Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

i


In dictionary for phrase i was found total 4 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
i i
I
I GB
I I

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
i

Definition:

IIn our old authors, I was often used for ay (or aye), yes, which is pronounced nearly like it.
IAs a numeral, I stands for 1, II for 2, etc.
IThe nominative case of the pronoun of the first person; the word with which a speaker or writer denotes himself.

Synonyms:

one, 1, cardinal, ane, I, letter i, I, iodin, atomic number 53, iodine, unit, one, single, 1, I, ace,
iodine, iodin, atomic number 53, one, 1, ace, single, unity, I, alphabetic character, chemical element, digit, element, figure, halogen, letter, letter i, letter of the alphabet,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 4
(adj) one|1|ane|cardinal (similar term)
(noun) iodine|iodin|I|atomic number 53|chemical element (generic term)|element (generic term)|halogen (generic term)
(noun) one|1|I|ace|single|unity|digit (generic term)|figure (generic term)
(noun) I|letter i|letter (generic term)|letter of the alphabet (generic term)|alphabetic character (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: i

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
If Pakistan ’ s history is any indicator , his decision to impose martial law may prove to be the proverbial straw that breaks the camel ’ s back . Mohou - li nám být vodítkem pákistánské dějiny , pak se jeho rozhodnutí zavést výjimečný stav může ukázat jako příslovečná poslední kapka
In furtherance of his re - alignment , Musharraf sent the Pakistani army into the tribal areas bordering Afghanistan for the first time since Pakistan ’ s independence . Na podporu svého nového kurzu vyslal Mušaraf poprvé od pákistánského získání nezávislosti armádu do kmenových oblastí hraničících s Afghánistánem
In a historic ruling that Musharraf had little choice but to accept , the Supreme Court itself reinstated the Chief Justice in July . Historickým rozhodnutím , které Mušarafovi prakticky nezbývalo než přijmout , sám Nejvyšší soud v červenci opětovně jmenoval původního hlavního soudce
It is unlikely that Musharraf ’ s latest gambit will succeed , as his popular support is at its lowest ebb . Je nepravděpodobné , že by Mušarafův poslední gambit uspěl , neboť jeho podpora u veřejnosti dosahuje minima
It is difficult to imagine them standing with Musharraf should civil conflict erupt . Lze si jen těžko představit , že by se postavily za Mušarafa , kdyby měl vypuknout občanský konflikt
In the event of sustained protests and potential violence , top military commanders may decide to send Musharraf home – a decision that would not be unprecedented in Pakistan ’ s chronically turbulent history . V případě přetrvávajících protestů a potenciálního násilí mohou nejvyšší vojenští velitelé rozhodnout , že hodí Mušarafa přes palubu – takové rozhodnutí by v chronicky rozbouřených dějinách Pákistánu rozhodně nebylo bezprecedentní
Instead , Bhutto had to pay with her life for courageously challenging extremists of all stripes – from Al - Qaeda and Taliban to the country ’ s religious political parties and military hardliners . Bhuttová tak musela zaplatit životem za to , že se kurážně postavila extremistům všech odstínů – od al - Káidy a Tálibánu po místní náboženské politické strany a armádní příznivce tvrdé linie
Information about Pakistan ’ s nuclear program and ISI operations in Afghanistan were out of her domain . Informace o pákistánském jaderném programu a operacích ISI v Afghánistánu byly mimo její pole působnosti
In reality , machinations by the intelligence agencies also played a part . Ve skutečnosti také sehrály svou úlohu machinace tajných služeb
Indeed , she even persuaded other important political leaders to participate in the planned January 8 election , which she viewed as an opportunity to challenge religious extremist forces in the public square . Přesvědčila dokonce další významné politické lídry , aby se voleb plánovaných na 8 . ledna , které považovala za příležitost ke zpochybnění nábožensky extremistických sil ve veřejné sféře , zúčastnili
Information about Pakistan ’ s nuclear program and ISI operations in Afghanistan were out of her domain . Informace o pákistánském jaderném programu a operacích ISI v Afghánistánu byly mimo její pole působnosti
In reality , machinations by the intelligence agencies also played a part . Ve skutečnosti také sehrály svou úlohu machinace tajných služeb
Indeed , she even persuaded other important political leaders to participate in the planned January 8 election , which she viewed as an opportunity to challenge religious extremist forces in the public square . Přesvědčila dokonce další významné politické lídry , aby se voleb plánovaných na 8 . ledna , které považovala za příležitost ke zpochybnění nábožensky extremistických sil ve veřejné sféře , zúčastnili
It is not surprising that the new , young leader of an Arab country should be tremendously concerned , during his first years in office , with establishing his legitimacy and stature . Je pochopitelné , že nový , mladý vůdce arabské země bude v prvních letech v úřadu usilovat o to , aby dokázal zemi i světu svou legitimitu a získal vážnost
It is therefore legitimate to wonder whether Syria ' s President can act with any real initiative toward the Arab - Israeli conflict . Má tak smysl ptát se , zda syrský prezident může skutečně něčím k řešení arabsko - izraelského konfliktu přispět
In its way , All 4 Syria has provided an indirect conduit for dialogue between government and opposition , which may not have taken place otherwise . Svým způsobem All 4 Syria zajišťuje nepřímý komunikační kanál dialogu mezi vládou a opozicí , k němuž by jinak nemuselo dojít
I have been involved with the launch of another initiative , the Tharwa Project ( www . tharwaproject . com ) , which I have long envisioned as one way for the Arab region to address its problems with religious and ethnic minorities . Já jsem se podílel na zahájení Projektu Tharwa ( www .tharwaproject . com ) , iniciativy , již jsem si už dlouho představoval jako jeden ze způsobů , jak v arabské oblasti řešit problémy náboženských a etnických menšin
It ' s probably still too early in the game for that . V této partii je na to zřejmě ještě příliš brzy
Is Dialogue with Iran and Syria Worth It ? Vyplatí se dialog s Íránem a Sýrií ?
Iraqi Shia have never accepted Iranian dictates , and many took part in Saddam ’ s war against Iran in the 1980 ’ s . Iráčtí šíité nikdy nepřijali íránská nařízení a mnozí se v 80 . letech účastnili Saddámovy války proti Íránu
Iran is in no better position than the US to convince them to resolve their differences . Írán nemá lepší předpoklady než USA k tomu , aby je přiměl k vyřešení svých nesrovnalostí
In the absence of government investment , local inhabitants ’ loyalty went to Iraqi Baathists who helped improve their lot . Vzhledem k absenci vládních investic si loajalitu místních obyvatel získali iráčtí baasisté , kteří jim pomohli ke zlepšení života
Indeed , even local security apparatuses have been unwilling to comply with dictates from Assad and his clique to seal the borders . Vždyť ani lokální bezpečnostní aparáty neprojevily ochotu vyhovět nařízením Asada a jeho kliky , aby utěsnily hranice
In these cirumstances , neither Syria nor Iran seems capable of delivering anything but mayhem in Iraq . Za těchto okolností nedokáže ani Sýrie , ani Írán zajistit v Iráku cokoli jiného než zmatek
Indeed , the two regimes are now joined at the hip . Vskutku , tyto dva režimy dnes nedají jeden bez druhého ani ránu
In fact , Iran has invested hundreds of millions of dollars in Syria , and annual bilateral trade tops a billion dollars . Ve skutečnosti Írán investoval v Sýrii miliony dolarů a roční dvoustranný obchod převyšuje miliardu dolarů
Irani ’ s growing influence over the Syrian security apparatus is well established , and Iran is funding an effort to create Syrian Shia militias to compensate for Assad ’ s sagging support in the army and in the minority Alawite community . Narůstající vliv Íránců nad syrským bezpečnostním aparátem je pevně prokázaný a Írán dále financuje úsilí o vytvoření syrských šíitských milic , jež by kompenzovaly Asadovu chabou podporu v armádě a v menšinové alawitské komunitě
Indeed , these views may not be far off the mark . Tyto názory skutečně nemusí být daleko od pravdy
Indeed , no sooner did our meeting finish , and with the world commemorating International Human Rights Day , the Syrian regime launched a massive campaign of arrests and intimidation directed against some of the country ’ s most prominent dissidents . Ba sotvaže naše schůzka skončila a zatímco si svět připomínal mezinárodní den lidských práv , syrský režim zahájil rozsáhlou zatýkací a zastrašovací kampaň namířenou proti některým z nejvýznačnějších disidentů v zemi
Indeed , Prime Minister Vojislav Kostunica , the apostle of Serbian nationalism , has been trying in every way to undermine Kosovo ’ s interim government . Premiér Vojislav Koštunica , tento apoštol srbského nacionalismu , se všemi způsoby snaží podkopat kosovskou prozatímní vládu
In public , all Contact Group members have tried to leave the question of Kosovo ’ s final status open , but informally the US and some of its allies have told the two parties that they will propose independence this year . Na veřejnosti se všichni členové kontaktní skupiny snaží ponechat otázku konečného statusu Kosova otevřenou , ale neoficiálně již USA a někteří další spojenci oznámili oběma stranám , že letos navrhnou nezávislost
In the interest of reducing the blow to Serbia , the Security Council must avoid granting independence in ways that are so contorted that the new state cannot effectively function . V zájmu zmírnění bolestných dopadů pro Srbsko se Rada bezpečnosti musí vystříhat přiznání nezávislosti způsobem , který by byl natolik pokřivený , že by nový stát nemohl efektivně fungovat
If the Security Council fails to reach a decision on final status , it will produce a GRAVE situation : Kosovo would declare independence unilaterally , and all nations would have to make up their mind whether or not to recognize the new state . Nedospěje - li Rada bezpečnosti k rozhodnutí o konečném statusu , nastane VÁŽNÁ situace : Kosovo by pak jednostranně vyhlásilo nezávislost a všechny země by se musely rozhodnout , zda nový stát uznají
If that happens , it is likely that the Serbs of North Kosovo would declare their own independence . Pokud se to stane , je pravděpodobné , že Srbové v severním Kosovu vyhlásí vlastní nezávislost
In fact , Serbia ’ s government is already trying to persuade the West to postpone a decision until mid - 2007 . Po pravdě řečeno se srbská vláda již nyní snaží přesvědčit Západ , aby své rozhodnutí odložil do poloviny roku 2007
If Serbia wants to join the West , it must not forsake that opportunity by trapping itself in its nationalist past . Chce - li se Srbsko připojit k Západu , nesmí tuto příležitost promrhat tím , že samo sebe uvězní v pasti nacionalistické minulosti
Instead of repeatedly making clear that Kosovo independence is an indispensable requirement for EU membership – so important to Serbia ’ s modernization and Balkan stability – EU leaders like Javier Solana laud Kostunica as a great democratic leader . Místo aby opakovaně dali najevo , že nezávislost Kosova je nezbytnou podmínkou členství v EU , tolik potřebného pro modernizaci Srbska a stabilitu Balkánu , lídři EU jako Javier Solana chválí Koštunicu jako velkého demokratického lídra
If Russia does veto the Ahtisaari plan , the EU ’ s united facade will likely fracture , with many European countries refusing either to join the US in recognizing an independent Kosovo without the UN ’ s blessing or to send a supervisory mission there . Bude - li Rusko Ahtisaariho plán vetovat , jednotná fasáda EU zřejmě popraská a mnoho evropských zemí odmítne buď se připojit k USA a uznat nezávislé Kosovo bez posvěcení OSN , nebo na místo vyslat dozorčí misi
Indeed , with the UN and the Western alliance in disarray , the region could fall victim to further Russian policy mischief . Ba pokud by vznikl spor mezi OSN a aliancí Západu , region by se mohl stát obětí další politické darebnosti Ruska
Indeed , the West has consistently misread Russia ’ s intentions on Kosovo . Západ si vskutku ruské záměry ve vztahu ke Kosovu setrvale chybně vykládal
It is unlikely that the Kremlin would attempt another military intervention in Kosovo ( their effort in 1999 to land troops at Pristina airport was a fiasco ) , but it has a range of options that must give the West pause . Není sice pravděpodobné , že by se Kreml pokusil o další vojenskou intervenci v Kosovu ( jeho snaha vysadit v roce 1999 vojáky na letišti v Prištině byla fiaskem ) , ale má celou škálu možností , které nutí Západ k zamyšlení
If Georgia takes military steps to prevent that , Russia ’ s military would likely react with force , creating a situation that could get out of control . Podnikne - li Gruzie vojenská opatření ve snaze tomu zabránit , ruská armáda by zřejmě odpověděla silou , čímž by vznikla situace , která by se mohla vymknout kontrole
It reached this zenith by surpassing cash - strapped Russia - long its only rival as a mass imprisonment society - after Russia released thousands of inmates so as to save money . Spojené státy předběhly svého dlouhodobého hlavního rivala v masovém uvězňování , finančně vyčerpané Rusko , které z ekonomických důvodů propustilo na tisíce vězňů
In some states , where a single felony conviction is enough to bar the offender from ever being able to vote again , over one quarter of African American males are disenfranchised . V některých státech je usvědčení z jediného trestného činu důvodem pro odnětí volebního práva a více než čtvrtina mužského černosského obyvatelstva je zde zbavena občanských práv
It is a tragedy that a great democracy should have so ugly and vast a prison system corroding both its reputation and its polity . Je tragické , že vyspělá demokratická země vytvořila natolik rozsáhlý a nesmyslný vězeňský systém narusující její pověst i její politické zřízení
In the first weeks after Arafat ’ s death , that seemed not to matter . V prvních týdnech po Arafatově smrti se zdálo , že to nevadí
Israel must freeze its settlement activity in the West Bank and stop constructing its barrier wall on Palestinian territories . Izrael musí zmrazit své osidlovací aktivity na Západním břehu a ukončit výstavbu blokádní zdi na palestinských územích
Israel must also free Palestinian prisoners , remove all checkpoints between Palestinian villages and town , and redeploy its forces to positions held prior to September 28 , 2000 , in accordance with phase I of the Road Map . Dále Izrael musí propustit palestinské vězně , odstranit všechny kontrolní stanoviště mezi palestinskými vesnicemi a městy a přesunout své ozbrojené síly na pozice , které kontroloval před 28 . zářím 2000 , v souladu s fází I cestovní mapy
It is therefore expected to perform strongly in the voting for the Legislative Council , particularly in the Gaza Strip . Předáci Fatahu se proto obávají , že půjdou - li do celostátních voleb za současného stavu neoblíbenosti a rozkolu , utrpí těžkou porážku
Israel ’ s unilateral withdrawal from all 21 Gaza settlements and four in the West Bank has created a new reality for Palestinians . Jednostranným stažením Izraele ze všech jednadvaceti osad v Gaze a čtyř na západním břehu Jordánu vznikla pro Palestince nová realita
In any case , there will be no “ division of areas ” until Israel withdraws completely and the ruins are cleared away . K žádnému „ dělení území “ každopádně nedojde do chvíle , kdy se Izrael zcela stáhne a budou odklizeny trosky
In addition , after the reoccupation of the West Bank ’ s cities in April 2002 , Israel arrested about 7000 Palestinians who are allegedly associated with Hamas , Fatah , and other Palestinian groups . Kromě toho Izrael po opětovném obsazení měst na západním břehu v dubnu 2000 zatkl asi 7 000 Palestinců , kteří jsou údajně napojeni na Hamás , Fatah a další palestinské skupiny
It has agreed to participate , for the first time , in the election of the Palestinian Legislative Council , which is due in January 2006 , and it is expected to win a large number of seats . Vůbec poprvé souhlasil s účastí ve volbách do palestinské Legislativní rady , které se mají konat v lednu 2006 , a očekává se , že v nich získá velký počet křesel
Instead , they will have to focus on rebuilding and reenergizing Fatah . Místo toho se však budou muset zaměřit na přebudování a oživení Fatahu
If Fatah refuses to join a coalition , Hamas may opt for a government of independents and technocrats . Jestliže Fatah odmítne vstup do koalice , Hamas může zvolit vládu nezávislých a technokratů
It is unlikely that Hamas will form a government composed of hardliners . Není pravděpodobné , že by Hamas vytvořil vládu složenou ze zastánců tvrdé linie
In opposition , Hamas adamantly refused to collect illegal weapons . V opozici Hamas neústupně odmítal zabavování ilegálních zbraní
Initial international reaction to the Hamas victory has been severe . Prvotní mezinárodní reakce na vítězství Hamasu byla tvrdá
Interestingly , however , Hamas ’ s election platform combined different approaches to the issue of a Palestinian state . Je však zajímavé , že volební platforma Hamasu směšovala různé přístupy k otázce palestinského státu
Immediately after the election , a senior Hamas official , Mahmoud al - Zahar , said that Hamas would maintain the cease - fire with Israel begun last February , if Israel did the same . Ihned po volbách přední činitel Hamasu Mahmúd al - Zahar řekl , že strana dodrží příměří s Izraelem , jež trvá už od loňského února , pokud Izrael učiní totéž
In any case , despite the election results , and even without Fatah in government , Abbas remains in charge of negotiations with Israel . Buď jak buď , navzdory volebním výsledkům je i bez Fatahu ve vládě vedením jednání s Izraelem pověřen Abbás
In recent weeks , the two sides have clashed frequently across the Gaza strip , heightening tensions further . V posledních týdnech docházelo po celém pásmu Gazy k násilným střetům mezi oběma stranami , což dále zesilovalo napětí
Intelligence reports suggest that Hamas is smuggling weapons and explosives from the Sinai into the Gaza Strip at an accelerated pace . Zprávy tajných služeb naznačují , že Hamas zvýšeným tempem pašuje zbraně a výbušniny ze Sinaje do pásma Gazy
Israel is considering Abbas ’ s request to transfer arms and ammunitions from Egypt and Jordan in hopes of bolstering his loyalist forces . Izrael zvažuje Abbásovu žádost o převoz zbraní a munice z Egypta a Jordánska v naději na zpevnění jeho loajálních sil
Indeed , the seizure of Shalit deepened the rift between Hamas and Fatah , which believes that the abduction was staged in order to sabotage discussions about a national unity government . Ba odvlečení Šalita rozpor mezi Hamasem a Fatahem prohloubilo ; Fatah je přesvědčený , že únos byl uskutečněn s cílem sabotovat diskuse o vládě národní jednoty
Israel , meanwhile , is worried that Hamas has strengthened its military grip on Gaza , in terms of both fortifications and networks capable of launching Qassam rockets into neighboring Israeli towns . Izrael se zase obává , že Hamas upevnil svou vojenskou moc nad Gazou , a to jak ve smyslu opevnění , tak systémů schopných odpalovat rakety Kásám na blízká izraelská města
Israel might not wait for Abbas and his forces , but rather launch a full - scale intervention to weaken Hamas . Izrael možná nebude čekat na Abbáse a jeho síly , ale raději zahájí totální intervenci , aby Hamas oslabil
Ironically , the most likely way to avoid large - scale confrontation between Fatah and Hamas is through an Israeli incursion into Gaza . Je ironické , že nejpravděpodobnější cesta , jak se vyhnout rozsáhlé konfrontaci mezi Fatahem a Hamasem , vede přes izraelský vpád do Gazy
It also tremendously complicates peace negotiations , which both the Palestinians and the “ Quartet ” ( the United States , the European Union , the United Nations , and Russia ) had premised on maintaining the Gaza Strip and the West Bank as a single territorial unit . Zároveň strašlivě komplikuje mírová vyjednávání , která „ blízkovýchodní kvartet “ ( Spojené státy , Evropská unie , Organizace spojených národů a Rusko ) podmínil udržením pásma Gazy a západního břehu Jordánu jakožto jediné územní jednotky
Ironically , these territories were reunited by Israel ’ s victory in the 1967 war , after 19 years of separation . Tato území po 19 letech odloučení paradoxně znovu sjednotilo vítězství Izraele ve válce v roce 1967
If Fatah is to become a viable partner for peace and regain its grassroots support , it must reform itself and end the widespread corruption that has undermined its reputation . Má - li se stát Fatáh životaschopným partnerem pro mír a získat zpět podporu širokých vrstev , musí se reformovat a učinit přítrž rozsáhlé korupci , která podkopala jeho pověst
Israel can help Abbas by releasing senior Fatah leader Marwan Barghouti , who is currently serving five life sentences in an Israeli prison . Izrael může Abbásovi pomoci tím , že propustí vysokého představitele Fatáhu Marwana Barghútího , který si v současné době odpykává pětinásobný doživotní trest v izraelském vězení
Israel is divided on how to deal with Hamas , which will also complicate the start of peace talks . Izrael je rozpolcen v otázce , jak má k Hamásu přistupovat , což také zkomplikuje začátek mírových rozhovorů
If Hamas can establish order inside Gaza , prevent violence against Israel , and stop missile attacks against Israeli towns and villages , it might avoid Israeli military intervention . Dokáže - li Hamás nastolit pořádek v Gaze , zabránit násilí vůči Izraeli a zastavit raketové útoky proti izraelským městům a vesnicím , mohl by se vyhnout izraelské vojenské intervenci
If the Hamas - Fatah split brings about another territorial partition , Palestinians ’ national aspirations will suffer their gravest setback in the last half - century . Způsobí - li rozkol mezi Hamásem a Fatáhem další územní dělení , pak národní aspirace Palestinců utrpí nejtěžší porážku za posledních padesát let
It is possible for a child born just ten years from now to live in a world where AIDS , tuberculosis and malaria are on the wane . Je možné , že dítě , které se narodí ode dneška za pouhých deset let , bude žít ve světě , kde budou AIDS , tuberkulóza a malárie na ústupu
Investments in effective prevention , treatment and research in 2005 and 2006 will save millions of lives , lessen the socio - economic impact of the diseases in poorer countries , and remove the need for increased spending on these chronic crises in the future . Investice do účinné prevence , léčby a výzkumu v letech 2005 a 2006 zachrání miliony životů , zmenší společensko - ekonomický dopad těchto chorob v chudších zemích a odstraní potřebu zvýšených výdajů na tyto chronické krize v budoucnu
If the Fund is to live up to its potential it will need $ 2. 3 billion to continue its work effectively in 2005 . Má - li fond využít svůj potenciál , bude potřebovat 2,3 miliardy dolarů , aby mohl v roce 2005 efektivně pokračovat v činnosti
Irma Adelman Irma Adelman
In the wake of this , development policies changed . Pak doslo ke změně rozvojové politiky
International assistance was recast : development loans became ` ` structural adjustment loans , ' ' intended to help heavily indebted developing countries avoid default and made conditional upon countries undertaking reforms favored by the Washington Consensus . Mezinárodní pomoc také doznala změn : z rozvojových půjček se staly ,, půjčky pro strukturální úpravy ` ` , jejichž cílem bylo hluboce zadluženým rozvojovým zemím pomoci vyhnout se platební neschopnosti a dostat je pod vliv zemí uskutečňujících reformy podporované Washingtonským konsensem
In Africa , per capita GNP dropped at an average rate of . 7 % annually between 1970 and 1995 . V letech 1975 až 1995 v Africe klesal HDP na jednoho obyvatele průměrně o 0, 7 procent ročně
In the long run , something beyond a military response is needed . Z dlouhodobého hlediska je ale zapotřebí cosi více než ozbrojená akce
Indeed , 1999 , the year before the current Palestinian Intifada erupted , was a good year economically for the West Bank and Gaza . Rok 1999 - tedy rok předtím , než vypukla současná palestinská intifáda - byl pro Západní Břeh a Gazu z ekonomického pohledu dobrý rok
Irma Adelman , a leading development economist , is Professor of Economics , Graduate School , University of California at Berkeley . Irma Adelmanová je přední odbornicí na hospodářský rozvoj a profesorkou ekonomie na University of California v Berkeley
In a bellicose world , a credible voice in the international arena requires a creditable military capability and high - tech military technology . Ve válčícím světě musí mít důvěryhodný hlas na mezinárodní aréně obdivuhodné vojenské schopnosti a rozvinutou vojenskou techniku a technologii
In both , Europe is lacking . Evropě schází oboje
Instead , today America alone spends more than most of its NATO allies combined , and defense spending in the US is likely to increase even more in the years to come . Místo toho ale dnes Amerika vynakládá na obranu více než všichni její spojenci v NATO dohromady , přičemž do budoucna její výdaje do obrany podle všeho ještě vzrostou
It does not need to waste scarce money on diplomacy of dubious value - - not when the country lacks an agency dedicated to helping Argentine businessmen sell their goods abroad . Nepotřebuje mrhat penězi , jichž se jí příliš nedostává , na diplomacii pochybné hodnoty - obzvlášť , když země nemá agenturu , která by pomáhala argentinským podnikatelům prodávat zboží v zahraničí
Indeed , the sum Argentina spends on its diplomats is what tiny Ireland spends on its Export Promotion Agency , an institution Argentina never bothered to create . Částka , již Argentina vydává za své diplomaty , se rovná tomu , co maličké Irsko utratí za svou Agenturu na podporu exportu , instituci , kterou se Argentina nikdy nenamáhala vytvořit
Instead of talking to fellow diplomats , Argentina ' s ambassador to the US should talk to US supermarkets , convincing their managers to buy Argentine goods and arranging for them to meet with small businessmen from his country . Místo hovorů se svými kolegy by argentinský velvyslanec měl zajít do amerických supermarketů a přesvědčovat jejich manažery , aby nakupovali argentinské zboží , a domlouvat jim schůzky s drobnými obchodníky ze své země
In fact , Argentina is amazingly closed for an economy its size . Ve skutečnosti je na ekonomiku své velikosti Argentina až překvapivě uzavřená
In short , Argentina ' s economy must open up or risk shutting down . Stručně řečeno , argentinské hospodářství se musí otevřít , nebo riskovat kolaps
In the old model returns come quicker , but the long - term implications are gloomy , because the economy would remain saddled with the same problems it has confronted for decades . Starý model přináší zisky rychleji , ale dlouhodobé vyhlídky jsou chmurné , protože hospodářství zůstává zatíženo problémy , jimž čelilo už před desetiletími
If you are a closed and inward - looking country , you are bound to need lots of psychologists . V uzavřené a dovnitř zahleděné zemi je potřeba mnoha psychologů
In short , regulation tends to distort incentives , stimulating what economists call rent - seeking behavior : the taxi driver and the license official collect unearned premiums ( rents ) solely because they can exploit their position as insiders , not because they are more productive . Stručně řečeno , regulace má tendenci zkreslovat pobídky a podporuje to , čemu ekonomové říkají chování zaměřené na vyhledávání rent : řidič taxi i úředník vydávající licence získávají nezasloužené odměny ( renty ) jenom proto , že mohou zneužít své zasvěcenecké pozice , a nikoliv proto , že by byli produktivnější
In a competitive industry , where there are no excess rents , there is little to bargain about . V branži , kde pod tlakem konkurence neexistují nadměrné renty , není příliš o čem jednat
In some cases , however , regulation works in the opposite direction : it keeps the price of public services artificially low , rather than too high . V některých případech ovšem regulace funguje obráceně : uměle udržuje ceny veřejných služeb nízko , nikoliv příliš vysoko
In reality , Europe ' s system typically produces less research , worse students ( especially at the doctoral level ) , and is probably less egalitarian than the US system . Ve skutečnosti evropský systém produkuje méně výzkumu , horší studenty ( zejména na doktorské úrovni ) a je zřejmě méně egalitářský než systém zaoceánský
In addition to favoring Europe ' s haves , this system makes it virtually impossible for self - financed private universities to survive . Vedle upřednostňování těch , kdo jsou , , za vodou , tento systém fakticky nedovoluje přežít samofinancovaným soukromým univerzitám
In fact , this is probably the true motivation of Europe ' s free public university system : to maintain the state ' s monopoly on higher education . A právě to je zřejmě skutečná motivace evropského bezplatného systému veřejných vysokých škol : udržet státní monopol na vyšší vzdělávání
Indeed , recent research comparing education in the US and Italy finds that family income is more important in determining a student ' s success ( measured in terms of his salary ) in egalitarian Italy than it is in elitist America . Nedávný výzkum , který porovnával vzdělávání v USA a v Itálii , zjistil , že rodinné příjmy jsou při určování studentova úspěchu ( poměřovaného podle jeho platu ) důležitější v ,, egalitářské Itálii než v ,, elitářských Spojených státech
In reality , however , these judges make it easier for insiders to appoint their friends , rather than for the quality of research and teaching to determine who is hired . Ve skutečnosti ovšem takoví posuzovatelé usnadňují těm , kdo mají přístup k důvěrným informacím , aby zvolili své přátele , a brání tomu , aby o tom , kdo bude přijat , rozhodla úroveň výzkumu a učitelských dovedností
If the only factor that increases a professor ' s salary is the passage of time , why make the extra effort to excel ? Jestliže jediným , co zvyšuje profesorův plat , je plynutí času , proč vyvíjet zvláštní snahu , abych vynikl ?
In Europe , promising young researchers struggle and have to supplement teaching and research with outside jobs , while established professors earn good salaries . V Evropě se nadějní mladí badatelé musejí namáhavě prodírat a vedle učení a výzkumu ještě přijímat vedlejší zaměstnání , zatímco etablovaní profesoři mají hezké platy
In turn , the high tax rates needed to support the old discourage the young from working , creating a vicious cycle : ever increasing tax rates on a disappearing labor force , lower growth rates , and fewer resources available to support those that retire at 60 and live into their 90 ' s . To následně vede k tomu , že vyšší daně potřebné na zajištění starších občanů berou mladším chuť pracovat a vytváří se bludný kruh : stále se zvyšuje zdanění mizející pracovní síly , snižuje se míra růstu a je stále méně zdrojů na zajištění těch , kdo odcházejí do důchodu v šedesáti a žijí ještě po devadesátce
Indeed , female participation in the workforce is higher in the US than in the European Union ( 70 % versus 60 % ) . Je skutečností , že procento pracujících žen je v USA vyšší než v Evropské unii ( 70 % oproti 60 % )
It is the young who spend . Utrácejí mladí
It is easier for a young couple to borrow and buy a house in the US than in Europe . Pro mladý pár je mnohem snazší si v USA půjčit peníze a koupit dům
In 2002 , productivity grew by 4.8 % - an extraordinary result , because productivity normally falls during economic slowdowns . V roce 2002 se produktivita zvýšila o 4,8 % - to je pozoruhodný výsledek , protože produktivita obvykle během období ekonomického oslabování klesá
In the early 20 th century , it took over twenty years for the electrical engine to transform the textile industry . Na počátku 20 . století trvalo déle než dvacet let , než elektrické stroje proměnily textilní průmysl
Indeed , at one European newspaper , articles that arrived via e - mail were re - typed by typographers : the technology for transferring them electronically was available , but not the work rules to allow the paper to apply it . Je skutečností , že v jistých evropských novinách přepisovali typografové články , které byly doručeny e - mailem : technologie pro jejich elektronický přenos byla dostupná , ovšem nikoliv podnikové předpisy , které by novinám povolovaly ji využít
If Europe wants to work less , it must be extraordinarily productive when it does work if it is to keep up with the hard - working Americans . Chce - li Evropa méně pracovat , musí být při práci nadmíru produktivní , pokud má držet krok s pilnými Američany
In fact , even the American poor do not mind inequality , which they see as a social ladder that they can climb . Dokonce ani americké chudině nevadí nerovnost , již chápou jako sociální žebřík , po kterém mohou stoupat
In the US , government consumes about 30 % of GDP . V USA vláda spotřebuje asi 30 % HDP
If Europe wants to play a more active role in international affairs it must become a military power : the US spends about 4 % of its GDP more than Europe for military purposes . Chce - li Evropa hrát aktivnější roli v mezinárodních věcech , musí se stát vojenskou velmocí : USA vydají na vojenské účely asi o 4 % HDP více než Evropa
If the poor remain poor , Americans conclude , it must be because they are lazy . Nedokáží - li se chudí zbavit své bídy , soudí Američané , musí to být tím , že jsou líní
In other words , the ideological differences across the Atlantic are much larger than actual differences in social mobility and the supposed laziness of the poor . Řečeno jinak , transatlantické ideologické odlišnosti jsou mnohem větší než skutečné rozdíly v pružnosti společnosti a domnělé lenosti chudých
In many European countries , political institutions were shaped in revolutionary periods in which socialist parties and ideas enjoyed mass support . V mnoha evropských zemích vykrystalizovaly politické instituce v revolučních dobách , kdy se socialistické strany a myšlenky těšily masové podpoře
In America , the Marxist cultural influence was very limited . V Americe byl kulturní vliv marxismu jen omezený
Indeed , outside of universities , it scarcely ruffled American life . Za branami univerzit americký život sotva rozčeřil
Instead , the culture ( or myth ) of the self - made man provides the ideological tool for America ' s social conservatives to justify limited government intervention . Místo něho jako ideologický nástroj , který američtí sociální konzervativci využívají k ospravedlnění skromnosti vládních intervencí , slouží kultura ( či mýtus ) člověka , jenž se vypracoval ,, od píky .
Indeed , even controlling for income , whites are much less receptive to redistributive policies than non - white Americans , precisely because they perceive them as favoring racial minorities . Je skutečností , že běloši ve všech příjmových skupinách mají mnohem méně pochopení pro politiky přerozdělování než nebělošští Američané právě proto , že je vnímají jako nadržování rasovým minoritám
In more homogeneous European countries , the differences between rich and poor are much less obvious : in Sweden , rich and poor are all white , often tall and blond . V homogennějších evropských zemích jsou rozdíly mezi majetnými a nemajetnými mnohem méně zřetelné : ve Svédsku jsou bohatí i chudí bílí , většinou vysocí a světlovlasí
It remains to be seen whether these attitudes will persist in their current form , and whether the transatlantic divide widens or narrows . Uvidíme , zda tyto postoje budou přetrvávat ve své dnešní podobě a zda se transatlantická propast bude rozšiřovat nebo zužovat
It is important to clarify a few fundamental points regarding the Euro / dollar exchange rate , because this is an issue on which confusion - - often generated strategically - - pervades public debate . Je třeba ujasnit si několik základních faktů vztahujících se k měnovému kurzu mezi eurem a dolarem , protože jde o záležitost , kde veřejnou debatu prostupuje zmatek , často strategicky vytvářený
If an exporting firm is only profitable when the Euro falls to $ 0 .80 or $ 0 .90 , it better start increasing productivity fast if it is to survive with the Euro back up at $ 1.17 . Pokud je exportní společnost výdělečná jen tehdy , když euro spadne na 0,80 až 0, 90 USD , pak by měla raději rychle zvýšit svou produktivitu , chce - li přežít i při hodnotě eura na 1,17 USD
It was innovation , and high productivity , not a weak currency , that enabled German and Japanese goods to conquer the world . Německému a japonskému zboží umožnily dobýt svět inovace a vysoká produktivita , nikoliv slabá měna
In the 1960 ' s , he was the first to see that Milan , then a traditional Italian city where people walked to work , would become a modern metropolis , surrounded by American - style suburbs . Byl v 60 . letech první , kdo si uvědomil , že se Milán , tehdy tradiční italské město , kde se do práce chodilo pěšky , stane moderním velkoměstem obklopeným americky vyhlížejícími předměstími
Indeed , the jump from business into politics was probably not Berlusconi ' s own preference . Přesedlání z obchodu do politiky skutečně asi nebylo Berlusconiho vytouženou volbou
In 2001 his determination was rewarded with a clear victory and , more importantly , a seemingly clear mandate for change . Roku 2001 byl odměněn jasným vítězstvím a především zdánlivě jasným mandátem ke změnám
In 1994 , during his first government , he understood early on that Italy needed to overhaul its pension system , and introduced bold legislation . Roku 1994 ve své první vládě brzy pochopil , že Itálie potřebuje zásadní změnu důchodového systému , a zavedl smělou legislativu
Italians seem smarter , as the result of the June administrative elections clearly have shown . Zdá se , že Italové jsou prozíravější , jak prokázaly výsledky červnových voleb do samospráv
In the US , retirees tend to vote more than the young . V USA pak penzisté zaznamenávají vyssí volební účast než mladí lidé
Indeed , their power in America was perhaps best symbolized by the fact that a relatively few elderly men and women in Florida decided the last Presidential election ! Jejich moc ve Spojených státech snad nejlépe vystihuje skutečnost , že poměrně malý počet starých mužů a žen na Floridě rozhodl poslední prezidentské volby !
In a recent article , Vincenzo Galasso and Paola Profeta from Bocconi university in Milan show that , in Italy , this nexus is now the major obstacle to pension reform . Vincenzo Galasso a Paola Profetaová z Bocconiho univerzity v Miláně ve svém nedávném článku dokládají , že tento zádrhel představuje v současnosti největsí překážku penzijní reformy
It is encouraging that the French government eventually prevailed , and interesting how this happened . Je povzbudivé , že francouzská vláda nakonec dosáhla svého , a bez zajímavosti není ani způsob , jakým k tomu doslo
In the meantime , one can only suggest to our grandparents that they compensate their grandchildren by leaving them generous private bequests along with high tax burdens . Prozatím nám nezbývá než navrhnout prarodičům , aby své vnuky odskodnili za budoucí vysoké daňové zatížení tím , že jim zanechají stědré soukromé dědictví
It took the exchange rate crisis of 1992 , for instance , to make Italy ' s leaders realize that something had to be done about the country ' s public finance mess . Bylo například zapotřebí krize měnového kurzu z roku 1992 , aby si italstí předáci uvědomili , že s nepořádkem ve veřejných financích země se musí něco udělat
In a sense such pusillanimous reforms are the outcome of Europe having become a more ` ` normal ' ' place . V jistém smyslu jsou tyto ustrasené reformy plodem toho , že se Evropa stala ,, obyčejnějsím ` ` prostorem
In a sense , such a process is already at work . V jistém smyslu už se takový proces rozběhl
Italy ended 70 years of active involvement by the state in industry thanks to the determination of the EU competition commissioners , Karel van Miert and his successor , Mario Monti . Itálie po sedmdesáti letech ukončila aktivní zásahy státu do průmyslu díky odhodlání komisařů EU pro hospodářskou soutěž Karla van Mierta a jeho nástupce Maria Montiho
In the old Europe , with fragmented financial markets , Chancellor Gerhard Schroeder ' s request that Mannesmann remain a German company in the face of a ( successful ) takeover bid by Vodaphone was tantamount to his following an order by the company ' s mostly German shareholders . Když ve staré Evropě s roztřístěnými finančními trhy kancléř Gerhard Schröder vyslovil v reakci na ( úspěsnou ) nabídku společnosti Vodaphone na převzetí Mannesmannu žádost , aby firma zůstala německou , bylo to , jako by uposlechl rozkazu jejích převážně německých akcionářů
In Italy the share of bank lending as a percent of the total funds raised by big Italian companies fell from 75 % to 50 % - - the difference being made up mostly by emissions of corporate bonds . V Itálii se procentní podíl bankovního úvěrování vzhledem k úhrnu prostředků získaných velkými italskými společnostmi snížil ze 75 % na 50 % - tento rozdíl tvoří převážně emise firemních obligací
In the 1990 ' s , the US devoted 2 .8 % of GDP annually on R & D , compared with 2.3 % in Germany , 2 % in the UK , and 1.9 % in France . V devadesátých letech věnovaly USA na výzkum a vývoj 2,8 % ročního HDP , oproti 2,3 % v Německu , 2 % ve Velké Británii a 1,9 % ve Francii
It would only increase the power , prestige , and resources of entrenched lobbies of established university professors who often prevent entry and competition . Pouze se tím zvýší moc , prestiž a prostředky zavedených lobby v podobě etablovaných univerzitních profesorů , kteří se často brání novým podnětům a konkurenci
It helps focusing research , it provides deadlines , screens the output , and allows patents to be valued at market prices . Pomáhá zaměřovat výzkum , stanovuje lhůty , prosévá výsledky a umožňuje ohodnocení patentů podle tržních cen
In 1999 , US spending on defense - related R & D was 0 .45 % of GDP ; the UK and France were next , but with just half as much , 0.26 % and 0 .22 % , respectively . V roce 1999 dosahovaly americké výdaje na výzkum a vývoj související s obranou 0,45 % HDP ; jako druhé v pořadí se umístily Velká Británie a Francie s pouhou polovinou této sumy - konkrétně s 0,26 %, respektive 0,22 %
It would be more credible when it demands to be heard at international bargaining tables , particularly vis - à - vis the US , and it would stimulate scientific research . Jednak by vypadala hodnověrněji , až bude chtít být slyšet u mezinárodních jednacích stolů , zejména tváří v tvář USA , a jednak by stimulovala vědecký výzkum
In short : short - run pain for long - run gain . Stručně řečeno : kdo dnes šetří , má zítra za tři
It is important that the European Commission not allow France to carve out special rules for itself in competition policy , as it appears to be doing with its budget deficits . Je důležité , aby Evropská komise neumožnila Francii ušít si v otázce hospodářské soutěže na míru zvláštní pravidla , jak se již zjevně děje v otázce rozpočtových deficitů
If the Commission fails to act , the EU will look even more like a playground for French public servants . Pokud komise nebude jednat , začne EU ještě více připomínat hřiště pro francouzské státní úředníky
Instead , it is the greater flexibility of services that has produced the resumption of employment growth in the US . Právě naopak , k obnově růstu zaměstnanosti v USA dochází díky větší flexibilitě služeb
In the service sector , by contrast , deregulation has been much more limited , probably because services are much less exposed to international competition , which means that old hidebound rules are easier to preserve . V oblasti služeb ale byla deregulace mnohem skromnější - zřejmě proto , že služby jsou mnohem méně vydány na pospas mezinárodní konkurenci , a je tedy snazší stará úzkoprsá pravidla zachovat
In other words , a good indicator of the state of the US economy is how many people take care of you at a supermarket cashier . Řečeno jinak , dobrým ukazatelem stavu hospodářství USA je to , kolik lidí se o vás stará u poklady supermarketu
In many European countries , you should instead look at the quality of the stereo in your taxi . V mnoha evropských zemích byste ale měli hledět spíš na kvalitu autorádia v taxíku
In the roaring 1990 ' s , it was almost impossible to find qualified restaurant staff to fill vacant jobs . V průběhu čilých 90 . let téměř nebylo možné sehnat kvalifikované zaměstnance , kteří by v pohostinství zaplnili volná pracovní místa
In Europe , you simply certainly can ' t see these differences : waiters , busboys , and cooks all have job security . V Evropě takové rozdíly zcela určitě nezaznamenáte : číšníci , sběrači nádobí i kuchaři mají jistotu zaměstnání
In the US , such sentiments are much less ingrained in the culture . V USA je takové smýšlení v kultuře mnohem méně zakořeněné
Indeed , as a matter of principle , it is not clear why monetary policy and fiscal policy should be treated so differently , with one completely delegated to a bureaucratic agency and the other completely discretionary and in the hand of politicians . Principiálně opravdu není jasné , proč by se k měnové a k fiskální politice mělo přistupovat tak odlišně , totiž jednu plně svěřit úřednímu orgánu a druhou zcela přenechat volnému uvážení politiků , kteří ji tak mají ve svých rukou
It is not necessary to please 100 % of the voters , only enough to win . Není potřeba zavděčit se celému spektru voličů , vždyť na vítězství stačí určitá část
Independent fiscal authorities - or fiscal rules such as the Stability Pact - stand in the way of this political use of fiscal policy , which is costly . Nezávislé fiskální úřady nebo pravidla jako Pakt stability stojí v cestě tomuto politickému zužitkování fiskální politiky , což vyjde draho
Independent central banks can occasionally be a pain for politicians , but at least they can be used as scapegoats when necessary - a role whose political benefits outweigh the costs of losing control over a useful tool . Nezávislé centrální banky mohou být občas politikům trnem v oku , ale v případě nutnosti je alespoň lze použít jako obětní beránky , což je úloha , jejíž přínosy převažují nad cenou za ztrátu kontroly nad jedním užitečným nástrojem
It is now abundantly clear that national governments ( especially those of large countries ) will never accept substantial limitations on their fiscal discretion . Dnes je více než jasné , že národní vlády ( zvlášť ve velkých zemích ) se nikdy nepodřídí podstatnějším omezením své fiskální volnosti
Italian prosecutors seem zealous to make those who looted Parmalat pay a similar price . Zdá se , že se italští žalobci horlivě snaží , aby lidé , kteří vyplenili firmu Parmalat , zaplatili obdobnou cenu
In many developing countries , weak regulators and a widespread perception of corruption often stand in the way of pro - market reforms ; the left ( populist or otherwise ) can credibly argue that capitalism is corrupt and so must be taken under the wing of the government . V mnoha rozvojových zemích stojí protržním reformám v cestě slabé regulační orgány a rozšířené vnímání korupce ; levice ( populistická i jiná ) tak může hodnověrně argumentovat , že kapitalismus je ,, zkorumpovaný a musí se přesunout pod křídla vlády
If capitalists are corrupt , how can you convince a poor peasant to believe in the market economy ? He will vote for populist policies . Jsou - li kapitalisté zkorumpovaní , jak můžete přesvědčit chudého rolníka , aby uvěřil v tržní hospodářství ?
It is surprising that while the Italian government is busy redesigning the regulatory and supervisory structure of the country ' s financial institutions and financial markets , nothing is being said about independent directors and accounting firms . Je překvapivé , že zatímco má italská vláda plné ruce práce s reorganizací regulační a dozorčí struktury finančních institucí a finančních trhů v zemi , o nezávislých členech správních rad a účetních firmách se nikde nemluví
In an interview last summer , he depicted a world in which people would fly free and airlines would charge airports in exchange for the millions of passengers they deliver to their shops . V rozhovoru z loňského léta nastínil svět , v němž lidé budou létat zdarma a aerolinie budou účtovat letištím za miliony pasažérů dopravených k jejich obchodům
Indeed , the situation is even more absurd when G 7 finance ministers meet : the central bank governors of France , Germany , and Italy still attend these meetings , even though their banks have been reduced to local branches of the European Central Bank , while the president of the ECB - these countries ' real monetary authority - is a mere invited guest . Situace je ještě absurdnější , když se sejdou ministři financí zemí G 7 : těchto schůzek se stále účastní také guvernéři centrálních bank Francie , Německa a Itálie , přestože se jejich banky staly pouhými místními pobočkami Evropské centrální banky , zatímco prezident ECB - skutečné měnové autority těchto zemí - je pouhým „ přizvaným hostem
It is thus not surprising that some Europeans - particularly the French - are so reluctant to reform the international organizations , even in terms of cutting waste and inefficiency at the UN . Není tedy překvapením , že někteří Evropané - zejména Francouzi - tolik odmítají reformu mezinárodních institucí , a to i ve smyslu snížení plýtvavosti a neefektivity v OSN
Indeed , it is already creating tensions . Už nyní vytváří napětí
In our recent book Fighting Poverty in the US and Europe : A World of Difference Ve své poslední knize Boj s chudobou v USA a v Evropě : Svět odlišnosti
It seems easier for white middle class Americans to consider the poor less worthy of government support if they think of them as different . Zdá se , že bílým Američanům ze středních vrstev připadá snazší pokládat chudé za méně oprávněné pobírat vládní podporu , pokud je vnímají jako odlišné
In Europe , however , socialist and communist parties imposed electoral systems based on proportional representation precisely because they open the door to representatives of minorities ( the communists and socialists themselves ) . V Evropě však socialistické a komunistické strany zavedly volební systémy založené na poměrném zastoupení právě proto , že otevírají dveře zástupcům menšin ( včetně samotných komunistů a socialistů )
It is lacking in the racially mixed Southeast and Southwest . Na rasově smíšeném jihovýchodě a jihozápadě se sociální péče nedostává
It will not be long before even Europe ' s more respectable conservative parties reach for rhetoric about foreigners coming here to feast off of our taxes . Nepotrvá dlouho a dokonce i ctihodnější evropské konzervativní strany sáhnou po rétorice o „ cizincích , kteří se sem přišli hostit z našich daní
I hope that the third one will win out , because it would mean relatively open borders , no discrimination , and less government intervention . Doufám , že nakonec zvítězí ta třetí , protože by to znamenalo relativně otevřené hranice , vyloučení diskriminace a snížení vládních zásahů
Indeed , this is precisely what happened with the Russians : the most qualified have already gone to the US . Přesně toto se už skutečně stalo Rusům : nejkvalifikovanější z nich odešli do USA
Indeed , until the mid - 1970 ' s , the number of hours worked on either side of the Atlantic was roughly the same . Až do poloviny 70 . let byl počet odpracovaných hodin na obou březích Atlantiku zhruba stejný
If Western Europe needs an explanation as to why its rate of economic growth is lagging behind the US , it need look no further . Pokud Západní Evropa potřebuje vysvětlení toho , proč míra jejího hospodářského růstu pokulhává za USA , dál hledat nemusí
Income taxes certainly must affect willingness to work . Daně z příjmu nesporně ochotu pracovat ovlivňují
It was and remains much more profitable to retire earlier in Europe than in the US . Bylo a stále je mnohem výnosnější odejít do předčasné penze v Evropě než v USA
In the 1980 ' s and 1990 ' s , many European labor unions , in response to rising unemployment , adopted the policy of work less , work all . V 80 . a 90 . letech mnohé evropské odborové svazy reagovali na zvyšující se nezaměstnanost přijetím politiky „ pracujme méně , pracujme všichni
In other words , they obtained shorter hours ( i . e . , more vacations ) in order to keep employment up . Řečeno jinak , získali kratší pracovní týden ( tj . víc volna ) , aby se udržela zaměstnanost
In 1999 , for instance , European scientists published almost as many articles per head as their American - based colleagues . Za rok 1999 vydali evropští vědci v přepočtu na jednoho člověka téměř stejný počet odborných statí jako jejich američtí kolegové
It would be a mistake , however , to interpret these experiments with a free press as signs that democracy in China is near . Bylo by ovšem chybou vykládat si tyto experimenty se svobodným tiskem jako příznak , že se v Číně blíží demokracie
Indeed , China ' s income distribution today looks more like that of Brazil than that of Sweden . Distribuce příjmů v Číně tak dnes připomíná spíše Brazílii než Švédsko
India ' s economy is growing almost as fast as China ' s , with a similar increase in inequality and , to some extent , corruption . Indická ekonomika roste téměř stejně rychle jako čínská a v zemi obdobně vzrůstá nerovnost a do jisté míry i korupce
It is hard to tell whether this is good or bad . Lze jen těžko posoudit , zda je to dobře , nebo špatně
It is probably bad in the short run , but who knows about the longer term ? Z krátkodobého hlediska je to zřejmě špatně , ale kdo ví , jak to bude v dlouhodobějším výhledu ?
It is no secret that he irritated France and Germany . Není žádným tajemstvím , že tento komisař byl trnem v oku Francii a Německu
It also decrees that a majority of more than 80 % of shareholder votes is required for important decisions in the company . Zákon rovněž stanovuje , že pro důležitá rozhodnutí ve společnosti je zapotřebí 80 % hlasů akcionářů
Is the European Union imploding ? Hroutí se Evropská unie ?
In both cases , however , after initial progress , countries have shown clear signs of political fatigue : in the euro area , the Stability Pact has imploded ; throughout Eastern Europe , budget deficits have started to rise . V obou případech však země po počátečních pokrocích projevily jasné známky politické „ únavy : v eurozóně se zhroutil Pakt stability ; napříč střední a východní Evropou začaly růst rozpočtové deficity
In the Czech Republic last year , the budget deficit jumped to 13 % of GDP , a threefold increase since 1999 . V České republice se loni rozpočtový deficit vyhoupl na 13 % HDP , což představuje trojnásobný nárůst od roku 1999
In many ways , this is not surprising : once politicians no longer face annual EU progress reports - and the threat of exclusion - fiscal relaxation becomes much less costly . To z mnoha důvodů není překvapující : jakmile politici nejsou nuceni čelit každoročním zprávám EU o pokroku - a hrozbě odepření vstupu - fiskální uvolnění je vyjde mnohem levněji
Indeed , these constraints have proven to be utterly useless after a country ' s EU entry , and it will be hard to impose them as an admission criterion for other potential entrants . Vskutku , tyto mantinely se ukázaly být po vstupu země do EU naprosto k ničemu a bude těžké je prosadit jako vstupní kritérium pro další případné zájemce
It ' s election season in Germany , France and Italy , so the time for structural reforms is over . V Německu , ve Francii a v Itálii je volební sezona , takže období strukturálních reforem skončilo
In fact , the current wisdom has it that the reason why France recently grew twice as fast as Germany is that French consumers have stopped worrying about social reforms . Panuje totiž rozšířené přesvědčení , že důvodem , proč Francie zaznamenávala v poslední době dvojnásobný růst než Německo , je skutečnost , že se francouzští spotřebitelé přestali obávat sociálních reforem
In Italy , Prime Minister Berlusconi waited three and a half years before deciding to deliver on his main electoral promise of a tax cut . V Itálii čekal premiér Silvio Berlusconi tři a půl roku , než se rozhodl splnit svůj hlavní předvolební slib v podobě snížení daní
If Germans are depressed , Italians are in a coma . Pokud jsou Němci v depresi , pak Italové jsou v kómatu
In the meantime , they do serious damage because Europeans are so worried about the possibility of reform that the mere possibility of such reforms actually being enacted plunges them into a funk . Mezitím ovšem napáchají vážné škody , protože Evropané se reforem tak bojí , že již pouhá vyhlídka jejich skutečného zavedení v nich vyvolává panickou hrůzu
In fact , there are two problems with all this talk and little or no real action on structural reforms . Evropský model spousty řečí a pramála nebo vůbec žádných činů v oblasti strukturálních reforem v zásadě naráží na dva problémy
In early 1985 , when the US current account deficit reached $ 120 billion , about a third of today ' s level at current prices , the rest of the world stopped financing it . Na počátku roku 1985 schodek obchodní bilance USA dosáhl 120 miliard USD , zhruba třetiny současné úrovně při dnešních cenách , a svět jej přestal financovat
Indeed , the world itself cannot afford the disappearance of the US current account deficit - at least not quickly . Skutečně , právě okolní svět si nemůže dovolit nechat schodek obchodní bilance USA rozplynout – alespoň ne rychle
In Europe , America ' s external deficit keeps the sole source of growth alive . V � Evropě je americký externí deficit jediným přežívajícím zdrojem růstu
It is always useful to have a scapegoat . Mít obětního beránka se vždycky hodí
In response , they cut consumption and save more , expecting that sooner or later they will have to start paying for some of the services they had been used to getting free or at subsidized rates . Omezují proto spotřebu a víc šetří , neboť očekávají , že dříve či později budou muset začít platit za některé ze služeb , které byli zvyklí dostávat bezplatně nebo za dotované ceny
In the meantime , as politicians debate and do nothing , consumer confidence falls , economic performance worsens , and the consensus needed to get reforms approved in the first place vanishes . Mezitím , jak politici debatují a nekonají , klesá spotřebitelská důvěra , zhoršuje se hospodářská výkonnost a vytrácí se konsenzus , jehož je pro schválení reforem potřeba v prvé řadě
In the case of Germany , one has to go back to the early 1980 ’ s to see similar negative numbers in consumption growth . V případě Německa se musíme vrátit až na počátek 80 . let , abychom u růstu spotřeby nalezli podobně negativní čísla
Interestingly , France is the only large Euro area country where consumer confidence is growing ( from - 24 a year ago to - 13 today ) . Zajímavé je , že jedinou velkou zemí eurozóny , kde důvěra spotřebitelů roste ( z - 24 před rokem na - 13 dnes ) , je Francie
If a government does not have the will to adopt a reform program , then the best thing it can do is stop talking about reform altogether . Jestliže vláda nemá dostatek vůle přijmout reformní program , nejlepší , co může udělat , je úplně přestat o reformě mluvit
It can forget about reform and enjoy the four or five decades it will take for its per capita income to fall below the level of , say , Chile , or it can deeply change its social model and start growing like the US . Buď může hodit za hlavu reformy a užívat si čtyř pěti desetiletí , než její příjem na hlavu klesne pod úroveň řekněme Chile , nebo může zásadně proměnit svůj sociální model a začít růst jako USA
Inequality may be lower , perhaps , but poverty higher . Nerovnosti budou možná menší , ale chudoba bude rozhodně vyšší
It is not true that poor countries have become poorer . Není pravda , že chudé země dále zchudly
In fact , more aid is likely to increase corruption , because it augments the amount of resources over which elites fight . Vyšší objem pomoci povede spíše ke zvýšení korupce , poněvadž se zvýší částka , o níž vládnoucí elity budou mezi sebou muset bojovat
In other words , France gives almost exclusively to its former colonies , irrespective of how bad their regimes are . Jinými slovy Francie rozdává téměř výhradně svým bývalým koloniím bez ohledu na to , jaký režim v nich panuje
Instead , Argentina never balanced its budget , not even the budget net of interest payments on its debt . Argentina však nikdy vyrovnaný rozpočet neměla , dokonce ani po odečtení splátek úroků z jejích dluhů
In Argentina , during the stabilization of the early 1990 ' s , when inflation fell from 1000 % per month to zero in a few weeks , the number of poor people was cut in half . Během stabilizace na počátku 90 . let , kdy se inflace ze závratných 1000 procent měsíčně během několika týdnů propadla na nulu , klesl v Argentině počet chudých o polovinu
It also helps us understand why Menem is now running ahead of other candidates in the polls for next year ' s presidential elections : along with rising inflation , the number of poor is rising fast too . Vysvětluje se tím i to , proč má dnes Menem v průzkumech veřejného mínění takový náskok před ostatními kandidáty v prezidentských volbách , které se budou konat napřesrok : spolu s rostoucí inflací rychle roste i počet chudých
In his recent vitriolic attacks on the IMF Stiglitz implied that he cares for the poor while the IMF does not . Ve svých jízlivých výpadech proti MMF Stiglitz nedávno naznačil , že jemu o chudé jde , zatímco MMF na ně kašle
If raising income taxes to the standard of industrial economies is impossible , then you must accept a lower level of public services : hence his radical privatization program of the early 1990 ' s , hence his assault on public sector employees and their European - style salaries and benefits . Je - li zvýšení daně z příjmu na úroveň průmyslových ekonomik nemožné , pak je třeba akceptovat nižší úroveň veřejných služeb : odtud jeho radikální privatizační program z počátku 90 . let , odtud jeho útok proti zaměstnancům veřejné správy a jejich evropským platům a výhodám
It should be no surprise that the country found a way to rid itself of Cavallo and bring back its old populist politicians . Není proto divu , že země rychle našla způsob , jak se Cavalla zbavit a přivést zpět staré populistické politiky
In coming meetings of the G 8 ( the world ' s club of rich industrial countries plus Russia ) , four members - - Germany , France , Italy , and the UK - - will participate both individually and as members of the European Union , whose President also attends to represent the EU as a whole . Na nadcházejících schůzkách G 8 ( klubu nejbohatších průmyslových zemí světa plus Ruska ) budou čtyři jeho členové - Německo , Francie , Itálie a Británie - vystupovat jak za sebe , tak za Evropskou unii , jejíž předseda se schůzek bude rovněž účastnit jako představitel EU jakožto celku
Italy ' s position , on the other hand , pivots 180 degrees depending on who is in power . Naopak postoj Itálie se obrací o 180 stupňů podle toho , kdo je zrovna ve vládě
It is very plausible that , even here , agreement on how to respond to the US request would be impossible . Je dosti pravděpodobné , že i tady bude nemožné dohodnout se na tom , jak zareagovat na americkou žádost
In fact , profound disagreements on foreign policy among EU members represent one of the main reasons why the EU can not and should not become a federal state in the traditional sense . Hluboké neshody , které mezi členskými zeměmi EU panují v oblasti zahraniční politiky , jsou jedním z hlavních důvodů , proč EU nikdy nemůže a neměla by fungovat jako federální stát v tradičním smyslu
In a more general sense , can such a united policy ever be fair in global terms . Může vůbec taková jednotná politika být z globálního hlediska ,, spravedlivá ?
In many ways , he may not be wrong . V mnoha směrech se ostatně asi nemýlí
It is not uncommon , say , for parliamentary discussions about a budget to turn on the question of whether or not such an such an action will lead to a deficit of 0 .8 or 1.1 % of GDP - blithely unconcerned that the difference between those numbers is well below the statistical margin of error . V parlamentních rozpravách o rozpočtu se například nezřídka diskutuje o tom , zda ten či onen krok povede nebo nepovede ke schodku ve výši 0,8 nebo 1,1 procent HDP , přičemž poslanci lehkovážně přehlížejí fakt , že rozdíl mezi těmito čísly je pod statistickou chybovou tolerancí
In addition to shifting Europe ' s focus from its real budget challenges , the Stability Pact is indiscriminate - ie , it treats both high and low - debt countries in the same way . Pakt stability vedle toho , že přesouvá pozornost od skutečných rozpočtových výzev , navíc ani nerozlišuje - tedy že země s vysokým i nízkým dluhem bere na stejnou rovinu
In fact , it may interfere with the one realistic way to reduce the size of government : cut taxes first , get European taxpayers accustomed to a lower burden , then create political incentives to reduce spending . Vlastně spíše překáží jedinému realistickému způsobu , jak snížit objem vlády : nejprve snížit daně , zvyknout evropské daňové poplatníky na nižší břemeno a pak vytvořit politické podněty pro snižování výdajů
In the end , if a European country , especially one of the EU ' s big four of Germany , France , Italy and the UK , wants to run a deficit that exceeds the strictures of the Stability Pact , it will do so with impunity , as France is doing now . Nakonec to dopadne tak , že pokud se evropská země , zvlášť pak jedna z velké evropské čtyřky zemí - Německo , Francie , Itálie a Británie - rozhodne mít schodek , který překračuje hranici určenou Paktem stability , učiní tak naprosto beztrestně , jak už to ostatně předvedla Francie
It is time for a change in how the European Commission thinks , for less of an obsession with deficits and more attention to government spending . Je načase , aby Evropská komise začala uvažovat jinak , aby se zmírnila posedlost deficity a aby se větší pozornost začala věnovat vládním výdajům
In the Schneider / Legrand steel merger case , it cites several obvious errors , omissions and contradictions in the Commission ' s economic reasoning as well as a procedural irregularity which constitutes an infringement of defense rights . V kauze ocelářské fúze Schneider / Legrand soud nalezl ,, několik očividných omylů , opomenutí a rozporů v ekonomické argumentaci Komise a dále ,, procedurální nesprávnost , jež představuje zásah do práv na obhajobu .
In the Airtours / First Choice case , the Court ruled that the Commission failed to prove that the three leading tour operators , if merged , would have an incentive to cease competing with each other . V kauze Airtours / First Choice soud prohlásil , že Komise nepřinesla důkazy , že pokud by se tři přední touroperátoři sloučili , ,, bylo by to pro ně popudem přestat si konkurovat . Soud zamítl rozhodnutí Komise , že fúze by jim umožnila ,, snáze uchopit obchodní strategie svých partnerů a tyto strategie sami přijmout . Dále Komise ,, nedokázala určit nebo jasně dokázat , jak by operátoři po sloučení prosadili ,, společnou politiku .
It then concluded that Tetra Laval , from its strong dominant position in the carton container market , will probably pressure its current customers wishing to switch over to PET packaging to use equipment produced by Sidel when they make that switch . Dále usoudili , že jakmile změna proběhne , Tetra Laval ze své silně dominantní pozice na trhu s lepenkovými krabicemi bude pravděpodobně vyvíjet tlak na své současné zákazníky a bude chtít přejít na PET obaly , aby se využilo zařízení , které vyrábí Sidel
In other words , Monti should think hard about redirecting his limited resources to the right battlefield . Řečeno jinak , Monti by se měl hluboce zamyslet nad převelením svých omezených sil na správnou frontu
In most European cities , taxi drivers are protected by limits on the number of licenses ; the number of notary publics in many countries is similarly restricted , and the price of their services - which are typically of little economic value , but inescapable under existing administrative procedures - - correspondingly high . V mnoha evropských městech řidiče taxi chrání limitované počty licencí ; počet státních notářů je v mnoha zemích podobně omezen a cena za jejich služby - které obvykle mají malou ekonomickou hodnotu , ale jsou při současném stavu administrativních postupů nenahraditelné - je odpovídajícím způsobem vysoká
In the area of competition policy the Commission is , at least in the first instance , both prosecutor and judge . V oblasti pravidel hospodářské soutěže je Komise , alespoň v první chvíli , jak žalobcem , tak soudcem
It is one that Europe would do well to put into practice . Je jasné , že Evropa by získala , kdyby jej také uvedla do praxe
Indeed , it may prevent wider agreements from being negotiated . Může ve skutečnosti překazit vyjednávání širších dohod
Imagine an America or Europe still stuck in the 1950 s , with economies dependent on coal and steel , and textiles , and with no competition from cheaper producers in Asia and elsewhere , and the danger becomes obvious . Představme si Ameriku nebo Evropu uvíznutou v 50 . letech 20 . století , s hospodářstvím závislým na uhlí , oceli a textilu a bez jakékoli konkurence levnějších výrobců z Asie či odjinud – a nebezpečí , jež z toho plyne , získá zcela jasné obrysy
If the full benefits of trade liberalization are to be gained quickly , there is no alternative to resuming comprehensive negotiations – and the tradeoffs between industries that this strategy entails – by reviving the WTO ’ s Millennium Round . Chceme - li mít užitek z obchodní liberalizace co nejdříve , neexistuje jiná možnost než vrátit se ke komplexním jednáním – a mezioborovým dohodám , jež jsou součástí této strategie – , a to tak , že bude oživeno výroční kolo jednání WTO ze Seattlu
It is this agenda , rather than the hollow hope of open sectoralism , that should be the main priority of trade negotiators in the future . Hlavní prioritou obchodních vyjednavačů by do budoucnosti měla být právě tato agenda , nikoli plané naděje otevřeného sektoralismu
It needs to connect better with its own citizens , to renew their support by showing that Europeans working together can foster growth and jobs , fight international crime , and secure a clean environment . Potřebuje se dostat do užšího styku se svými občany , obnovit jejich podporu poukazem na to , že spoluprací Evropané dokáží napomoci růstu a zaměstnanosti , bojovat s mezinárodním zločinem a chránit čisté životní prostředí
It is the task of national governments - of me and my colleagues in the European Council - to finish the job . Nyní je úkolem národních vlád - úkolem mým a mých kolegů v Evropské radě , abychom práci dovedli do konce
In the last month , I have met all of my colleagues face to face , in their capitals . Minulý měsíc jsem osobně navštívil všechny své kolegy v jejich hlavních městech
I detect no slackening of resolve . Nepozoruji , že by odhodlání polevovalo
In fact , there is a sense that we cannot afford to fail . Naopak , existuje pocit , že nezdar si nemůžeme dovolit
In a challenging period for the Union , it needs to show that , when the chips are down , its members can make collective but difficult decisions in the common interest . Unie musí v pro ni nelehkém období dokázat , že když se hraje o hodně , její členové dokáží učinit kolektivní , ač těžká rozhodnutí ve společném zájmu
I believe that we can settle this most difficult question in an equitable way . Jsem přesvědčen , že tuto nejobtížnější otázku dokážeme spravedlivě vyřešit
In fact , for the first time , a significant watchdog role is being assigned to national parliaments . Poprvé bude udělena zásadní strážní úloha národním parlamentům
I believe we are close to a balanced agreement on this . Věřím , že se v této věci blížíme vyvážené dohodě
If we succeed this week , it will be a triumph for the EU . Pokud tento týden uspějeme , bude to triumf EU
Indeed , “ No War Between Democracies ” is as close as we are likely to get to an immutable diplomatic law . Heslo „ žádná válka mezi demokraciemi “ je podle všeho tak blízko pravdě , jak se přibližujeme k nezměnitelnému diplomatickému právu
In a democracy it would be almost impossible to secure sufficient public support for a military confrontation with another democracy . V demokracii by bylo takřka nemožné zajistit dostatečnou podporu veřejnosti pro vojenskou konfrontaci s jinou demokracií
Indeed , those in the West who praised Mao , Castro or Honecker seldom wanted to import their terror . A pravda : ti lidé na Západě , kteří pěli chválu Mao Ce Tungovi , Castrovi nebo Honeckerovi , jen zřídka volali po dovozu jejich teroru na Západ
Indeed , Palme used Marxist slogans , but said nothing about human rights and political freedom , giving the impression that Sweden and Cuba embraced similar ideologies . Palme použil marxistická hesla , ale neřekl nic o lidských právech a politické svobodě , jako by Svédsko a Kuba zastávaly podobnou ideologii
In a joint statement with Castro , Palme claimed that the two men were united in all the areas they had discussed . Ve společném prohlášení s Castrem Palme oznámil , že ti dva našli shodu ve všech oblastech , o nichž diskutovali
It is that aspect of his moral example that should be recalled . Na tuto stránku jeho údajného moralismu bychom neměli zapomínat
It is then that hysteria is set loose . Pak hysterie propuká naplno
In the 21 st century - in the chattering classes linked to the mass media , to politics , government and universities - we encounter people who condemn Israel in language that reminds us of the fellow travelers of those fallen anti - democratic movements . V jedenadvacátém století - ve vrstvě vzdělaných lidí z politických , mediálních , vládních i akademických kruhů ( pro níž má angličtina padnoucí označení chattering classes - upovídané třídy ) - se setkáváme s lidmi , kteří odsuzují Izrael jazykem , jenž nebezpečně připomíná styl souputníků oněch padlých protidemokratických hnutí
Indeed , the French press thought the ambassador a victim of Britain ' s tabloid press , not of his contemptible sentiments . Ostatně i francouzský tisk svého velvyslance nazval obětí britského bulváru , a nikoli jeho vlastních opovrženíhodných názorů
It is a shame for all of Europe that many French Jews cannot send their children to school without worrying about their security . Je to ostuda pro celou Evropu , že spousta francouzských židovských rodin nemůže své děti posílat do školy bez strachu o jejich bezpečí
In the 19 th century , when race became an intoxicating theory , Jews were attacked for being an evil race . V 19 . století , kdy se problematika rasy stala teorií , jež , jak víme , svou svůdností nemálo lidí opila , se z židů stala zlá , ďábelská rasa
I do not equate criticism of Israel with anti - Semitism . Nekladu ovšem rovnítko mezi kritiku Izraele a antisemitismus
It is as legitimate to oppose certain Israeli policies and decisions as it is to scrutinize any nation . Nesouhlasit s izraelskou politikou je pochopitelně zcela legitimní - stejně jako je legitimní kritizovat jakoukoli jinou zemi
It is hard to love or respect a people and hate their state . Nelze totiž mít rád nebo vážit si národa a nenávidět jeho stát
In several UN agencies , Israel - bashing is routine . Diskriminace Izraele je zcela běžná v několika agenturách OSN
Indeed , many anti - Jewish outbursts in a number of countries are rooted in condemnations of Israel that exploit anti - Semitic terminology . Většina protižidovských protestů v celé řadě zemí má své kořeny v odsudcích Izraele , které využívají antisemitského slovníku
I have known Blix for over forty years . Blixe znám už více než čtyřicet let
In 1960 he was my deputy when I was a leader of the Swedish Liberal Youth organization . V roce 1960 , kdy jsem stál v čele Svédské liberální mládeže , byl mým zástupcem
I can think of few European officials less suitable for a showdown with Saddam Hussein . Méně vhodných evropských politiků pro boj kdo s koho se Saddámem Husajnem je už dle mého soudu opravdu jen hrstka
Indeed , it is with utter disbelief that I watch television news about Blix ' s negotiations with the Iraqi dictator ' s henchmen . Věřte mi , že je to pro mě naprosto k nevíře , když v televizi poslouchám , jak má Blix vést jednání s nohsledy iráckého diktátora
Indeed , it is now clear that Saddam was but a year away from securing his first atomic bomb when the Gulf War broke out . Krom toho vychází najevo , že když začala válka v Perském zálivu , chyběl Husajnovi už jen rok k tomu , aby dostavěl svou první atomovou bombu
Indeed , Blix believed that Iraq had no program at all for nuclear arms . Ano , Blix opravdu věřil , že Irák žádný program jaderných zbraní nemá
In 1993 , Bosnia ' s Muslems were promised that UN forces would protect them . V roce 1993 bylo bosenským Muslimům přislíbeno , že je budou ochraňovat jednotky OSN
In July 1995 , Serb forces attacked . V červenci 1995 zaútočily srbské síly
Instead of being forced to resign after Rwanda and Srebrenica , he was promoted to Secretary - General . Místo aby byl po Rwandě a Srebrenici donucen k rezignaci , byl na generálního tajemníka povýšen
Instead of ducking responsibility and carrying on with conventional work in Sweden , he made his way to Hungary , the scene of Hitler ' s last homicidal orgy against the Jews . Místo aby se vyhýbal zodpovědnosti a pokračoval ve Švédsku v běžné práci , odcestoval do Maďarska , místa Hitlerovy poslední vražedné orgie namířené proti Židům
In Budapest , Wallenberg exploited every available contact , resorting to shady tricks , bribes , and other stratagems to save as many people as possible from the Holocaust . V Budapešti Wallenberg využil všech kontaktů , uchyloval se k postranním lstem , úplatkům a úskokům , aby před holocaustem zachránil co nejvíce lidí
Israel cannot afford to lose one major war , as it would mean the end of the Jewish democratic state . Izrael si nemůže dovolit prohrát jedinou podstatnější válku , neboť to by znamenalo konec židovského demokratického státu
In many places , torture chambers are the rules of the game , not the grotesque and shameful mistakes of ill - supervised troops . V mnoha místech představují mučírny pravidla hry , nikoliv pitvorné a ostudné chyby špatně dozorovaných vojáků
Instead of supporting those who fight international terrorism , many Europeans try to blame the spread of terrorism on Israel and the US . Místo podpory těch , kdo proti mezinárodnímu terorismu bojují , se mnozí Evropané snaží svalit vinu za šíření terorismu na Izrael a USA
Indeed , modern anti - Zionist rhetoric portrays Israel ' s goal as domination of the whole Middle East . Moderní antisionistické fráze vskutku vykreslují izraelský cíl jako snahu ovládnout celý Střední východ
Ian Buruma , the British writer , claims that this European rage against America and Israel has to do with guilt and fear . Britský spisovatel Ian Buruma říká , že tento evropský vztek vůči Americe a Izraeli má co do činění s pocitem viny a se strachem
In order to do so , the People ’ s Republic needs much more sophisticated arms than those it possesses today . Aby toho dosáhla , potřebuje Čínská lidová republika mnohem důmyslnější zbraně , než jakými dnes disponuje
Instead , the US is trying to deter China ’ s rulers from launching a military attack on the democrats in Taiwan . Místo toho se USA snaží odradit čínské vládce od rozpoutání vojenského útoku na tchajwanské demokraty
If there is one book that should be compulsory reading for anyone who makes public statements about human rights , this is it . Existuje - li jediná kniha , která by se měla stát povinnou četbou pro každého , kdo činí veřejná prohlášení o lidských právech , pak je to tento přehled
In Defense of Sharia Na obranu zákona šaría
Islamic law has long been an integral part of social life in Nigeria . Islámské právo je tady odedávna nedílnou součástí společenského života
It will remain so . A zůstane jí
Its severe punishments fly in the face of Western legal canons . Jeho tvrdé tresty naprosto odporují všem západním právním kánonům
I have mixed feelings about these penalties . Já mám o těchto trestech smíšené pocity
In theory , I accept the death penalty and even amputations , though in practice I believe that implementers of Sharia show little understanding for the reality that much crime stems from poverty and desperation . Teoreticky trest smrti i amputace akceptuji , ale prakticky si myslím , že ti , kdo právo šaría uskutečňují , projevují pramálo pochopení pro realitu , pro to , že zločin má většinou původ v chudobě a zoufalství
In my view , amputation for thieves should not be carried out unless and until society ' s poor are better provided for . Dle mého soudu by se amputace údů zlodějů neměly provádět , pokud a dokud nebude o nejchudší vrstvy společnosti lépe postaráno
It may surprise non - Muslims , but some Nigerian Christians prefer to file their cases in Sharia courts because of their speed , fairness , and relative unconcern with legal technicalities . Nemuslimy to možná překvapí , ale i někteří nigerijští křesťané chodí raději k šaríjským soudům , protože jsou rychlé , spravedlivé a právnických formalit relativně prosté
In one Nigerian state , Christian bus operators are discouraged and sometimes prohibited from carrying both men and women in a single trip . V jednom nigerijském státě je křesťanským osobním autodopravcům nedoporučováno , a často zakazováno vozit muže a ženy ve stejném autobuse
It is not absurd to speak of a cosmopolitan Sharia . Kosmopolitní šaría - to není absurdita
In Islamic tradition , reform of Sharia results from an Ijtijad , a creative and intellectual effort to apply Islamic law to new circumstances . V islámské tradici je reforma šaríi výsledkem idžtidžády , tvůrčího a intelektuálního snažení adaptovat islámské právo na nové okolnosti
If Muslims wish to maintain a central role for Sharia in Nigeria , then they must find ways to soften its rough edges and turn it against official wrong - doers . Pokud muslimové chtějí v Nigérii udržet centrální roli šaríi , musí nalézt způsoby , jak vycizelovat její drobné vady a nerovnosti a jak ji namířit také proti provinilcům , kteří sedí ve státní správě
If he remains confident of Western acquiescence , however , he may be tempted to backtrack on his pledge to restore democracy by October 2002 , the deadline imposed by Pakistan ’ s Supreme Court . Bude - li si však jistý tím , že mu Západ bude přikyvovat , mohla by jej zlákat myšlenka ustoupit od slibu obnovit demokracii v zemi do října 2002 , jak mu nařídil pákistánský Nejvyšší soud
Indeed , he has already regained respectability since the September 11 th attacks in the US , which turned Pakistan overnight into a “ frontline ” state in the campaign against terror . Od 11 . září získal zpět uznání vesměs celého světa : díky útokům na Spojené státy se jeho země přes noc stala „ přední linií “ kampaně proti terorismu
In fact , General Musharraf seems to have convinced the Bush Administration and a broad segment of Western opinion that military rule is a necessary evil . Generálu Mušarrafovi se patrně podařilo přesvědčit Bushovu vládu a převážnou část západního veřejného mínění o tom , že vojenská vláda v Pákistánu je nutné zlo
In the year - and - a - half since South Korea received a $ 57 billion IMF bailout , and the 13 months since former dissident Kim Dae Jung became president , the currency ( the won ) has stabilized , short - term debts have been rolled over into long - term ones , foreign reserves have increased , and interest rates have been cut . Za rok a půl , co Jižní Korea získala 57 miliard dolarů pomoci z fondů MMF , a jen 13 měsíců od okamžiku , kdy se bývalý disident Kim Dae Jung stal presidentem , se měna ( won ) stabilizovala , krátkodobé dluhy byly přehodnoceny na dlouhodobé , zahraniční rezervy se zvýšily a úrokové míry byly sníženy
In all areas the direction is toward even liberalization , but President Kim ' s path to liberalism is through a curious kind of social corporatism . Ve všech oblastech sice jde o tentýž směr k větší liberalizaci , ale cesta presidenta Kima k liberalismu vede skrze podivný druh sociálního korporativismu
In all this President Kim assumed personal leadership , surprising many with his grasp of , and commitment to , liberal economic ideas . V celém tomto procesu přijal president Kim post skutečného vůdce , osobně se ujal velení a mnohé překvapil svým pevným odhodláním a věrností liberálním ekonomickým myšlenkám
It also probably sank the Sunshine Policy of rapprochement with North Korea that once appeared to be the crowning achievement of Kim Dae Jung ' s presidency in South Korea . Ke dnu klesla nejspíše také takzvaná ,, sluneční politika , tedy politika sblížení se Severní Koreou , která se ještě nedávno zdála být vrcholným politickým úspěchem funkčního období jihokorejského prezidenta Kim Te - džunga
In February , President Bush declared the North a member of the axis of evil and in March the Pentagon singled North Korea as a possible target for a preemptive nuclear strike should it invade South Korea . V únoru americký prezident zařadil Severní Koreu do ,, osy zla a v březnu ji Pentagon označil za možný cíl preventivního jaderného útoku , zaútočí - li proti Jižní Koreji
In April the Bush administration refused to certify that North Korea is abiding by the 1994 agreement to freeze its nuclear weapons program . V dubnu Bushova administrativa odmítla uznat prohlášení , že Severní Korea dodržuje dohodu z roku 1994 o zmrazení svého jaderného zbrojního programu
Indeed , generational differences were the deciding factor in the race , replacing the regional sentiments that dominated every presidential race before this one . Jedním z rozhodujících faktorů v prezidentském klání byly právě generační rozdíly , jež nahradily dosud tradiční regionální témata
Indeed , many ordinary people now view the US presence , and not North Korea ' s communist regime , as the biggest obstacle to unification . Mnoho běžných Korejců si dnes opravdu myslí , že největší překážkou sjednocení poloostrova není severokorejský komunistický režim , ale přítomnost amerických vojáků
Instead , it must now prompt North Korea to halt its nuclear development activities and return to the six - party talks with America , Japan , China , Russia , and South Korea that broke up weeks ago . Místo toho musí Severní Koreu vyzvat , aby zastavila své aktivity vedoucí k vývoji jaderných zbraní a vrátila se k šestistranným jednáním se Spojenými státy , Japonskem , Čínou , Jižní Koreou a Ruskem , která před několika týdny ztroskotala
It is inconceivable that multilateral negotiations could result in a breakthrough toward a diplomatic solution while North Korea is actively engaged in pursuing its nuclear weapons program . Je nepředstavitelné , že by multilaterální jednání mohlo vyústit v průlomové diplomatické řešení , dokud se Severní Korea aktivně angažuje v programu vývoje jaderných zbraní
It must be clear by now that Pyongyang is determined to keep its nuclear weapons program in order to obtain a credible assurance from the US that its bizarre and repressive regime will be allowed to survive . Nyní již musí být každému zřejmé , že je Pchjongjang odhodlán ponechat si svůj jaderný program , aby získal od USA hodnověrné záruky , že jeho bizarnímu a represivnímu režimu bude umožněno přežít
In both countries , the leadership places military power last in their national development strategies . Vedení obou těchto států klade ve strategiích národního rozvoje vojenskou sílu až na poslední místo
It would be difficult for the US to change the highest priority of its own national security strategy - - preempting terrorism and fighting the spread of weapons of mass destruction - - especially with another nuclear threat looming in Iran . Pro USA by bylo obtížné změnit nejvyšší prioritu vlastní strategie národní bezpečnosti - totiž prevenci terorismu a boj proti šíření zbraní hromadného ničení - , zvláště když se další jaderná hrozba rýsuje v Íránu
Insofar as the goal of preventing the proliferation of nuclear weapons on the Korean peninsula is concerned , the US has thus succeeded by sustaining an ad hoc concert of powers thus far with China , Japan , Russia , and South Korea . Pokud jde o snahu zabránit šíření jaderných zbraní na Korejském poloostrově , Spojeným státům se až dosud dařilo udržet v této otázce shodu s Čínou , Japonskem , Ruskem a Jižní Koreou
Indeed , in their first - ever joint declaration , Chinese Prime Minister Wen Jiabao , Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi , and South Korean President Roh Moo Hyun issued a plea on the sidelines of the ASEAN summit held in Bali on October 8 for a nuclear - free Korean peninsula . Ve své vůbec první společné deklaraci vyzvali čínský premiér Wen Ťia - pao , japonský premiér Džuničiró Koizumi a jihokorejský prezident Ro Mu - hjon jako hosté summitu sdružení ASEAN , který se konal 8 . října na Bali , k vytvoření bezjaderného Korejského poloostrova
It is in China ' s vital national interest to halt North Korea ' s quest to become another declared nuclear power . Zastavení severokorejské snahy stát se další deklarovanou jadernou mocností je bytostně v čínském národním zájmu
In many parts of Europe , however , Turkey ' s admission to the EU is viewed with skepticism owing to its size , relatively poor economy , fears of massive immigration , and , above all , cultural and societal differences - a euphemism for Islam . V mnoha částech Evropy se však na vstup Turecka do EU pohlíží se skepticismem vzhledem k jeho velikosti , relativně slabému hospodářství , obavám z masového přistěhovalectví a především kulturním a společenským rozdílům - což je eufemismus pro islám
It would be foolish to deny that some of these factors represent serious challenges . Bylo by bláhové popírat , že některé z těchto faktorů představují vážný problém
In any case , the EU ' s practice of capping its budget would prevent an explosion in the financial costs entailed by Turkey ' s accession . Zvyk Evropské unie „ zazátkovat rozpočet by každopádně zabránil explozi finančních nákladů spojených se vstupem Turecka
Immigration should not be a cause for undue concern , either . Ani přistěhovalectví by nemělo být důvodem k nepřiměřenému znepokojení
It is Turkey ' s Muslim population that creates the strongest emotions . Nejsilnější emoce vzbuzuje muslimské obyvatelstvo v Turecku
It is also feared that Islamists may one day turn Turkey into a fundamentalist state . Panují rovněž obavy , že islamisté mohou jednoho dne proměnit Turecko ve fundamentalistický stát
It is nonetheless obvious from the very nature of accession negotiations that full membership must be the goal . Ze samotné podstaty jednání o přistoupení je nicméně zřejmé , že cílem musí být plné členství
Its 27 member states account for a quarter of the world ’ s economic output , represent the biggest single buyer of goods from the world ’ s developing countries , and are by far the biggest donor of aid . Jejích 27 členských států tvoří čtvrtinu světové hospodářské produkce , představují největšího jednotlivého odběratele zboží z rozvojových zemí celého světa a jsou zdaleka největším dárcem pomoci
It is named after the hero of bad Soviet - era spy novels , a figure who was also the butt of many underground jokes . Pojmenována je po hrdinovi špatných špionážních románů sovětské éry , jenž také býval terčem posměchu mnoha protivládních anekdot
In the middle of the wall is a target representing New York ’ s World Trade Center being approached by an aircraft , with the inscription “ Save America . ” Vprostřed zdi je terč představující Světové obchodní středisko v New Yorku a blížící se letadlo a u něj je nápis „ Zachraň Ameriku “
In January 2003 , a gang of Russian Orthodox activists destroyed an exhibition in the Sakharov Museum and Public Center called Caution ! Religion . V lednu 2003 zničila banda ruských pravoslavných aktivistů v Sacharovově muzeu a veřejném centru výstavu s názvem „ Pozor ! Náboženství
In 1997 , he established a movement called the Social Committee For the Moral Revival of the Fatherland . V roce 1997 založil hnutí s názvem Společenský výbor pro morální obrodu vlasti
In 2001 , the committee ' s Web site carried instructions on how to vandalize immoral billboards by splashing paint on them . V roce 2001 obsahovala webová stránka výboru instrukce , jak zničit „ nemravné poutače tím , že se pocákají barvou
In February 2003 , the Duma passed a decree stating that the Sakharov museum exhibition ' s purpose was to incite religious hatred and to insult believers and the Orthodox Church . V únoru 2003 schválila Duma dekret , v němž se konstatovalo , že cílem výstavy v Sacharovově muzeu bylo podněcování náboženské nenávisti a urážení věřících a pravoslavné církve
In April 2003 , the Duma voted to toughen the law against inciting religious hatred by adding prison terms of up to five years for offenders . V dubnu 2003 pak Duma odhlasovala zpřísnění zákona proti podněcování náboženské nenávisti tím , že zvýšila trestní sazby za jeho porušení až na pět let
In December 2003 , Sakharov Museum director Yuri Samodurov was charged with actions leading to the provocation of hatred and enmity . V prosinci 2003 byl ředitel Sacharovova muzea Jurij Samodurov obviněn z činů „ vedoucích k vyprovokování nenávisti a nesnášenlivosti
If found guilty , he could be sentenced to up to five years in prison . Bude - li shledán vinným , hrozí mu až pětiletý trest vězení
In March 2004 , the Moscow Patriarchy ' s External Relations Department issued a statement that surprised everyone . V březnu 2004 vydalo oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu prohlášení , které všechny překvapilo
It asserted , in effect , that the Sakharov Museum exhibition organizers had committed an administrative rather than a criminal offense . V podstatě se v něm tvrdilo , že organizátoři výstavy v Sacharovově muzeu se dopustili spíše administrativního než trestního pochybení
Increases in income taxes imply that unions demand higher gross salaries in order to compensate for the fall in net salaries due to tax increases . Zvyšování příjmových daní ukazuje , že odbory požadují vyšší hrubé mzdy , aby bylo možné kompenzovat pokles čistých mezd vzhledem ke zvyšování daní
If Europe takes this road , monetary policy could help by assuring the minimal stabilization of cyclical fluctuations , without having to keep nominal interest at too high a level . Jestliže si Evropa zvolí tuto cestu , měnová politika by měla kroky , které na ní bude třeba vykonat , usnadnit , už tím , že zajistí alespoň minimální stabilizaci periodicky se opakujících výkyvů , bez toho , že by musela držet nominální úroky na příliš vysoké úrovni
In the last eight years per capita GDP has increased , on average , by 3.2 % per year in America , 2 % in Europe , and only 1.2 % in Italy . Za posledních osm let se ukazatel HNP na hlavu zvýšil , v průměru , v Americe o 3,2 % ročně , o 2 % v Evropě a o pouhých 1,2 % v Itálii
In Italy , the country ' s stagnant GDP masks two phenomena which cancel each other out . V Itálii stagnující HNP maskuje dva fenomény , jež se vzájemně neutralizují
Indeed , abandoning work at an ever younger age relative to the longer life expectancy of Italians is something particularly worrying . Samotný fakt vyhýbání se práci v mladším věku ve srovnání se statisticky delší pravděpodobnou délkou života Italů je něčím skutečně varovným
In the second place , low labor force participation is a response to the heightened fiscal pressure that results from the burden of having to pay for all the retirement pensions of today ' s fifty - year - olds . Za druhé platí , že nízký koeficient pracovní síly je jen odpovědí na zvýšený fiskální tlak , který je sám výsledkem finančního zatížení , které plyne z nutnosti platit všechny důchody dnešním padesátníkům
Italy ' s recent budget , which neither confronted the pensions issue nor the issue of fiscal reform , demonstrates this fully . Poslední italský rozpočet , který se rázně nepostavil ani otázce důchodců ani otázce fiskální reformy , tak plně demonstruje tento neblahý přístup k problému
Indeed , so long was this lag that some economists and business leaders came to have doubts about whether information technology would have any effect on productivity . Dospělo to až tak daleko , že při tak velkém loudání začali mít někteří ekonomové až pochybnosti , zda - li informační technologie na produktivitu vůbec nějaký vliv budou mít
In the 1980 s , the organization of American firms was revolutionized by a new generation of CEOs who took apart their firms , only to reconfigure them anew . V osmdesátých letech prošla organizace amerických firem revolucí nové generace a firmy byly zcela rozebrány , aby pak byly rekonfigurovány a nově postaveny
In sum : the ECB is doing its job well as prescribed by its charter ; it also serves as a scapegoat for politicians , which isn ’ t in the charter but is something politicians intended all along . Stručně řečeno , Evropská centrální banka dělá svou práci dobře a v souladu s jejím statutem ; kromě toho slouží také jako obětní beránek pro politiky , což sice v jejích stanovách není , s čímž ale politikové odjakživa počítali
Inflation remains low in Europe . Inflace v Evropě zůstává na nízké hladině
Indeed , the value of the euro would be tied to an event difficult to predict and equally difficult to define . Hodnota eura by tak ve skutečnosti byla svázána s jevem , který lze jen obtížně předpovídat a stejně obtížně definovat
I leave it to readers to draw the consequences with respect to how an agent of an ( irrational ? ) market should act given the fact that participation in the euro and political union was probably the principal motive for the Denmark ’ s “ No ” to euro membership and Britain ’ s reluctance . Nechám na čtenáři , aby sám pro sebe vyvodil důsledky s ohledem na to , jak by měl účinkovat faktor ( iracionálního ? ) trhu , když účast ve společné měnové unii a politická jednota jsou pravděpodobně hlavními motivy , jež Dánsko přivedly k zamítnutí návrhu na vstup do společné měnové unie a jež v Británii vyvolávají vlny nevole
Instead , it has dropped by 30 % to under $ 20 a barrel , the lowest level in two years . Místo toho ovšem klesla o plných 30 procent na cenu nižší než 20 dolarů za barel , což je nejnižsí hodnota za poslední dva roky
In the last 20 years , the cost of Canadian oil extracted from non - conventional fossil deposits has dropped by more than half , and now stands at $ 11 a barrel . V posledních dvaceti letech se cena kanadské ropy , získávané z netradičních fosilních ložisek , snížila o více než polovinu a její cena dnes činí 11 dolarů za barel
Indeed , oscillations in the price of oil do not reflect ` ` structural ' ' scarcity in the long term , but are due to movements of demand and supply in the short and middle run . Cenové kolísání totiž neodráží strukturální dlouhodobý nedostatek , nýbrž pohyb krátkodobé a střednědobé nabídky a poptávky
In the middle run , high prices lead to expansion of supply and reduced demand , and the price comes down again . Ze střednědobého pohledu pak vysoké ceny vedou k rozšíření nabídky a ke snížení poptávky , důsledkem čehož cena ropy klesá
Ireland in the Dock Irsko na lavici obžalovaných
Ireland ’ s projected budget for 2001 foresees a slight reduction in public expenditures , from 31 % to 30 .8 % of GDP , and a simultaneous reduction of taxes by about . 6 % of GDP . Plánovaný irský rozpočet pro rok 2001 předpokládá mírné snížení veřejných výdajů – z 31 na 30, 8 procenta HDP – a současné snížení daní o zhruba 0, 6 procenta HDP
Indeed , all the finance ministers who censured Ireland would like to face the same rosy economic data the Irish finance minister does . Všichni ministři financí , kteří Irsko pokárali , by rádi na svém stole viděli stejná růžová čísla jako jejich irský kolega
It can , for example , restore through a side window the fiscal laxness which the Treaty of Amsterdam evicted by the front door . Například díky ní by se postranním vchodem mohla vplížit daňová laxnost , kterou Amsterdamská smlouva vykázala hlavními dveřmi
If true , the implications for coordinating fiscal policies would be diametrically opposed to those implicitly assumed by the Commission . Je - li tomu tak , skutečné důsledky koordinace daňových politik by se diametrálně lišily od těch , které automaticky předpokládá Evropská komise
It is astonishing that the Commission thinks itself capable of calculating , to a second or third decimal point , the effects of this or that budgetary step in a certain country in Europe ’ s economy . Je zarážející , jak si Evropská komise myslí , že je s přesností na dvě až tři desetinná místa schopna spočíst dopady toho či onoho rozpočtového opatření v určité členské zemi EU na celoevropské hospodářství
Ireland is being used by the Commission to flex its muscles and issue a warning . Komise použila Irsko , aby ukázala svaly a vydala varování
Interest and principal payments made by many poor countries were , as a result of this , much smaller than what was actually owed . Úrok i základní platby , které mnoho chudých zemí platilo , byly z těchto důvodů mnohem nižší , než skutečně dlužné částky
Independent of these numbers , however , the debt forgiveness debate perpetuates the legend that the West is responsible for the oppressive debt burdens of poor countries , and , more generally , for the scarcity of assistance to help them fight poverty . Nezávisle na těchto číslech ale diskuse o odpuštění dluhů neustále oživuje legendu , že za toto zničující břemeno nesmírného zadlužení chudých zemí je zodpovědný Západ , a ještě v obecnější rovině , že je zodpovědný za nedostatek pomoci v boji proti chudobě jako takové
In many of them , public expenditure favor the middle and upper middle classes ; above all , it favors city dwellers . Ve většině ostatních veřejné výdaje podporují naopak příslušníky střední a vyšší střední třídy ; tedy v zásadě městské obyvatelstvo
In 1960 , it had a per capita income lower than Somalia ; today it is a member of the OECD . V roce 1960 měla tato země příjem na hlavu nižší než Somálsko ; dnes je členem OECD
It erred in giving too much credit , not too little , to poor countries , and by handing out credit according to political needs rather than by rigorous criteria related to fighting poverty . Chyboval v tom , že dával příliš mnoho úvěrů chudým zemím a při tomto štědrém rozhazování uděloval úvěry spíše podle politických potřeb , než dle přísných kritérií , jež by pomohla v boji s chudobou
In addition , many of the bilateral credits now being canceled were in reality commercial credit guarantees which benefitted businesses in creditor countries more than poor countries . Navíc , mnoho dvoustranných úvěrů , jež byly nyní zrušeny , byly ve skutečnosti obchodními úvěrovými zárukami , ze kterých měly výhody spíše ekonomiky věřitelských zemí , než chudé dlužnické země
In Italy , things were even worse : development assistance was largely disbursed in order to favor foreign friends of Italian politicians . V Itálii byla situace ještě horší : rozvojová pomoc byla z velké části přerozdělena přímo tak , aby z ní profitovali jen kamarádi italských politiků
If these two points are not confronted , debt forgiveness will end up laying the foundations for a new cycle of indebtedness , corruption , and abiding poverty . Jestliže se těmto dvěma omylům rychle nepostavíme čelem , skončí odpouštění dluhů jen tím , že položí základy novému kolu zadluženosti , korupce a nekonečné chudoby
In some areas , decentralization works because it recognizes diverse local or national communities . V některých oblastech decentralizace funguje , protože odpovídá potřebám místních či národních společenství
In educational policy , however , to impose the same system on all members would not create economies of scale . Pokud však jde například o školskou politiku , tam by centralizace systému veřejného školství ve všech členských zemích žádné výhody nepřineslo
It would be absurd to delegate education and culture to a supranational level . Bylo by absurdní přesunout vzdělávání a kulturu na nadnárodní úroveň
It would be absurd if New York pursued a different foreign policy than Texas . Bylo by přece absurdní , kdyby New York uskutečňoval jinou zahraniční politiku než třeba Texas
I come from a country where violations of human rights were punished harshly . Pocházím ze země , kde bylo každé potlačování lidských práv tvrdě trestáno
It is not rational to impose such punishment when the consequences , far from preventing future crimes , may incite or cause greater or new social damage . Takové potrestání by nebylo rozumné například tehdy , kdy by takové následky – daleky tomu , aby zabránily budoucím zločinům – vyvolaly či způsobily větší nebo další společenskou škodu
In democratic systems , this moral awareness can only be cultivated if the citizenry trusts the independence of its judges . V demokratických systémech lze toto uvědomění kultivovat jen za předpokladu , že občané věří v nezávislost svých soudců
In the transition from dictatorship to democracy , members of the judiciary lack legitimacy . V zemích na přechodu od diktátorského režimu k demokracii soudcům mnohdy ona důvěryhodnost schází
In the appointment of independent judges , great care must be given to insure that the judiciary helps revitalize social trust in the capacity for transformation to democracy . Při jmenování nezávislých soudců je třeba dohlédnout na to , aby soudnictví pomáhalo zvyšovat víru občanů v demokratickou transformaci
In short , democracy can only be built by men and women who are democratic in all their aspects . Demokracii mohou zkrátka vystavět jen lidé , kteří jsou demokratičtí ze všech stránek
It undermines the ethics of solidarity through which all human rights exist . Narušuje totiž etiku solidarity , skrze kterou existují veškerá lidská práva
If human rights are truly to be protected , the second , economic tier of human rights must be elevated to equality with the first tier in our consciences . Mají - li být lidská práva opravdu ochraňována , ona druhá , ekonomická vrstva lidských práv musí být v našich myslích povznesena na úroveň prvního plánu
It is a bitter paradox , indeed , that the developed democracies use the power of globalization to punish us commercially by discriminating against our citizens and exports . Hořkým paradoxem zůstává , že rozvinuté demokratické státy využívají moci globalizace , aby naše země obchodně ztrestaly a diskriminovaly naše obyvatele a naše exporty
In individual states protection of the weak is attained by equal application of the rule of law . V jednotlivých státech je dosaženo ochrany slabých spravedlivým a rovný uplatňováním zákonů
Indeed , quality housing and schooling , pensions and unemployment insurance , a modern health system and family social services must not be the fruits of an established democracy but a condition for democracy ’ s consolidation and survival . V těchto zemích plně platí , že kvalitní bydlení , školství , penzijní systém , podpory v nezaměstnanosti , moderní zdravotnický systém a sociální služby rodinám nesmějí být výsledky zavedené demokracie , nýbrž podmínkou pro konsolidaci demokracie a jejího přežití
It is the State ’ s undeniable obligation to guarantee the benefits of social security to all the inhabitants of a country . Je to nepopiratelnou povinností státu , aby všem svým obyvatelům garantoval výdobytky sociálního zabezpečení
If the Bush administration was seeking stable , secure , diverse and cheap oil supplies , it could have simply lifted the embargos on Libya , Iran , Iraq , and Sudan and let the oil gush . Kdyby Bushově vládě šlo o trvalé , bezpečné , různorodé a levné dodávky ropy , mohla jednoduše zrušit embargo na Libyi , Írán , Irák a Súdán a ropa by se jen řinula
Iraq ' s future depends directly on the fate of Iraqi oil production . Budoucnost Iráku přímo závisí na osudu irácké těžby ropy
If Iraq does not deliver its oil , President Bush cannot deliver on his promises to the Iraqi people , the American people , or the world community . Nedokáže - li Irák ropu zpeněžit , pak prezident Bush nedokáže dostát slibům , jež dal iráckému a americkému lidu a světovému společenství
Iraq will not be able to increase its production to that level within the time frame needed to establish an Iraqi government . Během lhůty , jíž je zapotřebí k sestavení irácké vlády , nebude Irák schopen těžbu zvýšit na tuto úroveň
Indeed , political stability is the main condition for increasing production capacity . Politická stabilita je hlavním předpokladem zvýšení těžební kapacity
Iraq needs several years to write a new constitution , establish a legitimate and democratic government , negotiate the distribution of oil revenues among its various regions , enact new investment laws , and make the economy attractive to foreigners . Irák potřebuje několik let , aby sepsal novou ústavu , vytvořil legitimní demokratickou vládu , sjednal rozdělení příjmů z ropy mezi jednotlivé regiony , zavedl nové investiční zákony a učinil své hospodářství přitažlivým pro cizince
It also needs time to negotiate with the international oil companies and neighboring countries , to perform technical and feasibility studies , and to reconstruct , rehabilitate , and explore its oil fields . Potřebuje také čas na jednání s mezinárodními ropnými společnostmi a sousedními zeměmi , na provedení technických analýz a studií proveditelnosti a na rekonstrukci , modernizaci a průzkum svých ropných ložisek
If Iraq cannot quickly increase its production capacity in the next few years , this will hinder both US foreign and energy policies . Pokud Irák nedokáže v příštích několika letech svou těžební kapacitu významně zvýšit , stane se to překážkou jak zahraniční , tak energetické politiky USA
In recent months , Iraq ' s oil production has grown to more than two million barrels per day . V posledních měsících irácká těžba ropy vystoupala na více než dva miliony barelů denně
Instead , $ 2. 3 billion was invested directly into the Iraqi oil sector . Přesto bylo přímo do iráckého ropného sektoru investováno 2,3 miliard USD
If oil prices decline in the future , the oil industry will suffer severely . Pokud ceny ropy v budoucnu klesnou , ropný průmysl těžce utrpí
In contrast , only Saudi Arabia can flood the market and reduce prices far below their current level . Naproti tomu , jedině Saúdská Arábie dokáže zaplavit trh a snížit ceny hluboko pod jejich dnešní úroveň
In fact , every peak in oil prices since 1973 was caused by an event related to Iraq . Ostatně , všechny vrcholy cen ropy od roku 1973 způsobila nějaká událost vztahující se k Iráku
Isolationist politicians may not care about other countries , but they should think twice lest they harm their own . Izolacionistickým politikům sice snad na ostatních zemích nesejde , ale měli by si vše dobře rozmyslet , aby nepoškodili svou vlastní zemi
Instead , the main threat to the long - term sustainability of energy supplies is the mismatch between investment in additional capacity and energy infrastructure , on one hand , and growth in demand for energy on the other . Hlavní hrozbou pro dlouhodobou udržitelnost energetických dodávek je spíše neshoda mezi investicemi do dalších kapacit a energetické infrastruktury na jedné straně a růstem poptávky po energii na straně druhé
Indeed , confronted by political leaders ’ hostile rhetoric , oil producers have a strong incentive to increase production in order to lower oil prices to levels that undermine the economic feasibility of alternative energy sources – a logical interventionist policy to counter the anti - oil interventionist policies of consuming countries . Vskutku , postaveni před nepřátelskou rétoriku politických lídrů , producenti ropy mají silnou pobídku zvýšit produkci , aby snížili ceny ropy na úrovně , jež podkopou ekonomickou proveditelnost alternativních zdrojů energie – což je logická intervenční politika kontrující protiropným intervenčním politikám spotřebitelských zemí
In spite of these possibilities , let ’ s assume that plans for energy independence succeed , and that several European countries , the United States , Japan , China , and India become self - sufficient . Navzdory těmto možnostem předpokládejme , že plány na energetickou nezávislost uspějí a že některé evropské státy , Spojené státy , Japonsko , Čína a Indie získají soběstačnost
Instead of exporting oil directly , they could export their energy embedded in metals , chemicals , and manufactured products at prices that undercut anything producers in the oil - consuming countries , especially Europe and the US , could match , given their dependence on higher - cost alternative energy sources . Místo přímého exportu ropy by energii vyváželi ukrytou v kovech , chemikáliích a průmyslových výrobcích za ceny , které podlomí vše , čím by se producenti v zemích , které ropu spotřebovávají , mohli rovnat , vzhledem k jejich závislosti na nákladných alternativních zdrojích energie
In fact , cheap energy in oil - producing countries might make their new industries competitive with those in China , India , and Southeast Asia . Levná energie by v zemích těžících ropu skutečně mohla tamním novým průmyslovým branžím zajistit schopnost konkurovat průmyslu v Číně , Indii a jihovýchodní Asii
Isolationist policies , by contrast , always lead to shortages and discontent . Izolacionistické politiky naproti tomu vždy vedly k nedostatkům a nespokojenosti
Iran will continue to enrich uranium regardless of whether a Republican or a Democrat is America ’ s president . Írán bude nadále obohacovat uran , ať už se americkým prezidentem stane republikán nebo demokrat
Iran , it is often claimed , has no need for nuclear power , given its abundant oil and natural gas reserves . Občas se tvrdí , že Írán jadernou energii vzhledem k obrovským zásobám ropy a zemního plynu nepotřebuje
Indeed , with domestic oil consumption growing at a higher rate than production , government revenues from oil exports are already in decline . Ba vzhledem k tomu , že domácí spotřeba ropy roste vyšším tempem než produkce , příjmy státu z vývozů ropy se krátí už teď
Iran ’ s natural gas resources , if developed , would not be a substitute for cheap nuclear power , because gas is more profitable in other uses than in power generation . Dobývání íránských zásob zemního plynu by levnou jadernou energii nenahradilo , protože plyn je mnohem výnosnější , použije - li se jinak než k výrobě elektřiny
Iranian experts argue that , in considering the trade - off between internal unrest and external sanctions , the Iranian government must choose between domestic security and international security . Íránští experti tvrdí , že při zvažování kompromisu mezi vnitřním nepokojem a vnějšími sankcemi musí íránská vláda volit mezi domácí a mezinárodní bezpečností
Indeed , as long as China and Russia have money to invest and arms to sell , most UN sanctions will be toothless . Vskutku , dokud budou mít Čína a Rusko peníze na investice a zbraně na prodej , většina sankcí OSN bude bezzubá
Iran will continue to threaten the world community that it will use its oil weapon , but this is highly unlikely . Írán bude světovému společenství nadále vyhrožovat , že použije svou ropnou zbraň , což je ale velice nepravděpodobné
It is not in Iran ’ s interest , under any scenario , to decrease oil exports , let alone halt them . Za žádného scénáře není v íránském zájmu omezit ropné exporty , natož je zastavit
Iran ’ s government has more effective options to respond to attacks from the US and its allies . Íránská vláda má mnohem účinnější možnosti jak odpovědět na útoky ze strany USA a jejich spojenců
Its supporters in Iraq might cripple Iraqi oil exports from Basra , which would damage US plans in Iraq while boosting Iran ’ s oil revenues , or limit the availability of fuel to the US Army by attacking roads and bridges , especially the Kuwait City - Baghdad highway . Její přívrženci v Iráku by mohli ochromit irácké ropné exporty z Basry , což by poškodilo americké plány v Iráku a zároveň zvýšilo íránské příjmy z ropy , anebo prostřednictvím útoků na silnice a mosty , zejména na dálnici mezi Kuvajtem a Bagdádem , omezit dostupnost paliva pro armádu USA
Ironically , an Iranian civilian nuclear program would enhance US and world energy security by making more oil and gas available in the global market . Je ironické , že íránský civilní jaderný program by zvýšil americkou a světovou energetickou bezpečnost , neboť by uvolnil více ropy a plynu pro světový trh
Is it right , say , to allow foreigners to enter the EU only so that their taxes can be used to help finance the pensions of EU citizens ? Je například správné dovolit cizincům vstup do EU jen proto , aby jejich daně pomohly financovat důchody občanů Evropské unie ?
In 1950 , the average retirement age was 67 for men and 66 for women . V roce 1950 byla průměrná hranice pro odchod do důchodu 67 let u mužů a 66 let u žen
In 1995 , men retired , on average , at 61 and women at 58 . V roce 1995 odcházeli muži do důchodu průměrně v 61 letech a ženy v 58 letech
In years to come , the development of a system of supplementary capitalized pensions in Europe is inevitable because private retirement savings can provide individuals with a defense against declining levels within mandatory pension schemes . V nadcházejících letech nevyhnutelně dojde k rozvoji systémů doplňkového kapitálového pojištění , neboť soukromé penzijní připojištění dává jednotlivcům možnost chránit se proti klesajícím výplatám v rámci povinného důchodového zabezpečení
If pension reform is to work , attitudes toward savings must change . Má - li penzijní reforma fungovat , musí se změnit přístup ke spoření
In fact , Europe needs to invest more , and so must save more . Ve skutečnosti musí Evropa více investovat a také více spořit
If increased savings are used to finance public deficits or are invested overseas not least in the United States ( too often the case nowadays ) , encouraging such savings may not be worth the effort . Budou - li ale tyto úspory použity k financování veřejných deficitů nebo investovány do zahraničí , zejména do Spojených států ( jak je poslední dobou zvykem ) , nebude jejich podpora k ničemu
Instead , Europeans must assume a fairer share of the transatlantic burden , putting in place a truly common European foreign policy , and think and act as a regional power with a global outreach . Skutečně společnou evropskou zahraniční politikou musí Evropané na svá bedra přijmout spravedlivější díl transatlantického břemene a uvažovat a jednat jako regionální mocnost s globálním dosahem
If the Euro succeeds as a global currency , which I believe it will , and if Europe ’ s rapid reaction force becomes a reality soon , as I also think it will , the EU will have secured the preconditions for a more equal partnership – literally by putting its money ( and soldiers ) where its mouth is . Pokud se euro ujme jako globální platidlo , a já doufám , že ano , a pokud se rychlá reakční síla Evropy stane skutečností , a já rovněž doufám , že ano , získá Evropská unie všechny předpoklady , aby se stala rovnocenným partnerem – tedy tak , že místo planých řečí nastoupí peníze ( a vojsko )
It should therefore do away with the traditional ambivalence of demanding a more mature and active Europe on one hand , all the time feeling uncomfortable with it on the other . Měly by se tudíž zbavit své tradiční rozpolcenosti , jež na jedné straně požaduje dospělejší a rovnocennější Evropu , která ji přitom ale na straně druhé znepokojuje
instrumental to a political project ) . zda jde o politický nástroj )
It goes without saying that there should be “ no taxation without representation . ” Za vybranými daněmi musí být pochopitelně vidět nějaký výsledek
If Europe ’ s foreign and defense policies succeed , NATO should become more European . Pokud bude mít evropská obranná a zahraniční politika úspěch , mělo by se NATO stát více evropskou organizací
If divisive decisions must be taken , healthy partnership requires that they be discussed openly and honestly . Bude - li třeba přijmout rozporuplná rozhodnutí , zdravé partnerství zaručí , že se o nich bude diskutovat věcně a upřímně
If Europeans want to have some influence here , they must play a unitary role by , say , encouraging America to update the ABM Treaty in agreement with Moscow . Chce - li Evropa tuto otázku nějakým způsobem ovlivnit , musí hrát sjednocující roli ; například tak , že podpoří Ameriku v tom , aby znovu projednala dohodu o protibalistických řízených střelách
It is the duty of governments on both sides of the Atlantic to persuade their publics of this . Je povinností vlád na obou stranách Atlantiku , aby svou veřejnost o tomto faktu přesvědčily
If not , can we fix it , and is a constitution the way to do it ? Pokud ne , můžeme to napravit a je cestou k nápravě ústava ?
If the Community does something that affects someone ' s rights , he or she can go to court . Pokud se něčích práv dotkne Společenství , může jít poškozený k soudu
In the EU we have regulations , directives , decisions , general guidelines , common strategies , common actions , common positions - a myriad that only experts can comprehend . V EU máme ,, nařízení , ,, směrnice , ,, rozhodnutí , ,, obecné pokyny , ,, společné strategie , ,, společné akce , ,, společné pozice - je toho přehršel a rozumí tomu jen expert
In Italy there is now a controversial statute that will change the rules of criminal procedure in ways that might prove helpful to eminent public figures . V Itálii je teď nový kontroverzní zákon , který mění postupy trestního stíhání tak , že by za určitých okolností mohl pomáhat prominentním postavám veřejného života
In this simplified system , legislation will be called legislation , and executive regulations , as in most legal systems , will fill in the gaps in primary legislation . V tomto zjednodušeném systému bude zákonodárství opět zákonodárstvím a mezery v primární legislativě budou vyplňovat výkonná nařízení nebo prováděcí předpisy , jako je tomu ve většině právních systémů
It calls for a single , unified legal entity . Návrh ústavy vidí Evropu jako jediný a jednotný právní subjekt
In Europe , however , those challenges are matters of will and political leadership , which cannot come from committees . V Evropě jsou však tyto výzvy otázkou vůle a politického vůdcovství , které nevzejdou z komisí
If these three fail to agree in a crisis , Europe will be opting out ; if united on taking action , Europe will be committed . Pokud se tyto tři státy během nějaké krize nedohodnou , Evropa ustoupí ; pokud budou zajedno , Evropa půjde vpřed
In 2002 , for example , the top ten American drug companies had sales of $ 217 billion . Tak například , v roce 2002 činily tržby deseti největších amerických farmaceutických firem 217 miliard USD
In its public pronouncements , the industry denies this by counting just four specific activities as marketing – sales visits to doctors , the value of free samples , direct - to - consumer advertisements , and advertisements in medical journals . Ve veřejných prohlášeních to celé odvětví zapírá tím , že za marketing počítá jen čtyři konkrétní činnosti – obchodní návštěvy lékařů , hodnotu zdarma rozdaných vzorků , přímé reklamy zaměřené na spotřebitele a reklamy v medicínských časopisech
In 2003 , for the first time , the industry fell slightly from first place to third in terms of profitability , but its profits were still well above the median . V roce 2003 farmaceutický průmysl co do ziskovosti poprvé mírně poklesl z prvního na třetí místo , ale zisky přesto zůstaly vysoko nad mediánem
In the six years from 1998 to 2003 , of the 487 drugs that entered the market , fully 78 % were classified by the US Food and Drug Administration as likely to be no better than drugs already on the market . Úřad pro kontrolu potravin a léků USA za šestileté období mezi roky 1998 a 2003 označil plných 78 % ze 487 léčiv , která se nově objevila na trhu , za pravděpodobně nikterak lepší než léky , které už na trhu byly
In other words , the major output of the industry is not important new drugs , but minor variations of drugs that are already on the market – called copycat or “ me - too ” drugs . Jinými slovy , hlavní produkcí farmaceutického průmyslu nejsou nové léky , ale drobné obměny léčiv , která už na trhu existují – jakési léky „ přes kopírák “
It is the source of our greatest inspiration and the impulse for our greatest efforts . Je zdrojem naší největší inspirace a impulsem k nejvyššímu úsilí
In the age of human rights , the United Nations must have the courage to recognize that just as there are common aims , there are common enemies . V tomto „ věku lidských práv “ musejí Spojené národy nalézt sdostatek odvahy a přiznat , že tak , jak existují společně sdílené cíle , existují rovněž společní nepřátelé
In Cambodia , in the 1970 s , up to two million people were killed by Pol Pot ' s regime . V Kambodži v sedmdesátých letech bylo Pol Potovým režimem zabito až ke dvěma miliónům lidí
It is a principle that protects minorities – and majorities – from gross violations . Princip je celkem jednoduchý – ochránit menšiny , stejně jako většinu , před hrubým porušováním jejich práv
In order to prepare for EU accession , Turkey has undertaken vast and serious legal , political , and economic reforms . Ve snaze připravit se na vstup do EU uskutečnilo Turecko rozsáhlé a vážné právní , politické a hospodářské reformy
In this respect , Syria and Iran appreciate Turkey ’ s EU membership process . V tomto ohledu Sýrie a Írán uznávají turecký proces členství v EU
Indeed , Turkish policymakers have , on a regular basis , brought the countries bordering Iraq together for discussions about the future of the region . Turečtí političtí představitelé pravidelně svolávali země sousedící s Irákem k diskusím o budoucnosti regionu
In recent history , a variety of regional powers – the Shah ’ s Iran and Nasser ’ s Egypt – have arisen in the Middle East . V nedávné historii se na Blízkém východě objevily různé regionální mocnosti – šáhův Írán či Násirův Egypt
Indeed , personal relations often interfere with diplomatic dialogue , and can be seen as substituting for serious solutions and negotiations . Diplomatickému dialogu jsou totiž osobní vztahy mnohdy na překážku , neboť bývají náhražkou seriózních řešení a vyjednávání
It is the practical dialogue that counts , and right now there is none . Hlavní věcí je praktický dialog , který zde o všem schází
I don ’ t want to sound too gloomy but the Genoa agreements reached by Presidents Putin and Bush in Genoa , and the “ consultations ” that have occurred since , have no solid base and are leading to nothing . Nechci vypadat jako pesimista , ale janovské dohody mezi prezidentem Putinem a Bushem a „ konzultace “ , k nimž od té doby došlo , nemají solidní základnu a jsou k ničemu
I make a concession , and you make a concession in reply . Já ustoupím a vy odpovíte ústupkem
I say that I don ' t agree with you , and you don ’ t agree with me . Já řeknu , že s vámi nesouhlasím , a vy řeknete , že nesouhlasíte se mnou
It needs to test a wide range of activities prohibited by the ABM Treaty , including mobile , sea , and air - launched craft , and so on . Nejprve musí otestovat celý soubor aktivit , které dohoda ABM zakazuje : rakety mobilní , námořní , vzdušné atd
Indeed , the 1997 protocol on of strategic and theatre ABM systems allows for the US to tests numerous systems at permitted ceilings . Protokol o strategických a prostorových protiraketových systémech z roku 1997 ostatně Spojeným státům dovoluje testovat celou řadu systémů do povolených mezních hodnot
In any case , America will not withdraw from the ABM Treaty in a huff as many people imagine . Amerika každopádně od smlouvy ABM neodstoupí v trucu , jak si mnozí představují
Instead , America will only withdraw from the treaty when it starts deploying its anti - missile system , and this will not happen for several years . Amerika totiž od smlouvy odstoupí teprve ve chvíli , kdy začne realizovat svůj protiraketový deštník , a to bude ještě několik let trvat
If Russia slashes its nuclear arsenal to much , a US system designed for defense against China will be also effective against Russia , no matter what political declarations are made . Pokud sníží svůj jaderný arzenál příliš , bude americký systém , navržený původně proti Číně , fungovat i proti Rusku , nehledě na politická prohlášení
If the system the Americans are working to intercept 200 warheads , in 15 years such a system can be used to neutralize Russia in view of what we intend to do to our nuclear deterrence arsenal . Pokud systém , na němž Američané pracují , má být schopen zachytit dvě stě hlavic , může být za patnáct let použit k neutralizaci Ruska , uvědomíme - li si důsledky toho , jak chceme naložit s naší jadernou výzbrojí
I am a firm believer in free trade and hope to see the proposed “ Free Trade Area of the Americas ” established , as scheduled , in 2005 . Jsem neochvějný zastánce volného obchodu a doufám , že v roce 2005 spatří podle plánu světlo světa „ všeamerická zóna volného obchodu “
If neglected , poverty and poor governance will begin to overshadow any success we have in promoting economic growth . Pokud budou zanedbány , chudoba a špatné řízení zastíní veškeré úspěchy , jichž jsme dosáhli při prosazování ekonomického růstu
In an area where 12 % of adults are illiterate and more than a fifth of the population lacks safe drinking water , focusing exclusively on economics is simply not enough . V oblasti , kde 12 procent dospělých neumí číst a psát a kde více než jedna pětina obyvatel nemá přístup k nezávadné pitné vodě , nestačí soustředit se jen a výhradně na ekonomiku
In the Central American countries torn by war in the 1970 s and 80 s , peace agreements have been signed and democratic institutions are in place . V zemích Střední Ameriky , sužovaných v 70 . a 80 . letech válkami , byly podepsány mírové dohody a vznikly demokratické instituce
Instead of finding ways to remedy this , we continue to condemn our children to poverty by failing to provide them a decent education . Místo abychom to nějakým způsobem řešili a zajistili svým dětem patřičné vzdělání , raději je odsoudíme k doživotní chudobě
If democratic governments fail to “ deliver the goods ” Pokud demokratické vlády nesplní , co je jejich cílem – tj
If we get our priorities straight and invest heavily in education , our children will show us the way to the strong , open , and prosperous societies that we hope for in Latin America . Pokud jasně pojmenujeme své priority a investujeme do školství , naše děti nám ukáží cestu k silným , otevřeným a prosperujícím společnostem , v něž zde , v Latinské Americe , tolik věříme
Its bid for an alternative pipeline to Nakodka to serve Japanese , Korean , and other markets remains alive , creating another point of competitive friction . Jeho zà ¡ jem o alternativnà ­ ropovod do Nachodky , kterà ½ by zà ¡ soboval Japonsko , Koreu a dalÅ ¡Ã ­ trhy , stà ¡ le platà ­
In their rivalry for leadership in promoting Asian regional cooperation , meanwhile , China has taken an early lead . To se stà ¡ và ¡ dalÅ ¡Ã ­ m bodem konkurenčnà ­ třenice
In addition , China has served as the principal broker in talks between the US and North Korea on nuclear issues , in which Japan has a huge stake . Navà ­ c Čà ­ na splnila úlohu hlavnà ­ ho zprostředkovatele rozhovorů mezi USA a Severnà ­ Koreou o jadernà ½ ch otà ¡zká ch , na jejichÅ ¾ řeÅ ¡enà ­ mà ¡ Japonsko ohromnà ½ zà ¡ jem
Industrial production has recovered month by month . Průmyslová výroba se měsíc co měsíc zlepšuje
It surged by 6.1 % in May , and it is heading towards growth of at least 5 % this year , though GDP might barely rise as many services are contracting with domestic consumer demand . V květnu stoupla o 6,1 % a vše nasvědčuje tomu , že tento rok dosáhne růstu přinejmenším 5 % , třebaže HNP bude jen stěží růst , protože mnoho služeb je omezeno domácí spotřebitelskou poptávkou
Industries that have grown the most , however , are not raw materials but intermediary goods , such as chemicals , pulp , paper , and construction materials , and some manufactured goods , notably microbiology , pharmaceuticals , machinery , textiles , shoes , glass and porcelain . Průmyslové obory , jež rostly nejvíce , ovšem nepatří mezi prvozpracovatelské , nýbrž vyrábějící meziprodukty , jako jsou chemikálie , papírovina , papír , stavební materiály a mnohé jiné zpracovatelské produkty , jako je například mikrobiologické zboží , farmaceutické výrobky , strojní zařízení , textilie , boty , sklo a porcelán
Initially , the Primakov government tried some monetary financing , but it soon realized that it only led to high inflation . Původně se Primakovova vláda pokusila o jisté monetární finační operace , ale brzy si uvědomila , že to vede pouze k vyšší inflaci
International financial institutions seem to have provided more moral hazards than effective conditionality in the last few years . Zdá se , že v posledních několika letech mezinárodní finanční instituce do země přinesly více vnitřního rizika , než efektivní stability
Its very passivity underlined the reality of hard budget constraints . Pasivita vlády tak jen podtrhovala skutečnou realitu velkých rozpočtových omezení
Ironically , the financial crash provided the shock therapy under communist aegis that the Russian reformers failed to deliver . Ironií osudu se tak stalo , že si finanční krach vynutil šokovou terapii a provedl ji pod ochranou komunistické egidy , terapii , kterou se ruským reformátorům nepodařil provést
In the last two decades , Poland has gone through two financial crashes , which today look like preconditions for Poland ' s current success . Během posledních dvou desetiletí prošlo Polsko dvěmi finačními kolapsy , jež nyní vyhlížejí jako nutné výchozí body dnešního polského úspěchu
Industrial growth was 8 .1 % last year , and has accelerated since , to 14 % in February . Růst průmyslu dosáhl loni 8 ,1 % , a od té doby ještě zrychlil na únorových 14 %
Investments tend to follow recovery , as there is so much underutilized capital around . Investice totiž mají tendenci obnovu následovat a všude kolem je tolik nedostatečně využitého kapitálu
Instead , a new group of Russian businessmen , mainly manufacturers , are rising . Naopak se rodí zcela nová skupina ruských podnikatelů , především z oblasti zpracovatelského průmyslu
Its conclusion was that Russia had real and human capital suitable to sustain a growth rate of 8 % a year , and that its problem was primarily the distortions imposed by a poorly functioning tax system and the absence of a land market . Jejím závěrem bylo konstatování , že Rusko disponuje takovým reálným i lidským kapitálem , který umožňuje udržet ekonomický růst 8 % ročně , a že jeho problémem jsou primárně nevhodné deformace ekonomiky způsobené chabě fungujícím daňovým systémem a absencí trhu s půdou
It was a horrendous shock , imposing great social costs , but it changed Russia ’ s mentality , not only the exchange rate . Byl to úděsný šok , který stál nezměrné sociální náklady , ale změnil ruskou mentalitu , a ne jen směnný kurs
It is too powerful and skillful to be challenged head - on . Oligarchie je totiž příliš mocná a zručná , než aby proti ní mohl zaútočit frontálně
Indeed , the financial crash of August 1998 was provoked in large measure by governors issuing big subsidies to friendly local enterprises and demanding kick - backs in return . Ostatně , finanční krach ze srpna 1998 do velké míry zapříčinili právě gubernátoři , kteří spřáteleným místním podnikům poskytovali obrovské dotace , za než výměnou chtěli provizi
In the coming year , Putin ’ s big test will be over control of gas monopoly Gazprom , now co - owned by its managers and the state . V novém roce stojí před Putinem veliká zkouška v podobě volby nového vedení monopolního dodavatele plynu Gazpromu , který vlastní stát spolu s jeho vedením
Its long - time CEO Rem Vyakhirev departs next May . Dlouhodobý generální ředitel Gazpromu Rem Vjachirev odchází v květnu příštího roku
Incredibly , Russia ’ s largest company - with one third of the world ’ s gas reserves - is unprofitable because of poor management and theft . Největší ruská firma – s jednou třetinou světových zásob plynu – je paradoxně ztrátová , a to kvůli špatnému vedení a zpronevěře
Indeed , the only big macroeconomic debate concerns exchange rate policy , where Presidential advisor Andrei Illarionov argues that Russia ' s real exchange rate is too high - indeed , is now as high as in 1998 . Diskutuje - li se o makroekonomice , pak je to převážně o kurzovní politice , kde poradce prezidenta Andrej Illarionov tvrdí , že reálný směnný kurz Ruska je příliš vysoký - totiž stejný jako v roce 1998
In December 2003 , Russia will hold its next parliamentary elections , and people are reviewing what reforms are possible before then . V prosinci roku 2003 se budou v Rusku konat příští parlamentní volby a lidé posuzují , které reformy jsou ještě do voleb proveditelné
In late March , the government adopted new measures to protect Russia ' s car industry , proposed by the young oligarchs Oleg Deripaska and Alexei Mordashov . Koncem března vláda přijala nová opatření na ochranu ruského automobilového průmyslu , navržená mladými oligarchy Olegem Deripaskou a Alexejem Mordašovem
Import tariffs for cars will be raised from their current 25 % - the highest tariff - to a prohibitive 70 % for imported cars older then seven years , which compete with new Russian cars . Dojde tak ke zvýšení dovozních tarifů z dnešních 25 procent - což je nejvyšší tarif vůbec - na naprosto prohibičních 70 procent na dovoz aut starších než sedm let , jež konkurují novým ruským vozům
In Denmark , France , Italy , the Netherlands , Norway , and Portugal , concerns about immigration , chronic unemployment , high taxes , and deteriorating public services have fuelled this trend . V Dánsku , Francii , Itálii , Nizozemsku , Norsku a Portugalsku tento trend živí obavy z přistěhovalectví , chronické nezaměstnanosti , vysokých daní a zhoršujících se veřejných služeb
In early 2001 , Sweden held the EU presidency , giving Prime Minister Göran Persson , the country ' s dominant politician , a bright spotlight in which to shine . V první polovině roku 2001 Svédsko předsedalo Evropské unii , což premiéru Göranu Perssonovi , dominantnímu politikovi země , poskytlo jeviště , na němž mohl zazářit
In 1970 , GDP per head was the fourth highest in the world ; now it is 17 th place in the OECD . V roce 1970 byl hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele čtvrtý nejvyšší na světě
It delivered no freer trade than the CIS free - trade zone . Nezajistila o nic svobodnější trh než zóna volného obchodu SNS
It is much more difficult for Russia , with its large and complex trade , to enter the WTO than it is for Ukraine and Kazakhstan . Vstoupit do WTO je mnohem složitější pro Rusko s jeho velkým a spletitým trhem než pro Ukrajinu a Kazachstán
Indeed , Russia has demanded that Ukraine revoke the 11 bilateral protocols for WTO accession that it already signed . Rusko skutečně ohlásilo požadavek , aby Ukrajina zrušila 11 bilaterálních protokolů pro přistoupení do WTO , které již podepsala
If they would stop cooperating and start competing to be the first to enter the WTO , all three countries could be members within a year . Kdyby přestaly ,, spolupracovat a začaly soutěžit , kdo bude ve WTO první , všechny tři země by mohly být členy do roka
It was an unmitigated disaster that ended in hyperinflation . Slo o děsivou katastrofu , která skončila hyperinflací
In short , none of the ordinary prerequisites for a currency union is in place , and the only rationale appears to be Soviet imperial nostalgia . Krátce řečeno , neexistuje žádný z běžných předpokladů vzniku měnové unie a jediným vysvětlením se zdá být nostalgie po sovětské říši
Is Putin Self - Destructing ? Zničí Putin sám sebe ?
Indeed , in the Khodorkovsky affair , all procedural requirements have been blithely neglected . V Chodorkovského případu byly skutečně s lehkým srdcem opomenuty všechny procedurální požadavky
Investments are likely to be stopped or delayed . Je pravděpodobné , že se zastaví nebo pozdrží investice
In one stroke , Putin has jeopardized his considerable accomplishments . Putin v jediném okamžiku ohrozil své významné úspěchy
If Putin wants to save his own skin , he must act fast and sack his top KGB aides in the Kremlin and the Prosecutor General . Pokud si Putin chce zachránit kůži , musí jednat rychle a propustit své nejvyšší spolupracovníky z KGB , a to jak z Kremlu , tak z generální prokuratury
It is worth recalling that in 1999 former Prime Minister Yevgeny Primakov and Moscow Mayor Yuri Luzhkov were seen as a shoo - in ticket for the presidency . Je poučné si připomenout , že v roce 1999 byli bývalý ministerský předseda Jevgenij Primakov a moskevský starosta Jurij Lužkov považováni za bezkonkurenční kandidáty na prezidenta
Indeed , by alienating big business and letting his wily chief of staff , Alexander Voloshin , resign , Putin has deprived himself of crucial electoral resources . Tím , že si znepřátelil magnáty a že dovolil mazanému šéfovi prezidentské kanceláře Alexandru Vološinovi rezignovat , Putin se skutečně připravil o rozhodující voličský kapitál
It possessed no relevant intelligence . Neměli žádné zpravodajské informace
In the end , local Ossetians stormed the school with their own guns and killed several special troops in contempt . Nakonec ji vzali útokem místní Osetinci s vlastními zbraněmi a s opovržením zavraždili několik příslušníků speciálních sil
Incredibly , the Chairman of the Federal Security Service ( FSB ) and the Minister of Interior arrived in Beslan soon after the siege started , but hid doing nothing . Je neuvěřitelné , že do Beslanu krátce po začátku obléhání přijeli ředitel Federální bezpečnostní služby ( FSB ) a ministr vnitra , ale nic neudělali
In fact , nobody from the government did anything . Ostatně , nikdo z vlády nic neudělal
It is difficult to imagine a worse government performance . Těžko si lze představit horší výkon vlády
In his time , Soviet President Leonid Brezhnev was ridiculed for only being interested in concealing bad news and not wanting to remedy problems . Kdysi byl vysmíván sovětský prezident Leonid Brežněv , že neusiluje o řešení problémů , ale jen o zatajování špatných zpráv
Impotent ministers and governors should be sacked , while their offices should be given more authority . Zbaveni míst by měli být neschopní ministři a gubernátoři a jejich úřady by měly získat více pravomocí
It is too rigid and centralized to handle crises . Je příliš zkostnatělé a centralizované a nedokáže se vypořádat s krizemi
It is difficult to escape the impression that Putin is more interested in pampering his KGB men than fighting terrorism . Je těžké se zbavit dojmu , že Putinovi jde víc o hýčkání svých mužů z KGB než o boj proti terorismu
In addition , if Ukraine ’ s President becomes an international pariah , he can only turn to Russia , as is the case of President Aleksandr Lukashenko in Belarus . Stane - li se ukrajinský prezident mezinárodním vyvrhelem , bude se s prosbou o podporu moci obrátit pouze na Rusko , podobně jako běloruský prezident Alexandr Lukašenko
If Ukraine becomes a democracy , it will undoubtedly soon develop the rule of law . Stane - li se Ukrajina demokracií , nepochybně záhy nastolí vládu zákona
It is already a market economy and it is certainly located in Europe . Již dnes je tržní ekonomikou a rozhodně se nachází v Evropě
Ideally , Yushchenko should reach out to the new professionals who have not as yet been intoxicated by the pervasive corruption of the old administration . V ideálním případě by měl Juščenko sáhnout po nových profesionálech , kteří ještě nejsou prolezlí všudypřítomnou korupcí staré administrativy
In 1999 , the year before Putin succeeded Boris Yeltsin as president , Russia ’ s GDP was a paltry $ 200 billion . V roce 1999 , rok před tím , než Putin vystřídal v úřadu prezidenta Borise Jelcina , činil ruský HDP ubohých 200 miliard USD
In October 2003 , Putin cracked down on Mikhail Khodorkovsky , the CEO and main owner of Yukos oil , Russia ’ s most valuable company , who was thrown into prison on dubious charges of tax fraud after backing Putin ’ s political opponents . V říjnu roku 2003 Putin zasáhl proti Michailu Chodorkovskému , výkonnému řediteli a majiteli ropné společnosti Jukos , nejhodnotnější ruské firmy , jenž byl uvržen do žaláře na základě pochybných obvinění z daňového podvodu poté , co podpořil Putinovy politické protivníky
In fact , since 2003 , Putin ’ s main economic policy has been re - nationalization . Putinovou hlavní hospodářskou politikou od roku 2003 vskutku je opětovné znárodňování
Indeed , with state companies now producing one - third of Russia ’ s oil , output growth has plummeted , as owners of private enterprises – the source of dynamism in the sector – are now afraid to invest in new capacity . Ba teď když státní společnosti těží třetinu ruské ropy , poklesla celková produkce , neboť majitelé soukromých podniků – zdroj dynamiky v sektoru – se bojí investovat do nových kapacit
Increasingly , Russia ’ s oil surpluses drive economic growth through rising investment , which boosts construction and consumption , in turn benefiting retail trade and finance . Ruské ropné přebytky pohánějí skrze rostoucí investice hospodářský růst , který oživuje výstavbu a spotřebu , což zase přináší užitek maloobchodu a finančnictví
Instead , the Kremlin is preoccupied with the profitability and value of the state - dominated companies that it controls . Místo toho pozornost Kremlu poutá ziskovost a hodnota společností s většinovým podílem státu , jež ovládá
Independent election monitors were barred . Nezávislým volebním pozorovatelům byla znemožněna činnost
It lacks legitimacy and its members are unknown . Postrádá legitimitu a její členové jsou neznámí
In his first term , Putin appeared to be an authoritarian reformer , undertaking substantial market reforms , such as introducing a 13 % flat income tax . Během svého prvního funkčního období se Putin jevil jako autoritativní reformátor , který provádí významné tržní reformy , jako bylo zavedení rovné třináctiprocentní daně z příjmu
In this climate , no progressive structural reforms are likely . V této atmosféře nejsou žádné progresivní strukturální reformy pravděpodobné
It has paid off its foreign debt and built up foreign currency reserves of $ 450 billion . Splatilo své zahraniční dluhy a vytvořilo rezervy v zahraničních měnách v hodnotě 450 miliard dolarů
Instead , using an old Soviet tactic , Putin has imposed informal price controls , which cannot hold for long in a privatized economy . Místo toho použil starou sovětskou taktiku a zavedl neformální kontroly cen , které v privatizované ekonomice nemohou mít dlouhého trvání
Improvement followed swiftly . Zlepšení přišlo téměř okamžitě
In complex deals , managers of Russia ’ s Gazprom and a few Ukrainian oligarchs split about $ 3 billion a year . Díky nepřehledným obchodním dohodám si manažeři ruského Gazpromu a několik ukrajinských oligarchů rozdělili přibližně tři miliardy dolarů ročně
In particular , Timoshenko forced Bakai out of business . Timošenková si přitom zvlášť zasedla právě na Bakaje
In semi - reformed societies , postcommunist or developing , oligarchies that abuse the state are the biggest problem . V poloreformovaných společnostech , ať už postkomunistických nebo rozvojových , jsou největším problémem oligarchie , které zneužívají stát
It ’ s politics that remains hard . Obtížná je ovšem politika
Indeed , the Black Sea region is the Euro - Atlantic community ' s eastern frontier with the wider Middle East . Černomořská oblast je totiž východní hranicí euroatlantického společenství se širším Středním východem
If the EU and NATO decide to launch a bold outreach strategy for the region , they will be able to draw on existing tools , conceptual talent , and practical experience . Pokud se EU a NATO rozhodnou uvést do života smělou strategii pro tento region , pak budou moci využít již existujících nástrojů , koncepčního talentu a praktických zkušeností
If countries in the region embrace the idea , a network of current EU and NATO members could step forward with projects and assistance aimed at promoting a Black Sea identity and community . Pokud státy v černomořské oblasti přijmou tuto myšlenku za svou , pak může síť současných členských zemí EU a NATO postoupit o další krok kupředu s projekty a pomocí namířenou na podporu černomořské identity a komunity
Intricate biochemical processes extract from food the energy and other useful components that enable us to grow and function . Spletité biochemické procesy vytahují z jídla energii a další užitečné složky , které nám umožňují růst a fungovat
It consists of two strings – formed from phosphate and sugar – along which four unique chemical compounds ( DNA bases ) are attached . Skládá se ze dvou šroubovic – vytvořených z fosfátu a cukru – , na něž jsou navěšeny čtyři jedinečné chemické sloučeniny ( báze DNA )
It has created new specialties and advanced our understanding of disease . Vytvořilo nové specializace a prohloubilo naše chápání nemocí
Indeed , in the twenty - first century , we still cannot describe health except in terms of the absence of disease . Ani v jednadvacátém století nedokážeme popsat zdraví jinak než jako absenci nemoci
It also signifies the beginning of a new era in Israeli political culture . Znamená rovněž začátek nové éry v izraelské politické kultuře
It is not an easy task , and there are no quick fixes . To nebude snadný úkol , a rychlá řešení neexistují
In short : Syria has no military option . Stručně řečeno , Sýrie dnes nemá jinou vojenskou volbu
It needs tangible , institutionalized arrangements that will assure a skeptical Israeli public and make a return of hostilities difficult . Izrael požaduje hmatatelná a smlouvami podložená opatření , která skeptickou izraelskou veřejnost uspokojí , a která znemožní opětování projevů nepřátelskosti
It is these steps , which may sound reasonable to outsiders , which create problems for the closed , claustrophobic , regime in Damascus . Právě tyto kroky , pro nezasvěcence nanejvýš rozumné , jsou pro uzavřený a klaustrofobní damašský režim zdrojem problémů
Israel has no experience with referenda , and having a peace treaty ratified by a referendum is in any case quite unique . Izrael nemá s referendy pražádné zkušenosti , nehledě na to , že ratifikace mírové dohody prostřednictvím referenda je věc poměrně nevídaná
It is reasonable to argue that if agreement is reached with Syria and accepted by the government as well as a majority in the Knesset , it will eventually be ratified . Přesto se lze rozumně domnívat , že pokud Izrael se Sýrií nakonec dojde k dohodě , kterou potom schválí jak vláda , tak většina v Knessetu , bude dohoda schválena i referendem
It will , however , be a war against Muslim fundamentalists who happen to be Arabs – if the current indications and emerging evidence about the perpetrators of the terrorist acts in New York and Washington are correct . Jsou - li však dosavadní indicie a první objevující se důkazy o pachatelích teroristických činů v New Yorku a Washingtonu správné , bude to válka proti islámským fundamentalistům , kteří jsou – shodou okolností – Arabové
It was Syrian agents who assassinated Lebanon ’ s President - elect Beshir Gemayel in 1982 . Byli to například syrští agenti , kdo v roce 1982 zavraždili čerstvě zvoleného libanonského prezidenta Bešíra Džamáíla
Instead , we are witnessing a much deeper phenomenon , which is as much cultural as political and economic . Jsme spíše svědky mnohem závažnějšího jevu , který je stejně kulturní jako politický a ekonomický
Islam as a religion can be tolerant as well as triumphalist – as its sister world religion , Christianity , can be . Islám jako náboženství umí být tolerantní i povýšenecký – stejně jako jeho bratr , křesťanství
Indeed , they deluded us for too long into thinking that the war against terrorism was a police matter – that investigators and indictments were the way to fight fanatical terrorists , not a relentless , painstaking armed struggle . Příliš dlouho nám namlouvali , že válka proti terorismu je věcí politiky – že cestou , jak přemoci fanatické teroristy , je vyšetřovat a stavět před soud , a nikoli nesmlouvavý a neúnavný ozbrojený boj
In the current debate about policy towards Iraq , two extreme alternatives are usually presented : either extend the military campaign against terrorism to Iraq , or maintain the current uneasy status quo with that country . Na probíhající debatě o politice vůči Iráku jsou zajímavé dvě extrémní alternativy : buď rozšířit vojenskou kampaň proti terorismu i na Irák , anebo pokračovat ve stávajícím rozpačitém přístupu k této zemi
It means that the Iraqi people will continue to suffer - both from Saddam ' s brutalities , as well as from the consequences of the sanctions caused by his continued rule . To totiž znamená , že obyvatelé Iráku budou dále strádat - jak Saddámovými krutostmi , tak následky sankcí , jejichž příčinou je to , že Saddám je v zemi stále u moci
In the latter case , the infrastructure for support already exists , though it was partially dismantled during the Clinton administration . V druhém případě již dokonce pro podporu existuje infrastruktura , ačkoli během Clinotonovy vlády byla částečně zrušena
In the Shi ' a south , still reeling from the brutal suppression of the ill - fated 1991 rebellion , contacts must be created and networks established . Na šíitském jihu , který se dosud vzpamatovává z brutálního potlačení neblahé vzpoury z roku 1991 , je třeba získat kontakty a vybudovat sítě
Iraq ' s neighbors - Saudi Arabia in the south and Turkey in the north - must be reassured that Shi ' a and Kurdish rebellion will not result in the dismantling of Iraq and a change of borders : both countries have legitimate concerns regarding this issue . Země sousedící s Irákem - Saúdská Arábie na jihu a Turecko na severu - musí mít jistotu , že povstání šíitů a Kurdů nepovedou k rozpadu Iráku a změně hranic : obě země mají v tomto směru legitimní zájmy
Iran - a Land of Paradoxes Írán - země paradoxů
Iran does deserve to be classified as a regional and , perhaps , a global promoter of instability ; its support for the fundamentalist Islamic terrorism of Hizbollah in Lebanon is , indeed , aimed at further undermining the diminishing chances for an Israeli - Palestinian reconciliation . Pravda , Írán si zasluhuje označení regionálního , a dost možná globálního zdroje nestability : jeho podpora libanonského fundamentalistického hnutí Hizballáh s úspěchem podkopává už beztak mizivou naději na palestinsko - izraelské usmíření
It is , for example , clear that President Khattami was elected with the support of women and younger people , and the ` ` establishment ' ' candidate was not elected . Je například jasné , že prezident Chatámí porazil kandidáta vládnoucích vrstev díky podpoře žen a mladých lidí
In sum , Iran presents a complex , sometimes confusing picture . Stručně vzato předkládá Írán komplexní , a někdy matoucí obrázek
It was also anti - feminist , anchored in patriarchal family structures . A protože vycházela z patriarchálních rodinných struktur , byla rovněž antifeministická
In Europe , after all , Calvin ' s Geneva - an autocratic theocracy , more similar to Khomeini ' s Teheran than to any other regime - eventually developed , through English Puritanism , towards modern parliamentary government . Kalvínova Ženeva - autokratická teokracie , více podobná Teheránu než kterémukoli jinému režimu - se nakonec , prostřednictvím anglického puritanismu , vyvinula v moderní parlamentní zřízení
Indeed , in Britain until the l 820 ' s only members of the Church of England could vote in Parliament or be elected to it . Uvědomme si také , že v Británii až do 20 . let 19 . století mohli být do parlamentu voleni jen členové anglikánské církve
It is clear that the outcome would have been different if the Dutch Battalion , regardless of its legalistic mandate and inferior power , would have threatened the Serbs with resisting the separation of Muslim men from Muslim women . Je jasné , že by vše dopadlo jinak , kdyby nizozemský prapor bez ohledu na svůj úzkostlivě dodržovaný mandát a přesilu protivníka Srbům pohrozil , že se separování muslimských mužů od jejich žen pokusí zabránit
Indeed , they were not completely passive when confronted with the problem of saving their own lives or of negotiating the release of some of their comrades who were taken hostage by the Serbs . Ostatně zas až tak pasivně se nechovali , když jim šlo o jejich vlastní životy nebo když vyjednávali o propuštění svých kamarádů , kteří se dostali do srbského zajetí
In Srebrenica , Pontius Pilate would have felt vindicated ; humanity , once again , was found to be wanting . Ve Srebrenici by se byl Pilát Pontský cítil bez viny : o lidství zde byla opět jednou nouze
If the ANC could make such a transition in South Africa , why not the Palestinians ? Když takovou proměnou dokázal projít jihoafrický Africký národní kongres ( ANC ) , proč ne Palestinci ?
Instead , he launched an armed intifada , in which competing Palestinian militias unleashed terrorism and suicide attacks against Israeli civilian targets - not only in the occupied territories , but also in Jerusalem , Tel Aviv , Haifa , Hadera , Afula , and Netanya . Místo toho zahájil ozbrojenou intifadu , v jejímž rámci soupeřící palestinské domobrany rozpoutaly teroristické a sebevražedné útoky proti izraelským civilním cílům - a to nejen v okupovaných teritoriích , ale i v Jeruzalémě , Tel Avivu , Haifě , Hadeře , Afule a Netanje
It should be an Arab one , preferably led by Saudi Arabia . Měl by to být arabský protektorát , nejlépe pod správou Saúdské Arábie
In the meantime , the most urgent priority is a process of de - escalation , stabilization and political consolidation within Palestinian society . Do té doby je nejnaléhavější prioritou proces deeskalace , stabilizace a politické konsolidace palestinské společnosti
It may not be a bad idea . Nebyl by to špatný nápad
It needed the US - - i . e . , NATO - - to save Bosnian Muslims and then Kosovar Albanians from near - genocidal Serb policies in the 1990 s . K záchraně bosenských muslimů a později kosovských Albánců před genocidní politikou Srbů potřebovala v 90 . letech Spojené státy , tedy NATO
Ibrahim headed the Cairo - based Ibn - Khaldun Institute , which undertook , with the European Union ' s encouragement , pioneering studies on women and minority rights , as well as electoral practices , in Egypt . Profesor Ibrahim šéfoval káhirskému Ibn Chaldúnově institutu , který s podporou Evropské unie uskutečnil průkopnickou studii o ženách , právech menšin a volebních praktikách v Egyptě
In a country where the President has been consistently re - elected with 97 % of the vote since 1980 , Ibrahim ' s institute is the only academic research organization that dares to ask troubling questions about the way Egypt is run . V zemi , kde je prezident od roku 1980 opakovaně volen 97 procenty volebních hlasů , je Ibrahimův ústav jedinou akademickou výzkumnou institucí , která se odvažuje klást nepříjemné otázky na téma egyptských politických způsobů
Ibrahim was sentenced to seven years imprisonment . Prof . Ibrahim byl odsouzen k sedmi letům vězení
Indeed , the US Charge d ' Affaires in Cairo expressed mere disappointment at the verdict - - a response that gives understatement a bad name . Americký chargé d ' affaires v Káhiře nad rozsudkem vyjádřil jen své zklamání - taková reakce je snad až urážkou zdrženlivosti
Indeed , his is the type of voice that Egyptian civil society needs if there is ever to be a chance that the country ' s Pharaonic authoritarian regime - - symbolized by President Mubarak ' s high - handedness - - is to be reformed . Právě on je tím druhem hlasu , jaký egyptská občanská společnost potřebuje , aby vůbec existovala naděje , že by mohlo dojít k reformě faraónského autoritářského režimu země , jehož příznačným symbolem je svévole prezidenta Mubaraka
In short , he was a modern Jew in the best sense of the word . Krátce , byl moderním Židem v nejlepším smyslu slova
It was said of Prime Minister Levi Eshkol that he spoke seven languages , all of them in Yiddish . O premiéru Levi Eškolovi bylo řečeno , že hovořil sedmi jazyky a všemi v jidiš
In the international arena , Eban ' s pen was his sword , and the spoken word his lance . Na mezinárodním kolbišti bylo Ebanovi jeho pero mečem a mluvené slovo kopím
It is far from clear if he would have prevailed , given his lack of an independent political base , but his international prestige and standing might have given him a chance if he would have chosen to throw the gauntlet . Vezmeme - li v úvahu neexistenci nezávislé politické základny , vůbec není jisté , zda by zvítězil , ale kdyby se byl rozhodl hodit rukavici svým protivníkům , jeho mezinárodní prestiž a pozice by mu dávaly šanci uspět
In this Abba Eban was a true representative of the people he so gloriously represented . A právě v tom byl Abba Eban opravdovým představitelem národa , který tak majestátně reprezentoval
If it were not so profoundly sad , it would qualify as the sick joke of the millennium : Libya has been elected to chair the United Nations Commission on Human Rights ! When Caligula appointed his horse to the Senate , the horse at least did not have blood on its hoofs . Kdyby to nebylo tak hluboce skličující , následující zpráva by mohla být šibeniční anekdotou milénia : Libye byla zvolena předsednickou zemí Komise pro lidská práva při OSN ! Když Caligula zvolil do senátu svého koně , neměl jeho kůň aspoň na kopytech krev
It is a telling commentary on the moral bankruptcy of the UN that this decision comes at so delicate a time for the organization . Je výmluvným komentářem na adresu morálního bankrotu OSN , že toto rozhodnutí přichází v okamžiku pro organizaci tak choulostivém
It remains under UN sanctions for its role in the downing of a Pan Am passenger flight over Lockerbie , Scotland , a decade ago . Dosud je pod sankcemi OSN kvůli roli , již před deseti lety sehrála při pumovém atentátu na letadlo společnosti PanAm nad skotským Lockerbie
In the last decade , the position of the UN as a symbol of the ideals of a peaceful world community has been steadily eroded . V minulé dekádě se postavení OSN coby symbolu ideálů mírové světové společnosti neustále zhoršovalo
It proved utterly unable to stop the wars in the Balkans ; and in at least one case - - Srebrenica - - a Dutch UN peacekeeping force stood by and witnessed the worst massacre in post - 1945 Europe , as Bosnian Serbs murdered around 6 ,000 defenseless Muslim men . Přitom přinejmenším v jednom případě - ve Srebrenici - nizozemské mírotvorné síly OSN stály a přihlížely nejhoršímu masakru v poválečné Evropě , kdy bosenští Srbové zavraždili kolem šesti tisíc bezbranných muslimských mužů
In Rwanda , once the genocide started , the UN official responsible for peacekeeping operations ordered the evacuation of UN forces from the country , leaving the field wide open to the bloodiest genocidal massacre since World War II . V okamžiku , kdy ve Rwandě začala genocida , představitel OSN zodpovědný za mírotvorné operace nařídil evakuaci jednotek OSN ze země a ponechal pole zcela otevřené nejkrvavějšímu genocidnímu masakru od dob druhé světové války
It is a depressing , pathetic record , which the UN is trying - - probably in vain - - to redeem by appearing , in the Iraq crisis , as the voice of reason and international legitimacy . Jde o tíživý a žalostný záznam do historie , který se OSN snaží - zřejmě marně - odčinit tím , že v irácké krizi vystupuje jako hlas rozumu a mezinárodní legitimity
It is a noble set of goals , but it sometimes appears to be distant from the region ' s political realities . Jedná se o vznešený soubor cílů , který se ovšem občas zdá být vzdálený politické skutečnosti regionu
It would need constant follow - up on dozens of contentious points at the highest level , i . e . , the US President . Bylo by potřeba neustálého sledování desítek problematických bodů na nejvyšší úrovni , tj
Israelis and Palestinians are not yet ready for the tough political decisions envisaged by the road map . Izraelci ani Palestinci nejsou dosud připraveni na nesnadná politická rozhodnutí , s nimiž cestovní mapa počítá
In the hushed room , the senior German minister continued : he himself was born in Eastern Europe , and his family was expelled in the post - 1945 anti - German atmosphere . Ve ztichlé místnosti vysoký německý vyslanec pokračoval : on sám se narodil ve východní Evropě a jeho rodina byla odtud vyhnána během protiněmecké vlny po roce 1945
It is precisely because of this that I can now visit my ancestral hometown and talk to the people who now live in the house in which I was born - - because they do not feel threatened , because they know I don ' t want to displace them or take their house . ' ' A právě proto mohu dnes navstívit město svých předků a hovořit s lidmi , kteří teď bydlí v domě , kde jsem se narodil - neboť se necítí ohroženi , protože vědí , že je nechci vystěhovat ani jim vzít jejich dům . ` `
It was a highly emotional response to the Lebanese academic ' s question - - one that Arab representatives chose later on to ignore . Slo o hluboce emocionální odpověď na otázku libanonského akademika - a arabstí představitelé se později rozhodli ji ignorovat
It would be clear that what West Germany had in mind was not reunification , but reversing the consequences of Nazi Germany ' s defeat in 1945 . Bylo by jasné , že záměrem Západního Německa není znovusjednocení , ale zvrácení následků porážky nacistického Německa z roku 1945
It is worth keeping in mind what advocates of a Palestinian right of return now prefer to forget : Palestinian Arabs and four Arab members of the UN went to war in 1948 not only against Israel , but against international legitimacy and the UN plan for a two - state solution . Vyplatí se mít na paměti to , na co obhájci palestinského práva na návrat raději zapomínají : palestinstí Arabové a čtyři arabstí členové OSN zahájili roku 1948 válku nejen proti Izraeli , nýbrž i proti mezinárodní legitimitě a dvojstátnímu řesení , jež plánovala OSN
Iraq was established in the 1920 ' s by the British , who occupied the region after the Ottoman Empire disintegrated at the end of WWI . Irák založili ve 20 . letech minulého století Britové , kteří celou oblast okupovali po rozpadu Osmanské říše na konci první světové války
In a country where Shi ' ites form the majority , the Sunnis - - traditionally the hegemonic group in all Arab countries - - were totally unwilling to allow any democratic process to jeopardize their rule . V zemi , kde tvoří šíité většinu , projevovali sunnité - ve všech arabských zemích tradičně hegemonistická skupina - naprostou neochotu připustit jakýkoliv demokratický proces , který by ohrozil jejich vládu
Ideological hawks view the occupied territories as an integral part of the historical Land of Israel , the homeland of the Jewish people . Ideologičtí jestřábové považují okupovaná území za nedílnou součást historické země izraelské , vlasti židovského národa
Ideological hawks usually come from the National - Religious Party and from members of the Likud . Ideologičtí jestřábové obvykle pocházejí z Národní náboženské strany a z členských stran Likudu
It is in this context that Sharon ' s moves should be seen . Právě v tomto kontextu je třeba Šaronovy kroky vnímat
If one follows Sharon ' s statements in the last year , a clear pattern emerges . Sledujeme - li Šaronovy výroky za poslední rok , zpozorujeme jasný model
In the Kurdish region of northern Iraq , however , the situation is completely different : in the last ten years , under the protection of the Allies ' no - fly zone , and even more so since the toppling of Saddam , the Kurdish regional government has been able to establish and sustain a relatively orderly administration . V kurdské oblasti na severu Iráku je však situace naprosto odlišná : v posledních deseti letech , pod ochranou spojenecké bezletové zóny a ještě více po Saddámově pádu , dokázala kurdská samospráva zavést a udržet poměrně ukázněnou administrativu
It has overcome tribal and party differences and created a de facto functioning government , with an impressive record on development issues such as education , irrigation , and construction - and , above all , with no violence . Překonala kmenové i stranické spory a vytvořila de facto funkční vládu , jež dosáhla působivých úspěchů v rozvojových oblastech , jako je vzdělávání , zavlažování a výstavba - a především bez násilí
If Turkey grants its own Kurdish minority more cultural and language rights and allows legitimate Kurdish political representation in the Turkish parliament , the willingness of Turkish Kurds to oppose Ankara will be diminished . Pokud Turecko udělí své vlastní kurdské menšině více kulturních a jazykových práv a připustí legitimní kurdské politické zastoupení v tureckém parlamentu , vůle tureckých Kurdů stavět se proti Ankaře se zmenší
In the nineteenth century , the joint interests of the authoritarian Russian , German , and Austrian Empires prevented the establishment of a free Poland : such unholy alliances have no place in the twenty - first century . V devatenáctém století bránily vzniku svobodného Polska společné zájmy autoritářské ruské , německé a rakouské říše : takto nekalé aliance nemají v jedenadvacátém století místo
If not , at the very least , the injustice suffered by the Kurdish people for generations would , at long last , be rectified . A pokud ne , pak bude přinejmenším konečně napravena nespravedlnost , již kurdský lid trpí už po celé generace
Initially , refugees camps were set up , but the Greek Cypriot government decided that while it will not surrender the refugees ' claim eventually to return to their homes in the North , it would do its utmost in the interim not to leave them vegetating in squalid camps . Zpočátku byly zřizovány uprchlické tábory , ale řecko - kyperská vláda poté rozhodla , že se sice nevzdá nároku uprchlíků na konečný návrat do jejich domovů na severu , ale zároveň učiní vše , co je v jejích silách , aby v mezidobí nenechala uprchlíky živořit ve špinavých táborech
Instead , with some international help , but mostly out of its own resources , the Republic of Cyprus - a small , then not very prosperous country that was devastated by war - launched a re - settlement and rehabilitation program as a national project . Malá a tehdy nepříliš prosperující Kyperská republika , již zničila válka , místo toho zahájila - s malou zahraniční pomocí , ale jinak převážně z vlastních zdrojů - celonárodní projekt znovuusídlení a ospravedlnění
It could , of course , be different : had Greek Cypriots followed the Palestinian example since 1948 - that is , kept the refugees in camps , segregated them from the non - refugee society , and fed their children a daily militaristic message of hatred , revenge , and terrorism - a completely different atmosphere would permeate the island . Samozřejmě to mohlo dopadnout i jinak : kdyby byli kyperští Řekové postupovali podle palestinského příkladu po roce 1948 - tedy drželi uprchlíky v táborech , segregovali je od neuprchlické společnosti a krmili jejich děti každodenním militaristickým poselstvím plným nenávisti , pomstychtivosti a terorismu - , prostupovala by dnes ostrovem zcela jiná atmosféra
Indeed , Abbas is now the only Arab leader who came to power in a more or less free election . Abbás je dnes vlastně jediným arabským vůdcem , který se dostal k moci ve více či méně svobodných volbách
Is Palestinian society so different from other Arab societies ? Not really . Je palestinská společnost natolik jiná než ostatní arabské společnosti ? Vůbec ne
If the Palestinians , under Israeli occupation , can choose their own leaders , why can ' t the same happen in Cairo or Damascus , in Ryadh or Algiers ? Pokud mohou volit své vůdce Palestinci pod izraelskou okupací , proč by se totéž nemohlo dít v Káhiře , v Damašku , v Rijádu nebo v Alžíru ?
In the next three weeks , the Israeli army will do something unprecedented : instead of defending the country against external enemies or terrorism , it will evacuate – by force if necessary – 9 ,000 Israelis from their homes . V příštích třech týdnech učiní izraelská armáda bezprecedentní krok : místo aby bránila zemi proti vnějším nepřátelům nebo terorismu , bude evakuovat – v případě nutnosti silou – devět tisíc Izraelců z jejich domovů
Israel ’ s unilateral withdrawal is the outcome of a deep political shift that has been caused by two somewhat contradictory convictions that have characterized Prime Minister Ariel Sharon ’ s policies since 2003 : first , that the US - initiated “ road map ” is going nowhere and , second , that the status quo is untenable . Jednostranné stažení Izraele je výsledkem hlubokého politického posunu zapříčiněného dvěma poněkud rozporuplnými přesvědčeními , která charakterizují politiku premiéra Ariela Šarona od roku 2003 : totiž že „ cestovní mapa “ iniciovaná Spojenými státy nikam nevede a že status quo je neudržitelné
It is now the Israeli left that , however reluctantly , realizes that Sharon ’ s new pragmatism may be the first step in the right direction . Dnes je to tedy izraelská levice , která si byť zdráhavě uvědomuje , že Šaronův nový pragmatismus může být prvním krokem správným směrem
In the meantime , Sharon has paid heavily for his policies . Šaron mezitím za svou politiku draze zaplatil
In an ideal world , conflicts end by agreements and treaties . V ideálním světě končí konflikty dohodami a ujednáními
In the absence of plausible alternatives , one hopes that this will also be the case for Israelis and Palestinians . Při absenci přijatelných alternativ nezbývá než doufat , že to bude také případ Izraelců a Palestinců
Iraq ’ s draft constitution will probably be approved in the referendum to be held on October 15 . Návrh irácké ústavy bude zřejmě schválen v referendu , jež se má konat 15 . října
It was this Sunni hegemony – and not merely that of Saddam ’ s Ba ’ athist regime – that was toppled by the United States . Spojené státy svrhly právě tuto sunnitskou hegemonii , nikoliv pouze nadvládu Saddámova baasistického režimu
In short , the draft constitution is an attempt to square a circle . Krátce , návrh ústavy je snahou dokázat nemožné
It is time to face reality : the Kurdish region in the north is functioning in a reasonable way , and it has even been able to allay Turkey ’ s fears that its existence will aggravate that country ’ s own Kurdish problem . Je na čase vyrovnat se s realitou : kurdský region na severu přijatelným způsobem funguje , ba dokonce dokázal utišit turecké obavy , že jeho existence zhorší kurdský problém v Turecku
In fact , to acknowledge the obvious in Iraq is also to recognize that there are grounds for hope . Ostatně , připustit to , co je v Iráku zřejmé , znamená rovněž uznat , že existují důvody k naději
It created what is called in Arabic a Mukhabarat ( security services ) state , very much like what is prevalent in almost all Arab countries – Egypt , Syria , Saudi Arabia , republics and monarchies alike . Vybudovala to , co se v arabštině nazývá stát muchabarat ( stát bezpečnostních služeb ) , velice podobný tomu , co dominuje téměř všem arabským zemím – Egyptu , Sýrii , Saúdské Arábii , republikám i monarchiím bez rozdílu
Indeed , its popularity is due not only to its fundamentalist Islamic ideology and its commitment to the destruction of Israel . Jeho popularita skutečně neplyne jen z jeho fundamentalistické islámské ideologie a oddanosti zničení Izraele
It was not only the endemic corruption of the official Palestinian leadership that turned so many Palestinians from it . Nebyla to jen endemická korupce oficiálního palestinského vedení , co od něj mnoho Palestinců odvrátilo
In the elections , Hamas received its dividend for doing what the Fatah - led Palestinian Authority failed to do . Ve volbách si Hamas vybral dividendu za to , že udělal , co palestinská samospráva pod vedením Fatahu nevykonala
It is still an open question whether Hamas in government will become more pragmatic and less committed to terrorism : it certainly is a possibility , and one should not prejudge the outcome . Je stále otevřenou otázkou , zda se Hamas ve vládě stane pragmatičtějším a bude méně věrný terorismu : je to rozhodně možné a neměli bychom předem soudit výsledek
Indeed , no such precedent exists : there has never been a peaceful transfer of power in any of the Arab League ’ s 22 member states . Vskutku , neexistuje jediný takový precedent : dosud nikdy nedošlo k nenásilnému přenosu moci v některé z 22 členských států Arabské ligy
Israel ’ s response to Hamas ’ s victory will obviously be complicated by its own elections on March 28 , and by a government headed by an interim prime minister , Ehud Olmert , owing to Sharon ’ s incapacitation just weeks after leaving Likud and founding a new , centrist party , Kadima ( Forward ) . Reakci Izraele na vítězství Hamasu nesporně zkomplikuje jak to , že 28 . března bude mít vlastní volby , tak to , že vládu vede dočasný ministerský předseda Ehud Olmert , vzhledem k Šaronově ztrátě způsobilosti pouhých několik týdnů poté , co odešel z Likudu a založil novou , středovou stranu Kadima ( Vpřed )
In a region full of paradoxes , the Hamas victory may have added another one : usually , when extremists on one side become stronger , it plays into the hands of extremists on the other side , producing a dangerous spiral effect . Do regionu plného paradoxů možná vítězství Hamasu přineslo paradox nový : obvykle platí , že když sílí extremisté na jedné straně , nahrává to extremistům na straně druhé , což vyvolává nebezpečnou spirálu důsledků
In this case , however , the victory of the extremist Hamas may strengthen not the extremists of Likud , but , surprisingly , the more moderate centrists of Kadima . V tomto případě však vítězství extremistického Hamasu může posílit nikoli extremisty v Likudu , ale překvapivě umírněnější centristy z Kadimy
Indeed , Article 22 of that charter reveals that Hamas views the Jews ( together with the Freemasons and other nefarious organizations like Rotary International and the Lions Club ) , as responsible for the French and Bolshevik Revolutions , World War I , and World War II . Podle Hamasu jsou Židé ( společně se svobodnými zednáři a dalšími hanebnými organizacemi jako Rotary International a Lions Club ) zodpovědní jak za francouzskou a bolševickou revoluci , tak za první i druhou světovou válku
In 1947 , they refused the UN partition plan , which called for the establishments of two states in British Palestine . V roce 1947 odmítli plán OSN na rozdělení země , který vyzýval k založení dvou států v britské Palestině
In 1993 , after the Oslo agreements , the Palestinian Authority established under Yasir Arafat became another militarized authoritarian regime , very much like Syria and Egypt , and did nothing to alleviate the suffering of the Palestinian refugees . Po Dohodách z Osla se v roce 1993 palestinská samospráva , vytvořená pod vládou Jásira Arafata , stala dalším militarizovaným autoritářským režimem , velice podobným Sýrii a Egyptu , a neudělala nic pro zmírnění utrpení palestinských uprchlíků
It was this failure that brought Hamas to power . Právě tato nečinnost vynesla Hamas k moci
It is this structural crisis that must be addressed if the violence is to stop . Jde o krizi strukturní , již je potřeba překonat , má - li ustat násilí
Instead of deploying its forces in southern Lebanon , the weak government in Beirut acquiesced in Hezbollah ’ s determination to turn the area into a staging ground for attacks against Israel . Slabá bejrútská vláda se místo nasazení svých sil v jižním Libanonu smířila s odhodláním Hizballáhu proměnit oblast v opěrné území pro útoky proti Izraeli
Israel , for its part , still reeling from the trauma of its ill - begotten war in Lebanon in 1982 , chose not to respond to Hezbollah ’ s attacks and hoped that the attacks would not escalate . Izrael , stále otřesen traumatem své chybně zahájené války v Libanonu v roce 1982 , se rozhodl na útoky Hizballáhu nereagovat a doufal , že se nebudou stupňovat
It should be international , with the UN ’ s blessing , but it should not be a UN force . Měla by být mezinárodní , se souhlasem OSN , ale nemělo by se jednat o sílu OSN
It could be based on NATO capabilities , with a strong European ingredient . Mohla by se zakládat na potenciálu NATO , se silnou evropskou složkou
Instead , fundamental change is needed . Je zapotřebí zásadní změny
Iraq ’ s prime minister , Nuri el - Maliki , representing the ruling Shi ’ a - Kurdish coalition , expressed the hope that the dictator ’ s end would help to heal the sectarian divides . Irácký premiér Núrí Málikí , jenž zastupuje vládnoucí šíitsko - kurdskou koalici , vyjádřil naději , že diktátorův konec pomůže zahojit sektářské sváry
Indeed , the Washington debate surrounding how to “ fix Iraq ” is irrelevant , because something that does not exist any longer – namely , Iraq as a functioning state – cannot be fixed . Washingtonská diskuse o otázce , jak „ napravit Irák “ , je totiž irelevantní , poněvadž něco , co už neexistuje – tedy fungující Irák – , nelze dost dobře napravit
In these circumstances , the post - Baker - Hamilton debate in Washington is largely irrelevant to the future of Iraq – though it continues to be crucial to the future of US power , prestige , and standing in the world . Za těchto okolností je debata , jež se ve Washingtonu rozproudila po zveřejnění Baker - Hamiltonovy zprávy , pro budoucnost Iráku do značné míry vedlejší – třebaže má i nadále klíčový význam pro budoucnost americké moci , prestiže a postavení ve světě
Indeed , the very foundation of Iraq was based on victors ’ justice : the British Empire , having vanquished the Ottomans , made the Sunni Arabs overlords in a country in which they were a minority . I samotné založení Iráku se tudíž opíralo o spravedlnost vítězů : jakmile britské impérium porazilo Osmany , nechalo vládnout sunnitské Araby v zemi , kde představovali menšinu
In Iraq , only now is it becoming evident that some states cannot be saved without being destroyed . V Iráku začíná teprve dnes vycházet najevo , že některé státy nelze zachránit , aniž budou zničeny
Its criticism of Olmert , Defense Minister Amir Peretz , and Chief - of - Staff Dan Halutz – set forth in a detailed and meticulous 117 - page assessment – is harsh , but not surprising . Její kritika Olmerta , ministra obrany Amira Perece a náčelníka generálního štábu Dana Haluce – nastíněná v podrobném a pečlivém stosedmnáctistránkovém hodnocení – je tvrdá , ale nikoliv překvapivá
Indeed , the inexperience of the prime minister and the defense minister are unprecedented in Israel ’ s history . Nezkušenost premiéra a ministra obrany skutečně nemají v dějinách Izraele obdoby
In measured but devastating prose , the Winograd Commission gives failing marks to all three leaders . Winogradova komise dává odměřeným , ale zničujícím jazykem všem třem vedoucím představitelům nedostatečnou
In fact , Olmert ’ s weak and discredited government may yet survive . Slabá a zdiskreditovaná Olmertova vláda opravdu může přežít
If the government were to fall and new elections held , there are strong indications that the winner might be Binyamin Netanyahu , of the right - wing Likud , which was decimated in the 2006 elections , but is now patiently waiting in the wings . Existují totiž silné náznaky , že kdyby měl kabinet padnout a konat se nové volby , vítězem by se stal Benjamin Netanjahu z pravicového Likudu , jenž byl ve volbách v roce 2006 poražen na hlavu , ale nyní trpělivě vyčkává v zákulisí
Indeed , the real loser of the 2006 Lebanon war was neither Israel nor Hezbollah , but , at least for the time being , the peace process . Skutečným poraženým z libanonské války z roku 2006 tak není ani Izrael , ani Hizballáh , nýbrž – alespoň prozatím – mírový proces
Israel succeeded as a nation , with a vibrant and sometimes obstreperous parliamentary life , precisely because its leaders used this opportunity . Izrael uspěl jako stát s pulzujícím a někdy i bouřlivým parlamentním životem právě proto , že jeho vůdci této příležitosti využili
Indeed , many Palestinian political leaders absconded to Beirut or Cairo once violence broke out . Jistě , řada palestinských politických vůdců uprchla po vypuknutí násilností do Bejrútu nebo do Káhiry
In the north of the country , a Syrian - based militia , under Fawzi al - Kaukji , attacked Jewish villages . Na židovské vesnice na severu země útočila milice sídlící v Sýrii a vedená Fawzím Kaukdžím
Into this vacuum burst Hamas , with its network of schools , welfare services , community centers , and support organizations . Do tohoto vakua pak vtrhl Hamás se svou sítí škol , sociálních služeb , komunitních center a podpůrných organizací
It is easy to blame the current Palestinian crisis on individuals – be it Arafat or Abbas . Je snadné svalovat vinu za současnou palestinskou krizi na jednotlivce – ať už je to Arafat nebo Abbás
It is even easier to blame the Israeli occupation or American policies . Ještě snazší je vinit z této krize izraelskou okupaci nebo americkou politiku
In this way the trial will gain more legitimacy and credibility , especially among the many Serbs who still need to be educated in order to realize the true extent of Milosevic ' s crimes . Jen tak může proces s ním získat potřebnou legitimitu a důvěryhodnost , a to především u těch Srbů , kteří si dosud neuvědomili skutečný rozsah Miloševičových zločinů
If the trial is held before distant judges , sitting in a far � away capital , applying a not very transparent and somehow abstract code of law , many Serbs will see this not as a trial of Milosevic , but as victors ’ justice meted out to the Serbian nation . Bude - li se soud konat před vzdálenými soudci , kteří sedí ve vzdáleném městě a ohánějí se ne příliš průhledným a poněkud abstraktním zákoníkem – nebudou to Srbové vnímat jako souzení Miloševiče , ale jako spravedlnost vítěze vyměřenou pro srbský národ
Indeed , Karadzic and Mladic have evaded arrest for years ; indeed , since the Dayton peace accords were signed . Karadžič s Mladičem unikají už roky , vlastně už od doby , kdy byly podepsány daytonské mírové dohody
Indeed , the part that currencies play in world trade through their role in invoicing receives too little attention . Role , jakou v obchodním světě hrají měny jakožto fakturační činitel , by si vůbec zasloužila větší pozornost
If the Japanese firm sets the price in Swiss francs , it is exposed to price risk as the yen price will fluctuate with the yen - Swiss franc exchange rate . Pokud japonská firma určí cenu ve švýcarských francích , vystavuje se cenovému riziku , neboť cena v jenech bude kolísat podle kurzu mezi japonským jenem a švýcarským frankem
If the Japanese firm sells its goods to a particular Swiss market dominated by Swiss firms ( which invoice in Swiss francs ) , it would prefer to price in Swiss francs too . Pokud japonská firma prodá své zboží na konkrétní švýcarský trh , kterému dominují švýcarské firmy ( které fakturují ve švýcarských francích ) , bude i ona preferovat cenu ve švýcarských francích
If it priced in yen , it would risk losing its market share if the yen appreciated . Pokud by nabízela ceny v jenech , riskovala by ztrátu trhu , pokud by jen posílil
If Japanese firms are dominant in a particular Swiss market , they prefer to price in yen : a Japanese firm then would not have to worry about losing market share when the yen appreciated , because its competitors would face the same pressures . Pokud jsou na některém konkrétním švýcarském trhu dominantní japonské firmy , budou označovat hodnotu zboží v jenech : japonská firma se totiž v tomto případě nemusí bát , že po posílení jenu ztratí trh , neboť její konkurence bude muset řešit stejný problém
Indeed , before announcing its decision , the Court felt it necessary to state that while it did not conclude that the Convention had been violated , statistics still revealed “ worrying figures , and the situation in general in the Czech Republic regarding Roma children ’ s education needs to be improved . ” Každopádně soud před ohlášením svého rozhodnutí pokládal za nutné konstatovat , že sice neshledal žádné důkazy o porušení úmluvy , ale že statistiky obsahují „ znepokojivá čísla “ a celkovou situaci v České republice v oblasti vzdělávání romských dětí je potřeba zlepšit
It is this imperative that underlies the importance of the coming decision , for it provides an occasion for the Court to reassert the fundamental principle of non - discrimination that defines our democratic societies . Právě tento imperativ tvoří prazáklad blížícího se rozhodnutí , neboť dává soudu příležitost znovuuplatnit základní princip nediskriminace , jenž definuje naše demokratické společnosti
It should be positioned at the center of international financial markets and provide an analytical platform , not only for central banks and finance ministries , but also for regulators , standard setters , and market participants . Měl by si najít místo v centru mezinárodních finančních trhů a zajišťovat analytickou platformu , a to nejen pro centrální banky a ministry financí , ale také pro regulátory , tvůrce norem a účastníky trhu
In particular , the Fund should enhance its understanding of the links between supervisory frameworks and macroeconomic conditions , including balance - of - payments and exchange - rate developments , by leveraging the wealth of cross - country information and expertise that it acquires through missions to its 185 members . Konkrétně by Fond měl zkvalitnit znalosti vazeb mezi kontrolními mechanismy a makroekonomickými poměry , včetně vývoje platebních bilancí a směnných kurzů , a to využitím hojnosti informací a odborných znalostí ze všech koutů mnoha zemí , jež získává při misích do svých 185 členských států
It needs to rethink how to address financial stability in its day - to - day work with members . Musí se znovu zamyslet nad tím , jak se k finanční stabilitě stavět během každodenní práce se členy
It should assist emerging economies in shaping sound domestic financial markets . Měl by pomáhat vyspívajícím ekonomikám s formováním zdravých domácích finančních trhů
It should consider developing appropriate liquidity instruments to give confidence to emerging market economies that may be affected by a crisis beyond their control , rather than forcing them to build up ever - larger reserves or resort to regional arrangements for self - insurance . Měl by zvážit vypracování vhodných likviditních nástrojů k dodání důvěry ekonomikám vyspívajících trhů , které může postihovat krize mimo jejich kontrolu , místo aby je nutil vytvářet čím dál rozsáhlejší rezervy nebo se uchylovat k regionálním opatřením usilujícím o vlastní pojištění
I believe that early adoption of the euro is not only possible , but preferable to delay . Troufám si tvrdit , že okamžité přistoupení k euru je nejen možné , ale i vhodné oddálit
If all candidate countries join the EU at around the same time , they will together account for a mere 6 % of its total GDP . Pokud se všechny kandidátské země stanou členem EU zhruba ve stejné době , budou se dohromady podílet na pouhých 6 procentech jejího celkového HDP
Indeed , capital - flow volatility could make short work of the flexible exchange rate on offer under ERM II - a 15 % fluctuation band either side of a central parity . Nestálost kapitálových toků by ostatně mohla zatočit i se směnným kurzem nabízeným v rámci ERM II - 15 procentní výkyvy na obě strany od centrální parity
In almost all candidates , further disinflation and long - term economic growth require fiscal consolidation , more flexible labor markets , and completion of privatization . Téměř ve všech kandidátských zemích si další dezinflace a dlouhodobý ekonomický růst vyžádají konsolidaci daňového systému , vybudování pružnějších trhů práce a doprivatizaci
Indeed , in the context of his age , Friedman was a true intellectual revolutionary , combining rigorous academic research and gracefully written popular books and journalism to argue for free - market policies – and to affirm the link , defended by writers from Adam Smith to Friedrich von Hayek , between economic freedom and political liberty . Vskutku , v kontextu své doby byl Friedman opravdovým intelektuálním revolucionářem , jenž spojoval pečlivý akademický výzkum s elegantně psanými populárně naučnými knihami a žurnalistikou s cílem bránit volnotržní politiky – a prokázat spojitost , obhajovanou autory od Adama Smithe po Friedricha von Hayeka , mezi ekonomickou volností a politickou svobodou
In the 1960 ’ s , Friedman showed that Keynesian demand management through government spending constantly increased the money supply , accelerating wage and price growth . V 60 . letech Friedman doložil , že keynesiánské řízení poptávky prostřednictvím vládních výdajů nepřetržitě zvyšuje peněžní nabídku , čímž urychluje růst mezd a cen
Indeed , Free to Choose – later the basis of a popular television series that he hosted – was published illegally in Poland in the 1980 ’ s , helping to inspire me , and many others , to dream of a future of freedom during the darkest years of communist rule . Ba Svoboda volby – později základ populárního televizního seriálu , který uváděl – byla v 80 . letech ilegálně vydána v Polsku a mně i mnoha dalším během nejtemnějších let komunistické vlády pomohla získat inspiraci pro snění o svobodné budoucnosti
I live in a Poland that is now free , and I consider Milton Friedman to be one of the main intellectual architects of our liberty . Žiji v Polsku , které je dnes svobodné , a Miltona Friedmana považuji za jednoho z hlavních intelektuálních architektů naší svobody
In many of the transition countries , inflation was brought down from majestic heights - 251 % in Poland in 1989 - and all now have fully convertible currencies . V mnoha těchto transformujících se zemích byla inflace stlačena z raketových výšin - v roce 1989 činila v Polsku 251 % - a všechny tyto státy dnes mají plně směnitelné měny
Increased policy credibility will boost inflows of foreign direct investment ( FDI ) , while EU structural funds will support further institution building , infrastructure investment , and environmental protection . Zvýšení politické důvěryhodnosti přinese růst přímých zahraničních investic ( FDI ) , zatímco strukturální fondy EU budou podporovat další budování institucí , investice do infrastruktury a ochranu životního prostředí
In 1992 - 2002 , only 4 % of the total EU population moved across borders either to work or to retire . V letech 1992 až 2002 se pouhá 4 % celkové populace EU přestěhovala do jiného státu za prací nebo za penzí
Integration of EU financial markets - launched in 1999 with the adoption of the Financial Services Action Plan ( FSAP ) - also needs to accelerate . Integraci finančních trhů EU - zahájenou v roce 1999 přijetím Akčního plánu pro finanční služby ( FSAP ) - je rovněž zapotřebí urychlit
In each of these areas , the Union ' s new members still face a difficult path to full integration . V každé z těchto oblastí čeká ještě přistupující země obtížná cesta k plné integraci
In many of them , so does the EU . V mnoha z těchto oblastí čeká obtížná cesta rovněž EU
Instead , privatization was blocked , while fiscal reforms and deregulation remained paper proposals . Místo toho byla privatizace zablokována a návrhy fiskálních reforem a deregulace zůstaly jen na papíře
Indeed , the Kaczyński government embarked on a program of anti - reform . Kaczyńského vláda v podstatě začala uskutečňovat program antireformy
In Slovakia , the reformist leader Mikuláš Dzurinda won the 1998 elections after having implemented a tough stabilization program , and he could have continued to govern after the 2006 elections if not for disagreements in his coalition . Na Slovensku zvítězil reformně založený premiér Mikuláš Dzurinda ve volbách v roce 2002 i poté , co zavedl tvrdý stabilizační program , a nebýt neshod v jeho koalici , mohl ve vládě pokračovat i po volbách v roce 2006
In the Czech Republic , a reformist government was elected in 2006 , and in Hungary , political divisions rather than reform fatigue dominates electoral campaigns . V České republice byla proreformně orientovaná vláda zvolena v roce 2006 a v Maďarsku dominují volebním kampaním spíše politické rozpory než únava z reforem
In Poland in 2005 , the issue was mainly corruption . V Polsku v roce 2005 byla hlavním tématem korupce
If not for that , the results of the 2005 elections would most likely have been quite different . Nebýt této skutečnosti , vypadaly by volby v roce 2005 pravděpodobně zcela jinak
In my public life , I emphasized eliminating discretionary regulations – the main source of both inefficiency and corruption . Ve veřejném životě jsem kladl důraz na odbourávání regulací závisejících na volném uvážení jednotlivce – což je hlavní zdroj neefektivity i korupce
Interestingly , all the available measures of actual corruption were already declining before the Kaczyński twins were elected . Zajímavé je , že před zvolením dvojčat Kaczyńských už všechna dostupná měřítka faktické korupce klesala
Instead , the battle with corruption should aim at removing its root causes : the scope of the discretionary public sector and the suppression of market forces . Boj s korupcí by se měl spíše zaměřit na odstraňování jejích základních příčin : korupčního prostoru ve veřejném sektoru a potlačování tržních sil
In fact , animal studies have played a vital role in almost every major medical advance . Studie prováděné na zvířatech sehrávají zásadní úlohu téměř u všech významných lékařských pokroků
If animals are under stress , they can have permanently raised concentrations of stress hormones , reduced concentrations of sex hormones , and compromised immune systems . Jsou - li zvířata ve stresu , mohou mít setrvale zvýšené koncentrace stresových hormonů , snížené koncentrace pohlavních hormonů a narušený imunitní systém
In addition , the environment should allow the animals to perform the behaviors normal for their species . Navíc by životní prostředí mělo zvířatům dávat možnost projevovat chování , které je pro jejich druh běžné
ITER is often presented as the long - term solution to the problem of global warming , because nuclear fusion can provide an infinite and clean source of energy . ITER bývá často prezentován jako dlouhodobé řešení problému globálního oteplování , protože jaderná syntéza může představovat neomezený a čistý zdroj energie
In the fission reactions that nuclear power generation relies on today , heavy elements such as uranium break into smaller ones , while in nuclear fusion small elements such as hydrogen stick together and form heavier elements ( helium ) . Při štěpných reakcích , na které jaderná energetika spoléhá dnes , se těžké prvky , jako je uran , štěpí na prvky s nižším protonovým číslem , zatímco při jaderné syntéze se malé prvky jako vodík slučují a vytvářejí prvky s vyšším protonovým číslem ( helium )
ITER is not designed to produce electricity , but to study the stability of the flame in the magnet . ITER není konstruován za účelem výroby elektrické energie , nýbrž za účelem studia stability plamene v magnetu
In the future , a “ blanket ” should be inserted between the plasma and the walls , with two objectives : to protect the outer walls and to produce tritium from nuclear reactions within a circulating fluid containing lithium . V budoucnu by se měla mezi plazma a stěny vkládat „ peřina “ , která bude plnit dva cíle : chránit vnější stěny a vytvářet tritium z jaderných reakcí uvnitř cirkulující kapaliny s obsahem lithia
In order to study it , it has been decided to build the International Fusion Materials Irradiation Facility ( IFMIF ) in Japan . Ve snaze o jeho zkoumání padlo rozhodnutí vybudovat v Japonsku Mezinárodní zařízení na ozařování materiálů pro jadernou fúzi ( IFMIF )
If ITER could really solve the planet ’ s energy problem , € 10 billion would be a negligible investment – less than the net profit of the oil company TOTAL ( € 13 billion in 2006 ) and equivalent to ten days of waging the war in Iraq . Kdyby ITER skutečně dokázal vyřešit energetický problém planety , pak by 10 miliard eur představovalo zanedbatelnou investici – je to menší částka než výše čistého zisku ropné společnosti TOTAL ( 13 miliard eur v roce 2006 ) a stejná částka jako náklady na deset dní vedení války v Iráku
In fact , ITER is a big instrument for fundamental research , so its € 500 million Euros annual cost needs to be compared with similar scientific initiatives , such as the European Organization for Nuclear Research ( CERN ) , which costs one billion Swiss francs per year . ITER je skutečně velkým nástrojem základního výzkumu , takže jeho každoroční náklady ve výši 500 milionů eur je zapotřebí poměřovat s podobnými vědeckými iniciativami , jako je Evropská organizace pro jaderný výzkum ( CERN ) , která spolyká miliardu švýcarských franků ročně
In my opinion , searching for the fundamental structure of particles is far more important than studying the stability of a plasma . Podle mého názoru je hledání základní struktury částic mnohem důležitější než studium stability plazmatu
In France , the contribution to ITER is more than all the available funding for research projects in all our physics laboratories . Ve Francii je příspěvek na ITER vyšší než veškeré dostupné finance na výzkumné projekty ve všech našich fyzikálních laboratořích
ITER will not solve our energy problem . ITER náš problém s energií nevyřeší
Indeed , the bitter experience WWII taught Europeans how fundamental is the importance of shared values . Trpká zkušenost druhé světové války naučila Evropany , jak zásadní je význam sdílených hodnot
In an impoverished , war - ravaged Europe , people yearned for peace , freedom , stability , and a new chance to prosper . Ve zbídačelé Evropě zpustošené válkou toužili lidé po míru , svobodě , stabilitě a nové naději na prosperitu
In late October , the EU ' s Constitutional Treaty will be signed . Koncem října bude podepsána ústavní smlouva EU
It provides further guarantees that decisions will be taken by those closest to citizens , and it acknowledges the significance the values on which the Union rests : respect for human rights and dignity , liberty , democracy , equality , and the rule of law . Poskytuje další záruky , že rozhodovat budou orgány stojící nejblíže k občanům , a uznává důležitost hodnot , o něž se unie opírá : úcty k lidským právům a důstojnosti , svobody , demokracie , rovnosti a vlády zákona
Indeed , fear , insecurity , and nationalism are again raising their heads . Jistě , strach , nejistota a nacionalismus již opět zvedají hlavy
It is important for Europeans to reflect on that as they prepare for further rounds of enlargement and consider starting accession negotiations with Turkey . Je důležité , aby se nad tím Evropané zamysleli , když se nyní připravují na další vlny rozšíření a zvažují zahájení přístupových jednání s Tureckem
It does so in four ways . Dosahuje toho čtyřmi způsoby
In this respect , the EU leads the world in the protection of fundamental rights . V tomto ohledu EU vede svět dál v oblasti ochrany základních práv
In addition , the Constitutional Treaty gives citizens the right to ask the European Commission to take action on a specific point . Dále Ústavní smlouva dává občanům právo požádat Evropskou komisi , aby se v určité věci angažovala
It will have joint decision - making authority in many more areas , including the budget . Bude v jeho kompetenci spolurozhodovat v mnohem větším počtu oblastí , včetně rozpočtu
It also gives people far greater access to official information , extending their right of access to documents from all institutions , organs , and bodies . Zajistí lidem také mnohem lepší dostupnost úředních informací , neboť rozšiřuje právo přístupu k dokumentům všech institucí a orgánů
In sum , the Constitutional Treaty firmly enshrines fundamental rights in law , and also makes the EU more democratic , more transparent , and more effective . Souhrnně řečeno , Ústavní smlouva pevně do zákona vepisuje základní práva a dále posiluje demokratičnost , transparentnost a efektivnost EU
It is a new beginning . Je to nový začátek
I was punched and kicked as the police looked the other way . Ti mě bili a kopali , zatímco policie se dívala jinam
In fact , despite her promotion , the judge continued to preside over another case in the same building . Soudkyně přitom navzdory povýšení i nadále předsedala soudu v jiném případu projednávaném ve stejné budově
Indonesia ' s courts are cleaner at the top , and the Head of the Supreme Court is a staunch advocate of democracy and press freedom . Vyšší indonéské soudy jsou čistší a předseda Nejvyššího soudu je věrným stoupencem demokracie a svobody tisku
Indonesia was a liberal democracy in the 1950 ' s , before President Sukarno , supported by the military , began a crackdown on the press in 1956 . V padesátých letech byla Indonésie liberální demokracií , dokud v roce 1956 nezahájil prezident Sukarno za podpory armády tažení proti tisku
Ivo Banac Ivo Banac
In January 2001 the then new Premier Ivica Racan faced a sharp choice : swiftly purge state bureaucracies of Tudjman ' s partisans or yield to the obstructive ploys of HDZ loyalists . V lednu 2001 stál tehdy novopečený premiér Račan před nelehkou volbou : vyčistit státní administrativu od všech stoupenců Tudjmanova režimu , nebo ustoupit obstruktivním manévrům přívrženců HDZ
In September 2000 , following the assassination of a Hague Tribunal witness and the arrest of a Croatian commander accused of massacring Serbs in 1991 , twelve army generals published a letter calling for the defense of Croat veterans and a halt to ` ` the negative and historically unfounded representation ' ' of Croatia ' s record in the Balkan wars . V září roku 2000 , po atentátu na svědka haagského soudu a zatčení chorvatského velitele obviněného z masakru Srbů v roce 1999 , zveřejnilo dvanáct armádních generálů dopis , v němž se dovolávali obrany chorvatských veteránů a konce ,, negativní a historicky nepodložené interpretace ` ` spisů o Chorvatsku v době balkánské války
In a rare show of state determination , President Mesic suspended and forced into retirement all twelve officers . Ve vzácném projevu rozhodnosti státní moci prezident Mesić všech dvanáct generálů poslal do penze
In July , the Hague Tribunal for the Former Yugoslavia charged two Croatian generals - Rahim Ademi and Ante Gotovina - with war crimes . V červenci Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii obvinil z válečných zločinů dva chorvatské generály - Rahima Ademiho a Ante Gotovinu
Instead of turning them over to the tribunal , Racan used the opportunity for a power play , requesting a parliamentary vote of confidence for what was intended to be a soft - pedaling of the Hague Tribunal ' s warrants . Račan , místo aby je vydal do Haagu , využil této příležitosti pro přesilovku a dal v parlamentu hlasovat o důvěře , což mělo jaksi bagatelizovat haagské zatykače
Ivo Banac , a leading Croat historian and opponent of former President Tudjman , is professor of history at Yale University . Ivo Banac , přední chorvatský historik a oponent bývalého prezidenta Tudjmana , přednáší historii na Yale University
Imagine that the Olympic Committee represented only the interests of gold medal winners , or that the Education Ministry represented only post - doctoral programs but ignored elementary schools . Co by se stalo , kdyby Olympijský výbor zastupoval zájmy jen zlatých medailistů , kdyby ministerstvo školství zastupovalo jen postgraduální studium a základní školství ignorovalo ?
Indeed , whether CCP members who have become revolutionarily wealthy remain red is determined solely by their acceptance of one - party rule . To , zda členové komunistické strany , kteří zbohatli , , revoluční cestou , zůstanou ,, rudí , závisí jen na tom , zda akceptují vládu jedné strany
It is this , above all else , that the theory of the Three Represents comprehends . A teorie ,, Třikrát zastupovat je právě a především o tom
In fact , these elections will be characterized by opacity and the absence of any real democratic process . Typickým znakem těchto voleb bude neprůhlednost a absence jakéhokoli demokratického procesu
Indeed , the only elections in China in which truly independent voters choose candidates occur at the village committee level , but this democratic mummery is staged mainly for the benefit of outside observers . Je skutečností , že jediné volby v Číně , v nichž si kandidáty vybírají skutečně nezávislí voliči , se odehrávají na úrovni vesnických výborů
In equal quota elections , the leaders present three candidates , leaving voters the task of picking one . Čína zná dva druhy voleb : ,, volby s jednotnou kvótou a ,, volby s různými kvótami . Ve volbách s jednotnou kvótou straničtí vůdci navrhnou tři kandidáty a voličům dají za úkol jednoho z nich vybrat
In the past 50 years , all elected officials , including Mao Zedong and Deng Xiaoping , were designated in ways that delivered the illusion of choice but without the element of uncertainty . V uplynulých padesáti letech byli všichni ,, volení funkcionáři , včetně Mao Ce - tunga a Tenga Siao - pchinga , vybráni způsoby , které budily zdání volby , ale bez prvku nejistoty
In the event , the differential system was a short - lived experiment . Ve skutečnosti byl systém s různými kvótami jen kratičkým experimentem
Instead they are given to the staff members of the Secretariat to process . Some minor revisions to the final report might be made , but the procedures of a real parliamentary democracy - proposal , debate , and resolution - remain absent . Místo toho jsou předány zaměstnancům sekretariátu k dalšímu ,, zpracování . Závěrečná zpráva může doznat drobných změn , ale postupy opravdové parlamentní demokracie - návrh , debata a usnesení - jsou mimo hru
It certainly will not provide a forum for debating any of the long awaited , urgently needed , and unavoidable political reforms that China must launch . Zcela určitě se nestane fórem pro diskusi dlouho očekávaných , naléhavých a nevyhnutelných politických reforem , jež Čína musí zavést
In the late 1970 ’ s , Chinese peasants had long since lost their rights to own their land , owing to collectivization and the establishment of the People ’ s Commune . Kvůli kolektivizaci a zakládání „ lidových komun “ neměli čínští rolníci koncem sedmdesátých let již dávno právo vlastnit půdu
It is a right they have never regained . Toto právo nikdy nezískali zpět
It lasted 50 days and was heartily supported by Beijing residents and people all around the country , from all walks of life . Demonstrace trvaly 50 dní a setkaly se se srdečnou podporou pekingských obyvatel i lidí všech vrstev z celé země
In the end , it came down to a fight among five members of the Politburo Standing Committee : Li Peng and Yao Yiling sought to deploy the military . Nakonec došlo k boji mezi pěti členy stálého výboru politbyra : Li Pcheng a Jao I - lin usilovali o povolání armády
In the years that have passed , China ’ s leaders were responsible not only for Zhao ’ s unlawful house arrest but also for a systematic effort to erase his name from history . Vedoucí představitelé Číny nesou zodpovědnost nejen za to , že v letech , která od té doby uplynula , drželi Čaa nezákonně v domácím vězení , ale i za systematické úsilí vymazat jeho jméno z historie
In his opinion , Einstein was wrong , and he tried to prove it by making his own calculations . Podle jeho názoru se Einstein mýlil a pokusil se své tvrzení podložit vlastními výpočty
In Uppsala , however , another professor , Carl Wilhelm Oseen , a specialist on mathematical physics , understood Einstein ' s theories and had also understood the power balance in the Nobel Committee for Physics . Jiný profesor uppsalské univerzity , Carl Wilhelm Oseen , odborník na matematickou fyziku , však chápal nejen Einsteinovy teorie , ale také rozložení sil v komisi pro udělování cen za fyziku
In this history it is clear that Einstein ' s paper from 1905 not only explained the photoelectric effect , but also initiated something of a greater magnitude , something revolutionary : it introduced the concept of the photon , the wave - particle which not only lies at the heart of our understanding of both micro - and macrocosmos , but which led to technical applications such as medical laser scalpels and the laser diodes of the Internet . Pak zjistíme , že Einsteinova stať z roku 1905 nejenže vysvětlila fotoelektrický jev , ale představila také cosi mnohem význačnějšího , přímo revolučního : zavedla pojem fotonu , vlnové částice , která otevírá brány našeho chápání mikro - i makrokosmu a která nakonec - a to především - vedla k praktickému využití například laseru v medicíně nebo laserových diod v síti Internet
If a new Albert Einstein is hidden somewhere among the hundreds of candidates , only the future will tell ! Jen budoucnost dokáže s určitostí říci , zda se mezi nimi náhodou neskrývá nový Einstein
If Norway is to avoid succumbing to the Dutch disease , there can be only one solution . Existuje jen jedno řešení , aby Norsko nepodlehlo holandské nemoci
In 1839 , a study of some 1 , 600 deaths in a London suburb – the first of its kind – revealed that those at the top of society lived , on average , 2.5 times longer than mechanics and laborers and their families . Studie z roku 1839 zkoumající 1600 úmrtí na jednom londýnském předměstí – vůbec první studie svého druhu – odhalila , že lidé žijící na vrcholku společnosti žijí v průměru dvaapůlkrát déle než dělníci , montéři a jejich rodiny
Indeed , before the WTO ministerial meeting in Doha earlier this year , India ' s line was to oppose the launch of a new trade round , resist further trade liberalization in industrial goods , and oppose the use of trade sanctions to punish countries that fail to meet minimal labor standards . Už před ministerskou schůzkou zemí WTO v Dauhá na počátku letosního roku byla Indie proti zahájení nového kola jednání , proti pokračující obchodní liberalizaci a proti obchodním sankcím vůči zemím , jež nevyhovují minimálním požadavkům na pracovní podmínky
In economic transactions there are many instances where everyone gains or everyone loses . V ekonomických transakcích přece může nastat celá řada situací , kdy vsichni získají či vsichni ztratí
It is right for India to have opposed injecting international labor standards into the WTO agenda , but it is wrong that India strongly opposed a new trade round . Že Indie odmítá , aby se součástí agendy WTO staly mezinárodní pracovní normy , je správné , ovsem to , že se tvrdě staví proti novému kolu jednání , je nanejvýs nesprávné
India ' s average tariff rate is around 30 % . Průměrná tarifní sazba Indie je 30 procent
If we reflect on these conditions , it is not at all clear that these policies are good for India . Zamyslíme - li se nad těmito podmínkami , není nijak zvlásť zřejmé , čím jsou pro Indii tyto praktiky přínosné
India and other emerging economies must engage with the WTO , keeping pressure on it to give more voice to developing countries . Indie a dalsí rozvíjející se ekonomiky se musí ve WTO angažovat a vyvíjet v jejím rámci tlak , aby rozvojové země získaly větsí hlas
I told my host that I was planning to explore his city on foot . Svému hostiteli jsem tam řekl , že bych se rád pěsky prosel městem
If , at any point in time , people have any moral rights at all , they are rights to what is available . Pokud , ve kterémkoliv časovém okamžiku , lidé disponují nějakými morálními právy , jsou to vždy práva , jež jsou v dané chvíli dosažitelná
If we have a moral right it must be possible for us , in principle , to insist on its being respected , or to complain to whoever has the counterpart obligation if it is not being respected , or to delegate somebody else – such as our lawyer – to claim that our rights be respected . Pokud máme mít nějaké morální „ právo “ , musí to být právo , které umožňuje , abychom , z principu , trvali na jeho respektování , či abychom si mohli stěžovat komukoliv , kdo disponuje příslušnou pravomocí , na to , že naše právo není respektováno a ctěno , anebo pověřit někoho jiného – jako například svého právníka – aby za nás vznesl požadavek na dodržování našich práv
In practice , in many parts of the world today , these courses of action are not open to most people . Praxe je ovšem taková , že v mnoha částech našeho světa dodnes nejsou tyto modely chování přístupné většině jejich obyvatel
It is not a matter of logical impossibility . Není to tedy věc logické nemožnosti
I never did care much for the beasts anyway . Stejně jsem se nikdy o zvířata nijak zvlášť nestaral . “
If future generations lack moral rights it follows that they cannot be incorporated into any theory of justice . Pokud tedy budoucí generace morálními „ právy “ nedisponují , pak z toho vyplývá , že ani nemohou být zahrnovány do žádných teorií o spravedlnosti a právu
It would be an outrageous violation of our humanitarian instincts and feelings of compassion . Tím důvodem by bylo bezmezné porušení našich vlastních lidských instinktů a pocitů slitování
Instead , our most valuable contribution to the welfare of future generations would be to bequeath to them institutions that will help them respect each others ' basic natural rights . Naopak , naším nejcennějším příspěvkem blahobytné budoucnosti dalších generací by bylo , kdybychom jim mohli odkázat instituce , jež by jim pomohly udržovat respekt všech vzájemných základních přirozených práv
In other words we should shift attention away from concern with the rights of future generations to some allegedly scarce resources and concentrate on the non - material legacy which can add far more to the well - being of future generations than a bit more oil or whatever . Jinými slovy , měli bychom se přestat starat o „ práva “ budoucích generací na nějaké údajné vzácné zdroje a místo toho bychom měli obrátit pozornost na ne - materiální dědictví , které by mohlo budoucím generacím přinést mnohem více , než trocha ropy či čehokoliv podobného navíc
It is typical of the intellectual confusion that permeates most environmentalist thinking and is repeated parrot - like by politicians , that their emphasis on resource conservation and sustainable development is totally in conflict with assertions that the trouble with modern civilization is its pre - occupation with material prosperity . Je to zcela typický případ intelektuálního zmatení , které prostupuje myšlení většiny ochránců přírody a je neustále opakováno politiky , až se jejich důraz na zachování zdrojů a „ přiměřený rozvoj “ dostává do absolutního rozporu s tvrzeními , že potíž moderní civilizace vězí v její bezhlavé posedlostí materiální prosperitou
It will not help future generations if they live in authoritarian regimes but have plenty of materials with which to build palaces for their rulers . Budoucím generacím totiž rozhodně nepomůže , když budou žít v autoritativních režimech , a budou mít sdostatek stavebního materiálu na budování paláců pro své vůdce
Indeed , across Europe and in Asia other nations have either started , or are considering offering state subsidies to encourage the growth of their own high tech clusters . Ano , v Evropě i Asii již některé země odstartovaly proces státních pobídek a podpor , anebo jej zvažují , aby podpořily růst svých vlastních center high - tech oborů průmyslu
Innovations and other new developments spread rapidly in Silicon Valley , partly carried by the employees who change jobs . Inovace a další nové rozvojové programy se v Silicon Valley rychle šíří , částečně také díky zaměstnanců , jež směňují svá pracovní místa
It also allows key employees to be hired with potentially valuable stock options that economize on out of pocket expenses . Systém rovněž přináší klíč , který umožňuje , aby byli pracovníci zaměstnáni s potencionálně bohatou zásobnicí možností , jak ještě dále ušetřit finanční výdaje
Indeed , the major attempt to help actually hurt the region . Opak je pravdou a jeden velký pokus o pomoc v podstatě poškodil celý region
It is unlikely that industrial policies toward the high tech sector by other nations will be any wiser than America ' s failed policy of that time . Je jen málo pravděpodobné , že by jiné průmyslové politiky ohledně high - tech sektoru , přijímané dalšími zeměmi , byly o něco rozumnější , než je příklad tohoto amerického neúspěchu té doby
Indeed , many European intellectuals argue that not just capital punishment , but punishment in general , does not deter criminals . Řada evropských intelektuálů argumentuje tím , že nejen trest smrti , ale obecně jakýkoliv trest nedokáže zločince odradit
I support executing some people convicted of murder because – and only because – I believe that it deters other murders . Podporuji popravy lidí usvědčených z vraždy , neboť – a pouze z tohoto důvodu – věřím , že se tím předejde dalším vraždám
If I did not believe that , I would oppose capital punishment , because revenge and other possible motives should not be a basis for public policy . Pokud bych tomu nevěřil , stavěl bych se proti hrdelnímu trestu , poněvadž msta a další možné motivy by neměly sloužit jako základ veřejné politiky
In fact , the government would indirectly be “ taking ” many lives if it did not use capital punishment . Pokud by tedy vláda neuplatňovala trest smrti , nepřímo by tím „ sebrala “ mnoho lidských životů
If assault were punished with execution , perpetrators would have an incentive to kill their victims to avoid discovery ( which is a major reason why the severity of punishments more generally should be matched to the severity of crimes ) . Pokud by se například přepadení trestalo popravou , byli by pachatelé motivováni své oběti zabíjet , aby se vyhnuli dopadení ( což je významný důvod , proč by tvrdost trestu měla odpovídat závažnosti zločinu )
I can understand that some people are skeptical about the evidence , although I believe they are wrong about both that and the common sense of the issue . Dokážu pochopit , že se někteří lidé stavějí k těmto důkazům skepticky , i když se osobně domnívám , že se v tomto bodě mýlí a že proti nim v této otázce hovoří i zdravý selský rozum
It is very disturbing to take someone ’ s life , even a murderer ’ s life , but sometimes highly unpleasant actions are necessary to prevent even worse behavior that takes the lives of innocent victims . Brát někomu život je velmi znepokojivé , byť by to byl život vraha , avšak někdy je nutné podniknout i velmi nepříjemné kroky , abychom zabránili ještě horšímu chování , které maří životy nevinných obětí
It would be an exaggeration to compare the situation to the way the Nazis took over institutions in Germany in the 1930 s , and to how people back then fell in line , because no one is disappearing into concentration camps . Přeháněl bych , kdybych to srovnával k tomu , jak nacisté ve 30 . letech obsazovali veřejné instituce v Německu a jak se obyčejní lidé postupně podrobili jejich diktátu , poněvadž v Hongkongu nikdo nemizí v koncentračních táborech
I stayed silent when the paper ' s popular cartoonist ( Larry Feign ) was unjustly dismissed , and remained silent even after its best satirical writer ( Nury Vittachi ) was sacked . Byl jsem zticha , když byl z mých novin nespravedlivě propuštěn populární karikaturista Larry Feign , a byl jsem pořád zticha , když vyhazov dostal nejlepší satirik našich novin Nury Vitachi
It seemed the urge to collaborate actually ran ahead of the party ' s demands . Jakoby nutkání kolaborovat rovnou předbíhalo požadavky strany
In 1997 , China promised to preserve these freedoms for 50 years under the one county , two systems mantra . V roce 1997 Čína slíbila , že na tyto svobody padesát let nesáhne
International action can also help deal with global environmental problems . Mezinárodní aktivity mohou rovněž pomoci vyřešit globální environmentální problémy
It also happens to be an important - often the most important - item of human welfare and development . Spolu s tím je důležitou - a často nejdůležitější - složkou lidského blahobytu a rozvoje
Indeed , there is no realistic chance that the Iraqi army and police will be able to take over combat responsibilities and effective policing any time soon . Vskutku , neexistuje realistická naděje , že irácká armáda a policie dokáží v brzké době převzít bojovou zodpovědnost a úkoly efektivní policejní práce
Iran has the most leverage inside Iraq , and Syria has become a vital crossing point for weapons and insurgents into the Iraqi battlefield . Írán má v Iráku největší vliv a Sýrie se stala životně důležitou křižovatkou pro přesuny zbraní a povstalců na irácké bojiště
Indeed , Iran has shown its ability to behave with startling pragmatism more than once , not least in its links to Israel and the United States during its war against Iraq in the 1980 ’ s , and in its assistance to the Americans in the war against the Taliban in Afghanistan . Vždyť Írán nejednou prokázal svou schopnost jednat s udivujícím pragmatismem , v neposlední řadě vazbami na Izrael a Spojené státy během své války proti Iráku v 80 . letech 20 . století a pomocí poskytnutou Američanům ve válce proti Tálibánu v Afghánistánu
In fact , Bush has already expressed his objection to unconditional direct talks with Iran and Syria . Bush už ve skutečnosti vyjádřil nesouhlas s bezpodmínečnými přímými rozhovory s Íránem a Sýrií
In order to ensure that the US is too harassed to be able to threaten it , Iran has consistently obstructed Bush ’ s mission of regional transformation . Írán důsledně stojí v cestě Bushově misi region transformovat , aby si zajistil , že USA jsou příliš uštvané , než aby jej ohrozily
If he does not change course in Iraq and beyond , his presidency might draw the curtain on long decades of American hegemony in the Middle East – to the detriment of its closest allies in the region . Nezmění - li v Iráku i mimo něj kurz , jeho prezidentství by mohlo na dlouhá desetiletí spustit oponu nad hegemonií Ameriky na Středním východě – k újmě jejích nejbližších spojenců v regionu
It is therefore vitally important to take Syria , an ally of Iran and the patron of spoilers such as Hamas and Hezbollah , out of the war equation . Je tedy nesmírně důležité z válečné rovnice odebrat Sýrii , spojence Íránu a podporovatele záškodníků , jako jsou Hamás a Hizballáh
In his dramatic leap into the future , Sadat taught Arab leaders the realities of a changing world . Svým dramatickým krokem do budoucnosti poučil Sadat arabské vládce o realitě měnícího se světa
It was clear to him that Israel was a nuclear power that , in October 1973 , had once again proven itself to be unbeatable in a conventional war – a war Sadat himself had never expected to win when he launched it . Bylo mu jasné , že Izrael je jadernou mocností , která se v říjnu 1973 znovu ukázala jako neporazitelná v konvenční válce – ve válce , od níž si ani sám Sadat nesliboval vítězství , když ji rozpoutával
Indeed , in 1974 , when General Gamasy , the architect of the 1973 war , questioned Sadat ’ s flexibility in the disengagement talks with Israel , Egypt ’ s president calmed him down by saying , “ Don ’ t forget , General , we are talking here about peace with the Americans ! ” Když se generál Gamasy , architekt války z roku 1973 , o rok později podivil nad Sadatovou poddajností při rozhovorech s Izraelem o odvolání jednotek , egyptský prezident ho uklidnil výrokem : „ Nezapomeňte , generále , že se tu bavíme o míru s Američany ! “
In its peace with Israel , Egypt reached its strategic objective of an alliance with the US . Uzavřením míru s Izraelem dosáhl Egypt strategického cíle v podobě aliance s USA
Indeed , Brown , for whom America remains “ Britain ’ s most important bilateral relationship , ” recently blocked his foreign secretary , David Miliband , from delivering a speech that he considered excessively pro - Europe . Ba Brown , pro něhož Amerika zůstává „ nejvýznamnějším britským bilaterálním vztahem “ , nedávno svému ministru zahraničí Davidu Milibandovi znemožnil , aby pronesl řeč , již považoval za příliš proevropskou
In Egypt , Mubarak turned his back on the lofty rhetoric of Gamal Abdel - Nasser ’ s revolution and its grand strategic designs . V Egyptě se Mubárak odvrátil od nabubřelé rétoriky revoluce Gamála Abdala Násira a jejích velkých strategických záměrů
It may be , as President Mubarak ’ s critics argue , that the faltering progress of democratization reflects the attempt to block all potential challengers to Gamal . Platí snad , jak tvrdí kritici prezidenta Mubáraka , že váhavý pokrok demokratizace je odrazem snahy odstavit všechny Gamálovy potenciální vyzyvatele
In 2005 , the 17 countries of the Arab world together produced 13 , 444 scientific publications , fewer than the 15 , 455 achieved by Harvard University alone . V roce 2005 vyšlo v 17 státech arabského světa celkem 13444 vědeckých publikací , méně než oněch 15455 , jež vydala Harvardova univerzita
If it is driven by a Western guilt complex that assumes that the solution simply lies in greater empathy for the Muslim predicament , then the skeptics are bound to be vindicated . Jestliže ji pohání západní komplex viny , který stojí na domněnce , že řešení tkví prostě jen ve větší schopnosti vcítit se do tíživé situace muslimů , pak se nesporně ukáže , že skeptici měli pravdu
Islam ’ s part in the deal must include a guarantee of human rights and civil liberties , improvement in women ’ s status , and realistic policies to stem the Islamic world ’ s demographic explosion . Islámský díl dohody musí zahrnovat záruku lidských práv a občanských svobod , zlepšení postavení žen a realistické politiky k zastavení demografické exploze islámského světa
Indeed , only by effectively addressing the Israeli - Arab dispute can he possibly salvage America ’ s standing in the region . Vskutku , možnost zachránit americké postavení v regionu mu dává jedině účinné řešení izraelsko - arabského sporu
Instead , what is called for is a sweeping solution to all the core issues . Místo toho je zapotřebí celkového řešení pro všechny zásadní otázky
In 1991 , they convened on a platform of “ land for peace . ” V roce 1991 se sešly na platformě „ území za mír “
In recent days , Italy ’ s government fell after losing a parliamentary vote on the country ’ s troop deployment in Afghanistan , while Britain and Denmark announced that they are to begin withdrawing their troops from Iraq . Italská vláda před několika dny padla , když prohrála parlamentní hlasování o vyslání italských jednotek do Afghánistánu , zatímco Velká Británie a Dánsko oznámily , že začnou stahovat své vojáky z Iráku
In fact , the obligation of states to abide by humanitarian rules of conduct while their enemies are free to barbarize warfare is what makes asymmetric wars especially insoluble . Povinnost států dodržovat pravidla humánního chování , zatímco jejich nepřátelé mohou bez zábran dodávat válce barbarský charakter , je ostatně důvodem , proč jsou asymetrické války obzvláště neřešitelné
Inter - state combat may still occur where strategic front lines can be found , such as Israel ’ s border with Syria , India ’ s border with Pakistan , and the border dividing the two Koreas . K válčení mezi státy může dodnes docházet tam , kde lze nalézt strategické frontové linie , jakými jsou například hranice mezi Izraelem a Sýrií , hranice mezi Indií a Pákistánem nebo hranice rozdělující obě Koreje
In such cases , war , as the Egyptians showed in 1973 , might still serve as an avenue to resolving a conflict . V takových případech může válka stále sloužit jako prostředek vyřešení konfliktu , jak v roce 1973 ukázali Egypťané
Indeed , such asymmetric conflicts through proxies have become the new conventional way that states avoid the price of a general war . Podobné asymetrické konflikty vedené v zastoupení se tak staly novým konvenčním způsobem , jak se mohou státy vyhnout placení účtů za všeobecnou válku
It is during the war after the war that the occupier ’ s inferiority is revealed , with constant reinforcements increasing the number of targets for the insurgents far more quickly than the occupier can adapt to the changing battlefield . Teprve několik po sobě jdoucích válek odhalí slabiny okupanta , neboť jeho neustálé posilování zvyšuje počet cílů pro povstalce , a to mnohem rychleji , než se okupant dokáže přizpůsobovat měnícímu se bojišti
It is a genuine response to the needs and demands of their supporters . Je to autentická reakce na potřeby a požadavky jeho stoupenců
It will only exacerbate the rage of the masses at the West ’ s hypocrisy , now expressed in a form of democratic charlatanry . Přispěje pouze k rozjitření hněvu mas na pokrytectví Západu , které se dnes projevuje formou demokratického šarlatánství
It is in this context that the historic compromise between the religious ( Hamas ) and the secular ( Fatah ) to form a national unity government for Palestine might have established a new paradigm for the future of regime change in the Arab world . Právě v tomto kontextu možná historický kompromis mezi religiozitou ( Hamás ) a sekularitou ( Fatáh ) na vytvoření vlády národní jednoty pro Palestinu založil nový příklad pro budoucnost změny režimu v arabském světě
Instead of sticking to doomsday prophecies or to categorical perspectives that prevent an understanding of the complex fabric of Islamic movements , the West needs to keep the pressure on the incumbent regimes to stop circumventing political reform . Je zapotřebí , aby Západ nelpěl na katastrofických proroctvích nebo kategorických perspektivách bránících pochopení složité podstaty islámských hnutí , ale raději udržoval tlak na stávající režimy , aby přestaly obcházet politické reformy
It is American leaders ’ “ suicidal statecraft , ” to use Arnold Toynbee ’ s pithy phrase for what he considered the ultimate cause of imperial collapse , that is to blame for America ’ s plight . Neutěšené postavení Ameriky jde na vrub „ sebevražednému státnictví “ amerických lídrů , abychom použili jadrného označení Arnolda Toynbeeho pro to , co považoval za zásadní příčinu rozpadu impérií
In 1991 , America forged the most formidable international coalition since World War II , and led it in a fully legitimate war aimed at restoring regional balance after Saddam Hussein ’ s invasion of Kuwait . Roku 1991 Amerika vybudovala nejpůsobivější mezinárodní koalici od druhé světové války a vedla ji do zcela legitimní války , jejímž cílem bylo obnovení regionální rovnováhy po invazi Saddáma Husajna do Kuvajtu
In 2003 , America went to war without its trans - Atlantic allies after manipulating false assertions . Roku 2003 Amerika poté , co se oháněla nepravdivými tvrzeními , vstoupila do války bez svých transatlantických spojenců
In doing so , the US embarked on a preposterous grand strategy that aimed no less at simultaneously dismantling Iraq ’ s tyrannical regime , restructuring the entire Middle East , destroying al - Qaeda , and helping democracy to take root throughout the Arab world . Tímto konáním USA začaly naplňovat absurdní velestrategii , jejímž cílem nebylo nic menšího než zároveň odstranit irácký tyranský režim , přestavět celý Střední východ , zničit al - Káidu a napomoci tomu , aby se napříč arabským světem uchytila demokracie
Indeed , what will now shape the future of the region is not democracy , but the violent divide between Shiites and Sunnis that the Iraq war precipitated . Budoucnost regionu teď nebude formovat demokracie , nýbrž násilný střet mezi šíity a sunnity , jenž irácká válka vyvolala
It is this Muslim civil war that is allowing al - Qaeda to gain a larger pool of recruits . Právě tato muslimská občanská válka umožňuje al - Káidě rekrutovat širší okruh nováčků
Indeed , the US is seen as practically complicit in inciting a monumental reversal of Islam ’ s fortunes , the Shia revival . Ba USA se prakticky přičítá spoluvina za vyvolání kolosálního zvratu v islámském osudu , totiž šíitského obrození
Iraq has now become God ’ s playground , and America can hope to achieve a modicum of stability there only with the help of other regional powers . Irák se nyní stal Boží hrací plochou a Amerika může doufat , že tu zajistí špetku stability , jedině s pomocí dalších regionálních mocností
Indeed , the paradox of America ’ s pernicious policies in Iraq is that they have created favorable conditions for an Arab - Israeli peace , as the emergence of Iran and the threat of a fundamentalist tsunami have focused Arab minds on the urgency of a settlement with Israel . Vskutku , paradox zhoubných amerických politik v Iráku tkví v tom , že vytvořily příznivé podmínky pro arabsko - izraelský mír , neboť vzestup Íránu a hrozba ničivé fundamentalistické vlny přitáhly arabské myšlení k naléhavosti urovnání s Izraelem
It has not shrunk from bombarding Abbas ’ s presidential compound , attacking Fatah ’ s command centers , and targeting Fatah military leaders like Rashid Abu Shbak , the commander of Fatah ’ s internal security and many others , all of them lieutenants of the supreme Fatah military authority in the Gaza strip , Mohamed Dahlan . Nezastavil se ani před ostřelováním Abbásova prezidentského komplexu , útoky na velící střediska Fatahu a snahou zneškodnit vojenské vůdce Fatahu , například velitele vnitřní bezpečnosti Fatahu Rašída Abú Šbaka a mnohé další , z nichž všichni jsou náměstky nejvyššího vojenského představitele Fatahu v pásmu Gazy , Mohameda Dahlana
Israel will avoid at all costs a large ground incursion . Izrael se za každou cenu bude vyhýbat mohutnému pozemnímu vpádu
In the spring of 1996 , the so - called “ moderates ” – Egyptian President Hosni Mubarak , Jordan ’ s King Hussein , Yasser Arafat , and even some representatives of the Gulf dynasties – convened in Sharm el - Shekh with President Bill Clinton and United Nations Secretary - General Kofi Annan in a desperate bid to block radical Islam ’ s emergence . Na jaře roku 1996 se tito takzvaní „ umírněnci “ – egyptský prezident Husní Mubárak , jordánský král Husajn , Jásir Arafát , a dokonce někteří představitelé dynastií ze zemí Perského zálivu – v Šarm aš - Šajchu sešli s prezidentem Billem Clintonem a generálním tajemníkem Organizace spojených národů Kofi Annanem v zoufalém pokusu zarazit nástup radikálního islámu
In October 2000 , Sharm el - Sheikh was the scene of another summit , with most of the same actors . V říjnu 2000 byl Šarm aš - Šajch dějištěm další vrcholné schůzky , s většinou týchž aktérů
It is unrealistic to believe that transferring to the Palestinians tax revenues that are owed to them , removing a limited number of checkpoints in the occupied West Bank , and even releasing 250 Fatah prisoners “ with no blood on their hands ” will calm the Palestinian volcano , and thus enhance Palestinian President Mahmoud Abbas ’ s leadership and Fatah ’ s edge over Hamas . Je nerealistické domnívat se , že by převod dlužných příjmů z daní Palestincům , odstranění omezeného počtu kontrolních stanovišť na okupovaném Západním břehu , ba i propuštění 250 vězňů z řad Fatahu „ bez krve na rukou “ utišily palestinský vulkán , a tedy přispěly k vůdcovské síle palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse a ke zvýhodnění Fatahu oproti Hamásu
Indeed , all indications are that Hamas might soon boost its popularity by exchanging Israeli corporal Gilad Shalit for even more prisoners , including some “ with blood on their hands . ” Ba vše naznačuje , že Hamás by brzy mohl svou popularitu posílit výměnou izraelského desátníka Gilada Šalita za ještě větší počet vězňů , včetně některých „ s krví na rukou “
Indeed , Mubarak has already called for a resumption of inter - Palestinian dialogue , which might lead to yet another attempt at a national unity government , the same kind of government with which both Israel and the US refused to do business . Vskutku , Mubárak už vyzval k obnovení vnitropalestinského dialogu , který by mohl vést k dalšímu pokusu o sestavení vlády národní jednoty , téhož typu vlády , se kterou Izrael i USA odmítly spolupracovat
Indeed , Mubarak ’ s strategic vision is desperately narrow . Mubárakova strategická vize je skutečně zoufale úzkoprsá
It took Bush six years of wrongheaded policies to finally admit that “ Iraq is not the only pivotal matter in the Middle East . ” Bushovi trvalo šest let , než přestal dělat zatvrzelou politiku a konečně přiznal , že „ Irák není jedinou klíčovou otázkou na Blízkém východě “
It is especially ironic that , in stark contrast to his own rhetoric , Bush ’ s call for a Middle East peace conference is a call to wage war against the party , Hamas , that won a democratic election , and to make peace with the loser , Fatah . Obzvláště paradoxně přitom vyznívá skutečnost , že Bushovo volání po blízkovýchodní mírové konferenci je v podstatě výzvou k rozpoutání války proti straně Hamás , která zvítězila v demokratických volbách , a k uzavření míru s poraženým Fatáhem
It is a fantasy to believe that peace can be concluded without the radicals ’ participation . Je bláhovou představou věřit , že míru lze dosáhnout bez účasti radikálů
If Abbas is to prevail , it will not be through “ gestures ” or a process focusing on “ institution building , ” however important these may be . Zvítězí - li Abbás , nestane se tak díky „ gestům “ či procesu zaměřenému na „ budování institucí “ , jakkoliv významné tyto věci mohou být
Israel and Iran , two non - Arab powers in a hostile Arab environment , shared fundamental interests that the Islamic revolution could not change . Izrael a Írán , dvě nearabské mocnosti v nepřátelském arabském prostředí , sdílely základní zájmy , které nemohla změnit ani islámská revoluce
It was during Yitzhak Rabin ’ s government in the early 1990 ’ s that Israel and Iran entered into open conflict , owing to the changing strategic environment after America ’ s victory in the first Gulf War and the collapse of the Soviet Union . Za vlády Jicchaka Rabina počátkem 90 . let se však mezi Izraelem a Íránem rozhořel otevřený konflikt , což bylo dáno měnícím se strategickým prostředím po vítězství Spojených států v první válce v Perském zálivu a po rozpadu Sovětského svazu
It was at that crossroads that Israel and Iran , two powers vying for mastery in a rapidly changing Middle East , chose to cast their strategic competition in ideological terms . Právě na této křižovatce se Izrael a Írán , dvě mocnosti usilující o vedoucí roli na rychle se měnícím Blízkém východě , rozhodly pustit do strategického soupeření na ideologickém poli
In an Arab Middle East , Iran is the natural enemy ; in an Islamic world , Iran is a potential leader . Na arabském Blízkém východě je Írán přirozeným nepřítelem , zatímco v islámském světě je potenciálním vůdcem
Ironically , Iran has been the main supporter of Arab democracy , for the best way to undermine the incumbent regimes is to promote popularly based Islamist movements such as Hezbollah in Lebanon , the Muslim Brotherhood in Egypt , Hamas in Palestine , and the Shiite majority in Iraq . Paradoxní je , že Írán představuje hlavního stoupence arabské demokracie , protože nejlepším způsobem , jak podkopat současné režimy , je podporovat islamistická hnutí se základnou mezi obyvatelstvem , jako jsou Hizballáh v Libanonu , Muslimské bratrstvo v Egyptě , Hamás v Palestině a šíitská většina v Iráku
It would also trigger uncontrolled regional nuclear proliferation , with Saudi Arabia and Egypt leading the way . Kromě toho by rozpoutal nekontrolovatelné šíření jaderných zbraní v oblasti , v jehož čele by stály Saúdská Arábie a Egypt
In the American - Iranian equation it was the US , not Iran , that conducted rigid ideological diplomacy . V americko - íránské rovnici to nebyl Írán , nýbrž USA , kdo vedl strnulou ideologickou diplomacii
Iran backed the US during the first Gulf War , but was left out of the Madrid peace conference . Írán podpořil USA během první války v Perském zálivu , ale z madridské mírové konference byl vynechán
Iran also supported America in its war to depose the Taliban in Afghanistan . Írán podporoval Ameriku také ve válce za svržení Talibanu v Afghánistánu
Iran ’ s mood changed by the time America ’ s entire Middle East strategy had gone adrift , but the grand bargain remains the only viable way out of the impasse . Nálada Íránu se změnila v době , kdy se celá blízkovýchodní strategie Spojených států dostala na scestí , avšak velká dohoda zůstává jediným schůdným východiskem z této slepé uličky
Iran ’ s growing regional influence does not stem from its military expenditures , which are far lower than those of its enemies , but from its challenge to America and Israel through an astute use of soft power . Rostoucí regionální vliv Íránu nepramení z jeho vojenských výdajů , které jsou mnohem nižší než výdaje jeho nepřátel , nýbrž z toho , že prostřednictvím chytrého uplatňování měkké síly hází rukavici Spojeným státům a Izraeli
Islam as a Tool of Modernization Islám jako nástroj modernizace
In fact , Islamization has proved to be an effective political means of reconciling the majority of Malays to the country ’ s rapid economic development . Ve skutečnosti se islamizace prokázala jako účinný politický prostředek hledání souladu mezi většinou Malajsijců a prudkým hospodářským rozvojem země
Islamic - minded politicians such as Anwar Ibrahim gained prominence when Islamization took off in the 1970 ’ s . Když se v 70 . letech začala prosazovat islamizace , do popředí se dostali islámsky orientovaní politici jako Anwar Ibrahím
It was the beginning of America ’ s global “ war on terror ” in 2001 , however , that brought the political march of the Islamist parties to a screeching halt , as it provided an excuse for the government to crack down on the Malay right and the PAS . Byl to však až začátek americké globální „ války proti teroru “ v roce 2001 , co postup islamistických stran se skřípěním zabrzdilo , neboť vládě situace posloužila jako záminka pro tvrdá opatření proti malajsijské pravici a PAS
In the general election in March 2004 – the first since Mahathir stepped down after 22 years in power – moderate Muslims helped Abdullah Badawi to a landslide victory . Ve všeobecných volbách v březnu 2004 – prvních od doby , kdy Mahathir po 22 letech u moci odstoupil – umírnění muslimové pomohli Abdalláhu Badávímu k drtivému vítězství
In Malaysia today , Islam is being presented as a generator of civilization and culture , and not merely as a source of religious inspiration . V Malajsii se dnes islám prezentuje jako motor civilizace a kultury , nikoli jen jako pramen náboženské inspirace
Islam Hadhari tries to project the idea that UMNO ’ s materialism and nationalism do not contradict Islam . Islám hadharí se snaží vštěpovat myšlenku , že materialismus a nacionalismus UMNO nejsou v rozporu s islámem
I helped select Vladimir Putin to succeed Russia ’ s first democratically elected President , Boris Yeltsin . Při hledání nástupce prvního demokraticky zvoleného ruského prezidenta Borise Jelcina jsem pomohl s výběrem Vladimira Putina
Indeed , Yeltsin was fearless , and sought not his personal survival , but the survival of the democratic idea that he introduced to Russia . Jelcin skutečně neměl strach a neusiloval o své vlastní přežití , nýbrž o přežití demokratické myšlenky , již do Ruska uvedl
I don ’ t deny my responsibility for supporting Putin . Nepopírám svoji zodpovědnost za podporu Putina
Indeed , a direct result of national repentance for the gulag era should have been the banning of the communist party and the disqualification from political office of those who worked in the KGB . Vskutku , přímým výsledkem národního pokání za éru gulagů měl být zákaz Komunistické strany a diskvalifikace pracovníků KGB z politických funkcí
It is impossible to silence independent politicians and independent media without choking off independent sources of money , which is why Putin ’ s Kremlin has concentrated its attacks on the so - called “ oligarchs . ” Není možné umlčet nezávislé politiky a nezávislá média , nezadusíme - li nezávislé zdroje peněz , což je důvod , proč Putinův Kreml soustředil své útoky na takzvané „ oligarchy “
I am in no position to be dispassionate about President Vladimir Putin ’ s war against Russia ’ s “ oligarchs , ” the class of men and women ( yes , there are some , the wife of Moscow Mayor Yuri Luzkov being the most prominent ) who control the country ’ s most lucrative companies and natural - resource assets . Nejsem v situaci , kdy bych mohl nezaujatě přihlížet válce Vladimira Putina proti ruským „ oligarchům “ jakožto vrstvě mužů a žen ( ano , patří sem i některé ženy a nejprominentnější z nich je manželka moskevského starosty Jurije Lužkova )
It took me three years in a London court to prove that I was being prosecuted for purely political reasons . Trvalo mi tři roky , než jsem zvítězil u londýnského soudu , jehož rozhodnutí se – naštěstí – v Rusku nezpochybňuje
In fact , it is a war against independent people with the wherewithal to stand up and be counted . Je to válka proti nezávislým lidem s dostatkem prostředků na to , aby dokázali vzdorovat a aby se s nimi muselo počítat
I may disagree with the liberal Grigory Yavlinsky and his Yabloko Party , or with Anatoly Chubais ( who continues to serve Russia by heading the national electricity company ) , but both faced insurmountable obstacles to gaining seats in the State Duma ( the lower house of parliament ) . Mohu sice nesouhlasit s liberálem Grigorijem Javlinským a jeho stranou Jabloko nebo s Anatolijem Čubajsem ( který i nadále slouží Rusku tím , že vede státní elektrárenskou společnost ) , ale oba při snaze získat křesla v Dumě naráželi na nepřekonatelné překážky
Indeed , Putin ’ s treasured KGB cronies , who are supposed to be such ascetic hard men , all seem to be marrying their government jobs with lucrative posts in state - owned enterprises . Zdá se , že dokonce i tolik vážení kamarádi prezidenta Putina z KGB , kteří by měli být tvrdými asketickými muži , vesměs spojují své vládní funkce s lukrativními posty ve státem vlastněných podnicích
Indeed , such political action makes for responsible wealth . Takové politické působení přispívá k zodpovědnému bohatství
If embryonic stem cell research were to be halted based on that hope , it is possible that years may pass before scientists could determine if adult - derived stem cells are equivalent to embryonic stem cells in their potential to treat disease . Pokud by se na základě těchto nadějí výzkum zárodečných kmenových buněk zastavil , je možné , že uběhne mnoho let , než vědci zjistí , zda se dospělé kmenové buňky svými schopnostmi léčit nemoci vyrovnají kmenovým buňkám pocházejícím z embryí
I believe that restricting the use of government funds for the creation of stem cells , although politically prudent , imposes substantial scientific handicaps . Mám za to , že jakkoli může být omezování vládních prostředků na zakládání buněčných linií politicky obezřetné , uvádí vědce do značně znevýhodněné pozice
If freedom of religion is guaranteed – the typical situation in liberal democracies – religious institutions cannot rely on the state to fill their pews . Je - li zaručena svoboda vyznání – což je v liberálních demokraciích typická situace – náboženské instituce nemohou spoléhat na to , že modlitebny zaplní stát
Instead , people must be persuaded to accept such authority , giving rise to something like a religious market . Místo toho je potřeba lidi přesvědčit , aby autoritu přijali , což dává vzniknout jakémusi náboženskému trhu
In either case , the individual is thrown back on himself to reflect upon and come to terms with his native religious tradition . Ať tak či onak , jedinec je odkázán sám na sebe a musí o domácí náboženské tradici přemítat a vyrovnat se s ní
Indeed , from the start , the architects of the Union ' s Constitutional Treaty never seriously expected that their draft would endure in the form in which they wrote it . Architekti Ústavní smlouvy unie již od počátku nikdy vážně nepředpokládali , že jejich návrh přetrvá v podobě , v jaké ho sepsali
Instead , they saw themselves as following Europe ' s long established pattern of step - by - step integration . Místo toho chápali svou roli tak , že se ubírají dávno vyšlapanou cestou evropské integrace v postupných krocích
Indeed , the only thing that seemed clear from the start of the European integration process was that the states involved - along with whatever new partner states they might pick up along the way - would continue wheeling and dealing to construct their ever more integrated polity . Jedinou věcí , která se již od počátku evropského integračního procesu zdála zřejmá , byla skutečnost , že zúčastněné státy - spolu se všemi případnými novými partnerskými zeměmi , které cestou vezmou mezi sebe - budou pokračovat v politickém manévrování , aby budovaly svůj stále provázanější celek
Indeed , even under the Constitutional Treaty , all states know that their partners have the express right to withdraw if they should ever become sufficiently disenchanted or come to look upon the EU as a bad bargain . Všechny státy přitom vědí , že i při přijetí Ústavní smlouvy budou mít jejich partneři výslovné právo z unie vystoupit , pokud z ní budou natolik rozčarováni nebo pokud začnou na EU pohlížet jako na nevítanou přítěž
It may do so to some degree , but not nearly as much as if the treaty ' s architects had done more to separate constitutional matters , such as the Charter of Fundamental Rights and the competences of Union bodies and member states , from the stuff of everyday politics , like agricultural and fisheries policies or the technicalities of judicial cooperation in civil and criminal matters . Do jisté míry k tomu může dojít , avšak ani zdaleka ne tolik jako v případě , kdy by architekti smlouvy byli učinili více pro oddělení ústavních otázek , jako jsou Charta základních práv nebo kompetence unijních orgánů a členských států , od záležitostí každodenní politiky typu zemědělské a rybolovné politiky nebo technických podrobností spolupráce soudů v občanskoprávních a trestněprávních věcech
Indeed , India now has some of the world ' s best engineers , IT technicians and medical professionals . Indie má v současnosti skutečně jedny z nejlepších inženýrů , techniků v oblasti informatiky a zdravotnických odborníků
India probably encompasses the world ' s largest middle class . V Indii zřejmě žije nejpočetnější střední vrstva na světě
Is this American - eye view of Europe unfair ? Perhaps . Je tento pohled z americké perspektivy nespravedlivý ? Možná
It is , however , no more unfair than how America is regularly portrayed in Europe ' s media these days . Není ale o nic nespravedlivější než to , jak je dnes v evropských médiích pravidelně zpodobňována Amerika
Indeed , a constitution is by its nature an attempt to tame history , to make it follow the laws of man rather than its own logic , including unwelcome contingencies and the whims of fate . Ve své podstatě je ústava vskutku pokusem „ zkrotit historii tak , aby se řídila spíše lidskými zákony než vlastní logikou obnášející i nevítané eventuality a hříčky osudu
If President Bush , as he has hinted , now favors a different design , it will take even more time to develop the architecture and devise a test program . Dává - li nový prezident Bush – jak sám naznačil – přednost jinému projektu , bude trvat ještě mnohem déle , než bude vyvinuta architektura systému a navržen testovací program
Inflating this political damage is the fact that , thirty years ago , the US and the then Soviet Union renounced effective defense against strategic nuclear missiles . Politické škodě dodává na síle skutečnost , že před třiceti lety se Spojené státy a tehdejší Sovětský svaz vzdaly faktické obrany proti strategickým jaderným střelám
In the eyes of many , that would amount to America opting out of the structure of nuclear arms control built in the latter part of the Cold War . Podle mnohých pozorovatelů by se tak Amerika rozhodla neuznat strukturu kontroly jaderných zbraní , jež byla vybudována v posledním stadiu studené války
Its disappearance would affect all other arms control agreements . Její zrušení by mělo dopad na všechny ostatní dohody o kontrole zbraní
If only one were invited to join as a symbol of western determination , Russia would interpret this as appeasement , not steadfastness ) Pokud by se členem NATO stala jen jedna ze zemí Pobaltí coby symbol západní odhodlanosti , Rusko by to chápalo jako ústupek , ne jako neochvějnost . )
In addition , the prospect of a democratic Russia eventually joining Nato might be openly acknowledged . Kromě toho by měla konečně být otevřeně připuštěna perspektiva vstupu demokratického Ruska do Severoatlantické aliance
If Nato rejects the Baltic states it will need to prevent Moscow from interpreting that decision as confirmation that Estonia , Latvia , and Lithuania remain locked within Russia ’ s sphere of influence and that its Great Power posturing has paid off . Pokud NATO pobaltské země zamítne , musí zabránit tomu , aby to Moskva interpretovala jako stvrzení toho , že Estonsko , Lotyšsko a Litva zůstávají uvězněny ve sféře ruského vlivu a že se jeho velmocenský přístup vyplatil
In view of Moscow ’ s insistence that it will never accept such a decision , this will not be easy . Ve světle toho , jak Moskva trvá na tom , že takové rozhodnutí nikdy nepřijme , to bude těžký úkol
In weighing these options , admission of the Baltic countries quickly seems the better solution . Při hodnocení obou variant se přijetí pobaltských zemí okamžitě jeví jako lepší řešení
In the first weeks after the attacks on the World Trade Center and the Pentagon governments all over Europe were certain of public support . V prvních týdnech po útocích na Světové obchodní středisko a Pentagon si evropské vlády byly podporou svých občanů naprosto jisty
If they reiterate their expressions of ` ` unconditional solidarity ' ' and make their own armed forces available they do so not only to gain some degree of influence on American strategy beyond Afghanistan , but also to signal their determination to stand by the US in the most unequivocal manner possible . Vyjadřují - li znovu a znovu svou ,, bezmeznou solidaritu ` ` a dávají - li k dispozici své vlastní ozbrojené síly , není to pouze proto , aby získaly jistý vliv nad americkou strategií i kromě Afghánistánu , ale i proto , aby co možná nejjednoznačněji daly najevo své odhodlání stát po boku Spojených států
If they wish to stay the course in the struggle against international terrorism , European leaders must take a leaf or two from Blair ' s book . Chtějí - li setrvat v boji proti mezinárodnímu terorismu , musí se evropstí politikové trochu přiučit od premiéra Blaira
In short , they will have to make their own efforts to sustain the common effort . Budou se zkrátka muset sami snažit pomáhat společné snaze
Indeed , when Russia demanded that agreed limitations on nuclear strategic warheads be defined in a document binding both Moscow and Washington , the US balked , preferring a vague declaration of principle instead . Když Rusko žádalo , aby dohodnutá omezení strategických jaderných hlavic byla vymezena písemným dokumentem zavazujícím Moskvu i Washington , Spojené státy couvly s tím , že dávají přednost vágnímu vyjádření obecného principu
International covenants , the Bush Administration conveyed , are maybe all right for lesser powers - but they are an unacceptable restriction on the freedom of action of the world ' s only superpower . Podle Bushovy administrativy jsou mezinárodní úmluvy dobré pro mensí mocnosti - ale pro jedinou světovou supervelmoc jsou nepřijatelným omezováním její svobody jednat
In the past , the Geneva Convention prescribed how regular prisoners of war and members of irregular military forces should be treated when apprehended : they are not to be dealt with as criminals . Ženevské konvence v minulosti předepisovaly , jak je třeba zacházet s klasickými válečnými zajatci a zajatými příslusníky zvlástních vojenských sil : nemá se s nimi jednat jako se zločinci
It is also the reason why the rest of the world need not worry . A to je taky důvod , proč se zbytek světa nemá čeho obávat
It could also help the Bush Administration to come up with a more convincing procedure than the one presently envisaged for honoring the President ' s vow to bring the perpetrators of September 11 th to justice . Bushově vládě by tento krok také možná pomohl předložit přesvědčivějsí proceduru než tu , se kterou se v této chvíli počítá a kterou má být učiněno zadost Bushovu slibu , že pachatelé útoků z 11 . září budou postaveni před spravedlnost
International agreements and international law are so essential for coexistence on this crowded globe that not even the most powerful nation can do without them . Mezinárodní dohody a mezinárodní právo jsou tak nepostradatelnou stránkou soužití na této přelidněné planetě , že se bez nich nemůže obejít ani nejmocnějsí stát světa
In most cases terror is local in cause , action , and motivation : ETA in Spain , the IRA in Northern Ireland , suicide bombers in Palestine , Chechen rebels , the Tamil Tigers . Ve většině případů má terorismus lokální příčinu , čin i motivaci : ETA ve Spanělsku , IRA v Severním Irsku , sebevražední atentátníci v Palestině , čečenští rebelové , tamilští tygři
In contrast , the Al Qaeda terrorists of September 11 th acted on a global scale and with a global motive . Naproti tomu teroristé sítě al - Kajdá jednali 11 . září v globálním měřítku a s globálním motivem
Initially they were rightly defined as a different species : America declared war not on all kinds of terrorists but , to quote President Bush , against those of global reach . Zprvu byli správně označeni za jiný druh : Amerika vyhlásila válku ne proti všem teroristům bez rozdílu , ale - abychom citovali prezidenta Bushe - proti teroristům ,, s globálním dosahem
If you throw your blanket too wide , you cannot complain about nasty bedfellows . Když si někdo pozve hosty , nemůže si stěžovat , že nadělají nepořádek
Instead of leading others in a coalition against your enemy , you risk being led astray by them . Ten , kdo se v koalici proti svému vlastnímu nepříteli rozhodne vést druhé , riskuje , že ho ti druzí svedou s cesty
In the long blockade against Napoleonic France , captains in Britain ' s Royal Navy would on the eve of battle drink the following toast : Confusion to the French ! They knew that confusion on the part of the defender offers the best chance for successful attack . Během dlouhotrvající blokády napoleonské Francie si kapitáni britského Královského námořnictva v předvečer bitvy připíjeli slovy : ,, Zmatek Francouzům ! Věděli , že zmatek na straně obránce je základ úspěšného útoku
In the war on terror , it is now the attacker who is confused . Ve ,, válce proti terorismu je ovšem zmatek na straně útočníka
Inspection Not Invasion Inspekci , ne invazi
In the vital fight to slow down the proliferation of weapons of mass destruction , imagine it were possible to subject a suspected violator to the most intrusive and continuous system of international inspections far beyond what any international treaty postulates . Představme si , že by v tomto životně důležitém boji za zpomalení šíření zbraní hromadného ničení bylo možné podrobit toho , kdo by byl podezřelý z porušování dohod , tomu nejdotěrnějšímu a neustálému programu mezinárodních inspekcí , daleko přesahujícímu to , co stanovují veškeré mezinárodní úmluvy
If in the course of inspections Iraq were exposed as having lied and cheated this would be a confirmation of the effectiveness of the inspections , scarcely a justification for military reprisals . Pokud by se během inspekcí prokázalo , že Irák lhal a podváděl , bylo by to potvrzením účinnosti inspekcí a stěží ospravedlněním vojenských odvetných opatření
If Great Powers go to war , it is generally because their leaders fear their credibility would suffer otherwise . Když velmoci vstupují do války , je to obvykle proto , že se jejich lídři obávají , aby neutrpěla jejich věrohodnost
It would take only one country out of perhaps 30 EU members in 2013 to bloc Turkey ' s accession . Postačí jediná z možná třiceti členských zemí EU v roce 2013 , aby vstup Turecka zablokovala
In Berlin before I left , Chancellor Gerhard Schroeder had just welcomed his French and British colleagues for an exchange of views on the state and future of the Union . Než jsem odjel z Berlína , kancléř Gerhard Schröder přivítal svého francouzského a britského kolegu na schůzce věnované výměně názorů na stav Unie a její budoucnost
If they really hoped to be believed , they should have listened to my interlocutors in the old city of Riga over the next few days . Pokud vážně doufali , že jim někdo uvěří , měli mít možnost naslouchat těm , s nimiž jsem v několika následujících dnech hovořil v Rize
In a Union of soon 25 members , it will be increasingly difficult to let everyone have a say and to generate consensus . V unii 25 členů bude mnohem těžší ponechat všem členům právo ovlivňovat rozhodnutí a dosáhnout konsenzu
In the past , German governments rightly took pride in being seen by the smaller members as their best partner , essential for the Franco - German leadership to work . V minulosti se německé vlády právem pyšnily tím , že je menší členské státy považovaly za svého nejlepšího partnera , nepostradatelného pro naplňování francouzsko - německé vůdcovské úlohy
It reflects less on the shortcomings of the organization than on the shortsightedness of its members . Neodráží se přitom ani tak v nedostatcích této organizace , jako spíše v krátkozrakosti jejích členských zemí
Instead of blaming the Bush administration and hoping for a change of government in the US , European members need to make NATO their own concern again . Namísto svalování viny na Bushovu administrativu a upírání nadějí na změnu vlády v USA musí evropské členské země znovu učinit z NATO předmět svého zájmu
It does mean undertaking to make NATO again the place where both sides of the Atlantic develop a common approach to the dangers of this world . Znamená to podnikat takové kroky , aby se NATO znovu stalo místem , kde budou obě strany Atlantiku dospívat ke společnému postupu vůči hrozbám tohoto světa
If Bush and Schroeder are now showing the world how well they get along together , it is not because they are off to a new start , but because it suits their tactical interests . Jestliže dnes Bush a Schröder světu předvádějí , jak jsou zadobře , není to proto , že by stáli na novém začátku , nýbrž proto , že to vyhovuje jejich taktickým zájmům
Indeed , the US is already trying to soften up Iranian resistance by hinting at a possible use of force . Vskutku , USA už se naznačováním možnosti použít sílu snaží íránský vzdor obměkčit
If the negotiations should fail , the transatlantic cleavage could once again become glaringly wide . Kdyby snad jednání selhala , transatlantická propast by se mohla opět nápadně široce rozevřít
It will be interpreted as a stab in the back of US efforts to maintain stability in the region . Zúčastnění si jej vyloží jako kudlu do zad snahám USA udržovat v oblasti stabilitu
Instead , they will dwell on what is by now uncontroversial : welcoming the recent , if still fragile , progress in Israel - Palestine relations , supporting stability in post - election Iraq and Afghanistan , and extolling the transatlantic link . Místo toho se budou zabývat tím , co ani teď neplodí spory : přivítají nedávný , byť stále křehký pokrok v izraelsko - palestinských vztazích , podpoří stabilitu v povolebním Iráku a Afghánistánu a vychválí transatlantickou vazbu
If nothing else happens , the chief transatlantic partners will be no better prepared for the next crisis than they were for the last . Nedojde - li k dalším událostem , přední transatlantičtí partneři nebudou na příští krizi připraveni o nic lépe , než byli na tu minulou
Indeed , one of Schroeder ’ s first major foreign - policy experiences was the EU summit of 1999 , where the leaders of France and Britain played rough with the newcomer from Berlin . Vskutku , jednou z prvních hlavních Schröderových zahraničněpolitických zkušeností byl summit EU v roce 1999 , kde lídři Francie a Británie hráli s nováčkem z Berlína surovou hru
In fairness , it should be acknowledged that it was under Schroeder that Germany shed hesitations to deploy soldiers abroad . Je třeba se vší spravedlností přiznat , že to bylo právě za Schrödera , kdy se Německo zbavilo váhavosti nad nasazením vojáků v zahraničí
In fact , there is very little Merkel has to do after her election to make her mark on foreign policy ; the visible change of style will suffice , at least at first . Ve skutečnosti nebude muset Merkelová vykonat po svém zvolení mnoho , aby zahraniční politice dala svůj punc ; viditelná změna stylu bude stačit , alespoň zpočátku
In any case , she will have her hands full pushing through the economic reforms for which she will be elected and which are her top priority . Každopádně bude mít plné ruce práce s prosazováním hospodářských reforem , kvůli nimž bude zvolena a jež představují její nejvyšší prioritu
It almost seems as if Japan is bent on self - isolation in Asia . Skoro se zdá , jako by Japonsko toužilo samo sebe zahnat v Asii do izolace
Indeed , domestic politicking seems to be at least as important to Japan ’ s leaders as to South Koreas ’ s or China ’ s . Vskutku , zdá se , že pro japonské lídry je domácí politikaření přinejmenším stejně důležité jako pro lídry jihokorejské nebo čínské
Instead of exploiting Japan as a regional aircraft carrier , as the US tries to do , or neglecting her politically , as Europeans do , both need to work out a new , strategic approach – if possible , jointly . Místo využívání Japonska jako mateřské letadlové lodi , jak činí USA , a místo jeho politického přehlížení , jak činí Evropané , musí oba spojenci vypracovat nový , strategický přístup , a to pokud možno společně
In a part of the world where democracy is gradually advancing , Japan can point to firm democratic traditions and institutions . V části světa , kde se demokracie pomalu rozvíjí , Japonsko může poukázat na zavedené demokratické tradice a instituce
Its economic clout remains formidable , and its commercial and cultural ties to the West are broad and varied . Jeho ekonomická moc je stále působivá a obchodní a kulturní vazby se Západem jsou široké a rozmanité
If an international force simply allows Ehud Olmert ’ s government to pursue its plans further , the countries that provide troops for the international force will not only be seen as rubberstamping Israeli policy , but will also be dragged into its failure . Umožní - li mezinárodní jednotka vládě Ehuda Olmerta dál prosazovat své plány , na země vysílající své vojáky do jednotky se bude nejen pohlížet tak , že dávají na izraelskou politiku razítko , ale zároveň budou vtaženy do jejího neúspěchu
It is merely to point out what should be obvious : Israel ’ s efforts to find a unilateral solution to its security problems – whether occupation , withdrawal , or separation – have failed . Smyslem je jen poukázat na to , co by mělo být zřejmé : úsilí Izraele nalézt jednostranné řešení svých bezpečnostních problémů – ať už okupací , stažením , či separací – selhalo
It takes little foresight , however , to predict that more force will not produce more security for Israel . Stačí však jen trocha prozíravosti , abychom mohli předpovědět , že více síly nezajistí Izraeli více bezpečnosti
It will not hide the fact that Israel has run out of unilateral options . Rozhodně nezakryje fakt , že Izrael vyčerpal svá jednostranná řešení
Israel has so far been unwilling to accept this fact . Izrael zatím není ochoten tuto skutečnost akceptovat
Instead , its leaders hope that a robust international force in southern Lebanon will provide protection for northern Israel , leaving them with a free hand to deal unilaterally with Gaza and the West Bank , while committing the international community to Israel ’ s failed unilateralism . Jeho představitelé místo toho doufají , že mohutná mezinárodní jednotka v jižním Libanonu zajistí ochranu severnímu Izraeli , takže oni pak budou mít volnou ruku k jednostranným krokům v Gaze a na západním břehu Jordánu , přičemž mezinárodní společenství ponese důsledky neúspěšného izraelského unilateralismu
Indeed , when the UN Security Council formally demanded a stop to the enrichment program and imposed mild sanctions last December , Iran ’ s defiant answer was to increase enrichment activity . A tak když Rada bezpečnosti OSN loni v prosinci oficiálně vyzvala Írán k zastavení programu obohacování a uvalila na něj mírné sankce , jeho vzdorovitou reakcí bylo posílení obohacovacích aktivit
If the Security Council fails to agree on new sanctions – which is likely , given Chinese and Russian objections – it would be exposed as a paper tiger . Kdyby se Rada bezpečnosti nedokázala shodnout na nových sankcích – což je vzhledem k námitkám Číny a Ruska pravděpodobné – , ukázalo by se , že je pouhým papírovým tygrem
If , on the other hand , it works out a consensus on more economic and possibly even military punishment , the UN ’ s credibility would depend on whether these moves produce Iranian compliance . Pokud naopak dospěje ke shodě o dalších hospodářských a možná i vojenských postizích , pak bude věrohodnost OSN záviset na tom , zda tyto kroky přimějí Írán k poslušnosti
If the six governments want to avoid the escalation spiral and curb the proliferation dynamic , they need to change strategy and objective . Chce - li se šestice vlád vyhnout eskalaci napětí a zpomalit dynamiku šíření , musí změnit strategii i cíl
Instead of making a halt to uranium enrichment the be - all and end - all of their effort , their central objective should be to subject the Iranian activities to as much verification as possible : if Iran wants to enrich , so be it , but it must accept intrusive international inspections . Středobodem jejího úsilí by nemělo být zastavení obohacování uranu , nýbrž podrobení íránských aktivit co možná nejdůkladnější kontrole : chce - li Írán obohacovat , budiž , ale musí přistoupit na všetečné mezinárodní inspekce
Instead of formulating new sanctions for the UN Security Council , they should use the next few months to explore confidentially what level of restrictions combined with verification Iran would consider in exchange for undisputed enrichment . Namísto formulování nových sankcí pro Radu bezpečnosti OSN by měla příštích několika měsíců využít k důvěrnému prozkoumání , o jakém stupni omezení v kombinaci s kontrolami by Írán uvažoval výměnou za nikým nezpochybňované obohacování
In Ukraine , political forces resisting closer strategic links to the West have gained ground . Na Ukrajině se prosadily síly odmítající užší strategické vazby k Západu
It lacks support at home and respect abroad . Schází jí podpora doma a respekt v zahraničí
In today ’ s interdependent world , however , it is no longer the number of nuclear warheads that bestows influence , but a country ’ s ability to get others to go along with policies that it regards as serving its major interests . V dnešním vzájemně závislém světě už ale tím , co propůjčuje vliv , není počet jaderných hlavic , nýbrž schopnost země získat ostatní k účasti na politikách , o nichž se domnívá , že slouží jejím stěžejním zájmům
It will require years of hard work to reconcile America ’ s resources and requirements , and to ensure that its initiatives can once again be seen as designed not to serve narrow US ideologies , but to advance a fair international order . Bude zapotřebí roků namáhavé práce , aby se americké zdroje a požadavky dostaly do souladu a aby se zajistilo , že iniciativy USA opět budou považovány za plány sloužící nikoliv úzkoprsým americkým ideologiím , nýbrž pokroku ke spravedlivému mezinárodnímu pořádku
In the heyday of American dominance , European governments profited doubly : they were part of a powerful West and courted as a potential counterweight to US dominance by third countries . V době rozkvětu americké dominance profitovaly evropské vlády hned dvakrát : byly součástí mocného Západu a ostatní země se jim dvořily jako potenciální protiváze nadvlády USA
If they dissented from US positions , this did not seriously impair the West ’ s strategic efficacy because American power was more than sufficient to compensate . Když se odchýlily od stanovisek USA , nijak závažně to strategickou účinnost Západu nenarušovalo , protože americká moc byla dost silná na to , aby situaci vyvážila
If European governments today distance themselves from America , as their citizens frequently demand , they will both antagonize and further weaken the US . Když se dnes evropské vlády distancují od Ameriky , jak jejich občané často požadují , Spojené státy si znepřátelí a dále je oslabí
In the long period of American weakness , European leaders will have to demonstrate statesmanship for the West as a whole . Během nekončícího údobí americké slabosti budou muset evropští lídři projevit státnictví za Západ jako celek
It is a role for which decades of US supremacy have scarcely prepared them . To je úloha , na kterou je desítky let americké převahy stěží připravily
In the short run , increased efficiency reduces the cost of a good or service , so people consume more of it . Z krátkodobého hlediska redukuje zvýšení efektivity náklady na určité zboží nebo službu , takže jí lidé spotřebovávají více
Inventions from 1850 to 1900 may well overshadow those of the entire 20 th century , but they were the result of a few inventors , such as Thomas Edison , who satisfied a small wealthy clientele . Vynálezy z let 1850 až 1900 možná zastiňují vynálezy celého 20 . století , ale zároveň byly dílem několika málo vynálezců , jako byl Thomas Edison , kteří uspokojovali nevelkou zámožnou klientelu
In the 20 th century , many entrepreneurs , large companies , financiers , and inventors developed products and services for the masses . Ve 20 . století naopak mnoho podnikatelů , velkých společností , finančníků a vynálezců vyvíjelo produkty a služby pro masy
India illustrates the importance of a well - designed tax system . Význam dobře navržené daňové soustavy dokládá Indie
In Bangalore , high - tech companies have built world - class campuses replete with manicured lawns and high - speed data communication networks . V Béngalúru si high - tech společnosti vybudovaly areály na světové úrovni , plné šlechtěných trávníků a vysokorychlostních sítí pro dálkový přenos dat
India ' s government debt exceeds 70 % of GDP , so more than half its tax receipts go to paying interest . Indický státní dluh přesahuje 70 % HDP , takže víc než polovina příjmů z daní jde na splátky úroků
India ' s government expenditures amount to about 15 % of GDP , compared to an average of around 40 % of GDP in the OECD . Indické vládní výdaje dosahují asi 15 % HDP , přičemž průměr v OECD činí asi 40 % HDP
If one firm evades excise taxes , and the tax rate is high compared to pre - tax profit margins in the industry , its competitors also have to cheat , just in order to survive . Jestliže jedna firma spotřební daně obchází a daňová sazba je v porovnání s nezdaněnou ziskovou marží v branži vysoká , její konkurenti musí také podvádět , už jen proto , aby se udrželi
In addition to impairing the state ' s ability to provide basic public goods , schemes to evade indirect taxes also discourage businesses from adopting more productive technologies , which requires technologies that involve large - scale operation . Pokoutní plány na obcházení nepřímých daní nejenže oslabují schopnost státu poskytovat základní veřejné statky , ale také odrazují firmy od zavádění produktivnějších technologií , které vyžadují postupy zahrnující provoz ve velkém
It ' s worth noting that in the software industry , where all units are exempt from indirect taxes , Indian companies do operate at efficient scale . Za povšimnutí stojí , že v softwarové branži , kde jsou od nepřímých daní osvobozeny všechny jednotky , dosahují indické společnosti efektivní velikosti
It then appointed a task force to formulate the necessary changes in tax and spending policies . Poté jmenovala pracovní skupinu , která měla za úkol formulovat nezbytné změny v daňových a výdajových politikách
India ' s new Congress - led government , too , seems to favor these proposals . Zdá se , že nová indická vláda pod vedením Kongresu je návrhům také nakloněna
If Congress and the opposition parties follow through , they will go a long way to sustaining the country ' s economic growth and in dispelling the idea that democracies cannot do what ' s needed to encourage development . Pokud Kongres a opoziční strany dotáhnou věc do konce , udělají velký kus práce pro udržení hospodářského růstu země a pro rozptýlení názoru , že demokracie nedokáží udělat to , co je potřeba k povzbuzení rozvoje
It cannot create the common bonds that define Europe and hold it together . Nedokáže vytvářet obecná pojítka , jež Evropu definují a drží pohromadě
It can only reflect and be animated by them . Dokáže je pouze odrážet a být jimi uváděna v život
In Germany and other member states , economic growth no longer seems certain . V Německu a leckterých jiných členských státech Evropské unie už hospodářský růst není tak jistý jako dříve
If the enlarged EU were to attempt on a Europe - wide scale what Germany did for its eastern lands , current EU members would need to transfer roughly 4 % of their combined GDP to the new member states for at least a decade . Pokud by se rozšířená EU měla v celoevropském měřítku pokusit o to , co Německo podniklo pro svoje východní země , stávající členové EU by museli novým členům nejméně deset let převádět zhruba čtyři procenta jejich úhrnného HDP
If the EU is to be durable , it must place greater emphasis on its cultural heritage . Má - li být Evropská unie delšího trvání , musí více dbát na své kulturní dědictví
It is in these areas , however , that the constitutional drafts emerging in Brussels are wanting . V tomto směru jsou ale ústavní návrhy , vznikající v Bruselu , neuspokojivé
If it is to last , it will not be enough for it to be conceived in the light only of today ' s experience . Má - li přetrvat , nebude stačit , když bude formulována jen na základě dnešních zkušeností
If the Constitution is to guide Europeans through periods of change and yet unknown threats , its roots must reach the foundations of European history and identity as they are embodied in the shared culture that Europe ' s citizens freely acknowledge as their own . Má - li Evropská ústava vést Evropany obdobími změn a zatím neznámých hrozeb , její základy musí sahat až ke kořenům evropské historie a identity , neboť ty jsou ztělesněním společné kultury , kterou evropští občané svobodně berou za vlastní
I watched from home on CNN as the first cruise missiles hit Baghdad . Díval jsem se doma na CNN , jak na Bagdád dopadají první rakety s plochou dráhou letu
Indeed , Poland has secured a leading role in Iraq ' s occupation . A nejen to : Polsko si dokonce zajistilo přední roli při samotném obsazování Iráku
Instead , the French and German leaders are really responding to the growing unpredictability of today ' s emerging European order . Vedoucí představitelé Francie a Německa ve skutečnosti reagují na vzrůstající nevyzpytatelnost nového uspořádání vznikající Evropy
Its difficulties are exacerbated by the dramatic disparity in military forces on either side of the Atlantic , and its belief that Europe ' s ambitions to become a military power will come to nothing because Europeans won ' t spend the money necessary to achieve that goal . Její problémy jestě více zhorsuje dramatická nevyváženost v rozložení vojenských sil na obou stranách Atlantiku a také přesvědčení , že ambice Evropy stát se samostatnou vojenskou mocností vyjdou naprázdno , neboť Evropané nevynaloží na dosažení tohoto cíle nezbytné finanční prostředky
Intentions don ' t deter invasions . Že dobré úmysly nezastaví invazi
Indeed , all of Europe is in thrall to American power . Jistě , celá Evropa je opravdu ve vleku americké moci
If the EU builds its foreign and security policy on the basis of recognition of this truth , many of today ' s divisions will disappear . Pokud EU vybuduje svou zahraniční a bezpečnostní politiku na základě pochopení této pravdy , mnohé z dnesních rozporů rázem vymizí
In Defense of Polish Plumbers Obrana polských instalatérů
In fact , some transfers flow the other way . Ve skutečnosti některé transfery proudí opačným směrem
Indeed , some policies aimed at achieving cohesion may well reduce it . Ba některé politiky zaměřené na zajišťování soudržnosti ji dost dobře mohou snižovat
Indeed , such attitudes are potentially disastrous . Ba tyto přístupy jsou potenciálně katastrofální
If they came to be accepted as the guiding principles of European policy , Europe ’ s economy would become petrified , with stagnant growth making it impossible to afford even modest levels of social transfers . Kdyby se začaly přijímat jako vůdčí principy evropské politiky , ekonomika Evropy by ustrnula a kvůli stagnujícímu růstu by nebylo možné dovolit si ani tu nejskromnější úroveň sociálních transferů
Indeed , consumption of antioxidant supplements in developed countries has become widespread . Užívání antioxidačních doplňků stravy se ve vyspělých zemích stalo široce rozšířeným
Indeed , the overwhelming evidence currently calls into question the preventive effect of antioxidant pills . Vskutku , převážná část důkazů o preventivním účinku antioxidačních prášků v současnosti vyvolává pochybnosti
In moderate concentrations , they are essential mediators of reactions by which our bodies eliminate unwanted cells . V mírných koncentracích jsou nepostradatelnými zprostředkovateli reakcí , jimiž se naše tělo zbavuje nechtěných buněk
In fact , the amounts of antioxidants that lend protection are not known and probably differ among individuals . Ve skutečnosti dávky antioxidantů propůjčující ochranu nejsou známé a pravděpodobně se mezi jedinci liší
Indeed , we still lack substantial information on how our bodies metabolize them and how they interact with one another . Ba stále nám schází zásadní informace o tom , jak je tělo metabolizuje a jak vzájemně reagují
It also is unclear whether oxidative stress is a primary cause or a secondary phenomenon of chronic diseases , as well as of the aging process . Není jasné ani to , zda je oxidační stres u chronických nemocí a u procesu stárnutí primární příčinou , anebo druhotným jevem
In most human disease , oxidative stress is merely a symptom . U většiny lidských onemocnění je oxidační stres pouhým symptomem
In the meantime , we know that antioxidants can cause unwanted health consequences . Prozatím víme , že antioxidanty mohou zapříčinit nechtěné zdravotní důsledky
In short , we should stop taking pills and eat more fruits and vegetables . Krátce , měli bychom přestat užívat prášky a jíst více ovoce a zeleniny
Investors and consumers did not lose their optimism . Investoři ani spotřebitelé neztratili optimismus
In contrast to the United States , however , the boost in consumer demand has not become an engine of growth . Naopak ve Spojených státech se ale růst spotřebitelské poptávky nestal motorem ekonomického růst
In Japan , sad to say , that sort of fiscal austerity remains something of a curse . Je smutné , že v Japonsku takový druh finanční upjatosti zůstává stále čímsi zatraceníhodným
In all cases , they have been at the center of today ' s economic successes and failures . Ve všech případech , vždy stál tento faktor ve středu současných ekonomických úspěchů i proher
Its weakness will now continue . Jeho oslabování bude samozřejmě pokračovat
If things keep going as they are going , the Euro will soon stand at a value of less than one euro to the dollar . Jestliže se budou věci vyvíjet , jak se vyvíjejí , pak se euro brzy znehodnotí na úroveň menší , než je jedno euro za dolar
In Paris , the suggestion is growing that Washington must be made to stabilize exchange rates between the main currencies , in particular the euro / dollar exchange rate . V Paříží roste přesvědčení , že Washington musí být přinucen stabilizovat směnné kursy mezi hlavními měnami , a především směnný kurs euro / dolaru
It is true , of course , that exchange rates are different from many other prices in that they are directly influenced by central bank policies . Je samozřejmě pravda , že směnné kursy se od jiných cen značně liší , a to tím , že jsou přímo ovlivňovány politikami centrálních bank
Intervening on the currency markets without altering interest rates - a measure economists call a sterilized intervention - would affect the exchange rate for a few minutes , at the most for a few days . Intervence na měnových trzích bez změn úrokových měr – tedy cesta , jíž ekonomové říkají “ sterilní intervence ” – by mohly ovlivnit směnný kurs na několik minut , maximálně několik dnů
In the construction sector , for example , when bids are solicited publically and therefore should be open to all , contracts simply go to the old , established firms . Tak například ve stavebním průmyslu , kde jsou zakázky nabízeny veřejně a tudíž by měly být otevřené všem , kontrakty nakonec obvykle získávají staré zavedené podniky
Indeed , there are reforms in today ' s Russia that are both politically viable and economically promising . Jsou i důkazem toho , že reformy v dnešním Rusku jsou politicky uskutečnitelné a z ekonomického hlediska slibné
In most countries , reforms have included extending the scope for temporary contracts . Ve většině států tyto reformy zahrnují zvětšení rozsahu smluv na dobu určitou
Ignore political feasibility for the moment , and ask what good employment protection should look like . Zkusme na chvíli pominout politickou průchodnost a položme si otázku , jak by taková ,, dobrá ochrana zaměstnanosti měla vypadat
If , under these conditions , a firm decides to layoff a worker , it should be free to do so . Pokud by se za těchto podmínek firma rozhodla propustit zaměstnance , nemělo by jí v tom nic bránit
In France , unemployment contributions are collected through a payroll tax , not a layoff tax . Ve Francii se prostředky na vyplácení podpor v nezaměstnanosti vybírají od zaměstnavatelů prostřednictvím daně ze mzdy , nikoliv propouštěcí daně
I believe it is . Domnívám se , že ano
In the process , old firms go bankrupt , workers are laid off . Staré firmy přitom krachují a propouštějí zaměstnance
If Europe ’ s leaders are wise enough to choose this course , the fiasco of the French and Dutch referendums will prove to have been useful after all . Budou - li vedoucí evropští představitelé natolik moudří , aby zvolili tento kurz , pak se fiasko referend ve Francii a Nizozemsku nakonec přece jen ukáže jako užitečné
It is now clear that the European Central Bank views higher interest rates as the right response to rising oil prices . Dnes už je jasné , že Evropská centrální banka za správnou odpověď na rostoucí ceny ropy považuje vyšší úrokové sazby
In response , workers are likely to demand higher nominal wages . Pracující zřejmě zareagují požadavkem vyšších nominálních mezd
In an environment where productivity gains and wage growth are already weak , as in Europe today , persuading workers to accept a cut in real wages may be tough . V prostředí , kde se zvyšuje produktivita a růst mezd už je slabý , jako dnes v Evropě , může být těžké přesvědčovat pracující , aby se smířili s propadem reálných mezd
In order to achieve its inflation goal , the ECB may have to contract activity until workers are , in effect , beaten into submission . Aby ECB dosáhla svého inflačního cíle , bude snad muset omezovat aktivitu tak dlouho , až důsledky přinutí pracující k odevzdanosti
If this scenario plays out , the impact on economic activity and employment will be minimal . Jestliže se naplní tento scénář , dopady na ekonomickou aktivitu a zaměstnanost budou minimální
If and when wage pressure comes , the ECB , to remain true to its word , may be forced to increase interest rates much more than it now expects . Jakmile se tlak na mzdy projeví , ECB může být nucena dostát svému slovu tím , že úrokové sazby zvýší mnohem víc , než teď předpokládá
Is America facing this third type of recession ? Stojí Amerika na prahu tohoto typu recese ?
Indeed , stock prices doubled compared to profits . Ceny akcií se na rozdíl od zisků zdvojnásobily
If America ’ s annual rate of improvement in productivity turns out to be higher in the next thirty years than they have been over the past three decades , the country ’ s worries will be few . Jestliže ale bude roční nárůst produktivity Spojených států během příštích třiceti let vyšší než za uplynulá tři desetiletí , nebudou se mít v Americe v podstatě čeho bát
In that year , Domingo Cavallo , who already held the post of Secretary of the Treasury , took the highly symbolic decision to fix the value of the peso to the dollar through a fixed exchange rate . V tom roce přijal Domingo Cavallo , který už zastával úřad ministra financí , značně symbolické rozhodnutí stanovit hodnotu argentinského pesa vůči dolaru pevným směnným kurzem
In economics ( as in most other fields of human existence ) , it is better to beware of symbols . A proto v ekonomice ( stejně jako v ostatních oblastech lidské existence ) raději nespoléhejme na symboly
It also characterizes the political situation in the US after the defeat of the Democrats in last November ' s mid - term elections . Je charakteristickou i pro politickou situaci v USA po prohře demokratů v listopadových volbách uprostřed prezidentského období
In the past , the left was equipped with its own ideology , its own economic theory . V minulosti byla levice vyzbrojena svou vlastní ideologií , tedy svou ekonomickou teorií
It also allows easier contact with fringe groups , such as anti - globalization protesters and the most zealous greens . Umožňuje také snazší kontakt s okrajovými skupinami , jako jsou odpůrci globalizace a nejhorlivější zelení
In Latin America , Chile , Colombia , Mexico , and Brazil abandoned the bands and other mechanisms designed to defend exchange rate targets , and allow , instead , their currencies to float free . V zemích Latinské Ameriky , jako je Chile , Kolumbie , Mexiko a Brazílie , došlo ke zrušení kursovních pásem stejně jako i dalších mechanismů , jež byly vytvořeny na ochranu stanovených cílů směnných kursů , a následnému uvolnění jejich měn , jež nyní mohou volně plout
Inflation targeting combines the flexibility of floating exchange rates with a strict monetary policy designed to reduce inflation and keep it low over time . Stanovování inflačních cílů v sobě spojuje flexibilitu plovoucího směnného kursu a řád přísné měnové politiky , vytvořené k omezení inflace a jejímu udržení na nízké úrovni po nějaký čas
Inflation targeting is regarded as an alternative to a monetary anchor in which designated levels of the monetary supply are the targets ( as with the German Bundesbank before the euro ) . Stanovování inflačních cílů je považováno za alternativu „ měnové záchranné kotvy “ , ve které jsou relevantními cíly předem určené úrovně měnové nabídky ( tak například pracovala německá Bundesbanka před zavedením eura )
It must decide , on its own , interest rates and other necessary adjustments . Musí být schopna rozhodovat o svých vlastních úrokových měrách a dalších nutných opatřeních
In exchange for independence , the central bank assumes explicit responsibility for achieving the inflation target as well as for informing , both the general public and the government , about its monetary strategies , decisions , and results . Na oplátku za svoji nezávislost přijímá centrální banka explicitní zodpovědnost za dosažení inflačních cílů a stejně tak i za informování , jak široké veřejnosti , tak i vlády , o svých měnových strategiích , rozhodnutích i dosažených výsledcích
In highly dollarized economies , moreover , fluctuations in the exchange rate , even if they do not seriously impact the economy , may affect income distribution by imposing unexpected and uneven costs on people holding assets and liabilities denominated in foreign currencies . Ovšem i ve vysoce dolarizovaných ekonomkách mohou výkyvy směnného kursu , a to dokonce i tehdy , pokud nemají jinak vážné dopady na ekonomiku , způsobit přerozdělení příjmů , protože vyvolají neočekávané a nevyvážené náklady těm , kdo vlastní aktiva a pasíva v zahraničních měnách
IMF at the Crossroads MMF na křižovatce
Institutional inertia , always a powerful force at the Fund , is now at a cyclical low . Institucionální netečnost , která na Fondu byla vždy hybnou silou , se nyní nalézá na svém cyklickém minimu
It has the time to consider long - term issues . O jaké otázky jde ?
In the abstract , these are reasonable guidelines . Z teoretického hlediska jsou to odpovědi naprosto racionální
I think not . Myslím , že nikoli
In my view , it needs not only to shun its traditional role as defender of pegged rates but actively to support ( dirty ) floating rates for most nations . Já osobně si myslím , že MMF by měl nejen vzdát se své tradiční role ochránce stabilizovaných kurzů , ale měl by u většiny států rovnou začít aktivně podporovat ( neřízený ) pohyblivý směnný kurz
It seems to me that exchange - rate arrangements pose a first - order question which the Fund must address . Podle mého názoru je prvořadým úkolem Fondu právě úprava směnných kurzů
I think these critics have a valid point , and the IMF should mend its ways . Těmto kritikům dávám do velké míry zapravdu , neboť jsem toho názoru , že by se MMF měl nad tímto svým postupem zamyslet
It has been argued that the IMF should take a more narrow financial focus , not seek to be a supranational welfare agency . Již delší dobu se tvrdí , že MMF by se měl úžeji soustřeďovat na objekt svého finančního zájmu a nesnažit se hrát si na nadnárodní úřad sociální péče
I can ' t get excited about this division - of - labor issue . Mně ale dělba práce těchto dvou institucí nezajímá
Is go slow or go fast now the IMF ' s position on this crucial issue ? Jak se k této zásadní otázce staví MMF nyní ?
It ' s high time that he or she was put in place and got down to business . Je proto načase , aby byl zvolen a dal se co nejdříve do práce
Its financial crisis drags on , growth is nil , unemployment rises , and , recently , deflation appeared . Japonské finanční potíže se protahují , hospodářský růst je nulový , nezaměstnanost stoupá a jen nedávno se ještě přidala deflace
Is there any way out ? Je z toho všeho nějaká cesta ven ?
In 1992 , Swedes accepted that their Swedish Model didn ' t work . V roce 1992 si konečně přiznali , že jejich “ švédský model ” prostě nefunguje
Insolvency in the financial sector spills into other sectors in the form of a credit crunch , because Japanese banks are unwilling to lend money . Insolventnost ve finančním sektoru se postupně přelévá do dalších , a to ve formě úvěrových tlaků , protože japonské bankovní domy nejsou ochotny půjčovat další peníze
In contrast to Japan , however , Sweden simultaneously restructured the entire banking sector by closing down inefficient banks . Na rozdíl od Japonska ale Švédsko současně restrukturalizovalo celý bankovní sektor a nemilosrdně uzavřelo banky , které nebyly schopné přežít
In response to increasing labor shortages , the 21 st century will bring new roles for Japanese women . Při řešení problému rostoucího nedostatku pracovní síly přinese jednadvacáté století novou roli japonským ženám
In the face of a stagnant economy and an integrated global economy , Japan is under increasing pressure to modify its regulatory framework and promote competition . Tváří v tvář stagnujícímu hospodářství a integrující se globální ekonomice se Japonsko dostává pod stále větší tlak , aby konečně upravilo své řídící struktury a mechanismy a podpořilo konkurenční prostředí
If Sweden solved its crisis , so too can Japan , where much of the basis for a prosperous future exists . Jestliže Švédsko podobnou krizi vyřešilo , Japonsko ji může vyřešit také , protože většinu nutných předpokladů pro budoucí prosperitu neztratilo
In the wake of the death of the utopian - and often bloody - certainties of the 19 th and 20 th centuries ( Communism ' s collapse was but the latest spectacular example ) , and with fading belief in the liberal welfare state , traditional views about work , retirement , education , the Church , solidarity , and other social institutions are changing rapidly . Po zániku utopických - a často krvavých - jistot 19 . a 20 . století ( kolaps komunismu nebyl než posledním velkolepým příkladem ) , v době , kdy opadá důvěra v liberální sociální stát , se prudce proměňují tradiční náhledy na práci , penzi , vzdělání , církev , solidaritu a další sociální instituce
Indeed , the revolution is already upon us . Revoluce už se nás vlastně dotýká
Innovative start - up firms become huge companies faster than ever before . Novátorské firmy začínající od píky se rychleji než kdykoliv v minulosti proměňují v ohromné společnosti
It took 15 years for other countries to compete successfully with America ' s Silicon Valley in semi - conductors , but less than five years in Internet technology . Trvalo 15 let , než ostatní země začaly úspěšně konkurovat americkému Silicon Valley v oblasti polovodičů , ale méně než pět let v internetových technologiích
In this world without utopia , individual freedom is the supreme value . Ve světě bez utopie je nejvyšší hodnotou osobní svoboda
Indeed , politics everywhere now seems dominated by the war of lifestyles that has emerged from today ' s emphasis on individual autonomy . Zdá se , že dnes politice všude na světě dominuje „ válka životních stylů , která plyne ze současného zdůraznění osobní autonomie
In societies that have been preparing themselves by opening their markets and embracing universal education , the disruptions of this revolution can probably be absorbed and handled . Ve společnostech , jež se otevíráním trhů a zaváděním vzdělávání pro všechny na změny připravují , bude pravděpodobně možné otřesy způsobené touto revolucí zmírnit a zvládnout
It is no coincidence that terrorism thrives in societies that are intrinsically hostile to today ' s modernizing values and belief in individual autonomy . Není náhodné , že terorismu se daří ve společnostech , jimž je vlastní nepřátelský postoj vůči dnešním modernizačním hodnotám a vůči přesvědčení o autonomii jedince
In many EU countries , a much higher percentage of men than women are in the labor force . V mnoha zemích EU je do pracovního procesu zapojeno mnohem vyšší procento mužů než žen
If EU countries are to overcome the demographic challenges of the next half - century , they should not delay in preparing for them . Mají - li státy EU překonat demografické problémy příštího půlstoletí , neměly by s přípravou na ně otálet
Indeed , the Union is behaving even worse . Ba Unie se chová ještě hůř
In EU labor markets characterized by low mobility , such as those that exist across Western and Southern Europe , migrants can play a very important role . Na evropských trzích práce s typicky nízkou mobilitou , například v západní a jižní Evropě , mohou přistěhovalci sehrát důležitou úlohu
In fact , due to distortions in how wages are set - often set irrespective of local labor productivity rates - migrants can even contribute to reducing unemployment in Western and Southern Europe . Uvážíme - li pokřivené nastavení mezd - často nezohledňující místní míru produktivity práce - , mohou přistěhovalci v západní a jižní Evropě dokonce pomoci ke snížení nezaměstnanosti
Ireland did the same in 1999 , after the UK enacted two reforms in 1996 and 1998 designed to curb immigration . Irsko se roku 1999 zachovalo také tak , když Velká Británie v letech 1996 a 1998 uzákonila reformy zaměřené na potlačování přistěhovalectví
Indeed , illegal immigration is larger when restrictions to legal migration are tight . Skutečně , nedovolené přistěhovalectví je rozsáhlejší , jsou - li omezení legální migrace přísná
Illegal flows as a proportion of the population are about 25 % larger in Europe than in the US ; at the same time , legal flows are roughly 25 % larger in the US than in Europe . Protiprávní migrační toky v poměru k počtu obyvatel jsou v Evropě asi o 25 % vyšší než v USA ; zároveň platí , že povolený příliv je zhruba o 25 % vyšší v USA než v Evropě
It states that national governments can better “ respond to the specific needs of their labor markets . ” Prohlašuje totiž , že národní vlády lépe dokáží „ reagovat na specifické potřeby jejich trhů práce “
It does not stress the obvious advantages of having the EU as a unique player in enforcing border controls , signing cooperation agreements with migrants ’ countries of origin , and encouraging the type of flows that are best suited for Europe . Nezdůrazňuje zjevné výhody stavu , kdy by EU vystupovala jako jediný aktér při vynucování hraničních kontrol , při uzavírání smluv o spolupráci se zeměmi původu migrantů a při podpoře těch toků , které Evropě nejlépe vyhovují
It is unlikely that this would be possible even under central planning . To by zřejmě nebylo možné ani v ekonomice s centrálním plánováním
In Milan this year , more foreigners than Italians registered as self - employed . V Miláně se letos coby samostatně výdělečná osoba zaregistrovalo víc cizinců než Italů
If taken seriously , these rules will accomplish nothing , except to force migrants and their prospective employers to find other ways to each other . Kdyby byla vzata vážně , tato pravidla nedokáží nic , kromě toho , že migranty a jejich eventuální zaměstnavatele přiměje , aby si k sobě hledali jiné cesty
In December 1999 , the European Council granted Turkey the status of EU candidate - member , implying that Turkey would accede to the Union at some future , unspecified date . V prosinci 1999 udělila Evropská rada Turecku status kandidátské země EU , z čehož logicky vyplývalo , že Turecko k nějakému blíže nespecifikovanému datu vstoupí do unie
I was the lone dissenter . Jediný já jsem s tím nesouhlasil
In other words , the EU ’ s own governments acknowledged in 2003 that the Turkish government had persecuted more than 2,000 of its own citizens . I vlády samotné EU jinými slovy uznaly , že turecká vláda v roce 2003 perzekvovala více než dva tisíce vlastních občanů
In March 2005 , the police violently disrupted a demonstration to celebrate International Women ’ s Day . V březnu 2005 policie násilím rozehnala demonstraci na oslavu Mezinárodního dne žen
In May , the largest teachers ’ union was banned for promoting the education of Turkey ’ s 14 million Kurds in their own language . V květnu byla zakázána činnost největšímu odborovému svazu učitelů , jelikož prosazoval vzdělávání 14 milionů tureckých Kurdů v jejich jazyce
Indeed , intolerance goes right to the top of the Turkish government . Netolerance přitom sahá až do špiček turecké vlády
Indeed , I suspect that there will be backsliding . Spíše mám podezření , že budou uvadat
It is based on freedom of movement of goods , services , capital , and people . Je založena na svobodě pohybu zboží , služeb , kapitálu a občanů
In short , EU membership entails having to accept incisive measures that deeply affect a state ’ s internal affairs . Členství v EU stručně řečeno obnáší nutnost přijímat rázná opatření , která mají hluboký dopad na vnitřní záležitosti daného státu
In football , defeat is never definitive , but it is always passionate . Ve fotbale není porážka nikdy definitivní , ale zato je vždy vášnivá
In a football match , the rituals – the flag waving , the national anthems , the collective chants – and the language that is employed ( the match starts with a “ breakout of hostilities , ” one “ bombs ” the goal , blows up the defense , launches “ missile ” ) reinforce the perception of war by other means . Při fotbalovém utkání posilují rituály – mávání vlajkami , zvuk státní hymny , kolektivní fandění – i používaný jazyk ( týmy se snaží „ převálcovat soupeře “ , hráči „ ostřelují branku “ a kdo má „ v nohou dynamit “ , ten dokáže vypálit „ dělovku “ ) – dojem , že jde o válku vedenou jinými prostředky
In 1969 , Honduras and Salvador clashed after a qualification game for the World Cup . V roce 1969 došlo po kvalifikačním utkání na mistrovství světa ke konfliktu mezi Hondurasem a Salvadorem
It is because football allows for symbolically limited confrontations , with no major political risks , that it is useful . Díky tomu , že umožňuje konfrontace omezené na symbolickou rovinu , jež neobsahuje žádná významná politická rizika , je fotbal tak užitečný
Its impact on national and international public opinion is broad , but not deep . Jeho dopad na národní i mezinárodní veřejné mínění je široký , ale ne hluboký
Indeed , Zidane ’ s status as an emblematic champion of the world ’ s most universal and popular sport does not fully explain why people have been so obsessed with him . Zidanovo postavení emblému šampióna ve světově nejrozšířenějším a nejpopulárnějším sportu skutečně beze zbytku nevysvětluje , proč jím byli lidé tak očarovaní
It is obvious that he could one day become a tremendous ambassador of peace , or for children , working with the United Nations or another international organization . Je jasné , že by se jednou mohl stát skvělým velvyslancem míru nebo dětí a pracovat pro Organizaci spojených národů nebo jinou mezinárodní organizaci
In a single instant of unfathomable fury , his moment of glory was transformed into one of madness and a curse . V jediném záchvěvu nevyzpytatelného vzteku se jeho okamžik slávy proměnil ve chvíli šílenství a prokletí
Indeed , confronted with her lead , both Jospin and Hollande have dropped out of the race . Tváří v tvář vedení Royalové Jospin i Hollande odstoupili z boje
In 1988 , just months before the election , Raymond Barre ( a former Prime Minister ) was the arch - favorite , but did not even qualify for the second - round run - off . V roce 1988 byl ještě pár měsíců před volbami superfavoritem ( někdejší premiér ) Raymond Barre , který se však nakonec neprobojoval ani do druhého kola
If she can strengthen her program on foreign policy , she may yet open a new chapter in French political history . Dokáže - li vylepšit svůj program v otázce zahraniční politiky , může stále otevřít novou kapitolu ve francouzských politických dějinách
Israel and Palestine should jointly bid for , and be awarded , the Football World Cup in 2018 . Izrael a Palestina by měly společně zažádat o Mistrovství světa ve fotbale v roce 2018 a získat jej
Israelis and Palestinians need an underlying source of solidarity if they are ever to settle their large disagreements and prevent their small ones from erupting into violence . Mají - li kdy Izraelci a Palestinci urovnat své obrovské neshody a zabránit tomu , aby drobné spory přerůstaly v násilí , potřebují pramen elementární solidarity
If a peace agreement is concluded before that choice is made , a 2018 World Cup jointly staged in Israel and Palestine would be a fantastic opportunity to consolidate the gains for both sides . Bude - li mírové dohody dosaženo ještě před touto volbou , Mistrovství světa ve fotbale pořádané roku 2018 společně v Izraeli a Palestině by bylo úžasnou příležitostí k upevnění zisků na obou stranách
Infrastructure investment would then follow . Pak by následovaly investice do infrastruktury
Indeed , the prospect of hosting the football World Cup might constitute yet another incentive for Israelis and Palestinians to reach a settlement . Ba vyhlídky na úlohu hostitelů Mistrovství světa ve fotbale by se pro Izraelce a Palestince mohly stát další pobídkou k usmíření
In reality , those figures are probably even worse , because illegalities are almost always underestimated . Ve skutečnosti jsou tato čísla zřejmě ještě vyšší , protože zločiny se téměř vždy podceňují
Indeed , genital mutilation makes a woman ' s experience of sex , that taboo of taboos , into a painful , humiliating , punitive procedure . Mrzačení genitálií činí ze sexuální zkušenosti ženy , tohoto tabu všech tabu , bolestivý a ponižující trest
In these epochal battles , women ' s fiercest enemy has been tradition , and its staunch ally : religion . V těchto epochálních bitvách byla nejurputnějším nepřítelem žen tradice a její neochvějný spojenec : náboženství
In other words , they react to their being considered and treated like some unknown other . Řečeno jinak , bouří se proti tomu , aby byly považovány za ,, neznámého druhého a aby se s nimi jako s ,, neznámým druhým jednalo
In doing so , we must be aware that the solution to genital mutilation of women cannot be limited to this issue alone . Přitom si musíme být vědomi , že řešení mrzačení ženských genitálií nelze omezovat pouze na tuto problematiku
In fact , it needs to be part of a more comprehensive effort aiming at empowering and giving civil rights to women - 50 % of the people that live in societies where the practice is carried out . Je potřeba , aby bylo součástí mnohem hlubší snahy zaměřené na posílení pozice žen a na zajištění občanských práv pro ženy - tedy pro 50 % lidí žijících ve společnostech , kde se tyto praktiky uskutečňují
In Brussels on December 11 th , eminent personalities from Africa and all over the world will launch an appeal open to signatures to internationalize their struggle . Významné osobnosti z Afriky i jiných částí světa zveřejní v Bruselu dne 11 . prosince výzvu za uvedení svého úsilí na mezinárodní úroveň
In my view , every sensible person should want this largely ignored war to end as well . Podle mého názoru by každý uvážlivý člověk měl chtít , aby tato všeobecně přehlížená válka skončila
In 1998 , to celebrate the 10 th anniversary of the adoption of the third Convention on Narcotic and Psychotropic substances , the United Nations convened a special General Assembly session to discuss the issue of illicit drugs . V roce 1998 při příležitosti oslav desátého výročí přijetí třetí Konvence o narkotických a psychotropních látkách svolala Organizace spojených národů mimořádnou schůzku Valného shromáždění , aby prodiskutovalo záležitost nedovolených drog
It is time to acknowledge that the war on drugs is lost - - indeed , a monumental failure - - and that hostilities should end . Nastal čas přiznat , že jsme ve ,, válce proti drogám prohráli - jde o skutečně kolosální neúspěch - a že válečný stav by měl skončit
Instead , we must recognize that prohibition , rather than curtailing use , generates crime , because it makes trading in illicit drugs a lucrative business . Naopak si musíme uvědomit , že právě prohibice vyvolává kriminalitu , nikoliv snižování spotřeby , protože dělá z obchodu s nedovolenými drogami lukrativní byznys
Instead of insisting on replicating our failures , the world needs to adopt new approaches that treat the disease of drug use , instead of criminalizing it . Svět nesmí trvat na opakování svých vlastních chyb , nýbrž potřebuje zavést nové přístupy , které budou lékem nemoci používání drog , nikoliv její kriminalizací
It is , of course , certain that Saddam Hussein will not escape trial for the extra - judicial , extra - legal and summary executions , torture , and systematic persecution of hundreds of thousands of Iraqis that marked his decades of murderous misrule . Pochopitelně je jisté , že Saddám Husajn neunikne procesu za mimosoudní , nelegitimní a hromadné popravy , mučení a systematickou perzekuci statisíců Iráčanů , které poznamenaly několik desetiletí jeho vražedné hrůzovlády
If judging Saddam Hussein and his regime is to become a cornerstone in the building of a free , democratic , and reconciled Iraq , then the US , as the leader of the coalition that ousted him , should do everything in its power to pursue this opportunity and set a very high standard of justice . Má - li se soud nad Saddámem Husajnem a jeho režimem stát milníkem při budování svobodného , demokratického a usmířeného Iráku , pak by měly USA jakožto vůdčí síla koalice , která jej vypudila , učinit vše , co je v jejich silách , aby této příležitosti využily a nastavily velmi vysokou laťku spravedlnosti
Iraq presents another such situation . Irák takový případ představuje
It is important that the US take the lead in this crucial aspect of state - building . Důležité je , aby se USA ujaly v tomto klíčovém aspektu budování státu vedení
It should reach out to the UN in an exercise similar to those that , without providing for capital punishment , have brought to justice Slobodan Milosevic and the leaders responsible for the Rwandan genocide - - and that tomorrow might bring to the dock Liberia ' s Charles Taylor and dozens of Khmer Rouge leaders . Měly by se spojit s OSN v úsilí podobném tomu , které - bez vynesení rozsudku smrti - vydalo spravedlnosti Slobodana Miloševiče a vedoucí činitele zodpovědné za rwandskou genocidu - a které by zítra mohlo posadit na lavici obžalovaných také Charlese Taylora z Libérie i desítky předáků Rudých Khmerů
It could also facilitate the process of internationalizing the burden of rebuilding Iraq , which cannot be shouldered entirely by the US and its allies . Rovněž by to mohlo usnadnit proces rozdělení zátěže plynoucí z obnovy Iráku , kterou nemohou nést na svých bedrech výlučně USA a jejich spojenci
In such a crucially important debate , the quality of the information offered is paramount , and it is no coincidence that those who oppose stem cell research prefer to avoid a public debate that would force them to confront scientific arguments . V takto kriticky důležité debatě má nesmírný význam kvalita informací a není náhodou , že ti , kdo se staví proti výzkumu kmenových buněk , se veřejné debatě , při níž by byli nuceni čelit vědeckým argumentům , raději vyhýbají
In an era of growing concern about religious fundamentalism , liberal democratic institutions must reaffirm their role in protecting individual rights for all . V éře rostoucích obav z náboženského fundamentalismu musí liberálně demokratické instituce znovu potvrdit svou úlohu při ochraně individuálních práv pro všechny
In fact , the resolution calls on the participants at a conference of donors , to take place in London at the end of January , “ to take into consideration the proposal of licensed production of opium for medical purposes , as already granted to a number of countries . ” Rezoluce vyzývá účastníky konference dárců , jež má proběhnout na konci ledna v Londýně , aby „ vzali v úvahu návrh na koncesovanou produkci opia pro lékařské účely , jaká už byla povolena řadě zemí . “
In Afghanistan , that so - called war has essentially been based on eradication campaigns and alternative livelihood projects , which have achieved only scant results . V Afghánistánu se ona takzvaná válka v zásadě zakládá na vymycování polí a na projektech alternativního živobytí , jež dosáhly jen chabých výsledků
In addition , the itineraries used by the export convoys are no longer limited to the infamous “ golden route ” through Pakistan and Iran , but have multiplied , employing exit points in former Soviet Republics such as Tajikistan , Uzbekistan , and Turkmenistan . Dále platí , že trasy používané vývozními konvoji se už neomezují jen na nechvalně proslulou „ zlatou stezku “ přes Pákistán a Írán , ale rozšířily se a využívají průchodů skrze bývalé sovětské republiky , jako je Tádžikistán , Uzbekistán a Turkmenistán
International counter - narcotics policy is currently driven by pressure for rapid and visible results . Mezinárodní protidrogovou politiku v současnosti ovládá tlak na rychlé a viditelné výsledky
Illicit Afghan networks , replicating well - known methods that organized crime has applied successfully for decades in other parts of the world , are mobile and resourceful , and can plug into a range of legal economic activities to sustain themselves . Nezákonné afghánské sítě , kopírující známé postupy , jež organizovaný zločin v ostatních částech světa úspěšně využívá už celá desetiletí , jsou mobilní a vynalézavé a dokáží se zapojit do řady legálních ekonomických aktivit , aby se udržely
It would also provide Afghan peasants , who have been growing poppy despite forced eradication of the plant and incentives to change crops , with an option that is regulated by law and that , in time , could have an impact on the heroin trade . Ten by také afghánským rolníkům , již mák pěstují navzdory násilnému vymycování úrody a pobídkám ke změně plodiny , zajistil alternativu , která se řídí zákonem a která by po jistém čase mohla postihnout obchod s heroinem
It is finally happening . Konečně se to děje
I have not opened my bottle of spumante yet . Já osobně jsem zatím lahev šumivého vína neotevřela
I believe the UN should push for an immediate de facto suspension , without waiting for the debates to begin on legal reforms in the respective countries . Domnívám se , že OSN by měla prosazovat jeho okamžité faktické pozastavení , aniž by čekala , až se v příslušných zemích rozběhnou debaty o právní reformě
I hope that this approach will allow a wide consensus in the General Assembly , and that any last minute change of heart will fail . Doufám , že tento přístup umožní dosažení širokého konsensu ve Valném shromáždění a že veškeré změny názoru na poslední chvíli budou neúspěšné
I understand their position . Chápu jejich postoj
I would have wanted the same thing myself . Já osobně bych si přála totéž
If Italy and the EU had not understood the need to work with non - European countries , and make them feel that they were responsible and fully - fledged protagonists , the efforts to establish the ICC and be so close to declare a universal moratorium on the death penalty would have failed . Kdyby Itálie a EU nebyly pochopily potřebu spolupracovat s neevropskými zeměmi a vyvolat v nich pocit , že i ony jsou zodpovědnými a plnoprávnými protagonisty , pak by úsilí založit ICC a dostat se tak blízko k vyhlášení všeobecného moratoria na trest smrti ztroskotalo
I know that this is not exactly a new lesson , but it is what I have in mind when I think of efficient multilateralism . Vím , že se to nedá dost dobře označit za nové ponaučení , ale právě tuto skutečnost mám na paměti , když přemýšlím o efektivním multilateralismu
It is much more : it is a success for all those who believe that it is still possible to improve our world – and ultimately the human condition – every day . Je to ještě mnohem více : úspěch pro všechny ty , kdo věří , že je stále možné denně zlepšovat náš svět – a v konečném důsledku i stav lidstva
In the 1950 ' s , most of Europe considered the idea of a Union with a single Parliament a pipe dream . V 50 . letech se větsině Evropy myslenka unie s jediným parlamentem jevila jako vzdusný zámek
In the near future , the US government will be focused on homeland security , Iraq , the slumping domestic economy , and the run - up to the 2004 presidential election . Vláda USA se v nejbližsí budoucnosti bude věnovat bezpečnosti země , Iráku , propadu domácího hospodářství a přípravám na prezidentské volby v roce 2004
In proposing the creation of NAPU , we envision a specific plan to create a larger market by fostering an alliance between the three economies . Návrhem na vytvoření NAPU prosazujeme představu konkrétního plánu na vybudování větsího trhu prostřednictvím podpory aliance tří ekonomik
In just a single decade , the EU managed to bring poorer , peripheral member states - - Greece , Portugal , Spain , and Ireland - - from 50 % to 90 % of the EU average in per capita income , creating a bigger market for companies from wealthier northern countries , and stemming migration from poorer southern economies . Během pouhých deseti let EU dokázala chudsí , okrajové členské státy - Řecko , Portugalsko , Spanělsko a Irsko - posunout z 50 % na 90 % evropského průměru příjmu na hlavu a vytvořit tak větsí trh pro společnosti z bohatsích severních zemí a zastavit migraci z chudsích jižních zemí
Immigration illustrates the cost of integration without convergence . Imigrace ilustruje cenu integrace bez sbližování
Inter - American issues can no longer be left subject to the whims and convenience of individual leaders . Vnitroamerické problémy nemohou nadále podléhat rozmarům a potřebám jednotlivých lídrů
Insuring Against Panic Pojistka proti panice
It is now all too clear that in a world of interwoven financial markets and potentially destabilizing capital flows , there is a greater risk than ever that a crisis in one country will trigger crises elsewhere . Jasně si uvědomujeme , že ve světě propletených finančních trhů a potencionálně destabilizujících kapitálových trhů existuje vysoké riziko , že krize v jedné zemi může podnítit krizi třeba na druhém konci zeměkoule
Included in these new global ground rules are standards for such areas as fiscal and monetary policies , accounting , corporate governance , and securities and insurance regulation . K těmto novým základním pravidlům se dále řadí normy pro oblasti jako jsou daňová a měnová politika , účetnictví , firemní dohled a regulace pojištění
In essence , it will function as an insurance policy for healthy countries of the world financial system . Jde v podstatě o jakousi pojistku ekonomicky zdravých zemí v rámci světového finančního systému
In order to qualify for the CCL , countries will have the incentive to take proactive steps to eliminate the weaknesses that could leave them vulnerable . Země mohou výhod programu CCL využít až po vyčerpání veškerých vlastních aktivních opatření k odstranění slabých a potencionálně nebezpečných článků ve svém finančním systému
Ideally , countries will never have to draw on that money , because the credit line will symbolize their strong defenses against contagion . Za ideální situace by země na tuto částku nemusely vůbec sáhnout , protože úvěrový program CCL je symbolem jejich silné obranyschopnosti vůči nákaze
It may also mean that the Fund will have to undertake fewer rescue efforts in the future as the markets come to recognize the efforts of individual countries to address potential problems . Dalším cílem programu je dojít ke stavu , kdy díky tomu , jak si finanční trhy začnou uvědomovat snahu jednotlivých zemí účinně řešit potencionální problémy , Mezinárodní měnový fond nebude nucen tolik zasahovat na jejich záchranu
In the past , intentionally hastening the death of any person was always a crime , no matter the circumstances . V minulosti bylo uspíšení smrti kterékoli osoby vždy zločinem , bez ohledu na okolnosti
In such a medicalized framework it is morally and legally almost irrelevant who finally administers the lethal drug : if physicians are closely involved , there is no reason why they should not administer the lethal drug themselves . V takto polékařštěném rámci je morálně a právně téměř nepodstatné , kdo nakonec smrtící látku aplikuje : jestliže se lékař činu tak úzce účastní , neexistuje důvod , proč by neměl smrtící látku podat sám
In this respect , the Death with Dignity Act in Oregon is an interesting law . V tomto ohledu je zajímavou právní normou oregonský Zákon o důstojné smrti ( Death with Dignity Act )
In Oregon , the patient decides independently of the physician where and when he or she wants to die , or even at all . Pacienti v Oregonu se o tom , kdy a kde a zda vůbec chtějí zemřít , rozhodují nezávisle na lékaři
Interestingly , research on the rationales of people who have legally hastened their death under the Oregon Death with Dignity Act reveals that the fear of pain and other distressing symptoms was not a major concern in most cases . Průzkum pohnutek lidí , kteří legálně uspíšili svou smrt podle oregonského Zákona o důstojné smrti , odhaluje zajímavý fakt , že nejvážnější obavou ve většině případů nebyl strach z bolesti ani z jiných symptomů způsobujících utrpení
Instead , issues of personal independence , retaining control and not becoming a burden to family , friends , or caregivers turned out to be the main reasons . Namísto toho se jako hlavní důvody ukázaly osobní nezávislost , udržení kontroly a snaha nestát se přítěží rodiny , přátel či ošetřovatelů
It has been said that assisted dying is pivotal to the discussion about what constitutes a good death ; it is also a focal point in the relationship between the medical profession and society as a whole . Bylo už řečeno , že asistované umírání je klíčové pro diskusi o tom , co znamená dobré zdraví ; jde také o ústřední bod vztahu mezi lékařskou obcí a společností jako celkem
Indeed , for the EU some issues are non - negotiable , because they are pillars of the European model that we seek to share with the world . Pro EU skutečně jsou některé záležitosti mimo diskusi , neboť tvoří pilíře evropského modelu , o nějž se snažíme se světem podělit
It looks as if the principles of fair play are increasingly embraced outside of Europe . Zdá se , že zásady fair play jsou mimo Evropu přijímány v čím dál větší míře
Instead of playing the “ Great Power Game ” in Africa , the EU can support Africans ’ own efforts and allow them to benefit from the Union ’ s experience . Aniž by se EU snažila v Africe rozehrát „ velmocenskou hru “ , může podpořit vlastní úsilí Afričanů a umožnit jim těžit ze zkušeností Unie
India will pull ahead of France by 2020 and surpass Germany by 2023 . Indie předstihne Francii do roku 2020 a Německo do roku 2023
Indeed , every member state can be expected to cling to its right to pursue an independent foreign policy for the foreseeable future . Od každého členského státu lze ostatně očekávat , že se v dohledné budoucnosti bude držet svého práva prosazovat samostatnou zahraniční politiku
In a world of fair play , the flip side of rule making is compliance , and compliance may require enforcement , through economic sanctions and other non - military measures . Ve světě fair play je protějškem tvorby pravidel jejich dodržování a to může být potřeba vymáhat , pomocí hospodářských sankcí a dalších nevojenských opatření
If Europe is not prepared to take up arms when it must , then its appeals for fair play will sound to the rest of the world like mere posturing . Nebude - li Evropa připravena chopit se v případě potřeby zbraní , její výzvy k okolnímu světu , aby ctil fair play , vyzní jako prázdná gesta
Indeed , sustainable development is a challenge for both China and Europe . Vskutku , udržitelný rozvoj je výzvou jak pro Čínu , tak pro Evropu
If necessary , it must use its influence even more assertively to bring Pyongyang back to the negotiating table . V případě potřeby bude muset svůj vliv uplatnit ještě rozhodněji , aby Pchjongjang přivedla zpět k jednacímu stolu
If we tackle our common problems together , China and Europe can be instrumental in turning the twenty - first century into a century of hope . Vypořádáme - li se společně s problémy , jež sdílíme , může Čína a Evropa napomoci proměně jedenadvacátého století ve věk naděje
It is often said of the various immigrant groups in the Netherlands that they lack the ability to cleanse themselves through honest self - appraisal and criticism . O rozličných skupinách imigrantů se v Nizozemsku často říká , že jim schází schopnost „ očistit se skrze poctivé posouzení a kritiku sebe samých
In today ' s Netherlands , assertiveness is seen as a good thing , modesty as a form of self - chastisement . Za dobrou vlastnost se v dnešním Nizozemsku považuje průbojnost , skromnost je znevýhodňováním vlastní osoby
It is no longer about message or content - it is just one more form of entertainment , and what matters is who wins and who loses . Jejím jádrem už není ani poselství , ani obsah - je jen další podobou zábavy a jde o to , kdo zvítězí a kdo bude poražen
Indeed , what is most ominous is that extremists realize this more clearly than the moderate , silent majority , who find the noise irritating but do not know how to start a serious dialogue . Vskutku nejzlověstnější je to , že extremisté si to uvědomují jasněji než umírněná , mlčící většina , jíž ten kravál sice leze na nervy , ale jež neví , jak začít vážný dialog
It can be given shape by , for example , training imams in Europe , by encouraging mosques to promote social cohesion in their neighborhoods , and by more active participation by Muslims in the public debate . Lze jej formovat například školením imámů v Evropě , podporou toho , aby mešity ve svém sousedství prosazovaly sociální soudržnost , a čilejší účastí muslimů ve veřejné debatě
If we want to build something better on the ruins of multicultural indifference , our dialogue must become more profound . Chceme - li na troskách multikulturní lhostejnosti vybudovat něco lepšího , musí se náš dialog prohloubit
It is time for a civilizing mission that will emerge from society itself and bring people together . Je čas na civilizační misi , jež vyjde ze samotné společnosti a spojí lidi dohromady
In East Asia , this “ demographic dividend ” is believed to have generated more than a quarter of the region ’ s economic growth . Předpokládá se , že ve východní Asii se tato „ demografická dividenda “ podílela na hospodářském růstu v regionu z více než jedné čtvrtiny
Indeed , even in countries with high primary - school completion rates , many young people do not attend secondary school . Pravdou je , že i v zemích s vysokým procentem dokončené základní školní docházky mnoho mladých lidí nechodí na střední školu
If young people are not to become stuck in dead - end jobs , or end up without jobs at all , they need better education and skills that match those needed by employers . Nemají - li mladí lidé navždy uvíznout na místech bez perspektivy nebo skončit zcela bez zaměstnání , potřebují lepší vzdělání a kvalifikaci odpovídající potřebám zaměstnavatelů
Ironically , the double standard has both a moral and an economic underpinning . Je ironické , že tento dvojí metr má jak mravní , tak ekonomickou oporu
In fact , patients ’ contributions to that enterprise are no longer minimal , as they supply university and industry with crucial compilations of tissue and associated medical data . Ve skutečnosti přispění pacientů k tomuto podniku už není minimální , neboť univerzitám a průmyslu poskytují nepostradatelné soubory tkání a souvisejících lékařských dat
It may be unwise , though , because the knowledge and applications over which they retain control may have implications for other diseases . Může však být nerozumný , protože vědomosti a aplikace , nad nimiž si ponechávají kontrolu , mohou mít důsledky pro jiné choroby
In such circumstances , should they further their own interests by continuing to exploiting their control , or should they further the interests of those other patients by donating their tissue ? Měli by za takových okolností dále prosazovat své vlastní zájmy a využívat svou moc , nebo by měli vyjít vstříc zájmům ostatních pacientů a tkáň darovat ?
In this view , the human genome is a common heritage of humankind and a global public good whose benefits should be shared with all . Podle tohoto náhledu je lidský genom společným dědictvím lidstva a celosvětovým veřejným statkem , jehož přínosy je třeba sdílet se všemi ostatními
Instead of allowing donors to claim individual compensation for their tissue , a tax would be imposed every time a tissue - based application actually yields a profit . Namísto možnosti dárců nárokovat si za svou tkáň individuální kompenzaci by byla vyměřena daň , kdykoli by aplikace založená na tkáních skutečně vynesla zisk
Iraq is not the only country burdened by such debts . Irák není jedinou zemí zatíženou takovými dluhy
It so happens that the Angolan government borrowed a similar sum from private banks in this period , mortgaging future oil revenues as security . Došlo k tomu , když si angolská vláda v tomto období půjčila obdobnou částku od soukromých bank a do zástavy dala budoucí ropné příjmy
In a study of 30 sub - Saharan African countries , we estimate that total capital flight for the period 1970 - 1996 amounted to $187 billion . Ve studii třiceti subsaharských afrických zemí odhadujeme , že úhrnný únik kapitálu v období mezi roky 1970 a 1996 dosáhl 187 miliard dolarů
In other words , sub - Saharan Africa is a net creditor to the rest of the world : its external assets exceed its external debts . Řečeno jinak , subsaharská Afrika je čistým věřitelem ostatního světa : její zahraniční aktiva převyšují její zahraniční dluhy
In the last decade , sub - Saharan Africa recorded a net transfer ( new borrowing minus debt service on past loans ) of negative Za posledních deset let subsaharská Afrika zaznamenala ,, čistý transfer ( nové půjčky minus splátky úroků předchozích dluhů ) záporných 11 miliard dolarů
Invoking the doctrine of odious debt , they could selectively repudiate that portion of the debt for which no such uses can be demonstrated . Odvolají - li se na doktrínu ohavného dluhu , mohly by výběrově odmítnout tu část dluhu , u níž nebude možné doložit takové využití
If the fate of borrowed money cannot be traced , then they must infer that it was diverted into private pockets . Nebude - li možné osud peněz dohledat , bude se muset uzavřít , že se přesunuly do soukromých kapes
In the short run , African countries will save money by staunching this outflow . Z krátkodobého pohledu ušetří africké země , když tento odliv zastaví
In the long run , selective repudiation of odious debts will benefit both borrowers and creditors by promoting more responsible lending practices . V dlouhodobém horizontu selektivní odmítnutí dluhů přinese prospěch jak příjemcům úvěrů , tak věřitelům , neboť prosadí odpovědnější praxi úvěrování
If Iraq ' s occupation gives impetus to legal challenges that free Africans from the burden of odious debts , then the war will have succeeded in dismantling at least one weapon of mass destruction . Jestliže okupace Iráku bude stimulem k řešení náročných právnických úkolů , které osvobodí Afriku od břemene ohavných dluhů , pak bude mít irácká válka zásluhu na odstranění alespoň jedné zbraně hromadného ničení
Iraq ’ s Potemkin Government Irácká potěmkinovská vláda
Ian Bremmer Ian Bremmer
In the short term , there are good reasons to believe that the most powerful among Iraq ’ s three main groups will do so . V krátkodobém výhledu existují dobré důvody věřit , že ti nejmocnější mezi třemi hlavními iráckými skupinami tak učiní
In essence , while all of Iraq ’ s factions have a strong interest in promoting a central government that appears fully functional , that government ’ s powers will in fact be limited . V podstatě je to tak , že zatímco všechny irácké frakce mají silný zájem na podpoře ústřední vlády , která působí plně funkčním dojmem , ve skutečnosti budou pravomoci této vlády omezeny
In fact , although the central government has the authority to collect the revenues generated by existing fields , there is no law to prevent local officials from modernizing old sites and claiming that they are new . A třebaže má právo na příjmy z již existujících polí ústřední vláda , neexistuje žádný zákon , který by bránil místním představitelům modernizovat stará naleziště a vydávat je za nová
It is the lifeblood of Iraq ' s economy and the source of the money that the central government will need to build durable institutions . Je životodárnou tekutinou irácké ekonomiky a zdrojem financí , které bude centrální vláda potřebovat na vybudování trvalých institucí
In sum , the national government will lack both the authority and the means to govern Iraq . Sečteno a podtrženo bude centrální vláda postrádat autoritu i prostředky , aby mohla v Iráku vládnout
Indeed , with Shiite - Sunni violence already intensifying , the Iraqi government may not be able to maintain even the appearance of effectiveness for very long . Vzhledem k faktu , že násilnosti mezi šíity a sunnity již dnes sílí , se irácké vládě nemusí podařit dlouhodobě udržet byť i jen zdání efektivity
In fact , the friction generated by electoral politics is likely to stoke resentments within Shia and Sunni communities as well . Třenice vyvolané volební politikou pravděpodobně rozdmýchají také nevraživost uvnitř šíitské a sunnitské komunity
In sum , the Iraqi government may appear effective for much of 2006 , but it will be committed to trying to serve the competing interests of sharply divided constituencies . Stručně řečeno se irácká vláda může po většinu roku 2006 jevit jako efektivní , ale bude se muset snažit vyhovět protichůdným zájmům ostře rozdělených voličských skupin
Ian Bremmer is President of Eurasia Group , the political risk consultancy . Ian Bremmer je prezidentem poradenské firmy Eurasia Group , která vyhodnocuje politická rizika
Ian Bremmer Ian Bremmer
If Bush and Blair declare victory before the real battles have begun , they will undermine the very process to which both have committed so much at such great cost . Pokud Bush a Blair vyhlásí vítězství dřív , než skutečné bitvy začnou , podkopou právě ten proces , k jehož naplňování se oba za tak velkou cenu a tak silně zavázali
Its first task will be to remove those provisions of Iraq ’ s constitution that pit Iraq ’ s Sunni , Shia , and Kurds against one another . Jejím prvním úkolem bude zrušit ta ustanovení irácké ústavy , která proti sobě staví irácké sunnity , šíity a Kurdy
In practice , de - Baathification has excluded thousands of Iraqis – most of them Sunnis who joined the party during the Saddam era only to secure good jobs – from the country ’ s political and economic life . V praxi debaasifikace vyřadila z politického a hospodářského života země tisíce Iráčanů – většinou sunnitů , kteří během Saddámovy éry vstoupili do strany proto , aby si zajistili dobrou práci
If Bush and Blair prematurely withdraw large numbers of the troops that support Iraqi stability , the country ’ s new government would have little chance of success . Kdyby Bush a Blair předčasně stáhli příliš velké počty vojáků , již jsou oporou irácké stability , nová vláda země by měla jen malou naději na úspěch
If they use the good news to begin withdrawing significant numbers of the foreign troops who bolster Iraq ’ s stability at a crucial and vulnerable moment , they will have undermined the project to which both have devoted so much political capital . Využijí - li dobrých zpráv k započetí stahování významnějších počtů zahraničních vojáků , kteří posilují iráckou stabilitu , v zásadním a zranitelném okamžiku , podryjí snažení , jemuž oba věnovali tolik politického kapitálu
Ian Bremmer is President of Eurasia Group , the global political risk consultancy . Ian Bremmer je prezidentem poradenské firmy Eurasia Group zaměřené na vyhodnocování politických rizik
Ian Bremmer Ian Bremmer
In the wake of fiercely contested presidential elections , large numbers of voters in each country questioned the legitimacy of the outcome . V důsledku vyhrocených prezidentských voleb velká část voličů v každé ze zemí zpochybňovala legitimitu výsledku
In Ukraine , on the other hand , public outrage , buttressed by international pressure , brought the government to a halt . Na druhou stranu , na Ukrajině veřejné pobouření , posílené mezinárodním tlakem , činnost vlády ochromilo
In a second vote , the election ’ s loser was crowned the winner . Ve druhém hlasování si korunu vítěze získal poražený kandidát
It does . Záleží na ní
Indeed , while Lopez Obrador continues to denounce the outcome and has threatened to make Mexico ungovernable , Mexico ’ s growing middle class has taken the political conflict in stride . Vskutku , ačkoliv López Obrador nadále výsledek odsuzuje a pohrozil , že Mexiko promění v nezvladatelné , narůstající mexická střední třída se s politickým konfliktem už vyrovnala
In these states , regulatory and taxation issues now affect confidence more deeply and consistently than does political tension . V těchto státech hlouběji a vytrvaleji ovlivňují v současnosti důvěru otázky předpisů a zdanění než politické napětí
Ian Bremmer is President of Eurasia Group , the global political risk consultancy , and author of The J Curve : A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall . Ian Bremmer je prezidentem Eurasia Group , poradenské firmy zaměřené na globální politická rizika , a autorem knihy The J Curve ( Křivka J ) s podtitulem Nový přístup k porozumění , proč státy vzkvétají a upadají
Ian Bremmer Ian Bremmer
Its economic stability is dependent on oil revenues , so it is here that Iran ’ s rulers are vulnerable . Jeho ekonomická stabilita je na příjmech z ropy závislá , takže právě tady jsou íránští vládci zranitelní
In addition , threats to the Strait of Hormuz would allow Iran to force prices up without any reduction in output . Navíc každé ohrožení Hormuzského průlivu by Íránu umožnilo donutit ceny k růstu i bez snížení produkce
It is not an accident that virtually every public move Iran ’ s government has made in the international arena over the past year has added risk to energy markets . Není náhodou , že prakticky každý veřejný krok , jenž íránská vláda za poslední rok učinila na mezinárodním jevišti , zvýšil riziko na energetických trzích
In September , Bush made an unexpectedly low - key speech to the UN General Assembly . V září Bush pronesl nečekaně tlumený projev před Valným shromážděním OSN
Indeed , the government indicates that it may begin rationing gasoline . Ba vláda naznačuje , že by mohla začít vydávat benzín na příděly
Iran probably needs two or three years to develop a nuclear weapon . Írán pravděpodobně na vývoj jaderné zbraně potřebuje dva nebo tři roky
If cutting into Iran ’ s oil income fails to weaken Ahmadinejad , the US would retain military options . Jestliže osekávání íránských ropných příjmů nedokáže Ahmadínedžáda oslabit , USA neztratí vojenské možnosti
Ian Bremmer is President of Eurasia Group , the political risk consultancy , and author of The J Curve : A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall . Ian Bremmer je prezidentem Eurasia Group , poradenské firmy zaměřené na politická rizika , a autorem knihy The J Curve ( Křivka J ) s podtitulem Nový přístup k chápání , proč státy vzkvétají a upadají
Is Bush Right ? Má Bush pravdu ?
Ian Bremmer Ian Bremmer
Iraqi Prime Minister Nouri al - Maliki has also been reluctant to take on the Mahdi Army , mainly because the support of Sadr loyalists in Iraq ’ s parliament is crucial for his political survival . Irácký ministerský předseda Núrí al - Málikí se rovněž zdráhal postavit se Mahdího armádě , zejména proto , že podpora Sadrových přívrženců v iráckém parlamentu je pro jeho politické přežití zásadní
If they can significantly degrade the militia ’ s strength , or at least contain its influence within Baghdad ’ s Shi ’ a slums , the Iraqi government will have a somewhat better chance of developing a credible security force and Bush can claim some success . Dokáží - li významně narušit sílu milice nebo alespoň potlačit její vliv v šíitských chudinských čtvrtích Bagdádu , irácká vláda bude mít poněkud lepší vyhlídky na vybudování věrohodné bezpečnostní síly a Bush si bude moci nárokovat jistý úspěch
It is unrealistic to expect Iraqi politicians to make substantial political sacrifices while their constituents are fighting Americans and one another . Od iráckých politiků nelze realisticky očekávat , že učiní závažné politické oběti , když jejich voliči bojují proti Američanům a proti sobě navzájem
If the new strategy fails to produce positive and tangible results within a few months , the steady domestic drumbeat for troop withdrawals will become deafening . Jestliže nová strategie nedokáže během několika měsíců přinést pozitivní a hmatatelné výsledky , neutuchající domácí víření bubnů za stažení jednotek už může být ohlušující
If nothing else , having a common enemy will help the US and its Arab allies restore damaged ties . Když už nic jiného , mít společného nepřítele pomůže USA a jejich arabským spojencům oživit poškozené vazby
Ian Bremmer is President of Eurasia Group , the global political risk consultancy , and author of The J Curve : A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall . Ian Bremmer je prezidentem Eurasia Group , poradenské firmy zaměřené na globální politická rizika , a autorem knihy The J Curve ( Křivka J ) s podtitulem Nový přístup k porozumění , proč státy vzkvétají a upadají
Ian Bremmer Ian Bremmer
It is said that political power in Pakistan flows from the three A ’ s : Allah , the Army , and support from America . Říká se , že politická moc v Pákistánu pramení ze tří A : Alláha , armády a americké podpory
Instead , they will most likely support cosmetic political reforms , including a new law that formally separates the roles of army commander and head of state . Pravděpodobně raději podpoří kosmetické politické reformy , včetně nového zákona , který formálně oddělí úlohu armádního velitele a hlavy státu
In addition , the military ’ s role as guarantor of stability , and its tight control of Pakistan ’ s nuclear arsenal , the army ’ s crown jewels , will continue . Navíc přetrvá jak úloha armády coby garanta stability , tak její pevná vláda nad pákistánským jaderným arzenálem , těmito korunními klenoty armády
Ian Bremmer is President of Eurasia Group , the global political risk consultancy , and author of The J Curve : A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall . Ian Bremmer je prezidentem Eurasia Group , poradenské firmy zaměřené na globální politická rizika , a autorem knihy The J Curve ( Křivka J ) s podtitulem Nový přístup k porozumění , proč státy vzkvétají a upadají
Ian Bremmer Ian Bremmer
It stresses that Turkey ’ s military has no intention of occupying Iraqi territory or threatening Iraqi Kurds or their oil infrastructure . Zdůrazňuje , že turecká armáda nemá v úmyslu okupovat irácké území ani ohrožovat irácké Kurdy nebo jejich ropnou infrastrukturu
Iraq ’ s central government is aware of the risks , as well , and is likely to exercise maximum restraint . Také ústřední vláda v Iráku si je těchto rizik vědoma a pravděpodobně projeví maximální zdrženlivost
It can close the two countries ’ principal border crossing , an important route for food , fuel , and other goods headed for Iraqi Kurds . Může uzavřít dva hlavní hraniční přechody mezi oběma zeměmi , které představují významnou trasu pro přísun potravin , paliva a dalšího zboží iráckým Kurdům
It could also cut exports of electricity to northern Iraq . Mohla by také přerušit vývoz elektřiny do severního Iráku
If the PKK is able to launch a major attack on troops or civilians inside Turkey , the public outcry might leave Erdogan with little choice but to up the ante . A podaří - li se PKK uskutečnit velký útok na vojáky či civilisty v Turecku , nemuselo by rozhořčení veřejnosti ponechat Erdoganovi jinou možnost než přitvrdit
Ian Bremmer is President of Eurasia Group , the global political risk consultancy , and author of The J Curve : A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall . Ian Bremmer je prezidentem Eurasia Group , poradenské firmy zaměřené na globální politická rizika , a autorem knihy The J Curve : A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall ( Křivka J : Nový přístup k porozumění , proč státy vzkvétají a upadají )
In 1974 , I published a paper entitled The genetics of V roce 1974 jsem uveřejnil studii ,, Genetika Caenorhabditis elegans , organismu známého také jako hlístice
Its first sentence read : How genes might specify the complex structures found in higher organisms is a major unsolved problem of biology . Stojí za pomalým tempem našeho pátrání potíže s vybíráním organismu vhodného ke studiu ?
In principle , we could learn what genes do just by reading their chemical language . Jak geny fungují , bychom v zásadě mohli zjistit tím , že bychom se naučili jejich chemickému jazyku
I was interested in the nervous system , and thought it important to study it in a way that it could be summarized in the form of a wiring diagram . Já jsem se zabýval nervovou soustavou a považoval jsem za důležité studovat ji tak , aby bylo možné ji znázornit formou ,, schématu zapojení
In Russia , the media don ' t mediate ; they are the very source of Russia ' s political ideas . Ruské sdělovací prostředky ale „ nesdělují “ ; jsou totiž samým zdrojem politických myšlenek Ruska
In the wake of Putin ' s personal juggernaut , Unity also lapsed into desuetude . A v závěsu za molochem Putinovy osobnosti upadla v zapomnění také Jednota
Included in this 30 % is a also sprinkling of right - wing nationalists who look at post - 1991 history as a vast anti - Russian conspiracy . Mezi oněmi třiceti procenty voličů má své místo rovněž hrstka pravicových nacionalistů , kteří historický vývoj po roce 1991 vnímají jako jedno rozsáhlé protiruské spiknutí
Indeed , it was the basis on which Belgian Foreign Minister Paul - Henri Spaak and his colleagues worked when setting the scene for the Treaty of Rome and the European Economic Community . Jednalo se skutečně o základ , na kterém belgický ministr zahraničí Paul - Henri Spaak a jeho kolegové pracovali , když chystali scénu pro Římskou smlouvu a Evropské hospodářské společenství
In 1991 , when the Netherlands held the European presidency , Belgium supported its far - reaching draft for a treaty of European Union . V roce 1991 , kdy Nizozemsko zastávalo evropské předsednictví , Belgie podpořila jeho dalekosáhlý návrh smlouvy o Evropské unii
It came in the form of a young Belgian judge , a Brussels prosecutor , four strapping police officers , and a court clerk , who arrived in this dusty capital to investigate charges filed against Habré in a Belgian court pursuant to that country ' s long - arm anti - atrocity law , which permits prosecution of the worst human rights crimes no matter where they took place . Objevila se zde v osobě belgického soudce , belgického prokurátora , čtyř urostlých policistů a soudního úředníka , kteří do prašné N ' Djameny přijeli prošetřit obvinění vznesená proti Habrému u belgického soudu v souladu s tamním dlouhorukým zákonem pro boj proti zvěrstvům , který umožňuje soudní stíhání závažných zločinů proti lidskosti bez ohledu na to , kde se udály
Ismael Hachim , president of the victims ' association , described how he was subjected to the arbatachar , a common form of torture in which a victim ' s four limbs were tied tightly behind his back until blood circulation stopped and paralysis resulted . Předseda sdružení obětí Ismael Hachim popsal , jak zde byl podroben mučení zvanému ,, arbatašar , běžné technice , při které jsou oběti pevně za zády svázány ruce a nohy na tak dlouhou dobu , dokud nedojde k zástavě krevního oběhu a ochrnutí
Inspired by the London arrest of Chile ' s ex - dictator August Pinochet , they filed complaints in Habrè ' s place of exile . Inspirováni londýnským zatčením bývalého chilského diktátora Augusta Pinocheta podali trestní oznámení v zemi Habrého exilu
Ironically , the judge ' s visit comes as Belgium ' s anti - atrocity law is under legal and political attack . Je ale paradoxní , že soudcova návštěva se odehrála zrovna v období , kdy je zákon pro boj proti zvěrstvům ve své zemi vystaven sílící právní i politické kritice
In February , after the Democratic Republic of Congo challenged an arrest warrant against its foreign minister , the International Court of Justice said Belgium had gone too far by not respecting the immunity of sitting office holders . V únoru , kdy se Konžská demokratická republika ohradila proti zatykači na svého ministra zahraničí , Mezinárodní soudní dvůr prohlásil , že Belgie nerespektováním imunity úřadujících politických představitelů zašla daleko
In most countries , such charges would seem like paranoid delusions . Ve většině zemí by se taková obvinění jevila jako paranoidní přeludy
Indeed , Russia ' s military prosecutor has now issued an international arrest warrant for her , even though the officer she is accused of bribing was acquitted in a trial in Moscow last year of the very charges that prosecutors now want to question her about . Ruský vojenský prokurátor na ni dokonce vydal mezinárodní zatykač , přestože důstojník , jehož měla podle obvinění uplácet , byl loni v Moskvě během procesu projednávajícím tatáž obvinění , na než se teď prokurátoři chtějí dotazovat Tymošenkové , zbaven viny
Indeed , the case was reopened while Yushchenko was hospitalized - thus threatening to decapitate the opposition with barely a month to go before the presidential election on October 31 . Naopak , případ byl znovuotevřen během Juščenkovy hospitalizace - a hrozilo tak , že opozice bude odpravena sotva měsíc před prezidentskými volbami plánovanými na 31 . října
Indeed , Russia ' s president is rallying behind Yanukovich , who has open backing from Russia ' s ambassador in Kiev , former Prime Minister Viktor Chernomyrdin . Je také pravda , že ruský prezident se staví za Janukoviče , jemuž se dostává otevřené podpory od ruského velvyslance v Kyjevě , někdejšího ministerského předsedy Viktora Černomyrdina
In June , a consortium led by Pinchuk and Rinat Akhmetov , a Donetsk magnate , bought a state⠀ ‘ owned steelworks in an auction allegedly rigged to specifically exclude foreign bidders offering two or three times as much . V červnu konsorcium vedené Pinčukem a doněckým magnátem Rinatem Achmetovem koupilo státní ocelárnu v dražbě , jež byla údajně zmanipulovaná tak , aby vyloučila zahraniční zájemce nabízející dvakrát či třikrát víc
Isolated , desperate for allies , Syria has been helping Iran in its quest for regional hegemony . Izolovaná Sýrie , která zoufale touží po spojencích , pomáhá Íránu v úsilí o regionální hegemonii
In short , Syria , with its geographical position , its Iranian links and weapons , and its brutal Ba ’ athist regime , has become the lynchpin of developments between the Mediterranean and the Gulf . Stručně řečeno se Sýrie se svou zeměpisnou polohou , napojením na Írán , íránskými zbraněmi a brutálním baasistickým režimem stala klíčovým prvkem vývoje v oblasti Středozemního moře a Perského zálivu
Indeed , President Hafez Al - Assad , Bashar ’ s father , massacred up to 38 ,000 mainly Sunni fundamentalist Muslim Brotherhood insurgents in Hama in 1982 . Někdejší prezident Háfiz Asad , Bašárův otec , koneckonců v roce 1982 ve městě Hamá zmasakroval až 38000 převážně sunnitských vzbouřenců z fundamentalistického Muslimského bratrstva
If his aim is a government in Beirut that takes into account Syria ’ s genuine security concerns , Israel can live with that . Je - li jeho cílem taková vláda v Bejrútu , která bude brát v úvahu skutečné bezpečnostní zájmy Sýrie , pak na to Izrael může přistoupit
Israel now faces three options . Izrael má nyní tři možnosti
If Syria in turn accepts Lebanon ’ s sovereignty , and if it helps force Hezbollah into becoming a political force shorn of its military power , Israel and America ought to persuade Lebanon ’ s government to accept that Syria and Lebanon need to consult each other in security matters . Pokud za to Sýrie akceptuje suverenitu Libanonu a pomůže donutit Hizballáh , aby se stal politickou silou zbavenou vojenské moci , pak by Izrael a Amerika měli přesvědčit libanonskou vládu , aby uznala , že Sýrie a Libanon potřebují vzájemně konzultovat bezpečnostní otázky
Indeed , the time is ripe to offer assurances to the isolated Syrian regime that blocking Hezbollah ’ s rearmament , stopping Islamist fighters ’ passage into Iraq , and improving the country ’ s appalling human rights record would bring valuable diplomatic and economic benefits , including a strengthened association agreement with the EU . Skutečně již nazrál čas nabídnout izolovanému syrskému režimu záruky , že pokud zamezí opětovnému vyzbrojování Hizballáhu , zabrání průchodu islamistických bojovníků do Iráku a zlepší svou otřesnou bilanci v oblasti lidských práv , přinese mu to cenné diplomatické a ekonomické výhody včetně posílení Asociační dohody s EU
Israel would gain much by talking to its enemy . Izrael by těmito \„ hovory s nepřítelem “ mnohé získal
Is Neo - Conservatism Dead ? Je neokonzervatismus mrtev ?
Indeed , in a certain sense , Irving Kristol , Norman Podhoretz , and other neo - conservative elder statesmen remain defined by the communist dogmatism they sought to oppose when they were youthful Trotskyists . V jistém smyslu lze Irvinga Kristola , Normana Podhoretze a další staré neokonzervativní státníky skutečně i nadále definovat prostřednictvím komunistického dogmatismu , jemuž se snažili oponovat , když byli ještě mladými trockisty
It was clear to many that Islamic fundamentalism was not comparable to communism , and , particularly in Iraq , military leaders saw the dangers in stretching American forces too thin . Mnoha lidem bylo zřejmé , že islámský fundamentalismus nelze srovnávat s komunismem , a vojenští velitelé spatřovali zejména v Iráku riziko přílišného zatížení amerických jednotek
It is also a crisis of emerging infectious diseases ( EID ’ s ) , such as HIV in humans , Ebola in humans and gorillas , West Nile virus and Avian Influenza in humans and birds , chytrid fungi in amphibians , and distemper in sea lions . Je to také krize nově se vynořujících nakažlivých chorob ( EID ) , jako jsou HIV u lidí , Ebola u lidí a goril , západonilský virus a ptačí chřipka u lidí a ptáků , chytridiomykóza u obojživelníků a psinka u lvounů
If , for example , a pathogen is transmitted by an insect that lives in the tops of trees , susceptible hosts will not be infected if they never leave the ground . Přenáší - li se například nějaký patogen hmyzem žijícím v korunách stromů , náchylní hostitelé se nenakazí , pokud se nikdy neodpoutají od země
If doctors were around back then , they would have called all these occurrences EID ’ s . Kdyby v té době existovali lékaři , všechny tyto případy by byli označili za EID
Indeed , every episode of climate change has produced them . Zatím každý případ klimatické změny jejich vznik vyvolal
If EID ’ s were rare , management through crisis response might be cost - effective . Kdyby byly EID vzácné , přístup omezující se na řešení krizí by byl možná cenově efektivní
In March 1915 , two infantry divisions and a cavalry brigade moved north up the Tigris and Euphrates rivers towards Kut . V březnu 1915 se dvě pěchotní divize a jedna obrněná brigáda začaly přesouvat na sever po řekách Tigridu a Eufratu směrem k městu Kút
In the peace settlement following the war , Iraq emerged from the ruins of Mesopotamia in 1921 as a quasi - independent state under British mandate . Při poválečných mírových jednáních se z ruin Mezopotámie v roce 1921 vynořil Irák jako kvazinezávislý stát pod britským mandátem
In factories as well , Party bureaucrats wanted to know everything and decide everything . I v továrnách chtěli straničtí úředníci vědět všechno a o všem rozhodovat
It was a Polish version of the ancient Greek agora , a meeting place of all citizens , a locus of a free conversation about our communal and individual future , about all kinds of problems and their solutions . Byla polskou podobou starořecké agory , shromaždiště všech občanů , centra svobodného rozhovoru o naší společné i osobní budoucnosti , o všech typech problémů a jejich řešení
It was an institution committed to respecting the integrity of all individuals and all other institutions . Byla to instituce oddaná respektu vůči integritě všech jedinců a všech ostatních institucí
I know that we have come a long way , and I do not want to go back . Vím , že jsme ušli značný kus cesty a nechci se vracet zpět
In June , 2001 Pope John Paul II will visit Ukraine and Armenia , both parts of the former Soviet Union and both still watched over warily by Russia ’ s Orthodox Church . V červnu tohoto roku má papež namířeno na Ukrajinu a do Arménie , součástí někdejšího Sovětského svazu , které stále ostražitě sleduje ruská ortodoxní církev
Indeed , the Russian Church ’ s archbishops presented their Patriarch a golden icon , one side of which depicted the Last Supper and the other a map of his vast canonical territory , to mark the tenth anniversary of his reign . Arcibiskupové ruské církve mu ostatně k desátému výročí jeho patriarchátu darovali zlatou ikonu , na jejíž jedné straně byla vyobrazena Poslední večeře Páně a na druhé mapa jeho rozlehlého kanonického území
I will never forget how two old men – the Pope and 90 - year old Academician Dmitry Likhachev – leafed through a rare book together with tears in their eyes . Nikdy nezapomenu na to , jak dva starci – papež a devadesátiletý akademik Dmitrij Lichačev – se slzami v očích listovali jistou ojedinělou knihou
Indeed , Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has many projects for which he thinks the Vatican can be of help , particularly in advancing the cause of reconciliation and creating a “ partnership between civilizations . ” Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov skutečně už má mnoho plánů , u nichž se domnívá , že by Vatikán mohl být nápomocen , zejména s prosazováním cíle usmíření a s budováním \„ partnerství mezi civilizacemi “
In his public speeches , Casper more than once suggested that the Vatican considers Christian unification its main goal , and – most important from the Orthodox perspective - - that “ unity does not have to mean sameness . ” Casper ve svých veřejných projevech už vícekrát naznačil , že Vatikán považuje sjednocení křesťanů za svůj hlavní cíl a – což je z pravoslavného pohledu nejdůležitější – že \„ jednota nemusí znamenat stejnost . “
In both Rome and Moscow , there is growing hope that a road to Christian unity can be built , but it is increasingly clear that the road can be completed only by passing through Berlin . V Římě i v Moskvě sílí naděje , že lze najít cestu ke křesťanské jednotě , je však čím dál jasnější , že tato cesta povede jedině přes Berlín
In these early days of the current crisis , economics may take a back seat to military and strategic issues , but worries about the world economy abound . Ekonomiky mohou v prvních dnech této krize ustoupit do pozadí na úkor vojenským a strategickým problémům , avšak obavy o světovou ekonomiku se již hojně vyskytují
In developing countries , however , doubts about growth were always more muted . Avšak v rozvojových zemích byly pochyby o ekonomickém růstu vždy utlumenější
Indeed , adjusting from one model to another imposed a heavy toll on growth throughout the 1980 s . Je samozřejmé , že přesedlání z jednoho modelu na druhý znamenalo vysoké daně za ekonomický růst
Import substitution was used , but did not deliver the same benefits as in Latin America . Substituce importu se používala , ale nedosáhla takových výsledků jako v Latinské Americe
In the 1960 s a handful of countries began to emphasize exports and generated rapid export - led growth . V 60 . letech začala dávat hrstka zemí důraz na export a nastartovala exportem poháněný ekonomický růst
Ian Buruma Ian Buruma
In China he has become a pop icon to a young urban elite with no memories of him . V Číně se Mao stal populární ikonou mladé městské elity , jež na něj nemá žádné vzpomínky
In the village of Shaoshan , where Mao was born , amulets bearing his face are sold alongside amulets with Buddhist or Taoist images , each offering the promise of prosperity and good health . Ve vesnici Shaoshan , kde se Mao narodil , jsou prodávány amulety s jeho tváří vedle amuletů s buddhistickými a taoistickými výjevy , z nichž každý slibuje blahobyt a pevné zdraví
It is true , perhaps , that people in polytheistic societies create new gods from secular clay more easily than those who worship one god . Je asi pravda , že lidé v polytheistických společnostech vytvářejí nové bohy ze světské hlíny mnohem snadněji než ty , kteří uctívají jediného boha
In east Asia , anything – a great leader , a mountain , even a rock – can be imbued with a sacred spirit . Ve východní Asii může být cokoli – velký vůdce , hora , dokonce i kámen – naplněno posvátnou duší
It is rooted in the historical lack of separation in China between church and state . Pramení to z historického nerozdělení státu a církve v Číně
It was the role of Confucian mandarins to protect the Mandate of Heaven and see to it that rulers remained virtuous . Úloha uchránit mandát Nebe a dohlédnout na ctnost vládce připadla konfuciánským mandarínům
It is not only institutions which must be put right ; order in the cosmos must be restored by purging the world of moral corruption . Nejen instituce musí být v pořádku , soulad v kosmu musí být obnoven tím , že bude očištěn svět morální korupce
In this respect , though by no means in all respects , Mao ’ s revolution was no different from past upheavals . V tomto ohledu , v žádném případě ne ve všech ohledech , se Maova revoluce nelišila od předešlých převratů
It is interesting to contemplate how this virtue might once again play itself out if China ever gives rise to another great political upheaval . Je zajímavé zapřemítat o tom , jak by se mohla tato ctnost znovu uplatnit v případě , že by Čína vyvolala další politický převrat
Indeed , China ’ s Leninist political structure handed down from Stalin in the 1950 s and still largely intact , continues to militate against open political dialogue . Čínská leninistická politická struktura , zděděná po Stalinovi v 50 . letech a stále značně nedotčená , samozřejmě , nadále zbrojí proti otevřenému politickému dialogu
Ian Buruma is the author of ' ' Bad Elements : Chinese Rebels From Los Angeles to Beijing , ' ' to be published in November . Ian Buruma je autorem díla \„ Špatné elementy : Čínští rebelové z Los Angeles po Peking , “ jenž vyjde v listopadu
Ian Buruma Ian Buruma
In any case , it is now too late to create such a pillar . Dnes je na budování podobného pilíře každopádně pozdě
Indonesia ’ s current political transition from dictatorship to democracy , although no unqualified success , shows that this is achievable . Současný politický přechod Indonésie od diktatury k demokracii sice není bezvýhradným úspěchem , ale ukazuje , že toho lze dosáhnout
Islamism , besides offering them an answer to the question why they do not feel happy with the way they live , gives them a sense of their self - worth and a great cause to die for . Islamismus jim nenabízí pouze odpověď na otázku , proč se v současném životě necítí šťastné , ale dává jim i pocit sebeúcty a velký ideál , za který stojí za to zemřít
In the end , the only thing that can truly damage European values is Europe ’ s response to its non - Muslim majority . Jedinou věcí , která může opravdu poškodit evropské hodnoty , je nakonec reakce Evropy na svou nemuslimskou většinu
Insulting Muslims simply on the basis of their faith is foolish and counterproductive , as is the increasingly popular notion that we must make sweeping pronouncements as to the superiority of “ our culture . ” Urážení muslimů pouze na základě jejich víry je hloupé a kontraproduktivní , stejně jako stále populárnější představa , že musíme činit ostrá prohlášení o nadřazenosti \„ naší kultury “
If we antagonize Europe ’ s Muslims enough we will push more people into joining the Islamist revolution . Pokud si dostatečně znepřátelíme evropské muslimy , doženeme více lidí k tomu , aby se přihlásili k islamistické revoluci
It is our only hope . Je to naše jediná naděje
Ian Buruma ’ s most recent book is A Murder in Amsterdam . Nejnovější kniha Iana Burumy nese název A Murder in Amsterdam ( Vražda v Amsterdamu )
Ian Buruma Ian Buruma
If we were less haunted by memories of appeasing the Nazi regime , and of the ensuing genocide , people might not be as concerned about human rights as they are . Kdyby nás tak silně nepronásledovaly vzpomínky na appeasement nacistického režimu a následnou genocidu , lidé by se možná lidskými právy tolik nezaobírali
It invites us to see a big part of the Islamic world as a natural extension of Nazism . Vyzývá nás , abychom velkou část islámského světa považovali za přirozené pokračování nacismu
If concern for Israel played a part in Paul Wolfowitz ’ s advocacy of war in Iraq , it was probably a minor one . Jestliže obava o Izrael hrála nějakou úlohu , když Paul Wolfowitz obhajoval válku v Iráku , jednalo se pravděpodobně o úlohu podružnou
If it were really true that the fundamental existence of our democratic Western world were about to be destroyed by an Islamist revolution , it would only make sense to seek protection in the full force of the US informal empire . Pokud by skutečně byla pravda , že holá existence našeho demokratického západního světa je na pokraji zničení islamistickou revolucí , dávalo by rozhodně smysl hledat ochranu u rozsáhlé síly neformální americké říše
Ian Buruma ’ s most recent book is Murder in Amsterdam : The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance . Ian Buruma vydal naposledy knihu Murder in Amsterdam ( Vražda v Amsterdamu ) s podtitulem Smrt Thea van Gogha a meze tolerance
Ian Buruma Ian Buruma
Instead of helping Japanese of the old school restore an authoritarian system , General Douglas MacArthur ’ s administration helped Japanese liberals restore and improve their prewar democratic institutions . Administrativa generála Douglase MacArthura nepomohla Japoncům ze staré školy obnovit autoritativní systém , ale místo toho pomohla japonským liberálům obnovit a zdokonalit předválečné demokratické instituce
In Japan , former war criminals were released from prison , “ reds ” were purged , and right - wing governments led by some of those same former war criminals got enthusiastic American backing . V Japonsku byli propuštěni někdejší váleční zločinci , docházelo k čistkám \„ rudých “ a pravicové vlády vedené některými z výše zmíněných bývalých válečných zločinců se setkaly s nadšenou americkou podporou
It was only in the late 1980 ’ s , when the Communist empire was crumbling , that US governments actively backed democratic politicians and demonstrators in Seoul , Taipei , or Manila . Teprve koncem 80 . let , kdy se komunistické impérium hroutilo , začaly americké vlády aktivně podporovat demokratické politiky a demonstranty v Soulu , Tchaj - peji nebo Manile
In Asia , as in the Middle East , US strategy was to prop up dictators against Communism until their own people toppled them . V Asii i na Blízkém východě uskutečňovaly USA strategii podpory diktátorů proti komunismu tak dlouho , až tyto diktátory svrhl vlastní lid
In the Middle East today , it is reckless and radical : invading a country , wrecking its institutions , and expecting that freedom will grow in the ensuing state of anarchy . Na dnešním Blízkém východě je tato strategie bezohledná a radikální : nelze napadnout zemi , rozbourat její instituce a očekávat , že z nastalé anarchie vzejde svoboda
Ian Buruma ' s most recent book is Murder in Amsterdam : The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance . Ian Buruma je profesorem demokracie , lidských práv a žurnalistiky na Bardově koleji
Ian Buruma Ian Buruma
It has become fashionable in certain smart circles to regard atheism as a sign of superior education , of a more highly evolved civilization , of enlightenment . V některých okázalých kruzích začalo být moderní považovat ateismus za známku lepšího vzdělání , vyvinutější civilizace , osvícenosti
It is not difficult to find examples to back up such assertions . Není těžké najít příklady , o které se taková tvrzení opřou
Its strength is belief itself – belief in a moral order that defies secular , or , indeed , religious dictators . Její silou je víra samotná – víra je mravním příkazem , který se vzpírá sekulárním , ba i náboženským diktátorům
In a world of political oppression and moral corruption , religious values offer an alternative moral universe . Ve světě politické represe a mravní korupce nabízí náboženské hodnoty alternativní morální prostor
In Poland , once the battle against Communism was won , the Solidarity movement was soon sundered by conflicts between secular democrats and believers who looked to the Church for guidance . Brzy poté , co Polsko zvítězilo v bitvě proti komunismu , rozštěpily Solidaritu spory mezi sekulárními demokraty a věřícími , kteří se obraceli o radu k církvi
It is , on the whole , not beneficial to be ruled by such heroes , but it is good to have heroes around when they are needed . Všeobecně vzato , není přínosné pod vládou takových hrdinů žít , ale je dobré mít je na dosah , když je jich zapotřebí
Ian Buruma is Professor of human rights at Bard College . Ian Buruma je profesorem lidských práv na Bard College v americkém státě New York
Ian Buruma Ian Buruma
It is easy to voice contempt of the Dutch government . Je snadné dávat hlasitě najevo pohrdání holandskou vládou
It is hard to imagine many countries where a young African woman could become a famous member of parliament only ten years after seeking asylum . Lze si jen těžko představit mnoho zemí , kde by se mladá Afričanka mohla pouhých deset let po podání žádosti o azyl stát slavnou poslankyní parlamentu
Indeed , contrary to what some commentators have written , it wasn ’ t cowardly liberals who hounded Hirsi Ali out of the country because of her politically incorrect views about Islam . Navzdory tomu , co napsali někteří komentátoři , to nebyli zbabělí liberálové , kdo vyštval Hirsi Ali ze země kvůli jejím politicky nekorektním názorům na islám
It is true that the Dutch , proud and comfortable inside their narrow borders , have , like the Swiss , often viewed the outside world with a degree of smugness . Faktem je , že Nizozemci , hrdí a blahobytní uvnitř svých stěsnaných hranic , podobně jako Švýcaři často shlížejí na okolní svět s jistou dávkou samolibosti
Ian Buruma is Professor of human rights at Bard College . Ian Buruma je profesorem lidských práv na Bardově koleji
Ian Buruma Ian Buruma
Indeed , much of what happened under Chairman Mao remains taboo . Ba tabu zůstává většina z toho , co se odehrávalo za předsedy Maa
It is right for a democracy to repudiate a dictatorship , and the new Spanish law is cautiously drafted , but it is better to leave people free to express even unsavory political sympathies , for legal bans don ’ t foster free thinking , they impede them . Je správné , aby demokracie zavrhovala diktaturu a nový španělský zákon je obezřetně formulovaný , ale přesto je lepší dovolit lidem svobodně vyjadřovat i nechutné politické sklony , poněvadž zákonné zákazy svobodné myšlení nepěstují , ale brání mu
Ian Buruma is Professor of human rights at Bard College . Ian Buruma je profesorem lidských práv na Bard College v americkém státě New York
Ian Buruma Ian Buruma
It will be China ’ s year in 2008 . Rok 2008 bude rokem Číny
It is in the realm of ideas that China ’ s political - economic model , regardless of its environmental consequences , is scoring victories and looking like an attractive alternative to liberal democratic capitalism . Bez ohledu na dopady na životní prostředí boduje čínský politicko - ekonomický model a v oblasti idejí vypadá jako přitažlivá alternativa k liberálně demokratickému kapitalismu
In China , by contrast , while individuals have regained many personal freedoms since the death of Maoism , they are not free to organize anything that is not controlled by the Communist Party . V Číně naproti tomu jednotlivci sice od zániku maoismu získali zpět mnohé osobní svobody , ale volně organizovat nemohou nic , nad čímž by neměla dohled komunistická strana
If anything has been laid to rest by China ’ s rising wealth , it is the comforting idea that capitalism , and the growth of a prosperous bourgeoisie , will inevitably lead to liberal democracy . Jestliže rostoucí bohatství Číny něco pohřbilo , pak tedy útěšnou představu , že kapitalismus a růst prosperující buržoazie nevyhnutelně povedou k liberální demokracii
It may be a Faustian bargain – prosperity in exchange for political obedience – but so far it has worked . Jde sice snad o faustovský obchod – blahobyt za politickou poslušnost – , ale zatím to funguje
It is also a source of vast amounts of money , much of which will end up in the tyrants ’ pockets . Jde také o zdroj obrovských finančních částek , z nichž většina skončí v kapsách tyranů
It might be a distant dream , but dreaming is what New Year ’ s is all about . Jde sice asi o vzdálený sen , ale podstatou Nového roku je právě snění
Ian Buruma is Professor of human rights at Bard College . Ian Buruma je profesorem lidských práv na Bard College v americkém státě New York
Ian Buruma Ian Buruma
In less feverish times than these , no one could possibly have taken exception to Queen Beatrix ’ s speech last Christmas , when she pleaded for tolerance and “ respect for minorities . ” V méně horečnatých dobách , než je ta dnešní , by se nikdo nepohoršoval nad loňským vánočním projevem královny Beatrix , která prosila o toleranci a \„ respekt k menšinám “
Indeed , his speeches are studded with references to arrogant elites who are out of touch with the feelings of the common man . Jeho projevy jsou prošpikovány narážkami na arogantní elity , které jsou odtržené od pocitů obyčejného člověka
In Israel , the educated Jewish activists who criticize Israeli abuses against Palestinians , the peaceniks who believe that negotiation is better than violence and that even Arabs have rights , are called , with a knowing sneer , “ beautiful souls . ” V Izraeli se vzdělaným židovským aktivistům , kteří kritizují izraelské bezpráví na Palestincích , stoupencům míru , kteří věří , že vyjednávání je lepší než násilí a že dokonce i Arabové mají určitá práva , říká s vědoucným úšklebkem \„ krasoduchové “
In the United States , the word “ liberal , ” in the mouths of populist radio hosts and right - wing politicians , has become almost synonymous with “ effete East Coast snob ” or , worse , “ New York intellectual . ” Ve Spojených státech se slovo \„ liberál “ v ústech populistických rozhlasových moderátorů a pravicových politiků stalo téměř synonymem pojmu \„ nejapný snob z východního pobřeží “ nebo ještě hůře \„ newyorský intelektuál “
Ian Buruma is Professor of human rights at Bard College . Ian Buruma je profesorem lidských práv na Bardově koleji
In my case , the main charge against me was invented : I made no homophobic statement . V mém případě bylo hlavní obvinění proti mé osobě smyšlené : žádné homofobní prohlášení jsem neučinil
I did not introduce the emotionally charged word “ sin ” and tie it to homosexuality in the debate . Rovněž citově zabarvené slovo \„ hřích “ jsem nezavedl do debaty a nespojil ho s homosexualitou já
In the fields of both law and politics , I have consistently and clearly supported the principle of non - discrimination . Ve sféře práva i politiky jsem důsledně a jasně podporoval princip nediskriminace
Indeed , the committee entered in the sphere of moral conscience by stating that anyone who does not adhere to a positive moral evaluation of homosexuality is unfit to serve as a European commissioner . Výbor vstoupil na pole morálního svědomí konstatováním , že každý , kdo nesdílí pozitivní morální hodnocení homosexuality , je nezpůsobilý pro výkon funkce evropského komisaře
If it were generally accepted , it would imply that the EU now holds official moral doctrines , and that allegiance to these doctrines is required in order to exercise the full right of citizens to serve in a public capacity . Pokud by byl všeobecně přijat , vyplývalo by z něj , že EU dnes zastává oficiální morální doktríny a že dodržování těchto doktrín je nezbytnou podmínkou uplatnění plného práva občanů sloužit ve veřejné funkci
It has been roughly 300 years since religious people came to understand that being of a different faith , or being agnostic , did not disqualify one from public office . Je tomu přibližně 300 let , co nábožensky orientovaní lidé dospěli k pochopení , že příslušnost k odlišné víře či agnosticismus nediskvalifikují člověka pro výkon veřejného úřadu
If the moral test that I endured stands , it means that Europe has come full circle : agnostics are no longer willing to accept that being religious – and having different moral views – should not bar someone from holding an official post . Vezmeme - li morální zkoušku , kterou jsem podstoupil , za bernou minci , pak to znamená , že se Evropa oklikou vrátila do bodu jedna : agnostikové již nejsou ochotni akceptovat , že náboženské přesvědčení – a zastávání jiných morálních názorů – by nemělo člověka vyřazovat z výkonu oficiální funkce
I hope that the European Parliament ’ s Committee on Civil Liberties , Justice , and Home Affairs will reconsider its behavior , and that the “ Buttiglione affair ” will remain only an ordinary political injustice against a single individual rather than the harbinger of second - class citizenship for religious believers . Doufám , že výbor pro občanská práva , spravedlnost a domácí záležitosti Evropského parlamentu znovu zváží své jednání a že \„ aféra Buttiglione “ zůstane pouze obyčejným politickým bezprávím vůči jednotlivci , nikoliv předzvěstí druhořadého občanství pro věřící
If , on the other hand , the European Parliament ’ s members follow through on the logic of my case – if my shunning becomes the basis for a consistent policy – the EU will be on its way to creating a kind of morality police and launching a modern - day inquisition , one that crassly violates both freedom of religion and freedom of conscience . Dovedou - li naopak poslanci Evropského parlamentu logiku mého případu do konce – a mé zavržení se stane základem konzistentní politiky – , pak bude EU na nejlepší cestě k vytvoření mravnostní policie svého druhu a rozpoutání novodobé inkvizice , jež bude hrubě porušovat svobodu náboženského vyznání i svobodu svědomí
In a balanced society , health care may not always be the top priority . Ve vyvážené společnosti nemusí být zdravotnictví vždy nejvyšší prioritou
In any case , sustainable medicine acknowledges that rationing is and always will be a part of any health care system . Udržitelná medicína každopádně uznává , že součástí jakéhokoliv modelu zdravotnictví je a vždy bude přídělový systém
It is fashionable to blame the International Monetary Fund for the wave of financial turmoil that has swept emerging markets since Mexico ' s ` ` Tequila crisis ' ' of 1994 . Stalo se módou svádět vlnu finančních krizí , jež od mexické ,, tequilové krize ` ` v roce 1994 zamávaly rozvíjejícími se trhy , na Mezinárodní měnový fond
In fact , foreign investment in emerging markets already started to subside after 1995 , then plummeted with the Asian crisis of 1997 , and has remained low ever since - even as the IMF orchestrated many of the bailouts that allegedly distorted investor behavior in the first place ! Zahraniční investice do rozvíjejících se trhů začaly ve skutečnosti upadat už po roce 1995 , prudce pak klesly díky asijské krizí v roce 1997 a od té doby už vlastně nestouply - přestože MMF poté zorganizovala celou řadu finančních pomocí , které měly podle kritiků být hlavní příčinou změněného chování investorů
If this were the whole story , then what lay at the root of financial contagion in emerging markets would be of secondary importance . Kdyby celý příběh končil tady , bylo by to , co představuje podstatu finanční nákazy na rozvíjejících se trzích , druhotné
In the US , for example , floods , hurricanes , earthquakes , and tornadoes trigger immediate Federal assistance . Například povodně , hurikány , zemětřesení a tornáda ve Spojených státech ihned dají do pohybu federální podporu
Investment decisions are postponed , implying slower growth and an even more precarious fiscal position . Investiční rozhodnutí jsou odložena , což nutně znamená pomalejsí růst a mnohem svízelnějsí daňovou situaci
In an open economy , fears of higher taxes may spur capital flight and a run against the domestic banks , requiring even bigger government transfers . V otevřené ekonomice by strach z vyssích daní mohl vést k úniku kapitálu a útokům na domácí banky , což by si vyžádalo jestě větsí vládní převody
IMF assistance is , of course , no universal panacea . Pomoc MMF pochopitelně není žádný vselék
Indeed , in 2000 , interest payments on the public debt equaled 16 .5 % of Argentina ' s total budget revenues . Platby úroků ze státního dluhu Argentiny se v roce 2000 rovnaly 16,5 % celkových příjmů do státního rozpočtu
I was lucky . Já měla štěstí
In films like Apocalypse Now and Platoon , shadowy enemies lurk in an hallucinatory darkness of fetid swamps and jungles . Ve filmových dramatech , jako například ( Apocalypse Now ) Apokalypsa anebo ( Platoon ) Četa , číhají nepostižitelné stíny nepřátel v přízračných temnotách smrdutých bažin a džungle
In that grey space between remembering and forgetting , most of us invented new lives . A v tom šedivém meziprostoru mezi vzpomínkami a zapomněním si většina z nás vystavěla své nové životy
In these \ Little Saigons , \ mini - malls are filled with American - style Vietnamese supermarkets , restaurants , bakeries , nail and hair salons , medical and law offices , travel agencies , and every type of service business . Všude , kde vznikly tyto \„ malé Saigony “ , je možné nalézt nákupní mini - centra , přeplněná amerikanizovanými vietnamskými supermarkety , restauracemi , pekárnami , kadeřnickými a pedikurními salony , lékařskými ordinacemi , právnickými kancelářemi , cestovními agenturami a obchody se službami všech možných druhů
Ice cream parlors are called \ Givrard \ and \ Brodard \ , and restaurants \ Pasteur , \ after those once frequented in Saigon . Cukrárny se tam nazývají \„ Givrard “ a \„ Brodard “ , a restaurace zase \„ Pasteur “ , po těch , kdysi tak početných v Saigonu
In Ho Chi Minh City , a name not even Communist officials use , Saigon remains its old brash , energetic , and audacious self . V Ho - Či - Minově městě , kteréžto jméno neužívají ani komunističtí úředníci , zůstává Saigon tím starým hektickým , energickým a smělým městem
In the city that bears his name , Ho Chi Minh is more or less ignored , although his portraits loom alongside Sony and Coca Cola signs . Ve městě , které je po Ho Či Minovi pojmenováno je on sám víceméně ignorován , třebaže jeho portréty se přízračně zjevují hned vedle billboardů firem Sony anebo Coca Cola
In the city ' s markets , on sidewalks and in alleyways , everyone peddles something . Na městských tržištích , podél chodníků i v uličkách , všude kypí nějaký obchod
Is Colombia Becoming Another Vietnam ? Stane se Kolumbie druhým Vietnamem ?
Indeed , newly elected president Cesar Gaviria , a youthful Kennedyesqe figure , ended his inaugural address with : “ Colombians : welcome to the future ” . Vždyť sám nově zvolený president Cesar Gaviria , tehdy připomínající v mladším vydání Kennedyho , ukončil svůj inaugurační projev slovy : \„ Kolumbijci , vítejte v budoucnosti . “
Indeed , much of Colombia ’ s national territory is now dominated by one of three insurgent groups . Je tak pravdou , že většina suverénního území Kolumbie je nyní ovládána jednou ze tří povstaleckých skupin
In addition , the economy is in ruins . A k tomu všemu je hospodářství v troskách
In that recognition may lay the political support needed for serious reform to take place . A v tomto poznání možná leží základ politické podpory , jenž je tolik potřeba , aby bylo možné uskutečnit důležité politické reformy
Israel ’ s occupation of Palestine has obstructed a comprehensive peace agreement in the Holy Land , regardless of whether Palestinians had no formalized government , one headed by Yasir Arafat or Mahmoud Abbas , or with Abbas as president and Hamas controlling the parliament and cabinet . Izraelská okupace Palestiny stála a stojí v cestě široké mírové dohodě ve Svaté zemi , bez ohledu na to , zda Palestinci byli bez formálně schválené vlády , měli vládu vedenou Jásirem Arafatem či Mahmúdem Abbásem anebo mají Abbáse za prezidenta a parlament i kabinet ovládá Hamas
Israel has announced a policy of isolating and destabilizing the new government ( perhaps joined by the United States ) . Izrael vyhlásil politiku izolace a destabilizace nové vlády ( Spojené státy se možná přidají )
In the short run , the best approach is to follow Wolfensohn ’ s advice , give the dust a chance to settle in Palestine , and await the outcome of Israel ’ s election later this month . V krátkodobém výhledu je nejlepším přístupem řídit se Wolfensohnovou radou , nechat v Palestině usadit prach a vyčkat na výsledek izraelských voleb , jež proběhnou ještě tento měsíc
It will be a tragedy – especially for the Palestinians – if they promote or condone terrorism . Bude tragédií , zejména pro Palestince , budou - li prosazovat terorismus nebo nad ním mhouřit oko
It is inarguable that Israel has a right to defend itself against attacks on its citizens , but it is inhumane and counterproductive to punish civilian populations in the illogical hope that somehow they will blame Hamas and Hezbollah for provoking the devastating response . Je nepopiratelné , že Izrael má právo bránit se proti útokům na své občany , avšak je nehumánní a kontraproduktivní trestat civilní obyvatele s nelogickou nadějí , že vinu za vyprovokování pustošivé reakce nějakým způsobem připíší Hamasu a Hizballáhu
Israel belatedly announced , but did not carry out , a two - day cessation in bombing Lebanon , responding to the global condemnation of an air attack on the Lebanese village of Qana , where 57 civilians were killed and where 106 died from the same cause 10 years ago . Izrael opožděně vyhlásil , ale neuskutečnil dvoudenní přestávku v bombardování Libanonu , v reakci na celosvětový odsudek leteckého útoku na libanonskou obec Kana , kde bylo zabito 57 civilistů a kde před 10 lety z téhož důvodu zahynulo 106 lidí
Israel should withdraw from all Lebanese territory , including Shebaa Farms , and release the Lebanese prisoners . Izrael by se měl stáhnout ze všech libanonských území , včetně farem Šibáa , a propustit libanonské vězně
In the last five - year review conference at the United Nations in 2005 , only Israel , India , Pakistan , and North Korea were not participating – the first three have nuclear arsenals that are advanced , and the fourth ’ s is embryonic . Poslední pětileté hodnotící konference Organizace spojených národů se v roce 2005 nezúčastnili pouze Izrael , Indie , Pákistán a Severní Korea – první tři země již mají rozvinutý jaderný arzenál , zatímco u čtvrté je tento arzenál v zárodku
I have no doubt that India ’ s political leaders are just as responsible in handling their country ’ s arsenal as leaders of the five original nuclear powers . Nepochybuji o tom , že indičtí političtí představitelé přistupují ke zbrojnímu arzenálu své země stejně zodpovědně jako nejvyšší činitelé pěti původních jaderných mocností
India ’ s leaders should make the same pledges , and should also join other nuclear powers in signing the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty . Indičtí představitelé by se měli zavázat k témuž a spolu s dalšími jadernými mocnostmi podepsat také Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
Instead , they have rejected these steps and insist on unrestricted access to international assistance in producing enough fissile material for as many as 50 weapons a year , far exceeding what is believed to be India ’ s current capacity . Indové však tyto kroky odmítli a trvají na neomezeném přístupu k mezinárodní pomoci při výrobě takového množství štěpného materiálu , které by stačilo k výrobě 50 zbraní ročně , což vysoce přesahuje současnou předpokládanou kapacitu Indie
If India ’ s demand is acceptable , why should other technologically advanced NPT signatories , such as Brazil , Egypt , Saudi Arabia , and Japan – to say nothing of less responsible nations – continue to restrain themselves ? Je - li indický požadavek přijatelný , proč by měli další technologicky rozvinutí signatáři NPT , jako jsou Brazílie , Egypt , Saúdská Arábie a Japonsko – nemluvě o méně zodpovědných státech – , dál zachovávat zdrženlivost ?
In so doing , it could prove that the decline of religion in Europe is not an inevitable process tightly linked to modernization , but a historical choice Europeans have made . Takovým počínáním by mohlo prokázat , že úpadek náboženství v Evropě není nevyhnutelným procesem úzce spjatým s modernizací , nýbrž dějinnou volbou , již Evropané učinili
It may do so again . Snad se mu to podaří znovu
India with 1.5 Billion People Indie s 1, 5 miliardami lidí
India ' s population is now a little over one billion ; it will almost certainly surpass 1.5 billion by mid - century , overtaking China ' s population along the way before it stops growing . Počet obyvatel Indie nyní o něco přesahuje jednu miliardu ; v polovině století již bude téměř jistě převyšovat 1,5 miliardy , čímž předběhne počet obyvatel Číny , než přestane růst
I recently co - authored a study ( with Tim Dyson , Leela Visaria and others ) that concludes , with modest optimism , that while India can manage its population growth , it also faces a number of major difficulties . Nedávno jsem se stal spoluautorem studie ( spolu s Timem Dysonem , Leelou Visariovou a dalšími ) , která s opatrným optimismem dospívá k závěru , že Indie sice populační růst dokáže zvládnout , ale zároveň bude čelit řadě velkých obtíží
India ' s past population growth has been accompanied - if much too slowly and unequally - by improving health , education , and economic welfare . Rychlý populační růst Indie je doprovázen - byť až příliš pomalu a nerovnoměrně - zvyšující se úrovní zdravotnictví , školství a hospodářské prosperity
In these cases , government will have to provide incentives , or regulate and tax . V těchto případech bude muset vláda poskytnout pobídky , případně regulovat a zdaňovat
If the population grows by 50 % , the country will need to grow 50 % more food , if it is to continue to feed itself . Pokud se počet obyvatel zvýší o 50 % , bude země muset vyprodukovat o 50 % potravin více , má - li se i nadále uživit
In fact , there could well be less water than there is now , owing to pollution and climate change . Následkem znečištění a klimatických změn by jí dokonce mohlo být méně než nyní
In questionnaires , the poor say that an adequate water supply is their foremost need . Chudí lidé v dotaznících uvádějí , že dostatečný přísun vody je jejich hlavní potřebou
Is it plausible that the Serbian authorities remained in the dark while the killing was in progress and reported in the press all over the world ? Lze si vůbec představit , že srbské úřady setrvávaly v nevědomosti , zatímco ve Srebrenici probíhalo vraždění , o němž informovala média po celém světě ?
It seems far more reasonable to believe that Serbia ’ s leaders were informed about what was going on , and that , despite this , Serbia ’ s military , financial , and political assistance to Mladic was never interrupted . Zdá se mnohem rozumnější předpokládat , že vedoucí srbští představitelé byli o všem informováni a že Srbsko navzdory tomu nikdy nepřerušilo vojenskou , finanční a politickou pomoc Mladičovi
It is an age - old question , one that harks back to Plato , who in his “ Laws ” saw the need to punish by death those who commit egregious crimes . Jde o prastarou otázku , kterou lze vystopovat až k Platónovi – ten ve svých \„ Zákonech “ viděl potřebu trestat smrtí ty , kdo páchají neslýchané zločiny
In the words of Immanuel Kant , not some Texas governor , no other “ penalty is capable of satisfying justice . ” Řečeno slovy Immanuela Kanta , nikoliv nějakého texaského guvernéra , žádný jiný \„ trest není schopen uspokojit spravedlnost “
If a convict turns out to be innocent , his execution cannot be undone . Ukáže - li se , že byl odsouzenec nevinen , jeho popravu již nelze odčinit
In their view , capital punishment serves at least to restrain the homicidal leanings of human beings . Podle jejich názoru slouží trest smrti přinejmenším k omezení vražedných sklonů lidí
I , for one , believe that the death penalty radically negates the doctrine of human rights , which is founded on respect for life and the dignity of human beings . Já se například domnívám , že trest smrti radikálně popírá doktrínu lidských práv , která je založena na úctě k životu a důstojnosti lidí
It was a representative of the Age of Reason , Cesare Beccaria , who first advocated in 1764 , in a few pages of a seminal booklet , the abolition of capital punishment . Byl to představitel osvícenství Cesare Beccaria , kdo se v roce 1764 na několika stránkách jedné podnětné brožury poprvé zasazoval o zrušení hrdelního trestu
Indeed , it is thanks to a few thinkers and activists that states have gradually moved away from age - old tenets . Opravdu jen díky několika myslitelům a aktivistům se státy postupně začaly odklánět od svých prastarých zvyklostí
If we intend to abolish the gallows , we should also fight for the prevention of crime and against the inhumanity of many prisons . Zamýšlíme - li zrušit šibenici , měli bychom rovněž bojovat za prevenci zločinnosti a proti nehumánnosti v mnoha věznicích
If a United Nations - backed settlement is not reached by early December , the province ’ s majority Albanian population is likely to declare independence unilaterally – a move that the United States has announced it may support . Nebude - li do začátku prosince dosaženo urovnání pod záštitou Organizace spojených národů , většinová albánská populace v provincii zřejmě jednostranně vyhlásí nezávislost – což je postup , o němž Spojené státy prohlásily , že by mohl mít jejich podporu
It could be authorized to enter into trade agreements as well as agreements concerning individuals ( for example , admission and circulation of foreigners , or extradition ) , plus the right to seek admission to the UN ( which does not require full sovereignty and independence ) . Bylo by možné oprávnit jej k uzavírání obchodních dohod a smluv týkajících se osob ( například vstupu a pohybu cizinců či extradice ) a dát mu právo usilovat o vstup do OSN ( což nevyžaduje úplnou suverenitu ani nezávislost )
In addition , the EU should create a small but effective military force ( say , 5,000 troops ) to back up the common body ’ s decisions . Navíc by EU měla vybudovat malou , ale účinnou vojenskou sílu ( řekněme 5000 mužů ) , která by byla pro rozhodnutí společného orgánu oporou
Iraq changed all of this . Irák to vše změnil
In all likelihood , they will become more vociferous and vituperative before they mellow , because public opinion seems to be rewarding stances and tones such as theirs . Se vší pravděpodobností se přitom stanou ještě halasnějšími a urážlivějšími , než nakonec vyzrají , jelikož veřejné mínění přijímá podobné postoje a tóny za své
In many cases , American demands and desires are contrary to Latin interests , and should be resisted . V mnoha případech jsou americké požadavky a přání skutečně v rozporu s latinskoamerickými zájmy a je potřeba jim odpor klást
It could have either avoided a monumental mistake , as Iraq has now proved to be , or it could have brought the United Nations on board from the outset , ensuring that military action , and the subsequent occupation and reconstruction of the country , would have broad multilateral support . Monumentálnímu omylu , jakým se Irák ukázal být , se mohla buďto úplně vyhnout , anebo mohla hned od počátku zapojit do hry Organizaci spojených národů , čímž by zajistila , že se vojenská akce i následná okupace a obnova země setká s širokou podporou mnoha zemí
Instead , the Bush administration , for reasons that are increasingly perplexing , went at it alone . Místo toho se však Bushova administrativa z důvodů , které jsou stále více matoucí , vrhla na tento úkol sama
In the end , Mexico ’ s voters did not fall for López Obrador ’ s stratagem . Mexičtí voliči nakonec \„ neskočili “ na lest Lópeze Obradora
It simply didn ’ t fly with the electorate . Na voliče to však jednoduše neplatilo
Indeed , after ten years of uninterrupted macroeconomic stability – something Mexico had not experienced since the 1960 ’ s – the middle class has expanded dramatically , and reasonably priced bank credit is now available to millions who had been excluded in the past . Po deseti letech ničím nepřerušované makroekonomické stability – což je něco , co Mexiko nezažilo od 60 . let – došlo k prudké expanzi střední třídy a bankovní úvěry v rozumné ceně jsou dnes dostupné milionům lidí , kteří na ně dříve nedosáhli
Instead , López Obrador , a former Mexico City mayor , and his supporters demanded a vote - by - vote recount , which is not mandated – though it is not proscribed – by the country ’ s electoral laws . López Obrador , tento někdejší starosta Mexico City , místo toho požadoval přepočítání hlasů , ačkoliv to volební zákony země nepředepisují – ale ani nezakazují
In the long run , the answer undoubtedly lies in the transformation of the Mexican left , and partly also of the Mexican right . Z dlouhodobého hlediska se odpověď bezpochyby skrývá v transformaci mexické levice a částečně také mexické pravice
It must transform itself into something like the Social Christian or Christian Democratic parties that exist in Costa Rica , Chile , Venezuela , and Peru . Musí se přetransformovat v něco podobného , jako jsou sociálně křesťanské či křesťansko - demokratické strany , které v současnosti fungují v Kostarice , v Chile , ve Venezuele a v Peru
It continues to be a movement with a revolutionary faction – not a majority , but certainly a large minority – bent on insurrection , socialism , and “ anti - imperialist ” alignment with Cuba and Venezuelan President Hugo Chávez . I nadále jde o hnutí s revoluční frakcí – ta sice není většinová , ale rozhodně představuje významnou menšinu – , která prosazuje povstání , socialismus a \„ antiimperialistické “ spojenectví s Kubou a venezuelským prezidentem Hugo Chávezem
In fact , none of the major economic and social reforms Mexico desperately needs in order to grow more rapidly , distribute wealth more evenly , and combat poverty more effectively can be passed if the institutional scaffolding is not rebuilt . Ve skutečnosti však žádné významné hospodářské a sociální reformy , které Mexiko zoufale potřebuje , aby rychleji rostlo , rovnoměrněji distribuovalo bohatství a účinněji bojovalo s chudobou , nelze uskutečnit bez rekonstrukce institucionálního rámce
If Calderón can strengthen law and order , and use his considerable political skills to reach agreement with the PRI on structural economic reforms , he will succeed . Dokáže - li Calderón posílit právní řád a využít svých značných politických dovedností k dosažení dohody s PRI o strukturálních hospodářských reformách , bude úspěšný
If Bush had made this trip several years ago , things would be different today . Kdyby Bush býval tuto cestu podnikl před několika lety , situace by dnes byla jiná
In Brasil , President Luiz Ignacio da Silva Lula ’ s main issue , demand and hope was for a reduction or elimination in the US tariff on ethanol imports . Hlavní otázkou , požadavkem i nadějí prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy v Brazílii bylo snížení nebo odstranění amerického cla na dovozy etanolu
In Uruguay , President Tabaré Vázquez went out on a limb simply by hosting Bush , given that his problems with his Chávez - friendly neighbor in Argentina , Nestor Kirchner , can only worsen as a result of these “ dangerous ” acquaintances . V Uruguayi prezident Tabaré Vázquez šel s kůží na trh už tím , že Bushe hostil , neboť jeho problémy s argentinským sousedem nakloněným Chávezovi , Nestorem Kirchnerem , se v důsledku těchto \„ nebezpečných “ známostí mohou jedině zhoršit
In fact , Bush ’ s was a brave gesture : despite Uribe ’ s success in combating drugs , paramilitaries and guerrillas , his capital is not an especially safe place . Vlastně to od Bushe bylo odvážné gesto : navzdory Uribeově úspěchu při potírání drog , polovojenských jednotek a guerill jeho hlavní město není právě bezpečné místo
In Guatemala , once again , President Oscar Berger was obviously proud to receive Bush , but failed to obtain a commitment from him to stop the inhuman , hateful Homeland Security raids by US law enforcement officers against undocumented immigrants , exemplified by the detention and attempt at deportation , on the eve of Bush ’ s visit , of nearly 300 Guatemalans working at a Massachussetts , military vest factory . V Guatemale byl prezident Óscar Berger taktéž zjevně hrdý , že Bushe přijímal , avšak nedostalo se mu od něj závazku , že zastaví nelidské , nenávistné razie amerických vymahačů práva spadajících pod ministerstvo vnitra proti přistěhovalcům bez dokladů , jež v předvečer Bushovy návštěvy názorně předvedlo zadržení a pokus o deportaci bezmála 300 Guatemalců pracujících v továrně na vojenské vesty v Massachusetts
It was , many believed , a deliberate policy devised and carried out by the official military and the political elite to wage war “ off the books . ” Mnozí byli přesvědčeni , že šlo o záměrnou politiku vymyšlenou a uskutečněnou oficiální armádou a politickou elitou s cílem vést válku \„ načerno “
In a region where threats to democracy and human rights are growing , linking trade and economic policy to these considerations is not a bad idea . V regionu , kde přibývá hrozeb pro demokracii a lidská práva , není špatný nápad svázat obchod a hospodářské politiky právě s těmito ohledy
Instead , it has been imposed upon him by a strange and extreme version of political horse - trading . Ta mu byla spíše vnucena v důsledku prapodivné a extrémní verze politických koňských handlů
It shouldn ’ t , and if anyone should know that , it is Calderón . Nemělo by však , a pokud to má být někomu jasné , pak je to právě Calderón
It is understandable that he wishes to distinguish himself from his predecessor , Vicente Fox , who was unable to get meaningful reforms through Congress . Lze pochopit , že se chce prezident odlišit od svého předchůdce Vicenteho Foxe , jemuž se nepodařilo prosadit v Kongresu smysluplné reformy
It is similarly important to understand the evolution of US legislation on immigration since the 1920 ’ s , and the shifts and hypocrisy involved in the application of those laws . Podobně důležité je pochopení vývoje americké legislativy týkající se přistěhovalectví od 20 . let minulého století a pochopení posunů a pokrytectví při uplatňování těchto zákonů
Instead , they began to settle in communities farther from the border , greatly increasing the stock of Mexicans in the US . Místo toho se Mexičané začali usazovat v komunitách nacházejících se dále od hranic , což značně zvýšilo jejich počet v USA
In 2008 , it is likely that Latinos will make up 9 % to 10 % of the electorate , the highest share ever . Je pravděpodobné , že v roce 2008 budou Hispánci představovat 9 až 10 % oprávněných voličů , což je nejvyšší podíl v historii
In contrast to that era , popular hostility is not really motivated by US actions in or toward Latin America ; but today ' s anti - Americanism still complicates life greatly for democratic leaders in the hemisphere , and for America itself . Na rozdíl od této éry není nevraživost obyvatelstva tentokrát motivována akcemi Spojených států v latinské Americe nebo vůči ní ; dnešní antiamerikanismus přesto značně komplikuje život demokratickým vůdcům na západní polokouli i Spojeným státům samotným
In countries where trade and investment is concentrated in ties with the US , this is a central issue in the bilateral relationship . V zemích , kde se obchod a investice koncentrují na svazky s USA , jde o ústřední otázku v jejich bilaterálním vztahu
In all these areas , a pro - active policy of American support is crucial . Ve všech těchto oblastech je proaktivní politika americké podpory klíčová
If the US , as its leaders clearly believe , will be threatened for years to come by terrorist groups , the latter will inevitably conclude , as millions have done before , that the easiest way into the US is through Latin America . Pokud budou USA v příštích letech ohrožovány teroristickými skupinami , jak se američtí představitelé očividně domnívají , pak teroristé stejně jako miliony lidí před nimi zákonitě dospějí k závěru , že nejsnazší přístup do USA vede přes latinskou Ameriku
In the month of May , before the summer ' s searing and deadly heat , local authorities estimated a daily average of 1,000 migrants attempting to cross . Místní úřady odhadovaly , že v měsíci květnu , než začala spalující a vražedná letní vedra , se na tomto místě pokusilo překročit hranici v průměru tisíc imigrantů denně
It is in America ' s interest that they do . Je i v americkém zájmu , aby to udělali
Inequality has increased , poverty has been reduced only slightly at best , employment remains stubbornly low , corruption , violence , crime , and political gridlock continue unabated , and foreign investment and free - trade agreements with the US have yet to deliver the goods . Zvětšila se nerovnost , chudoby přinejlepším jen mírně ubylo , zaměstnanost zůstává tvrdohlavě nízká , korupce , násilí , zločin a politická ztuhlost jsou nadále rozšířené a zahraniční investice a dohody o volném obchodu teprve musí splnit své sliby
In these circumstances , a strong ideological and policy reaction against the pro - market “ Washington Consensus , ” with its emphasis on liberalization , deregulation , and privatization , is anything but a surprise . Za těchto okolností ani zdaleka nepřekvapuje silná ideologická a politická reakce namířená proti protržnímu \„ Washingtonskému konsenzu “ s jeho důrazem na liberalizaci , deregulaci a privatizaci
Indeed , it is only on the margins where Latin America ’ s left is striving to differ – and partly succeeding . Latinskoamerická levice se skutečně snaží odlišovat se jen v okrajových záležitostech – a zčásti se jí to daří
In recent weeks , many observers of the Latin American military situation have detected what could be the beginning of a new arms race in the region . V posledních týdnech mnozí pozorovatelé latinskoamerických vojenských poměrů zaznamenali dění , jež by mohlo být začátkem nových závodů ve zbrojení v tomto regionu
In Venezuela , keeping his former comrades in arms happy is obviously a concern for Chávez . Pro Cháveze ve Venezuele je očividně důležité dělat radost svým spolubojovníkům
In Brazil , matters are somewhat different . V Brazílii je situace poněkud odlišná
Indeed , it could be the cornerstone of a new program for the next Secretary General of the Organization of American States , who is to be elected in the coming weeks . Vskutku , mohla by se stát úhelným kamenem nového programu příštího generálního tajemníka Organizace amerických států , který bude zvolen v nadcházejících týdnech
In a region with a strong indigenous past but a scattered and isolated present , Bolivia is , alongside Guatemala , perhaps the only country in Latin America where indigenous peoples make up a majority of the population . V regionu se silnou domorodou minulostí , ale roztroušenou a izolovanou přítomností je Bolívie spolu s Guatemalou zřejmě jedinou latinskoamerickou zemí , kde domorodé národy tvoří většinu obyvatelstva
Its topography and ethnic distribution are generating autonomist and even secessionist forces that threaten national unity in more menacing ways than anywhere else . Její topografie a etnické rozvrstvení dává vzniknout autonomistickým , a dokonce i odtrženeckým silám , které ohrožují národní jednotu hrozivěji než kdekoliv jinde
It is far too simple to generalize : institutions elsewhere are much stronger , poverty – and particularly extreme poverty – have been diminishing , and the battle over natural resources has been largely settled . Zevšeobecňovat je až příliš snadné : jinde jsou instituce mnohem silnější , chudoba – a zejména extrémní chudoba – se snižuje a bitva o přírodní zdroje již byla do značné míry urovnána
In fact , The UNDP / Latin America Democracy Report , published in 2004 , barely mentioned it . Zpráva o stavu demokracie v Latinské Americe zveřejněná v roce 2004 se o ní po pravdě řečeno sotva zmiňovala
Indeed , corruption scandals have been a fixture on the region ’ s landscape since time immemorial . Již od nepaměti tvoří korupční skandály nedílnou součást zdejší krajiny
It is also undeniable that the left , rarely having held power , has enjoyed fewer opportunities to lay its hands on national treasuries for one purpose or another . Stejně tak se nedá popřít , že levice , která byla u moci jen zřídkakdy , měla méně příležitostí domoci se za tím či oním účelem přístupu ke státní pokladně
It is always easier to be honest when in opposition , although it also has always been far more dangerous , sometimes fatally so , to be out of power or favor in Latin America . V opozici je vždy snazší zachovávat poctivost , přestože nebýt v Latinské Americe u moci nebo v přízni bylo vždy daleko nebezpečnější , leckdy i s fatálními důsledky
If Chile ’ s left seems to be somewhat impervious to the trend , this has much more to do with the country ’ s history and culture than with its socialist parties . A pokud se chilská levice jeví vůči tomuto trendu do jisté míry odolná , pak to souvisí mnohem více s dějinami a kulturou celé země než s jejími socialistickými stranami
It is one thing for corruption to thrive and graft to spread throughout government in the shadows of dictatorship and authoritarian rule . Jedna věc je , když korupce vzkvétá a úplatkářství prorůstá vládou působící ve stínu diktatury a autoritářského režimu
In such circumstances , Chávez can afford to be bold , despite his policies ’ failure to benefit his core constituency : the more than 50 % of Venezuelans who live in destitution and despair . Za takových okolností si Chávez může dovolit být smělý , přestože se mu nedaří prospět svou politikou jádru vlastních voličů : totiž více než padesáti procentům Venezuelanů , kteří žijí v nedostatku a zoufalství
It is , after all , their business who governs them , and how , as long as human rights are not systematically violated , democratic institutions are not indefinitely suspended , and standard norms of international conduct are respects . Koneckonců je jejich věcí , kdo jim vládne a jak , pokud přitom systematicky neporušuje lidská práva , trvale neochromuje činnost demokratických institucí a respektuje standardní normy mezinárodního chování
It could now be time for other Latin American nations and the international community to take such charges more seriously . Možná nastal čas , aby ostatní latinskoamerické země a mezinárodní společenství začaly brát podobné výpady vážněji
In Mar del Plata , Argentina , last month , he openly participated in a rally against the Free Trade Area of the Americas ( FTAA ) , in the company of , among others , Evo Morales , the coca - leaf growers ’ leader from Bolivia who might well become that country ’ s next president . Minulý měsíc se v argentinském Mar del Plata otevřeně zúčastnil demonstrace proti Celoamerické zóně volného obchodu ( FTAA ) ; společnost mu dělal mimo jiné Evo Morales , vůdce pěstitelů koky z Bolívie , který by se docela dobře mohl stát příštím prezidentem této země
If the perception of further US hostility toward Latin America persists , the tilt toward an irresponsible , demagogic left will harden . Pokud přetrvá pocit dalšího nepřátelství USA vůči Latinské Americe , příklon k nezodpovědné , demagogické levici posílí
Instead , the US should establish humane , secure , and legal mechanisms of temporary or permanent entry for people the American economy needs and wants , and it should work with , not against , governments in Latin America . Místo toho by USA měly zavést humánní , bezpečné a legální mechanismy přechodného či trvalého vstupu pro ty , jež americká ekonomika chce a potřebuje , a spolupracovat s vládami v Latinské Americe , nikoli se stavět proti nim
Immigration has always been an immensely complex and delicate issue inside the US , and now for Latin America as well . Přistěhovalectví bylo v USA vždy krajně složitou a choulostivou záležitostí a teď to platí i pro Latinskou Ameriku
It is opening again and should be taken advantage of before it is too late . Tato naděje přichází znovu a je třeba jí využít , než bude pozdě
In recent weeks , the hyper - nationalist Ollanta Humala , a clone of Venezuelan President Hugo Chávez , was defeated in Peru , the conservative Alvaro Uribe won a landslide victory in Colombia , with 62 % of the vote , and Andrés Manuel López Obrador has fallen behind in Mexico ’ s July 2 presidential election . V posledních týdnech byl v Peru poražen hypernacionalista Ollanta Humala , klon venezuelského prezidenta Huga Cháveze , v Kolumbii se 62 % hlasů drtivě zvítězil konzervativní Alvaro Uribe a v mexických prezidentských volbách , stanovených na 2 . července , zaostává Andrés Manuel López Obrador
In Mexico , López Obrador has both begun picking up in the polls in recent days , and showing his true colors , promising the stars and the moon to the Mexican electorate . V Mexiku López Obrador začal v posledních dnech získávat v předvolebních průzkumech a zároveň projevovat svou barvu , když mexickým voličům slibuje modré z nebe
In fact , the more important recent developments within the Latin American left may lie not so much in the horserace results of elections , but in the growing differences between modernists and revanchists , between national interests and ideology . Podstatnější dění uvnitř latinskoamerické levice ve skutečnosti zřejmě tolik netkví v dostihových výsledcích voleb , nýbrž v narůstajících odlišnostech mezi modernisty a revanšisty , mezi národními zájmy a ideologií
Indeed , domestic royalties on Bolivian gas production are being increased by more than 50 % , and the price charged to Bolivia ’ s foreign clients may well be doubled . Domácí poplatky za těžbu bolivijského plynu se zvyšují o více než 50 % a cena účtovaná zahraničním klientům Bolívie se dost dobře může zdvojnásobit
I ' m always supposed to have my cell phone on - - he likes to know where I am . \ Vždycky musím mít zapnutý mobil - aby věděl , kde jsem . \
In a sense , machismo has gone underground . Svým způsobem se machismus dostal do ilegality
In Mexico , women ' s time is not their own . Mexickým ženám například nepatří jejich volný čas
It never fails . Tohle nikdy nezklame
I encounter these questions everywhere : in Mexico City and the provinces ; on radio programs and university campuses ; among ordinary people , psychology students , and health professionals . S těmito otázkami se setkávám všude : v hlavním městě i na venkově , v rozhlasových programech i na akademické půdě , mezi obyčejnými lidmi , studenty psychologie i pracovníky ve zdravotnictví
In Mexico there is still the assumption that homosexuality is a disease , as well as a social problem to be eradicated . V Mexiku stále přežívá přesvědčení , že homosexualita je nemoc a sociální problém , který je třeba vymýtit
In this deeply held view , men and women are not only different , but opposite . Podle tohoto hluboce zažitého pohledu nejsou muži a ženy odlišní , ale opační
It ' s OK for a girl to be active and enjoy sports . \ Vůbec nevadí , když je holka aktivní a ráda sportuje . \
Indeed , events of the last couple of decades - the AIDS viruses transferring from monkeys to man , followed by their global spread , being just one example - should have convinced us that , where diseases are concerned , the unexpected will happen . Události několika posledních desetiletí - přenos virů AIDS z opice na člověka a jejich následné celosvětové rozšíření je jedním z mnoha příkladů - nás měly přesvědčit , že co se týče nemocí , dojde vždy k něčemu nečekanému
It is possible that the SARS coronavirus does not cause serious disease in its natural , wild animal hosts . Je možné , že coronavirus SARS nezpůsobuje u svých přirozených zvířecích hostitelů žádné závažné onemocnění
In other words , the SARS outbreak was not a novel event . Jinými slovy , nástup SARS nebyl žádnou novinkou
It was bad luck . Byla to smůla
It is a highly virulent influenza virus such as this that is devastating chickens in parts of Asia . Kuřata v některých částech Asie právě decimuje vysoce virulentní chřipkový virus tohoto druhu
Instead , Hong Kong mostly vanished from the world ' s news radar after 1997 . Místo toho se Hongkong po roce 1997 na světovém zpravodajském radaru většinou ztrácel
In one of the more desperate and egregious examples , Regina Ip , the Secretary for Security , attributed Hitler ' s rise to power to flaws in the workings of democracy . V jednom ze zoufalých a do nebe volajících případů Regina Ip , ministryně bezpečnosti , připsala Hitlerův nástup k moci kazům ve fungování demokracie
Ignoring public opinion concerning an issue as critical as the security laws will only alienate the middle class further and deepen a festering crisis of legitimacy . Přehlížení názoru veřejnosti v tak zásadní věci , jakou jsou bezpečnostní zákony , jen dále zesílí odpor střední třídy a prohloubí propukající krizi legitimity
In addition , although many government officials and Party members play important economic roles in China ' s dual - track economy , many others , including many connected with the Peoples ’ Liberation Army , are responsible only for political , military and other non - commercial activities . Navíc , ačkoli mnoho vládních úředníků a členů strany hraje důležitou ekonomickou roli v čínské duální ekonomice , mnoho dalších , včetně spousty spojené s Lidovou osvobozeneckou armádou , je zodpovědných pouze za politické , vojenské a další nekomerční aktivity
In this way , corruption serves the party ' s goal of maintaining cohesiveness and absolute power . Takto korupce slouží cílu strany : udržení jednoty a absolutní moci
Indeed , until recently , few corrupt officials were ever punished . Jistě , donedávna bylo potrestáno jen pramálo zkorumpovaných úředníků
It was at the 15 th Congress of the Chinese Communist Party , in September 1997 , that the central authorities recognized that the dual - track system , despite its effectiveness in the early stages of reform , was becoming an obstacle to development . Na 15 . sjezdu Čínské komunistické strany v září 1997 její hlavní představitelé přiznali , že duální ekonomický systém v zemi , přes svoji efektivnost v raných stádiích reformy , je pouze překážkou v dalším rozvoji
In seeking to model themselves on Singapore , however , China ’ s leaders risk losing a key lever in their machinery of control , for how long can they maintain power if they no longer “ have something ” Avšak ve snaze vyrovnat se Singapuru , ztrácejí představitelé Číny páku kontroly
In memory , then , the Twin Towers still stand tall , still cast a shadow into our lives . V naší vzpomínce se Dvojčata stále tyčí do výše , stále vrhají stín na naše životy
In many ways , this is the story of the 20 th century . V mnoha ohledech je to příběh dvacátého století
It has now become the central principle of our interaction with the world , and it will be for the foreseeable future . Toto poznání se stalo ústředním principem naší interakce se světem a zůstane jím i v nejbližší budoucnosti
In this , Americans are finding out that they now have more in common with many members of the international community than they had ever imagined possible . V tomto směru Američané poznávají , že teď mají mnohem více společného s ostatními příslušníky mezinárodního společenství , než si kdy představovali
In commemorating the passage of a year , we mark the passage from \ before \ to \ after . \ S prvním výročím této smutné události si budeme připomínat nejen první uplynulý rok , ale i přechod od éry \ předtím \ k éře \ potom \
It is an argument about the future . Je to argument ohledně budoucnosti
In writing to Merkel , he is addressing the leader of a country decimated by Nazi rule – millions dead , an entire society and economy reduced to rubble . Ve svém listu Merkelové se obrací na lídra země , již nacistická vláda zdecimovala – miliony mrtvých , celá společnost i ekonomika v troskách
In this context , to deny the Holocaust is to reject its modern association with evil , and implies that what happened during the Holocaust could be accommodated under a different moral order . Popírat holocaust v tomto kontextu znamená odmítat jeho moderní spojitost se zlem a naznačovat , že to , k čemu během holocaustu došlo , by mohlo za jiného mravního řádu vyhovět
It was the furthest extreme of a disaster that incorporated all these other events . Byla nejzazším extrémem katastrofy , která zahrnovala všechny tyto události
It does Ahmedinejad no good for Europe to maintain a sense of history that must put it at cross purposes with Iran . Pro Ahmadínedžáda není nijak výhodné , když si Evropa udržuje smysl pro historii , který jí dává úplně jiný úhel pohledu , než má Írán
It cannot explain why pain involves emotion and cognition . Nedokáže totiž vysvětlit , proč bolest zahrnuje i emoce a poznávání
In other words , pain may begin with a neural message of tissue injury or disease , but it is the end product of complex events within the brain . Jinými slovy , bolest možná začíná nervovým sdělením o poranění tkáně či chorobě , ale zároveň je výsledným produktem složitých dějů uvnitř mozku
Injury messages , it seems , travel to many brain structures , not just to sensation - generating areas . Zdá se , že informace o poranění putují do mnoha mozkových struktur , nikoliv pouze do oblastí generujících vjemy
Individual memory , beliefs , cultural background , and personal meaning all shape pain , so that an injury that is horrible to one person can be a minor discomfort to another . Individuální vzpomínky , víra , kulturní zázemí či osobní interpretace , to vše spoluvytváří bolest , takže poranění , které je pro jednoho člověka úděsné , může být pro jiného člověka pouze drobnou nepříjemností
In one 1998 column , he wrote about journalists jailed for operating independently and lamented an internal press \ totally devoid of meaning . \ V jednom komentáři z roku 1998 psal o novinářích vězněných za nezávislou činnost a naříkal si , že domácí tisk je ,, naprosto zbaven významu \
In another article , he wrote that no one could make him feel like a criminal : \ I am merely a man who writes ; one who writes in the country where I was born . \ V jiném článku napsal , že ho nikdo nemůže donutit , aby se cítil jako zločinec : ,, Jsem pouze člověk , který píše ; člověk , který píše v zemi , kde se narodil . \
In mid - September the pressure continued to build . V polovině září tlak i nadále narůstal
In 2000 , he wrote about a poetry contest in Cuba run by the dissident group Reflection . V roce 2000 psal o jedné soutěži v poezii , kterou pořádala disidentská skupina Reflexe
It was clear from the entries that Castro was failing to control his island ' s imagination . Z jednotlivých příspěvků bylo zřejmé , že se Castrovi nedaří ovládnout fantazii lidí na ostrově
Is rising from the land . \ úchvatný jas . \
I imagine that Rivero would want to end with a diary entry smuggled out by his fellow journalist and prison mate Manuel Vázquez Portal . Mám za to , že Rivero by si přál skončit zápisem v deníku , který propašoval ven jeho novinářský kolega a spoluvězeň Manuel Vázquez Portal
It seems repression does not work ; either that or I ' m very stubborn . \ Zdá se , že represe nefungují ; buďto nefungují , anebo jsem nesmírně tvrdohlavý . \
Ironic as it may sound , Jiang ' s announcement is not surprising . Jakkoli to může znít ironicky , Jiangovo oznámení není překvapivé
In the early years of Communist rule , a popular slogan was : \ Only the Chinese Communist Party can save China ; \ fifty years later , the slogan might be : \ Only Capitalism can save the Chinese Communist Party . \ V raných letech komunistické vlády byl populární slogan : \„ Pouze Komunistická strana Číny může Čínu zachránit ; “ o padesát let pozeději slogan může znít : \„ Pouze kapitalismus může zachránit Komunistickou stranu Číny . “
In contrast to Marxist notions that the Communist party should be the “ vanguard of the proletarian class , ” the CCP now intends to represent “ the developmental need of production , ” “ the forward direction of advanced culture , ” and “ the fundamental interests of the majority of the Chinese people . ” V protikladu k marxistickému pojetí komunistické strany jako \„ avantgardy proletářské třídy , “ je nyní KSČ odhodlána představit \„ rozvojovou potřebu produkce , “ \„ směr vpřed pro pokročilou kulturu , “ a \„ základní zájmy většiny čínského lidu . “
It called for beefing up Taiwan ' s defense in the face of mainland China ' s missile threats and for building a peaceful framework of relations across the strait that separates Taiwan from the mainland . To se zabývalo otázkou posílení tchajwanské obrany ve světle raketových hrozeb ze strany pevninské Číny a vybudování mírového rámce vztahů na obou stranách úžiny oddělující Tchaj - wan od kontinentu
Its victory has now made it a fixture on the political landscape . Její vítězství z ní dnes učinilo pevnou součást politické scény
Its calls for more reforms , its belief in Taiwan , and the urgency of its appeal to defend the island against undue influence from China have now captured the allegiance of a small majority of the population . Její volání po dalších reformách , její víra v Tchaj - wan i naléhavost jejích výzev k obraně ostrova před nepatřičným vlivem Číny si dnes získaly podporu těsné většiny obyvatel
In the future a compulsory recount will be held should the winning margin be less than 1 % . Do budoucna bude přepočítání hlasů povinné v případě , že rozdíl mezi vítězem a poraženým bude činit méně než 1 %
Instead of writing off Taiwan ' s democratic experiment as doomed to instability or worse , the disputed vote will help consolidate and invigorate our democratic order . Rozporuplné hlasování neodsoudí tchajwanský demokratický experiment k nestabilitě či k něčemu horšímu , ale naopak pomůže upevnit a posílit náš demokratický řád
It verges on slavery when children are locked up without proper lighting , food , and healthcare . Když jsou děti pod zámkem a bez vhodného osvětlení , jídla a zdravotní péče , hraničí to s otroctvím
Instead , most are grateful to be working at all . Naopak , většina je vděčná za to , že vůbec má práci
In Asia and the Pacific , children routinely work endless hours , sleep on factory floors and subsist on scanty rations . V Asii a v Tichomoří děti rutinně pracují dlouhé hodiny , spí na továrních podlahách a žijí ze skrovných potravinových přídělů
If they live that long . Tedy pokud se počátku dospívaní vůbec dožijí
In India safety conditions are so neglected in many factories that numerous children have died in electrical fires and chemical explosions . V Indii jsou bezpečnostní podmínky v mnoha továrnách často tak zanedbané , že bezpočet dětí zemřelo v důsledku chemických explozí a požárů způsobených elektrickým vedením
In fact , parents often appear to be the harshest taskmasters . Skutečnost je taková , že nejtvrdšími zadavateli pracovních úkolů jsou často rodiče
Indian fathers still sometimes repay debts by committing their children to bonded labor . Indičtí otcové stále ještě občas splácejí dluhy tím , že upisují své potomky do nevolnictví
In 1973 , an ILO convention called for a worldwide minimum working age of 15 . V roce 1973 úmluva MOP vyzvala k celosvětovému zavedení minimálního věku pracujících na 15 let
In ten years , only 27 of the ILO ' s 150 member nations ratified that convention . Během deseti let úmluvu ratifikovalo pouhých 27 ze 150 členských států MOP
In practically all impoverished societies , parents place wages above education . Prakticky ve všech chudých společnostech si rodiče cení výdělku nad vzdělání
India ' s Pseudo - Democracy Indická pseudodemokracie
Indeed , in the preface to a recent collection of his speeches , Vajpayee wondered whether democracy had truly taken root in India . V předmluvě ke své nedávné sbírce projevů si Vádžpéjí zároveň položil otázku , zda demokracie v Indii skutečně zapustila kořeny
Instead , India is saddled with highly volatile leader - based groups . Místo nich si zemi osedlaly značně nestálé skupiny vytvořené kolem svých vůdců
India ' s parliament is riddled with defections by MPs , who move freely from one party grouping to another . Indický parlament je zamořen zběhnutími poslanců , kteří se volně přesouvají mezi jednotlivými stranickými uskupeními
Instead , race and caste remain as potent as ever . Systém ras a kast zůstává stejně silný jako kdykoliv předtím
In adopting such a system , Indians would have nothing to lose but the corruption and chaos of today ' s discredited parliament . Přijetím takového systému by Indové neměli co ztratit - s výjimkou korupce a chaosu v dnešním zdiskreditovaném parlamentu
In India and Pakistan , Kashmir is the national question . V Indii i v Pákistánu je Kašmír ústřední celonárodní otázkou
Internationally , [ it ] has diminished the country ' s stature and left its reputation smeared . V mezinárodním ohledu snížilo význam země a pošpinilo její jméno
India needs to know if Musharraf is sincere . Indie potřebuje vědět , zda je Mušaraf upřímný
If so , the foundation for a real dialogue to defuse the struggle over Kashmir may be possible . Pokud ano , mohl by vzniknout základ skutečného dialogu o uklidnění boje o Kašmír
India ' s Revolutionary Restoration Revoluční návrat v Indii
Instead of bold pronouncements by the parties , there were quiet calculations about possible alliances because everyone was predicting a hung parliament . Namísto smělých prohlášení jednotlivých stran se prováděly tiché výpočty možných aliancí , poněvadž všichni předpokládali , že v parlamentu vznikne patová situace
Indeed , India ' s politics was turned upside down , with the Congress Party , seemingly lifeless and leaderless , suddenly rebounding to claim victory . Indická politika se skutečně vzhůru nohama obrátila a Indický národní kongres ( INC ) , zdánlivě bez života a bez silného vůdce , se náhle vzepjal k volebnímu vítězství
Indeed , it was BJP ' s relentless hype about its economic success , its Hindu chauvinism , and its anti - Sonia ' videshi ' ( foreign ) invective that ultimately pushed the other India , the old India of poverty , toward the underdog and long written off Congress Party . Nakonec to bylo neúnavné vychvalování hospodářských úspěchů , hinduistický šovinismus a \„ videši \ ( zahraniční ) invektivy proti Sonii ze strany BJP , co přiklonilo onu druhou Indii , totiž Indii chudoby , na stranu poraženeckého a dlouho odepisovaného Indického národního kongresu
Indian Muslims will never forget the Gujarat massacre of just a few years ago , where a BJP governor seemed to wink and connive in the slaughter of countless Muslims . Nesmírně početní indičtí muslimové nikdy nezapomenou na masakr v Gudžarátu před pouhými pár lety , kde guvernér z BJP evidentně přimhouřil oči a dopustil povraždění bezpočtu muslimů
Indeed , important lessons can be drawn from Asia ’ s economic crisis of 1997 - 98 for today ’ s political tumult . Pro dnešní politické problémy lze v asijské hospodářské krizi z let 1997 – 98 skutečně nalézt nemálo ponaučení
In comparison with Thailand , Indonesia had an adequate provision of prudential rules and regulations . Indonésie disponovala na rozdíl od Thajska dostatečně rozvážnými pravidly a předpisy
Incentives alone could not produce growth . Podněty samy o sobě nemohly vytvořit růst
In successful economies , people work hard , accumulate , and innovate even when their incentives are poor . V úspěšných ekonomikách lidé tvrdě pracují , hromadí bohatství a inovují , i když k tomu mají slabé podněty
In failed economies , people work little , save little , and stick with outmoded techniques even when incentives are good . V neúspěšných ekonomikách lidé pracují málo , málo spoří a lpějí na zastaralých metodách , přestože mají podněty dobré
In the textile industry in the early twentieth century , for example , output per worker hour of Polish workers in New England was four times greater than that of Polish workers using the same machines in Poland . V textilním průmyslu počátkem dvacátého století byla například produktivita práce polských zaměstnanců v Nové Anglii čtyřikrát vyšší než produktivita polských zaměstnanců pracujících na stejných strojích v Polsku
Indeed , France does actually better than most of its rich country rivals and , unlike Germany , the UK , or the US , has retained the same global market share in the industrial sector that it had in the early 1970 ' s . Francie si v tomto ohledu vede dokonce lépe než většina jejích rivalů z bohatých zemí a na rozdíl od Německa , Velké Británie či USA si Francie v průmyslovém sektoru zachovala stejný podíl na celosvětovém trhu , jaký měla počátkem sedmdesátých let
In short , Baverez ' s analysis points in the wrong direction . Baverezova analýza stručně řečeno ukazuje špatným směrem
Indeed , France must be the only country in which a Prime Minister , Lionel Jospin , feels obliged to apologize the day after for saying on TV that \ the state is not omnipotent . \ Je to rozhodně jediná země , jejíž premiér - Lionel Jospin - cítil povinnost omluvit se pouhý den poté , co v televizi prohlásil , že , , stát není všemocný \
In fact , despite the two nations ' seemingly radical differences , they share a similar habit of confusing poverty with something else . I přes zdánlivě zásadní rozdíly trpí oba státy podobným zlozvykem , totiž plést si chudobu s něčím jiným
In France , poverty is confused with religion ; in America , poverty is confused with race . Ve Francii je chudoba zaměňována s náboženstvím ; v Americe je zaměňována s rasou
In the US , because it is blacks who are perceived as making up most of the poor , there is less social intervention . Protože právě černoši jsou v USA vnímáni jako představitelé většinové části chudých , existují zde menší sociální intervence
Inexorably , racial prejudice creeps in . Ke slovu se neúprosně dostávají rasové předsudky
Insisting on the religious side of the ban radically changed the very meaning of the law . Lpění na náboženské stránce zákazu radikálně změnilo samotný smysl zákona
It improves human health , increases life expectancy , and lowers fertility rates . Zlepšuje lidské zdraví , prodlužuje průměrnou délku života a snižuje míru porodnosti
In 2000 , the global community pledged to achieve universal primary education ( UPE ) by 2015 . V roce 2000 se světové společenství zavázalo k zajištění všeobecného základního vzdělání ( UPE ) do roku 2015
If a gradual approach is taken between now and 2015 , the annual additional cost of extending secondary education to every child will likely be between $ 27 billion and $ 34 billion . Zaujmeme - li počínaje dneškem a konče rokem 2015 postupný přístup , pak se roční dodatečné náklady na zajištění středního vzdělání pro všechny děti budou pravděpodobně pohybovat někde mezi 27 a 34 miliardami dolarů
In some regions , cultural barriers inhibit schooling of girls and of linguistic , religious , and ethnic minorities . V některých oblastech brání kulturní bariéry školní docházce dívek a příslušníků jazykových , náboženských a etnických menšin
In fact , if , on the eve of the 2009 European Parliament elections , the new Reform Treaty enters into force , each member country will be forced to clarify and justify its position . Ostatně pokud v předvečer voleb do Evropského parlamentu , plánovaných na rok 2009 , vstoupí v platnost nová reformní smlouva , každá členská země bude nucena vyjasnit a zdůvodnit svůj postoj
In addition to the constructive role that Turkey could play , especially in the Middle East , its membership is vitally important in terms of energy . Vedle konstruktivní role , již Turecko může sehrát , zejména na Středním východě , je jeho členství životně důležité s ohledem na energie
In this climate , Dutch Prime Minister Peter Balkenende , still bogged down in his country ’ s “ no ” vote on the EU ’ s draft constitutional treaty in 2005 , has been seeking to win British , Czech , and Polish support for measures to make it possible to diminish the EU ’ s areas of responsibility . V tomto ovzduší se nizozemský předseda vlády Peter Balkenende , stále ještě uvězněný v odmítavém výsledku hlasování své země o návrhu ústavní smlouvy EU v roce 2005 , snaží zajistit si britskou , českou a polskou podporu pro opatření , která by umožňovala zmenšování oblastí zodpovědnosti EU
Indeed , he may not even object to ruining the EU ’ s entire legislative engine by granting national parliaments a veto . Ba možná by nic nenamítal ani proti zničení celého legislativního motoru EU tím , že by národním parlamentům dal právo veta
In spite of official declarations to the contrary , EU enlargement is not considered a real priority . Ačkoli vyšší místa tvrdí opak , další rozšiřování EU se dnes nepovažuje za skutečnou prioritu
In both cases the result could be a destabilizing anti - European backlash . V obou případech by pak výsledkem mohla být nebezpečná a destabilizující protievropská reakce
Instead , the EU ' s direct involvement in the Balkans should lead it to rethink its enlargement strategy . Místo toho by se Evropská unie v souvislosti se svou přímou účastí na Balkáně měla zamyslet nad vlastní strategií rozšiřování
It should embark now on a policy of an accelerated political and security integration of the countries of Central Europe without slowing down their economic integration . Již teď by měla zahájit politiku urychlené politické a bezpečnostní integrace zemí střední Evropy , aniž by přitom docházelo ke zpomalování jejich ekonomické integrace
It would also send a positive European signal for the post - war reconstruction in the Balkans . Takový krok by také ostatně znamenal pozitivní signál pro poválečnou obnovu na Balkáně
It is more difficult because public opinion in core countries of the Union , especially Germany and France , and in leading applicant countries , such as Poland and the Czech Republic , is increasingly sceptical about the process . Složitější proto , že veřejné mínění v zemích , které tvoří jádro Evropské unie , především v Německu a Francii , a v předních kandidátských zemích , jako je Česká republika nebo Polsko , na proces rozšiřování pohlíží s neustále se zvyšující dávkou skepse
Ironically , the fear of ‘ instability ’ to Germany ’ s east - which nourished German support for EU enlargement - has been reduced by Poland , the Czech Republic and Hungary joining NATO . Obava z nestability na východ od Německa – jež dříve živila německou podporu rozšíření EU – byla ironicky utišena v okamžiku , kdy Polsko , Česko a Maďarsko vstoupily do NATO
If not a referendum , then what is to be done ? Pakliže ne referendum , co je tedy třeba ?
It concentrated minds like nothing else . Zavazující plán dokázal soustředit myšlení a jednání lidí jako nic jiného
Inspired by the recollection of EMU ’ s two target dates , we suggest that EU leaders should say : ‘ The first round of enlargement will happen , if all the conditions can be met in time , on 1 January 2003 . Inspirováni vzpomínkou na dvě cílová data EMU navrhujeme , aby vedoucí představitelé EU jasně řekli : \„ Pokud budou splněny všechny podmínky , k prvnímu kolu rozšiřování dojde 1 . ledna 2003
It is one of the ironies of the last decade that at the end of it west European troops and civil servants are actually more present in Bosnia and Kosovo than they are in Bohemia or Silesia . Je jednou z ironií posledního desetiletí , že na jeho konci jsou západoevropské jednotky a státní úředníci ve skutečnosti více přítomní v Bosně a Kosovu než v Čechách nebo Slezsku
Is Japanese Militarism Back ? Vrací se japonský militarismus ?
Indeed , the dispatch of Japanese peacekeepers under UN command to Cambodia in 1992 ( the first time the 240 ,000 - strong SDF had ventured on a mission abroad ) was bitterly contested . Vyslání japonských mírových sil pod velením OSN do Kambodže v roce 1992 ( což bylo poprvé , kdy se SDF o síle 240000 mužů zúčastnila zahraniční mise ) se setkalo s hořkými protesty
If evidence emerges that Korea has the means to deliver nuclear weapons , then it seems probable that Japan will follow suit and develop its own nuclear capacity , riling South Korea and China . Pokud se objeví důkazy , že KLDR má prostředky umožňující vývoj jaderných zbraní , pak se zdá pravděpodobné , že ji Japonsko bude následovat a vyvine vlastní jaderné kapacity , čímž ovsem rozlítí Jižní Koreu a Čínu
Indeed , next year is the centenary of the Russo - Japanese War . Přístí rok uplyne sto let od rusko - japonské války
Indeed , from this point began the fatal rivalry between Japan and the US that culminated in Pearl Harbor . Od tohoto okamžiku začalo osudné soupeření mezi Japonskem a USA , které vyvrcholilo útokem na Pearl Harbor
In healthy ecosystems , when prey numbers decline , predators become malnourished , and their numbers decline , too , giving their prey a chance to recover . Když ve zdravých ekosystémech klesne počet organismů , jež slouží jako kořist , dravci nemají dostatek potravy a jejich počet se také sníží
If temperatures soon return to normal , the partnership can be restored . Pokud se teploty brzy vrátí k normálu , soužití se může obnovit
Interpreted in light of even the most optimistic global warming scenarios , this is disturbing news . Nahlížíme - li na tuto skutečnost ve světle i těch nejoptimističtějsích scénářů globálního oteplování , jde o znepokojující zprávu
If coral bleaching thresholds remain steady , local summer temperatures will exceed those thresholds regularly within a few decades . Jsou - li prahy vybělení korálů neměnné , budou je lokální letní teploty za několik desítek let pravidelně překračovat
If wars are fought on moral or religious grounds , no basis for restraint exists . Válčí - li se na morální či náboženské půdě , neexistují pro takovou válku žádná omezení
In the last hundred years , contests of nationalism ( with God on both sides ) nearly annihilated Europe , and the Cold War could have done so . Různé nacionalistické zápasy ( s bohem na obou stranách ) za posledních sto let Evropu téměř sprovodily ze světa , což bylo i v moci studené války
Its pantheon includes such passionless executors of raison d ' état as Metternich , Talleyrand , Richelieu , Bismarck , and Kissinger - - people who make alliances with morally repugnant partners and then sometimes reverse them at the drop of a hat . V jeho panteonu nalezneme takové nemilosrdné vykonavatele raison d ' état jako Metternicha , Talleyranda , Richeileua , Bismarcka nebo Kissingera - lidi , kteří se spolčují s morálně odpudivými partnery , jež pak mnohdy šmahem zavrhnou
In such a world , interests must come first , because we cannot negotiate about values . V takovém světě musí být zájmy na prvním místě , poněvadž o hodnotách nelze jednat
In countries where order may break down at any moment , it may not be better - - as it is in stable , well ordered countries - - to let ten guilty men go free rather than punish one innocent man wrongly . V zemích , kde se řád může kdykoli zhroutit , asi není lepší - na rozdíl od stabilních zemí , kde panuje řád - propustit deset viníků než potrestat jednoho nevinného člověka
In practice , order must be established before it can be limited by the rule of law and international human rights norms . V praxi to znamená , že pořádek musí být zjednán předtím , než může být omezen právním řádem a mezinárodními lidskoprávními normami
It may be more important instead to look at the language in which we discuss terrorist incidents . Někdy je možná dialog s teroristy nutný
Indeed , up to the outbreak of this war , joining NATO was not only official Romanian policy , but enjoyed massive public and media support . Do vypuknutí války byl skutečně vstup Rumunska do NATO nejen oficiální rumunskou politikou , ale těšil se také široké podpoře veřejnosti a médií
It is not only that , today , many Romanian journalists and columnists agitate against NATO or have taken the Serbian side . Není to pouze proto , že mnoho rumunských novinářů a komentátorů agituje proti Alianci nebo se staví na srbskou stranu
Indeed , the weakest explanations for why nations hate or love each other are to be found in \ history \ or \ civilization \ : both are easily twisted by cynics and opportunists in order to meet the \ national interest \ of the moment . Opravdu – nejchabější vysvětlení , proč se národy milují nebo nenávidí , lze nalézt v \„ historii “ nebo \„ reáliích “ : cynikové a oportunisté je mohou snadno zmanipulovat , aby vyhověli momentálnímu \„ národnímu zájmu “
It will come about because the Serbian government , by its cruelty and intolerance , destroyed any hope of a peaceful coexistence between Kosovar Albanians and Serbs . Stalo by se tak proto , že by srbská vláda díky své krutosti a netoleranci zahlušila poslední naději na mírové soužití mezi kosovskými Albánci a Srby
In the wake of the Stanculescu conviction , the Interior Minister reiterated his proposal for a general amnesty for all soldiers involved in the violence of 1989 . Ve světle procesu se Stanculescem ministr vnitra zopakoval svůj návrh na všeobecnou amnestii pro vojáky , kteří se v roce 1989 účastnili násilí proti obyvatelstvu
In Romania , however , there was nothing “ velvet ” about communism ' s end . Jinak tomu ale bylo v Rumunsku , kde na konci komunismu nebylo \„ sametového “ zhola nic
It never really declared communism over , merely that the Ceausescu dictatorship was finished . Nikdy taky skutečně neprohlásila , že komunismus je pryč , jen vyhlásila konec Ceauseskovy diktatury
Indeed , the only thing that I know for certain about those days is a strange curiosity : that Ceausescu endured his kangaroo court trial and execution with far more dignity than I would ever have imagined . A tak platí , že jedinou věcí , kterou jsem si ohledně těch dnů naprosto jist , je podivný a kuriózní fakt , že Ceausescu snášel soudní frašku , ve které byl souzen a odsouzen , až do trpké popravy s mnohem větší důstojností , než bych si byl býval pomyslel
In November , several unions organized rallies where demonstrators cursed the ruling centre - right government and invoked the Ceausescu era as one relatively good and secure . V listopadu zorganizovalo několik odborových svazů demonstrace , na kterých demonstranti zcela zatratili vládnoucí středo - pravou vládu a vzývali Ceauseskovy časy , kdy se měli relativně dobře a cítili se celkem bezpečně
In Romania , the gap between what people say and what people do remains a chasm . V Rumunsku proto rozdíl mezi tím , co lidé říkají a tím , co dělají , stále dosahuje propastných rozměrů
Is EU membership worth the life of Romania ’ s democratic parties , perhaps its infant democracy ? Stojí členství v Evropské unii za život rumunských demokratických stran , či dokonce za celou rodící se rumunskou demokracii ?
Iliescu ’ s first term were years that the locusts ate : reform lagged behind most Central European countries , corruption flourished , rabid nationalists barked , the government called in loyalist thugs from the mines to beat up people who protested . Ilieskovo první prezidentské období můžeme nazvat léty nájezdů žravých kobylek : reformy pokulhávaly za většinou států střední Evropy , korupce vzkvétala , nacionalisté štěkali jako diví psi a vláda na ty , co protestovali , povolávala své loajální rváče z šachet
It promised to clean up corruption and our banks . Slíbila , že zbaví zemi korupce a že pročistí naše banky
It promised that , by 2000 , people would be better off . Zavázala se , že v roce 2000 se lidé budou mít lépe
Instead of blaming Iliescu for the shambles in which he left the country , coalition members blamed each other . Místo aby vinili Ilieska za to , že je země v troskách , vinili koaliční partneři jeden druhého
Indeed , Romania ’ s reformers confronted conditions that the Polish , Hungarian , and Russian reform governments had faced when communism first collapsed . Rumunští reformátoři stáli tváří v tvář stejným podmínkám , jímž čelili první polské , maďarské i ruské reformní vlády po pádu komunismu
If the PDSR turns backward , the malady of our democratic reformers may prove to be fatal , both for Romania ’ s economy and for our hopes of ever joining Europe . Obrátí - li se PDSR zpět , mohlo by se ukázat , že choroba našich demokratických reformátorů byla smrtelná – jak pro rumunskou ekonomiku , tak pro naše naděje na připojení se k Evropě
Italy ' s presidency of the European Union bears an enormous responsibility , namely reinvigorating enlargement as the key aspect of the new EU . Italské předsednictví Evropské unii s sebou nese obrovskou zodpovědnost , totiž znovuoživit rozšíření jako klíčový aspekt nové EU
Indeed , EU institutions ' current paternalistic stance towards the accession countries threatens to create a two - tier Europe that will complicate the task of integration . Při současném paternalistickém přístupu institucí EU ke kandidátským zemím totiž hrozí vytvoření dvourychlostní Evropy , která zkomplikuje proces integrace
Initially , even currency boards were considered unacceptable , although , as is often the case in Europe , exceptions were made : countries with currency boards could keep them after entry into the EU . Původně byly za nepřijatelné pokládány dokonce i měnové výbory , přestože - jak tomu v Evropě často bývá - existovaly výjimky : země , které již měnové výbory měly , si je mohly ponechat i po vstupu do EU
Indeed , the combined size of the candidate countries ' economies is so small - - around 6 % of the enlarged EU ' s GDP - - that they cannot possibly exert any significant effect on the Euro . Každopádně již sama velikost ekonomik všech kandidátských zemí dohromady je tak zanedbatelná - činí přibližně 6 % HDP rozšířené EU - , že nemůže mít na euro žádný podstatný vliv
Indeed , the accession countries that have not implemented a currency board have seen their budget deficits surge - - exceeding 9 % of GDP in Hungary in 2002 and more than 5 % in Poland , the Czech Republic , and Slovakia - - while large capital inflows have kept their currencies under strong pressure to appreciate . V kandidátských zemích , které nezavedly měnový výbor , došlo k nárůstu rozpočtových deficitů - ten v Maďarsku v roce 2002 přesáhl 9 % HDP , zatímco v Polsku , České republice a na Slovensku převyšoval 5 % HDP - , přičemž velký příliv kapitálu udržuje jejich měny pod silným tlakem na zhodnocení
It is ironic that the candidate countries are being lectured to by officials at the ECB and the European Commission on the trade - off between nominal and real convergence . Je paradoxní , když kandidátským zemím dělají přednášky o kompromisu mezi nominální a skutečnou konvergencí představitelé ECB a Evropské komise
If this line of thought sounds familiar , perhaps it is because it ( more or less ) recapitulates the foundations of the unsustainable planning system with which the accession countries broke at the beginning of the 1990 ' s . Pokud někomu připadá tento způsob uvažování povědomý , pak je to možná tím , že ( víceméně ) rekapituluje základy neudržitelného plánovacího systému , který kandidátské země na počátku devadesátých let opustily
It was , of course , the embrace of rational , market - driven economic policies by the former communist nations that has brought them to the brink of EU membership . Bylo to přece přijetí racionální a tržně orientované hospodářské politiky , co někdejší komunistické země přivedlo na práh členství v EU
It is high time that EU institutions address more seriously the challenges and opportunities posed by enlargement . Je nejvyšší čas , aby instituce EU začaly brát problémy a příležitosti spojené s rozšířením vážněji
In the 15 th century its owner was Vlad the Impaler , better known as Dracula . V 15 . století jej vlastnil hrabě Vlad , zvaný Nabodávač , na celém světě známý jako hrabě Drákula
In most postcommunist countries , restitution for or the return of properties nationalized by the Communists was settled in the early years of democratic rule . Ve většině postkomunistických zemí byla restituce majetku znárodněného komunisty řešena hned v prvních letech vlády demokracie
Ironically , the law that incited these claims was passed by the Social Democratic Party ( SDP ) , which opposed any restitution when it ruled Romania from 1989 to 1996 . Zákon , který lavinu nároků nastartoval , schválila paradoxně právě Sociálnědemokratická strana ( SDP ) , která během své vlády v letech 1989 – 1996 byla tvrdě proti jakýmkoli restitucím
It seems to hope that conflicting claims for the same property will tie up restitution questions in court for years . Jako by doufala , že sporné majetkové nároky zahltí soudy na celá léta
In this , the old “ class struggle ” seems alive and well . V tomto směru se starému \„ třídnímu boji “ daří v Rumunsku tuze dobře
In 1998 , Radu Vasile , then Romania ' s Prime Minister , visited Israel . V roce 1998 navštívil tehdejší rumunský premiér Radu Vasile Izrael
Israel ' s President Ezer Weizmann , a former pilot , responded : \ You must have serious enemies if you need these helicopters . Prezident Izraele Ezer Weizmann , bývalý pilot , mu na to řekl : \ To musíte mít ale obrovského nepřítele , když potřebujete tyhle vrtulníky
Instead , it is now a military - political alliance that sets democratic standards for new members and aspirants . Je to vojenskopolitická aliance , která v nových členských i kandidátských zemích stanovuje demokratické normy
In the past , those dreams brought only underdevelopment , dictatorship , nationalism and untold amounts of suffering . V minulosti takové sny přinesly vždy jen zaostalost , diktaturu , nacionalismus a nevýslovné utrpení
It is an almost pagan sacrifice : in the farm ' s backyard the animal is held down by a pair of strong men , the pig squealing as much as it can . Jedná se o jakousi téměř pohanskou oběť : na dvoře statku drží dvojice silných mužů čuníka , který ostošest kvičí
In fact , EU regulations demand that pigs be raised and killed as humanely as possible , in order to make them suffer as little as possible . Pravidla EU vyžadují , aby byla prasata chována a zabíjena co nejhumánnějším způsobem , a trpěla tak co možná nejméně
Indeed , most people cannot afford proper medication , and hospitals suffer from gross under - funding . Většina občanů si například nemůže dovolit potřebné léky a nemocnice trpí značným podfinancováním
If Romania ' s peasants come to believe that the EU insists that they hug their pigs , not butcher them with knives , their fidelity towards the social democrats will wither . Uvěří - li rumunští rolníci , že EU trvá na tom , aby svá prasata laskali a nezabíjeli je noži , jejich věrnost k sociálním demokratům ochabne
If Tudor were a mere political clown , the question of whether or not he still hates Jews would not matter . Kdyby byl Tudor pouhým politickým klaunem , pak by otázka , zda ještě stále nenávidí Židy , neměla žádnou důležitost
Indeed , he developed a cult for Marshall Ion Antonescu , Romania ' s dictator between 1940 - 1944 and Hitler ' s ally , who was responsible of ordering the massacre of about 200,000 Jews . Dokonce rozvinul kult maršála Iona Antonescua , rumunského diktátora z let 1940 - 1944 a Hitlerova spojence , který nařídil masakr asi dvou set tisíc Židů
In 1990 , Tudor set up a weekly magazine through which he incited vicious and reactionary campaigns . V roce 1990 založil Tudor týdeník , jehož prostřednictvím vedl zlovolné a reakcionářské kampaně
In the 2000 general election , as the ruling center - right coalition imploded , the PRM received about 20 % of the popular vote , becoming the second - largest party in parliament . Ve všeobecných volbách v roce 2000 , kdy se vládnoucí středopravá koalice zhroutila , získala PRM přibližně 20 % hlasů a stala se druhou největší stranou v parlamentu
Indeed , he began apologizing for his earlier anti - Semitic hate speech . Načež se skutečně začal omlouvat za své předchozí nenávistné antisemitské řeči
In fact , Tudor ' s strategy may work , because the ex - communist PDSR , led by President Ion Iliescu and Prime Minister Adrian Nastase , will probably not oppose such an alliance if it is necessary to give them a majority after November ' s general election . Tudorova strategie opravdu může fungovat , protože postkomunistická PDSR vedená prezidentem Ionem Iliescuem a premiérem Adrianem Nastasem se pravděpodobně nebude proti takové alianci stavět , nebude - li mít jinou možnost , jak po listopadových všeobecných volbách získat většinu
If Paris was worth a mass to the French kings of old , Bucharest is worth a yarmulke to Tudor . Pokud Paříž stála středověkým francouzským králům za mši , pak Bukurešť stojí Tudorovi za jarmulku
Ionesco ’ s genius was to portray a world in which the absurd is triumphant . Jeho génius uměl znamenitě vylíčit svět , kde vítězí absurdno
Imagine the scene : Bucharest , le petit Paris , a city of three million people with wide boulevards and grand bourgeois villas , stands now a city half in ruins . Představte si scénu : Bukurešť , le petit Paris , město se třemi miliony obyvatel , širokými bulváry a honosnými městskými vilami , nyní z poloviny v troskách
In the 1970 s and 1980 s , however , most of these homes were forcefully demolished by Ceausescu . V sedmdesátých a osmdesátých letech dal Ceaušescu většinu těchto domků zbourat
Ionesco was no moralist , but even he would not deny one moral to be drawn from this story : when societies avoid taking necessary measures , things only get worse . Ionesco sice nebyl moralista , ale ani on by si neodpustil vyvodit z tohoto příběhu morální ponaučení : když se společnost vyhýbá nezbytným krokům , její stav se může jen zhoršovat
I doubt , however , that celebrities like Miss Bardot will ever recognize the absurdity of their misplaced priorities – to come to a country where millions live in despair and dire conditions , and show concern for only the wild dogs . Avšak pochybuji , že celebrity jako Brigitte Bardotová vůbec kdy pochopí absurdnost svých pomýlených priorit – přijet do země , kde miliony lidí žijí v beznaději a strašlivých podmínkách , a zajímat se jen a pouze o divoké psy
Indeed , NATO ’ s top general , James Jones , has called drugs the “ Achilles heel ” of Afghanistan . Vysoce postavený generál NATO James Jones označil drogy za \„ Achillovu patu “ Afghánistánu
Intravenous drug use is spreading HIV / AIDS in Iran , Central Asia , and the former Soviet Union . Nitrožilní aplikace drog v Íránu , Střední Asii a bývalém Sovětském svazu rozšiřuje HIV / AIDS
In traditional Western European markets , health officials should brace for a rise in the number of deaths from drug overdoses , as this year ’ s bumper opium crop will lead to higher - purity doses of heroin . Na tradičních západoevropských trzích by se zdravotníci měli připravit na vzestup počtu úmrtí na předávkování drogami , poněvadž letošní skvělá sklizeň opia povede k čistějším dávkám heroinu
It is time for the Afghan government to name , shame , and sack corrupt officials , arrest major drug traffickers and opium landlords , and seize their assets . Nadešel čas , kdy by afghánská vláda měla označit , zostudit a propustit zkorumpované úředníky , zatknout hlavní drogové překupníky a opiové magnáty a zabavit jejich majetky
It will be difficult , but not impossible , to re - establish confidence in the central government . Bude těžké , ale ne nemožné , obnovit důvěru v ústřední vládu
It is a bitter irony that the countries whose soldiers ’ lives are on the line in Afghanistan are also the biggest markets for Afghan heroin . Je trpkou ironií , že země , jejichž vojáci v Afghánistánu nasazují život , jsou zároveň největšími trhy pro afghánský heroin
Improving security and the rule of law must include destroying the opium trade . Zvýšení bezpečí a posílení právního řádu musí zahrnovat zničení obchodu s opiem
Indeed , as we have seen in some Andean countries , it can be counter - productive . Vskutku , jak jsme viděli v některých andských zemích , může být kontraproduktivní
International support so far has been generous , but it is still well below per capita equivalents for other post - conflict situations – and the need is much greater . Mezinárodní podpora byla dosud štědrá , ale stále je výrazně pod úrovní srovnatelných příspěvků na hlavu v jiných postkonfliktních situacích – a potřeba je mnohem větší
is seducing a steadily growing number of Europeans , and remaining in a state of denial will only worsen the consequences . \„ Bílá dáma “ svádí stále rostoucí počet Evropanů , a bude - li se Evropa dál tvářit , že problém neexistuje , jeho důsledky se tím jen zhorší
In 2005 , 2.4 % of the UK population used cocaine at least once , up sharply from 0 .6 % a decade earlier . V roce 2005 okusilo kokain alespoň jednou 2,4 % obyvatel Velké Británie , což je oproti předchozímu desetiletí strmý nárůst o 0,6 %
In Spain , the proportion has soared to 42 % in 2002 , from just 7 % in 1995 – and it has no doubt risen again since then . Dnes je to 40 % . Ve Španělsku se tento podíl vyšplhal v roce 2002 na 42 % z pouhých 7 % v roce 1995 – a bezpochyby se od té doby opět zvýšil
It is seen as a drug for winners , not losers . Je pokládán za drogu vítězů , nikoliv břídilů
It seems many Europeans need to be reminded that cocaine is highly addictive and harmful . Jak se zdá , mnoha Evropanům je třeba připomenout , že kokain je vysoce návykový a škodlivý
If all of Colombia ’ s farmers stopped growing coca tomorrow , unrestrained demand by the world ’ s 13 million cocaine users would quickly generate as much cultivation somewhere else . I kdyby všichni kolumbijští farmáři přestali zítra pěstovat koku , nezmenšená poptávka ze strany 13 milionů uživatelů kokainu ve světě by rychle stimulovala stejný objem pěstitelské produkce jinde
In addition to bringing global warming under control by reducing greenhouse gas emissions , we must build a much larger and more sophisticated global conservation reserve system that encompasses the most wildlife - rich land and marine areas . Kromě toho , že přivedeme globální oteplování pod kontrolu snížením emisí skleníkových plynů , musíme vybudovat mnohem rozsáhlejší a důmyslnější systém globálního vymezování ochranných pásem , který bude zahrnovat většinu suchozemských i mořských oblastí bohatých na flóru a faunu
It just costs more than we have been willing to spend . Pouze to stojí víc , než jsme byli až dosud ochotni vynaložit
It is time we recognized that , and demanded that our leaders work to create a sustainable future for ourselves and a legacy that our children will admire . Je načase si to uvědomit a žádat , aby naši vedoucí představitelé pracovali na vytvoření udržitelné budoucnosti pro nás a na odkazu , který budou naše děti obdivovat
Indeed , while Japan ' s domestic economy stagnated , these firms continued to play an influential role in the world economy . Zatímco domácí ekonomika Japonska stagnovala , hrály tyto společnosti vesměs nezanedbatelnou roli na poli světové ekonomiky
In the global economy , Japan ' s large transnationals use their offshore affiliates as a direct substitute for production and also , increasingly , for research and development . V globální ekonomice začaly velké japonské nadnárodní společnosti využívat své zahraniční přidružené firmy jako přímou náhradu produkce a stále častěji také výzkumu a vývoje
If Japan is to recover and return to long - term growth , it will have to address the structural issues created by globalization . Má - li se Japonsko zotavit a navrátit se ke svému dlouhodobému růstu , bude muset začít řešit strukturální otázky , jež s sebou přinesla globalizace
It should favour industrial policies to strengthen Japan ' s small firm base , with a specific focus upon nurturing networks of interdependent small firm entities rather than subsidising a small firm base subservient to the interests of the large - scale transnationals . Měla by dát zelenou průmyslové politice , která se zaměří na posílení základny drobných firem a především pak na podporu sítí nezávislých drobných producentů , kteří nebudou závislí a podřízení zájmům velkých nadnárodních obrů
I discovered that before Sigmund Freud founded psychoanalysis , he was deeply interested in neurology . Zjistil jsem , že než Sigmund Freud založil psychoanalýzu , zajímal se hluboce o neurologii
In a paper entitled \ Project for a Scientific Psychology , \ he proposed to examine the neural structures underlying human experience . V přednášce nazvané , , Plán vědecké psychologie \ navrhoval zkoumat nervové struktury , jež jsou základem lidské zkušenosti
If the goal of therapy is to alter thoughts , behaviors , and feelings , then psychotherapists are attempting to change the physical architecture of the brains of their clients . Je - li cílem terapie pozměnit myšlenky , chování a cítění , pak se psychoterapeuti pokoušejí měnit fyzickou stavbu mozků svých klientů
If all of this is true , psychotherapy succeeds to the extent that it activates and enhances the lifelong processes of neural plasticity . Pokud je tohle všechno pravda , dokáže psychoterapie aktivovat a podpořit celoživotní proces plasticity neuronů
Interpersonal neurobiology , a new field combining developmental psychology , evolutionary biology , and genetics , seeks to understand how relationships throughout life are translated into the structure and function of the nervous system . Interpersonální neurobiologie , nový obor slučující vývojovou psychologii , evoluční biologii a genetiku , se snaží porozumět , jak se různé vztahy během života promítají do struktury a funkce nervové soustavy
Iraq ’ s Jobs - for - Peace Mirage Pracovní místa mír do Iráku nepřinesou
Iraq ’ s state - owned enterprises were the cornerstone of Saddam Hussein ’ s economic policy . Irácké státní podniky byly úhelným kamenem hospodářské politiky Saddáma Husajna
Indeed , many employees of state - owned enterprises show little interest in returning to work . Ba mnozí zaměstnanci státních podniků prokazují málo zájmu o návrat do práce
If the US wants to increase jobs , it should intensify efforts to work with these private Iraqi companies to bid on contracts . Chtějí - li USA zvýšit počet pracovních příležitostí , měly by zintenzívnit spolupráci s těmito soukromými iráckými firmami , aby se ucházely o kontrakty
In contrast to the Mexican , Chinese , or Russian revolutions , economic disenfranchisement is not driving the current conflict . Na rozdíl od mexické , čínské či ruské revoluce není hnací silou současného konfliktu ekonomická nerovnoprávnost
Instead of focusing on a large jobs program , the US could do more to bring peace to Iraq by reducing the money from Iraqi government coffers and smuggling activities that funds the payrolls of the insurgents and militias . Místo zaměřování se na velké programy tvorby pracovních příležitostí by USA mohly pro zajištění míru v Iráku udělat víc , kdyby snížily objem peněz z irácké státní kasy a z pašeráctví , jež financují výplaty povstalců a milic
Iraq is already one of the largest recipients of US assistance ever . Irák je už teď jedním z největších příjemců americké pomoci v dějinách
Instead , it should ponder if its policies actually make Europe hospitable for innovating enterprises . Místo toho by se měla zamyslet nad otázkou , zda její politika skutečně činí Evropu pohostinnou pro novátorské podniky
Italy ’ s Minister for Trade and Europe , Emma Bonino , commenting upon the Microsoft ruling , observed that the very name Microsoft evokes “ what the US is capable of doing . ” Italská ministryně pro obchod a Evropu Emma Boninová komentovala rozhodnutí o Microsoftu poznámkou , že již samotný název Microsoft evokuje , \„ co USA dokážou “
Indeed , high - tech companies like Microsoft and Intel are particularly unsuitable targets for antitrust policing , because regulators cannot possibly move at the speed of ‘ Internet time . ’ Technologicky vyspělé společnosti jako Microsoft a Intel jsou totiž pro antimonopolní policii mimořádně nepohodlným cílem , poněvadž regulátoři se nemohou dost dobře pohybovat rychlostí \„ internetového času “
Industries and firms , like people , have their own life cycles , and the pace of change in high - tech industries is unprecedented . Odvětví a firmy mají stejně jako lidé vlastní životní cyklus a tempo změn v high - tech odvětvích je bezpříkladné
Intel is subject to parallel threats from a myriad of chip and hardware makers . Intel je vystaven paralelním hrozbám ze strany přehršle výrobců čipů a hardwaru
Indeed , empirical research has shown that , throughout history , as far back as the Standard Oil case in the early 20 th century , most instances of alleged “ predatory pricing ” have in fact been cases of superior efficiency . Empirický výzkum dokonce ukázal , že v historii sahající až k případu firmy Standard Oil počátkem 20 . století byla většina případů údajných \„ predátorských cen “ ve skutečnosti případem vyšší efektivity dotyčné firmy
In the last couple of decades , US courts have made proving price predation next to impossible . Pro americké soudy je v posledních několika desetiletích prakticky nemožné dokázat firmě predátorskou cenovou politiku
It is the less efficient competitors , and not consumers , that are the most likely to benefit from punishing Intel for lowering its prices . Z potrestání Intelu za snížení cen nebudou s největší pravděpodobností těžit spotřebitelé , nýbrž méně efektivní konkurenti
Imposing billions of dollars of fines on the most conspicuous wealth creators is not the way to go . Uvalování pokut ve výši miliard dolarů na nejvýznačnější tvůrce bohatství není správná cesta
It was , \ in reality , \ a pretext to return to see X , and thereby to reward my secret affection . Byla to \ ve skutečnosti \ záminka , abych se k X mohl vrátit a svou tajnou náklonnost uspokojit
In that case , my slip was a desire for self - punishment . V takovém případě je toto nedopatření výrazem mé touhy po potrestání sebe sama
I atone for experiencing this antipathy , or for wishing Y ' s disappearance . Odčiňuji , že jsem vůči Y pocítil antipatii nebo že jsem si přál , aby Y zmizel
I only think that I am indifferent ; \ in reality \ I either love or hate , and with uncommon vehemence to boot . Já se totiž jen domnívám , že jsem k Z lhostejný : \ ve skutečnosti \ buď miluji nebo nenávidím , a to ještě s nevídanou silou
In this system , nothing escapes definitive interpretation . Před definitivní interpretací není v tomto řádu věcí kam uniknout
In the above example , absent - mindedness is first a symptom of a subconscious feeling . Ve výše uvedeném příkladu má být roztržitost nejprve symptomem podvědomých pocitů
In Soviet Russia , Marxism - Leninism incurred comparable excess . V sovětském Rusku dospěl marxismus - leninismus k podobným excesům
In the West , Charles Darwin ' s theories suffered no less egregious distortions at the hands of supposed Darwinian acolytes . Za Západě trpěly teorie Charlese Darwina pod neméně nechvalným překrucováním v rukou údajných Darwinových následovníků
It is now a commonplace that evolutionary theory was used to justify capitalist injustice . Dnes každý ví , že v dřívějších dobách byla evoluční teorie využívána k ospravedlňování křivd kapitalismu
Illegality and wrongdoing were artfully cloaked as an incontrovertible , science - tested natural law , \ the survival of the fittest . \ Protiprávnost a zločin dostaly rafinovaný pláštík nezpochybnitelného , vědecky podloženého , , práva silnějšího \
In other words , a man or a woman is more than his or her psyche ; more than his or her biochemistry ; and more than his or her social identity . Muž a žena jsou jinak řečeno mnohem víc než jejich rozum , mnohem víc než jejich biochemie a mnohem víc než jejich sociální identita
Indeed , Man is more than himself , because the specifically human qualities can only be fully deployed in society . Člověk je víc než on sám , protože ryze lidské vlastnosti lze plně rozvinout jen ve společnosti
In the measure that scientists , absorbed in their research and fascinated by technology , forget this profound teaching of the humanities , they will continue to fall prey to Bias , their implacable nemesis . Dokud budou vědci - v pasti vlastních výzkumů a v okouzlení technologiemi - zapomínat na hluboké učení společenských věd , budou se stávat obětí Předsudku , jejich nesmiřitelné Nemesis
In the postwar history of European integration , dynamic solidarity was strong in the first period - that of the European Coal and Steel Community - both in its economic development strategy ( reconstruction ) and in the Treaties , particularly the Treaty of Rome . V poválečných dějinách evropské integrace byla dynamická solidarita silná v prvním období - v éře Evropského společenství uhlí a oceli - , a to jak ve strategii hospodářského rozvoje ( obnovy ) , tak i ve smlouvách , zejména ve smlouvě Římské
In the European Treaties , we find a clear expression of vertical subsidiarity . V evropských smlouvách nalezneme jasné vyjádření vertikální subsidiarity
It encompasses the relations between state , society , and market . Zahrnuje vztahy mezi státem , společností a trhem
It also means that support must be given by a \ superior power \ whenever individual freedom and responsibility do not suffice to achieve the ends necessary for human dignity . Rovněž to znamená , že všude tam , kde svoboda a zodpovědnost jednotlivce nepostačují k dosažení cílů nezbytných pro lidskou důstojnost , musí podporu poskytnout nějaká \„ nadřazená moc \
In short , solidarity has come to mean redistribution rather than growth ( which is how today ' s generation expresses solidarity with respect to future generations ) , while subsidiarity has come to mean the distribution of political power , rather than a careful delineation of the boundaries between the state , civil society , and the market . Stručně řečeno začala solidarita znamenat spíše přerozdělování než růst ( což je způsob , jímž dnešní generace vyjadřuje solidaritu s generacemi příštími ) , zatímco subsidiarita začala znamenat spíše přerozdělování politické moci než opatrné vytyčování hranic mezi státem , občanskou společností a trhem
Indeed , focusing on market - based growth has often been identified with the semi - alien values of America . Koncentrace na tržně orientovaný růst je často spojována s napůl cizorodými hodnotami Ameriky
In the 21 st century , Europe must reconsider the value of both principles - solidarity and subsidiarity - if it is to attain integration ' s historic goal : the freedom and well being needed to overcome the differences and political divisions that incited tragedy in the 20 th century . Ve 21 . století musí Evropa znovu zvážit hodnotu obou těchto principů - solidarity i subsidiarity - , má - li dosáhnout historického cíle integrace : svobody a blahobytu potřebných k překonání rozdílů a politických rozkolů , které ve 20 . století vyvolaly tragédii
In 2010 , life expectancy in Botswana is expected to drop to about 30 years if the AIDS epidemic remains unchecked . V případě , že se epidemii AIDS nic nepostaví do cesty , přiblíží se do roku 2010 průměrná délka života v Botswaně k pouhým 30 rokům
In Canada , life expectancy is over 80 years and rising . Průměrná délka života v Kanadě je přitom více než 80 let a dále se zvysuje
In many developing countries , genetic disorders are among the top public health priorities . V mnoha rozvojových zemích patří genetické poruchy k prioritám veřejného zdravotnictví
Income from Cuba ' s biotechnology exports is sufficient to sustain Cuba ' s biotech research and development expenditure . Příjmy z vývozu biotechnologických produktů přitom stačí pokrýt vsechny výdaje výzkumu a vývoje kubánského biotechnologického průmyslu
India , Brazil , China and several other developing countries also have serious research and development efforts in biotechnology . Biotechnologický výzkum a vývoj probíhá i v dalsích rozvojových zemích , mimo jiné v Indii , Brazílii a v Číně
It recently became clear that one key to success is to forge mutually beneficial collaborations with well established and successful institutions wherever they may be , not just between neighboring countries . Před nedávnem vysvitlo , že jedním z klíčů k úspěchu je navazovat vzájemně prospěsnou spolupráci se zavedenými a úspěsnými institucemi kdekoli na světě , ne jen mezi sousedními zeměmi
India successfully drew from this resourceful pool in the ` ` diaspora ' ' to become one of the world ' s leading exporters of software . Indie se takto stala jedním z předních vývozců softwaru , neboť se naučila efektivně využívat své odborníky žijící v ,, diaspoře ` `
In the long run this may translate into a reduction in the avoidable burden of disease and better health indicators . Dlouhodobě by to pak mohlo vyústit ve snížení zamezitelného břemene nemocnosti a ve zlepsení zdravotních ukazatelů
If we act , Botswana ' s life expectancy may one day be closer to 80 than to 30 after all . Budeme - li jednat , může se průměrná délka života v Botswaně jednou přiblížit osmdesátce
Invasions of Liberty ? Invaze svobody ?
Indeed , if they are not resolved among those who cherish liberty , the price will be high . Pokud se na nich nedohodnou ti , kteří v srdci chovají svobodu , bude cena jejich nevyřešení vysoká
If a gap opens up between these countries insofar as the interpretation of Western values is concerned , this is bad news . Pokud se mezi těmito zeměmi otevře v chápání západních hodnot propast , bude to špatná zpráva
In that sense , Europe has but modest capabilities . V tomto smyslu má Evropa jen skromné schopnosti
In this area , more than in most , wishful thinking is a deadly mistake . V této oblasti jsou zbožná přání smrtelnou chybou
Iraq is a rogue state that has proved to be a threat to its own people and to its neighbors . Irák je nevyzpytatelný stát , který opakovaně předvedl , že je hrozbou pro jeho obyvatele i sousedy
In one sense it has been answered : the United Nations is and will continue to be involved , and the United States has and will continue to play the leading role . Jistým způsobem již byla zodpovězena : Organizace spojených národů tuto otázku řeší a bude řešit a Spojené státy americké sehrávají a budou dále hrát vedoucí úlohu
In the process of reaching this decision , however , several long simmering issues have come to the fore . Během cesty , jež vede k tomuto rozhodnutí , se však do popředí dostalo několik dlouhodobě doutnajících problémů
In the 1950 s , the answer was simple : Europeans should never go to war against each other again . Skrz to všechno se neustále vtírá otázka : proč to všechno děláme ?
Internationally , Europe likes multilateral arrangements , whereas America prefers to go it alone . Z mezinárodního pohledu pak Evropa dává přednost vícestranným dohodám , zatímco Amerika jde radši na vlastní pěst
It is easy to see how the belief in such differences affects the Iraq debate . Je snadné sledovat , jak víra v tyto rozdíly ovlivňuje probíhající diskusi o Iráku
It may be that these shared values make it more difficult to find the much - desired European identity . Je možné , že tyto společné hodnoty jsou příčinou toho , proč je tak těžké nalézt tolik kýženou evropskou identitu
In most countries , this is clearly very different from what elections looked like twenty , let alone fifty , years ago . V mnoha zemích se tato situace podstatně liší od toho , jak volby vypadaly před dvaceti , natož padesáti lety
It is more important to belong than to have a certain set of beliefs . Je důležitější být členem než mít určité krédo
If the cost is borne by the taxpayer , it is resented . Pokud náklady nese daňový plátce , jsou zdrojem zloby
It must bide its time . Musí dočkat svého času
It was no accident that the books were then translated into almost every language of Eastern and Southeastern Europe . Nebylo náhodou , že se pak obě knihy dočkaly překladů do téměř všech jazyků východní a jihovýchodní Evropy
I never believed that the \ Third Way \ politics that held such sway in recent years had quite the same significance or intellectual pedigree . Nikdy jsem nevěřil , že by politika ,, třetí cesty \ , která natolik opanovala poslední roky , měla také takový význam či intelektuální rodokmen
It is a state for a Hobbesian world in which security is the highest value . Jedná se o stát vytvořený pro hobbesovský svět , v němž je nejvyšší hodnotou bezpečnost
In the 20 th century , some trace them to the German American émigré Leo Strauss , even to Carl Schmitt , Hitler ' s Jurist . V rámci 20 . století vidí někteří jejich původ u Leo Strausse , Němce uprchlého do Ameriky , a dokonce u Hitlerova právníka Carla Schmitta
Indeed , proving that a politician is a liar is just about the only way to get rid of him or her quickly and terminally , which is why the attempt is so attractive to political opponents . Usvědčení politika ze lži je v podstatě jediným způsobem , jak se ho rychle a navždy zbavit , a tak není divu , že je snaha prokázat nějakému politickému vůdci lež tak oblíbenou zbraní politických pletichařů
In fact , the charges of lying concern only Blair , for Bush has ( so far ) been absolved of all possible sins in view of the apparent success of the Iraq campaign . Po pravdě řečeno je ve hře pouze osud britského premiéra , poněvadž americkému prezidentovi byly ve světle zjevného úspěchu vojenské kampaně v Iráku ( zatím ) prominuty vsechny případné hříchy
Intelligence dossiers ( it is claimed ) were ` ` sexed up ' ' by Blair ' s underlings . Blairovi podřízení ( údajně ) ,, přikráslovali ` ` zpravodajské informace
In the end , is this really a question of lying ? A jedná se vposledku vůbec o otázku lhaní ?
In the British case , the answer is not so simple . V případě Británie není odpověď jednoduchá
In the middle of his second term , Tony Blair is going through a bad patch . Uprostřed svého druhého funkčního období prochází Tony Blair nelehkými časy
Indeed , he has gone on the counter - attack , notably against the BBC , which had not exactly supported the war with enthusiasm . Dokonce se pustil do protiútoku , jmenovitě vůči stanici BBC , o níž se nedá říci , že by nadseně podporovala válku
In any case , one does not have to be found out as a liar to lose such trust . Člověk nemusí být usvědčen ze lži , aby o takto získanou důvěru přisel
It is sufficient that clouds of doubt develop . Stačí zasít semínko pochybnosti
In Germany , many controversial political issues are taken to the Constitutional Court by minorities defeated in parliament . V Německu často mensina , která utrpí porážku v parlamentu , předkládá Ústavnímu soudu ožehavé politické problémy
In Italy and also in Spain , judges ( in both cases , investigating judges ) seem to influence political debate more than the interplay of government and opposition . V Itálii a ve Spanělsku se zdá , že soudci ( v obou případech vysetřující soudci ) ovlivňují politickou diskusi víc než interakce mezi vládou a opozicí
Is this right ? A je to dobře ?
In technical terms , one reason for the change is probably the complexity of overregulated modern societies . Řečeno odborně , jedním z důvodů této změny je zřejmě komplikovanost přeregulovaných moderních společností
In democracies , courts are heard , and obeyed , even if their judgements affect the original parliamentary power of the purse , as in recent German cases concerning the pension entitlements of particular groups . V demokraciích soudy vyslysíme a uposlechneme , i když jejich rozsudek postihuje původní moc parlamentu nad ,, měscem ` ` , jak tomu bylo v nedávných německých případech týkajících se penzijních nároků určitých skupin
If they are personally affected , like Italian Prime Minister Silvio Berlusconi , they do not actually attack the power of the judiciary , but question judges ' independence . Pokud se jich osobně dotýká , jako italského premiéra Silvia Berlusconiho , neútočí přímo na moc soudnictví , ale zpochybňují nezávislost soudců
In modern societies , influences on apparently independent people are numerous and hard to control . V moderních společnostech ovlivňuje zdánlivě nezávislé lidi množství tlaků , které je těžké mít pod kontrolou
Is there a case for a pendulum swing back to the more political powers , notably the legislature ? Mělo by se kyvadlo vychýlit zpět k političtějsím držitelům moci , zejména k zákonodárnému sboru ?
I believe that such a swing is necessary . Já jsem přesvědčen , že takový pohyb je potřebný
It could even be argued that the ` ` juridification ' ' of the political process itself has gone too far . Dalo by se dokonce říct , že přílis daleko zaslo už ,, zprávničtění ` ` samotného politického procesu
It could be argued that the greater the power of the judiciary is in a country , the slower the pace of reform becomes . Bylo by možné doložit , že čím je v zemi silnějsí moc soudnictví , tím pomalejsím se stává tempo reforem
It may even serve to strengthen trust in the true independence of judges , who are badly needed as an instance of last resort , when the rights of individuals is at risk - - and hence the very rule of law itself . Změna by dokonce mohla napomoci posílit důvěru ve skutečnou nezávislost soudců , jichž je naléhavě potřeba coby instance pro krajní situace , kdy jsou ohrožena práva jedinců - a tedy vlastně samotný právní řád
Its last big project was the single market as conceived by Jacques Delors , the European Commission ' s then - President . Jejím posledním velkým projektem byl jednotný trh , jak jej naplánoval tehdejší předseda Evropské komise Jacques Delors
Indeed , none of it has an advocate of the stature of Delors . Žádná ze snah totiž neměla obhájce Delorsovy velikosti
It set up a Convention , which produced a draft treaty , and soon an Intergovernmental Conference will try to take the project to a conclusion . Zřídila Konvent , jenž vytvořil návrh úmluvy , a zanedlouho se bude Mezivládní konference snažit dovést projekt k cíli
In fact , Blair is reportedly not very interested in these changes , but it is they - not some beacon of British prosperity and social justice - that are his lasting legacy . Podle zpravodajů Blair o tyto změny nejeví velký zájem , přesto právě ony - a nikoli jakési světlo ve tmě pro britskou prosperitu a sociální spravedlnost - jsou jeho trvalým odkazem
In all these cases , the cynic would be half - right . Ve všech těchto případech by cynik měl zčásti pravdu
In a globalized world environment , the question of who is responsible for what has become as opaque - if not unanswerable - as it is urgent . Míra mlhavosti - ne - li přímo nezodpověditelnosti - otázky , kdo je za co zodpovědný , se v prostředí globalizovaného světa vyrovnala stupni její naléhavosti
In Germany the issue is the distribution of tax revenue . V Německu se záležitost týká rozdělování příjmu z daní
It must never be a substitute for the absence of other ideas . Nikdy se nesmí stát náhražkou chybějící inspirace
In that sense , Conventions such as the one led by former French President Valery Giscard d ' Estaing for Europe are a good idea . V tomto smyslu jsou dobrou myšlenkou konventy , jako byl evropský Konvent vedený bývalým francouzským prezidentem Valérym Giscardem d ' Estaing
Indeed , in the twelve months following the unconditional surrender of Hitler ' s Nazi regime in May 1945 , I lived under serial Russian , American , and British occupation . Během dvanácti měsíců po bezpodmínečné kapitulaci Hitlerova nacistického režimu v květnu 1945 jsem zažil střídavě ruskou , americkou a britskou okupaci
It soon became clear that they were in fact creating another dictatorship in place of the one they had removed . Brzy začalo být jasné , že tam , kde odstranili starou diktaturu , ve skutečnosti vytvářejí diktaturu novou
In July , when Americans replaced the Soviets in our Berlin district , this changed . To se změnilo v červenci , když v naší berlínské čtvrti vystřídali Sověty Američané
In those months , the seeds of my conversion to all things British were planted , which flowered decades later in my becoming a British citizen . Tato doba vytvořila živnou půdu pro můj obrat ke všemu britskému , jejímž plodem bylo to , že jsem se desítky let poté stal britským občanem
I can still feel , with shame , the sense of being not only unwanted but of being an illegitimate invader in a proud country . Stále si se studem vybavuji pocit toho , kdo je nejen nežádoucí osobou , ale nelegitimním vetřelcem v hrdé zemi
It could be argued that the Iraq war was too short , certainly too short for Iraqis to feel , as we Germans did , that the occupation was inevitable and bound to last for a long time . Mohli bychom prohlásit , že irácká válka byla příliš krátká , tedy rozhodně příliš krátká na to , aby Iráčané , jako kdysi Němci , cítili , že okupace je nezbytná a její dlouhé trvání nevyhnutelné
In Germany , we thought for a while that the occupation would last forever , and that we perhaps deserved no better . V Německu jsme si na okamžik mysleli , že okupace bude trvat navždy a že si zřejmě nic lepšího nezasloužíme
I doubt whether many Iraqis share that feeling . Pochybuji , že by tento pocit sdílelo mnoho Iráčanů
In the old Soviet zone , it soon became clear that it would lead to a totalitarian satellite regime . V sovětské zóně se záhy začalo ozřejmovat , že povede k totalitnímu satelitnímu režimu
In the Western zones , a different set of expectations soon prevailed . V západních zónách se brzy prosadila jiná očekávání
In the French zone ( so I learned later ) , the signs were less hopeful . Ve francouzské zóně ( jak jsem se dozvěděl později ) , byly signály méně nadějné
In the American zone the process was slower and controls were stricter than in the British zone , where local politicians were soon entrusted with power . V americké zóně byl proces pomalejší a kontroly přísnější než v zóně britské , kde byla moc brzy svěřena místním politikům
In retrospect , that turned out to be a blessing for Germany . Z dnešního pohledu to nakonec bylo pro Německo požehnáním
In principle , this can be accomplished elsewhere . Toho lze teoreticky dosáhnout kdekoli
In practice however , one cannot help wondering whether the German experience resulted from a unique set of circumstances , or at any rate one not easily reproduced under the vastly different conditions of today ' s Iraq . V praxi ovšem nelze nepřemítat , zda německá zkušenost nevyplynula z ojedinělé souhry okolností nebo přinejmenším z takových okolností , jež nebude snadné v zásadně odlišných podmínkách dnešního Iráku napodobit
It is , no doubt , the ultimate dream of a fully developed citizenship that a common floor of rights - - including a guaranteed economic status - will enable different people to live together in harmony . Nejvyšším cílem plně rozvinutého občanského života je bezpochyby to , aby soubor společných práv - včetně ekonomické jistoty - dovolil lidem žít spolu v souladu
It may merely appear to become real where people of different social classes live together , but this is so because the lines of class themselves have become blurred . Reálné obrysy může tento sen dostat jen tam , kde spolu budou žít lidé různých společenských tříd , a to proto , že se setřou samotné hranice mezi třídami
It does not make a lot of difference whether my neighbour makes , sells , repairs or uses computers . Příliš na tom nesejde , jestli můj soused vyrábí , prodává , opravuje nebo používá výpočetní techniku
In fact wherever different groups have had to share a space , they have either fought each other or drawn a line to stay separate . Všude tam , kde musely rozdílné skupiny sdílet společný prostor , buď proti sobě bojovaly , anebo kolem sebe narýsovaly dělicí čáry
In fact , sometimes the second generation cultivates its difference from the mainstream culture more aggressively than the original immigrants . A druhá generace si navíc často pěstuje svou odlišnost od převládající kultury s mnohem větší razancí a agresivitou než původní přistěhovalci
In many cases , people may not have tried hard enough . Mnohdy by se lidé možná měli více snažit
It should , however , be allowed , while at the same time common spaces should be both available and safe for all . Možnost rozděleného soužití by ale existovat měla , ovšem spolu s ní také bezpečné společné prostory
In this great metropolis , many people live among mostly their own but share the pleasures as well as the miseries of public spaces . V této obrovském metropoli žijí lidé většinou mezi svými , ale zároveň sdílejí radosti i strasti veřejných míst
Indeed , they need a chance to make mistakes and to learn and recover from their errors , as long as their decisions do not affect the foundations of the democratic order itself . Potřebují mít příležitost dopustit se chyb a pak se z nich poučit a odčinit je - za předpokladu , že jejich rozhodnutí nepostihují samotné základy demokratického uspořádání
Indeed , democracy nowadays has embraced a pop culture of rapidly passing fads ; today ' s hysteria - generating pop group is forgotten tomorrow , and there are always more waiting in the wings . Demokracie si dnes skutečně nezadá s popkulturou plnou rychle pomíjejících vrtochů ; dnešní popová skupina vyvolávající hysterii je zítra zapomenuta a v zákulisí neustále čekají další
In politics this can be dangerous , because it encourages basing decisions , no matter how weighty , on whatever popular opinion momentarily prevails . V politice může být tento jev nebezpečný , poněvadž rozhodovací proces je pak bez ohledu na závažnost ovlivňován tím , jaký veřejný názor momentálně převládá
If and when Britain votes on joining the Euro , the result will most likely tell us all sorts of things about Tony Blair and about the European Union , but little about the merits of the common currency . Pokud a až bude Velká Británie hlasovat o zavedení eura , výsledek nám s největší pravděpodobností vypoví celou řadu věcí o Tonym Blairovi a Evropské unii , ale jen málo o podstatě fungování společné měny
In some cases the answer seems simple enough : whether trains run on time . V některých případech to vypadá , že odpověď je nasnadě : jde o to , zda vlaky jezdí na čas
In keeping with the spirit of the times , governments introduce business criteria for measuring the efficiency - - and the \ success , \ more generally - - of public services . V souladu s duchem doby vlády zavádějí do praxe obchodní kritéria měření efektivity - a obecněji ,, úspěšnosti \ - veřejných služeb
In real life , however , performance targets also have curious side effects . Výkonnostní cíle mají ve skutečném životě ovšem i prapodivné vedlejší účinky
In short , because the availability of government support depends on achieving seemingly precise targets , the incentive to aim for apparent rather than real success becomes an almost overwhelming temptation . Krátce , vzhledem k tomu , že dostupnost vládní podpory závisí na dosažení domněle přesných cílů , motivace rezignovat na skutečný úspěch a usilovat o úspěch zdánlivý se stává téměř neodolatelným pokušením
It is in the nature of such research that it proceeds by trial and error . Jeho podstata je taková , že postupuje prostřednictvím pokusů a omylů
If only highly targeted research with guaranteed success is funded , the probability must be high that innovative researchers emigrate to countries or institutions that have a more generous and appropriate approach to the relationship between funding and success . Je - li financován pouze přesně cílený výzkum se zaručenými výsledky , je přirozeně velmi pravděpodobné , že novátorští výzkumníci odejdou do zemí či institucí , jejichž přístup ke vztahu mezi financováním a úspěchem je velkorysejší a případnější
In fact , however , they provide an invaluable check on sloppy and inefficient providers of public services . Ve skutečnosti ovšem představují neocenitelnou kontrolu lajdáckých a neefektivních poskytovatelů veřejných služeb
It also spares us the attempt to stick all kinds of possibly desirable objectives into the definition , like equality in social as well as technical terms , a general theory of the actual process of \ democratisation , \ or even a set of civic virtues of participation . Kromě toho jsme v tomto případě ušetřeni pokusů vtěsnat do definice všechny možné druhy žádoucích cílů , jako jsou rovnost v sociálním i technickém slova smyslu , obecná teorie skutečného procesu ,, demokratizace \ , či dokonce řada občanských ctností spojených s procesem participace
In Europe , parties of dubious democratic pedigree have done well in recent years : Jörg Haider in Austria , Christoph Blocher in Switzerland , Umberto Bossi in Italy , Jean - Marie LePen in France - the list is long . V Evropě si v posledních letech vedou dobře strany s pochybným demokratickým rodokmenem : Jörg Haider v Rakousku , Christoph Blocher ve Švýcarsku , Umberto Bossi v Itálii , Jean - Marie LePen ve Francii - seznam je dlouhý
In fact , of course , the early advocates of democracy had all kinds of things in mind . Je samozřejmé , že raní stoupenci demokracie měli pod tímto pojmem na mysli celou řadu věcí
In a sense it might be better to let such movements have a go at government and hope that they will fail - as have most of the current European groups of an antidemocratic ilk . V jistém smyslu by možná bylo lepší umožnit podobným hnutím , aby si to ve vládě ,, zkusila \ , a doufat , že selžou - tak jako selhala většina současných evropských uskupení s protidemokratickými postoji
It has rightly been the prime objective of the High Representative for Bosnia , Paddy Ashdown . Zcela právem byla také hlavním cílem vysokého představitele OSN v Bosně Paddyho Ashdowna
It is something that must be defended ; so - called \ enabling laws \ that suspend the rule of law are the first weapon of dictators . Je to něco , co je potřeba hájit ; takzvané ,, zmocňovací zákony \ , které vládu zákona přerušují , jsou totiž první zbraní diktátorů
Incorrupt independent judges are even more influential than politicians elected with massive majorities . Neúplatní a nezávislí soudci mají ještě větší vliv než politici zvolení drtivou většinou hlasů
In Britain , children in private schools must now fear to be at a disadvantage because of the pressure on universities to admit more students from state schools . V Brità ¡ nii se ž áci soukromà ½ ch Å ¡ kol musà ­ obà ¡ vat toho , Å ¾ e budou znevý hodněni kvůli tlaku na univerzity , aby přijà ­ maly và ­ ce studentů ze stà ¡tní ch Å ¡ kol
Indeed , in some countries , democracy fails to deliver imaginative and effective governance because the main objective seems to be to have all major groups on board . V některý ch zemà ­ ch demokracie skutečně nedokà ¡Å¾ e zajistit nà ¡ paditou a účinnou sprà ¡ vu věcà ­ veřejný ch , protoÅ ¾ e se předpoklà ¡dà ¡ , Å ¾ e hlavnà ­ m cà ­ lem je dostat na palubu vÅ ¡ echny hlavnà ­ skupiny
Its core was the belief that the state could provide both stable economic growth and social welfare to cushion the negative side effects of free markets . V jejím jádru stálo přesvědčení , že stát dokáže zajistit jak stabilní hospodářský růst , tak i sociální péči , která ztlumí negativní vedlejší příznaky svobodných trhů
It had simply been too successful to remain a force for change . Byla zkrátka příliš úspěšná , než aby zůstala silou změny
Indeed , it was no more than an episode . Pochopitelně to byla pouhá epizoda
If Schroeder gave way to the Christian Democrats , indeed even if President Bush lost to his Democrat challenger , this would not imply the dawn of a new age . Ani kdyby Schröder ustoupil křesťanským demokratům , dokonce ani kdyby americký prezident Bush prohrál se svým demokratickým vyzývatelem , neznamenalo by to úsvit nového věku
In Europe and the West , there is the string of terrorist acts - from those on the US in 2001 to the pre - election bombings in Madrid - to think about . V Evropě a na Západě vůbec je třeba vzít v úvahu sérii teroristických činů - od zločinů proti USA z roku 2001 až po předvolební pumové atentáty v Madridu
In many cases this requires drastic measures , particularly insofar as our physical security is concerned . To v mnoha případech vyžaduje drastická opatření , zejména co se týče naší fyzické bezpečnosti
It is not necessary for us to wait for great catastrophes to occur if we can see them coming . Nemusíme čekat , až k nezměrným katastrofám dojde , jestliže vidíme , že se blíží
It is debatable whether governments should ever frighten their citizens by painting the horror scenario of \ inevitable \ attack . Je sporné , zda vlády mají své občany děsit vykreslováním hororových scénářů \„ nevyhnutelného \ útoku
It is global , technologically sophisticated , but , above all , it is not about an achievable political objective . Je globální , technologicky vyspělý , ale především nesleduje žádný dosažitelný politický cíl
It is not aimed at creating a united ( Catholic ) Ireland , an independent Basque country , or even a Palestinian state , but at a particular worldview and those who represent it . Nesměřuje k vytvoření sjednoceného ( katolického ) Irska , nezávislého baskického státu , ba ani státu palestinského , ale je namířen proti určitému světonázoru a těm , kdo jej reprezentují
It is aimed at what used to be called the West , that is , a liberal order of things , a free world . Je namířen proti tomu , čemu se kdysi říkalo Západ , to jest proti liberálnímu uspořádání věcí a svobodnému světu
It does not offer an alternative view of the modern world other than the implicit claim that modernity is neither necessary nor desirable . Nenabízí alternativní pohled na moderní svět , nýbrž jen implicitní tezi , že modernost není nutná ani žádoucí
In this they are not entirely dissimilar from the totalitarian leaders of fascist movements , who likewise built on popular frustration to pursue an essentially destructive purpose in the name of anti - modern beliefs and promises . V tomto ohledu nejsou tito náboženští vůdci nepodobni totalitním vůdcům fašistických hnutí , kteří rovněž stavěli na frustraci občanů , aby ve jménu antimoderního přesvědčení a slibů sledovali bytostně destruktivní cíl
It requires measures that do not come easily to citizens , groups , and authorities steeped in a tradition of liberalism and tolerance . Vyžaduje to zavést opatření , která občané , skupiny a organizace uvyklé na tradici liberalismu a tolerance nepřijímají snadno
Indefinite detention without trial is as unacceptable as defining people as \ illegal combatants , \ to whom no rules of any kind apply . Zadržování osob na neomezeně dlouhou dobu bez procesu je stejně nepřijatelné jako označování lidí za \„ nezákonné bojovníky \ , na něž se nevztahují žádná pravidla
It requires a sense of social responsibility that accompanies and cushions the painful process of modernization . Vyžaduje to smysl pro společenskou zodpovědnost , který bude doprovázet a změkčovat bolestný proces modernizace
It is partly self - defense , partly an assertion of the rule of law in difficult circumstances , and partly a constructive effort to redress the causes of frustration . Je to částečně sebeobrana , částečně prosazování vlády zákona za obtížných okolností a částečně konstruktivní úsilí o odstranění příčin frustrace
In a sense , this is hardly surprising . V jistém smyslu to vůbec není překvapující
In the absence of empirical research , generalizations must be guesswork . Chybí - li empirické výzkumy , obecné závěry musí vznikat odhadem
In Italy , one encounters several ghosts of such past misdeeds . V Itálii se setkáváme s několika stíny takových prohřešků minulosti
In their case , it was a serious policy disagreement - over the Iraq war - that made them go , and Mr . Blair také přišel o ministra zahraničních věcí a ministryni pro rozvojovou pomoc , Robina Cooka a Clare Shortovou
If something unacceptable happens without a minister ' s direct involvement , he or she can get away with it , or so it seems , by pointing a finger at the bureaucrats or contractors who are responsible for implementing an approved policy . Stane - li se něco nepřijatelného bez přímé účasti ministra , zdá se , že se může z potíží vyvléknout , když ukáže prstem na úředníky nebo dodavatele , kteří jsou zodpovědní za realizaci schválené politiky
In any case , two ethical concepts come to mind , neither of which is much in vogue these days when talking about government : responsibility and honor . Každopádně na mysli vytanou dvě etické koncepce , z nichž ani jedna dnes není právě v módě , hovoří - li se o vládě : odpovědnost a čest
In fact , they alone are accountable in the strict sense . Oni sami skutečně nesou odpovědnost v nejpřísnějším smyslu
In parliamentary systems , they can and must appear before the elected representatives of the people and explain what happened . V parlamentních systémech mohou a musí předstupovat před zvolené zástupce lidu a vysvětlovat , co se stalo
If something of such severity has happened that a minister finds it impossible to defend them , they may have to pay the penalty , but the minister still must assume responsibility . Stane - li se něco tak závažného , že je pro ministra nemožné úředníky ubránit , daň , již zaplatí , může být nevyhnutelná , avšak odpovědnost na sebe přesto musí vzít ministr
It is proper to assume that Secretary Rumsfeld did not condone , let alone order , the abuse of Iraqi prisoners . Je na místě předpokládat , že k týrání iráckých vězňů nedocházelo s vědomím ministra Rumsfelda , natož na jeho příkaz
If we want to persuade others to subscribe to it , we do well to demonstrate that we not only believe in elections and majorities but also in the virtues of responsibility and honor . Chceme - li ostatní přesvědčit , aby ji vzali za svou , bude dobře , když prokážeme , že věříme nejen ve volby a hlas většiny , ale také v mravnost odpovědnosti a cti
In fact , it applies solely to acts by European Union institutions . Ve skutečnosti se ale týká výhradně konání institucí Evropské unie
In any case , it is certain that the current text of the Treaty will not survive more than two centuries ( as has the United States ' Constitution ) , or even two decades . Každopádně je jisté , že současný text Smlouvy nebude žít déle než dvě století ( což je případ Ústavy Spojených států ) , ba že nepřežije ani dvě desetiletí
Indeed , to almost everyone ' s surprise , he now promises a referendum on the Treaty and says that this will decide once and for all whether Britain is in or out of the Union . K všeobecnému údivu dnes slibuje referendum o Smlouvě a říká , že hlasování jednou provždy rozhodne , zda je Británie součástí Unie , či zda stojí mimo ni
If several others , and not just \ small countries , \ also vote No , there will be a tendency ( according to Grant ) , especially in France and Germany , \ to move ahead with a core Europe . \ Pokud budou záporně hlasovat i další země , a to nejen \„ malé země \ , objeví se ( podle Granta ) tendence , zejména ve Francii a v Německu , \„ postupovat dál s jádrem Evropy \
It appears that in the absence of substantive policy projects the European Union has turned inward , producing a document that claims to be far more than it actually is . Zdá se , že vzhledem k nedostatku podstatných politických plánů se Evropská unie obrátila dovnitř a vytvořila dokument , který se prohlašuje za mnohem víc , než ve skutečnosti je
Indeed , the older and more embedded democracy is in European countries , the more skeptical are their citizens towards the claims of the constitutional treaty . Skutečně , čím starší a zavedenější je evropských zemích demokracie , tím skeptičtější jsou tamní občané k tvrzením evropské ústavní smlouvy
In short , the order of the day should be less abstract worry about Europe ' s identity and more practical action to define it in deeds , not symbols . Krátce , úkolem dne by se měly stát méně abstraktní obavy o evropskou identitu a praktičtější snaha usilující o její vymezení prostřednictvím skutků , nikoliv symbolů
In Germany , \ capitalism unmodified \ has begun its reign . V Německu začal panovat \„ kapitalismus bez přívlastků \
If all this leads people to conclude that social justice is being sacrificed to profits , cuts in public expenditure harden that conclusion even more . Pokud to vše vede lidi k závěru , že sociální spravedlnost je obětována na oltář zisků , pak škrty ve veřejných výdajích musí toto přesvědčení ještě více prohlubovat
In addition , demographic changes reduced the number of contributors while increasing the demand for services . Demografické změny navíc snížily počet plátců při současném nárůstu poptávky po službách
It may mean that after a decades - long economic miracle , people must accept a modest reduction in their standard of living . To může znamenat , že po několik desetiletí trvajícím hospodářském zázraku se lidé budou muset smířit s mírným snížením své životní úrovně
It is possible - indeed , likely - that modern service - based economies will look very different in the Rhineland , Southeast England , Lombardy , and the Île - de - France . Je možné - ba dokonce pravděpodobné - , že moderní ekonomiky založené na službách se budou v Porýní , jihovýchodní Anglii , Lombardii či Île - de - France do značné míry lišit
It began with collecting rubbish . Začalo to odvozem odpadků
In this way citizens get what they need , but more efficiently and also cheaper . Tak občané dostávají , co potřebují , jenže mnohem efektivněji a také levněji
In the delivery of development aid NGOs have long played a crucial role . Klíčovou roli přitom sehrály nevládní organizace
Indeed , what about their not - so - fat shareholders who - in the end - also clamour for compensation from a state that promised much but failed to deliver . Zajímají se o už ne tak majetné akcionáře , kteří od státu - jenž slíbil , ale slib nedodržel - budou nakonec požadovat náhradu
It could be argued that the same is true for PPPs . Totéž vlastně platí i pro PPP
In this way the state becomes the sole repository of public purposes . Stát se tak stává výhradním překladištěm veřejně prospěšných služeb
In the public sphere , we have democratic institutions to exercise control . Ve veřejné sféře k tomu slouží demokratické instituce
In the private sphere , corporate governance is increasingly developed into a fairly transparent system . V soukromé sféře je to pak systém korporátní správy a řízení , který je v čím dál větším počtu firem poměrně průhledný
In the end , not just democracy but the taxpayer may be the victim . Nakonec se obětí může stát nejen demokracie , ale i daňový poplatník
In the nineteenth century , millions of Europeans sought liberty and prosperity in the Americas , notably in the United States . V devatenáctém století miliony Evropanů putovaly za svobodou do Ameriky , především do Spojených států
In Europe , it is probably the most serious social issue today , because no one has a clear idea about how to manage the resulting clash of cultures . V Evropě se dnes jedná o zřejmě nejvážnější sociální problém , neboť nikdo přesně neví , jak se vypořádat s výslednými střety kultur
It was that of the \ melting pot \ : different peoples made their own contribution to American culture , but , above all , they made every effort to accept what they found and integrate . Šlo o myšlenku \„ tavicího kotle \ : americkou kulturu obohacovali různí lidé , kteří však především vynakládali veškeré úsilí , aby přijali to , co nacházeli , a integrovali se
Israel and America continue to have mechanisms to integrate new migrants . Izrael i Amerika stále mají mechanismy integrace nových migrantů
In theory , this is a distinctly second - best solution to the cultural consequences of migration ; in practice it is the best answer we have . Teoreticky jde jistě až o druhé nejlepší řešení kulturních dopadů migrace ; prakticky je to jediná odpověď , kterou máme
If we are forced to abandon the hope of assimilation , our efforts should concentrate on creating a public space to which all contribute and that all enjoy . Jestliže jsme nuceni se vzdát naděje na asimilaci , naše úsilí by se mělo zaměřit na vytvoření veřejného prostoru , k němuž všichni přispívají a v němž se všichni dobře cítí
Ideally , this should be an expanding public space , for in the end , the element of unity in a modern society is the guarantee of its citizens ' liberty . Ideálně by se mělo jednat o rozšiřující se veřejný prostor , neboť nakonec právě prvek jednoty je v moderní společnosti zárukou svobod jejích občanů
In January , there will be elections in Iraq . V lednu budou v Iráku volby
Indeed , Iraq no longer deserves to be described as a united country . Skutečně , Irák si už nezasluhuje být označován za jednotnou zemi
It has now joined the growing list of the world ' s failed states and can at best be described as a potential federation of three states plus the unruly city of Baghdad . Přibyl na rozšiřujícím se seznamu rozvrácených států světa a přinejlepším jej lze popsat jako možnou federaci tří států plus vzpurné město Bagdád
It may be that rethinking strategy in the light of new facts will open a way forward . Přehodnocení strategie ve světle nových skutečností snad otevře novou cestu kupředu
In \ tribal \ societies , this is not easy to bring about . V \„ kmenových \ společnostech toho není lehké dosáhnout
It would be disastrous to destroy the emergent Iraqi - Kurdish entity in the name of an abstract and no - longer existent greater Iraq . Zničit vznikající irácko - kurdskou entitu ve jménu abstraktního a už neexistujícího většího Iráku by bylo katastrofální
In fact , they established what are now the Länder of the Federal Republic of Germany . Ty daly fakticky vzniknout dnešním Länder Spolkové republiky Německo
Initially , this may be an issue for the military . Na počátku může jít o úkol pro armádu
It requires persons of great courage to become judges , and strong authorities to enforce their judgments . Je zapotřebí , aby se osobnosti s velkou odvahou staly soudci a aby silné úřady dokázaly vymáhat jejich rozsudky
In a Muslim country , such a strategy would , moreover , provide protection against hijacking of the law by religious fanatics . V muslimské zemi by taková strategie navíc představovala ochranu proti uchvacování práva náboženskými fanatiky
It would establish what might be called the \ Turkish solution . \ Vzniklo by něco , co bychom mohli nazvat \„ tureckým řešením \
It would make the exit of occupation forces more complex and perhaps more drawn - out . Odchod okupačních sil by učinila mnohem komplikovanějším a snad i vleklejším
It would , however , have a more lasting impact on democratic development than a dubious process by which a limited number of people go to the polls to elect an ineffectual central government . Nicméně , měla by trvalejší účinek na demokratický vývoj než pochybný proces , během něhož jde omezený počet lidí k volebním urnám , aby zvolili neúčinnou ústřední vládu
In one sense , Iraq ’ s weapons of mass destruction were also weapons of mass distraction . V � jistém smyslu byly irácké zbraně hromadného ničení rovněž zbraněmi hromadného odvedení pozornosti
In the case of Iraq , there was particular fear of chemical and biological weapons . V � případě Iráku navíc panovaly zvláštní obavy z � chemických a biologických zbraní
In fact , most human motives are mixed . Většina lidských motivů je ostatně smíšená
In any case , Germany started the war . Německo v � každém případě tuto válku rozpoutalo
Indeed , the US was effective in using its “ soft power ” to build democracy in post - war Germany , though Britain was better . USA při budování demokracie v � poválečném Německu opravdu účinně uplatnily \„ měkkou sílu “ , ale Británie byla ještě lepší
In fact , the two belong together . Ve skutečnosti patří obojí k � sobě
It is the greatest single weakness of the US forces that in 2004 – contrary to 1945 – they do not have the capacity to stop the bombing , get out of their tanks , and encourage indigenous democratic development from the bottom up . Největší slabinou amerických jednotek je bezesporu skutečnost , že v � roce 2004 – na rozdíl od roku 1945 – postrádají schopnost zastavit bombardování , vylézt z � tanků a podnítit demokratický vývoj v � zemi zdola nahoru
If there are elections in Iraq in January – and this is a very big “ if ” – they may not resolve much . Budou - li se v� lednu konat v� Iráku volby – a to je velká otázka – , pak toho nemusí mnoho vyřešit
Involving the people and providing for peaceful conflict resolution may require institutions peculiar to the region and its history . Zapojení obyvatelstva a nastolení mírového řešení konfliktu může vyžadovat instituce specifické pro daný region a jeho dějiny
It is a great shame that so many Europeans have steered clear of Iraq with a mixture of self - righteousness and anti - American Schadenfreude Je obrovskou hanbou , že se tolik Evropanů Iráku vyhnulo se směsicí pokrytectví a antiamerické škodolibosti
In fact , Europe ’ s failure is not just a shame , but a historic calamity . Selhání Evropy není ve skutečnosti jen ostudou , ale i dějinným neštěstím
In any case , security guaranteed by military power will continue to be an American concern . Bezpečnost zajišťovaná vojenskou silou bude každopádně i nadále americkým zájmem
It not only has considerable dollar reserves , but has also become the manufacturing capital of the world . Nejenže disponuje značnými dolarovými rezervami , ale stala se rovněž výrobním středobodem světa
It is surely only a matter of time – a short time – before China makes its political and military weight felt . Bezpochyby je jen otázkou času – krátkého času – , než dá Čína svou politickou a vojenskou váhu pocítit
It has also provided the courage to open accession negotiations with Turkey . Zároveň jí to dodalo odvahu zahájit přístupová jednání s Tureckem
It is also complicated . Je také komplikovaná
It is vital to remember that elections alone do not guarantee legitimacy , even if they are seen to be free and fair . Je potřeba si pamatovat , že volby samotné legitimitu nezaručují , a to ani když jsou považovány za svobodné a spravedlivé
In effect , 25 % of the total electorate gave him nearly two - thirds of the seats in the House of Commons . V důsledku mu tak 25 % všech oprávněných voličů zajistilo bezmála dvě třetiny křesel v dolní sněmovně
In Canada , for example , it would be risky to overlook the special interests of Quebec . V Kanadě by například bylo riskantní přehlížet zvláštní zájmy Québecu
In Ukraine , the divergent interests of the country ’ s west and east have to be recognized if legitimacy is to be established . Má - li vzniknout legitimita na Ukrajině , je potřeba přijmout odlišné zájmy západu a východu země
In Iraq , a technical majority in a wholly legal election is almost meaningless if the position of Sunni Muslims and Kurds is not explicitly recognized . V Iráku je formální většina ve zcela legálních volbách téměř bezvýznamná , nebude - li výslovně uznáno postavení sunnitských muslimů a Kurdů
It rests on what the people concerned believe to be real . Opírá se o to , o čem jsou dotčení lidé přesvědčeni , že je skutečné
In Western countries , notably in the US , people tend to assume too much when it comes to bringing democracy – meaning elections in the first instance – to others . V západních zemích , zejména v USA , mají lidé sklon příliš mnoho předpokládat , jakmile dojde na šíření demokracie – tedy v prvé řadě voleb – mezi ostatní
In particular , we assume an essentially homogenous electorate , so that even a low turnout does not involve any disadvantage for particular ethnic or cultural groups . Především předpokládáme existenci v podstatě homogenního voličstva , takže v našem pohledu ani nízká volební účast neznamená znevýhodnění určitých etnických nebo kulturních skupin
It is equally imperative to establish the rule of law , exercised by an independent and respected judiciary . Neméně důležité je zavést právní řád , kde právo vykonává nezávislé a respektované soudnictví
In Poland , he was the focus of all the activities of civil society . V Polsku byl ohniskem všech aktivit občanské společnosti
In a conversation he protested : “ No , the Church is not civil society , it is sacred society . ” V jednom rozhovoru se ohradil : \„ Ne , církev není občanská společnost , je to duchovní společnost . “
In matters of doctrine and ethics , John Paul II represented the conservative view . Ve věcech doktríny a etiky představoval Jan Pavel II . konzervativní pohled
It would be incomplete , however , were one not to mention the warm , curious , friendly , and humorous human being underneath it all . Byl by však neúplný , kdybychom nezmínili onu laskavou , zvídavou , přátelskou lidskou bytost se smyslem pro humor , která je pod tím vším
Indeed , some ( it is said ) agreed with Kerry ’ s policies but nevertheless gave their vote to Bush , because they felt “ at ease ” with his general attitudes . Někteří ( jak se tvrdí ) sice souhlasili s Kerryho politikou , ale přesto dali hlas Bushovi , protože je jeho obecné postoje naplňovaly pocitem klidu
It is an issue of values , inspired by fear . Jde o otázku hodnot inspirovanou strachem
It reintroduces fundamental divisions in societies whose greatest democratic achievement was precisely to banish fundamentalism from politics . Znovu totiž vnáší fundamentální rozpory do společností , jejichž největším demokratickým úspěchem bylo právě vytěsnění fundamentalismu z politiky
Insisting on this is therefore a primary objective of the politics of freedom . Trvat na tom je tudíž hlavním cílem politiky svobody
It means rule by those who have merit . Označuje vládu těch , kdo mají určité zásluhy
It is no longer clear that France ’ s highly educated leaders are better able to run the country ’ s affairs more efficiently and more honestly than others . Není už vůbec jasné , že francouzští velice vzdělaní vůdci dokáží záležitosti státu řídit účinněji a čestněji než ostatní
Indeed , the bureaucracy itself is often blamed for the country ’ s rigidity and ongoing stagnation . Úřednictvo samotné je často obviňováno ze zkostnatělosti a trvající stagnace země
In Britain , a government heading for its third term in office has said more than once that it wants the country to be “ meritocratic . ” Britská vláda , která má nakročeno do třetího období v úřadu , se už víc než jednou vyjádřila , že by zemi ráda viděla \„ meritokratickou “
Immigrants , in particular , do not enjoy the equality of opportunity that the word “ merit ” suggests . Zejména imigrantům se nedostává rovnosti příležitostí , již slovo \„ zásluhy “ naznačuje
Indeed , nowadays meritocracy seems to be simply another version of the inequality that characterises all societies . Vskutku , meritokracie se v dnešní době jeví jako pouhá odrůda nerovnosti , jež charakterizuje všechny společnosti
It may in fact be a particularly cruel form of inequality , as those who do not succeed cannot argue that they were unlucky or kept down by those in power . Ve skutečnosti může jít o obzvlášť krutou formu nerovnosti , neboť ti , kdo neuspějí , nemohou namítat , že jim nepřálo štěstí ani že jejich růstu bránili ti , kdo byli u moci
Instead , they must conclude that they personally failed , and that no amount of effort can save them . Místo toho jsou nuceni věc uzavřít s tím , že osobně propadli a nemůže je spasit ani sebevětší úsilí
It is far better to remember that when it comes to leadership , many qualities other than a first - class degree come into play . Mnohem lepší je mít na paměti , že ve věci vůdcovství svou roli sehrávají mnohé vlastnosti , které s prvotřídním vzděláním nesouvisí
I no longer needed to hide as I had done after my release from a Gestapo camp at the beginning of February . Já se už nebudu muset ukrývat , jak jsem činil od svého propuštění z tábora pod správou gestapa na začátku února
I carried a special pass as a “ victim of fascism , ” but others showed their Iron Cross which they had got for late military action . Měl jsem zvláštní průkazku \„ oběti fašismu “ , ale ostatní se chlubili svými Železnými kříži , jež obdrželi za pozdní vojenské operace
It is almost unbelievable , but three years later the liberalising policies that followed a currency reform set in motion what came to be known as Germany ’ s economic miracle . Je to téměř neuvěřitelné , ale tři roky nato daly liberalizační politiky , jež následovaly po měnové reformě , do pohybu to , co později vešlo ve známost jako německý hospodářský zázrak
In the Soviet zone of occupation , progress was slow and above all coupled with a new enslavement . V sovětské okupační zóně byl pokrok pomalý a především jím prorůstalo nové zotročení
It was also a result of the incipient Cold War , and the desire of both sides to consolidate “ their ” part of Germany . Šlo také o důsledek počínající studené války a touhy obou stran konsolidovat \„ svou “ část Německa
It is perhaps regrettable but nonetheless real that democracy finds roots more easily if economic conditions improve . Demokracie snáze zapouští kořeny , pokud se hospodářské poměry zlepšují , což je sice snad politováníhodné , nicméně je to tak
Indeed , the Adenauer years after 1949 were described by many as years of “ restoration ” because too many minor Nazi figures had remained in their jobs . Vskutku , Adenauerova léta po roce 1949 mnozí označovaly za roky \„ obnovy “ , neboť až příliš mnoho nižších nacistických figur zůstávalo ve svých pracovních pozicích
In some ways , the country simply ignored their past and moved forward . V některých ohledech země prostě přehlížela jejich minulost a posouvala se dál
In Europe then , the 8 th of May 2005 is an occasion to look back in sorrow and anger . V Evropě je tedy 8 . květen 2005 příležitostí ohlédnout se s lítostí a hněvem
It is also an occasion to look forward with pride in the achievements of recent decades and therefore for hope . Je však také příležitostí hledět vpřed s hrdostí na úspěchy posledních desetiletí a tudíž příležitostí k naději
It takes a very close look at the results of the recent elections in the German state of North - Rhine - Westphalia to find among the list of “ Others ” the tally for “ The Greys ” : they got 0 .1 % of the vote . Je třeba velice podrobně prozkoumat výsledky nedávných voleb v německé spolkové zemi Severní Porýní - Vestfálsko , aby člověk na seznamu \„ ostatních “ našel výsledek \„ šedivých “ : získali 0,1 % hlasů
In other words , one in a thousand voted for them , although they claimed to speak for that state ’ s retired and elderly people – over 30 % of the population . Jinými slovy , svůj hlas jim dal jeden volič z tisíce , třebaže o sobě tvrdili , že hovoří za penzisty a starší občany spolkové země – tedy za 30 % populace
Insurance - based systems of entitlements created by personal contributions are increasingly taking the place of national health and pension services . Stále silnější místo ve státních zdravotnických a penzijních soustavách získávají systémy založené na pojištění , kde nároky plynou z osobních příspěvků
Indeed , a party of the young might well have better prospects than the “ Greys . ” Vskutku , strana mladých by dost dobře mohla mít lepší vyhlídky než \„ šediví “
If they are poor or otherwise disadvantaged , they are most likely to regard this as their personal , almost private destiny . Jsou - li chudí nebo jinak znevýhodnění , s největší pravděpodobností to považují za svůj vlastní , téměř osobní osud
In that sense , too , an aging society adds to the responsibilities of the young . I v tomto smyslu stárnoucí společnost rozšiřuje závazky mladých
Israel and the Palestinians remain a subject of profound Europe - US disagreements , as are issues surrounding the environment and the idea of sustainable development . Ostatně Izrael a Palestinci jsou vůbec jedním ze zásadních pramenů neshod mezi EU a USA , podobně jako problematika životního prostředí a myšlenka udržitelného rozvoje
In the US , as in Europe , there are many different views about Bosnia , about Arafat , even about protecting farmers . V USA - stejně jako v Evropě - existuje celá řada různých názorů na Bosnu , Arafata či na ochranu zemědělců
In so far as the European Union is a \ single market , \ it is represented by the Trade Commissioner , Pascal Lamy . Pokud bereme Evropskou unii jako ,, jednotný trh \ , představuje ji její komisař pro obchod Pascal Lamy
If the issue is competition , Commissioner Mario Monti represents Europe , stridently so , as Americans have learned to their surprise . Pokud jde o hospodářskou soutěž , zastupuje Evropu komisař Mario Monti , a to hezky nahlas , jak Američané ke svému nemalému překvapení zjistili
In terms of basic values , there is such a thing as the West . Mluvíme - li o základních hodnotách , existuje zde cosi , co nazýváme Západem
It is unfortunate that some in America , and many in Europe , seem to have forgotten , at least temporarily , that this is what our efforts are all about . Je politováníhodné , že někteří lidé v Americe a mnozí lidé v Evropě jako by zapomněli , přinejmenším dočasně , že cílem všech našich snah je právě toto
Indeed , it would be difficult to do so . Nebylo by to také snadné
In fact , Europe ’ s much - vaunted social model is more a dream than a reality , the dream of a cozy world in which a benevolent state looks after us . Tolik velebený evropský sociální model je víc sen než skutečnost , sen o útulném světě , kde se o nás postará přívětivý stát
In a different way , this is true of Italy as well . Jiným způsobem to platí i pro Itálii
Italy has long had a large Communist Party , and the left may be in power again ; but there is no gut antagonism to the freedoms that capitalism encourages . Itálie dlouho měla početnou Komunistickou stranu a levice se možná znovu dostane k moci ; nevyskytuje se tu ale žádný niterný antagonismus vůči svobodám , jež prosazuje kapitalismus
In fact , new models to square the circle of economic growth , social cohesion , and political liberty may be emerging in some of the countries that have grasped the mantle of globalization . V některých zemích , jež vzaly globalizaci za svou , se ovšem mohou začít objevovat nové modely usilující o sloučení těžko slučitelného , totiž hospodářského růstu , sociální soudržnosti a politické svobody
It does not extend in quite the same way to people ’ s homes , let alone to their ways of life in the private sphere . Stejným způsobem se však již nevztahuje na lidské domovy , natožpak na životní styl v soukromé sféře
It does not take much to turn people of one group against those of others with whom they had apparently lived in peace . Nestojí mnoho námahy obrátit lidi z jedné skupiny proti příslušníkům jiných skupin , s nimiž tito lidé dosud žili ve zdánlivém smíru
It is important to recognize that we are not talking about the return of age - old hostilities . Je důležité si uvědomit , že zde nehovoříme o návratu odvěkých nepřátelství
It is in such circumstances that the key feature of terrorism comes into play : the preaching of hate by often self - appointed leaders . Za takových okolností vstupuje do hry klíčový rys terorismu : nenávistné kázání ze strany mnohdy samozvaných vůdců
It is a far cry even from such doubtful claims as the self - determination of peoples defined as ethnic communities . Nelze ji srovnávat dokonce ani s tak pochybnými požadavky , jako je sebeurčení lidí definovaných jako etnická komunita
If it were an equation , it would be impossible to solve . Kdyby se jednalo o rovnici , neuměli bychom ji vyřešit
Indeed , even in the opaque terms of contemporary politics , the German case is particularly vexing . Vskutku , dokonce i v mlhavých pojmech současné politiky je německý případ obzvlášť matoucí
In international affairs , Merkel is more skeptical about European enlargement , notably to include Turkey , than Schröder . V mezinárodních otázkách je Merkelová oproti Schröderovi skeptičtější vůči evropskému rozšiřování , zejména vůči začlenění Turecka
It will clearly be a government without the new Left Party . Je jasné , že půjde o vládu bez nové Levicové strany
It will also be a government without the Greens , who continue to have a devoted , if limited , clientele , but are now regarded by many as a luxury that Germany can no longer afford . Bude to rovněž vláda bez Zelených , již sice stále mají oddanou , třebaže početně omezenou voličskou základnu , ale mnozí je v současnosti považují za luxus , který si už Německo nemůže dovolit
It needs to accept that globalization is above all an opportunity , one that must be grasped by confident , innovative , and entrepreneurial people . Potřebuje přijmout fakt , že globalizace je především příležitostí , jíž musí využít sebejistí , novátorští a podnikaví lidé
It made the valley of tears bearable both by offering financial and other assistance and by holding out the promise of membership and economic prosperity in the near future . Učinila cestu slzavým údolím snesitelnou , a to jak nabídkou finanční a jiné pomoci , tak udržováním naděje na členství a hospodářskou prosperitu v blízké budoucnosti
In fact , it would take at least a generation , during which much of the effort of modern life would have to be made , while the fruits of this effort would remain elusive . Trvalo by to přinejmenším jednu generaci , během níž by bylo nezbytné vyvinout mnoho úsilí moderního života , avšak plody těchto snah by stále unikaly
If the benefits do not come quickly – and for most people they do not – they get restless . Nedostaví - li se přínosy rychle , což zažijí mnozí , ztrácejí trpělivost
It is thus also a challenge to those of us living in more fortunate circumstances . Jedná se tedy o výzvu i pro ty z nás , kdo žijeme ve šťastnějších poměrech
If we do not wish to be submerged in violence and authoritarian responses to it , international institutions must do for the modernizing world what the EU has managed to do for the postcommunist countries . Nechceme - li zabřednout do násilí a autoritářských reakcí na ně , mezinárodní instituce musí pro modernizující se svět učinit to , co se EU zdařilo udělat pro postkomunistické státy
In other words , elections are not enough if one wants to bring democracy to the world . Řečeno jinak , chceme - li na světě zavést demokracii , volby nestačí
In the past , the law has been used to curb parties of both the extreme left and the extreme right . V minulosti byly tyto zákony využity k potlačení stran jak krajně levicových , tak krajně pravicových
It cannot be said too often that democracy and the rule of law are not the same thing . Poukazování na to , že demokracie a právní řád není totéž , není nikdy dost
It is extremely important that Iraq held elections to a constitutional assembly . Je nesmírně důležité , že v Iráku proběhly volby do ústavního shromáždění
It will be particularly difficult in an environment in which the sharia – that is , Islamic religious law administered not by judges but by priests – is never far away . To bude obzvlášť těžké v prostředí , kde je vždy na dohled šaría , islámské náboženské právo vykonávané nikoli soudci , ale duchovními
Instead of rejoicing in the liberal order , those of us who have the pleasure of living under it have had to struggle to keep it intact and strong . Ti z nás , kdo mají to potěšení žít v liberálním uspořádání , se z něj totiž nemohou radovat , ale musí svádět boj , aby je udrželi nedotčené a silné
In Austria , the historian David Irving was arrested recently because he has denied that the Holocaust happened . V Rakousku byl nedávno zatčen historik David Irving , protože popíral holocaust
In the prison library , however , Irving found two of the books he had written that had led to his arrest ! In Berlin , there is much concern about the possible desecration of the Holocaust Memorial , although its author , the American architect Peter Eisenmann , takes a relaxed view of what is said and done about his creation . Ve vězeňské knihovně nicméně nalezl dvě z jím napsaných knih , které vedly k jeho zatčení ! V Berlíně zase panuje značný rozruch ohledně možného znesvěcení památníku obětem holocaustu , ačkoliv jeho autor , americký architekt Peter Eisenmann , zastává uvolněnější přístup k tomu , co se v souvislosti s jeho dílem řekne či udělá
In the Netherlands , the shock that arose over the killing of the film maker Theo van Gogh runs deep and has led to demands for legislation against hate speech . V Nizozemsku sahá šok z vraždy filmaře Thea van Gogha velmi hluboko a vedl k volání po legislativní úpravě namířené proti nenávistným projevům
In Britain , proposed legislation concerning incitement to religious hatred and terrorism has led to emotional parliamentary debates – and to doubts about the liberal credentials of Tony Blair ’ s government . V Británii vedl návrh zákona o podněcování k náboženské nenávisti a terorismu k emotivním parlamentním debatám – a k pochybnostem o liberálním založení vlády Tonyho Blaira
Indeed , the Nobel laureate economist Amartya Sen has demonstrated that free speech even helps mitigate seemingly natural catastrophes like famines , because it reveals the ways in which a few haves exploit the many have - nots . Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Amartya Sen ukázal , že svobodný projev pomáhá zmírňovat dokonce i zdánlivě přírodní katastrofy , jako je hladomor , protože odhaluje způsoby , jimiž hrstka majetných kořistí na mnoha nemajetných
I do not know how many Islamic leaders preach murder and mayhem in mosques and help recruit suicide bombers from among their congregants ; but even if it is only a handful , they pose a question that must be answered . Nevím , kolik islámských předáků káže v mešitách vraždy a mrzačení a pomáhá mezi věřícími verbovat sebevražedné atentátníky ; ale i kdyby jich byla jen hrstka , představují otázku , na niž je potřeba odpovědět
In my view , Holocaust denial should not be outlawed , in contrast to the demand for all , or any , Jews to be killed . Podle mého názoru by se popírání holocaustu nemělo stavět mimo zákon , na rozdíl od požadavků na zabití všech či třeba jen jednoho Žida
Inequality and Discontent Nerovnost a nespokojenost
In the last two decades , the world as a whole has gotten richer , but , while some national economies have advanced sharply , others have fallen farther behind . V posledních dvou desítkách let svět jako celek zbohatl , ale zatímco některé národní ekonomiky svižně postoupily , jiné dále zaostaly
Is that necessarily a bad thing ? There are many who think so . Je to nutně něco špatného ?
Inequality is not merely compatible with freedom , but is often a result of and stimulus for freedom . Nejenže nerovnost je se svobodou slučitelná , ale často je jejím důsledkem i jejím stimulem
Inequality is incompatible with freedom if it limits individuals ’ chances of participation in the political community , in the market , and in civil society . Nerovnost je neslučitelná se svobodou , jestliže zkracuje příležitosti jedince být součástí politické obce , trhu a občanské společnosti
In short , citizenship in the full sense of the word requires basic rights and the ability to enforce them . Krátce , občanství v plném smyslu slova vyžaduje základní práva a schopnost je uplatňovat
It also requires a basic economic status , including an income guarantee , which can be provided in a variety of ways . Vyžaduje také základní ekonomické postavení , včetně záruky příjmu , již lze zajistit rozmanitými způsoby
In most countries , it should probably be higher than it is now . Ve většině zemí by zřejmě měla být výš , než v současnosti je
It may well be resolved with different answers that accord with different countries ’ traditions , although tax credits and similar additions to people ’ s incomes are more compatible with free societies . Uzavřena může být různými odpověďmi , jež odpovídají různým tradicím jednotlivých zemí , ačkoli se svobodnými společnostmi se lépe slučují odpočty od daní a jiné příspěvky k příjmům osob
Indeed , there is a legitimate question whether the behavior of today ’ s capitalists promotes the general acceptance of capitalism . Je skutečně legitimní se ptát , zda chování dnešních kapitalistů posiluje všeobecné přijímání kapitalismu
Inequality adds color and variety to societies ; it is one of the marks of lively , flexible , and innovative countries . Nerovnost dodává společnostem barvu a rozmanitost ; jde o jeden z rysů živých , pružných a novátorských zemí
It is thus not bad in itself , even if its excesses must be capped in the name of citizenship for all . Sama o sobě tedy není špatná , byť její excesy je třeba ve jménu občanství pro všechny potlačovat
In particular , they do not create a liberal order . Především nevytvářejí liberální řád
In sovereign states and territories , this is highly unlikely to come about on its own . V suverénních státech a na svrchovaných územích je velice nepravděpodobné , že toto nastane samo od sebe
It is no accident that the democratic process has emerged most smoothly where there was some external power to back up the constitution . Není náhodou , že demokratický proces vznikl nejhladčeji tam , kde jako opora ústavy mohla vystupovat nějaká vnější moc
In the meantime , the key task is to promote the rule of law , backed by the international community . Prozatím je klíčovým úkolem prosazovat právní řád , zaštítěný mezinárodním společenstvím
Its comeback takes the classical form of attacks on individuals , like the recent killing of a young Jew in France , or of disfiguring symbolic places , like cemeteries and synagogues . Jeho návrat na sebe bere klasickou podobu útoků na jedince , jako v případě nedávné vraždy mladého Žida ve Francii , nebo ničení symbolických míst , jako jsou hřbitovy a synagogy
It has to do with Israel . Týká se Izraele
It is difficult to exaggerate the strange sentiment in the West which one might call Palestine romanticism . Jen stěží lze zveličit podivný sentiment rozšířený na Západě , který bychom mohli nazvat palestinský romantismus
Intellectuals like the late Edward Said gave voice to it , but it has many followers in the United States and Europe . Svůj hlas mu propůjčili intelektuálové jako zesnulý Edward Said , ale jak ve Spojených státech , tak v Evropě má mnoho přívrženců
Implicitly or explicitly , people take the side of the victims , contribute by sending money to them , declare even suicide bombers legitimate , and move ever further away from support for and defense of Israel . Ať přímo či nepřímo , lidé se staví na stranu obětí , přispívají jim zasíláním peněz , za legitimní prohlašují i sebevražedné atentátníky a podpora pro Izrael i jeho obrana jsou jim čím dál vzdálenější
It is linked to Israel . Váže se k Izraeli
If one belongs to a generation that regarded Israel as one of the great achievements of the twentieth century , and admired the way in which the country provided a proud home for the persecuted and downtrodden , one is particularly concerned that it may now be at risk . Patříte - li ke generaci , která Izrael považovala za jeden z největších úspěchů dvacátého století a obdivovala způsob , jímž země poskytovala důstojný domov pronásledovaným a utlačovaným , budete obzvlášť znepokojeni tím , že dnes může být v ohrožení
It has become fashionable to claim that the nation state has lost its place . Stalo se módou prohlašovat , že národní stát ztratil ve světě místo
Indeed , on closer inspection , it proves to be dubious , when not simply wrong . Při bližším zkoumání se navíc ukazuje jako pochybný , ne - li přímo mylný
It is the context in which we find our liberties safeguarded or destroyed . Je to kontext , v němž jsou naše svobody chráněny , či ničeny
In this regard , the EU has often obliged . V tomto ohledu EU často zavazovala
It offers a moment to examine why they are so enfeebled . Je tedy vhodný čas na analýzu postupného oslabování jejich pozice
Its legislature is the Council of Ministers which sometimes allows the elected Parliament to engage in a little \ co - decision - making . \ Jejím zákonodárným sborem je Rada ministrů , který čas od času volenému Parlamentu dovolí trošku \ spolurozhodovat \
in camera Jak je to možné ?
In both cases , parliaments become dispensable . Ve všech případech se parlamenty stávají postradatelnými
It is not a development which defenders of the constitution of liberty can accept . Není to vývoj , jaký by zastánci ústavy svobody mohli akceptovat
In a sense , we need more rather than less presidentialism in Europe , at least if this is understood in the proper American way , in which legislative and executive powers are separately legitimated and equally strong . Svým způsobem vlastně v Evropě potřebujeme více než méně prezidentialismu , přinejmenším potud , je - li chápan čistě americky , kdy legislativní a výkonná moc má každá svou legitimitu , ale obě jsou stejně silné
Indeed , reforms announced by Blair increasingly sound like empty promises , because the apparently inevitable has happened : the Prime Minister has lost touch with the public . Reformy ohlašované Blairem skutečně čím dál větší měrou znějí jako prázdné sliby , neboť došlo na zdánlivě nevyhnutelné : ministerský předseda ztratil kontakt s veřejností
It appears that there is no way for political leaders to leave the scene gracefully . Zdá se , že neexistuje způsob , jak by politický lídr mohl opustit scénu důstojně
In the end , there is no foolproof method to guarantee that political leaders leave without tears . Nakonec neexistuje žádná neomylná metoda zaručující , že političtí předáci neodejdou v slzách
It is also a fact that a university education is the best guarantee for young people to find jobs in a globalized environment in which information is a key to success . Je také fakt , že vysokoškolské vzdělání je pro mladé lidi nejlepší zárukou , že si v globalizovaném prostředí , kde klíčem k úspěchu jsou informace , najdou zaměstnání
In Italy , a curious rule that provides for the grouping which has a handful of votes more than the other to get a bonus of several dozen seats in the lower house . V Itálii platí zvláštní pravidlo , které zaručuje uskupení , jež získalo jen o hrstku hlasů více než ostatní , prémii v podobě několika desítek křesel v dolní komoře
Increasingly , the divisiveness of democratic polities reflects a combination of undecided voters , motivated by ephemeral sentiments , and the emergence of political activists , often focused on narrow issues , who exploit electoral volatility for their purposes . Rozpolcenost demokratických společností je ve stále větší míře výsledkem kombinace nerozhodnutých voličů motivovaných pomíjivými sentimenty a zrodem politických aktivistů , kteří se začasté soustředí na úzká témata a využívají přelétavosti voličů k vlastním cílům
In Latin American countries , on the other hand , an all - or - nothing attitude seems to prevail , with 50.1 % of the popular vote regarded as being sufficient to stage a revolution of sentiment , if not of policy . V latinskoamerických zemích naproti tomu podle všeho převažuje postoj \„ všechno , nebo nic “ , kdy se i zisk 50,1 % hlasů pokládá za dostatečný k uskutečnění revoluce ve smýšlení , když už ne v politice
In the new democracies of the postcommunist world , such two - party systems never came into being . V nových demokraciích postkomunistického světa se podobné dvoustranické systémy nikdy nevytvořily
Instead we see what has sometimes been called a “ levelled - in middle - class society , ” albeit one with an important elite of the super - rich at one end and an underclass at the other . Místo nich vidíme to , co bývá někdy označováno za \„ vyváženou středostavovskou společnost “ , byť tato společnost nepostrádá významnou elitu superboháčů na jedné straně a nižší vrstvu na straně druhé
It also means that they no longer find a political home in parties , but react to situations , to vague moods , and above all to appeals to sentiments , if not resentments . A také to znamená , že již nehledají politický domov ve stranách , ale reagují na aktuální situace , na pomíjivé nálady a především na rozněcování sentimentů , ne - li přímo resentimentů
In some cases , they are individuals like President Hugo Chávez of Venezuela ( and other Latin American leaders ) or Italy ’ s ex - Prime Minister Silvio Berlusconi . V některých případech jde o jedince typu venezuelského prezidenta Huga Cháveze ( a dalších latinskoamerických vůdců ) nebo italského expremiéra Silvia Berlusconiho
It does not take long for voters to discover that the promises of populists were empty . Voličům netrvá dlouho , aby odhalili , že sliby populistů byly prázdné
It took Silvio Berlusconi quite a while to admit that he had lost . Silviu Berlusconimu trvalo docela dlouho , než přiznal porážku
Is there a remedy ? Political parties have had a bad press in recent years , and there are good reasons for this . Politické strany se v posledních letech setkávají se špatnou publicitou , a to z dobrých důvodů
It has entered the history books as the beginning of something new , a new era perhaps , but in any case a time of change . Vstoupilo do dějepisu jako začátek něčeho nového , snad nové éry , každopádně však jako okamžik změny
In Britain , where Prime Minister Tony Blair supported the US attitude entirely , the government introduced similar measures and even offered a new theory . V Británii , kde ministerský předseda Tony Blair plně podpořil americký přístup , vláda zavedla podobná opatření , a dokonce předložila novou teorii
In other words , liberty is not the right of individuals to define their own lives , but the right of the state to restrict individual freedom in the name of a security that only the state can define . Jinými slovy , svoboda neznamená právo jedince určovat svůj vlastní život , ale právo státu omezovat osobní svobodu ve jménu bezpečnosti , již může definovat jedině stát
In most countries of continental Europe , “ 9 / 11 ” has remained an American date . Ve většině zemí kontinentální Evropy zůstalo \„ 11 . září “ americkým datem
If anyone does not like them , there are all the instruments of public debate and of critical discourse that an enlightened community has at its disposal . Jestliže se někomu nelíbí , jsou tu všechny nástroje veřejné debaty a kritického diskurzu , jež má osvícená společnost k dispozici
It is also true that we do not have to buy any particular book or listen to an opera . Rovněž platí , že si nemusíme tu či onu knihu kupovat ani vyslechnout určitou operu
It is as if a new wave of counter - enlightenment is sweeping the world , with the most restrictive views dominating the scene . Jako by se světem valila nová vlna kontraosvícenství , kdy scénu ovládají ty nejrestriktivnější názory
I might not do it , but I would nevertheless defend the right of someone who decides otherwise . Já bych to udělat nemohl , ale přesto bych bránil právo toho , kdo se rozhodne jinak
It is debatable whether recent incidents of this kind require a “ dialogue between religions . ” Je diskutabilní , zda nedávné incidenty tohoto typu vyžadují \„ dialog mezi náboženstvími “
In some countries , formal allegiance to religious faith was symbolized by gestures and rites . V některých zemích symbolizovaly formální oddanost náboženské víře rituály a gesta
In Westminster , every parliamentary sitting begins with Christian prayers presided over by Speakers who could be Christians or Jews or non - believers . Ve Westminsteru zase každé zasedání parlamentu začíná křesťanskými modlitbami vedenými předsedy , jimiž mohou být křesťané , Židé i nevěřící
In Europe , the Vatican lobbied for acknowledgement of God in the preamble to the proposed European Constitutional Treaty . V Evropě zase Vatikán lobboval za uznání Boha v preambuli navrhované evropské ústavní smlouvy
Israel has long avoided drafting a constitution , because its secular citizens fear that orthodox Jews would impose their values on them . A Izrael se již dlouho vyhýbá sepsání ústavy , protože se tamní sekulární občané obávají , že by jim ortodoxní Židé vnutili své hodnoty
Islamic fundamentalism – Islamism – has spread to all countries in which there are significant numbers of Muslims . Islámský fundamentalismus – islamismus – se rozšířil do všech zemí , kde žije významný počet muslimů
In the interest of enlightened discourse , the limits of free speech should be drawn as widely as possible . V zájmu osvícené rozpravy by měly být hranice svobodného projevu vymezeny co možná nejšířeji
In the free world , people are not forced to read a newspaper or listen to a speech that they do not like , and they can oppose without fear what is said by those in positions of authority . Ve svobodném světě nejsou lidé nuceni číst noviny nebo poslouchat projev , který se jim nelíbí , a mohou beze strachu odporovat tomu , co říkají lidé zastávající oficiální funkce
Indeed , in the United States and France , there are even alternative female candidates for the presidency ( Condoleezza Rice in America , Michelle Alliot - Marie in France ) . Ve Spojených státech i ve Francii dokonce existují také alternativní kandidátky na prezidentskou funkci ( Condoleezza Riceová v Americe a Michelle Alliot - Marieová ve Francii )
Indeed , another trend may be more significant as far as political leadership is concerned . V souvislosti s politickým vedením by mohl být významnější jiný trend
In a word , it appears that the Reagan - Thatcher period is over . Jedním slovem se zdá , že éra Reagana a Thatcherové skončila
In a sense , women ’ s advance is simply the normal consequence of the gradual move to effective equality of opportunity that began in the 1960 ’ s . V jistém smyslu je vzestup žen prostě jen normálním důsledkem postupného zvyšování skutečné rovnosti příležitostí , které započalo v 60 . letech
It took decades to become real , and there are still countries that have a long way to go . Trvalo několik desetiletí , než se tato rovnost stala reálnou , a dodnes existují země , které ještě musí urazit velký kus cesty
It is not the women at the top who have changed the scene . Politickou scénu totiž nezměnily ženy v čele
In other words , normalization by equal opportunity is itself the change . Jinými slovy je normalizace prostřednictvím rovných příležitostí změnou sama o sobě
In France and Germany , Holland and Sweden the subject uppermost on many people ' s minds - - immigration - - was either ignored or exaggerated . Ve Francii i v Německu , v Holandsku i Svédsku bylo téma , na než mnoho lidí myslelo nejvíce - imigrace - , buď ignorováno , nebo přeháněno
It is high time - - indeed , past time - - for those who believe in liberal and enlightened political discourse to present their case . Je nejvyšší čas - doslova hodina dvanáctá - , aby ti , kdo věří v hodnoty liberálního a osvíceneckého politického diskurzu , ukázali , co mohou nabídnout , a promluvili
It may not be dignified to expect immigrant workers to do these \ dirty \ jobs , but to these workers such jobs offer a step on the ladder of hope as they help to keep advanced economies and societies functioning . Možná není důstojné chtít po přistěhovalcích , aby dělali tyto \ špinavé \ práce , pro ně však tato místa přestavují stupínek na žebříku naděje , a přitom navíc vlastně přispívají k fungování rozvinutých ekonomik a společností
Italians ( and later Turks ) who worked in Northern Europe and then returned home with sufficient assets to start small businesses made a double contribution ; they helped their host countries and then helped their home countries . Italové ( a později Turci ) , kteří pracovali v severní Evropě a domů se pak vraceli s dostatkem prostředků k tomu , aby si doma otevřeli malou živnost , byli vlastně dvakrát přínosní : nejprve pomohli své hostitelské zemi , aby pak mohli pomoci své vlastní zemi
Integration of immigrants makes much sense ; but it is desirable to help create sustainable conditions in troubled countries with the help of a generation of emigrants who first transfer resources and then return themselves . Integrace imigrantů má smysl ; přitom je ale nutné vytvářet v nepokojných zemích udržitelné podmínky s pomocí generace emigrantů , kteří zprvu přinášejí prostředky a později se sami vrací domů
In this way , more Portugals and Irelands can be created as the wealth of already prosperous regions is sustained . Vzniknou tak nová Portugalska a nová Irska a blahobyt již prosperujících regionů zůstane zachován
It clearly does not turn parliament into a mirror image of the electorate . Parlament se v něm rozhodně nestává obrazem názoru voličů
In the US , a wise constitutional amendment forces even popular presidents to retire after two terms . Ve Spojených státech existuje moudrý ústavní dodatek , který i populárním prezidentům nedovoluje ucházet se potřetí o prezidentský úřad
In the absence of such a rule , Mrs Thatcher was reduced to tears when her party told her that she had to go . V Británii , kde podobné pravidlo nefunguje , přivedla paní Thatcherovou její strana k slzám , když jí řekla , že musí jít
It remains to be seen how Mr Blair will fare , not least in connection with the Euro Referendum . Uvidíme , jak si povede pan Blair , zvláště v souvislosti s referendem o přijetí společné evropské měny
In the meantime , however , the electoral system makes decisive action possible - - and appreciated by the electorate . Volební systém nicméně umožňuje rozhodné jednání - a voliči to oceňují
In Germany , Gerhard Schröder ' s narrow victory is made secure by the intense soul - searching now underway among the defeated Christian Democrat opposition , as well as because of the moral collapse of the CDU ' s junior partner , the Free Democrats . V Německu se upevňuje těsné vítězství Gerharda Schrödera kvůli silné vlně sebezpytování uvnitř poražené křesťanskodemokratické opozici a kvůli morálnímu selhání Svobodných demokratů , mladšího partnera CDU
In Russia , President Putin bestrides his country ' s elected Duma like Gulliver over the Lilliputians . V Rusku prezident Putin ovládá občany zvolenou dumu jako Gulliver obyvatele Liliputu
It is difficult to trip them up by offering alternative policies in any field . Není snadné jim vzít vítr z plachet a nabídnout alternativní koncepci v jakékoli oblasti
In at least two respects , alternative policy options are beginning to emerge , and these may one day dominate public debate . Přinejmenším ve dvou záležitostech se začínají objevovat odlišné přístupy a jednou se mohou stát hlavními tématy veřejné diskuse
Internationally , the clash between unilateralists and multilateralists is not confined to the United States . V zahraniční politice se rozpor mezi unilateralisty a multilateralisty neomezuje pouze na Spojené státy
Immigration is regarded as a deep threat by many people , so that demagogues are increasingly able to marshal resentment and grassroots support . Mnozí vnímají jako vážnou hrozbu imigraci , což dává demagogům stále větší moc řadit do šiku zlost a podporu zdola
In the EU , European integration is taken for granted by most political parties in the older member states of the Union , but a sizeable portion of these electorates have doubts about it , and in the EU ' s candidate countries , the doubts run even stronger . Většina politických stran ve starších členských zemí Evropské unie bere rozšíření za hotovou věc , přestože značná část voličů k má k rozšíření nedůvěru a v kandidátských zemích jsou pochybnosti ještě silnější
In the case of higher education , there is of course an alternative . V případě vyššího vzdělávání pochopitelně existuje alternativa
In the absence of sufficient funds , one can simply let the universities deteriorate . Chybí - li dostatečná hotovost , je možné nechat univerzity upadat
In the United Kingdom , where this did not happen in the 1970 s and 1980 s , every university place could have been filled with a Continental European trying to escape declining institutions at home . Ve Velké Británii , kde k tomuto v sedmdesátých a osmdesátých letech nedocházelo , bylo možné každé vysokoškolské místo zaplnit Evropanem zpoza Lamanšského průlivu , který se snažil uniknout upadajícím institucím své země
In Britain , however , the opposite is taking place . V Británii dochází ale k opaku
In a mysterious way it seems to combine equal access with excellence . Vyvolává dojem , že záhadným způsobem spojuje rovnost šancí se znamenitými výsledky
It will take some time to build up such endowments in Europe and elsewhere . Vybudovat takovýto systém dotací v Evropě a jinde si vyžádá určitý čas
In the accepted classification of sciences , mathematics is thought to be the queen , and the most difficult to grasp , followed by physics , chemistry , and , finally , biology . V uznávané klasifikaci věd se za královnu a nejobtížněji pochopitelnou disciplínu považuje matematika , následovaná fyzikou , chemií a konečně biologií
If we take this metaphor at face value , there is a surprising consequence . Pokud tuto metaforu bez rozmýšlení přijmeme , dochází k překvapivému důsledku
It has been shown that , the outcome of some computer programs is at once entirely deterministic , innovative , and unpredictable . Bylo prokázáno , že výsledek některých počítačových programů je náhle naprosto deterministický , novátorský a nepředvídatelný
In times of war , accurate figures on the civilian death toll are almost always hard to come by . V časech války se přesné údaje o počtu obětí na civilistech téměř vždy získávají těžko
Isolating the conflict ’ s impact from that of other interventions ( e . g . , economic sanctions ) may be impossible . Někdy nelze oddělit dopad samotného konfliktu od dopadů dalších intervencí ( např . hospodářských sankcí )
If there is no double counting , and if the incidents included in the data were reported correctly , their tally represents a minimum number , because media reports may not be comprehensive . Pokud nedochází ke dvojitému započítávání a pokud byly incidenty zařazené do databáze ohlášeny správně , pak tento výčet představuje minimální počet obětí , poněvadž mediální zprávy nemusí být vyčerpávající
If household surveys are carried out properly , the number of excess deaths during the war can be estimated within a range of statistical uncertainty . Pokud je šetření v domácnostech provedeno řádně , pak lze nárůst počtu úmrtí během války odhadnout v mezích statistické nejistoty
It may not be wrong , but the authors should provide a credible explanation of why their pre - war CDR is nearly half that of the UN Population Division . Nemusí jít nutně o mylný údaj , ale autoři by měli přijít s věrohodným vysvětlením , proč je jejich předválečný CDR téměř dvakrát nižší než hodnota uváděná Populační divizí OSN
If the pre - war mortality rate was too low and / or if the population estimates were too high – because , for example , they ignored outflows of refugees from Iraq – the resulting estimates of the number of Iraqi “ excess deaths ” would be inflated . Pokud byla předválečná míra úmrtnosti příliš nízká a / nebo odhad počtu obyvatel příliš vysoký – protože například nebral v potaz vlny uprchlíků z Iráku – , pak jsou výsledné odhady počtu iráckých \„ úmrtí navíc “ nadsazené
In other words , economic growth should be viewed as growth in wealth , not growth in GNP . Jinými slovy , na hospodářský růst bychom měli pohlížet jako na růst bohatství , nikoliv růst HNP
In broad terms , these circumstances involve growing markets in certain classes of goods and services ( natural - resource intensive products ) , concomitant with absent markets and collective policies for natural capital ( ecosystem services ) . Obecně řečeno , tyto okolnosti zahrnují růst trhů v určitých třídách zboží a služeb ( produkty náročné na přírodní zdroje ) , provázený nedostatkem trhů a kolektivních politik podporujících přírodní kapitál ( služby ekosystémů )
In sub - Saharan Africa , both GNP per capita and wealth per capita have declined . V subsaharské Africe poklesl jak HNP na hlavu , tak bohatství na obyvatele
In other words , during the past three decades the rich world seems to have enjoyed “ sustainable development , ” while development in the poor world ( barring China ) has been unsustainable . Jinými slovy , zdá se , že během posledních tří desetiletí se bohatý svět těšil z \„ udržitelného rozvoje “ , zatímco rozvoj v chudém světě ( kromě Číny ) byl neudržitelný
If these missing items were included , the poor world ’ s economic performance over the past three decades , including China ’ s , would look far worse . Kdyby se tyto chybějící prvky započetly , hospodářská výkonnost ekonomik chudého světa , včetně Číny , by za poslední tři desetiletí vypadala mnohem hůř
In short , we know that up to some unknown set of limits , knowledge , institutions , and manufactured capital can substitute for natural resources , so that even if an economy loses some of its natural capital , in quantity or quality , its wealth would increase if it invested sufficiently in other assets . Krátce , víme , že až po určitý neznámý soubor mezních hodnot můžou znalosti , instituce a průmyslový kapitál nahrazovat přírodní zdroje , takže i když hospodářství ztratí část svého přírodního kapitálu , ať co do kvality nebo kvantity , jeho bohatství se zvýší , jestliže dostatečně investuje do jiných aktiv
Ian Davidson Ian Davidson
In order to succeed , the Commission ’ s critics in Parliament needed to muster a very large majority in order to carry a vote of censure : two thirds of the votes cast , and over half of all the members of the Parliament . Aby uspěli a aby se jim podařilo dotáhnout hlasování o vyslovení nedůvěry do konce , museli by kritici Komise dát dohromady v Parlamentu skutečně výraznou většinu : tedy získat dvě třetiny odevzdaných hlasů a více než polovinu všech poslanců Parlamentu
If a vote of censure is carried , however , with the necessary majority , all 20 Commissioners would be required to resign . Jestliže ale dojde na hlasování o nedůvěře , pak , samozřejmě při dosažení nezbytné většiny , musí resignovat všech 20 komisařů
If there is one thing that is clear about the European Union ’ s institutional arrangements , it is that it is insufficiently democratic for the degree of integration that is now underway or planned . There is , of course , no agreement on what in detail should be done about this . Existuje - li jedna jediná věc , která je na institucionálním uspořádání Evropské unie zcela jasná , pak je to to , že je toto uspořádání nedostatečně demokratické vzhledem k míře integrace , ke které právě dochází nebo plánovitě dojde
If the democratic principle is not strengthened , it is most unlikely that the European Union will be able to deal satisfactorily with any of the massive challenges lying immediately ahead : making a success of the Single Currency , revising the Union ’ s spending policies , and reforming the Union ’ s existing policies and institutions . Pokud nebudou demokratické principy posíleny , je nanejvýš pravděpodobné , že nebude Evropská unie schopna úspěšně se postavit žádnému z obrovských problémů , jež ji čekají v té nejbližší možné budoucnosti : úspěšně dokončit zavedení jednotné měny , přehodnotit unijní politiku výdajů a zreformovat existující politiky a instituce Unie
Ian D . Davidson is one of Britain ’ s leading political commentators . Ian D . Davidson je jedním z předních britských politických komentátorů
Ian Davidson Ian Davidson
In the first phase , the three - sided civil war in Bosnia , some European leaders trumpeted that this was a European problem . V první fázi , během trojstranné občanské války v Bosně , někteří evropští politikové vyhlašovali , že jde o celoevropský problém
It is here that they have got caught up in the process of éngrenage : Přesně tady se NATO dostalo do éngrenage :
It does not at the moment seem likely that NATO can count on winning this battle of wills by only a continuation of the bombing . V této chvíli se nezdá příliš pravděpodobné , že by NATO mohlo uspět v této bitvě dvou vůlí pouhým pokračováním bombardování
It is hard to believe that any of the allies is prepared to contemplate that kind of defeat . Jen stěží lze pochopit , že ani jeden ze spojenců neuvažuje o podobném druhu porážky
In other words , NATO ' s unity , and perhaps its future , could be imperilled , both by a decision to send troops , and by a decision not to send troops . Jinými slovy , jednota NATO – a možná i jeho budoucnost – může být vážně ohrožena , a to jak rozhodnutím vyslat pozemní jednotky , tak rozhodnutím jednotky nevyslat
It is difficult to overstate what is now at stake for the Western allies , to say nothing of the interests of the people of Kosovo . Není snadné si teď představit , co je v sázce pro západní spojence , nemluvě o zájmech kosovského obyvatelstva
If the Europeans back away from the costs of victory , they will give dramatic proof of their reluctance to develop a European CFSP : the systemic obstacles coupled with cowardice will have proved stronger than the éngrenage . Pokud Evropa upustí od vítězství , poskytne tak dramatický důkaz své neochoty dohodnout se na zásadách jednotné zahraničněbezpečnostní politiky : systémové překážky spolu se zbabělstvím by se v tom případě ukázaly silnější než pád do soukolí
If the Europeans help defeat Milosevic , they will have been carried far further towards a CFSP than any of them expected - or wanted . Pokud Evropa pomůže porazit Miloševiče , přiblíží se tak k jednotné zahraniční a bezpečnostní politice mnohem víc , než by kdokoli očekával – nebo chtěl
Ian Davidson is a former chief foreign affairs commentator for The Financial Times . Ian D . Davidson je bývalý hlavní zahraniční komentátor pro \ The Financial Times \
Ian Davidson Ian Davidson
In their \ Declaration on Strengthening the Common European Policy on Security and Defence \ , EU governments announced the setting up of new permanent security institutions in Brussels , including a Political - Military Committee of civil servants and a Military Committee of staff officers . V \„ Prohlášení o upevnění všeobecné evropské bezpečnostní a obranné politiky “ se členské země Evropské unie dohodly na ustavení nových stálých bezpečnostních institucí v Bruselu , jako jsou civilní Politicko - vojenská komise nebo armádní Vojenská komise
Instead , it is likely to be radically different in many important ways . Je pravděpodobné , že od dnešní Unie se bude radikálně lišit v mnoha důležitých ohledech
Indeed , it is possible that the EU may have to think in terms of different kinds of members , or perhaps of different gradations of membership . Je vskutku možné , že Evropská unie bude muset začít uvažovat o různých typech svých členů , případně o různých stupních členství v Unii
It is obvious that a European Union of 35 - odd member states must have a much more federal structure than the existing EU , if it is not to seize up from sheer weight of numbers . Je jasné , že pětatřicetičlenná Evropská unie musí mít mnohem federálnější strukturu než současná Unie , jinak se utopí ve změti čísel
If , therefore , the governments of the member states are serious in their professed intention to move from a limited Europe of 15 to a mega - Europe of 35 - odd , they must show how they propose to recommend this transformation to their voters and their citizens . Pokud tedy opravdu vlády členských zemí stojí o rozšíření dnešní patnáctičlenné Evropy na Evropu se třiceti a více členy , musí ukázat , jak přednesou tuto transformaci svým voličům a občanům
Ian D Davidson was formerly chief foreign affairs commentator for The Financial Times . Ian D . Davidson v minulosti psal komentáře pro Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
It is a challenge whose implications may be deeply unwelcome to the governments , and the electorates , of many of the Member States . Je to úkol , jehož důsledky by mohly být velice nevítané , jak ze strany jednotlivých vlád , tak i voličů mnoha členských zemí
Indeed , Prodi told the European Parliament that he would recommend that membership negotiations , ( currently under way with five countries from Central and Eastern Europe , plus Cyprus ) , should also be opened with the second wave of six applicants : the remaining five countries from the CEE , plus Malta . A tak se stalo , že Prodi oznámil v Evropském parlamentu , že doporučí , aby další negociace o členství ( v současné době probíhající s pěti zeměmi střední a východní Evropy , plus Kypr ) byly rovněž zahájeny se šesti žadateli druhé vlny : což je zbývajících pět zemí střední a východní Evropy , plus Malta
Initial reactions from member states has been unenthusiastic or hostile , especially from the British . Počáteční reakce členských států byly věru nenadšené či dokonce nepřátelské , zejména ze strany Británie
Ian Davidson is a former columnist for the Financial Times . Ian D . Davidson je bývalým reportérem Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
In Britain , where the idea of European federalism has never been popular , it was predictable that the Euro - sceptic newspaper The Times would denounce Mr Fischer ' s ideas . V Británii , kde neměla myšlenka evropského federalismu nikdy valnou oporu , se dalo předpokládat , že euroskeptický list The Times Fischerovy názory zpranýřuje
In the past , no doubt , France ( under President Mitterrand ) and Germany ( under Chancellor Kohl ) would together regularly press the case for closer integration , despite British reluctance . Není sporu o to , že v minulosti to byly Francie ( pod vedením prezidenta Mitteranda ) a Německo ( po vedením kancléře Kohla ) , jež i přes neochotu Británie pravidelně tlačily na užší integraci
It must be reconstructed with a new constitution , built on fundamental human rights . Je třeba ji rekonstruovat na bázi nové ústavy , podložené základními lidskými právy
In the first place , it implies a wholesale re - writing of the European Union Treaty , as well as a far - reaching renegotiation of existing EU policies . Za prvé z něj vyplývá , že by bylo nutné kompletně přepsat Smlouvu o Evropské unii a znovu a dalekosáhle projednat stávající politiku EU
Ian Davidson is a fellow of the European Policy Centre in Brussels and a former columnist for The Financial Times . Ian D . Davidson , dříve publicista listu Financial Times , dnes působí v bruselském Středisku pro evropskou politiku
Ian Davidson Ian Davidson
If Europe is moving into an autumn and winter of discontent , however , it is not so much because French truckers are blockading oil refineries in France , as because some key political issues on the European agenda seem to be getting out of hand and out of control , especially in Germany and Britain . Vstupuje - li Evropa do nespokojeného podzimu a zimy , není to proto , že by francouzští řidiči svými nákladními auty blokovali ropné rafinérie , nýbrž hlavně proto že několik klíčových bodů evropské agendy se začíná vymykat z rukou a zpod kontroly , a to především v Německu a v Británii
In one sense , indeed , the French protests are reassuringly familiar . V jistém smyslu jsou protesty ve francouzských ulicích a na silnicích dobře známé a tudíž uklidňující
In one sense , this is not a new phenomenon . V jistém smyslu nejde o nový jev
It has long been clear that there is a substantial difference of opinion on this issue between the German people and their leaders : the political élite sees enlargement as a moral and strategic imperative ; voters fear a flood of immigrants and job - seekers from the East . Již delší dobu je jasné , že mezi německým obyvatelstvem a jeho nejvyššími představiteli panuje v tomto směru zásadní názorová rozdílnost : politická elita vnímá rozšíření jako morální a strategický imperativ ; voliči se ale obávají přílivu imigrantů a \„ gastarbeiterů “ z východu
In France only 21 % are keen , and 71 % are unenthusiastic ; the EU average is only 27 % pro , 60 % anti . Ve Francii je rozhodně pro jen 21 % obyvatel , 78 % není nadšeno ; průměr na celou Unii dělá 27 % pro , 60 % proti
Indeed , German public opinion remains deeply ambivalent about the euro , and increasingly disillusioned its continual decline against the dollar ( and the pound ) . Názor německé veřejnosti je totiž dosud v otázce eura nejednotný a národ je navíc rozčarovaný z jeho pokračujícího pádu vůči dolaru ( a libře )
In Britain , by contrast , we are now seeing a steep intensification of political controversy , not about enlargement ( even though it is unpopular ) , but about the question of membership of the single currency . Nejedná se o rozšíření Evropské unie ( i když ani to se netěší velké podpoře ) , nýbrž o otázku členství v jednotném evropském měnovém systému
It is that commitment by which the government is now bound . A vládě dnes tento závazek svazuje ruce
Ian Davidson is a fellow of the European Policy Centre and a columnist with “ The Financial Times . ” Ian Davidson pracuje v European Policy Centre a přispívá do Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
It will almost certainly fail to achieve its immediate objectives ; but it may open the door to serious progress afterwards . S téměř naprostou jistotou se mu nepodaří dosáhnout jeho bezprostředních cílů ; může však otevřít bránu pro významný pokrok do budoucna
In principle , the Commission ought to be slimmed down after enlargement , with fewer Commissioners than member states . V zásadě by Komise měla být po rozšíření zeštíhlena a mít méně komisařů , než je členských států
If these scraps were to be the sum total of the Nice summit , it will prove unsatisfactory , even a failure . Pokud by tyto potyčky měly být úhrnným výsledkem summitu v Nice , bude celá schůzka neuspokojivá , ba co víc , bude to krach
In other words , it is a public relations conjuring trick , designed to make the EU seem more attractive , without actually conferring any real benefits . Jinými slovy je to pouhá reklamní eskamotáž , jejímž cílem je zatraktivnit Evropskou unii a která žádný skutečný užitek či prospěch nepřináší
It seems evident that this principle will be effectively binding on all member states , and all candidates for membership . Je jasné , že tento princip bude závazný pro všechny členské státy a pro všechny země ucházející se o členství v EU
Ian Davidson is a fellow of the European Policy Centre and a columnist with “ The Financial Times . ” Ian D . Davidson pracuje v European Policy Centre a přispívá do Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
In addition , some member governments , like those of Germany and Austria , have demonstrated serious anxiety that EU enlargement will incite a flood of job - seekers from Central and Eastern Europe , and made clear that they will demand a long delay in granting free movement of labour to any new member state . Nadto některé vlády , například německá a rakouská , daly jasně najevo své vážné obavy z toho , že rozšíření Evropské unie způsobí příliv \„ gastarbeiterů “ ze střední a východní Evropy , a netajily se tím , že budou požadovat delší přechodné období pro udělení volného pohybu pracovních sil novým členským zemím
Indeed , the summit communique said that “ an in - depth discussion of immigration , migration and asylum ” would take place at the EU summit at the end of this year . V závěrečné zprávě summitu se pak také píše , že během příštího summitu na konci tohoto roku dojde k \„ obsáhlé diskusi imigračních , migračních a azylových otázek “
It is difficult to avoid the implication that Europe ’ s need for immigrants is likely to combine with massive , and probably irresistible , migratory pressure from developing countries to the developed world . Naprosto zřetelně pak z toho vyplývá , že rostoucí evropskou potřebu přistěhovalců bude doprovázet rostoucí , masivní a nejspíš nezastavitelný migrační tlak ve směru od rozvojového světa k rozvinutým zemím
Ian Davidson is a fellow of the European Policy Centre and columnist with “ The Financial Times . ” Ian Davidson pracuje v European Policy Centre a přispívá do Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
It is not difficult to discern parallels between Britain ’ s Conservatives and America ’ s Republican Party . Mnoho rysů britských konzervativců najdeme i u amerických republikánů
Instead , he moved further right , with massive tax cuts as his main economic proposal . Posunul se tedy více doprava a jeho hlavní ekonomický program dostal podobu masivního snižování daní
In fact , no one knows whether Tony Blair will seek to join the Euro , let alone win a referendum on it . Přitom vůbec není jisté , zda se Tony Blair chce připojit ke společné evropské měně , natož jestli chce vypsat referendum
Indeed , the Euro has been one of the main instruments in moving Europe ’ s center - left parties onto the middle ground , or even to the center - right . Euro je jedním z hlavních faktorů posunu evropských středolevicových stran ke střední cestě a možná i dál doprava
In Italy , Silvio Berlusconi ’ s government also appears tainted with right - wing populism and xenophobia . Také na italskou vládu Silvia Berlusconiho padá stín pravicového populismu a xenofobie
Ian Davidson is a fellow of the European Policy Centre , Brussels , and columnist with “ The Financial Times . ” Ian Davidson pracuje v bruselském Evropském politickém středisku a přispívá do Financial Times
Is NATO the War on Terrorism ' s Greatest Victim ? Je NATO největší obětí války proti terorismu ?
Ian Davidson Ian Davidson
It is too soon to draw firm conclusions about the ` ` war on terrorism ' ' as waged in Afghanistan . Na závěry o ,, válce proti terorismu ` ` v Afghánistánu je zatím brzy
In that sense , the centerpiece of the Atlantic Alliance has been seriously , perhaps fatally damaged . Z tohoto pohledu byla vážně , ne - li fatálně narušena sama podstata Severoatlantické aliance
It will be a bitter irony if the war against terrorism ends by shattering trust among the members of both NATO , the most successful alliance in human history , and the EU . Bude hořkou ironií , pokud boj proti terorismu rozbije důvěru mezi členy Severoatlantické aliance - nejúspěšnějšího spojenectví v lidských dějinách - a Evropské unie
Ian Davidson is a fellow of the European Policy Centre , Brussels , and columnist with ` ` The Financial Times . ' ' Ian Davidson působí v European Policy Centre v Bruselu a přispívá do Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
In Italy , the right - wing coalition government led by Silvio Berlusconi has taken a lurch away from Italy ' s traditional enthusiasm for Europe , inciting Renato Ruggiero , its pro - European foreign minister , to resign . Italská pravicová koaliční vláda Silvia Berlusconiho se odklonila od tradičního proevropského nadsení , když svého proevropského ministra zahraničí Renata Ruggiera přinutila k rezignaci
In France , two prominent Socialists recently published proposals calling for a re - think of traditional French attitudes towards the EU , including a re - think of the farm policy . Ve Francii pak dva prominentní socialisté nedávno uveřejnili návrhy na přehodnocení nejen tradičních francouzských postojů vůči EU , ale rovněž zemědělské politiky
In Britain , the government may be poised to propose the creation of a UN - type Security Council for Europe which would ride above the existing Brussels institutions and which be headed ( no surprise ) by Britain , France and Germany . Britská vláda by nakonec mohla navrhnout vytvoření Bezpečnostní rady Evropy ( ve stylu OSN ) , která by stála nad vsemi existujícími bruselskými institucemi a jíž by ( pochopitelně ) předsedaly Británie , Francie a Německo
In France , the forthcoming Presidential elections will pit Socialist Prime Minister Lionel Jospin against the Gaullist incumbent , Jacques Chirac ; so it is urgent for the Socialists to up - date their European thinking . Ve Francii se schyluje k prezidentským volbám , které proti sobě postaví socialistického premiéra Lionela Jospina a stávajícího prezidenta , gaullistu Jacquesa Chiraca ; pro socialisty je tedy životně důležité obrodit své evropské uvažování
In Britain , the idea of a European Security Council looks like a repeat of traditional reflexes : the British do not like the process of political integration in Europe , and repeatedly imagine that they can persuade other members that an inter - governmental system is better . A britská myslenka Bezpečnostní rady Evropy zavání tradičními reflexy : Britům se proces evropské politické integrace nelíbí a tak si stále dokola představují , jak ostatní členy EU přesvědčí , že mezivládní systém je lepsí
It is rather extraordinary , but oh so predictable . To je sice poněkud nezvyklé , ale co jiného se dalo čekat
Ian Davidson is a fellow of the European Policy Centre , Brussels , and columnist with ` ` The Financial Times . ' ' Ian Davidson působí na European Policy Centre v Bruselu a přispívá do listu ,, The Financial Times ` `
Ian Davidson Ian Davidson
It is no surprise that President Bush ' s tour of Europe has been greeted by protests from Berlin to Rome . Že evropské turné prezidenta Bushe doprovázejí protesty od Berlína k Římu , tomu není divu
It may be argued that the Europeans should try to close this chasm , by increasing their own defense spending . Lze tvrdit , že by se Evropa měla tuto propast snažit nějak překlenout , například navýšením svých vlastních obranných výdajů
In the first half of the 20 th century they succeeded in turning these conflicts into two World Wars , and Europe into a charnel house . V první polovině dvacátého století se jim podařilo tyto konflikty dovést ke dvěma světovým válkám a Evropu proměnit v márnici
It is this prospect of a massive enlargement that defines the central challenge facing the EU : how to strengthen its institutions to be able to handle a Union whose membership will expand from 15 to 27 countries - perhaps more . Představa masivního rozšíření určuje hlavní úkol dnešní Evropské unie : jak posílit evropské instituce , aby zvládly řízení Unie , jejíž členská základna se rozroste z patnácti na sedmadvacet ( a možná víc ) zemí
If EU governments are able to strengthen central political institutions , enlargement may be successful ; if not , it may be blocked . Pokud budou vlády zemí EU schopny posílit centrální politické instituce , rozšíření by mohlo proběhnout úspěšně ; pokud ne , proces rozšíření by se mohl zpomalit
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels , and a former Financial Times columnist . Ian Davidson je poradcem a redaktorem European Policy Centre v Bruselu a bývalým komentátorem listu Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
I believe the answer to both questions to be yes . Troufám si tvrdit , že na obě otázky zní odpověď ,, ano \
In the second round of voting , Chirac will undoubtedly defeat Le Pen , possibly with a record majority . V druhém kole hlasování Chirac Le Pena nepochybně porazí , a to dost možná rekordní většinou
In short , France does not want any of these people to be President , and Chirac ' s large eventual victory will not correspond to any large degree of legitimacy . Z toho plyne , že Francie nechce za prezidenta ani jednoho z těchto kandidátů a že Chiracovo konečné vítězství nebude nijak zvlášť legitimní
If the socialists can pull themselves together behind a new leader , President Chirac , despite re - election , could once again face a left - wing majority in parliament . Pokud se socialisté vzpamatují a postaví se za svého nového vůdce , prezident Chirac by navzdory svému znovuzvolení mohl v parlamentu opět čelit levicové většině
It is not just that Chirac is corrupt , or that Jospin is dull , but that they have been around for decades . Nejde jen o to , že Chirac je úplatný nebo že Jospin je nudný , ale i o to , že stejné tváře pozorujeme už několik desítek let
In the French presidential campaign , everyone knew what Le Pen stood for ; but neither Chirac nor Jospin had a clear program to offer , just vague , abstract generalities . Ve francouzské prezidentské kampani bylo každému jasné , oč jde Le Penovi , ale Chirac ani Jospin nedokázali předstoupit s jasným programem , jen s vágními , abstraktními obecnostmi
In Britain , Tony Blair ' s government claims to be \ New Labour \ . Britská vláda Tonyho Blaira o sobě tvrdí , že je ,, novolabouristická \
It is only recently , with a promise to spend more on the National Health Service , that it has started to return to its social - democratic roots . Ke svým sociálnědemokratickým kořenům se začíná vracet až v poslední době , také díky příslibu vyšších výdajů do státního zdravotnictví
Ian Davidson an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels , and a former Financial Times columnist . Ian Davidson je poradcem a publicistou při European Policy Centre v Bruselu a bývalým komentátorem listu Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
In particular , member states will need to think much more radically about developing a strong EU foreign and security policy , for two reasons . Konkrétně budou členské státy muset mnohem rozhodněji zvážit vytvoření silné zahraniční a bezpečnostní politiky EU , a to ze dvou důvodů
It will become impossible in an EU of 25 - 30 , unless the scope for majority voting is enlarged , and the veto power of individual states reduced . A stane se nemožným v unii pětadvaceti či třiceti členů , pokud se ovšem nerozšíří rámec využití většinového hlasování a neomezí právo veta jednotlivých států
In short , a large EU will have to have much more the character of a federation than a small EU . Stručně řečeno , větší EU bude muset mít mnohem více charakter federace než malá EU
In short , if we are living in a world in which the US acts solely in its own immediate national interests , the EU will be compelled to do likewise . Stručně řečeno , žijeme - li ve světě , v němž USA jednají výhradně podle svých vlastních okamžitých národních zájmů , bude EU nucena dělat totéž
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels , and a former columnist for the Financial Times . Ian Davidson je poradcem a publicistou bruselského Střediska pro evropskou politiku a bývalým komentátorem listu Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
It is sometimes said that Tony Blair is instinctively European ( though that is said less often since the Iraq war ) . Občas se říká , že je Tony Blair instinktivně proevropský ( ačkoliv se to od války v Iráku říká méně často )
In due course , the Treasury would reach a judgment that would be technically expert , economically impartial , and politically neutral . Ministerstvo financí prý v pravý čas dospěje k výsledku , který bude odborně kvalitní , ekonomicky nestranný a politicky neutrální
If Tony Blair ever believed any of this , he was a fool . Jestliže Tony Blair něčemu z toho věřil , byl pošetilý
In any event , once the decision of principle had been subordinated to ostensibly technical economic tests , it was unavoidable that Treasury mandarins , who are institutionally opposed to European integration , would conduct them . V každém případě platí , že jakmile se toto principiální rozhodnutí podřídilo údajně odborným ekonomickým testům , bylo nevyhnutelné , že je budou provádět úředníci ministerstva financí , kteří se jako instituce staví proti evropské integraci
Imagine that the British government decides one day to go for Euro membership , and to put the issue to the test of a referendum . Představme si , že se britská vláda jednou rozhodne , že podpoří vstup do eurozóny a že záležitost prověří v referendu
If the British economy and the Euro - zone economy are both doing well , the economic case for British membership is obviously weak . Jestliže prosperuje jak britské hospodářství , tak hospodářství eurozóny , argument pro britské členství je pochopitelně slabý
If the British economy is doing well and the Euro - zone economy is doing badly , there is no economic case whatsoever for British membership . Jestliže britské hospodářství prosperuje a ekonomika eurozóny si vede špatně , neexistuje naprosto žádný ekonomický argument pro britské členství
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels , and a former columnist for the Financial Times . Ian Davidson je poradcem a publicistou bruselského Střediska pro evropskou politiku a bývalým komentátorem listu Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
If they do , there will be a two - speed Europe , with a politically integrated inner core and others more loosely associated on the outside . Pokud se tak stane , pak vznikne dvourychlostní Evropa s politicky integrovaným vnitřním jádrem a dalšími zeměmi přičleněnými volnějším způsobem zvenčí
It is hard to guess in advance the consequences of such a failure . Důsledky podobného selhání lze předem těžko odhadnout
If the negotiation of a new EU Constitution is to have any chance of success , it may be decided on Saturday , at a meeting between Tony Blair of Britain , Chancellor Gerhard Schröder of Germany , and President Jacques Chirac of France . O tom , zda má vyjednávání o nové evropské ústavě nějakou šanci na úspěch , se možná rozhodne na sobotní schůzce britského premiéra Tonyho Blaira , německého kancléře Gerharda Schrödera a francouzského prezidenta Jacquese Chiraka
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels , and a former columnist for the Financial Times . Ian Davidson je poradcem a komentátorem Centra pro evropskou politiku v Bruselu a bývalým komentátorem listu Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
Instead , the summit ' s breakdown may be an advance warning that this enlargement could prove to be so disruptive as to lead , not to a benign transformation of the EU , but to its radical dislocation . Místo toho přišel krach schůzky , možná jako předběžné varování , že by toto rozšíření mohlo být natolik ničivé , že nepovede k příhodné transformaci EU , nýbrž k jejímu zásadnímu narušení
Indeed , downplaying the gravity of the latest crisis is easy : one can argue that the immediate cause of the breakdown , when examined closely , is not really all that serious . Zlehčit závažnost současné krize opravdu není těžké : můžeme argumentovat tím , že bezprostřední příčina krachu se při bližším přezkoumání vůbec nejeví až tak vážně
It is much less favourable to Spain and Poland , since the weighting they received at Nice is almost as great as that of Germany , even though heir population are only half as large . Mnohem méně příznivý je pro Španělsko a Polsko , protože váha hlasů , kterou získaly v Nice , je téměř stejně velká jako v případě Německa , ačkoliv počtem obyvatel jsou tyto země jen poloviční
In 1950 , when the EU was born , the political dilemma was comparatively simple . Roku 1950 , kdy se EU zrodila , bylo politické dilema poměrně jednoduché
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels , and a former columnist for the Financial Times . Ian Davidson je poradcem a publicistou bruselského Střediska pro evropskou politiku a bývalým komentátorem listu Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
In Britain , by contrast , where the economy is strong and unemployment low , the main factor behind the collapse in the vote for the governing Labor Party has been anger with Tony Blair ' s determination to go to war in Iraq beside George Bush . V Británii , kde je ekonomika silná a nezaměstnanost nízká , je naproti tomu hlavním faktorem propadu hlasů pro vládní Labouristickou stranu hněv na Tonyho Blaira za jeho odhodlání jít po boku George Bushe do války v Iráku
In Britain , in particular , the spectacular surge of the UK Independence Party ( UKIP ) can only strengthen the government ' s long - standing latent Euroskepticism . Zejména v Británii může dramatický vzestup Strany nezávislosti Spojeného království ( UKIP ) pouze posílit dlouhodobý latentní euroskepticismus stávající vlády
In France , 57 % trust the European Parliament , but only 29 % trust the French parliament ; while the corresponding figures for Germany are 51 % and 23 % . Ve Francii věří Evropskému parlamentu 57 % respondentů , ale parlamentu francouzskému pouhých 29 % ; v Německu činí tyto údaje 51 % a 23 %
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels , and a former columnist for the Financial Times . Ian Davidson je poradcem a komentátorem Centra pro evropskou politiku v Bruselu a bývalým komentátorem listu Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
It introduces some significant improvements for majority voting in the Council of Ministers . Zavádí určitá významná zlepšení ve většinovém hlasování v Radě ministrů
It gives some more powers to the European Parliament . Přidává něco pravomocí Evropskému parlamentu
It includes a Charter of Fundamental Rights . Zahrnuje Chartu základních práv občanů EU
It might help harmonize the foreign policies of the member states . Mohla by pomoci sladit zahraniční politiky členských států
If this is Blair ’ s calculation , he is mistaken . Jestliže právě s tím Blair počítá , pak se plete
It is now clear to all that Blair is fundamentally opposed to the idea of a more politically integrated Europe . Teď už je jasné , že Blair je v jádru proti myšlence politicky integrovanější Evropy
In short , Blair is as opposed to the European project as all his predecessors . Krátce , Blair se staví proti evropskému projektu stejně jako jeho předchůdci
If the French electorate votes “ No , ” it will be much less a vote against the Constitution than a protest vote against President Jacques Chirac , or an expression of anxiety about the implications of the EU ’ s enlargement to Central Europe . Pokud francouzští voliči řeknou \„ ne “ , půjde v mnohem menší míře o hlas proti ústavě než o protestní hlas proti prezidentu Jacquesu Chirakovi či o vyjádření úzkosti z dopadů rozšíření EU do střední Evropy
In the end , the French and other leading member states are likely to explore alternative ways of working towards a more politically integrated Europe . Je pravděpodobné , že Francouzi a další přední členské státy nakonec probádají alternativní způsoby směřování k politicky integrovanější Evropě
If the Constitution is rejected , the British , having chosen to stay out of that grouping , may find that they have maneuvered themselves into an even more remote outer circle of Europe . Bude - li ústava odmítnuta , Britové , kteří se rozhodli zůstat mimo toto uskupení , možná zjistí , že se vmanévrovali do ještě odlehlejšího okruhu Evropy
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels . Ian Davidson je poradcem a publicistou Centra pro evropskou politiku v Bruselu a bývalým komentátorem listu Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
In 1984 , Margaret Thatcher demanded and got a large rebate in the British net contribution , which this year is worth roughly € 5 bn . Margaret Thatcherová v roce 1984 vyjednala rozsáhlý rabat z čistých příspěvků Británie , který letos dosahuje hodnoty zhruba 5 miliard eur
It would underscore the depth of the chasm between leaders who are seeking to advance the cause of European political integration but are out of touch with their electorates , and the British , who do not like European political integration at all . Podtrhlo by to hloubku propasti mezi lídry , již usilují o postup ve věci evropské politické integrace , aniž by byli v souladu se svými voliči , a Brity , jimž se evropská politická integrace vůbec nelíbí
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels . Ian Davidson je poradcem a publicistou Centra pro evropskou politiku v Bruselu a bývalým komentátorem listu Financial Times
Ian Davidson Ian Davidson
It also brought to a sorry close the UK ’ s six - month presidency of the European Council , confirming Britain ’ s long - standing reputation as the odd - man - out in the European Union . Zároveň přivedla k žalostnému konci šestiměsíční předsednictví Velké Británie v Evropské radě a potvrdila dlouhodobou pověst Británie jako země , která v Evropské unii stojí stranou
In particular , voters were afraid that their jobs would be lost to hordes of Eastern immigrants , exemplified in the image widely quoted at the time , of the low - cost Polish plumber . Voliči se zejména obávali , že by jejich pracovní místa zabraly hordy východních přistěhovalců , jejichž ztělesněním se stal v té době hojně citovaný obraz levného polského instalatéra
In particular , the central issue is how far the old member states are willing to pay to boost the less developed economies of the new members . Klíčovým sporným bodem je konkrétně otázka , do jaké míry jsou staré členské státy ochotny platit pozvednutí méně rozvinutých ekonomik nových členů
In the event , it turned into a three - way battle between Britain , France and the new member states . Nakonec se z toho vyvinula trojstranná bitva mezi Británií , Francií a novými členskými státy
In practice , this has meant large flows of money either to big agricultural producers , like France , or to poorer member states , like Greece and Portugal . V praxi to znamenalo značný příliv peněz buďto velkým zemědělským producentům , jako je Francie , nebo chudším členským státům , jako jsou Řecko a Portugalsko
In the past , the big loser from the EU system , in budgetary terms , was the UK ; for while agriculture accounted for two thirds of all EU spending , the UK had a small farm sector , and therefore received small farm payments . V minulosti na systému EU z rozpočtového hlediska silně tratila právě Británie ; zemědělství totiž představuje dvě třetiny veškerých výdajů EU a Británie má malý zemědělský sektor , pročež dostávala nízké zemědělské dotace
It took some time before the British came to understand that since President Jacques Chirac is a beleaguered lame - duck President , who will remain in office but not in power until 2007 , he is in no position to agree to any such bargain . Britům nějakou dobu trvalo , než pochopili , že jelikož je prezident Jacques Chirac odepsaný politik , který sice do roku 2007 setrvá v úřadu , ale nikoliv u moci , nemá mandát na jakoukoliv podobnou dohodu přistoupit
It is a sad conclusion to a presidency , launched six - months ago , with Blair ’ s claim that he was a “ passionate pro - European ” . Je to smutný závěr předsednictví , které před šesti měsíci začalo Blairovým tvrzením , že je \„ vášnivým Proevropanem “
It could only be a European matter , if the EU were a real federation . Evropská záležitost by to mohla být pouze v případě , kdy by EU byla skutečnou federací
Ian Davidson is the author of Voltaire in Exile , a fellow for the Centre for Policy Reform in Brussels , and a former columnist for the Financial Times . Ian Davidson je autorem knihy Voltaire in Exile ( \„ Voltaire ve vyhnanství “ ) , členem Centra pro reformu politiky v Bruselu a bývalým komentátorem Financial Times
Is Gordon Brown Electable ? Je Gordon Brown zvolitelný ?
Ian Davidson Ian Davidson
In some critical sense , he must repudiate Blair ’ s legacy , which , at a minimum , means promising to take Britain out of the Iraq War . V jistém kritickém smyslu musí odmítnout Blairův odkaz , což přinejmenším znamená slíbit , že stáhne Británii z války v Iráku
Inevitably , they could not foresee that Blair would go on to win an unprecedented three successive election victories for Labour , in 1997 , 2001 , and 2005 , and thus keep Labour in power for a record - breaking period of possibly as long as 13 years . Samozřejmě nemohli předvídat , že Blair v letech 1997 , 2001 a 2005 vyhraje labouristům bezprecedentní troje po sobě jdoucí volby , a udrží tak Labouristickou stranu u moci rekordně dlouhou dobu , která nakonec může trvat až 13 let
If there is a formal leadership contest , it seems likely that several rival candidates will aim to stand . Uskuteční - li se nějaká formální soutěž o Blairovo nástupnictví , pak se zdá pravděpodobné , že se o ně utká několik soupeřících uchazečů
If Brown offers more of the same , he will lose . Nabídne - li Brown další porci téhož , prohraje
In tactical terms , this should be easy and obvious : whatever the deceitful and illegal reasons originally given for invading Iraq , everyone now knows that this war has proved a political , strategic , and moral catastrophe . Z taktického hlediska by to mělo být snadné a očividné : ať už byly původně uváděné důvody invaze do Iráku jakkoliv podvodné a nezákonné , každý už dnes ví , že tato válka se ukázala jako politická , strategická a morální katastrofa
In the past three weeks , Labour , the Liberal Democrats , and the Conservatives have all held their annual conferences . V posledních třech týdnech se konaly výroční konference labouristů , liberálních demokratů i konzervativců
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels . Ian Davidson je poradcem a komentátorem Evropského centra politiky v Bruselu
Ian Davidson Ian Davidson
In this respect , Blair ’ s premiership marked a fundamental break with the Labor Party ’ s tax - and - spend tradition . V tomto ohledu znamenalo Blairovo premiérství zásadní rozchod s labouristickou tradicí zdaňování a utrácení
It also established a new tradition of stability in economic policy , continuing and reinforcing the previous Conservative government ’ s commitment to fiscal discipline and low inflation . Zároveň vytvořilo novou tradici stability v hospodářské politice , která byla pokračováním a posílením závazku předchozí konzervativní vlády k fiskální disciplíně a nízké inflaci
In short , when Blair took Britain to war , he deliberately misled Parliament and the electorate about the ostensible rationale for it . Stručně řečeno : když Blair zavlekl Británii do války , záměrně uvedl parlament i voliče v omyl ohledně jejího proklamovaného zdůvodnění
In 1998 - 1999 Serbia had embarked on violent repression of Kosovo ’ s ethnic Albanian majority , driving roughly 400,000 Kosovars from their homes . V letech 1998 - 1999 se Srbsko pustilo do násilné represe albánské etnické většiny v Kosovu , když vyhnalo zhruba 400000 Kosovanů z domovů
In the case of the Iraq war , Blair has never conceded that the war was mistaken in conception or disastrous in practice : for him , it was still “ the right thing to do . ” V případě války v Iráku Blair nikdy nepřipustil , že tento konflikt byl pomýlený v koncepci nebo katastrofální v praxi : podle něj to stále byla \„ správná věc “
Indeed , it is possible that Blair , through his complicity in the Iraq war , has inflicted major damage on the very idea of a “ special relationship ” between Britain and the United States . Dokonce je možné , že Blair vzhledem ke své spoluvině za válku v Iráku napáchal velké škody na samotné představě \„ zvláštních vztahů “ mezi Velkou Británií a Spojenými státy
It is uncertain whether Tony Blair could have dissuaded George Bush from waging war in Iraq . Není jisté , zda Tony Blair mohl George Bushe od války v Iráku odradit
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels . Ian Davidson je poradcem a komentátorem Evropského centra politiky v Bruselu
Ian Davidson Ian Davidson
If Brown is to gain legitimacy , he must offer something new ; but he can do that only by distinguishing himself from the Blair legacy in clearly perceptible – and therefore fairly radical – ways . Má - li Brown získat legitimitu , musí nabídnout něco nového ; to však lze udělat jedině tím , že se zcela zřetelnými – a tedy dosti radikálními – způsoby odliší od Blairova odkazu
In many ways , the Blair government ’ s support of free - market policies turned out to be a shrewd and productive shift . V mnoha ohledech se podpora volnotržních politik Blairovou vládou ukázala jako mazaná a přínosná změna
In short , Blair ’ s government exudes an aura of sleaze and cronyism . Krátce , Blairova vláda vyzařuje auru špinavosti a bratříčkování
In reality , of course , the civil and guerrilla war under way in the rest of Iraq means that any security in the south can only be a temporary illusion . Ve skutečnosti samozřejmě občanská a gerilová válka probíhající ve zbytku Iráku znamená , že bezpečnost na jihu je jen dočasnou iluzí
Ian Davidson is an adviser to , and a columnist for , the European Policy Centre , Brussels . Ian Davidson je poradcem a publicistou Centra pro evropskou politiku v Bruselu a bývalým komentátorem listu Financial Times
in vitro fertilization ( IVF ) , was a landmark in medical science . Umělé oplodnění , jež spočívá v chirurgickém sběru vajíček z ženských vaječníků , jejich oplodnění mimo tělo ženy a vložení vzniklých embryí zpět do dělohy , se stalo účinným řešením léčby ženské neplodnosti způsobené nevratně poškozenými vejcovody
In this case , an embryo is being selected not only to avoid congenital disease and thus directly benefit the resulting child , but also to produce a child whose very existence could provide a cure for an older sibling , and with virtually no risk to the donor child . V tomto případě je selekce embrya podmíněna nejen tím , aby budoucí dítě netrpělo vrozenými chorobami , ale i tím , aby z ní vzešlo dítě , jehož samotná existence bude znamenat vyléčení staršího sourozence , a to téměř bez rizika pro dárcovské dítě
If anti - corruption investigations target Berezovsky alone , others will keep their mouths shut . Pokud se protikorupční tažení zaměří výhradně na Berezovského , budou ostatní zticha
If Berezovsky ' s punishment is more apparent than real , Berezovsky too will say nothing . Pokud bude Berezovského trest spíše symbolický než skutečný , bude zticha i sám Berezovskij
In the end , mounting economic failure may make Putin follow the pathetic course pioneered by Yeltsin : trying to wash his hands of a failing economy , dismissing governments as the country lurches from crisis to crisis , hoping all the while to remain remote enough to survive . Narůstající ekonomické prohry nakonec možná Putina přinutí k tomu , aby se vydal stejnou žalostnou cestou , kterou před ním vyšlapal Jelcin : bude dávat ruce pryč od neúspěšné ekonomiky , s tím , jak se země bude potácet od krize ke krizi , bude rozpouštět vlády , a při tom všem bude doufat , že stojí dostatečně vzadu , aby nakonec přežil
Indeed , in East Timor , Iraq , Afghanistan , Kosovo , and many other countries , the transition to peace seems to be failing . A skutečně , ve Východním Timoru , Iráku , Afghánistánu , Kosovu a mnoha dalších zemích se zdá , že přechod k míru selhává
Indeed , early privatization is likely to be destructive in its own terms , because property rights will remain in question for some time . Ba časná privatizace bude pravděpodobně ničivá sama o sobě , protože nad vlastnickými právy zůstanou po jistý čas pochybnosti
In Kosovo , for example , the transformation of the Kosovo Liberation Army into a civilian peace force has caused great insecurity over the years , which the UN administration might ultimately regret if the resolution of the province ’ s final status does not lead to independence . V Kosovu například transformace Kosovské osvobozenecké armády v civilní mírovou sílu během let zapříčinila nárůst nestálosti a nebezpečí , čehož by administrativa OSN mohla nakonec litovat , pokud vyjasnění konečného statusu provincie nepovede k nezávislosti
Instead , with the strong approval of the IMF , East Timor created a Norwegian - style “ petroleum fund ” to save the money for a rainy day . Místo toho Východní Timor , s rozhodným souhlasem MMF , vytvořil \„ ropný fond “ v norském stylu , aby si šetřil peníze na horší časy
Iraq provides numerous examples of the dangers created by misplaced priorities . Irák poskytuje celou řadu příkladů rizik plynoucích ze špatně nastavených priorit
Indeed , privatization was all the more bizarre as a policy choice because it was doomed in advance : investors clearly would not be attracted to buy assets where property rights might change once a legitimate Iraqi government took over – a huge impediment to investment in Kosovo as well . Ba privatizace byla coby zvolená politika tím podivnější , že byla předem odsouzena k nezdaru : investory zcela zřetelně nemůže lákat nákup aktiv , u nichž se vlastnické právo může změnit , jakmile moc převezme legitimní irácká vláda – což je obrovská překážka pro investice i v Kosovu
In some countries , corporate managers are disciplined by the representatives of large universal banks who sit on corporate boards and vote large blocks of shares . V některých zemích ředitele velkých firem ukázňují zástupci velkých nadnárodních bank , kteří sedí v představenstvech a dozorčích radách a zvedají ruku za velké balíky akcií
In many countries , managers ' leashes are also held by families of plutocrats who exercise control through pyramids of companies and special classes of stock . V mnoha zemích jsou otěže ředitelů v rukou rodin plutokratů , kteří svou kontrolu uplatňují skrz pyramidy společností a zvláštní druhy akcií
Instead , what evolved was a lax accounting system and a \ heads you win , tails your options will be re - priced and you still win \ method of managerial compensation . Místo toho se rozvinul laxní účetní systém a metoda odměňování manažerů ve stylu , , panna - bereš , orel - tvoje opce budou přeceněny a bereš taky \
It peaked - - and the 1990 s boom came to an end - - around March 2001 , when America ' s remarkable economic expansion gave way to the first recession in ten years . Vrcholu dosáhla - a boom devadesátých let skončil - kolem března roku 2001 , kdy pozoruhodný americký hospodářský rozmach ustoupil první recesi po deseti letech
In retrospect , the first warning sign was the so - called \ jobless recovery \ of the early 1990 s . Viděno z dnešního pohledu , prvním varovným znamením bylo takzvané ,, oživení bez zaměstnanosti \ počátku devadesátých let
If , as I believe , the most important business - cycle indicator is workers ' justified anxiety about losing a job and the difficulty of finding a new one , then the worst cyclical moment for the American economy came a full fifteen months after the recession ' s semi - formal end . Pokud jsou , jak já jsem přesvědčen , nejdůležitějšími ukazateli průběhu hospodářského cyklu oprávněný strach pracujících o zaměstnání a potíže s hledáním nového zaměstnání , pak nejhorší okamžik cyklu přišel v americké ekonomice plných patnáct měsíců po polooficiálním konci recese
If one includes normal growth of the labor force , the employment shortfall today relative to what it would have been had the 1990 ' s boom continued amounts to 4 . 7 million jobs . Pokud ještě připočteme normální růst pracovní síly , rovná se dnešní schodek zaměstnanosti - v porovnání s hodnotou , jaké by zaměstnanost dosahovala , kdyby boom devadesátých let trval - 4, 7 milionu pracovních míst
In the aftermath of the main industrial countries ' burst of inflation in the 1970 ' s , mainstream economic thought in the world ' s industrial core shifted into a \ semi - Monetarist \ channel . V období po propuknutí inflace v hlavních průmyslových zemích během 70 . let se převažující ekonomické myšlení ve světovém průmyslovém jádru přesunulo na ,, polomonetaristickou \ dráhu
It seemingly guaranteed that nothing like the inflation of the 1970 ' s would ever return . Podle všeho zaručoval , že se nikdy nevrátí žádná obdoba inflace 70 . let
It is an upward spiral . Jde o vzestupnou spirálu
In mid - July the great - and - good finance ministers of the European Monetary Union ( EMU ) gathered to consider the euro zone ' s economic condition . V půli července se sesli vážení a skvělí ministři financí Evropské měnové unie ( EMU ) , aby zvážili hospodářskou situaci eurozóny
It is very likely that hours worked will continue to fall in the third quarter . Je velmi pravděpodobné , že se počet odpracovaných hodin bude ve třetím čtvrtletí nadále snižovat
In the short run , rapid productivity growth poses dilemmas for macroeconomic management , because what would otherwise be seen as reasonably strong demand growth is proving to be insufficient to keep unemployment low . V krátkodobém horizontu přinásí rychlý růst produktivity dilemata makroekonomickým správcům , neboť jak se ukazuje , růst poptávky , který by se jindy považoval za přiměřeně silný , nedokáže udržet nezaměstnanost na nízké hladině
In the long run , this is also good news for America ' s trading partners : there is more value to be gained by trading with a richer economy than with a poorer one . Z dlouhodobého hlediska jde o dobrou novinu i pro obchodní partnery USA : při obchodu s bohatsí ekonomikou by měli získat vyssí hodnotu než při obchodu s ekonomikou chudsí
I used to think that the US current account deficit would stop when the rest of the world \ balanced up \ - - when Japan recovered from its decade - long stagnation , and when Western Europe restructured its economy , boosting aggregate demand and reducing its unemployment rate to some reasonable level . Já osobně jsem si kdysi myslel , že deficit běžného účtu USA ustane ve chvíli , kdy se zbytek světa ,, vybalancuje \ - jakmile se Japonsko vzpamatuje z desetiletí trvající stagnace a jakmile západní Evropa restrukturalizuje svou ekonomiku , rozproudí agregátní poptávku a sníží míru své nezaměstnanosti na rozumnou úroveň
Investors funding the capital inflow and the country receiving the money always think up reasons why this time the inflow is sustainable , because it reflects some supposed permanent transformation of fundamentals . Investoři financující příliv kapitálu i země , která tyto peníze získává , si vždy vymyslí důvody , proč příliv kapitálu tentokrát je udržitelný , jelikož odráží předpokládanou trvalou transformaci podstaty
In Mexico in 1995 , in East Asia in 1997 - 1998 , and in Argentina in 2002 , the collapse of currency values caused enormous distress : as exchange rates fell , the local - currency value of debts owed to foreigners and linked in value to the dollar soared , raising the danger of effective national bankruptcy . V Mexiku v roce 1995 , ve východní Asii v letech 1997 - 1998 i v Argentině v roce 2002 způsobilo zhroucení měny obrovskou krizi : směnné kurzy prudce poklesly a hodnota na dolar vázaných dluhů v místní měně zahraničním osobám strmě vzrostla , což zvýšilo riziko faktického státního bankrotu
is je
Ignore all the lame excuses about the difficulties of assessing conflicting intelligence . Neberte na vědomí žádnou z chabých výmluv odvolávajících se na nesnadnost vyhodnocování protikladných zpravodajských informací
It is certainly not in the interest of China or India to remain poor . Zůstávat v chudobě rozhodně není zájmem Číny ani Indie
It is long past time for a complete change of personnel at all levels of the Bush administration . Už dávno měla proběhnout naprostá změna personálu na všech úrovních Bushovy administrativy
In an Uncertain World states that its authors are Robert Rubin and Jacob Weisberg . Hned na úvod si povšimněte titulní strany knihy , kde jsou jako autoři uvedeni Robert Rubin a Jacob Weisberg
I recall sitting in the back of the White House ' s Roosevelt Room and watching , amazed , as he guided meetings of the National Economic Council to the consensus he wanted by little more than raising his eyebrows and calling on people in the appropriate order . Vzpomínám si , jak jsem sedával v zadní části Rooseveltova pokoje Bílého domu a užasle přihlížel , kterak Rubin směruje schůzky Národní hospodářské rady k jím prosazovanému konsensu prakticky pouze tím , že zvedá obočí a vyvolává zúčastněné v příslušném pořadí
I think that the principal reason for Rubin ' s ( and Clinton ' s ) extraordinary economic policy success - - all the more so in view of the weak cards the administration was dealt - - was the ability to hew to the true object of government : to always keep the big picture in mind . Domnívám se , že hlavním důvodem mimořádného úspěchu Rubinovy ( a Clintonovy ) hospodářské politiky - který byl o to větší , oč horší karty měla administrativa na počátku rozdány - byla schopnost neodchylovat se od skutečného cíle vládnutí : totiž mít vždy na zřeteli širší obrázek
I certainly do not want to downplay or dismiss this side of humanity ’ s history and our current events . Rozhodně nechci tuto stránku lidských dějin a našeho současného dění bagatelizovat ani ji pouštět ze zřetele
I do not want anyone to forget that over less than half of the years contained in the past century — from the outbreak of World War I to the famine that followed Mao ’ s “ Great Leap Forward ” — about one in every ten people alive on this planet was shot , gassed , stabbed , burned , or starved to death by his or her fellow human beings . Nepřeji si , aby se zapomínalo , že během necelé poloviny let , jež tvořily minulé století – od propuknutí první světové války po hladomor , který následoval po Maově \„ Velkém skoku vpřed “ – byl na této planetě zhruba každý desátý člověk svými bližními zastřelen , zplynován , ubodán , upálen či k smrti vyhladověn
Indeed , the human abattoirs of the twentieth century — and even the slaughterhouses that various humans are preparing now — may not appear from the perspective of the future to be the most important part of our experience and condition , and of what our descendants will regard as their history . Z perspektivy budoucnosti se lidská jatka dvacátého století – ba ani vraždění , které různí jedinci plánují dnes – nemusí jevit jako nejpodstatnější součást naší zkušenosti a současných poměrů a naši potomci je snad nebudou považovat za své dějiny
It will take at least a generation for these changes to make themselves felt in most corners of the world . Potrvá ještě nejméně jednu generaci , než se tyto změny projeví ve většině koutů světa
Indeed , this concern will only become sharper and stronger , as citizens in rich countries fear that as the remaining barriers to international trade fall , industrial - core income distributions , social orders , and politics will be shaken to their foundations . Tyto obavy se budou bezesporu jedině vyostřovat a zesilovat , neboť obyvatelé bohatých zemí mají strach , že jakmile padnou zbývající bariéry mezinárodního obchodu , v zemích průmyslového jádra se do základů otřese distribuce příjmu a sociální struktury a politiky
Indeed , it is clear that the American economy could have grown much faster than it has . Je vskutku zřejmé , že americké hospodářství mohlo růst mnohem rychleji
It simply takes too long for changes in taxes and spending to work their way through Congress and the bureaucracy . Prostě to trvá příliš dlouho , než zamýšlené změny v daních i výdajích projdou Kongresem a zpracují se administrativně
It was destroyed by the inflation of the Vietnam era and the oil - price shocks of the 1970 s . Zničila je inflace vietnamské éry a ropné šoky z let sedmdesátých
Instead of capital flowing from rich to poor , just the opposite happened : it flowed from poor to rich , the overwhelmingly largest stream going to the US , whose rate of capital inflow is now the largest of any country , anywhere , anytime . Místo aby se kapitál přeléval od bohatých k chudým , došlo k pravému opaku : tekl od chudých k bohatým , přičemž největší proud směřoval do USA , jejichž míra přílivu kapitálu je v současnosti nejvyšší ze všech zemí - kdekoli na zemi a kdykoli v dějinách
It is nice that Mexican workers and entrepreneurs are gaining experience in export manufactures , and successful enough to run a trade surplus vis - à - vis the US . Je báječné , že mexičtí dělníci a podnikatelé získávají zkušenosti s výrobky na vývoz a že jsou natolik úspěšní , že s USA udržují obchodní přebytek
It is not possible for a card - carrying neo - liberal like me to wish for anything but the most minor of controls to curb speculative of capital flows . Zapřísáhlý neoliberál jako já si nemůže přát víc než jen ty nejnepatrnější regulační mechanismy pro potlačování spekulativních kapitálových toků
In any US presidential election campaign , you can be sure that protectionism will break in , as it has . Můžete vzít jed na to , že v jakékoliv předvolební prezidentské kampani v USA přijde ke slovu protekcionismus , jak se také stalo
It was hard to understand what the underlying calculus was when the Bush administration imposed that tariff on steel imports . Když Bushova administrativa uvalila na dovozy oceli cla , dalo se jen těžko pochopit , na jakých výpočtech je toto rozhodnutí založeno
It continued last year when the Bush administration , recognizing that it had no policies to boost employment , explored whether China ' s undervalued exchange rate might be blamed for closed factories in Ohio . Trvalo i v loňském roce , kdy Bushova administrativa v reakci na zjištění , že nemá žádnou politiku zvyšování zaměstnanosti , začala zkoumat , zda by se ze zavření továren v Ohiu nedal obvinit podhodnocený směnný kurz čínské měny
Its leading candidate for the presidential nomination , John Kerry , talks about how \ Benedict Arnold CEO ' s \ betray America by outsourcing jobs . Její vedoucí kandidát na prezidentskou nominaci John Kerry hovoří o tom , jak \„ generální ředitelé nezadající si s Benedictem Arnoldem \ zrazují Ameriku vyváděním pracovních míst do zahraničí
Increased world trade can be an important part of that alliance - building process . Rozšíření světového obchodu se může stát významnou složkou tohoto procesu vytváření aliancí
Inflation is 1.5 % per year . Inflace je 1,5 % za rok
If America can grow as fast as it is now , that is very good news for other , less - developed economies , especially since one powerful effect of ongoing technological revolutions in computers and communications is to make it much easier to participate in the global division of labor now centered in the US . Dokáže - li Amerika růst tak rychle jako teď , půjde o velice dobrou zprávu pro ostatní , méně vyspělé ekonomiky , obzvlášť proto , že jedním z významných dopadů pokračujících technologických převratů ve výpočetních a komunikačních technologiích je , že výrazně zjednodušují možnost zapojit se do světové dělby práce , jejímž středem jsou dnes USA
International money flows - aside from inflows into the US - are not yet at levels associated with \ irrational exuberance , \ but there is still time for that to happen before interest rates start to rise . Mezinárodní peněžní toky - pomineme - li příliv peněžních prostředků do USA - ještě nedosáhly úrovně , kdy již hovoříme o \„ iracionální nevázanosti \ , ale ještě stále k tomu může dojít před započetím růstu úrokových měr
Indeed , elevating long - term asset prices was precisely the point of lowering interest rates : making bondholders and especially real estate owners richer , after all , provides a fillip to spending . Zvýšení cen dlouhodobých aktiv bylo ostatně pravým důvodem snižování úrokových měr : obohacení držitelů obligací a především vlastníků nemovitostí koneckonců stimuluje jejich výdaje
It is during such periods - particularly when asset values fall swiftly and substantially - that we discover exactly how good our central bankers are at their main job : reducing financial volatility and promoting economic stability . Právě v takových obdobích - zejména pokud ceny aktiv klesají rychle a výrazně - zjistíme , jak dobře naši centrální bankéři plní svůj hlavní úkol : snižování finanční rozkolísanosti a podporu hospodářské stability
It is also during such periods that we discover how many people who are holding long - term bonds , real estate , or stocks are doing so not because they think current prices are attractive relative to fundamentals , but because their prices have gone up over the past several years . V takových obdobích rovněž zjistíme , kolik vlastníků dlouhodobých obligací , nemovitostí či akcií je drží nikoliv proto , že pokládají jejich stávající ceny za atraktivní v poměru k cenám elementárním , nýbrž prostě proto , že se jejich cena v posledních několika letech zvyšovala
In particular , the US trade deficit looms as a massive source of instability should long - term asset prices fall significantly . Zejména americký obchodní schodek je do budoucna potenciálním zdrojem obrovské nestability , dojde - li k výraznému poklesu cen dlouhodobých aktiv
In one sense , governments have learned the lesson Norman Angell preached . V jistém smyslu se vládám dostalo ponaučení a osvojily si , co Norman Angell hlásal
Indeed , we have seen more religious wars than at any time since the end of the Thirty Years War in 1648 . Zažili jsme víc náboženských válek než kdykoli jindy od konce Třicetileté války v roce 1648
I hope that it is the fact of European interdependence - an interdependence carefully constructed by Jean Monnet , Robert Schumann , Konrad Adenauer , and those who followed in their footsteps - and not the memory of the horror of World War II that has caused the armies that used to cross the Rhine in arms to vanish . Věřím , že zmizení armád , jež kdysi překračovaly Rýn se zbraní v ruce , plyne ze skutečnosti evropské vzájemné závislosti - závislosti pečlivě vybudované Jeanem Monnetem , Robertem Schumannem , Konradem Adenauerem a těmi , kdo šli v jejich stopách - , a nikoliv ze vzpomínek na hrůzy druhé světové války
If so , there is a chance that the globalized economic age to which we look forward will be a more peaceful age than the twentieth century was . Je - li tomu tak , pak máme naději , že věk globalizovaného hospodářství , na který se těšíme , bude údobím pokojnějším , než bylo dvacáté století
Indeed , the United States today is 9 % richer than we would have dared forecast a decade ago , and that is true despite labor - market slack and thus the largest production shortfalls below potential output in two decades . Dnešní Spojené státy jsou vskutku o 9 % bohatší , než bychom se ještě před deseti lety odvážili předpovídat , a to i přes stagnaci na trhu práce , z níž vyplývá nejvyšší rozdíl mezi skutečným a potenciálním výkonem za poslední dvě desetiletí
In America , the \ new economy \ has proven to be real , and there is every reason to think that growth in the next decade will be faster than it was in the past . V Americe se ukázalo , že \„ nová ekonomika \ je reálná , a existují všechny důvody věřit , že v příštím desetiletí bude růst rychlejší než v desetiletí minulém
Imagine a bunch of irresponsible Bush - like administrations making fiscal policy , forever . Představte si , že by fiskální politiku určovala skupinka nezodpovědných administrativ podobných Bushově vládě , a to navždy
In this scenario , bond prices in post - industrial countries are heading for a serious fall - as are real estate prices in California , New York , and London . Podle tohoto scénáře se ceny dluhopisů v postindustriálních zemích blíží k výraznému pádu - stejně jako ceny nemovitostí v Kalifornii , New Yorku a Londýně
In forecasting interest rates one is engaged not in examining fundamentals , but in predicting what average market opinion expects average market opinion about fundamentals to be . Při předpovídání úrokových měr se člověk nepouští jen do zvažování základních ukazatelů , ale též do odhadování toho , jaký průměrný názor trhů na tyto ukazatele očekává právě průměrný názor trhů
I hope to be surprised . Doufám , že ještě budu překvapen
I hope to see governments in Western Europe and the US face up to their responsibilities and conduct sensible , sustainable fiscal policies . Doufám , že budu svědkem toho , že se vlády v Západní Evropě a v USA postaví čelem ke svým povinnostem a budou provádět rozumné , udržitelné fiskální politiky
If such improvements in productivity do last , the vistas this will open are amazing : an America 50 years from now in which the average full - time worker earns not $ 40, 000 a year , but the equivalent of today ' s $160,000 a year . Jestliže takové zdokonalování produktivity skutečně vytrvá , vyhlídky , jež to otevírá , jsou ohromující : Amerika ode dneška za 50 let , kde si lidé pracující na plný úvazek nevydělají průměrně 40 tisíc USD za rok , nýbrž ekvivalent dnešních 160 tisíc USD za rok
In his view , currency overvaluations go through five stages : Podle jeho názoru probíhá nadhodnocování měny v pěti etapách :
If consumers go on a spending binge , we expect the world ' s central banks to raise interest rates to cool off construction spending and free up the resources needed to prevent shortage - inducing inflation . Jestliže spotřebitelé začnou bezuzdně utrácet , očekáváme , že světové centrální banky zvýší úrokové míry , aby zchladily útraty za výstavbu a uvolnily zdroje potřebné k zabránění vzniku inflace vyvolávající nedostatek peněz
It is easy to forget that little more than 50 years ago , Europe was the world ' s most violent continent . Je snadné zapomenout na to , že před pouhými padesáti lety byla Evropa jedním z nejbouřlivějších míst na zemi
Incomes stagnated , but the institutional order endured . Příjmy stagnovaly , ale institucionální řád přežil
In short , lack of progress on reducing unemployment could be excused in the past : Europe faced more urgent problems and opportunities . Stručně vzato , omluvit marné úsilí snížit nezaměstnanost lze minulostí : Evropa měla před sebou jiné , naléhavější problémy a příležitosti
Indeed , the tendency towards superficiality in coverage of economic issues may have led campaign managers to believe that the press will so distort their message that they dare not even try to set out what they regard as the true rationales for their economic policies . Sklon k povrchnosti v informování o hospodářských otázkách možná opravdu vedl manažery kampaně k přesvědčení , že tisk jejich sdělení zkreslí , a proto nenašli odvahu ani k pokusu nastínit to , co pokládali za skutečné principy své hospodářské politiky
I don ' t have one . Já však žádný plán nemám
It may well be time for another technocratic push : a Fiscal Stabilization Board that would take its place beside the Federal Reserve Board . Možná nastal čas pro další technokratický posun : vedle správní rady centrální banky by usedla také rada pro fiskální stabilizaci
In the generation after World War II , you could secure a blue - collar unionized manufacturing job or climb to the top of a white collar bureaucracy that offered job security , relatively high salaries , and long , stable career ladders . V generaci po druhé světové válce si zase člověk mohl zajistit odbory chráněné manuální zaměstnání v průmyslové výrobě nebo se vyšplhat až na vrchol byrokracie \„ bílých límečků “ , která nabízela jistotu pracovního místa , relativně vysoké mzdy a dlouhý a stabilní kariérní růst
It was during this era – roughly from 1948 to 1973 – that sociologists found that a majority of Americans had come to define themselves not as working class , but as middle class . Právě během tohoto období – které trvalo přibližně od roku 1948 do roku 1973 – sociologové zjišťovali , že většina Američanů přestává sama sebe definovat jako dělnickou třídu a označuje se za třídu střední
In the early postwar decades , foreign competition exerted virtually no pressure on the economy , owing to the isolation of America ’ s continental market from the devastation of WWII . V prvních poválečných dekádách nevyvíjela zahraniční konkurence na ekonomiku prakticky žádný tlak kvůli izolaci amerického kontinentálního trhu vlivem devastace způsobené druhou světovou válkou
It had its cake and ate it , too : a combination of security with opportunity and entrepreneurship . Měly svůj dort – kombinaci jistoty , příležitostí a podnikavosti – a také si ho snědly
It seemed that this was the natural order of things . Zdálo se , že je to přirozený řád věcí
It is Wal - Mart . Je to Wal - Mart
Indeed , former Chairman of the US Federal Reserve Paul Volcker sees the US as so macroeconomically vulnerable as to be running a 75 % chance of a full - fledged dollar crisis over the next several years . Někdejší guvernér americké centrální banky Paul Volcker dokonce pokládá USA za natolik makroekonomicky zranitelné , že podle něj existuje pětasedmdesátiprocentní pravděpodobnost úplné dolarové krize v příštích několika letech
Indeed , today the US economy is standing on the brink of biotechnological and , perhaps , nanotechnological revolutions of vast scale and scope . Dnes hospodářství USA stojí na pokraji biotechnologické a možná i nanotechnologické revoluce obrovského měřítka a rozsahu
In reality , this is more of an opportunity than a problem : if we did not expect that doctors and nurses will be able to do marvelous things in a generation or two that they cannot do now , we would not be projecting serious fiscal deficits arising from the health programs . Ve skutečnosti jde spíš o příležitost než o problém : kdybychom nečekali , že lékaři a zdravotní sestry budou za jednu dvě generace schopni provádět úžasné věci , které dnes nedokáží , neplánovali bychom , že zdravotnické programy povedou k vážným fiskálním schodkům
If Social Security is a slow tire leak , then the post - 2020 General Fund is an urgent brake job , Medicare and Medicaid are a melted transmission , and the budget deficit is the equivalent of having just crashed into a tree . Je - li Správa sociálního zabezpečení drobnou netěsností pneumatiky , pak Všeobecný fond po roce 2020 představuje naléhavou opravou brzd , Medicare a Medicaid jsou vytavená převodovka a rozpočtový deficit odpovídá nárazu do stromu
I don ’ t see any other , more pressing , reforms – such as raising income taxes to pay for national security – gaining any traction in the Bush regime . Nevidím , že by v Bushově režimu někdo uváděl do pohybu jiné , závažnější reformy – třeba zvýšení daní z příjmu , aby se pokryly výdaje za národní bezpečnost
If I had to bet on a cause , I would put my money on sheer incompetence . Kdybych se musel vsadit , co je příčinou , vložil bych své peníze na naprostou neschopnost
Instead , he enacted a Medicare drug benefit that promises to spend enormous amounts of money for surprisingly little in the way of better health care . Místo toho zavedl slevy na doplatcích za léky u pojištěnců v systému Medicare , které slibují vynakládat enormně vysoké částky za překvapivě malé zlepšení zdravotní péče
In fact , projections of rapidly rising Medicare and Medicaid spending in the US – and similarly rapidly - rising governmental health care expenditures elsewhere in the developed world – are not so such a problem to be solved as the side effects of an opportunity to be grasped . Projekce rychle rostoucích výdajů za pojištění Medicare a Medicaid v USA – a podobně rychle rostoucích vládních výdajů na zdravotní péči v jiných rozvinutých zemích – nejsou až takovým problémem jako vedlejší důsledky příležitosti , kterou je třeba využít
It is highly likely that desired health expenditures will be enormous for some things and trivial for others . Je vysoce pravděpodobné , že žádoucí výdaje na zdravotnictví budou u některých položek ohromné a u jiných triviální
It also requires that at least eight million American workers who are now employed in construction , consumer services , and related industries find new jobs in export and import - competing industries . Je také potřeba , aby si přinejmenším osm milionů amerických pracujících , kteří jsou dnes zaměstnáni ve stavebnictví , zákaznických službách a souvisejících odvětvích , našlo nové zaměstnání v exportních oblastech a oblastech konkurujících importu
If the dollar falls 20 % more against the euro sometime in the next ten years , US long - term interest rates should be two percentage points higher than euro rates . Jestliže dolar někdy v příštích deseti letech klesne oproti euru o 20 % , dlouhodobé úrokové sazby USA by měly být o dva procentní body vyšší než sazby platné pro euro
If it falls 40 % against the yen sometime in the next ten years , US long - term interest rates should be four percentage points higher than Japanese rates . Jestliže dolar v příštích deseti letech klesne oproti jenu o 40 % , dlouhodobé úrokové sazby USA by měly být o čtyři procentní body vyšší než sazby japonské
If it falls 60 % against China ’ s currency , the yuan , sometime in the next ten years , US long - term interest rates should be six percentage points higher than Chinese rates . Jestliže v příští dekádě klesne oproti čínskému jüanu o 60 % , dlouhodobé úrokové sazby USA by měly být o šest procentních bodů vyšší než sazby čínské
In this case , the price of loanable funds is the real interest rate . V tomto případě cenou úvěrového kapitálu je reálná úroková míra
If , say , the Bank of China and the Federal Reserve decided to teach speculators a lesson by pushing the dollar ’ s value relative to the yuan up by 20 % for a month , they could do so , bankrupting many financial institutions with short positions . Kdyby se řekněme čínská centrální banka a americký Fed rozhodly dát spekulantům za vyučenou tím , že na měsíc o 20 % zvednou hodnotu dolaru vzhledem k jüanu , mohly by to udělat a dovést k bankrotu nejednu finanční instituci s krátkými pozicemi
If you gave him the choice of the life he led as the finance - prince of Europe or a life today low - down in the income distribution but with thirty extra years to see his great - grandchildren , which would he choose ? Kdybychom mu dali na výběr mezi životem , jenž vedl jako finanční vladař Evropy , a životem v současnosti na spodu distribuce příjmů , avšak s třiceti lety žití navíc , takže by se dožil svých pravnoučat , co by si zvolil ?
It has been generations since economists Robert Solow and Moses Abramovitz pointed out that Marshall ’ s toolkit is a poor aid for understanding modern economic growth . Už je to několik generací , co ekonomové Robert Solow a Moses Abramovitz poukázali na to , že Marshallova výbava je chabý prostředek pro pochopení moderního hospodářského růstu
In Britain and the United States , this monetarist bet turned out well . V Británii a ve Spojených státech tato monetaristická sázka vyšla
In Western Europe , it did not . V západní Evropě ovšem nikoliv
If unemployment was not stuck quite at Great Depression levels , it remained high enough to make long - term joblessness or the fear of long - term joblessness a defining experience . Jestliže nezaměstnanost neuvízla přímo na úrovních Velké deprese , držela se dost vysoko na to , aby se určující zkušeností stala dlouhodobá ztráta zaměstnání nebo strach z ní
In short , they fear that all of the sacrifices made for price stability will have been in vain . Krátce , mají strach , že všechny oběti na oltář stability cen přijdou nazmar
In short , they fear that , with no expansion of output or employment , the net effect will simply be an increase in poverty . Krátce , mají strach , že bez oživení výstupu či zaměstnanosti bude celkovým výsledkem pouhý nárůst chudoby
It is another when the European project means that French workers face competition from Polish plumbers , Romanian farmers , and Turkish shop clerks . Jiná věc však je , když evropský projekt znamená , že francouzští pracující čelí konkurenci polských instalatérů , rumunských zemědělců a tureckých prodavačů
In Germany , the electorate seems poised to eject Chancellor Gerhard Schroeder out of discontent with his tepid allegiance to the neo - liberal project . V Německu je voličstvo podle všeho rozhodnuto dát vale kancléři Gerhardu Schröderovi kvůli nespokojenosti s jeho vlažnou věrností neoliberálnímu projektu
I think that Germany would be better off in a decade under more neo - liberal policies . Myslím , že Německu by se po deseti letech neoliberálních politik dařilo lépe
It is not that the end of European Monetary Union is on the agenda ; it is merely that people have begun thinking about possible low - probability futures in which the end of EMU might be placed on the agenda . Nejde o to , že by na pořadu dne byl konec Evropské měnové unie ; dochází pouze k tomu , že lidé začali přemýšlet o málo pravděpodobných , leč možných budoucích scénářích , při nichž by konec EMU na pořad dne mohl přijít
It then cites “ global current account imbalances , ” particularly “ the US external deficit , ” describing it as “ unprecedented for a reserve currency country to have a current account deficit of such magnitude . ” Pak uvádí \„ případy globální nerovnováhy běžných účtů “ , zejména \„ vnější deficit USA “ , k němuž poznamenává , že je \„ bezprecedentní u státu s rezervní měnou , aby deficit běžného účtu dosahoval takového rozsahu “
In short , the world has become “ increasingly prone to financial turbulence . ” Krátce , svět se stal \„ čím dál náchylnějším k finančním turbulencím “
International policy coordination requires a leader , a first mover . Mezinárodní koordinace politik potřebuje lídra , prvotního iniciátora
In the corridors around my office , all the economists agree that this factor should have pushed US interest rates up three years ago . Na chodbách kolem mé pracovny se všichni ekonomové shodují , že tento faktor měl tlačit úrokové sazby USA nahoru už před třemi lety
If there is a sharp spike in interest rates – caused either by capital flight in anticipation of a dollar decline or by tight monetary policy in reaction to a dollar decline comes to pass – we will see how good the Federal Reserve really is . Dojde - li k ostrému zvýšení úrokových sazeb – způsobenému buď únikem kapitálu kvůli očekávání poklesu dolaru , nebo přísnou měnovou politikou reagující na nastalý pokles dolaru – , uvidíme , jak dobrý Federální rezervní úřad skutečně je
If interest rates rise too far , then the collapse in housing values will lead to large - scale foreclosures and a collapse in consumption spending as well . Pokud vzrostou úrokové sazby přespříliš , kolaps hodnoty bydlení povede k masovému zabavování nemovitostí pro nesplácení hypotečního dluhu a dále též k propadu spotřebních výdajů
In these circumstances , straight is the gait and narrow is the path that the Federal Reserve will have to walk – hardly an enviable position . Za těchto okolností Federální rezervní úřad nesmí sejít z úzké cestičky , jež se vine vpřed – jen stěží jde o záviděníhodný úkol
In the 1990 s Argentina implemented perhaps 80 % of the neoliberal economic policy agenda . V 90 . letech Argentina realizovala možná 80 % programu neoliberální ekonomické politiky
It opened up its economy to world trade and international capital ; it sought to guarantee low inflation and sound money . Otevřela svou ekonomiku světovému trhu a mezinárodnímu kapitálu ; snažila se o nízkou inflaci a pevnou měnu
It strove to improve its legal system so that decisions would accord with general rules and foster confidence that contracts would be enforced - - whether or not a bribe had been paid . Usilovala o zkvalitnění svého právního systému , aby rozhodování bylo v souladu s obecnými pravidly a posilovalo důvěru v plnění smluvních závazků - ať už úplatek dán byl nebo nebyl
It failed . Neuspěla
In the 1990 s , by contrast , Argentina ' s GDP per capita grow by 25 % from trough to peak - - only to lose this entire income gain over the past four years . letech HDP na jednoho Argentince stouplo o celých 25 % - ovšem zřejmě jen proto , aby v posledních čtyřech letech Argentina o tento svůj pozoruhodný příjmový přírůstek zase přišla
I half - agree with this view . S tímto názorem já souhlasím tak napůl
It is based on the observation that the country ' s political system has long performed in a predictable way , consistently producing governments that promise more than they can deliver . Ten vychází z konstatování , že politický systém země se dlouho choval předvídatelným způsobem : vytrvale produkoval vlády , které slibovaly víc , než dokázaly splnit
I half - agree with this view , too . S tímto názorem také souhlasím napůl
I recently learned something interesting : American international finance economists and American domestically oriented macroeconomists have very different – indeed , opposing – views of the likely consequences of America ’ s huge current - account deficit . Nedávno jsem zjistil něco zajímavého : američtí ekonomové mezinárodních financí a američtí ekonomové orientovaní na domácí hospodářství mají velice odlišné – ba protichůdné – názory na pravděpodobné důsledky obrovského amerického deficitu běžného účtu
International finance economists see a financial crisis as likely , followed by a painful and perhaps prolonged recession in the United States . Ekonomové mezinárodních financí za pravděpodobnou považují finanční krizi , po níž bude následovat bolestivá a možná trvalejší recese ve Spojených státech
It will be like what happened in Britain after it abandoned its exchange - rate peg and allowed the pound to depreciate relative to the Deutschmark , or what happened in the US in the late 1980 ’ s , when the dollar depreciated against the pound , the Deutschmark , and – most importantly – the Japanese yen . Půjde o obdobu toho , co se stalo v Británii poté , co opustila fixaci měnového kurzu a nechala libru devalvovat ve vztahu k německé marce , nebo toho , k čemu došlo v USA na konci 80 . let , když dolar devalvoval vůči libře , německé marce a především japonskému jenu
International finance economists see a far bleaker future . Ekonomové mezinárodních financí vidí budoucnost mnohem pochmurněji
It would be nice to believe that when the tide of dollar - denominated securities ebbs , the flows of finance currently directed at America will smoothly shift course and boost investment in Asia . Bylo by hezké věřit , že až ochabne příliv cenných papírů denominovaných v dolarech , tok financí namířený v současné době na Ameriku hladce změní kurz a zvýší investice v Asii
In short , the Kyoto agreement meant lots of short - term pain for little long - run gain . Stručně řečeno znamenala dohoda z Kjóta velkou krátkodobou bolest při malém dlouhodobém přínosu
In 1996 , Yale economist Robert Shiller looked around , considered the historical record , and concluded that the American stock market was overvalued . V roce 1996 se ekonom z Yaleovy univerzity Robert Shiller rozhlédl , zvážil historický vývoj a usoudil , že americký akciový trh je přeceněný
In the past , whenever price - earnings ratios were high , future long - run stock returns were low . V minulosti platilo , že kdykoli byl poměr cena - výdělek příliš vysoký , akciové výnosy byly v budoucnu nízké
In the decade up to January 2006 , he argued , the real value of the S & P 500 would fall . Za deset let , do ledna 2006 , tvrdil , se reálná hodnota S & P 500 propadne
In 1996 , betting on Shiller ’ s regression analyses was a reasonable and perhaps intelligent thing to do . V roce 1996 byla sázka na Shillerovy regresivní analýzy rozumnou a snad i inteligentní volbou
It is even more difficult for those who claim to know this and who want to make large long - run contrarian bets to convince others to trust them with their money . Ještě těžší je to pro ty , kdo tvrdí , že si toto uvědomují , a chtějí dělat rozsáhlé vklady proti hlavnímu proudu , aby přesvědčili ostatní , že jim mají se svými penězi důvěřovat
If it were easy to pierce the veils of time and ignorance and to assess long - run fundamental values with a high degree of confidence , it would be simple and safe to make large contrarian long - run bets on fundamentals . Kdyby bylo snadné poodhalit roušku času a nevědomosti a odhadnout fundamentální hodnoty s vysokou mírou jistoty , bylo by snadné a bezpečné pouštět se do velkých kontrárních dlouhodobých sázek na fundamenty
In that case , the smart money would smooth out the enthusiasms – positive and negative – of the uninformed crowd . V takovém případě by tyto prozíravé peníze vyhladily vlny nadšení – pozitivní i negativní – nepoučených davů
In my opinion , at least , this is partly because the memory of years like 1930 and 2000 , when stocks performed very badly , occupies too large a place in investors ’ minds . Přinejmenším podle mého názoru je to zčásti způsobeno tím , že myšlení investorů příliš ovládá vzpomínka na roky jako 1930 a 2000 , kdy se akciím dařilo velice špatně
I am enough of a social democrat to believe that if there is an economic service or benefit that citizens value extremely highly and that only the government can provide , then the government should provide it . Jsem natolik sociálním demokratem , že jsem přesvědčen , že pokud existuje nějaká ekonomická služba nebo požitek , jichž si občané mimořádně cení a jež dokáže zajistit jedině vláda , pak je má vláda zajišťovat
If the private market has the flexibility of two hands , government bureaucracy has at best two thumbs . Má - li soukromý trh flexibilitu dvou rukou , pak státní byrokracie má přinejlepším dva prsty
In the United States , individual states that follow unsound fiscal policies face a penalty . Ve Spojených státech musí jednotlivé státy , které uskutečňují nezdravé fiskální politiky , zaplatit jistou daň
In a word , no . Řečeno jedním slovem , ne
In the long run , this is dangerous . To je dlouhodobě nebezpečné
It chose something different entirely : big tax cuts , yes , but tax cuts that were badly designed from a genuine supply - side perspective aimed at boosting growth , as well as Democratic domestic spending priorities , but very badly implemented . Zvolila něco naprosto jiného : veliké daňové škrty , to ano , ale daňové škrty špatně navržené z ryzí perspektivy strany nabídky zaměřené na podporu růstu a zároveň demokratické priority v oblasti domácích výdajů , avšak velice špatně realizované
It is not that Republicans and conservatives think that the Bush administration has adopted the wrong method , but that they don ’ t see any method at all that has driven them into their ( late ) fiscal - policy revolt . Důvod , jenž Republikány a konzervativce přivedl k ( pozdní ) fiskálně politické revoltě , netkví v tom , že by si mysleli , že Bushova administrativa přijala špatnou metodu , ale že nevidí metodu vůbec žádnou
Indeed , they fear that the scale of that potential crisis is becoming larger and larger . Obávají se , že potenciální rozsah takové krize je čím dál širší
In one , the value of the dollar will be low ; in the other , the US will be in a depression . Při prvním bude hodnota dolaru nízká , při druhém se USA ocitnou v depresi
In neither scenario does it make sense to hold huge amounts of dollar - denominated assets today . U žádného z těchto scénářů nemá smysl držet dnes obrovské množství dolarových aktiv
In other words , the market is betting that the dollar will fall gradually in the next five years , and that the US current - account deficit will narrow without a financial crisis . Trh jinými slovy sází na to , že hodnota dolaru bude v příštích pěti letech klesat postupně a že se schodek amerického běžného účtu platební bilance sníží i bez finanční krize
Instead , individuals should rely on their own assets to provide them with financial security in retirement or in case of serious illness . Místo toho by jednotlivci měli jako na zdroj finančního zabezpečení na penzi nebo pro případ vážného onemocnění spoléhat na svá vlastní aktiva
In the future , Snow will have to stand up at the podium in the White House briefing room and advocate the various components of Bush ’ s ownership - society proposals . V budoucnu se Snow bude muset postavit na stupínek v tiskové místnosti Bílého domu a obhajovat různé složky Bushových návrhů v kontextu společnosti vlastnictví
It also has people who do set up 401 ( k ) accounts and then invest them badly – for example , Enron workers whose 401 ( k ) money was overwhelmingly invested in company stock lost not only their jobs when the company went bankrupt , but also their pension assets . Jsou tu také lidé , kteří si účet 401 ( k ) zřídí a pak jej špatně investují – tak například zaměstnanci Enronu , jejichž peníze z účtů 401 ( k ) byly z velké části investovány do akcií společnosti , přišli nejen o práci , když firma zkrachovala , ale i o svá penzijní aktiva
In short , there are psychological and moral failures at all levels – individuals , firms , unions , insurance companies , and governments . Krátce , psychologické a morální nezdary nacházíme na všech úrovních – u jednotlivců , firem , odborů , pojišťoven i vlád
Indeed , the economy is vastly inferior to Hollywood as a source of glitterati gossip , but much economic reporting makes the coverage of the birth of Brad Pitt ’ s and Angelina Jolie ’ s baby look profoundly serious . Vskutku , ekonomika se jako zdroj klepů ze světa smetánky cení mnohem méně než Hollywood , ale ekonomické zpravodajství díky reportáži o tom , že Bradu Pittovi a Angelině Jolie se narodilo miminko , vypadá nesmírně seriózně
If you follow Nobel Prize - winner James Buchanan ' s utilitarian principle that you should evaluate a society ' s social welfare by imagining that you have an equal chance of being poor and rich , it is easy to judge that the more equal society has a better set of social and economic arrangements . Budeme - li se řídit utilitářským principem nositele Nobelovy ceny Jamese Buchanana - tedy že prosperita společnosti se má hodnotit tak , že si představíme , že máme stejnou šanci být bohatým i chudým - , je snadné konstatovat , že čím je společnost rovnější , tím je lépe sociálně i ekonomicky uspořádána
Indeed , even at the left end of mainstream discourse , the boldest call is for the well - off merely to contribute their \ fair share \ to paying for the costs of government . Dokonce i na jeho levém křídle je nejodvážnějším požadavkem to , aby bohatí přispěli ,, spravedlivým dílem \ na pokrytí vládních výdajů
It ' s not the case that the striking increase in income inequality was necessary to deliver rapid economic growth . Není pravda , že ke zrychlení hospodářského růstu bylo zapotřebí výrazného zvýšení příjmové nerovnosti
It ' s not the case that income gains in the middle have been large enough to make mainstream voters feel generous about what is happening among their merchant princes : save for the past half - decade , income gains away from the top have been so meager that it ' s hard to argue that people are living much better than their parents did . S výjimkou posledních pěti let bylo zvýšení příjmů středních vrstev tak zanedbatelné , že snad ani nelze diskutovat o tom , že se dnes lidem žije lépe než jejich rodičům
It is 40 feet long , 8.5 or 9. 5 feet high , and eight feet wide . Je 12 metrů dlouhá , 2,55 nebo 2, 85 metru vysoká a 2,4 metry široká
It carries up to 29 tons in its 2,000 cubic feet of recommended available space – goods worth roughly $ 500,000 ( or more ) when sold at retail . Jejích 54 metrů krychlových doporučeného využitelného prostoru pojme až 29 tun zboží , jehož hodnota v maloobchodním prodeji činí přibližně 500000 dolarů ( nebo i více )
It , and what it carries , can be transported in a month anywhere in the world where there are suitable harbors , railways , locomotives , flatcars , truck tractors , diesel fuel , and roads . Krabici i její obsah lze za měsíc dopravit kamkoliv na světě , kde mají vhodné přístavy , železnici , lokomotivy , plošinové vagony , kamiony , motorovou naftu a silnice
It is the modern cargo container , and it is able to move non - fragile , non - perishable goods from any modern factory with a loading dock to any modern warehouse anywhere in the world for about 1 % of retail value . Jedná se o moderní nákladní kontejner , v němž je možno přepravovat nekřehké trvanlivé zboží z jakékoliv moderní továrny vybavené nákladovou rampou do jakéhokoliv moderního skladu kdekoliv na světě za přibližně 1 % maloobchodní ceny nákladu
Indeed , it can be transported for a marginal cost of perhaps $ 5, 000 – less than the price of a first - class airplane ticket , as Marc Levinson , author of the excellent The Box : How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger , puts it . Kontejnery lze skutečně přepravovat za marginální náklady ve výši okolo 5000 dolarů – to je méně , než kolik činí cena letenky první třídy , jak uvádí Marc Levinson , autor výtečné knihy Krabice : Jak nákladní kontejner zmenšil svět a zvětšil světové hospodářství
In the end , it cost to us of getting our washing machine to our front door was about eight times the cost of the machine ’ s voyage from the German factory to the warehouse where we purchased it . Náklady na dopravu naší pračky ke dveřím našeho domu byly nakonec zhruba osmkrát vyšší než náklady na její cestu z německé továrny do skladu , kde jsme ji zakoupili
If the volume of your production is too small to fill 2,000 cubic feet of space headed for a single country , you are not attached to the network . Je - li objem vaší výroby příliš malý , takže nedokážete naplnit oněch 54 krychlových metrů prostoru určeného pro jednu zemi , pak nejste k síti připojeni
If your courts function so badly that few outsiders are confident that what you say is theirs really is theirs , you are not attached to the network . Fungují - li vaše soudy tak špatně , že jen málo cizinců věří , že to , co prohlásíte za jejich , je skutečně jejich , nejste k síti připojeni
If nobody has yet noticed what your workers can produce , you are not attached to the network . Pokud si zatím nikdo nevšiml , co vaši zaměstnanci dokážou vyrobit , nejste k síti připojeni
If your entrepreneurs cannot build organizations at container - scale without attracting politically well - connected extortionists , you are not attached to the network . A pokud vaši podnikatelé nedokážou zakládat organizace v kontejnerovém objemu , aniž přitom upoutají vyděrače s dobrými politickými konexemi , pak rovněž nejste k síti připojeni
Indeed , nowadays , you can talk to anybody , anywhere . Pravdou je , že dnes může člověk hovořit s kýmkoliv kdekoliv
It is here – in the rapid development of export industries and the dramatic rise in export volumes – that NAFTA made the difference . Právě zde – v rychlém rozvoji exportních odvětví a dramatickém vzestupu objemu vývozu – NAFTA skutečně něco změnila
Increasing trade between the US and Mexico moves both countries toward a greater degree of specialization and a finer division of labor in important industries like autos , where labor - intensive portions are increasingly accomplished in Mexico , and textiles , where high - tech spinning and weaving is increasingly done in the US , while Mexico carries out lower - tech cutting and sewing . Rostoucí obchod mezi USA a Mexikem posouvá obě země směrem k větší specializaci a jemnější dělbě práce v důležitých odvětvích , jako je automobilový průmysl , kde se výrobní fáze s větším podílem pracovní síly provádějí v Mexiku , nebo textilní průmysl , kde se vysoce technologicky náročné předení a tkaní stále více provádí v USA , zatímco Mexiko obstarává méně technologicky náročné stříhání a šití
Intellectually , this is a great puzzle : we believe in market forces , and in the benefits of trade , specialization , and the international division of labor . Z intelektuálního hlediska je to obrovská hádanka : věříme v tržní síly a v přínos obchodu , specializace a mezinárodní dělby práce
It may not be true . Navíc pravdivá být nemusí
It was not a theory of prices . Nebyla to teorie cen
It was simply not the case , Keynes argued , that the private incentives of those active in the marketplace were aligned with the public good . Jednoduše neplatí , tvrdil Keynes , že by se soukromé pobídky těch , kdo jednají v tržním prostředí , shodovaly s veřejným prospěchem
In his view , it usually was the case that private market interests were aligned with the public good : episodes of important and significant market failure were the exception , rather than the rule , and laissez - faire was a good first approximation . Podle jeho názoru platilo , že zájmy soukromého trhu se shodují s veřejným prospěchem : případy zásadních a významných tržních selhání jsou výjimkou , nikoli pravidlem , a laissez - faire je dobrým počátečním hrubým principem
I do not know whether Keynes or Friedman was more right in their deep orientation . Nevím , jestli měl v této hluboké orientaci více pravdu Keynes nebo Friedman
In fact , uncertainty about global climate change should lead us to do more to guard against it than if we knew it would proceed exactly according to the central - case projections . Nejistota ohledně změn globálního klimatu by nás spíše měla vést k tomu , abychom proti nim dělali více , než kdybychom na základě centralizovaných projekcí věděli , jak přesně se budou dále vyvíjet
Imposing a tax on those who , say , drive low - mileage SUV ’ s is a way of harnessing humanity ’ s collective intelligence to decide when bad side effects are a reason to alter behavior . Uvalit daň na ty , kdo například jezdí v žíznivých sportovně užitkových automobilech , je způsob , jak využít kolektivní inteligence lidstva k posouzení , kdy jsou negativní vedlejší účinky důvodem ke změně chování
In short , if the world ’ s rich are stingy today toward our much richer descendants , and if we want to leave our environmental mess to them to deal with , we should be lavish toward the world ’ s poor . Stručně řečeno : bude - li dnes bohatá část světa skoupá směrem k našim mnohem bohatším potomkům , a chceme - li , aby náš ekonomický svinčík museli řešit oni , měli bychom být štědří k dnešním chudým
Inequality on the March Nerovnost na postupu
It is hard , at least for me , to envision alternative political arrangements or economic policies over the past fifty years that would have transferred any significant portion of the wealth of today ’ s rich nations to today ’ s poor nations . Je těžké , alespoň pro mne , představit si v uplynulých padesáti letech alternativní politická uspořádání či ekonomické politiky , které by přesunuly významnou část majetku dnešních bohatých států do dnešních států chudých
I can easily envision alternatives , such as Communist victories in post - World War II elections in Italy and France that would have impoverished nations now in the rich North . Umím si snadno představit alternativy , například vítězství komunistů ve volbách v Itálii a Francii po druhé světové válce , které by zbídačily státy , jež jsou dnes na bohatém Severu
I can also envision alternatives that would have enriched poor nations : Deng Xiaoping becoming China ’ s leader in 1956 rather than 1976 would have done the job there . Dokážu si rovněž představit alternativy , které by obohatily chudé státy : kdyby se Teng Siao - pching nestal čínským předákem v roce 1976 , ale už v roce 1956 , úkol by to tu splnilo
In the United States , the average earnings premium received by those with four - year college degrees over those with no college has gone from 30 % to 90 % over the past three decades , as the economy ’ s skill requirements have outstripped the educational system ’ s ability to meet them . Ve Spojených státech se příjmová prémie , již získávají držitelé diplomů ze čtyřletých univerzitních studií oproti lidem bez univerzitního vzdělání , zvýšila během uplynulých tří desítek let ze 30 % na 90 % , neboť požadavky ekonomiky na dovednosti předehnaly schopnost vzdělávací soustavy je uspokojovat
In any case , American gold holders found their wealth involuntarily transformed into paper dollars by the Roosevelt administration at the nadir of the Great Depression . Buď jak buď , američtí vlastníci zlata zažili nedobrovolný převod svého bohatství v papírové dolary Rooseveltovou administrativou na samém dně Velké hospodářské krize
Investors fearing geopolitical catastrophe might cope to some degree by raising their consumption spending . Investoři obávající se geopolitické katastrofy mohou situaci do jisté míry řešit zvýšením svých spotřebních výdajů
If people are risk - averse enough that increased fear of the future causes them to save more , rising global uncertainty will raise bond and stock prices , and lower interest rates and dividend and earnings yields . Chovají - li lidé dostatečnou nechuť k riziku , zvýšený strach z budoucnosti je nutí více šetřit , rostoucí globální nejistota zvýší ceny akcií a dluhopisů a sníží úrokové sazby , dividendy i ziskové výnosy
It was 1987 , and the newly - confirmed chair of the Federal Reserve was elaborating on how he had “ learned to mumble with great incoherence ” Psal se rok 1987 a čerstvě potvrzený šéf Federálního rezervního systému ( \„ Fedu “ ) právě vysvětloval , jak se během několika krátkých měsíců od doby , co se stal centrálním bankéřem , \„ naučil nadmíru nesouvisle mumlat “
In comparison , the Oracle at Delphi ’ s advice to the King of Lydia – “ If you attack Persia , you will destroy a great kingdom ” – is clarity itself . Rada delfské věštírny králi Lýdie – \„ Zaútočíš - li na Persii , zničíš slavné království “ – je ve srovnání s ním zřetelnost sama
I want to deviate from my usual economic theme this month and focus instead on the system by which the press – mostly the American press – covers government nowadays . Tento měsíc se chci odchýlit od svého obvyklého ekonomického tématu a zaměřit se na způsob , jakým dnes tisk – zejména tisk americký – informuje o řízení státu
In other words , Hiatt finds fault with himself and his organization for saying the right thing , but not loudly enough . Jinými slovy , Hiatt u sebe a své organizace vidí chybu v tom , že říkali , co bylo třeba , ale neříkali to dost nahlas
I see a very different picture . Já vidím úplně jiný obrázek
In Charles Dicken ' s great novel \ A Christmas Carol , \ the soulless businessman Ebeneezer Scrooge is tormented by a visit from the Spirit of Christmas Past . Ve skvělém románu Vánoční koleda od Charlese Dickense bezcitného obchodníka Ebenezera Vydřigroše potrápí návštěva ducha minulých Vánoc
It reduced the ability of businesses and banks to service their debt , and might trigger a chain of big bankruptcies that would destroy confidence in the financial system , providing further incentives to hoard . Omezovala schopnost firem a bank splácet úroky a hrozilo , že vyvolá řetěz velkých bankrotů , které by zničily důvěru ve finanční systém a byly tak další pobídkou ke střádání
In the late 1940 s , those present at the creation of the post - World War II international economic order tried to create an international monetary system that would ( a ) allow for exchange rates stable enough for producers and consumers to escape the risks of excessive and irrational exchange rate fluctuations , ( b ) allow countries to follow their own domestic macroeconomic policies , and ( c ) prevent the catastrophic panics affecting not just individual banks but whole countries that produced the destructive international financial crisis of the Great Depression . Ve druhé půli čtyřicátých let se účastníci ustavování poválečného mezinárodního ekonomického řádu snažili vytvořit mezinárodní měnový systém , který by ( a ) pamatoval na to , aby měnové kurzy byly dostatečně stabilní a ušetřily výrobce a spotřebitele nebezpečí jejich přílišných a iracionálních fluktuací , ( b ) umožňoval jednotlivým zemím uskutečňovat své vlastní vnitřní makroekonomické politiky a ( c ) zabraňoval katastrofickým panikám , které nepostihují jen jednotlivé banky , ale celé země a z nichž vycházela ničivá mezinárodní finanční situace světové hospodářské krize
In the US , the Bush Administration is skeptical of the stimulative power of monetary policy and wants bigger fiscal deficits to reduce unemployment , hoping that the future dangers posed by persistent deficits - - low investment , slow growth , loss of confidence , uncontrolled inflation and exchange rate depreciation - - can be finessed , or will not become visible until after the Bush team leaves office . Americká Bushova administrativa je skeptická k povzbuzujícím účinkům monetární politiky a chce snižovat nezaměstnanost větším fiskálním deficitem , neboť doufá , že bude možné vybruslit z budoucích nebezpečí , jež přináší trvalé deficity ( nízké investice , pomalý růst , ztráta důvěry , nekontrolovaná inflace a znehodnocování měnového kurzu ) , nebo že nebudou vidět dřív , než Bushův tým opustí svůj úřad
In Europe , the European Central Bank believes that the danger of uncontrolled inflation following a loss of public confidence in its commitment to low inflation outweighs the costs of European employment that is far too high . Evropská centrální banka věří , že nebezpečí neřízené inflace , jež by následovalo , kdyby veřejnost ztratila důvěru v její snahu o nízkou inflaci , převažuje nad výdaji za evropskou zaměstnanost , která je až příliš vysoká
In developing countries , capital controls to prevent financial crises are feared as obstacles to attracting the finance necessary for industrialization , and as potential sources of corruption as financial flows somehow pass through the hands of the Vice Minister of Finance ' s nephew - in - law . Rozvíjející se země se obávají regulace kapitálu , která by měla zabraňovat finančním krizím , neboť ji vnímají jako překážku při vábení finančních zdrojů potřebných pro industrializaci a jako potenciální zdroj korupce , kdy finanční toky jakýmsi způsobem procházejí rukama synovce manželky náměstka ministra financí
It has been 20 years since Alan Greenspan became chairman of America ’ s Federal Reserve Bank . Je tomu už 20 let od chvíle , kdy se předsedou americké Federální rezervní banky stal Alan Greenspan
India appeared mired in stagnation . Indie se zdála být po uši ve stagnaci
It would be nice if our financial markets were more rational than those of previous generations . Bylo by hezké , kdyby finanční trhy byly racionálnější než v předchozích generacích
Its scale is staggering : more than $ 4 trillion of mergers and acquisitions this year , with tradable and ( theoretically ) liquid financial assets reaching perhaps $ 160 trillion by the end of this year , all in a world where annual global GDP is perhaps $ 50 trillion . Jeho rozsah je ohromující : letos proběhnou fúze a akvizice za víc než 4 biliony dolarů , přičemž obchodovatelná a ( teoreticky ) likvidní aktiva na konci letošního roku dosáhnou asi 160 bilionů dolarů – to vše ve světě , kde roční globální HDP činí asi 50 bilionů dolarů
If each of these factors accounts for one - third of the net gain , several conclusions follow . Jestliže každý z těchto faktorů představuje třetinu čistého zisku , lze vyvodit několik závěrů
In one sense , we should be grateful for our hard - working M & amp ; A technicians , well - paid as they are : it is important that businesses with lousy managements or that operate inefficiently be under pressure from those who may do better , and can raise the money to attempt to do so . V jistém smyslu bychom měli být našim pracovitým architektům fúzí a akvizicí vděční , nehledě na jejich platy : je důležité , aby podniky s mizerným vedením a neefektivně pracující firmy byly pod tlakem těch , jimž by se mohlo dařit lépe a dokáží na své snažení získat dost peněz
In normal times , however , there is no such premium at all . V normálních dobách ale taková prémie vůbec neexistuje
It is hard to imagine that manufacturers are not now postponing orders of capitals goods , and that new home sales in America are not dropping right now . Jen těžko si lze představit , že by teď výrobci neodkládali objednávky kapitálových statků a že by se v Americe nepropadaly prodeje nových domů
I think that the Fed is wrong : the fallout from the current liquidity panic means that a year from now we are likely to wish that the Fed had given a boost to spending this month . Myslím , že se Fed mýlí : negativní dopady současné paniky kolem likvidity znamenají , že si za rok zřejmě budeme přát , kéž by Fed býval tento měsíc útraty povzbudil
It is being doubted now . A právě teď je zpochybňován
In the future , even liquid markets will be willing to intermediate fewer transactions than they were two months ago . V budoucnu i likvidní trhy projeví ochotu zprostředkovat méně transakcí než přede dvěma měsíci
In my view , they are misdemeanors . Podle mého názoru jde jen o přestupky
Interest rates high enough to curb stock market speculation would also have curbed construction and other forms of investment , raised unemployment , and sent the economy into recession . Úrokové sazby nastavené tak vysoko , aby potlačily spekulace na burze , by také zabrzdily výstavbu a další formy investic , zvýšily by nezaměstnanost a uvrhly hospodářství do recese
In this , he is following a tradition of caution that extends from Edmund Burke to John Maynard Keynes . V tomto ohledu pokračuje v tradici obezřetnosti , která sahá od Edmunda Burkea po Johna Maynarda Keynese
In the first scenario , China continues to attempt to maintain full employment in Shanghai , Guangzhou , and elsewhere not by stimulating domestic demand but by trying to boost exports further by keeping the renminbi stable against the dollar and falling in value against the euro . První scénář počítá s tím , že se Čína i nadále nebude pokoušet udržet plnou zaměstnanost v Šanghaji , Kantonu i jinde stimulací domácí poptávky , nýbrž snahou o ještě větší zvýšení exportu udržováním stabilního kurzu jüanu vůči dolaru a klesajícího kurzu vůči euru
If so , the consequences will be a choice between the destructive runaway inflation familiar from much of post - WWII Latin America and stagflation . V takovém případě bude výsledkem volba mezi destruktivní neřízenou inflací , důvěrně známou z Latinské Ameriky ve velké části období po druhé světové válce , a stagflací
In this scenario , once again China continues to attempt to maintain full employment by keeping the renminbi undervalued . Také v něm se Čína nadále pokouší udržet plnou zaměstnanost prostřednictvím podhodnoceného kurzu jüanu
I cannot judge the strength of these factions , or whether they know that the falling US current account deficit and dollar may lessen the urgency of adjustment in the rest of the world , but not in China . Nedokážu posoudit sílu těchto frakcí ani otázku , zda vědí , že klesající deficit běžného účtu platební bilance USA i klesající dolar možná sníží naléhavost změny ve zbytku světa , avšak nikoliv v Číně
Is the world economy at risk ? Je světová ekonomika v ohrožení ?
If global savers and investors expect the dollar ’ s depreciation to continue , they will flee the currency unless they are compensated appropriately for keeping their money in the US and its assets , implying that the gap between US and foreign interest rates will widen . Budou - li globální střadatelé a investoři očekávat pokračující znehodnocování dolaru , pak od této měny uprchnou , pokud nedostanou náležitou kompenzaci , aby měli důvod ponechat své peníze v USA a jejich aktivech – z čehož vyplývá , že propast mezi americkými a zahraničními úrokovými sazbami se bude rozšiřovat
If the dollar has already fallen – if nobody expects it to fall much more – then there is no reason to compensate global savers and investors for holding US assets . Pokud již dolar klesl – a pokud nikdo neočekává , že bude klesat ještě níže – , pak není důvod poskytovat globálním střadatelům a investorům kompenzaci za to , že drží americká aktiva
In this case , what is bad for economists is good for the world economy : we may be facing a mere episode of financial distress in the US rather than sky - high long - term interest rates and a depression . V tomto případě platí , že co je špatné pro ekonomy , je dobré pro světovou ekonomiku : možná čelíme pouhé epizodní finanční tísni v USA , a nikoliv extrémně vysokým dlouhodobým úrokovým sazbám a depresi
If the world is to have a decent economic recovery , an upturn will depend on America getting off its back and continuing to fulfill its role as global importer of last resort . Má - li se svět dočkat řádného hospodářského oživení , vzestup bude záviset na tom , zda se Amerika postaví na nohy a bude opět plnit roli poslední instance mezi světovými dovozci
If and when the proposed tax cuts are fully phased in , they will not provide the $ 1, 000 a year boost to the income of 90 million households that the Bush Administration implies they will . Budou - li navrhované daňové škrty postupně zavedeny , nepřinesou roční růst o tisíc dolarů v příjmech devadesáti milionů domácností , jak naznačuje Bushova administrativa
If global prosperity is to return , America ' s economic luck will have to be even better than it was in the 1990 s . Má - li se vrátit světová konjunktura , Amerika bude potřebovat ještě víc ekonomického štěstí , než kolik jej měla v devadesátých letech
In the second mode , asset prices fall because investors recognize that they should never have been as high as they were , or that future productivity growth is likely to be lower and interest rates higher . Ve druhém módu ceny aktiv klesají , protože si investoři uvědomují , že nikdy neměly být tak vysoko , případně proto , že budoucí růst produktivity bude pravděpodobně nižší a úrokové sazby vyšší
In this case , applying the Bagehot rule would be wrong . Aplikace Bagehotova pravidla by byla v tomto případě nesprávná
It is merely the best organization available . Je to pouze nejlepší organizace , která je v danou chvíli k dispozici
It also provides social insurance by taxing the prosperous and redistributing benefits to the less fortunate . Současně představuje sociální pojistku , když zdaňuje ty , kdo prosperují , a přerozděluje příjmy směrem k méně šťastným
Indeed , a strategy of bond - market appeasement places may turn out to be futile , because it places a huge bet on the rationality of global financial markets . Je pravda , že strategie stabilizace trhu s obligacemi může selhat , protože sází na racionalitu globálních finančních trhů
If such people cannot be appeased , or if they panic for no particular reason , then everything goes down the drain . Nebude - li možné takovéto lidi přesvědčit nebo pokud zpanikaří bez jasného důvodu , pak všechno přijde vniveč
It is not at all clear that the Bush Administration and today ' s IMF can offer similar support . Není vůbec jasné , zda dokáže obdobnou podporu nabídnout Bushova administrativa a dnešní MMF
If fertility rates in relatively poor countries continue to follow the trends set by today ' s relatively rich countries , we are within shouting distance of the world ' s maximum population - 9 - 10 billion - to be reached in 2050 - 2100 . Pokud bude míra porodnosti v relativně chudých zemích nadále sledovat tendence stanovené dnešními relativně bohatými zeměmi , jsme coby kamenem dohodil od maximálního zalidnění planety - 9 až 10 miliard lidí tu bude někdy mezi lety 2050 - 2100
Indeed , it comes as somewhat of a shock to realize that the age of the population explosion may be coming to an end . Zjištění , že éra populační exploze se možná chýlí ke konci , je skutečně poněkud šokující
It is also very surprising that the post - 2000 Republican administration of George W . Velkým překvapením je i to , že republikánská administrativa George W . Bushe , která se dostala k moci na konci roku 2000 , byla dosud vůči volnějšímu obchodu velmi nepřátelská
It may well turn out that $ 4 worth of aid are a poor substitute for even $ 1 worth of exports , because there are few better schools in which to internalize the organizational forms and technologies built since the start of the Industrial Revolution than the school of exporting . Je dost možné , že se prokáže , že čtyři dolary pomoci jsou chabou náhradou jediného dolaru vývozu , protože jen málo škol , kde si lze osvojit organizační formy a technologie vzniklé od počátku průmyslové revoluce , dokáže naučit víc než škola vývozu
If global development is at risk , then so is the final defeat of Malthus . Je - li v ohrožení globální rozvoj , pak je v ohrožení i konečné vítězství nad Malthusem
If the poorest countries stay poor , their rates of population growth might fall much more slowly than the United Nations predicts . Nevymaní - li se nejchudší země z chudoby , tempo jejich populačního růstu by mohlo klesat mnohem pomaleji , než Organizace spojených národů předpovídá
It needs to build substantially on its leadership on climate change by adopting much tougher EU goals , and then use its international economic and trade clout to champion new global emissions standards that scientific opinion can accept as meaningful . Na svém vůdčím postavení ohledně změny klimatu musí zásadním způsobem stavět tím , že přijme mnohem přísnější evropské cíle a pak využije svého mezinárodního ekonomického a obchodního vlivu k prosazování nových globálních emisních norem , které vědecký názor přijme jako smysluplné
It won ’ t be easy to create a fairer and more multi - cultural Europe , but failure to address this problem openly will carry an even heavier price . Nebude snadné vybudovat spravedlivější a multikulturnější Evropu , ale nezdaří - li se tento problém otevřeně vyřešit , neúspěch si vyžádá ještě vyšší cenu
In Africa , we can profitably speak of diversity , for in searching for solutions to the economic challenges facing Africa ' s countries , it is far more reasonable to think in terms of its diverse regions . V případě Afriky spíš mluvme o rozmanitosti , různorodosti , neboť při hledání řešení ekonomických výzev , jimž čelí africké země , je mnohem smysluplnější uvažovat o jejích rozdílných regionech
Indeed , a number of interesting practical moves in this direction are underway , though not all of them pursue the original regional course set by their founders . V tomto smyslu už probíhá celá řada praktických kroků , ačkoli ještě ne všechny se vyvíjejí původním směrem , který měli na mysli jejich iniciátoři
In Southern Africa , the Southern African Development Community , after a shaky start , is pushing ahead with joint projects , of which transport infrastructure , a blight on much intra - African commerce , is a central theme . V Jižní Africe se Jihoafrické rozvojové společenství ( SADC ) po nejistém startu začalo věnovat mnoha společným projektům , z nich ústřední význam má dopravní infrastruktura , jejíž neutěšený stav negativně ovlivňuje vnitroafrický obchod
In a very different setting , the European Union was created on the basis of shared values and shared objectives . Evropská unie - samozřejmě v naprosto odlišném prostředí - vznikla na základě společných hodnot a cílů
Its early history began while much of Europe was rebuilding itself after WWII . Její dějiny se začaly psát v době , kdy se většina Evropy vzpamatovávala z následků druhé světové války
It neglected the fact that groupings like the EU began with small , practical steps forward . Opomenula skutečnost , že uskupení typu EU také začínala s drobnými , praktickými krůčky vpřed
Indeed , African summits , which in the past saw democrats and dictators from different language , religious and cultural environments sharing the same table , usually produced little serious development policies because they indulged in pie - in - the - sky rhetoric . Africké summity , na nichž jsme v minulosti za jedním jednacím stolem viděli společně zasedat demokraty i diktátory z různých jazykových , náboženských i kulturních prostředí , přinesly jen málo schůdných rozvojových politik , protože si rády libovaly ve vzletné , leč naprosto nerealistické rétorice
Indeed , the goal of regional co - operation could be perverted if empty political rhetoric is allowed to dominate sound policy - making . Byl by to zvrhlý cíl regionální spolupráce , kdyby plané politické řeči přehlušily střízlivou politiku
Indeed , overheated oratory has damaged many African initiatives , and , sadly , major industrial countries and international organizations often abet this by lending verbal support to plans they have no intention of supporting with practical help . Přehnaně vášnivá rétorika už dokázala poškodit nemálo afrických iniciativ , přičemž mnoho významných průmyslových zemí a mezinárodních organizací tomu bohužel ještě napomáhá , když slovně podporuje plány , jež nehodlá podpořit praktickou pomocí
Instead of inciting these risks and adding to the Islamic world ’ s wounded sense of pride , the EU should uphold the rule of law . Evropská unie by namísto podněcování těchto rizik a sypání soli do rány ukřivděné hrdosti islámského světa měla prosazovat právní řád
It must not treat the Greek Cypriot application as “ an application proper by Cyprus . ” Nesmí žádost řeckých Kypřanů považovat za žádost celé Kyperské republiky
Indeed , the changes brought about by Yugoslavia ' s dissolution and the wars of succession that followed annihilated large parts of the traditional education and training systems of Serbia , Croatia , Bosnia , Macedonia , and Kosovo . Změny , které přivodil rozpad Jugoslávie , a následné nástupnické války zničily velkou část tradičních systémů vzdělávání a odborné přípravy v Srbsku , Chorvatsku , Makedonii a Kosovu
In a time of political and economic transition - - for example , the shift from authoritarianism to democracy and from a centrally planned to a free market economy - - many jobs are on the line . Během období politických a hospodářských proměn - například při přechodu od autoritativního režimu k demokracii a od centrálně řízeného hospodářství k volnotržní ekonomice - je v ohrožení mnoho pracovních míst
Indeed , universal access to primary education and vocational training programs are at the heart of any strategy to eliminate poverty and ensure stability . Jádrem každé strategie usilující o odstranění chudoby a posílení stability je všeobecný přístup k základnímu vzdělání a k programům odborné přípravy
In the Mediterranean countries of North Africa , the young active population is expanding fast . Ve středomořských státech severní Afriky se rychle zvyšuje počet mladých , činorodých obyvatel
It can offer radical change in the lives of millions of people by helping them find work and thus providing hope of a better life for their families and children . Tím , že zúčastněným pomůže najít si práci , může do života milionů lidí vnést radikální změnu a poskytnout jim naději na lepší život pro jejich rodiny a děti
It can also bring about crucial changes on a larger scale - - helping to reduce illiteracy and crime , for example , as well as other social pathologies that impede prosperity and stability . Může vyvolat zásadní změny i ve větším měřítku - může například pomoci snížit negramotnost a kriminalitu a omezit další sociálně patologické jevy , jež potlačují prosperitu a stabilitu
Its development is often neglected . Jeho rozvoj se často zanedbává
In his now famous thesis on the \ Clash of Civilizations \ he gave Turkey as an example of a \ torn country , \ one divided internally , according to him , between East and West , a country neither in Europe nor in the Middle East , with a fault line running within rather than at the border . Ve svém slavném pojednání Střet civilizací uvádí Turecko jako příklad ,, rozpolcené země \ , země podle jeho názoru vnitřně rozdělené mezi Východ a Západ , která neleží ani v Evropě , ani na Středním východě a kde zlomová linie mezi civilizacemi nevede podél hranice , nýbrž napříč zemí
If Turkey succeeds , it will show that there is nothing inevitable about the 21 st century becoming one of a \ Clash of Civilizations , \ during which the Cold War ' s divisions are replaced by new religious antagonisms that resemble the Middle Ages . Pokud Turecko uspěje , prokáže , že 21 . století nemíří k jakémusi nevyhnutelnému ,, střetu civilizací \ , během něhož rozepře studené války nahradí nové náboženské antagonismy připomínající středověk
Indeed , the single most important factor , which will have a decisive impact on developments to come and could set the stage for a remarkable success story , or , on the contrary , lead to failure , is the European Union ' s forthcoming decision on whether or not to start negotiations towards Turkey ' s full EU membership in 2005 . Nejpodstatnějším faktorem , který bude mít rozhodující dopad na budoucí dění a mohl by být buď předehrou k nevšednímu úspěchu , nebo naopak vést k selhání , je nadcházející rozhodování Evropské unie o tom , zda v roce 2005 začne jednat o řádném členství Turecka
In December of 2002 , EU leaders committed the Union to start negotiations with Turkey on full membership , provided Turkey fulfilled the relevant criteria common to all candidate countries . V prosinci 2002 se lídři EU zavázali , že Unie s Tureckem zahájí vyjednávání o řádném členství za předpokladu , že Turecko splní příslušná kritéria , společná pro všechny kandidátské země
In 1990 , Turkey had a more advanced market economy and a much greater experience with democracy than the Eastern European countries about to join the EU . Roku 1990 mělo Turecko vyspělejší tržní hospodářství a více zkušeností s demokracií než země východní Evropy , chystající se ke vstupu do EU
In northwest Pakistan ’ s Swat valley armed Islamist militants recently attacked one of the oldest and most important sculptures of Buddhist art . V údolí Svát na severozápadě Pákistánu ozbrojené islamistické milice nedávno zaútočily na jednu z nejstarších a nejvýznamnějších plastik buddhistického umění
In fact , it was next to the central road that runs through the valley . Naopak , bylo vedle hlavní silnice , která údolím prochází
In fact , militants were able to carry out their work – drilling holes in the rock , filling them with explosives , and detonating them – in broad daylight . Ba militanti svou práci – vyvrtání děr do kamene , jejich naplnění výbušninami a odpálení – dokázali odvést za bílého dne
In 1995 , I traveled through the Swat valley to study the area ’ s Buddhist treasures . V roce 1995 jsem údolí Svát procestovala , abych prozkoumala buddhistické poklady této oblasti
It is time that the world community not only registers its outrage against such destruction of cultural treasures , but also joins those Pakistanis who are desperately trying to pressure their government to preserve – for their sake and ours – their pre - Islamic cultural heritage . Je na čase , aby světové společenství nad takovýmto ničením kulturních pokladů nejen vyjadřovalo své rozhořčení , ale aby se přidalo k těm Pákistáncům , kteří se zoufale snaží vyvinout tlak na svou vládu , aby ve vlastním i v našem zájmu předislámské kulturní dědictví ochránila
If the world does not act this time , we risk losing one of the most precious legacies of early Buddhist history . Nebude - li svět tentokrát jednat , riskujeme ztrátu jednoho z nejcennějších odkazů raně buddhistických dějin
In the last five years , France alone lost some of its best computer scientists to the United States . Jen Francie za posledních 5 let ztratila své nejlepší počítačové vědce , jež odešli do Ameriky
Indifference – indeed , sometimes outright hostility – to scientific progress exists there as well . Lhostejný – a někdy přímo nepřátelský přístup k vědeckému pokroku existuje i zde
If just one child died on this sheet , no matter the cause , the company producing the sheet would likely be held liable . Kdyby jen jedno jediné dítě na tomto přístroji zemřelo , bez ohledu z jaké příčiny , společnost vyrábějící tento přístroj by pravděpodobně nesla zodpovědnost
In the popular mind , science is blamed for deadly weapons and environmental pollution , even if the decisions to produce weapons are political , not scientific in nature , and the main reason for pollution is the profit motive , not scientific progress . V obecné mysli je věda viněna za všechny smrtící zbraně i zamoření životního prostředí , i když rozhodnutí vyrábět tyto zbraně jsou veskrze politická , a nikoliv vědecká , a hlavním důvodem znečištění životního prostředí je neustálá honba za ziskem , a nikoliv vědecký pokrok
Indeed , politically correct critics forget that most progress in the fight against pollution comes from scientists , and that science created the means to monitor arms control agreements . Skutečně , politicky korektní kritika zapomíná , že většina pokroku v boji proti znečištění životního prostředí přichází z pracovišť vědců a že je to věda , která vytváří prostředky k monitorování vojenských systémů
It is no wonder , therefore , that locally trained young people in America , and to a large extent in Europe , tend to avoid university science departments , with new students largely recruited from among recent immigrants . Není proto divu , že se místně vzdělaní mladí lidé v Americe , a do značné míry i v Evropě , snaží vyhnout vědeckým fakultám universit , jejichž studenti se povětšinou rekrutují z imigrantů
In place of today ’ s indifference and sometimes outright hostility , we must create conditions that will nurture scientific research and restore the central position of science in the culture of Western societies . Na místo dnešní lhostejnosti , či přímého nepřátelství , musíme vytvořit takové podmínky , jež zajistí budoucí vědecký výzkum a navrátí vědě ústřední místo v kultuře západních společností
If the spirit of scientific exploration and creativity is to be renewed in our time , we must create educational systems and schoolbooks informed by the spirit of Primo Levi . Jestliže má být dnes duch vědeckého výzkumu znovu obnoven , musíme vytvořit vzdělávací systém a učebnice inspirované duchem Primo Leviho
It is also a matter of democratic principle that laws are written in the language of every land where they apply . Jde rovněž o záležitost demokratického principu , že zákony jsou psané jazykem každé země , v níž platí
It would be politically lethal to acknowledge the real state of affairs , even if the official policy merely increases the chances that Europeans , after all their efforts , still may not understand each other . Bylo by politicky smrtící přiznat skutečné poměry , třebaže oficiální politika pouze zvyšuje šance , že si Evropané , po všem vynaloženém úsilí , stále nebudou rozumět
Indeed , nine out of ten schoolchildren in the EU now learn English . Vskutku , devět z deseti školáků v EU se dnes učí anglicky
Imagine further that every star in every galaxy in the observable universe could somehow be fashioned into computers of this ` ` ultimate ' ' type . K tomu si představme , že by se každičká hvězda v pozorovatelném vesmíru dala nějak přeměnit v počítač tohoto nejvyssího druhu
In 1996 , the computer scientist Lov Grover discovered a quantum algorithm - a way to program a quantum computer - that could try out a million possibilities in only a thousand times the time needed to try one , and a trillion possibilities in only a million times the time of one , and so on , without limit . V roce 1996 objevil počítačový vědec Lov Grover kvantový algoritmus - tedy cestu , jak naprogramovat kvantový počítač - , který umí prozkouset milion možností za pouhý tisícinásobek času potřebného k prozkousení jedné možnosti a bilion možností za pouhý miliontinásobek času potřebného k prozkousení jedné možnosti a tak dále - donekonečna
In fact , only a handful of potentially useful quantum algorithms are known at present . V současné době víme vlastně jen o hrstce potenciálně užitečných kvantových algoritmů
It has long been assumed that a single type of machine , given time and memory , could simulate the behavior of any other state of matter . Dlouho se mělo za to , že simulovat chování jakékoli jiného skupenství zvládne jediný druh stroje , bude - li mít dostatek času a paměti
It turns out that existing computers , or even the imaginary ` ` Universe Computer , ' ' are not the ones . Vychází najevo , že stávající počítače , dokonce ani onen ,, vsudypřítomný počítač ` ` , k tomuto druhu nepatří
In quantum physics , this ` ` computational universality ' ' is part of the essence of all matter - and thus of the comprehensibility of nature . V kvantové fyzice je tato ,, výpočetní univerzalita ` ` součástí podstaty veskeré hmoty - a tudíž srozumitelnosti přírody
If imposing a single strategy is unviable , what should the European option be , and what policy should the G 8 and NATO adopt ? Není - li zavedení jednotné strategie životaschopné , jak by měla vypadat evropská alternativa a jakou politiku by měly G 8 a NATO přijmout ?
It is not only Middle East governments that should be involved . Angažovat by se neměly pouze vlády blízkovýchodních zemí
Incumbent leaders must have the proper incentives to initiate gradual processes of reform . Stávající vedoucí činitelé musí mít patřičné pobídky , aby zahájili postupné reformní procesy
Initiatives such as the Euro - Mediterranean Partnership and the European Neighborhood Policy need sustained political engagement and resources if they are to work . Mají - li iniciativy jako Euro - středozemní partnerství nebo Evropská politika sousedství fungovat , potřebují trvalé politické angažmá a prostředky
It must contribute in its own unique way to resolving conflicts that hinder inclusion and feed radicalism . Musí svým ojedinělým způsobem přispět k vyřešení konfliktů , které brzdí přidružování a přiživují radikalismus
Its diversity must be recognized , so that groups that resort to violence can be differentiated from those that do not . Ten musí být vnímán ve své rozmanitosti , aby se skupiny , které se uchylují k násilnostem , daly odlišit od skupin , jež to nedělají
Indeed , the main lesson of recent years is that their own security requires that they support democratic openings elsewhere . Jejich hlavní poučení z posledních let zní , že podmínkou jejich vlastní bezpečnosti je podpora otevírání se demokracii kdekoliv jinde
It would be imprudent to assume that the French and Dutch “ no ” votes were not about discontent with Union policies ; but that anger was directed against the French and Dutch governments , not Europe itself . Bylo by nemoudré předpokládat , že francouzská a nizozemská \„ ne “ se netýkala nespokojenosti s unijní politikou ; tento hněv však byl namířen proti francouzské a nizozemské vládě , ne proti Evropě samotné
Instead , they provide opportunities for citizens to express what they feel about the choices their governments make , particularly within the EU framework . Místo toho poskytují občanům příležitost dát najevo své pocity vůči rozhodnutím svých vlád , zejména v rámci EU
It is essential to reaffirm the normative essence of the Constitutional Treaty to protect the greatest achievement of the Constitutional Convention . Je nezbytné znovu potvrdit normotvornou podstatu ústavní smlouvy , máme - li ochránit největší úspěch Konventu
It is what has made Europe an “ international public good ” to use former Brazilian foreign minister Celso Lafer ’ s felicitous turn of phrase . Právě ony učinily z Evropy \„ mezinárodní veřejné dobro “ , abych použil trefného obratu bývalého brazilského ministra zahraničí Celsa Lafera
Indeed , it is when democracies abandon their ethics and fail to resist the authoritarian temptation that they become weaker . Ba demokraciím ubývá sil právě tehdy , když opouštějí svou etiku a nedokáží odolat autoritářskému vábení
It is because Britain is a democracy that respects the rule of law that it has been able to mobilize vast sectors of its Muslim community . Británie byla schopna mobilizovat obrovské segmenty své muslimské komunity právě proto , že je demokracií , jež respektuje právní řád
Indeed , recall the terrorism in Beslan in September 2004 , in which a single attack on a school killed over 330 people . Ba vzpomeňme si na teror v Beslanu v září 2004 , kdy během jediného útoku proti škole zemřelo přes 330 lidí
Iraq also is demonstrating the limits of illegitimate violence when combating terrorism . Irák také dokládá limity nelegitimního násilí v boji proti terorismu
It would be a mistake to believe that the deaths of thousands of civilians , along with arbitrary imprisonment and torture , do not contribute to the spread of terror in Iraq . Bylo by chybou si myslet , že smrt tisíců civilistů společně se svévolným vězněním a mučením nepřispívají k šíření teroru v Iráku
Intelligence forces in authoritarian states are either highly centralized or tend to become autonomous power centers . Výzvědné složky v autoritářských státech jsou buď silně centralizované , nebo mají sklony stávat se autonomními mocenskými centry
In either case , they are subject to no public scrutiny and accountability . V každém případě nepodléhají veřejnému dohledu a zodpovědnosti
Intelligence services in democratic contexts usually have oversight mechanisms that serve to limit abuses of power , and to guarantee effective action by punishing top officials that fail to do their jobs properly . Výzvědné služby v demokratických souvislostech obvykle mají kontrolní mechanismy , jejichž smyslem je omezovat zneužívání pravomocí a garantovat účinné jednání tím , že trestají vrcholné činitele , již nevykonávají své povolání řádně
In the United States , a powerful bi - partisan Senate committee directly monitors the intelligence services . Ve Spojených státech tajné služby přímo monitoruje mocný senátní výbor obsazený oběma partajemi
Its report on the inability of the intelligence services , notably the CIA and the FBI , to prevent the September 11 , 2001 , terrorist attacks also contained a series of recommendations for restructuring these services to render them more effective . Jeho zpráva o neschopnosti zpravodajských služeb , obzvlášť CIA a FBI , zabránit teroristickým útokům z 11 . září 2001 obsahovala také celou sérii doporučení pro restrukturalizaci těchto služeb , jež by měla posílit jejich efektivitu
It also requires greater coordination among all the European Union ’ s member states and their allies and partners . Je také zapotřebí užší spolupráce mezi členskými státy Evropské unie a jejich spojenci a partnery
Indeed , we need to abandon the idea that there is a holistic or global Islamist movement . Musíme opustit myšlenku , že existuje holistické či globální islamistické hnutí
In Palestine , for example , the Islamists triumphed over Fatah because of years of bad governance under the harsh conditions spawned by Israeli occupation . V Palestině například islamisté zvítězili nad Fatahem kvůli rokům špatné vlády za nevlídných podmínek zplozených izraelskou okupací
It is no accident that there are Islamists in the legislatures of all the countries undergoing some form of political reform , including Lebanon , where Hezbollah is part of a freely elected government , as well as Jordan and Morocco . Není náhodou , že islamisté jsou zastoupeni v zákonodárných sborech všech zemí procházejících nějakou formou politické reformy , mimo jiné v Libanonu , kde je Hizballáh součástí svobodně zvolené vlády , a dále v Jordánsku a Maroku
In Egypt , the Muslim Brotherhood has become a strong force in parliament despite the limits imposed on the participation of Islamist groups in last year ’ s elections . V Egyptě se Muslimské bratrstvo stalo mocnou silou v parlamentu , navzdory omezením uvaleným na účast islamistických skupin v loňských volbách
In Iraq , free elections have revealed the enormous influence of Islamist currents . V Iráku svobodné volby odhalily obrovský vliv islamistických proudů
In Turkey , the transition to democracy led the Islamist Justice and Development Party to power . V Turecku transformace v demokracii přivedla k moci islamistickou Stranu spravedlnosti a rozvoje
It is now necessary to show that democracy is the best path for Palestinians to attain their national goals . Teď je nezbytné prokázat , že nejlepší cestou Palestinců k dosažení národních cílů je demokracie
Islamist conceptions of society that violate individual rights must be rebutted politically . Islamistická pojetí společnosti , jež porušují práva jedince , je potřeba politicky vyvrátit
It happened in Palestine , and it could well happen in Egypt if free and fair free elections were held . To se stalo v Palestině a mohlo by se to docela dobře stát i v Egyptě , pokud by se tam uskutečnily svobodné a spravedlivé volby
If they succeed , Rice and the Bush administration will be remembered not just for the endless tragedy of Iraq , but for making a serious contribution to Middle East peace . V případě úspěchu se bude na Riceovou i na Bushovu administrativu vzpomínat nejen v souvislosti s nekonečnou tragédií v Iráku , ale i v souvislosti se seriózním příspěvkem k míru na Blízkém východě
It could if it ushered in a Palestinian national unity government and an agreement to an extended truce backed by a strong international military presence . Mohla by , pokud by přinesla palestinskou vládu národní jednoty a rozšířené příměří podpořené silnou mezinárodní vojenskou přítomností
In this case , Abbas would leave Annapolis in a stronger position and thus be better able to negotiate with Hamas to establish a national unity government . V takovém případě by Abbás odjel z Annapolisu posílen a měl by lepší pozici pro jednání o vytvoření vlády národní jednoty s Hamásem
It is worth remembering that public opinion polls in Israel immediately after the 2006 war in Lebanon indicated that 76 % of the population supported negotiations with a Palestinian national unity government that included Hamas . Stojí za připomenutí , že výzkumy veřejného mínění provedené v Izraeli bezprostředně po válce v Libanonu v roce 2006 naznačovaly , že 76 % obyvatel podporuje jednání s palestinskou vládou národní jednoty zahrnující i Hamás
International peacekeepers should enforce such a truce . Mezinárodní mírotvorci by měli takové příměří vymáhat
Indeed , Europeans should continue to play their traditional role , and to talk without ideological blinkers with all those involved in Palestine ’ s tragedy – including Hamas . Evropané by měli dál hrát svou tradiční roli a diskutovat bez ideologických klapek na očích se všemi stranami , jichž se palestinská tragédie týká – včetně Hamásu
Imanishi argued that nature is inherently harmonious rather than competitive , with species forming an ecological whole . Imaniši zastával názor , že příroda je ze své podstaty harmonická , nikoli tedy soutěživá , a že biologické druhy vytvářejí ekologický celek
In fact , well before Halstead ' s contemptuous pilgrimage , Western ethologists began adopting Eastern concepts and approaches - - although without being aware of their sources . Ve skutečnosti totiž už dlouho před tím , než Halstead vykonal svou pohrdlivou pouť do Japonska , začali západní etologové přejímat východní pojetí a přístupy - ačkoli si ne zcela neuvědomovali , odkud pocházejí
In most Eastern belief systems , the human soul can reincarnate in many shapes and forms . U většiny východních myšlenkových proudů se lidská duše může převtělit do mnoha různých podob a forem
In 1958 , when Imanishi and his students toured the US to report their findings , they were ridiculed for humanizing their subjects and for believing that they could distinguish between all those monkeys . Během turné po Spojených státech , které Imaniši absolvoval se svými studenty v roce 1958 , se mu jen všichni smáli , že své subjekty zlidšťuje , a nevěřili mu , že ty svoje opice dokáže odlišit jednu od druhé
If individuals learn from one another , over time their behavior may diverge from that of other groups , thus constituting a distinct culture . Učí - li se jedinci jeden od druhého , bude se jejich chování po čase od ostatních skupin lišit , čímž vzniká jasně vyhraněná kultura
Imanishi ' s influence is now pervasive - all primate scientists have adopted the technique of following individuals over time , and animal culture is the hottest topic in our field . Imanišiho vliv je dnes všudypřítomný - všichni primatologové převzali jeho techniku sledování jedinců a kultura zvířat se stala jedním z nejdiskutovanějších témat našeho oboru
In last year ' s presidential elections , Tabaré Vázquez , the Left ' s charismatic leader , easily won the first round , though not by enough votes to avoid a second round run off . V prvním kole loňských prezidentských voleb zvítězil s převahou Tabaré Vázquez , charismatický předák levice , a to i přesto , že nezískal dostatek hlasů k tomu , aby se nemuselo konat druhé , rozhodující , kolo voleb
In 1915 it mandated the first 48 - hour week seen anywhere in the world . V roce 1915 rozhodla jako první země na světě o 48 hodinovém pracovním týdnu
Instead of revolution , he looked to social legislation to put things right . Místo revoluce se Batlle však spoléhal na sociální legislativu
If he is merely competent , he will likely end up handing over power to the Left , and thus risks being remembered as Uruguay ' s Kerenski . Pokud bude pouze a jen kompetentní , nejspíše dopadne tak , že jej tlak donutí předat moc levici , a vejde tak do dějin jako uruguayský Kerenskij
Instead of diminishing since Milosevic ' s fall , drug smuggling has increased . Místo aby po Milosevičově pádu pasování drog ustalo , jestě vzrostlo
Interpol says that Albanian gangs now control 70 % of heroin trafficking in Germany , Austria , Switzerland and Scandinavia . Podle Interpolu mají dnes albánské gangy pod kontrolou celkem 70 procent obchodu s drogami v Německu , Rakousku , Svýcarsku a Skandinávii
Indeed , due to the wealth of terrorist groups engaged in drug dealing , Erhard Busek , the Coordinator of the EU ' s Stability Pact for the former Yugoslavia , thinks that the chance of peace in Macedonia will be a mere 50 % once this winter ' s snows thaw . Erhard Busek , koordinátor Paktu stability pro bývalou Jugoslávii , si dokonce myslí , že vzhledem k bohatství teroristických skupin obchodujících s drogami se sance na mír v Makedonii s koncem zimy sníží na pouhých 50 procent
Instead of suppressing the terrorists , they have been treated as part of the solution to instability in the Balkans . Místo aby teroristé byli potíráni , je s nimi nakládáno , jako by byli součástí řesení nestability na Balkáně
If not , the UN , NATO and the European Union will discredit themselves as well as the humanitarian values they use to justify their ` ` humanitarian ' ' interventions . Pokud se tak nestane , OSN , NATO a Evropská unie poskodí nejen sebe sama , ale i humanitární hodnoty , jimiž ospravedlňují své ,, humanitární ` ` zásahy
Indeed , the record of the International War Crimes Tribunal for Former Yugoslavia ( ICTY ) , based in The Hague , may be instructive in judging the credibility of the strategy of using such trials as part of the effort to end civil and other wars . Při posuzování důvěryhodnosti podobných procesů v rámci úsilí o ukončení občanských i jiných válek může být poučná bilance Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ( ICTY ) se sídlem v Haagu
In 13 years , the ICTY , with 1, 200 employees , spent roughly $ 1. 25 billion to convict only a few dozen war criminals . Za 13 let vynaložil ICTY s 1200 zaměstnanci přibližně 1, 25 miliardy dolarů na to , aby odsoudil pouhých pár desítek válečných zločinců
I have always been convinced that Milosevic should have been put on trial in Belgrade . Vždy jsem byl přesvědčen , že Miloševič by měl být souzen v Bělehradě
It demands security guarantees for the Serbian minority and cultural monuments , as well as control of the borders with Albania and Macedonia to stop traffic in arms , drugs , and women , and to prevent the use of Kosovo by Albanian extremists . Požaduje bezpečnostní záruky pro srbskou menšinu a kulturní památky a také kontrolu hranic s Albánií a Makedonií , aby zastavila obchod se zbraněmi , drogami a ženami a zabránila albánským extremistům využívat Kosovo
In 1991 , the principle that only a politically negotiated division of Yugoslavia would be recognized was abandoned . V roce 1991 byl opuštěn princip , podle něhož bude uznáno pouze politicky sjednané rozdělení Jugoslávie
If Serbia is to avoid a humanitarian disaster this winter , all of its politicians must put ambition aside so that the country can begin to rebuild . Má - li se Srbsku letos v zimě vyhnout humanitární katastrofa , musí své mocenské ambice dát stranou všichni místní politici
Instead of integrating Serbia into the international community and stopping the rot in the country ' s living standards , the regime opted to cow its people into submission through high inflation , a brutal black market economy , and tolerance of massive corruption . Režim se nesnažil o integraci Srbska do mezinárodního společenství ani o nápravu zhoršujících se životních podmínek jeho obyvatel ; místo toho je vysokou inflací , nelítostným černým trhem a tolerováním korupce přiměl k poslušnosti
Industrial production will drop this year to one fifth of its value in 1989 , while GDP per capita will be only $ 975 , a third of its value ten years ago . Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele bude činit 975 dolarů , tedy jednu třetinu hodnoty z roku 1989
In any case , elections could not be organized in time to avoid a humanitarian disaster this winter . Koneckonců je nereálné i to , že by se volby konaly ještě před příchodem zimy , aby nemuselo dojít k humanitární katastrofě
Its participation in the Stability Pact provides additional legitimacy and a guarantee for a peaceful transition . Účast církve v paktu stability mu dodává na právoplatnosti a je zárukou pokojné transformace
In an incredibly short period of time the Serbian Stability Pact has united more political protagonists than any previous democratic movement in Serbia since the break - up of Yugoslavia . Od rozdělení Jugoslávie před několika lety je Pakt stability pro Srbsko první iniciativou , která během neuvěřitelně krátké doby sjednotila více politických táborů než kterékoli dosavadní demokratické hnutí v Srbsku
In 2001 , as our Maoist insurgency intensified and casualties soared , almost the entire royal family – including King Birendra – were massacred by one of Nepal ’ s princes . V roce 2001 , když se tu vystupňovalo maoistické povstání a počet obětí prudce stoupl , téměř celou naši královskou rodinu – včetně krále Biréndry – vyvraždil jeden z nepálských princů
In those days , editors , reporters , and columnists played a cat - and - mouse game with the authorities , resorting to satire , humor , or metaphor . Vydavatelé , reportéři a komentátoři v oněch dobách hráli s úřady hru na kočku a myš a uchylovali se k satiře , humoru či metafoře
If this is what the king had to do to restore peace , they say , so be it . Král takto musí jednat , aby obnovil mír , říkají , takže budiž
In his speech on February 1 , King Gyanendra said the Nepali people would have to temporarily give up democracy in order to save democracy , and many Nepalese will go along with that , at least for a while . Ve svém projevu z 1 . února král Gjánéndra řekl , že nepálský lid se bude muset načas vzdát demokracie , aby právě demokracii zachránil , a mnozí Nepálci se s tím ztotožní , tedy alespoň na chvíli
In the long run , however , the answer to Maoist totalitarianism is greater and more inclusive democracy , a vibrant free press , and civil liberties . Z dlouhodobého hlediska však odpovědí na maoistický totalismus je silnější a širší demokracie , vzkvétající svobodný tisk a občanské svobody
Indeed , even as a short - term strategy against the Maoists , it may well prove counterproductive . Ba jako kontraproduktivní se může projevit i coby krátkodobá strategie proti maoistům
Indeed , as Vuk Draskovic , the leader of the largest opposition group , tried to hijack last week ' s massive protest of 100,000 in Belgrade ( a rally he had previously shunned ) , security men from Draskovic ' s Serbian Renewal Movement and Zoran Djindjic ' s Democratic Party openly scuffled . Když se minulý týden Vuk Drašković , vedoucí představitel nejsilnější opoziční skupiny , pokusil o \„ únos “ sto tisíc lidí shromážděných v Bělehradě na protest proti stávajícímu režimu ( přičemž sám ještě nedávno tuto demonstraci odsuzoval ) , došlo k otevřenému střetu mezi ochrankou Draškovičova Hnutí za obnovu Srbska a Djindjičovy Demokratické strany
In the Army , only the top generals are unconditionally loyal to Milosevic ; most of the officer corps is embittered at the lost Kosovo war and at Milosevic ' s dismissive treatment of them , particularly their low pay . V armádě jsou Miloševičovi bezmezně oddáni jen nejvyšší generálové ; důstojnictvo je ve většině případů podrážděné , ať už díky prohrané válce v Kosovu a nebo díky Miloševičově podřadnému zacházení s důstojníky , především pokud jde o nízkou mzdu
In this regard , it is a pity that Montenegro ' s pro - Western president Milo Djukanovic has chosen a separatist path , rather than help Serbia ' s opposition . V tomto ohledu je škoda , že prozápadní černohorský prezident Milo Djukanović se vydal separatistickým směrem , místo aby stál po boku srbské opozice
If the Yugoslav president is Serbian , the premier must be from Montenegro . Bude - li jugoslávský prezident Srb , premiér bude Černohorec
In this way , even without joining into a coalition , opposition parties could get a majority of seats in parliament . Tak by opoziční strany , i když nevytvoří koalici , mohly získat většinu parlamentních křesel
I feel like some communist true believer who , in the 1930 s , suddenly realized that terror existed in the Soviet Union . Cítil jsem se jako skalní komunista z třicátých let , který najednou zjistí , že v Sovětském svaze opravdu existuje teror
I remember seeing President Jacques Chirac kiss her hand at the entrance to the Elysee Palace . Vzpomínám , jak jí francouzský prezident Jacques Chirac před vstupem do Elysejského paláce galantně políbil ruku
I am reminded of Stalin ' s purges . Připomíná mi to stalinské čistky
It seems as if the Americans were saying : stop creating conflicts with other opposition leaders , or we will indict you . Jako by Američané říkali : nechejte konfliktů s ostatními vůdci opozice , jinak vás obviníme
It may turn that the depleted uranium bullets used during the Kosovo war cause lethal radiation and that some commanders and politicians knew about this . Podle posledního vývoje může navíc vyjít najevo , že střely s oslabeným uranem , používané během války v Kosovu , vyzařují smrtelně nebezpečnou radiaci a že někteří velitelé i politikové o tom věděli
Instead of being fair and delivering justice , the Hague Tribunal has surrendered to political pressures and manipulation . Haagský soud rezignoval na čestnost a spravedlnost a vzdal se politickým tlakům a manipulaci
In any case , this reflects the open wound that the Milosevic trial is for Serbia . V každém případě je pak tato kauza důkazem toho , že soud s Milosevičem je pro Srbsko velice citlivou otázkou
If this last is true , it will help confirm Serb suspicions that the Hague process stinks of politics . Prokáže - li se pravdivost této poslední domněnky , uvidí v tom Srbové potvrzení svého podezření , že haagský proces zavání politikou
Instead , they use the language of realpolitik and remind us that we are too weak to challenge the West , and that our economy - devastated by war , sanctions and NATO bombing - desperately needs the loans and credits that come under the condition that extraditions to the Hague are made . Mluví raději jazykem realpolitiky a připomínají občanům , že jsme přílis slabí na to , abychom se stavěli Západu , a že nase hospodářství - zdevastované válkou , sankcemi a bombardováním NATO - zoufale potřebuje půjčky a úvěry , které jsou poskytovány jen pod podmínkou , že Srbsko žádostem o vydání vyhoví
In 1998 he personally warned Milosevic that if such continued , NATO ' s intervention was inevitable . V roce 1998 osobně Miloseviče varoval , že pokud to tak půjde dál , bude zásah NATO nevyhnutelný
If Djindjic is blamed for a lack of scruples , Kostunica appears as an anachronistic and rather conservative nationalist ( though no one accuses him of extremism ) . Nazveme - li Djindjiče politikem bez skrupulí , pak Kostunica je anachronickým a spíse konzervativním nacionalistou ( ačkoli z extremismu jej nikdo neviní )
If elections were held tomorrow , Kostunica would clearly defeat Djindjic , and the Hague would be one of the main reasons . Kdyby se volby konaly zítra , Kostunica by Djindjiče hladce porazil - a jedním z hlavních důvodů by byl Haag
In the Shadow of Miloševic V Miloševičově stínu
Intelligent speeches , spirited debates and clever slogans were conspicuous by their absence in this election . Výrazným rysem těchto voleb byla absence inteligentních projevů , duchaplných debat a chytrých sloganů
It is possible that his image as a right - of - center democrat conceals a reactionary who would like for Serbia to restore its pre - WWII monarchy and for the Orthodox Church to play a major role in political and social life . Je možné , že za jeho výzorem pravicového demokrata se skrývá reakcionář , který by v Srbsku nejraději vzkřísil předválečnou monarchii a hlavní roli v politickém i společenském životě by svěřil ortodoxní církvi
It should not be forgotten that Koštunica supported the struggle of Serbs in Croatia , Bosnia and Kosovo and that he adheres to a rosy picture of Serb history . Nemělo by se zapomínat na to , že Koštunica podporoval boj Srbů v Chorvatsku , Bosně a Kosovu a že je stoupencem růžového vypodobňování srbské historie
If they do Serbia will sail on - slowly , without spectacular successes , in a disorderly way , but peacefully and in the right direction . Pokud se jim to podaří , Srbsko popluje dál - pomalu , bez velkolepých úspěchů , dezorganizovaně , ale klidně a správným směrem
If it does not , urgently needed Western investment won ' t materialize . Pokud opravdu ne , zoufale potřebné investice ze Západu se nezhmotní
Indeed , Djindjic may well be a victim of his recent moves to root out organized crime . Djindjić se dost dobře mohl stát obětí svých nedávných pokusů o vymýcení organizovaného zločinu
In this , politicians will at last have something like united public support . Politikové budou v tomto směru konečně mít cosi jako jednotnou podporu veřejnosti
Indeed , even though we had absolute proof of ongoing mass murder there , we Europeans debated and debated , and then debated still more . Přestože jsme měli nezvratitelné důkazy , že na místě dochází k masovému vraždění , Evropané debatovali a debatovali a pak opět debatovali
I wish I were joking , but I am not . Kéž bych jen žertoval , ale mluvím vážně
In the meantime , Europe sits back in the multi - cultural corner with its usual blithe self - confidence . Evropa mezitím se svou obvyklou bezstarostnou sebedůvěrou nečinně přihlíží z multikulturního kouta
Instead of defending liberal values and acting as an attractive center of power on the same playing field as the true great powers , America and China , it does nothing . Místo aby hájila liberální hodnoty a vystupovala jako přitažlivé centrum moci na stejném hracím poli jako skutečné velmoci , Amerika a Čína , nedělá nic
I fear that it stems from the fact that we Europeans are so materialistic , so devoid of a moral compass . Obávám se , že to plyne z toho , jak hluboce jsme my Evropané materialističtí a jak dalece nám chybí morální kompas
In doing so , the Commission is rewarding inefficiency and reducing the effectiveness of its commitments to clean up the environment . Komise přitom odměňuje neefektivitu a snižuje účinnost svých závazků zlepšit životní prostředí
It is imperative that the European Commission distributes all burdens evenly and fairly among the EU ’ s 27 members . Je bezpodmínečně nutné , aby Evropská komise rozdělovala veškerou zátěž rovnoměrně a spravedlivě mezi všech 27 členských zemí EU
In small economies such as Latvia and many of the other new member states , even one large project is important for the whole country ’ s progress . V malých ekonomikách , jako jsou Lotyšsko a řada dalších nových členských států , má pro rozvoj celé země význam třeba i jediný rozsáhlý projekt
In 1965 , Robert Ledley began the first real sequence database , the Atlas of Protein Sequence and Structure . V roce 1965 Robert Ledley založil první skutečnou databázi sekvencí , Atlas bílkovinných sekvencí a struktur
In 1967 , researchers produced a genetic tree of a score of animals and fungi that had virtually the same branching order as would have been drawn by a classical biologist , even though their computer was utterly ignorant of the comparative anatomy , paleontology , embryology , and other non - molecular attributes of these creatures . V roce 1967 badatelé vytvořili genetický stromový diagram dvaceti živočichů a hub , který měl prakticky stejné uspořádání větvení , jako by jej načrtl klasický přírodovědec , ačkoli jejich počítač neměl ani ponětí o srovnávací anatomii , paleontologii , embryologii a jiných , nemolekulárních vlastnostech daných forem života
If these survival rates were constant , then distances separating existing sequences could be calculated . Kdyby byl tento podíl přeživších změn konstantní , bylo by možné spočítat vzdálenosti oddělující jsoucí sekvence
It was one of those rare moments of opportunity when an amateur could compete with professionals . Jednalo se jeden z oněch zřídkavých okamžiků , kdy i amatér má příležitost konkurovat profesionálům
I was confident that bioinformatics would enable us to identify all genes merely by sequence inspection . Byl jsem přesvědčen , že nám bioinformatika umožní identifikovat všechny geny výhradně pomocí sekvenčního prozkoumání
If he gets his way Lafontaine will shape the future of Europe , and not for the better . Jestli se do toho pustí po svém , přetvoří Lafontaine budoucnost Evropy , ovšem ne k lepšímu
In sum , an agenda thought dead has come back . Úhrnem to tedy znamená návrat celé agendy již dávno mrtvých myšlenek
In this global economy it is simply too late to believe that big government , printing money and borrowing from one ' s children are the ways to get ahead . V systému globální ekonomiky je prostě již příliš pozdě na víru v to , že velká vláda a státní správa , tištění peněz a půjčky od vlastních dětí jsou tou správnou cestou kupředu
It is also interesting to ask what new risks , opportunities or ideas it offers emerging markets in Latin America or Eastern Europe . A stejně tak bude zajímavé zjistit , jaká nová rizika , příležitosti nebo nápady euro nabízí , především nově se rozvíjejícím trhům Latinské Ameriky nebo východní Evropy
It is on the way to a US - style capital market where households hold funds and companies issue paper and stocks , intermediation margins are small and governance significant . Je tak na cestě k podobnému kapitálovému trhu , jako je ten americký , kde domácnosti drží finanční prostředky a společnosti vydávají akcie a jiné cenné papíry , obchodní cenové rozpětí je malé a vláda disponuje důležitými pravomocemi
In this respect , the Euro is a thoroughly modern institution , well - adapted to a highly integrated and trigger - happy international capital market . V tomto směru je euro skrznaskrz moderní institucí , velmi dobře přizpůsobenou vysoce integrovanému a dynamickému mezinárodnímu kapitálovému trhu
It offers little flexibility and year after year an interest cost is paid for what is the illusion of independence . Nabízí jen omezenou míru flexibility a rok co rok je třeba platit úrokové náklady za pouhou iluzi nezávislosti
In Eastern Europe where there is a desperate wish to be part of the European Union and the first world , the politics are now easy - Europe has done it , join the crowd , peg the Euro with your currency board . Ve východní Evropě , kde existuje zoufalá touha stát se součástí Evropské unie a prvního světa , se nyní dělá politika celkem snadno – Evropa to už udělala , takže rada zní : připojit se k davu a identifikovat euro s cíly měnových rad
In Latin America , forget about the unending promises of no more devaluations , abandon the mess and move to the dollar . V Latinské Americe je to jiné , tady je třeba zapomenout na neustálé sliby , že další devalvace již nepřicházejí v úvahu , odpoutat se od všeho toho zmatku a přejít k dolaru
In Eastern Europe , including Russia , that means currency boards tied to the Euro ; in Latin America it means full dollarization and no more amateur management of exchange rates and central banks . Ve východní Evropě , včetně Ruska , to znamená vybudovat měnové rady , jejichž politiky by byly vázány na euro ; v Latinské Americe pak plnou dolarizaci a už žádné další amatérské řízení směnných kursů a centrálních bank
In Asia it means flexible exchange rates . V Asii to potom znamená zavedení volných směnných kursů
In the past , on an ad hoc basis , governments got together on a few occasions where rates went far out of whack . V minulosti se , čistě ad hoc , při několika příležitostech , kdy se kursy dostaly daleko mimo běžný stav , stalo , že vlády daly hlavy dohromady a jednaly společně
If there were a target zone and the Euro appreciated strongly , the ECB would be forced – like it or not — to cut interest rates and soften the euro . Proto i kdyby existoval nějaký cílový kurs a euro výrazně posílilo , byla by ECB donucena – tak či onak – snížit své úrokové míry a oslabit euro
If that were all , the US might even agree . A i kdyby tomu tak nebylo , USA by jen stěží souhlasily
In a pathetic spectacle of incompetence , Japan ' s economy is sinking , its public finances moving to junk bond status . Je to dojemná spektakulární ukázka neschopnosti , kdy se japonská ekonomika potápí a její veřejné finance jdou ke dnu s ní
It is inconceivable that Japan could function in a target zone . Je nemyslitelné , aby Japonsko v režimu cíleného kursu fungovalo
If all of this true , why should the IMF ' s managing director keep his job ? Asking for more money and more powers , belatedly bailing the private sector into the process , talking of a new international financial architecture : all of it sounds like hot air , given the Camdessus record . Žádá - li jen další a další peníze , a stále větší pravomoci , jen se zpožděním dovoluje soukromému sektoru zapojit se do procesu a neustále jen mluví o vytvoření nové mezinárodní finanční architektury : toto vše se pak jeví jako pouhé mlácení slámy , a to se bohužel jedná o Camdessusovy výsledky práce
It has shown a pattern of missing every single crisis or misjudging the sustainability of every financially precarious situation . Ukazuje cesty , jak promarnit příležitost vyřešit každou jednotlivou krizi či mylně odhadnout možnou stabilitu každičké finančně ošidné situace
Instead , everything blew up . Opak byl pravdou
If that does not come debtors will try and escape the burdens of dollar debt by staging a run on the central bank ' s reserves . Pokud k ní nedojde , dlužitelé se pokusí uniknout dluhovému břemenu tím , že zaútočí na dolarové rezervy centrální banky
Inevitably , the currency will collapse and the country ' s debt burdens and the situation of its banks and companies becomes even worse . Zákonitě pak dojde ke kolapsu měny a dluhové břemeno země a situace bank i podniků se obecně jen zhorší
In Indonesia the IMF failed to have an early debt moratorium and so fostered a currency collapse . V Indonésii MMF zklamal tím , že trval na vyhlášení dlužnického moratoria , když už bylo příliš pozdě a tím pád měny už jen uspíšil
In Russia the IMF failed in the same way . V Rusku došlo k téže osudové chybě
If they haven ' t , isn ' t it all the talk about the new American model just hype and bubble ? Pokud ne , nejde prý náhodou v případě nového amerického modelu jen o trik a podvodnou bublinu ?
Indeed , perhaps it is even a dangerous hype . Dost možná , že jde dokonce o nebezpečný trik
In Germany ministers and the entire civil service bank on the premise that there is such a thing as a knowledgeable society and that a country with a good education has a seat in the front row . Ministři a celá státní správa v Německu vycházejí z předpokladu , že existuje něco jako inteligentní společnost , a že země s dobrým vzděláním má rezervováno místo v předních řadách
In America , there seems little left for the Treasury to do except bring about a tax cut if and when the U . S . economy begins to slip . Ukazuje se , že v Americe zbylo Ministerstvu financí jen málo práce , snad vyjma přípravy snížení daní , kdyby se americké hospodářství začalo vymykat kontrole
Inflation trouble , in a small way , is now on the horizon . Inflační obtíže se do jisté míry již nyní objevují na horizontu
If Japan , and with it surely much of Asia , clamps down on free markets and reverts to the statist model that got it into the trouble in the past , the rest of the world will face a huge challenge . Pokud Japonsko , a s ním dozajista velká část Asie , ostře zatočí se svobodnými trhy a vrátí se k centrálně plánovaného modelu hospodářství , jenž ji dostalo do potíží v minulosti , bude stát celý zbytek světa před velikým úkolem
In the past , no US expansion has died in bed of old age , they have all been murdered by the Fed . V minulosti žádná americká expanze neměla šanci sejít věkem , všechny byly dříve nebo později FR zadušeny
In itself that is not terrible , but where is the assurance that it will not get worse . To samo o sobě ještě není tak strašné , ale kde najdeme jistotu , že pak nebude hůře
If things go wrong , there are remedies : a big budget surplus is an invitation to big tax cuts , which in America do work , and fast . A i kdyby se situace vyvíjela špatně , jsou po ruce léčebné prostředky : velký přebytek rozpočtu umožňuje velké daňové škrty , které v Americe vždy dobře fungují , a hlavně rychle
If things get too rough , the Fed will cut rates back . A kdyby se situace vyvíjela skutečně hodně , hodně špatně , FR může snížit úrokové míry
In Latin America , and in emerging markets more generally , there will be lots of pressure . V Latinské Americe , a obecně v dalších zemích s nově se rozvíjejícím hospodářstvím , se dá předpokládat hodně napětí
If a US stock market is widely interpreted as the end of a wonderful US expansion , the dollar will sell off . Jestliže je situace na kapitálovém trhu USA všeobecně vyhodnocována jako konec americké ekonomické expanze , pak pro dolar to znamená , že bude rozprodán
It is the same in Asia where the Yen is already overly strong for a half - dead economy . To samé platí pro Asii , kde je yen už tak příliš silný , alespoň na ekonomiku , která polomrtvá
Information technology , the blessings of which are sung day in and day out , not least by investment gurus , may spoil the party . Teď , když selhala diplomatická cesta , má bohatá část světa plné ruce práce s bombardováním Srbska
It is as reasonable to believe that monetary authorities can and will avoid wider problems . Očkovací technologie učinily během posledních deseti let velký krok kupředu
If big budget deficits don ' t do enough to get growth back to where China ' s leaders want it , and monetary policy will not do the trick , why not try devaluation ? Jestliže ale rozpočtové deficity dostatečně nezapůsobí a nedostanou hospodářský růst tam , kde by jej čínští vůdcové chtěli mít , a pokud měnová politika nevykouzlí podobný efekt , pak proč tedy nezkusit devalvaci ?
In part that reflects an aggressive export strategy in Asia ' s other economies where the collapse of domestic demand brought about export dumping over and above what comes from increased competitiveness . To částečně odráží vlivy agresivních exportních strategií dalších asijských ekonomik , kde kolaps domácí poptávky vyvolal dumping vývozních cen , jež poklesly mnohem více , než kdy mohly díky pouhému zvýšení konkurenceschopnosti
In a short time , money and self - interested initiative would create a boom in employment and activity because China has an immensely entrepreneurial culture . V krátkém čase by pak mohl dostatek peněz a samostatné iniciativy vyvolat rovněž boom v oblasti zaměstnanosti a podnikání , protože Číně je nesmírně vysoká podnikatelská kultura vlastní
If China ' s leaders look to devaluation , they will add to their headaches and put Asia at risk . Jestliže se čínští vůdcové zhlédli v devalvaci , pak riskují , že si přivodí jen další bolesti hlavy a navíc ohrozí celou Asii
In the past decade attention has focused on bringing down budget deficits , establishing the EU convergence targets and the like . V minulém desetiletí byla pozornost věnována snižování rozpočtových deficitů , diskusi o konvergenčních cílech EU a tak podobně
In Japan , for example , existing public debt is near 100 % , but there is an extra 150 % of GDP in net pension liabilities . Například v Japonsku dosahuje veřejný dluh téměř 100 % výše HNP , ale zde navíc musíme počítat s dalšími 150 % čistých finačních důchodových pohledávek
In such a situation one needs urgent reforms that create more taxpayers , not fewer as is now the case as a result of partial restructuring without deregulation , good budgets and lots of growth . Za takové situace je proto zapotřebí maximálně rychlých reforem , jež vytvoří více plátců daní , a ne méně , jako se děje právě nyní , což je výsledkem jen částečné restrukturalizace , kdy nedochází k deregulaci , zlepšení stavu rozpočtu a větší míře ekonomického růstu
In Europe the trend is dramatically unfavorable , more so in all the transition economies . Především v Evropě je tento trend až dramaticky nepříznivý , a ještě více ve všech transformujících se zemích
In Western Europe , with substantial differences across countries , the situation is not much better . V západní Evropě , kde přirozeně existují mezi jednotlivými státy veliké rozdíly , je situace obecně mnohem lepší
In the US , an effective social security system and sound public finance with surpluses at full employment increasingly funds for future retirees . V USA existuje velice účinný systém sociálního zabezpečení , který společně se zdravými přebytkovými veřejnými financemi a plné zaměstnanosti bude moci dobře krýt potřeby budoucích důchodců
In part this is accomplished by explicitly reducing entitlements and raising retirement age from absurdly low levels . Toho je částečně možno docílit výrazným omezením všech státních dávek a posunutím věku odchodu do důchodu ze současné , absurdně nízké úrovně
It is time to stop denying the problem . Je tedy na čase skončit s odmítáním tohoto problému
In sum , the old Continent is hot . Suma sumárum , na starém kontinentě to vře
In France big strategic plays are underway in banks and fashion ; Italy is seeing its major players position themselves on a European and world scale . Také Francie je svědkem velkých strategických tahů ve hře o banky a jiné společnosti ; a také Itálie může sledovat své hlavní ekonomické hráče na evropské i světové scéně
In smaller countries , too , appropriately downsized in terms of scope and excitement , a lot is happening also . V menších zemích , samozřejmě v adekvátně menším měřítku a stejně tak s menším rozruchem , dochází k podobně rychlému procesu
In the US , large companies were fat and lazy until a new generation of bosses like Jack Welch at General Electric took over and played rough . I v USA byly velké společnosti obtloustlé a líné , dokud je nepřevzali bossové nové generace , jako je Jack Welch z General Electric , a nezavedli v nich pevný řád
It talks , and talks but shies away from decisive moves to change the economic landscape . Jenom mluví a mluví , ale pečlivě se vyhýbá jakýmkoliv rozhodným krokům ke změně ekonomického prostředí
In the meantime , the significant upturn in growth makes radical change far less important and it is a short step from there to putting change on the back burner . Prozatím ale výrazný úspěch hospodářského růstu drasticky snižuje význam radikálních změn , a to je jen malý krok k bodu , kdy by mohly být dány všechny změny zase k ledu
It is time for an agenda that includes as the priority solid money . Je načase , abychom na první místo žebříčku priorit dosadili stabilní a pevnou měnu
In one emerging country after another , inflation has been rising to the point of extreme or even hyperinflation . Inflace v rozvíjejících se ekonomikách rostla extrémní měrou a často dosáhla rozměrů hyperinflace
In emerging markets , capital costs account for a higher total cost than in rich countries and the impact on competitiveness deserves keen attention . Na vyvíjejících se trzích se kapitálové výdaje rovnají celkovým výdajům , které jsou vyšší než v bohatých zemích , a proto si jejich dopad na konkurenceschopnost zasluhuje nemalou pozornost
In the firing line , orthodoxy was defended by IMF chief surgeon Stanley Fischer , the first deputy director and an economist with as formidable an academic reputation as Stiglitz . Přímo do palebné linie obrany vší ortodoxie se postavil vrchní záchranář MMF , první vice - direktor a ekonom se stejně váženou akademickou pověstí jako Stiglitz
Investors are flooding back everywhere . Investoři se opět do oblasti jen hrnou
IMF policies worked . Politiky MMF totiž fungují
It is only at the cliff ’ s edge , poised to go over . Dnešní Venezuela není outsiderem v pravém slova smyslu
In fact , there are only two critical , unresolved issues facing its economy : a high domestic debt ( including restrictions that keep the financial sector as a forced holder of domestic debt ) and an overvalued currency . Pohybuje se sice na samém okraji ekonomické propasti , ale ve skutečnosti existují jen dvě věci , které venezuelské hospodářství ohrožují : vysoký domácí dluh ( nemluvě o restrikcích , díky nimž spočívá dluh na bedrech místního bankovního sektoru ) a nadhodnocená místní měna ( viz tabulka )
In Venezuela , with unemployment at 20 % , the same is expected . U Venezuely , jejíž nezaměstnanost dosahuje 20 procent , to nelze předpokládat
In the budget this is paid for by the favorable effect of devaluation on government oil revenues . V rozpočtu se tento rozdíl zapraví příznivým dopadem devalvace na vládní příjmy z prodeje ropy
In time , interest rates could be reduced and a repressed banking system opened . Časem by bylo možné snížit úrokové sazby a otevřít dosud omezený bankovní systém
If accompanied by a shift to a currency board , confidence and growth would be even better . Pokud by spolu s tím došlo k přijetí měnové rady , zvýšila by se také důvěryhodnost venezuelské ekonomiky a růst by dále pokračoval dobrým směrem
In this scenario the exchange rate s kept overvalued , expenditures balloon , and a deteriorating external balance is contained by more controls , particularly on the financial sector and capital account . V rámci tohoto scénáře by byl směnný kurz uměle nadhodnocen , výdaje by dosahovaly gigantických rozměrů a externí bilanci by dále zhoršovaly regulace především v oblasti bankovního sektoru kapitálového účtu
It can last for awhile but will create increasing friction with economic realty and an increasing incentive for Chavez to be authoritarian . Dříve nebo později by za této situace docházelo uvnitř ekonomické sféry ke tření a Chávezova moc by mohla postupně dostávat charakter autoritativního režimu
If he opens the economy and adjusts the exchange rate , there will be a path for growth and stability . Otevře - li ekonomiku a přizpůsobí - li směnný kurz , nalezne cestu k rozvoji a stabilitě své země
If he goes statist / populist , 2001 will be a crisis year . Vydá - li se cestou statického a populistického postoje , bude rok 2001 krizový
It is time to offer Chavez options and the price tag ; it is a mistake to believe that he has already decided on the bad path . Je načase nabídnout Chávezovi možnosti a jejich význam ; není totiž pravda , že by se již byl rozhodl pro onu špatnou cestu
In his political initiatives , Chavez has been immensely canny and successful . Ve svých politických iniciativách byl Chávez vždy nesmírně mazaný a úspěšný
In today ' s Europe they see only hints of a possibility – a glass far less than half full – for reform and restructuring , and are impatient at Europe ' s slow progress . Na dnešní Evropě vidí pouze nepatrné náznaky možností – vskutku sklenici více než méně z polovice plnou – pro reformy a restrukturalizaci , a s netrpělivostí sobě vlastní hledí na pomalý postup Evropy
It is hard enough to collect taxes , so how can societies possibly go back to a world where the tax office has to run after the taxpayer ? Už tak je obtížné vybírat daně , tak jak by se mohla společnost vůbec zaobírat možností vrátit do světa , kde daňový úřad pronásleduje a stíhá daňového plátce ?
If one believes that less overweening unions and a smaller state are the first steps toward a better supply side in Europe , this referendum item deserves praise . Jestliže někdo věří , že právě méně samolibé odborové svazy a menší stát jsou prvními kroky směrem k lepší straně nabídky v Evropě , pak si toto referendum zasluhuje jeho modlitby
It is obvious that this measure creates havoc in business and leads to deeply unproductive outcomes . Je evidentní , že toto opatření vytváří katastrofální spoušť v podnikatelské sféře a vede k nesmírně neproduktivním koncům
It will be interesting to watch status - quo Italian politicians face up to these issues . Bude zajímavé dále sledovat toto italské status quo , a jak budou politici dále čelit těmto problémům
Italy ' s politicians and administrators , as always and as elsewhere in Europe , are missing the message . Trh s cennými papíry , jenž správně hledí kupředu , jako vždy a jako všude v Evropě , postrádá jakékoliv poselství , náznak budoucí cesty
In the meantime , even if the referendum is held and eventually lost under the combined onslaught of bureaucrats , politicians and union bosses , the modernization revolution is alive . Ale i kdyby bylo referendum uskutečněno a případně nakonec i ztraceno , díky spojenému úsilí byrokratů , politiků a odborových bossů , modernizační revoluce zatím stále žije
It will shape our economies and our lives for decades . Bude formovat naše hospodářství , a stejně tak i naše životy , po celá desetiletí
In terms of competition : we have not had as much nor as pervasive competition since early in the century . Co se týče konkurenceschopnosti : od začátku tohoto století jsme nedisponovali konkurenceschopností ani příliš velkou ani příliš rozšířenou
It is a short step from here to breaking down protected markets . Ke zrušení chráněných trhů je tak jen malý krůček
In the process , a dramatic reshuffling greatly raises productivity as established and tired organizations break up . V tomto procesu , kdy se staré a unavené společnosti likvidují , dochází k velikému přeskupování a míšení , jež velice zvyšuje produktivitu
Interestingly , in the US it has meant full employment and a sharp improvement in the economic status of the poorest . Zajímavé je , že v USA to znamenalo plnou zaměstnanost a obrovské zlepšení hospodářského statutu těch nejchudších
It does not offer a quick way to riches ; it does not double the growth rate ; it does not happen by just breathing the air . Nenabízí sice rychlou cestu ke zbohatnutí ; nenásobí míry ekonomického růstu ; a taky se neaplikuje nijak jednoduše
In many places , it turns the world upside down : Finland as a high tech center , Germany lagging because change is denigrated , Japan ' s slumping economy rescued by its formidable technology potential . Na mnoha místech dokázala převrátit doslova svět vzhůru nohama : Finsko se stalo centrem vyspělých technologií , Německo poněkud zaostává , protože změny jsou v této zemi zneváženy , a japonské propadající se hospodářství bylo zachráněno pouze jeho obrovským technologickým potenciálem
Incoming President Vicente Fox will soon discover that you make a first impression only once . Teď však přijde ona potíž : nastupující prezident Vincente Fox brzy zjistí , že první zdání klame
It is , of course , always easier to win than it is to govern . Vyhrát je samozřejmě vždy snazší než vládnout
In the coming year and beyond , however , Mexico must count on a more difficult external environment as credit becomes far more selective and the US economy slows down . V nadcházejících letech však musí Mexiko počítat s obtížnějšími vnějšími podmínkami , neboť úvěr se stává čím dál víc výběrovější a americká ekonomika se zpomaluje
In Asia , in the wake of the financial crisis of 1997 , Japan is aggressively promoting regional economic integration . V Asii , oslabené finanční krizí z roku 1997 , se dostává do popředí Japonsko , které začíná výrazně podporovat regionální ekonomickou integraci
It is in Europe , however , that the boldest attempt at regional integration is in prospect , as the European Union opens itself to the East . Nicméně v Evropě stále zůstává nejsilnějším pokusem o regionální integraci výhlídka na to , že se Evropská unie otevře Východu
Integration , however , is another matter , particularly if it includes free labor mobility , participation in Europe ’ s rich social safety net , and access to European subsidies . Nicméně integrace samotná je něco zcela jiného , zejména pokud se týče také volného pohybu pracovní síly , spoluúčasti na bohaté evropské sociální síti a přístupu k systému evropských dotací
In the East there is no doubt about the benefits of joining the West : everybody accepts that access to markets and capital can do only good . Na Východě není pochyb o výhodách , jež budou z připojení k Západu plynout ; každý ví , že přístup na trhy a dosah kapitálu může zemi jen prospět
In fact , Mexican workers are returning home , attracted by the boom in Mexico ’ s North . Spíše jsou to mexičtí dělníci , kteří se vracejí zpátky domů , přilákáni ekonomickým boomem mexického severu
It is not at all clear what Western Europe stands to gain if expansion spreads the Continent ’ s inefficiencies and welfare states eastward . Není také zcela jasné , čeho chce Západní Evropa dosáhnout , pokud rozšíření jen dále rozšíří neefektivnost a sociální stát kontinentu dál na Východ
It would be better all around to save the money that would be wasted and so turn a deaf ear to the east . Bylo by pak asi lepší ušetřit všechny peníze , které by byly promarněny a Východu nastavit hluché ucho
In judging whether these theoretical values foreshadow a big euro realignment , lets see what causes them . Podívejme se nejprve , co se za těmito hodnotami skrývá
In such an environment , long run equilibrium rate models are pretty useless as guides to short or even medium term exchange rate developments . V takovém prostředí jsou modely dlouhodobých rovnovážných kurzů coby vodítek pro krátkodobé či dokonce střednědobé vývoje směnných kurzů k ničemu
It has no chance to shine . Dnes nemá šanci
It will do so only when people are allowed to create broad alternatives to schools dominated by teachers ' unions . Snad , ale jen tehdy , pokud bude lide umožněno vytvořit si široké spektrum alternativních možností oproti školám , kde dominují učitelské odbory
In between sits the rest of the 75 , including Western Europe . Mezi oběma extrémy se rozkládá zbývajících pětasedmdesát zemí , včetně zemí západní Evropy
Italy , to cite just one example , is a bureaucratic embarrassment where it takes 4 months for an entrepreneur to set up a business . Jeden příklad za všechny : Itálie je jedním velkým byrokratickým žertem , kde založit novou firmu trvá čtyři měsíce
Its budget and current account deficits are large , public debt is high , banks are bad , and foreign short - term debt is high relative to reserves . Jeho rozpočet a deficit obchodní bilance jsou obrovské , veřejný dluh je vysoký , banky jsou špatné a vzhledem k rezervám je krátkodobý zahraniční dluh značný
Interest rates climbed thousands of percentage points , but within days money came back to Turkey . Úrokové sazby se vyšplhaly o tisíce procentních bodů , ale během několika dnů se začaly do Turecka vracet peníze
It is too soon , however , to proclaim victory . Do vítězství je však stále daleko
It is tempting to ask whether letting the exchange rate simply go might not have been a better answer . Svádí to až k otázce , zda by nebylo lépe , kdyby se směnný kurz neusměrňoval
If the IMF had not delivered the necessary money , severe capital controls would have been imposed . Kdyby MMF nedodal potřebné peníze , musely by být uplatněny přísné kapitálové kontroly
It was certainly on the mind of the IMF but such concerns would not have deterred Turkey . Mezinárodní měnový fond si to dozajista uvědomoval , ale Turecko by podobné obavy neodradily
It was a close call . Bylo to o chlup
In the IMF , the US Treasury , among certain German officials and in other powerful financial centers , there is now deep suspicion of anything that remotely looks like a fixed exchange rate . V MMF , na americkém ministerstvu financí , mezi některými německými úředníky a v dalších mocných finančních centrech se nyní čím dál více začíná pochybovat o čemkoli , co by i jen vzdáleně připomínalo pevný směnný kurz
Indeed , Argentina is one of the last countries with such an arrangement and it is in the IMF emergency room . Jednou z posledních zemí s tímto opatřením je Argentina , a ta teď v MMF leží na jednotce intenzivní péče
In recent years , a majority of the Justices of the Supreme Court have articulated a multilateralist view of American law that stands in marked contrast to the unilateralism of the Bush Administration . V nedávných letech většina soudců Nejvyššího soudu vyjádřila multilateralistický náhled na americké právo , který stojí v příkrém rozporu s unilateralismem Bushovy administrativy
It cannot have escaped their notice that to uphold indefinite detention of foreign nationals without judicial process would have made them virtual pariahs on the conference circuit . Jejich pozornosti nemohla uniknout skutečnost , že potvrzení neomezeného věznění cizích státních příslušníků bez soudního procesu by z nich v okruhu účastníků konferencí učinilo faktické vyvrhele
I do not mean to suggest that the Justices decided the Guantanamo Bay case as they did so that they would be toasted at their international cocktail parties . Vůbec nechci naznačovat , že se soudci v guantánamském případu rozhodli tak , aby se na mezinárodních večírcích dočkali přípitku na svou počest
I contend that their concern for world opinion - if that concern played the role I am suggesting it did - was for their country , not for themselves . Tvrdím , že jejich zájem o názor světa - pokud skutečně sehrál úlohu , na niž poukazuji - se týkal jejich vlasti , nikoliv jich samotných
In less than four years , President Bush and his advisers have cast aside much of the longstanding bipartisan consensus under which the United States works through and with multilateral institutions like the United Nations . Za necelé čtyři roky prezident Bush a jeho poradci odvrhli velkou část dlouhotrvajícího konsenzu dvou politických stran , na jehož základě Spojené státy fungují , i konsenzu s mnohostrannými institucemi , jako je Organizace spojených národů
In the Guantanamo Bay case , by contrast , the Bush Administration argued that a ruling for the detainees would undermine the war effort by diverting manpower and material from the battlefield to the courtroom . V guantánamské kauze naopak Bushova administrativa prohlašovala , že výrok ve prospěch zadržených by podkopal válečné úsilí , neboť by odvedl pracovní síly z bojiště do soudní síně
Indeed , it remains the key to improved performance in Europe and Japan in the years ahead . A v průběhu následujících let bude beze vší pochybnosti klíčem ke zvýšení výkonu v Evropě a Japonsku
If managers create productive , flexible structures focused on wealth creation , companies find it easy to adjust and explore new sources of productivity and cost control . Pokud manažeři vytvářejí produktivní , pružné struktury zaměřené na tvorbu jmění , je pro firmy snazší upravovat a zkoumat nové zdroje produktivity a kontroly nákladů
If decentralization and risk taking are part of a company ’ s mission , innovation in products and processes is certain to take place . Je - li částí poslání firmy decentralizace a riskování , bude docházet k inovaci produktů i výrobních či pracovních procesů
If , on the contrary , bosses behave like cautious executors of a wealthy estate , their companies will soon look like museums . Pokud se naopak šéfové budou chovat jako opatrní vykonavatelé majetné pozůstalosti , budou jejich firmy brzy vypadat jako muzeum
In the current rankings , both are locked in a clinch close to the bottom of the FT list of top firms . V současném hodnocení se obě firmy nacházejí zhruba na stejné příčce ve spodní části firemního žebříčku vypracovaného Financial Times
In 5 years , however , Airbus will likely be up and Boeing out of the champions league altogether . Je ovšem pravděpodobné , že za pět let bude Airbus někde na prvních místech , zatímco Boeing z ligy mistrů vypadne úplně
In fact , effort and education are not what matters most . Jenže ve skutečnosti na úsilí a vzdělání ani tolik nezáleží
In the 1980 s , respect for the long - run view of the Japanese model ran high . V osmdesátých letech jsme obdivovali dlouhodobý výhled japonského modelu
If the America ’ s problem is not a pothole but an abyss , the whole world is bound to fall into it . Poněvadž jestli tento americký problém není důlek na kuličky , ale pořádná jáma , pak celý svět směřuje kam Amerika
Indeed , the status quo can be thrown out the window at any time . Status quo lze totiž kdykoli vyhodit oknem
In a recent report , the Berlin DIW ( German Institute for Economic Research ) drew on a socio - economic survey to ask German employees what were their preferred working hours . Německý institut pro hospodářský výzkum ( DIW ) ve své nedávno zveřejněné zprávě zpracoval výsledky socioekonomického průzkumu , v němž se německých pracujících ptal , jaké pracovní době by nejraději dali přednost
Important differences exist between men and women , East and West Germans , and full - time and part - time workers . Významné rozdíly byly zjištěny mezi ženami a muži , mezi západními a východními Němci , mezi pracujícími na plný a poloviční nebo částečný úvazek , přičemž je ale fakt , že mnoho lidí pracujících na půl úvazku by rádo pracovalo déle a mnoho těch , co pracují na plný úvazek , chce pracovat méně
In the US , unions are largely irrelevant and decentralized deal making between firms and workers is the rule . Ve Spojených státech jsou odbory převážně bezvýznamné , pravidlem bývají decentralizované dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem
It is almost as if business is the last thing you have to take into consideration where workers are concerned . Zde jako by úspěch v podnikání bylo to poslední , jde - li o zájmy zaměstnanců
In haste , the IMF arrived on the scene , waving $ 10 billion at the problem . Na scénu kvapně přichází MMF , oháněje se deseti miliardami dolarů coby záplatou na vzniklý problém
It soon seemed to have restored some normality . Zanedlouho to už vypadalo , že se mu podařilo navrátit zemi víceméně do normálu
In February , however , the opposite happened : political support for the IMF program broke down when President and Prime Minister had a shouting match . V únoru se ale stal pravý opak : politická podpora programu MMF se zhroutila , když mezi prezidentem a premiérem došlo k hádce
It has since added formidably to its debt liabilities . Od té doby jeho dluhy navíc drasticky narostly
It also means that private debts quickly become unpayable , more so because a recession is coming . To také znamená , že soukromé dluhy se rychle stávají nesplatitelnými , navíc díky tomu , že přichází recese
In turn , that means the bank clean up will cost more and more and that public debts will grow more and more . Z toho vyplývá , že očištění bank bude stát čím dál více peněz a že státní dluhy čím dál více porostou
In the end , Chancellor Schroder was given a fig leaf to hide his embarrassment in the form of the present managing director , Horst Kohler , whose main qualification for the job is being German , unlike his two predecessors De Larosiere and Camdessus , who were distinguished French inspecteusr de finances , i . e . they belonged to the cream of cream in the bureaucratic elite of France . Nakonec ostudu kancléře Schrödera skryl fíkový list v podobě současného generálního ředitele MMF Horsta Kohlera , jehož hlavní kvalifikací pro tento post je fakt , že je Němec , na rozdíl od jeho dvou předchůdců de Larosiera a Camdessuse , kteří byli proslulými inspecteurs de finances , tzn
IMF policies are criticized more than the awful policies that incited a country to collapse in the first place . Politika MMF bývá kritizována mnohem více než ty příšerné politiky , které jsou prvořadou příčinou kolapsu země
It needs a strong and respected leadership in the top ranks and it needs a refocusing of its mission and a shift from emergency operations to preventive medicine . Potřebuje silné a respektované vedení na nejvyšších pozicích , musí přeformulovat svůj hlavní cíl a přesunout svou činnost od nouzových a záchranných operací k prevenci
In the D - Mark ’ s Shadow Ve stínu německé marky
In decade from 1993 to 2002 , using IMF figures , the EU grew at an average of 2 .3 % while Germany averaged only 1 .7 % growth . V období mezi 1993 - 2002 , dle zdrojů MMF , dosahoval hospodářský růst průměrně 2,3 % , zatímco německý průměr byl jen 1 ,7 %
Instead of whacking French efficiency it brought important productivity improvements through increased flexibility . Místo toho , aby silně postihnul efektivnost francouzské ekonomiky přinesl tolik důležité zvýšení produktivity , a to díky zvýšení její flexibility
It was supposed to dethrone the dollar or , at least , challenge American financial hegemony . Předpokládalo se , že svrhne americký dolar z trůnu vedoucí světové měny , anebo , že mu bude přinejmenším vážnou výzvou a tím i celé americké finanční hegemonii
Indeed , Germans resent intrusiveness from Brussels , which wants Germany to cut subsidies to quasi - state enterprises such as the Länder banks and has fined Volkswagen for anti - competitive practices . Navíc je pravda , že Němce zlobí neodbytnost Bruselu , který chce Německu omezit dotace některým kvazi - státním podnikům jako jsou například zemské banky a také to , že pokutoval Volkswagen za jeho anti - konkurenční praktiky
If Japan were an emerging economy , indeed , we would be looking for collapse and the IMF to move in to restore normality . Kdyby bylo Japonsko rozvojovou ekonomikou , mohli bychom v dohledné době předvídat kolaps a příchod MMF , který by se zemi pokusil vrátit do původního stavu
Its stagnation and fiscal bleeding present a dramatic challenge to world stability . Její stagnace a daňové úniky představují vážné ohrožení světové stability
If it pursued the right measures a comeback would surely follow . Pokud by provádělo ta správná opatření , určitě by se brzy vrátilo na výsluní
I doubt it . Ví to ? Sotva
It will take that long , we know , from America ’ s experience in the 1980 s . Že to bude trvat nejméně takto dlouho , víme díky americkým zkušenostem z 80 . let
In financial restructuring much of what will be done will only involve moving the furniture – ie , shifting responsibility for debts from one institution to another . k přehazování odpovědnosti za dluhy z jedné instituce na jinou
It will take a few years to reach a frightening level of crisis , but Japan seems determined to get there . Bude ještě několik let trvat , než se Země vycházejícího slunce dostane na úroveň , kdy se z krize stává katastrofa , ale ona se na ni zřejmě chce dostat
In the meantime , notwithstanding the rhetoric , there won ' t be growth and Japan ’ s finances will keep deteriorating even from today ’ s levels , in which government paper has junk bond status . Přes všechna krásná , ale prázdná slova se do té doby Japonsko růstu nedočká a japonský finanční trh , kde mají vládní dluhopisy už dnes hodnotu podřadného kusu papíru , bude dále klesat
Instead of looking journalists firmly in the eye and pronouncing Robert Rubin ’ s reassuring mantra – Místo aby se novinářům podíval zpříma do očí a zopakoval Rubinovu mantru – že silný dolar Americe prospívá – , on zaváhal ! Nedokázal ta slova vypustit z úst
It is now clear that the Euro ’ s launch was a failed IPO . Dnes už je jasné , že euro je fiasko
Its price has crashed ; exaggerated expectations for the Euro have unraveled . Jeho cena se zhroutila , z přehnaných očekávání svět vystřízlivěl
If America ’ s economy goes into a tailspin in the wake of the terrorist attacks in Washington and New York , the world economy would move into perilously territory . Pokud se americká ekonomika po teroristických útocích na Washington a New York nevzmůže , mohla by do nebezpečného teritoria vplout ekonomika na celém světě
If America and its stock market go down , Europe ' s downturn will become a recession and Japan , already stuck in a mild recession , will plunge into a deeper downturn carrying vast financial risks . Pokud to s Amerikou a jejími akciovými trhy půjde s kopce , evropský pokles se rozvine v recesi a Japonsko , které už dnes zápasí s mírnou recesí , se ponoří do ještě hlubšího propadu s obrovskými finančními riziky
If demand keeps up , production will have to increase to support continuing sales . Pokud vydrží poptávka , bude se muset zvýšit produkce , aby nedošlo ke snížení prodeje
It should work , that is , unless the terrorist attacks have so shaken consumer confidence that people go into a form of spending hibernation in fear of the future . Totiž – fungovat by měl , pokud teroristické útoky neochromí spotřebitelskou důvěru natolik , že spotřebitelé ve strachu z budoucnosti přestanou utrácet
In the end , the biggest lag on recovery – spending on high tech – will gradually come back to life in the second half of next year . Nakonec se ve druhé polovině příštího roku vzpamatuje i nejvýznamnější faktor , který brzdí oživení – výdaje do nových technologií
In the same survey , a ( small ) majority of people judged their present situation worse than that prevailing last year . V téže studii něco přes polovinu dotazovaných soudilo , že jejich současná situace je horší , než po většinu předchozího roku
If an upturn does not come , a downturn will ! Pokud nepřijde vzestup , pak určitě přijde pokles !
If not ? Without cynicism , the answer is much the same . Bez sebemenší dávky cynismu bude odpověď víceméně táž
If the economy slips into recession more interest rate cuts will come , more tax cuts , and in the end just as in every one of the 10 postwar recessions – an upturn will arrive . Pokud se ekonomika propadne do recese , přijdou další škrty úrokových sazeb a daní , aby nakonec – stejně jako ve všech předchozích deseti recesích od konce druhé světové války – přišel vzestup
Indeed , no one thinks that the US economy is deeply unstable : there are no banking problems , there is no real estate problem , there is no mass unemployment , there is no inflation holding the Fed back from cutting interest rates . Nejsou zde problémy s bankami , nejsou zde problémy s nemovitostmi , není zde žádná drastická nezaměstnanost , není zde inflace , která by Federálnímu rezervnímu úřadu nedovolovala snižovat úrokové sazby
In late summer , there remained a chance that the world might still avoid recession : Japan was in a mild recession , Europe was expected to emerge from a slowdown , and the US was caught between slipping briefly on an economic banana peel and outright recession . Koncem léta ještě byla šance , že by se svět mohl recesi vyhnout : Japonsko zažívalo mírnou recesi , Evropa se měla vymanit ze zpomalení a Spojené státy byly někde na půl cesty mezi pádem , způsobeným uklouznutím na banánové slupce ekonomiky a skutečnou , nefalšovanou recesí
Indeed , the evidence suggests that monetary loosening always takes time to show its effects , and today is no different . Z minulosti víme , že vždy chvíli trvá , než se účinky měnového uvolnění projeví , a tentokrát tomu nebude jinak
In the past , a monetary and fiscal policy of expansion has gotten economies , notably the US , out of every recession . Měnová a daňová politika expanze dokázala v minulosti dostat ekonomiky , zejména tu americkou , z každé recese
In fact , just looking at the US , there are favorable factors this time around : no banking crisis ; no real estate crisis . Podíváme - li se na USA , je zde tentokrát celá řada příznivých faktorů : žádná bankovní krize , žádná realitní krize
If it capsizes , it will take all of Asia with it . Pokud se převrhne , stáhne s sebou celou Asii
In that event , a deep world recession – or worse – is unavoidable . V tom případě by hluboká světová recese – neřkuli něco mnohem horšího – byla nevyhnutelná
If the US recovery is not prompt and substantial , Europe will regret the Maastricht provisions that make counter - cyclical policies impossible . Nebude - li zotavení Spojených států rychlé a solidní , bude Evropa litovat maastrichtských ustanovení , jež znemožňují kompenzační politiku
Instead , Latin America ’ s leading economies resemble a drought - stricken river where the water level has fallen so low all the ugly things stick out . Vedoucí latinskoamerické ekonomiky se podobají vysychající řece , v níž voda klesla tak hluboko , že obnažila všechnu špínu na dně
It has done so in the past 10 recessions and this one is no different except that it may be milder . Stalo se tak během posledních deseti recesí a tato nebude jiná , snad s výjimkou toho , že bude mírnější
If confidence worldwide fails to rise , output will plummet . Pokud se celosvětová důvěra nezvýší , výkon radikálně poklesne , jak tomu bylo v roce 1982 , kdy světový růst klesl na pouhé 0,6 procenta
In the meantime , watch confidence and watch Japan , they are the two key risk factors that can topple the recovery scenario . Mezitím pozorně sledujme důvěru a Japonsko , neboť to jsou dva klíčové faktory , jež by tento ozdravný scénář mohly zhatit
Indeed , the current downturn will likely be far milder than that of the 1982 recession , which was the worst since the 1930 s . Současné zpomalení je totiž mnohem mírnější než oslabení z roku 1982 , které bylo nejhorší od 30 . let minulého století
In all this worrying about the global economy , we are giving short shrift to the most serious risks to the world ’ s economic health : the fall of the Saudi royal family and a possible Japanese financial meltdown . Pro všechny obavy o globální ekonomiku však opomíjíme ta největší rizika světového hospodářského zdraví : pád saúdské královské rodiny a možné naprosté zhroucení japonského finančního systému
If it were not for its role as protector of Mecca and Medina , the House of Saud would appear as little more than a royal family with 5000 princes , many of whom appear to spend their lives whoring and boozing . Nebýt její role ochránce Mekky a Medíny , byl by rod Saúdů jen \„ obyčejnou “ královskou rodinou o pěti tisících princích , z nichž mnozí , jak známo , zabíjejí čas ve společnosti kurev a chlastu
Its debt is larger than that of the US or Europe , which both represent much larger economies than Japan ’ s . Její dluh je větší než dluh USA či Evropy , tedy ekonomik mnohem větších než Japonsko
Instead , Japan ’ s economy keeps shrinking . Japonská ekonomika se však dále scvrkává
Investors will take flight into foreign assets as in any delinquent emerging market , and this will send the Yen into a tailspin . Investoři se utečou ke svému zahraničnímu kapitálu , jako to dělají v nově se rodících tržních ekonomikách , a jen se začne propadat
If Japan goes under , much of Asia will also collapse . Půjde - li ke dnu Japonsko , stáhne s sebou rovněž velkou část Asie
Instead of being bottled up in Japan , the economic shock will spread like a tidal wave , just as the New York collapse of 1929 did . Hospodářský šok nezamává jen Japonskem , ale jako slapová vlna se rozlije po okolí – podobně tomu bylo v roce 1929 v New Yorku
It might seem from these numbers that Europe has figured out a neat trick : work little , work well . Z těchto čísel by se mohlo zdát , že Evropa přišla na dobrý trik : málo pracovat a mít se dobře
In fact , not only was productivity growth better in Europe , but so also were productivity levels . V Evropě byl ostatně lepší nejen růst produktivity , ale i úrovně produktivity
It is over - regulated and inflexible and , on top of these twin evils , is expensive even at the current low level of the Euro . Je přeregulovaný a nepružný a navíc drahý i přes to , že euro je momentálně poměrně slabé
In the US by contrast , growth normally involves relatively less capital accumulation per worker and a small productivity gain per worker or per hour , but in exchange significantly more employment creation . Naproti tomu ve Spojených státech se růstu za normálního stavu dosahuje menší akumulací kapitálu na jednoho pracovníka a menší hodinovou produktivitou na jednoho zaměstnance , ale zato citelně vyšší tvorbou pracovních míst
In fact , much of America ' s growth in the 1990 s involved absorption of the unemployed and of welfare recipients into jobs . Americký růst v devadesátých letech má vlastně na svědomí přesun nezaměstnaných a osob pobírajících sociální dávky do stavu zaměstnanosti
It would obviously be attractive for Europe to get the extra benefit of massive job creation and for the US to enjoy stronger productivity in addition to its mammoth jobs machine . Bylo by určitě prospěšné , kdyby Evropa něco vytěžila z masivní tvorby nových pracovních příležitostí a kdyby Spojené státy , ten mamutí stroj na práci , posílil svou produktivitu
Is there a chance of either happening ? Je nějaká šance , že k jednomu nebo k druhému dojde ?
In the US there is recession and hence rising unemployment . V USA začíná recese a tím pádem roste nezaměstnanost
If this holds up and strengthens with recovery , as Chairman Greenspan seems to think it will , the US may soon face the European dilemma . Pokud tento stav vydrží a pokud přispěje k zotavení , jak věří guvernér americké centrální banky Alan Greenspan , budou Spojené státy brzy řešit evropské dilema
It will be doing well on productivity , possibly better than Europe , but will not be able to get the unemployment rate down . V produktivitě na tom bude Amerika dobře , možná i lépe než Evropa , ale nebude se jí dařit srazit nezaměstnanost
In Europe , anti - competitive practices are rampant . V Evropě je to z monopolními praktikami jestě horsí
If the EU is serious about creating one market , plenty of work remains to be done . Pokud to EU s vytvořením společného trhu myslí opravdu vážně , má před sebou jestě hodně práce
In principle , the entire Eurozone forms a single market , but that is not how things work out in practice . There is a famous saying in America that \ all politics are local . \ Celá eurozóna teoreticky představuje jeden společný trh , ale v praxi to takto nefunguje
It will arise from Brussels , the spread of web - based buying habits , and the emergence of EU - wide retail distribution . Přijde to z Bruselu , se zvykáním si na nákupy přes internet a se vznikem celoevropské maloobchodní distribuce
If inequality is one negative aspect of radical capitalism - to some extent mitigated by the public sector - the other one is the potential corruption of capitalist institutions : call it the Enron syndrome . Je - li nerovnost jedním z negativních rysů radikálního kapitalismu - který je do jisté míry vyvažován veřejným sektorem - , pak dalsím z nich je možnost korupce kapitalistických institucí : ve světle dnesních událostí nazvěme tento rys ,, Enron syndromem ` `
It throws a stark light on the flaws of capitalism ' s core institutions . Podobně zavádějící je domnívat se , že burzy , dostanou - li volný prostor , budou realisticky oceňovat cenné papíry
Inevitably , it contains populist , anti - business sentiments . Jeho součástí jsou nevyhnutelně populistické , protipodnikatelské názory
Investors simply made a mistake out of greed and lost , big time . Investoři prostě udělali chybu , protože byli chamtiví , a přisli o pořádné peníze
It will continue doing so until , at the end of the rainbow , Japan or Europe compare favorably with the US investment climate . A tak tomu bude do té doby , než se investiční podmínky Evropy či Japonska dostanou alespoň na srovnatelnou úroveň se Spojenými státy
In countries like Germany , which have been on the ropes since the signing of the Maastricht Treaty , a continuation of stagnation or outright recession would deeply strain budgets and credibility . V zemích jako Německo , které mají od podepsání Maastrichtské dohody svázané ruce , by pokračující stagnace či přímo recese vážně ohrozila rozpočet a důvěru
In principle Saudi Arabia could offset a price rise by hiking its production . Pokud by Saúdská Arábie zvýšila produkci , mohla by toto cenové zvýšení teoreticky vykompenzovat
If tightening is the rule , say sayonara to a rising stock market . Čeká - li nás utahování opasků , rozlučme se se stoupajícím akciovým trhem
If Latin America does not change , it may increasingly look like Africa - - a region of weak states with large informal economies and widespread poverty . Pokud se Latinská Amerika nezmění , mohla by jednoho dne vypadat jako Afrika - jako region slabých států s rozsáhlými neinstitucionalizovanými ekonomikami a všudypřítomnou chudobou
In the end , the income from privatization delivered little in the way of better infrastructure or more competitive exports . Zisky z privatizace ale nakonec nijak nepřispěly ke zkvalitnění stávající infrastruktury ani k posílení konkurenceschopnosti exportu
In some cases , notably Argentina , borrowing by domestic buyers exhausted all available lines of credit . V některých případech , a zvlášť u Argentiny , půjčky domácích odběratelů překročily všechny limity pro čerpání bankovního úvěru
In Argentina one bumbling president succeeds the next . V Argentině se střídá jeden zmatený prezident za druhým
Institutions are torn down , property rights are called into question , and a random and ever more corrupt redistribution effort is underway . Instituce jsou v troskách , vlastnická práva zpochybňována a prostředky rozdělovány stále nahodilejšími a zkorumpovanějšími cestami
In Mexico , democratization has brought greater stability , but this could well prove ephemeral . Mexiku přinesla demokratizace větší stabilitu , ale tento přínos se nakonec může ukázat jako značně efemérní
If the external balance deteriorates further , the economy will be in for a hard landing . Bude - li se externí bilance dále zhoršovat , čeká na mexickou ekonomiku tvrdé přistání
Indeed , this is the bottom line economically , for where there is little saving , there is little investment - - and little basis for capital accumulation and productivity growth . Právě tady je z ekonomického hlediska zakopaný pes , poněvadž kde se nespoří , tam se neinvestuje - a tam také schází základna pro hromadění kapitálu a růst produktivity
Its per capita GDP is only half that of Brazil . Její HDP na obyvatele je o polovinu nižší než v Brazílii
In Latin America , things continue to fall apart : governments backtrack on reform and the economy loses ground to the rest of the world . V Latinské Americe naproti tomu pokračuje rozklad : vlády ustupují od reforem a ekonomika ztrácí půdu pod nohama
If President Bush wants to be taken seriously in Latin America , he must bridge the divide between appearing concerned and actually being concerned about the fate of America ' s southern neighbors . Pokud si prezident Bush přeje , aby byl brán v Latinské Americe vážně , musí překonat propast mezi zdáním , že se o věci zajímá , a mezi skutečným zájmem o osud jižních sousedů Spojených Států
If the Bush team can ' t sit down and resume negotiations on immigration and shared development with its \ best friend \ next door , chances are it isn ' t serious about remodeling the neighborhood . Pokud se Bushův tým nedokáže sejít se svým \ nejlepším \ sousedem a obnovit jednání o přistěhovalectví a společném rozvoji , vzbudí to pocit , že o svém dobrém sousedství nemluvil vážným tónem
If Fox remains empty - handed for much longer , without new understandings on key bilateral problems to show for his efforts , both Mexicans and Latin Americans will know better than to place their bets on their unreliable northern neighbor . Pokud zůstane Fox ještě delší dobu s prázdnýma rukama , bez skutečného projevu nového chápání klíčových oboustranných problémů , budou si Mexičané i Latinoameričané myslet o svém nespolehlivém severním sousedovi své
In the Security Council vote on Resolution 1441 , Mexico initially supported the French position , and ultimately contributed to moderating America ' s position . Zprivatizovalo státní podniky , deregulovalo trhy , otevřelo hranice volnému obchodu a postoupilo na cestě k demokracii
In distancing itself from the US , Mexico was able to reach out to the broader world . Pro upevnění dosažených úspěchů však Mexiko potřebuje ze strany Spojených států projev zájmu , který by přesahoval hřejivá slova a přátelsky naladěné tváře
In effect , Mexico told the US : \ I can criticize you first , and help you later . \ However small , however limited , Mexico played a valuable role . Nyní potřebuje reakci , která by odpovídala jeho odvážným kouskům a která by za ně byla poděkováním
Indeed , Mexico is slowly learning how to carry out a dual task : to defend its national interests and also be part of the international community , to support the US at times and oppose it at others . Pokud zůstane Fox ještě delší dobu s prázdnýma rukama , bez skutečného projevu nového chápání klíčových oboustranných problémů , budou si Mexičané i Latinoameričané myslet o svém nespolehlivém severním sousedovi své
If Mexico votes against a US - sponsored resolution pushing for the use of force in Iraq in the next several days , the US shouldn ' t interpret the decision as a knee - jerk nationalistic response , but rather as a reflection of Mexico ' s interests . Gesta dobré vůle - jako například přijetí vyhlášky umožňující získat Mexičanům nelegálně žijícím ve Spojených státech víza , aniž by se pro ně museli vracet domů - nestačí
In this instance , Mexico prefers multilateralism to unilateralism , and peaceful disarmament over military might , because Mexico ' s interests diverge from those of the US . Dnes jsou vztahy mezi Spojenými státy a Mexikem v sázce a skutečné činy nepřesahují hranici gest
In a bid to reconcile euro - skeptics and euro - enthusiasts , the idea of a two speed Europe – which began with the Schengen border arrangements and continued with the euro – gained momentum . Pokusem usmířit euroskeptiky a euronadšence se myšlenka dvojrychlostní Evropy – která začala schengenskou dohodou o uspořádání hranic a pokračovala eurem – dala do pohybu
In the eyes of candidate countries , moreover , the two - tier EU that may emerge poses the added threat of first and second class membership , with today ’ s members trying to escape the consequences of expansion by leaping ahead into some higher , more exclusive , form of membership . V očích kandidátských zemí klade dvojvrstvá Evropská unie , která má šanci vzniknout , zvýšené nebezpečí členství první a druhé třídy , kdy by se stávající členské země mohly pokusit vyhnout následkům rozšiřování únikem do jakési vyšší , exkluzivnější podoby členství
It will take years , of course , before Europe is independent of the US in the military sense , an independence some members , and most candidates , do not seek . Bude pochopitelně trvat roky , než bude Evropa vojensky nezávislá na Spojených státech ; takovou nezávislost ale mnohé členské ani kandidátské země nehledají
If the mood about enlargement does not improve , however , expect the Nice summit to offer only vague formulations . Pokud se však nálada kolem rozšiřování nevylepší , jediné , co lze o niceského summitu očekávat , jsou neurčitá a vágní vyjádření
Is Goodness Natural ? Je přirozené být dobrý ?
It is hard to imagine that anyone thinks of goodness as a problem , but Charles Darwin did . Je těžké si představit , že někdo projevy dobra považuje za problém , ale pro Charlese Darwina to platilo
If increased reproduction is the ultimate end all and be all of evolution by natural selection , then altruists should disappear – and fast . Je - li alfou i omegou evoluce prostřednictvím přírodní selekce vyšší míra reprodukce , pak by altruisté měli vymizet – a rychle
In modern parlance , we ’ d say that the worker bees were helping blood kin , because blood kin are genetically related . Moderním žargonem bychom řekli , že včely dělnice pomáhají pokrevnímu příbuzenstvu , poněvadž pokrevní příbuzní jsou geneticky spříznění
In fact , his good friend and colleague , Thomas Henry Huxley , was as well . Totéž platilo i pro jeho dobrého přítele a kolegu Thomase Henryho Huxleyho
Instead of asking if blood kinship explains everything or nothing about altruism , Hamilton approached the question differently . Hamilton se netázal , zda pokrevní příbuzenství vysvětluje altruismus úplně , anebo vůbec , ale přistoupil k otázce jinak
Instead , what is now known as “ Hamilton ’ s Rule ” states that altruism evolves whenever r times b is greater than c . Souvztažnost , dnes známá jako Hamiltonovo pravidlo , říká , že altruismus se rozvíjí , kdykoli je r krát b větší než c
In other words , if enough relatives receive benefits from altruism to outweigh the cost of altruism , then altruism spreads ; otherwise , it does not . Jinými slovy , prospěje - li altruismus dostatečnému počtu příbuzných , aby to vyvážilo jeho cenu , pak se altruismus šíří , jinak nikoliv
Individuals are sometimes willing to be altruistic to someone now in the expectation that they will , in turn , be helped when we they need it . Jedinci jsou někdy ochotni zachovat se altruisticky vůči někomu , od něhož očekávají , že jim na oplátku pomůže , až to zase budou potřebovat oni
If goodness is a problem , then the answer – or at the least part of the answer – can be found in evolutionary biology . Jsou - li problémem skutky pro dobro ostatních , pak lze odpověď – anebo alespoň část odpovědi – najít v evoluční biologii
I see several reasons underlying the ECB ’ s success in implementing a supranational monetary policy – and thus in firmly establishing the euro ’ s stability . Vidím několik zdrojů , z nichž vzešel úspěch ECB při zavádění nadnárodní měnové politiky – a tedy při pevném ustavení stability eura
Institutional independence has allowed the central bank to conduct its monetary policy in a consistent manner , insulated from short - term political influences . Institucionální nezávislost umožnila centrální bance , izolované od krátkodobých politických vlivů , provádět svou měnovou politiku konzistentně
In this context – and in view of the robust economic growth recorded in 1999 and 2000 , the still - booming stock markets , and the continued accumulation of excess liquidity – the ECB ’ s Governing Council progressively tightened policy , thereby keeping upward risks to price stability from materializing . V těchto souvislostech – a při zvážení mohutného hospodářského růstu zaznamenaného v letech 1999 a 2000 , tehdy stále ještě prudce rostoucích burz cenných papírů a neutuchajícího hromadění přebytečné likvidity – Rada guvernérů ECB postupně politiku zpřísňovala , čímž zajistila , že se nenaplnilo riziko růstu cen , jež ohrožovalo jejich stabilitu
In the summer of 2003 , public debate and market sentiment in the euro area were influenced by Japan ’ s protracted deflation and the expectation of a possibly severe disinflationary process in America . V létě roku 2003 ovlivnily veřejnou debatu a náladu na trhu v eurozóně vytrvalá deflace v Japonsku a očekávání případného silného dezinflačního procesu v Americe
Indeed , our monetary analysis suggested that the risk of protracted deflation was negligible . Naše měnová analýza naznačovala , že riziko trvalejší deflace je zanedbatelné
Indeed , when the ECB was established , some observers raised concerns even then about possible inefficiencies resulting from its supposedly outsized Governing Council and about possible distortions in its deliberations due to national considerations . Když byla ECB založena , někteří pozorovatelé už tehdy vyslovovali obavy z možné neefektivnosti plynoucí z příliš početné Rady guvernérů a z případných pokřivení jejího uvažování kvůli národním ohledům
I agree with the critics ’ conclusion , but not with their premise , for the success of the single currency so far has been due precisely to the political commitments of the Union ’ s member countries . Souhlasím s tímto úsudkem kritiků , avšak nikoli s jejich premisou , neboť úspěch jednotné měny až dosud vycházel právě z politických závazků členských států Unie
In other words , it is not true that the European Union does not constitute a political union . Řečeno jinak , není pravda , že Evropská unie nepředstavuje unii politickou
In 1951 , French Prime Minister Rene Pléven proposed establishing a European Defense Community ( EDC ) alongside the ECSC . V roce 1951 francouzský premiér René Pléven navrhl založit vedle ESUO Evropské obranné společenství ( EOS )
In particular , Germany under Chancellor Helmut Kohl often linked monetary integration with the objective of political union . Konkrétně , měnovou integraci s cílem politické unie často spojovalo Německo kancléře Helmuta Kohla
In the wake of the defeat of the EU ’ s Constitutional Treaty in France and the Netherlands this spring , many say that Europe ’ s decade - old promise cannot and should not be kept . V důsledku porážky Ústavní smlouvy EU ve Francii a v Nizozemsku letos na jaře často slýcháme , že desítky let starý slib Evropy nelze dodržet a nebylo by to prý ani dobré
I would have hoped that these people had learned from Schumann and Monnet what really matters for Europe and its future ; sadly , this does not seem to be the case . Byl bych doufal , že se tito lidé od Schumanna a Monneta poučili , co je pro Evropu a její budoucnost skutečně důležité ; bohužel se zdá , že tomu tak není
In the 1990 ' s Latin Americans were patted on the back for ridding themselves , at long last , of the military dictators that had blighted the continent ' s history . V devadesátých letech byli obyvatelé Latinské Ameriky plácáni po zádech za to , že se konečně zbavili vojenských diktátorů , kteří byli pohromou pro dějiny celého kontinentu
In the wake of Argentina ' s full - scale collapse and the slowing of economic growth across the region , debates about economic policy have intensified . Ve světle naprostého kolapsu Argentiny a zpomalení hospodářského růstu v celé oblasti se zintenzivnily debaty o ekonomické politice
In the early 1980 ' s , much of Latin America was in serious economic trouble - - triple - digit inflation , huge fiscal deficits , and negative growth rates - - after decades of following a macroeconomic policy that emphasized import substitution . Počátkem osmdesátých let se velká část Latinské Ameriky potýkala s vážnými hospodářskými problémy - trojcifernou inflací , obrovskými fiskálními deficity a záporným hospodářským růstem - , které vyvstaly po několika desetiletích makroekonomické politiky zdůrazňující nahrazování dovozu
In country after country , production shifted toward exports . V jedné zemi za druhou se tak výroba začala orientovat na export
In the face of the reality it has produced , this \ vision \ is now being savaged for its blindness . Tváří v tvář navozené realitě je dnes tato ,, vize \ deptána za svou slepotu
Its proponents and adherents failed to consider such fundamental and traditional macroeconomic variables as demand , production , investment , consumption , employment , wages , and the distribution of income . Její propagátoři a stoupenci nevzali v úvahu tak fundamentální a tradiční makroekonomické proměnné , jako jsou poptávka , výroba , investice , spotřeba , zaměstnanost , mzdy a distribuce příjmů
In terms of per capita gross domestic product , the region ' s average annual growth rate of 3 .1 % in 1945 - 1980 fell to 1.6 % in 1990 - 2000 ; Pokud jde o hrubý domácí produkt na obyvatele , průměrný roční růst o 3,1 % z let 1945 - 1980 poklesl v letech 1990 - 2000 na 1,6 % ;
In 2003 , for instance , commercial banks financed a mere 22 % of the number of firms they backed in 1995 . V roce 2003 například komerční banky financovaly pouhých 22 % z celkového počtu firem , které podporovaly v roce 1995
In short , the productive sector is being sacrificed for the sake of controlling inflation and the fiscal deficit . Stručně řečeno je výrobní sektor obětován na oltář kontroly inflace a fiskálního deficitu
In contrast to this simplistic vision , a growing group of academics from the region ' s universities and businessmen such as Carlos Slim in Mexico , have proposed the need to reform economic reform . V kontrastu k této zjednodušující vizi začíná stále početnější skupina akademiků z latinskoamerických univerzit a podnikatelů , jako je Carlos Slim , formulovat nutnost reformy ekonomické reformy
It is already clear that it is impossible to sustain an economically viable macroeconomic policy with a crisis - ridden productive sector that fails to create jobs or to distribute income relatively equitably . Již dnes je zřejmé , že nelze udržovat hospodářsky životaschopnou makroekonomickou politiku , pokud krizemi sužovaný výrobní sektor nevytváří pracovní místa nebo nedistribuuje příjmy alespoň relativně rovnoměrným způsobem
It wasn ' t supposed to be this way . Něco takového nikdo neočekával
In the spring of 2000 , Francis Collins and Craig Venter announced at a White House news conference the completion of \ the first draft \ of the mapping and sequencing of the human DNA . V roce 2000 Francis Collins a Craig Venter na tiskové konferenci v Bílém domě ohlásili dokončení \„ prvního konceptu \ mapování a sekvenování lidské DNA
Iceland has kept medical data on its population for more than a century , including records of the deceased . Island schraňuje lékařské údaje o své populaci už přes sto let , a to včetně záznamů o zesnulých
In March 2001 , the United States Food and Drug Administration ( FDA ) allowed the biotech firm NitroMed to proceed with a full - scale clinical trial of what has been touted as \ the first ethnic drug . \ Úřad pro kontrolu potravin a léků ( FDA ) Spojených států v březnu 2001 povolil biotechnologické firmě NitroMed pokračovat v úplném klinickém testování toho , co se vychvaluje jako \„ první etnický lék \
It was originally designed for a wide population base , and race was irrelevant . Původně byl vyvinut pro širokou populační základnu a rasa nebyla podstatná
If chemistry admitted even a small element of chance , there could be no chemical laboratories , no chemical factories . Kdyby chemie připouštěla třeba i jen slabý faktor náhody , nemohly by existovat chemické laboratoře ani chemické továrny
In the beginning , replication concerned only RNA molecules . Na počátku se replikace týkala pouze molekul RNA
In turn , replication came to affect , by way of proteins , increasingly complex objects , up to cells and multi - cellular organisms . Replikace dále prostřednictvím proteinů ovlivňovala čím dál složitější objekty , až po buňky a mnohobuněčné organismy
Indeed , there are strong reasons to believe that optimizing selection may have occurred in the origin and evolution of life more often than is generally assumed . Vskutku , existují pádné důvody k přesvědčení , že k optimalizaci selekce mohlo během vzniku a evoluce života docházet častěji , než se všeobecně předpokládá
It ’ s scary . Vzbuzuje to hrůzu
I see the same silliness happening . Dokážu si představit , že se budou opakovat stejné pošetilosti
I got a fax from one , Boris Jordan , telling me he was starting a European high - tech venture fund and would I care to work with him . Od jednoho z nich , Borise Jordana , jsem nedávno dostala fax , kde mi píše , že zakládá kapitálový fond pro investice do evropských moderních technologiích , a zda bych pro něj nechtěla pracovat
I learned this lesson the old - fashioned way . Já jsem se této lekci naučila poněkud staromódně
It supports not just people and PC ’ s , but television broadcasts and radio ; it supports many different formats . Kanál , který neslouží jen jednotlivcům a jejich počítačům , ale také například televiznímu a rozhlasovému vysílání ; internet zkrátka podporuje mnoho různých formátů komunikace
I spent the last ten years watching huge changes sweep Eastern Europe . Během posledních deseti let jsem byla svědkem závratných změn ve východní a střední Evropě
It means consumers who don ’ t want to be protected ; who want to make their own choices . Jinými slovy bez spotřebitelů , kteří netouží po ochraně , ale chtějí si podle své svobodné vůle vybírat
It means the end of the ‘ official story . ’ A to nepůjde dříve , než se skončí \„ úřednický diktát “
I believe that for many cancers the war will end soon . Já věřím , že u mnoha druhů rakovin skončí brzy
If the damage occurs in key genes that regulate cell growth , cancer can develop . Pokud k takovému poskození dojde v klíčových genech , jež regulují růst buňky , může se rozvinout rakovina
Increasingly , cancers are identified by their characteristic patterns of gene activity ( their ` ` molecular signature ' ' ) . Stále častěji je rakovina taktéž identifikována na základě charakteristických vzorů chování její genové aktivity ( její ,, molekulární signatury ` ` )
It is estimated that 10 - 15 % of cancer worldwide is associated with viral infection . Odhaduje se , že 10 až 15 procent rakoviny na celém světě je nějak spojeno s virovou infekcí
Intriguingly , cancer cells respond abnormally to death signals . Zvlástní je , že rakovinové buňky na tyto smrtící signály reagují abnormálně
If I want to know whether it was possible that Napoleon met Kant , I pick up volumes K and N and discover that Napoleon was born in 1769 and died in 1821 , and that Kant was born in 1724 and died in 1804 . It is possible that the two met . Chceme - li zjistit , zda je možné , že se Kant setkal s Napoleonem , otevřeme díly K a N , kde zjistíme , že Napoleon se narodil roku 1769 a zemřel v roce 1821 a že Kant se narodil roku 1724 a zemřel v roce 1804
I can do my job in a few seconds . To je práce na několik vteřin
In Les Miserables Victor Hugo provides us with a beautiful description of Waterloo . V Bídnících Victor Hugo fantasticky popisuje Waterloo
In Britain and Australia , several Muslim medical doctors and engineers have been arrested following a series of failed car bombings . V Británii a v Austrálii bylo po sérii neúspěšných útoků pomocí bomb nastražených v automobilech vzato do vazby několik muslimských lékařů a inženýrů
In fact , fundamentalist leaders often have professional backgrounds . Fundamentalističtí vůdci ostatně často pocházejí z odborného zázemí
In the United States , literalist Christians with engineering backgrounds have long led opposition to Darwin ’ s theory of evolution . Ve Spojených státech jsou už dlouho v čele opozice k Darwinově teorii evoluce křesťané se zázemím v technických oborech , kteří lpí na doslovném výkladu svatých knih
In the Muslim world , applied science has even more religious and political entanglements . Aplikovaná věda má v muslimském světě ještě další náboženské a politické zádrhele
In their effort to overcome centuries of military and commercial backwardness , Muslims have sought to industrialize , rationalize administration , and adopt modern forms of political life . V úsilí překonat stovky let vojenské a obchodní zaostalosti se muslimové snaží industrializovat , racionalizovat administrativu a převzít moderní formy politického života
In this effort , professionals in applied science , as people who would help Muslim countries catch up with the West , have enjoyed enormous prestige . V rámci tohoto úsilí mají profesionálové v oblasti aplikované vědy obrovskou prestiž coby lidé , již muslimským zemím pomohou dostihnout Západ
Islamists ( such as those in Hamas ) gain credibility among Muslim populations because of the social services and community support that they help to organize . Islamisté ( jako třeba ti v Hamásu ) získávají mezi muslimskými obyvatelstvy důvěru díky sociálním službám a komunitní podpoře , jež pomáhají organizovat
Indeed , fundamentalist professionals often excel in such activism . Fundamentalističtí profesní odborníci často v takovém aktivismu vynikají
Increasingly Islamism is becoming a form of right - wing populism . Islamismus se čím dál větší měrou stává jistou formou pravicového populismu
Indeed , one virtue of democracy is its ability to dampen violent tendencies . Ba jednou z ctností demokracie je její schopnost tlumit násilné tendence
If we are to encourage democratic trends in political Islam , we must learn to think of Islamists as political opponents rather than as violent adversaries who may have medical and engineering degrees . Máme - li povzbudit demokratické trendy v politickém islámu , musíme se o islamistech naučit přemýšlet jako o politických protivnících , ne jako o násilných nepřátelích , již mohou mít lékařské a inženýrské tituly
In the best of all worlds , we would all benefit from the so - called “ network effects ” that result from most people using the same software : everyone could easily communicate with each other and teach each other how to use the software efficiently . V nejlepším z možných světů bychom všichni těžili z takzvaných \„ síťových efektů “ , plynoucích z toho , že většina lidí používá tentýž software : všichni by mohli navzájem snadno komunikovat a učit se , jak efektivně software používat
If everyone woke up tomorrow expecting that the world would shift to Apple within a year , sales of Windows would plummet . Kdyby se zítra všichni probudili s očekáváním , že se svět do roka přesune k počítačům Apple , prodej Windows by se propadl
If Microsoft ’ s new software had to compete successfully at least against its old software , we would know the world was improving . Kdyby se nový software Microsoftu musel úspěšně prosazovat v konkurenci alespoň s jeho starším softwarem , věděli bychom , že se svět zlepšuje
If the right fails to convince voters that it has , in fact , moved in this direction , it is likely to go back to its traditional 30 % of the vote . Jestliže pravice nedokáže své voliče přesvědčit o tom , že se skutečně posunula tímto směrem , je velmi pravděpodobné , že se vrátí zpět ke svým tradičním 30 - ti procentům voličských hlasů
It may even gain the presidency in 2006 . A snad by mohla vyhrát i presidentské volby v roce 2006
If , as many fear , the United Kingdom releases the General in the next few days , Chile ' s right - of - center politicians should insist , publicly and forcefully , that Pinochet is brought to justice in his own country . Jestliže se stane to , čeho se mnozí obávají a Spojené království v několika příštích dnech generála propustí , měli by pak chilští pravicoví politici , veřejně a energicky , trvat na tom , aby se Pinochet zpovídal spravedlnosti ve své vlastní zemi
If this happens , Chile will enter into the 21 st century with great prospects . Stane - li se tak , Chile vstoupí do 21 . století s velice nadějnými vyhlídkami
Ireland ' s Second , and Last , Chance Druhá a poslední šance pro Irsko
It is still difficult to fathom why the No vote attracted so much support , even given widespread apathy . Je stále těžké pochopit , proč odmítnutí získalo tolik příznivců , a to i na pozadí všeobecné apatie
If the Irish vote No a second time , and this leads to the postponement of EU enlargement , they would place an unreasonable and unbearable burden on Europe . Pokud Irové smlouvu podruhé odmítnou a to povede k odložení rozšíření EU , budou příčinou neospravedlnitelného a přemrštěného břemene , jež na Evropu dolehne
If the Danes did not want the Maastricht Treaty , their choice would be fully respected . Kdyby Dánové byli proti Maastrichtské smlouvě , jejich volba by byla plně respektována
It is up them to say Yes or No to the Treaty of Nice . Je na nich , aby řekli ano nebo ne smlouvě z Nice
It would be an irony of historic proportions if a country that has benefited more than most others from EU integration should block the entry of countries in even more desperate conditions than Ireland was 30 years ago . Bylo by ironií historických rozměrů , kdyby země , pro niž začlenění do EU bylo prospěšnější než pro většinu ostatních , zabránila vstupu zemí , které jsou v ještě horší situaci , než bylo Irsko před třiceti lety
I don ’ t want to shake your hand ; I don ’ t want to sit beside you ; I won ’ t listen when you talk … . Já si s Vámi ruku nepodám ; já vedle Vás sedět nechci ; já nechci poslouchat Vaše projevy … To tedy vskutku není důstojný přístup k věci
It would be a mistake of historic proportions to delay it . Bylo by chybou historické velikosti , kdyby mělo dojít ke zpoždění
Indeed , enlargement ’ s total cost will be less than the annual increase in the EU Commission ’ s own resources which \ normal \ economic growth provides . Celkové náklady na rozšíření budou proto menší , než roční zvýšení vlastních rezervních zdrojů Evropské komise , ke kterému dochází jen díky \„ normálnímu “ hospodářskému růstu
In his novel of that title Joseph Heller described the situation faced by some fighter pilots in WWII : medics can ground anyone who is crazy , provided that the pilot requests to be grounded . V románu stejného jména Joseph Heller popsal situaci , které čelili někteří bojoví piloti za druhé světové války : doktor může kterémukoliv letci , který není normální , zakázat start , za předpokladu , že pilot sám požádá , aby mu byl start zakázán
It is in full conformity with its original vision that the Union now be enlarged to include the new democracies of Eastern and Central Europe and the Baltics . Proto bude plně odpovídat původní a základní vizi , že se nyní Unie rozšíří o nové demokracie z východní a střední Evropy
In this regard , it is important to draw the right conclusions from Denmark ’ s “ No ” vote in its recent referendum on whether or not to join the euro . V tomto směru je důležité správně interpretovat dánské \„ ne “ pronesené v nedávném referendu o připojení Dánska k evropské měnové unii
It was not just an unholy alliance between extreme left and extreme right , as some concluded , that defeated the euro . Dánské \„ ne “ je třeba vnímat jako varování všem evropským vůdcům
In France and Germany support was a meagre 20 % . Jejich země se tím pádem dostala na první místo pomyslného žebříčku , neboť ve Francii a Německu se pro vyjádřilo jen slabých 20 procent
It was a sacrifice , and was met with much resentment in German financial circles . Byla to oběť , kterou německé finanční kruhy nesly velmi nelibě
It should not come as a surprise that the Euro started to slide against the Dollar , considering the differences in economic performance between America and Europe . Vzhledem k rozdílům mezi hospodářským výkonem Evropy a Ameriky by nemělo snad nikoho překvapit , že euro vůči dolaru začalo klesat
I have to admire the third Baltic president – Vaira Vike - Freiberga from Latvia – who decided to go to Moscow , honouring what should be honoured , and speaking aloud about what should not be hidden . Musím obdivovat prezidentku třetí pobaltské země – Vairu Vike - Freibergovou z Lotyšska – , která se rozhodla do Moskvy jet , vzdát čest tomu , čemu přísluší , a hlasitě hovořit o tom , co by se nemělo zatajovat
It is a pity that the Russian leadership of today has chosen not to condemn the Molotov - Ribbentrop Pact that damaged the development of the whole Baltic Sea region for so many years – and still is a source of political pollution threatening to poison relations between neighbors around the Baltic Sea . Je škoda , že se dnešní ruské vedení rozhodlo neodsoudit Pakt Molotov - Ribbentrop , který tolik let poškozoval vývoj celého Pobaltí – a který je stále zdrojem politického kalu , jenž hrozí otrávením vztahů mezi sousedy kolem Baltského moře
I find it difficult to accept those who tend to describe the Molotov - Ribbentrop Pact as only a measure to build up Soviet national security . Jen stěží dokážu akceptovat ty , kdo mají sklon popisovat Pakt Molotov - Ribbentrop jako pouhé opatření k vybudování sovětské národní bezpečnosti
In the Baltic Sea Region we have a particularly difficult history to deal with , if we look at the last 90 years . Uvážíme - li posledních 90 let , v pobaltském regionu se musíme vyrovnávat s obzvlášť těžkou historií
It was not a “ Sea of Peace ” – as the communist propaganda tried to describe it – it was a Sea of Threats , a sea of insecurity and lost opportunities . Nebylo \„ Mořem míru “ , jak se jej snažila popisovat komunistická propaganda , nýbrž Mořem hrozeb , nejistoty a zmařených příležitostí
In short , this pact with its excrescence had an enormous impact on the history of our region , right up to this day . Krátce , tento pakt měl navzdory své zbytečnosti obrovské dopady na historii našeho regionu , a to až do dnešních dní
It was not until 1989 that the existence of this protocol was officially admitted , thanks to the Glasnost - policy of Mikhail Gorbachev . Existence protokolu byla poprvé oficiálně přiznána až v roce 1989 , díky politice glasnosti Michaila Gorbačova
In order to look forward with confidence , you also have to look back – and understand what went wrong . Abychom dokázali hledět vpřed se sebedůvěrou , musíme také hledět zpět – a chápat , kde se stala chyba
I regret the fact that the controversy started in my own country when a newspaper chose to publish the cartoons in a naïve effort to demonstrate freedom of expression . Lituji skutečnosti , že celý spor začal v mé zemi , když se jedny noviny rozhodly karikatury uveřejnit v naivní snaze demonstrovat tak svobodu vyjadřování
It happened last autumn , and at that time I argued publicly against what I regarded as an insensitive act , because it hurt other peoples ’ religious feelings . Stalo se to loni na podzim a já v té době veřejně vystoupil proti tomu , co jsem pokládal za necitlivý akt , protože ranil náboženské cítění jiných lidí
It was also an unnecessary provocation , and constituted in itself a caricature of our cherished freedom of expression , that is guaranteed in our constitution . Kromě toho šlo o zbytečnou provokaci , jež byla sama o sobě karikaturou naší hýčkané svobody projevu , kterou nám zaručuje ústava
It could well deteriorate into that ; the potential is there . Docela dobře by v něj opravdu mohl přerůst ; potenciál na to má
It is only too easy for them to point to the case of the cartoons and say : Now you see how western - style democracy and freedom of expression mean that you will face ridicule and mockery of your religious faith ! It is easy because freedom of expression was used , when publishing the cartoons , merely to demonstrate itself and therefore became a caricature of itself . Je pro ně až příliš snadné ukázat na případ karikatur a říci : Tady vidíte , že demokracie a svoboda vyjadřování v západním stylu znamená nutnost čelit úšklebkům a výsměchu vaší náboženské víře ! Je to snadné , protože svobody vyjadřování bylo v případě zveřejnění karikatur využito pouze k demonstrování sebe sama , a proto se také sama o sobě stala karikaturou
Internet and SMS have developed over less than a decade and we still have not made the mental adjustments to the implications of such instantaneous communication . Internet a SMS se vyvinuly za necelých deset let a my jsme se stále duševně nepřizpůsobili důsledkům této formy bleskurychlé komunikace
If they had realized that , they would not have published the cartoons – as they stated clearly when they made their apology . Pokud by si to byli uvědomili , karikatury by neotiskli – jak dali zřetelně najevo ve své pozdější omluvě
Instead we must try to build bridges between religions , ethics and norms . Místo toho se musíme snažit budovat mosty mezi náboženstvími , etickými hodnotami a normami
If you wish to stay in the same room as other people you try not to offend them through unnecessary provocations . Přejete - li si pobývat v téže místnosti s jinými lidmi , nesnažíte se je urážet zbytečnými provokacemi
If the answers to the first two questions are “ no ” – as I believe they are – the third question becomes vitally important . Je - li odpovědí na první dvě otázky \„ ne “ – a já myslím , že je – , pak se klíčově důležitou stává otázka třetí
It was assumed that Cyprus should be united when the country joined the EU in 2004 . Předpokládalo se , že by se Kypr měl sjednotit , až země v roce 2004 vstoupí do EU
It gave Greek Cypriot leaders the possibility of blocking progress in negotiations between the EU and Turkey . Řeckokyperští lídři dostali možnost blokovat postup v jednáních mezi EU a Tureckem
It is high time that European leaders take this promise seriously . Je nejvyšší čas , aby evropští lídři začali tento slib brát vážně
It is a sad fact that a large majority of voters in the EU are against Turkish membership . Je smutnou skutečností , že značná většina voličů EU je proti tureckému členství
If this means putting pressure on some actors within the EU ’ s own ranks , so be it . Znamená - li to potřebu vyvinout tlak na některé hráče ve vlastních řadách EU , tak směle do toho
It was Russia ’ s attempt , only two and a half years ago , to install Yanukovich as President via rampant electoral fraud that touched off the “ Orange Revolution . ” Právě Rusko se před pouhými dvěma a půl lety pokoušelo dosadit Janukovyče na post prezidenta prostřednictvím rozsáhlého volebního podvádění , jež vyvolalo \„ oranžovou revoluci “
Indeed , like Ukraine , Moldova and Georgia have been left without any clear signals from the EU that they will have the prospect of membership at some point in the future . Vskutku , Moldavsko a Gruzie jsou stejně jako Ukrajina ponechány bez jakéhokoli jasného signálu z EU , že někdy v budoucnosti budou mít vyhlídky na členství
If you look at the new map of Europe , it is obvious where the focus must be : Northwest Russia already shares borders with both the EU and NATO ( a fact often missed by those who argue against \ expanding NATO right up to the borders of Russia \ ) . Podíváme - li se na novou mapu Evropy , je naprosto zřejmé , kam je třeba se zaměřit : severozápad Ruska již dnes sdílí hranici jak s Evropskou unií , tak Severoatlantickou aliancí ( což je mimochodem často opomíjený fakt těch , kdo protestují proti \„ expanzi NATO až k hranicím Ruska “ )
In the coming decade , Poland might double its GDP , the Baltic countries increase their GDP by 60 % . V nadcházejícím desetiletí by Polsko mohlo dokonce zdvojnásobit svůj hrubý domácí produkt a pobaltské státy by jej mohly zvýšit o celých šedesát procent
In it , private business takes the driver ' s seat in the economic and political transition . V rámci této agendy si soukromý podnik sedá na místo řidiče ekonomické a politické transformace
In the past , the Baltic Sea Region was one of Europe ' s most economically dynamic areas . V minulosti bylo Pobaltí jednou z hospodářsky nejdynamičtějších oblastí Evropy
Indeed , Immanuel Kant ' s old imperative - that trade is peace - making - should not be forgotten . Kantův starý imperativ – obchod je mírotvorný proces – nesmí být zapomenut
If Ireland ’ s “ No ” to the Treaty of Nice is allowed to delay EU enlargement it is because other EU members seek to exploit the situation . Pokud irský nesouhlas s dohodou z Nice zpozdí rozšíření EU , bude to proto , že další členské státy Evropské unie chtěly ze vzniklé situace co nejvíce vytěžit
If they get away with such behaviour , it will reveal a clear lack of political will among Europe ’ s leaders to let in new members . Pokud jim takové chování projde , ukáže se v celé své nahotě politická nevůle evropských představitelů přivítat v Unii nové členy
If doubts begin to grow , the most important political task of our generation – healing Europe ’ s east / west division after half - a - century of cold war – will begin to disintegrate . Porostou - li tyto pochybnosti , nejvýznamnější úkol naší generace – zacelit po půlstoletí