Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

absent


In dictionary for phrase absent was found total 8 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
absent chybějící
absent nepřítomný adj:
absent roztržitý adj:
absent nepřítomný Med.
absent chybí IT
Absent Pryč GB
Absent Nepřítomný
Absent Roztržitý

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
absent nepřítomný

Definition:

AbsentBeing away from a place; withdrawn from a place; not present.
AbsentNot existing; lacking; as, the part was rudimental or absent.
AbsentInattentive to what is passing; absent-minded; preoccupied; as, an absent air.
AbsentTo take or withdraw (one's self) to such a distance as to prevent intercourse; -- used with the reflexive pronoun.
AbsentTo withhold from being present.

Synonyms:

abstracted, absentminded, scatty, inattentive, devoid, lacking, nonexistent, wanting, truant, gone, awol, departed, missing, introuvable, away, remove,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 3
(adj) away (similar term)|gone (similar term)|departed (similar term)|devoid (similar term)|introuvable (similar term)|lacking (similar term)|missing (similar term)|nonexistent (similar term)|wanting (similar term)|truant (similar term)|awol (similar term)|present (antonym)
(adj) absentminded|abstracted|scatty|inattentive (similar term)
(verb) remove|disappear (generic term)|vanish (generic term)|go away (generic term)

Antonyms:

present, Nothing antonyms found for term: absent

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

adj. & v. --adj. 1 a not present. b (foll. by from) not present at or in. 2 not existing. 3 inattentive to the matter in hand. --v.refl. 1 stay away. 2 withdraw. øøabsently adv. (in sense 3 of adj.). [ME ult. f. L absent- pres. part. of abesse be absent],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Absent a Palestinian partner , and given continuing Palestinian terrorism - which Israel ' s harsh responses fail to quell - what Sharon appears to be doing now follows from his strategic - oriented thinking : set up an effective barrier , move some of the isolated and strategically untenable settlements , and wait for another day . Vzhledem k nepřítomnosti palestinského partnera a přetrvávajícímu palestinskému terorismu - jenž se tvrdým izraelským odvetám potlačit nezdařilo - to , k čemu se teď Šaron zřejmě odhodlal , vychází z jeho strategicky zaměřeného myšlení : postavit účinnou bariéru , přesunout některé z izolovaných a strategicky neudržitelných osad a čekat na jindy
Absent a sudden , immediate , and strong boost in US domestic demand that turns into a durable boom with rapid employment growth , probably not . Nedojde - li k nenadálému , bezprostřednímu a silnému oživení americké domácí poptávky , která se promění v trvalý boom s rychlým růstem zaměstnanosti , pak pravděpodobně nikoliv
Absent such confidence , Iraq ’ s oil output will not approach its potential , which will only widen the gap between global supply and demand . Bez této důvěry se irácká ropná produkce ani nepřiblíží svému potenciálu , což pouze prohloubí propast mezi světovou nabídkou a poptávkou
Absent further trade agreements , there is a big risk that the pace of globalization will slow , with profound consequences for global poverty and welfare . S absencí dalších obchodních dohod existuje velké riziko , že se tempo globalizace sníží , což by mělo hluboké dopady na světovou chudobu a kvalitu života
Absent serious reform , both are on tract to go into deep hibernation as the Bank for International Settlements did for forty years prior to its recent resurgence . Bez seriózní reformy jsou obě instituce na cestě do hlubokého spánku , v jakém se čtyřicet let , až do nedávného oživení , ocitala Banka pro mezinárodní platby
Absent - Minded Killers Duchem nepřítomní zabijáci

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
absent Prepositionin the absence of WITHOUT
absent adjectiveiNATTENTIVE, PREOCCUPIED
absent transitive verbto keep (oneself) away

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát