Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

and


In dictionary for phrase and was found total 10 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
and a conj:
and i conj:
and a IT
and do IT
and a IT
And A GB
And A
and jestliže English-Czech colloquial dictionary
and kdyby English-Czech colloquial dictionary
and zdali English-Czech colloquial dictionary

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
and

Definition:

AndA particle which expresses the relation of connection or addition. It is used to conjoin a word with a word, a clause with a clause, or a sentence with a sentence.
AndIn order to; -- used instead of the infinitival to, especially after try, come, go.
AndIt is sometimes, in old songs, a mere expletive.
AndIf; though. See An, conj.

Synonyms:

No synonyms found. Try other word.

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Http Error: 404

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: and

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

conj. 1 a connecting words, clauses, or sentences, that are to be taken jointly (cakes and buns; white and brown bread; buy and sell; two hundred and forty). b implying progression (better and better). c implying causation (do that and I'll hit you; she hit him and he cried). d implying great duration (he cried and cried). e implying a great number (miles and miles). f implying addition (two and two are four). g implying variety (there are books and books). h implying succession (walking two and two). 2 colloq. to (try and open it). 3 in relation to (Britain and the EEC). øand/or either or both of two stated possibilities (usually restricted to legal and commercial use). [OE and],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
And we all know where the buck stops . Všichni víme , kdo má v rukou opratě
And they continue to push - - unsuccessfully - - for Ahtisaari ’ s removal in order to prolong the Vienna talks . A kabinet zároveň i nadále – neúspěšně – usiluje o odstranění Ahtisaariho , aby tím vídeňské rozhovory protáhl
And Palestinians accepted Hamas ’ s view that negotiations based on the Oslo Accords could not achieve Palestinian rights and political ambitions . Palestinci také přijali názor Hamasu , že jednání založená na dohodách z Osla nemohou naplnit palestinská práva ani politické ambice
And a Palestine divided against itself will never secure its independence . A Palestina postavená proti sobě si nikdy nezajistí nezávislost
And the issue of war and peace depends on a man repeatedly duped by the Iraqi regime . Otázka války a míru přitom závisí na člověku , kterého irácký režim už několikrát napálil
And they had 17 % left over as profits . A 17 % jim zbylo jako zisky
And what about profits ? A co zisky ?
And in the 1990 s , from Bosnia to Rwanda , thousands upon thousands of human beings were massacred for belonging to the wrong ethnicity . A v devadesátých letech , od Bosny až po Rwandu , byly zmasakrovány tisíce a tisíce lidských bytostí jen proto , že naležely k nesprávnému etniku
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Aslund is a senior associate of the Carnegie Endowment for International Peace and a former economic advisor to the Yeltsin government . Anders Aslund je externím výzkumným pracovníkem Carnegieho nadace pro mezinárodní mír a bývalým ekonomickým poradcem Jelcinovy vlády
Anders Åslund Anders Åslund
Anders  slund , a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace , was an advisor to the Yeltsin government in the early years of the transition . Anders Aslund je vědeckým pracovníkem Carnegiho nadace pro mezinárodní mír a bývalým poradcem Jelcinovy vlády v počátcích transformace
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund is a senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Åslund pracuje v nadaci Carnegie Endowment for International Peace
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund , a former Swedish diplomat and rector of the Stockholm School of Economics , is a senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Ĺslund , bývalý švédský diplomat a rektor Stockholmské ekonomické univerzity , je členem Carnegieho nadace pro mír ve světě
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Aslund is a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Aslund je vědeckým pracovníkem v Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund is Director of the Russian and Eurasian Program at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Ĺslund je ředitelem ruského a eurajiského programu Carnegieho nadace pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Aslund is director of the Russian and Eurasian Program at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Åslund je ředitelem ruského a eurasijského programu Carnegieho nadace pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Ĺslund is Director of the Russian and European Program at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Ĺslund je ředitelem ruského a evropského programu Carnegieho nadace pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund is a senior fellow of the Peterson Institute for International Economics . Anders Åslund je vysoce postaveným členem Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund is a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Åslund pracuje v nadaci Carnegie Endowment for International Peace
And , unlike Yugoslavia ’ s successor states , which could look to Europe , the lack of a legitimate Arab democratic role model makes crafting a democratic order even more difficult . Na rozdíl od nástupnických států Jugoslávie , které mohly vzhlížet k Evropě , je navíc nastolení demokratického uspořádání v Iráku kvůli absenci legitimního demokratického příkladu na arabské straně ještě obtížnější
And Halutz failed to present the civilian leadership with the full panoply of military options at the army ’ s disposal . A Haluc nebyl s to prezentovat civilnímu vedení úplný obrázek o vojenských alternativách , které se armádě nabízely
And that makes us stronger . A to posiluje nás
Anders Barany Anders Barany
Anders Bárány is Professor of physics at Stockholm University and Senior Curator at the Nobel Museum . Anders Bárány je profesorem fyziky na Stockholmské univerzitě a hlavním kurátorem Nobelova muzea
And if you have rights you must be able to waive them . A když máte nějaká práva , musíte mít i možnost se jich vzdát
And this process has been strengthened enormously with the development of DNA identification . Tomuto procesu navíc nesmírně pomohl vývoj identifikace prostřednictvím DNA
And six months after the merciless pounding of southern Lebanon , Hezbollah is as strong as it was before . A šest měsíců po nemilosrdném bombardování jižního Libanonu je Hizballáh stejně silný jako dříve
And , however severe economic sanctions might be , they might not bring Iran to its knees . Hospodářské sankce bez ohledu na tvrdost také nemusí srazit Írán na kolena
And , when US forces overran Saddam Hussein ’ s army in the spring of 2003 , the encircled Iranians proposed a grand bargain that would put all contentious issues on the table , from the nuclear issue to Israel , from Hezbollah to Hamas . A když americké jednotky odstavily na jaře roku 2003 od moci Saddáma Husajna , obklíčení Íránci navrhli velkou dohodu , která by položila na stůl všechny sporné body , od jaderné otázky po Izrael , od Hizballáhu po Hamás
And the “ security fence , ” which was to allow for unilateral separation , may hold back suicide bombers but not modern missiles of the kind currently employed by Hezbollah . A „ bezpečnostní plot “ , který měl umožnit jednostrannou separaci , možná zadrží sebevražedné atentátníky , ale ne moderní rakety , jaké v současnosti používá Hizballáh
And such an agreement would open the way to a wider agreement between Iran and the West for cooperation and regional stability . A navíc by taková úmluva vydláždila cestu k širší dohodě mezi Íránem a Západem o spolupráci a stabilitě v regionu
And the Kremlin is aggressively portraying the planned establishment of a modest US missile defense installation in Poland and the Czech Republic as a threat to Russia ’ s vital security interests . A Kreml agresivně líčí plánované zřízení skromné americké základny protiraketové obrany v Polsku a České republice jako hrozbu pro ty nejpodstatnější bezpečnostní zájmy Ruska
And , of course , it is as difficult to be against cohesion as it is to be against friendship . A je samozřejmě těžké být proti soudržnosti , neboť to znamená být proti přátelství
And the distortions don ' t stop there . neobydlenými obytnými budovami
And yet both available strategies - - doing nothing or attempting to modernize - - have obvious pitfalls . A přesto obě možné strategie - nicnedělání i snaha se modernizovat - skrývají bezesporu nástrahy
And the means , however boring . must be appropriate to realizing this commitment : a combination of sustainable retirement systems , better designed unemployment benefit systems , negative income taxes , training programs , and the like . Prostředky , ať už jsou jakkoli ,, nudné , musí odpovídat uskutečňování tohoto závazku : musí jít o kombinaci udržitelných penzijních systémů , lépe navržených systémů podpory v nezaměstnanosti , negativních daní z příjmu , programů dalšího vzdělávání a podobně
And what are those issues ? Here is my list : Zde je můj seznam :
And with higher life expectancy , raising the retirement age is a further sensible way to address the negative effects of an aging population . A vzhledem k vyššímu průměrnému věku je dalším rozumným způsobem , jak řešit negativní dopady stárnutí populace , zvýšení hranice pro odchod do důchodu
And , in fact , real war has actually broken out over football . A kvůli fotbalu už dokonce vypukla i válka opravdová
And , when conflict stops , from Kosovo to Kabul , football is the first sign of a society returning to normal . A jakmile konflikt ustane , je fotbal od Kosova po Kábul první známkou toho , že se společnost vrací k normálu
And Jospin was considered the only possible winner in 2002 , before finishing third , behind Chirac and Jean - Marie Le Pen . A v roce 2002 byl za jediného možného vítěze pokládán Lionel Jospin , který nakonec skončil třetí za Chirakem a Jean - Marie Le Penem
And , in order to enable the full enjoyment of our freedoms – be they of worship or scientific research – the state must reassert its secular nature . Abychom měli možnost plně využít svých svobod – ať vyznání či vědeckého výzkumu – , stát musí opětovně zdůraznit svou sekulární povahu
And it was an advantage in the UN negotiations to have a common Europeans position and to have spoken with a single voice . A při jednání v OSN bylo výhodou mít společný evropský postoj a hovořit jednotným hlasem
And , in the Middle East and North Africa region , about a quarter of all young people are unemployed . A na Blízkém východě a v severní Africe je zhruba čtvrtina všech mladých lidí bez zaměstnání
And , by definition , it would work only if the trust is funded on a public basis . A z podstaty by fungoval , jedině kdyby byla nadace financována na veřejném základě
And , instead of being arbitrary , a tissue tax would be subject to democratic control : no taxation without representation . Daň z tkání rovněž není nahodilá , ale je předmětem demokratické kontroly : o zdanění rozhoduje naše reprezentace
And they will leave the new Iraqi government at the mercy of forces that would eventually pull the country apart . Novou iráckou vládu by tak vydali na milost a nemilost silám , jež by nakonec zemi roztrhaly na kusy
And that ’ s the main reason any power - sharing deal with former Prime Minister Benazir Bhutto is unlikely to end Pakistan ’ s political turmoil . A to je hlavní důvod , proč není pravděpodobné , že by dohoda o podílu na moci s bývalou předsedkyní vlády Bénazír Bhuttovou ukončila pákistánskou politickou vřavu
And only such a new institutional structure could respond to that deep cry for dignity . A jedině taková nová institucionální struktura mohla vyslyšet ono hluboké volání po důstojnosti
And it has serious consequences . Navíc to má vážné důsledky
And by no means do all those who work to protect the rights of others invoke the horrors of the Third Reich to justify Anglo - American armed intervention . A zdaleka ne všichni , kdo usilují o ochranu práv ostatních , se odvolávají na ohavnosti třetí říše , aby ospravedlnili angloamerickou ozbrojenou intervenci
And European weakness , not to mention the “ treason ” of its liberal scribes , paving the way to an Islamist conquest of Europe ( “ Eurabia ” ) is seen as a ghastly echo of the appeasement of the Nazi threat . A evropská slabost , o \„ velezradě “ jejích liberálních autorů ani nemluvě , jež dláždí cestu k islamistickému dobytí Evropy ( \„ Eurábie “ ) , je považována za děsivou ozvěnu appeasementu nacistické hrozby
And the semi - divine Japanese Emperor was brought down to earth . A polobožský status japonského císaře získal přízemnější ráz
And they did so with the moral authority of their Buddhist faith . A učinili tak s mravní autoritou své buddhistické víry
And no one can deny the religious authority of Pope John Paul II as a spur to Poland ’ s rebellion against Communist dictatorship in the 1980 ’ s . Nikdo nemůže popřít náboženskou autoritu papeže Jana Pavla II . jako pobídku k polskému odboji proti komunistické diktatuře v 80 . letech minulého století
And images of junkies and Muslim women in headscarves are contrasted in a promotional movie with idyllic pictures of Alpine scenery and efficient banks – the People ’ s Party ’ s Switzerland . A obrazy narkomanů a muslimských žen v šátcích jsou stavěny do kontrastu s propagačním filmem plným idylických záběrů na alpskou scenerii a výkonné banky – takové je Švýcarsko podle lidové strany
And the emotions in this case betray an element of Schadenfreude : look at how even the Dutch , always boasting of their superior tolerance and liberalism , have responded like cowards when their principles are truly tested . A emoce v tomto případě prozrazují jistý prvek škodolibosti : podívejte se , jak dokonce i Holanďané , kteří se neustále chlubí svou vznešenou tolerancí a liberalismem , reagovali jako zbabělci , když byly jejich zásady podrobeny skutečné zkoušce
And for this they are now being punished . A nyní jsou za to trestáni
And Chinese artists will command prices at international art auctions that others can only dream of . A čínští umělci budou na mezinárodních aukcích dosahovat cen , o nichž se ostatním může jen zdát
And it is a real alternative . A skutečně to alternativa je
And Muslim immigrants live in Amsterdam , London , or Marseilles , not in the kind of small towns where right - wing populists find most of their support . A muslimští přistěhovalci žijí v Amsterdamu , Londýně nebo Marseille , nikoliv v maloměstech , kde se pravicoví populisté těší největší podpoře
And , as so often happens , the loathing of elites has found an outlet in the loathing of outsiders , who look different and whose ways are strange . A stejně jako v mnoha podobných případech se odpor k elitám i tentokrát ventiluje v odporu k cizákům , kteří vypadají jinak a jejichž způsoby jsou \„ divné “
And if former Serbian President Slobodan Milosevic were alive , he would be absolved of the charge of genocide . A kdyby byl naživu někdejší srbský prezident Slobodan Miloševič , byl by i on obvinění z genocidy zproštěn
And all of this came about without repression , human rights violations , uprisings , political assassinations , or runaway corruption . To vše se navíc obešlo bez represí , porušování lidských práv , politicky motivovaných vražd i nekontrolovatelné korupce
And López Obrador would not have been able to move Mexico away from the United States , revise NAFTA , massively and overnight re - orient public spending , eliminate poverty , and create millions of jobs through unfunded infrastructure programs , as he said , and truly seemed to believe , he would do . A López Obrador by zase nemohl odpoutat Mexiko od Spojených států , revidovat dohodu NAFTA , masivně a přes noc přeorientovat veřejné výdaje , eliminovat chudobu a vytvořit miliony pracovních míst prostřednictvím finančně nezajištěných infrastrukturních programů , jak tvrdil a zřejmě tomu i věřil
And , of course , the US has had a standing immigration agreement since 1965 with a country most Americans would not imagine : Fidel Castro ’ s Cuba . Od roku 1965 pak mají USA stálou imigrační dohodu také se zemí , do níž by to většina Američanů neřekla : s Kubou Fidela Castra
And , of course , it is , with Paraguay , the only land - locked nation on the sub - continent . A samozřejmě je Bolívie spolu s Paraguayí na tomto subkontinentu také jediným státem , který nemá moře
And , just as surely , that very weakness is a function of the gradual stifling of many features of Venezuela ’ s traditional democratic order . Stejně jistý je ovšem fakt , že i samotná slabost opozice je důsledkem postupného dušení mnoha prvků tradičního demokratického uspořádání Venezuely
and delivery of raw materials and intermediate goods . a dodávku surovin a zprostředkovatelského zboží
And Recently , some civil groups in both countries started to demand the return of the remains of their countries ’ soldiers interred at Yasukuni . Nedávno se některé občanské skupiny v obou zemích začaly domáhat návratu ostatků vojáků z jejich vlasti pohřbených v Jasukuni
And what placates German and French voters may enrage Polish and Czech ones . To , co uklidní německé a francouzské voliče , však pravděpodobně rozlítí voliče polské a české
And there are broader concerns about giving up some of the sovereignty these countries have only recently regained . V neposlední řadě je zde cítit obavu z toho , že tyto země budou muset obětovat část své suverenity , kterou teprve nedávno po dlouhé době získaly zpět
And it would surely be fitting if the preamble to that Charter made explicit reference to the ideals of the central European revolutions of 1989 . A jistě by bylo vhodné , aby se její preambule výslovně zmínila o ideálech středoevropských revolucí z roku 1989
And what have we to offer Ukraine , and other countries to the east ? A co kromě toho můžeme navrhnout Ukrajině a dalším zemím na východ ?
Andrei Cornea Andrei Cornea
And if the Serbs enjoy a higher status in the national psyche , I suspect that this has less to do with the alleged \ Orthodox brotherhood \ than because people remember that both Tito and Ceausescu treated Russia as a common threat to their attempts to secure a more independent political way . A pokud se Srbům dostalo v psychologii rumunského národa zvláštního statutu , domnívám se , že to nemá moc společného s domnělým \„ pravoslavným bratrstvím “ , nýbrž je to proto , že si národ pamatuje Tita i Ceausesca , jak se oba snažili vymknout se z politické závislosti na ruské a sovětské hrozbě
Andrei Cornea is professor of philosophy at the University of Bucharest and a member of the Romanian language broadcast service of the BBC . Andrei Cornea je profesor filozofie na Bukurešťské univerzitě a přední politický komentátor
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is professor of philosophy at the University of Bucharest and a leading newspaper columnist . Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a předním rumunským komentátorem
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is a professor of philosophy at the University of Bucharest , a founding member of the Group for Social Dialogue , and a leading political commentator in Romania . Andrei Cornea je profesorem filosofie na bukurešťské universitě , zakládajícím členem Skupiny společenského dialogu a předním politickým komentátorem v Rumunsku
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is professor of philosophy and the University of Bucharest and a leading independent political commentator . Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a předním nezávislým politickým komentátorem
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is a professor of philosophy at the University of Bucharest and an essayist for the intellectual journal \ Revista 22 . \ Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a přispěvatelem intelektuálního časopisu Revista 22
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is Professor of philosophy and classics at the University of Bucharest . Andrei Cornea je profesorem filozofie a klasického umění na Bukurešťské univerzitě
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is Professor of Philosophy at the University of Bucharest and a leading Romanian essayist . Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a předním rumunským esejistou
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is a former professor of philosophy , University of Bucharest , and analyst for the BBC ’ s Romanian language service . Andrei Cornea je bývalým profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě
And they should be given the tools and manpower to do the job . A měly by získat nástroje a personální obsazení , aby dokázaly tento úkol splnit
And the United Kingdom is not far behind . Ani Velká Británie příliš nezaostává
And when natural forest habitat is cleared , the hardened soils left behind allow pooled water to breed mosquitoes that have increased the number of worldwide deaths from malaria . A když se vymýtí přirozené pralesní prostředí , vytvoří se v takto vzniklé ztvrdlé půdě tůně vhodné pro líhnutí komárů , kteří již nyní zvýšili počet celosvětových úmrtí na malárii
And just as competition authorities on both sides of the Atlantic have been losing sleep over the Windows monopoly , Microsoft ’ s desktop model is threatened today by handheld devices and Google ’ s dispersed online computing model . A právě ve chvíli , kdy monopol Windows nedává spát antimonopolním úřadům na obou stranách Atlantiku , ohrožují model stolního počítače Microsoftu kapesní zařízení a model rozptýlených internetových výpočtů od firmy Google
And this is why militant Islamist preachers must be stopped . A právě proto musí být zastaveni i radikální islamističtí kazatelé
And here the plot has thickened . A zde se zápletka začala zamotávat
And there were limits in Europe , too . Ba i Evropa má své meze
And when , after the collapse of communism , the end of history seemed near , ideological politics was thought to have vanished forever . A když se po pádu komunismu zdál konec dějin na dosah , předpokládalo se , že ideologická politika navždy zmizela
And when it became possible to manipulate DNA in vitro , the metaphor of a “ genetic program ” appeared even more precise : scientists could construct experiments that corresponded to the reprogramming of cells merely by working on symbols in silicon . A když se objevila možnost manipulovat DNA in vitro , metafora \„ genetického programu “ se začala jevit jako ještě přiléhavější : vědci dokázali navrhnout experimenty , které odpovídaly přeprogramování buněk jen prostřednictvím úpravy symbolů na křemíku
And since , in addition , the Commission and the Parliament have traditionally tended to regard each other as essential allies ( on the side of European integration ) , against the Council of Ministers ( representing the nation states ) , it is not surprising that a censure vote has only been tried four times in the past 20 years , and never carried . A protože Komise a Parlament mají navíc historické tendence býti spíše jeden druhému v prvé řadě spojencem ( na straně evropské integrace ) , proti společnému nepříteli v podobě Rady ministrů ( reprezentující národní státy ) , není potom divu , že k pokusu o vyslovení nedůvěry došlo v posledních dvaceti letech jen čtyřikrát a nikdy nakonec k úspěšnému hlasování nedošlo
And if the Union does not master these problems in short order , there will be no enlargement to Central and Eastern Europe : it is as simple as that . A pokud Unie úspěšně nevyřeší tyto problémy , a to v krátké době , nedojde k žádnému rozšíření do střední a východní Evropy : jak prosté , jak jednoduché
And yet it begins to look as though they may nevertheless be in the process of being overcome by the irresistible imperatives of the Kosovo crisis . A přece to začíná vypadat , jakoby byly pomalu , ale jistě převálcovávány neodolatelnými imperativy Kosovské krize
And since bombing is liable to produce rising casualties among civilians , even the simple continuation of the bombing may be difficult to sustain . A vzhledem k tomu , že bombardování s sebou nese riziko stoupajícího počtu obětí , může se i nejprostší varianta náletů stát záhy neúnosnou
And this precedent of flexibility will inevitably be much more widespread in a mega - Union . Toto dogma však bylo silně narušeno odhodláním Británie a Dánska nevstoupit do jednotné měnové unie a je velmi pravděpodobné , že podobné precedenty budou v plánované \„ megaunii “ mnohem častější
And he said that Turkey , until now treated by the EU as a political pariah , must be considered a potential candidate , provided it first makes far - reaching political reforms . A dále řekl , že Turecko , na něž až dosud EU nahlíželo jako na politického vyděděnce , musí být také posuzováno coby potenciální kandidát , tedy za předpokladu , že nejprve uskuteční dalekosáhlé politické reformy
And in fact some candidates in the second wave are making good progress . A je třeba říci , že některé kandidátské země druhé vlny dosahují skutečně velkého pokroku
And democracy must be reinforced by two chambers of parliament . A demokracii budou posilovat dvě komory parlamentu
And since Mr Fischer places his federal transformation some ten years from now , after enlargement , the opponents of federalism may by then be even more numerous than today . A vzhledem k tomu , že Joschka Fischer klade svou federální transformaci kamsi v horizontu deseti let , tedy po rozšíření , je docela možné , že jeho vize bude mít tou dobou odpůrců více než dnes
And so on . A tak dále
And , despite the government ’ s efforts , childhood poverty also has increased under Blair . Navzdory vládním snahám se za Blaira rozrostla také dětská chudoba
And things are worse this time . Tentokrát je vše ještě horší
And so far , there is every sign that rapid underlying potential productivity growth persists . Navíc zatím všechny ukazatele naznačují , že základní potenciál růstu produktivity přetrvává
And overall productivity growth is 3 .5 % per year . Celkový růst produktivity dosahuje 3,5 % za rok
And India ? If the growth rates of the past 15 years continue , and if India remains united , its labor productivity in 2050 will be comparable to that of Spain today . Udrží - li se tempo růstu posledních patnácti let a Indie zůstane jednotná , bude v roce 2050 co do produktivity práce srovnatelná s dnešním Španělskem
And it has also endured the subsequent emergence and persistence of high unemployment . A přežil také vysokou a dlouhodobou nezaměstnanost , která přišla pak
And , again , Republicans responded tendentiously , by focusing on the unemployment rate rather than on the job numbers - as if it were a good thing that the lousy labor market since 2001 has artificially depressed the number of people looking for work . Republikáni i tentokrát reagovali tendenčně tím , že se soustředili na míru nezaměstnanosti , a nikoliv na počet pracovních míst – jako by bylo dobrou zprávou , že mizerný trh práce od roku 2001 uměle stlačil počet uchazečů o zaměstnání
And trades do go wrong : remember the collapse of Long - Term Capital Management . A trhy skutečně někdy selžou : vzpomeňme na pád fondu Long - Term Capital Management
And why is today ’ s world so unequal that it is hard to find any measures of global distribution that do not show divergence at least up until the 1980 ’ s ? A proč je dnešní svět tak nespravedlivý , že je těžké najít jakékoli měřítko globální distribuce bohatství , jež by neprokazovalo rozbíhavost přinejmenším až do 80 . let 20 . století ?
And , with demand high and housing supply fixed – at least in the short run – prices go up . A je - li poptávka vysoká , přičemž nabídka bydlení je – alespoň krátkodobě – pevná , ceny rostou
And when the second group discovers that interest rates don ’ t always stay low , many of them will be unable to meet their higher mortgage payments and will likewise try to dump their properties . A jakmile druhá skupina zjistí , že úrokové sazby nezůstávají navždy nízké , mnozí nebudou schopni hradit vyšší hypoteční splátky a pravděpodobně se budou chtít svých nemovitostí taktéž zbavit
And here we face a difficulty . A zde narážíme na obtíž
and “ excessive pessimism ” ? Why don ’ t rational and informed investors take more steps to bet heavily on fundamentals and against the enthusiasms of the uninformed crowd ? Proč racionální a poučení investoři neudělají víc pro to , aby silněji sázeli na fundamenty , navzdory entuziasmu zástupů ?
And now , Buiter and Sibert argue convincingly , the ECB is giving the market less scope to reward the thrifty and penalize the profligate than it should . A do toho Buiter a Sibertová přesvědčivě argumentují , že ECB dává trhu k odměňování hospodárných a trestání marnotratných méně prostoru , než by měla
And the only way for the trade deficit to shrink substantially is for net imports to fall , which requires either a relatively sharp decline in the value of the dollar , thereby raising import prices , or a depression in the US . A jediným způsobem , jak podstatně snížit obchodní schodek , je pokles čistého dovozu , což si žádá buďto poměrně ostrý pokles hodnoty dolaru , který by zvýšil dovozní ceny , anebo depresi v USA
And why is it so different from the possible scenarios that international financial economists see ? A proč se tak liší od možných scénářů , které vidí mezinárodní finanční ekonomové ?
And he will have to praise the decline of unions and the shedding of benefits by firms – and argue that individuals will make better choices than union experts or firms ’ benefit departments . A bude muset chválit oslabení odborů a osekávání sociálních výhod ze strany firem – a tvrdit , že jednotlivci budou volit lépe než experti odborových svazů nebo sociálních odborů ve firmách
And they might reasonably conclude that his failure to channel some of his Fox News salary into a 401 ( k ) account is a very powerful argument against the words coming out of his mouth . A rozumně snad usoudí , že skutečnost , že si ze svého platu u Fox News neodváděl nic na účet 401 ( k ) , je velice silný argument proti slovům , která vypouští z úst
And if you have not first built up the social networks that enable your workers and their bosses to know what kinds of manufactured goods would generate high demand in the rich post - industrial core of the world economy , it doesn ’ t matter even if you are attached to the global container network . A pokud jste nejprve nevybudovali sociální sítě umožňující vašim zaměstnancům a jejich šéfům zjišťovat , jaký druh průmyslového zboží by vyvolal v bohatém postindustriálním jádru světové ekonomiky silnou poptávku , pak nezáleží ani na tom , zda jste k celosvětové kontejnerové síti připojeni
And you would be half right . A měli byste zpola pravdu
And when economists see behavior that has destructive side effects , we like to tax it . A kdykoliv ekonomové spatří chování , které má destruktivní vedlejší účinky , rádi ho zdaňují
And the wealthier they are , the bigger the head start . A čím jsou bohatší , tím větší tento náskok je
And he was stubborn : once he had made a decision – even , or rather especially , if it was glaringly wrong and stupid – he would never revisit it . A byl tvrdohlavý : jakmile se pro něco rozhodl – i když , anebo spíš obzvlášť když šlo o něco křiklavě nesprávného nebo hloupého – , odmítal si to znovu promyslet
And Greenspan eschews paternalism : he would not assume the role of a regulator telling people that they cannot buy a house even though a lender is willing to finance it . A Greenspan se vyhýbá paternalismu : nebyl by ochoten přijmout úlohu regulátora , který lidem říká , že si dům koupit nemohou , byť jim ho věřitel je ochoten financovat
And yes , global economic growth over the next five years is unlikely to be as rapid as growth in the last five years . A ano , globální ekonomický růst v příštích pěti letech pravděpodobně nebude tak rychlý jako v pěti letech uplynulých
And the $ 65 billion needed every month to fund the US current - account deficit continues to flow in . A 65 miliard dolarů , které jsou každý měsíc zapotřebí k financování amerického deficitu běžného účtu platební bilance , i nadále přitéká
And the penalty rate means that financial institutions can ’ t profit from the investment behavior that left them illiquid – and creates an incentive to take due care to guard against such contingencies in the future . Sankční sazba pak zajišťuje , aby finanční instituce nemohly profitovat z investičního chování , které vedlo k jejich nelikviditě – a stimuluje instituce , aby se napříště měly před touto eventualitou náležitě na pozoru
And increasing rewards for those at the increasingly sharp peak of the income distribution have not called forth enough enterprising market competition to erode that peak . A ani rostoucí odměny těch , kdo figurují na stále ostřejším vrcholu distribuce příjmů , neměly za následek vytvoření takové tržní konkurence , která by tento vrchol otupila
And the norms and rules that govern international institutions constitute a boundary on American power - and thus as a check on its hegemony . Normy a pravidla , jimiž se řídí mezinárodní instituce , pak představují hranici americké moci - a tím i brzdu její hegemonie
and “ accommodation ” because that enemy is actually spurred on by such gestures . Ocitáme se tváří v tvář konfliktu , který bude zřejmě trvat déle než kterýkoliv z velkých vojenských střetů minulého století , konfliktu vedeném nepřítelem , jehož nelze přemoci \„ tolerancí “ a \„ smířlivostí “ , neboť právě tato gesta jej podněcují k další činnosti
And President Bush , acting out of moral conviction and supported only by the social democrat Tony Blair , recognized the danger in today ’ s Islamist war against democracy . Prezident Bush , jednající na základě morálního přesvědčení a s podporou pouze od sociálního demokrata Tonyho Blaira , pochopil nebezpečí dnešní islamistické války proti demokracii
And yet the interesting information resided in the translated DNA sequences , that is , their protein equivalents . A přesto se zajímavé informace ukrývaly v přeložených sekvencích DNA , to znamená v jejich bílkovinných ekvivalentech
And the periphery can get there in no time . A země periferie se do výše zmíněné kategorie mohou dostat téměř okamžitě
And in America , where confidence is now excessive and exuberant , who would be surprised if the economy just plain collapses following a stock market implosion . A v Americe , kde důvěra ve vlastní systém je příliš velká , až nesmírná , kdo by vlastně byl překvapen , kdyby ekonomika jednoduše a prostě zkolabovala a vyvolala explozi celého kapitálového trhu ?
And slowdown is what we need on the inflation front . A právě zpomalení je to , co nutně potřebujeme na frontě s inflací
And most important , perhaps we have even done away with the business cycle . A co je nejdůležitější , možná jsme se zbavili hospodářského cyklu
And a job remains the single most important element in getting ahead . A pracovní místo je stále tím nejdůležitějším klíčem k postupu kupředu
And if companies are not created , where will growth and employment come from ? A pokud nevznikají nové společnosti , odkud má přijít růst a vyšší zaměstnanost ?
And their hive contained special individuals : blood relatives . A jejich roj se skládá ze zvláštních jedinců : pokrevních příbuzných
And the elite , though it welcomes the advent of high technology and supports the advent of high - tech businesses , also reminds me of what a Russian said to me back in 1990 : \ Our government is going to set free - market prices just like yours ! \ A elita , jakkoli vítá moderní technologie a podporuje podnikání v tomto oboru , mi zároveň připomíná jednoho Rusa , který mi ještě v roce 1990 řekl : \„ Naše vláda zavede tržní ceny právě jako ta vaše ! “
And yet , despite winning the addition of a special protocol to the Nice Treaty that guarantees Ireland ' s cherished neutrality , Yes supporters face an uphill battle . A tak i přes úspěšné prosazení zvláštního protokolu ke smlouvě z Nice , který zaručuje hýčkanou irskou neutralitu , stojí stoupenci přijetí smlouvy před obtížným úkolem
And it should not come as a surprise that the markets have tested the willingness of European political leaders to keep quiet where monetary affairs are concerned . Rovněž by nikoho nemělo překvapovat , že trhy testovaly ochotu evropských politiků mlčet tam , kde jde o peníze
And every time you pay , you subsidize a regime that relies on energy , not information , as its main product . A pokaždé , když zaplatíte , přispějete režimu , který jako na svůj hlavní produkt nespoléhá na informace , ale na energie
And , of course , being General Secretary carries no constitutional term limit . Funkce generálního tajemníka navíc samozřejmě není svázána žádným ústavně předepsaným časovým ohraničením
and “ poverty relief . ” Poverty is no excuse for “ stealing ” or gaining a free lunch , of course , but using the protection of intellectual property to keep the poor poor is unjust , and may cause instability that harms rich countries , too . Chudoba není žádnou omluvou pro \„ krádež “ či získání oběda zadarmo , ale aplikace ochrany práv na intelektuální vlastnictví k zachování chudých chudými je nespravedlivé a může způsobit nestabilitu , která poškodí i země bohaté
And , of course our colleagues in Russia need to set clear goals and must seek to avoid waste , just as we do in the West . V neposlední řadě si naši ruští kolegové musí vytýčit jasné cíle a hledat hospodárnější způsoby práce , stejně jako to děláme my na Západě
And we need to act swiftly , before the spread of HIV in Russia makes this an even more daunting task . A musíme jednat hbitě , dříve než bude situace v Rusku díky viru HIV ještě zoufalejší
And I have not even mentioned such minor things as tax reform , pension reform , and privatizing land ownership . A to jsem ani nezmínil takové drobnosti , jako například daňovou reformu , penzijní reformu a privatizaci půdy do osobního vlastnictví
And yet Fortuyn ' s demagogy was both different from and more insidious than the old fascism . Přesto však byla Fortyunova demagogie odlišná i zákeřnější než starý známý fašismus
And there are , of course , new attempts by the United States to drum up “ evidence ” of an Iranian threat that may justify an attack . A jsou tu samozřejmě nové pokusy Spojených států sehnat \„ důkazy “ o íránské hrozbě , které by mohly útok ospravedlnit
And the going is now getting quite rough in Iran and the Persian Gulf . A právě teď se dění značně přiostřuje v Íránu a v Perském zálivu
And they will not mark the beginning of a new arms race . A nebude znamenat ani počátek nových závodů ve zbrojení
And now , with the US announcement that it will build the anti - missile defense system on a bilateral basis with Poland and the Czech Republic , there is also a hawk circling overhead . A poté , co USA oznámily , že na základě bilaterálních dohod s Polskem a Českou republikou vybudují systém protiraketové obrany , nad tímto kurníkem navíc krouží jestřáb
And only a united EU can bring Russia on board for a harmonized policy towards the Balkans . A pouze sjednocená EU dokáže přivést Rusko k součinnosti na harmonizované politice vůči Balkánu
And , in strategic terms , the rest is silence – which applies also to Europe . A ostatní ze strategického hlediska zahaluje mlčení – což se týká i Evropy
And the wrangling in the run - up to and in Brussels itself surely did not contribute to the EU ’ s popularity among its citizens . Tahanice během příprav schůzky a v Bruselu samotném jistě nepřispěly k popularitě EU mezi jejími obyvateli
And , as history has shown , a change of style in foreign policy may quickly lead to a change in strategy . A jak nám ukazují dějiny , změna stylu zahraniční politiky může rychle vést ke změně strategie
And yet the Club of Rome ’ s basic insight – that we live and work in a finite global ecosystem , with exhaustible resources and capacities – has returned to challenge us again . A přece se základní poznání Římského klubu – totiž že žijeme a pracujeme v konečném globálním ekosystému , jehož zdroje a schopnosti se mohou vyčerpat – vrací a je pro nás opět výzvou
And the German team has put on a wonderful display of heart warming and modern offensive soccer ( which nobody could have expected ! ) . A německý tým nádherným způsobem předvádí potěšující a moderní útočnou kopanou ( což nikdo očekávat nemohl ! )
And how is the soccer ? A jak je to se samotnou kopanou ?
And that is a good thing . A to je dobrá věc
And let ’ s not forget the attitude of moderate Arab governments toward this war and to the hidden intentions of those who sought it . A nezapomeňme na postoj umírněných arabských vlád k této válce a ke skrytým záměrům těch , kdo o ni usilovali
And what perspective would Turkey have outside the EU ? Jakou perspektivu by mělo Turecko mimo EU ? Velkoturecké iluze ?
And with every passing day , America ’ s position in the region is weakening further and the chances of a successful new political strategy become more remote . S každým dalším dnem navíc postavení Ameriky v regionu dál slábne a naděje na úspěšnou novou politickou strategii je stále vzdálenější
And yet , without America and its power , the prospects in all these places are still bleaker : more dangers and more chaos . Přesto jsou bez Ameriky a její moci vyhlídky na všech těchto místech ještě chmurnější : větší nástrahy a větší chaos
And the dream of “ regime change ” in Tehran would not come true , either ; rather , Iran ’ s democratic opposition would pay a high price , and the theocratic regime would only become stronger . A nesplnil by se ani sen o \„ změně režimu “ v Teheránu ; místo toho by vysokou cenu zaplatila íránská demokratická opozice a teokratický režim by jen posílil
And Sarkozy seems to understand this instinctively . A zdá se , že tomu Sarkozy instinktivně rozumí
And no one should forget that , despite his campaign rhetoric and his apparent unpopularity with many immigrants , Sarkozy himself is an immigrant ’ s son who favors bold affirmative action policies . A nikdo by neměl zapomínat , že navzdory své předvolební rétorice a zjevné neoblíbenosti u mnoha přistěhovalců je Sarkozy sám synem přistěhovalce , jenž dává přednost smělým politikám pozitivní diskriminace
And , recognizing the ever present possibility of exceptions , they will aspire to \ generalities \ rather than \ laws , \ leaving room for accidental particularities of biological structure . A s vědomím vždy přítomné možnosti výjimek budou usilovat o ,, zobecnění \ , nikoli o ,, zákony \ , čímž ponechají prostor náhodným zvláštnostem biologické struktury
And , despite “ moral hazard , ” about which we now hear so much and which everyone agrees was greatest in respect to nuclear - armed Russia , the West did let Russia default in 1998 . A navzdory \„ morálnímu riziku “ , o kterém dnes tolik slýcháme a které , jak každý souhlasí , bylo v případě jaderného Ruska obrovské , Západ přesto dopustil , aby Rusko v roce 1998 podmínky nesplnilo
And the committee members ’ own understanding of science has been critical in determining outcomes . Chápání vědy členy těchto výborů tak bylo pro stanovení výsledku klíčové
And yet , particularly since the terrorist attacks of September 11 , 2001 , that is precisely what has happened , owing to four key mistakes made by the Bush administration . Přesto k tomu zejména po teroristických útocích z 11 . září 2001 došlo , a to kvůli čtyřem klíčovým chybám Bushovy administrativy
And , however one defines the creditworthiness of intellectual work , one thing is clear : reported cases of fraud are on the rise . A ať už nárok na kredit u duševního výtvoru definujeme jakkoli , jedna věc je jasná : roste počet zaznamenaných případů podvodů
And , indeed , they share one thing in common : the fight never ends . Vskutku , jedna věc je jim společná : boj nikdy nekončí
And look how it ended up . A podívejme , jak dopadl
And yet krill fishing is projected to grow . Přesto se má lov krunýřovek do budoucna zvyšovat
And , in the denouement , the state loses control of its province as the secessionists declare independence . A rozuzlení je takové , že stát ztrácí kontrolu nad provincií , neboť separatisté vyhlásí nezávislost
And all working children are vulnerable to malnutrition , as their diet typically lacks the items necessary to build body tissues . A všechny pracující děti jsou náchylné k podvýživě , neboť jejich strava obvykle postrádá nezbytné látky pro tvorbu tkání
And no country is likely to bomb a NATO country to redress NATO violations of international law in the Balkans . A je nepravděpodobné , že by nějaká země bombardovala členský stát NATO , aby Alianci \„ oplatila “ porušení mezinárodního práva na Balkáně
And though the United States invokes international human rights institutions when doing so suits its purposes , it renounces these institutions when they attempt to assert jurisdiction over the United States . A ačkoli se Spojené státy dovolávají mezinárodních organizací na ochranu lidských práv , pokud se jim to hodí , na druhé straně odmítají tyto organizace , pokud se pokoušejí uplatnit právní moc ve Spojených státech
And this cannot be merely intuitive . A to nemůže být pouze intuitivní
and a large public consortium of labs . a veřejné konsorcium celé řady dalších laboratoří
And increased wealth in rich countries helps the poor by increasing demand for their goods . A zvýšení bohatství v bohatých zemích pomáhá rovněž chudým zemím , když zvyšuje poptávku po jejich zboží
And , on both sides of the Atlantic , that decline is likely to undermine consumer spending . A na obou březích Atlantiku tento pokles pravděpodobně podryje spotřebitelské výdaje
And yes , the two sides also agreed to take steps so that they are less likely to come into open conflict with one another . A jistě , obě strany se shodly na tom , že podniknou kroky , aby vzájemně snížily pravděpodobnost vypuknutí otevřeného konfliktu
And as the recent arrests in London suggest , it is also possible that the desire of some terrorists to accomplish something more dramatic than the 9 / 11 attacks may have complicated their ability to implement their plans and increased the prospect that they will be detected . A jak naznačují nedávná londýnská zatčení , je také možné , že touha některých teroristů dokázat něco dramatičtějšího , než byly útoky z 11 . září , zřejmě zkomplikovala jejich schopnost realizovat své záměry a zvýšila vyhlídky na jejich odhalení
And there is no end in sight . A žádný konec není na dohled
And weak governments should not be allowed to permit massacres to take place on their own territory even if they are not themselves carrying out the massacre . A slabé vlády by neměly mít právo dovolovat , aby na jejich území k masakrům docházelo , třebaže samy toto násilí nepáchají
and “ Middle East ” appeared in the same sentence . Nyní se tak ovšem děje
And the extremism of radical culture is fueled by the many inequities and grievances that face the peoples of the Middle East . Extremismus radikální kultury je podněcován bezpočtem nerovností a křiv , jimž národy Středního východu čelí
And Afghanistan , which under the Taliban prohibited women ' s participation in political or civic life , was and is a member of the Convention on the Political Rights of Women . A Afghánistán , který za vlády Tálibánu zakazoval ženám účastnit se politického i občanského života , byl a je signatářem Úmluvy o politických právech žen
And it would be a much better strategy than cheaply blaming America for the contemporary world ' s various problems . A byl by také mnohem lepší odpovědí na současné hrozby , než často jen laciné svalování viny za všechny problémy současného světa na Spojené státy americké
And yet the world remains silent in the face of the looting of Grozny and other Chechen towns and villages . Copak si čečenské ženy , děti a vůbec čečenští civilisté zaslouží méně respektu než zbytek lidstva ?
And it is no surprise that the new member countries of the EU have brought to Europe fresh historical experience , and with it far less understanding for and tolerance of concession and compromise . A není divu , že právě nové členské země přinesly do Evropy čerstvou historickou zkušenost a s ní i mnohem méně pochopení pro ústupky a kompromisy
And the trade unions , whose power he has done so much to reduce , have been open in saying that they want a new party leader . Odborové svazy , o snížení jejichž moci se Blair tolik zasadil , daly otevřeně najevo , že chtějí nového šéfa strany
And , to hide from scrutiny , the executive branch inevitably ends up hiding from itself – for example , by preventing well - informed experts in the State Department from independently appraising decisions made in the Pentagon . A výkonná složka se nakonec v touze vyhnout se přezkumu nevyhnutelně skrývá sama před sebou – například tím , že se dobře informovaným expertům na ministerstvu zahraničí znemožní nezávisle hodnotit rozhodnutí , která padnou v Pentagonu
And China , is , for the US , both its greatest opportunity as a market and its greatest potential superpower rival . A Čína pro USA představuje jak zemi nesmírných tržních příležitostí , tak i největšího potencionálního velmocenského rivala
And the strategy was flexible enough to integrate the broadening and deepening of both the monetary and economic analysis . A tato strategie byla natolik flexibilní , že zahrnula rozšíření a prohloubení jak měnové , tak ekonomické analýzy
And , in any case , the focus of financial nervousness is shifting back to the world economy ’ s core countries , such as the United States , the United Kingdom , and Australia , which are funding large current account deficits with surpluses from much poorer countries . Ohnisko finanční nervozity se navíc každopádně přesouvá zpět do stěžejních zemí světové ekonomiky , jako jsou Spojené státy , Velká Británie a Austrálie , které financují rozsáhlé deficity běžného účtu pomocí přebytků z mnohem chudších zemí
And yet the full scope of the tsunamis ’ environmental impact remains under - reported , despite its obvious importance for the recovery of the affected areas and the well being of the survivors . Plný rozsah ekologického dopadu tsunami však stále zůstává nedostatečně mediálně popsaný , a to navzdory jeho zjevné důležitosti pro obnovu postižených oblastí i celkový stav těch , kdo katastrofu přežili
And , while agricultural trade liberalization may enhance export earnings for some poor countries , the main beneficiaries will be the more well - to - do agricultural exporters . Třebaže zemědělská liberalizace obchodu může vývozní výnosy některých chudých zemí zvýšit , největší prospěch kyne movitějším zemědělským vývozcům
And , although Turkmenbashi died in December , his successor , Gurbanguly Berdymukhammedov , has continued to imprison dissidents , stifle freedom of expression , and scoff at democracy , as February ’ s rigged elections demonstrate . A přestože Turkmenbaši v prosinci zemřel , jeho nástupce Gurbanguli Berdymuhamedov pokračuje ve věznění disidentů , potlačování svobody projevu a vysmívání se demokracii , jak prokazují zmanipulované únorové volby
Andreas Kappeler is Director of the Institute for East European History , University of Vienna . Andreas Kappeler je ředitelem Institutu pro dějiny východní Evropy při Vídeňské univerzitě
And the UN Special Rapporteur on violence against women has published material that corroborates information in Licence to Rape and adds numerous new cases from Burma . Zvláštní zpravodaj OSN pro otázky násilí proti ženám zveřejnil materiály , které potvrzují informace obsažené ve zprávě Koncese ke znásilňování a přidávají bezpočet dalších případů z Barmy
And the progress reaches beyond governments . Pokrok navíc přesahuje úroveň vlád
And so Russia goes on , undertaking revolutionary changes and not changing at all . A tak Rusko kráčí dál ; prochází revolučními změnami , a přitom se vůbec nemění
And yet in the final years of his rule , his reputation plunged . A přesto se jeho reputace v posledních letech jeho vlády propadla
And the one state that did stand with Ukraine from the start back then , Poland , has now antagonized much of EU opinion , particularly in Germany , because of the paranoid behavior of its current leaders . A země , která tehdy stála od samotného počátku za Ukrajinou , totiž Polsko , si dnes kvůli paranoidnímu chování svých současných nejvyšších představitelů znepřátelila velkou část veřejného mínění v EU , obzvláště v Německu
And isn ’ t that what the battle for democracy is all about ? A není právě toto smyslem celého boje za demokracii ?
And pull them he did , turning Berezovsky into an international villain , exiling former media mogul Vladimir Gusinsky , jailing the oil magnate Mikhail Khodorkovsky , and eventually imposing a new authoritarian regime behind the façade of Yeltsin ’ s democratic institutions . A tahal za ně vskutku razantně : nejprve udělal z Berezovského mezinárodního padoucha , vyštval do exilu někdejšího mediálního magnáta Vladimira Gusinského , uvěznil ropného magnáta Michaila Chodorkovského a za fasádou Jelcinových demokratických institucí nakonec zavedl nový autoritativní režim
And governments must reallocate resources from institutions - - and the bureaucracies that have a vested interest in preserving their positions - - to organizations that support community - based living . Vlády pak musí přesunout prostředky směrem od ústavů – a úřadů , které mají zájem udržet si pozice – k organizacím podporujícím komunitně založený život
And it is to be hoped that whoever is chosen may be able to foster the grand bargain between the US and EU that is so badly needed . A je třeba doufat , že ať už bude zvolen kdokoli , podaří se mu snad napomoci k zásadní dohodě mezi USA a EU , jíž je tak zoufale zapotřebí
Andrei Kozyrev Andrei Kozyrev
Andrei Kozyrev was Russia ' s Minister of Foreign Affairs from 1992 to 1996 . Andrej Kozyrev byl v letech 1992 – 1996 ruským ministrem zahraničních věcí
And all Europeans – not only those on the left – were truly shocked and appalled by Katrina ’ s vivid demonstration that there apparently is no bottom for America ’ s poor . Všichni Evropané – nejen ti na levici – byli upřímně šokováni a zděšeni tím , jak živě Katrina předvedla , že pro americké chudé očividně neexistuje žádné dno
And it is the real interest rate – not the money rate – that counts for economic growth . A je to právě reálná úroková sazba – nikoliv sazba peněžní – , která ovlivňuje hospodářský růst
And when the Fed decided to exit this strategy and raise rates in a steady and predictable fashion , so did the ECB . A když se Fed rozhodl od této strategie ustoupit a plynulým a předvídatelným způsobem sazby zvyšovat , ECB se zachovala také tak
And , with America bogged down in Iraq , Russian President Vladimir Putin has resurrected Soviet - style bullying tactics . A poněvadž Amerika v Iráku zabředla , ruský prezident Vladimír Putin vzkřísil taktiku šikany po sovětsku
And why shouldn ’ t they if things are as good as Trichet claims ? Proč by je neměly chtít , když se daří tak dobře , jak Trichet tvrdí ?
And the November figure will be adjusted downward because of a recently discovered statistical error by Canadian authorities . Navíc kvůli nedávno zjištěné statistické chybě kanadských úřadů bude potřeba listopadové číslo korigovat směrem dolů
And that fatigue with liberal economics found resonance in our memories . A tato únava , či vyčerpanost z liberální ekonomiky , nalezla jistou odezvu v naších pamětích
And the communitarian traditions of the right , with their nationalist past lurking behind , may not be any easier to revitalize than the old fashioned socialism or New Deal populism . Je zřejmé , že oživit všechny komunitární tradice pravice , s její kdesi v pozadí potlačovanou nacionalistickou minulostí , nebude o nic více složitější , než vzkřísit z módy vyšlý socialismus nebo populistický New Deal
Andrei Kozlov , the deputy governor of Russia ’ s central bank who was leading a campaign against financial fraud , was assassinated on September 14 . A 14 . září byl spáchán atentát na Andreje Kozlova , viceguvernéra ruské centrální banky , který bojoval proti finančním podvodům
And they may also wish to play a role on the wider world stage , as when they link up with fellow ethnics in international religious , cultural and labour organizations . A stejně tak mají asi i právo aktivně se účastnit života v širším světovém měřítku , při všech svých vazbách na spřízněná etnika v mezinárodních náboženských , kulturních a pracovních organizacích
And , just as the inhuman terror attacks of September 11 , 2001 severely damaged Islam ’ s credibility in many people ’ s eyes , the invasion of Iraq , which was based on lies , has damaged both Christianity and the Western community of values . A tak jako věrohodnosti islámu v očích mnoha lidí vážně uškodily nelidské teroristické útoky z 11 . září 2001 , invaze do Iráku , která se opírala o lži , ublížila jak křesťanství , tak západnímu společenství hodnot
And , while he was technically the commander - in - chief of the Palestinian forces , these forces lacked the will to stand up to Hamas ’ s growing power . A přestože formálně byl vrchním velitelem palestinských sil , tyto síly nebyly ochotné postavit se narůstající moci Hamásu
And , if the Israelis are convinced that Abbas is too weak to do anything , they can help the Palestinians by releasing the Fatah strongman , Marwan Barghouti , from an Israeli jail . A jsou - li Izraelci přesvědčeni , že Abbás je příliš slabý , aby cokoli dokázal , mohou Palestincům pomoci propuštěním silného vůdce Fatahu Marvána Barghútího z izraelského vězení
And , although the West Bank has not been used to launch rockets against Israel , there is no reason why the Palestinians who reside there will not resort to such weapons if walls continue to be built deep inside their territories and Israel continues to act with arrogance towards them . A přestože Západní břeh dosud k odpalování raket proti Izraeli používán nebyl , není důvod , proč by se tamní Palestinci k takovým zbraním neuchýlili , jestliže hluboko na jejich území nadále porostou zdi a Izrael s nimi nepřestane jednat arogantně
Andrzej Karkoszka was State Secretary for Defense in Poland from l 995 - 1998 and Director of the Strategic Defense Review in the Polish Ministry of Defense from 2003 - 2006 . Andrzej Karkoszka byl v letech 1995 - 1998 náměstkem polského ministra obrany a v letech 2003 - 2006 ředitelem Strategického obranného přehledu na polském ministerstvu obrany
and Recep Tayyip Erdoğan , Turkey ’ s prime minister , can place his trust in the near automatic mechanisms that characterize the EU ’ s instDespite substantial progress , democratization is only a torso . Navzdory podstatnému pokroku je demokratizace pouhým torzem
And it does not undermine social standards , because legal migrants have recourse to trade unions and the law . A nepodkopává ani sociální standardy , jelikož legální přistěhovalci mají oporu v odborech a zákonech
And returning migrants bring back new skills , new ideas , and the money to start new businesses . Navracející se migranti pak přinášejí nové schopnosti , nové nápady a peníze na rozjezd nových firem
And teacher absenteeism , a major aspect of corruption in education , can lead to direct losses of up to a quarter of a country ’ s public spending on primary education . Absentérství učitelů , významný aspekt korupce ve školství , může zase vést k přímým škodám dosahujícím až čtvrtiny veřejných výdajů země na základní vzdělávání
And they would be right . V tom mají pravdu
And it would lower LA temperatures by about 3 ° C – or about the temperature increase envisioned for the rest of this century . Zároveň bychom tím snížili teplotu v L . A . asi o 3 ° C – což přibližně odpovídá zvýšení teploty předpokládanému pro zbytek tohoto století
And , whereas Gore points to shrinking sea ice in the Northern Hemisphere , he fails to mention that ice in the Southern Hemisphere is increasing . A zatímco Gore poukazuje na ubývání mořských ledovců na severní polokouli , nikterak nezmiňuje , že ledovců na jižní polokouli přibývá
And , unlike Al Gore , who has travelled the world warning that our cities might soon be under the oceans , it refrains from scaremongering . A na rozdíl od Ala Gorea , jenž zcestoval svět s varováním , že naše města mohou brzy pohltit oceány , se vyhýbá šíření poplašných zpráv
And we need to share those resources equitably . A musíme tyto zdroje spravedlivě sdílet
And all of these things seem to contradict our belief in the Koran . A zdá se , že všechny tyto skutečnosti odporují naší víře v Korán
And so , as Muslims were intellectually regressing , Europeans began their renaissance , developing improved ways of meeting their needs , including the manufacture of weapons that eventually allowed them to dominate the world . A tak ve chvíli , kdy muslimové intelektuálně upadali , Evropané zahájili svou renesanci a rozvíjeli dokonalejší způsoby naplňování svých potřeb , včetně výroby zbraní , které jim nakonec umožnily dominovat světu
And here ’ s the part that should bring tears to your eyes : we continue to lose more forest cover every year . A teď přichází ta část poznání , která by vám měla vehnat slzy do očí : nadále rok co rok přicházíme o další lesní porosty
And so we do . A toho se držíme
Andrew J Maynard Andrew J Maynard
Andrew D . Maynard is Chief Science Advisor of the Project on Emerging Nanotechnologies at the Woodrow Wilson International Center for Scholars . Andrew D . Maynard je vedoucím vědeckým poradcem Projektu pro studium vznikajících nanotechnologií při Mezinárodním badatelském středisku Woodrowa Wilsona se sídlem ve Washingtonu
And it is also time to take a more detailed look at where we continue to fall short . A zároveň je to doba , kdy se můžeme detailněji podívat na oblasti , v nichž nadále zaostáváme
And while the story is good on transposition , it is less rosy when it comes to how things are working on the ground . A zatímco bilance přejímání vyznívá dobře , pokud jde o faktický stav věci , jsou vyhlídky méně růžové
And with good reason , for the problem with the de - Stalinization process was that , although the truth was partly revealed , no answer regarding what to do next was offered . Nebylo se jim co divit , neboť problém s procesem destalinizace spočíval v tom , že ačkoliv došlo k částečnému odhalení pravdy , nikdo nenabídl odpověď na otázku , co si nyní počít
And throughout the EU , the positive effects of the enlargement strategy that has brought in 10 ex - communist countries over the past three years looks to be generating a new self - confidence . V celé Evropě se pak zdá , že pozitivní dopady strategie rozšíření , která v posledních třech letech přivedla do unie 10 někdejších komunistických zemí , vytvářejí nový pocit sebedůvěry
And both face serious demographic problems , given shrinking and aging populations , as well as the challenge of Asia ’ s rising superpowers . A oba kvůli ubývající a stárnoucí populaci stojí před vážnými demografickými problémy a před výzvou nastupujících asijských supervelmocí
And this is why it doesn ’ t matter whether the relevant events happened 60 years ago ( as World War II ) , 90 years ( as in the case of the Armenian genocide ) or even 600 years ( such as the battle of Kosovo in 1389 ) . A právě proto také nezáleží na tom , zda se příslušné události odehrály před 60 lety ( jako druhá světová válka ) , 90 lety ( jako v případě genocidy Arménů ) , nebo dokonce před 600 lety ( jako bitva na Kosově poli v roce 1389 )
And , like past insurgencies , the Iraq conflict is one in which the insurgents use horrific acts to intimidate the public , expose the shortcomings of the government , and goad the regime into overreactions that might turn the public against it . A stejně jako v případě minulých povstání využívají také povstalci v iráckém konfliktu hrůzostrašných činů , aby zastrašili veřejnost , obnažili nedostatky vlády a podnítili režim k přehnané reakci , která by mohla obrátit veřejnost proti němu
Andy Miah Andy Miah
Andy Miah , the author of Genetically Modified Athletes : Biomedical Ethics , Gene Doping and Sport , is Lecturer in Media , Bioethics , and Cyberculture at the University of Paisley and Tutor in Ethics of Science and Medicine at the University of Glasgow . Andy Miah , autor knihy Genetically Modified Athletes : Biomedical Ethics , Gene Doping and Sport ( \„ Geneticky modifikovaní atleti : biomedicínská etika , genetický doping a sport “ ) přednáší obor médií , bioetiky a kybernetické kultury na Univerzitě v Paisley a vyučuje etiku vědy a medicíny na Glasgowské univerzitě
And this autumn Ukraine ' s presidential election will determine the country ' s development for decades to come . A letos na podzim rozhodnou prezidentské volby na Ukrajině o vývoji země v příštích desetiletích
And yet , at the end of the day , it is the coffee picker ' s judgment that matters . Přesto je nakonec rozhodující úsudek tohoto sběrače kávy
And only three trials — all conducted in Europe — used sham acupuncture as a control , whereas no acupuncture trials controlled with placebos or sham acupuncture have been reported in China , owing to high cultural barriers . A pouze tři testy – všechny provedené v Evropě – využívaly kontrolní skupinu s falešnou akupunkturou ; v Číně nebyly vzhledem k vysokým kulturním bariérám hlášeny žádné testy akupunktury kontrolované pomocí placeba či falešné akupunktury
And yet , it is also a region with a distant history of great economic and cultural achievement in the Silk Road era , and that recently has emerged as a focus of renewed global competition reminiscent of the Cold War . A přesto jde zároveň o region se vzdálenou minulostí obrovských hospodářských a kulturních úspěchů za časů hedvábné stezky , který se nedávno dostal do centra dění jako ohnisko nového globálního soupeření připomínajícího studenou válku
And some 5 ,000 cases of thyroid cancer , attributed to radioactive iodine absorbed through consumption of milk in the weeks immediately following the accident , have been detected among those who were children at the time . Mezi těmi , kdo byli v oné době dětmi , bylo zjištěno asi 5000 případů rakoviny štítné žlázy , které se připisují působení radioaktivního jódu , jež se do těla dostal konzumací mléka během prvních týdnů po havárii
And perhaps there is another factor : there is more pride and less self - doubt in Spanish culture than in the Polish one . A možná že je tu ještě další činitel : ve španělské kultuře je oproti kultuře polské více hrdosti a méně pochyb o sobě samém
And it has concluded that centuries of slavery amount to the equivalent of the Holocaust . A došla k přesvědčení , že staletí otroctví lze považovat za ekvivalent holocaustu
And this is not only because many coaches of the national teams are , like in the good old days , “ foreign mercenaries , ” with this Cup ’ s Swiss guards including the Brazilian coaches of Japan and Portugal , the Swedish coach of England , and the French coach of Tunisia . A není to jen tím , že trenéři národních týmů jsou jako za starých dobrých časů \„ cizími žoldáky “ , kdy ke \„ švýcarské gardě “ letošního mistrovství patřili brazilští trenéři Japonska a Portugalska , švédský trenér Anglie a francouzský trenér Tuniska
And now we are back to reality . A teď se vracíme do reality
And , in all fairness , each side has its grains of truth . A je třeba přiznat , že obě strany mají své zrnko pravdy
And though the government of President Olusegun Obasanjo is the most democratic and the least corrupt Nigeria has known since independence ( including a period in the late 1970 s when General Obasanjo was the country ' s military ruler until he stepped aside voluntarily to permit election of a civilian president ) , the country remains dangerously weak . A přestože vláda prezidenta Oluseguna Obasanjoa je nejdemokratičtější a nejméně zkorumpovanou vládou , kterou Nigérie od dob své nezávislosti poznala ( včetně období na konci 70 . let , kdy generál Obasanjo stál v čele země jako její vojenský vůdce , dokud dobrovolně neustoupil , aby umožnil volby civilního prezidenta ) , zůstává tato africká země nebezpečně slabá
and persecution of any and all Iraqis suspected of dissent or disloyalty . perzekuci všech Iráčanů podezřelých z nesouhlasu či zrady
And Putin will remain prime minister throughout that time , with a good chance of becoming president again in 2012 or 2016 – or after any other presidential election over the next two decades . Putin během této doby zůstane premiérem a má dobré vyhlídky stát se znovu prezidentem v roce 2012 nebo 2016 – případně v kterýchkoliv dalších prezidentských volbách během následujících dvou desetiletí
And when bureaucrats continually thwarted his orders , he used glasnost , or open discussion and democratization . A když byrokracie vytrvale mařila jeho příkazy , nasadil glasnosť čili otevřenou diskusi a demokratizaci
And if such actors disrupt the flow of oil from the Persian Gulf , home to two - thirds of the world ’ s reserves , a global depression like that of the 1930 ’ s could strengthen protectionism further . A jestliže tito hráči naruší přísun ropy z Perského zálivu , naleziště dvou třetin světových zásob , protekcionismus by mohla ještě posílit globální deprese jako ve 30 . letech 20 . století
And there are territorial disputes about small islands and potential gas reserves near the China - Japan maritime boundary . A existují územní spory týkající se malých ostrovů a potenciálních ložisek plynu poblíž čínsko - japonské mořské hranice
And , on the bottom board of transnational issues outside the control of governments – including everything from climate change to pandemics to transnational terrorism – power is chaotically distributed , and it makes no sense at all to claim American hegemony . Konečně , na spodní šachovnici mezinárodních záležitostí mimo kontrolu vlád – včetně oblastí od změny klimatu přes pandemie po mezinárodní terorismus – je moc rozložena neuspořádaně a nemá žádný smysl nárokovat si americkou hegemonii
And when they cannot agree on a course of action , it is difficult for the organization to operate . A pokud se členové nemohou dohodnout na podobě akce , operuje se OSN jen těžko
And it has very little power when the great powers oppose an action , or repressive member governments ignore the claims of the new “ responsibility to protect . ” Avšak když se velké mocnosti stavějí proti určité akci , případně když represivní vlády členských zemí ignorují vymáhání nové \„ zodpovědnosti chránit “ , má tato organizace jen velmi málo síly
And upper and middle class Nigerians everywhere might well choose \ Gulder \ and \ Star \ lagers , which are brewed in Lagos . Vyšší a střední třídy kdekoli v Nigérii by si k suji daly pivo značky Gulder nebo Star , které se vaří v Lagosu
And they can keep not only their private faith but practice it publicly . Svou soukromou víru si přitom mohou nejen ponechat , ale také ji veřejně praktikovat
And if there were assemblers , they would face the same limitation as the bacteria with which we started our story : they can ' t travel long distances without hitching a ride , and would simply run out of raw material . A i kdyby asemblery existovaly , čelily by stejnému omezení jako bakterie , u nichž jsme své vyprávění započali : nedokáží cestovat na větší vzdálenosti , aniž by je někdo vzal stopem , a jednoduše by jim došel materiál
And , unlike tax incentives , wage subsidies target only employment of low - wage workers . Na rozdíl od daňových pobídek se totiž mzdové dotace zaměřují pouze na zaměstnanost pracovníků s nízkými mzdami
And there is one clear measure of how we perform at that task : extinction rates . A existuje jedno jasné měřítko , jak si v této věci stojíme : rychlost vymírání druhů
Andrei Piontkovsky Andrei Piontkovsky
Andrei Piontkovsky is a Russian political scientist and a visiting fellow at the Hudson Institute in Washington , DC . Andrej Piontkovskij je ruský politolog a hostující vědecký pracovník v Hudson Institute ve Washingtonu
Andrei Piontkovsky Andrei Piontkovsky
Andrei Piontkovsky is Executive Director of the Center for Strategic Studies in Moscow . Andrej Piontkovskij je výkonným ředitelem moskevského Centra pro strategická studia
Andrei Piontkovsky Andrei Piontkovsky
And China is succeeding , most importantly by consistently reinforcing Putin ’ s anti - American and anti - Western agenda . A Číně se to daří , především vytrvalým upevňováním Putinovy protiamerické a protizápadní agendy
Andrei Piontkovsky is Executive Director of the Center for Strategic Studies in Moscow . Andrej Piontkovskij je výkonným ředitelem moskevského Centra pro strategická studia
And as for private persons standing up to the government in court , the idea was utterly inconceivable . A už zhola nepředstavitelné bylo , aby se jednotlivec postavil u soudu proti vládě
And French businesses don ’ t see it as their role to solve the problems of the suburbs . A francouzské podniky řešení problémů předměstí za svůj úkol nepovažují
And the difficulty people everywhere have in thinking in terms of probabilities – especially low probabilities , which they tend to write off – weakens political support for incurring the costs of taking precautionary measures . Navíc politickou podporu pro vynakládání peněz na provádění preventivních opatření oslabuje malá schopnost lidí po celém světě přemýšlet ve vztahu k pravděpodobnostem – zejména nízkým , které mají sklon nebrat na vědomí
And we would never know about the 800,000 Rwandans that had been saved se nedozvěděli o osmi stech tisících Rwanďanů , kteří byli zachráněni
And , only recently , the IAEA discovered that Egypt conducted non - safeguarded nuclear experiments decades ago . Až nedávno MAAE zjistila , že Egypt před desítkami let prováděl nezabezpečené jaderné experimenty
And in 2004 , the IAEA blew the whistle on South Korea ’ s non - safeguarded plutonium and enrichment experiments . V roce 2004 zase MAAE upozornila na jihokorejské nezabezpečené experimenty s plutoniem a obohacováním uranu
And without better intelligence and backing from the UN Security Council to impose significant , timely , and certain penalties on nuclear violators , the IAEA will have difficulty in fulfilling its security mandate . A bez kvalitnější výzvědné činnosti a podpory ze strany Rady bezpečnosti OSN při ukládání podstatných , včasných a jistých trestů jaderným provinilcům bude pro MAAE těžké splnit její bezpečnostní mandát
And , in mid - November , London ’ s Sunday Times Západní představitelé opakovaně deklarují , že při bránění jaderným ambicím Íránu jsou na stole všechny možnosti
And , depending on weather and the nuclear discharge , the radioactive consequences may not remain localized . A v závislosti na počasí a velikosti jaderného úniku nemusí radioaktivní dopady zůstat lokalizované
And , while Israel ’ s Arrow ballistic missile defenses , which now surround Dimona , may be superior to the Patriot system that failed in 1991 , Syria ’ s more advanced Scuds and Iran ’ s Shahab 3 rocket present a more capable challenge than Saddam ’ s projectiles . Izraelská protiraketová obrana Arrow , která nyní Dimonu obklopuje , je sice možná lepší než systém Patriot , jenž v roce 1991 selhal , avšak dokonalejší syrské scudy a íránské rakety Šaháb 3 představují zdatnější výzvu než Saddámovy projektily
Andrzej Rapaczynski Andrzej Rapaczynski
Andrzej Rapaczynski , a native of Poland , teaches American constitutional law at Columbia University in New York . Andrzej Rapaczynski , původem Polák , vyučuje americké ústavní právo na Columbia University v New Yorku
And , thanks to Iran ’ s example , that trend is proliferating across the Muslim world . A díky íránskému příkladu se trend šíří napříč muslimským světem
And my friend Kian Tajbakhsh – alone in his cell in Evin Prison wondering what he has done wrong – is the face of this new form of repression . A můj přítel Kíán Tádžbachš – sám ve své cele v Evinské věznici , s otázkou , co udělal špatného – je tváří této nové podoby represe
Anders Fogh Rasmussen Anders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen is Prime Minister of Denmark . Anders Fogh Rasmussen je dánským premiérem
Anders Fogh Rasmussen Anders Fogh Rasmussen
And it is especially the case concerning institutional questions . A zejména je to případ institucionálních otázek
Anders Fogh Rasmussen is Prime Minister of Denmark . Anders Fogh Rasmussen je premiérem Dánska
And the US is taking steps to balance its budget , boost private savings , and enhance energy efficiency . A konečně USA činí kroky na vyrovnání svého rozpočtu , zvýšení soukromých úspor a prohloubení energetické hospodárnosti
And Kouchner himself , to the cynical amusement of the French press , has retreated radically from his insistence on an immediate intervention to protect refugees and internally displaced people in Darfur from further slaughter by the Sudanese government - backed Janjawid militia . A Kouchner samotný k cynickému pobavení francouzského tisku radikálně ustoupil od svého volání po okamžitém zásahu na ochranu uprchlíků a vnitřních vystěhovalců v Dárfúru před dalšími masakry ze strany milicí Džandžavíd podporovaných súdánskou vládou
And , unsurprisingly , the lack of solidarity among water haves and have - nots was openly on display at the Forum . A nebylo překvapením , že ve Fóru byl neskrývaně zřetelný nedostatek solidarity mezi těmi , kdo mají vody dostatek , a těmi , jimž voda chybí
And Socialists have also been brought into other parts of Sarkozy ’ s government . A socialisté pronikli i do dalších složek Sarkozyho vlády
And he succeeded in convincing other European leaders to embrace the “ simplified treaty ” that he called for . A podařilo se mu přesvědčit i další čelní evropské představitele , aby přijali za svou \„ zjednodušenou ústavu “ , po které volal
And , according to many economists , commentators , and journalists , today ’ s worries are temporary , solvable difficulties . Podle mnoha ekonomů , komentátorů a novinářů jsou dnešní starosti přechodné a řešitelné těžkosti
And yet , the opposite is more likely , with domestic inflation – a danger aggravated by central banks ’ loosening of money supply to help commercial banks – bringing the threat of higher interest rates . Pravděpodobný je však opak , přičemž domácí inflace – nebezpečí zjitřované uvolňováním peněžní nabídky ze strany centrálních bank ve snaze pomoci komerčním bankám – přináší riziko vyšších úrokových sazeb
And , lo and behold , France , which is scheduled to ratify the Constitution by a referendum on May 29 , gives the impression of wanting to vote against it . A ejhle , Francie , která má 29 . května ratifikovat ústavu v referendu , působí dojmem , že chce hlasovat proti ní
And there cannot be a stable economic order – at least not in democratic countries – if electorates reject its underpinnings . A žádný ekonomický řád nemůže být stabilní – přinejmenším v demokratických zemích – , jestliže voličstvo odmítá jeho základy
And where unemployment is preferred to universal job insecurity , it has become impossible to suppress . Tam , kde má nezaměstnanost přednost před všeobecnou nejistotou zaměstnání , začalo být těžké ji potlačovat
And yet Turkey scares countless Europeans . Přesto Turecko děsí bezpočet Evropanů
And , unlike most countries , especially in Latin America and Asia , the US system ruthlessly prunes weak corporate leadership . A na rozdíl od většiny zemí , zejména latinskoamerických a asijských , americký systém nelítostně osekává slabé firemní vedení
And , yes , there will probably be another rash of financial crises – perhaps in Central Europe , which now looks like Asia did before its 1997 crisis . Ano , pravděpodobně se objeví další vlna finančních krizí – snad ve střední Evropě , která dnes vypadá jako Asie před krizí roku 1997
And I don ’ t agree with friends of mine who turn their noses down at Wal - Mart stores , and claim never to have visited one . A nesouhlasím se svými přáteli , kteří nad prodejnami Wal - Mart ohrnují nos a tvrdí , že nikdy do žádného nevkročili
And the entry of big - box stores into a community crushes long - established retailers , often traumatically transforming their character . Vstup halových obchodů do určitého společenství rovněž likviduje zavedené prodejce , kteří často traumaticky mění svou podobu
And what has Putin gotten for his efforts ? Not much . Co Putin za své úsilí získal ? Nic moc
And Bush , while of course having no such experience of his own , could retell some of his father ’ s stories when he was the head of the CIA in the 1970 ’ s . A Bush , byť samozřejmě žádnou podobnou osobní zkušenost nemá , by mohl převyprávět některé ze zážitků svého otce z dob , kdy byl v 70 . letech v čele CIA
And there are so many other advantages . A je tu mnoho dalších výhod
And this is not to mention emerging market politicians ’ failure to grasp that unilaterally reducing their excessive import restrictions would be a good idea even if rich countries sat on their hands . A to se ani nezmiňuji o neschopnosti politiků ze zemí nově vznikajících trhů pochopit , že jednostranné snížení jejich zbytnělých dovozních restrikcí by stálo za to , i kdyby bohaté země přihlížely se založenýma rukama
And bilateral or regional trade deals can chip away at some of the barriers in the current global system . A některé z bariér současné globální soustavy mohou rozrušit bilaterální a regionální dohody
And , thanks to the rest of us who don ’ t have the time , information , and skill to match wits with them , they are mostly right . A díky zbytku nás ostatních , kdo nemáme čas , informace ani dovednosti , abychom se jejich důvtipu vyrovnali , mají povětšinou pravdu
And hedge funds , unlike banks , can leverage their bets , borrowing to take on assets many times the size of their capital base . Hedžové fondy dále na rozdíl od bank mohou při svých sázkách využít pákového mechanismu , takže si půjčují , aby dosáhly na aktiva mnohokrát převyšující jejich kapitálovou základnu
And , while today ’ s main risk is the yen , in a couple months it could be something completely different . A zatímco největším dnešním rizikem je jen , za pár měsíců by to mohlo být něco naprosto jiného
And they certainly don ’ t want to be pressed to apologize for holding hostage over $ 800 billion in foreign currency reserves , acquired to resist yen appreciation . A rozhodně nechtějí být nuceni k omluvě za to , že jako rukojmí drží v devizových rezervách víc než 800 miliard USD , které si pořídili , aby vzdorovali zhodnocování jenu
And it still could be a qualified American . A přece by to mohl být kvalifikovaný Američan
And Bernanke knows as well as anyone that none of the vast academic literature suggests a large role for asset prices in setting monetary policy , except in the face of extraordinary shocks that influence output and inflation , such as the Great Depression of the 1930 ’ s . A Bernanke ví stejně dobře jako ostatní , že nic v rozsáhlé akademické literatuře nepřisuzuje významnou úlohu při stanovování měnové politiky cenám aktiv , kromě případů , kdy je třeba čelit mimořádným šokům ovlivňujícím výstup a inflaci , jakým byla například hospodářská krize 30 . let 20 . století
And so it has , with capitalists everywhere gaining an ever larger share of the economic pie . Právě to se také děje a kapitalisté po celém světě získávají čím dál větší část ekonomického koláče
Anda Rottenberg Anda Rottenberg
And China , when it took a 10 % stake in the US private equity group Blackstone , eschewed any voting rights in the company ’ s management , perhaps as a way of keeping US financial regulators happy . Čína se při přebírání 10 % podílu v americké soukromé investiční skupině Blackstone vyhnula všem volebním právům ve správě společnosti , snad aby potěšila americké orgány finanční regulace
And never in its history has the Fed lent to non - depository institutions . Fed dosud nikdy v historii nedepozitním institucím nepůjčil
Andrés Rozental Andrés Rozental
And Peres is ready to do so . A Peres je připraven přijmout
And millions of Arabs and Muslims , given regime and media propaganda , believe them . A miliony Arabů a muslimů jim vzhledem k propagandě režimu a sdělovacích prostředků věří
And , indeed , Turkey achieved great success – arguably more than any other Muslim - majority state in the world – in building democracy , maintaining stability , and moving forward economically . A Turecko skutečně dosáhlo skvělého úspěchu – nesporně většího než kterýkoli jiný stát s muslimskou většinou na světě – v budování demokracie , udržování stability a hospodářském vývinu
And we are all suffering from it . A trpíme jím všichni
And , in Israel , fulfilling it will be no small achievement . Jeho naplnění nebude v Izraeli málo
And they are able to act quickly with relatively few people , and with modest resources compared to the vast , expensive bureaucracies of democratic governments . A ve srovnání s ohromnými a nákladnými byrokratickými aparáty demokratických vlád jsou schopni s poměrně malým počtem lidí a skromnými zdroji jednat rychle
And , indeed , within two years of taking power , Sadat expelled the Soviets from Egypt and began to build a friendship with the US that , despite challenges and periodic differences , has proven important and valuable ever since . A opravdu , během dvou let od převzetí moci Sadat vyhnal Sověty z Egypta a začal budovat přátelství s USA , které se od té doby navzdory potížím a pravidelným neshodám osvědčuje jako důležité a přínosné
And much of what we may be called on to do in the future will likely be determined by choices made by others . A mnohé z toho , k čemu budeme v budoucnosti voláni , bude zřejmě záviset na rozhodnutích ostatních
And , since even socialist parties pushed liberal economic policies , it is not surprising that the far right , with its nationalist and protectionist overtones , has hijacked the social question . A jelikož i socialistické strany prosazovaly liberální hospodářskou politiku , není žádným překvapením , že si sociální otázku uzurpovala krajní pravice se svými nacionalistickými a protekcionářskými podtóny
And , while nationalist populism is a trans - European phenomenon , populism today , unlike in the 1930 ’ s , it does not hold itself out as an alternative to democracy . A zatímco národnostní populismus je transevropským fenoménem , dnešní populismus – na rozdíl od toho ve 30 . letech – se nevydává za alternativu k demokracii
And now with the collapse of several fast growing emerging - market economies in the past year , the gap between rich and poor is widening still further . A nyní , když několik rychle se rozvíjejících tržních ekonomik v minulém roce zkolabovalo , se tento příkop , oddělující bohaté a chudé , ještě více rozšířil
And since a lot of the aid is in the form of loans rather than grants , the poor countries get even deeper into debt as they are encouraged to purchase supplies , products , and technical assistance from the rich countries . A jelikož je velká část zahraniční pomoci poskytována spíše ve formě půjček , než grantů , dostávají se postižené chudé země do ještě hlubšího zadlužení , neboť jsou podporovány v nákupech materiálů , produktů a technické pomoci z bohatých zemí
And yet foreign assistance is barely available to meet such challenges . A zahraniční pomoc je jen stěží schopná postihnout tyto problémy
And for all of the developing world , a re - orientation of the aid effort to mobilize the scientific and technological knowledge needed to conquer unsolved problems of tropical health , agriculture , environment , energy use , and other areas that will not be overcome by economic reforms alone . A pro všechny země rozvojového světa nové přesměrování pomoci k mobilizaci všeho vědeckého a technologického potenciálu , potřebného ke zdolání nevyřešených problémů v oblasti tropické medicíny , zemědělství , životního prostředí , využívání energií , a dalších oblastí , jež prostě nemohou být překonány pouhými ekonomickými reformami
And many of the key international institutions that could actually help the poor countries are seeing their budgets relentlessly cut . Kromě toho je mnohým klíčovým mezinárodním institucím , které by chudým zemím opravdu mohly pomoci , nekompromisně snižován rozpočet
And rich countries agreed to meet more regularly with the poorer countries in a new group called the G - 20 : which includes eight rich countries , ten developing countries ( mainly the big ones , such as Brazil , China , India , and South Africa ) , plus a representative of the IMF / World Bank and one from the European Union . A bohaté země se zase dohodly na častějších a pravidelnějších setkáních s chudými zeměmi v nově zformované skupině nazvané G - 20 : kde je zastoupeno osm bohatých zemí , deset rozvojových zemí ( především těch největších , jako je Brazílie , Čína , Indie a Jižní Afrika ) , plus jeden zástupce MMF / Světové banky a jeden zástupce Evropské unie
And much of World Bank project lending can be done by the private sector . Ostatně většina projektů půjček , poskytovaných Světovou bankou , by mohla být realizována skrze soukromý sektor
And because oil constitutes more than 90 % of the country ' s exports , oil income is all that Nigerians have to live on in the world economy . A protože ropa tvoří okolo 90 % exportu země , je tento příjem z ropy tím jediným , z čeho musejí Nigérijci v soukolí světové ekonomiky přežít
And the gains will not just be in the US and Europe . A nepůjde jen o zisky ve Spojených státech a Evropě
And still , after twenty years of preaching that private markets would pick up the slack , these impoverished communities are further away than ever from using improved seeds , fertilizers , and small - scale water management technologies . Přesto po dvaceti letech hlásání toho , že hospodářství zefektivní soukromé trhy , je těmto zbídačeným společnostem využití kvalitnějších semen , hnojiv a vodohospodářských postupů malého rozsahu vzdálenější než kdy dřív
And , with its beautiful beaches and remarkable arts and music , Haiti could once again become a major tourist destination . A díky svým nádherným plážím a pozoruhodnému umění a hudbě by se Haiti znovu mohlo proměnit ve významnou turistickou destinaci
And , in rare cases , the vaccine itself has failed and led to infection . Ve výjimečných případech samotná vakcína selhala a vedla k nakažení
And a $ 1 medical treatment can cure malaria if the child gets infected despite the bed net . Pokud dítě navzdory síti na lůžku onemocní , léčba v hodnotě 1 USD dokáže malárii vyléčit
And crises that are fundamentally ecological in nature are managed by outdated strategies of war and diplomacy . S krizemi , jejichž podstata je v zásadě ekologická , se vypořádáváme prostřednictvím zastaralých strategií války a diplomacie
And they will be crucial to forging new cooperative approaches to climate change , water scarcity , and the like . Navíc sehrají klíčovou roli při vytváření nových kooperujících přístupů ke klimatickým změnám , nedostatku vody a podobně
And they would work with African governments to ensure that the correct medicines are available for quick use within each village . Dále by s africkými vládami spolupracovaly na tom , aby zajistily , že správné léky budou v každé vesnici dostupné k rychlému užití
And G - 8 citizens must hold their governments accountable for what they have pledged but not delivered . Občané zemí skupiny G 8 pak musí vést své vlády k zodpovědnosti za to , co slíbily , ale nedodržely
And the African leaders already know that this is not an empty boast . Afričtí představitelé už navíc vědí , že to není prázdné tlachání
And , with more maize and soybeans being used for fuels rather than food , the food supply tightens even more . A protože se stále více kukuřice a sóji nevyužívá jako potraviny , nýbrž pro výrobu paliv , nabídka potravin se sníží ještě více
And the proportion of youth is very high , with a bulging population of young men of military age ( 15 - 24 years ) . Také podíl mladých lidí je velice vysoký , takže bobtná populace mladých mužů ve vojenském věku ( 15 -24 let )
And we are all mortal . ” A všichni jsme smrtelní . “
And , third , realistic solutions are possible , which will allow the world to combine economic development and control of greenhouse gases . A zatřetí , realistická řešení jsou dosažitelná , což světu umožní zkombinovat hospodářský rozvoj s regulací skleníkových plynů
And rich countries will be able to afford to help poor countries pay for the new , cleaner technologies . A bohaté země si budou moci dovolit chudým zemím pomoci s úhradou nových , čistějších technologií
And yet the financial analysts that discuss these trends in the media have failed to assess them realistically . Přitom finanční analytikové , kteří o těchto trendech přednášejí v televizi , je nedokáží posoudit realisticky
And academic economists should be more steadfast in explaining how financial market prices reflect fundamental economic values , even if this is not necessarily true in the short term . Akademikové by měli vytrvaleji vysvětlovat , jak ceny na finančních trzích odrážejí základní ekonomické hodnoty , ačkoli v krátkodobém horizontu to ne vždy platí
And leadership is needed , though in new and unfamiliar ways . A potřebujeme také dobré vedení , i když nové a zatím neznámé
And yet few countries have a more paradoxical relationship than the US and Iran . Přesto jen málo zemí poutá paradoxnější vztah než USA a Írán
And it works - - but it can do more . A tento rámec funguje – ale mohl by přinášet víc
And since every economy is cyclical in nature , even some of China ' s most ardent boosters are left to wonder what resources the Party and government will have to draw on , should growth rates drop , even to a respectable 3 - 4 % . Vzhledem k tomu , že každá ekonomika je z podstaty cyklická , i někteří nejvášnivější obdivovatelé Číny si lámou hlavu , z jakých zdrojů by Strana a vláda čerpala , kdyby tempo růstu oslabilo , byť třeba jen na úctyhodná 3-4 %
And we need to do so quickly if the EU is to deliver on its citizens ’ expectations . A musíme tak učinit rychle , má - li EU splnit očekávání svých občanů
And Kosovo ’ s Albanian population is clamoring for independence , while Serbia tries to postpone a decision by blocking action in the Security Council . Albánské obyvatelstvo Kosova se dožaduje nezávislosti , zatímco Srbsko se snaží rozhodnutí zdržet a blokuje jednání v Radě bezpečnosti
André Glucksmann André Glucksmann
And yet any government has to watch that the investment is being made effectively . A přesto musí jakákoliv vláda dohlížet na to , aby se s investicemi nakládalo efektivně
And if it will be worth an enormous amount in 10 or 20 years , then it should be worth a lot today , too , since real interest rates – used to discount future values to today ’ s values – are still low in China . A pokud bude mít ohromnou cenu za 10 nebo 20 let , pak by měl mít značnou cenu již dnes , jelikož reálné úrokové míry – používané při přepočítávání budoucích hodnot na dnešní – jsou v Číně stále nízké
And , perhaps most importantly , Ahmadinejad is a destabilizing influence ; Bernanke is not . A co je možná nejdůležitější , Ahmadínedžád má destabilizační vliv ; Bernanke nikoliv
And yet there is more charitable giving in the US than in other countries , reflecting a greater sense in America that private benevolence is an obligation . A přece se v USA na dobročinné účely věnuje víc peněz než v jiných zemích , což odráží tamní silnější pocit , že soukromé dary jsou povinností
And so it is with many different goods and services that people consume . A stejné je to i s řadou dalších typů zboží či služeb , jež lidé spotřebovávají
And yet they do not often overtake one another , because the distances between them are so large . Přesto jeden druhého nepředběhne příliš často , poněvadž vzdálenosti mezi nimi jsou už příliš velké
And that should be truly inspirational . A to by pro ně mělo být opravdovou inspirací
And it shows no signs of diminishing : in the latest fiscal year ending in June , the return was 22 .9 % . Nic navíc nenasvědčuje tomu , že by se měl výnos do budoucna snížit : v posledním fiskálním roce končícím v červnu činil 22,9 %
And he is certainly not a defeatist . A rozhodně to není defétista
And there are others within the field of finance who are similarly motivated . A ve finanční branži existují další lidé s podobnými motivy
And governments should improve our information infrastructure , so that financial contracts can better capture the outcomes of economic risks . Dále by vlády měly zlepšit naši informační infrastrukturu , aby finanční kontrakty dokázaly lépe postihovat důsledky ekonomických rizik
And , of course , we aren ’ t getting any more land in these cities . Navíc pochopitelně v těchto městech nezískáváme žádné další pozemky
And new cities are started , taking away from the “ uniqueness ” of existing cities . Nová města se přitom skutečně zakládají a připravují ta stávající o část jejich \„ jedinečnosti “
And the new cities have a way of looking brighter and fresher than the old urban areas , which are often seen as jumbled and decaying . Kromě toho nová města obvykle vypadají zářivěji a svěžeji než staré městské oblasti , jež bývají často pokládány za neuspořádané a chátrající
and the 1991 collapse of the USSR , these women did not change their lives and attitudes . Po \„ perestrojce “ a rozpadu SSSR v roce 1991 tyto ženy své životy ani postoje nezměnily
And a key determinant of whether they will have good health or not is access to clean water . A klíčovým určujícím faktorem pevného zdraví je přístup k čisté vodě
And surely the death of one person is a lesser tragedy than the death of five , no matter how that death is brought about . A smrt jedné osoby je bezpochyby menší tragédií než smrt osob pěti bez ohledu na to , jakým způsobem tato osoba zemřela
André Peschke , editor - in - chief of Krawall . de , one of Germany ’ s leading online computer and video game magazines , informs me that in ten years in the video game industry , he has never seen any serious debate within the industry on the ethics of producing violent games . André Peschke , šéfredaktor jednoho z předních německých magazínů o internetových počítačových hrách a videohrách Krawall . de , mě informoval , že za deset let v branži videoher nikdy nezažil seriózní vnitřní diskusi o etice výroby násilných videoher
And no matter how blatant the drug use may be , we don ’ t stop watching the Tour de France . A bez ohledu na to , jak je užívání dopingu do nebe volající , nepřestáváme sledovat Tour de France
And that means that David Irving should be freed . A to znamená , že David Irving má být osvobozen
And yet recent growth figures seem to have reversed this trend for the time being . Zdá se však , že poslední údaje o růstu tento trend prozatím obrátily
And German Chancellor Angela Merkel achieved a substantial diplomatic success . Německá kancléřka Angela Merkelová dosáhla zásadního diplomatického úspěchu
And workers are not stupid . A pracující nejsou hloupí
And , like de Gaulle , Putin has sought to rescue his country from humiliation and defeat by carving out a role consonant with popular feelings of national mission and pride , with national interest interpreted as “ sovereignty . ” A podobně jako de Gaulle se také Putin snaží uchránit svou zemi před ponížením a porážkou tím , že pro ni vytváří takovou roli , která hraje do noty lidovému pocitu národního poslání a hrdosti , kdy je národní zájem interpretován jako \„ suverenita “
And Oleksander Volkov , who headed one of Kuchma ' s campaign teams is a key figure in the President ' s camp , with access to inside information despite the fact that investigators in Brussels have frozen his foreign assets and Ukraine ' s own Parliament has repeatedly targeted him as part of an \ anti - mafia \ campaign . A Oleksander Volkov , který vedl jeden z Kučmových volebních týmů , je klíčovou postavou presidentského tábora , s přístupem k vnitřním informacím , bez ohledu na to , že vyšetřovatelé v Bruselu zmrazili jeho zahraniční konta a samotný Ukrajinský parlament se na něj opakovaně zaměřil ve své \„anti - mafiánské “ kampani
And I urge other donors to maintain or increase their support for building an open society in Ukraine . A rovněž budu působit na další dárce , aby pokračovali či ještě zesílili svoji podporu budování otevřené společnosti Ukrajiny
And Arabs , having redeemed themselves on the battlefield , may be more willing to entertain a compromise . A Arabové , kteří se na bojišti spasili , budou možná svolnější k úvahám o kompromisu
And the public should care about the truth because deception misleads people in choosing their representatives , distorts policy choices , undermines ac ­ countability , and destroys trust in democracy . A veřejnost by se o pravdu zajímat měla , protože klamavá zdání nás vedou na scestí při volbě zástupců , pokřivují politické možnosti , podkopávají zodpovědnost a ničí důvěru v demokracii
And the interaction between financial markets and financial authorities is also reflexive . Interakce mezi finančními trhy a finančními orgány je navíc reflexivní
And since global markets require international institutions capable of sustaining them , the World Trade Organization ( WTO ) is a valuable , indeed , in many ways , the most fully developed international institution . A poněvadž globální trhy potřebují mezinárodní instituce , které jsou s to je podporovat a pomáhat jim , je Světová obchodní organizace ( WTO ) v mnoha směrech cennou a nejvíce rozvinou mezinárodní institucí
Andrew Spielman is Professor of medicine and tropical public health at the Center for International Development and School of Public Health at Harvard University ; Awash Teklehaimanot manages the Malaria and Human Affairs Program at the Center for International Development and School of Public Health at Harvard University . Andrew Spielman je profesorem medicíny a tropického zdravotnictví při Centru pro mezinárodní rozvoj a fakultě veřejného lékařství Harvardovy univerzity ; Awash Teklehaimanot je vedoucím Programu pro malárii a humanitární záležitosti při Centru pro mezinárodní rozvoj a fakultě veřejného lékařství Harvardovy univerzity
And he spoke disparagingly of foreign nations , especially Great Britain . O okolních státech , zejména o Velké Británii , hovořil s opovržením
And the public pension system has provided the elderly with a kind of security - - both against inflation and the vagaries of the stock market - - that the private market to date simply has not . Veřejný penzijní systém navíc poskytuje starsím lidem jistý druh záruk - proti inflaci i proti výkyvům akciového trhu - , což se o soukromé sféře zatím jednoduse říci nedá
And this is not a zero sum situation , with America ’ s gains equal to Europe ’ s losses : the uncertainty is bad for investment on both sides of the Atlantic , and if lack of confidence in the dollar leads to a shift out of American bonds and stocks , the American economy could be weakened further . A nejde o situaci s nulovým součtem , kdy by se americké zisky rovnaly evropským ztrátám : nejistota poškozuje investice na obou březích Atlantiku , a pokud nedostatek důvěry v dolar vyvolá ústup od amerických akcií a dluhopisů , americké hospodářství by mohlo dále oslabit
And it may raise concerns about media concentration in Russia , but remains silent about media concentration in Italy . Vyslovuje znepokojení z koncentrace sdělovacích prostředků v Rusku , ale v otázce koncentrace sdělovacích prostředků v Itálii zachovává mlčení
And the budgetary costs are but a fraction of the costs to the economy as a whole . A rozpočtové náklady představují pouhý zlomek nákladů pro ekonomiku jako celek
And our estimate does not include any of the costs implied by the enormous loss of life and property in Iraq itself . Náš odhad přitom nezahrnuje žádné náklady spojené s enormními ztrátami na životech a majetku přímo v samotném Iráku
And some will oppose competition policy and strong corporate governance laws : let Darwinian survival work its wonders . Jiné se budou stavět proti konkurenční politice a přísným zákonům ve vztahu ke správě firem : ať nám své zázraky předvede darwinovské přežití nejsilnějších
And should Bolivia , or foreign companies , reap most of the windfall gains from increases in energy prices ? A měly by výhody plynoucí ze zvýšení cen energií proudit do kapsy Bolívii , anebo zahraničním firmám ?
And there is more than a grain of truth to these concerns . A na těchto obavách je víc než jen zrnko pravdy
And “ green taxes ” – such as on carbon emissions – would shift consumption patterns while discouraging energy - intensive exports . A \„ zelené daně “ – například zdanění emisí uhlíku – by pozměnily vzorce spotřeby a zároveň tlumily energeticky náročné vývozy
And here , too , an opportunity was lost . Tady byla tedy rovněž zmařena příležitost
And , as long as housing prices rose as a result of lower interest rates , Americans could ignore their growing indebtedness . A dokud v důsledku nižších úrokových sazeb rostly ceny nemovitostí , mohli Američané svou rostoucí zadluženost ignorovat
And Alan Greenspan egged them to pile on the risk by encouraging these variable - rate mortgages . A Alan Greenspan je k dalšímu zvyšování rizika ponoukal tím , že tyto hypotéky s proměnlivou sazbou doporučoval
And Malaysia had a third strike against it : for all the talk of the “ white man ’ s burden , ” the European powers did little to improve living standards in the countries they ruled . A Malajsii tížilo další znevýhodnění : navzdory všem řečem o \„ břemeni bělochů “ evropské mocnosti udělaly jen málo pro zlepšení životních úrovní v zemích , kde vládly
And nothing was done about deforestation , which is contributing almost as much to increases in greenhouse gas concentrations as the US . A nic se neudělalo s odlesňováním , které se na nárůstech koncentrací skleníkových plynů podílí stejně jako USA
And some economies faced the worst of both worlds : stagflation . A některé ekonomiky potkalo to nejhorší z obou světů : stagflace
And , with the rise of biofuels , the food and energy markets have become integrated . Se vzestupem biopaliv se zase provázaly trhy s potravinami a s energií
And , in a world economy that had rested on the foundations of a “ strong dollar , ” the consequent financial market instability will be costly for all . Ve světové ekonomice vystavěné na základech \„ silného dolaru “ vyjde výsledná nestabilita na finančním trhu draho všem
And it was not just the bankers who were in the Davos doghouse this year , but also their regulators – the central bankers . Psí hlavu ale letos v Davosu neměli jen bankéři , nýbrž i jejich regulátoři – bankéři centrální
And it is imperative that this time around , reforms offer a lasting solution to global imbalances and tackle head on the most unruly elements of international financial capital . Kromě toho je bezpodmínečně nutné , aby reformy tentokrát nabídly trvalé řešení globálních nerovnováh a začaly se rázně potýkat s nejsvévolnějšími elementy mezinárodního finančního kapitálu
And , yet , despite Bosnia , Kosovo only drew blanks in the minds of the leaders of the world ' s democracies until violence spread . A tak , navzdory Bosně , Kosovo nemělo v očích představitelů světových demokracií jedinou šanci , dokud nepropuklo násilí
And the existence of a viable alternative has had a disciplining effect on politicians : not by chance , Silvio Berlusconi ’ s government served its entire electoral term . A existence životaschopné alternativy měla na politiky usměrňující vliv : nikoliv náhodou setrvala vláda Silvia Berlusconiho u moci celé volební období
And yet agreement on virtually everything of significance will be very difficult to reach . Prakticky ve všech významných otázkách se však bude jen velice těžko dosahovat dohody
And it reaches 40 % and over amongst those who drop out of school in the banlieues , which have become no - go zones of hopelessness . A mezi těmi , kdo nedokončili školu na předměstí , z nichž se staly zóny bezvýchodnosti a beznaděje , dosahuje 40 i více procent
And such potential bloodshed on Russia ’ s border may give Vladimir Putin the pretext he may desire to extend his rule beyond its constitutionally mandated end next March . A takové potenciální krveprolití na ruských hranicích by mohlo posloužit Vladimíru Putinovi jako záminka , po níž snad touží , aby mohl prodloužit svou vládu za její ústavně stanovený konec připadající na příští březen
And , if Iran succeeds in acquiring long - range ballistic missiles , the security threat will become global . A pokud se Íránu podaří získat balistické rakety dlouhého doletu , pak se tato bezpečnostní hrozba stane celosvětovou
and “ burqa ” ) , or the entire body , shrouded females are now visible in public places everywhere , from public schools and universities to parliaments . \„ hidžáby “ ) , obličej i hlavu ( \„ čádory “ a \„ burky “ ) nebo celé tělo , zahalené ženy dnes potkáváme snad všude – na ulici , ve školách i v parlamentech
and also an independent official whom the General Assembly and Security Council can entrust with certain unspecified ( but implicitly political ) tasks . Tvůrci Charty OSN dali generálnímu tajemníkovi dvě odlišné funkce : je \„ hlavním správním úředníkem Organizace “ a rovněž nezávislým činitelem , jehož Valné shromáždění a Rada bezpečnosti mohou pověřit určitými nespecifikovanými ( ale z podstaty politickými ) úkoly
And he must present member states with politically achievable proposals and implement his mandates within the means they provide him . Konečně je zapotřebí , aby členským státům předložil politicky dosažitelné návrhy a uskutečňoval svá pověření v rámci prostředků , které mu poskytnou
And while no one wants to be a victim , many people nowadays want to have been a victim : they aspire to victim status A přestože nikdo nechce být obětí , mnoho lidí si dnes přeje , aby obětí bývali : usilují o status oběti
And I think we in South Africa have not done badly ; at least that is what the rest of the world seems to think of our transformation and the TRC process . A myslím si , že jsme si v Jihoafrické republice nevedli špatně ; přinejmenším si to o naší transformaci a procesu TRC myslí okolní svět
And for the consuming nations of Western and Central Europe , the price effects and supply disruption anxieties were of significant consequence . A pro spotřebitelské země v západní a střední Evropě měly cenové efekty a obavy z přerušení dodávek značnou důležitost
And it is doing so not only in respect to Iran . A nejedná tak jen s ohledem na Írán
And so it has . Což se také stalo
And governments will determine whether we should prepare for bitter competition or a true team effort . A právě vlády rozhodnou o tom , zda bychom se měli připravovat na urputné soupeření , nebo na opravdové týmové úsilí
Andres Velasco Andres Velasco
Andres Velsaco is Professor of economics at the Kennedy School of Government , Harvard University . Andres Velasco je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
Andres Velasco Andres Velasco
Andres Velasco is Professor of economics at Harvard University . Andres Velasco je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
And Open Education promises new approaches to collaborative learning that leverage social interaction among students and teachers worldwide . A konečně otevřené vzdělávání vzbuzuje naději na nové přístupy ke spolupráci při učení , těžící z interakce mezi studenty a učiteli po celém světě
And we all nodded our fervent concurrence . A my všichni jsme horlivě přikyvovali na souhlas
And still the storm worsened , till the disciples , beside themselves with terror , awoke Jesus one more time , who now said , ‘ Oh ye of little faith ’ – that ' s where that phrase comes from – and then proceeded to pronounce , ‘ Peace ! ’ Whereupon the storm instantaneously subsided and calm returned to the water . ” A bouře byla stále silnější , až učedníci , hrůzou celí bez sebe , ještě jednou probudili Ježíše , který tentokrát pravil : ‚ Ó , vy malověrní ‘ – odtud pochází toto úsloví – a pohrozil větru a valícím se vlnám : ‚ Mír ! ‘ ; i ustaly a bylo ticho . “
And what next for the ECB , which has just nudged up interest rates by 0.25 % , after 30 months on hold . A jak dále s ECB , která po 30 měsících vyčkávání jen poposunula úrokové sazby o 0,25 % výše ?
And in Iraq , Sunni Muslims feel under siege from the country ’ s majority and now ruling Shia . V Iráku se zase sunnitští muslimové cítí být obklíčeni v zemi většinovými a nyní vládnoucími šíity
And foreign control only makes sense if it brings in the management know - how that local entrepreneurs lack . A zahraniční kontrola má smysl jen tehdy , pokud s ní přichází know - how , který místnímu managementu chybí

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
and conjunctionused in logic to form a conjunction

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Michelle Obama And in my own life, in my own small way, I've tried to give back to this country that has given me so much. That's why I left a job at a law firm for a career in public service, working to empower young people to volunteer in their communities. Because I believe that each of us - no matter what our age or background or walk of life - each of us has something to contribute to the life of this nation.
Elton John And I'm afraid, in this day and age, trust, which I count so, you know, I love loyalty. I love trust.
Julius Erving And from the first time I picked up a basketball at age eight - I had a lot of difficulty when I first picked up a basketball, because I was a scrub - there were things that I liked about it.
Lev Grossman And I'm not as young as I once was. At my age, I don't have time to be bored.
Max Muller And then when all around grows dark, when we feel utterly alone, when all men right and left pass us by and know us not, a forgotten feeling rises in the breast.
John Irving And I find - I'm 63, and my capacity to be by myself and just spend time by myself hasn't diminished any. That's the necessary part of being a writer, you better like being alone.
Olivier Martinez And what's more I've got no need for anyone to tell me how to do it. I am not interested. You act how you want to and leave me alone to do my own thing.
Chris Cornell And if you don't believe the sun will rise, stand alone and greet the coming night in the last remaining light.
Mos Def And remember don't high post when you're far from home, and high posting when you're all alone.
Bruce Nauman And I don't have any specific steps to take because I don't start the same way every time. But there is a knowing when it's enough and you can leave it alone.
Rachel Dratch And you know when I was growing up, I knew I wanted to have kids, but I knew I didn't want to do it alone. Then once I was 41, 42, I had to accept that I probably wouldn't have kids unless I decided to adopt later on, but even then it would be with a partner.
Mike Myers And I thought, when I have kids, that's the sort of well told, silly, and fun fairy tale that I would want to take them to. But it was an amazing experience. And I think Shrek is a real classic, a fairy tale classic.
Emily Watson And it is very sexy as well: somebody says I'm taking you on a surprise date, you don't know where you are going and you can't see and then you put your hand out and there is a tiger. Amazing.
Eddie Redmayne And you can't complain about kissing Emma Watson. Isn't that what everyone in the world wants to do? I've known Emma for a few years. She's this amazing capacity of young and vibrant and brilliant, but also a bright, intelligent old soul.
Carol Kane And my first film was Carnal Knowledge, another amazing experience, largely because of Mike Nichols, who would tell me you can't do anything wrong because you're doing everything right.
Ted Demme And then we watched an amazing number of movies from the late '60s and '70s, which is my favorite time, and we studied their camera movements, their stocks, the way they lit stuff, the colors they used.
Berenice Marlohe And Shanghai is amazing. I'm a fan of science fiction so when you're there in the night with all the lights and all this modernity, it's like a set in a movie.
Karl Rove And I think there's something about conservatives frankly - and the Left, when it comes to their channels of persuasion, are unpersuasive. They are, most of them are hate-filled, obscenity-clogged rants of anger and hatred.
Clare Short And we know there has been horrendous loss of life and suffering and we know that there is anger. Anyone who came anywhere near the general election in constituencies with a substantial Muslim population knows that.
Don Shula And this year is going to be the 25th anniversary of the 17-0 team, the only undefeated season.
Graeme Murphy And currently, there are four to five new works in the pipeline for upcoming celebrations such as the Sydney 2000 Olympics, Australian Federation, my 50th Birthday, and Sydney Dance Company's 25th Anniversary.
Arne Jacobsen And when an architect has designed a house with large windows, which is a necessity today in order to pull the daylight into these very deep houses, then curtains come to play a big role in architecture.
Rudyard Kipling And the first rude sketch that the world had seen was joy to his mighty heart, till the Devil whispered behind the leaves 'It's pretty, but is it Art?'
Beatrice Wood And I have exposed myself to art so that my work has something beyond just the usual potter.
Alan Watts And the attitude of faith is the very opposite of clinging to belief, of holding on.
Mark Wahlberg And I tell you, having girls has made me a much better man. I have friends who are fathers, but they only have boys, and they have the same attitude toward women they always had, you know? And I don't play that... My girls, you mess with them? I will bury you underground.
Joan Collins And I think of that again as I've written in several of my beauty books, a lot of health comes from the proper eating habits, which are something that - you know, I come from a generation that wasn't - didn't have a lot of food.
Christo And for me, the real world involves everything: risk, danger, beauty, energy, all we meet with in the real world.
Lisa See And often it would be a woman who was in her 70s or 80s who would win the beauty contest, because bound feet never age.
Erika Slezak And at five o'clock in the morning we left to drive to Old Tucson, and I sat with my mouth open in the van. I was stunned by the beauty of that country.
James Beattie And beauty immortal awakes from the tomb.
William Allen Butler And queenly is the state she keeps, In beauty's lofty trust secure.
Andrew Carnegie And while the law of competition may be sometimes hard for the individual, it is best for the race, because it ensures the survival of the fittest in every department.
Robert Fulghum And it is still true, no matter how old you are, when you go out into the world it is best to hold hands and stick together.
Julie Bishop And I believe that the best buy in public health today must be a combination of regular physical exercise and a healthy diet.
Wole Soyinka And I believe that the best learning process of any kind of craft is just to look at the work of others.
Graeme Murphy And currently, there are four to five new works in the pipeline for upcoming celebrations such as the Sydney 2000 Olympics, Australian Federation, my 50th Birthday, and Sydney Dance Company's 25th Anniversary.
Thomas Menino And for the city's birthday, we will host events in every neighborhood of the city, inviting all of our residents to share in the celebration of Boston's great epic - the story of neighbors who support one another where it matters most.
Cody Horn And I was very shy as a kid if you sang me 'Happy Birthday,' I would cry. Quite shy. So the idea of being an actor, much less a model, was just out of this world.
Andrew Carnegie And while the law of competition may be sometimes hard for the individual, it is best for the race, because it ensures the survival of the fittest in every department.
Mitt Romney And fifth, we will champion small businesses, America's engine of job growth. That means reducing taxes on business, not raising them. It means simplifying and modernizing the regulations that hurt small business the most. And it means that we must rein in the skyrocketing cost of healthcare by repealing and replacing Obamacare.
Alphonso Jackson And what most people don't understand is the bulk of business in this country is small business.
Shaquille O'Neal And I want to do it the right way, like everybody else, not just a famous figurehead that gets a job because he is a famous basketball player. I want to really learn the business.
Tom Hanks And I'm not apolitical - I'm very specific in my politics. But a lot of the time it's nobody's business unless you're over at my house having dinner.
Shirley Manson And then there's all these other creeps that surround your band and suck off you like leeches and try to manipulate you and your business. You have to watch like a hawk. I'm always ready to fight. I see it very much as a battle.
Elton John And I trusted someone to look after me on the business side of life.
Ayrton Senna And suddenly I realised that I was no longer driving the car consciously. I was driving it by a kind of instinct, only I was in a different dimension.
Murray Walker And that just shows you how important the car is in Formula One Racing.
Betty Hill And we turned off and 30 miles south they're standing in the middle of our road blocking our way, stopped the car, got out, took us through the path in the woods, where the craft was on the ground.
Steve Burns And I think that if I were a for real celebrity that was recognizable everywhere, I'd just crawl under a rock and you know, have someone run over the rock with a car, or something.
John Motson And Seaman, just like a falling oak, manages to change direction.
Emma Thompson And it's absolutely true that male sexual behaviour and female responses to male demands change a lot when they start communicating - and the levels of the communication that I've seen on the ground in very, very poor areas are so high and I think why don't we have that here?
Rainn Wilson And I do believe that the way to change a society, to uplift people - not just their spirit, but to uplift their society and economic base - is through education.
Emma Thompson And it's absolutely true that male sexual behaviour and female responses to male demands change a lot when they start communicating - and the levels of the communication that I've seen on the ground in very, very poor areas are so high and I think why don't we have that here?
Marc Andreessen And once you get instantaneous communication with everybody, you have economic activity that's far more advanced, far more liquid, far more distributed than ever before.
LeVar Burton And it's here and it's ready and we can really revolutionize the way we educate our children with tablet computers, and I'm committed to doing whatever I can to speaking to whomever I can to send this signal - to pound this message home. Now is the time.
Lennart Nilsson And my real enemy is not to hold the specimen sterile, but it's the lighting. The light is our real enemy. So we have to work with very very poor lighting. But we can increase the light with computers.
Karl Rove And not only that, I also have the MacBook Air which is really cool. Even my wife is jealous of my MacBook Air.
Elizabeth Gilbert And we have a little herb garden, which survived the winter thanks to global warming. It makes me feel like a cool, old Italian housewife, that I kept my rosemary alive outside all winter.
Gary Oldman And of course I've got kids of my own now, and they love me being in the Harry Potter films. I'm now part of a phenomenon. You become incredibly cool to your kids, and you get a young fan base. So you became the cool dad at school. You're suddenly hip.
Adam Brody And in a world without heroes, as the movie trailer voice-over guy might say, the slightly awkward can be slightly cool.
Juice Newton And looking at today's music scene, I think it's cool that there are a lot of consumers and fans not limited by what radio and the record companies tell them to buy.
John Fogerty And I now think that Stratocasters and Telecasters are way cool.
Stone Gossard And I remember as a second or third grader having some autonomy to go to the store if I felt like it, walk home, take my time, kick the can. We were on our own schedule after school, so that was cool.
Will Wright And every now and then people find the bugs, and they interpret those as cool failures in the Sims terms. For them it's like a treasure hunt, you know.
Vincent Kartheiser And when I was a kid being an actor was not cool. I'm thirty now and when I was a kid in the 80s that wasn't a cool thing to be.
Sean William Scott And getting stunt coordinator Dan Bradley and everybody from the whole 'Bourne Supremacy' crew, I think was real cool for our film because we do a bunch of really big jumps in this movie.
Michelle Obama And I love that even in the toughest moments, when we're all sweating it - when we're worried that the bill won't pass, and it seems like all is lost - Barack never lets himself get distracted by the chatter and the noise. Just like his grandmother, he just keeps getting up and moving forward... with patience and wisdom, and courage and grace.
Rick Perry And I think most people in this country want to see a president that's got the courage to say we're going to cut the tax burden, and reduce the regulatory climate, and we're going to get Americans working.
Rene Cassin And as a child I was filled with passionate admiration for acts of civic courage I had seen performed by an elderly military doctor, who was a friend of my family.
Angelina Jolie And my dad, you're a great actor but you're a better father.
Jennie Finch And my dad drilled it in my head, you know, 'If you want it bad enough, and you're willing to make the sacrifices, you can do it. But first you have to believe in yourself.
David Bowie And I saw the sax line-up that he had behind him and I thought, I'm going to learn the saxophone. When I grow up, I'm going to play in his band. So I sort of persuaded my dad to get me a kind of a plastic saxophone on the hire purchase plan.
Gary Oldman And of course I've got kids of my own now, and they love me being in the Harry Potter films. I'm now part of a phenomenon. You become incredibly cool to your kids, and you get a young fan base. So you became the cool dad at school. You're suddenly hip.
Mike Myers And I love Mel Brooks. My Dad loved his movies, too, they're awesome, the kind of thing that if you're in for ten minutes, you're in for two hours.
Sarah Silverman And then before going back for my sophomore year, I decided to change my major to arts and sciences, and my dad cut a deal with me: He said if I'd quit school he'd pay my rent for the next three years, as if I were in school.
Nigel Lythgoe And what is a stage dad, or a stage mom? It's someone who's protective. That's all.
Jackson Browne And my dad wanted me to play the trumpet because that's what he liked. His idol was Louis Armstrong. My dad thought my teeth came together in a way that was perfect for playing the trumpet.
Dweezil Zappa And, you know, my dad would show me some things sometimes, but the best things that I got to do were to actually see really good players play up close. That gives you an idea of fingering and technique and what not.
Paul Reiser And in that time, I lost my dad and had kids of my own. It was like, OK, I get it now. I know what fatherhood is all about. And you look at your parents differently.
Wilt Chamberlain And I remember leaving my place in L.A. and - my father is a big fight fan - and I said, 'Dad, I got a couple of days off and I'm getting ready to go to Houston to sign to fight Muhammad Ali.
Walt Whitman And I will show that nothing can happen more beautiful than death.
Bodhidharma And as long as you're subject to birth and death, you'll never attain enlightenment.
Lynn Redgrave And yet, I suppose you mourn the loss or the death of what you thought your life was, even if you find your life is better after. You mourn the future that you thought you'd planned.
Layne Staley Andrew Wood's death changed things for a few weeks. I probably got even heavier into drugs after that.
Nigella Lawson And, in a funny way, each death is different and you mourn each death differently and each death brings back the death you mourned earlier and you get into a bit of a pile-up.
Daniel Libeskind And then, build a bustling wonderful city of the 21st century, with a restoration of a spectacular skyline, which Manhattan, of course, needs. So, that is really the design as a whole.
Thomas Keneally And I think my sexuality was heavily repressed by the church, by the, you know, the design of the mortal sins.
Umberto Guidoni And just when we were at the end of our design process there was the news that the Italian government and the U.S. government had signed an agreement to fly the first Italian astronaut on that flight.
Michelle Obama And let's be clear: It's not enough just to limit ads for foods that aren't healthy. It's also going to be critical to increase marketing for foods that are healthy.
Julie Bishop And I believe that the best buy in public health today must be a combination of regular physical exercise and a healthy diet.
Justin Cronin And I grew up on a steady diet of science fiction, especially apocalyptic and postapocalyptic fiction.
Barbara Sher And our dreams are who we are.
Regis Philbin Anderson Cooper every night dreams about getting my job permanently really.
Sharon Gless And they were writing scripts where Christine had hit the glass ceiling. And I always thought Christine would never hit the glass ceiling. I thought her dreams would take her. Maybe her dreams wouldn't take her where she wanted, but she still had her dreams.
Arlie Russell Hochschild And the Republican Party especially associates the market with the idea of progress, goodness, family, and points us toward the mall as an answer to all our personal dreams.
Wavy Gravy And I also thought that Richard Nixon was the greatest political education we have ever had, but it looks like we need to relearn them again.
Rainn Wilson And I do believe that the way to change a society, to uplift people - not just their spirit, but to uplift their society and economic base - is through education.
Frederic Bastiat And what is liberty, whose very name makes the heart beat faster and shakes the world? Is it not the union of all liberties - liberty of conscience, of education, of association, of the press, of travel, or labor, or trade?
Sam Donaldson And really, the basis, I think, of achieving some success in what I want to do today comes from my mother's push to get me to read and to make something of myself from the standpoint of an education.
Terrence Howard And I'm very surprised that all this stuff actually worked out to where I could have a career in film, gain the benefit of my education, and be thankful that I was able to break into my craft as an actor.
Andre Braugher And I thought that was the best way for me to participate, because standing in the crowd and listening is a fantastic education, but it's not my nature. I need to be involved. So I did that instead.
Jon Secada And my career, the things that have happened have happened because of my music education background.
Daryl Hannah And I know that the younger generation is doing things that are so ingenious. And for them it's not a matter of a political belief or an environmental stance. It's really just common sense.
Ed Rendell And secondly, I would impose a significant state landfill tipping fee and use that tipping fee to fund the billion dollar bond issue that I want to create to produce the funds for all of the environmental challenges that we just went over.
Ed Miliband And think of how we challenged the idea of a male dominated Parliament with All-Women shortlists and made the cause of gender equality central to our government. We were right to do so.
Ayrton Senna And so you touch this limit, something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high.
Donald Norman And to get real work experience, you need a job, and most jobs will require you to have had either real work experience or a graduate degree.
Jason Statham And it was a great experience, you know, to travel the world and compete at a certain level. It teaches you discipline, focus, and certainly keeps you out of trouble.
Neale Donald Walsch And we're seeing a higher level of consciousness and many more opportunities for people to challenge their present ways of thinking and move into a grander and larger experience of who they really are.
Mike Myers And I thought, when I have kids, that's the sort of well told, silly, and fun fairy tale that I would want to take them to. But it was an amazing experience. And I think Shrek is a real classic, a fairy tale classic.
Vicente Fox And I like to convey my feelings, my emotions, my experience, the information I have to public use, public opinion.
Busy Philipps And then I went to 'Dawson's Creek,' which is a show that was, for better or for worse, all about the language. It was a word-perfect show, which I'd never had any experience with. And it was really shocking for me. I felt really hemmed in. At the time, it wasn't my favorite working experience.
Davy Jones And actually, about three weeks ago, Micky, Peter and I were in Vegas at the MGM Grand. And we did about 12 shows in seven days. It was quite an experience.
John Abizaid And so I think that if the person has the funds, the network, and the equipment to do this, and also the experience, which is the key factor, then they can be quite deadly.
Maximilian Schell And in reality, I don't think it's a real documentary. It's more a story of her life. It's a story of survival. It's a story of the time in which she lived. The story of success and failure.
Harvey Korman And I went to New York and died for 10 years I walked those pavements. I can't think of New York without feeling uncomfortable and feeling like a failure.
Tom A. Watson And obviously, with hindsight now, now knowing what went on in the company, it would have been absolutely appropriate back then for us to have the chief executive of the company, most senior person in the United Kingdom, come and answer for the policy they were pursuing. And we ducked that, and frankly that's a failure of Parliament.
Alan Watts And the attitude of faith is the very opposite of clinging to belief, of holding on.
Tim Tebow And that's the great thing about living the Christian life and trying to live by faith, is you're trying to get better every day. You're trying to improve.
Pat Robertson And it's one thing to give people freedom and something else to deny the rights of Christians to assert their faith in order to keep Hindus from feeling upset.
Bear Grylls And Jesus, the heart of the Christian faith is the wildest, most radical guy you'd ever come across.
Emanuel Swedenborg And as the Divine that goes forth from the Lord is the good of love and the truth of faith, the angels are angels and are heaven in the measure in which they receive good and truth from the Lord.
Christopher Dawson And so, today, if the state can no longer appeal to the old moral principles that belong to the Christian tradition, it will be forced to create a new official faith and new moral principles which will be binding on its citizens.
Owen Glendower And in that I cannot send unto you all my businesses in writing, I despatch these present bearers fully informed in all things, to whom it may please you to give faith and credence in what they shall say unto you by word of mouth.
Michael Bloomberg And I keep saying, whether you like the president or not, everybody has to pull together and help the president because, as the president goes, so goes the country, as the country goes, so goes your job, your ability to feed your family, your government.
Christopher Hitchens And when I was young, my family was perfectly nice. I write a lot about it, as you noticed. But it was rather limited. I think, I don't think anyone in my family would really feel I'd done them an injustice by saying that. We didn't see many people. There were many books. It was as if I wanted to get away from home.
Tim Tebow And so I look at it as a relationship that I have with him that I want to give him the honor and glory anytime I have the opportunity. And then right after I give him the honor and glory, I always try to give my teammates the honor and glory. And that's how it works because Christ comes first in my life, and then my family, and then my teammates.
Brett Favre And having a strong family, you know we've lost some members of our family and had some setbacks, but I think a good family and kids all those things I thought at one time... you got to be kidding me... Those things are so important they enable you to go on.
Bob Geldof And whereas women had to fight to find their way into the workforce, men are now fighting to reclaim their place in the family structure.
Fran Lebowitz Andy Warhol made fame more famous.
Tom Felton And to me, fame is not a positive thing. The idea of being famous is a lot better than the reality. It's fantastic when you go to premieres and people cheer you, but it's not real. And it's totally not my approach to get my name on a club door just because I can.
Shaquille O'Neal And I want to do it the right way, like everybody else, not just a famous figurehead that gets a job because he is a famous basketball player. I want to really learn the business.
Meg Whitman And I want to be able to - you know, make Republicans and Democrats famous for keeping jobs in California.
Donna Leon And I don't want to live anywhere where I am famous. It makes me very, very uncomfortable, because it conveys an advantage over people, and I don't like that.
Damon Wayans And my marriage was perfect when I wasn't famous.
Ian Rush And the things that we fear are a weapon to be held against us.
Black Elk And if the great fear had not come upon me, as it did, and forced me to do my duty, I might have been less good to the people than some man who had never dreamed at all, even with the memory of so great a vision in me.
Timothy Geithner And I think it's a prudent, responsible way, given the scale of the emergency, the scale of the damage still facing America, that we finance these additional support for the unemployed as well as the support for small business. We think there's a good case for doing it now. We want to do it in an overall fiscally responsible way.
Julie Bishop And I believe that the best buy in public health today must be a combination of regular physical exercise and a healthy diet.
Amy Irving And you know, the baby boomers are getting older, and those off the rack clothes are just not fitting right any longer, and so, tailor-made suits are coming back into fashion.
Plato And what, Socrates, is the food of the soul? Surely, I said, knowledge is the food of the soul.
Simon Mainwaring And if you look at the reality in the United States, where you have more than 40 million people below the poverty line and 42 million on food stamps, and then you look at poverty around the world, clearly the way we're running the engine of capitalism is not serving us well.
Joan Collins And I think of that again as I've written in several of my beauty books, a lot of health comes from the proper eating habits, which are something that - you know, I come from a generation that wasn't - didn't have a lot of food.
Sandra Oh And on a Canadian set, everybody is equal. You get paid the same. You live together in barracks. You have a communal kitchen. You buy and cook your own food.
Martha Gellhorn And though various organizations in America and England collected money and sent food parcels to these refugees, nothing was ever received by the Spanish.
John Rowland And as I ask for your forgiveness, I also ask for your support to keep all things in perspective and keep all things in proportion. The good of nine years versus the bad.
Joseph J. Ellis And the only thing to do with a sin is to confess, do penance and then, after some kind of decent interval, ask for forgiveness.
Mitt Romney And let me make this very clear - unlike President Obama, I will not raise taxes on the middle class. As president, I will protect the sanctity of life. I will honor the institution of marriage. And I will guarantee America's first liberty: the freedom of religion.
Camille Paglia And what do Democrats stand for, if they are so ready to defame concerned citizens as the 'mob' - a word betraying a Marie Antoinette delusion of superiority to ordinary mortals. I thought my party was populist, attentive to the needs and wishes of those outside the power structure. And as a product of the 1960s, I thought the Democratic party was passionately committed to freedom of thought and speech.
David Icke And why do we, who say we oppose tyranny and demand freedom of speech, allow people to go to prison and be vilified, and magazines to be closed down on the spot, for suggesting another version of history.
Pat Robertson And it's one thing to give people freedom and something else to deny the rights of Christians to assert their faith in order to keep Hindus from feeling upset.
John Boehner And we can celebrate when we have a government that has earned back the trust of the people it serves... when we have a government that honors our Constitution and stands up for the values that have made America, America: economic freedom, individual liberty, and personal responsibility.
Margaret Cavendish And though my Lord hath lost his estate and been banished out of his country, yet neither despised poverty nor pinching necessity could make him break the bonds of friendship or weaken his loyal duty.
Aleksander Kwasniewski And we want to develop our strategy to partnership and friendship with the United States, which is connected with a very rich history but what is very important for our future.
Kristen Stewart And I like to keep whatever is mine remaining that way. It's a funny little game to play and it's a slippery slope. I always say to myself I'm never going to give anything away because there's never any point or benefit for me.
Drew Brees And at the time, it is funny how you can look at something and say, for example with my shoulder injury, when it first happened I said this is the worst thing that could happen to me. Why me, why now? Now I look back and say it was probably the best thing that happened to me.
Nigella Lawson And, in a funny way, each death is different and you mourn each death differently and each death brings back the death you mourned earlier and you get into a bit of a pile-up.
Molly Ivins And the funny thing is, I've always been an optimist - it's practically a congenital disorder with me.
Matt Stone And there's a visceral fun in watching Team America and making it, like taking a puppet and throwing it against the wall. Because it's not CG, there's something funny about it.
Al Franken And I think that being able to make people laugh and write a book that's funny makes the information go down a lot easier and it makes it a lot more fun to read, easier to understand, and often stronger. So there's all kinds of advantages to it.
Jeff Daniels And regardless of the fact that in this country, certainly in the arts, we treat comedy as a second-class citizen, I've never thought of it that way. I've always thought it to be important. The last time I looked, the Greeks were holding up two masks. I've always thought of it not only as having equal value, but as the craft of it, being funny.
Fran Drescher And remember, it's also very funny, because side by side with grief lies joy.
James Denton And of course Marc Cherry heightens it and makes it hilarious. But there's so many universal themes in the show, and he made it so funny. We knew he was onto something if he could keep it up and, thankfully, he did.
Lynn Redgrave And yet, I suppose you mourn the loss or the death of what you thought your life was, even if you find your life is better after. You mourn the future that you thought you'd planned.
Elizabeth Warren And that's how we build the economy of the future. An economy with more jobs and less debt, we root it in fairness. We grow it with opportunity. And we build it together.
Evelyn Glennie And as I grew older, I then auditioned for the Royal Academy of Music in London, and they said, well, no, we won't accept you, because we haven't a clue - you know - of the future of a so-called 'deaf' musician. And I just couldn't quite accept that.
John Grisham And that's the mission of The Innocence Project in New York, is to exonerate people who have been wrongfully convicted, and also work from a policy angle with Congress and state legislatures to prevent future wrongful convictions.
Dan Lipinski And when these advances are made, hydrogen can fill critical energy needs beyond transportation. Hydrogen can also be used to heat and generate electricity for our homes. The future possibilities of this energy source are enormous.
Clifford D. Simak And time itself? Time was a never-ending medium that stretched into the future and the past - except there was no future and no past, but an infinite number of brackets, extending either way, each bracket enclosing its single phase of the Universe.
Barack Obama And I will do everything that I can as long as I am President of the United States to remind the American people that we are one nation under God, and we may call that God different names but we remain one nation.
John Lennon And God help Bruce Springsteen when they decide he's no longer God... They'll turn on him, and I hope he survives it.
Spike Milligan And God said, 'Let there be light' and there was light, but the Electricity Board said He would have to wait until Thursday to be connected.
Stephen King And poets, in my view, and I think the view of most people, do speak God's language - it's better, it's finer, it's language on a higher plane than ordinary people speak in their daily lives.
Sharron Angle And that's really what's happening in this country is a violation of the First Commandment. We have become a country entrenched in idolatry, and that idolatry is the dependency upon our government. We're supposed to depend upon God for our protection and our provision and for our daily bread, not for our government.
Samuel Butler And so there is no God but has been in the loins of past gods.
Glenn Beck And I've come to the place where I believe that there's no way to solve these problems, these issues - there's nothing that we can do that will solve the problems that we have and keep the peace, unless we solve it through God, unless we solve it in being our highest self. And that's a pretty tall order.
William Shakespeare And this, our life, exempt from public haunt, finds tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything.
Anne Frank And finally I twist my heart round again, so that the bad is on the outside and the good is on the inside, and keep on trying to find a way of becoming what I would so like to be, and could be, if there weren't any other people living in the world.
Isaac Asimov And above all things, never think that you're not good enough yourself. A man should never think that. My belief is that in life people will take you at your own reckoning.
Louis Farrakhan And I hope that five years and 10 years from now, I'll be a better man, a more mature man, a wiser man, a more humble man and a more spirited man to serve the good of my people and the good of humanity.
Mitt Romney And that's how it is in America. We look to our communities, our faiths, our families for our joy, our support, in good times and bad. It is both how we live our lives and why we live our lives.
Mackenzie Astin And it is easy to believe you are not good enough if you listen to everybody else.
Mitt Romney And a special thank you to the citizens of Massachusetts: You are paying all the taxes, creating all the jobs, raising all the children. This government is yours. Thank you for letting me serve you. I love this job.
James Madison And I have no doubt that every new example will succeed, as every past one has done, in showing that religion and Government will both exist in greater purity, the less they are mixed together.
Sharron Angle And that's really what's happening in this country is a violation of the First Commandment. We have become a country entrenched in idolatry, and that idolatry is the dependency upon our government. We're supposed to depend upon God for our protection and our provision and for our daily bread, not for our government.
Wole Soyinka And gradually they're beginning to recognize the fact that there's nothing more secure than a democratic, accountable, and participatory form of government. But it's sunk in only theoretically, it has not yet sunk in completely in practical terms.
Michael Bloomberg And I keep saying, whether you like the president or not, everybody has to pull together and help the president because, as the president goes, so goes the country, as the country goes, so goes your job, your ability to feed your family, your government.
Arthur Laffer And you can't have a prosperous economy when the government is way overspending, raising tax rates, printing too much money, over regulating and restricting free trade. It just can't be done.
Marco Rubio And here's the fact: the fact is it doesn't solve the problem. First of all, if you taxed these people at 100 percent, basically next year you said, 'Look, every penny you make next year the government's going to take it from you,' it still doesn't solve the debt.
Marco Rubio And I can tell you that history will back up what I'm about to say and that is that there is no government run by conservatives, Republicans, put whoever you want there, if you give government the opportunity to spend more money than it has, it will do it. It will do it every time.
Clarence Thomas And I don't think that government has a role in telling people how to live their lives. Maybe a minister does, maybe your belief in God does, maybe there's another set of moral codes, but I don't think government has a role.
John Boehner And we can celebrate when we have a government that has earned back the trust of the people it serves... when we have a government that honors our Constitution and stands up for the values that have made America, America: economic freedom, individual liberty, and personal responsibility.
Chris Christie And I just think that we're at a point in our economic life here in our state - and - and, candidly, across the country, where increased taxes is just the wrong way to go. The people of our state are not convinced that state government, county government, local government has done all they can with the money we already give them, rather than the money that we have before.
Patricia Hewitt And some of what we're doing in Government even now, some of the welfare reform programs that are helping lone mothers come into work are based on things that were very new under the Labour Government in the eighties.
Rafik Hariri And on the other hand, we see that the Israeli government is attacking that part of the Palestinian leader.
Mitt Romney And the American people are the greatest people in the world. What makes America the greatest nation in the world is the heart of the American people: hardworking, innovative, risk-taking, God- loving, family-oriented American people.
Homer And what he greatly thought, he nobly dared.
Angelina Jolie And my dad, you're a great actor but you're a better father.
Walt Whitman And your very flesh shall be a great poem.
Sachin Tendulkar And that is the reason why this victory is great, because different players have made contributions to the win.
Aeschylus And one who is just of his own free will shall not lack for happiness and he will never come to utter ruin.
Adam Weishaupt And of all illumination which human reason can give, none is comparable to the discovery of what we are, our nature, our obligations, what happiness we are capable of, and what are the means of attaining it.
Jamie Foxx And perfect happiness? Man, that's a... the pool is about 92 degrees, the Jacuzzi is about 102 and an avocado farm.
Mihaly Csikszentmihalyi And, in fact, you can find that the lack of basic resources, material resources, contributes to unhappiness, but the increase in material resources do not increase happiness.
Barack Obama And so our goal on health care is, if we can get, instead of health care costs going up 6 percent a year, it's going up at the level of inflation, maybe just slightly above inflation, we've made huge progress. And by the way, that is the single most important thing we could do in terms of reducing our deficit. That's why we did it.
Julie Bishop And I believe that the best buy in public health today must be a combination of regular physical exercise and a healthy diet.
Tim Ryan And I believe that if we can care about whether or not our neighbor has a good job or access to affordable health care for their children, and we move to implement the policies that can improve these situations, we will unleash vast amounts of human potential and recapture the American spirit.
Joan Collins And I think of that again as I've written in several of my beauty books, a lot of health comes from the proper eating habits, which are something that - you know, I come from a generation that wasn't - didn't have a lot of food.
Debbie Wasserman Schultz And so to those who suggest that we are somehow 'harming' young women by encouraging them to take charge of their health we say this: We are not harming young women by educating them. We are arming them with information that they will carry with them throughout their lives.
Jan Brewer And under the existing circumstances, I understand there are situations where people indeed need care and need services, but I believe in America that the majority of those people are getting those services under situations and circumstances that are afforded to them by their health care providers and their state government.
Louise Slaughter And whether it is equal pay, health care, Social Security, or family leave, this Congress has refused to address issues critical to hard-working American women.
Artur Davis And in terms of their crown jewel legislative achievement: who knew that when asked, 'will government impose a new federal mandate requiring middle class Americans to buy health insurance whether they can afford it or not?' The answer would be 'Yes we can!'
John Kasich And what we're doing in Ohio is we're moving from a basic manufacturing economy to one that's diversified, including energy and health care and agriculture and IT.
William Scranton And if you're not going to have a clear health threat, you don't want to panic people.
Lord Acton And remember, where you have a concentration of power in a few hands, all too frequently men with the mentality of gangsters get control. History has proven that.
Carter G. Woodson And thus goes segregation which is the most far-reaching development in the history of the Negro since the enslavement of the race.
David Icke And why do we, who say we oppose tyranny and demand freedom of speech, allow people to go to prison and be vilified, and magazines to be closed down on the spot, for suggesting another version of history.
Marco Rubio And I can tell you that history will back up what I'm about to say and that is that there is no government run by conservatives, Republicans, put whoever you want there, if you give government the opportunity to spend more money than it has, it will do it. It will do it every time.
Julien Benda And History will smile to think that this is the species for which Socrates and Jesus Christ died.
Michelle Obama And I come here as a daughter, raised on the South Side of Chicago - by a father who was a blue-collar city worker and a mother who stayed at home with my brother and me.
Trent Reznor And when the day arrives I'll become the sky and I'll become the sea and the sea will come to kiss me for I am going home. Nothing can stop me now.
Christopher Hitchens And when I was young, my family was perfectly nice. I write a lot about it, as you noticed. But it was rather limited. I think, I don't think anyone in my family would really feel I'd done them an injustice by saying that. We didn't see many people. There were many books. It was as if I wanted to get away from home.
Eddie Murray And, you know, you try and preach to them there's more to this game than just walking up to home plate, swinging the bat, fielding a ground ball. There's some dedication in it, some love you've got to put into this work.
Dave Eggers And that's actually the brunt of what we do is, people going straight from their workplace, straight from home, straight into the classroom and working directly with the students. So then we're able to work with thousands and thousands more students.
Mos Def And remember don't high post when you're far from home, and high posting when you're all alone.
Michael Phelps And, you know, being able to wear the stars and stripes, when you step up on one of the blocks or, you know, when you step off of an airplane or when you hear the national anthem play, you know, it's one of the greatest feelings in the world because you know that there are people at home who are supporting you and watching you.
Chris Christie And I think what people in New Jersey have gotten to know about me over the last decade that I've been in public life is what you see is what you get. And I'm no different when I'm sitting with you than I am when I'm at home or anyplace else.
Scott Stapp And it took me, since I was 17 and left home, running from God, to now, as a 30-year-old man, when I honestly feel like I've come full circle and my heart's finally in the right place.
Ringo Starr And I came back and it was great, 'cuz George had set up all these flowers all over the studio saying welcome home. So then we got it together again. I always felt it was better on the White one for me. We were more like a band, you know.
Jennifer Garner And now, I still really don't care that much but now I have music playing all the time at home, which is a first for me. Whatever. Everything from Ani DiFranco to Dave Matthews to Jack Johnson and Norah Jones.
John Lennon And God help Bruce Springsteen when they decide he's no longer God... They'll turn on him, and I hope he survives it.
Louis Farrakhan And I hope that five years and 10 years from now, I'll be a better man, a more mature man, a wiser man, a more humble man and a more spirited man to serve the good of my people and the good of humanity.
Patti Davis And as far as false hope, there is no such thing. There is only hope or the absence of hope-nothing else.
Phil Ochs And if there's any hope for America, it lies in a revolution, and if there's any hope for a revolution in America, it lies in getting Elvis Presley to become Che Guevara.
George Carey And I hope America will realise, as the only superpower now, it really must use its power in a way that's going to build up the world, and to support the United Nations.
Paul McCartney And I loved Fats Waller. I love his instrumental abilities, his vocal abilities and his sense of humor.
Bobby Knight And I would be the first to admit that probably, in a lot of press conferences over the time that I have been in coaching, indulging my own sense of humor at press conferences has not been greatly to my benefit.
Damon Wayans And for my family, comedically, that was the key to a lot of the humor.
Tony Hale And you know, whether it's drama or comedy, the best work is based on truth. It's just that, with comedy, the circumstances are just crazy-heightened, and you have these crazy things thrown at you. But you still have to do it truthfully, because that's where the humor comes from. So it's not that difficult to cross over.
Sylvia Plath And by the way, everything in life is writable about if you have the outgoing guts to do it, and the imagination to improvise. The worst enemy to creativity is self-doubt.
James Merrill And, as I have said, it's made me think twice about the imagination. If the spirits aren't external, how astonishing the mediums become! Victor Hugo said of his voices that they were like his own mental powers multiplied by five.
Donald Cargill And now, this is the sweetest and most glorious day that ever my eyes did see.
Karlheinz Stockhausen And when they encounter works of art which show that using new media can lead to new experiences and to new consciousness, and expand our senses, our perception, our intelligence, our sensibility, then they will become interested in this music.
Frank Carlucci And I argued with that intelligence estimate and I think it is a responsibility of policymakers to use their best judgment on the basis of the intelligence they've received.
Louis Freeh And I understand that, I testified in closed hearings over eight years because there are intelligence matters, there are sensitive matters that should not be held in a public hearing.
Plato And what, Socrates, is the food of the soul? Surely, I said, knowledge is the food of the soul.
Venerable Bede And I pray thee, loving Jesus, that as Thou hast graciously given me to drink in with delight the words of Thy knowledge, so Thou wouldst mercifully grant me to attain one day to Thee, the fountain of all wisdom and to appear forever before Thy face.
John Sergeant Wise And let me tell you, you boys of America, that there is no higher inspiration to any man to be a good man, a good citizen, and a good son, brother, or father, than the knowledge that you come from honest blood.
Duane G. Carey And, that's what I truly believe that we're doing when we're advancing scientific knowledge is we're someday making the world better. Not only for our children, but for all people after that.
Betty Hill And I'm walking along and we're laughing, kidding, joking, and see he understood the leader, the one we called the leader, had some knowledge of English, although limited.
Carol Bellamy And most importantly perhaps, children can learn about their rights, share their knowledge with the children of other nations, identify problems with them and establish how they might work together to address them.
Frederick Sanger And indeed this theme has been at the centre of all my research since 1943, both because of its intrinsic fascination and my conviction that a knowledge of sequences could contribute much to our understanding of living matter.
Carol Kane And my first film was Carnal Knowledge, another amazing experience, largely because of Mike Nichols, who would tell me you can't do anything wrong because you're doing everything right.
Don Nickles And the whole world, the whole world that believes in freedom, whether you're talking about personal freedom, economic freedom, religious freedom, they look to the United States for leadership and you're part of that leadership.
Steve Case And I'd say one of the great lessons I've learned over the past couple of decades, from a management perspective, is that really when you come down to it, it really is all about people and all about leadership.
Peter King And if the imam and the Muslim leadership in that community is so intent on building bridges, then they should voluntarily move the mosque away from ground zero and move it whether it's uptown or somewhere else, but move it away from that area, the same as the pope directed the Carmelite nuns to move a convent away from Auschwitz.
Eric Massa And this administration and this House leadership have said, quote-unquote, they will stop at nothing to pass this health care bill. And now they've gotten rid of me and it will pass. You connect the dots.
John D. Rockefeller And we are never too old to study the Bible. Each time the lessons are studied comes some new meaning, some new thought which will make us better.
Wole Soyinka And I believe that the best learning process of any kind of craft is just to look at the work of others.
Heston Blumenthal And I like asking questions, to keep learning people with big egos might not want to look unsure.
Duane G. Carey And, one thing I definitely enjoyed personally, from a selfish point of view, was exploration and going to places that I had never been to before and learning, you know, meeting the people and getting to know, new sights and sounds, etc.
Dar Williams And where does magic come from? I think that magic's in the learning.
Nicolas Roeg And later I thought, I can't think how anyone can become a director without learning the craft of cinematography.
Trip Hawkins And initially, a lot of companies avoid trying to make a really radical new kind of title for a new system, because that would involve learning a new machine and learning how to make the new title at the same time.
Monica Lewinsky And understandably so, that when you're in legal jeopardy, you really cannot put yourself in a position to open yourself up to the media.
Dennis Banks And Americans realized that native people are still here, that they have a moral standing, a legal standing.
James Denton And they didn't have to get into a lot of legal speak or talk ER terms, they were real people. I think that's why so many actresses were attracted to it. And it was just about problems that you could identify with so much, right off the bat.
Peter Sotos And books that were published in much larger numbers than Selfish, Little are hard to find. And publishers who wanted to publish my last few works have them stuck in limbo while new distribution ideas and legal issues and fears are blown away.
William Shakespeare And this, our life, exempt from public haunt, finds tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything.
Michelle Obama And Barack and I were raised with so many of the same values, like you work hard for what you want in life. That your word is your bond that you do what you say you're going to do. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them and even if you don't agree with them.
Sylvia Plath And by the way, everything in life is writable about if you have the outgoing guts to do it, and the imagination to improvise. The worst enemy to creativity is self-doubt.
Khalil Gibran And ever has it been known that love knows not its own depth until the hour of separation.
Peter Tosh And I ask why am I black, they say I was born in sin, and shamed inequity. One of the main songs we used to sing in church makes me sick, 'love wash me and I shall be whiter than snow.
Mitt Romney And a special thank you to the citizens of Massachusetts: You are paying all the taxes, creating all the jobs, raising all the children. This government is yours. Thank you for letting me serve you. I love this job.
Michelle Obama And I love that even in the toughest moments, when we're all sweating it - when we're worried that the bill won't pass, and it seems like all is lost - Barack never lets himself get distracted by the chatter and the noise. Just like his grandmother, he just keeps getting up and moving forward... with patience and wisdom, and courage and grace.
Mitt Romney And let me make this very clear - unlike President Obama, I will not raise taxes on the middle class. As president, I will protect the sanctity of life. I will honor the institution of marriage. And I will guarantee America's first liberty: the freedom of religion.
John Boehner And that is why marriage and family law has emphasized the importance of marriage as the foundation of family, addressing the needs of children in the most positive way.
Ringo Starr And in a marriage you can't TRY and be married. You're married or you're not married... as far as I'm concerned.
Damon Wayans And my marriage was perfect when I wasn't famous.
Lois Capps And as a nurse, I know very well the importance, for example, of electronic medical records.
Daniel Nathans And of course, identifying all human genes and proteins will have great medical significance.
Richard Dooling And it was back in the mid-1980s, and as I point out in a piece, that was when we are spending about eight percent of our gross domestic product on health care. And even then, we had the impression that so much of the excessive, aggressive medical treatment that took place at the end of life was not only unnecessary but it was cruel.
Lord Acton And remember, where you have a concentration of power in a few hands, all too frequently men with the mentality of gangsters get control. History has proven that.
Paul Ryan And to this day, my Mom is my role model.
Chris Christie And the greatest lesson that mom ever taught me though was this one. She told me there would be times in your life when you have to choose between being loved and being respected. Now she said to always pick being respected.
Nigel Lythgoe And what is a stage dad, or a stage mom? It's someone who's protective. That's all.
Demetri Martin And of course I didn't make any money from stand up for years, so I had temp jobs. That was the way I made money.
Freddie Mercury And, we have no such thing as a budget anymore. Our manager freaks when we show him the bill. We're lavish to the bone, but all our money goes back into the product.
Arthur Laffer And you can't have a prosperous economy when the government is way overspending, raising tax rates, printing too much money, over regulating and restricting free trade. It just can't be done.
Marco Rubio And I can tell you that history will back up what I'm about to say and that is that there is no government run by conservatives, Republicans, put whoever you want there, if you give government the opportunity to spend more money than it has, it will do it. It will do it every time.
Jim Henson And also there wasn't much money in television in those days anyhow.
Michael Bloomberg And I think the more money you put in people's hands, the more they will spend. And if they don't spend it, they invest it. And investing it is another way of creating jobs. It puts money into mutual funds or other kinds of banks that can go out and make loans, and we need to do that.
Tony Campolo And we've got to ask ourselves some very serious questions as to whether or not certain religious leaders, in terms of raising money - I hate to bring this up - are pushing hot buttons.
Mitt Romney And this President wakes up every morning, looks out across America and is proud to announce, 'It could be worse.' It could be worse? Is that what it means to be an American? It could be worse? Of course not. What defines us as Americans is our unwavering conviction that we know it must be better.
Lewis Black And I know this happens because I took economics, and I'd explain it to ya, but I flunked that course. Not my fault. They taught it at 8 o'clock in the morning. And there is absolutely nothing you can learn out of one bloodshot eye.
Paul Ryan And if small businesspeople say they made it on their own, all they are saying is that nobody else worked seven days a week in their place. Nobody showed up in their place to open the door at five in the morning. Nobody did their thinking, and worrying, and sweating for them.
Demetri Martin And my only rule being if when I wake in the morning I'm looking forward to the things that I have to do that day, then I'm on the right track.
Alanis Morissette And if I had a preference, it would be to be able to not be in the studio until 4 in the morning.
Debbie Stabenow And I have to say, what motivates me every day and I know my Democratic colleagues is to remember that every day 14,000 people get up in the morning with insurance that go to bed at night without it and most of them because they lost their job.
Edward Everett And now the momentous day, a day to be forever remembered in the annals of the country, arrived. Early in the morning on the 1st of July the conflict began.
William Scranton And at ten, or whatever time, in the morning we had the press conference, what we knew is there had been an incident at Three Mile Island, that it was shut down, that there was water that had escaped but it was contained.
Lee Scott And the greeter is what sets the tone for this company and I've been on TV a little bit this morning.
Erika Slezak And at five o'clock in the morning we left to drive to Old Tucson, and I sat with my mouth open in the van. I was stunned by the beauty of that country.
Douglas Sirk And in movies you must be a gambler. To produce films is to gamble.
Harvey Fierstein And I believe that you never be limited in what you do, so I like to do movies, I like to do television.
Nicolas Cage And what I like about it is it makes me happy and I think it makes a lot of people happy to go to the movies and to not think about the problems of the day or the problems of tomorrow or the yesterday and just go on for the ride and have the fun of losing oneself in a fantasy.
Christian Bale And being as I'm somebody who loves movies like The Machinist, I also love going along to big mass entertainment movies. I get in the mood for all kinds of movies, and so I like to try each of them.
Mike Myers And I love Mel Brooks. My Dad loved his movies, too, they're awesome, the kind of thing that if you're in for ten minutes, you're in for two hours.
Jason Statham And if people come up and say they like the movies you're in, it's a great compliment.
Halle Berry And you also have to do movies that are about commerce because that's what is required of the industry today.
Niklas Zennstrom And the VCR did the same thing: the movie industry thought nobody would ever watch movies any more.
Ridley Scott And anyway, it's only movies. to stop me I think they'll ahve to shoot me in the head.
Joan Jett And you have a record company behind it, this is a key too, you need people to fight for your records, at least a little bit. So if you have a great song, it's catchy, and you've got a little bit of help, I think that's all you need. But there hasn't been that in music.
Miriam Makeba And why is our music called world music? I think people are being polite. What they want to say is that it's third world music. Like they use to call us under developed countries, now it has changed to developing countries, it's much more polite.
Bruce Springsteen And whether you're drawn to gospel music or church music or honky-tonk music, it informs your character and it informs your talent.
Anais Nin And the day came when the risk to remain tight in a bud was more painful than the risk it took to blossom.
William Shakespeare And this, our life, exempt from public haunt, finds tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything.
Thomas Moore And the heart that is soonest awake to the flowers is always the first to be touch'd by the thorns.
Alfred Lord Tennyson And out of darkness came the hands that reach thro' nature, moulding men.
Adam Weishaupt And of all illumination which human reason can give, none is comparable to the discovery of what we are, our nature, our obligations, what happiness we are capable of, and what are the means of attaining it.
Michelle Obama And I love that even in the toughest moments, when we're all sweating it - when we're worried that the bill won't pass, and it seems like all is lost - Barack never lets himself get distracted by the chatter and the noise. Just like his grandmother, he just keeps getting up and moving forward... with patience and wisdom, and courage and grace.
Janet Napolitano And we ask the American people to play an important part of our layered defense. We ask for cooperation, patience and a commitment to vigilance in the face of a determined enemy.
Simon Raven And so, at the age of thirty, I had successively disgraced myself with three fine institutions, each of which had made me free of its full and rich resources, had trained me with skill and patience, and had shown me nothing but forbearance and charity when I failed in trust.
Glenn Beck And I've come to the place where I believe that there's no way to solve these problems, these issues - there's nothing that we can do that will solve the problems that we have and keep the peace, unless we solve it through God, unless we solve it in being our highest self. And that's a pretty tall order.
Lester B. Pearson And I have lived since - as you have - in a period of cold war, during which we have ensured by our achievements in the science and technology of destruction that a third act in this tragedy of war will result in the peace of extinction.
Justin Chambers And I strongly believe people should rescue dogs, or, at the very least, listen to Bob Barker and have your pet spayed or neutered.
Ezra Pound And New York is the most beautiful city in the world? It is not far from it. No urban night is like the night there... Squares after squares of flame, set up and cut into the aether. Here is our poetry, for we have pulled down the stars to our will.
Jane Campion And, I mean, I think poetry does need to be met to some extent, especially, I guess, 19th century poetry, and for me, it's just been so worth the effort. It's like I'm planting a garden in my head.
Norman MacCaig And if they haven't got poetry in them, there's nothing you can do that will produce it.
Norman MacCaig And the second question, can poetry be taught? I didn't think so.
Lynn Johnston And my father was a comic. He could play any musical instrument. He loved to perform. He was a wonderfully comedic character. He had the ability to dance and sing and charm and analyze poetry.
Peter Davison And there are a lot more people reading poetry, but there are not so many people reading an individual poet.
Julianna Baggott And I know I'm supposed to feel guilty for wanting people to buy my books... and books in general? Novels and poetry, they belong to the realm of art. How dirty of us to try to hawk art! But, after a decade of hand-wringing and apologies, I can't quite muster the guilt anymore.
Mark Strand And yet, in a culture like ours, which is given to material comforts, and addicted to forms of entertainment that offer immediate gratification, it is surprising that so much poetry is written.
Mark Strand And at least in poetry you should feel free to lie. That is, not to lie, but to imagine what you want, to follow the direction of the poem.
John C. Ransom And how can poetry stand up against its new conditions? Its position is perfectly precarious.
Hart Crane And inasmuch as the bridge is a symbol of all such poetry as I am interested in writing it is my present fancy that a year from now I'll be more contented working in an office than ever before.
Christy Romano And after I make a lot of money, I'll be able to afford running for office.
Marco Rubio And yet, there are still people in American politics who, for some reason, cling to this belief that America is better off adopting the economic policies of nations whose people who immigrate here from there.
Billie Joe Armstrong And you don't want to always write about politics just for the sake of writing about politics.
Tom Hanks And I'm not apolitical - I'm very specific in my politics. But a lot of the time it's nobody's business unless you're over at my house having dinner.
Vince Cable And humility in politics means accepting that one party doesn't have all the answers recognising that working in partnership is progress not treachery.
Delta Burke And I have to work so hard at talking positively to myself. If I don't, it's just real hard to get through the day, and I'll get really down, and just want to cry. My whole body language changes. I get more slumped over.
Barack Obama And we can see the positive impacts right here at Solyndra. Less than a year ago, we were standing on what was an empty lot.But through the Recovery Act, this company received a loan to expand its operations. This new factory is the result of those loans.
Tom Felton And to me, fame is not a positive thing. The idea of being famous is a lot better than the reality. It's fantastic when you go to premieres and people cheer you, but it's not real. And it's totally not my approach to get my name on a club door just because I can.
John Boehner And that is why marriage and family law has emphasized the importance of marriage as the foundation of family, addressing the needs of children in the most positive way.
Nolan Ryan And I'm a believer that you take a negative and turn it into a positive, and as it turned out, it was one of the best things that ever happened to me. And so I do appreciate the Ranger staff and the Ranger organization for giving me that opportunity.
Nick Offerman And what we've lost sight of is that performing manual labor with your hands is one of the most incredibly satisfying and positive things you can do.
Feist And of course, pop music is all about memorability and simplicity and positive messages and a little dash of joy.
Rachel Hunter And I'm a pretty positive person - I don't put a lot of energy into worrying, and I'm not a person who lives in a great deal of fear.
Akbar Hashemi Rafsanjani And they said if we help with the crisis, they would do a lot of positive acts. After we helped in those crises, they showed negative acts and the Japanese and Turks were ashamed.
Ayrton Senna And so you touch this limit, something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high.
Lord Acton And remember, where you have a concentration of power in a few hands, all too frequently men with the mentality of gangsters get control. History has proven that.
Camille Paglia And what do Democrats stand for, if they are so ready to defame concerned citizens as the 'mob' - a word betraying a Marie Antoinette delusion of superiority to ordinary mortals. I thought my party was populist, attentive to the needs and wishes of those outside the power structure. And as a product of the 1960s, I thought the Democratic party was passionately committed to freedom of thought and speech.
Paul Ryan And the biggest, coldest power play of all in Obamacare came at the expense of the elderly.
Keith Richards And it was a very, very fruitful and great relationship between the Stones and The Beatles. It was very, very friendly.
Tim Tebow And so I look at it as a relationship that I have with him that I want to give him the honor and glory anytime I have the opportunity. And then right after I give him the honor and glory, I always try to give my teammates the honor and glory. And that's how it works because Christ comes first in my life, and then my family, and then my teammates.
Ricky Williams And I think if you look at any relationship, for the relationship to be productive and to move forward and to grow, sometimes things have to be said that one person or the other person is not going to like to hear.
Christiane Amanpour And one thing that I always believed and that I knew for certain was that I could never have sustained a personal relationship while I worked this hard, or while I was that driven this intensely by the story.
Karlheinz Stockhausen And harmony means that the relationship between all the elements used in a composition is balanced, is good.
Juan Goytisolo And it is because a series of elements in Spanish life which operate today the same way as they did in the times of Blanco White made obvious my relationship with him, based on a similarity in Spain's condition.
Alex Lifeson And on top of that, when we work together we have a wonderful working relationship we push each other we challenge each other we laugh 80% of the time that we are together we're very fortunate.
June Singer Androgyny is not trying to manage the relationship between the opposites it is simply flowing between them.
Trish Stratus And I have the support of the writers: I have a great relationship with the creative team, and they have a good hold of my character and my personality, and they come up with some great stuff, and I'm forever trying to change it up, keep it fresh.
John R. Allen And across Afghanistan, every single day, Afghan soldiers, Afghan police and ISAF troops are serving shoulder-to-shoulder in some very difficult situations. And our engagement with them, our shoulder-to-shoulder relationship with them, our conduct of operations with them every single day defines the real relationship.
Mitt Romney And let me make this very clear - unlike President Obama, I will not raise taxes on the middle class. As president, I will protect the sanctity of life. I will honor the institution of marriage. And I will guarantee America's first liberty: the freedom of religion.
James Madison And I have no doubt that every new example will succeed, as every past one has done, in showing that religion and Government will both exist in greater purity, the less they are mixed together.
Chaim Potok And these two elements are at odds with one another because Freud is utterly adversary to almost all the ways of structuring the human experience found in Western religions. No Western religion can countenance Freud's view of man.
Michael Berryman And religion causes most of the problems, war, and economics of course, and study your history or you're going to repeat it and if you're burning a Harry Potter book you need some serious counseling, you don't get it, you're missing the whole point.
Toni Cade Bambara And what is religion, you might ask. It's a technology of living.
Bernice Johnson Reagon And I used to think that proof that I had religion was whether I knew how to sing all of the songs.
Michelle Obama And Barack and I were raised with so many of the same values, like you work hard for what you want in life. That your word is your bond that you do what you say you're going to do. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them and even if you don't agree with them.
Katie Couric And they like being able to turn on the television day in and day out to see someone that they know and they feel comfortable with and trust hopefully and respect even.
James Payn And what holds good of verse holds infinitely better in respect to prose.
Amos Oz And in this respect, the Israeli-Palestinian conflict has been a tragedy, a clash between one very powerful, very convincing, very painful claim over this land and another no less powerful, no less convincing claim.
Agnes Smedley And the woman who could win the respect of man was often the woman who could knock him down with her bare fists and sit on him until he yelled for help.
Beatrice Wood And I think maybe all women, if they just had a chance, would be romantic and believe in love and not sex. And men believe in sex and not love.
Michael Haneke And I don't believe that children are innocent. In fact, no one seriously believes that. Just go to a playground and watch the kids playing in the sandbox! The romantic notion of the sweet child is simply the parents projecting their own wishes.
Norman Jewison And even Moonstruck - for some reason the audience were just in the mood for a very romantic film, because it's one of the few romantic comedies to be nominated for a Best Picture Oscar.
Michael Jackson And I remember going to the record studio and there was a park across the street and I'd see all the children playing and I would cry because it would make me sad that I would have to work instead.
Stephen King And in real life endings aren't always neat, whether they're happy endings, or whether they're sad endings.
Vanessa Carlton And it's sad because it's like a surprise to people - almost an anomaly - when artists are actually refined and trained on an instrument. That's the last thing people think about.
Glen Hansard And for some reason, when I'm sad, I do listen to Leonard Cohen, I do listen to Joni Mitchell. I do find myself going to the music that's actually reflecting my mood, as opposed to sticking on Motown, which might actually bring my mood up.
William Peter Blatty And the sad truth is that nobody wants me to write comedy. The Exorcist not only ended that career, it expunged all memory of its existence.
Octavia Butler And by the way, I wanted to point out that Kindred is not science fiction. You'll note there's no science in it. It's a kind of grim fantasy.
Lester B. Pearson And I have lived since - as you have - in a period of cold war, during which we have ensured by our achievements in the science and technology of destruction that a third act in this tragedy of war will result in the peace of extinction.
John B. S. Haldane And if we must educate our poets and artists in science, we must educate our masters, labour and capital, in art.
Justin Cronin And I grew up on a steady diet of science fiction, especially apocalyptic and postapocalyptic fiction.
Tom Coburn And I thought I would just share with you what science says today about silicone breast implants. If you have them, you're healthier than if you don't. In fact, there's no science that shows that silicone breast implants are detrimental and, in fact, they make you healthier.
Martin Feldstein And finally, no matter how good the science gets, there are problems that inevitably depend on judgement, on art, on a feel for financial markets.
Ella Wheeler Wilcox And the smile that is worth the praises of earth is the smile that shines through tears.
Jim Valvano And if you see me, smile and maybe give me a hug. That's important to me too.
Julien Benda And History will smile to think that this is the species for which Socrates and Jesus Christ died.
Rosamund Pike And I like the look on people's faces when I say I'm doing this movie called Pride and Prejudice and they kind of smile, and then I say I'm in a movie called Doom and they kind of do a double take and try and put the two things together. And they never quite manage to.
Rainn Wilson And I do believe that the way to change a society, to uplift people - not just their spirit, but to uplift their society and economic base - is through education.
Thomas Babington Macaulay And to say that society ought to be governed by the opinion of the wisest and best, though true, is useless. Whose opinion is to decide who are the wisest and best?
David Miliband And the truth is, those who are terrorists only have to succeed once, and those of us who are trying to build an inclusive society have to succeed every time.
Sam Donaldson And from a military school which taught me that to fit into society, you can't just do anything you damn well please because it will suit you. And that it's much better to be with the winners than it is with the losers.
Minoru Yamasaki And I feel that we in our society should not be held by any such myth that we should do everything we can to gain a delight and joy in our society with all the available parts of the palette.
James Earl Jones And nothing embittered me, which is important, because I think ethnic people and women in this society can end up being embittered because of the lack of affirmative action, you know.
Ed Bradley And I realized that there was no sports reporter, so I started covering sporting events.
Beau Bridges And then I got into sports and gave my guitar to my brother Jeff who was just a little kid at that time.
Ty Burrell And I watch 'Saturday Night Live' religiously, I have since I was a little boy. I watch it basically like one of my favorite sports teams.
George Eliot And when a woman's will is as strong as the man's who wants to govern her, half her strength must be concealment.
Lisa Scottoline And when I look at my mother, I reflect on her strength and endurance. She's cranky sometimes, but she is lovable and loving. I'd be happy to be there at 86.
Allen Klein And, unlike the earlier bombing on the World Trade Center, a major landmark and symbol of the strength of the financial world was, not just damaged but, totally destroyed.
Alison Bechdel And partly, the worst thing you could do in my family was need something from someone. So physical strength represented an avenue of self-sufficiency to me.
Andy Stern And I think we understand we cannot make social change for all workers until we have enough strength, membership strength, and at the same time having membership strength and only making change for a limited group of workers is not what our country really needs for people that work.
Maximilian Schell And in reality, I don't think it's a real documentary. It's more a story of her life. It's a story of survival. It's a story of the time in which she lived. The story of success and failure.
Sam Donaldson And really, the basis, I think, of achieving some success in what I want to do today comes from my mother's push to get me to read and to make something of myself from the standpoint of an education.
Walt Whitman And whoever walks a furlong without sympathy walks to his own funeral drest in his shroud.
Dave Winfield And I found out, the other part of it is that I found out and in my desire to life successfully, that baseball fit very well into my life. It's been a great teacher, trainer, mentor and you'll see what I mean in the next few minutes that I have to speak.
Lester B. Pearson And I have lived since - as you have - in a period of cold war, during which we have ensured by our achievements in the science and technology of destruction that a third act in this tragedy of war will result in the peace of extinction.
David Kay And like I say, I think we've got other cases other than Iraq. I do not think the problem of global proliferation of weapons technology of mass destruction is going to go away, and that's why I think it is an urgent issue.
Toni Cade Bambara And what is religion, you might ask. It's a technology of living.
Ginni Rometty And so when I moved to IBM, I moved because I thought I could apply technology. I didn't actually have to do my engineer - I was an electrical engineer, but I could apply it. And that was when I changed. And when I got there, though, I have to say, at the time, I really never felt there was a constraint about being a woman. I really did not.
Gianni Agnelli And the buying of new machinery meant not only the possibility of production, but even the new technology, 'cos as I mentioned before, we were back of seven, eight years.
Chris Anderson And this is one way to do technology forecasting get a sense of where technology is, and then anticipate the next upturn.
Chris Anderson And what's interesting about the hybrids taking off is you've now introduced electric motors to the automobile industry. It's the first radical change in automobile technology in 100 years.
Terrence Howard And I'm very surprised that all this stuff actually worked out to where I could have a career in film, gain the benefit of my education, and be thankful that I was able to break into my craft as an actor.
Trish Stratus And I'm so thankful that I've been allowed to show another side of Trish.
Tillie Olsen And when is there time to remember, to sift, to weigh, to estimate, to total?
Clint Eastwood And I think it's that time. And I think if you just step aside and Mr. Romney can kind of take over. You can maybe still use a plane. Though maybe a smaller one. Not that big gas guzzler you are going around to colleges and talking about student loans and stuff like that.
John D. Rockefeller And we are never too old to study the Bible. Each time the lessons are studied comes some new meaning, some new thought which will make us better.
Jenna Elfman And as a character, what I found very inspiring about playing Dharma, especially at that time, is that the women on television were more neurotic than they were free. And I thought, this is a rare bird and this is unique on television and I think it's really refreshing.
Jesus Christ And know that I am with you always yes, to the end of time.
Jason Statham And it was a great experience, you know, to travel the world and compete at a certain level. It teaches you discipline, focus, and certainly keeps you out of trouble.
Frederic Bastiat And what is liberty, whose very name makes the heart beat faster and shakes the world? Is it not the union of all liberties - liberty of conscience, of education, of association, of the press, of travel, or labor, or trade?
Duane G. Carey And, obviously as a, as one who likes to travel around myself a lot, I think the Earth is a beautiful place. And, I'm looking forward to some new perspectives.
Vincent Cassel And now I have a big house, nice clothes and I travel in first class and I love it, so maybe it's time to enjoy being a star.
Elton John And I'm afraid, in this day and age, trust, which I count so, you know, I love loyalty. I love trust.
John Boehner And we can celebrate when we have a government that has earned back the trust of the people it serves... when we have a government that honors our Constitution and stands up for the values that have made America, America: economic freedom, individual liberty, and personal responsibility.
Eric Cantor And basically, the sense of the 'Pledge to America' is this: Republicans understand when we were in charge, we got fired in '06. We spent too much money. We defied the trust that the people had put in us. And we know that there is a better way.
Matthew Fox And as I've gotten deeper into the process of making films and television and such, I think I have more trust in the fact that you really never know what you're going to find after the twenty-fifth take.
Jeremy Irons And trust, yes, which is important, but that is what I aim towards. Now that is difficult for some people, and with that desire to get things as good as possible, I would say that I'm probably regarded as quite prickly to work with.
Katie Couric And they like being able to turn on the television day in and day out to see someone that they know and they feel comfortable with and trust hopefully and respect even.
Nolan Ryan And when I retired, trust me, not only did Nolan Ryan, but the entire Ryan family had withdrawals from baseball. And it was tough.
Dennis Muren And I also trust that there's more than one way to do something.
Margaret Spellings And I believe that public broadcasting has an important trust with the American people, it's an intimate medium of television, and that we can do reading and language development for young children without getting into human sexuality.
Simon Raven And so, at the age of thirty, I had successively disgraced myself with three fine institutions, each of which had made me free of its full and rich resources, had trained me with skill and patience, and had shown me nothing but forbearance and charity when I failed in trust.
Ben Nighthorse Campbell And it sends an important message to me, because I am sick to death to hear my opponent saying Republicans don't trust me. They do trust me, in landslide proportions, and they're proving it tonight. We're going to bury that for good.
William Allen Butler And queenly is the state she keeps, In beauty's lofty trust secure.
Friedrich Nietzsche And we should consider every day lost on which we have not danced at least once. And we should call every truth false which was not accompanied by at least one laugh.
Alexander Pope And, after all, what is a lie? 'Tis but the truth in a masquerade.
Shelby Foote And I'm a slow writer: five, six hundred words is a good day. That's the reason it took me 20 years to write those million and a half words of the Civil War.
Dick Gregory And we love to dance, especially that new one called the Civil War Twist. The Northern part of you stands still while the Southern part tries to secede.
Michael Haneke And if there was one title that could be applied to all my films, it would be 'Civil War' - not civil war in the way we know it, but the daily war that goes on between us all.
Dana Rohrabacher And, of course, in the Philippines there were so many thousands of Americans that were captured by the Japanese and held and who were rescued by Filipino Americans, or Filipinos I should say, and by U.S. troops near the close of the war.
Karl Pilkington And we've got a toaster and everything. So there is no reason for the wedding.
Michelle Obama And I love that even in the toughest moments, when we're all sweating it - when we're worried that the bill won't pass, and it seems like all is lost - Barack never lets himself get distracted by the chatter and the noise. Just like his grandmother, he just keeps getting up and moving forward... with patience and wisdom, and courage and grace.
Venerable Bede And I pray thee, loving Jesus, that as Thou hast graciously given me to drink in with delight the words of Thy knowledge, so Thou wouldst mercifully grant me to attain one day to Thee, the fountain of all wisdom and to appear forever before Thy face.
Rowan D. Williams And when the world is created, it is created in such a way that those eternal objects of God's loving wisdom become actualities - interacting with one another, relating to God in the finite realm.
Joseph Story And it is no less true, that personal security and private property rest entirely upon the wisdom, the stability, and the integrity of the courts of justice.
Thomas Reid And, if we have any evidence that the wisdom which formed the plan is in the man, we have the very same evidence, that the power which executed it is in him also.
Lara Flynn Boyle And I think women have come a very, very long way, but they have a long way to go.
Salma Hayek And I highly recommend for all the women in the world, even if they're 71, you can never take for granted that he loves you. It's always good to flirt with him. It's a great sport.
Helen Rowland And verily, a woman need know but one man well, in order to understand all men whereas a man may know all women and understand not one of them.
Marco Rubio And so, whether they came here on the Mayflower, on a slave ship, or on an airplane from Havana, we are all descendants of the men and women who built here the nation that saved the world.
Jenna Elfman And as a character, what I found very inspiring about playing Dharma, especially at that time, is that the women on television were more neurotic than they were free. And I thought, this is a rare bird and this is unique on television and I think it's really refreshing.
Leonard Cohen And most people have a woman in their heart, most men have a woman in their heart and most women have a man in their heart.
Sheryl Sandberg And what I saw happening is that women don't make one decision to leave the workforce. They makes lots of little decisions really far in advance that kind of inevitably lead them there.
Donald Norman And to get real work experience, you need a job, and most jobs will require you to have had either real work experience or a graduate degree.
Paul Ryan And if small businesspeople say they made it on their own, all they are saying is that nobody else worked seven days a week in their place. Nobody showed up in their place to open the door at five in the morning. Nobody did their thinking, and worrying, and sweating for them.
Will Smith And where I excel is ridiculous, sickening, work ethic. You know, while the other guy's sleeping? I'm working.
Michael Jackson And I remember going to the record studio and there was a park across the street and I'd see all the children playing and I would cry because it would make me sad that I would have to work instead.
Michelle Obama And Barack and I were raised with so many of the same values, like you work hard for what you want in life. That your word is your bond that you do what you say you're going to do. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them and even if you don't agree with them.
Randy Moss And it hurts as a player, that you put a lot of hard work in during the week, and at the end of the week, Sunday, when you get on the field, that's when they acknowledge about the hard work that you put in throughout the week. That's actually a disappointment.
Jim Valvano And I'm going to work as hard as I can... for cancer research and hopefully, maybe, we'll have some cures and some breakthroughs. I'd like to think I'm going to fight my brains out to be back here again next year for the Arthur Ashe recipient. I want to give it next year!
Beatrice Wood And I have exposed myself to art so that my work has something beyond just the usual potter.
Eddie Murray And, you know, you try and preach to them there's more to this game than just walking up to home plate, swinging the bat, fielding a ground ball. There's some dedication in it, some love you've got to put into this work.
Ashley Judd And of course there's so much music in and around our family. I had a piano during Christmas because it's obviously useful through the season. There are so many people, songwriters, who are around.
John Guare And it is always Easter Sunday at the New York City Ballet. It is always coming back to life. Not even coming back to life - it lives in the constant present.