Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase according to was found total 3 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
according to podle
according to podle čeho Med.
According to Sekunda

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
according to. podle .

Definition:

Synonyms:

No synonyms found. Try other word.

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: according to

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
According to the constitution ( originally promulgated in 1973 by an elected parliament ) , a serving military official cannot run for an elected office . Podle ústavy ( původně schválené v roce 1973 řádně zvoleným parlamentem ) nemůže činný vojenský představitel kandidovat na volený úřad
According to research conducted by the British Home Office , America now incarcerates over one fifth of the world ' s total prisoners . Podle průzkumu britského Ministerstva vnitra vězní v současnosti Spojené státy přibližně pětinu z celkového počtu vězňů na světě
According to one Hamas slogan in the streets of Gaza during the Israeli withdrawal , “ Four years of sacrifices weigh more than ten years of negotiations . ” Podle jednoho sloganu Hamásu , který během izraelského stahování visel v ulicích Gazy , mají „ čtyři roky obětí větší váhu než deset let vyjednávání . “
According to the World Value Survey , a respected attitudinal study conducted in about 40 countries , 60 % of Americans believe that the poor are lazy , a view shared by only 26 % of Europeans . Podle Světového průzkumu hodnot , uznávané komparativní studie prováděné v přibližně čtyřiceti zemích , je 60 % Američanů přesvědčeno , že chudí jsou ,, líní , přičemž tentýž názor sdílí jen 26 % Evropanů
According to one report , over 60 % of people in their twenties and thirties voted for Roh to produce a margin of 2 .3 % in this first two - man , head - to - head presidential race in 31 years . Podle jednoho průzkumu volilo Roa více než 60 procent lidí ve věku mezi dvaceti a čtyřiceti lety a především díky nim Ro v prvním prezidentském klání muže proti muži po 31 letech získal 2,3 -procentní náskok
According to a recent poll , only 54.8 % of Koreans now support the stationing of American troops in the country , while 31.7 % oppose it . Podle nedávného průzkumu veřejného mínění jen 54, 8 procenta Korejců souhlasí s rozmístěním amerických vojáků v zemi , přičemž 31 , 7 procenta se vyslovilo proti
According to calculations by Britain ’ s Treasury , with the HIPC agreement Mozambique pays about the same proportion in debt service as it was paying before the accord was signed . Dle propočtů britského Ministerstva financí tak Mosambik na základě Dohody o HIPC platí ve své dluhové službě zhruba totéž , co platil předtím , než byla dohoda podepsána
According to the Nice Declaration , which I drafted as one of the participating prime ministers , we were only to simplify and restructure the EU ' s basic treaties . Podle Deklarace z Nice , na níž jsem jako jeden z účastnících se předsedů vlád spolupracoval , bylo totiž naší úkolem v Konventu jen zjednodušit a restrukturalizovat základní dohody EU
According to their own figures , they spent 14 % of sales revenues on R & D . Podle jejich vlastních údajů vydaly 14 % tržeb na výzkum a vývoj
According to the case law of national supreme courts and the ECHR , discrimination exists only when people in a similar situation are treated differently . Podle precedenčních zákonů nejvyšších národních soudů a ECHR lze o diskriminaci hovořit pouze v případě , kdy je s různými lidmi v podobné situaci zacházeno různě
According to the Court , the law ’ s legitimate purpose is to adapt teaching to the difficulties of a specific category of pupils , and psychological tests seem to be objective enough not to be suspected of racial bias . Podle soudu je legitimním cílem zákona zohlednit v učebním procesu poruchy učení jedné konkrétní kategorie žáků a psychologické testy se jeví jako dostatečně objektivní , aby nevyvolávaly podezření z rasové podjatosti
According to Costa , rejecting the ruling in February 2006 would contradict previous case law . Podle Costy by bylo zamítnutí rozhodnutí z února 2006 v rozporu s předešlým precedenčním zákonem
According to the CCP Charter , all of those positions ( save the leadership of the Military Commission ) should be determined by the votes of members of the 16 th Central Committee . O všech těchto pozicích ( kromě nejvyššího postu ve Vojenské komisi ) podle stanov Komunistické strany rozhodují hlasy členů 16 . ústředního výboru
According to the polls , Valéry Giscard d ’ Estaing , not François Mitterrand , should have been elected in 1981 . V roce 1981 neměl být podle výzkumů veřejného mínění zvolen François Mitterrand , nýbrž Valéry Giscard d ’ Estaing
According to the World Health Organization , some 130 million women have , over the last few years , suffered from genital mutilation in some form . Podle Světové zdravotnické organizace ( WHO ) během několika posledních let utrpělo asi 130 milionů žen některou z forem mrzačení ženských genitálií
According to the United Nations Office on Drugs and Crime , despite concerted efforts at eradication and crop substitution , Afghanistan produced 87 % of the world ’ s opium in 2005 – roughly 4.1 tons – generating $ 2. 7 billion of illegal revenue , which amounts to roughly 52 % of the country ’ s GDP . Podle Úřadu pro drogy a kriminalitu Organizace spojených národů Afghánistán navzdory soustředěnému úsilí o vymycování a nahrazování plodin v roce 2005 vyprodukoval 87 % celosvětového opia , tedy zhruba 4,1 tuny ; to představuje 2, 7 miliardy dolarů nelegálních zisků , což tvoří zhruba 52 % HDP země
According to Mendel , a gene ' s presence in an organism is confirmed only when we find an alternative form of it , called an allele Podle Mendela je přítomnost genu v organismu potvrzena jedině tehdy , když nalezneme jeho alternativní formu , nazývanou alela
According to the Kremlin press service , President Putin speaks to Patriarch Alexy II often . Podle tiskového oddělení Kremlu hovoří prezident Putin s patriarchou Alexijem II . často
According to this principle , Konrad Adenauer , Robert Schuman , and Alcide de Gasperi – three of the EU ’ s founding fathers – would not measure up . Podle tohoto principu by kritéria nesplnili ani Konrad Adenauer , Robert Schuman a Alcide de Gasperi – tři z otců - zakladatelů EU
According to IMF critics , bailouts allowed leaders from Brazil to Turkey to avoid painful but necessary reforms , with the perverse effect of making crises inevitable . Podle kritiků MMF tato výpomoc umožnila politikům od Brazílie po Turecko vyhýbat se strastiplným , ale nutným reformám , důsledkem čehož byl nevyhnutelný nástup krizí
According to the Court , the Bosnian Serb generals who were guilty of this genocide , the various Mladic ’ s and Kristic ’ s , were neither acting as Serbia ’ s agents nor receiving specific instructions from Belgrade . Bosenskosrbští generálové , kteří se touto genocidou provinili , všichni ti Mladičové a Krstičové , podle soudu nejednali jako agenti Srbska a nedostávali z Bělehradu žádné konkrétní pokyny
According to the Court , Serbia was aware of the very high risk of acts of genocide and did nothing . Srbsko si podle soudu uvědomovalo velmi vysoké riziko aktů genocidy a neučinilo nic
According to exit polls , 60 % of Mexico ’ s voters who thought that things had improved over the past year voted for Calderón ; 60 % of those who approve of President Vicente Fox ( who in turn has a 65 % approval rate ) , chose Calderón as well . Podle průzkumu veřejného mínění provedeného před volebními místnostmi hlasovalo 60 % mexických voličů , kteří se domnívají , že se situace v posledním roce zlepšila , pro Calderóna ; toho zároveň volilo 60 % příznivců prezidenta Vicenteho Foxe ( jehož popularita dosahuje 65 % )
According to the government ’ s own figures , they equal just 1 % of GDP – a pathetic increase in an economy with one of Latin America ’ s lowest tax takes . Podle údajů samotné vlády se tyto příjmy rovnají pouhému 1 % HDP – což je pro ekonomiku , jejíž výběr daní patří v Latinské Americe k nejnižším , dost žalostné zvýšení
According to Vajpayee , \ The outer shell of democracy is , no doubt , intact , but appears to be moth - eaten from inside . \ Podle Vádžpéjího je ,, vnější skořápka demokracie bezpochyby neporušená , ale zdá se , že je zevnitř prožraná moly \
According to the author , France ' s last great achievements were in the 1970 ' s , when the fast train , the TGV , and Airbus were launched . Posledních velkolepých úspěchů dosáhla Francie podle autora v sedmdesátých letech , kdy byl zahájen provoz rychlovlaku TGV a letounu Airbus
According to a recent report by the Economic Analysis Council , direct investment in France grew to 60 billion euros in 2001 , almost twice that of Germany . Podle nedávné zprávy zveřejněné Radou pro ekonomické analýzy vzrostly přímé investice ve Francii v roce 2001 na 60 miliard eur , což je téměř dvakrát více než v Německu
According to Young , those who have at least some talent will form a “ pioneer corps ” of plumbers and builders and other skilled workers . Podle Younga ti , kdo mají alespoň nějaké nadání , budou tvořit \„ pionýrské sbory “ složené z instalatérů , zedníků a dalších kvalifikovaných dělníků
According to normal British constitutional practice , the government would be expected to ratify this Constitution by a vote in the House of Commons ; and , until the recent general election , the government ’ s huge majority should have been more than sufficient . Podle běžné britské ústavní praxe by se dalo očekávat , že vláda ústavu EU ratifikuje hlasováním v poslanecké sněmovně ; až do nedávných všeobecných voleb by drtivá vládní většina byla víc než dostatečná
According to this view , the US is especially well positioned to benefit from rapidly falling prices of information technology , owing to its openness to competition and new ways of doing business , particularly in distribution . Podle tohoto názoru mají USA s ohledem na získání prospěchu z prudce klesajících cen informačních technologií obzvlástě dobrou pozici díky své otevřenosti vůči konkurenci a novým způsobům obchodování , obzvlástě v oblasti distribuce
According to this view , the principal problem faced by central banks will not be restraining demand as it shoots above potential , but boosting demand as it lags behind potential . Podle tohoto názoru zásadním problémem centrálních bank nebude potlačování poptávky , která by vystřelovala nad potenciál , nýbrž její posilování , neboť poptávka bude za potenciálem zaostávat
According to the OECD , these include a very low average number of years of schooling , with young workers having almost no more formal education than their older counterparts ; little on - the - job training ; heavy bureaucratic burdens on firms ; corrupt judges and police ; high crime rates ; and a large , low - productivity informal sector that narrows the tax base and raises tax rates on the rest of the economy . Podle OECD sem patří velice nízký průměrný počet let strávených ve škole , takže mladí zaměstnanci nemají téměř o nic lepší formální vzdělání než jejich starší protějšky , malá profesní příprava v zaměstnání , vysoká byrokratická zátěž firem , zkorumpované soudy a policie , vysoká kriminalita a rozsáhlá šedá ekonomika s nízkou produktivitou , která zužuje daňovou základnu a zvyšuje daňové sazby pro zbytek ekonomiky
According to Barro , the consequences of enhanced fear of a general or unpredictable catastrophe depend on how it affects the global pool of savings . Podle Barra závisejí důsledky silnějšího strachu z obecné nebo nepředvídatelné katastrofy na tom , jaký vliv má na globální fond úspor
According to Hiatt , “ We raised such issues ” as whether the Bush administration had properly thought its proposed adventure in Iraq through , “ but with insufficient force . ” \„ Vznesli jsme takové otázky , “ jako zda Bushova administrativa řádně promyslela své navrhované dobrodružství v Iráku , napsal Hiatt , \„ avšak s nedostatečnou silou . “
According to this view , we have simply rolled the dice and won five times in a row . Podle tohoto názoru jsme jednoduše házeli kostkou a vyhráli pětkrát v řadě za sebou
According to these IMF theoretical equilibrium rates , the euro is grossly misaligned : 30 % underpriced against the dollar , 18 % against the Yen ! Euro je podle teoretických úvah MMF značně nevyrovnané : oproti jenu podceněné o 18 % , oproti dolaru dokonce o 30 % !
According to this vision of development , macroeconomic policy should choke off inflation and rein in fiscal deficits , with foreign private financing becoming the principal source of investment capital . Podle této představy rozvoje měla makroekonomická politika zadusit inflaci a udržet na uzdě fiskální deficity , přičemž hlavním zdrojem investičního kapitálu se stanou soukromé finance ze zahraničí
According to the magazine Science , Iceland ' s \ isolated position \ and catastrophes that \ wiped out large parts of [ its ] population \ have left it with \ a remarkably homogenic gene pool . \ Podle časopisu Science islandská \„ odloučená poloha \ a katastrofy , které \„ vyhladily rozsáhlé části [ tamního ] obyvatelstva \ , způsobily , že Island má \„ nápadně homogenní genofond . \
According to modern science ’ s version of Genesis - - less colorful than the biblical story , but no less wonderful - - Earth was born , together with the Sun and the other planets , in a whirlwind of gas and dust , some 4. 5 billion years ago , a little more than nine billion years after the Big Bang . Podle moderní vědecké verze Genesis – oproti biblickému příběhu méně barvité , ale o nic méně úžasné – se Země zrodila společně se Sluncem a dalšími planetami ve víru plynů a prachu před asi 4,5 miliardami let , tedy něco málo přes devět miliard let po Velkém třesku
According to all we know , these variations are strictly accidental , totally devoid of any intentionality or foresight – hence the widespread notion that the history of life was ruled by contingency . Podle všeho , co víme , jsou tyto variace naprosto náhodné , tedy zcela prosté jakékoli záměrnosti nebo prozíravosti – právě odtud pramení všeobecný názor , že historie života se řídila nahodilostí
According to “ the Coase Conjecture , ” a monopolist selling a durable good must sell it at marginal cost . Podle \„ Coaseho domněnky “ musí monopolista v oblasti zboží dlouhodobé spotřeby prodávat za mezní náklady
According to Gleb Pavlovsky , the Putin regime ’ s leading ideologist , the current Russian system is perfect in all respects but one : it doesn ’ t know its enemies . Podle Gleba Pavlovského , čelního ideologa Putinova režimu , je současný ruský systém dokonalý ve všech ohledech kromě jediného : nezná své nepřátele
According to the Association of University Technology Managers , at least 300 new companies based on inventions at US universities were formed in 2000 . Podle Association of University Technology Managers vzniklo v roce 2000 nejméně 300 firem , jejichž předmětem podnikání je objev některé americké univerzity
According to this argument , academic scientists should either publish their research openly or leave the university before pursuing commercial interests . Akademičtí vědci by proto měli buď svůj výzkum otevřeně publikovat , anebo před realizací svých komerčních zájmů opustit univerzitu
According to the social science citations index , he ranks well among the most important economists since Adam Smith . Podle indexu citovanosti v oblasti společenských věd se řadí mezi nejvýznamnější ekonomy od dob Adama Smitha
According to the conventional wisdom , Britain ’ s social model is based on coexistence between different communities , with each continuing to observe its conventions and customs while respecting the country ’ s laws – an informal federation of communities . Podle všeobecného mínění se britský sociální model zakládá na koexistenci odlišných komunit , z nichž každá zachovává své zvyklosti a obyčeje , přičemž dodržuje zákony země – jakási neformální federace komunit
According to Sen , this is regrettable because it leads to people giving one of their identities – religious , say , or cultural – priority over all others at a time when it is essential that children broaden their intellectual horizons . Podle Sena je to hodné politování , poněvadž to vede k tomu , že lidé jedné ze svých identit – třeba náboženské či kulturní – dávají oproti všem ostatním prioritu v době , kdy je zapotřebí , aby si děti rozšiřovaly duševní obzory
According to Watanabe , the Pacific War boiled down to race , as the US was determined to keep a non - white people down . Podle Watanabeho byla Válka v Tichomoří v podstatě rasovou záležitostí , poněvadž USA byly odhodlány utiskovat nebělošské obyvatelstvo
According to Wu Jiaxiang , a former staffer on the Communist Central Committee secretariat who worked on political reforms before being jailed for three years after the 1989 Tiananmen Massacre , Hu believes in rule by elites chosen through a rigorous examination and approval process . Podle Wu Ťia - sianga , někdejšího člena sekretariátu ústředního výboru strany , který v něm před svým zatčením během masakru na náměstí Tchien - an - men v roce 1989 a následným tříletým žalářem pracoval na politických reformách , Chu věří ve vládu elit zvolených v přísném zkušebním a schvalovacím řízení
According to one story , possibly apocryphal , in the 1970 ’ s , the Islamic insurgency in Iran was initially planned using material delivered through porn - related channels because the mosques were so tightly controlled . Podle jednoho vyprávění , možná smyšleného , bylo islámské povstání v 70 . letech v Íránu nejprve naplánováno prostřednictvím kanálů souvisejících s pornem , protože mešity byly pod příliš přísným dohledem
According to scientific experts , one SS - 18 rocket could contain a hundred Chernobyls . Podle vědeckých expertů jedna raketa SS - 18 dokázala pojmout sto Černobylů
According to this view , the system is unreformable , and real change will be possible only after it finally collapses , perhaps owing to fiscal weakness , since the combination of deficit - financed transfers , low growth , and low labor - market participation may prove unsustainable . Podle tohoto názoru je systém nereformovatelný a skutečné změny bude možné dosáhnout , jedině až finančně zkolabuje , snad kvůli fiskálnímu vysílení , neboť kombinace schodkově financovaných transferů , slabého růstu a nízké účasti obyvatel na pracovním trhu se může ukázat jako neudržitelná
According to Changjiang Securities , 320 listed companies experienced a change in their controlling shareholder in 1996 - 2001 . Podle Changjiang Securities 320 kotovaných společností prodělalo mezi lety 1996 a 2001 změnu většinového vlastníka
According to the credit card provider MasterCard , by 2010 China ’ s middle class will number 100 million , each with discretionary spending of $ 5 ,590 , and 7.5 million affluent people , each with $ 13 , 500 to spend . Podle provozovatele kreditních karet MasterCard bude čínská střední vrstva čítat v roce 2010 sto milionů lidí , přičemž každý z nich bude moci podle svého uvážení utratit 5590 dolarů , a dalších 7, 5 milionů lidí bude příslušníky vyšší vrstvy s 13500 dolary určenými ke spotřebě
According to a recent survey by the People ’ s Bank ( the central bank ) , households in the ten largest cities spend about 35 % of their monthly income on average on mortgage repayments , which is comparable to other countries . Podle nedávného průzkumu provedeného Lidovou bankou ( čínská centrální banka ) utrácejí domácnosti v deseti největších městech v průměru asi 35 % měsíčního příjmu na hypotéční splátky , což je srovnatelné s jinými zeměmi
According to the Organization for Economic Cooperation and Development ( OECD ) , despite this colossal spending , America lags behind Japan and several European countries in standard measures of health : infant mortality , life expectancy at birth , and deaths that could have been prevented by appropriate medical care . I přes toto ohromné utrácení Amerika podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD ) zaostává za Japonskem a některými evropskými zeměmi v běžných kritériích : kojenecké úmrtnosti , odhadu délky života při narození a počtu úmrtí , jimž bylo možno vhodným lékařským zákrokem zabránit
According to this equation the conflict between Jews and Arabs replicates the conflicts between colonial settlers and indigenous peoples . V souladu s tímto přirovnáním je pak konflikt mezi Židy a Araby konfliktem mezi koloniálními osadníky a domorodými obyvateli
According to this view , many cellular and organic processes thus degrade concurrently , and aging has many causes . Celá řada buněčných a organických procesů přestává fungovat souběžně a stárnutí tak má mnoho příčin
According to the Bush administration ' s 2002 National Security Strategy , US policy will be more actively engaged in supporting democratic trends globally , with no exception for the Muslim world . Podle Národní bezpečnostní strategie Bushovy administrativy z roku 2002 se politika USA aktivněji zapojí do podpory demokratických trendů na globální úrovni , muslimský svět nevyjímajíc
According to a law that dates back to the French Revolution , and reconfirmed in 1978 , French government officials are forbidden to collect information about a citizen ’ s ethnic or racial origins , whether real or alleged , when conducting a census or other efforts to gathering statistical information on the population . Podle zákona , který pochází už z doby Velké francouzské revoluce a který byl v roce 1978 potvrzen , se francouzským vládním úředníkům při sčítání lidu nebo provádění jiných úkonů usilujících o sběr statistických dat o obyvatelstvu zakazuje shromažďovat informace o etnickém či rasovém původu občanů , ať už skutečném nebo údajném
According to estimates by non - governmental organizations , the figure is between 100,000 ( that is , one civilian out of ten ) and 300,000 ( one out of four ) . Podle nevládních organizací 100 až 300 tisíc , tedy každý desátý až každý čtvrtý
According to the UN High Commission for Refugees , all countries combined have offered a chance to start a new life to approximately the same number of Iraqi refugees as flee the country in just five days . Podle Vysoké komise OSN pro uprchlíky nabídly všechny země dohromady příležitost začít nový život přibližně stejnému počtu iráckých uprchlíků , jaký opustí zemi za pouhých pět dní
According to a recent report by the UN Development Program , roughly half of those between 15 and 30 years old dream of emigrating to Europe , North America , or Australia . Podle nedávné zprávy Rozvojového programu OSN zhruba polovina obyvatel mezi 15 a 30 lety sní o emigraci do Evropy , Severní Ameriky nebo Austrálie
According to Vladimir Putin , the need to control and secure energy justifies a massive extension of state intervention in the economy . Podle Vladimira Putina potřeba řídit a zabezpečovat energie ospravedlňuje mohutné rozpínání státních intervencí do ekonomiky
According to one recent calculation , 17 of the biggest 100 companies in Germany are in family hands , 26 in France , and 43 in Italy . Podle jednoho nedávného výpočtu je 17 ze sta největších německých společností v rodinných rukou , ve Francii je to 26 ze sta a v Itálii 43 ze sta
According to this theory , such agents were dispersed after a missile or bomb hit , rather than being delivered with incoming warheads . Podle této teorie byla činidla rozptýlena až po zásahu rakety nebo bomby , tedy nikoliv při dopadu bojových hlavic
According to a recent World Bank - supported survey of companies interested in carbon finance , only one in five respondents declared that they were interested in buying post - 2012 emissions reductions . V nedávné anketě , provedené s podporou Světové banky mezi firmami se zájmem o uhlíkové peníze , jen jeden z pěti respondentů prohlásil , že má zájem o nákup snížení emisí na období po roce 2012
According to South Korean news reports , in addition to its existing mid - range Nodong missiles , North Korea has improved its Scud missiles , extending their range to reach Japan ’ s main islands . Podle zpráv jihokorejských sdělovacích prostředků se Severní Koreji kromě již existujících raket středního doletu Nodong podařilo zdokonalit své rakety Scud a rozšířit jejich dolet tak , že zasahuje hlavní japonské ostrovy
According to a common means of assessment , educating a scientific specialist at a high level costs approximately $ 1 million dollars . Dle všeobecně používaných metod ohodnocování , stojí vzdělání vědeckého specialisty té vyšší třídy v průměru 1 milion amerických dolarů
According to the World Food Program , 70 % of the population lack food security . Podle Světového potravinového programu OSN nemá 70 % obyvatel zajištěnu potravinovou bezpečnost
According to the professor , a series of questions followed , with the White House official keeping a running score . Podle profesorových slov následovala řada otázek , přičemž představitel Bílého domu nahlas odpočítával skóre
According to the respected Dutch newspaper NRC Handelsblad , “ humanitarian ” terminations by doctors occur at the rate of 10 ,000 per year in Holland , though how many “ terminations ” are done without patient or family consent is unclear . Podle renomovaných holandských novin NRC Handelsblad dochází v Holandsku až k 10 . 000 \„ humanitárním “ terminacím za pomoci lékařů ročně , třebaže není zcela jasné , ke kolika \„ terminacím “ dojde bez souhlasu pacienta anebo jeho rodiny
According to Chirac , France ’ s exports are lagging not because France is losing its international competitiveness – although it is , especially to Germany – but because of the strong euro . Podle Chiraka francouzský vývoz nezaostává proto , že Francie ztrácí mezinárodní konkurenceschopnost – přestože tomu tak je , zejména ve prospěch Německa – , nýbrž kvůli silnému euru
According to a knowledgeable ECB source , however , Europe ’ s finance ministers regularly meet in secret with the ECB leadership for a mutual and frank exchange of views on monetary policy and other issues . Vyzval k \„ otevřeným a upřímným “ rozhovorům mezi ministry euroskupiny a ECB
According to Trichet , Sarkozy has reversed course since winning the election , and no longer will press the ECB to broaden its mandate . Podle Tricheta změnil Sarkozy od vítězství ve volbách kurs a na ECB už nebude naléhat , aby svůj mandát rozšířila
According to a respected defense industry publication , Sarkozy changed his mind after his party ’ s smaller - than - anticipated victory in June ’ s parliamentary election . Podle respektované publikace z obranného průmyslu změnil Sarkozy názor poté , co jeho strana v červnových parlamentních volbách zvítězila s menším náskokem , než očekával
According to Laurent Dubois , a political science professor at the Sorbonne in Paris , Noyer may pay for Sarkozy ’ s battles with the European Central Bank . Podle Laurenta Duboise , profesora politologie na pařížské Sorbonně , Noyer možná zaplatí za Sarkozyho bitvy s Evropskou centrální bankou
According to the TNS Sofres poll for Le Figaro Magazine , Sarkozy ’ s popularity tumbled a whopping eight percentage points in January , to just 41 % , the lowest level since he took office last May and down from a high of 65 % in July . Podle šetření TNS Sofres pro časopis Figaro se Sarkozyho popularita v lednu zřítila o šokujících osm procentních bodů , tedy na pouhých 41 % , což je nejnižší úroveň od doby , kdy loni v květnu nastoupil do úřadu , a značná ztráta oproti červencové kulminaci na 65 %
According to Nout Wellink , president of the Dutch Central Bank , failure to satisfactorily settle this issue could have serious negative consequences for the euro . Pokud se podle prezidenta nizozemské centrální banky Nouta Wellinka nepodaří tento spor uspokojivě urovnat , může to mít pro euro vážné negativní důsledky
According to various estimates , between 35 % and 50 % of Poles are excluded from the economic benefits of Poland ’ s new society . Podle různých odhadů je 35 až 50 procentům Poláků znemožněn přístup k hospodářským výhodám nové polské společnosti
According to the Mecca agreement signed last February , Hamas would give up important ministries such as finance , interior , and foreign affairs , while Abbas would ensure the end of the economic siege . Podle dohody z Mekky , podepsané v únoru , se Hamás vzdá významných ministerstev , jako jsou finance , vnitro a zahraniční věci , zatímco Abbás zajistí ukončení ekonomického obležení
According to the BBC , the code defines with absolute clarity and transparency how Al - Jazeera journalists are to behave , and sets clear divisions between news , analysis , and commentary . V souladu s BBC tento kód naprosto jasně a průhledně definuje , jak se mají novináři Al - Džazíry chovat , a stanoví zřetelné hranice mezi zprávou , analýzou a komentářem
According to the Palestinian Economic Council for Reconstruction and Development ( PECDAR ) , annual per capita income in Gaza continues to average roughly $ 700 , while Israelis enjoy incomes averaging a $ 16, 000 per capita . Podle palestinské Ekonomické rady pro rekonstrukci a rozvoj ( PECDAR ) je v Gaze roční příjem na hlavu nadále v průměru zhruba 700 USD , zatímco Izraelci se těší příjmům dosahujícím průměrně 16 tisíc USD na hlavu
According to the State minister of health in Bihar , kala - azar has since afflicted 12 ,000 people in 30 districts , killing 408 . Podle státního ministra zdravotnictví v indickém státě Bihár postihla kala - azár na 12000 lidí ve třinácti okresech a vybrala si už 408 životů
According to recent polls , 80 % of the population supports Poland ’ s membership in the EU – the highest in Europe . Podle nedávných průzkumů veřejného mínění podporuje polské členství v EU 80 % populace – nejvíc v Evropě
According to America ' s Public Health Service , about 50 % of mental problems reported in the US ( other than those related to substance abuse ) are accounted for by anxiety disorders , including phobias , panic attacks , post - traumatic stress disorder , obsessive compulsive disorder , and generalized anxiety . Zdravotnický úřad Spojených států uvádí , že celá polovina duševních problémů zaznamenaných v USA ( kromě potíží souvisejících s nadměrným užíváním léků , alkoholu a drog ) má příčinu v úzkostných poruchách , kam spadají fobie , panické stavy , syndromy posttraumatického stresu , obsesivní kompulzivní poruchy a obecné stavy úzkosti
According to World Bank figures the total exports , other than oil and gas , of the whole Arab world amount to less than those of Finland . Celkový export celého arabského světa vyjma ropy a zemního plynu je podle údajů Světové banky menší než celkový vývoz Finska
According to the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations , patients in China can have a 40 - 50 % chance of being sold fake over - the - counter remedies and an even higher chance of being sold fake prescription drugs . Podle Mezinárodní federace asociací farmaceutických výrobců existuje pro pacienty v Číně 40 - 50 % riziko , že zakoupí falešné volně prodejné léky , a riziko ještě vyšší , že zakoupí falešné léky na předpis
According to an old Chinese saying , “ a just cause enjoys abundant support , while an unjust cause finds scant support . ” Podle starého čínského rčení \„ spravedlivá věc požívá hojné podpory , zatímco věc nespravedlivá najde podporu jen mizivou “
According to the World Health Organization , as many as half a million people die each year from influenza . Podle Světové zdravotnické organizace zemře ročně v důsledku chřipky až půl milionu lidí
According to the World Health Organization , of all 50. 5 million deaths recorded in 1990 , 9. 4 million were due to respiratory diseases . Podle Světové zdravotnické organizace bylo ze všech 50, 5 milionů úmrtí zaznamenaných v roce 1990 plných 9, 4 milionu způsobeno právě respiračními chorobami
According to a recent RAND study , the United States ’ funding for disaster loss - reduction research in 2003 amounted to about $ 127 million – only 7 % of the amount invested in climate - change research for that year . Podle nedávné studie mozkového trustu RAND dosáhlo v roce 2003 financování výzkumu zaměřeného na snížení ztrát spojených s katastrofami zhruba 127 milionů dolarů – to je pouhých 7 % částky investované ve zmíněném roce do výzkumu klimatických změn
According to UN estimates , for $ 75 billion a year – half the cost of implementing the Kyoto Protocol – we could provide clean drinking water , sanitation , basic health care , and education to every single human being on Earth . Podle odhadů OSN bychom za 75 miliard USD ročně – tedy polovinu nákladů na realizaci Kjótského protokolu – mohli zajistit čistou pitnou vodu , hygienu , základní zdravotní péči a vzdělání pro všechny lidské bytosti na Zemi
According to one well - established and peer - reviewed model , the effect of the EU cutting emissions by 20 % will postpone warming in 2100 by just two years , yet the cost will be about $ 90 billion annually . Podle jednoho zavedeného a vědecky ověřeného modelu bude snížení emisí EU o 20 % znamenat v roce 2100 odložení globálního oteplování o pouhé dva roky , přičemž však náklady dosáhnou zhruba 90 miliard dolarů ročně
According to the Indian government ’ s own data , over 800,000 Dalits are engaged in the dehumanizing practice of manually handling human waste — a caste - based role reinforced by the World Bank ’ s financial support for construction of dry latrines . Podle údajů indické vlády se 800000 dálitů věnuje ponižující práci ruční manipulace s lidskými výkaly – tedy úloze , jež jim podle kastovního řádu přísluší a již navíc posílil plán finanční výpomoci Světové banky na výstavbu suchých latrín
According to the Koran , a Muslim is anyone who bears witness that “ there is no God ( Allah ) but Allah , and that Muhammad is his Rasul ( Messenger ) . ” Podle Koránu je muslim každý , kdo dosvědčí , že \„ neexistuje žádný jiný bůh ( alláh ) než Alláh “ a že \„ Muhammad je jeho rasúlem ( poslem ) “
According to Finance Minister Aleksei Kudrin , huge amounts of money are needed to resolve the Chechen problem . Podle ministra financí Alexeje Kudrina je k vyřešení čečenského problému zapotřebí obrovské sumy peněz
According to the most recent report , between 2000 and 2005 , we lost forest acreage equivalent to the land mass of Panama - - more than 77 thousand square kilometers of forest gone , some of it never to return . Podle poslední zprávy jsme mezi lety 2000 až 2005 přišli o lesní výměru odpovídající pevninské rozloze Panamy – jde o ztrátu více než 77 tisíc čtverečních kilometrů lesa , z nichž některé se už nikdy neobnoví
According to this view , there was no conspiracy , but a great social revolution that , by virtue of a powerful internal logic , brought to power workers , peasants , and the Bolshevik party , which represented their will . Podle tohoto názoru nešlo o žádné spiknutí , nýbrž o velkou společenskou revoluci , která následkem silné vnitřní logiky vynesla k moci dělníky , rolníky a bolševickou stranu , jež reprezentovala jejich vůli
According to the MIT economist Olivier Blanchard , Europeans simply enjoy leisure more than Americans do , even if it means that they have less money . Podle ekonoma Oliviera Blancharda z americké univerzity MIT mají prostě Evropané větší požitek ze chvil volna než Američané , byť to znamená , že mají méně peněz
According to UNICEF , women feel greater responsibility than men for the household , and they spend more money on food , medicine , and educating children . Podle UNICEF cítí ženy větší zodpovědnost za chod domácnosti než muži a utrácejí více peněz za potraviny , léky a vzdělávání dětí
According to the Dutch historians Tine de Moor and Jan Luyten van Zanden , the early break with patriarchy in Europe in the late Middle - Ages ( 1200 - 1500 ) accounts for the rise of capitalism and growing prosperity in the Western World . Podle nizozemských historiků Tine de Moorové a Jana Luytena van Zandena měl brzký rozchod s patriarchátem v Evropě koncem středověku ( 1200 - 1500 ) za následek vzestup kapitalismu a rostoucí prosperitu v západním světě
According to the NSF ' s abstract of the project , being carried out by researchers at North Carolina State University , participants \ receive information about that issue from a range of content - area experts , experts on social implications of science and technology , and representatives of special interest groups . \ This is supposed to enable them to reach consensus \ and ultimately generate recommendations . \ Podle přehledu projektu NSF , který realizují výzkumníci na Severokarolínské státní univerzitě , účastníci , , získají informace o problému od celé škály expertů z oboru , expertů na sociální dopady vědy a techniky a zástupců zájmových skupin . \ To jim má umožnit dosáhnout konsenzu ,, a nakonec vypracovat doporučení \
According to official documents these included \ raising their legs , lifting their arms . . Ve vězení byla dokumentována veškerá činnost vězňů
According to public opinion polls , Royal is the clear favorite of the left and the only candidate able to defeat Sarkozy . Podle výzkumů veřejného mínění je Royalová jasnou favoritkou levice a jediným kandidátem schopným porazit Sarkozyho
According to Royal ’ s Socialist critics , the “ Hollywoodization ” of politics from which she benefits entails a new approach in which leaders follow and followers lead . Podle kritiků Royalové v Socialistické straně je \„ hollywoodizace “ politiky , ze které tato kandidátka těží , výrazem nového přístupu , v jehož rámci vůdci následují a následovníci vedou
According to this view , if Iran wants to de - legitimize Israel and ultimately unite Moslems against the West , the only answer is to isolate Iran in the Middle East , and to create alliances against Iran with moderate Sunni Arab regimes . Kdyby chtěl Írán podle tohoto názoru delegitimizovat Izrael a v konečném důsledku sjednotit muslimy proti Západu , pak by byla jedinou odpovědí jeho izolace na Blízkém východě a vytvoření protiíránských aliancí za účasti umírněných režimů sunnitských Arabů
According to him , the status quo in the Middle East was untenable and dangerous . Podle něj je status quo na Středním východě neudržitelné a nebezpečné
According to the Constitution , the prime minister is head of the executive branch , and the government is empowered to determine the main direction of domestic and foreign policy . Podle ústavy je premiér šéfem výkonné moci a vláda je zmocněna vytyčovat hlavní směr domácí a zahraniční politiky
According to the report , the General Assembly has lost vitality , the Security Council must be more proactive , the Commission on Human Rights suffers from a legitimacy deficit , the Secretariat should be more professional and better organized , and major institutional gaps hinder responses to economic and social threats to international security . Podle zprávy ztratilo Valné shromáždění vitalitu , Rada bezpečnosti musí být proaktivnější , Komise pro lidská práva trpí deficitem legitimity , sekretariát by měl být profesionálnější a lépe organizovaný a velké institucionální mezery zpomalují reakce na hospodářské a sociální hrozby pro mezinárodní bezpečnost
According to the US government , if there are no supply disruptions , and the American economy grows at an annual rate of 3 % , the price of a barrel of oil will decline to $ 25 ( in 2003 dollars ) in 2010 and then rise to $ 30 in 2025 . Nedojde - li k narušení dodávek a americké hospodářství poroste ročním tempem ve výši 3 % , podle vlády USA cena za barel ropy klesne k roku 2010 na 25 dolarů ( v dolarech roku 2003 ) a pak se k roku 2025 zvýší na 30 dolarů
According to many close observers , America ’ s attractiveness is declining in the region where the allure , or “ soft power , ” of others has increased . Podle mnoha zasvěcených pozorovatelů se atraktivita Ameriky v této oblasti snižuje , zatímco půvab neboli \„ měkká síla “ jiných států se naopak zvýšila
According to one Soviet economist , by the late 1980 ’ s , only 8 % of Soviet industry was globally competitive . Podle jednoho sovětského ekonoma dokázalo na konci 80 . let na světových trzích konkurovat jen 8 % sovětského průmyslu
According to Caslen , “ We in the Pentagon are behind our adversaries in the use of communication – either to recruit or train . ” Citujme znovu Caslena : \„ My v Pentagonu zaostáváme za protivníky ve využívání komunikačních prostředků – ať už k náboru , nebo k výcviku . “
According to Gates , he had told Chinese officials that American arms sales were consistent with past policy and that “ as long as they continued to build up their forces on their side of the Taiwan Strait , we would continue to give Taiwan the resources necessary to defend itself . ” Gates podle svých slov čínským představitelům sdělil , že americké prodeje zbraní jsou v souladu s dřívější politikou a že \„ dokud budou pokračovat v hromadění sil na své straně Tchajwanského průlivu , my budeme pokračovat v zásobování Tchaj - wanu prostředky , které potřebuje ke své obraně . “
According to the International Atomic Energy Agency ( IAEA ) , Iran began enriching uranium at a pilot centrifuge plant last August , and is constructing larger underground enrichment facilities . Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii ( IAEA ) začal Írán loni v srpnu obohacovat uran na pilotní centrifuze a buduje rozsáhlejší podzemní komplexy na obohacování uranu
According to a press account , \ the top military brass listened sympathetically , \ but when someone asked Rumsfeld for his opinion on soft power , he replied , \ I don ' t know what it means . \ Podle jedné novinové reportáže \„ nejvyšší vojenští mocipáni účastně naslouchali \ , ale když se někdo zeptal Rumsfelda na názor na měkkou sílu , odpověděl : \„ Nevím , co to znamená . \
According to estimates by the United Nations , the global economy expanded by 3.8 % last year , continuing the strong performance recorded since 2003 . Podle odhadů Organizace spojených národů dosáhla světová ekonomika v loňském roce růstu o 3,8 % a pokračuje v dobrých výsledcích zaznamenávaných od roku 2003
According to these calculations , it would cost $ 84 billion to clean up the pollution produced in 2004 , or 3 % of GDP for that year . Podle těchto výpočtů by odstranění následků znečištění z roku 2004 přišlo na 84 miliard dolarů , což jsou 3 % HDP zmíněného roku
According to Chubais , Russia will never find a place in either NATO or the European Union , so it must create an alternative to both , a new empire of its own . Podle Čubajse se pro Rusko nikdy nenajde místo ani v NATO , ani v Evropské unii , takže si musí vytvořit alternativu k oběma , své vlastní nové impérium
According to the story , Descartes was so struck with grief that he created an automaton , a mechanical doll , built to appear identical to his dead daughter . Podle vyprávění byl Descartes tak mučen žalem , že stvořil mechanického člověka , loutku vytvořenou tak , aby se dokonale podobala jeho zesnulé dceři
According to its program , the government will respect all agreements signed by the PLO . Podle svého programu bude vláda respektovat dohody podepsané OOP
According to this view , the total payment to a factor of production should not exceed its marginal productivity , so desirable outcomes should be promoted through tax incentives . Podle tohoto názoru by celková platba nějakému výrobnímu faktoru neměla překračovat jeho mezní produktivitu , a žádoucí výsledky by se tudíž měly podněcovat prostřednictvím daňových pobídek
According to this view , Russia sold its loyalty to the US - led anti - terror coalition too cheaply . Rusko prý prodalo svou věrnost Američany vedené koalici proti terorismu příliš levně
According to all evidence , half of his votes came from the left . Polovinu těchto hlasů získal podle všech důkazů z levé části spektra
According to my own calculations in a series of research papers with Maurice Obstfeld , the trade - weighted dollar would likely fall by 20 % if a global demand shift ( say , due to a US housing recession ) were to cut the US trade deficit in half . Podle mých výpočtů , které jsem spolu s Mauricem Obstfieldem zveřejnil v sérii vědeckých článků , by kurz dolaru vážený zahraničním obchodem pravděpodobně klesl o 20 % , pokud by měl přesun globální poptávky ( řekněme vlivem recese na americkém trhu bydlení ) snížit obchodní deficit USA na polovinu
According to Morgan Stanley , SWF ’ s are expected to manage $ 12 trillion by 2015 , up from about $ 2. 5 trillion today . Podle Morgan Stanley se očekává , že FSM budou do roku 2015 spravovat 12 bilionů USD , oproti dnešním asi 2,5 bilionu
According to Iraqi President Jalal Talabani , this problem has ostensibly been “ solved ” by means of extracted confessions . Podle iráckého prezidenta Džalála Talabáního byl tento problém údajně \„ vyřešen “ prostřednictvím vytěžených doznání
According to the report , however , Mubarak ; his wife , Susan ; and his two sons , Gamal and Alaa , are far from being mere bystanders . Podle zprávy však Mubárak , jeho žena Suzanne a jeho dva synové Gamál a Aláa nejsou ani zdaleka jen diváci
According to the Pew Global Attitude survey , there is a significant degree of convergence between East - Central Europeans and West Europeans concerning the balance between the market and a state - guaranteed social safety net . Podle průzkumu Pew Global Attitude se Východoevropané , Středoevropané a Západoevropané na vyváženosti mezi trhem a státem garantovanou záchrannou sociální sítí do velké míry shodují
According to a recent Gallup International poll , Central and East Europeans are the most skeptical about democracy , which only about one - third of people trust . Podle nedávného průzkumu Gallupova ústavu jsou Středoevropané a Východoevropané nejskeptičtější vůči demokracii , v níž vkládá důvěru jen asi třetina lidí
According to 1997 classifications of the World Bank for countries with populations more than 1 million people , there are 26 high - income economies in the world , with an average income per person ( in 1995 ) of $ 24 ,930 , and a combined population of 902 million people . Dle klasifikace Světové banky z roku 1997 zahrnující země s více jak jedním miliónem obyvatel , existuje na světě 26 zemí s vysokými příjmy , jež dosahují průměrného příjmu na osobu ( vztaženo k roku 1995 ) 24 . 930 amerických dolarů , s celkovým počtem obyvatel kolem 902 miliónů
According to recent data prepared by the investment bank J . Obrat v politice bankovních půjček byl zdrcující
According to the underlying science that Bush ignores , hurricanes take their energy from the warmth of seawater . Podle zásadních vědeckých poznatků , které Bush ignoruje , získávají hurikány svou energii z tepla mořské vody
According to Transparency International , the Nordic countries have the world ’ s least corrupt political systems ( with Iceland and Finland ranking as the least corrupt ) , while the US , with its big money politics , is fairly far down on the list . Podle organizace Transparency International mají severské státy nejméně zkorumpované politické systémy ( přičemž na Islandu a ve Finsku je korupce vůbec nejnižší ) , zatímco USA se svou politikou velkých peněz figuruje na žebříčku dosti nízko
According to the best economic and engineering estimates , if each key economic sector develops and adopts environmentally sound technologies in the coming decades , the world will be able to reduce carbon emissions dramatically for less than 1 % of annual global income , thereby avoiding long - term damage that would cost far more . Podle nejlepších ekonomických a technických odhadů platí , že kdyby každý z klíčových sektorů hospodářství v nadcházejících desetiletích vyvinul a zavedl ekologicky šetrné technologie , svět by dokázal uhlíkové emise dramaticky snížit za méně než 1 % ročního globálního důchodu , čímž by předešel dlouhodobé újmě , která by vyšla mnohem dráž
According to detailed evidence submitted by the opposition , the tallies from the countryside , allegedly already padded for Kibaki , were again manipulated , with additional votes awarded to him . Podle podrobných důkazů předložených opozicí bylo s výsledky z venkova , prý již tak upravenými v Kibakiho prospěch , znovu manipulováno a Kibakimu byly přičteny další hlasy
According to this interpretation , market participants would begin to predict the decline of the dollar . Podle této interpretace by dnes účastníci trhu měli začít předvídat pád dolaru
According to this view , broad agreement about the causes of and cures for mental illness will make politics irrelevant , just as a broken leg or a heart attack are not really political in content today . Podle tohoto názoru se díky široké shodě v otázce příčin a léčby duševních onemocnění stane politika bezvýznamnou , stejně jako dnes nemá žádný skutečný politický obsah zlomená noha nebo infarkt
According to Leverett , Khadafi ’ s decision predated the invasion and was a response to an explicit quid - pro - quo to end international sanctions against Libya . Podle Leveretta padlo Kaddáfího rozhodnutí ještě před invazí a bylo odpovědí na explicitní podmínečnou nabídku ukončení mezinárodních sankcí vůči Libyi
According to a recent study by the Organization for Economic Cooperation and Development ( OECD ) , household saving rates declined between 1984 and 2001 in Australia , Austria , Belgium , Canada , Finland , Italy , Japan , Korea , New Zealand , Portugal , Spain , the United Kingdom , and the United States . Podle nedà ¡vnà © studie Organizace pro hospodà ¡ řskou spoluprà ¡ ci a rozvoj ( OECD ) se mà ­ ra úspor domácnostà ­ mezi lety 1984 a 2001 snà ­Å¾ ila v Austrá lii , Belgii , Finsku , Ità ¡ lii , Japonsku , Kanadě , Koreji , Novà © m Zé landu , Portugalsku , Rakousku , Spojenà ½ ch stà ¡ tech , Å panělsku a Velkà © Brità ¡ nii
According to \ Moore ' s Law \ - - named after the president of Intel , who formulated it in 1975 - - the amount of components on a computer chip doubles every two years . Podle \„ Mooreova zákona \ - pojmenovaného podle prezidenta firmy Intel , jenž jej zformuloval roku 1975 - se počet součástek na počítačovém čipu každé dva roky zdvojnásobí
According to a study by the Insurance Information Institute , expenditures on non - life insurance in 2003 amounted to only 0 .83 % of GDP in Indonesia , 1.19 % of GDP in Thailand , and 0.62 % of GDP in India , compared with 5 .23 % of GDP in the United States . Podle studie Insurance Information Institute výdaje za neživotní pojištění v roce 2003 dosahovaly v Indonésii pouhých 0,83 % HDP , v Thajsku 1,19 % a v Indii 0, 62 % – oproti 5,23 % ve Spojených státech
According to the NAR , investment buyers account for another 23 % of home sales , bringing second - home purchases to 36 % of the total . Podle NAR představují investiční kupci v prodeji domů dalších 23 % , takže koupě druhého bydlení činí 36 % úhrnu
According to Bernanke ’ s “ debt deflation ” theory , the collapse in consumer prices was one of the causes of the Great Depression , since deflation raised the real value of debts , making it difficult to repay loans . Podle Bernankovy teorie \„ dluhové deflace “ byl propad spotřebitelských cen jednou z příčin krize , neboť deflace zvýšila reálnou hodnotu dluhů , takže bylo těžké splácet úvěry
According to a report from the Insurance Information Institute , nearly 70 % of homeowners ’ claims in Louisiana were settled by the end of January , for a total of $ 7. 5 billion dollars . Podle zprávy Institutu pro pojišťovací informace bylo do konce ledna vypořádáno téměř 70 % pojistných škod majitelů domů v Louisianě v celkové hodnotě 7,5 miliardy dolarů
According to estimates by Lane Financial , there were $ 1. 8 billion worth of cat bonds issued in the year April 2004 - March 2005 . Podle odhadů makléřské firmy Lane Financial byly od dubna 2004 do března 2005 vydány dluhopisy na katastrofy v hodnotě 1,8 miliard dolarů
According to the Johns Hopkins University Comparative Nonprofit Sector Project , headed by Lester Salamon , the US leads major countries in private contributions to nonprofits . Podle Komparativního projektu pro nevýdělečný sektor Univerzity Johnse Hopkinse , vedený Lesterem Salamonem , jsou USA co do soukromých příspěvků neziskovým organizacím na špici velkých zemí
According to my calculations comparing 1958 and 2005 data from the US Department of Commerce , Americans spent 27 % of the huge increase in income between 1958 and 2005 on medical care , 23 % on their homes , 12 % on transportation , 10 % on recreation , and 9 % on personal business activities . Podle mých výpočtů , jež porovnávají údaje amerického ministerstva obchodu z let 1958 a 2005 , utratili Američané 27 % z obrovského zvýšení příjmů mezi těmito lety za lékařskou péči , 23 % za bydlení , 12 % za dopravu , 10 % za rekreaci a 9 % za osobní podnikatelské aktivity
According to Kiyosaki , his poor but scholarly dad tended to be pessimistic about one ’ s ability to achieve anything in the real world , so he discouraged his son from even trying . Podle Kiyosakiho se jeho chudý , ale sečtělý otec díval na schopnost člověka dosáhnout něčeho v reálném světě pesimisticky , a tak syna odrazoval i od toho , aby se vůbec snažil
According to Tufano , the fundamental problem in encouraging low - income people to save is that they need the money not just to manage their lives years in the future , when they retire , but also to deal with short - term crises . Podle Tufana tkví zásadní problém při pobízení lidí s nízkými příjmy ke spoření v tom , že peníze nepotřebují jen na zajištění svých životů do budoucna , až odejdou do penze , ale rovněž na zvládání krátkodobých krizí
According to Blinder , governments should encourage education for jobs that are harder to outsource overseas . Podle Blindera by vlády měly motivovat ke vzdělávání na pracovní pozice , které je těžší přesouvat do zahraničí
According to the Coldwell Banker Home Price Comparison Index , which compares the price of a standard 2 , 200 square - foot four - bedroom house across cities , the most expensive city in the US is Beverly Hills ( the legendary home of movie stars ) . Podle srovnávacího indexu cen domů společnosti Coldwell Banker , který porovnává cenu standardního pětipokojového domu o užitné ploše kolem dvou set čtverečních metrů v různých městech , je nejdražším městem v USA Beverly Hills ( legendární bydliště filmových hvězd )
According to the IMF , world inflation , as measured by consumer price indices , has generally been declining since 2005 , and has picked up only slightly in 2007 . Podle MMF světová inflace měřená indexy spotřebitelských cen od roku 2005 obecně klesá a v roce 2007 se jen nepatrně zvýšila
According to the Standard & amp ; Poor ’ s / Case - Shiller US National Home Price Index , US home prices increased 86 % in real , inflation - corrected , terms from 1996 to 2006 , but have since fallen 6 .5 % – and the rate of decrease has been accelerating . Podle celonárodního indexu cen obytných domů USA dle Standard & amp ; Poor ’s /Case - Shillera se ceny domů v USA v reálných hodnotách upravených o inflaci v letech 1996 až 2006 zvýšily o 86 % , ale od té doby klesly o 6,5 % – a rychlost jejich poklesu se zvyšuje
According to this analogy ( which does not imply that Europe is a Tour de France ) integration is an ever - moving process that always demands new stimuli , otherwise the forces of stagnation and disintegration will gain the upper hand . Podle této analogie ( která nikterak nenaznačuje , že Evropa je politickou Tour de France ) je integrace nikdy nekončícím procesem , který vyžaduje stále nové stimuly , aby nepřevládly síly stagnace a disintegrace
According to the subsidiarity principle , economic competencies should be transferred to the lowest possible government body . Podle principu subsidiarity by hospodářské pravomoci měly být přiděleny nejnižším samosprávným orgánům
According to Forbes magazine , he is the second wealthiest person in the world , after Bill Gates , with assets of $ 42 billion . Podle časopisu Forbes je druhým nejbohatším člověkem na světě , hned po Billu Gatesovi , s aktivy v hodnotě 42 miliard USD
According to United Nations figures , in 2002 per capita emissions of greenhouse gases in the US were 16 times higher than in India , 60 times higher than in Bangladesh , and more than 200 times higher than in Ethiopia , Mali , or Chad . Podle údajů Organizace spojených národů byly v roce 2002 emise skleníkových plynů na hlavu v USA šestnáctkrát vyšší než v Indii , šedesátkrát vyšší než v Bangladéši a více než dvěstěkrát vyšší než v Etiopii , Mali nebo Čadu
According to Gates , Microsoft might prevent the use of its services to spread instructions about making nuclear bombs , to send pro - Nazi statements into Germany , where such material is illegal , and to propagate child pornography . Podle Gatese by Microsoft mohl zabránit využívání svých služeb k šíření návodů na výrobu jaderných bomb , k odesílání nacisticky orientovaných prohlášení do Německa , kde jsou takové materiály nezákonné , a k propagaci dětské pornografie
According to the rules of national income accounting , in the absence of market prices , the contribution of the government sector to GDP is measured by the wages paid out by the government , regardless of how productive or useful the government jobs are . Podle pravidel vykazování národního důchodu se při neexistenci tržních cen stanovuje přispění státního sektoru k HDP podle mezd , jež vláda vyplácí , bez ohledu na to , jak produktivní nebo užitečná je práce státních zaměstnanců
According to empirical studies , the group of losers ranges from low - skilled to skilled workers with a completed educational training . Podle empirických studií sahá skupina postižených od nekvalifikovaných dělníků po dělníky kvalifikované s dokončeným výučním vzděláním
According to this view , there are no economic advantages of such a policy , because the total amount of labor in the economy is fixed . Podle tohoto názoru nepřináší podobný přístup žádné ekonomické výhody , poněvadž celkové množství práce v ekonomice je neměnné
According to the government , substantial tax increases will bring the fiscal deficit below the 3 % - of - GDP limit set by the Stability and Growth Pact – a target missed for five consecutive years – by 2007 . Podle vlády srazí podstatné zvýšení daní do roku 2007 fiskální deficit pod hranici 3 % HDP , kterou stanovuje Pakt stability a růstu – a kterou se pět let po sobě nepodařilo dodržet
According to reasonable estimates for Germany by the Ifo Institute , a welfare system based on wage supplements will , indeed , be cheaper . Podle uvážlivých odhadů provedených pro Německo institutem Ifo bude sociální systém založený na příplatcích ke mzdám skutečně levnější
According to the directive , every EU citizen has the right to a residence permit for up to five years in any member state , followed by the right to permanent residence . Podle směrnice má každý občan EU právo na povolení k pobytu v kterékoliv členské zemi do výše až pěti let , po němž má právo na trvalý pobyt
According to the directive ’ s preamble , the state cannot cite insufficient assets as a reason to refuse a residence permit , as this would be inadmissible discrimination . Podle preambule směrnice nemůže stát uvést nedostatečné jmění jako důvod k odmítnutí povolení k pobytu , neboť by se jednalo o nepřípustnou diskriminaci
According to the UN ’ s Department of Peacekeeping Operations , up to now UNIFIL has operated on an annual budget of $ 94 million and suffers chronic budget shortfalls due to unpaid assessments from member states . Podle Odboru OSN pro mírové operace pracuje UNIFIL s ročním rozpočtem ve výši 94 milionů dolarů a kvůli nezaplaceným dávkám členských států trpí chronickými rozpočtovými schodky
According to Gorbachev , Western pressure merely strengthens Putin , “ because in essence his position is very close to the aspirations of the people . ” Podle Gorbačova tlak Západu pouze Putina posiluje , \„ protože v jádru je jeho postoj velice blízký aspiracím lidu . “
According to the European security document adopted in 2003 , \ It is in the interest of the European Union to promote a ring of well - governed countries on its borders with whom it can enjoy close and cooperative relations . \ \„ Je v zájmu Evropské unie kolem svých hranic podporovat prstenec dobře spravovaných zemí , s nimiž lze udržovat úzké vztahy založené na spolupráci , \ říká dokument o evropské bezpečnosti přijatý roku 2003
According to the Mecca accord , Hamas agreed “ to respect international resolutions and the agreements [ with Israel ] signed by the Palestinian Liberation Organization , ” including the Oslo Accords . Podle dohody z Mekky Hamás souhlasil , že \„ bude respektovat mezinárodní rezoluce a úmluvy [ s Izraelem ] , podepsané Organizací za osvobození Palestiny “ , a to včetně dohod z Osla
According to Mexican and Chilean officials I have discussed the matter with , spending from a stabilization fund is reportedly treated as if the country is borrowing , thus adding to its deficit . Podle mexických a chilských úředníků , s nimiž jsem o této věci diskutoval , jsou výdaje ze stabilizačního fondu údajně chápány tak , jako by si země půjčovala , čímž se vlastně zvyšuje deficit země
According to Greenspan , immediate action needed to be taken to avert this looming disaster , which would impede the Fed ’ s ability to conduct monetary policy ! Podle Greenspana bylo potřeba okamžitě jednat a odvrátit tuto hrozící katastrofu , která by bránila schopnosti Fedu provádět měnovou politiku !
According to the last Eurobarometer survey of 2001 , 73 % of EU citizens support a common defense and security policy , and two Europeans out of three believe that the EU should have one common foreign policy . Podle posledního průzkumu Eurobarometru z roku 2001 podporuje 73 procent občanů EU společnou zahraničně - bezpečnostní politiku a dva ze tří Evropanů soudí , že by EU měla mít jednu společnou zahraniční politiku
According to opinion polls collected in many countries by the World Value Surveys in 1999 - 2000 , the French on average fear income inequality much more than citizens of other industrial countries . Podle výzkumů veřejného mínění , které v letech 1999 - 2000 provedla v řadě zemí agentura World Value Surveys , se Francouzi obávají nerovnosti příjmů v průměru mnohem více než občané jiných průmyslových zemí
According to Tremonti , what Italy needs are a \ new European protectionism \ against unfair competition from developing countries and a rightwing \ New Deal \ that rejects independent enforcement of antitrust laws in favor of corporatist ideas . Podle Tremontiho je nutný ,, nový evropský protekcionismus \ proti nekalé soutěži z rozvojových zemí a pravicová politika ,, New Deal , \ která odmítne nezávislé uplatňování protikartelových zákonů ve prospěch korporativistických myšlenek
According to World Bank data , 32 % of Argentina ' s exports are manufactured goods , with roughly one - quarter classified as high - technology products . Podle údajů Světové banky tvoří 32 procent argentinského vývozu výrobky , z nichž jedna třetina se řadí mezi výrobky špičkových technologií
According to the transcript , Ahmadinejad said that a member of his entourage at the UN meeting first told him of the light . Podle přepisu Ahmadínedžád řekl , že jako první jej na ono světlo upozornil jeden z členů jeho doprovodu na schůzce OSN
According to one rumor , as mayor of Tehran , Ahmadinejad drew up a new city plan for the Imam ' s return . Podle jedné zvěsti Ahmadínedžád ještě coby starosta Teheránu vypracoval nový územní plán města s ohledem na imámův návrat
According to the United Nations Conference on Trade and Development , global trade in bioethanol accounted for less than 10 % of global production in 2004 , suggesting a large untapped trade potential . Podle Konference o obchodu a rozvoji Organizace spojených národů představoval globální obchod s bioetanolem v roce 2004 necelých 10 % celosvětové produkce , což svědčí o velkém nevyužitém potenciálu obchodu
According to de Villepin , “ to defend the employees ’ interests well , we must protect the interests of our companies . ” Podle de Villepina , \„ máme - li dobře hájit zájmy našich zaměstnanců , musíme ochraňovat zájmy našich firem “
According to the International Telecommunications Union , when the project began less than 0 .3 % of Ghana ' s population had a telephone . Než byl projekt zahájen , mělo podle Mezinárodní telekomunikační unie v Ghaně telefon necelých 0,3 % obyvatel
According to media statistics , about two hours after the tragedy occurred \ Qiangguo Forum \ displayed a total of 47 postings on its homepage , including as many as 20 praising the attacks . Podle mediálních statistik se již dvě hodiny po americkém neštěstí na stránkách internetového fóra nacházelo celkem 47 vzkazů , z nichž dvacet s útoky souhlasilo
According to a recent poll by the German Marshall Fund , majorities in France , Germany , and the United States favor maintaining existing trade barriers , even if doing so hampers economic growth . Podle nedávného průzkumu německého Marshallova fondu upřednostňuje většina lidí ve Francii , Německu a Spojených státech zachování stávajících obchodních bariér , i když to brání hospodářskému růstu
According to Ye Feng , a SPP Director - General , “ [ a ] lmost every type of financial institution has seen the emergence of criminal cases involving the solicitation of bribes in return for loans . ” Podle generálního ředitele SPP Jie Fenga \„ zaznamenaly téměř všechny typy finančních institucí kriminální aktivity spočívající ve vymáhání úplatků výměnou za úvěry “
According to the World Bank ’ s “ Investment Climate Surveys ” , 27 % of nearly 4,000 firms doing business in China in 2002 - 03 described corruption as a “ major constraint ” on their commercial operations , while 55 % reported that they had paid bribes to government bureaucrats and / or local business partners to get things done . Podle \„ Průzkumu investičního klimatu “ Světové banky označilo 27 % z téměř 4000 firem podnikajících v letech 2002 - 2003 v Číně korupci za \„ významnou překážku “ jejich komerční činnosti , přičemž 55 % uvedlo , že uplácelo státní úředníky nebo i místní obchodní partnery , aby dosáhlo určitého cíle
According to Kuwait ’ s constitution , the new ruler has one year to appoint a crown prince , but he has to appoint a prime minister immediately . Podle kuvajtské ústavy má nový panovník jeden rok na jmenování korunního prince , ale premiéra musí jmenovat bezodkladně
According to Israeli Vice Premier Shimon Peres , Israel hopes to isolate and contain the Shi ’ a / Farsi spheres of power by forging open cooperation with the Sunni / Arab domain . Podle izraelského vicepremiéra Šimona Perese Izrael doufá , že se mu podaří izolovat a potlačit šíitské / perské sféry moci tím , že naváže otevřenou spolupráci se sunnitskou / arabskou oblastí

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon