Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase ab was found total 1 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
AB AB

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
ab. ab

Definition:

AbThe fifth month of the Jewish year according to the ecclesiastical reckoning, the eleventh by the civil computation, coinciding nearly with August.

Synonyms:

Av, Ab, type AB, group AB, AB, abdominal muscle, abdominal, Bachelor of Arts, Artium Baccalaurens, BA, AB,
Bachelor of Arts, BA, Artium Baccalaurens, Av, abdominal, abdominal muscle, AB, type AB, group AB, baccalaureate, bachelor's degree, blood group, blood type, Jewish calendar month, skeletal muscle, striated muscle,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: ab

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. a human blood type of the ABO system., abbr. 1 able rating or seaman. 2 US Bachelor of Arts. [sense 1 f. able-bodied; sense 2 f. L Artium Baccalaureus],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Abandoning the freedom agenda would reaffirm the still - popular notion that all the US really cares about in the Middle East is oil and Israeli security , at the expense of everything else , including regional development and the well - being of the Arab and Muslim peoples . Opuštění agendy svobody by jen potvrdilo dosud obecně rozšířenou představu , že jediné , o co USA na Středním východě opravdu jde , je ropa a izraelská bezpečnost , na úkor všeho ostatního , včetně regionálního rozvoje a prosperity arabských a muslimských národů
Abbas ( also known as Abu Mazen ) represents the Old Guard of Palestinian politics . Abbás ( známý také jako Abú Mázin ) představuje starou gardu palestinské politiky
Abbas will thus need to find support within this rising generation of nationalist leaders if he is to succeed . Má - li Abbás zvítězit , bude proto muset najít podporu mezi nastupující generací nacionalistických lídrů
Abbas ’ s call this week for Hamas to join a national unity government may only deepen the group ’ s suspicions . Podle Hamásu s ním nebylo toto rozhodnutí před oznámením konzultováno
Abbas said that the decision came at the request of the Palestinian Central Election Commission , after the Commission declared that it could not meet the deadline , because the election law had not yet been approved . Abbás uvedl , že k odkladu dochází na žádost palestinské Ústřední volební komise , která předtím deklarovala , že nestihne volební termín , poněvadž dosud nebyl schválen volební zákon
Abbas wants all the candidates to be included on national lists , which would allow for proportional representation of all major Palestinian factions and groups . Chce , aby byli všichni kandidáti zařazeni na národní kandidátky , což by umožnilo poměrné zastoupení všech významných palestinských frakcí a skupin v Legislativní radě
Abbas and other PA officials stress the need for “ one regime , one legal system , and political pluralism . ” Abbás a další představitelé Palestinské samosprávy zdůrazňují potřebu „ jednoho režimu , jednoho právního systému a politického pluralismu “
Abbas also wants weapons in only one set of hands – those of the Palestinian Authority . Abbás si rovněž přeje , aby se zbraně dostaly pouze do jedněch rukou – do rukou Palestinské samosprávy
Abbas remains the Palestinian president , and the Basic Law makes him commander of all Palestinian security forces . Abbás zůstává palestinským prezidentem a Základní zákon jej staví do role velitele všech palestinských bezpečnostních sil
Abbas believes that Hamas ’ s acceptance of negotiations with Israel is the only way to break the international sanctions that are devastating Palestinian society . Abbás je přesvědčen , že souhlas Hamasu s jednáními s Izraelem je jediný způsob jak prolomit mezinárodní sankce , jež ničí palestinskou společnost
Abbas has succeeded in convincing Israel to grant amnesty to many Fatah fugitives in the West Bank who will join his security apparatuses . Zároveň se Abbásovi podařilo přesvědčit Izrael , aby udělil amnestii mnoha uprchlíkům Fatáhu na západním břehu , kteří se připojí k jeho bezpečnostnímu aparátu
Abbas has also asked Israel to allow the PLO ’ s Badr Brigade , currently stationed in Jordan , to enter the West Bank . Abbas také požádal Izrael , aby umožnil vstup na západní břeh brigádě Badr , která je součástí OOP a momentálně je rozmístěna v Jordánsku
Abbas must also share power with more disciplined , younger leaders . Abbás se zároveň musí rozdělit o moc s disciplinovanějšími a mladšími vůdci
About 10 - 15 % of US military spending finances basic research and thus provides a powerful boost to America ' s high - tech research and development . Deset až patnáct procent výdajů americké armády financuje základní výzkum a významně tak přispívají k americkému výzkumu a vývoji moderních technologií
About half of today ’ s UN members are democracies , the other half non - democracies . Přibližně polovinu dnešních členů OSN tvoří demokratické režimy , druhou polovinu režimy nedemokratické
Above all we have committed ourselves to the idea that no individual – regardless of gender , ethnicity or race – shall have his or her human rights abused or ignored . Ale nad tím vším stojí náš závazek základní myšlence , že lidská práva žádného jednotlivce – bez ohledu na pohlaví , národnost či rasu – nebudou poškozována ani ignorována
Above all , I believe human rights are at the core of our sacred bond with the peoples of the United Nations . A především , jsem hluboce přesvědčen , že lidská práva jsou prazákladem posvátného svazku mezi našimi národy , sdruženými v Organizaci Spojených národů
Abramovich , brought to the fore by Berezovsky , is eliminating his competitors . Abramovič , jehož do popředí dostal právě Berezovskij , tím likviduje své konkurenty
Above all , nutrigenomics holds out the promise of providing the healthy independence that everyone hopes for in later years . Především je však nutrigenomika příslibem zajištění zdravé nezávislosti , ve kterou každý v pozdějších letech doufá
Abba Eban : The Voice of Israel Abba Eban : Hlas Izraele
Absent a Palestinian partner , and given continuing Palestinian terrorism - which Israel ' s harsh responses fail to quell - what Sharon appears to be doing now follows from his strategic - oriented thinking : set up an effective barrier , move some of the isolated and strategically untenable settlements , and wait for another day . Vzhledem k nepřítomnosti palestinského partnera a přetrvávajícímu palestinskému terorismu - jenž se tvrdým izraelským odvetám potlačit nezdařilo - to , k čemu se teď Šaron zřejmě odhodlal , vychází z jeho strategicky zaměřeného myšlení : postavit účinnou bariéru , přesunout některé z izolovaných a strategicky neudržitelných osad a čekat na jindy
Abbas will now bask in the glow of having been elected . Abbás se nyní bude vyhřívat v paprscích svého zvolení
Abbas is being asked to play for high stakes – defeating Hamas and with it the cause of Islamic fundamentalism in the region – with inadequate resources . Po Abbásovi se žádá , aby s nedostatečnými zdroji hrál o vysoké sázky – má porazit Hamás a s ním příčinu islámského fundamentalismu v regionu
Abroad , Merkel has no need to demonstrate that Germany is a big country in Europe ; her partners are fully aware of this . V zahraničí nemusí Merkelová dokazovat , že Německo je v Evropě velkou zemí ; její partneři si to plně uvědomují
Abolitionists respond with two ethical arguments . Zastánci zrušení trestu smrti reagují dvěma etickými argumenty
Above all , he is a practical man . V prvé řadě je to praktický muž
About three hundred CCP members work for Motorola , for example , most holding managerial and technical posts . Okolo 300 členů KSČ pracuje například pro Motorolu , v níž má většina manažerské a technické posty
Abolition of the slave trade , or the triumph of socialism , or the spread of human rights and democracy can all be deemed a national interest . Zrušení otrokářství nebo vítězství socialismu či rozmach demokracie a lidských práv lze vidět jako národní zájem
Abdallah S Daar Peter A Singer Abdallah S Daar Peter A Singer
Abdallah S Daar is Director of the Centre ' s Program in Applied Ethics and Biotechnology and a member of the Ethics Committee of the Human Genome Organisation . Abdallah S . Daar je v tomto centru ředitelem programu aplikované etiky a biotechnologie a členem Etické komise při Organizaci pro výzkum lidského genomu
Absolutely not . Rozhodně ne
Above all , however , the matter of control , of checks and balances has to be resolved . Především je ovšem třeba vyřešit otázku kontroly a vyváženosti
Above all , Germany must appreciate that the changes it needs are improvements that would guarantee its future security . Především si Německo musí uvědomit , že změny , jež potřebuje , jsou kroky vpřed , které zajistí jeho budoucí bezpečnost
Above all , it requires international agencies and groupings that remain alert to the risks of illiberal democracies . Především je zapotřebí mezinárodních organizací a uskupení , jež budou neustále ostražité vůči rizikům neliberálních demokracií
Abandoning the habit involves not only the inconvenience of losing perks and a certain lifestyle , but also the loss of power . Zbavit se návyku neznamená pouze přijít o výhody a určitý životní styl , ale rovněž ztratit moc
Abroad , his main agenda was nakedly xenophobic : No to membership in the Euro , significant disengagement from the European Union , and a harsher policy towards foreign asylum - seekers . Zahraničním pozorovatelům zaváněla jeho agenda neskrývanou xenofobií : odmítat euro , zbavovat se povinností vyplývajících z členství v EU a tvrději přistupovat k zahraničním azylantům
Absent a sudden , immediate , and strong boost in US domestic demand that turns into a durable boom with rapid employment growth , probably not . Nedojde - li k nenadálému , bezprostřednímu a silnému oživení americké domácí poptávky , která se promění v trvalý boom s rychlým růstem zaměstnanosti , pak pravděpodobně nikoliv
Abram de Swaan Abram de Swaan
Above all , the “ no ” votes in France and Holland – and rising discontent in other member states , such as Germany – are the result of the inability of national governments and the Union to respond effectively to the problems that most concern citizens . Záporné hlasy ve Francii a v Nizozemsku – i rostoucí nespokojenost v dalších členských zemích , jako je Německo – pramení především z neschopnosti národních vlád i unie reagovat efektivně na problémy , které občany trápí nejvíce
Above all , the French and Dutch referendums confirmed that politics in the Union is now conducted “ on the street , ” and that it is no longer possible to “ construct ” Europe at a distance and by stealth . Referenda ve Francii i v Nizozemsku především potvrdila , že politika v unii se nyní vede \„ na ulici “ a že již není možné \„ vystavět “ Evropu na dálku a v tajnosti
Abba Eban once said of the PLO that it never missed an opportunity to miss an opportunity . Abba Eban kdysi na adresu PLO uvedl , že nikdy nepromarnila příležitost promarnit příležitost
Abolish the central bank , abolish the exchange rate , take away the toys with which governments create currency crises in the first place . Je třeba skoncovat s praktikami centrálních bank , je třeba zrušit směnné kursy , je třeba odebrat vládám jejich hračky , s jejichž pomocí vyrábějí jenom další a další měnové krize
Above all , the IMF needs someone who does not look for yet more statism which only makes crises bigger , but rather for a withdrawal from bailouts and therefore a return of market discipline . Koneckonců , MMF potřebuje někoho , kdo konečně nebude mít zalíbení ve státních zásazích , které krize stejně jen zvětšují , ale bude spíše omezovat marná záchranná opatření a navrátí finančním trhům disciplínu
Above all there is the fiscal soundness required of a currency board . Předně je zde požadavek daňové spolehlivosti měnové rady
Abolishing Mexico ' s central bank B a good central bank today but handicapped by a truly awful history B and pegging the peso irrevocably to the dollar would bring about these consequences : a dramatic fall in Mexican interest rates , a boom in Mexican asset prices , and a shift to a significantly higher growth rate on a medium term basis . Zrušení mexické centrální banky – dnes dobré banky , ale zatížené otřesnou minulostí – a neodvolatelné přidružení mexického pesa k americkému dolaru by vedlo k zásadnímu snížení mexických úrokových sazeb , k nárůstu hodnoty mexických aktiv a k posunu k podstatně vyššímu střednědobému růstu
About 9 ,000 people were shot at Sandarmokh between 1937 - 1938 . V Sandarmochu bylo v letech 1937 - 1938 zastřeleno 9000 lidí
Abolishing democracy in Russia ’ s provinces , including Muslim - populated regions such as Tatarstan and Dagestan , is a deadly act . Zrušení demokracie v ruských provinciích , včetně muslimy obývaných regionů , jako je Tatarstán a Dagestán , je smrtící krok
Abdou Filali - Ansary Abdou Filali - Ansary
Abdou Filali - Ansary is director of the Institute forthe Study of Muslim Civilizations of Aga Khan University of Karachi , Pakistan . Abdou Filali - Ansary je ředitelem Institutu pro studium muslimských civilizací na Aga Chánově univerzitě v pákistánském Karáčí
Abdou Filali - Ansary Abdou Filali - Ansary
Abdou Filali - Ansary is Director of the Institute for the Study of Muslim Civilizations at Aga Khan University . Abdou Filali - Ansary je ředitelem Institutu pro studium muslimských civilizací na Aga Chánově univerzitě
Above all , the European Union and its member states cannot allow Russia to recapture its imperial spheres of influence without severely damaging its own central interests . Navíc Evropská unie a její členské státy nemohou Rusku dovolit opět uchvátit jeho imperiální sféru vlivu , aniž by vážně nepoškodily své nejdůležitější zájmy
Above all , the successful modernization of a large Muslim country will make a decisive contribution to Europe ’ s security . Především však úspěšná modernizace velké muslimské země rozhodným způsobem přispěje k evropské bezpečnosti
Above all , the EU requires cooperation . Koneckonců , EU vyžaduje spolupráci
About three years ago at Brigham and Women ’ s Hospital , when we were seeking a potential tool for high - resolution diagnostics , array - CGH offered the hope of providing a reliable and efficient genome - wide test that could detect gains or losses in an unbiased and non - subjective fashion . Asi před třemi lety jsme v Brighamově a ženské nemocnici sháněli možný nástroj pro diagnostiku s vysokým rozlišením a technika array - CGH nám dala naději na provedení spolehlivého a efektivního testu celého genomu , který by dokázal nezkresleně a bez subjektivního zabarvení určit přírůstky a úbytky
Abe ’ s predecessor , Junichiro Koizumi , was a mold - breaking leader , reviving Japan ’ s economy , reforming the postal savings system , and smashing the long - ruling Liberal Democratic Party ’ s faction system . Abeho předchůdce Džuničiró Koizumi byl vůdcem čeřícím stojaté vody , který oživil japonskou ekonomiku , reformoval systém poštovního spoření a rozmetal na kusy frakce uvnitř dlouho vládnoucí Liberálně demokratické strany
Abelard is credited with the introduction of theology as a critical discipline in Christianity . Abélardovi se přisuzuje zavedení teologie coby kritické discipliny v křesťanství
Above all , the success of any comprehensive effort to improve drug safety hinges upon establishing an independent office of drug safety to advocate , coordinate , and provide direction to the regulatory agenda . Úspěch komplexního úsilí o zlepšení bezpečnosti léčiv závisí především na založení nezávislého úřadu pro kontrolu bezpečnosti léčiv , který hájí , koordinuje a směruje regulační agendu
Above all , Syria wants to bypass Washington ' s reform agenda and preserve the domestic status quo . Sýrie si především přeje vyhnout se americkému reformnímu plánu a udržet domácí status quo
Above all , the government must spare no effort in convincing poor Iraqis of the value of democracy and freedom , and how important the constitution is in realizing their aspirations for a better life . Především se však vláda musí ze všech sil snažit přesvědčit chudé Iráčany o hodnotě demokracie a svobody i o tom , jak je pro realizaci jejich touhy po lepším životě důležitá ústava
Abuse of it harms everyone , and profits from its use should benefit all as well , implying the need to establish worldwide democratic rights over what is an unarguably universal resource . Její zneužití poškozuje každého a zisky z jejího využívání by měly přinášet prospěch všem , z čehož vyplývá potřeba zavést celosvětová demokratická práva na tento bezesporu univerzální přírodní zdroj
Abe ’ s visit to Washington in late April is an opportunity to continue to modernize a relationship conceived in an earlier geopolitical era . Abeho návštěva Washingtonu na konci dubna je příležitostí pokračovat v modernizaci vztahu vybudovaného v dřívější geopolitické éře
Absent such confidence , Iraq ’ s oil output will not approach its potential , which will only widen the gap between global supply and demand . Bez této důvěry se irácká ropná produkce ani nepřiblíží svému potenciálu , což pouze prohloubí propast mezi světovou nabídkou a poptávkou
Above all , guardians of human rights must remain vigilant , viewing ratification of treaties not as the end of the struggle for human dignity , but as the beginning in an evolving campaign . Strážci lidských práv přitom nesmí povolit a ratifikaci dohod musí vnímat ne jako konec boje za lidskou důstojnost , ale jako začátek pokračujícího tažení
Above all , these supplements to military action would help conciliate Arabic and Islamic populations to the logistical support that their US - allied governments must necessarily lend to a lethal American response . Především však by tyto doplňky vojenského zásahu přispěly k usmíření arabské a islámské populace s logistickou podporou , kterou jejich vlády , jež nyní stojí po boku Spojených států , budou muset poskytnout zničující americké odvetě
Abysmal air and land transport limit the ability to move fighting forces to where they are needed most . Mizerná vzdušná i pozemní doprava omezují schopnost bojových složek přepravovat se tam , kde je jich nejvíce zapotřebí
Above the level of individual organisms , they form societies and ecosystems . Nad úrovní jednotlivých organismů pak vytvářejí společenstva a ekosystémy
About 1 million people per year will soon die from smoking in China and India . V Číně a Indii zanedlouho každoročně v důsledku kouření zemře kolem 1 milionu lidí
About 150 - 180 million tobacco deaths would be avoided before 2050 if the proportion of adults in developing countries who quit smoking increases from below 5 % today to 30 - 40 % by 2020 ( like current quit rates in Canada ) . Kdyby se v rozvojových zemích podíl dospělých , již přestanou kouřit , zvýšil do roku 2020 z nynějších 5 % na 30- 40 % ( jako současná míra v Kanadě ) , předešlo by se před rokem 2050 asi 150 až 180 milionům úmrtí způsobených tabákem
About five hundred belonged to the prestigious Academy of Sciences and worked mainly in basic science . Okolo pěti set z nich patřilo prestižní Ruské akademii věd a tyto instituce pracovaly především v oborech základní vědy
Above all , journalism is not regarded as a noble profession , because too many young Africans , for too long , saw the journalist as a mere propagandist . Tak především není žurnalistika pokládána za ušlechtilou profesi , poněvadž až příliš mnoho mladých Afričanů až příliš dlouhou dobu vidělo v novináři pouhého propagandistu
Above all , I seek results . A především usiluji o výsledky
Abortion ethics is of little help , although the opponents are often but not always the same . Potratová etika tady moc nepomohla , třebaže odpůrci byli často ( ale ne vždy ) titíž lidé
Abbas introduced a totally different style of management from that of Arafat . Abbás zavedl styl vedení naprosto odlišný od stylu Arafátova
Abbas ’ s son , Mazen , runs a local advertising agency . Abbásův syn Mázin provozuje lokální reklamní agenturu
Abbas ( also known as Abu Mazen ) has been publicly and consistently critical of what he calls the “ militarization of the intifada . ” Abbás , známý také jako Abú Mázin , se veřejně a důsledně staví kriticky k tomu , co nazývá \„ militarizací intifády “
Abbas conducts himself in a business - like manner , and he strongly believes in the rule of law and in the need for real civilian governance to assume preeminence in Palestinian politics . Abbás jedná prakticky , pevně věří v právní řád a je přesvědčen , že civilní správa musí v palestinské politice získat výsadní postavení
Abbas will find it equally challenging to apply rule - of - law principles to a traumatized community that is reeling after nearly five years of violence , oppression , and draconian travel restrictions imposed by the Israelis . Pro Abbáse bude neméně těžké prosadit zásady právního řádu v traumatizované společnosti , která je rozrušená po téměř pěti letech násilí , útisku a drakonických cestovních omezení , jež zavedli Izraelci
Above all else , the honest politician willingly shoulders this burden . A právě tohle je břímě , které na sebe čestný politik ochotně bere
Abandonment of national currencies is thus no panacea for weak institutions ; indeed , it may exacerbate pressure on them by fueling political instability . Pro slabé instituce tedy zavržení domácí měny není žádným řešením ; zhoršení politické stability na ně totiž může vyhrotit nátlak
About 80 % of FDI in developing countries worldwide goes to just five economies : China , Hong Kong , Korea , Brazil , and Mexico . Zhruba 80 procent FDI pro rozvojové země celého světa proudí jen do pěti ekonomik : do Číny , Hongkongu , Koreje , Brazílie a Mexika
Above all , we must reckon with the rise of ecological awareness , which in Europe is reflected in the formation and strength of Green parties , and which nurtures anti - globalization sentiments . Především musíme brát v úvahu vzestup ekologického povědomí , které se v Evropě projevuje v rostoucí síle zelených stran a které živí antiglobalizační smýšlení
Abiding by European rules should go without saying , even if that means adopting unpopular austerity measures at home . Evropská pravidla by se měla bez řečí dodržovat , i kdyby to znamenalo přijetí nepopulárních úsporných opatření doma
Above all , it is not acceptable for the world of sport to impose a moral view about the role of enhancement technology on nations that wish to participate in the Olympics , without implementing an extensive and ongoing consultative process to accompany its policy decision . A především není přijatelné , aby sportovní svět vnucoval morální stanovisko k roli podpůrných technologií státům , které se chtějí olympijských her účastnit , aniž by zavedl do praxe rozsáhlý a průběžný konzultativní proces , jenž by doprovázel jeho politická rozhodnutí
Absolute certainty is rarely an option . Absolutní jistota je zde vzácností
About that there is no doubt . O tom není pochyb
Above all , each analogy , if taken seriously , should lead to a specific course of action , and this is far from being the case today . A co je nejdůležitější , kdybychom brali tyto analogie vážně , každá z nich by vedla k určitým konkrétním krokům , což se dnes ani zdaleka neděje
Above all , Sarkozy won because , while some who voted for him may have feared that he was “ too much ” Proč Sarkozy vyšel z voleb vítězně jako francouzský prezident a jaké jsou pravděpodobné důsledky jeho výhry pro Francii , Evropu a pro svět ?
Above all , with the exception of the Taiwan issue , China is a satisfied status quo power when it comes to the evolution of the international system – a patient actor that finds it perfectly legitimate to behave and to be seen as the world ’ s number two power . A především je Čína s výjimkou tchajwanské otázky z hlediska vývoje mezinárodní soustavy uspokojenou mocností \„ status quo “ – trpělivým aktérem , jenž shledává naprosto legitimním , že se chová jako světová velmoc číslo dvě a je za ni také pokládán
Above all , the rest of the world has looked on with alarm as the US holds more than 600 men at Guantanamo Bay in Cuba without access to family or counsel , and without prospect of an impartial hearing or trial . Především však svět s úlekem přihlíží , jak USA zadržují více než 600 lidí v zátoce Guantanamo na Kubě , bez přístupu k rodině či právnímu zástupci a bez vyhlídky na nestranné slyšení nebo proces
About three - quarters of breakfast cereals make health claims for the whole grain or fiber that has been added to make them “ functional . ” Zhruba tři čtvrtiny cereálií splňují podmínky zdravé stravy díky celozrnné složce nebo vláknině , která do nich byla přidána , aby se staly \„ funkčními “
Abdullah Gül ’ s election as Turkey ’ s 11 th president marks a watershed in the country ’ s history . Zvolení Abdulláha Güla jedenáctým prezidentem Turecka znamená v dějinách této země předěl
Above all , a system needs to be established to monitor officials ’ performance in environmental as well as in economic terms . A především je zapotřebí vytvořit systém , jenž bude sledovat počínání oficiálních představitelů nejen v oblasti ekonomické , ale i ekologické
Above all , to be “ strong , ” you ’ re supposed to be giving orders . A především : abys byl \„ silný “ , měl bys udílet rozkazy
Above all , Havel used his international prestige to give the Czech Republic a positive image , one which the country - plagued by many post - communist ills - perhaps did not fully deserve . V prvé řadě však Havel využil svou mezinárodní prestiž ke zvýšení pozitivního obrazu o Česku ve světě , který si země , sužovaná mnoha postkomunistickými neduhy , snad ani tak docela nezasloužila
Above all , every government that successfully led its country into the EU had to adopt - often under pressure and hastily - a range of unpopular steps . Především musela každá vláda , která úspěšně dovedla svou zemi do EU , učinit - často pod tlakem a ve spěchu - řadu nepopulárních kroků
Abstract for a second from the idea of French or German or Italian identity , patriotism , the collective memories of war and carnage that cemented the consciousness of today ' s linguistic communities and think of this : why do Europeans need an intermediate level of government , between the common European framework and their local institutions ? Odhlédněme na chvíli od představy francouzské či německé či italské identity , patriotismu , kolektivních vzpomínek na válku a krveprolití , jež utužily národní uvědomění dnesních jazykem spjatých společenství a zauvažujme : proč Evropané potřebují prostřednickou správu - mezi společným evropským rámcem a svými místními institucemi ?
Above all , such a system is neither viable nor sustainable in the long run . Především však takový systém není v dlouhodobém měřítku životaschopný ani udržitelný
Above all , every developed economy pursued policies designed to provide high wages , which would guarantee high consumption and thus rapid growth . Všechny vyspělé ekonomiky především uskutečňovaly politiky koncipované tak , aby zajišťovaly vysoké mzdy , které zajistí vysokou spotřebu , a tedy rychlý růst
Absent further trade agreements , there is a big risk that the pace of globalization will slow , with profound consequences for global poverty and welfare . S absencí dalších obchodních dohod existuje velké riziko , že se tempo globalizace sníží , což by mělo hluboké dopady na světovou chudobu a kvalitu života
Absent serious reform , both are on tract to go into deep hibernation as the Bank for International Settlements did for forty years prior to its recent resurgence . Bez seriózní reformy jsou obě instituce na cestě do hlubokého spánku , v jakém se čtyřicet let , až do nedávného oživení , ocitala Banka pro mezinárodní platby
Absent - Minded Killers Duchem nepřítomní zabijáci
Above all , the conservatives ' fate - and the fate of the regime as a whole - depends on the country ' s punishing economy . Především však osud konzervativců – a osud režimu jako celku – závisí na zdecimované íránské ekonomice
Abandoning the Kyoto accord , many believe , will threaten the lives of tens or hundreds of millions of people living in countries too poor to protect them from the consequences of climate change and rising sea levels . Opuštění Kjótských dohod , jak mnozí věří , povede k ohrožení životů desítek či stovek miliónů lidí žijících v zemích příliš chudých na to , aby byly schopné ochránit své obyvatele před následky klimatických změn a zvýšení úrovně hladiny moří
Abolition of taxes on realized capital gains increased the sales of shares enormously . Zrušení daní z realizovaných kapitálových zisků obrovsky zvýšilo prodej akcií
Above all , it will require integrity , honesty , trust , courage , and sometimes restraint . V prvé řadě to bude vyžadovat bezúhonnost , poctivost , důvěru , odvahu a občas sebekázeň
Above all , SDR ’ s represent liquidity and can be allocated only if and when there is a “ global need , ” which would currently be difficult to prove given highly liquid and “ easy ” international capital - market conditions . Především platí , že SDR představují likviditu a lze je přidělit , jedině pokud existuje \„ celosvětová potřeba “ , již by v současnosti bylo vzhledem k vysoce likvidním a \„ snadným “ podmínkám na kapitálových trzích těžké prokázat
Abandoning \ convertibility , \ i . e . Zrušení \ konvertibility \ , tj
Abundant natural resources can and should be a blessing , not a curse . Velké přírodní bohatství může a mělo by být požehnáním , nikoliv prokletím
About a quarter of all greenhouse gas emissions are from land - use change , mainly deforestation , an amount comparable to US emissions from burning fossil fuels ( the US is the single largest contributor to greenhouse gas emissions . ) Přibližně čtvrtina všech emisí skleníkových plynů pochází ze změn ve využívání pozemků , především z odlesňování , a srovnatelný podíl představují emise ze spalování fosilních paliv ve Spojených státech ( USA jsou největším samostatným producentem emisí skleníkových plynů )
Abetting this extremism of the center is the international economic system . Mezinárodní hospodářský systém k postfašimu přímo navádí
Above all , Berlusconi ’ s electoral campaign is aimed , in the manner of President Bush ’ s 2004 re - election campaign , at energizing his hard - core supporters and mobilizing the growing number of voters who have abstained in recent years . Berlusconiho předvolební kampaň se v prvé řadě , ve stylu kampaně za znovuzvolení prezidenta Bushe v roce 2004 , zaměřuje na zaktivizování jeho nejoddanějších příznivců a mobilizaci rostoucího počtu voličů , již se v posledních letech voleb neúčastnili
Above all , there is no linkage between national power and European power . Především neexistuje žádná vazba mezi mocí národního státu a mocí evropskou
Above all , Europe means peace . Zaprvé , Evropa znamená mír
Above all , the Secretary General needs a vision of the higher purpose of his office and an awareness of its potential and limitations . V prvé řadě generální tajemník potřebuje vizi vyššího smyslu svého úřadu a porozumění pro jeho potenciál i meze
Above all , it is to acknowledge that democratic societies must use both political and police tactics in confronting fanatical terrorists . Především jde o to připustit , že demokratické společnosti musí využívat k potírání fanatických teroristů jak politických , tak policejních taktik
Above all , the new Rada ( parliament ) will settle down to the business of enacting laws and monitoring the government , not carving up the budget among corrupt clans . V prvé řadě se ovšem nová Rada ( ukrajinský parlament ) pustí do práce a bude schvalovat zákony a monitorovat vládu , nikoli rozlamovat rozpočet mezi zkorumpované klany
Above all , uncertainty has become the norm , in contrast to the gray but predictable future offered by the old communist regimes . Především se normou stala nejistota , v kontrastu k šedé , ale předvídatelné budoucnosti , již nabízely staré komunistické režimy
Abdullah Out On A Limb Abdulláh jde s kůží na trh
Abdullah , simply put , is not master of his own house . Abdalláh , jednoduše řečeno , není pánem svého domu
Abdullah faces the obstinacy of dozens of half - brothers and the recalcitrance of thousands of male cousins and nephews , in addition to the dogmatic admonitions of the entrenched Wahhabis . Abdalláh čelí zatvrzelosti desítek nevlastních bratrů a vzpurnosti bratranců a synovců , vedle dogmatických výtek pevně zakotvených wahhábovců
Abdullah sought the meeting because he believes that the world since 2001 has divided the fraternity of conservatives . Abdalláh o schůzku usiloval , poněvadž věří , že svět po roce 2001 rozštěpil bratrství konzervativců
Abdullah , perhaps earlier than most others , understood that some code of restraint was needed if the entire region was not to descend into a war of all against all . Abdalláh snad dříve než většina ostatních pochopil , že je zapotřebí jistého kodexu zdrženlivosti , nemá - li se celý region propadnout do války všech proti všem
Abdullah ’ s power base is in the National Guard , and his claim on the support of Saudi Arabia ' s modernizing forces . Abdalláhovou mocenskou základnou je Národní garda a jeho tvrzení , že podporuje saúdskoarabské modernizační síly
Above all , academic scientists are in continual demand as independent experts in public arenas of controversy and decision . Předevsím ale existuje trvalá poptávka po vysokoskolských vědcích jako po nezávislých odbornících tam , kde je třeba veřejně řesit neshody a rozhodovat
Above all , Europe needs conviction . Evropa především potřebuje přesvědčení
Abych pravdu řekl, Toma nemám rád. The truth is I don't like Tom.
Abys tu skříňku otevřel, potřebuješ klíč. You need a key to open the box.
Abyste mohli řídit auto, potřebujete řidičský průkaz. You need a license to drive a car.
Abych pravdu řekl, je to moje sestra. To tell the truth, she is my sister.
Abyste věřili v Boha, nemusíte být pobožní. You don't need to be religious to believe in God.
Aby nemusela jít do školy, předstírala Mary, že je nemocná. Mary pretended she was sick to avoid going to school.
Abych řekl pravdu, úplně jsem na tvé otázky zapomněl. To tell the truth, I forgot all about your questions.
Abys dostal nový průkaz, musíš odevzdat ten starý. You must turn in your old license in order to get a new one.
Abych řekl pravdu, docela jsem na naše setkání zapomněl. To tell the truth, I had forgotten all about our appointment.
about me o mě

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon