tvrdí Deepak Lal , přenásí své čáry a kouzla do rozvojových zemí a rozehrává vlivnou hru , během níž se mají přepsat dějiny Indie
Nowhere is this more evident than in discussions about the origins and nature of India ' s caste system . Vůbec nejlépe je to vidět na diskusích ohledně původu a povahy indického kastovního systému
No price is too high to achieve that end , so traditional threats about dividing Ukraine have been used . Pro dosažení tohoto cíle není žádná cena příliš vysoká , a proto byly využity tradiční hrozby , že se Ukrajina rozpade
Note the word “ territory . ” Povšimněme si slova \„ územní “
Now Ukraine ’ s people may face a similar test after supporters of Viktor Yanukovich threatened to seek autonomy should the rightful winner of the country ’ s presidential vote , Viktor Yushchenko , actually become president . Ukrajinský lid teď možná bude čelit podobné zkoušce , neboť zastánci Viktora Janukovyče pohrozili , že budou usilovat o autonomii , pokud se právoplatný vítěz prezidentského klání , Viktor Juščenko , skutečně stane prezidentem
Now the Kremlin seems to think that what is good for ordinary Russians is good for independent nations as well : small and weak countries will be shown no mercy once Russia is given the tools to intimidate , isolate , and threaten them with the prospect of an energy blockade . Teď se zdá , že si Kreml myslí , že co je dobré pro obyčejné Rusy , je rovněž dobré pro nezávislé státy : jakmile Rusko získá nástroje k zastrašování , izolování a vyhrožování vyhlídkou na energetickou blokádu , bude s malými a slabými zeměmi nakládáno bez slitování
Nor is a strong financial sector enough . Také silný finanční sektor sám o sobě nestačí
Nor is Argentina alone . V takové situaci není Argentina sama
None of this progress , however , has been accompanied by the strengthening of our citizens ' sense of responsibility to their nation . Takový pokrok však vůbec nejde ruku v ruce s posílením smyslu pro zodpovědnost za stát na straně občanů
No universal diagnostic tests exist for the most frequent mental disorders , such as depression , anxiety , and schizophrenia . Počítačové programy , které vyhodnocují a zpracovávají pacientovy symptomy a určují psychiatrickou diagnózu , samozřejmě existují
None of the other professions listed above , however , knowingly exposes its clients to a confirmed environmental carcinogen . Žádná z výše jmenovaných profesí ovšem nevystavuje vědomě své zákazníky potvrzenému environmentálnímu karcinogenu
Now , however , due to the surge in crude oil prices , even Bush has had to begin to consider alternative energy sources , and it won ’ t be possible to limit these to nuclear power or ethanol , which is so popular among farmers , a key Bush constituency . Vzhledem ke vzestupu cen surové ropy však dnes i Bush musel začít uvažovat o alternativních zdrojích energie , které nebude možné omezit pouze na jadernou energii či etanol , jež je tak populární mezi farmáři představujícími klíčový okruh Bushových voličů
Nor does it undercut wages , since most Europeans do not want these jobs . Takové řešení přitom nepodkopává mzdy , protože většina Evropanů o podobná pracovní místa nestojí
Nor do immigrants merely take jobs ; they also create them . Přistěhovalci navíc pracovní místa nejen zabírají , ale i vytvářejí
North Korea , it should be noted , was significantly better endowed in every respect than South Korea , yet today it is a basket case . Severní Korea byla ve všech směrech lépe vybavena než Korea Jižní , a přesto je dnes outsiderem
North Korea , Cambodia or Burma remain closed and sterile places . Severní Korea , Kambodža a Barma jsou i nadále uzavřeným a sterilním prostorem
None of these tasks will be easy to accomplish . Ani jeden z těchto úkolů není snadný
Now Taiwan has the highest proportion of engineers to total population in the world . Dnes je Tchaj - wan světová jednička v podílu inženýrů na celkovém počtu obyvatel země
Not only was there no new leadership , but the seniority system and the omnipresence of \ senior advisors \ continued to prevail throughout Japanese institutions . Nejenže japonské instituce postrádaly nové vedení , ale nadále jim dominoval systém seniority a všudypřítomnost ,, vyšších poradců . \ Toto kostnatění řídila navíc strnulá , konzervativní a gerontokratická vláda
No natural law commands that life respect itself - - and , indeed , it does not ; living species feed on each other . Žádný přírodní zákon nepřikazuje , aby život respektoval sám sebe - a příroda podává důkaz : živočichové v přírodě se navzájem požírají
Now , the resolution of the crisis has reassured many that the Bank can practice what it preaches . Vyřešení krize teď mnohým v bance vrátilo důvěru , že se Světová banka dokáže řídit tím , co sama káže
Noëlle Lenoir Noëlle Lenoir
Nor is this fear limited to consumers . Nejistotou navíc netrpí jen spotřebitelé
Noëlle Lenoir Noëlle Lenoir
Not long ago , an American political analyst compared France ’ s loss of influence in Europe following its “ No ” vote in the 2005 referendum on the EU constitutional treaty with France ’ s surrender in 1940 . Není to tak dávno , co jeden americký politolog přirovnal ztrátu francouzského vlivu v Evropě po předloňském odmítnutí ústavní smlouvy EU v referendu ke kapitulaci Francie v roce 1940
Noëlle Lenoir is France ’ s former Minister of European Affairs . Noëlle Lenoirová je bývalou francouzskou ministryní pro evropské záležitosti
Noëlle Lenoir Noëlle Lenoir
Nothing could be further from the truth : the threat to biodiversity can mean the loss of critical features of humanity ' s life - support systems , and therefore threatens our personal and economic well - being . Pravda je ovšem zcela jiná : ohrožení přírodní rozmanitosti znamená , že by lidstvo mohlo přijít o klíčové vlastnosti životně důležitých systémů , a tím pádem je hrozbou pro naše osobní i ekonomické blaho
No Arab ruler can claim a mass following outside his country of the sort that Gamel Nasser , the Egyptian president who was also the acknowledged leader of pan - Arab aspirations , once did . Žádný arabský vůdce dnes nemá tolik stoupenců mimo vlastní zemi , kolik jich měl Gamál an - Násir , někdejší egyptský prezident , jehož uznával celý arabský svět coby vůdčí postavu panarabských snah
Nonetheless , local and foreign NGO ’ s are now starting to play a role in filling the gap between government policies and front - line healthcare delivery . Nicméně místní i zahraniční nevládní organizace v současnosti už začínají při zaplňování mezery mezi vládními politikami a poskytováním zdravotní péče hrát v přední linii jistou úlohu
No brand name , either . Ani žádný název výrobku
No professional solidarity was shown back in 2001 , when Russia ' s private national television network NTV was taken over by the government . Když v roce 2001 vláda převzala ruskou soukromou televizní společnost NTV , neprojevila se žádná profesní solidarita
None of this means we should stop worrying about the future . Nic z toho neznamená , že bychom se měli přestat obávat o budoucnost
Now is the time to get our priorities right . Nastal čas naše priority narovnat
No group wants their solution to come last , and no government wants its country ’ s national challenges to be overlooked . Žádná skupina nechce , aby její řešení přišlo na řadu až jako poslední , a žádná vláda si nepřeje , aby celostátní problémy její země byly přehlíženy
Now , the discussion needs to shift from the academic sphere to political life . Nyní je zapotřebí , aby se diskuse přenesla z akademické sféry do politického života
Nonetheless , the cost would have been anything but trivial – an estimated $ 180 billion per year . Náklady by však rozhodně zanedbatelné nebyly – odhadují se na 180 miliard dolarů ročně
Nor does it address deficiencies in existing legislation that prevent challenges to the rules on which agencies base their decisions or to the exercise of discretion by bureaucrats . Nepojmenovává ani nedostatky ve stávající legislativě , které dnes brání zpochybnění rozhodovacích pravidel výkonných orgánů a výkonu pravomoci úředníků
None of this should be greeted with euphoria , for China ’ s markets will not open magically and China ’ s governance will not change quickly . Není to ale důvod k bůhvíjaké radosti , neboť čínské trhy se neotevřou jako mávnutím kouzelného proutku a čínský režim se rovněž nezmění přes noc
Nora Lustig Nora Lustig
Now they must be re - organized to function under the new General Staff , which is already planning its own exercises with all their costs for transport , fuel , and assorted supplies . Nyní je třeba je přeorganizovat tak , aby operovaly pod velením nového Generálního štábu , který už plánuje první cvičení se všemi s tím spojenými náklady na transport , palivo a dalšími dodávkami
Not all of them were innocent . Ne všichni byli nevinní
Now all US and British strike aircraft use precision weapons . Dnes používají přesné zbraně všechna americká i britská letadla
Now he wants recognition as a statesman , money , and , at least implicitly , Sistani ’ s and the SCIRI ’ s humiliation . Nyní si přeje uznání jako státník , peníze a alespoň nepřímé ponížení Sistáního a SCIRI
No one should be surprised the latest anti - tank missiles can penetrate even the heaviest and best protected of battle tanks . Nikoho by nemělo překvapovat , že nejmodernější protitankové střely dokážou zneškodnit i nejtěžší a nejlépe chráněné bitevní tanky
Nor do Chinese and foreign business people clamor for change . Po změně nevolají ani řadoví Číňané , ani lidé ze zahraničních firem , které v Číně působí
Now it is an icon of our democracy ' s unfulfilled promises . Dnes je ztělesněním nesplněných slibů naší demokracie
Now , inside government , I realize that sharing information with the public is sometimes hard . Dnes i já sama sedím ve vládě a uvědomuji si , že sdílet informace s veřejností je někdy těžké
No major study has shown that syringe exchange programs increase rates of drug use . Žádná významná studie neprokázala , že by programy výměny injekčních stříkaček zvýšily míru zneužívání drog
Norman Manea Norman Manea
Nonetheless , the totalitarian experience remains incomparable in its pathology , in its masks and mendacity . Totalitářská zkusenost je ovsem svou patologií , svými maskami a svou lživostí nesrovnatelná
Norman Manea , the exiled Romanian novelist , recently received Italy ' s highest literary award , the Nonino Prize . Norman Manea , rumunský exilový spisovatel , získal nedávno nejvyssí italské literární ocenění , Noninovu cenu
Norman Manea Norman Manea
Norman Manea is a Romanian novelist . Norman Manea je rumunský romanopisec
Norman Manea Norman Manea
Norman Manea is the author , most recently , of The Hooligan ’ s Return , a memoir . Norman Manea je autorem nedávno vydaných pamětí The Hooligan ’ s Return ( \„ Chuligánův návrat “ )
Norman Manea Norman Manea
No minority is , after all , homogenous , which was demonstrated by the fact that the person who alerted the police was a compatriot of the killer and from the same camp of refugees . Žádná menšina totiž není homogenní , což dokládá i skutečnost , že policii v tomto konkrétním případě uvědomil vrahův krajan z téhož uprchlického tábora
Norman Manea is a major Romanian writer and has been translated into 20 languages . Norman Manea je významný rumunský spisovatel , jehož dílo bylo přeloženo do dvaceti jazyků
Northern Cyprus , like Turkey , offers a 2.5 percentage point refund on VAT , compared to the standard VAT rate of 13 % . Severní Kypr stejně jako Turecko nabízí refundaci ve výši 2,5 procentního bodu , oproti běžné sazbě DPH ve výši 13 %
Nobody can get through the day without using a product that comes from a forest . Nikdo z nás neprožije jediný den , aniž by nepoužil produkt pocházející z lesa
Now , recent research provides powerful evidence on how R & D on tropical agriculture can also help low - income regions escape from a seemingly intractable poverty trap . Současný výzkum přináší neklamné důkazy , že vývoj a výzkum v oblasti tropického zemědělství také dokáže regionům s nízkým příjmy pomoci uniknout ze zdánlivě nepřekonatelné pasti chudoby
None of this , of course , will happen overnight . Nic z toho se pochopitelně nestane přes noc
Nor is it realistic to believe that Russia will come close anytime soon to meeting the EU ' s Maastricht criteria for macroeconomic performance . Realistické navíc není ani domnívat se , že se Rusko v dohledné době přiblíží ke splnění maastrichtských kritérií makroekonomického výkonu
No wonder that nowadays most of these countries face civil unrest , rebellion , and risk of implosion . Není divu , že v současnosti většina zemí čelí občanským nepokojům , povstáním a riziku zhroucení
Nor has the US space shuttle accomplished its goals . Ani americký program raketoplánů nesplnil cíle
No military force has yet perceived the need to station soldiers on its various reconnaissance , communication , or navigation satellites . Žádná vojenská složka až dosud necítí potřebu rozmístit vojáky na svých rozmanitých průzkumných , telekomunikačních či navigačních satelitech
Now anti - depressants - - global brands with household names - - are the problem . Dnes jsou problémem antidepresiva - celosvětové zboží s všeobecně známými názvy
Nowadays , low salaries make many lives here miserable , pensions are a joke , and the shadow economy is vast . Život je díky nízkým platům bídný , důchody jsou směšné a stínová ekonomika rozsáhlá
No one took into account the fact that countries like France and Switzerland somehow manage to thrive with large states . Nikdo neuvažoval nad tím , že státní správy třeba ve Francii nebo Svýcarsku jsou také rozsáhlé , a přitom státu se daří dobře
Now their functioning has become more or less normal . Dnes už je jejich fungování více či méně normální
Not even the pathetic remnant of the Khmer Rouge celebrates Pol Pot ’ s memory . Dokonce ani žalostný zbytek Rudých Khmerů neoslavuje Pol Potovu památku
No surprise , then , that they are nostalgic for the past , including Stalin . Není tedy překvapením , že se nostalgicky ohlížejí za minulostí , Stalina nevyjímaje
Nobody talked about the revolution leaders ’ mistakes , doubts , hesitations , and ignorance . Nikdo nemluvil o omylech , pochybnostech , váhání a nevědomosti vůdců
Not only does a higher percentage of American adults work , but they also work more hours per week and more weeks per year . Nejenže pracuje vyšší procento Američanů , ale rovněž odpracují více hodin za týden a více týdnů za rok
Not only can and must fathers assume a greater role in child rearing ; a large part of homemaking is perfectly suitable to be met by the market . Nejenže otcové mohou a musí převzít větší roli při výchově dětí ; řadu domácích prací může bez nejmenších problémů převzít také trh
Norway has set an excellent example – one that all of Europe should follow as the best way to transcend the culture of gender bias and stereotyping that is still prevalent in many companies and institutions . Norsko dalo ostatním skvělý příklad , který by měla následovat celá Evropa , protože je to nejlepší cesta , jak přesáhnout kulturu rasové předpojatosti a stereotypů , jež v mnoha firmách a institucích stále převládá
Not only did Sarkozy win the presidency with 53 % of the vote , but his approval rating has since soared , to 62 % , after he formed an inclusive government with high - ranking recruits from the opposition . Nejenže získal Sarkozy prezidentské křeslo převahou 53 % hlasů , ale jeho obliba se zvýšila na 62 % , když vytvořil širokou vládu s účastí vysoce postavených \„ odvedenců “ z opozice
None of this should be surprising . Nic z toho by nás nemělo překvapovat
None of this will be easy , not only because Europe ’ s relationship with Russia has grown so chilly , but also because Putin is understood to despise the EU as politically impotent . Nic z toho nebude snadné , nejen proto , že se vztahy Evropy s Ruskem tak ochladily , ale také proto , že se chápe , že Putin pohrdá EU jako politicky neschopnou
No Time for Nostalgia Na nostalgii není čas
Now , like a squabbling old couple , France and Germany are using the their wedding anniversary as an opportunity to revive their partnership . Jako staří rozhádaní manželé se Francie a Německo v těchto dnech pokoušejí výročí své svatby využít jako příležitosti k oživení vzájemného vztahu
No more time for nostalgia . Na nostalgii už čas nezbude
Not surprisingly , Poland - - like other Central and East European countries - - sought reassurance from the US and Britain when their colossal neighbors , Germany and Russia , embarked on their anti - American flirtation . Není překvapením , že Polsko - a další středoevropské a východoevropské země - hledalo jistotu u USA a Británie , když jeho obrovští sousedé , Německo a Rusko , začali koketovat s antiamerikanismem
No doubt , the post - WWII reconciliation between France and Germany - - who once perceived and fought each other as \ hereditary enemies \ - - has been the motor of European integration for half a century . Poválečné usmíření Francie a Německa - jež se kdysi vnímaly jako ,, dědiční nepřátelé \ a bojovaly proti sobě - bylo po půl století nesporným motorem evropské integrace
Now , the agreement underpinning Europe ' s single currency , the euro , has come under Franco - German attack . Nyní se terčem francouzsko - německého útoku stala dohoda upravující fungování jednotné evropské měny , eura
No senior American or European leader should visit the region without raising human rights and defending individuals fighting for democracy . Žádný vysoce postavený americký ani evropský lídr by neměl oblast navštívit bez zmínky o lidských právech a obhajoby osob bojujících za demokracii
Nowadays , the most well known ( and probably best financed ) campaign to manufacture scientific doubt is being waged by the fossil fuel industry in an effort to impugn scientists ’ work on issues related to climate change . Dnes vede nejznámější ( a pravděpodobně i nejlépe financovanou ) kampaň za výrobu vědeckých pochybností průmysl fosilních paliv ve snaze napadnout činnost vědců v otázkách souvisejících se změnami klimatu
Nor is there any evidence of benefits to counterbalance these negative effects . Důkazy o přínosech , které by tyto negativní dopady vyvažovaly , neexistují
None of this happened . Nic z toho se nestalo
No bear , if it knew what we do , would fall into that trap . Medvěd , kdyby tušil , co děláme , by se do této pasti nechytil
Now , all can see these income differences . Příjmové rozdíly dnes vidí úplně všichni
No limits were ever imposed on players ’ movements , except by Communist countries . S výjimkou komunistických zemí neuvaloval nikdo na pohyb hráčů žádné limity
Noting that developing countries invest much less on scientific research and produce fewer scientists , Annan warned that the resulting imbalance in the geographic distribution of scientific activity creates problems for both the scientific community in developing countries and for development itself . S poukazem na to , že rozvojové země investují do vědeckého výzkumu mnohem méně peněz a produkují méně vědců , Annan varoval , že výsledná nerovnováha v geografickém rozložení vědeckých aktivit vytváří problémy jak pro vědeckou obec v rozvojových zemích , tak pro vývoj sám
Nothing could be farther from the truth . Nemůže být nic vzdálenějšího pravdě
No one interprets the regime ' s fear of instability and the hunt for enemies better than Liu Binyan , China ' s best - known investigative reporter , political prisoner for 22 years , ex - Party member and an exile in the US , where he teaches at Princeton . Snad nikdo neumí tento strach z nestability a hon na nepřátele vysvětlit lépe než Liou Pin - jen ( Liu Binyan ) , nejznámější čínský investigativní novinář , dvaadvacet let politický vězeň , bývalý člen strany a disident , žijící dnes ve Spojených státech , kde přednáší na Princetonské univerzitě
Now survey data , too , suggest that Saudis may well begin demanding a more transparent politics and a less interventionist religion . Výsledky průzkumu teď také naznačují , že by Saúdové mohli začít požadovat transparentnější politiku a méně intervenční náboženství
Nor can the Putin regime ’ s manipulation of popular xenophobia against citizens of the former Soviet empire , such as Georgians . Totéž platí pro zneužívání lidové xenofobie Putinovým režimem proti občanům bývalého sovětského impéria , například Gruzíncům
Now Europe and its various contingents are playing a leading role in picking up the pieces there . Evropa a její různé kontingenty tu teď hrají přední úlohu v úsilí dát věci dohromady
Nor are they set to become a benevolent , altruistic power , ready to use their new strength and reputation to improve the stability of the international system . Stejně tak se Čína nehodlá stát benevolentní , altruistickou mocností připravenou využít své nové síly a reputace ke zvýšení stability mezinárodního systému
Now a second campaign begins . Teď začíná druhá kampaň
Now that America is no longer a “ hyperpower ” with no strategic challengers , Russia has reasserted its status as a “ superpower , ” a claim that is not necessarily supported by reality . Dnes , kdy už Amerika není \„ hypermocností “ bez strategických vyzývatelů , si Rusko opětovně nárokuje status \„ supermocnosti “ , který se však nemusí nutně opírat o realitu
Nor will the emergence of another providential figure come easily . Další prozřetelná osobnost se navíc nevynoří tak snadno
Not all exceptional periods create their Bonapartes , and this is probably a good thing , for exceptional leaders may give the illusion that all problems have solutions , which is far from true . Ne všechna výjimečná období zplodí své Bonaparty a pravděpodobně je to dobře , neboť výjimeční vůdci mohou vyvolávat iluzi , že všechny problémy mají řešení , což není ani zdaleka pravda
Nobody is out to insult the Polish people gratuitously . Nikdo nemíní bezdůvodně urážet polský národ
Nor can the EU afford a serious crisis with the Kremlin . Vážnou roztržku s Kremlem si nemůže dovolit ani EU
Now , in the first years of the twenty - first century , the perception of Europe in Asia and of Asia in Europe is changing dramatically , as Asia ’ s economies boom while the European Union finds itself mired in a crisis of identity and confidence . Dnes , v prvních letech jedenadvacátého století , se vnímání Evropy v Asii a Asie v Evropě dramaticky mění , neboť asijské ekonomiky procházejí boomem , zatímco Evropská unie se utápí v krizi totožnosti a sebedůvěry
Nor does the appearance of hypocrisy end there . Zdání pokrytectví tím ovšem nekončí
Nostalgia is not what it used to be . Nostalgie už není , co bývala
Nonetheless , political divisions within Europe are reminiscent of those that prevailed at the time of the Iraq war . Nicméně politické rozpory uvnitř Evropy připomínají nejednotu , která převládala v průběhu irácké války
Not only is the EU one of history ' s greatest peace projects , it also delivers the goods in terms of higher incomes , more jobs , and greater opportunities for its citizens . Nejenže je Evropská unie jedním z vůbec největších mírových projektů v dějinách lidstva , ale také drží slovo , pokud jde o vyšší příjmy , větší zaměstnanost a šíři možností pro její občany
Not only do we owe it to the victims of the century that we lay behind , we owe it to the children to come . Dlužíme to nejen obětem uplynulého století , ale i dětem , které teprve přijdou
Not only will we strive to ensure a concerted , clear and speedy reaction to international events and crises , we will also continue the dynamic development of the EU ' s crisis management capabilities . Nejenže se budeme zasazovat o soustředěnou , jasnou a rychlou reakci na mezinárodní dění a krize , ale budeme také pokračovat v dynamickém rozvoji schopností a možností krizového řízení EU
No surprise , then , that Barrot was given a minor role on a new European Commission that is liberal and Atlanticist , quite out of sync with French positions . Není tedy překvapením , že Barrot dostal v nové Evropské komisi , která je liberální a proatlantická , méně významnou roli , jež je navíc v naprostém nesouladu s francouzskými postoji
No one should be surprised that so contemptuous a French attitude , one utterly disdainful of the Union ' s Solidarity Pact and competition regulations , provoked a reaction detrimental to France . Nikoho by proto nemělo překvapovat , že pohrdavý francouzský přístup , který se s neskonalou přezíravostí staví k Paktu solidarity a antimonopolním předpisům unie , vyprovokoval reakci , jež je pro Francii škodlivá
None of these three visions entirely misses the EU ’ s current reality or its future possibilities . Žádná z těchto tří vizí se zcela nemíjí se současnou realitou nebo budoucími možnostmi EU
Nor does the cash nexus subordinate the individual to the will of the state . Peněžní vazby jedince nepodřizují ani vůli státu
No amount of interdiction will suffice if we do not explain clearly what , precisely , is wrong with using performance enhancing drugs in sport . Sebevětší množství zákazů nepostačí , nevysvětlíme - li jasně , proč přesně je používání dopingových prostředků ve sportu špatné
Not that drug use has increased fantastically - after all , huge quantities of alcohol , opium and other drugs were consumed back then . Ne že by spotřeba drog stoupla - vždyť alkohol , opium a další drogy se konzumovaly ve velkých množstvích i tehdy
No other set of laws produces so much revenue for criminals , terrorists and corrupt officials . Žádný jiný zákon nedává zločincům , teroristům a úplatným úředníkům tolik prostoru pro zisk
No other laws generate so much corruption or such violence ; and no other set of laws contributes so much to the spread of HIV / AIDS , hepatitis and other diseases . Žádný jiný zákon nedává takový prostor korupci a násilí ; a žádný jiný zákon nepřispívá více k šíření HIV / AIDS , hepatitidy a dalších nemocí
None of this will be possible unless Afghanistan ' s young males are disarmed and given productive work . Nic z toho se ovsem nestane dříve , než budou afghánstí mladíci odzbrojeni a než dostanou práci
Now others , including President Jacques Chirac of France , Edmund Stoiber in Germany , and even Sweden ' s socialists have joined the call for lower taxes . Teď se k volání po nižších daních připojili další politici , mezi jinými také francouzský prezident Jacques Chirac , Edmund Stoiber a dokonce švédští socialisté
Nonetheless , this arrangement poses particular challenges in a country where the quality and independence of judicial decision - making have long been questioned . Toto uspořádání nicméně působí obzvláštní nesnáze v zemi , kde je už dlouho zpochybňována kvalita a nezávislost soudního rozhodování
Nor has it brought peace to the oil rich Niger delta whose impoverished people resent exploitation of the resources of their territory for the enrichment of a corrupt elite . Nepovedlo se jí rovněž uklidnit situaci v ropou oplývající deltě řeky Niger , jejíž obyvatelé s nelibostí nesou vytěžování jejich oblasti , na němž bohatne zkorumpovaná elita země
Now that his electronic surveillance program has been exposed , Bush ’ s Justice Department has launched an investigation into how the news became public , threatening the journalists who reported the information . Teď když byl jeho program elektronického dohledu odhalen , Bushovo ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování , jak se věc dostala na veřejnost , a zastrašuje novináře , kteří informace přinesli
No matter how compelling the case for punishing Saddam Hussein and such partners in crime as Ali Hassan al - Majid ( \ Ali Chemical \ to the Kurds ) , Saddam ' s cousin and the principal organizer of the Anfal campaign , it is equaled by our duty to try to minimize harm to the living . Ať je podmanivost uvalení trestu na Saddáma Husajna a jeho komplice , jakým je třeba Alí Hasan al - Madžíd ( Kurdy přezdívaný ,, chemický Alí \ ) , Saddámův bratranec a hlavní organizátor akce Anfal , sebevětší , naše povinnost minimalizovat utrpení živých se jí vyrovná
Not one detainee has been accorded prisoner - of - war status ; none has been granted a hearing as required by the Geneva Conventions in cases of doubt . Žádnému ze zadržených nebyl přiznán status válečného zajatce a žádnému nebylo umožněno slyšení , jak vyžadují Ženevské konvence v případech nejistoty
Nor do we have a Leonid Kuchma , an ineffective , weak - willed president who was widely hated . Nemáme ani Leonida Kučmu , neefektivního , slabošského prezidenta , jenž byl všeobecně nenáviděn
Nowadays , these ways of interpreting the past are discarded because we do not know what form the future will take . Dnes už takto o minulosti neuvažujeme , protože nevíme , jakou podobu bude mít budoucnost
Nowadays , expression of identity implies a group category , a way of defining us Identita je dnes výrazem skupinové kategorii , definuje nás zvenčí
No country can rule out unilateral action in cases that involve its very survival . Žádná země si nedovolí nejednat jednostranně , když jde o její vlastní přežití
Not only does this comport with the preferences of the American public - polls show that two - thirds of Americans prefer multilateral actions to unilateral ones - but it has practical implications as well . Nejenže je to v souladu s přáními americké veřejnosti - podle průzkumů preferují dvě třetiny Američanů multilaterální akce - , ale má to i praktické dopady
Nor do numbers tell the whole story , because they represent only formally constituted organizations . Čísla samotná navíc nevytvářejí úplný obrázek , poněvadž zahrnují pouze oficiálně ustavené organizace
Non - governmental actors are changing world politics . Nevládní herci mění světovou politiku
Nowadays , instruments of mass destruction are smaller , cheaper , and more readily available . V dnešní době jsou nástroje hromadného ničení menší , levnější a snáze dostupné
Not all struggles for national liberation turn to deliberate killing of innocents . Ne všechny zápasy za národní osvobození se mění v cílené vraždění nevinných lidí
Nonetheless , for the 37 % who oppose gay marriage , particularly in the red center of the country , the issue helped mobilize Bush supporters to come to vote . Nicméně v případě 37 % těch , kdo jsou proti sňatkům homosexuálů , obzvlášť v rudém centru země , téma pomohlo mobilizovat Bushovy voliče a přimět je jít k volbám
No single report can create a more secure world , but those who support that goal must hope that governments and their publics will consider seriously the Panel ’ s recommendations . Žádná zpráva nemůže sama o sobě vytvořit bezpečnější svět , ale ti , kdo o tento cíl usilují , musí doufat , že vlády i veřejnost budou brát doporučení panelu vážně
Now it is back in fashion in Washington . Dnes je ve Washingtonu opět v módě
Nonetheless , the elections may have softened some of the sense of illegitimacy that has clouded Bush ’ s Iraq policy . Volby nicméně mohly poněkud změkčit pocit nezákonnosti , který obestíral Bushovu iráckou politiku
Nonetheless , China still has a long way to go and faces many obstacles . Nicméně , Čínu čeká ještě daleká pouť a v cestě jí stojí mnoho překážek
Not every rising power leads to war – witness America ’ s overtaking of Britain at the end of the nineteenth century . Ne každá rostoucí moc vede k válce – vezměme si konec devatenáctého století , kdy Amerika předstihla Británii
Not one but many societies are vulnerable . Ne jedna , ale mnoho společností je dnes zranitelných
Not long before the visit of the Chinese premier , India hosted US Secretary of State Condoleezza Rice . Nedlouho před návštěvou čínského premiéra hostila Indie ministryni zahraničí USA Condoleezzu Riceovou
Now North Korea and Iran stand accused of violating their treaty commitments by pursuing nuclear weapons . Teď padlo obvinění na Severní Koreu a Írán , že porušují své smluvní závazky a vyvíjejí jaderné zbraně
Non - proliferation is not hypocritical if it is based on an impartial and realistic estimation of risks . Nešíření není pokrytecké , jestliže se zakládá na nestranném a realistickém uvážení rizik
Nonetheless , dependency on oil will grow at an annual rate of 1.5 % , from 20 million barrels per day in 2003 to 27.9 million in 2025 . Nicméně závislost na ropě poroste ročním tempem 1,5 %, z 20 milionů barelů denně v roce 2003 na 27, 9 milionů v roce 2025
No government can control outcomes without the cooperation of others . Žádná vláda nedokáže kontrolovat výsledek bez spolupráce s ostatními
Not all of the sources of soft power were American – witness the role of the BBC and the Beatles . Ne všechny zdroje měkké síly byly americké – připomeňme roli BBC a Beatles
Now , with signs of a reviving economy , Japan ’ s soft power may increase even more . Dnes , kdy se objevily známky ekonomického oživení , se může měkká síla Japonska ještě zvýšit
Not only are their military , or “ hard power , ” resources growing ; there are signs that their soft - power resources are increasing , too . Nezvyšují se pouze jejich vojenské prostředky čili \„ tvrdá síla “ ; existují náznaky , že na vzestupu jsou také jejich zdroje síly měkké
Not surprisingly , Bush ’ s new rhetoric stresses that he has a “ strategy for victory . ” Nijak nepřekvapuje , že Bushova nová rétorika zdůrazňuje , že Bush má \„ strategii pro vítězství “
Now Rumsfeld finally realizes the importance of winning hearts and minds , but , as The Economist put it , “ a good part of his speech was focused on how with slicker PR America could win the propaganda war . ” Teď si Rumsfeld konečně uvědomuje význam umění vydobýt si srdce a duše lidí , ale , jak se vyjádřil The Economist , \„ značná část jeho projevu se věnovala tomu , jak by Amerika pomocí slizkého PR mohla zvítězit v propagandistické válce . “
Nor will soft power be sufficient to stop Iran ’ s nuclear program , though the legitimacy of the Bush administration ’ s current multilateral approach may help to recruit other countries to a coalition that isolates Iran . Měkká moc rovněž nepostačí na zastavení íránského jaderného programu , ačkoliv legitimita současného multilaterálního přístupu Bushovy administrativy může napomoci získání dalších zemí do koalice , jež Írán uzavře do izolace
Nor is it likely that Saudi Arabia , Egypt , and others will sit passively while the Persian Shia gain the bomb . Pravděpodobné není ani to , že by Saúdská Arábie , Egypt a další země seděly se založenýma rukama , až perští šíité získají bombu
Now , virtually anyone can enter an Internet café and enjoy a capability that was once available only to governments , multinational corporations , and a few individuals or organizations with large budgets . Dnes může prakticky každý zajít do internetové kavárny a využít možnosti , která kdysi bývala dostupná jen pro vlády , nadnárodní korporace a několik jedinců nebo organizací s velkým rozpočtem
Non - state actors now have capabilities that were once limited to governments . Nestátní hráči mají možnosti , jež se dříve omezovaly na vlády
Nor does the US have a strategy for how the government should relate to non - official generators of soft power – everything from Hollywood to Harvard to the Gates Foundation – that emanate from American civil society . Stejně tak nemají USA žádnou strategii nejvhodnějšího postoje vlády k neoficiálním zdrojům měkké síly – od Hollywoodu přes Harvard po Gatesovu nadaci – , které vyvěrají z americké občanské společnosti
Now , as his administration returns to the UN to seek a new resolution that will enable other countries to contribute troops and resources for peacekeeping and reconstruction in Iraq , he is paying the price for the way he went to war . Když se teď jeho vláda vrací do OSN a požaduje novou rezoluci , která umožní dalším zemím přispět svými jednotkami a zdroji na udržování míru v Iráku a na rekonstrukci země , doplácí na způsob , jímž vstoupil do války
Now Bush will increase the number of American troops in Baghdad and Anbar Province and try to stabilize both the rising sectarian civil war and the Sunni insurgency . Bush nyní zvyšuje počet amerických vojáků v Bagdádu a v provincii Anbar a snaží se stabilizovat jak vznikající sektářskou občanskou válku , tak sunnitské povstání
Now both are gone , and Bush is turning to troop increases . Teď už jsou oba pryč a Bush se obrací ke zvyšování počtu vojáků
None is likely to become an American poodle . Není pravděpodobné , že by se kdokoliv z nich stal americkým pudlíkem
Nonetheless , Turkey ’ s bout with political instability has damaged its foreign policy and international standing . Zápas Turecka s politickou nestabilitou nicméně poškozuje jeho zahraniční politiku i mezinárodní postavení
Now opponents of Turkey ’ s EU accession bid have seized upon recent events to argue that the country does not meet the democratic standards necessary for full membership . Odpůrci turecké snahy o vstup do EU využili posledních událostí k tvrzení , že země nesplňuje demokratická měřítka nezbytná pro plné členství
Now , with the growth of Chinese power , one of the great questions for this century will be how Japan responds . Vzhledem k růstu čínské moci tak jednou z největších otázek tohoto století bude reakce Japonska
Nonetheless , many astute analysts believe that the constitution will be amended within the coming decade . Nicméně většina znalých analytiků je přesvědčena , že ústava bude v nadcházející dekádě pozměněna
Notwithstanding politicians ’ repeated calls for energy independence , over the past 30 years the United States , for example , has doubled its dependence on imported oil , which now accounts for nearly two - thirds of its oil needs . Bez ohledu na opakované volání politiků po energetické nezávislosti Spojené státy kupříkladu za posledních 30 let svou závislost na importované ropě zdvojnásobily a ropa z dovozu tak v současnosti pokrývá bezmála dvě třetiny jejich ropných potřeb
Now that same term has come out of the closet : analysts on both the left and right now use it to explain - if not guide - American foreign policy . Postaraly se o to dva skandály : loňský okolo firmy Vivendi a letošní kolem společnosti Parmalat
Notions of American hegemony and unilateral responses make little sense when most of the serious challenges that countries face today – problems like climate change , pandemics , financial stability , and terrorism – fall outside the control of even the largest countries . Pojetí americké hegemonie a jednostranných reakcí má pramalý smysl , když se většina vážných výzev , před nimiž dnes státy stojí – problémů , jako jsou klimatické změny , pandemie , finanční stabilita a terorismus – , vymykají kontrole i těch největších zemí
None of the proposals suggested thus far is perfect , and many of the details need to be worked out . Žádný ze zatím předložených návrhů není dokonalý a je zapotřebí dořešit řadu detailů
No part of the world shares more values or has a greater capacity to influence American attitudes and power than does Europe . Žádná část světa nesdílí s Amerikou více hodnot a nemá větší schopnost ovlivňovat americké postoje a sílu než právě Evropa
Now the world ' s attention is focussed on Iran , one recipient of Pakistani technology , as the country seemingly keenest to create its own nuclear arsenal . Pozornost světa se nyní soustřeďuje na Írán jakožto jednoho z příjemců pákistánských technologií a zemi , která zřejmě nejdychtivěji prahne po vytvoření vlastního jaderného arzenálu
Now it hints that it may resume enrichment , and recent press reports about the imports from Pakistan suggest Iran failed to disclose everything to the IAEA . Nyní naznačuje , že by mohl obohacování obnovit , a nedávné tiskové zprávy o dovozech z Pákistánu naznačují , že Teherán neprozradil IAEA všechno
Not only is the US military busy trying in Iraq , but the way the US went into Iraq - which proved to have fewer nuclear capabilities than Iran - undermined American credibility , making it difficult to recruit allies to contain Iran ' s nuclear ambitions . Nejenže je americká armáda zaměstnána iráckým snažením , ale způsob , jakým USA vstoupily do Iráku - který měl , jak se ukázalo , méně jaderných kapacit než Írán - , podkopal americkou důvěryhodnost , takže se nyní Spojeným státům těžko získávají spojenci , kteří by pomohli udržet jaderné ambice Íránu na uzdě
Nor can it launch a war whenever it wishes without alienating other countries . A stejně tak nemohou rozpoutat válku , kdykoliv se jim zlíbí , aniž by si znepřátelily jiné země
No one would suggest that America spend as much to launch ideas as to launch bombs , but it does seem odd that the US spends 400 times as much on hard power as on soft power . Nikdo Americe nenavrhuje , aby utrácela na palbu myšlenek stejně mnoho jako na palbu zbraní , ale přesto se zdá zvláštní , když USA investují do tvrdé síly 400 krát více než do síly měkké
Not only do the remarks of French leaders about recreating a multi - polar world arouse alarm , but recent public opinion polls show a decline in the popularity of the US among Europeans and a desire for more independent policies . Nejenže poznámky vedoucích představitelů Francie o opětovném vytvoření multipolárního světa vyvolávají znepokojení , ale poslední průzkumy veřejného mínění ukazují na pokles popularity USA mezi Evropany a touhu po nezávislejší politice
Now some American neo - conservatives argue that the US should drop its longstanding support for European integration . Někteří američtí neokonzervativci dnes argumentují tím , že USA by se měly vzdát své dlouhodobé podpory evropské integrace
Not only would it add to anti - American attitudes and fail to accomplish its objectives , but it over - estimates the extent to which the new Europe is being formed in opposition to the US . Nejenže by přiživila antiamerické postoje , aniž by dosáhla vytčených cílů , ale současně přeceňuje míru , do jaké se nová Evropa formuje jakožto opozice vůči USA
Not only are they held to targets of 7 % annual economic growth or better ( like many corporate executives ) , they must also improve environmental quality , build better infrastructure , and reduce local crime levels . Nejenže jejich pozice závisí na splnění nejméně sedmiprocentního hospodářského růstu ( jako u manažerů ve firmách ) , ale musí zároveň zkvalitňovat životní prostředí , budovat kvalitnější infrastrukturu a snižovat kriminalitu
Now China makes people nervous . Teď je předmětem nervózních úvah Čína
None wore eyeglasses . Žádná z nich nenosila brýle
None of this was conceivable as recently as 1992 , when Beijing ' s proclamation of \ one country , two systems \ - and the decision to peg the mainland ' s currency , the Renminbi , to the Hong Kong dollar - unleashed the floodgates of foreign investment . Nic z toho nebylo myslitelné ještě v roce 1992 , kdy pekingské prohlášení o \ jedné zemi a dvou systémech \ a rozhodnutí svázat pevninskou měnu renminbi s hongkongským dolarem uvolnilo stavidla zahraničních investic
Nor is Neusoft alone . A Neusoft není výjimka
Nonetheless , Zhu Rongji ' s reforms created the kind of level playing field and rule of law on which a vibrant capitalist system depends . Nicméně i tak se Ču Žung - ťiovy reformy zasloužily o rovné podmínky a právní řád , na nichž závisí fungující kapitalistický systém
No one can now foretell how long the US will be engaged in Uzbekistan , or whether America will extend its reach deeper into Central Asia . Nikdo nedokáže předpovědět , jak dlouho americké jednotky zůstanou v Uzbekistánu či zda Amerika prodlouží svou ruku hlouběji do Střední Asie
Now we cannot imagine our lives without them . Teď si život bez nich neumíme ani představit
Now they learn to handle a Kalashnikov and hijack planes with Al Qaeda . Teď se učí zacházet s kalašnikovem a unášet letadla s al - Káidou
No question : the past ten or twelve years in Latin America represented a turning point for democracy in the region . Není sporu o tom , že v Latinské Americe bylo posledních deset dvanáct let bodem obratu pro demokracii v regionu
Now some voices in the United States and elsewhere are proposing military action against Iran . Teď některé hlasy ve Spojených státech i jinde navrhují vojenský zásah proti Íránu
No nation that so energetically suppresses so many things about its recent past , which everyone knows to be true , can be a great nation . Národ , který tak úporně tají tolik skutečností ze své vlastní minulosti , jejichž pravdivosti jsou si všichni vědomi , nemůže být velkým národem
Nor will China attain that genuine respect from the outside world that its leaders and its people ( on that score , at least , there seems to be agreement ) so desperately crave , until a genuine and open reassessment of the past takes place . Ani Čína si tedy nezíská upřímnou úctu okolního světa , po níž čínští vůdci i celý národ ( alespoň v tomto ohledu jsou všichni zajedno ) tak zoufale touží , dokud se neodhodlá k upřímnému a otevřenému zhodnocení vlastní minulosti
Not until then can China be truly at peace with itself and with the world . Do té doby nebude Čína smířená sama se sebou ani s okolním světem
No country ' s history can be written in black and white . Dějiny žádné země nejsou černobílé
Not anymore . To už neplatí
None of this is about fairness , which is a separate issue . Nic z toho však nesouvisí se spravedlností , která představuje oddělenou otázku
None of these objections is persuasive . Žádná z těchto námitek není přesvědčivá
Nowadays , the framework of power itself – the old - fashioned party hierarchy that takes command of the state or municipality – is a kind of abuse . Rámec samotné moci – staromódní stranické hierarchie , která přebírá velení nad státem či obcí – je jistým druhem zneužívání
Not surprisingly , my party is now seeking to return to power in the next election . Moje strana usiluje v příštích volbách zcela zákonitě o návrat k moci
Now Russia is threatening to recognize the independence of Abkhazia and South Ossetia if the West recognizes the Serbian province of Kosovo as an independent nation . Rusko dnes vyhrožuje , že uzná nezávislost Abcházie a Jižní Osetie , pokud Západ uzná srbskou provincii Kosovo za nezávislý stát
None of the current government - funded research is going into assemblers . Žádný ze současných výzkumů financovaných vládami se asemblery nezabývá
Now , with crackdowns on foreign and domestic journalists , Prime Minister Thaksin ' s government seems to be retreating into Thailand ' s history of authoritarian rule . Teď , po tvrdém zákroku proti zahraničním i domácím novinářům , se vláda premiéra Thaksina zjevně rozhodla vrátit se do thajské minulosti , k letům autoritářské vlády
Now the TRT looks more and more like Thailand ' s other ` ` Messiah parties ' ' of recent years , built around a knight on a white horse who turns out to be a troll mounted on a toad . Teď se však strana Thai Rak Thai čím dál více podobá ostatním ,, spasitelským \ stranám posledních několika let , jež mají v čele rytíře na bílém koni , ze kterého se nakonec vždy vyklube skřítek na ropuše
Normally , when we interact with others we see them as both body and soul . Když jsme ve styku s ostatními , běžně je považujeme jak za duši , tak za tělo
None of this will come cheap . Nic z toho nebude zadarmo
Now , according to former Czech President Václav Havel , the region could become trapped in a “ suffocating atmosphere . ” Nyní by podle bývalého českého prezidenta Václava Havla mohl tento region zabřednout do \„ mírného dusna “
Now the old patterns of political behavior are returning to the fore . Nyní se staré vzorce politického chování vracejí do popředí
No strong social democratic party in Czechoslovakia could emerge from the rigid Czechoslovak Communist Party . Z rigidní Komunistické strany Československa vsak žádná silná demokratická strana vzejít nemohla
Now , anti - EU attitudes could well become stronger . Nyní je dost dobře možné , že protievropské postoje zesílí
Nor should France and Germany regard support for the US in the candidate countries as tantamount to approval of a war against Iraq or any other country . Francie a Německo by se ovšem neměly domnívat , že podpora USA mezi kandidátskými zeměmi se rovná schválení války proti Iráku či jiné zemi
Now , unfortunately , even the economic benefits of EU membership seem unclear . Dnes se bohužel jeví nejistě i hospodářská prospěsnost EU
Not surprisingly , accession untied politicians ' hands , and conflicts came to the fore . Nebylo tedy překvapením , že vstup do unie rozvázal politikům ruce a konflikty vystoupily do popředí
Nothing of the sort happened . Nic takového se nestalo
Nobody in Israel will accept this . To nikdo v Izraeli nepřijme
Not all prisons succumb to these corrosive and polarizing dynamics . Ne všechna vězení podléhají této ničivé a polarizující dynamice
Now a cultural shift appears underway in several of those economies , with more possibly to come . V několika těchto ekonomikách se nyní objevuje kulturní posun ; v dalších se jistě brzy objeví
Nowadays it empowers unions through concertazione , co - determination , and an unqualified right to strike . Meziválečný korporativismus moc odborů narušil ; stávkování dokonce zakazoval zákon
Not only are 12 % of bird species already in danger of extinction , but more than twice that proportion have small geographical ranges ( the key predictor of threat ) and mostly live in habitats that are seriously threatened . Nejenže již dnes hrozí vyhynutí 12 procentům ptačích druhů , ale více než dvojnásobek tohoto počtu má malé geografické teritorium ( což je klíčový ukazatel ohrožení ) a většina jich žije ve vážně ohrožených biotopech
Not only is Russia building a civilian nuclear reactor in Iran , thereby helping to advance Iranian knowledge of the nuclear process ; it is also reluctant to support efforts by the United Nations Security Council to press Iran not to develop nuclear weapons . Nejenže Rusko v Íránu buduje civilní atomový reaktor , čímž napomáhá rozvoji íránských poznatků o jaderném procesu , ale také se zdráhá podpořit snahy Rady bezpečnosti Organizace spojených národů přinutit Írán , aby nevyvíjel jaderné zbraně
No nation threatens China ’ s land borders . Žádný stát neohrožuje Čínské pozemní hranice
Nor did they have to honor the rights of the nobility , inasmuch as until the middle of the eighteenth century all nobles were their servants . Nemuseli ani uznávat práva šlechty , poněvadž až do poloviny osmnáctého století byli všichni šlechtici jejich služebníky
Nowadays , the first thing countries trying to get rich seem to do is import dozens of lawyers . Dnes se naopak zdá , jako by první věcí , na kterou myslí země , které chtějí zbohatnout , bylo dovézt tucty právníků z ciziny
Nothing but the thinnest membrane of denial separates the notion of scientific immortality through priority of discovery from this deeper , older , and wholly non - scientific dream of escaping one ’ s own inevitable death . Představu vědecké nesmrtelnosti skrze prvenství objevu neodděluje od hlubšího , staršího a ryze nevědeckého snu o uniknutí vlastní nevyhnutelné smrti víc než nejtenčí slupka popírání
No More Genocidal Evasions Genocidám se nevyhneme
Noel Kempff , for example , one of Bolivia ’ s national parks , is home to the world ' s biggest forest - based Kyoto Protocol experiment . Například Noel Kempff , jeden z bolivijských národních parků , je domovem největšího lesního experimentu v rámci kjótského protokolu na světě
No matter how harshly Russia ’ s “ democrats ” are abused , the word “ democracy ” remains a sacred cow . Bez ohledu na drsné nactiutrhání ruských \„ demokratů “ zůstává slovo \„ demokracie “ posvátnou krávou
Now , however , the election will likely be postponed . Nyní je však pravděpodobné , že volby budou odloženy
Nonetheless , the system seems blatantly unfair . Problém je v tom , že je to systém nestydatě nespravedlivý
Now it needs to be reversed . Tu je nyní zapotřebí zvrátit
Nor has the Agency ’ s budget kept pace with its increasing workload . Dále platí , že rozpočet agentury nedrží krok s nárůstem jejího pracovního vytížení
North Korea ’ s nuclear ambitions seem to have died down , at least for now . Zdá se , že jaderné ambice Severní Koreje alespoň prozatím pohasly
Now that the 10 southeast Asian states have been gathered into ASEAN – and are promulgating an ASEAN Charter – the concept of an East Asian Economic Grouping ( EAEG ) that would incorporate ASEAN and China , Japan , and ( a presumably unified and nuclear - free ) Korea is moving forward steadily . Dnes , kdy je 10 států jihovýchodní Asie sdruženo v organizaci ASEAN – a vyhlašuje chartu ASEAN – , kráčí rychle kupředu koncept Východoasijského hospodářského sdružení ( EAEG ) , který by zahrnoval členy ASEAN , Čínu , Japonsko a ( pravděpodobně sjednocenou a bezjadernou ) Koreu
North and South Korea must begin the work of reconciliation and community - building on their own initiative , as France and Germany did in 1952 . Severní a Jižní Korea musí z vlastní iniciativy začít pracovat na usmíření a budování komunit , stejně jako to v roce 1952 učinily Francie a Německo
None of this holds true today . Dnes už nic z toho není pravda
None of this would have been possible if Iran ’ s ancient Muslim rulers had not allowed academic freedom and the free exchange of ideas and expression – something that is sorely missing in today ’ s Islamic Republic . Nic z toho by nebylo možné , kdyby starověcí muslimští vládci Íránu nepovolili akademickou svobodu a svobodu výměny názorů a projevu – což je něco , co v dnešní islámské republice citelně chybí
Now we are ready to conclude negotiations with the first new Member States . Teď jsme připraveni uzavřít vstupní jednání s prvními novými členskými státy
Now , at long last , we can close one of the darkest and most bloodstained chapters in Europe ' s history . Teď můžeme po dlouhé době konečně uzavřít jednu z nejtemnějších a nejkrvavějších kapitol evropských dějin
Now , debt in the 28 countries for which relief has been approved has declined by an average of two - thirds , while their expenditures on health , education , and other social services have risen to almost four times the amount of debt - service payments . Ve 28 zemích , kde bylo odpuštění schváleno , už se dluh snížil průměrně o dvě třetiny , zatímco výdaje za zdravotnictví , školství a další sociální služby se zvýšily na bezmála čtyřnásobek výše úhrad úroků
Nothing , however , angers paying taxpayers more than having their taxes raised while shirkers get special breaks . Nic však řádné daňové poplatníky nerozčílí tolik , co zvýšení jejich vlastních daní , zatímco ulejváci dostanou úlevy
Nothing , however , indicates that Argentina will grow again at the 5 % to 8 % rates of the 1990 ' s . Avšak nic nenasvědčuje tomu , že Argentina se opět dostane na roveň pěti - až osmiprocentního růstu z devadesátých let
No test of that magnitude faces President De la Rua - at least not yet . Na prezidenta De la Ruu podobně závažná zkouška nečeká . Zatím
Nobody needs do anything differently – except take the tablets . Nikdo nemusí nic dělat jinak – stačí brát tablety
Notwithstanding the horrors of the recent conflict between Ethiopia and Eritrea and the likelihood of catastrophe accompanying any Anglo - American attack on Iraq , most wars nowadays are civil wars . Pomineme - li hrůzy nedávných střetů mezi Etiopií a Eritreou a pravděpodobnost katastrofy , jež by doprovázela angloamerický útok na Irák , většina válek je dnes občanských
No longer would the powerful sit by idly while butchers like Slobodan Milosevic or Foday Sankoh slaughtered their own people . Mocní už dál neseděli nečinně stranou , když řezníci jako Slobodan Milošević nebo Foday Sankoh masakrovali své vlastní obyvatele
No holds were barred . A to bez jakýchkoli tabu
No longer . To už není pravda
Now , however , new members mostly join for political and geo - strategic reasons . Dnes se ovšem noví členové přidávají hlavně z politických a geostrategických důvodů
Nor do most states seem prepared to start a real dialogue over water policy with civil society groups . Většina států rovněž není připravena zahájit ve věci vodního hospodářství skutečný dialog se sdruženími občanské společnosti
North Korea ’ s agreement to give up its military nuclear programme was a huge success for the international community . Souhlas Severní Koreje s tím , že se vzdá svého vojenského jaderného programu , byl pro mezinárodní společenství obrovským úspěchem
Nor is a conventional attack possible , as Israel has no common border with Iran and most of the American army is tied down in Afghanistan and Iraq . Stejně tak není možný konvenční útok , protože Izrael nemá s Íránem společnou hranici a většina americké armády je vázána v Afghánistánu a Iráku
Nor has the Iranian government ever publicly expressed a will to possess nuclear weapons . Stejně tak íránská vláda nikdy veřejně nevyjádřila vůli disponovat jadernými zbraněmi
No one thinks anymore about the long term . Nikdo už nepřemýšlí v dlouhodobém horizontu
No great economic power in history has been born without force - until now . Nikdy v dějinách nevznikla žádná hospodářská velmoc bez použití síly - tedy až dosud
Nobody questions Buttiglione ’ s right to think this way . Nikdo nezpochybňuje Buttiglioneho právo uvažovat takovým způsobem
Nor did the European Parliament stop with Buttiglione . Evropský parlament se však u Buttiglioneho nezastavil
Nor is there any doubt that the Palestinian people made a choice for democracy , which entails a choice for a negotiated peace with Israel . Stejně tak nelze pochybovat , že se palestinský lid rozhodl pro demokracii , která v sobě obsahuje volbu dojednaného míru s Izraelem
None of this is undoable . Nic z toho není neproveditelné
Not long after , the dollar was detached from the gold standard . Nedlouho potom se dolar odtrhl od zlatého standardu
No good answer to this question exists because the idea of global capitalism is inherently impracticable . Na tuto otázku neexistuje žádná dobrá odpověď , protože představa globálního kapitalismu je ve své podstatě neuskutečnitelná
None of these institutions exists at the global level . Žádná z těchto institucí ale neexistuje na globální úrovni
No matter . Co na tom ale záleží
Nonetheless , the view that such structural elements played a key role in the crisis has come to enjoy widespread support in official circles . Názor , že tyto strukturální rysy hrají v krizi klíčovou roli , se nicméně v oficiálních kruzích těší značné oblibě
No doubt many structural reforms as well . A bezpochyby také mnoho strukturálních změn
Nothing enrages WTO bashers more than suspicions that , when push comes to shove , the WTO allows trade to trump the environment or human rights . A odpůrce WTO dokáže nejvíce rozlítit podezření , že když přijde na věc , WTO nebude chtít zabránit tomu , aby obchod netriumfoval nad životním prostředím nebo lidskými právy
No single recipe exists for economic advancement . Pro ekonomický rozvoj neexistuje univerzální recept
Non - democratic countries cannot count on the same trade privileges as democratic ones . Nedemokratické země nemohou počítat se stejnými obchodními privilegii , která mají země demokratické
Non - democratic countries , such as China , do not pass the same prima facie test . Nedemokratické země , například Čína , takovým \„ prima facie “ testem neprojdou
Now consider a second country . A nyní si vezměme druhou zemi
Now consider their economic performance . A nyní porovnejme hospodářskou výkonnost obou zemí
None of this absolves rich countries of their responsibility to help . Nic z toho nezbavuje bohaté země zodpovědnosti pomáhat
Nor , on balance , has liberalization of capital flows stabilized consumption . Po důkladném zvážení je zřejmé , že liberalizace kapitálových toků ani nestabilizovala spotřebu
Nothing can kill growth more effectively than an uncompetitive currency , and there is no faster route to currency appreciation than a surge in capital inflows . Nic nedokáže zlikvidovat růst účinněji než nekonkurenční měna a neexistuje rychlejší cesta ke zhodnocování měny než prudký vzestup přílivu kapitálu
None of the institutional reforms needed for insertion in the world economy are bad ; in fact , many are independently desirable . Žádná z institucionálních reforem potřebná k zařazení se do světové ekonomie není špatná , vlastně mnoho jich je , nezávisle na sobě , velice žádoucích
Now it is no longer so sure . Teď už si tím není tak jista
No single instrument will work everywhere . Neexistuje instrument , který by ve stejné podobě fungoval všude
Now , did my brother blame me for the period of belt - tightening austerity his family had to face ? No , obviously not . Přijít na to , co v té které zemi funguje , si žádá experimentování
Nowadays , there are many adherents of the “ Hubbert ’ s peak ” theory of oil production , which holds that we have reached the upper limits of output capacity , the wells are running dry , and it is all downhill from here . Mnoho příznivců má dnes teorie \„ Hubbertova maxima “ v produkci ropy , která má za to , že jsme dosáhli horní hranice těžební kapacity , vrty vysychají a od nynějška už to půjde jen z kopce
No , the world is not about to run out of commodities . Ne , komodity světu v nejbližší době nedojdou
Not to worry . S tím si také není třeba lámat hlavu
Nor are there any signs of America ’ s economic hegemony starting to fold under the weight of maintaining its unilateral military dominance . Stejně tak neexistují žádné známky , že by se americká ekonomická hegemonie začínala hroutit pod tíhou udržování jednostranné vojenské nadvlády
Nor are the non - poor faring particularly well , as wage growth has remained virtually flat for a very long time , even as corporate profits are booming . A ani ostatním se nevede nijak zvlášť dobře , neboť křivka růstu mezd zůstávala velice dlouho prakticky plochá , ačkoliv firemní zisky prudce stoupají
Nor does it help Americans ’ mood that they spend far more of their lives working than do citizens in Europe or , these days , even Japan . Na náladě Američanům nepřidává ani vědomí , že v práci tráví mnohem větší část života než občané evropských zemí nebo v současné době dokonce i Japonska
Now , by any measure , China is more than twice as rich . Dnes je Čína podle všech měřítek více než dvakrát bohatší
No , the real difference – whether we like to admit it or not – is that China ’ s communist government has succeeded in globalizing a much larger share of its population than India ’ s democratic government has managed to do . Ne , skutečný rozdíl – ať už to přiznáváme rádi , nebo ne – tkví v tom , že se čínské komunistické vládě podařilo globalizovat mnohem větší část své populace , než dokázala indická demokratická vláda
Not that China is exactly egalitarian . Ne že by Čína byla právě rovnostářská
Now everything changed like lightning . Teď se vše rychlostí blesku změnilo
Not to be left out , Europeans could use the film ’ s romantic shots of Istanbul to open up about whether Turkey will ever join their club . Aby nezůstali odstrčeni stranou , Evropané by mohli využít romantických záběrů Istanbulu a prozradit , zda Turecko někdy vstoupí do jejich klubu
Not likely this time , at least for the next year . To tentokrát není pravděpodobné , tady alespoň v příštím roce ne
No country wants to put itself at the mercy of the likes of Eddie . Žádná země se nechce vydat na milost a nemilost lidem , jako je Eddie
Now and again , both organizations pay lip service to the issue . Tu a tam se obě organizace s touto záležitostí slovně vypořádávají
Now , his counterpart at the International Monetary Fund , the former Spanish Finance Minister Rodrigo Rato , has shocked major stakeholders by announcing that he , too , will leave in October . Teď hlavní podílníky šokoval jeho protějšek v Mezinárodním měnovém fondu , bývalý španělský ministr financí Rodrigo Rato , když oznámil , že v říjnu odejde rovněž
Nor does the closed - door succession process at the Bank , where the US continued its sixty year lock on the Presidency , justify continuing European monopolization of the Fund job . Ani výběrové řízení za zavřenými dveřmi ve Světové bance , kde si USA udržely svůj šedesátiletý výsadní přístup do prezidentského křesla , neospravedlňuje pokračující evropskou monopolizaci nejvyššího postu v MMF
Nor is there any obvious successor to the dollar yet . Žádný zřejmý nástupce dolaru ještě neexistuje
Nowadays , most workers already have legal and statutory rights that cover the basic protections that unions originally fought for a century ago . Většina zaměstnanců zde už má zajištěna zákonná práva zahrnující ochranná opatření , za která odbory před sto lety původně bojovaly
Now , after the explosive post - war expansion of global trade , most unions have seen their monopoly power eroded , if not shattered . Dnes , po prudké poválečné expanzi globálního obchodu většina odborů zjišťuje , že je jejich monopolní moc nahlodána , ne - li přímo rozbita
Now , many US politicians are complaining about the transparency of sovereign wealth funds ( big government investors mainly from Asia and the Middle East ) , which are taking shares in trophy American assets such as Citibank and Merrill Lynch . Mnozí američtí politici si teď stěžují na netransparentnost fondů svrchovaného majetku ( velkých státních investorů , zejména z Asie a Středního východu ) , které získávají podíly v amerických aktivech představujících skutečnou trofej , například Citibank či Merrill Lynch
No , the problems run deeper . Ne , problémy sahají hlouběji
No more . To už neplatí
Not likely . Pravděpodobné to není
Normally , the United States Treasury Secretary or some other leader in the administration would play a counterbalancing role . Za obvyklé situace by úlohu protiváhy hrál ministr financí Spojených států nebo jiný lídr administrativy
None of this excites euphoria here . Nic z toho ovšem zde , v Rusku , nevyvolává nadšení
None of the problems , however , should be seen as an unyielding obstacle to Turkish membership . Žádný z problémů by však neměl být pokládán za nepřekonatelnou překážku tureckého členství
None of this is likely to happen . Nic z toho se pravděpodobně nestane
Nonetheless , aspects of the research program continue in Chicago and other cities . Přesto však v Chicagu a jiných velkých městech některé polohy tohoto vědeckého programu pokračují
Now international war crimes tribunals have been created for Rwanda and former Yugoslavia , national courts have indicted despots from other countries , and a permanent International Criminal Court will soon be established . Nyní však byly vytvořeny mezinárodní tribunály pro válečné zločiny pro Rwandu a bývalou Jugoslávii , národní soudy obvinily despoty z dalších zemí a zanedlouho bude ustanoven i stálý Mezinárodní kriminální soud
Nor has Belgrade given grounds for confidence . Ani Bělehrad nezadal příčiny k důvěře
Nouriel Roubini Nouriel Roubini
Norway , indeed , has been doing this – very quietly – for many years Ba Norsko tak v tichosti postupuje už řadu let
Nouriel Roubini is chairman of RGEMonitor . com an online information service and professor of economics at New York University Stern School of Business . Nouriel Roubini je předsedou internetové informační služby RGEMonitor . com a profesorem ekonomie na Sternově fakultě obchodu Newyorské univerzity
Nouriel Roubini Nouriel Roubini
Nor could they do otherwise , as it was nearly impossible to price these complex , exotic , and illiquid instruments . Nemohli ani jinak , protože cenu těchto komplikovaných , exotických a nelikvidních instrumentů téměř nebylo možné určit
Nouriel Roubini is Professor of Economics , Stern School of Business , New York University , and Chairman of RGE Monitor ( www . rgemonitor . com ) . Nouriel Roubini je profesorem ekonomie na Sternově fakultě obchodu Newyorské univerzity a předsedou RGE Monitor ( www .rgemonitor .com )
Nouriel Roubini Nouriel Roubini
Nouriel Roubini is Chairman of RGE Monitor ( www . rgemonitor . com ) , an economic consultancy , and Professor of Economics at the Stern School of Business at New York University . Nouriel Roubini je předsedou ekonomické poradenské společnosti RGE Monitor ( www .rgemonitor .com ) a profesorem ekonomie na Sternově fakultě obchodu Newyorské univerzity
North America shares one of the richest and most varied energy resource pools in the world . Severní Amerika disponuje jednou z vůbec nejbohatsích a nejrozmanitějsích energetických zásobáren na světě
No one is fully legitimate : neither those who thoroughly compromised themselves serving the Ba ' athist judiciary , nor exile returnees . Nikdo totiž nenese plnou legitimitu : ani lidé , kteří se důkladně zkompromitovali přisluhováním baasistickému soudnímu systému , ani navrátilci z exilu
Now Abbas has called for new elections , which Hamas rejects , and it seems unlikely that he has the capacity to impose his will . Nyní Abbás vyzval k novým volbám , které Hamás odmítá , a zdá se nepravděpodobné , že by byl schopen prosadit svou
No one should underestimate Hamas ’ s extremism . Extremismus Hamásu by nikdo neměl podceňovat
Nor will Arafat ' s departure revive hopes for a political settlement with Israel . Arafatův odchod neoživí ani naděje na politický smír s Izraelem
Now , in the post - Arafat era , Palestinians must choose one of several strategies . Nyní v postarafatovské éře si Palestinci musí zvolit jednu z několika strategií
Nor did Arafat leave in place any institutional mechanisms for doing so . Ostatně ani Arafat k tomu nezanechal žádné ústavní mechanismy
Now they hope to become a factor in bringing about real change . Doufají teď , že se stanou činitelem , který přinese skutečnou změnu
Nothing is assured , of course . Nic není jisté , samozřejmě
No one believes that Palestinian leader Abu Mazin can or will do anything to stop such attacks . Nikdo nevěří , že palestinský vůdce Abú Mázin dokáže udělat něco pro zastavení těchto útoků
Nor could they be annexed to Israel , owing to the demographic problem implied by continued control over so many Palestinians . A vzhledem k demografickým problémům daným nutností trvale kontrolovat obrovský počet Palestinců se nedala ani připojit k Izraeli
Nothing in Egypt ’ s long history has ever equaled this airing of the country ’ s dirtiest laundry . V dlouhé historii Egypta se ještě nikdy nic nevyrovnalo tomuto vyvěšení nejšpinavějšího prádla země
Nor can any one nation stop the proliferation of dangerous weapons . Žádný stát taktéž nemůže sám zastavit šíření nebezpečných zbraní
No one in our delegation was sure what to expect , given the uneasy relations between our two countries at the time . Nikdo v naší delegaci si nebyl jistý , co máme očekávat , vzhledem k tehdejším napjatým vztahům mezi oběma zeměmi
Nonetheless , some aspects of Chinese behavior remain unsettling and complicate our relationship . Nicméně některé aspekty čínského chování zůstávají znepokojující a komplikují naše vztahy
Notions about \ collective guilt \ were put aside as having no place in a united and uniting Europe . Koncept \ kolektivní viny \ Evropa zavrhla , neboť ve sjednocené a sjednocující se Evropě nemá místo
Now , I , for one , am not quite sure how poky the medieval universe actually was . Pokud jde o mne , nejsem si vůbec jistý , jak titěrný vlastně středověký vesmír byl
Now we hear that it doubles every two years . Teď už slýcháme , že se zdvojnásobí každé dva roky
Now , Brazil has abandoned its currency defense , but only after sending the economy toward depression and building up huge debts following a year of astronomical interest rates . Nyní už Brazílie upustila od ochrany své měny , ale až poté , co poslala svoji ekonomiku na cestu stagnace a vybudovala veliký dluh následovaný rokem astronomických úrokových měr
Nonetheless , many investors may run in panic from Brazil and the rest of Latin America . Nicméně mnoho investorů stále může zpanikařit a rozhodnout se z Brazílie utéct a stejně tak i ze zbytku Latinské Ameriky
No lone African country , for example , can overcome the crushing burden of malaria , a disease that claims perhaps 1 million lives per year , and which causes around 800 million episodes of illness per year . Například žádná africká země , sama o sobě , není schopna zdolat zdrcující břímě malárie , nemoci , která si vyžádá snad až 1 milión lidských životů ročně , a která způsobuje okolo 800 miliónů případů onemocnění ročně
Nobody wanted to be last one in these countries , because they knew that the countries would be forced into default when all other banks tried to leave at the same time . Žádná nechtěla být tou poslední , kdo v těchto zemích zůstane , protože dobře věděly , že tyto země budou uvrženy v chaos nesplněných finančních závazků , když se všechny “ jiné ” banky pokusí o únik v tentýž moment
Nonetheless , Amazon is now valued in the stock market at $ 19 billion , making it one of the largest 300 companies in the world in terms of market value ! A přesto má firma Amazon na burze cenu 19 miliard dolarů , což ji řadí mezi 300 firem s nejvyšší tržní hodnotou na světě
No single institution can hope to define the \ right \ strategy for economic development . Žádná jediná instituce nemůže doufat , že se jí podaří definovat tu “ správnou “ strategii pro ekonomický rozvoj v různých koutech světa
No Velvet Transition Žádná sametová transformace
Northern regions , for example , could enjoy a longer growing season for some crops , while more Southerly regions , which are already hot , might suffer from the adverse effects of rising temperatures . V severních oblastech USA by tak mohlo dojít k prodloužení úrodného období některých plodin , zatímco jižní oblasti , kde je i dnes horko , by díky nepříznivému dopadu rostoucích teplot mohly o to více utrpět
No government , of course , could be fully responsible for such large trends . Tento růst pochopitelně nelze přičítat jen aktivitám vlády
Nobody is panicking yet , but nobody can rule out more declines . Přestože však další pokles nelze vyloučit , panikaří zatím málokdo
No doubt , then , that the world could compensate for slower growth in US by faster growth abroad , but there is also no doubt that such transitions are hard to manage . Pak není pochyb , že svět by kompenzoval pomalejší růst USA rychlejším růstem jinde , ale zároveň není pochyb o tom , že taková transformace je jen těžko zvládnutelná
Now the economy reflects the fact that these expectations are out of line with reality . Nyní ekonomika začíná dávat najevo , že tato všeobecná očekávání nejsou v souladu s realitou
Not only is US aid a tiny fraction of what it should be , but American explanations for the lack of aid are wrong . Nejenže je pomoc USA jen nepatrným zlomkem toho , čím by měla být , ale americká vysvětlení tohoto nedostatku pomoci jsou mylná
No one doubts that intelligence operations and police actions are needed to fight terrorists . Nikdo nepochybuje , že zpravodajské operace a policejní akce jsou při boji s teroristy zapotřebí
Now is the time for every major international agency and national government to assume responsibility for gaining the scientific and technological expertise that they will need in the twenty - first century . Nastal čas , aby všechny významné mezinárodní organizace i národní vlády přijaly zodpovědnost za nabytí vědeckých a technických znalostí , které budou v jedenadvacátém století potřebovat
None of this is to suggest that the US and Europe should abide every move by every corrupt dictator . Nic z toho neznamená , že by USA a Evropa měly snášet každý krok každého zkorumpovaného diktátora
Nor has high taxation in the Nordic countries impeded economic performance . Ani vysoká míra zdanění v severských zemích nebrzdí hospodářskou výkonnost
Now , Haiti can turn its geography into a competitive advantage , but only if the United States helps . Dnes může Haiti proměnit svou zeměpisnou polohu v konkurenční výhodu , ovšem pouze za předpokladu , že mu v tom Spojené státy pomohou
Nor is the United States playing a stabilizing role . Stejně tak zde nehrají stabilizační roli Spojené státy
Now the water table is falling at a dangerous pace , as the underground water is being pumped much faster than the rains are recharging it . Hladina podzemní vody v současnosti nebezpečným tempem klesá , neboť se tato voda odčerpává mnohem vyšší rychlostí , než jakou ji doplňují deště
Novartis has agreed to make these medicines available at the cost of production . Firma Novartis svolila , že tyto léky dá k dispozici za výrobní cenu
Nor did huge energy users like China and India , which must be part of any meaningful solution , face serious responsibilities under the Kyoto agreement . Vážným závazkům podle Kjótské dohody nečelili ani obrovští spotřebitelé energie jako Čína a Indie , kteří musejí být součástí každého smysluplného řešení
Nor have extremists on either side shrunk from political murder . Extremisté na obou stranách se navíc nezastavili ani před politickou vraždou
No amount of machinations by outside powers or internal forces will impose a settlement . Ani sebevětší machinace ze strany vnějších mocností či vnitřních sil si urovnání nevynutí
No Development , No Peace Chatrný rozvoj , chatrný mír
No lone scientist or national team can do this . To nedokáže žádný osamělý vědec ani národní tým
None of these military actions addresses the problems that led to conflict in the first place . Žádná z těchto vojenských aktivit se nevypořádává s problémy , které ke konfliktu vedly
None of it helps to address the underlying problems of poverty , child mortality , water scarcity , and lack of livelihoods in places like Pakistan ’ s Northwest Frontier Province , Sudan ’ s Darfur region , or Somalia . Nic z toho nepomáhá řešit fundamentální problémy chudoby , dětské úmrtnosti , nedostatku vody a obživy v místech , jako jsou Severozápadní hraniční provincie v Pákistánu , region Dárfúr v Súdánu nebo Somálsko
Now it ’ s time to role up our sleeves and achieve what we ’ ve promised . Nastává čas vyhrnout si rukávy a uskutečnit to , co jsme si slíbili
Nor does the Fed intervene directly in foreign exchange markets except in extraordinary circumstances . Naopak je - li ekonomika silná , výkonnostní nadbytek omezený a rostou - li inflační tlaky , úrokové sazby jsou zvyšovány
Now that the bubble is bursting , US stock markets are down and the dollar is weakening relative to the Euro . Teď , když bublina praskla , americké burzovní trhy jsou na dně a dolar relativně vůči euru oslabuje
Notwithstanding this economic logic , America told Japan that it must grow through domestic demand , not exports . Navzdory této ekonomické logice dala Amerika Japonsku na srozuměnou , že musí růst domácí poptávkou , nikoli vývozem
Now they are high - tech economies in their own right . Dnes jsou z nich po zásluze technologicky vyspělé ekonomiky
Not only is the science complex and uncertain , but individual countries have different interests . Nejenže věda je komplexní a často nepředvídatelná , ale různé země mají navíc v této oblasti různé zájmy
No single country , even the largest economy in the world , can stop the cooperation of others . Žádná země , byť sebevětší a ekonomicky sebesilnější , nemůže zastavit spolupráci jiných zemí
No country wants to be outside of this global process . Žádná země nechce zůstat vně tohoto celosvětového procesu
No country is ready to cede political sovereignty to outside powers or electoral monitors . Není totiž země , jež by svou politickou suverenitu ochotně postoupila vnějsím silám či volebním pozorovatelům
Now , Argentines are emigrating to Europe and the US in large numbers and are trying to convert Pesos to dollars at any opportunity . Teď Argentinci ve velkých počtech odcházejí do Evropy a USA a pokoušejí se své peso směnit za dolar za každou cenu
Now both President Bush and Vice President Cheney are under scrutiny for possible corporate misdeeds while they were in business . A teď jak u Bushe , tak u viceprezidenta Cheneyho zkoumají , zda se náhodou nedopustili hospodářských trestných činů v dobách , kdy ještě oba podnikali
North America , Western Europe , and Japan are bogged down in slow growth and risk renewed recession . Severní Amerika , západní Evropa a Japonsko bojuje se zpomaleným růstem a rizikem návratu recese
No easy answers to these questions exist . Na tyto otázky neexistují snadné odpovědi
None of this swayed the rest of the world , which views the war with disdain and alarm . Nic z toho nezviklalo zbytek světa , který na válku pohlíží se směsicí opovržení a znepokojení
No land - for - peace deal will satisfy either side . Ani jednu stranu neuspokojí žádná dohoda založená na principu ,, území za mír \
Nor will one side ' s extremists defeat the other side ' s extremists . Není možné ani to , že by extremisté jedné strany přemohli extremisty z druhého tábora
No longer . To už není pravda
Nobody likes to be bullied , and no American wants the US to be frightened or coerced by the brutal and thuggish actions of car bombers . Nikdo nemá rád zastrasování a Američané nechtějí , aby se USA nechaly brutálními a násilnickými činy bombových útočníků vystrasit nebo k něčemu přinutit
Not surprisingly , the 2002 elections turned on the explosive coca eradication issue . Nikoho nemohlo překvapit , že volby v roce 2002 závisely na výbušné otázce vymícení koky
Now US interests in Bolivia lie in shambles : the country seethes with violence , and coca production is likely to soar . Teď americké zájmy v Bolívii leží v troskách : v zemi zuří násilí a produkce koky pravděpodobně prudce stoupne
Now they know that universal secondary education and extensive university - level training is also needed . Dnes už vědí , že je zapotřebí také všeobecného středoškolského vzdělání a rozsáhlé sítě vysokoškolského vzdělávání
No firebrand , he sought advice on how to reform his economy and explained his realistic and prescient concerns that the American right would try to wreck his presidency . Nerozdmýchával vzpouru , ale snažil se najít rady , jak reformovat hospodářství , a vyložil mi své realistické a jasnozřivé obavy , že americká pravice bude usilovat o rozvrácení jeho prezidentství
Nor were the results of the legislative elections in 2000 in doubt : Aristide ' s party had also won in a landslide . Sporné nebyly ani výsledky voleb do zákonodárného sboru z roku 2000 : Aristidova strana taktéž zvítězila drtivou většinou hlasů
Now we know that the US government and its few allies were themselves either fools or liars . Dnes víme , že bláznem , anebo lhářem byla naopak vláda Spojených států a několik málo jejích spojenců
No surprise , then , that new attention is being focused on energy supplies . Není tedy divu , že k dodávkám energií se obrací nová pozornost
Nobody knows how much oil is left and how much it will cost to extract , but the peak of global oil production will probably be reached sometime in the next quarter century , perhaps even in the next few years . Nikdo neví , kolik ropy zbývá a kolik bude stát její dobývání , přesto během příštího čtvrtstoletí , ba dokonce snad během několika nejbližších let , bude světová produkce ropy zřejmě kulminovat
None of this makes sense for global security , or even for the financial interests of donor countries . Nic z toho nedává smysl vzhledem ke globální bezpečnosti , ba ani k finančním zájmům dárcovských zemí
No follow - up stories or editorials appeared , and no New York Times reporters assessed the story on the ground . Neobjevily se žádné návazné články ani komentáře a nikdo z reportérů The New York Times neposoudil věc v terénu
No number of slaughtered Iraqis will bring peace . Ani sebevětší počet mrtvých Iráčanů nepřinese mír
Nothing would be wiser for the world ' s rich countries than to fulfill their pledges to the world ' s poor , hungry and disease - ridden peoples . Bohaté státy světa nemohou udělat nic moudřejšího než splnit sliby , jež daly nejchudším , hladovým a nemocemi sužovaným národům
Nor should they have to . A ani by to neměly mít zapotřebí
Now it is roughly 0 .25 % of GNP . Dnes činí asi 0,25 % HNP
No sooner did this strategy pay off with a narrow re - election victory – one that strengthened Republican control of Congress – than the dark realities of Bush ’ s fiscal recklessness started to be recognized . Sotva tato strategie přinesla ovoce v podobě těsného znovuzvolení – kteréžto vítězství posílilo republikánskou kontrolu v Kongresu – , začala se projevovat temná realita Bushovy fiskální bezstarostnosti
Nothing could be further from the way population issues are viewed today . Dnes se na populační otázku nahlíží z naprosto opačného úhlu
Now they are despondent . Dnes jsou skleslí
No matter how hard they try , there exists no simple or immediate solution to Iran ' s endemic economic corruption and mismanagement . Ať se však snaží jakkoliv usilovně , na místní hospodářskou korupci a špatné řízení v Íránu neexistuje jednoduchý ani okamžitý recept
Not only in Iran , but also in Lebanon , Palestine , and Iraq , history has shown that Islamists thrive amid political chaos and violence . Historie prokázala nejen v Íránu , ale také v Libanonu , Palestině a Iráku , že islamistům se daří právě vprostřed politického chaosu a násilí
No less necessary will be further development of a legal and regulatory framework as a means to improve the potential for both domestic and international investment . Neméně důležitý bude dalsí vývoj právního a regulačního rámce coby prostředku ke zlepsování potenciálu jak domácích , tak zahraničních investic
Now a new government must be formed and a new constitution written . Nyní musí být složena nová vláda a sepsána nová ústava
Now consider the two regional engines , Japan and China . Uvažme nyní dva regionální tahouny , Japonsko a Čínu
Nothing exemplifies this more than changes in national FDI regimes . Nic to nedokladuje lépe než změny v národních režimech PZI
Nowadays , most talk focuses on migration as a means of letting overpopulated developing countries fill the labor shortages of developed countries with graying populations . Dnes se všechny diskuse na toto téma soustřeďují na migraci jakožto způsob , jak nechat přelidněné rozvojové země zaplnit nedostatek pracovních sil v rozvinutých zemích se stárnoucím obyvatelstvem
Nor should it seek to play into the regional agendas of Saudi Arabia , Egypt , and Jordan – hardly paragons of democracy – which are anxious to confront what they portray as a menacing “ arc ” of Shi ’ a Muslim power extending from Iran to Lebanon via Syria , and in Iraq . Neměl by také nahrávat regionálním agendám Saúdské Arábie , Egypta a Jordánska – což jsou stěží vzory demokracie – , které se horlivě snaží čelit tomu , co vykreslují jako hrozivý \„ oblouk “ šíitskomuslimské moci , který se táhne od Íránu po Libanon přes Sýrii a Irák
Nowhere does this seem truer than in China ' s own backyard . Nikde to nevypadá pravdivěji než Číně přímo před nosem
North Korea is a failing state economically , a fact that Kim Jong - il and his cronies appear to recognize . Severní Korea hospodářsky selhává a zdá se , že Kim Čong - il a jeho věrní si to uvědomují
Nonetheless , China ' s stake in the outcome of the current crisis is big enough to make it a party to a wide range of exchanges , formal and informal , bilateral and multilateral - - all with the objective of promoting change without upheaval on the Korean peninsula . Nicméně zájem Číny na výsledku současné krize je tak velký , že z ní činí stranu účastnou široké škály výměn názorů , formálních i neformálních , bilaterálních i multilaterálních - to vše s cílem prosadit změnu bez otřesů na Korejském poloostrově
Now , with domestic peace restored , I must declare that nothing is more important for Georgia than combating corruption . Nyní , když je mír v zemi opět nastolen , musím prohlásit , že nic není pro Gruzii důležitějšího , než poražení korupce
Now that peace has returned and is accepted as a daily aspect of life , let no one doubt Georgia ' s will to establish the conditions and institutions of an enduring civility and prosperity . Nyní se do země vrátil mír a je vnímán jako běžný každodenní rys života , nenechávající nikoho na pochybách o odhodlání Gruzie vytvořit takové podmínky i instituce , které budou dále posilovat demokracii a prosperitu
No other region ' s development will affect our security more profoundly in coming years . V žádném jiném regionu neovlivní budoucí vývoj naši bezpečnost v příštích letech silněji než právě zde
Now , attention has now turned to food . Teď se pozornost upřela na potraviny
Nor has it helped that China ’ s regulatory agencies lag far behind the growth of its economy . Ku prospěchu nebylo ani to , že čínské regulační agentury zaostávají daleko za růstem tamní ekonomiky
Nowadays , the country ' s communist leaders acted as if they believed that disclosing SARS would risk tarnishing China ' s \ economic miracle \ and driving away foreign direct investment - - some $ 50 billion last year , or 80 % of all FDI made in Asia . Nyní se čínští komunističtí lídři zachovali , jako by věřili , že prozrazení SARS může hrozit poskvrněním čínského ,, hospodářského zázraku \ a odvést přímé zahraniční investice - nějakých 50 miliard dolarů ročně , tedy 80 % všech přímých zahraničních investic uskutečněných v Asii
Now it seems to have repelled US efforts to force it into revaluing its currency . Teď se zdá , že odrazila snahy USA , jež ji chtěly přinutit k revalvaci měny
Nothing was more repugnant to China ' s new nationalists than the idea of a weak and aggrieved China victimized by foreign exploitation . Nic nebylo novým nacionalistům odpornější než představa slabé a zubožené Číny , která se stala obětí cizího vykořisťování
Nothing provoked a more muscular reaction after Mao came to power than the humiliating prospect of feeling unable to resist foreign predation . Nic nevyprovokovalo masovější reakci poté , co Mao nastoupil k moci , než ta ponižující perspektiva nebýt schopen čelit cizí dravosti
Now , the beast is reawakening , the threads are snapping one after another , and the world faces the task , neglected for ten critical years , not so much of restoring as of reinventing the control of nuclear arms . Teď tahle šelma opět procitá , nitky praskají jedna po druhé , a před světem stojí závažný a deset let opomíjený úkol : ani ne tolik obnovit , jako spíš znovu objevit systém kontroly jaderných zbraní
Now we have done what we can do as citizens , and we need someone to play the role of a state to set the rules for investment . \ Dosáhli jsme všeho , čeho jsme mohli dosáhnout coby občané , a nyní potřebujeme někoho , kdo by se zhostil své státoprávní role a ustanovil pravidla pro investování . “
No matter how well intentioned , UNMIK rule cannot be democratic . A tak nebude záležet na tom , jak dobře budou tato pravidla vymyšlená , demokratická být pravidla dle UNMIK tak jako tak nemohou
Nothing in China ever seems to happen quite in the way China experts predict . Nic v Číně se neděje podle předpovědí , které nám odborníci na Čínu pravidelně předkládají
No vital US interests are at stake , and Serbia will soon recognize its mistake . V sázce nejsou žádné zásadní zájmy USA a Srbsko svou chybu brzy pozná
No multilateral investment agreement will be able to address all of the institutional problems and market failures that prevent capital from flowing to developing countries . Žádná multilaterální dohoda o investicích nedokáže vyřešit všechny institucionální problémy a tržní selhání , které zamezují toku kapitálu do rozvojových zemí
Nowadays , when it has become more important than ever that we embrace renewable resources , we should use the Sun to cultivate our energy , just as our ancestors used it to cultivate their food . Dnes , kdy se spoutání obnovitelných zdrojů stalo důležitějším než kdykoliv dříve , bychom měli slunce využít k pěstování energie , stejně jako je naši předkové využívali k pěstování potravin
Now more than ever , proliferation threatens to heighten regional tensions and multiply devastation should war break out . Existuje obrovské riziko , že pokud se regionální napětí zvrátí ve válku , budou škody v případě použití jaderných zbraní mnohonásobně vyšší
Not all women wear a headscarf because of religious conservatism . Ne všechny ženy nosí šátek kvůli náboženskému konzervatismu
No single entity keeps track of the real extent of the abuse of all human subjects engaged in research either in the United States or worldwide . Žádný orgán však nevede záznamy o skutečném rozsahu zneužívání všech lidských subjektů angažujících se ve výzkumu zde ve Spojených státech nebo i jinde na světě
Now Taiwan ' s leaders point to Hong Kong as a failed model of a flawed concept . Teď tchajwanstí lídři na Hongkong poukazují jako na neúspěsný model chybné koncepce
Now China ' s communist rulers find themselves trapped in a bind . Čínstí komunističtí vládci se ocitli v nesnázích
Nonetheless , China ' s more than 35 million internet users - a number that doubles every nine months - have access to a wide variety of previously censored information , including sites that are officially banned . Přesto je v Číně na 35 milionů uživatelů internetu ( a jejich počet se každých devět měsíců zdvojnásobuje ) , kteří mají přístup k široké škále dříve cenzurovaných informačních zdrojů i stránkám , jež jsou oficiálně zakázány
Now the internet provides ordinary Chinese what they never had before : uncensored information . Teď je tu ale internet , který řadovým Číňanům dává to , co jim dosud bylo upíráno - hlas
None of the real wealth of Russia has come their way . Žádná část skutečného bohatství Ruska nesla jejich směrem
No doubt , Putin is now likely to behave like a peacemaker . Nyní se bude Putin bezpochyby chovat jako mírotvorce
Not one political force in Russia knows how to answer the challenges that \ soft authoritarianism \ has brought . Žádná politická síla v Rusku neví , jak na rizika , jež \„ měkké autoritářství \ přináší , reagovat
Not just younger , they are more educated than the old leaders , and are convinced that they know better how to deal with Israel . Jsou nejen mladší , ale i vzdělanější než staří vůdcové , a jsou přesvědčeni , že sami vědí nejlépe , jak jednat s Izraelem
Nor will the Israeli military be withdrawn from the strip of land along the Palestinian - Egyptian border . Izraelská vojska se nestáhnou ani z oblasti podél palestinsko - egyptské hranice
Now , however , the one - sidedness of the US approach is likely to discredit possible compromises in the eyes of the public . Teď ovšem jednostrannost přístupu USA nejspíš v očích veřejnosti případné kompromisy zdiskredituje
None of this is news . To nenà ­ nic nové ho
Now that a critical mass has been reached , will we see a dramatically different effect on employment ? Teď když jsme dosáhli jisté kritické úrovně , budeme svědky dramatické proměny vlivu na zaměstnanost ?
Not only are computers productive , but they serve people , rather than being their competitors . Počítače jsou produktivní a navíc lidem slouží , aniž by představovali konkurenci
Normally , the market fosters the advance of entrepreneurial endeavors . Za normálních okolností podporuje podnikatelské úsilí trh
No perfect substitutes for the market in the area of scientific discovery exist , but a good surrogate , which enables scientists to compete effectively , is the system of V oblasti vědeckých objevů neexistuje žádná dokonalá substituce trhu , avšak dobrou náhražkou , která vědcům umožňuje efektivní soutěžení , je metoda zvaná peer review ( \„ prohlédni a posuď \ ) , tzn
No . Ne
Nowhere is this more important than in the realm of ideas . Vůbec nejdůležitější je to v oblasti myšlenek
Now First - Worlders are uncertain whether even this will protect their economic status . Dnes si obyvatelé \„ prvního světa \ nemohou být jisti , zda i taková opatření budou pro ochranu jejich ekonomického statusu dostatečná
Now growth in home prices is weakening in some of these cities . V některých z těchto měst nyní růst cen domů ochabuje
No one predicted this boom , so predicting its end is risky . Tento boom nikdo nepředpovídal , takže je riskantní předvídat jeho konec
Nor did the investing public fully comprehend the downtrend in inflation after 1980 , so long - term bond yields , lagging behind falling inflation , were too high . Investorské kruhy nikdy úplně nepochopily ani sestupnou tendenci inflace po roce 1980 , takže dlouhodobé výnosy dluhopisů , opožděně reagující na klesající inflaci , byly příliš vysoké
No central bank would permit deflation for long , and the current level of inflation probably represents the lower boundary that most monetary authorities consider acceptable . Žádná centrální banka nestrpí deflaci dlouhodobě a nynější úroveň inflace zřejmě představuje spodní hranici toho , co většina měnových orgánů považuje za přípustné
Now the counter - revolution is being carried to its logical extreme : if everyone can be an owner , then everyone can be a capitalist , down to the barber , the waiter , and the trash collector . Dnes je tato kontrarevoluce dováděna do logického extrému : jestliže každý může být vlastníkem , pak každý může být kapitalistou , a to včetně holičů , číšníků a popelářů
No difference means no market . Neexistuje - li rozdíl , neexistuje trh
Nor are these claims based on the Chinese stock market , which has generally followed a downward path over the past few years . Stejně tak se tato tvrzení nezakládají na vývoji čínského akciového trhu , který v posledních několika letech nastoupil na sestupnou dráhu
No generation should be forced to accept unnecessary economic risks imposed by another generation . Žádná generace by neměla být nucena přejímat zbytečná ekonomická rizika vytvořená jinou generací
No government can thus ` ` inflate them away . ' ' Žádná vláda tudíž nemůže takové závazky ,, rozpustit v inflaci ` `
No economic strategy can change that , even if it produces spectacular GDP growth . To nedokáže změnit žádná ekonomická strategie , ani kdyby zajistila velkolepý růst HDP
No other major central bank raised rates after the stock market drops began in May until June 7 - 8 , when several did ( the European Central Bank , India , South Korea , South Africa , Thailand and Turkey ) Od chvíle , kdy v květnu propady akciových trhů začaly , žádná další významná centrální banka sazby nezvýšila , a to až do 7-8 . června , kdy tak učinilo několik bank ( Evropská centrální banka a banky v Indii , Jižní Koreji , Jižní Africe , Thajsku a Turecku )
No party has a majority in the Chamber of Deputies . Žádná ze stran nemá ve sněmovně větsinu
Now it is five times higher . Dnes představuje pětinásobek
Nor , therefore , is their interest in housing as a major speculative investment asset likely to change . Proto není pravděpodobné ani to , že by se změnil jejich zájem o obytnou zástavbu coby významné spekulativně investiční aktivum
Now that we think differently about real estate , we will never be the same again . Teď když o nemovitostech uvažujeme odlišně , už nikdy nebudeme jako dřív
Nor is the negative skew inconsistent with the fact that world stock markets have been relatively quiet for most of this year . Negativní výchylka není neslučitelná ani se skutečností , že akciové trhy byly po většinu letošního roku poměrně klidné
No one is looking for a sudden surge , and volatility is reduced by the absence of sharp up - movements . Nikdo se nepídí po nenadálém nárůstu a volatilita je utlumena nepřítomností ostrých vzestupných pohybů
Not every one approves of Fairtrade . Ne každý Fairtrade schvaluje
Nor does it rule out euthanasia if that is in the interest of individual apes whose suffering cannot be relieved . Stejně tak to nevylučuje eutanazii , pokud bude v zájmu jedinců , jejichž utrpení již nelze zmírnit
Now couples are using this technique to avoid passing on genes that imply a significantly elevated risk of developing certain forms of cancer . V současnosti páry této techniky využívají , aby zabránily předání genů , z nichž plyne zvýšené riziko vzniku některých druhů rakoviny
Nor will he be entirely at home in London , especially in the circles in which Madonna moves . Ani v Londýně však nebude tak úplně doma , obzvláště ne v kruzích , v nichž se pohybuje Madonna
None of them has ever been put on trial . A nikdo z nich zatím nebyl postaven před soud
None of the Guantánamo inmates has been granted these rights . Žádnému z vězňů na Guantánamu nebyla tato práva přiznána
No Smile Limit Úsměv , prosím !
Now we have yet another agreement to do what these same nations said they would do 15 years ago . Teď máme ještě jednu dohodu na potřebě udělat to , co tytéž státy přislíbily už před 15 lety
Now , in response to suggestions by Bush and other G 8 leaders that the larger developing nations must be part of the solution to climate change , Ma Kai , the head of China ’ s National Development and Reform Commission , has said that China will not commit to any quantified emissions reduction targets . V reakci na zmínky Bushe a dalších lídrů G 8 , že do řešení změny klimatu je nezbytné zapojit velké rozvojové země , šéf čínského Národního rozvojového a reformního výboru Ma Kchaj prohlásil , že Čína se k žádným kvantifikovaným cílům snižování emisí nezaváže
Nor should it make any difference if you invite a few adult friends over , and in the privacy of your own home they all choose to take part in a larger - scale sexual fantasy of the same kind . Žádný rozdíl by neměl být ani v tom , pokud si k sobě pozvete několik dospělých přátel a v soukromí vašeho domova se všichni rozhodnou podílet se na rozsáhlejší sexuální fantazii téhož druhu
No chicken can move without having to push through other birds . Ani jediné kuře se nemůže hnout , aniž by se prodíralo mezi ostatními opeřenci
Now we are discovering that the consequences may be far more deadly than we ever imagined . Dnes zjišťujeme , že důsledky mohou být mnohem vražednější , než jsme si kdy představovali
Now we see that these were only a small part of the total costs . Teď vidíme , že se jednalo jen o malou část celkových nákladů
Nor are there any global laws that prevent Chinese people from discussing events that their government would prefer them not to discuss . Stejně tak neexistují žádné celosvětové zákony , které by Číňanům bránily diskutovat o událostech , o nichž by jejich vláda raději nediskutovala
Nor is child pornography the expression of ideas . Stejně tak dětská pornografie není vyjádřením myšlenek
No parents grieve for a lost embryo in the way that they would grieve over the death of a child . Žádní rodiče netruchlí nad ztraceným embryem tak , jako by truchlili nad smrtí dítěte
No embryos are capable of suffering , or have hopes or desires for the future that are abruptly cut off by their death . A žádná embrya nemohou trpět a mít naděje či touhy do budoucna , které pak rázně přetne smrt
Now that China ' s rulers have returned to Beijing , it is time to take a more realistic look at what those five years have wrought . Teď , kdy už jsou čínští vládcové zpátky v Pekingu , je čas podívat realistickýma očima na to , co posledních pět let přineslo
Now the income gap between eastern applicants and the EU is three times as large as the disparity with the Iberian peninsula was . Rozdíly v příjmech mezi východními kandidáty a EU jsou navíc třikrát vyšší , než byla před dvaceti lety příjmová nerovnost mezi Evropou a Pyrenejským poloostrovem
No less than 41 % of the voting - age adult population lives primarily on government transfers such as state pensions , full - scale public stipends , unemployment benefits , disability benefits , and social assistance . Nejméně 41 % dospělých občanů , jež věk opravňuje volit , žije především z vládních přesunů peněz , jako jsou státní penze , plná veřejná stipendia , dávky v nezaměstnanosti , invalidní příspěvky a sociální pomoc
Not until Margaret Thatcher broke their power was the country able to breathe freely and renew itself . Země nemohla volně dýchat a vzchopit se , dokud Margaret Thatcherová jejich moc nerozbila
Now , with Germany ’ s economy no longer functioning smoothly , capital moving abroad , and unemployment rising , criticism of capitalism is again gaining momentum . Dnes , když už německé hospodářství nefunguje hladce , kapitál se přesouvá za hranice a nezaměstnanost roste , získává kritika kapitalismu opět na síle
Now unemployment is Germany ’ s biggest problem , standing at a postwar record . Největším problémem Německa je ovšem nezaměstnanost , která dosahuje poválečného rekordu
No other country can offer its international clients such a broad variety of industrial products . Žádná jiná země nemůže svým mezinárodním klientům nabídnout tak širokou paletu průmyslových výrobků
Nor can the duration of the residence permit be shortened simply because the immigrant claims welfare assistance . Stejně tak nebude možné zkrátit přistěhovalci povolení k pobytu jen proto , že si nárokuje sociální pomoc
Not all of them were definitively connected , but the renewed investigations revealed ties between a number of disparate terrorist groups . Ne všechny spolu nutně souvisely , ale nová vyšetřování odhalila vazby mezi mnoha rozličnými teroristickými skupinami
No amount of American intervention will turn the tide against bigotry and ignorance . Sebevětší množství amerických intervencí nemůže přemoci bigotnost a nevědomost
Now consider what an expanded UNIFIL is mandated to do under Resolution 1701 : peacekeepers must monitor the ceasefire between Israel and Hezbollah ; support and accompany the Lebanese armed forces as they deploy in southern Lebanon ; assist Lebanon ’ s government in securing the country ’ s borders and ports to keep illegal weapons from getting into Hezbollah ’ s hands ; and “ help ensure humanitarian access to civilian populations and the voluntary and safe return of displaced persons . ” Uvažme nyní , k čemu má rozšířený UNIFIL v rámci rezoluce 1701 mandát : příslušníci mírových jednotek musí monitorovat příměří mezi Izraelem a Hizballáhem , podporovat a doprovázet libanonské ozbrojené složky , které se rozmísťují v jižním Libanonu , pomáhat libanonské vládě při zajišťování hranic země a přístavů tak , aby nezákonně držené zbraně nepadly do rukou Hizballáhu , a \„ pomáhat zajišťovat přístup humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu , jakož i dobrovolný a bezpečný návrat vysídlených osob “
Now they find themselves in an organization in the process of radical transformation . Nyní se ocitly v organizaci , jenž sama prožívá proces radikální transformace
Now its abuse will be thrown via parliamentary means . Od nynějška bude své urážky a nadávky moci házet parlamentními prostředky na půdě Sejmu
Now it must form either a minority government or a coalition with a difficult partner . Nyní je nucen vytvořit buď menšinovou vládu anebo koalici s některým s obtížných partnerů
Nor should it be the end of the story . Neměl by to ovšem být ani konec vývoje
Now that the war in Afghanistan may wind down soon , there is a fear that President Megawati Sukarnoputri will do little to change her do - nothing ways . Teď , když je snad válka v Afghánistánu u konce , vynořují se obavy , že indonéská prezidentka Megawati Sukarnoputriová udělá pramálo pro změnu svých zahálečských způsobů
No politician with any common sense ( which Mr Rais has in abundance ) would seek to unseat Megawati at this moment , for the challenges she faces are daunting and the chances of success small . Jenže žádný politik se zdravým rozumem ( a Rais ho má víc než dost ) se nebude snažit současnou prezidentku sesadit zrovna v této chvíli , poněvadž vyhlídky , před nimiž teď stojí , jsou ponuré a šance na úspěch mizivá
Now the Commission wants to open new areas of negotiation with any candidate country whenever it seems ready . Nyní chce komise zahajovat jednání o nových okruzích kritérií s jakoukoli kandidující zemí ve chvíli , kdy se na to bude cítit připravena
Nor is it a victory for Ukraine . A není to ani vítězství pro Ukrajinu
No one knows , because they cannot express their wishes . To nikdo neví , poněvadž tito lidé nemohou svá přání vyjádřit
Now that internet fever has abated , we hear that the “ fundamentals ” are reasserting themselves . Teď , kdy už internetová horečka opadla , slýcháme , že \„ principy “ se potvrzují
Now , Ukrainian public opinion is demanding an independent investigation into the circumstances of Mr . Ukajinská veřejnost se dožaduje nezávislého vyšetření okolností novinářova úmrtí
Nonetheless , there is reason for optimism . Přesto existuje jistý důvod k optimismu
Now a broad movement has emerged to tackle the resource curse . Dnes se objevilo siroké hnutí usilující o vypořádání se s tímto prokletím
Now that America ' s position has become unsustainable , the Bush administration is handing over power to local militias in Falluja and elsewhere . Když se teď americká pozice stala neudržitelnou , Bushova administrativa předává moc ve Fallúdže i jinde místním milicím
Nor was the torture of detainees at Abu Ghraib prison the work of a few bad apples . Není pravda ani to , že by mučení vězňů v Abú Ghrajb bylo dílem několika narušených lidí
Not anymore . To už neplatí
North Korea , Iran , Pakistan , and other countries pursue nuclear programs with renewed vigor . Severní Korea , Írán , Pákistán a další země uskutečňují své jaderné programy s novým elánem
Now the elections in Iraq are about to be converted into a civil war between a Shi ’ a - Kurd dominated government and a Sunni insurrection . Volby v Iráku se však brzy promění v občanskou válku mezi vládou s převahou šíitů a Kurdů a sunnitskými vzbouřenci
Nor have the US and Britain used their power in Iraq to promote transparency in the oil sector . USA ani Británie také nevyužily svou moc v Iráku k prosazování transparentnosti v ropném sektoru
No sooner was the controversy over the creation of a Human Rights Council satisfactorily resolved than a new battle has erupted . Sotva byl uspokojivě vyřešen spor ohledně ustavení Rady pro lidská práva , už se rozhořela nová bitva
None of the six points was implemented . Žádný z těchto šesti bodů nebyl nikdy realizován
Nor has the European Neighborhood Policy gathered any momentum , while the EU ’ s treatment of Turkey is pushing an important ally in the wrong direction . Politika evropského sousedství stále nedosáhla žádné dynamiky a přístup EU k Turecku tlačí tohoto významného spojence nesprávným směrem
No sooner had Hamas agreed to enter into a government of national unity than the military wing engineered the kidnapping of an Israeli soldier , which prevented such a government from being formed by provoking a heavy - handed Israeli military response . Ještě předtím , než Hamás souhlasil se vstupem do vlády národní jednoty , zosnovalo vojenské křídlo únos izraelského vojáka – tento čin vzniku podobné vlády zabránil , neboť vyprovokoval přehnaně tvrdou vojenskou reakci Izraele
Now is an ideal time to begin that effort . Právě teď je vhodný čas začít
Now , they must recognize that the Fed may no longer be in a position to do so . Nyní musí vzít na vědomí , že Fed už možná není takového zásahu schopen
Now that capital is free to move around , it is difficult for individual countries to impose taxes and regulations because capital can go elsewhere . Teď , když se může kapitál volně pohybovat , je pro jednotlivé země obtížné ukládat daně a nařízení , poněvadž by kapitál mohl odejít jinam
Non - governmental programs Nevládní programy
Not only is the WTO not designed to deal with environmental protection , food safety , human rights and labor rights , but its modus operandi is unsuitable for the provision of public goods . Nejenže cílem WTO není věnovat se ochraně životního prostředí , nezávadnosti potravin , lidským a pracovním právům , ale její modus operandi navíc ani není použitelný pro poskytování veřejných statků
Nor do the rules of TRIMs recognize that there is a case to be made for encouraging home grown small and medium enterprises . Opatření TRIM rovněž neberou ohled na to , že podpora malých a středních domácích podniků se může vyplatit
Nothing like this happened in Austria . Nic takového se v Rakousku neděje
No doubt , military intervention to prevent a people being expelled from their homeland served a “ just cause . ” Pravda , vojenský zásah , který měl zabránit tomu , aby byli lidé vyhnáni ze své domoviny , posloužil \„ věci spravedlnosti “
No obvious solution to this problem exists in a multi - venue world , where \ best execution \ can neither be presumed nor categorically defined . Ve světě s mnoha obchodními místy neexistuje žádné přímočaré řešení této rovnice , neboť \„ nejlepší výkon \ nelze ani předpokládat , ani kategoricky definovat
Nowadays , indeed , instead of deepening disparities in standards of living in Europe , which was the historic norm , differences are actually blurring as the quality of life everywhere in Europe rises . Nerovnosti v životní úrovni v Evropě se dnes rozhodně neprohlubují , jak se v dějinách stalo normou , ale spíše se stírají , neboť kvalita života stoupá všude v Evropě
No other disease is so prevalent , so rooted in the landscape , and so asymmetrical in its effects on visitors and residents . Žádná jiná choroba není tak rozsířená , tak sžitá s místním prostředím a tak asymetrická ve svých účincích na místní obyvatele a návstěvníky odjinud
No other human condition appears to result in such a disjunction between its ( relatively mild ) direct effects on local populations and its total effect on national economies . Žádná jiná lidská choroba nemá za následek takový rozdíl mezi jejími ( relativně mírnými ) přímými důsledky pro místní obyvatelstvo a jejím celkovým dopadem na národní hospodářství
Nor is becoming a development institution consistent with the Fund ’ s mission . S posláním Fondu není slučitelná ani proměna v rozvojovou instituci
Now it is preparing to launch its own attack on Kabul , with or without a nod from the US . V tuto chvíli připravuje zahájení vlastního útoku na Kábul , bez ohledu na to , zda na něj USA kývne či nikoliv
Now that the US and its allies have begun to bomb the Taliban ’ s entrenched positions north of Kabul , the question becomes even more important as to whether or not the US and its allies should welcome a takeover of the old Afghan capital by indigenous Afghan forces hostile to the Taliban . Tím palčivěji se jeví otázka , zda mají USA a spojenci vítat převzetí starého hlavního města Afghánistánu domácími , Talibanu nepřátelskými silami
Nor would such a backlash be confined to Afghanistan . Takové prudké reakce by Afghánistánu nepomohly
Not at all . Ne tak docela
Now that the international peacekeeping force is to operate nationally , Marshall Fahim must be told to lift his stranglehold on Kabul . Teď , kdy mají mírové jednotky působit na celém území státu , musí někdo Fahímovi přikázat , aby Kábul zbavil jeho nebezpečného vojenského sevření
Now that aid is beginning to flow , Karzai must be told that its continuation is contingent on his bringing prominent Pashtuns and Hezaras into the inner circles of government . Teď , kdy do země začíná proudit pomoc , musí někdo říci Karzáímu , že jeho setrvání závisí na tom , zda do vlády přivede prominentní Paštúny a Hezary
Not withstanding the self - serving intentions of outgoing President Leonid Kuchma , this historic pact may in the long run produce positive results for Ukraine ' s democracy and prospects for joining the European Union . Nehledě na prospěchářské záměry odstupujícího prezidenta Leonida Kučmy však může tento historický pakt v dlouhodobém měřítku přinést pozitivní výsledky pro ukrajinskou demokracii a vyhlídky na vstup země do Evropské unie
Nonetheless , these “ third ways ” share much : Všechny tyto třetí cesty mají ovšem několik společných bodů :
Now they are less enthusiastic , though Argentina , not the IMF , is paying the price . Teď už ne tolik , ačkoli za něj platí Argentina , ne MMF
Now the IMF belatedly recognizes that it should explore alternatives . Dnes opožděně doznává , že by měl prozkoumat i alternativní řesení
No transparency here . Žádná průhlednost
Now we must resist the temptation to go to the other extreme . Teď je jen třeba odolat pokusení nastolit opačný extrém
Now , trade deficits are like hot potatoes . Se schodky obchodní bilance je to stejně jako s horkými bramborami
Nobody wants them , so they get passed around . Nikdo je nechce a tak si je vsichni mezi sebou přehazují
Nor would this scheme be inflationary . Toto schéma by navíc nebylo inflační
Nowhere was the problem more evident than in the 1998 Russian bailout , where only after the \ failure \ - after the ruble ' s devaluation - did growth resume . Tento problém se nejzřetelněji ukázal během pomoci Rusku v roce 1998 , kde došlo k oživení růstu paradoxně až po fiasku podpůrného programu , tedy až poté , co rubl devalvoval
Not all Americans are enthused about President Bush ' s rapid conversion of trillion dollar surpluses into deficits , nor does a majority embrace his proposals to privatize America ' s social security system , which has done so much to eliminate poverty among America ' s elderly . Ne všichni Američané se rozplývají nadšením nad tím , jak prezident Bush svižně přesunul bilióny dolarů přebytků v deficit , a rozhodně to není většina , která podporuje jeho návrh privatizovat americký systém sociálního zabezpečení , který měl nemalou zásluhu na vymýcení chudoby mezi americkými seniory
Not including stock options inside the accounting framework served US corporate interests , and those of individual bosses , well . Samozřejmě , že nic takového jako právo na odkup akcií zakomponované do účetních pravidel nebo zájmy jednotlivých bossů , to jistě ne
Nonetheless , economic experiments provide insights into a number of important issues , such as the improved design of auctions . Ekonomické experimenty nicméně dovolují proniknout do podstaty řady důležitých procesů a jevů a například pomáhají zlepšit pravidla dražeb
Normally , deficit reduction in an economic downturn makes a downturn worse - - just as the British economist John Maynard Keynes demonstrated 70 years ago . Snižování deficitu během hospodářského poklesu obvykle propad ještě zhoršuje - jak prokázal britský ekonom John Maynard Keynes už před sedmdesáti lety
No rewriting of history will change this . Žádným přepisováním dějin to změnit nepůjde
Nor is America alone : most other successful developing and developed countries pursue similar \ heretical \ policies . Amerika v tomto ohledu ovsem není sama : podobnou ,, kacířskou ` ` politiku prosazuje větsina úspěsných rozvojových i rozvinutých zemí
Now , after handing billions to rich Americans through tax cuts that almost exclusively benefit them , the Bush administration is passing the hat around , asking for contributions from other countries to help pay for the cost of the Iraq war . Když nyní Bushova administrativa rozdala miliardy prostřednictvím daňových škrtů , z nichž mají prospěch téměř výhradně bohatí Američané , chodí s nataženým kloboukem a žádá ostatní země o příspěvek na úhradu nákladů války v Iráku
Now , under \ Bush II , \ America is repeating that folly . Za současné vlády ,, Bushe II . \ Amerika tuto pošetilost opakuje
Non - economists find it hard to understand why it took the NBER so long to decide that the US recession was over . Neekonomové jen těžko chápou , proč NBER trvalo tak dlouho , než usoudil , že recese ve Spojených státech je u konce
Not at all . Vůbec ne
Now six years later , we can say that those discussions did not lead to much real change . Nyní , o šest let později , již lze prohlásit , že tyto diskuse nevedly k žádným podstatným změnám
No longer are programs simply a matter between the IMF , central bank governors , and finance ministers . Jednotlivé programy již nejsou pouhou záležitostí MMF , guvernérů centrálních bank a ministrů financí
Now , China is out - competing everyone , racking up huge trade surpluses with the US . Teď Čína předstihuje všechny konkurenty a dosahuje ohromných obchodních přebytků s USA
Now , everyone agrees , the most important task - beyond creating a democratic state and restoring security - is reconstructing the economy . Všichni se teď shodují , že nejdůležitějším úkolem - vedle vytvoření demokratického státu a obnovení bezpečnosti - je rekonstrukce hospodářství
Now that rich countries no longer need to worry about losing the developing world to Communism , they have an opportunity to redefine the global economic order according to the same principles on which they built successful national economies : fair competition and social justice . Nyní , kdy se již bohaté země nemusí obávat , že rozvojový svět přejde ke komunismu , mají příležitost předefinovat celosvětový ekonomický řád podle stejných principů , na jakých samy vybudovaly úspěšné národní ekonomiky : na principech rovné konkurence a sociální spravedlnosti
No wonder that they are demanding that the small group of those who benefit from the country ' s wealth start to share it . Nelze se tedy divit , že požadují , aby se o ně úzká skupinka těch , kdo z bohatství země profitují , začala dělit
Now the Bush Administration is seeking to create a similar cartel in steel . Teď se Bushova administrativa snaží o založení podobné kartelové dohody v oblasti oceli
No spin can alter this fact . Tuto skutečnost nemůže žádné překrucování změnit
Normally , a fiscal turnaround of this magnitude would provide massive stimulus . Za normálních okolností by fiskální obrat takových rozměrů vytvořil mohutný stimul
No one pretends that we can prevent or alter the forces of nature . Nikdo nepředstírá , že dokážeme odvrátit nebo změnit síly přírody
No one can imagine hiring a worker , but allowing him not to inform his employer about what he is doing on the job . Nikdo si ovšem neumí představit , že by si najal zaměstnance , a přitom mu umožnil neinformovat zaměstnavatele o tom , co v práci dělá
No , this was an American appointment – and a plum one at that , because it is not subject to approval by the US Congress . Ne , byla to čistě americká volba – a navíc protekční , protože není podmíněna souhlasem Kongresu USA
Nor , judging from the World Bank ’ s practices while she was its chief economist , is there reason to hope for more meaningful participation by developing countries , much less a genuine debate about alternative strategies . Soudě dle praxe Světové banky v době , kdy byla Krugerová její hlavní ekonomkou , nelze bohužel doufat ani v to , že by se do tvorby politik smysluplnějším způsobem zapojily rozvojové země , neřkuli že by se otevřeně začalo diskutovat o alternativách
Now , the IMF offers the following reassurance : ” You may be stingy , you may not be living up to your commitments , but the money probably wouldn ’ t have made much difference anyway . ” Mezinárodní měnový fond nyní nabízí následující ujištění : \„ Možná jste lakotní , možná neplníte vlastní závazky , ale ty peníze by nejspíš stejně mnoho nezměnily . “
Not surprisingly , developing countries see things differently . Není žádným překvapením , že rozvojové země vidí situaci jinak
Now America has had to pay the price for ignoring loud warnings about the weakened levees of New Orleans . Teď Amerika musela zaplatit vysokou cenu za opomíjení hlasitých varování ohledně narušených protipovodňových hrází v New Orleans
Now , with futures markets predicting that oil will be $ 50 to $ 60 a barrel for the next two years , demand for gas - guzzlers has evaporated , taking with it the prospects for America ’ s auto companies , whose corporate strategies have bet on low oil prices and America ’ s love affair with the SUV . Vzhledem k tomu , že termínové trhy předpovídají , že v příštích dvou letech bude ropa za 50 až 60 USD za barel , poptávka po žroutech benzinu se vypařila , což vzalo vyhlídky americkým automobilkám , jejichž firemní strategie sázely na nízké ceny ropy a milostné vzplanutí Ameriky pro mohutné terénní vozy
Nor does the administration want to face up to the military ’ s recruiting and retention problems . Stejně tak se administrativa nechce postavit čelem k problémům s odvody a udržením dobrovolníků
Nor do we attempt to assess whether there were more cost - effective ways of waging the war . Stejně tak se nesnažíme hodnotit , zda existovaly efektivnější způsoby vedení války
Now , more than four years after the terrorist attacks of September 2001 , Bush appears to have finally woken up to the reality of America ’ s increasing dependence ; with soaring oil prices , it was hard for him not to note the consequences . Nyní , více než čtyři roky po teroristických útocích ze září 2001 , se zdá , že se Bush konečně probudil do reality prohlubující se americké závislosti ; vzhledem ke strmému růstu cen ropy si jen těžko mohl nevšimnout důsledků
No wonder that Bolivians thought they were being cheated and demanded a new deal . Není divu , že měli Bolivijci pocit , že jsou šizeni , a požadovali novou dohodu
Nor can such questions be answered with the wistful hope that everyone will someday benefit . A stejně tak nelze na tyto otázky odpovědět vyjádřením toužebného přání , že jednoho dne budou mít z globalizace prospěch všichni
No one is likely to certify that Iraq is corruption - free – or even ranks low on corruption internationally . Nikdo zřejmě není schopen doložit , že Iráku se korupce vyhýbá – ba ani to , že je mezinárodně na nízké příčce žebříčku zkorumpovanosti
Nor is there evidence that inflation , should it increase slightly , cannot be reversed at a relatively minor cost – comparable to the benefits of additional employment and growth enjoyed in the excessive expansion of the economy that led to the increase in inflation . Neexistují důkazy ani pro to , že by inflaci , pokud by mírně stoupla , nebylo možné zvrátit za poměrně nízkou cenu – srovnatelnou s přínosy navýšené zaměstnanosti a růstu , z nichž bychom se těšili při nadměrné expanzi ekonomiky , která k nárůstu inflace vedla
Not only are these assumptions absurd , but so are the conclusions : there is no involuntary unemployment , markets are fully efficient , and redistribution has no real consequence . Absurdní nejsou jen tyto předpoklady , ale také vyvozené závěry : neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost , trhy jsou plně funkční a přerozdělování nemá žádné skutečné důsledky
Nowhere in the world do neighbors live together more peacefully , and people move more freely and with greater security , than in Europe , owing in part to a new European identity that is not bound to national citizenship . Nikde na světě nežijí sousedé mírověji a lidé se nepohybují volněji a s větší bezpečností než právě v Evropě , zčásti díky nové evropské identitě , která se neváže ke státní příslušnosti
Not true . To není pravda
Now reality has hit : newspapers report cases of borrowers whose mortgage payments exceed their entire income . Teď udeřila realita : noviny přinášejí zprávy o dlužnících , jejichž hypoteční splátky převyšují celý jejich příjem
Nor , therefore , is it surprising that the world is once again facing a period of global financial instability , with uncertain outcomes for the world ’ s economies . Překvapivé tudíž není ani to , že svět znovu čelí období globální finanční nestability , s nejistými dopady na světové ekonomiky
Nor is there doubt that these changes will impose huge costs . Nepochybuje se ani o tom , že tyto změny si vynutí obrovské výdaje
Now the day of reckoning looms . Teď se blíží den zúčtování
Now both US household and government spending is likely to be curbed , as both parties ’ presidential candidates promise a return to fiscal responsibility . Teď zřejmě výdaje amerických domácností i vlády přibrzdí , neboť prezidentští kandidáti obou stran přislíbili návrat k fiskální zodpovědnosti
Not surprisingly , the atmosphere at this year ’ s World Economic Forum was grim . Není divu , že atmosféra na letošním Světovém ekonomickém fóru byla ponurá
No need to explain what was behind the act of women and children fleeing in their villages in tractors ; there was a vicious force from which these people were escaping . Není třeba vysvětlovat , co přinutilo zoufalé ženy a děti k útěku ze svých vesnic , které hromadně opouštěli na traktorech ; byli totiž vystaveni útokům a násilí a před ním tito lidé prchali
No matter how much Milosevic exacerbated tensions , his policies toward Kosovo ’ s ethnic Albanians were genuinely popular among Serbs . Nezáleží na tom , jak moc Miloševič jitřil napětí , jeho politika vůči etnické skupině kosovských Albánců byla mezi Srby upřímně populární
No matter how hard they try - and Kyrgyzstan has certainly tried - they are doomed to fail without co - ordinated , well - designed and adequate assistance . Ať už jsou jejich snahy sebevětší - a pro Kyrgyzstán to rozhodně platí - , jsou bez koordinované , kvalitně pojaté a odpovídající pomoci odsouzeny k neúspěchu
Nowadays , ideological differences between left and right are blurred . Dnes se ale ideologické rozdíly mezi levým a pravým křídlem politického spektra smývají
Not all of this is black . Ne všechno je ale černé
No evidence exists that this happened . Neexistuje žádný důkaz , že k tomu došlo
Not much , the empirical evidence suggests . Nijak mnoho , naznačují empirické důkazy
Nonetheless , it obliterated the universal citizenship within which the nation - state represented and protected everyone inside its borders . Podařilo se mu ale vyvrátit myšlenku univerzálního občanství , podle níž stát zastupuje a ochraňuje každého , kdo žije na jeho území
Nor does Armenia ’ s continued dependence on Russia bode well for regional co - operation , given deep resentment of Russian meddling in neighboring Georgia and Azerbaijan . Trvalá závislost Arménie na Rusku navíc nevěstí nic dobrého ani pro regionální spolupráci vzhledem k hlubokému odporu proti ruskému vměšování se do záležitostí sousední Gruzie a Ázerbájdžánu
Now it says that such a reform is neither urgent nor necessary . Nyní kabinet tvrdí , že podobná reforma není ani naléhavá , ani nezbytná
Note that terrible alchemy . Všimněte si té hrozné alchymie
No - one knows if this will ultimately work . Nikdo neví , zda to bude nakonec fungovat
Nowadays , most of the West senses the arrogant presumption at the heart of that old belief . V současnosti již příslušníci západní civilizace cítí v této staré domněnce kus arogance
No matter how much our everyday views may be questioned by a theory , we nonetheless draw on our understanding of basic features of human life that seem so obvious as to need no formulation . Bez ohledu na to , nakolik mohou být naše každodenní názory zpochybněny teorií , zachováváme si naše chápání základních rysů lidského života , které se nám zdají natolik samozřejmé , že je ani nepotřebujeme formulovat
No one forced Argentina to adopt the currency board devised by Domingo Cavallo , the former economy minister , which pegged the peso to the dollar at a fixed exchange rate of one to one . Nikdo Argentinu nenutil , aby přijala měnovou radu , kterou navrhl bývalý ministr hospodářství Domingo Cavallo a která zafixovala argentinské peso vůči americkému dolaru v neměnném směnném kurzu jedna ku jedné
No group chosen on the basis of success at university without reference to later actions should live in privilege . Žádná společenská skupina by neměla mít nárok na život s výsadami pouze na základě vysokoškolských úspěchů , bez ohledu na jejich pozdější skutky a zásluhy
Nor can we claim , as we used to , that our values spring from God , nature , reason , or historical laws . Nemůžeme také tvrdit , jak tomu bylo v minulosti , že pramenem našich hodnot je Bůh , příroda , rozum či zákonitosti dějin
Not only is the public almost entirely ignorant of the EU ’ s policy agenda for boosting competitiveness , economic growth , and employment , but this ignorance extends to many intellectuals , academics , CEO ’ s , and even some MP ’ s . Nejenže o tomto politickém programu EU pro posílení konkurenční schopnosti , hospodářského růstu a zaměstnanosti téměř nic neví veřejnost , ale tato nevědomost se týká i mnoha intelektuálů , akademiků , ředitelů , ba dokonce některých poslanců
Nor can we overlook the banal bargaining of European leaders , the quarrels over budgets , and the rise of national egoisms whenever elections loom . Přehlížet nemůžeme ani banální handrkování evropských lídrů , hádky nad rozpočty a sílení národních egoismů , kdykoliv se blíží volby
No society has yet created a widely trusted method for keeping score on the punditocracy . Žádná společnost zatím nevytvořila všeobecně uznávanou metodu , jak měřit úspěšnost expertokracie
None of this may sound out of the ordinary among developing countries , but there is a crucial difference here : five years ago an extreme left - wing group , the Communist Party of Nepal ( Maoist ) , began a violent uprising . Nic z toho v souvislosti s rozvojovou zemí nepřekvapí , ale pokud jde o Nepál , je zde jeden kardinální rozdíl : před pěti lety odstartovala extrémní levicová skupina , maoistická Komunistická strana Nepálu agresivní povstání
Now that the army has been dragged into the conflict , the prospects for peace are receding fast . Příměří , sjednaný mír , je bezpochyby jedinou alternativou k násilí
No Secretary General has enjoyed real independence from governments : the UN operates without embassies or intelligence services , and member states resist any attempt to acquire such capabilities . Žádný generální tajemník nepožíval skutečné nezávislosti na vládách : OSN funguje bez velvyslanectví či zpravodajských služeb a členské státy se brání všem pokusům o získání takovýchto kapacit
No other country embraces such an extraordinary profusion of ethnic groups , mutually incomprehensible languages , religions , and cultural practices , as well as variations of topography , climate , and levels of economic development . Žádný jiný stát se nemůže pochlubit tak mimořádnou hojností etnických skupin , vzájemně nesrozumitelných jazyků , náboženství a kulturních zvyklostí , ale i proměnlivostí topografie , podnebí a úrovně hospodářského rozvoje
No one speaks seriously any more of the danger of disintegration . Nikdo už vážně nehovoří o hrozbě rozpadu
None of these findings have been shown to be of any help for deciding which patients should be treated with what therapies over what period of time . Žádný z výsledků těchto bádání nenapomáhá při posuzování , kteří pacienti by měli být léčeni jakým typem léčby a po jakou dobu
Norway ' s traditional hostility to EU membership has lessened , say pollsters , since the euro ' s appearance in shops ; and the UK government has hardened its commitment to evaluate Britain ' s potential membership by mid - 2003 . Podle průzkumů veřejného mínění se po příchodu eura do maloobchodu snížila také tradiční nevraživost Norů vůči euru a britská vláda utvrdila své občany v tom , že hodlá zhodnotit možné členství Británie v eurozóně do poloviny roku 2003
Now the Commission and ECOFIN ( the committee of euro area finance ministers ) are reviewing the proposals , as well as others put forward by member states . Tyto a další návrhy , jež předložily členské státy , teď posuzuje Komise a ECOFIN ( výbor ministrů financí eurozóny )
None of the proposals are mutually exclusive , but there are trade - offs . Žádné z návrhů se vzájemně nevylučují , ale všechny jsou kompromisní
Nor is the employment gap with the US the only problem for Europe . Dále platí , že propast v zaměstnanosti oproti USA není jediným problémem Evropy
Non - nuclear nations that sign the Non - Proliferation Treaty , as Iran has , pledge to abandon all efforts to develop nuclear weapons . Nejaderné státy , které stanovy MAAE podepíší , což Írán učinil , se zavazují vzdát se všech snah o vývoj atomových zbraní
No , the people who lived with us , who cooked for us , who walked the baby carriages , washed windows and cleaned fur - coats in summer time were never called “ servants . ” Ne , tito lidé , kteří s námi žili , kteří pro nás vařili , kteří chodili na vycházky s našimi dětmi v kočárcích , myli okna a pečovali o naše kožichy , nebyli nikdy nazýváni sloužícími
No one has loved me as strongly as she . A nikdo nemiloval mě tak silně , jako ona milovala mě
Now bullion , consommé , and even simply \ soup \ have arrived . Pak přišly ,, bujon \ , ,, konsome \ a obecný ,, sup \
No longer would our ancestors have to content themselves with the food that nature offered - they could start to grow their own , far surpassing nature ' s meager supply . Naši předci už si nemuseli vystačit s potravou , již jim nabídla příroda - mohli začít pěstovat svou vlastní , která daleko předčila hubené příděly přírody
No matter what you do , even if you decide to do nothing , the future of the lawn depends on you . Ať uděláme cokoliv , třeba se i rozhodneme neudělat nic , budoucnost trávníku závisí na nás
Now , however , a new chill has entered relations between Russia and the West . Teď ale vztahy mezi Ruskem a Západem opět prostoupil chlad
Not all of them had realistic chances , but every one of them had the backing of a specific political force . Ne všichni měli realistické šance , ale každého z nich podporovala určitá konkrétní politická síla
Nor is a presidential candidate likely to be found among the regional governors , or among the leaders of the \ old \ or \ new \ parties . Stejně tak se prezidentský kandidát pravděpodobně nenajde ani mezi oblastními gubernátory nebo mezi předáky \„ starých \ či \„ nových \ stran
No human obstruction can long withstand it . Žádná lidská překážka jí dlouho neodolá
Now that I am not in government , that investigation has been shelved . Teď když už ve vládě nejsem , vyšetřování bylo odloženo
None of this should be surprising , given how our corrupt rulers systematically incite regional and ethnic hatred . Nic z toho by nemělo být překvapivé vzhledem k tomu , jak naši zkorumpovaní vládcové podněcují regionální a etnickou nenávist
Not only political forces need to be checked . Kontrolovat je ale třeba nejen výslovně politické síly
No , Kuchma wants to change Ukraine ' s constitution for no other reason than to maintain his grip on power . Kučma chce změnit ukrajinskou ústavu výhradně proto , aby udržel moc ve svých rukou
No one should doubt that Kuchma intends to stay in power , no matter what . Nikdo by neměl pochybovat o tom , že Kučma zamýšlí zůstat u moci , ať se děje co se děje
Nor do I believe that Russia is so inherently autocratic that democracy must invariably fail . Nedomnívám se také , že by Rusko bylo tak vnitřně autokratickou zemí , že by tu demokracie musela nevyhnutelně selhat
Now , more than ever , we must believe this , for Russian troops wearing Ukrainian uniforms have entered our country , because Ukrainian soldiers are refusing to carry out orders to crush those who are demonstrating to defend our democracy . Dnes , více než kdykoliv předtím , tomu věřit musíme , neboť do naší země vstoupili ruští vojáci v ukrajinských uniformách – ukrajinští vojáci totiž odmítají plnit rozkazy , aby rozdrtili ty , kdo demonstrují na obranu naší demokracie
Nothing can ever diminish what was at stake – and the victory that has been won – on the streets of Kyiv . Nic už nikdy nesníží , co bylo v ulicích Kyjeva v sázce – a co jsme si vydobyli
Nobody ever doubted that Ukraine had changed vastly in its twelve years of independence . Nikdy nebylo pochyb o tom , že za dvanáct let své nezávislosti se Ukrajina obrovsky změnila
Now we must lead a nation in which – thanks to the cynical ploys and hate - filled rhetoric of a discredited regime – some sections seem to be set against the democracy we seek to build . Teď musíme vést národ , jehož některé součásti , jak se zdá , jsou – kvůli cynickým manévrům a nenávistné rétorice zdiskreditovaného režimu – proti demokracii , již se snažíme vybudovat
No matter what , don ' t touch the currency board , the linchpin of your credibility . Ale ať se děje , co se děje , nesmíš sáhnout na měnovou radu , základní pilíř tvé důvěryhodnosti
Now is the time to cut free of these two illusions . Je nejvyšší čas oprostit se od obou klamných představ
No one checks buses nowadays . Nikdo dnes autobusy nekontroluje
Not only arms : some junior officers sell their own men into slavery . A nejen zbraně : někteří nižší důstojníci prodávají své vlastní muže do otroctví
No official wants to fight corruption because they are themselves corrupt . Státní úředníci nechtějí vést válku s korupcí , protože jsou sami zkorumpovaní
No state may exercise its sovereignty without restriction ; not every ethnic group has a right to its own national state . Žádný stát nemůže neomezeně uplatňovat svou svrchovanost ; ovšem ne každá národnostní skupina má právo na svůj vlastní stát
Now , with Schröder back in power , it ' s Germany ' s economy that seems the certain loser . A teď , když je Schröder opět u moci , se zdá , že neúspěch nemine německou ekonomiku
Nowadays , however , that wisdom about human society seems less widely shared in Japan . Jako by však dnes toto moudro znalo stále méně Japonců
Now , with the support of untold legions – from Nobel Laureates to junior high school kids from East Timor to East Los Angeles – Wikipedia and Connexions have spread around the globe and today are organic , growing information bases used by hundreds of millions of people . S podporou nespočetných zástupů – od laureátů Nobelovy ceny po středoškoláky z Východního Timoru či východního Los Angeles – se ovšem Wikipedie a Connexions rozšířily do celého světa a jsou dnes organickými a rostoucími informačními zázemími využívanými miliony lidí
Now the World Food Program fears that another famine is looming – the country ’ s agricultural output will likely fall to 1 . 8 million tons of grain , far short of the 4 . 8 million tons needed to supply the meagre ration of 7 ounces a day ( half the daily allowance for those in UN refugee camps ) ordinary North Koreans receive . Teď se Světový potravinový program obává další katastrofy – zemědělská produkce země zřejmě klesne až na 1, 8 milionu tun obilí , což je podstatně méně než 4,8 milionů tun , jichž je zapotřebí k zajištění skrovného dvousetgramového denního přídělu ( polovina denní dávky v uprchlických táborech OSN ) , který většina běžných Severokorejců dostává
North Korea ’ s next mini - harvest is not due until late June . Sklizeň je v Severní Koreji naplánována na konec června
No one doubts that Jiang Zemin knows how to maintain an authoritarian regime . Nepochybujme o tom , že Ťiang Ce - min ví , jak udržet autoritativní režim
Nonetheless , the importance of remittances to households in poor countries , especially during periods of external shock , holds two lessons . Nicméně důležitost peněžitých zásilek domácnostem v chudých zemích , obzvláště v obdobích vnějších otřesů , nám nabízí dvě poučení
No , a large part of the divide is a direct result of domestic policies that suppress Internet and technology use . Nikoliv , tato propast je do značné míry přímým důsledkem domácí politiky , která potlačuje využívání internetu a moderních technologií
Nothing in Asia ' s history , however , remotely compares to Europe ' s half - century of division and veritable occupation by two rival superpowers . Avšak nic v historii Asie se ani vzdáleně nepodobá půlstoletí rozdělené Evropy a její faktické okupaci dvěma soupeřícími supervelmocemi
Nor are they people without influence in Chinese society . Jsou to spíše lidé , kteří mohou dost dobře mít jednou vliv na čínskou společnost
Nor does it matter very much how many people were killed and injured , provided that the United States was wounded . Nezáleží ani na tom , kolik lidí bylo zabito a zraněno , hlavně že dopadla rána na Spojené státy
Now , however , it seems instead that each of the choices made in 1999 came with a cost . Dnes se naopak zdá , že je každá volba z roku 1999 něco stála
No one could credibly argue that , say , Denmark is less committed to liberal democracy or is less tolerant than , say , France or Italy , despite the fact that Denmark recognizes an official state church and France and Italy are avowedly secular . Nikdo nemůže věrohodně tvrdit , že řekněme Dánsko je liberální demokracii méně oddáno nebo je méně tolerantní než například Francie či Itálie , a to i přes skutečnost , že Dánsko uznává oficiální státní církev , zatímco Francie a Itálie proklamují sekularitu
Not to be outdone , our eminent new - age classicist got up and declared it the crisis of universal history . Aby nezůstal pozadu , povstal také náš vážený novověký klasik a nazval tento okamžik krizí dějin celého světa
Now , however , concerns over these drugs ’ safety and side effects in children and adolescents – including elevated suicide rates – have awakened regulators in many countries . Dnes však obavy o bezpečnost těchto léků a jejich možné vedlejší účinky na děti a adolescenty – včetně zvýšeného počtu sebevražd – probudily v mnoha zemích regulační orgány
Now , as President Putin focuses on rebuilding Russia ’ s economy , mixed feelings are appearing in Moscow about the antics of their erstwhile ally in Minsk . Dnes , kdy se prezident Putin vydává na cestu rekonstrukce ruské ekonomiky , neví Moskva , co si má o kouscích někdejšího minského spojence myslet
No one can safely predict what the result will be . Výsledek voleb je tudíž stále ve hvězdách
No longer is obesity a luxury of the rich ; instead , it is an affliction of the poor . Obezita už dnes není výsadou bohatých , nýbrž především neduhem chudých
No such relationship exists . Žádný podobný vztah neexistuje
No less uncertain is what these economic puzzles imply with respect to Russia ’ s role and behavior in the international arena . Neméně nejisté je to , co s sebou tyto ekonomické hádanky přinášejí ohledně úlohy a chování Ruska na mezinárodní scéně
Nor was he asking for the full assimilation of immigrants to British customs . Nežádal ani plnou asimilaci přistěhovalců na britské zvyky
Nowadays , any number of politicians , businessmen , and even a few economists in Asia and Latin America object to central banks targeting a low level of inflation as their primary objective . Dnes už snad každý politik , podnikatel a dokonce nejeden ekonom v Asii a Latinské Americe přestal souhlasit s tím , že primárním cílem jejich centrálních bank je nízká úroveň inflace
Not only should the central bank provide the low inflation environment which promotes financial stability , it should be ready to inject liquidity into markets should a sudden surge in demand for liquidity threaten the stability of a number of financial institutions . Nejenže by centrální banka měla zajišťovat prostředí nízké inflace , které je blahodárné pro finanční stabilitu , ale měla by mít rovněž pro trhy připraveny likvidní injekce , pro případ , že by poptávka po likviditě začala ohrožovat stabilitu vícera finančních institucí
Nouri was convicted and imprisoned after the most sensational trial since the clerics toppled the shah . Nouriho soudil a poslal do vězení nejvelkolepější proces od dob , kdy duchovní svrhli místního šáha
Nowadays such assets may constitute a liability . Dnes by byl takový zisk zdrojem nestability
Nothing , however , is more portable and easy to move than intellectual capital . Ovšem nic není tak pohyblivého a snadno přenosného , jako duševní kapitál
Not surprisingly , the financial services sector suffered the most from corruption , losing RMB 547 billion ( 6 .25 % of GDP ) . Není žádným překvapením , že korupcí nejvíce trpěl sektor finančních služeb , kde ztráty dosahovaly 547 miliard jüanů ( 6,25 % HDP )
Non - human great apes may be only 1 % of DNA away from us , but their psychology is different . Ačkoli jsou nám lidoopi vzdáleni na pouhé jedno procento DNA , jejich psychologie je na hony odlišná
Now France is making waves . Teď dělá problémy Francie
Not only is the Pact ' s fixed 3 % limit for the ratio of budget deficit to GDP arbitrary , but it also ignores the fact that when an economy slows , deficits increase automatically . Fixní tříprocentní limit rozpočtového deficitu , jak jej stanoví Pakt , je nejen zcela arbitrární , ale zároveň ignoruje fakt , že v případě zpomalení ekonomiky se deficit automaticky zvýší
No one on the Council wanted to upset Germany , for all of them recognized that the same problem could one day confront them . Nikdo z nich si Německo nechtěl poštvat proti sobě , neboť si velmi dobře uvědomovali , že stejný problém může jednoho dne potkat i je
No warning was issued . Výstraha nakonec udělena nebyla
No more Brussels interference , no more arbitrary rules , no more political judgments - - just plain common sense . Konec zásahům z Bruselu , konec arbitrárním pravidlům , konec politickým soudům - přivítejme zdravý rozum
Not interested in geopolitical power – a legacy of its Nazi past – Germany was content to back France ’ s ambitions as long as the Common Market allowed it to be Europe ’ s economic powerhouse . Německo vzhledem ke své nacistické minulosti nemělo zájem na geopolitické moci a bylo ochotné podporovat francouzské ambice , jen když mu společný trh umožňoval být hospodářským motorem Evropy
Not only is paying up - front against future benefits efficient and fair , but it also can provide strong incentives for policy makers to weed out bad reforms . Platba dopředu oproti budoucím přínosům je nejen efektivní a spravedlivá , ale může též podnítit politiky , aby vykořenili špatné reformy
Normally , countries use their EU presidencies to display their ability to solve problems and move the Union forward . Za normálních okolností využívají země předsednictví EU k tomu , aby prokázaly svou schopnost řešit problémy a posouvat unii vpřed
Not surprisingly , the proposal was quickly shelved . Není tedy překvapivé , že návrh byl rychle uložen k ledu
Now , with countless private interest groups trying to water it down into irrelevance , the battle will be firmly on the EU ’ s agenda in 2006 . Vzhledem k faktu , že se ho bezpočet soukromých zájmových skupin snaží rozředit tak , aby ztratil jakýkoliv význam , bude bitva o něj v roce 2006 představovat nedílnou součást agendy EU
No one knows , but the very fact that such questions are being raised in Saudi Arabia poses a serious risk to Abdullah . Kdoví , ale už jen to , že si tyto otázky někdo v Saúdské Arábii klade , znamená pro Abdulláha obrovské riziko
Nothing like this had ever hit the Al Sabah family , which has ruled Kuwait for two centuries . Rod Sabáhů , který Kuvajtu vládne již dvě století , nikdy nic podobného nezažil
Now , something like a dividing line is emerging , and if Bush finally begins to understand the region ’ s dynamics , he may be able to craft a policy with a chance of success . Teď se objevuje cosi jako dělící linie , a pokud Bush konečně začne chápat dynamiku regionu , mohlo by se mu podařit sestavit politiku s nadějí na úspěch
Now that the dust of the Gulf War has settled over the Middle East , it is clear that some unexpected winners have emerged , blinking in the sunlight . Strašlivé bombové útoky na šíitské svatyně ve městě Karbalá nezmění ani nezastřou významnou novou skutečnost života na Blízkém východě
Now they are about to make waves . Co tedy mají šíité v plánu ?
No matter how much their countries ' rulers try to disown them , they cannot escape their creation . Ať se vládci jejich zemí sebevíc snaží se jich zříct , odpovědnosti za jejich vytvoření neuniknou
Not long after the September 2001 terrorist attacks in the United States , these liberal reformers joined with 160 other professionals to write and sign a petition to Crown Prince Abdullah asking for reforms . Nedlouho po teroristických útocích na Spojené státy v září 2001 se tito liberální reformátoři spojili se 160 dalšími intelektuály a napsali korunnímu princi Abdalláhovi petici , v níž žádají reformy
Now that King Fahad is gone , old scores among his numerous brothers and half brothers , not to mention the thousands of princes in the next generation , will need to be settled . Teď když zemřel král Fahd , bude třeba urovnat staré neshody mezi mnoha jeho vlastními a nevlastními bratry , o tisících princů další generace ani nemluvě
Now further imagine another computer , the most high - powered on the market in 2001 but one equipped with a DOS operating system from the 1980 s . A pak si představte další počítač , špičku produkce roku 2001 , na kterém však běží dnes už archaický systém DOS z 80 . let
Nor am I alone . V tomto názoru navíc nejsem osamocen
Not only did this event hurt the cause of freedom of speech , but the rule of law here has been deeply wounded and President Putin has squandered the goodwill of the very people in the West he seeks to emulate . A nejen to : prezident Putin pohrdl dobrou vůlí těch lidí na Západě , které se sám snažil napodobovat
Nothing more , nothing less . Nic víc , nic míň
No election , they fear , would endanger their soldiers . Obávají se , že kdyby nebyl nikdo zvolen , ohrozilo by to jejich vojáky
No side has a yearning for war , which is why compromise solutions are possible . Žádná strana neprahne po válce , díky čemuž jsou kompromisní řešení možná
Now that Chernobyl will be permanently shut down , world attention again turns to Ukraine , this time in hope , not fear . Nyní , kdy má dojít k definitivnímu uzavření černobylské elektrárny , světová pozornost se opět soustřeďuje na Ukrajinu
Now we finally have a chance to break out of the downward spiral of economic decline . Nyní máme konečně šanci vymanit se z prudkého a nekončícího ekonomického poklesu
No African man is supposed to be gay , and physical contact between men is presumed to be innocent . V Africe se nepřipouští , že by muž mohl být homosexuální , a fyzický kontakt mezi muži se pokládá za nevinný
Notions of what is right and wrong often collapse under the irreconcilable tensions between tradition and modernity , the individual and the community . Představy o tom , co je správné a co nikoliv , se často hroutí pod nesmiřitelnými pnutími mezi tradicemi a modernitou , jedincem a společenstvím
No one should realistically expect the renminbi ’ s exchange rate to be determined solely by the income level of the relatively prosperous eastern coastal regions . Nikdo by neměl realisticky očekávat , že směnný kurz jüanu bude definován výlučně podle příjmové hladiny relativně prosperujících pobřežních oblastí na východě země
No political force in China can stand up to it . Žádná jiná politická síla v Číně není schopna tomu konkurovat
None of this zeal is new in China . Nic z této horlivosti není ale pro Čínu novinkou
Nor can they exemplify to their students the fundamental scientific values of intellectual autonomy and open dissent . Svým přístupem nedokáží svým studentům předvést základní vědecké hodnoty intelektuální nezávislosti a otevřeného nesouhlasu
No matter how potent and sincere their expertise , it can do little to strengthen civil society or the public good . Jejich odborné znalosti jsou možná rozsáhlé a upřímné , ale přispět k posílení občanské společnosti nebo veřejných statků mohou jen málo
Normally , clots would form in the wound , making it impossible for the hookworm to feed . Za normálních okolností by se v ráně vytvořila sraženina a měchovec by nemohl sát
Now is the time for Europe to ensure that this hope is not extinguished . Je na čase , aby se Evropa postarala o to , že tato naděje nevyhasne
Nosím šle. I have braces.
Nosil brýle. He wore glasses.
Nosí brýle. He wears glasses.
Noc byla chladná. The night was cold.
Noc byla studená. The night was cold.
Nosíval jsem brýle. I used to wear glasses.
Nosím kravatu každý den. I wear a tie every day.
Nosím flanelové pyžamo. I wear flannel pajamas.
Nosím šle. I have braces.
Nosil brýle. He wore glasses.
Nosí brýle. He wears glasses.
Noc byla chladná. The night was cold.
Noc byla studená. The night was cold.
Nosíval jsem brýle. I used to wear glasses.
Nosím kravatu každý den. I wear a tie every day.
Nosím flanelové pyžamo. I wear flannel pajamas.
Nosím šle. I have braces.
Nosil brýle. He wore glasses.
Nosí brýle. He wears glasses.
Noc byla chladná. The night was cold.
Noc byla studená. The night was cold.
Nosíval jsem brýle. I used to wear glasses.
Nosím kravatu každý den. I wear a tie every day.
Nosím flanelové pyžamo. I wear flannel pajamas.
No a co jsi zjistil? Well, what did you find out?
No tak, pojďme se nasnídat. Come on, let's get breakfast.
No možná jsem tak trochu zvědavej. I guess I'm a little curious.
No tak, odejděme odsud. Come on, let's get out of here.
Normálně jíme třikrát denně. Normally, we eat three times a day.
Nový most je ve výstavbě. The new bridge is under construction.
Noviny ještě náš článek nezveřejnily. The newspaper hasn't published our article yet.
Nově narozená kuřátka ještě neotevřela oči. The newborn chicks still have not opened their eyes.
Nová silnice přinese užitek lidem, kteří žijí v horách. The new road will benefit the people living in the hills.
Nobody is perfect. Nikdo není dokonalý.
Nobody brought more beautiful roses than you. Nikdo nepřinesl krásnější růže než ty.
Now I know I should have invited her. Teď vím, že jsem ji měl pozvat.
Nothing will happen if you park your car here. Nic se nestane, jestli zaparkuješ své auto zde.
Nobody knew whoever I asked. Nikdo nevěděl, ať už jsem se ptal kohokoli.
Nobody passed the exam without reading the book. Nikdo neprošel zkouškou, aniž by četl tu knihu.
No matter whether... bez ohledu na to zda...
No U turn zákaz otáčení
not at all není zač
Nothing doing /slang/ ne, to nepřichází v úvahu, to nejde
Nothing like that nic takového

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
no nouna : a negative vote or decision b plural : persons voting in the negative
no adjectiveused in combination with a noun to form a compound adjective
no adverbused in combination with a verb to form a compound adjective

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Samuel Ullman Nobody grows old merely by living a number of years. We grow old by deserting our ideals. Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul.
Henry David Thoreau None are so old as those who have outlived enthusiasm.
Katharine Graham No one can avoid aging, but aging productively is something else.
Holbrook Jackson No man is ever old enough to know better.
Oscar Wilde No woman should ever be quite accurate about her age. It looks so calculating.
Barbara de Angelis No matter what age you are, or what your circumstances might be, you are special, and you still have something unique to offer. Your life, because of who you are, has meaning.
Alexander Hamilton Nobody expects to trust his body overmuch after the age of fifty.
Soren Kierkegaard Not just in commerce but in the world of ideas too our age is putting on a veritable clearance sale. Everything can be had so dirt cheap that one begins to wonder whether in the end anyone will want to make a bid.
George Orwell Not to expose your true feelings to an adult seems to be instinctive from the age of seven or eight onwards.
John Ruskin No lying knight or lying priest ever prospered in any age, but especially not in the dark ones. Men prospered then only in following an openly declared purpose, and preaching candidly beloved and trusted creeds.
Sophocles No lie ever reaches old age.
Sophocles Not even old age knows how to love death.
Jonathan Swift No man was ever so completely skilled in the conduct of life, as not to receive new information from age and experience.
W. H. Auden Now is the age of anxiety.
Simon Mainwaring Non-disclosure in the Internet Age is quickly perceived as a breach of trust. Government, corporations and each of us as individuals must recalibrate how we live and share our lives appropriate to the information now available and the expectations of others.
Plautus Not by age but by capacity is wisdom acquired.
Rowan Atkinson No, no, I was only funny on stage, really. I, I, think I was funny as a person toward my classmates when I was very young. You know, when I was a child, up to about the age of 12.
Bruce Barton No sex, age, or condition is above or below the absolute necessity of modesty but without it one vastly beneath the rank of man.
Christopher Walken No, but way before that, I've been doing little dances in movies for years. Yeah, that was an amazing chance. You know, at my age to be able to do a music dance video, very unusual.
Judy Biggert No Congress ever has seen fit to amend the Constitution to address any issue related to marriage. No Constitutional Amendment was needed to ban polygamy or bigamy, nor was a Constitutional Amendment needed to set a uniform age of majority to ban child marriages.
Paul Tournier Nothing makes us so lonely as our secrets.
Calvin Coolidge Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not nothing is more common than unsuccessful people with talent. Genius will not unrewarded genius is almost a proverb. Education will not the world is full of educated failures. Persistence and determination alone are omnipotent.
Henry David Thoreau No face which we can give to a matter will stead us so well at last as the truth. This alone wears well.
Orison Swett Marden Nothing else so destroys the power to stand alone as the habit of leaning upon others. If you lean, you will never be strong or original. Stand alone or bury your ambition to be somebody in the world.
Orison Swett Marden No employer today is independent of those about him. He cannot succeed alone, no matter how great his ability or capital. Business today is more than ever a question of cooperation.
Thomas Carlyle None of us will ever accomplish anything excellent or commanding except when he listens to this whisper which is heard by him alone.
Hillary Clinton No nation can meet the world's challenges alone.
Calvin Coolidge No enterprise can exist for itself alone. It ministers to some great need, it performs some great service, not for itself, but for others or failing therein, it ceases to be profitable and ceases to exist.
Kin Hubbard No woman can be handsome by the force of features alone, any more that she can be witty by only the help of speech.
Reinhold Niebuhr Nothing we do, however virtuous, can be accomplished alone therefore we are saved by love.
Louis L'Amour No memory is ever alone it's at the end of a trail of memories, a dozen trails that each have their own associations.
Salma Hayek No woman has to be a victim of physical abuse. Women have to feel like they are not alone.
Theodor Adorno No harm comes to man from outside alone: dumbness is the objective spirit.
Black Elk Now suddenly there was nothing but a world of cloud, and we three were there alone in the middle of a great white plain with snowy hills and mountains staring at us and it was very still but there were whispers.
Danielle Berry No one ever said on their deathbed, 'Gee, I wish I had spent more time alone with my computer'.
Martha Beck No one else can take risks for us, or face our losses on our behalf, or give us self-esteem. No one can spare us from life's slings and arrows, and when death comes, we meet it alone.
Daisaku Ikeda No one should be left to suffer alone.
Erykah Badu No one chooses to raise children alone.
Thomas Love Peacock Not drunk is he who from the floor - Can rise alone and still drink more But drunk is They, who prostrate lies, Without the power to drink or rise.
Anna Pavlova No one can arrive from being talented alone, work transforms talent into genius.
Mitch Daniels No enterprise, small or large, public or private, can remain self-governing, let alone successful, so deeply in hock to others as we are about to be.
Steve Lacy Nobody was playing the soprano saxophone and certainly nobody was trying to do anything with it. So I was all alone. I didn't know that at first.
Namie Amuro Now, on nights that I can't sleep, I play video games alone until the morning.
Bernadette Peters No One Is Alone by Stephen Sondheim is all about thinking for yourself and being your own person.
Dennis Brown No man is an island. No man stands alone.
Kim Weston No matter how fast I could do it with the digital camera I don't think I would get the same thing out of it. The passion I have for formulating an idea stands alone. It is the important essence of what I do.
Jackson Browne No matter how close to yours another's steps have grown, in the end there is one dance you'll do alone.
Ben Folds Now that I have found someone, I'm feeling more alone... than I ever have before.
Conan O'Brien Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you're kind, amazing things will happen.
David Beckham Nothing amazes me anymore.
Christopher Walken No, but way before that, I've been doing little dances in movies for years. Yeah, that was an amazing chance. You know, at my age to be able to do a music dance video, very unusual.
George Whitefield Nothing is more generally known than our duties which belong to Christianity and yet, how amazing is it, nothing is less practiced?
Adam Levine Nobody has it all, but for me to even come close is amazing.
Michael Strahan No matter how loud the stadium is, once you're on that field and that offense walks up to the line, it's silent. You can only hear the guys on the field. It's amazing how much concentration you can have when it's required and how powerful your mind is to give it to you.
Will Arnett No, Arrested Development was such an amazing experience in every way, and you know it was very unique in that it was a show that received a lot of critical acclaim, and yet we didn't ever achieve the ratings that we wanted.
George Jean Nathan No man can think clearly when his fists are clenched.
Marcus V. Pollio Nothing requires the architect's care more than the due proportions of buildings.
Rem Koolhaas Not many architects have the luxury to reject significant things.
Michael Ende No architect troubled to design houses that suited people who were to live in them, because that would have meant building a whole range of different houses. It was far cheaper and, above all, timesaving to make them identical.
John Ruskin No architecture is so haughty as that which is simple.
Frank Lloyd Wright Noble life demands a noble architecture for noble uses of noble men. Lack of culture means what it has always meant: ignoble civilization and therefore imminent downfall.
Alvar Aalto Nothing is as dangerous in architecture as dealing with separated problems. If we split life into separated problems we split the possibilities to make good building art.
Oscar Wilde No great artist ever sees things as they really are. If he did, he would cease to be an artist.
Ansel Adams Not everybody trusts paintings but people believe photographs.
Theodore Bikel No heirloom of humankind captures the past as do art and language.
Rainer Maria Rilke No great art has ever been made without the artist having known danger.
John Ruskin No art can be noble which is incapable of expressing thought, and no art is capable of expressing thought which does not change.
Jerry Saltz Not to say people shouldn't get rich from art. I adore the alchemy wherein artists who cast a complex spell make rich people give them their money. (Just writing it makes me cackle.) But too many artists have been making money without magic.
Alvar Aalto Nothing is as dangerous in architecture as dealing with separated problems. If we split life into separated problems we split the possibilities to make good building art.
Thomas Jefferson Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.
Karl Popper No rational argument will have a rational effect on a man who does not want to adopt a rational attitude.
Ludwig Wittgenstein Not every religion has to have St. Augustine's attitude to sex. Why even in our culture marriages are celebrated in a church, everyone present knows what is going to happen that night, but that doesn't prevent it being a religious ceremony.
Rupert Murdoch No one's going to be able to operate without a grounding in the basic sciences. Language would be helpful, although English is becoming increasingly international. And travel. You have to have a global attitude.
Richard Dean Anderson Nothing. We're all friends and friendly. So when the cameras go down, depending on the mood or the nature of the material we're dealing with, there's usually a kind of a prevailing light attitude that's floating around.
Walter Pater Not to discriminate every moment some passionate attitude in those about us, and in the very brilliancy of their gifts some tragic dividing on their ways, is, on this short day of frost and sun, to sleep before evening.
Simon Raven Nobody minded what you did in bed or what you said about God, a very civilized attitude in 1948.
E. M. Forster Nonsense and beauty have close connections.
John Donne No spring nor summer beauty hath such grace as I have seen in one autumnal face.
Naomi Wolf No matter what a woman's appearance may be, it will be used to undermine what she is saying and taken to individualize - as her personal problem - observations she makes about the beauty myth in society.
Miuccia Prada Now, I'm not saying I'm fashionable, but there are sociological interests that matter to me, things that are theoretical, political, intellectual and also concerned with vanity and beauty that we all think about but that I try to mix up and translate into fashion.
Craig Bruce Nothing surpasses the beauty and elegance of a bad idea.
Hans Urs von Balthasar Not longer loved or fostered by religion, beauty is lifted from its face as a mask, and its absence exposes features on that face which threaten to become incomprehensible to man.
Albrecht Durer No single man can be taken as a model for a perfect figure, for no man lives on earth who is endowed with the whole of beauty.
Richard Steele Nothing can atone for the lack of modesty without which beauty is ungraceful and wit detestable.
Jean Toomer No eyes that have seen beauty ever lose their sight.
George Halas Nobody who ever gave his best regretted it.
Steve Jobs No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new.
Henry David Thoreau Nothing goes by luck in composition. It allows of no tricks. The best you can write will be the best you are.
John Wooden No one can really honestly be the very best, no one.
Walt Whitman Now I see the secret of making the best person: it is to grow in the open air and to eat and sleep with the earth.
Gilbert K. Chesterton No man who worships education has got the best out of education... Without a gentle contempt for education no man's education is complete.
Hillary Clinton Now I know that Wal-Mart's policies do not reflect the best way of doing business and the values that I think are important in America.
John Steinbeck No man really knows about other human beings. The best he can do is to suppose that they are like himself.
Orison Swett Marden No man fails who does his best.
Arnold Schwarzenegger No matter the nationality, no matter the religion, no matter the ethnic background, America brings out the best in people.
Sophocles Not to be born is, past all prizing, best.
William Osler No human being is constituted to know the truth, the whole truth, and nothing but the truth and even the best of men must be content with fragments, with partial glimpses, never the full fruition.
Elizabeth Gilbert Nobody until very recently would have thought that their husband was supposed to be their best friend, confidante, intellectual soul mate, co-parent, inspiration.
Michael Kors North Americans as a whole need to embrace having clothes altered to their body. I hear it all the time: why do the Europeans always look so good? They have a relationship with their tailor and spend the time and money to make their clothes look their best.
Benjamin Carson No matter how good you are at planning, the pressure never goes away. So I don't fight it. I feed off it. I turn pressure into motivation to do my best.
Maria Sharapova No matter what you study, the thing that you know best is what you grew up with.
Niccolo Machiavelli No enterprise is more likely to succeed than one concealed from the enemy until it is ripe for execution.
Thomas J. Watson Nothing so conclusively proves a man's ability to lead others as what he does from day to day to lead himself.
Richard Nelson Bolles Not for nothing is their motto TGIF - 'Thank God It's Friday.' They live for the weekends, when they can go do what they really want to do.
Orison Swett Marden No employer today is independent of those about him. He cannot succeed alone, no matter how great his ability or capital. Business today is more than ever a question of cooperation.
Hillary Clinton Now I know that Wal-Mart's policies do not reflect the best way of doing business and the values that I think are important in America.
Blaise Pascal Nothing is so intolerable to man as being fully at rest, without a passion, without business, without entertainment, without care.
Andrew Carnegie No person will make a great business who wants to do it all himself or get all the credit.
Jim Valvano No matter what business you're in, you can't run in place or someone will pass you by. It doesn't matter how many games you've won.
Mikhail Baryshnikov No dancer can watch Fred Astaire and not know that we all should have been in another business.
J. Paul Getty No one can possibly achieve any real and lasting success or 'get rich' in business by being a conformist.
J. K. Rowling No, there is literally nothing on the business side that I wouldn't sacrifice in a heartbeat to have an extra couple of hours' writing. Nothing.
Samuel Beckett No, I regret nothing, all I regret is having been born, dying is such a long tiresome business I always found.
William Feather Not a tenth of us who are in business are doing as well as we could if we merely followed the principles that were known to our grandfathers.
Florence Scovel Shinn No man is a success in business unless he loves his work.
Jeff Bridges Nowadays it seems more and more like the 'business' in 'show business' is underlined, and there are campaigns, and it's all part of getting people in to see the movies.
Marco Rubio No community values entrepreneurship and small business more than the Hispanic community.
Simon Mainwaring Not since the digital revolution in the early '90s has technology placed such a comprehensive burden on business, employees and individuals to reinvent their business plans, services and products, and themselves to keep pace with the changing marketplace.
Ric Flair Nobody has wrestled everybody in the business like I have, especially not Bret Hart.
Bill Vaughan Now that women are jockeys, baseball umpires, atomic scientists, and business executives, maybe someday they can master parallel parking.
John Sununu Not since the steam engine has any invention disrupted business models like the Internet. Whole industries including music distribution, yellow-pages directories, landline telephones, and fax machines have been radically reordered by the digital revolution.
Larry McMurtry No illusion is more crucial than the illusion that great success and huge money buy you immunity from the common ills of mankind, such as cars that won't start.
Diane Johnson Not having to own a car has made me realize what a waste of time the automobile is.
Ellen Goodman Normal is getting dressed in clothes that you buy for work, driving through traffic in a car that you are still paying for, in order to get to a job that you need so you can pay for the clothes, car and the house that you leave empty all day in order to afford to live in it.
Wentworth Miller Nobody's ever asked me to pay for a meal before I've eaten it, I've never been pulled over just because I was driving the wrong kind of car in the wrong kind of area at the wrong time of night.
Danica Patrick No matter how good you are, how brave you are or anything, it comes down to that car so many times. Not every time, but so many times.
Godfrey Reggio Now having said that, I realize that releasing a film in the real world is like trying to get General Motors to release a handmade car.
David R. Ellis No, in Lethal Weapon I was a taxi cab driver that Mel jumps in front of the taxi and pulls me out of the car and steals the taxi. Then I did some other indie driving for some of the car sequences.
Richard Hammond Now, personally, I like a car with some sort of character.
David Knopfler Now I'm having to live with sales of around 50,000 per album - but I'm pretty content with my place in the general scheme of things, even if it's meant I don't drive a fancy car and can't afford grand vacations.
Sacha Baron Cohen Normally in dangerous situations I have a getaway car.
Bill Copeland Not only is women's work never done, the definition keeps changing.
Steve Jobs No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new.
Ralph Waldo Emerson No change of circumstances can repair a defect of character.
Barbara de Angelis No one is in control of your happiness but you therefore, you have the power to change anything about yourself or your life that you want to change.
Barack Obama Now we're in the midst of not just advocating for change, not just calling for change - we're doing the grinding, sometimes frustrating work of delivering change - inch by inch, day by day.
Marilyn Ferguson No one can persuade another to change. Each of us guards a gate of change that can only be opened from the inside. We cannot open the gate of another, either by argument or emotional appeal.
John Ruskin No art can be noble which is incapable of expressing thought, and no art is capable of expressing thought which does not change.
Robin Williams No matter what people tell you, words and ideas can change the world.
Laurence Sterne Nothing is so perfectly amusing as a total change of ideas.
Frank Zappa No change in musical style will survive unless it is accompanied by a change in clothing style. Rock is to dress up to.
William Shatner No, I don't regret anything at this point. That may change on the next phone call, but at the moment I don't regret anything.
Heraclitus Nothing endures but change.
Milan Kundera No great movement designed to change the world can bear to be laughed at or belittled. Mockery is a rust that corrodes all it touches.
Emma Goldman No real social change has ever been brought about without a revolution... revolution is but thought carried into action.
Tom Clancy Nothing is as real as a dream. The world can change around you, but your dream will not. Responsibilities need not erase it. Duties need not obscure it. Because the dream is within you, no one can take it away.
Helena Bonham Carter No matter how many modern parts I do, people still refer to me as Mrs. Costume Drama. Fight Club is a studio pic, and I've done very few of those. I've got a feeling it's going to change things for me.
Kinky Friedman No, nothing has changed in my life at all, and nothing would change if I had millions.
Kenneth L. Pike Normal social behavior requires that we be able to recognize identities in spite of change. Unless we can do so, there can be no human society as we know it.
Hamid Karzai No foreigner has a place asking another people, another country, to change their constitution.
Michel de Montaigne No pleasure has any savor for me without communication.
H. G. Wells No passion in the world is equal to the passion to alter someone else's draft.
Joshua Foer No one who set out to design a form of communication would ever end up with anything like English, Mandarin, or any of the more than six thousand languages spoken today.
Charles Sturt Now it is evident that a little insight into the customs of every people is necessary to insure a kindly communication this, joined with patience and kindness, will seldom fail with the natives of the interior.
Danielle Berry No one ever said on their deathbed, 'Gee, I wish I had spent more time alone with my computer'.
Mary Ellen Mark Nowadays shots are created in post-production, on computers. It's not really photography.
Thomas Jefferson Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances.
Steven Tyler Now I'm way into suits that I can put on whether I took a shower or not, and wear barefoot and paint my toes black or whatever color the suit is. It's very cool to wear suits like that. Roll up the sleeves and just say yee-haw.
Eddie Vedder No matter how good you are, at some point your kids are gonna have to create their own independence and think that Mom and Dad aren't cool, just to establish themselves. That's what adolescence is about. They're gonna go through that no matter what.
Jackson Browne Now, guitar was pretty cool. Everybody knew something on the guitar. So I wanted to play guitar, but I told my dad if he wanted me to keep studying something, I'd like to study piano.
Darren Aronofsky Now there is so much expertise and brainpower it's hard to be at the cutting edge of what's cool and not do something that's totally geeky.
Spider Robinson Now that I finally have the time for it, this web surfing stuff turns out to be as interesting and fun and addictive as you've all been telling me. Zipping from link to link, chasing an idea across the noosphere, sucking up information like a killer whale - way cool.
William Henry Hudson Now that we are cool, he said, and regret that we hurt each other, I am not sorry that it happened.
Hillary Clinton No matter what you think about the Iraq war, there is one thing we can all agree on for the next days - we have to salute the courage and bravery of those who are risking their lives to vote and those brave Iraqi and American soldiers fighting to protect their right to vote.
Dean Koontz Nothing gives us courage more readily than the desire to avoid looking like a damn fool.
Umberto Eco Nothing gives a fearful man more courage than another's fear.
Ed Koch No, I am not a homosexual. If I were a homosexual, I would hope I would have the courage to say so. What's cruel is that you are forcing me to say I am not a homosexual. This means you are putting homosexuals down. I don't want to do that.
Mira Sorvino Now that I've got some films under my belt, I have the courage of my convictions regarding acting. It gives me a leg to stand on.
Channing Pollock No man in the world has more courage than the man who can stop after eating one peanut.
Lydia M. Child None speak of the bravery, the might, or the intellect of Jesus but the devil is always imagined as a being of acute intellect, political cunning, and the fiercest courage. These universal and instinctive tendencies of the human mind reveal much.
Sam Ewing Nobody ever asks a father how he manages to combine marriage and a career.
Christie Hefner No, I never thought about my father's money as my money.
Margaret Turnbull No man is responsible for his father. That was entirely his mother's affair.
Hugh Jackman Now I meditate twice a day for half an hour. In meditation, I can let go of everything. I'm not Hugh Jackman. I'm not a dad. I'm not a husband. I'm just dipping into that powerful source that creates everything. I take a little bath in it.
Shia LaBeouf Now my dad is with me, traveling with me and a big part of this whole thing is I like to mix it up a little bit, you know. Who gets to take their father on a private jet across the country and stay in first class hotels? So we're enjoying it, but I'd stop if it's not possible.
Ellie Goulding Not much shocked me. You know, I worked in a home for Alzheimer's patients and my dad used to be really into murders and stuff, so I saw dead bodies. It desensitised me to a lot of things.
Eddie Vedder No matter how good you are, at some point your kids are gonna have to create their own independence and think that Mom and Dad aren't cool, just to establish themselves. That's what adolescence is about. They're gonna go through that no matter what.
Curtis Stone Now that I'm a dad, I'm practicing what I call 'one- handed cooking,' because I've got something more important in my other arm. I'm whipping up lots of frittatas and omelets.
Jackson Browne Now, guitar was pretty cool. Everybody knew something on the guitar. So I wanted to play guitar, but I told my dad if he wanted me to keep studying something, I'd like to study piano.
Jimmy Connors No, like I said, my dad was never really part of the tennis. His involvement around what I did with the tennis and with my mom and my grandparents was really not a part of my life.
Eddie Murray No one was more important than my mom and dad. I know they are watching from a place up in heaven here today to make sure all their kids are doing good.
Hugh Mackay Nothing is perfect. Life is messy. Relationships are complex. Outcomes are uncertain. People are irrational.
Scott Adams Nothing defines humans better than their willingness to do irrational things in the pursuit of phenomenally unlikely payoffs. This is the principle behind lotteries, dating, and religion.
Maurice Gibb No one knew me until I met my wife Lulu. Lulu's mother used to ask, Which one is Maurice? For six months she thought Lulu was dating Barry.
Steve Jobs No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new.
Euripides No one can confidently say that he will still be living tomorrow.
Ernst Moritz Arndt Nothing that is really good and God-like dies.
Plato No evil can happen to a good man, either in life or after death.
Billy Graham No matter how prepared you think you are for the death of a loved one, it still comes as a shock, and it still hurts very deeply.
Walt Whitman Nothing can happen more beautiful than death.
Pope Benedict XVI Not all moral issues have the same moral weight as abortion and euthanasia. There may be legitimate diversity of opinion even among Catholics about waging war and applying the death penalty, but not... with regard to abortion and euthanasia.
Sophocles Not even old age knows how to love death.
Jean-Jacques Rousseau No true believer could be intolerant or a persecutor. If I were a magistrate and the law carried the death penalty against atheists, I would begin by sending to the stake whoever denounced another.
Roger Waters Not the torturer will scare me, nor the body's final fall, nor the barrels of death's rifles, nor the shadows on the wall, nor the night when to the ground the last dim star of pain, is hurled but the blind indifference of a merciless, unfeeling world.
Theodor Adorno Normality is death.
Eugene Ionesco No society has been able to abolish human sadness, no political system can deliver us from the pain of living, from our fear of death, our thirst for the absolute. It is the human condition that directs the social condition, not vice versa.
Kanye West Nothing in life is promised except death.
David Hume Nothing endears so much a friend as sorrow for his death. The pleasure of his company has not so powerful an influence.
Martha Beck No one else can take risks for us, or face our losses on our behalf, or give us self-esteem. No one can spare us from life's slings and arrows, and when death comes, we meet it alone.
Alfred North Whitehead Not ignorance, but ignorance of ignorance, is the death of knowledge.
Walter Bagehot No real English gentleman, in his secret soul, was ever sorry for the death of a political economist.
Jack Kevorkian Not one has shown an iota of fear of death. They want to end this agony.
Carl Hiaasen Nobody with an IQ higher than emergency-room temperature could ever believe that 'death panels' would be appointed to nudge the elderly toward euthanasia. Yet for idle entertainment, it's hard to beat Sarah Palin's ignorant nattering on the subject.
John Ralston Saul Nothing is absolute, with the debatable exceptions of this statement and death.
Angela Carter Nothing is a matter of life and death except life and death.
Joseph Ratzinger Not all moral issues have the same moral weight as abortion and euthanasia. There may be legitimate diversity of opinion even among Catholics about waging war and applying the death penalty, but not... with regard to abortion and euthanasia.
Alexander McQueen Now I design what I want to wear, and it works that way.
Arthur Erickson No wonder the film industry started in the desert in California where, like all desert dwellers, they dream their buildings, rather than design them.
Joshua Foer No one who set out to design a form of communication would ever end up with anything like English, Mandarin, or any of the more than six thousand languages spoken today.
Michael Ende No architect troubled to design houses that suited people who were to live in them, because that would have meant building a whole range of different houses. It was far cheaper and, above all, timesaving to make them identical.
Robert Hughes Nothing they design ever gets in the way of a work of art.
Maimonides No disease that can be treated by diet should be treated with any other means.
Jesse Jackson No one should negotiate their dreams. Dreams must be free to fly high. No government, no legislature, has a right to limit your dreams. You should never agree to surrender your dreams.
W. Clement Stone No matter how carefully you plan your goals they will never be more than pipe dreams unless you pursue them with gusto.
Elie Wiesel No one may speak for the dead, no one may interpret their mutilated dreams and visions.
Stephen LaBerge Not all lucid dreams are useful but they all have a sense of wonder about them. If you must sleep through a third of your life, why should you sleep through your dreams, too?
Marian Wright Edelman No person has the right to rain on your dreams.
LeRoy Neiman No, I never had any dreams. The process of art is a dream in itself. The artist just doesn't... you work out something. It's yours. You don't have to go to sleep to do that. You do that on the canvas.
Elizabeth Berkley No movie influenced me more to go after my dreams than 'Flashdance.' After seeing it, I took 15 dance lessons a week. I cut all my sweatshirts. I did the 'Maniac' thing.
John Amery Not only the priceless heritage of our fathers, of our seamen, of our Empire builders is being thrown away in a war that serves no British interests - but our alliance leader Stalin dreams of nothing but the destruction of that heritage of our fathers?
Donald G. Mitchell No man's brain is so dull, and no man's eye so blind, that they cannot catch food for dreams.
Arthur Machen Now, everybody, I suppose, is aware that in recent years the silly business of divination by dreams has ceased to be a joke and has become a very serious science.
Emma Goldman No one has yet realized the wealth of sympathy, the kindness and generosity hidden in the soul of a child. The effort of every true education should be to unlock that treasure.
Gilbert K. Chesterton No man who worships education has got the best out of education... Without a gentle contempt for education no man's education is complete.
Calvin Coolidge Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not nothing is more common than unsuccessful people with talent. Genius will not unrewarded genius is almost a proverb. Education will not the world is full of educated failures. Persistence and determination alone are omnipotent.
Winston Churchill No part of the education of a politician is more indispensable than the fighting of elections.
Plato No man should bring children into the world who is unwilling to persevere to the end in their nature and education.
Franklin D. Roosevelt No group and no government can properly prescribe precisely what should constitute the body of knowledge with which true education is concerned.
Louis L'Amour No one can get an education, for of necessity education is a continuing process.
Camille Paglia Now that virtually every career is an option for ambitious girls, it can no longer be considered regressive or reactionary to reintroduce discussion of marriage and motherhood to primary education. We certainly do not want to return to the simplistic duality of home economics classes for girls and wood shop for boys.
Henry Adams Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.
William Law No education can be of true advantage to young women but that which trains them up in humble industry, in great plainness of living, in exact modesty of dress.
Brad Henry No other investment yields as great a return as the investment in education. An educated workforce is the foundation of every community and the future of every economy.
Vince Cable Now the main areas of higher education that still enjoy considerable financial support from government are subjects like engineering and science and the research ringfence which is the basic minimum to protect Britain's scientific competitiveness.
Bobby Scott No one should be denied the opportunity to get an education and increase their earning potential based solely on their inability to pay for a college education.
David Baker No one bill will cure the problem of spam. It will take a combined effort of legislation, litigation, enforcement, customer education, and technology solutions.
Garrett Hardin No one should be able to enter a wilderness by mechanical means.
Roger Tory Peterson Not all is doom and gloom. We are beginning to understand the natural world and are gaining a reverence for life - all life.
David Pratt No one does a better, cleaner, or environmental friendlier, than the United States, when it comes to drilling for oil, gas, coal, oil refineries and fish friendly hydroelectric.
Muhammad Ali Jinnah No struggle can ever succeed without women participating side by side with men.
Warren Farrell Nobody really believes in equality anyway.
Malcolm X Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you're a man, you take it.
George Orwell No advance in wealth, no softening of manners, no reform or revolution has ever brought human equality a millimeter nearer.
Mordecai Wyatt Johnson Now they have come to the place where their faith can no longer feed on the bread of repression and violence. They ask for the bread of liberty, of public equality, and public responsibility. It must not be denied them.
John Keats Nothing ever becomes real till it is experienced.
Auguste Rodin Nothing is a waste of time if you use the experience wisely.
William Ellery Channing Nothing which has entered into our experience is ever lost.
Walter Pater Not the fruit of experience, but experience itself, is the end.
John Locke No man's knowledge here can go beyond his experience.
Alfred Adler No experience is a cause of success or failure. We do not suffer from the shock of our experiences, so-called trauma - but we make out of them just what suits our purposes.
Michael Bloomberg No place epitomizes the American experience and the American spirit more than New York City.
Jonathan Swift No man was ever so completely skilled in the conduct of life, as not to receive new information from age and experience.
Elie Wiesel Not to transmit an experience is to betray it.
Jeff Bridges Normally, I love to go to the movies and when I see a character portrayed by different actors at different ages, it kind of pops a little bit for me. It brings me out of the movie experience. Now we have the technology to cure that.
Calvin Klein No 27-year-old has the experience to run a company that does a quarter of a billion dollars a year in sales.
Marie von Ebner-Eschenbach Not what we experience, but how we perceive what we experience, determines our fate.
Roddy Doyle No matter how close to personal experience a story might be, inevitably you are going to get to a part that isn't yours and, actually, whether it happened or not becomes irrelevant. It is all about choosing the right words.
Harlan Coben No characters in 'Stay Close,' including the leads, are black and white. I want them to be grey. I think that makes for a much more interesting reading experience, something that will stay with you a little bit longer.
Ellen Glasgow No matter how vital experience might be while you lived it, no sooner was it ended and dead than it became as lifeless as the piles of dry dust in a school history book.
Jeffrey Kluger No one ever pretended that shopping for anything is a rational experience. If it were, would there be Fluffernutter? Laceless sneakers? Porkpie hats? Would the Chia Pet even exist?
James Cash Penney No matter what his position or experience in life, there is in everyone more latent than developed ability far more unused than used power.
Dorothy L. Sayers None of us feels the true love of God till we realize how wicked we are. But you can't teach people that - they have to learn by experience.
Joyce Maynard Not only did I avoid speaking of Salinger I resisted thinking about him. I did not reread his letters to me. The experience had been too painful.
Liza Minnelli Now, having had this experience, I can't say really what they were looking for. I don't know their minds. But every time I see a reality show, it seems that the most entertaining parts on other reality shows are when they make their guests look foolish.
Hu Shih No student of Chinese history can say that the Chinese are incapable of religious experience, even when judged by the standards of medieval Europe or pious India.
Calvin Coolidge Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not nothing is more common than unsuccessful people with talent. Genius will not unrewarded genius is almost a proverb. Education will not the world is full of educated failures. Persistence and determination alone are omnipotent.
S. I. Hayakawa Notice the difference between what happens when a man says to himself, I have failed three times, and what happens when he says, I am a failure.
Napoleon Hill No man ever achieved worth-while success who did not, at one time or other, find himself with at least one foot hanging well over the brink of failure.
William Feather No man is a failure who is enjoying life.
Robert W. Service No man can be a failure if he thinks he's a success If he thinks he is a winner, then he is.
James Russell Lowell Not failure, but low aim, is crime.
Alfred Adler No experience is a cause of success or failure. We do not suffer from the shock of our experiences, so-called trauma - but we make out of them just what suits our purposes.
Henry Miller No matter how vast, how total, the failure of man here on earth, the work of man will be resumed elsewhere. War leaders talk of resuming operations on this front and that, but man's front embraces the whole universe.
Benjamin E. Mays Not failure, but low aim is sin.
Morris West None of us is guaranteed against failure or corruption of any kind witness what's going on in the world in this moment, the follies of human nature and the failures of human nature.
Greil Marcus No failure in America, whether of love or money, is ever simple it is always a kind of betrayal, of a mass of shadowy, shared hopes.
Margaret Drabble Nothing succeeds, they say, like success. And certainly nothing fails like failure.
Margaret Drabble Nothing fails like failure.
William Shakespeare Now, God be praised, that to believing souls gives light in darkness, comfort in despair.
Khalil Gibran Nor shall derision prove powerful against those who listen to humanity or those who follow in the footsteps of divinity, for they shall live forever. Forever.
Desmond Morris No matter how old we become, we can still call them 'Holy Mother' and 'Father' and put a child-like trust in them.
Mahatma Gandhi Nonviolence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed.
Mahatma Gandhi Non-violence is the article of faith.
Mahatma Gandhi Non-violence requires a double faith, faith in God and also faith in man.
Mitt Romney No person I have ever met, not even the most righteous or pure of heart, has gone without those times when faith recedes in the busy-ness of life.
Elie Wiesel No human race is superior no religious faith is inferior. All collective judgments are wrong. Only racists make them.
Thomas Carlyle Not brute force but only persuasion and faith are the kings of this world.
Marquis de Sade No lover, if he be of good faith, and sincere, will deny he would prefer to see his mistress dead than unfaithful.
Anton Chekhov No matter how corrupt and unjust a convict may be, he loves fairness more than anything else. If the people placed over him are unfair, from year to year he lapses into an embittered state characterized by an extreme lack of faith.
Reinhold Niebuhr Nothing which is true or beautiful or good makes complete sense in any immediate context of history therefore we must be saved by faith.
Edna St. Vincent Millay Not truth, but faith, it is that keeps the world alive.
Henry Adams No man likes to have his intelligence or good faith questioned, especially if he has doubts about it himself.
James McGreevey No relief was forthcoming from my then-Catholic faith, which said the practice of homosexuality was a 'mortal sin' subject to damnation.
Tony Visconti No one else in our family was a professional musician so this took an enormous leap of faith on their part.
Adam Schiff Notwithstanding these setbacks, the dream of a beautiful American orchestra goes on, and I share Dr. King's faith that each year we move inexorably closer to a magnificent opening night.
Lee Iacocca No matter what you've done for yourself or for humanity, if you can't look back on having given love and attention to your own family, what have you really accomplished?
Mitt Romney Now is the moment when we can stand up and say, 'I'm an American. I make my destiny. And we deserve better! My children deserve better! My family deserves better. My country deserves better!' So here we stand. Americans have a choice.
Margaret Mead Nobody has ever before asked the nuclear family to live all by itself in a box the way we do. With no relatives, no support, we've put it in an impossible situation.
Bill Murray No one really wants to admit they are lonely, and it is never really addressed very much between friends and family. But I have felt lonely many times in my life.
J. Edgar Hoover No amount of law enforcement can solve a problem that goes back to the family.
Dee Dee Myers No doubt, the White House thinks the American people know Obama's story. But since the Inauguration, we've seen only the president's present: his perfect family, his Ivy League elegance, his effortless mastery of complex issues. We never see him sweat. And we forget that he ever had to struggle.
Peace Pilgrim No one can find inner peace except by working, not in a self- centered way, but for the whole human family.
Cindy Crawford Nobody in my family ever thought that I'd a be a model.
Lena Dunham None of my actions have ever sort of been motored by the search for a husband or wondering if I was going to have a family someday or wanting to live in a really great house or thinking it would be really great to have a diamond.
Tom Hanks No journalist has ever been in my house and no photographs have ever been taken of where I live. I don't parade my family out for display, which is the way it will stay.
Jeff Foxworthy Nothing in life prepares you to be famous.
Chris Christie Now, we believe that the majority of teachers in America know our system must be reformed, to put students first so that America can compete, that teachers don't teach to become rich or famous. They teach because they love children.
Bear Grylls Nobody wants to end up super rich and famous - but divorced. I'm always clear on that and try to stay on the right side of the line.
Nicholas Sparks None of my characters are rich or famous, and the situations they find themselves in could happen to anyone.
Wesley Snipes No one can train you to be famous. How do you deal with the loss of anonymity, the loss of privacy? You have to be disciplined.
Sandra Lee Nobody makes bouillabaisse from scratch. It's all a bunch of malarkey. Even the restaurants buy a commercial-grade product. I had a very famous chef tell me that.
Edie Brickell No matter how famous and established they were or however blessed they were with great songs or long careers, if they lived alone, they lived alone. That's not the way I wanted to live prior to the tour or after.
Paula Danziger Normally, I name my characters after famous comedians.
Umberto Eco Nothing gives a fearful man more courage than another's fear.
Olive Schreiner No good work is ever done while the heart is hot and anxious and fretted.
C. S. Lewis No one ever told me that grief felt so like fear.
Marie Curie Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.
Albert Camus Nothing is more despicable than respect based on fear.
Alan Watts No work or love will flourish out of guilt, fear, or hollowness of heart, just as no valid plans for the future can be made by those who have no capacity for living now.
Bertrand Russell None but a coward dares to boast that he has never known fear.
Edmund Burke No passion so effectually robs the mind of all its powers of acting and reasoning as fear.
Christopher Columbus No one should fear to undertake any task in the name of our Saviour, if it is just and if the intention is purely for His holy service.
Brad Henry No one should have to choose between medicine and other necessities. No one should have to use the emergency room every time a child gets sick. And no one should have to live in constant fear that a medical problem will become a financial crisis.
Samuel Goldwyn No person who is enthusiastic about his work has anything to fear from life.
Eugene Ionesco No society has been able to abolish human sadness, no political system can deliver us from the pain of living, from our fear of death, our thirst for the absolute. It is the human condition that directs the social condition, not vice versa.
Nicolaus Copernicus Not a few other very eminent and scholarly men made the same request, urging that I should no longer through fear refuse to give out my work for the common benefit of students of Mathematics.
Jack Kevorkian Not one has shown an iota of fear of death. They want to end this agony.
Peter Guber Nothing drew me to the film business. I was propelled by the fear and anxiety of Vietnam. I had been drafted into the Marines. My brother was already serving in Vietnam. I bought, if you will, a stay of execution - both literally and figuratively - and went on to graduate school of business from the law school that I was attending.
Yahoo Serious Now both my films have been number one at the Australian box office and it took about two years just to get the finance for this film, so if it's hard for me then God help everyone else.
Andrew Tobias Nobody wants campaign finance reform more than me. It would save me a fortune.
Suze Orman No one's ever achieved financial fitness with a January resolution that's abandoned by February.
Kenneth H. Cooper Now I say that if you run more than 15 miles a week, it's for something other than aerobic fitness. Once you pass 15 miles, you do not see much further improvement.
Denis Leary Not eating meat is a decision, eating meat is an instinct.
Friedrich Nietzsche Not necessity, not desire - no, the love of power is the demon of men. Let them have everything - health, food, a place to live, entertainment - they are and remain unhappy and low-spirited: for the demon waits and waits and will be satisfied.
Samuel Johnson No man will be a sailor who has contrivance enough to get himself into a jail for being in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned... a man in a jail has more room, better food, and commonly better company.
Bobby Flay Nobody believed the 'Food Network' could last. Even I was short sighted and thought to myself, 24 hours of food on TV? They'll run out of things to talk about in four days! But that wasn't true. 'Food Network' continues to get better and evolve.
Carmen Electra No matter where I've been overseas, the food stinks, except in Italy.
Kathy Griffin No, I love Montreal... I think I love Montreal more than Montreal loves me... I love the food there.
Joseph Epstein Not to like ice cream is to show oneself uninterested in food.
Ray Liotta Not like Chinese food, where you eat it and then you feel hungry an hour later.
Thomas Keller Now the restaurants have begun to catch up with the wine-making there are numerous great restaurants in Napa Valley, and it's wonderful because the people are there for just that: great food and great wine.
Todd Akin Now an embryo may seem like some scientific or laboratory term, but in fact the embryo contains the unique information that defines a person. All you add is food and climate control, and some time, and the embryo becomes you or me.
Robert Atkins Nobody had ever told me junk food was bad for me. Four years of medical school, and four years of internship and residency, and I never thought anything was wrong with eating sweet rolls and doughnuts, and potatoes, and bread, and sweets.
Scott Adams Nothing inspires forgiveness quite like revenge.
Pearl S. Buck None who have always been free can understand the terrible fascinating power of the hope of freedom to those who are not free.
Malcolm X Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you're a man, you take it.
Friedrich Nietzsche Nothing has been purchased more dearly than the little bit of reason and sense of freedom which now constitutes our pride.
James Madison No nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare.
Alexis de Tocqueville No protracted war can fail to endanger the freedom of a democratic country.
Vladimir Lenin No amount of political freedom will satisfy the hungry masses.
Thomas Huxley No slavery can be abolished without a double emancipation, and the master will benefit by freedom more than the freed-man.
Quentin Tarantino Novelists have always had complete freedom to pretty much tell their story any way they saw fit. And that's what I'm trying to do.
John Milton None can love freedom heartily, but good men the rest love not freedom, but licence.
Emile M. Cioran No one can enjoy freedom without trembling.
Hannah Arendt No cause is left but the most ancient of all, the one, in fact, that from the beginning of our history has determined the very existence of politics, the cause of freedom versus tyranny.
Katy Perry Not to sound overly cheesy but I really appreciate the freedom we have in America - especially as a female.
Dean Acheson No people in history have ever survived who thought they could protect their freedom by making themselves inoffensive to their enemies.
Andre Breton No one who has lived even for a fleeting moment for something other than life in its conventional sense and has experienced the exaltation that this feeling produces can then renounce his new freedom so easily.
James Otis Now, one of the most essential branches of English liberty is the freedom of one's house.
Patti Smith No, my work does not reflect my sexual preferences, it reflects the fact that I feel total freedom as an artist.
Chris Christie Now, do I think there has to be shared sacrifice among other nations in the world who want a stable and secure world? Absolutely, there has to be. But I don't think that America can ever abdicate its leadership role in the world because of who we are and where we've come from. We are the symbol for the world for freedom and liberty.
Damien Hirst No, I don't believe in genius. I believe in freedom. I think anyone can do it. Anyone can be like Rembrandt.
Demi Moore Not caring more about what other people think than what you think. That's freedom.
Dan Stevens None of us had any idea of how successful Downton was going to be. I thought I was signing up for another period drama that had a slightly modern feel. It had a freedom about it because it was coming out of the head of Julian Fellowes. Anything could happen and generally did.
Stokely Carmichael Now, then, in order to understand white supremacy we must dismiss the fallacious notion that white people can give anybody their freedom.
Zbigniew Brzezinski Not to mention the fact that of course terrorists hate freedom. I think they do hate. But believe me, I don't think they sit there abstractly hating freedom.
Rudy Giuliani Now we understand much more clearly. why people from all over the world want to come to New York and to America. It's called freedom.
Plautus Nothing but heaven itself is better than a friend who is really a friend.
Alice Walker No person is your friend who demands your silence, or denies your right to grow.
Honore de Balzac Nothing so fortifies a friendship as a belief on the part of one friend that he is superior to the other.
Robert Southey No distance of place or lapse of time can lessen the friendship of those who are thoroughly persuaded of each other's worth.
Madeleine Albright No matter what message you are about to deliver somewhere, whether it is holding out a hand of friendship, or making clear that you disapprove of something, is the fact that the person sitting across the table is a human being, so the goal is to always establish common ground.
Lucan Nobody ever chooses the already unfortunate as objects of his loyal friendship.
Francis Marion Crawford No one person can possibly combine all the elements supposed to make up what everyone means by friendship.
H. L. Mencken Nobody ever went broke underestimating the taste of the American public.
Ellen DeGeneres No matter how popular you are as a stand-up - you can go out and fill a 10,000-seat arena and be smart and funny - it's delicate to host an awards show and know where your place is and know that it's not about you, that it's about the people who are nominated, and respect that, but at the same time have your moment to show them who you are.
Rowan Atkinson No, no, I was only funny on stage, really. I, I, think I was funny as a person toward my classmates when I was very young. You know, when I was a child, up to about the age of 12.
Annie Leibovitz No one ever thought Clint Eastwood was funny, but he was.
Trey Parker No, writing musicals is the hardest thing in the world. And it was really funny, because I remember when the South Park movie came out, there were some critics that said, 'Well it's obvious that in order to get it to be 90 minutes they filled some time with music.'
Drew Carey Nothing's funny about someone who's successful.
Dana Hill Now that I'm more mature, in a funny way, I can even appreciate that I've bad to become more aware of my body. Since I've chosen acting as my career, I have to keep my weight down anyway-I've been used to it for years, so it's no problem. And there's nothing I can't do.
Alan Watts No work or love will flourish out of guilt, fear, or hollowness of heart, just as no valid plans for the future can be made by those who have no capacity for living now.
Franklin D. Roosevelt Not only our future economic soundness but the very soundness of our democratic institutions depends on the determination of our government to give employment to idle men.
Alan Watts No valid plans for the future can be made by those who have no capacity for living now.
Ann Landers Nobody gets to live life backward. Look ahead, that is where your future lies.
will.i.am Not many people give you a vision of what the future will bring.
Prince William No one is going to try to fill my mother's shoes, what she did was fantastic. It's about making your own future and your own destiny and Kate will do a very good job of that.
Brad Henry No other investment yields as great a return as the investment in education. An educated workforce is the foundation of every community and the future of every economy.
Octavia Butler No, I think the future of humanity will be like the past, we'll do what we've always done and there will still be human beings. Granted, there will always be people doing something different and there are a lot of possibilities.
Mike Huckabee No one is more important to the future of our state than our teachers.
Brandon Boyd No one's played on the moon yet. No one's played in zero gravity. Some bands have played at the Pyramids of Giza, but we'd very much like to do that in the near future.
Jo Nesbo Not even the brightest future can make up for the fact that no roads lead back to what came before - to the innocence of childhood or the first time we fell in love.
William Shakespeare Now, God be praised, that to believing souls gives light in darkness, comfort in despair.
Mahatma Gandhi Non-violence requires a double faith, faith in God and also faith in man.
Voltaire Nothing would be more tiresome than eating and drinking if God had not made them a pleasure as well as a necessity.
Henry Ward Beecher No matter what looms ahead, if you can eat today, enjoy today, mix good cheer with friends today enjoy it and bless God for it.
Stephen Hawking Not only does God play dice, but... he sometimes throws them where they cannot be seen.
Lucius Annaeus Seneca Nothing is void of God, his work is everywhere his full of himself.
Woody Allen Not only is there no God, but try finding a plumber on Sunday.
Matthew Henry No attribute of God is more dreadful to sinners than His holiness.
John Calvin No man is excluded from calling upon God, the gate of salvation is set open unto all men: neither is there any other thing which keepeth us back from entering in, save only our own unbelief.
Glenn Beck Not a single time have we gotten a right from Congress or from the President. We get them from God.
Anatole France No government ought to be without censors and where the press is free, no one ever will. Chance is the pseudonym of God when he did not want to sign.
Henry David Thoreau Not only must we be good, but we must also be good for something.
Godfrey Winn No man succeeds without a good woman behind him. Wife or mother, if it is both, he is twice blessed indeed.
Abraham Lincoln No man is good enough to govern another man without the other's consent.
Abraham Lincoln No man has a good enough memory to be a successful liar.
Hunter S. Thompson No man is so foolish but he may sometimes give another good counsel, and no man so wise that he may not easily err if he takes no other counsel than his own. He that is taught only by himself has a fool for a master.
Mahatma Gandhi Non-cooperation with evil is as much a duty as is cooperation with good.
Socrates Not life, but good life, is to be chiefly valued.
Plato No evil can happen to a good man, either in life or after death.
Nelson Mandela Nonviolence is a good policy when the conditions permit.
Margaret Thatcher No one would remember the Good Samaritan if he'd only had good intentions he had money as well.
Martin Luther Nothing good ever comes of violence.
Clare Boothe Luce No good deed goes unpunished.
Henry Ward Beecher No matter what looms ahead, if you can eat today, enjoy today, mix good cheer with friends today enjoy it and bless God for it.
Kate Moss Nothing tastes as good as skinny feels.
Susan B. Anthony No man is good enough to govern any woman without her consent.
William James No matter how full a reservoir of maxims one may possess, and no matter how good one's sentiments may be, if one has not taken advantage of every concrete opportunity to act, one's character may remain entirely unaffected for the better.
Roger Ebert No good movie is too long and no bad movie is short enough.
Orson Welles Nobody gets justice. People only get good luck or bad luck.
Temple Grandin Normal people have an incredible lack of empathy. They have good emotional empathy, but they don't have much empathy for the autistic kid who is screaming at the baseball game because he can't stand the sensory overload. Or the autistic kid having a meltdown in the school cafeteria because there's too much stimulation.
Guillaume Apollinaire Now and then it's good to pause in our pursuit of happiness and just be happy.
Fiona Apple Nothing that you do will ever feel good if you let people convince you that you have no choice.
Marquis de Sade No lover, if he be of good faith, and sincere, will deny he would prefer to see his mistress dead than unfaithful.
Les Paul Now I need to take a piece of wood and make it sound like the railroad track, but I also had to make it beautiful and lovable so that a person playing it would think of it in terms of his mistress, a bartender, his wife, a good psychiatrist - whatever.
Abraham Lincoln No man is good enough to govern another man without the other's consent.
Ronald Reagan No government ever voluntarily reduces itself in size. Government programs, once launched, never disappear. Actually, a government bureau is the nearest thing to eternal life we'll ever see on this earth!
Albert Einstein Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced.
Thomas Jefferson No government ought to be without censors and where the press is free no one ever will.
Mitt Romney Now, let me be clear. The path I lay out is not one paved with ever increasing government checks and cradle to grave assurance that government will always be the solution. If this election is a bidding war for who can promise the most goodies and the most benefits, I'm not your president. You have that president today.
Franklin D. Roosevelt Not only our future economic soundness but the very soundness of our democratic institutions depends on the determination of our government to give employment to idle men.
Milton Friedman Nothing is so permanent as a temporary government program.
Franklin D. Roosevelt No government can help the destinies of people who insist in putting sectional and class consciousness ahead of general weal.
Franklin D. Roosevelt No group and no government can properly prescribe precisely what should constitute the body of knowledge with which true education is concerned.
Jesse Jackson No one should negotiate their dreams. Dreams must be free to fly high. No government, no legislature, has a right to limit your dreams. You should never agree to surrender your dreams.
Edmund Burke Nothing turns out to be so oppressive and unjust as a feeble government.
Benjamin Disraeli No Government can be long secure without a formidable Opposition.
Anatole France No government ought to be without censors and where the press is free, no one ever will. Chance is the pseudonym of God when he did not want to sign.
Buenaventura Durruti No government fights fascism to destroy it. When the bourgeoisie sees that power is slipping out of its hands, it brings up fascism to hold onto their privileges.
Simon Mainwaring Non-disclosure in the Internet Age is quickly perceived as a breach of trust. Government, corporations and each of us as individuals must recalibrate how we live and share our lives appropriate to the information now available and the expectations of others.
Benjamin Carson Nobody is starving on the streets. We've always taken care of them. We take care of our own we always have. It is not the government's responsibility.
Chris Christie Now, in New Jersey, we have more government workers per square mile than any state in America. But since I've been governor we now have fewer people on the state payroll at any time since Christie Whitman left office in January 2001. That's the right direction, Mr. President, not the wrong direction.
Thomas B. Macaulay Nothing is so galling to a people not broken in from the birth as a paternal, or, in other words, a meddling government, a government which tells them what to read, and say, and eat, and drink and wear.
Barbara Tuchman No more distressing moment can ever face a British government than that which requires it to come to a hard, fast and specific decision.
Kevin Mitnick No way, no how did I break into NORAD. That's a complete myth. And I never attempted to access anything considered to be classified government systems.
Shimon Peres Now, I learned soon enough, that among the three, two don't trust the third one - the third one is the government. Both industry and unions feel the government is a talking organization and a spending organization.
Bobby Heenan North Dakota State. What do you have to do there to graduate? Milk a cow with your left hand?
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Nothing great in the world has ever been accomplished without passion.
Oscar Wilde No great artist ever sees things as they really are. If he did, he would cease to be an artist.
Winston Churchill No crime is so great as daring to excel.
Oscar Wilde Now that the House of Commons is trying to become useful, it does a great deal of harm.
Ralph Waldo Emerson Nothing great was ever achieved without enthusiasm.
Ralph Waldo Emerson No great man ever complains of want of opportunity.
Theodore Roosevelt No man is worth his salt who is not ready at all times to risk his well-being, to risk his body, to risk his life, in a great cause.
Theodore Roosevelt No great intellectual thing was ever done by great effort.
Plato Nothing in the affairs of men is worthy of great anxiety.
H. L. Mencken No one in this world has ever lost money by underestimating the intelligence of the great masses of the plain people. Nor has anyone ever lost public office thereby.
Andrew Carnegie No man will make a great leader who wants to do it all himself or get all the credit for doing it.
Thomas Carlyle No great man lives in vain. The history of the world is but the biography of great men.
Orison Swett Marden No employer today is independent of those about him. He cannot succeed alone, no matter how great his ability or capital. Business today is more than ever a question of cooperation.
Rainer Maria Rilke No great art has ever been made without the artist having known danger.
Henry Miller No man is great enough or wise enough for any of us to surrender our destiny to. The only way in which anyone can lead us is to restore to us the belief in our own guidance.
Lance Armstrong Nobody needs to cry for me. I'm going to be great.
Epictetus No great thing is created suddenly.
Thomas Carlyle No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men.
Calvin Coolidge No enterprise can exist for itself alone. It ministers to some great need, it performs some great service, not for itself, but for others or failing therein, it ceases to be profitable and ceases to exist.
Marcus Tullius Cicero No one was ever great without some portion of divine inspiration.
Epictetus Nothing great is created suddenly, any more than a bunch of grapes or a fig. If you tell me that you desire a fig. I answer you that there must be time. Let it first blossom, then bear fruit, then ripen.
Emma Goldman No great idea in its beginning can ever be within the law. How can it be within the law? The law is stationary. The law is fixed. The law is a chariot wheel which binds us all regardless of conditions or place or time.
Francois de La Rochefoucauld Nothing is so contagious as example and we never do any great good or evil which does not produce its like.
Andrew Carnegie No person will make a great business who wants to do it all himself or get all the credit.
George Eliot No great deed is done by falterers who ask for certainty.
John Ruskin No human being, however great, or powerful, was ever so free as a fish.
John Ruskin No person who is not a great sculptor or painter can be an architect. If he is not a sculptor or painter, he can only be a builder.
Milan Kundera No great movement designed to change the world can bear to be laughed at or belittled. Mockery is a rust that corrodes all it touches.
Samuel Johnson No man was ever great by imitation.
Nathaniel Hawthorne Nobody, I think, ought to read poetry, or look at pictures or statues, who cannot find a great deal more in them than the poet or artist has actually expressed. Their highest merit is suggestiveness.
Princess Diana Nothing brings me more happiness than trying to help the most vulnerable people in society. It is a goal and an essential part of my life - a kind of destiny. Whoever is in distress can call on me. I will come running wherever they are.
Andre Gide Nothing prevents happiness like the memory of happiness.
Helen Keller No one has a right to consume happiness without producing it.
Helen Keller No matter how dull, or how mean, or how wise a man is, he feels that happiness is his indisputable right.
Barbara de Angelis No one is in control of your happiness but you therefore, you have the power to change anything about yourself or your life that you want to change.
Guillaume Apollinaire Now and then it's good to pause in our pursuit of happiness and just be happy.
Mary Wollstonecraft No man chooses evil because it is evil he only mistakes it for happiness, the good he seeks.
Samuel Johnson Nothing flatters a man as much as the happiness of his wife he is always proud of himself as the source of it.
Christian Nestell Bovee No man is happy without a delusion of some kind. Delusions are as necessary to our happiness as realities.
Conor Oberst Now I believe that lovers should be draped in flowers and laid entwined together on a bed of clover and left there to sleep, left there to dream of their happiness.
Glenn Beck No one is guaranteed happiness. You can pursue it, but if you happen to find success along the way on that road to happiness, Conservatives believe you should not be demonized or penalized for it.
Graham Greene No human being can really understand another, and no one can arrange another's happiness.
Adam Clarke Now an infinite happiness cannot be purchased by any price less than that which is infinite in value and infinity of merit can only result from a nature that is infinitely divine or perfect.
Charles Sumner No true and permanent fame can be founded except in labors which promote the happiness of mankind.
Horatio Alger No period of my life has been one of such unmixed happiness as the four years which have been spent within college walls.
Friedrich Nietzsche Not necessity, not desire - no, the love of power is the demon of men. Let them have everything - health, food, a place to live, entertainment - they are and remain unhappy and low-spirited: for the demon waits and waits and will be satisfied.
P. J. O'Rourke Nobody likes insurance companies, especially health insurance companies.
Charles Caleb Colton No company is preferable to bad. We are more apt to catch the vices of others than virtues, as disease is far more contagious than health.
Mehmet Oz No matter how old you are, no matter how much you weigh, you can still control the health of your body.
Aphra Behn Nothing is more capable of troubling our reason, and consuming our health, than secret notions of jealousy in solitude.
Lindsey Graham No employer is going to hire robustly until they know what the health care cost is going to be.
William Falconer Nor is it the least advantage to health, accruing from such a way of life, that it expose those who follow it to fewer temptations to vice, than persons who live in crowded society.
Star Jones Not really in all honesty because until you take control of your own health and go to your own doctor and have your own doctor tell you what's going to work for you.
Hilda Solis No one has the right to threaten the health, education, and well-being of children by involving them in illegal or inappropriate work.
Thomas Vilsack Now our job, our duty, our responsibility to ensure the safety and security of our citizens cannot be complete unless we guarantee health care security for our citizens.
Herbert Hoover No greater nor more affectionate honor can be conferred on an American than to have a public school named after him.
Thomas Carlyle No great man lives in vain. The history of the world is but the biography of great men.
P. J. O'Rourke No humorist is under any obligation to provide answers and probably if you were to delve into the literary history of humour it's probably all about not providing answers because the humorist essentially says: this is the way things are.
Reinhold Niebuhr Nothing which is true or beautiful or good makes complete sense in any immediate context of history therefore we must be saved by faith.
Richard M. Nixon No event in American history is more misunderstood than the Vietnam War. It was misreported then, and it is misremembered now.
William Hazlitt No man is truly great who is great only in his lifetime. The test of greatness is the page of history.
George W. Bush Now, there are some who would like to rewrite history - revisionist historians is what I like to call them.
Elie Wiesel Now, when I hear that Christians are getting together in order to defend the people of Israel, of course it brings joy to my heart. And it simply says, look, people have learned from history.
Alfred North Whitehead No period of history has ever been great or ever can be that does not act on some sort of high, idealistic motives, and idealism in our time has been shoved aside, and we are paying the penalty for it.
Hannah Arendt No cause is left but the most ancient of all, the one, in fact, that from the beginning of our history has determined the very existence of politics, the cause of freedom versus tyranny.
Dean Acheson No people in history have ever survived who thought they could protect their freedom by making themselves inoffensive to their enemies.
Alan Dershowitz No country in the history of the world has ever contributed more to humankind and accomplished more for its people in so brief a period of time as Israel has done since its relatively recent rebirth in 1948.
Ken Kesey Nowhere else in history has there ever been a flag that stands for the right to burn itself. This is the fractal of our flag. It stands for the right to destroy itself.
Phyllis Schlafly No country in history ever sent mothers of toddlers off to fight enemy soldiers until the United States did this in the Iraq war.
Ellen Glasgow No matter how vital experience might be while you lived it, no sooner was it ended and dead than it became as lifeless as the piles of dry dust in a school history book.
Billy Graham Nothing can bring a real sense of security into the home except true love.
Hillary Clinton Now, I know there are many Americans who say, 'Get out of Afghanistan. Bring 'em all home.' And there are others who say, 'Put in hundreds of thousands of more.'
Lin Yutang No one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old, familiar pillow.
Gloria Steinem No man can call himself liberal, or radical, or even a conservative advocate of fair play, if his work depends in any way on the unpaid or underpaid labor of women at home, or in the office.
Camille Paglia Now that virtually every career is an option for ambitious girls, it can no longer be considered regressive or reactionary to reintroduce discussion of marriage and motherhood to primary education. We certainly do not want to return to the simplistic duality of home economics classes for girls and wood shop for boys.
Ellie Goulding Not much shocked me. You know, I worked in a home for Alzheimer's patients and my dad used to be really into murders and stuff, so I saw dead bodies. It desensitised me to a lot of things.
Theresa May No, I can tell you one of the first things that happens to a home secretary when they arrive in the job is that they are given a briefing about the security matters that they will be dealing with and I deal with security matters on a daily basis.
John Boehner No, let's make sure that people understand that this is a very important war that is helping to protect us here at home. And that we have no choice but to win it. As difficult as it is.
Johann Wolfgang von Goethe None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.
George Chakiris No matter how dark the moment, love and hope are always possible.
Pearl S. Buck None who have always been free can understand the terrible fascinating power of the hope of freedom to those who are not free.
William Butler Yeats Nor dread nor hope attend a dying animal a man awaits his end dreading and hoping all.
Reinhold Niebuhr Nothing that is worth doing can be achieved in a lifetime therefore we must be saved by hope.
Jim Valvano Now, I look at where I am now and I know what I wanna to do. What I would like to be able to do is to spend whatever time I have left and to give, and maybe some hope to others.
William Wordsworth Not without hope we suffer and we mourn.
Lillian Hellman Nothing you write, if you hope to be good, will ever come out as you first hoped.
Nancy Reagan Now science has presented us with a hope called stem cell research, which may provide our scientists with many answers that have for so long been beyond our grasp.
Josh Radnor No matter how dark things may get in a story, I feel it's the responsibility of the storyteller to leave the audience with at least a shred of hope.
Ed Koch No, I am not a homosexual. If I were a homosexual, I would hope I would have the courage to say so. What's cruel is that you are forcing me to say I am not a homosexual. This means you are putting homosexuals down. I don't want to do that.
Thomas W. Higginson Nothing is so galling to a people not broken in from the birth as a paternal, or in other words a meddling government, a government which tells them what to read and say and eat and drink and wear.
Samuel Taylor Coleridge No mind is thoroughly well organized that is deficient in a sense of humor.
Mark Van Doren Nothing in man is more serious than his sense of humor it is the sign that he wants all the truth.
Johann Wolfgang von Goethe Nothing is more fearful than imagination without taste.
Edward Hopper No amount of skillful invention can replace the essential element of imagination.
John le Carre Novelists are not equipped to make a movie, in my opinion. They make their own movie when they write: they're casting, they're dressing the scene, they're working out where the energy of the scene is coming from and they're also relying tremendously on the creative imagination of the reader.
Anne Sullivan Macy No matter how mistaken Communist ideas may be, the experience and knowledge gained by trying them out have given a tremendous impetus to thought and imagination.
Tycho Brahe Now it is quite clear to me that there are no solid spheres in the heavens, and those that have been devised by the authors to save the appearances, exist only in the imagination.
Peter Jackson No film has captivated my imagination more than 'King Kong.' I'm making movies today because I saw this film when I was 9 years old.
Joel C. Rosenberg Now, I'm a failed political consultant. But sometimes fiction has a way of capturing people's imagination in a way that non-fiction doesn't. Conservatives typically haven't written much fiction - specifically political thrillers - over the years to educate, inspire and mobilize people on issues of great import, but we ought to.
Robert Doisneau Nowadays people's visual imagination is so much more sophisticated, so much more developed, particularly in young people, that now you can make an image which just slightly suggests something, they can make of it what they will.
Audrey Hepburn Nothing is impossible, the word itself says 'I'm possible'!
Blaise Pascal Noble deeds that are concealed are most esteemed.
Pope Paul VI Nothing makes one feel so strong as a call for help.
H. L. Mencken No one in this world has ever lost money by underestimating the intelligence of the great masses of the plain people. Nor has anyone ever lost public office thereby.
Jacques Yves Cousteau No sooner does man discover intelligence than he tries to involve it in his own stupidity.
Henry Adams No man likes to have his intelligence or good faith questioned, especially if he has doubts about it himself.
William Irwin Thompson Not all intelligence can be artificial now, so if we make a mistake, the consequences are no longer simply located within an institution or a national culture.
John Michael Hayes Nothing has caused the human race so much trouble as intelligence.
Aphra Behn Nothing is more capable of troubling our reason, and consuming our health, than secret notions of jealousy in solitude.
James Beattie No jealousy their dawn of love overcast, nor blasted were their wedded days with strife each season looked delightful as it past, to the fond husband and the faithful wife.
Khalil Gibran No man can reveal to you nothing but that which already lies half-asleep in the dawning of your knowledge.
John Locke No man's knowledge here can go beyond his experience.
Franklin D. Roosevelt No group and no government can properly prescribe precisely what should constitute the body of knowledge with which true education is concerned.
H. G. Wells Nothing leads so straight to futility as literary ambitions without systematic knowledge.
William Ellery Channing No power in society, no hardship in your condition can depress you, keep you down, in knowledge, power, virtue, influence, but by your own consent.
Alfred North Whitehead Not ignorance, but ignorance of ignorance, is the death of knowledge.
Ellsworth Huntington No part of the world can be truly understood without a knowledge of its garment of vegetation, for this determines not only the nature of the animal inhabitants but also the occupations of the majority of human beings.
Lord Mountbatten No one person invented Mulberry. The knowledge that we had to have this floating harbor slowly grew.
Avicenna Now it is established in the sciences that no knowledge is acquired save through the study of its causes and beginnings, if it has had causes and beginnings nor completed except by knowledge of its accidents and accompanying essentials.
Ben Shahn Now, my knowledge of photography was terribly limited.
Anne Sullivan Macy No matter how mistaken Communist ideas may be, the experience and knowledge gained by trying them out have given a tremendous impetus to thought and imagination.
Ralph Cudworth Now all the knowledge and wisdom that is in creatures, whether angels or men, is nothing else but a participation of that one eternal, immutable and increased wisdom of God.
Marie de France Now will I rehearse before you a very ancient Breton Lay. As the tale was told to me, so, in turn, will I tell it over again, to the best of my art and knowledge. Hearken now to my story, its why and its reason.
Andrew Carnegie No man will make a great leader who wants to do it all himself or get all the credit for doing it.
W. Clement Stone No matter how carefully you plan your goals they will never be more than pipe dreams unless you pursue them with gusto.
Andrew Carnegie No person will make a great business who wants to do it all himself or get all the credit.
Peter Drucker No institution can possibly survive if it needs geniuses or supermen to manage it. It must be organized in such a way as to be able to get along under a leadership composed of average human beings.
Chris Christie Now, do I think there has to be shared sacrifice among other nations in the world who want a stable and secure world? Absolutely, there has to be. But I don't think that America can ever abdicate its leadership role in the world because of who we are and where we've come from. We are the symbol for the world for freedom and liberty.
Angela Davis Now, if we look at the way in which the labor movement itself has evolved over the last couple of decades, we see increasing numbers of black people who are in the leadership of the labor movement and this is true today.
Anne M. Mulcahy Not everybody is created equal, and it's important for companies to identify those high potentials and treat them differently, accelerate their development and pay them more. That process is so incredibly important to developing first-class leadership in a company.
Ralph Waldo Emerson No man ever prayed heartily without learning something.
Antisthenes Not to unlearn what you have learned is the most necessary kind of learning.
William Congreve No, I'm no enemy to learning it hurts not me.
Michael J. Fox No, I got a GED in my 30s. My kids know that I never stop learning, and they know I love reading. I have books overflowing everywhere. I am current on today's events and I read the paper every day, and we talk about it, so they see that appetite.
Arthur Erickson No phenomenon can be isolated, but has repercussions through every aspect of our lives. We are learning that we are a fundamental part of nature's ecosystems.
Jonathan Kozol No Child Left Behind's fourth-grade gains aren't learning gains, they're testing gains. That's why they don't last. The law is a distraction from things that really count.
John Selden No man is the wiser for his learning it may administer matter to work in, or objects to work upon but wit and wisdom are born with a man.
Robert Caro Now, for this book I had to learn the world of the Senate, which is really for all that's written about the Senate, an unknowing world and its mores, and the way things work with subcommittees and all. I loved learning about that.
Anna Friel Now learning a bit more about footballers I think what they need to do well, is someone who really wants to stay in the background and just be a strong support.
Ashley Scott Not being a comic book fan, being thrown into that and seeing the extreme - it's taken very seriously. So I tried to do as much learning as I could about it so I wasn't mean or anything.
Jeff Healey Not only did I get to play with these great international musicians, but I also had the opportunity to jam with the local celebrities in Toronto, people like the Walsh Brothers, David Wilcox, Kim Mitchell and the like. It was a great learning experience.
Archibald Wavell No amount of study or learning will make a man a leader unless he has the natural qualities of one.
Joseph Addison No oppression is so heavy or lasting as that which is inflicted by the perversion and exorbitance of legal authority.
Orson Pratt Noah and his family were the only loyal and obedient subjects to the legal power: they alone were saved.
Leonard Little Not a problem kid or anything like that so when you're in the legal system like that, it's always hard on a person for the first time to go through some things like that.
Marie Curie Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.
Socrates Not life, but good life, is to be chiefly valued.
William Feather No man is a failure who is enjoying life.
Brendan Gill Not a shred of evidence exists in favor of the idea that life is serious.
Ronald Reagan No government ever voluntarily reduces itself in size. Government programs, once launched, never disappear. Actually, a government bureau is the nearest thing to eternal life we'll ever see on this earth!
Hugh Mackay Nothing is perfect. Life is messy. Relationships are complex. Outcomes are uncertain. People are irrational.
Winston Churchill Nothing in life is so exhilarating as to be shot at without result.
Steve Jobs No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new.
Conan O'Brien Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you're kind, amazing things will happen.
Plato No evil can happen to a good man, either in life or after death.
Theodore Roosevelt No man is worth his salt who is not ready at all times to risk his well-being, to risk his body, to risk his life, in a great cause.
Gerald Massey Not by appointment do we meet delight Or joy they heed not our expectancy But round some corner of the streets of life they of a sudden greet us with a smile.
Barbara de Angelis No one is in control of your happiness but you therefore, you have the power to change anything about yourself or your life that you want to change.
Mignon McLaughlin No one has ever loved anyone the way everyone wants to be loved.
Zelda Fitzgerald Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold.
George Chakiris No matter how dark the moment, love and hope are always possible.
Lee Iacocca No matter what you've done for yourself or for humanity, if you can't look back on having given love and attention to your own family, what have you really accomplished?
Friedrich Nietzsche Not necessity, not desire - no, the love of power is the demon of men. Let them have everything - health, food, a place to live, entertainment - they are and remain unhappy and low-spirited: for the demon waits and waits and will be satisfied.
Alan Watts No work or love will flourish out of guilt, fear, or hollowness of heart, just as no valid plans for the future can be made by those who have no capacity for living now.
Plato No one is a friend to his friend who does not love in return.
Billy Graham Nothing can bring a real sense of security into the home except true love.
Alexander Pope No woman ever hates a man for being in love with her, but many a woman hate a man for being a friend to her.
Honore de Balzac Nobody loves a woman because she is handsome or ugly, stupid or intelligent. We love because we love.
Honore de Balzac No man should marry until he has studied anatomy and dissected at least one woman.
Benjamin Disraeli No man is regular in his attendance at the House of Commons until he is married.
Marcus Tullius Cicero Not cohabitation but consensus constitutes marriage.
Camille Paglia Now that virtually every career is an option for ambitious girls, it can no longer be considered regressive or reactionary to reintroduce discussion of marriage and motherhood to primary education. We certainly do not want to return to the simplistic duality of home economics classes for girls and wood shop for boys.
Pearl S. Buck Nothing in life is as good as the marriage of true minds between man and woman. As good? It is life itself.
Sam Ewing Nobody ever asks a father how he manages to combine marriage and a career.
Gwen Stefani Now I'm a wife and a mother of two. It's a really different role. I always referred to No Doubt as a marriage, because that's what it's like to be together for so long and go through what we've been through. I can't really have that relationship with them anymore.
Judy Biggert No Congress ever has seen fit to amend the Constitution to address any issue related to marriage. No Constitutional Amendment was needed to ban polygamy or bigamy, nor was a Constitutional Amendment needed to set a uniform age of majority to ban child marriages.
David Copperfield No, I think marriage is a great thing.
Rutherford B. Hayes No person connected with me by blood or marriage will be appointed to office.
Keith O'Brien No Government has the moral authority to dismantle the universally understood meaning of marriage.
Johnny Weissmuller No marriage can stand up under the strain of incessant association.
Dick Morris No candidate can win a presidential race advocating gay marriage and opposing the military action in Iraq.
Brad Henry No one should have to choose between medicine and other necessities. No one should have to use the emergency room every time a child gets sick. And no one should have to live in constant fear that a medical problem will become a financial crisis.
David Axelrod No one wants to go back to a situation where, if you have a pre-existing medical condition, you, you can be deprived of coverage. No one wants to go back to a situation where, if you get seriously ill, you can get thrown off your insurance. Seniors don't want to go back to paying more for their prescription drugs.
William Scranton Nobody could tell us or really had a very good idea, if there were a massive release of radiation, what kind of medical treatment people were going to need and this or that, or, indeed, whether there would be medical personnel around.
Robert Atkins Nobody had ever told me junk food was bad for me. Four years of medical school, and four years of internship and residency, and I never thought anything was wrong with eating sweet rolls and doughnuts, and potatoes, and bread, and sweets.
Peter Agre Now a cholera epidemic was sweeping through Southeast Asia and south Asia in the early 1970s, so I started medical school and I joined a laboratory to work on this.
Desiderius Erasmus Nothing is as peevish and pedantic as men's judgments of one another.
Charles de Gaulle Nothing great will ever be achieved without great men, and men are great only if they are determined to be so.
Keith Miller No gentleman ever discusses any relationship with a lady.
Katharine Whitehorn No nice men are good at getting taxis.
Ralph Waldo Emerson Nothing astonishes men so much as common sense and plain dealing.
Friedrich Nietzsche Not necessity, not desire - no, the love of power is the demon of men. Let them have everything - health, food, a place to live, entertainment - they are and remain unhappy and low-spirited: for the demon waits and waits and will be satisfied.
George Bernard Shaw Nothing is ever done in this world until men are prepared to kill one another if it is not done.
Plato Nothing in the affairs of men is worthy of great anxiety.
Plato Nothing can be more absurd than the practice that prevails in our country of men and women not following the same pursuits with all their strengths and with one mind, for thus, the state instead of being whole is reduced to half.
Franklin D. Roosevelt Not only our future economic soundness but the very soundness of our democratic institutions depends on the determination of our government to give employment to idle men.
Sun Tzu Now the reason the enlightened prince and the wise general conquer the enemy whenever they move and their achievements surpass those of ordinary men is foreknowledge.
Ansel Adams No man has the right to dictate what other men should perceive, create or produce, but all should be encouraged to reveal themselves, their perceptions and emotions, and to build confidence in the creative spirit.
Thomas Carlyle No great man lives in vain. The history of the world is but the biography of great men.
Thomas Carlyle No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men.
John Ruskin No lying knight or lying priest ever prospered in any age, but especially not in the dark ones. Men prospered then only in following an openly declared purpose, and preaching candidly beloved and trusted creeds.
Francis Bacon Nothing doth more hurt in a state than that cunning men pass for wise.
Edvard Munch No longer shall I paint interiors with men reading and women knitting. I will paint living people who breathe and feel and suffer and love.
Francois de La Rochefoucauld No men are oftener wrong than those that can least bear to be so.
Muhammad Ali Jinnah No struggle can ever succeed without women participating side by side with men.
Jean-Jacques Rousseau No man has any natural authority over his fellow men.
Mindy Kaling Not to be weird, but I still have an ongoing relationship with my mom, even though she passed away, and I've been surprised at how much I've been able to convey to her. Now I sound like a total weirdo, but that's true.
Eddie Vedder No matter how good you are, at some point your kids are gonna have to create their own independence and think that Mom and Dad aren't cool, just to establish themselves. That's what adolescence is about. They're gonna go through that no matter what.
Stephen Colbert No, my mom kind of led me toward acting. She wanted to be an actress when she was younger. That made me interested in it when I was a kid, because she and I are very close.
Ryan Lochte No matter what, like, I couldn't - I could break a world record, get an Olympic gold medal, and my mom would be, like, you could have done better. But you looked pretty. That's what she says all the time.
Candice Bergen Not that we didn't have close relationships with our parents - I'm very close to my mom - but parents didn't think anything of going off for a few weeks and leaving their kids.
Angela Kinsey Now that I'm a mom, I'm way more laid back. If you come into my house, don't look for a coaster. Forget it. There is not a piece of furniture in my house now that is too precious.
Jimmy Connors No, like I said, my dad was never really part of the tennis. His involvement around what I did with the tennis and with my mom and my grandparents was really not a part of my life.
Joe Barton Now, if you're Al Gore, you can afford $10 a pop for squiggly-pig-tailed fluorescent light bulbs. But if you're mainstream America, two or three kids, mom and dad working outside the home, that's not a very good deal.
Eddie Murray No one was more important than my mom and dad. I know they are watching from a place up in heaven here today to make sure all their kids are doing good.
Adam Smith No complaint... is more common than that of a scarcity of money.
H. L. Mencken No one in this world has ever lost money by underestimating the intelligence of the great masses of the plain people. Nor has anyone ever lost public office thereby.
Margaret Thatcher No one would remember the Good Samaritan if he'd only had good intentions he had money as well.
Mitt Romney Now workers should have the right to join unions. But unions should not be forced upon workers. And unions should not have the power to take money our of their members' paychecks to buy the support of politicians that are favored by the union bosses.
Joe Biden Now, people when I say that look at me and say, 'What are you talking about, Joe? You're telling me we have to go spend money to keep from going bankrupt?'. The answer is yes, that's what I'm telling you.
Marcus Tullius Cicero Nothing is so strongly fortified that it cannot be taken by money.
Samuel Johnson No man but a blockhead ever wrote except for money.
Samuel Johnson No money is better spent than what is laid out for domestic satisfaction.
Kin Hubbard Nobody works as hard for his money as the man who marries it.
Virginia Woolf Nothing induces me to read a novel except when I have to make money by writing about it. I detest them.
Gabriel Garcia Marquez No, not rich. I am a poor man with money, which is not the same thing.
Ovid Nowadays nothing but money counts: a fortune brings honors, friendships the poor man everywhere lies low.
John Dewey No man's credit is as good as his money.
Jerry Saltz Not to say people shouldn't get rich from art. I adore the alchemy wherein artists who cast a complex spell make rich people give them their money. (Just writing it makes me cackle.) But too many artists have been making money without magic.
Jerry Saltz Now people look at 'The Scream' or Van Gogh's 'Irises' or a Picasso and see its new content: money. Auction houses inherently equate capital with value.
Cesare Pavese No woman marries for money they are all clever enough, before marrying a millionaire, to fall in love with him first.
Helen Rowland Nowadays love is a matter of chance, matrimony a matter of money and divorce a matter of course.
Tertullian Nothing that is God's is obtainable by money.
Edmund Hillary Nobody climbs mountains for scientific reasons. Science is used to raise money for the expeditions, but you really climb for the hell of it.
Michael Kors North Americans as a whole need to embrace having clothes altered to their body. I hear it all the time: why do the Europeans always look so good? They have a relationship with their tailor and spend the time and money to make their clothes look their best.
John Grisham Nobody wants to read about the honest lawyer down the street who does real estate loans and wills. If you want to sell books, you have to write about the interesting lawyers - the guys who steal all the money and take off. That's the fun stuff.
Thomas B. Macaulay Nothing except the mint can make money without advertising.
George Washington Carver Nothing is more beautiful than the loveliness of the woods before sunrise.
Bram Stoker No man knows till he has suffered from the night how sweet and dear to his heart and eye the morning can be.
Jack White Nowadays, everybody assumes, when they wake up in the morning, if they have a question, it will get answered. Because they have the internet. No matter what the question is, someone will answer their question.
Cyril Connolly No city should be too large for a man to walk out of in a morning.
Namie Amuro Now, on nights that I can't sleep, I play video games alone until the morning.
Jon Huntsman, Jr. Normal people don't just wake up in the morning and say I think it'd be a good idea to run for president of the United States.
Claudia Schiffer Nobody has time to keep trying on a load of things in the morning like a teenager.
Suzanne Somers Now I know that that is just the phenomena of eating this way. Most all of my letters say I hit a plateau and then one morning I woke up and the melt had happened.
Caprice Bourret Nothing is better than waking up in the morning and being excited to go into work.
Ed O'Brien Not in the mornings, I'm always so tired in the morning.
Florence King Now the only thing I miss about sex is the cigarette afterward. Next to the first one in the morning, it's the best one of all. It tasted so good that even if I had been frigid I would have pretended otherwise just to be able to smoke it.
Ray Stevenson Nobody wakes up in the morning thinking, 'I'm a bad guy.' They think they're the right guy.
D. L. Hughley No matter how bad things are, you can at least be happy that you woke up this morning.
Jessica Savitch No matter how many goals you have achieved, you must set your sights on a higher one.
Roland Emmerich Nobody makes movies bad on purpose.
Morgan Freeman Not only do I have to live, right, I have to get some cash for my troubles - it's a scary thing, and people need to start to think about the messages that they send in the movies.
Jeff Bridges Normally, I love to go to the movies and when I see a character portrayed by different actors at different ages, it kind of pops a little bit for me. It brings me out of the movie experience. Now we have the technology to cure that.
Jeff Bridges Nowadays it seems more and more like the 'business' in 'show business' is underlined, and there are campaigns, and it's all part of getting people in to see the movies.
Shia LaBeouf Nobody makes movies like Oliver Stone.
Demi Lovato Now on Friday nights, if I want to go hang out with friends, I go hang out with friends. If I want to stay in and be in the hot tub and have people over to watch movies, I do that.
Elizabeth Gilbert Now, if you are like me - if you are like practically anybody in America - then you probably hold some negative opinions about the French, based upon movies, rumors, recent headlines, unfortunate run-ins with Parisian waiters, or... you know... all that unpleasantness surrounding the Vichy regime.
Christopher Walken No, but way before that, I've been doing little dances in movies for years. Yeah, that was an amazing chance. You know, at my age to be able to do a music dance video, very unusual.
Javier Bardem Now, there are so many movies, so many festivals, and so many awards going on, each judged with each other, like your work is worse than others and that's not fair. How can you tell what's best and what's worst from these awards? We're talking about art.
Ben Affleck Not that it entirely matters: There is a perception that all actors make their movies. A lot of people assume you're responsible. George Clooney told me actors get all of the blame and all the credit.
Samuel L. Jackson Not everybody goes to movies to get their life changed.
Bill Condon No, 'F/X 2' was a job. I enjoyed doing it but that was definitely a job. I wrote that, I didn't direct it but 'Candyman' and the earlier horror movies I made, I was completely into horror and suspense and always have been. It's informed everything I've done, even the way scenes are shot in 'Kinsey and 'Gods and Monsters.'
W. H. Auden No good opera plot can be sensible, for people do not sing when they are feeling sensible.
Bill Cosby Nothing separates the generations more than music. By the time a child is eight or nine, he has developed a passion for his own music that is even stronger than his passions for procrastination and weird clothes.
Paul McCartney Nothing pleases me more than to go into a room and come out with a piece of music.
Joseph Addison Nothing is capable of being well set to music that is not nonsense.
Steve Martin No matter how many times people say it - 'Oh, I'm just writing this for myself' 'Oh, I'm just doing this for myself' - nobody's doing it for themselves! You're doing it for an audience. So whether I'm performing or writing a book or playing music, it's definitely to be put out there and to be received in some way, definitely.
Norah Jones Nobody was listening when I learned how to play music. But there's something about being on stage, talking to the audience, looking at them and smiling, that's always been difficult for me. I'm a lot more comfortable now, but there are still moments of awkwardness.
Diane Ackerman Nothing is more memorable than a smell. One scent can be unexpected, momentary and fleeting, yet conjure up a childhood summer beside a lake in the mountains.
Gerard Manley Hopkins Nothing is so beautiful as spring - when weeds, in wheels, shoot long and lovely and lush Thrush's eggs look little low heavens, and thrush through the echoing timber does so rinse and wring the ear, it strikes like lightning to hear him sing.
Plato No man should bring children into the world who is unwilling to persevere to the end in their nature and education.
Marcus Aurelius Nothing happens to any man that he is not formed by nature to bear.
Desiderius Erasmus Nowadays the rage for possession has got to such a pitch that there is nothing in the realm of nature, whether sacred or profane, out of which profit cannot be squeezed.
Sophocles No speech can stain what is noble by nature.
Denis Diderot No man has received from nature the right to command his fellow human beings.
Edward G. Bulwer-Lytton No author ever drew a character consistent to human nature, but he was forced to ascribe to it many inconsistencies.
Andrew Bernstein Nothing is given to man on earth - struggle is built into the nature of life, and conflict is possible - the hero is the man who lets no obstacle prevent him from pursuing the values he has chosen.
William Howard Taft No tendency is quite so strong in human nature as the desire to lay down rules of conduct for other people.
Marian Anderson None of us is responsible for the complexion of his skin. This fact of nature offers no clue to the character or quality of the person underneath.
Thomas Szasz No further evidence is needed to show that 'mental illness' is not the name of a biological condition whose nature awaits to be elucidated, but is the name of a concept whose purpose is to obscure the obvious.
Michael Faraday Nothing is too wonderful to be true if it be consistent with the laws of nature.
Joni Mitchell No one likes to have less than they had before. That's the nature of the human animal.
Xun Zi Now it is human nature to want to eat to ones fill when hungry, to want to warm up when cold, to want to rest when tired. These all are a part of people's emotional nature.
Baruch Spinoza Nothing in the universe is contingent, but all things are conditioned to exist and operate in a particular manner by the necessity of the divine nature.
Samuel Richardson Nothing in human nature is so God-like as the disposition to do good to our fellow-creatures.
Richard Dean Anderson Nothing. We're all friends and friendly. So when the cameras go down, depending on the mood or the nature of the material we're dealing with, there's usually a kind of a prevailing light attitude that's floating around.
Arthur Erickson No phenomenon can be isolated, but has repercussions through every aspect of our lives. We are learning that we are a fundamental part of nature's ecosystems.
Baruch Spinoza Nothing exists from whose nature some effect does not follow.
Garrison Keillor Nothing you do for children is ever wasted. They seem not to notice us, hovering, averting our eyes, and they seldom offer thanks, but what we do for them is never wasted.
Miguel de Cervantes No fathers or mothers think their own children ugly.
Marcelene Cox No one knows his true character until he has run out of gas, purchased something on the installment plan and raised an adolescent.
Bill Cosby No matter how calmly you try to referee, parenting will eventually produce bizarre behavior, and I'm not talking about the kids. Their behavior is always normal.
Fiona Apple No, I've never wanted kids. But I do read about parenting a lot.
William Shakespeare No, I will be the pattern of all patience I will say nothing.
Star Jones No, you're not allowed to be bossy when you're married. You have to learn compromise, and compassion and patience.
Charles Sturt Now it is evident that a little insight into the customs of every people is necessary to insure a kindly communication this, joined with patience and kindness, will seldom fail with the natives of the interior.
Barbara Ehrenreich No matter that patriotism is too often the refuge of scoundrels. Dissent, rebellion, and all-around hell-raising remain the true duty of patriots.
Ralph Waldo Emerson Nobody can bring you peace but yourself.
Mahatma Gandhi Nonviolence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed.
Richard Dawkins Nothing is wrong with peace and love. It is all the more regrettable that so many of Christ's followers seem to disagree.
Calvin Coolidge No nation ever had an army large enough to guarantee it against attack in time of peace, or ensure it of victory in time of war.
Theodor Adorno None of the abstract concepts comes closer to fulfilled utopia than that of eternal peace.
Georg C. Lichtenberg Nothing is more conducive to peace of mind than not having any opinion at all.
Peace Pilgrim No one can find inner peace except by working, not in a self- centered way, but for the whole human family.
Georg C. Lichtenberg Nothing can contribute more to peace of soul than the lack of any opinion whatever.
Donald Cargill Now for my own case, I bless the Lord that, for all that hath been said of me, my conscience doth not condemn me. I do not say I am free of sin, but I am at peace with God through a slain Mediator and I believe that there is no salvation but only in Christ.
Alcee Hastings Not just Christians and Jews, but also Muslims, Buddhists, Hindus and the followers of many other religions believe in values like peace, respect, tolerance and dignity. These are values that bring people together and enable us to build responsible and solid communities.
Theodore C. Sorensen Now people all across America are starting to believe in America again. We are coming back, back to the heights of greatness, back to America's proud role as a temple of justice and a champion of peace.
Elihu Root Nothing is more important in the preservation of peace than to secure among the great mass of the people living under constitutional government a just conception of the rights which their nation has against others and of the duties their nation owes to others.
Yitzhak Rabin No Arab ruler will consider the peace process seriously so long as he is able to toy with the idea of achieving more by the way of violence.
Abraham Lincoln No matter how much cats fight, there always seem to be plenty of kittens.
Kin Hubbard No one can feel as helpless as the owner of a sick goldfish.
Christopher Morley No one appreciates the very special genius of your conversation as the dog does.
Jeffrey Kluger No one ever pretended that shopping for anything is a rational experience. If it were, would there be Fluffernutter? Laceless sneakers? Porkpie hats? Would the Chia Pet even exist?
Horace No poems can please for long or live that are written by water drinkers.
John Barton No poem is easily grasped so why should any reader expect fast results?
Nathaniel Hawthorne Nobody, I think, ought to read poetry, or look at pictures or statues, who cannot find a great deal more in them than the poet or artist has actually expressed. Their highest merit is suggestiveness.
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel Nothing truly convincing - which would possess thoroughness, vigor, and skill - has been written against the ancients as yet especially not against their poetry.
Edith Hamilton None but a poet can write a tragedy. For tragedy is nothing less than pain transmuted into exaltation by the alchemy of poetry.
Philip Levine Now I think poetry will save nothing from oblivion, but I keep writing about the ordinary because for me it's the home of the extraordinary, the only home.
Knut Hamsun No, what I should really like to do right now, in the full blaze of lights, before this illustrious assembly, is to shower every one of you with gifts, with flowers, with offerings of poetry - to be young once more, to ride on the crest of the wave.
Thomas Harrison No art form points like poetry to this originality of language as to its essential and abiding concern.
Isaac Rosenberg Nobody ever told me what to read, or ever put poetry in my way.
Emma Goldman No real social change has ever been brought about without a revolution... revolution is but thought carried into action.
John Kenneth Galbraith Nothing is so admirable in politics as a short memory.
Barbara Bush Nobody likes, you know, the ugly parts of politics.
Hannah Arendt No cause is left but the most ancient of all, the one, in fact, that from the beginning of our history has determined the very existence of politics, the cause of freedom versus tyranny.
Jacob Bronowski No science is immune to the infection of politics and the corruption of power.
Iain Duncan Smith No one out there is interested in who did what to whom in Westminster politics.
Thomas Friedman No matter where I go - London, Beirut, Jerusalem, Washington, Beijing, or Bangalore - I'm always looking to rediscover that land of ten thousand lakes where politics actually worked to make people's lives better, not pull them apart.
Danica Patrick No one wants to hear my perspective on politics, but I think honestly as you get older, you get more interested in it.
Jean Anouilh Nothing is irreparable in politics.
Evander Holyfield No. I probably do better not being in politics. They have too much control over you when you are in politics.
Demi Lovato No matter what you're going through, there's a light at the end of the tunnel and it may seem hard to get to it but you can do it and just keep working towards it and you'll find the positive side of things.
Charles Rangel Now is the time for the U.S. and the nations of Western Europe who engaged in the slave trade throughout this hemisphere to come forward in a positive way to assist in undoing the harm that was caused by their past colonial policies in the hemisphere.
Gary Allan No matter who you meet in life, you take something from them, positive or negative.
Nile Rodgers Nobody under the sun was like Madonna. She was positive and clear and wholly dedicated to achieving everything that she's achieved.
Marc Wallice Nobody could've ever known I was positive because I didn't know.
George Miller No, I was never one of those positive people who believes he can have whatever he sets his sights on. I just kept working at it.
Reeve Carney No matter what you're going through, as long as you have some specific emotion, whether it's positive or negative, it is all stuff that you can use on stage.
Barbara de Angelis No one is in control of your happiness but you therefore, you have the power to change anything about yourself or your life that you want to change.
Alice Walker Nobody is as powerful as we make them out to be.
Allen Klein No matter what has happened, you too have the power to enjoy yourself.
John F. Kennedy Now we have a problem in making our power credible, and Vietnam is the place.
Ralph Waldo Emerson Nothing external to you has any power over you.
Friedrich Nietzsche Not necessity, not desire - no, the love of power is the demon of men. Let them have everything - health, food, a place to live, entertainment - they are and remain unhappy and low-spirited: for the demon waits and waits and will be satisfied.
Marcus Aurelius Nothing has such power to broaden the mind as the ability to investigate systematically and truly all that comes under thy observation in life.
Mitt Romney Now workers should have the right to join unions. But unions should not be forced upon workers. And unions should not have the power to take money our of their members' paychecks to buy the support of politicians that are favored by the union bosses.
Orison Swett Marden Nothing else so destroys the power to stand alone as the habit of leaning upon others. If you lean, you will never be strong or original. Stand alone or bury your ambition to be somebody in the world.
Francois de La Rochefoucauld No man deserves to be praised for his goodness, who has it not in his power to be wicked. Goodness without that power is generally nothing more than sloth, or an impotence of will.
Pearl S. Buck None who have always been free can understand the terrible fascinating power of the hope of freedom to those who are not free.
Nido Qubein Nothing can add more power to your life than concentrating all your energies on a limited set of targets.
Buenaventura Durruti No government fights fascism to destroy it. When the bourgeoisie sees that power is slipping out of its hands, it brings up fascism to hold onto their privileges.
Joseph Addison Nothing is more gratifying to the mind of man than power or dominion.
William Ellery Channing No power in society, no hardship in your condition can depress you, keep you down, in knowledge, power, virtue, influence, but by your own consent.
John Jay No power on earth has a right to take our property from us without our consent.
Friedrich Schiller No emperor has the power to dictate to the heart.
Hannah Arendt No punishment has ever possessed enough power of deterrence to prevent the commission of crimes. On the contrary, whatever the punishment, once a specific crime has appeared for the first time, its reappearance is more likely than its initial emergence could ever have been.
Michael Bloomberg Nobody is going to delegate a lot of power to a secretary that they can't control.
Saint Basil Not the power to remember, but its very opposite, the power to forget, is a necessary condition for our existence.
Jacob Bronowski No science is immune to the infection of politics and the corruption of power.
Thomas Love Peacock Not drunk is he who from the floor - Can rise alone and still drink more But drunk is They, who prostrate lies, Without the power to drink or rise.
Harry Emerson Fosdick No horse gets anywhere until he is harnessed. No stream or gas drives anything until it is confined. No Niagara is ever turned into light and power until it is tunneled. No life ever grows great until it is focused, dedicated, disciplined.
Maimonides Now, we occupy a lowly position, both in space and rank in comparison with the heavenly sphere, and the Almighty is Most High not in space, but with respect to absolute existence, greatness and power.
Jeff Goodell Nowhere has the political power of coal been more obvious than in presidential campaigns.
Hugh Mackay Nothing is perfect. Life is messy. Relationships are complex. Outcomes are uncertain. People are irrational.
May Sarton No partner in a love relationship... should feel that he has to give up an essential part of himself to make it viable.
Michael Kors North Americans as a whole need to embrace having clothes altered to their body. I hear it all the time: why do the Europeans always look so good? They have a relationship with their tailor and spend the time and money to make their clothes look their best.
Mindy Kaling Not to be weird, but I still have an ongoing relationship with my mom, even though she passed away, and I've been surprised at how much I've been able to convey to her. Now I sound like a total weirdo, but that's true.
Gwen Stefani Now I'm a wife and a mother of two. It's a really different role. I always referred to No Doubt as a marriage, because that's what it's like to be together for so long and go through what we've been through. I can't really have that relationship with them anymore.
Harold Ramis Nothing reinforces a professional relationship more than enjoying success with someone.
Pete Rose No one ever asked what was my relationship with Bart Giamatti. We used to talk about baseball a lot as a player and a commissioner, just talk about the game, what could we do to help the game, where's the game going, he was pretty good.
Keith Miller No gentleman ever discusses any relationship with a lady.
Andrew Eldritch Nothing has changed in our relationship with East West. We have no relationship with East West. We've been withholding our labour for almost seven years now.
Lauren Graham Nobody ever seems to want my advice about serious stuff. People will be like: 'Who made that sweater?' Or 'How did you get your hair so straight?' They don't to come to me for the relationship advice or deep stuff. In fact, my little sister actually hides from me.
Sara Paretsky No agent wants to see a book until he or she has decided whether to pursue the relationship.
Susie Orbach No one leaves a long-term relationship scot-free or without conflict.
Paul Berg Novel technologies and ideas that impinge on human biology and their perceived impact on human values have renewed strains in the relationship between science and society.
George Bernard Shaw No man ever believes that the Bible means what it says: He is always convinced that it says what he means.
Voltaire Nothing can be more contrary to religion and the clergy than reason and common sense.
Abdul Kalam No religion has mandated killing others as a requirement for its sustenance or promotion.
Scott Adams Nothing defines humans better than their willingness to do irrational things in the pursuit of phenomenally unlikely payoffs. This is the principle behind lotteries, dating, and religion.
Edmund Burke Nothing is so fatal to religion as indifference.
Arnold Schwarzenegger No matter the nationality, no matter the religion, no matter the ethnic background, America brings out the best in people.
Ludwig Wittgenstein Not every religion has to have St. Augustine's attitude to sex. Why even in our culture marriages are celebrated in a church, everyone present knows what is going to happen that night, but that doesn't prevent it being a religious ceremony.
Annie Besant No philosophy, no religion, has ever brought so glad a message to the world as this good news of Atheism.
Neale Donald Walsch Nothing has done more to separate and divide human beings one from another than exclusivist organized religion.
George Whitefield No, the religion of Jesus is a social religion.
Karen Armstrong Now I think one of the reasons why religion developed in the way that it did over the centuries was precisely to curb this murderous bent that we have as human beings.
Jeremy Bentham No power of government ought to be employed in the endeavor to establish any system or article of belief on the subject of religion.
Noah Webster No truth is more evident to my mind than that the Christian religion must be the basis of any government intended to secure the rights and privileges of a free people.
Hans Urs von Balthasar Not longer loved or fostered by religion, beauty is lifted from its face as a mask, and its absence exposes features on that face which threaten to become incomprehensible to man.
Walter Pater No account of the Renaissance can be complete without some notice of the attempt made by certain Italian scholars of the fifteenth century to reconcile Christianity with the religion of ancient Greece.
Felix Adler No religion can long continue to maintain its purity when the church becomes the subservient vassal of the state.
Albert Camus Nothing is more despicable than respect based on fear.
Albert Einstein Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced.
Ellen DeGeneres No matter how popular you are as a stand-up - you can go out and fill a 10,000-seat arena and be smart and funny - it's delicate to host an awards show and know where your place is and know that it's not about you, that it's about the people who are nominated, and respect that, but at the same time have your moment to show them who you are.
Maimonides Now, we occupy a lowly position, both in space and rank in comparison with the heavenly sphere, and the Almighty is Most High not in space, but with respect to absolute existence, greatness and power.
Alcee Hastings Not just Christians and Jews, but also Muslims, Buddhists, Hindus and the followers of many other religions believe in values like peace, respect, tolerance and dignity. These are values that bring people together and enable us to build responsible and solid communities.
Dario Argento No, it's interesting to remake a film for the contemporary audience today. I think it's a good idea it needs to respect the original idea. Don't just take the title and change everything else.
NeNe Leakes Not only did I come out as a reality star that was very boisterous and vivacious and outspoken and all those things. I flipped that into money and respect. And a lot of people can't do that.
Studs Terkel Nonetheless, do I have respect for people who believe in the hereafter? Of course I do. I might add, perhaps even a touch of envy too, because of the solace.
Roger Goodell No one is above the game or the rules that govern it. Respect for the game and the people who participate in it will not be compromised.
John Fogerty No, but I've always felt that with true talent, and a commitment to hard work, it is possible to achieve an enduring respect and appreciation. In other words, I don't take my fans for granted.
Charles Kuralt Now that I look back on it, having retired from being a reporter, it was kind of romantic. It was a wonderful way to live one's life, just as I imagined it would be when I was 6 or 7.
Stephenie Meyer No, actually 'The Host' was totally a palate-cleanser for me. I wanted to do something a little bit different than romantic love. Romantic love is in there, obviously, because I enjoy writing about that and living it a lot.
Franz Schubert Nobody understands another's sorrow, and nobody another's joy.
Julie Burchill No matter how old and glorious the models, sad indeed is the woman who sees fashion as a means of self-expression rather than an agent of social control.
Jamie Foxx Nobody wants to hear R&B. It's sad. If you want to be on the radio you got to stay young.
Karen Russell Now I'll read anytime, anywhere. I love reading in front of the space heater. Isn't that a sad confession? But it's like my substitute for the roaring fireplace of yore.
Dylan McDermott Nowadays you really have to pump out that blockbuster in order to have the luxury of getting a body of work, and that's sad because the work suffers. Today everything is based on money. The older actors, they inspire me.
Dakota Fanning No not really, it is just like real life. Not everyday you are happy and not everyday you are sad.
Arthur Koestler Nothing is more sad than the death of an illusion.
Gabriel Mann Nolan has the strangest affect on people. You know, I think there's something very sad and little boy about him, but at the same time the way he goes about everything is so awkward and obnoxious. He can never say the right thing, you know? And I think if he just didn't try so hard and calmed down, people might actually like him a bit more!
Albert Einstein No amount of experimentation can ever prove me right a single experiment can prove me wrong.
Marcus Aurelius Nothing has such power to broaden the mind as the ability to investigate systematically and truly all that comes under thy observation in life.
Howard Nemerov Nothing in the universe can travel at the speed of light, they say, forgetful of the shadow's speed.
Edmund Hillary Nobody climbs mountains for scientific reasons. Science is used to raise money for the expeditions, but you really climb for the hell of it.
Henry Adams Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.
Thomas Huxley No delusion is greater than the notion that method and industry can make up for lack of mother-wit, either in science or in practical life.
Jacob Bronowski No science is immune to the infection of politics and the corruption of power.
Andre Breton Nothing retains less of desire in art, in science, than this will to industry, booty, possession.
Emily Post Nothing is less important than which fork you use. Etiquette is the science of living. It embraces everything. It is ethics. It is honor.
Nancy Reagan Now science has presented us with a hope called stem cell research, which may provide our scientists with many answers that have for so long been beyond our grasp.
Vince Cable Now the main areas of higher education that still enjoy considerable financial support from government are subjects like engineering and science and the research ringfence which is the basic minimum to protect Britain's scientific competitiveness.
Octavia Butler No one was going to stop me from writing and no one had to really guide me towards science fiction. It was natural, really, that I would take that interest.
Blake Edwards Nothing matters but the facts. Without them, the science of criminal investigation is nothing more than a guessing game.
Sarah Zettel Now, Venus is an extremely hostile environment, and as such presents a lot of challenges for a science fiction author who wants to create life there. However, as I began to research it more thoroughly, I found myself intrigued by the possibilities the world offers.
Phillip E. Johnson No doubt it is true that science cannot study God, but it hardly follows that God had to keep a safe distance from everything that scientists want to study.
Gerald Massey Not by appointment do we meet delight Or joy they heed not our expectancy But round some corner of the streets of life they of a sudden greet us with a smile.
Lawrence G. Lovasik Nobody needs a smile so much as the one who has none to give. So get used to smiling heart-warming smiles, and you will spread sunshine in a sometimes dreary world.
Karl Urban Nothing beats a great smile.
Lily Collins No, I like to wear as least amount of makeup as I can during my everyday life because I'm just all about keeping my skin healthy and hydrated and I love to laugh and have a great time and smile - that's when I feel the most pretty so I just want to make sure that I stay happy.
Connie Stevens Nothing you wear is more important than your smile.
Giacomo Leopardi No one is so completely disenchanted with the world, or knows it so thoroughly, or is so utterly disgusted with it, that when it begins to smile upon him he does not become partially reconciled to it.
Adam Smith No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.
Kenneth L. Pike Normal social behavior requires that we be able to recognize identities in spite of change. Unless we can do so, there can be no human society as we know it.
Johann Wolfgang von Goethe No one would talk much in society if they knew how often they misunderstood others.
Princess Diana Nothing brings me more happiness than trying to help the most vulnerable people in society. It is a goal and an essential part of my life - a kind of destiny. Whoever is in distress can call on me. I will come running wherever they are.
Edmund Burke Nobility is a graceful ornament to the civil order. It is the Corinthian capital of polished society.
John Ruskin No good is ever done to society by the pictorial representation of its diseases.
Alexis de Tocqueville Nothing seems at first sight less important than the outward form of human actions, yet there is nothing upon which men set more store: they grow used to everything except to living in a society which has not their own manners.
William Ellery Channing No power in society, no hardship in your condition can depress you, keep you down, in knowledge, power, virtue, influence, but by your own consent.
Naomi Wolf No matter what a woman's appearance may be, it will be used to undermine what she is saying and taken to individualize - as her personal problem - observations she makes about the beauty myth in society.
Theodor Adorno No emancipation without that of society.
Theodor Adorno Not only is the self entwined in society it owes society its existence in the most literal sense.
Eugene Ionesco No society has been able to abolish human sadness, no political system can deliver us from the pain of living, from our fear of death, our thirst for the absolute. It is the human condition that directs the social condition, not vice versa.
Charles E. Wilson No one should suffer from the great delusion that any form of communism or socialism which promotes the dictatorship of the few instead of the initiative of the millions can produce a happier or more prosperous society.
Mark Zuckerberg No one has done a study on this, as far as I can tell, but I think Facebook might be the first place where a large number of people have come out. We didn't create that - society was generally ready for that. I think this is just part of the general trend that we talked about, about society being more open, and I think that's good.
Daisaku Ikeda No one can live entirely on their own, nor can any country or society exist in isolation.
Paul Coffey Nobody's a natural. You work hard to get good and then work to get better. It's hard to stay on top.
Wilt Chamberlain Nobody roots for Goliath.
Dan Rather Now, I know you expected me to say that, well, I just kick back in the rocking chair, fished a little bit, listened to Willie Nelson tapes and watched old baseball games on the Classic Sports network. And, tell you the truth, I have done that for maybe about five total minutes.
Curtis Joseph No matter how many years you play, it's always something new and exciting. It's sports, you never know what may happen.
Jay Mohr Not everyone likes sports. Gandhi and Malcolm X come to mind.
Saint Francis de Sales Nothing is so strong as gentleness, nothing so gentle as real strength.
Euripides Nothing has more strength than dire necessity.
Samuel Taylor Coleridge Not one man in a thousand has the strength of mind or the goodness of heart to be an atheist.
Michelle Malkin Nothing symbolizes American strength and vigor more than another unaccountable Washington bureaucrat.
Stephen Hunter Now, I am about to be nailed as the man who disliked 'Howl's Moving Castle.' Lord, give me strength! Also, IT, please disconnect the e-mail thing.
William Moulton Marston Not even girls want to be girls so long as our feminine archetype lacks force, strength, and power.
Agnes Smedley Now, being a girl, I was ashamed of my body and my lack of strength. So I tried to be a man. I shot, rode, jumped, and took part in all the fights of the boys.
Godfrey Winn No man succeeds without a good woman behind him. Wife or mother, if it is both, he is twice blessed indeed.
Alexandre Dumas Nothing succeeds like success.
Walter Winchell Nothing recedes like success.
Napoleon Hill No man ever achieved worth-while success who did not, at one time or other, find himself with at least one foot hanging well over the brink of failure.
Orison Swett Marden No one has a corner on success. It is his who pays the price.
Epictetus Not every difficult and dangerous thing is suitable for training, but only that which is conducive to success in achieving the object of our effort.
Robert W. Service No man can be a failure if he thinks he's a success If he thinks he is a winner, then he is.
Alfred North Whitehead No one who achieves success does so without acknowledging the help of others. The wise and confident acknowledge this help with gratitude.
Henry A. Kissinger No foreign policy - no matter how ingenious - has any chance of success if it is born in the minds of a few and carried in the hearts of none.
Ramana Maharshi No one succeeds without effort... Those who succeed owe their success to perseverance.
Alfred Adler No experience is a cause of success or failure. We do not suffer from the shock of our experiences, so-called trauma - but we make out of them just what suits our purposes.
Charles Kendall Adams No student ever attains very eminent success by simply doing what is required of him: it is the amount and excellence of what is over and above the required, that determines the greatness of ultimate distinction.
J. Paul Getty No one can possibly achieve any real and lasting success or 'get rich' in business by being a conformist.
Navjot Singh Sidhu Nobody travels on the road to success without a puncture or two.
Florence Scovel Shinn No man is a success in business unless he loves his work.
Glenn Beck No one is guaranteed happiness. You can pursue it, but if you happen to find success along the way on that road to happiness, Conservatives believe you should not be demonized or penalized for it.
Christopher Lasch Nothing succeeds like the appearance of success.
Charles Kendall Adams No one ever attains success by simply doing what is required of him.
Harold Ramis Nothing reinforces a professional relationship more than enjoying success with someone.
Phyllis McGinley Nothing fails like success nothing is so defeated as yesterday's triumphant Cause.
Roger Staubach Nothing good comes in life or athletics unless a lot of hard work has preceded the effort. Only temporary success is achieved by taking short cuts.
Emma Goldman No one has yet realized the wealth of sympathy, the kindness and generosity hidden in the soul of a child. The effort of every true education should be to unlock that treasure.
Thurgood Marshall None of us got where we are solely by pulling ourselves up by our bootstraps. We got here because somebody - a parent, a teacher, an Ivy League crony or a few nuns - bent down and helped us pick up our boots.
William Osler No bubble is so iridescent or floats longer than that blown by the successful teacher.
Renee Fleming No voice teacher can be all things to all people. You have to gain information from whatever sources you can. You have to listen.
Antonio Tabucchi No, I'm happy to go on living the life I've chosen. I'm a university teacher and I like my job.
Jeff Bridges Normally, I love to go to the movies and when I see a character portrayed by different actors at different ages, it kind of pops a little bit for me. It brings me out of the movie experience. Now we have the technology to cure that.
Simon Mainwaring Not since the digital revolution in the early '90s has technology placed such a comprehensive burden on business, employees and individuals to reinvent their business plans, services and products, and themselves to keep pace with the changing marketplace.
Simon Mainwaring Non-profits must become deeply engaged in the ways that their donor communities are using social technology.
Janet Napolitano Now, a lot of what we are doing right now, quite frankly, is because of what happened on Christmas. Many of the things were kind of in the works. We were already planning, for example, the purchase and deployment of advanced imaging technology. You call them body scanners. We call them AITs (Advanced Imaging Technologies).
David Baker No one bill will cure the problem of spam. It will take a combined effort of legislation, litigation, enforcement, customer education, and technology solutions.
James Allen No duty is more urgent than that of returning thanks.
Winston Churchill No idea is so outlandish that it should not be considered with a searching but at the same time a steady eye.
Marie Curie Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.
Ronald Reagan No matter what time it is, wake me, even if it's in the middle of a Cabinet meeting.
Bill Cosby Nothing separates the generations more than music. By the time a child is eight or nine, he has developed a passion for his own music that is even stronger than his passions for procrastination and weird clothes.
Auguste Rodin Nothing is a waste of time if you use the experience wisely.
Napoleon Hill No man ever achieved worth-while success who did not, at one time or other, find himself with at least one foot hanging well over the brink of failure.
Groucho Marx No man goes before his time - unless the boss leaves early.
Mary Kay Ash No matter how busy you are, you must take time to make the other person feel important.
Bo Bennett Not managing your time and making excuses are two bad habits. Don't put them both together by claiming you 'don't have the time'.
Victor Hugo Nothing else in the world... not all the armies... is so powerful as an idea whose time has come.
Margaret Thatcher No woman in my time will be prime minister or chancellor or foreign secretary - not the top jobs. Anyway, I wouldn't want to be prime minister you have to give yourself 100 percent.
Meir Kahane No trait is more justified than revenge in the right time and place.
Epictetus No greater thing is created suddenly, any more than a bunch of grapes or a fig. If you tell me that you desire a fig, I answer you that there must be time. Let it first blossom, then bear fruit, then ripen.
Georgia O'Keeffe Nobody sees a flower really it is so small. We haven't time, and to see takes time - like to have a friend takes time.
Glenn Beck Not a single time have we gotten a right from Congress or from the President. We get them from God.
Epictetus Nothing great is created suddenly, any more than a bunch of grapes or a fig. If you tell me that you desire a fig. I answer you that there must be time. Let it first blossom, then bear fruit, then ripen.
James A. Baldwin No one can possibly know what is about to happen: it is happening, each time, for the first time, for the only time.
Emma Goldman No great idea in its beginning can ever be within the law. How can it be within the law? The law is stationary. The law is fixed. The law is a chariot wheel which binds us all regardless of conditions or place or time.
Robert Southey No distance of place or lapse of time can lessen the friendship of those who are thoroughly persuaded of each other's worth.
Fidel Castro No thieves, no traitors, no interventionists! This time the revolution is for real!
Jim Valvano Now I'm fighting cancer, everybody knows that. People ask me all the time about how you go through your life and how's your day, and nothing is changed for me.
George Eliot No story is the same to us after a lapse of time or rather we who read it are no longer the same interpreters.
Henry A. Kissinger No country can act wisely simultaneously in every part of the globe at every moment of time.
Lin Yutang No one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old, familiar pillow.
Carmen Electra No matter where I've been overseas, the food stinks, except in Italy.
Howard Nemerov Nothing in the universe can travel at the speed of light, they say, forgetful of the shadow's speed.
Rupert Murdoch No one's going to be able to operate without a grounding in the basic sciences. Language would be helpful, although English is becoming increasingly international. And travel. You have to have a global attitude.
Ella Maillart Not only does travel give us a new system of reckoning, it also brings to the fore unknown aspects of our own self. Our consciousness being broadened and enriched, we shall judge ourselves more correctly.
Jeff Goldblum No matter how you travel, it's still you going.
Joshua A. Norton Now, therefore, the Directors of the company are hereby ordered to see that precautions are taken to make travel on said railroad perfectly safe by using a screw with at least twenty-four inches diameter.
Alexander Hamilton Nobody expects to trust his body overmuch after the age of fifty.
Simon Mainwaring Non-disclosure in the Internet Age is quickly perceived as a breach of trust. Government, corporations and each of us as individuals must recalibrate how we live and share our lives appropriate to the information now available and the expectations of others.
Shelley Long Not everyone can be trusted. I think we all have to be very selective about the people we trust.
Shimon Peres Now, I learned soon enough, that among the three, two don't trust the third one - the third one is the government. Both industry and unions feel the government is a talking organization and a spending organization.
Vanessa Paradis Not everyone is lucky enough to be given space and trust.
Desmond Morris No matter how old we become, we can still call them 'Holy Mother' and 'Father' and put a child-like trust in them.
Howard Dean Not one Republican president has balanced the budget in 34 years. You can not trust Republicans with your money.
Horatio Nelson Now I can do no more. We must trust to the Great Disposer of all events and the justice of our cause. I thank God for this opportunity of doing my duty.
Bashar al-Assad None of us and none of the Arabs trust Israel.
Mark Morris No dance has ever turned out the way I thought it would, because I trust enough that I can start something with some ideas and then it takes itself somewhere.
William P. Leahy Now where people are - at least the people I talk to - they are focused on issues of trust. Accountability also comes up, to make sure that this doesn't happen again.
Mary Wortley Montagu Nobody should trust their virtue with necessity, the force of which is never known till it is felt, and it is therefore one of the first duties to avoid the temptation of it.
Howie Carr Nobody has ever denied that when it comes to his trade - gigolo - John Forbes Kerry is one of the all-time greats. He's in the Gigolo Hall of Fame. See, a really good gigolo might snag one heiress in a lifetime with a nine-figure trust fund. Kerry has married two. When it comes to gigolos, he's Steve Jobs.
Daniel Barenboim Now the first step has to be taken, the step towards democracy. This step is full of risks, and requires trust on all sides. We don't know where it will lead. But if we just stand still, we will have no chance of escaping the violence.
Mahatma Gandhi Non-violence and truth are inseparable and presuppose one another.
Friedrich Nietzsche Nothing is beautiful, only man: on this piece of naivete rests all aesthetics, it is the first truth of aesthetics. Let us immediately add its second: nothing is ugly but degenerate man - the domain of aesthetic judgment is therewith defined.
Friedrich Nietzsche Not when truth is dirty, but when it is shallow, does the enlightened man dislike to wade into its waters.
Henry David Thoreau No face which we can give to a matter will stead us so well at last as the truth. This alone wears well.
Marcus Tullius Cicero Nothing is more noble, nothing more venerable than fidelity. Faithfulness and truth are the most sacred excellences and endowments of the human mind.
Lucius Annaeus Seneca No one can be happy who has been thrust outside the pale of truth. And there are two ways that one can be removed from this realm: by lying, or by being lied to.
Richard Bach Not being known doesn't stop the truth from being true.
Thomas Carlyle Nothing that was worthy in the past departs no truth or goodness realized by man ever dies, or can die.
George Orwell No one can look back on his schooldays and say with truth that they were altogether unhappy.
Blaise Pascal Nothing gives rest but the sincere search for truth.
Saint Patrick No one should ever say that it was my ignorance if I did or showed forth anything however small according to God's good pleasure but let this be your conclusion and let it so be thought, that - as is the perfect truth - it was the gift of God.
William Osler No human being is constituted to know the truth, the whole truth, and nothing but the truth and even the best of men must be content with fragments, with partial glimpses, never the full fruition.
William Penn Nothing does reason more right, than the coolness of those that offer it: For Truth often suffers more by the heat of its defenders, than from the arguments of its opposers.
Franz Kafka Not everyone can see the truth, but he can be it.
Martha Beck No matter how difficult and painful it may be, nothing sounds as good to the soul as the truth.
Louis Farrakhan Not that I regret saying what I believed to be the truth, but I regret anything that I might have written or spoken that could have been used in a way to help to foster that atmosphere out of which came the loss of life of Brother Malcolm.
Pindar Not every truth is the better for showing its face undisguised and often silence is the wisest thing for a man to heed.
Xenophanes No human being will ever know the Truth, for even if they happen to say it by chance, they would not even known they had done so.
Edna St. Vincent Millay Not truth, but faith, it is that keeps the world alive.
Henry A. Kissinger No country can act wisely simultaneously in every part of the globe at every moment of time.
George S. Patton No bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country.
Mitt Romney Now, let me be clear. The path I lay out is not one paved with ever increasing government checks and cradle to grave assurance that government will always be the solution. If this election is a bidding war for who can promise the most goodies and the most benefits, I'm not your president. You have that president today.
Hillary Clinton No matter what you think about the Iraq war, there is one thing we can all agree on for the next days - we have to salute the courage and bravery of those who are risking their lives to vote and those brave Iraqi and American soldiers fighting to protect their right to vote.
Alexis de Tocqueville No protracted war can fail to endanger the freedom of a democratic country.
Calvin Coolidge No nation ever had an army large enough to guarantee it against attack in time of peace, or ensure it of victory in time of war.
Henry Miller No matter how vast, how total, the failure of man here on earth, the work of man will be resumed elsewhere. War leaders talk of resuming operations on this front and that, but man's front embraces the whole universe.
Pope Benedict XVI Not all moral issues have the same moral weight as abortion and euthanasia. There may be legitimate diversity of opinion even among Catholics about waging war and applying the death penalty, but not... with regard to abortion and euthanasia.
Ludwig Wittgenstein Nowadays it is the fashion to emphasize the horrors of the last war. I didn't find it so horrible. There are just as horrible things happening all round us today, if only we had eyes to see them.
Richard M. Nixon No event in American history is more misunderstood than the Vietnam War. It was misreported then, and it is misremembered now.
Pope Paul VI No more war! Never again war! If you wish to be brothers, drop your weapons.
Judy Biggert No one ever said that fighting the war against terrorism and defending our homeland would be easy. So let's support our troops, law enforcement workers, and our mission to keep our nation and our children safe in the days and years to come.
Phyllis Schlafly No country in history ever sent mothers of toddlers off to fight enemy soldiers until the United States did this in the Iraq war.
John Boehner No, let's make sure that people understand that this is a very important war that is helping to protect us here at home. And that we have no choice but to win it. As difficult as it is.
King Hussein I Nothing is more useless in developing a nation's economy than a gun, and nothing blocks the road to social development more than the financial burden of war. War is the arch enemy of national progress and the modern scourge of civilized men.
Jane Seymour No, I chose the name Jane Seymour because I was doing my first film, 'Ode to Lovely War,' and one of the top agents in England spotted me dancing in the chorus. I was a singer and dancer in that movie with Maggie Smith, um, and he told me he couldn't sell me as Joyce Penelope Willomena Frankenburger.
Muqtada al Sadr No one has the right to ignite a war and lead an occupation and armies to conquer people, invading them and make them suffer all kinds of torture, murder, expulsion, displacement, bombing and terrorism by different lethal prohibited weapons and then come and speak as the savior of the people or a defender of their rights.
James Beattie No jealousy their dawn of love overcast, nor blasted were their wedded days with strife each season looked delightful as it past, to the fond husband and the faithful wife.
Shirley Bassey No wedding bells for me anymore. I've been happily married to my profession for years.
Marcus Tullius Cicero Nobody can give you wiser advice than yourself.
Lucius Annaeus Seneca No man was ever wise by chance.
Barack Obama No party has a monopoly on wisdom. No democracy works without compromise. But when Governor Romney and his allies in Congress tell us we can somehow lower our deficit by spending trillions more on new tax breaks for the wealthy - well, you do the math. I refuse to go along with that. And as long as I'm President, I never will.
Bodhidharma Not engaging in ignorance is wisdom.
Karl Wilhelm Friedrich Schlegel Novels are the Socratic dialogues of our time. Practical wisdom fled from school wisdom into this liberal form.
Plautus Not by age but by capacity is wisdom acquired.
Erica Jong No one ever found wisdom without also being a fool. Writers, alas, have to be fools in public, while the rest of the human race can cover its tracks.
John Updike Now that I am sixty, I see why the idea of elder wisdom has passed from currency.
Chris Christie Now our founding fathers had the wisdom to know that social acceptance and popularity were fleeing, and that this country's principles needed to be rooted in strengths greater than the passions and the emotions of the times.
John Selden No man is the wiser for his learning it may administer matter to work in, or objects to work upon but wit and wisdom are born with a man.
Henning Mankell Normally street children are shown in terms of the tragedy of their lives - which is true - but there's also another dimension: their wisdom, dignity and enormous capacity for survival.
Riccardo Muti Nobility of spirit has more to do with simplicity than ostentation, wisdom rather than wealth, commitment rather than ambition.
Michael D. Higgins Now it is time to turn to an older wisdom that, while respecting material comfort and security as a basic right of all, also recognises that many of the most valuable things in life cannot be measured.
Ralph Cudworth Now all the knowledge and wisdom that is in creatures, whether angels or men, is nothing else but a participation of that one eternal, immutable and increased wisdom of God.
W. C. Fields No doubt exists that all women are crazy it's only a question of degree.
Plato Nothing can be more absurd than the practice that prevails in our country of men and women not following the same pursuits with all their strengths and with one mind, for thus, the state instead of being whole is reduced to half.
Bill Copeland Not only is women's work never done, the definition keeps changing.
Simone de Beauvoir No one is more arrogant toward women, more aggressive or scornful, than the man who is anxious about his virility.
Muhammad Ali Jinnah No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you.
Muhammad Ali Jinnah No struggle can ever succeed without women participating side by side with men.
Gloria Steinem No man can call himself liberal, or radical, or even a conservative advocate of fair play, if his work depends in any way on the unpaid or underpaid labor of women at home, or in the office.
Salma Hayek No woman has to be a victim of physical abuse. Women have to feel like they are not alone.
Edvard Munch No longer shall I paint interiors with men reading and women knitting. I will paint living people who breathe and feel and suffer and love.
James Larkin No, men and women of the Irish race, we shall not fight for England. We shall fight for the destruction of the British Empire and the construction of an Irish republic.
Bell Hooks No other group in America has so had their identity socialized out of existence as have black women... When black people are talked about the focus tends to be on black men and when women are talked about the focus tends to be on white women.
Karl Lagerfeld No one wants to see curvy women.
Ian Somerhalder No one knows what women want!
Bill Vaughan Now that women are jockeys, baseball umpires, atomic scientists, and business executives, maybe someday they can master parallel parking.
Julie Burchill No one knows 'men' as such, any more than anyone knows 'women,' and if they do generalise they're probably trying to hide their own ignorance. You might know one 'man,' yes, or even lots of individual 'men'.
Maya Angelou Nothing will work unless you do.
Booker T. Washington Nothing ever comes to one, that is worth having, except as a result of hard work.
George Halas Nothing is work unless you'd rather be doing something else.
Anna Pavlova No one can arrive from being talented alone, work transforms talent into genius.
Alan Watts No work or love will flourish out of guilt, fear, or hollowness of heart, just as no valid plans for the future can be made by those who have no capacity for living now.
Alfred Lord Tennyson No man ever got very high by pulling other people down. The intelligent merchant does not knock his competitors. The sensible worker does not work those who work with him. Don't knock your friends. Don't knock your enemies. Don't knock yourself.
Barack Obama Now we're in the midst of not just advocating for change, not just calling for change - we're doing the grinding, sometimes frustrating work of delivering change - inch by inch, day by day.
Conan O'Brien Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you're kind, amazing things will happen.
Bill Copeland Not only is women's work never done, the definition keeps changing.
Lucius Annaeus Seneca Nothing is void of God, his work is everywhere his full of himself.
Henry Miller No matter how vast, how total, the failure of man here on earth, the work of man will be resumed elsewhere. War leaders talk of resuming operations on this front and that, but man's front embraces the whole universe.
Gloria Steinem No man can call himself liberal, or radical, or even a conservative advocate of fair play, if his work depends in any way on the unpaid or underpaid labor of women at home, or in the office.
Andre Gide No theory is good unless it permits, not rest, but the greatest work. No theory is good except on condition that one use it to go on beyond.
Paul Coffey Nobody's a natural. You work hard to get good and then work to get better. It's hard to stay on top.
James M. Barrie Nothing is really work unless you would rather be doing something else.
Thomas Aquinas Now this relaxation of the mind from work consists on playful words or deeds. Therefore it becomes a wise and virtuous man to have recourse to such things at times.
Ellen DeGeneres Nothing says holidays, like a cheese log.
Stephen Leacock Now, the essence, the very spirit of Christmas is that we first make believe a thing is so, and lo, it presently turns out to be so.
Orson Welles Now I'm an old Christmas tree, the roots of which have died. They just come along and while the little needles fall off me replace them with medallions.
Janet Napolitano Now, a lot of what we are doing right now, quite frankly, is because of what happened on Christmas. Many of the things were kind of in the works. We were already planning, for example, the purchase and deployment of advanced imaging technology. You call them body scanners. We call them AITs (Advanced Imaging Technologies).
Alfred E. Smith No sane local official who has hung up an empty stocking over the municipal fireplace, is going to shoot Santa Claus just before a hard Christmas.
Allen West Nowadays, many Americans have forgotten the meaning and traditions of Memorial Day. At cemeteries across the country, the graves of the fallen are sadly ignored, and worse, neglected.
Ted Allen Not to sound too much like Christopher Guest in 'Waiting for Guffman,' but on Thanksgiving you're putting on a show!
John Keats Now a soft kiss - Aye, by that kiss, I vow an endless bliss.