Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

above


In dictionary for phrase above was found total 13 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
above nad
above nade
above nahoru
above nahoře
above shora
above shora uvedený
above výše
above výše uvedený
above nad Med.
above nad IT
above nahoře IT
above výše IT
Above Nad

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
above

Definition:

AboveIn or to a higher place; higher than; on or over the upper surface; over; -- opposed to below or beneath.
AboveFiguratively, higher than; superior to in any respect; surpassing; beyond; higher in measure or degree than; as, things above comprehension; above mean actions; conduct above reproach.
AboveSurpassing in number or quantity; more than; as, above a hundred. (Passing into the adverbial sense. See Above, adv., 4.)
AboveIn a higher place; overhead; into or from heaven; as, the clouds above.
AboveEarlier in order; higher in the same page; hence, in a foregoing page.
AboveHigher in rank or power; as, he appealed to the court above.
AboveMore than; as, above five hundred were present.

Synonyms:

preceding, in a higher place, higher up, to a higher place, supra,
section, subdivision,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 4
(adj) preceding (similar term)
(noun) section (generic term)|subdivision (generic term)
(adv) supra|below (antonym)
(adv) higher up|in a higher place|to a higher place|below (antonym)

Antonyms:

below, Nothing antonyms found for term: above

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

prep., adv., adj., & n. --prep. 1 over; on the top of; higher (vertically, up a slope or stream etc.) than; over the surface of (head above water; above the din). 2 more than (above twenty people; above average). 3 higher in rank, position, importance, etc., than (above all). 4 a too great or good for (above one's station; is not above cheating at cards). b beyond the reach of; not affected by (above my understanding; above suspicion). 5 archaic to an earlier time than (not traced above the third century). --adv. 1 at or to a higher point; overhead (the floor above; the clouds above). 2 a upstairs (lives above). b upstream. 3 (of a text reference) further back on a page or in a book (as noted above). 4 on the upper side (looks similar above and below). 5 in addition (over and above). 6 rhet. in heaven (Lord above!). --adj. mentioned earlier; preceding (the above argument). --n. (prec. by the) what is mentioned above (the above shows). øabove-board adj. & adv. without concealment; fair or fairly; open or openly. above ground alive. above one's head see HEAD. above oneself conceited, arrogant. [A(2) + OE bufan f. be = BY + ufan above],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Above all we have committed ourselves to the idea that no individual – regardless of gender , ethnicity or race – shall have his or her human rights abused or ignored . Ale nad tím vším stojí náš závazek základní myšlence , že lidská práva žádného jednotlivce – bez ohledu na pohlaví , národnost či rasu – nebudou poškozována ani ignorována
Above all , I believe human rights are at the core of our sacred bond with the peoples of the United Nations . A především , jsem hluboce přesvědčen , že lidská práva jsou prazákladem posvátného svazku mezi našimi národy , sdruženými v Organizaci Spojených národů
Above all , nutrigenomics holds out the promise of providing the healthy independence that everyone hopes for in later years . Především je však nutrigenomika příslibem zajištění zdravé nezávislosti , ve kterou každý v pozdějších letech doufá
Above all , he is a practical man . V prvé řadě je to praktický muž
Above all , however , the matter of control , of checks and balances has to be resolved . Především je ovšem třeba vyřešit otázku kontroly a vyváženosti
Above all , Germany must appreciate that the changes it needs are improvements that would guarantee its future security . Především si Německo musí uvědomit , že změny , jež potřebuje , jsou kroky vpřed , které zajistí jeho budoucí bezpečnost
Above all , it requires international agencies and groupings that remain alert to the risks of illiberal democracies . Především je zapotřebí mezinárodních organizací a uskupení , jež budou neustále ostražité vůči rizikům neliberálních demokracií
Above all , the “ no ” votes in France and Holland – and rising discontent in other member states , such as Germany – are the result of the inability of national governments and the Union to respond effectively to the problems that most concern citizens . Záporné hlasy ve Francii a v Nizozemsku – i rostoucí nespokojenost v dalších členských zemích , jako je Německo – pramení především z neschopnosti národních vlád i unie reagovat efektivně na problémy , které občany trápí nejvíce
Above all , the French and Dutch referendums confirmed that politics in the Union is now conducted “ on the street , ” and that it is no longer possible to “ construct ” Europe at a distance and by stealth . Referenda ve Francii i v Nizozemsku především potvrdila , že politika v unii se nyní vede \„ na ulici “ a že již není možné \„ vystavět “ Evropu na dálku a v tajnosti
Above all , the IMF needs someone who does not look for yet more statism which only makes crises bigger , but rather for a withdrawal from bailouts and therefore a return of market discipline . Koneckonců , MMF potřebuje někoho , kdo konečně nebude mít zalíbení ve státních zásazích , které krize stejně jen zvětšují , ale bude spíše omezovat marná záchranná opatření a navrátí finančním trhům disciplínu
Above all there is the fiscal soundness required of a currency board . Předně je zde požadavek daňové spolehlivosti měnové rady
Above all , the European Union and its member states cannot allow Russia to recapture its imperial spheres of influence without severely damaging its own central interests . Navíc Evropská unie a její členské státy nemohou Rusku dovolit opět uchvátit jeho imperiální sféru vlivu , aniž by vážně nepoškodily své nejdůležitější zájmy
Above all , the successful modernization of a large Muslim country will make a decisive contribution to Europe ’ s security . Především však úspěšná modernizace velké muslimské země rozhodným způsobem přispěje k evropské bezpečnosti
Above all , the EU requires cooperation . Koneckonců , EU vyžaduje spolupráci
Above all , the success of any comprehensive effort to improve drug safety hinges upon establishing an independent office of drug safety to advocate , coordinate , and provide direction to the regulatory agenda . Úspěch komplexního úsilí o zlepšení bezpečnosti léčiv závisí především na založení nezávislého úřadu pro kontrolu bezpečnosti léčiv , který hájí , koordinuje a směruje regulační agendu
Above all , Syria wants to bypass Washington ' s reform agenda and preserve the domestic status quo . Sýrie si především přeje vyhnout se americkému reformnímu plánu a udržet domácí status quo
Above all , the government must spare no effort in convincing poor Iraqis of the value of democracy and freedom , and how important the constitution is in realizing their aspirations for a better life . Především se však vláda musí ze všech sil snažit přesvědčit chudé Iráčany o hodnotě demokracie a svobody i o tom , jak je pro realizaci jejich touhy po lepším životě důležitá ústava
Above all , guardians of human rights must remain vigilant , viewing ratification of treaties not as the end of the struggle for human dignity , but as the beginning in an evolving campaign . Strážci lidských práv přitom nesmí povolit a ratifikaci dohod musí vnímat ne jako konec boje za lidskou důstojnost , ale jako začátek pokračujícího tažení
Above all , these supplements to military action would help conciliate Arabic and Islamic populations to the logistical support that their US - allied governments must necessarily lend to a lethal American response . Především však by tyto doplňky vojenského zásahu přispěly k usmíření arabské a islámské populace s logistickou podporou , kterou jejich vlády , jež nyní stojí po boku Spojených států , budou muset poskytnout zničující americké odvetě
Above the level of individual organisms , they form societies and ecosystems . Nad úrovní jednotlivých organismů pak vytvářejí společenstva a ekosystémy
Above all , journalism is not regarded as a noble profession , because too many young Africans , for too long , saw the journalist as a mere propagandist . Tak především není žurnalistika pokládána za ušlechtilou profesi , poněvadž až příliš mnoho mladých Afričanů až příliš dlouhou dobu vidělo v novináři pouhého propagandistu
Above all , I seek results . A především usiluji o výsledky
Above all else , the honest politician willingly shoulders this burden . A právě tohle je břímě , které na sebe čestný politik ochotně bere
Above all , we must reckon with the rise of ecological awareness , which in Europe is reflected in the formation and strength of Green parties , and which nurtures anti - globalization sentiments . Především musíme brát v úvahu vzestup ekologického povědomí , které se v Evropě projevuje v rostoucí síle zelených stran a které živí antiglobalizační smýšlení
Above all , it is not acceptable for the world of sport to impose a moral view about the role of enhancement technology on nations that wish to participate in the Olympics , without implementing an extensive and ongoing consultative process to accompany its policy decision . A především není přijatelné , aby sportovní svět vnucoval morální stanovisko k roli podpůrných technologií státům , které se chtějí olympijských her účastnit , aniž by zavedl do praxe rozsáhlý a průběžný konzultativní proces , jenž by doprovázel jeho politická rozhodnutí
Above all , each analogy , if taken seriously , should lead to a specific course of action , and this is far from being the case today . A co je nejdůležitější , kdybychom brali tyto analogie vážně , každá z nich by vedla k určitým konkrétním krokům , což se dnes ani zdaleka neděje
Above all , Sarkozy won because , while some who voted for him may have feared that he was “ too much ” Proč Sarkozy vyšel z voleb vítězně jako francouzský prezident a jaké jsou pravděpodobné důsledky jeho výhry pro Francii , Evropu a pro svět ?
Above all , with the exception of the Taiwan issue , China is a satisfied status quo power when it comes to the evolution of the international system – a patient actor that finds it perfectly legitimate to behave and to be seen as the world ’ s number two power . A především je Čína s výjimkou tchajwanské otázky z hlediska vývoje mezinárodní soustavy uspokojenou mocností \„ status quo “ – trpělivým aktérem , jenž shledává naprosto legitimním , že se chová jako světová velmoc číslo dvě a je za ni také pokládán
Above all , the rest of the world has looked on with alarm as the US holds more than 600 men at Guantanamo Bay in Cuba without access to family or counsel , and without prospect of an impartial hearing or trial . Především však svět s úlekem přihlíží , jak USA zadržují více než 600 lidí v zátoce Guantanamo na Kubě , bez přístupu k rodině či právnímu zástupci a bez vyhlídky na nestranné slyšení nebo proces
Above all , a system needs to be established to monitor officials ’ performance in environmental as well as in economic terms . A především je zapotřebí vytvořit systém , jenž bude sledovat počínání oficiálních představitelů nejen v oblasti ekonomické , ale i ekologické
Above all , to be “ strong , ” you ’ re supposed to be giving orders . A především : abys byl \„ silný “ , měl bys udílet rozkazy
Above all , Havel used his international prestige to give the Czech Republic a positive image , one which the country - plagued by many post - communist ills - perhaps did not fully deserve . V prvé řadě však Havel využil svou mezinárodní prestiž ke zvýšení pozitivního obrazu o Česku ve světě , který si země , sužovaná mnoha postkomunistickými neduhy , snad ani tak docela nezasloužila
Above all , every government that successfully led its country into the EU had to adopt - often under pressure and hastily - a range of unpopular steps . Především musela každá vláda , která úspěšně dovedla svou zemi do EU , učinit - často pod tlakem a ve spěchu - řadu nepopulárních kroků
Above all , such a system is neither viable nor sustainable in the long run . Především však takový systém není v dlouhodobém měřítku životaschopný ani udržitelný
Above all , every developed economy pursued policies designed to provide high wages , which would guarantee high consumption and thus rapid growth . Všechny vyspělé ekonomiky především uskutečňovaly politiky koncipované tak , aby zajišťovaly vysoké mzdy , které zajistí vysokou spotřebu , a tedy rychlý růst
Above all , the conservatives ' fate - and the fate of the regime as a whole - depends on the country ' s punishing economy . Především však osud konzervativců – a osud režimu jako celku – závisí na zdecimované íránské ekonomice
Above all , it will require integrity , honesty , trust , courage , and sometimes restraint . V prvé řadě to bude vyžadovat bezúhonnost , poctivost , důvěru , odvahu a občas sebekázeň
Above all , SDR ’ s represent liquidity and can be allocated only if and when there is a “ global need , ” which would currently be difficult to prove given highly liquid and “ easy ” international capital - market conditions . Především platí , že SDR představují likviditu a lze je přidělit , jedině pokud existuje \„ celosvětová potřeba “ , již by v současnosti bylo vzhledem k vysoce likvidním a \„ snadným “ podmínkám na kapitálových trzích těžké prokázat
Above all , Berlusconi ’ s electoral campaign is aimed , in the manner of President Bush ’ s 2004 re - election campaign , at energizing his hard - core supporters and mobilizing the growing number of voters who have abstained in recent years . Berlusconiho předvolební kampaň se v prvé řadě , ve stylu kampaně za znovuzvolení prezidenta Bushe v roce 2004 , zaměřuje na zaktivizování jeho nejoddanějších příznivců a mobilizaci rostoucího počtu voličů , již se v posledních letech voleb neúčastnili
Above all , there is no linkage between national power and European power . Především neexistuje žádná vazba mezi mocí národního státu a mocí evropskou
Above all , Europe means peace . Zaprvé , Evropa znamená mír
Above all , the Secretary General needs a vision of the higher purpose of his office and an awareness of its potential and limitations . V prvé řadě generální tajemník potřebuje vizi vyššího smyslu svého úřadu a porozumění pro jeho potenciál i meze
Above all , it is to acknowledge that democratic societies must use both political and police tactics in confronting fanatical terrorists . Především jde o to připustit , že demokratické společnosti musí využívat k potírání fanatických teroristů jak politických , tak policejních taktik
Above all , the new Rada ( parliament ) will settle down to the business of enacting laws and monitoring the government , not carving up the budget among corrupt clans . V prvé řadě se ovšem nová Rada ( ukrajinský parlament ) pustí do práce a bude schvalovat zákony a monitorovat vládu , nikoli rozlamovat rozpočet mezi zkorumpované klany
Above all , uncertainty has become the norm , in contrast to the gray but predictable future offered by the old communist regimes . Především se normou stala nejistota , v kontrastu k šedé , ale předvídatelné budoucnosti , již nabízely staré komunistické režimy
Above all , academic scientists are in continual demand as independent experts in public arenas of controversy and decision . Předevsím ale existuje trvalá poptávka po vysokoskolských vědcích jako po nezávislých odbornících tam , kde je třeba veřejně řesit neshody a rozhodovat
Above all , Europe needs conviction . Evropa především potřebuje přesvědčení

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
above nouna : a higher authority b : HEAVEN
above Prepositionas distinct from and in addition to
above adverbuPSTAGE
above adjectivewritten or discussed higher on the same page or on a preceding page

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Mel Gibson Above all, film is a business... Independence is a really cool thing as you can be a bit more bold, and take a few more chances with what you do.
Ronald Reagan Above all, we must realize that no arsenal, or no weapon in the arsenals of the world, is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have.
William Godwin Above all we should not forget that government is an evil, a usurpation upon the private judgement and individual conscience of mankind.
Albert Pike Above all things let us never forget that mankind constitutes one great brotherhood all born to encounter suffering and sorrow, and therefore bound to sympathize with each other.
Joseph Ratzinger Above all, we must have great respect for these people who also suffer and who want to find their own way of correct living. On the other hand, to create a legal form of a kind of homosexual marriage, in reality, does not help these people.
Christopher Marlowe Above our life we love a steadfast friend.
Christopher Marlowe Above our life we love a steadfast friend.
Joseph Ratzinger Above all, we must have great respect for these people who also suffer and who want to find their own way of correct living. On the other hand, to create a legal form of a kind of homosexual marriage, in reality, does not help these people.
Ronald Reagan Above all, we must realize that no arsenal, or no weapon in the arsenals of the world, is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have.
Golda Meir Above all, this country is our own. Nobody has to get up in the morning and worry what his neighbors think of him. Being a Jew is no problem here.
Joseph Ratzinger Above all, we must have great respect for these people who also suffer and who want to find their own way of correct living. On the other hand, to create a legal form of a kind of homosexual marriage, in reality, does not help these people.
Meir Kahane Above all, it is not decency or goodness of gentleness that impresses the Middle East, but strength.
J. Edgar Hoover Above all, I would teach him to tell the truth Truth-telling, I have found, is the key to responsible citizenship. The thousands of criminals I have seen in 40 years of law enforcement have had one thing in common: Every single one was a liar.
Ronald Reagan Above all, we must realize that no arsenal, or no weapon in the arsenals of the world, is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have.