Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

a


In dictionary for phrase a was found total 9 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
a jakýsi
a nějaký
a neurčitý člen
A A GB
A Jeden GB
Å Vodní tok
Å Řeka
Ă Krátký
A A

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
a

Definition:

AThe first letter of the English and of many other alphabets. The capital A of the alphabets of Middle and Western Europe, as also the small letter (a), besides the forms in Italic, black letter, etc., are all descended from the old Latin A, which was borrowed from the Greek Alpha, of the same form; and this was made from the first letter (/) of the Phoenician alphabet, the equivalent of the Hebrew Aleph, and itself from the Egyptian origin. The Aleph was a consonant letter, with a guttural breath sound that was not an element of Greek articulation; and the Greeks took it to represent their vowel Alpha with the a sound, the Phoenician alphabet having no vowel symbols.
AThe name of the sixth tone in the model major scale (that in C), or the first tone of the minor scale, which is named after it the scale in A minor. The second string of the violin is tuned to the A in the treble staff. -- A sharp (A/) is the name of a musical tone intermediate between A and B. -- A flat (A/) is the name of a tone intermediate between A and G.
AAn adjective, commonly called the indefinite article, and signifying one or any, but less emphatically.
AIn each; to or for each; as, "twenty leagues a day", "a hundred pounds a year", "a dollar a yard", etc.
AIn; on; at; by.
AIn process of; in the act of; into; to; -- used with verbal substantives in -ing which begin with a consonant. This is a shortened form of the preposition an (which was used before the vowel sound); as in a hunting, a building, a begging.
AOf.
AA barbarous corruption of have, of he, and sometimes of it and of they.
AAn expletive, void of sense, to fill up the meter

Synonyms:

A, letter a, A, type A, group A, A, adenine, A, amp, ampere, A, angstrom unit, angstrom, A, deoxyadenosine monophosphate, A, axerophthol, vitamin A, antiophthalmic factor,
angstrom, angstrom unit, vitamin A, antiophthalmic factor, axerophthol, deoxyadenosine monophosphate, adenine, ampere, amp, A, type A, group A, alphabetic character, blood group, blood type, current unit, fat-soluble vitamin, letter, letter a, letter of the alphabet, metric linear unit, nucleotide, purine,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 7
(noun) angstrom|angstrom unit|A|metric linear unit (generic term)
(noun) vitamin A|antiophthalmic factor|axerophthol|A|fat-soluble vitamin (generic term)
(noun) deoxyadenosine monophosphate|A|nucleotide (generic term)
(noun) adenine|A|purine (generic term)
(noun) ampere|amp|A|current unit (generic term)
(noun) A|letter a|letter (generic term)|letter of the alphabet (generic term)|alphabetic character (generic term)
(noun) A|type A|group A|blood group (generic term)|blood type (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: a

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Artfully , though shamelessly , he has tried to sell this action as an effort to bring about stability and help fight the war on terror more effectively . Dovedně , byť hanebně , se pokusil vydávat tento čin za snahu nastolit stabilitu a pomoci účinněji bojovat ve válce s terorismem
As a result , Pakistan was rewarded with American financial assistance and arms . Za to byl Pákistán odměněn americkou finanční pomocí a zbraněmi
Although the US viewed Musharraf as an agent of change , he has never achieved domestic political legitimacy , and his policies were seen as rife with contradictions . Ačkoliv USA pokládaly Mušarafa za garanta změn , nikdy nedosáhl domácí politické legitimity a jeho politika byla vnímána jako plná rozporů
At the same time , he sidelined moderate , mainstream political leaders while claiming that he stood for “ enlightened moderation . ” Současně odstavil na vedlejší kolej umírněné politické předáky hlavního proudu , přičemž ovšem tvrdil , že se staví za „ osvícenou umírněnost “
A series of ill - planned military operations in the tribal areas further complicated the situation in the volatile border region . Řada špatně naplánovaných vojenských operací v kmenových oblastech dále zkomplikovala situaci v tomto nevyzpytatelném pohraničním regionu
According to the constitution ( originally promulgated in 1973 by an elected parliament ) , a serving military official cannot run for an elected office . Podle ústavy ( původně schválené v roce 1973 řádně zvoleným parlamentem ) nemůže činný vojenský představitel kandidovat na volený úřad
As chaos and confusion set in , we should not lose sight of President Pervez Musharraf ’ s partial responsibility for this turn of events . Jak propuká chaos a zmatek , neměli bychom pouštět ze zřetele částečnou zodpovědnost prezidenta Parvíze Mušarafa za tento zvrat událostí
At the very least , he cannot be absolved from his government ’ s failure to provide Bhutto with adequate security . Přinejmenším jej nelze zprostit viny za to , že jeho vláda nedokázala Bhuttové zajistit dostatečnou bezpečnost
After almost a decade in self - imposed exile , Bhutoo ’ s return to Pakistan in October gave her a fresh political start . Po téměř deseti letech dobrovolného exilu přinesl Bhuttové její říjnový návrat do Pákistánu nový politický začátek
After almost a decade in self - imposed exile , Bhutoo ’ s return to Pakistan in October gave her a fresh political start . Po téměř deseti letech dobrovolného exilu přinesl Bhuttové její říjnový návrat do Pákistánu nový politický začátek
Ammar Abdulhamid Ammar Abdulhamid
After a few months , these popular forums were brought to an abrupt halt , as security services enforced a stringent set of regulations that effectively closed these open gatherings . Po několika měsících přišel náhlý konec , když bezpečnostní služba začala uplatňovat soubor přísných nařízení , která fakticky tato otevřená setkání zakázala
As for the Syrian Street , that amorphous mixture of average citizens and popular consensus , not only did it lack any sympathy for the intellectuals , it also failed to show any systematic interest in domestic politics . Pokud jde o syrskou ulici , onu beztvarou směsici řadových občanů a lidového souhlasu , té chybí nejen jakékoli pochopení pro intelektuály , ale i jakýkoli systematičtější zájem o domácí politiku
As the pretext for ignoring the repression of basic freedoms , that conflict has come to be described in powerful national and religious rhetoric throughout Syrian society . Jakožto záminka k přehlížení nerespektování základních svobod je dnes tento konflikt celou syrskou společností vnímán skrz efektní národnostní a náboženské fráze
Ammar Abdulhamid is a Syrian novelist and social analyst living in Damascus , where he co - runs a small publishing house , Etana Press . Ammar Abdulhamid je syrským spisovatelem a sociologem působícím v Damašku , kde je spolumajitelem malého vydavatelství Etana Press
Ammar Abdulhamid Ammar Abdulhamid
As a result , Syria ' s various political power centers have embarked on a desperate search for a vision to promote change yet allow the existing order to survive . Rozličná syrská politicko - mocenská centra se tak pustila do zoufalého hledání vize , jak prosadit změnu , a přesto umožnit zachování současného řádu
Although regional in scope and with a colorful international board of advisors , the Tharwa Project ( Tharwa means wealth in Arabic ) is based in Damascus and will be run from there . Ač je rozsahem regionální a má pestrý mezinárodní výbor poradců , Projekt Tharwa ( Tharwa v arabštině znamená bohatství ) sídlí v Damašku a bude odtud řízen
Ammar Abdulhamid is a Syrian poet , novelist , and commentator . Ammár Abdulhamíd je syrský básník , romanopisec a komentátor
Ammar Abdulhamid Ammar Abdulhamid
Advocates of the Iraq war lacked an understanding of the complexities on the ground to wage an effective war of liberation and democratization . Zastáncům irácké války chybělo k vedení účinné osvobozovací a demokratizační války porozumění pro spletitost situace v terénu
As a result , their policies merely ended up eliminating Iran ’ s two major regional rivals : the Taliban and Saddam Hussein ’ s regime . Jejich politiky proto skončily pouze tím , že odstranily dva hlavní regionální soky Íránu : Tálibán a režim Saddáma Husajna
Advocates of dialogue with the Iranians and their Syrian allies , like former United States Secretary of State James Baker , labor under the delusion that they can actually reach an understanding that can enable a graceful US exit from Iraq and help stabilize that wounded country . Zastánci dialogu s Íránci a jejich syrskými spojenci , jako třeba bývalý ministr zahraničí Spojených států James Baker , se lopotí kvůli falešné představě , že by vážně mohli dosáhnout porozumění , které by umožnilo důstojný odchod USA z Iráku a napomohlo stabilizaci této zbědované země
After all , the Iraqi Shia are Arabs , and if they are now willing to coordinate their activities with their Persian counterparts , their main goal will always be to secure an independent course as soon as possible , even while they carry on with their internecine disputes within Iraq . Ostatně , iráčtí šíité jsou Arabové , a byť jsou teď ochotni své aktivity koordinovat se svými perskými protějšky , jejich hlavním cílem vždy bude zajistit si co nejdříve nezávislý směr , i když snad ještě budou pokračovat v bratrovražedných sporech uvnitř Iráku
Although he has opened Syria ’ s border to jihadists and has allowed Saddam ’ s supporters to operate freely there , that choice may not be entirely his . Přestože syrskou hranici otevřel džihádistům a Saddámovým přívržencům tu dovolil volně působit , toto rozhodnutí nemusí být tak docela jeho
Assad wants nothing more than to see this affair forgotten – and the proponents of dialogue think that they can give him what he wants in the hope of breaking Syria ’ s alliance with Iran . Asad si nic jiného nepřeje toužebněji , než aby tato aféra byla zapomenuta – a zastánci dialogu si myslí , že mu mohou dát , co chce , v naději na prolomení syrského spojenectví s Íránem
Assad ’ s recent refusal to attend a summit in Tehran with his Iranian and Iraqi counterparts was a mere tactical move designed to appeal to the proponents of dialogue . Asadovo nedávné odmítnutí účastnit se v Teheránu summitu se svým íránským a iráckým protějškem bylo jen taktickým krokem , který měl udělat dojem na zastánce dialogu
Assad cannot turn his back on all of this . Asad se k tomu všemu nemůže obrátit zády
Ammar Abdulhamid is a Syrian author , blogger and dissident . Ammár Abdalhamíd je syrský spisovatel , blogger a disident
Ammar Abdulhamid Ammar Abdulhamid
As such , the “ positive body language ” that Syria ’ s ambassador to the United States , Emad Moustapha , said he detected during his brief encounter with Secretary of State Condoleezza Rice during the Annapolis meeting was outweighed by Bush ’ s negative verbal language during our meeting . Bushův negativní verbální projev během naší schůzky převážil nad „ pozitivní řečí těla “ , jíž si syrský velvyslanec ve Spojených státech Imad Mustafa údajně povšiml během krátkého setkání s ministryní zahraničí Condoleezzou Riceovou na schůzce v Annapolisu
And we all know where the buck stops . Všichni víme , kdo má v rukou opratě
America ’ s “ freedom agenda ” is not the cause of its current travails in the Middle East . Americká „ agenda svobody “ není příčinou současné lopoty na Středním východě
Abandoning the freedom agenda would reaffirm the still - popular notion that all the US really cares about in the Middle East is oil and Israeli security , at the expense of everything else , including regional development and the well - being of the Arab and Muslim peoples . Opuštění agendy svobody by jen potvrdilo dosud obecně rozšířenou představu , že jediné , o co USA na Středním východě opravdu jde , je ropa a izraelská bezpečnost , na úkor všeho ostatního , včetně regionálního rozvoje a prosperity arabských a muslimských národů
Another Balkan High Noon Další balkánské „ za minutu dvanáct “
An independent Kosovo must be secured and its minorities protected . Nezávislé Kosovo musí být zabezpečeno a jeho menšiny chráněny
At a minimum , Serbia would campaign strongly against recognition . Přinejmenším by Srbsko vedlo intenzivní kampaň proti uznání
And they continue to push - - unsuccessfully - - for Ahtisaari ’ s removal in order to prolong the Vienna talks . A kabinet zároveň i nadále – neúspěšně – usiluje o odstranění Ahtisaariho , aby tím vídeňské rozhovory protáhl
Ahtisaari ’ s proposal is an acknowledgement that no agreement between the parties is possible , and that there is no constructive alternative to Kosovo ’ s independence . Ahtisaariho návrh je přiznáním , že mezi stranami sporu nelze dosáhnout dohody a že k nezávislosti Kosova neexistuje žádná konstruktivní alternativa
At every turn , Russia has challenged Western efforts to facilitate Kosovo ’ s independence . Rusko se na každém kroku staví proti snahám Západu napomoci kosovské nezávislosti
After a year of negotiations between Serbia and Kosovo , President Vladimir Putin ’ s Kremlin rejected the UN mediator ’ s report recommending supervised independence , prevented the Security Council from accepting that report , and insisted on three additional months of negotiations between Serbia and Kosovo – even after compromise became impossible . Kreml prezidenta Vladimíra Putina po roce jednání mezi Srbskem a Kosovem odmítl zprávu prostředníka OSN doporučující dozorovanou nezávislost , znemožnil Radě bezpečnosti přijetí této zprávy a trval na dodatečných třech měsících vyjednávání mezi Srbskem a Kosovem – i poté , co kompromis začal být nemožný
A declaration of independence by Kosovo will likely bring a similar declaration from Georgia ’ s breakaway Abkhazia region , which Russia could well recognize . Vyhlášení nezávislosti ze strany Kosova pravděpodobně povede k obdobné deklaraci gruzínským odštěpeneckým regionem Abcházií , již by Rusko mohlo dost možná uznat
A long overdue diplomatic offensive needs to be launched to undercut Russian arguments as well as remind the world of what happened in Kosovo . Je zapotřebí zahájit dlouho opožděnou diplomatickou ofenzivu , která ruské argumenty podetne a zároveň světu připomene , co se v Kosovu stalo
American Gulag Americký Gulag
A few years earlier , as America rushed to lock up ever more of its population for ever - pettier offenses , the absolute size of its incarcerated population surpassed that of China - despite China ' s population being more than four times that of America . Už několik let předtím se začalo v Americe zavírat za čím dál méně závažné trestné činy , a tak celkový počet vězňů přesáhl počet vězněných osob v Číně - a to přesto že Čína má čtyřnásobně více obyvatel než Spojené státy
According to research conducted by the British Home Office , America now incarcerates over one fifth of the world ' s total prisoners . Podle průzkumu britského Ministerstva vnitra vězní v současnosti Spojené státy přibližně pětinu z celkového počtu vězňů na světě
Approximately two million Americans are now serving either prison or jail time , over one million of them for non - violent offenses ( a preponderance of these either for drug use or low - level drug sales ) . Ve vězení nebo ve vazbě je nyní na dva milióny Američanů , z nichž více než milión si odpykává tresty za nenásilné činy ( větsinou jde buď o užívání drog nebo o jejich pouliční prodej )
As the actual number of truly heinous crimes has in fact fallen , increasingly it is small - time hoodlums , drug users , and mentally ill people who have been drawing long spells behind bars . Zatímco skutečný počet spáchaných brutálních zločinů klesá , život za mřížemi tráví stále více bezvýznamných chuligánů , drogově závislých a dusevně nemocných lidí
America today has five times as many prisoners as it did in 1980 . Dnes mají Spojené státy pětkrát více vězňů než v roce 1980
Any new leader must spur the economy , enforce the rule of law , fight corruption , unify the PA ’ s security agencies , and preserve public safety – and he must do so quickly or lose authority . Nový předák bude muset posílit hospodářství , prosadit právní řád , potírat korupci , sjednotit bezpečnostní orgány samosprávy a zachovat veřejné bezpečí - a musí jednat rychle , jinak ztratí autoritu
Abbas ( also known as Abu Mazen ) represents the Old Guard of Palestinian politics . Abbás ( známý také jako Abú Mázin ) představuje starou gardu palestinské politiky
Abbas will thus need to find support within this rising generation of nationalist leaders if he is to succeed . Má - li Abbás zvítězit , bude proto muset najít podporu mezi nastupující generací nacionalistických lídrů
Although he was elected to the Palestinian Legislative Council in 1996 , Barghouti ’ s reputation soared when the current Intifada began in September 2000 . Přestože byl Barghútí už v roce 1996 zvolen do Palestinské zákonodárné rady , jeho reputace prudce stoupla , když v srpnu 2000 začala současná intifáda
Although Hamas has been weakened by Israel ’ s targeted assassinations of Sheik Ahmad Yassin and Abdel - Aziz Rantisi , it retains strong military capabilities and popular support ranging between 25 - 30 % , making it the second leading faction in the West Bank and Gaza . Přestože je Hamás oslaben izraelskými cílenými atentáty na šejka Ahmeda Jasína a Abdala Azíze Rantisího , uchovává si značnou vojenskou sílu a lidovou podporu mezi 25 až 30 % , takže jde o druhou nejsilnější frakci na Západním břehu a v Gaze
Although Hamas is boycotting the election , many Hamas sympathizers will vote for the candidate most committed to defending the Palestinians ’ core demands . Ač Hamás volby bojkotuje , mnozí jeho sympatizanti budou volit toho kandidáta , který bude mít nejvíc odhodlání bránit stěžejní požadavky Palestinců
Arafat set forth a blueprint including an independent Palestinian state in the West Bank and Gaza , with East Jerusalem as its capital , and a fair and just solution to the refugee problem . Arafat vypracoval program , který počítá mimo jiné s nezávislým palestinským státem na Západním břehu a v Gaze , s východním Jeruzalémem jako s hlavním městem a s férovým a spravedlivým řešením problému uprchlíků
Abbas ’ s call this week for Hamas to join a national unity government may only deepen the group ’ s suspicions . Podle Hamásu s ním nebylo toto rozhodnutí před oznámením konzultováno
Abbas said that the decision came at the request of the Palestinian Central Election Commission , after the Commission declared that it could not meet the deadline , because the election law had not yet been approved . Abbás uvedl , že k odkladu dochází na žádost palestinské Ústřední volební komise , která předtím deklarovala , že nestihne volební termín , poněvadž dosud nebyl schválen volební zákon
Although the Legislative Council passed the election law in its third and final reading , Abbas rejected it , a decision that falls within his presidential prerogatives . Palestinský zákonodárný sbor schválil volební zákon ve třetím čtení , ale Abbás ho odmítl , na kteréžto rozhodnutí má jako prezident právo
Abbas wants all the candidates to be included on national lists , which would allow for proportional representation of all major Palestinian factions and groups . Chce , aby byli všichni kandidáti zařazeni na národní kandidátky , což by umožnilo poměrné zastoupení všech významných palestinských frakcí a skupin v Legislativní radě
Although the formula supported by Abbas would benefit all Palestinian political parities and groups , Hamas has its own agenda . Přestože z konceptu podporovaného Abbásem budou těžit všechny palestinské politické strany a uskupení , Hamás má vlastní plány
A growing number of signs support this hope . Tuto tezi potvrzuje stále více náznaků
America ’ s support for democracy in the region heightens its dilemma . Americká podpora demokracie v regionu toto dilema dále prohlubuje
Abbas and other PA officials stress the need for “ one regime , one legal system , and political pluralism . ” Abbás a další představitelé Palestinské samosprávy zdůrazňují potřebu „ jednoho režimu , jednoho právního systému a politického pluralismu “
Abbas also wants weapons in only one set of hands – those of the Palestinian Authority . Abbás si rovněž přeje , aby se zbraně dostaly pouze do jedněch rukou – do rukou Palestinské samosprávy
According to one Hamas slogan in the streets of Gaza during the Israeli withdrawal , “ Four years of sacrifices weigh more than ten years of negotiations . ” Podle jednoho sloganu Hamásu , který během izraelského stahování visel v ulicích Gazy , mají „ čtyři roky obětí větší váhu než deset let vyjednávání . “
All of this is designed to reinforce one point : the Gaza withdrawal belongs to Hamas . Cílem toho všeho je posílit jediné tvrzení : totiž že o stahování z Gazy se zasloužil Hamás
A survey published on a Web site associated with Hamas claimed credit for killing 54 % of all the Israelis who died as a result of Palestinians ’ armed struggle , and this body count is Hamas ’ s claim to success . Jeden odhad zveřejněný na webové stránce spojované s Hamásem přičítá zásluhy za zabití 54 % všech Izraelců , kteří zemřeli v důsledku palestinského ozbrojeného boje , Hamásu , jenž toto číslo vydává za svůj úspěch
An Islamist political party that previously abstained from national politics and rejects Fatah ’ s policy of negotiations with Israel , is now in charge in Palestine . Za Palestinu teď odpovídá islamistická politická strana , která se dříve národní politiky neúčastnila a která odmítá politiku vyjednávání s Izraelem , již zastává Fatah
Although Hamas has said that it would seek such a coalition , Fatah ’ s humiliating defeat has left it with little credibility as a governing partner . Přestože se Hamas nechal slyšet , že o takovou koalici bude usilovat , Fatah coby partner ve vládě přišel pokořující porážkou o věrohodnost
Armed individuals resort to kidnapping to get jobs , free family members from prison , and exact revenge . Ozbrojení jedinci se uchylují k únosům , aby získali práci , osvobodili příbuzné z vězení a vykonali pomstu
And Palestinians accepted Hamas ’ s view that negotiations based on the Oslo Accords could not achieve Palestinian rights and political ambitions . Palestinci také přijali názor Hamasu , že jednání založená na dohodách z Osla nemohou naplnit palestinská práva ani politické ambice
Abbas remains the Palestinian president , and the Basic Law makes him commander of all Palestinian security forces . Abbás zůstává palestinským prezidentem a Základní zákon jej staví do role velitele všech palestinských bezpečnostních sil
Abbas believes that Hamas ’ s acceptance of negotiations with Israel is the only way to break the international sanctions that are devastating Palestinian society . Abbás je přesvědčen , že souhlas Hamasu s jednáními s Izraelem je jediný způsob jak prolomit mezinárodní sankce , jež ničí palestinskou společnost
As the maneuvering continues , Israel and Egypt find themselves working together to bolster Abbas and Fatah . Jak toto manévrování pokračuje , Izrael a Egypt zjišťují , že pracují společně s cílem posílit Abbáse a Fatah
Although Hamas has ruled this out , it has shown no hesitation to use heavy force against its opponents . Třebaže to Hamas vyloučil , prokázal zároveň , že neváhá proti svým oponentům použít tvrdou sílu
Although internal division harms Palestinians ’ national interest , it is unlikely amid mutual accusations and incitements that dialogue between Fatah and Hamas will be conducted soon . Ačkoliv vnitřní rozkol škodí národním zájmům Palestinců , v atmosféře vzájemného obviňování a štvaní je nepravděpodobné , že se dialog mezi Fatáhem a Hamásem v brzké době uskuteční
Abbas has succeeded in convincing Israel to grant amnesty to many Fatah fugitives in the West Bank who will join his security apparatuses . Zároveň se Abbásovi podařilo přesvědčit Izrael , aby udělil amnestii mnoha uprchlíkům Fatáhu na západním břehu , kteří se připojí k jeho bezpečnostnímu aparátu
Abbas has also asked Israel to allow the PLO ’ s Badr Brigade , currently stationed in Jordan , to enter the West Bank . Abbas také požádal Izrael , aby umožnil vstup na západní břeh brigádě Badr , která je součástí OOP a momentálně je rozmístěna v Jordánsku
Abbas must also share power with more disciplined , younger leaders . Abbás se zároveň musí rozdělit o moc s disciplinovanějšími a mladšími vůdci
Although the overwhelming majority of Palestinians reject the use of force to settle this power struggle , many welcome the change in Gaza , where Hamas has cleared the streets of armed militias and restored some law and order . Třebaže drtivá většina Palestinců odmítá , aby se tento mocenský boj vyřešil s použitím síly , mnozí z nich vítají změnu v Gaze , kde Hamás vyčistil ulice od ozbrojených milicí a obnovil alespoň nějaký zákon a pořádek
A house divided against itself cannot stand , said Abraham Lincoln . Domácnost postavená proti sobě nemůže vydržet , tvrdil Abraham Lincoln
And a Palestine divided against itself will never secure its independence . A Palestina postavená proti sobě si nikdy nezajistí nezávislost
A key instrument is the Global Fund to Fight AIDS , TB and Malaria . Klíčovým nástrojem je Celosvětový fond pro boj proti AIDS , TBC a malárii
Ahead of the G 8 summit in Scotland in July , a coalition of non - governmental organizations has launched the “ Global Call to Action Against Poverty , ” and the UK host has made Africa a top priority . Před červencovým summitem skupiny G 8 ve Skotsku zahájila koalice nevládních organizací takzvanou „ Globální výzvu k akci proti chudobě “ a Velká Británie jakožto hostitelská země stanovila za nejvyšší prioritu Afriku
Any strategy for raising living standards must include urgent measures that address AIDS , TB and malaria . Jakákoliv strategie pro zvýšení životní úrovně musí obsahovat naléhavé kroky k řešení problémů AIDS , TBC a malárie
A comprehensive response to AIDS , TB and malaria is needed . Na AIDS , TBC a malárii je zapotřebí reagovat všeobjímajícím způsobem
Acting now means less spending in the long run . Budeme - li jednat nyní , znamená to menší výdaje v dlouhodobém měřítku
America , the IMF , and the World Bank began to emphasize globalization by stressing trade liberalization , restrictive macro - economic policies and the institutional strengthening of markets - the policy package known as ` ` The Washington Consensus . ' ' Spojené státy , Mezinárodní měnový fond a Světová banka se vydaly na cestu globalizace : začaly klást důraz na obchodní liberalizaci , restriktivní makroekonomickou politiku a institucionální posílení trhů - jedním slovem začaly prosazovat politiku známou pod názvem ,, Washingtonský konsensus ` `
Aid fatigue set in and , as the Cold War diminished , official aid flows declined as it was no longer necessary to bribe countries to keep them out of the Soviet camp . Dostavilo se ovsem vyčerpání a s koncem studené války oficiální toky pomoci pomalu ustávaly , poněvadž už nebylo nutné uplácet země , aby se držely mimo sovětský tábor
A small band of fiery Imams seized upon this youthful discontent . Nespokojenosti mládeže se chopila hrstka zanícených imámů
America ' s irritation with some of its European allies - Tony Blair ' s UK being the noticeable exception - is understandable . Podrážděnost Spojených států vůči některým svým evropským spojencům - Británie s Tonym Blairem je patrnou výjimkou - je pochopitelná
At the time of the Gulf War of 1991 , US defense spending was 4 .8 % of GDP ; it was far higher in the 1950 s and 1960 s . V době války v Perském zálivu činily vojenské výdaje USA celých 4,8 procenta HDP , tedy mnohem více než v 50 . a 60 . letech
About 10 - 15 % of US military spending finances basic research and thus provides a powerful boost to America ' s high - tech research and development . Deset až patnáct procent výdajů americké armády financuje základní výzkum a významně tak přispívají k americkému výzkumu a vývoji moderních technologií
At the beginning of the Afghan campaign many military experts feared that the US would face a similar fate . Na počátku afghánské kampaně se mnoho vojenských expertů obávalo , že USA se dostanou do podobné situace
America would like Europe to opt for an aircraft built by Boeing and Lockheed Martin . Amerika by nejraději použila letadlo vyrobené firmami Boeing a Lockheed Martin
An increase in military spending , in conjunction with an enforcement of the stability pact , should bring about a trimming of the non - defense budget : the public sector wage bill and a welfare state grown far beyond the goal of supporting the incomes of the poor , would of necessity need to be trimmed sharply . Zvýšení vojenských výdajů spolu s uplatňováním paktu stability by mělo vést ke snížení neobranného rozpočtu : výdaje na mzdy ve veřejném sektoru a systém sociálního státu , který přerostl svůj původní cíl podpory příjmů chudých občanů , bude zapotřebí drasticky redukovat
Argentina : Open Up or Shut Down Argentina : otevřít se , nebo zkrachovat
Argentina ' s economy opened up significantly in recent years , notwithstanding a strong exchange rate , which made exporting difficult . Argentinské hospodářství se v posledních letech výrazně otevřelo , navzdory vysokému směnnému kurzu , který vývoz brzdí
Argentina now faces a choice that is both economic and political . Argentina dnes stojí před volbou , která je jak hospodářská , tak politická
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
An analogous all or nothing procedure was used in the US in the 1980 s to close unneeded military bases . Obdobný postup - ,, všechno nebo nic - byl použit v osmdesátých letech v USA , když bylo třeba zavřít nepotřebné vojenské základny
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
Appointments in European universities are often governed by complex bureaucratic processes that involve countless judges chosen from all over a country . Obsazování funkcí na evropských vysokých školách se často řídí spletitými byrokratickými postupy , které zahrnují množství ,, posuzovatelů vybraných z různých částí země
Also , the private nature of contracts between an American university and its professors creates healthy competition for talent and a flexible and efficient market for scientists . Soukromoprávní povaha smluv mezi americkými univerzitami a jejich profesory vytváří zdravou soutěž mezi nadanými jedinci a pružný a účinný trh pro vědce
Across the continent children are increasingly scarce . Na celém kontinentu jsou děti stále vzácnější
An aging population contributes to Europe ' s poor economic performance . Stárnoucí populace je jedním z důvodů špatné ekonomické výkonnosti Evropy
Any economic textbook will tell you ( the famous life - cycle model ) that the young save for their retirement , while the old spend what they accumulate . Každá učebnice ekonomie vám řekne ( známý model ,, životního cyklu ) , že mladí šetří do penze a staří utrácejí , co našetřili
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
An active search is on for new models . V pohybu je aktivní hledání nových modelů
A close look at productivity growth ( output per hour worked ) in the US and Europe shows that US capitalism remains as vital than ever . Bližší pohled na růst produktivity ( produkce za hodinu práce ) v USA a v Evropě prokazuje , že americký kapitalismus neztratil nic ze své životaschopnosti
Annual productivity growth actually slackened in the second half of the 1990 ' s , from 2.5 % to just 1.3 % today . Roční přírůstek produktivity se ve druhé půli 90 . let zmenšil z 2,5 % na dnešních pouhých 1,3 %
Annual hours worked in the US are about 1800 , about 1500 in France , and 1400 in Germany . Roční odpracované hodiny v USA dosahují asi 1800 hodin , asi 1500 hodin ve Francii a 1400 hodin v Německu
According to the World Value Survey , a respected attitudinal study conducted in about 40 countries , 60 % of Americans believe that the poor are lazy , a view shared by only 26 % of Europeans . Podle Světového průzkumu hodnot , uznávané komparativní studie prováděné v přibližně čtyřiceti zemích , je 60 % Američanů přesvědčeno , že chudí jsou ,, líní , přičemž tentýž názor sdílí jen 26 % Evropanů
As Europe becomes increasingly multi - cultural , political pressures against the welfare state seem certain to grow . Jak Evropa stále nabývá na multikulturnosti , politické tlaky vůči sociálnímu státu jistě porostou
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
A famous academic paper about 20 years ago showed that a random walk was better at predicting short - run exchange rate movements than any fancy mathematical model based on selected economic variables . Slavná akademická studie před dvaceti lety předvedla , že nahodilý pohyb dokáže krátkodobé změny měnových kurzů předpovědět lépe než jakýkoli propracovaný matematický model založený na vybraných ekonomických proměnných
As was true for Germany and the Deutsche Mark and remains true for Japan and the yen , a strong dollar has not historically caused weak US growth . Tak jako to platilo v případě Německa a německé marky a stále to platí v případě Japonska a jenu , silný dolar nikdy v dějinách nezpůsobil slabý růst USA
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
Any other man as rich as Berlusconi would probably have given up . Každý jiný člověk bohatý jako Berlusconi by se tehdy zřejmě vzdal
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
All of this generates a vicious circle : the stronger the political power of pensioners and of older workers , the greater the pressure on government to shorten working lives and increase pension benefits . To vse vytváří začarovaný kruh : čím větsí je politická moc penzistů a starsích zaměstnanců , tím vyssí je tlak na vládu , aby snížila povinný počet odpracovaných let a zvýsila penzijní dávky
As time passes , the political support for reform dwindles , at least until the system blows up . S ubíhajícím časem se politická podpora reformy jestě více snižuje - alespoň do chvíle , kdy se celý systém zhroutí
Another aspect that makes reforms difficult is that public pensions systems redistribute income from the rich to the poor because these systems are typically structured as ` ` defined benefits ' ' systems . Dalsím aspektem ztěžujícím reformy je skutečnost , že veřejné penzijní systémy přerozdělují příjmy od bohatých k chudým , neboť jsou obvykle strukturovány jako systémy ,, definovaných dávek ` `
After weeks of paralyzing strikes , Prime Minister Raffarin ' s government began a campaign to convince voters that the reform was simply removing the privileges of a small minority . Po několika týdnech paralyzujících stávek zahájila vláda premiéra Raffarina kampaň , která měla přesvědčit voliče , že reforma pouze odstraňuje privilegia jedné malé mensiny
Any redistribution , indeed , should be transparent , and take place via taxation and non pension - related transfers . Jakákoliv případná redistribuce prostředků by pochopitelně měla být průhledná a uskutečňovat se prostřednictvím zdanění a transferů nevázaných na penze
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomiky na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomiky na Bocconiho univerzitě v Miláně
As it turned out , such action no longer works in a world in which European companies are exposed to the scrutiny of international investors . Ukázalo se , že ve světě , kde jsou evropské společnosti pod drobnohledem mezinárodních investorů , takové jednání už nezabírá
As lenders , they are also less efficient at monitoring firms than shareholders are . Jako věřitelé jsou oproti akcionářům také méně schopné firmy sledovat
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
Admittedly this is not true in all fields : the study of Ancient Greek fragments is valuable even it meets hardly any demand . Připusťme , že to neplatí ve všech oborech : studie fragmentů ze starého Řecka je hodnotná , přestože jen stěží uspokojuje nějakou poptávku
As the Alstom case suggests , the French have a different model in mind . Jak naznacuje prípad Alstomu , Francouzi dávají prednost jinému modelu
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
As even children know , the CAP is a handsome and totally undeserved present to wealthy European ( especially French ) farmers at the expense of the struggling farmers of developing countries and EU consumers . Přitom už i děti vědí , že tato politika je příjemným a zcela nezaslouženým dárkem bohatým evropským ( a zejména francouzským ) farmářům na úkor živořících zemědělců v rozvojových zemích a spotřebitelů v EU
Alstom in particular and France in general should not be an exception and should be held to the same standards . Francie jako celek a firma Alstom obzvláště by neměly být výjimkou a měly by se držet stejných měřítek
At the same time France violates key rules of common economic policy and public aid to private companies . Současně Francie porušuje klíčová pravidla společné hospodářské politiky a státní pomoci soukromým firmám
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
At the same time , the jump in labor productivity in manufacturing - - by 7.2 % in the third quarter - - indicates that there remains a great deal of excess capacity in the manufacturing sector . Prudký nárůst produktivity práce - o 7,2 % ve třetím čtvrtletí - zároveň naznačuje , že ve zpracovatelském sektoru i nadále přetrvává značná nadměrná kapacita
America ' s reborn service economy stands in stark contrast to what is found in Europe . Americký znovuzrozený sektor služeb ostře kontrastuje se situací v Evropě
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
Aspects of fiscal policy could also be delegated to independent bureaucrats in order to keep politicians in line . Záležitosti fiskální politiky by také bylo možné svěřit nezávislým úředníkům , aby drželi politiky na uzdě
After all , if politicians could not win elections by taking money from some - including future generations , which will have to foot a portion of the bill - and giving it to others , they would have to work much harder to display some ability in producing public benefits for all . Vždyť kdyby politici nemohli vyhrávat volby tím , že budou brát peníze jiným , včetně budoucích generací , jež budou muset část dluhu zaplatit a předat jej dál , museli by se mnohem usilovněji snažit , aby prokázali schopnost zajistit veřejné blaho pro všechny
A strategic lack of transparency is the bread and butter of shrewd politicians who want to please a lobby by hiding the costs of the public ' s largesse from the majority of citizens . Strategickým vyhýbáním se transparentnosti si svůj chléb vydělávají vychytralí politici , kteří se chtějí zavděčit lobbistům tím , že před zraky většiny občanů skrývají náklady na státní štědrost
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na univerzitě Bocconi v Miláně
American prosecutors in the Enron case have made important progress lately , with some important crooks , like Andrew Fastow , offering both guilty pleas and a willingness to testify against their former colleagues . Američtí žalobci v případu Enron učinili v poslední době významný pokrok , když někteří vysoce postavení darebáci jako Andrew Fastow přiznali vinu a projevili ochotu vypovídat proti někdejším kolegům
A single independent director would probably have been enough to blow the whistle at Parmalat : there were none on its board . V případě firmy Parmalat by byl pravděpodobně stačil jediný nezávislý člen představenstva , který by začal bít na poplach : v její správní radě však žádní neseděli
After all , good sheriffs need active citizens to be in their posses and to serve on juries . Dobří šerifové však potřebují aktivní občany , kteří budou sloužit v jejich ozbrojených četách a zasedat v porotách
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University and Francesco Giavazzi is Professor of economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
After all , there was a far better solution than punishing the airline : force Belgium to privatise the airport . Ostatně , existovalo mnohem lepší řešení než trestání aerolinií : přinutit Belgii privatizovat letiště
After WWII Germany and Japan were the defeated aggressors , the Soviet Union posed a major threat , and China was engulfed in a civil war that would bring Mao ' s Communists to power . Po druhé světové válce byly Německo a Japonsko poraženými agresory , Sovětský svaz představoval významnou hrozbu a Čínu pohlcovala občanská válka , která posléze vynesla k moci Maovy komunisty
After all , Horst Köhler , the IMF managing director , resigned from a job that commands the world ' s attention to accept the nomination to become President of Germany , a ceremonial post with no power whatsoever , not even inside Germany . Výkonný ředitel MMF Horst Köhler koneckonců odstoupil z místa , které vyžaduje pozornost celého světa , a přijal nominaci na funkci německého prezidenta , což je ceremoniální post , s nímž není spojena vůbec žádná moc , a to ani uvnitř Německa
After all , might not someone then suggest that the first step in such a reform is to reduce Europe to a single seat on the Security Council ? Koneckonců , copak by poté někdo mohl nenavrhnout , aby se prvním krokem takové reformy stala redukce zastoupení Evropy v Radě bezpečnosti na jediné křeslo ?
A single seat - at the UN , the IMF , or the World Bank - would elevate Europe to the same level as the US and would augment , rather than diminish , its global influence . Jediné křeslo - v OSN , v MMF či ve Světové bance - by ji pozvedlo na stejnou úroveň jako USA , čímž by se její celosvětový vliv zvýšil , nikoliv umenšil
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Alberto Alesina Alberto Alesina
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University and the co - author of Fighting Poverty in the US and Europe : A World of Difference ( Oxford University Press ) . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě a spoluautorem knihy Boj s chudobou v USA a v Evropě : Svět odlišnosti ( Oxford University Press )
Aging populations and lower fertility rates in the new member states might result in even smaller flows . Stárnutí populace a nižší míra porodnosti v nových členských zemích by mohly tento příliv ještě více ztenčit
As Mircea Geoana , Romania ' s bright young Minister of Foreign Affairs , recently put it : If the EU waits another seven or ten years before it opens up , the workers it will receive from my country will be the least qualified , peasants and individuals with low human capital : by then , the doctors , the architects and the engineers will all have migrated to the United States . Jak nedávno uvedl oslnivý mladý ministr zahraničních věcí Rumunska Mircea Geoana : „ Bude - li EU čekat se svým otevřením dalších sedm či deset let , pak z mé země následně získá ty nejméně kvalifikované dělníky , sedláky a osoby s malým lidským kapitálem : lékaři , architekti a inženýři se totiž do té doby odstěhují do Spojených států .
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Alberto Alesina Alberto Alesina
Although some Americans always like to boast about their superior work ethic , this disparity in working hours between the US and Europe has not always existed . Přestože se někteří Američané vždy rádi chlubí svou lepší pracovní morálkou , nepoměr v počtu odpracovaných hodin mezi USA a Evropou neexistuje odjakživa
As a European working in the US , I admit that I do take many more vacations than my American colleagues . Jako Evropan pracující v USA přiznávám , že si beru mnohem víc volna než moji američtí kolegové
A second argument attributes the difference to income taxes , which , in fact , have increased significantly in Europe since the 1970 ' s , while in the US income taxes fell from the early 1980 ' s onward . Druhý argument připisuje rozdíly daním z příjmu , které se v Evropě od 70 . let skutečně výrazně zvýšily , zatímco v USA daně od počátku 80 . let klesaly
After all , why work , when your after - tax salary barely pays for childcare and household help ? Ostatně , proč pracovat , když čistá mzda stěží zaplatí pomocnici s péčí o děti a o domácnost ?
An economy ' s productivity - that is , how much it produces per worker employed - depends on three factors : its endowment of capital , the quality of the country ' s workers and its ability to combine workers and capital efficiently to produce goods and services , what economists refer to as total factor productivity . Availability of capital is not the explanation . Produktivita ekonomiky - tj . kolik toho vyprodukuje v přepočtu na jednoho pracujícího - závisí na třech faktorech : výši jejího kapitálu , kvalitě jejích pracujících a její schopnosti účinně zapojit pracovní sílu a kapitál do produkce výrobků a služeb , kterou ekonomové nazývají ,, celkovou faktorovou produktivitou
At the 20 th century ' s start it took twenty years for the textile industry to benefit from the dynamo - not because new electrical machines were hard to buy , but rather because it took almost twenty years to change the work culture in textile factories . Na počátku 20 . století trvalo textilnímu průmyslu dvacet let , než přišlo na výhody dynama - ne proto , že by se nové elektrické stroje nedaly koupit , ale proto , že trvalo skoro dvacet let , než se v textilkách změnila pracovní kultura
Also , goods market regulations favor incumbent firms and discourage new entrants : while firm profits in Europe are high , investment is not , at least when compared to the US . Navíc je tady regulace trhů , která favorizuje existující subjekty a odrazuje nově příchozí firmy : zisky evropských firem jsou tedy vysoké , investice však už ne , alespoň ve srovnání s Amerikou ne
As in the case of capital , what Europe lacks is not scientific competence , but the ability to translate scientific achievements into business innovations . Podobně jako v případě kapitálu nechybí Evropě vědecká způsobilost , ale schopnost převádět vědecké úspěchy do inovování v podnikání
Also the trend in the number of citations per article ( an important indicator of research quality ) is rising : + 3 % in Europe in the 1990 ' s , while it remained flat in the US . Roste rovněž počet citací na jeden článek ( což je významný indikátor kvality výzkumu ) : za 90 . léta došlo v Evropě ke zvýšení o 3 % , zatímco v Americe zůstalo toto číslo beze změny
An important reason for this failure to translate knowledge into action lies in the lack of dynamic private universities . Jedna z hlavních příčin této neschopnosti vdechnout vědomostem praktický život a smysl spočívá v mizivém počtu dynamických soukromých univerzit
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
A few years ago , in Beijing , he ran one of China ' s most popular TV shows , each week testing the limits of the authorities ' indulgence . Před několika roky moderoval v Pekingu jeden z nejpopulárnějších televizních pořadů v Číně , kde každý týden testoval trpělivost úřadů
As a result , India ' s economy is likely to slow . V důsledku toho indická ekonomika pravděpodobně zaznamená zpomalení
As in the past , when a dynasty weakens , the provinces make their own decisions . A stejně jako v minulosti zde platí , že kdykoliv nějaká dynastie oslabí , začnou provincie činit vlastní rozhodnutí
An innovation by current President Romano Prodi ' s Commission helped . Napomohla i novinka zavedená současnou komisí v čele s Romanem Prodim
At the same time , to the extent that the Commission becomes less a body of technocrats and more a political body , the so - called democratic deficit will increasingly become a problem . Současně platí , že oč více se komise promění z týmu technokratů v politický orgán , tím větším problémem bude takzvaný „ demokratický deficit
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
Although this included a one - time charge for bank restructuring costs , this year the deficit will close above 6 % of GDP . Přestože to zahrnovalo jednorázový výdaj za bankovní restrukturalizaci , letos se deficit vyšplhá přes 6 % HDP
At the same time , the big euro area members ( France and Germany ) do not have a leg to stand on to criticize other countries ' fiscal policies , so there are virtually no international constraints on EU countries ' budget deficits . Zároveň platí , že velké členské země eurozóny ( Francie a Německo ) nejsou v pozici , kdy by mohly kritizovat fiskální politiky ostatních zemí , takže prakticky neexistují žádné mezinárodní mantinely rozpočtových deficitů členských států EU
Accession countries felt that they were asked to make major fiscal adjustments in order to be accepted into the EU . Přistupující země pociťovaly , že se po nich před přijetím do EU žádalo , aby provedly zásadní fiskální úpravy
As soon as French Finance Minister Nicolas Sarkozy decided to leave the government and start campaigning for the presidency , incumbent President Jacques Chirac abandoned all plans for reforms that might antagonize voters . Jen co se francouzský ministr financí Nicolas Sarkozy rozhodl odejít z vlády a zahájit předvolební kampaň na prezidentskou funkci , vzdal se současný prezident Jacques Chirac veškerých plánů na reformy , které by mohly popudit voliče
At the same time , a recent white paper produced by a working group headed by the IMF ' s former boss , Michel Camdessus , which was charged with proposing the type of structural reforms needed to achieve growth , was received with the usual outcry from trade unions . Nedávná zpráva z dílny pracovní skupiny vedené někdejším šéfem MMF Michelem Camdessusem , která byla pověřena vypracováním návrhu strukturálních reforem potřebných pro zajištění růstu , se současně setkala s obvyklým křikem ze strany odborů
Accordingly , references to the need for pushing ahead with reforms have disappeared from his speeches . V souladu s tím se z kancléřových projevů vytratily zmínky o potřebě pokračovat v prosazování reforem
As a result , perhaps the long - awaited turnaround in German consumption - - which has been flat for the good part of a decade - - is about to happen . Dlouho očekávaný obrat v německé spotřebě - která byla po značnou část desetiletí chabá - tak možná již brzy nastane
A politically more successful plan would be to adopt the big bang approach : implement quickly a broad set of reforms that will break the opposition of special interests and leave enough time before the next election for the benefits of reform to be felt by voters . Politicky úspěšnějším plánem by bylo zvolit přístup „ velkého třesku : rychle zavést širokou škálu reforem , které prolomí odpor zájmových skupin a ponechají do dalších voleb dostatek času , aby voliči mohli pocítit jejich přínos
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na Bocconiho univerzitě v Miláně
As always , a litany of plans and promises for structural reforms can be heard , but none of them is likely to be implemented anytime soon . Jako vždy je slyšet litanii plánů a slibů „ strukturálních reforem “ , není však pravděpodobné , že by některá z � nich byla v � nejbližší době zavedena
Americans and Europeans worked the same number of hours in the early 1970 ' s . Američané a Evropané odpracovali stejný počet hodin na počátku 70 .� let
Anticipation of a reform – say , of pension rules , the health system , or unemployment benefits – worries everyone who might feel the impact . Čekání na reformu – řekněme důchodových pravidel , zdravotnictví či příspěvků v nezaměstnanosti – znepokojuje všechny , kdo by mohli pocítit její dopady
As a result , rather than falling , the household saving rate has increased , rising from 9 .7 % of disposable income in 2000 to 11.8 % last year . Míra úspor domácností proto neklesá , ale roste ; zvýšila se z 9,7 % disponibilního příjmu v roce 2000 na 11,8 % vloni
Alberto Alesina Alberto Alesina Francesco Giavazzi
Aid and debt forgiveness will lift poor countries out of poverty Pomoc a snižování dluhů prý vyzvedne chudé země z prachu chudoby
All the rest is false . Zbytek je nepravda
A recent widely cited book by William Easterly - a former economist at the World Bank and an expert on aid and development - provides a mountain of shocking stories about local elites squandering foreign assistance . V nedávno vydané a často citované knize Williama Easterlyho - někdejšího ekonoma Světové banky a experta na rozvojovou pomoc - se dočteme o celé řadě šokujících případů , kdy místní elity doslova rozházely pomoc , kterou jejich země získaly od zahraničních dárců
Aid given by the US has been overly influenced by Middle East politics and , previously , by the Cold War . Pomoc poskytovaná Spojenými státy je až příliš pod vlivem blízkovýchodní politiky a ještě donedávna studené války
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
At this point , government revenues fall , the benefits from high inflation vanish , and political support for stabilization consolidates . V této chvíli se začnou zmenšovat vládní příjmy , mizet výhody vysoké inflace a konsolidovat politická podpora stabilizace
A new crisis beckons . Na další krizi je zaděláno
Across South America there is an almost perfect correlation between the revenue gained from the inflation tax and various measures of poverty , because the poor are the least able to protect themselves from the inflation tax . V celé Jižní Americe existuje téměř dokonalý vzájemný vztah mezi příjmy z inflační daně a různými mírami chudoby , poněvadž chudí mají nejomezenější možnosti , jak se inflační dani vyhnout
Argentina ' s currency board was set up to block recourse to that old easy option , the inflation tax . Argentinská měnová rada byla ustavena proto , aby nedovolila návrat k onomu starému známému východisku , inflační dani
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
After all , a key reason for European integration in the first place was precisely to provide a more powerful voice for Europe in the international arena . Klíčovým důvodem pro evropskou integraci bylo ostatně to , aby se Evropě dostalo silnějšího hlasu na mezinárodní scéně
Although the UK remains very close to its transatlantic ally , France is extremely critical , regardless of the color of its government . Ačkoli Británie se svého transatlantického spojence drží , Francie má bez ohledu na barvu své vlády značně kritický postoj
Alternatively , taking a strong position based on , say , majority voting within the EU may lead to very strained relations between member states . Naopak přijetí rozhodného , silného postoje , podloženého například většinovým hlasováním v rámci EU , by mohl vést k velmi napjatým vztahům mezi samotnými členskými zeměmi EU
Agreeing upon a united foreign policy will become even more difficult , if not downright impossible . Shodnout se na jednotné zahraniční politice tak bude ještě obtížnější , ne - li už vůbec nemožné
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
As a result of the Stability Pact , teeny differences in budget outcomes acquire a prominence in Europe ' s economic policy debate that is not only ridiculous on their face , but distract attention from Europe ' s real budgetary problems . Díky Paktu stability se tak nepatrné rozdíly v rozpočtových výsledcích dostávají do popředí evropské ekonomickopolitické diskuse , která nejenže je směšná , ale odvádí pozornost od skutečných rozpočtových problémů Evropy
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
A division of responsibility between prosecutor and judge is a critical constitutional guarantee for private litigation . Oddělení odpovědnosti žalobce a soudce je v soukromých právních sporech zásadní ústavní zárukou
Alberto Alesina is Professor of economics at Harvard University ; Francesco Giavazzi is Professor of Economics at Bocconi University , Milan . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
Although these protests grab headlines , a new and perhaps even more insidious threat to world trade has quietly taken shape over recent years : so called “ open sectoralism , ” or the practice of negotiating access to foreign markets on a selective , industry - by - industry basis . Tyto protesty se sice dostanou do titulků , ale v posledních letech se zcela v tichosti zformovala nová a ještě zákeřnější hrozba : takzvaný „ otevřený sektoralismus “ čili vyjednávání vstupu na cizí trhy na selektivním základě podle jednotlivých průmyslových odvětví
A second danger arises from the fact that , by liberalizing trade for only a few economically successful industries , open sectoralism weakens , rather than strengthens , the broad political support needed for the comprehensive global trade agreements that benefit most businesses , consumers , and countries . Druhé nebezpečí spočívá v tom , že liberalizací trhu jen u několika hospodářsky úspěšných odvětví otevřený sektoralismus oslabuje – místo aby posiloval – širokou politickou podporu , nezbytnou pro uzavření globálních komplexních obchodních dohod , jež přinášejí užitek většině podnikatelů , spotřebitelů a zemí
An exceptional draft was prepared by the convention chaired by former French President Valéry Giscard d ' Estaing . Konvent , jemuž předsedal někdejší francouzský prezident Valéry Giscard d ' Estaing , vytvořil mimořádný návrh
As in any negotiation , the key ingredients are timing and political will . Tak jako při každém vyjednávání , rozhodujícím prvkem je načasování a politická vůle
Adopting a constitution means consolidating the end of the bitter divisions of the past , and a chance to build a Union that works for our 450 million people . Přijmout ústavu znamená upevnit konec bolestných svárů minulosti a vytvořit naději na vybudování Unie , která se osvědčí i pro našich 450 milionů obyvatel
At a dinner party in London not long ago he described Israel as that shitty little country . His vulgar comments are not particularly frightful . Nedávno na jedné večeři v Londýně o Izraeli mluvil jako o tom malém podělaném kousku země
As one columnist notably said , Israel has become the object of hate that dare not speak its name . Jak trefně poznamenal jistý komentátor : Izrael se stal terčem nenávisti , která se neodvažuje vyslovit své jméno
Anti - Semitic outrages are also reported elsewhere : in Berlin and London , in Switzerland , Italy , Sweden , the Netherlands , and in parts of Eastern Europe . Zprávy o antisemitských násilnostech ale přicházejí i odjinud : z Berlína i Londýna , ze Svýcarska , Itálie , Svédska , Nizozemska a částí východní Evropy
Although anti - Semitism never changes its goal - to attack Jews - it does change its face , its strategy , its rationalizations , even its vocabulary . Antisemitismus sice nemění svůj cíl - útočit na židy - , ovšem mění svou tvář , svou strategii , svou organizaci a dokonce svůj slovník
Attacks on synagogues are often triggered by a defaming language about the Middle East . Impulsem k útokům na synagogy bývají často zavádějící a jednostranné informace o dění na Blízkém východě
After that war , UN inspectors found and destroyed huge amounts of chemical and biological warheads as well as facilities to produce nuclear weapons . Po válce inspektoři OSN nalezli a zničili obrovská množství chemických a biologických hlavic a celou řadu provozů , kde se měly vyrábět jaderné zbraně
And the issue of war and peace depends on a man repeatedly duped by the Iraqi regime . Otázka války a míru přitom závisí na člověku , kterého irácký režim už několikrát napálil
Annan usually maintains an unruffled , dignified demeanor . Annan si obvykle zachovává klidné , důstojné vystupování
Annan ' s failures in such situations are almost invariably glossed over . Annanova selhání v takových situacích se téměř bezvýhradně zamlouvají
Annan ' s staff released evasive , confused statements . Annanův štáb vydával vyhýbavá , zmatená prohlášení
Annan was alerted four months before Hutu activists began their mass killings by a fax message from Romeo Dallaire , the Canadian general commanding UN forces in Rwanda . Annan byl varován faxovou zprávou od Romea Dallaira , kanadského generála , jenž velel silám OSN ve Rwandě , čtyři měsíce před tím , než hutujští radikálové masové vraždění zahájili
Annan rejected both demands , proposing that Dallaire make the informant ' s identity known to Rwandan President Habyarimana , a Hutu , even though the informant had expressly named the President ' s closest entourage as the authors of the genocide blueprint . Annan zamítl obě žádosti a navrhoval , aby Dallaire oznámil totožnost svého informátora rwandskému prezidentovi Habyarimanovi , Hutuovi , přestože informátor za strůjce plánu genocidy výslovně označil prezidentovu nejužší svitu
Annan maintained his extreme passiveness even after the airplane crash that killed Habyarimana , which signaled the genocide ' s start , helped by the indifference of the great powers ( America not least ) . Annan se držel své krajní pasivity i po Habyarimanově smrti při leteckém neštěstí , které se stalo signálem pro zahájení genocidy , v čemž mu napomohla netečnost velmocí ( zejména Ameriky )
Annan cannot plead that he faced any risk to his personal safety , whereas Wallenberg in 1944 and 1945 was in constant peril . Annan nemůže tvrdit , že čelil riziku ztráty osobní bezpečnosti , zatímco Wallenberg byl v letech 1944 a 1945 v ohrožení neustále
Annan had at his disposal all of the instruments of power and opinion that Wallenberg lacked . Annan disponoval všemi nástroji moci a posuzování , které Wallenbergovi chyběly
Anti - Semitism , anti - Zionism , and anti - Americanism are becoming linked and ever more rabid in today ' s Europe . V dnešní Evropě se začínají prolínat antisemitismus , antisionismus a antiamerikanismus a nabírají na vášnivosti
As a Swede , I have heard such pacific boasting all my life : that neutral Sweden is a moral superpower . Jako Švéd takové pacifistické vychloubání poslouchám už celý život : neutrální Švédsko je prý morální supervelmoc
Any attempt in such places to go behave the European way and negotiate - without the military power needed to back up diplomacy - would be pathetic . Všechny snahy se v takových místech chovat po evropsku a vyjednávat - aniž by se diplomacie opírala o potřebnou vojenskou sílu - by byly k pláči
America wants to dominate the world - exactly the allegations made in traditional anti - Semitic rhetoric about the Jews . Amerika prý chce ovládnout svět - právě z toho obviňuje tradiční antisemitská rétorika Židy
As usual , it is up to America to protect a free nation that may otherwise be destroyed . Jako obvykle tak zůstává na Americe , aby chránila svobodný stát , jenž by jinak mohl být zničen
As Tom Lantos , a Democratic US Congressman from California , put it , the move to lift the ban on arms exports to China clearly shows that the EU has “ lost its moral compass . ” Jak řekl kalifornský demokratický kongresman Tom Lantos , kroky ke zrušení embarga na vývoz zbraní do Číny jasně ukazují , že EU „ ztratila morální kompas “
Although reports have so far not implicated Annan directly , his management failures are abundantly clear . Ačkoliv příslušné zprávy zatím nehovoří přímo o Annanovi , selhání jeho managementu jsou naprosto očividná
After more than a third of a century at the UN , even Annan has come close to admitting that the Commission on Human Rights is a source of shame . Po více než třiceti letech v OSN se dokonce i Annan ocitl blízko přiznání , že Komise pro lidská práva je zdrojem hanby
About half of today ’ s UN members are democracies , the other half non - democracies . Přibližně polovinu dnešních členů OSN tvoří demokratické režimy , druhou polovinu režimy nedemokratické
As a result , rogue states make a few concessions to get the Europeans and others on board and then claim moral parity with the democracies . V důsledku toho zločinecké státy učiní několik ústupků , aby dostaly Evropany a další do hry , a pak se morálně stavějí na roveň demokraciím
Ali Ahmad practices Sharia law in Kano , where he also teaches law at Bayero University , Kano , Nigeria . Ali Ahmad provozuje praxi práva šaría v nigerijském městě Kano a vyučuje na tamní Univerzitě Bayero
As US - led air strikes pound Taliban military installations and troops in Afghanistan , religious extremists throughout Pakistan burn American flags and denounce General Pervez Musharraf ’ s military regime for its collaboration with the West . Američany vedené letecké útoky drtí vojenské základny a síly Tálibánu v Afghánistánu , náboženští extrémisté po celém Pákistánu pálí americké vlajky a obviňují vojenský režim generála Pervéze Mušarrafa z kolaborace se Západem
After all , it was Pakistan ’ s military that nurtured religious extremism in Afghanistan and in Pakistan itself . Byla to koneckonců pákistánská armáda , která živila náboženský extremismus v Afghánistánu , ale i v samotném Pákistánu
A cabinet shake - up this week points to President Kim ' s recognition that much more needs to be done . Otřesy kabinetu , ke kterým nedávno došlo , přivedly presidenta Kima k poznání , že toho musí být vykonáno mnohem , mnohem více
After consulting the IMF , the government has pushed insolvent banks to merge or face bankruptcy , allowed for the first big layoffs of workers , and downsized the bureaucracy through a strict reorganization . Po konzultacích s MMF vláda donutila insolventní banky , aby zfúzovaly anebo zbankrotovaly , což vedlo k prvnímu velkému propouštění dělníků a “ snižování stavů ” byrokracie pomocí přísné reorganizace
Although they pay lip service to a continued shedding of extraneous businesses , the chaebol still resist complete rationalization , claiming that they cannot rid themselves of excess capacity so long as they maintain excess employment . Ačkoliv ale chaeboly přislíbily , že budou pokračovat ve zbavování se vedlejších či doplňkových podniků , v zásadě stále odolávají komplexní racionalizaci , přičemž se dovolávají toho , že se nemohou zbavit nadbytečných výrobních kapacit , dokud budou muset udržovat nadbytečnou zaměstnanost
As mass layoffs became reality , the radical Korean Confederation of Trade Unions withdrew from the commission . Protože se ale stala masová nezaměstnanost realitou , vystoupila radikální Korejská konfederace odborových svazů pracujících z Komise
A bold program to allow cruise boats to call at the holy Mount Kumkang in the North has seen over 40 ,000 South Koreans visit the famous site for the first time since 1945 . Existuje ale například smělý program , umožňující plavbu lodí ke svaté hoře Kumkang na Severu , jenž umožnil přes 40 . 000 Jihokorejcům navštívit toho věhlasné poutní místo , poprvé od roku 1945
As a result , North Korea has begun to enter the international system and its dependence on South Korea , the US , China and other donors has deepened . V důsledku tohoto vývoje Severní Korea vstoupila do mezinárodního systému a její závislost na Jižní Koreji , USA , Číně a dalších dárcích se prohloubila
According to one report , over 60 % of people in their twenties and thirties voted for Roh to produce a margin of 2 .3 % in this first two - man , head - to - head presidential race in 31 years . Podle jednoho průzkumu volilo Roa více než 60 procent lidí ve věku mezi dvaceti a čtyřiceti lety a především díky nim Ro v prvním prezidentském klání muže proti muži po 31 letech získal 2,3 -procentní náskok
A few years ago this would have doomed Roh ' s candidacy . Ještě před několika lety by tato skutečnost Roovy prezidentské šance zhatila
A popular yearning for change , not the security situation , is now the overriding concern of ordinary Koreans . Hlavní a vše prostupující touhou řadových Korejců je dnes změna , nikoli bezpečnostní situace
According to a recent poll , only 54.8 % of Koreans now support the stationing of American troops in the country , while 31.7 % oppose it . Podle nedávného průzkumu veřejného mínění jen 54, 8 procenta Korejců souhlasí s rozmístěním amerických vojáků v zemi , přičemž 31 , 7 procenta se vyslovilo proti
America ' s military victory in the war in Iraq probably hardened North Korea ' s resolve to rely on the nuclear option as its primary means of ensuring regime survival . Americké vojenské vítězství ve válce v Iráku pravděpodobně ještě posílilo odhodlání severokorejského režimu spolehnout se na jadernou kartu jako na základní prostředek zajištění vlastního přežití
All sides realize that failure to achieve this would most likely result in a nuclear chain reaction with Japan , South Korea , and perhaps even Taiwan embarking on their own nuclear weapons development programs . Všechny strany si uvědomují , že neúspěch této snahy by s největší pravděpodobností vyústil v jadernou řetězovou reakci za účasti Japonska , Jihokorejské republiky a možná i Tchaj - wanu , které by nastartovaly vlastní program vývoje jaderných zbraní
Among the countries from where immigration to the EU is probable , Turkey has the best prospects for successful adaptation . Ze zemí , u nichž je imigrace do EU pravděpodobná , má Turecko nejlepší vyhlídky na úspěšnou adaptaci
As for the EU , it must decide whether it wants to be a closed Christian club or an open and inclusive society , drawing strength from cultural and religious diversity . Pokud jde o EU , ta se musí rozhodnout , zda chce být uzavřeným „ křesťanským klubem , anebo otevřenou a přístupnou společností , která čerpá sílu z kulturní a náboženské rozmanitosti
At the same time , the risks of rejecting Turkey must also be taken into account : the likelihood that the reform process would collapse , bringing radical currents to the fore and leading to instability and political unrest at the EU ' s doorsteps . Současně musí být brána v úvahu také rizika spojená s odmítnutím Turecka : pravděpodobnost , že reformní proces zkrachuje , což vynese na povrch radikální proudy a povede k nestabilitě a politickému neklidu před prahem EU
A formal recognition by Turkey of the Republic of Cyprus , including its extension to the Northern part of the island , was not requested as a precondition for starting accession talks . Formální uznání Kyperské republiky , včetně jejího rozšíření do severní části ostrova , požadováno coby podmínka zahájení přístupových jednání nebylo
Albert Rohan is a former Director - General of Austria ’ s Foreign Ministry . Albert Rohan je bývalým generálním tajemníkem rakouského ministerstva zahraničí
After all , the Union has five seats on the Security Council and pays 40 % of the UN budget . Konec konců , Unie má pět křesel v Radě bezpečnosti a hradí 40 % rozpočtu OSN
Although the EU ’ s main failings are strategic , there are also some institutional barriers to European influence in the world . Přestože hlavní selhání EU jsou strategická , existují také některé institucionální bariéry evropského vlivu ve světě
As Chris Patten , the former European Commissioner for Foreign Relations , is fond of saying , we will know Europe is serious about defense when we don ’ t have to lease transport planes from Ukraine . Jak rád říká bývalý evropský komisař pro zahraniční vztahy Chris Patten , budeme vědět , že Evropa myslí obranu vážně , až si dopravní letouny nebudeme muset pronajímat od Ukrajiny
A recent survey by the German Marshall Fund found that 88 % of European respondents want the EU to take greater responsibility for dealing with global threats . Nedávný průzkum provedený organizací German Marshall Fund zjistil , že 88 % evropských respondentů chce , aby EU převzala větší zodpovědnost za řešení globálních hrozeb
A real cow , as well as chickens and geese populated that ersatz farmyard . Tuto nápodobu hospodářského dvora obývala skutečná kráva a kuřata a husy
At times an old woman in traditional dress appeared to feed the animals . Občas se objevila stařena v tradičním oděvu a zvířata nakrmila
A few days later , I visited “ The White Sun of the Desert , ” another ethnic hangout . Několik dní nato jsem navštívil další etnický lokál , nazvaný „ Bílé slunce pouště “
Although the restaurant interior had completely changed since then , its decorative themes remained the same . Přestože se interiér restaurace od té doby úplně proměnil , dekorační motivy zůstaly stejné
A new club called “ Zone ” – Russian slang for a concentration camp – is designed to reproduce the feeling of gulag life . Nový klub nazvaný „ Zóna “ – podle ruského slangového označení pro koncentrační tábor – je navržen tak , aby vzbuzoval pocit života v gulagu
A “ rumka ” is a vodka glass from which exhausted proletarians could revive themselves . „ Rjumka “ je pohárek na vodku , z nějž se vyčerpaní proletáři mohli posilovat
After my return to Washington , I had a dinner with an American politician who had just visited Saint Petersburg . Když jsem se vrátil do Washingtonu , šel jsem na večeři s jistým americkým politikem , který se právě vrátil z Petrohradu
As a special honor , his Russian hosts organized an excursion to Strelna , the “ Russian Versailles , ” which was recently restored from ruin to become the Petersburg residence of President Vladimir Putin . Jeho ruští hostitelé pro něj jako zvláštní poctu uspořádali prohlídku Strelny , onoho „ ruského Versailles “ , jež bylo nedávno vzkříšeno z trosek , aby se stalo petrohradským sídlem prezidenta Vladimíra Putina
At last , the American was excited . Tady se Američan přece jen nadchl
A historical wave beyond his control had lifted the former KGB lieutenant colonel from out of the shadows to the pinnacle of power . Historická vlna mimo jeho kontrolu vynesla někdejšího podplukovníka KGB z přítmí až na vrchol moci
All charges against them were dismissed . Veškerá obvinění proti nim byla stažena
All of them were members of the congregation of St . Vandalové měli vskutku vlivné ochránce
A group of well - known nationalist intellectuals , including film director Nikita Mikhalkov , artist Ilya Glazunov , and writers Valentin Rasputin and Vasily Belov , weighed in with a petition calling the exhibition a new stage of conscious Satanism . Skupina známých nacionalistických intelektuálů včetně filmového režiséra Nikity Michalkova , výtvarníka Ilji Glazunova a spisovatelů Valentina Rasputina a Vasilije Bělova se poté vytasila s peticí , která výstavu označila za „ novou etapu vědomého satanismu
Anna Alchuk , an artist who participated in the exhibition in the Sakaharov Center and was later charged , said she had read all 14 volumes of evidence collected by the prosecutor , and that 11 volumes consisted entirely of letters from working people expressing outrage at the show and demanding that the artists be punished . Výtvarnice Anna Alčuková , jež se na výstavě v Sacharovově centru podílela a později byla obviněna , prohlásila , že pročetla všech čtrnáct svazků důkazů shromážděných státním zástupcem a že jedenáct z těchto svazků tvořily výhradně dopisy „ pracujícího lidu , které vyjadřovaly pohoršení nad výstavou a žádaly potrestání umělců
Almost none of the writers had seen the exhibition - most had signed form letters . Téměř žádný z pisatelů přitom výstavu nezhlédl - většina jich pouze podepsala předtištěný dopis
Alberto Alesina is professor of economics at Harvard University . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské universitě
Among OECD countries , the only one with a percentage of participation in the economy lower than that of Italy is Turkey , where 53 % of the population makes up the labor force . Mezi zeměmi OECD je jedinou zemí s ještě nižším procentem účasti lidí v ekonomice , než jaké dosahuje Itálie , už jen Turecko , kde pracovní sílu tvoří pouhých 53 % obyvatelstva
Alberto Alesina Alberto Alesina
After a decade of enterprise restructuring , the United States has ushered in the era of the internet . Po dekádě podnikových restrukturalizací , přivítaly Spojené státy éru internetu
An economy may perhaps make up ten years of neglect , but during a technological revolution , ten years are as long as a century . Hospodářství snad může přežít deset let neustálého zanedbávání , ovšem během zuřící technologické revoluce , je deset let jako jedno století
Alberto Alesina is professor of economics at Harvard University , and Francesco Giavazzi is professor of economics at MIT . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvadské universitě a Francesco Giavazzi je profesorem ekonomie na MIT
Alberto Alesina Alberto Alesina
A strong yen , we should remember , is associated with a strong Japanese economy . Uvědomme si , že silný jen je asociován se silnou japonskou ekonomikou
Alberto Alesina is professor of economics at Harvard University . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
At that point producer countries - which depend on oil revenues to maintain consumption , political power , and patronage - try to raise prices by cutting production , and the cycle resumes . Země vyrábějící ropu - kde udržení spotřeby , politické moci a vydržování obyvatelstva závisí především na ziscích z prodeje ropy - se v této chvíli pokusí snížením produkce cenu ropy zvýšit a celý cyklus začíná znova
Alberto Alesina Alberto Alesina
As a consequence , Ireland ’ s budget surplus will come down , according to forecasts , from 4.7 to 4 .3 % of GDP . V důsledku toho podle předpovědí klesne jeho rozpočtový přebytek z 4,7 na 4,3 procenta HDP
Alberto Alesina is a professor of economics at Harvard University . Alberto Alesina – profesor ekonomie , Harvardská univerzita
As they talk , the leaders of rich countries may strike a self - satisfied pose , recalling as they do the old proverb , which says that forgiveness is divine . A jak budou hovořit , představitelé bohatých zemí se pravděpodobně opět zaseknou v samolibé póze , všem připomínajíce starou moudrost , že odpouštět je svaté
According to calculations by Britain ’ s Treasury , with the HIPC agreement Mozambique pays about the same proportion in debt service as it was paying before the accord was signed . Dle propočtů britského Ministerstva financí tak Mosambik na základě Dohody o HIPC platí ve své dluhové službě zhruba totéž , co platil předtím , než byla dohoda podepsána
A respectable outcome , but not an enormous amount . Pozoruhodný výsledek , ale stále nestačí
A recent document by a World Bank expert , William Easterly , shows that the same conclusion also holds for debt forgiveness initiatives . Nedávný dokument , vypracovaný expertem Světové banky Williamem Easterlym , ukazuje , že stejné závěry platí rovněž pro iniciativy v oblasti odpuštění dluhů
A corrupt but allied government was invariably preferred to an honest , non - allied one . Zkorumpovaná , ale spojenecká vláda byla vždy preferována před čestnou , ale nespojeneckou
Alberto Alesina is professor of economics at Harvard ; Roberto Perotti is professor of economics at Columbia . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardské universitě ; Roberto Perotti je profesorem ekonomie na Kolumbijské universitě
America ' s founding fathers wrote a Constitution that has lasted over 200 years . Otcům Ústavy Spojených států amerických se podařilo napsat dokument , který vydržel celých dvě stě let
Alberto Alesina is Professor of Economics at Harvard University ; Ignazio Angeloni is Deputy Director General of Research at the European Central Bank . Alberto Alesina je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě ; Ignazio Angeloni je zástupcem generálního ředitele výzkumu v Evropské centrální bance
Although differences undoubtedly exist , the ethical principles by which historical human rights violations should be treated in reconstructing democracy are the same . Přestože rozdílům se zřejmě nelze vyhnout , etické principy , na jejichž základě by se jednotlivé případy porušování lidských práv při obnově demokracie měly řešit , musí být všude stejné
A moral sense is essential to a democracy of true solidarity . Smysl pro morálku je základní složkou skutečně solidární demokracie
A decent home and health care , education and an adequate income to develop and enrich personal lives , is sometimes considered as a particular goal for a group – class , union , corporation – without effect on other groups . Slušné bydlení , zdravotní péče , vzdělání či odpovídající příjem přispívající k rozvoji a obohacování osobního života jednotlivce – to jsou úkoly , které obvykle považujeme za konkrétní cíle určité skupiny – společenské třídy , odborů , spolků – bez účinku na jiné skupiny
As we saw in the anti - IMF protests in Prague recently , and last year ’ s street protests against the World Trade Organization in Seattle , such fears are spreading far and wide . Jak jsme mohli pozorovat na nedávných pražských protestech proti MMF , ale stejně tak i na pouličních protestech proti Světové obchodní organizaci ( WTO – World Trade Organization ) v americkém Seattle , šíří se tyto obavy dál a dál
A big increase in Iraq ' s oil production would probably increase US dependence on oil relative to other energy sources , as world oil prices will probably fall in response to the additional supplies . Podstatný nárůst těžby v Iráku prý pravděpodobně zvýší závislost USA na ropě oproti jiným energetickým zdrojům , protože s ohledem na nové zásoby zřejmě klesnou ceny ropy
As the US planned its invasion , securing the oil fields became a critical priority . V době , kdy USA plánovaly invazi , stalo se zásadní prioritou zabezpečení ropných polí
All reconstruction plans depend in the long run on the ability of Iraq to export oil in large quantities . Veškeré plány rekonstrukce spoléhají v dlouhodobém horizontu na schopnost Iráku vyvážet velké objemy ropy
Any increase in Iraqi oil production requires developing the oil fields , which means big investments , a legal and representative government , and political stability . Každý nárůst irácké ropné produkce si vyžádá přípravu ložisek k dobývání , tedy velké investice , legitimní parlamentní vládu a politickou stabilitu
At this rate , current oil output and oil exports now exceed post - invasion predictions . Při takovém tempu současná produkce i vývoz ropy překračují poinvazní předpovědi
A number of factors enabled Iraq to increase its output . Růst irácké produkce umožnilo vícero faktorů
After the invasion , no one expected Iraq to get loans , let alone outright grants . Po invazi nikdo nečekal , že by Irák získal půjčky , či snad dokonce dotace
At the same time , maintaining the flow of funds into the Iraqi oil sector is essential , not only for its growth , but for its very survival . Zároveň platí , že je nezbytné udržet příliv financí do iráckého ropného sektoru , a to nejen kvůli jeho růstu , ale kvůli jeho samotnému přežití
A decline in oil revenues could be devastating to the fledgling Iraqi government . Pokles příjmů z ropy by pro vznikající iráckou vládu mohl být zničující
At the same time , the logic of renewed American support for the Iraqi oil industry remains powerful . Logika obnovené americké podpory iráckého ropného průmyslu taktéž zůstává významná
An energy crisis in this case is almost certain if those who press for energy independence fail to provide a workable alternative in a timely manner . Energetická krize je v takovém případě téměř jistá , nedokáží - li ti , kdo naléhají na energetickou nezávislost , včas zajistit realizovatelnou alternativu
After all , a collapse in oil prices would be a death sentence for several new energy technologies , and , not incidentally , would increase demand for oil . Ostatně , krach cen ropy by znamenal rozsudek smrti nad několika novými energetickými technologiemi a nikoli náhodou by zvýšil poptávku po ropě
At the same time , the United States will oppose any Iranian nuclear program – even a civilian program – because this will contribute to the stability of the regime in Tehran . Spojené státy se zároveň budou stavět proti jakémukoli íránskému jadernému programu , i civilnímu , protože ten by přispěl ke stabilitě teheránského režimu
As a result , nuclear tensions are likely to bedevil US - Iranian relations for years to come . Vztahy mezi USA a Íránem tak zřejmě budou v nadcházejících letech sužovat jaderná pnutí
As social tensions increase , political turmoil will follow . Jakmile zesílí sociální pnutí , bude následovat politická vřava
A symbolic cut or embargo , while possible , would have little impact on world oil markets . Symbolické omezení vývozu nebo embargo jsou sice možné , ale na světové trhy s ropou by neměly větší vliv
After WWII , pensions were very low and the costs they imposed on workers were modest . Po druhé světové válce byly penze velmi nízké a nároky , jež kladly na pracující , byly skromné
A proposed European Commission directive about professional pensions is now on the table . V současné době se projednává nová směrnice Evropské unie o profesních penzích
An equally bold vision is required to assure Europe ’ s future pensioners . Naše budoucí důchodce může ujistit jen podobně smělá vize
America would benefit not less than Europe from an effective system of global governance in the achievement of its goals – be it freer trade , a viable non - proliferation regime , containment and prevention of regional conflicts , or better regulated financial markets . Amerika nebude mít o nic menší prospěch než Evropa z účinného systému globálního vedení při dosahování svých cílů – ať už jde o volný obchod , životaschopný režim nešíření jaderných zbraní , kontrolu a prevenci regionálních konfliktů , nebo lépe regulovatelné finanční trhy
Americans often ask whether it is all about better European capabilities – which would be fine for NATO – or about European integration ( i . e . Američané se ptají , zda jde o lepší evropský potenciál – což by pro NATO bylo dobré – anebo zda jde o evropskou integraci ( tj
A sober assessment of this process leads me to assert that a more capable and united Europe will usher in a more effective Atlantic Alliance and not , as some believe , in American disengagement from European commitments . Střízlivé hodnocení tohoto procesu mě vede k domněnce , že schopnější a jednotnější Evropa je předzvěstí schopnější a účinnější Severoatlantické aliance a ne , jak mnozí věří , postupného odstavování USA od závazků v Evropě
A similar logic of partnership applies to enlargement . Podobná partnerská logika by se měla vztahovat také na proces rozšiřování Evropské unie
A new and functional division of labor between Europeans and Americans is thus conceivable , provided it retains the framework of common political commitments and shared responsibilities . Nová a funkční dělba práce mezi Evropou a Amerikou je představitelná za předpokladu , že si uchová rámec společných politických povinností a společné zodpovědnosti
A case in point is the issue of National Missile Defense . Příkladem může být otázka protiraketové obrany
A new division of labor , and a new sharing of responsibilities , depends as much on economics as on security . Nová dělba práce a nová vzájemná odpovědnost budou záviset na bezpečnosti stejně jako na ekonomice
A stable Euro makes stronger cooperation possible and desirable : not only to prevent global financial instability but to avoid the risk of conflicting currency blocs arising . Stabilní euro bude umožňovat – a dokonce vyžadovat – hlubší spolupráci : nejen proto , aby nedošlo ke globální finanční nejistotě , ale také proto , aby se zabránilo vzniku konfliktů mezi měnovými bloky
A renewed Euro - American partnership based on our own respective styles and instruments in foreign policy will benefit both sides . Obnovené evropsko - americké partnerství , založené na vlastních stylech a nástrojích zahraniční politiky , prospěje nám všem
As Europe changes , so too does America – in terms of its demographic and social composition , economic and political structures , geopolitical orientation and national psychology . S Evropou se mění se i Spojené státy – ať už jde o demografické či sociální složení , ekonomické a politické struktury , geopolitickou orientaci a národní psychiku
All the ingredients of a constitution - values , principles , the rights of citizens , the competencies of the Union and its constituent institutions , etc - were included . Bylo v ní vše , co má taková ústava mít : hodnoty , principy , práva občanů , kompetence Unie a jejích institucí , atd
According to the Nice Declaration , which I drafted as one of the participating prime ministers , we were only to simplify and restructure the EU ' s basic treaties . Podle Deklarace z Nice , na níž jsem jako jeden z účastnících se předsedů vlád spolupracoval , bylo totiž naší úkolem v Konventu jen zjednodušit a restrukturalizovat základní dohody EU
As the C onvention worked , our mandate was transformed due to various pressures . S pokračující prací Konventu byl náš mandát vlivem mnoha tlaků měněn
At the simplest , we expect Europe to be fair . Zjednodušeně řečeno očekáváme , že Evropa bude spravedlivá
Americans increasingly ask : “ Why bother ? ” and point to the efficacy of NATO . Američané se stále častěji ptají po jejím smyslu a poukazují přitom na účinnost NATO
A third argument , held by some French Gaullists and many EU left - wingers , says that Europe needs a common foreign and defense policy to resist American hegemony . Třetí argument , který zastávají někteří francouzští gaullisté a mnozí levicoví sympatizanti v EU , tvrdí , že Evropa potřebuje společnou zahraniční a obrannou politiku , aby mohla čelit americké hegemonii
America should welcome the increasing weight and sense of responsibility for Europe as represented by the Rapid Reaction Force . Amerika by měla přivítat rostoucí váhu Evropy a její smysl pro odpovědnost , jak ji představují síly rychlého nasazení
Authority to build coalitions , push governments to fulfill deadlines , generate support or take the blame for failure must come from that traditional source of leadership , the nation state . Schopnost budovat koalice , tlačit na vlády , aby plnily termíny , vytvářet podporu nebo brát na sebe vinu za neúspěchy musí vycházet z tradičního zdroje vůdcovství , ze státu jako národa
According to their own figures , they spent 14 % of sales revenues on R & D . Podle jejich vlastních údajů vydaly 14 % tržeb na výzkum a vývoj
And they had 17 % left over as profits . A 17 % jim zbylo jako zisky
Assuming that the figure is roughly the same for the other big companies – and there ’ s reason to think that it is – then they spent nearly twice as much on marketing alone as they did on R & D . Za předpokladu , že tato cifra je zhruba stejná i u ostatních velkých společností – a jde o předpoklad odůvodněný – , pak na samotný marketing vydaly bezmála dvakrát víc , než kolik vyčlenily na výzkum a vývoj
And what about profits ? A co zisky ?
Above all we have committed ourselves to the idea that no individual – regardless of gender , ethnicity or race – shall have his or her human rights abused or ignored . Ale nad tím vším stojí náš závazek základní myšlence , že lidská práva žádného jednotlivce – bez ohledu na pohlaví , národnost či rasu – nebudou poškozována ani ignorována
Above all , I believe human rights are at the core of our sacred bond with the peoples of the United Nations . A především , jsem hluboce přesvědčen , že lidská práva jsou prazákladem posvátného svazku mezi našimi národy , sdruženými v Organizaci Spojených národů
And in the 1990 s , from Bosnia to Rwanda , thousands upon thousands of human beings were massacred for belonging to the wrong ethnicity . A v devadesátých letech , od Bosny až po Rwandu , byly zmasakrovány tisíce a tisíce lidských bytostí jen proto , že naležely k nesprávnému etniku
As a result , Turkey ’ s leaders are now willing to pursue active diplomacy in the Middle East in an effort to minimize problems with neighboring countries . V důsledku toho jsou dnes vedoucí představitelé Turecka ochotni vyvíjet aktivní diplomatické úsilí na Blízkém východě ve snaze minimalizovat problémy se sousedními zeměmi
Alexei Arbatov Alexei Arbatov
All have spotlighted the looming Anti - Ballistic Missile Treaty ( ABM ) problem . Všechny se točily kolem jednoho stále zřetelnějšího problému : smlouvy ABM o protiraketových střelách
After all , the most significant agreements between the two countries were reached by Russian and American leaders who were distinctly unfriendly . Ostatně – nejvýznamnějších dohod mezi oběma velmocemi bylo dosaženo ruskými a americkými vůdci , kteří přáteli rozhodně nebyli
America is not worried now by the issue of deploying a missile defense system , for it is not yet confident in any of its schemes . Ameriku teď netrápí implementace systému protiraketové obrany , protože o jeho smyslu dosud není nezvratně přesvědčena
After all , previous attempts failed . Selhaly totiž i jejich předchozí pokusy
Alexei Arbatov is deputy chairman of the State Duma Defense Committee of the Russian Federation . Alexej Arbatov je místopředseda obranného výboru Státní dumy Ruské federace
Although Latin America is basking in this historic rejection of military dictatorship , it is a mistake to consider democracy a done deal . Přestože i Latinská Amerika se vyhřívá v tomto historickém odmítnutí vojenských diktatur , bylo by chybou považovat demokracii za hotovou věc
As long as military chiefs continue to hold undue power within their governments , spending priorities will be out of step with the needs of ordinary people , and democracy will remain threatened by the Damoclean Sword of a potential coup . Dokud budou mít vojenští velitelé ve vládách neúměrný vliv a moc , budou výdajové priority v rozporu s potřebami obyčejných lidí a nad demokracií bude viset Damoklův meč eventuálního vojenského převratu
Although Africa and South Asia suffer much higher rates of poverty , Latin America has the ignoble distinction of incorporating the greatest economic and social inequality within its societies . Afrika a jižní Asie sice vykazují mnohem vyšší míru chudoby , ale Latinská Amerika má smutné prvenství v nejvyšší míře sociální a ekonomické nerovnosti v rámci společnosti
A lack of democratic tradition also shows itself in the strong � arming and legislative standoffs that often keep governments from producing results . Chybějící demokratická tradice se projevuje mimo jiné brutalitou a legislativními mezerami , které vládám často brání v práci
A relatively free press and global flows of information are having a positive impact on our social conscience . Relativně svobodný tisk a globální příliv informací mají kladný dopad na naše společenské svědomí
An integral part of democracy , there can be no turning back from this . To je nedílnou součástí demokracie ; není cesty zpět
Although such incidents reveal a troubling level of mistrust between the Chinese and Japanese that is not merely a product of media coverage , it is noteworthy that both governments have worked consistently , diligently , and with considerable success to resolve such problems and contain their political fallout . Ačkoliv tyto udà ¡ losti odhalujà ­ znepokojují cà ­ mà ­ ru nedůvěry mezi Čà ­ ňany a Japonci , jeÅ ¾ nenà ­ pouze vý tvorem medià ¡lní ho pokrytà ­ , stojà ­ za povÅ¡imnutà ­ , Å ¾ e obě vlà ¡ dy trvale , pilně a se značnà ½ m úspěchem spolupracujà ­ na rozřeÅ¡enà ­ těchto potà ­Å¾Ã ­ a na zmà ­ rňovánà ­ jejich politickà © ho dopadu
As a result , the nation - state and its subsidiaries , the typical loci for internalizing externalities , are limited in their remedial capacity . V důsledku toho jsou národní stát a jeho orgány , obvyklá těžiště internalizace externalit , ve své schopnosti nápravy omezené
At what rate should future impacts – particularly losses of future consumption – be discounted to the present ? V jaké míře by se budoucí dopady – zejména ztráty budoucí spotřeby – měly vůči dnešku diskontovat ?
A straightforward calculation shows that mitigation is better than business as usual – that is , the present value of the benefits exceeds the present value of the costs – for any social rate of time preference less than 8.5 % . Jednoduchý výpočet dokládá , že zmírňování je lepší než pokračovat ve vyjetých kolejích – tedy že současná hodnota přínosů převyšuje současnou hodnotu nákladů – pro každou společenskou míru časové preference až do 8,5 %.
Anders Åslund Anders Åslund
A qualitative breakthrough is taking place , and not only a temporary improvement caused by devaluation and higher oil prices . Dochází totiž k prudkému kvalitativnímu vzestupu , tedy ne jen dočasnému zlepšení , zapříčiněnému devalvací a vyššími cenami ropy
As the government defaulted on its domestic treasury bills , no government bonds found takers . Protože vláda nebyla schopna splatit své domácí pokladniční poukázky , žádné další vládní obligace již nenašly své kupce
After all , Russian banks did not instill enough confidence to attract vast deposits , and they had neither the necessary information nor skills to lend sensibly . Koneckonců , ruské banky nikdy nezískaly dostatek důvěry , aby přilákaly rozsáhlejší depozita , a neměly ani nezbytné informace , ani zkušenosti , aby mohly být rozumně řízeny
Anders Aslund is a senior associate of the Carnegie Endowment for International Peace and a former economic advisor to the Yeltsin government . Anders Aslund je externím výzkumným pracovníkem Carnegieho nadace pro mezinárodní mír a bývalým ekonomickým poradcem Jelcinovy vlády
A Putin Boom ? Putinův boom ?
Anders Åslund Anders Åslund
After a decade of horrific turmoil , Russia ’ s economy is at last turning around . Po celé dekádě strašlivých zmatků a bouří se konečně začíná kurs ruského hospodářství obracet
Another tired argument is that Russia ’ s growth is superficial and not generated by investment . Falším unavujícím argumentem je to , že ruský ekonomický růst je umělý a že není vygenerován investicemi
A similar deal is likely in the Paris Club for the regulation of debts to governments . Podobná dohoda se připravuje rovněž s Pařížským klubem ohledně regulace dluhů , které Rusko nadělalo u cizích vlád
All of these changes mark the beginning of the end of the era of the oligarchs , ushered in with the presidential elections of 1996 . Všechny tyto změny označují začátek konce éry oligarchie , jenž byla nastolena prezidentskými volbami roku 1996
A time comes when all disasters have occurred and all stupidities are recognized . Nadešel čas , kdy jsou již všechny katastrofy za námi a všechny hlouposti rozpoznány
Anders  slund , a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace , was an advisor to the Yeltsin government in the early years of the transition . Anders Aslund je vědeckým pracovníkem Carnegiho nadace pro mezinárodní mír a bývalým poradcem Jelcinovy vlády v počátcích transformace
Anders Åslund Anders Åslund
An obvious sign of this is the amount of time Putin spends on foreign trips with little diplomatic justification . Jasnou známkou toho je doba , jakou Putin tráví na diplomaticky takřka neopodstatněných zahraničních návštěvách
As no faction embraces the military , an expected rise in defense expenditures has been insignificant ; indeed , Putin is slashing 600,000 men from Russia ’ s military . Vzhledem k tomu , že žádná z frakcí nemá zájem o armádu , byl očekávaný růst výdajů na obranu státu nakonec zanedbatelný ; Putin ostatně z vojska propouští na šest set tisíc mužů
All three factions applaud the downfalls of media oligarchs Boris Berezovsky and Vladimir Gusinsky , but for different reasons . Všechny tři frakce s uspokojením přivítaly pád mediálních oligarchů Borise Berezovského a Vladimira Gusinského , třebaže každá z jiného důvodu
Abramovich , brought to the fore by Berezovsky , is eliminating his competitors . Abramovič , jehož do popředí dostal právě Berezovskij , tím likviduje své konkurenty
A smaller drama concerns Russia ’ s railways . Menší drama se odehrává na státních železnicích
Anders Åslund is a senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Åslund pracuje v nadaci Carnegie Endowment for International Peace
Anders Åslund Anders Åslund
After the government seized influence over the independent television networks , NTV and TV 6 , Russia ' s media became vastly duller . Poté , co vláda získala vliv nad nezávislými televizními stanicemi NTV a TV 6 , ruská média v mnoha ohledech jaksi otupěla
At long last , Viktor Gerashchenko is out as Chairman of the Central Bank of Russia , replaced by First Deputy Minister of Finance Sergei Ignatiev . Po dlouhých průtazích byl funkce předsedy Ruské centrální banky zbaven Viktor Geraščenko a do jeho křesla usedl první náměstek ministra financí Sergej Ignatjev
Arguably , Gerashchenko was the most harmful office - holder during the transition . Říká se , že Geraščenko byl funkcionářem , který nejvíce uškodil ruské transformaci
A new labor code has been adopted , but delivers scant liberalization because it does not reduce the mandatory severance pay of three months ' salary and enhances the role of the official trade unions . Schválen byl také nový zákoník práce , který ale přináší jen skrovnou liberalizaci , neboť nesnižuje povinné tříměsíční odchodné a posiluje roli oficiálních odborů
Any government decision needs to be signed by a score of senior officials with no political mandate but who maintain Soviet views . Veškerá vládní rozhodnutí podepisuje asi dvacet vysoce postavených státních úředníků bez politického mandátu , ovšem se silně sovětskými názory
Anders Åslund Anders Åslund
Although foreigners often idealize Sweden ' s welfare state , its economy has been losing ground steadily for 30 years . Přestože si cizinci často švédský sociální stát idealizují , jeho ekonomika vytrvale už třicet let ztrácí půdu pod nohama
As in most recent European elections , immigration loomed large , but as usual , Sweden was out of step with other countries . Tak jako v nedávných volbách jinde v Evropě i zde se přetřásali přistěhovalci , ale Svédsko - už tradičně - bylo i v tomto ohledu mimo krok
Although this stance cost the Social Democrats many votes , it was hardly enough to offset their main electoral advantage : the unseemly control over key public goods that the party has accumulated during its long incumbency . Přestože tento postoj stál sociální demokraty mnoho hlasů , bylo to stěží dost na kompenzování jejich hlavní volební výhody : nepatřičné kontroly klíčových veřejných statků , které strana nashromáždila za dlouhou dobu u moci
After so many years of Social Democratic rule , a large political caste has also developed . Za tolik let sociálnědemokratické vlády se vyvinula také rozsáhlá politická kasta
Anders Åslund , a former Swedish diplomat and rector of the Stockholm School of Economics , is a senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Ĺslund , bývalý švédský diplomat a rektor Stockholmské ekonomické univerzity , je členem Carnegieho nadace pro mír ve světě
Anders Åslund Anders Åslund
Alas , instead of adapting tried and tested mechanisms , various CIS countries invent ever more complex schemes , such as the five - state Customs Union , which was renamed the Eurasian Economic Community last year , when its failure became evident . Některé členské země SNS se bohužel místo adaptace vyzkoušených mechanismů snaží vynalézt stále složitější plány , například Celní unii pěti států , která se loni přejmenovala na Eurasijské hospodářské společenství , když se začal jasně vyjevovat její neúspěch
A CIS customs union failed already , and will fail again in the future . Celní unie SNS už selhala a příště opět selže
A country that does not produce a product has no interest in its protection , while countries that do have protectionist interests . Země , která určitý výrobek nevyrábí , nemá zájem na jeho ochraně , zatímco země , jež jej vyrábí , protekcionistické zájmy mají
Any coordination through a customs union would reopen concluded negotiations . Koordinace skrze celní unii by znovu otevřela už ukončená jednání
All twelve CIS countries had a currency union in 1992 and 1993 . Všech dvanáct zemí SNS mělo měnovou unii v roce 1992 a 1993
Anders Aslund is a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Aslund je vědeckým pracovníkem v Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
At stake is nothing less than Russia ' s frail democracy . V sázce není nic menšího než křehká ruská demokracie
An emerging panic seems certain to dampen today ' s strong growth . Zdá se , že vznikající panika nepochybně utlumí dnešní silný růst
As the KGB culprits keep quiet , the President must do most of the talking , exposing himself further . Vzhledem k tomu , že viníci z KGB mlčí , většinou musí hovořit prezident , čímž se ještě více odhaluje
Anders Åslund is Director of the Russian and Eurasian Program at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Ĺslund je ředitelem ruského a eurajiského programu Carnegieho nadace pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
Alas , Putin ' s success may lead to his downfall . Želbohu , Putinův úspěch může vést k jeho pádu
An avid reader of opinion polls , he tried enigmatically to be everything to all voters . Putin , horlivý čtenář průzkumů veřejného mínění , se záhadným způsobem pokusil být vším pro všechny voliče
Another reason is his preoccupation with secrecy . Další příčinou je jeho zaujetí pro utajování
Anders Aslund is director of the Russian and Eurasian Program at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Åslund je ředitelem ruského a eurasijského programu Carnegieho nadace pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
A quip says this is a revolt of the millionaires against the billionaires . Lidový žert praví , že jde o vzpouru milionářů proti miliardářům
After this spectacular Russian failure , however , Putin ’ s “ managed democracy ” looks anachronistic and faces the threat of a real democracy in its neighbor spreading to Russia . Po tomto křiklavém ruském selhání však Putinova „ řízená demokracie “ působí anachronisticky a Rusku hrozí , že se skutečná demokracie rozšíří dále na východ
Another danger lies in the prominent role in the revolution of multi - millionaires . Další nebezpečí se skrývá ve významné roli multimilionářů v revoluci
Alas , if they are allowed to run the show , Ukraine might face more redistribution of fortunes than cleansing of corruption , letting the revolutionary public down . Kdyby jim však bylo umožněno převzít otěže , mohla by se Ukrajina dočkat spíše přerozdělování majetku než skutečné reformy
Anders Ĺslund is Director of the Russian and European Program at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Ĺslund je ředitelem ruského a evropského programu Carnegieho nadace pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
A new tax code was adopted , with lower and fewer taxes , notably a flat income tax of 13 % . Byl přijat nový daňový zákoník , s menším počtem daní a nižšími sazbami , zejména s 13 % rovnou daní z příjmu
At the same time , however , Putin has systematically eliminated the rudimentary democracy Yeltsin had build . Zároveň ovšem Putin systematicky potlačoval a potlačuje ruskou elementární demokracii , již Jelcin budoval
Among foreign investors , both Shell and TNK - BP are being pushed out by Gazprom in their main gas fields in Russia . Co se zahraničních investorů týče , Gazprom vytlačuje jak Shell , tak TNK - BP z jejich hlavních plynových polí v Rusku
Although corruption is pervasive , no top official has been prosecuted . Byť je korupce všudypřítomná , žádný vysoce postavený úředník nebyl dosud stíhán
Anders Åslund Anders Åslund
As a consequence , the new State Duma has not been elected so much as appointed . V důsledku toho nebyla nová Státní duma ani tak zvolena , jako spíše jmenována
At the same time , Putin has made sure that they all hate one another , so that they need him as arbitrator or godfather . Současně se Putin postaral o to , aby se navzájem nenáviděli , takže ho potřebují jako arbitra , případně jako kmotra
Although corruption has been declining in most of the former Soviet Union , it has surged in Russia since 2004 , becoming more rationalized and concentrated . Ačkoliv ve většině států bývalého Sovětského svazu korupce klesá , v Rusku se od roku 2004 zvýšila a stala se racionalizovanější a koncentrovanější
As re - nationalization gained momentum , the public economic rhetoric changed and become statist . Spolu s rostoucí dynamikou znovuznárodňování se změnila i veřejná ekonomická rétorika a stala se centrálně - plánovačskou
Anders Åslund is a senior fellow of the Peterson Institute for International Economics . Anders Åslund je vysoce postaveným členem Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku
Anders Åslund Anders Åslund
A broad coalition of centrist and right - wing parties came together in late 1999 to put Ukraine right . Koncem roku 1999 vznikla široká koalice centristických a pravicových stran , jejímž cílem bylo dát Ukrajinu do pořádku
As Prime Minister , Yushchenko began to reform on a broad front , and fast . Coby premiér začal Juščenko reformovat zeširoka a plnou parou
A balanced budget leveled the playing field for business , boosting competition and thus production . Vyrovnaný rozpočet dal všem podnikatelům stejnou naději a určil jim stejná pravidla , což oživilo konkurenci a tím pádem produkci
A simple fixed tax for single entrepreneurs gave life to millions of enterprises , and bribe - seeking business inspections were combated by all means . Jednorázová pevná daň pro podnikatele - jednotlivce dala vzniknout milionům malých podniků , přičemž proti úplatkářským praktikám obchodní inspekce se začalo bojovat všemi možnými prostředky
Alas , Timoshenko was ousted before she could reform the coal industry , which is profoundly criminalized by state subsidies . Timošenková však stejně nakonec musela vládu opustit , ještě než stačila reformovat uhelný průmysl , který je díky státním dotacím hotovou líhní hospodářského zločinu
Anders Åslund is a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Åslund pracuje v nadaci Carnegie Endowment for International Peace
A visitor to Georgia ' s capital , Tbilisi , now sees the same level of determination to join the West that existed a decade ago in the Baltic states . Návštěvník gruzínského hlavního města Tbilisi zde dnes vidí stejné odhodlání připojit se k Západu , jaké před desetiletím existovalo v pobaltských zemích
America and Europe share an interest in the success of these efforts , particularly as they seek to diversify energy supplies away from Saudi Arabian and Persian Gulf oil . Amerika a Evropa mají společný zájem na úspěchu tohoto snažení , zejména v době , kdy usilují o diverzifikaci dodávek energie s odklonem od ropy ze Saúdské Arábie a oblasti Perského zálivu
Anchoring these countries to the West will not be easy . Ukotvit tyto země k Západu nebude snadné
As for the EU , the candidacies of Romania and Bulgaria need to be concluded successfully , together with the issue of Turkey ' s membership aspirations . Pokud jde o EU , pak je nejprve potřeba dovést k úspěšnému konci kandidaturu Rumunska a Bulharska a také vyřešit otázku turecké snahy o členství
An EU that includes Sofia and Bucharest , and that is on track with Ankara , will be well positioned to engage the wider region . Evropská unie zahrnující Sofii a Bukurešť a úspěšně vyjednávající s Ankarou se ocitne v dobré pozici pro angažmá v širším regionu
As opposed to a 100 - or 200 - meter sprint , both organizations need to think more in terms of a much longer race , perhaps a marathon . Je zapotřebí , aby obě organizace nepřemýšlely v horizontu sprintu na 100 či 200 metrů , nýbrž v řádu mnohem delší trati , možná i maratonu
Asmus , a Senior Transatlantic Fellow at the German Marshall Fund , was America ' s Deputy Assistant Secretary of State for European Affairs from 1997 - 2000 . Ronald D . Asmus , transatlantický člen německého Marshallova fondu , působil v letech 1997 - 2000 jako zástupce náměstka amerického ministra zahraničí pro evropské záležitosti
Applied to nutrition , nutrigenomics will allow us to understand , and perhaps more importantly , to manipulate our individual response to existing foods so as to benefit our health . Při aplikaci na výživu nám nutrigenomika umožní pochopit a – co je možná ještě důležitější – manipulovat s individuální reakcí na existující potraviny tak , aby to prospívalo našemu zdraví
Above all , nutrigenomics holds out the promise of providing the healthy independence that everyone hopes for in later years . Především je však nutrigenomika příslibem zajištění zdravé nezávislosti , ve kterou každý v pozdějších letech doufá
As Prime Minister , Mr Barak will have a difficult agenda before him : going back to the Oslo agreements , which signify the historical compromise between Israel and the PLO ; negotiating a territorial agreement with the Palestinians which will have to balance between their legitimate rights and Israel ' s security concerns ; not letting extremist terrorism derail a peace process which is supported by a large majority of both peoples ; finding a mutually acceptable formula for the difficult problem of Jerusalem . Jako ministerský předseda bude mít Barak před sebou velice obtížné úkoly : návrat k dohodám z Oslo , které byly historickým kompromisem mezi Izraelem a PLO ; dojednání teritoriální dohody s Palestinci , jež budou muset vybalancovat jejich legitimní práva a Izraelské bezpečnostní zájmy ; nenechat se vykolejit extrémistickými teroristy , jež útočí na mírový proces , který má nyní podporu velké většiny obou národů ; nalézt vzájemně přijatelný klíč k řešení obtížného problému Jeruzaléma
A lot of patience will be needed but now at least the political will to confront Israel ' s domestic divide , and its long divide with the Palestinians , is there . Proto bude zapotřebí hodně trpělivosti a dostatek politické vůle , tolik nutné k překonání interních obtíží Izraele , i k narovnání jeho vztahů s Palestinci
Alliance between the three pillars of the regime – the Army , the Ba ’ ath Party and the Alawite clans – seems capable of guaranteeing a smooth transition . Spojenectví mezi třemi pilíři státního zřízení – armádou , stranou Baas a alavitskými klany – se zdá být způsobilou zárukou hladké transformace
A different obstacle appears on the Israeli side , where any territorial concessions must be ratified , according to a law passed in the waning days of the Netanyahu government ( and recently toughened ) , by a referendum . Totiž to , že podle zákona schváleného v posledních týdnech Netanjahuovy vlády ( nedávno navíc ještě zpřísněného ) musejí být veškeré teritoriální ústupky ratifikovány prostřednictvím veřejného referenda
Arab countries , already questionable allies in the war against fellow Muslims in Afghanistan , will be even less reliable in a war against fellow Arabs . Arabské země , už teď sporní spojenci ve válce proti muslimům v Afghánistánu , budou ještě mnohem méně spolehlivými spojenci ve válce proti Arabům
After the first turbulent and murderous years of the Iranian revolution , the last few years have shown some remarkable developments . Po prvních neklidných a násilných letech íránské revoluce přisly roky pozoruhodného pokroku
Among them : Například :
A Dutch Pontius Pilate in Srebrenica Holandský Pilát Pontský ve Srebrenici
A credible threat of the use of power has a wonderful capacity to concentrate even a murderer ' s mind . Věrohodná hrozba použití síly má totiž úžasnou schopnost zkoncentrovat myšlení , dokonce jde - li o vraha
An end to the massacres came only when the US , and NATO , decided to use force against the Serbs . Konec masakrům přišel až v okamžiku , kdy se Spojené státy a NATO rozhodly proti Srbům použít sílu
A Saudi Protectorate for the Palestinians Saúdský protektorát pro Palestince
After the Oslo agreements were reached a decade ago , supporters of the peace process , in Israel and abroad , hoped that the PLO - an armed national liberation movement deeply enmeshed in terrorism - would transform itself into a responsible and viable political structure . Po dohodách z Osla , které byly uzavřeny před deseti lety , zastánci mírového procesu z Izraele i odjinud doufali , že Organizace za osvobození Palestiny ( OOP ) - ozbrojené národní osvobozenecké hnutí hluboce propletené s terorismem - se přemění v odpovědnou a životaschopnou politickou strukturu
Arafat missed the historic opportunity to achieve a Palestinian state in 2000 when he rejected proposals by President Clinton and then Israeli Premier Barak at Camp David and later in Egypt . V roce 2000 , kdy na schůzce v Camp Davidu a ještě později v Egyptě odmítl návrhy tehdejšího amerického prezidenta Clintona a tehdejšího izraelského premiéra Baraka , propásl Arafat historickou příležitost dosáhnout vzniku palestinského státu
A Saudi protectorate over the Palestinians will have internal Arab legitimacy ; it will also possess knowledge and techniques used in the Arab world to ensure security . Saúdský protektorát pro Palestince bude mít vnitřní arabskou legitimitu a bude rovněž disponovat znalostmi a metodami zajištění bezpečnosti , používanými v arabském světě
After some years of such a Saudi protectorate over the Palestinians , serious negotiations - more or less based on Crown Prince Abdullah ' s proposals for an overall agreement - could be re - launched . Po několika letech takového saúdského protektorátu snad již bude možné vrátit se k jednacímu stolu a začít vážně diskutovat o nové obecné dohodě , vycházející víceméně ze současných iniciativ korunního prince Abdulláha
A Saudi protectorate may be the key to achieving this . Prostředkem a klíčem k dosažení těchto cílů může být právě saúdský protektorát
A crucial hallmark of Palestinian society is the weakness of its institutions : civic organizations are woefully under - developed , and responsive party structures that can effectively representing social interests do not exist - - except those of the armed militias , like Fatah or Hamas . Jedním z hlavních rysů palestinské společnosti je chatrnost jejích institucí : občanské organizace jsou žalostně zaostalé a otevřené stranické struktury , které by mohly účinně zastupovat zájmy společnosti , jednoduše neexistují - snad s výjimkou ozbrojených domobran jako Fatáh či Hamás
As a result , elections in Palestine currently mean about as much as they did in the old Soviet Union . Za takového stavu znamenají volby v Palestině vesměs totéž co volby v někdejším Sovětském svazu
An Egyptian Sakharov Egyptský Sacharov
Any dictator , from Saddam Hussein to Robert Mugabe , could take pride in this abuse of power . Takovým zneužitím moci by se mohl chlubit lecjaký diktátor , Saddámem Husajnem počínaje a Robertem Mugabem konče
An Arab intellectual persecuted by an Arab regime , it seems , is nowhere near the top of their agenda . Arabský intelektuál pronásledovaný arabským režimem je patrně mimo zorné pole jejich zájmu
After all , it was the EU ' s effort to stimulate Egyptian civil society with its grant of funds to the Ibn - Khaldun Institute that incited Ibrahim ' s persecution . Byla to vlastně ona , která svým grantem pro Ibn Chaldúnův institut a programem rozvoje egyptské občanské společnosti podnítila Ibrahimovo stíhání
Abba Eban : The Voice of Israel Abba Eban : Hlas Izraele
As Ambassador to the United States and the UN , and later as Foreign Minister , he represented an Israel with which the world ' s liberal imagination could identify . Jako velvyslanec ve Spojených státech a v OSN a později ministr zahraničí zastupoval Izrael , s nímž se mohla ztotožnit světová liberální představivost
At a time when public debate in Israel is torn between pseudo - religious nationalist fanatics and anti - Zionists masquerading as post - modernists , the moral certitudes of Eban , for all their urbanity , may sound shallow . V době , kdy je veřejná debata v Izraeli rozpolcená mezi názory pseudonáboženských nacionalistických fanatiků a antisionistů , kteří se převlékají za postmodernisty , může Ebanovo morální přesvědčení při veškeré jeho jemnosti vyznít plytce
As an Arabist by training , immersed in Arab and Muslim culture , he always hoped that the glorious Arab past could be rejuvenated , that an Arab and Muslim culture of tolerance could triumph over fanaticism and extremism . Coby vystudovaný arabista pohroužený do arabské a muslimské kultury Eban stále doufal , že bude možné oživit skvělou arabskou minulost a že arabská a muslimská kultura tolerance může zvítězit nad fanatismem a extremismem
A Dutch commission of enquiry later admitted that the UN Dutch battalion was , in fact , complicit in that war crime . Nizozemská vyšetřovací komise později přiznala , že jejich prapor OSN měl na válečném zločinu spoluvinu
At the same time , the quartet that composed the road map - - the US , the EU , Russia , and the UN - - realizes that Israel cannot be convinced to make such concessions without a fundamental change in the general attitude of the Arab world to the existence of the Jewish state . ,, Kvarteto tvůrců cestovní mapy - USA , EU , Rusko a OSN - zároveň uznává , že nelze Izrael o nutnosti učinit takové ústupky přesvědčit bez zásadní změny v postoji arabského světa vůči existenci židovského státu
As the German senior minister reminded the audience , there are numerous parallels in recent history to the Palestinian refugee problem . Jak německý vyslanec připomněl publiku , v nedávných dějinách existují mnohé paralely k problému palestinských uprchlíků
America ' s mounting difficulties in setting up a coherent form of government in Iraq , let alone a democratic one , inspire a question that most statesmen consider unthinkable : is it possible that there is no way to re - constitute Iraq as one state , and that alternative options must be considered , unpalatable as they may appear ? Narůstající potíže Spojených států s ustavením byť i jen soudržné , natožpak demokratické vlády v Iráku vyvolávají otázku , kterou většina státníků pokládá za nemyslitelnou : je možné , že ve skutečnosti neexistuje způsob , jak obnovit Irák jako jeden stát , a proto je třeba zvažovat alternativní řešení , jakkoliv se mohou zdát odpudivá ?
A Shi ' ite insurrection was brutally put down in the 1920 ' s ( with the help of the British Royal Air Force ) . Šíitské povstání ve 20 . letech bylo ( za přispěním britského královského letectva ) brutálně potlačeno
Again , as Yugoslavia - - and the Soviet Union - - showed , once strife replaces stability , territorial integrity loses its strategic meaning and legitimacy . Jak ovšem ukázal příklad Jugoslávie - a Sovětského svazu - , jakmile stabilitu nahradí spory , ztrácí územní celistvost strategický význam a legitimitu
A Field Guide to Israeli Hawks Klíč k určování izraelských jestřábů
Ariel Sharon , who comes from a military background - he grew up in a social milieu much nearer to Labor than to Jabotinsky ' s ideas - is a strategic hawk . Strategickým jestřábem je Ariel Šaron , který pochází z vojenského prostředí - vyrůstal ve společenské atmosféře mnohem bližší Straně práce než Jabotinského idejím
Absent a Palestinian partner , and given continuing Palestinian terrorism - which Israel ' s harsh responses fail to quell - what Sharon appears to be doing now follows from his strategic - oriented thinking : set up an effective barrier , move some of the isolated and strategically untenable settlements , and wait for another day . Vzhledem k nepřítomnosti palestinského partnera a přetrvávajícímu palestinskému terorismu - jenž se tvrdým izraelským odvetám potlačit nezdařilo - to , k čemu se teď Šaron zřejmě odhodlal , vychází z jeho strategicky zaměřeného myšlení : postavit účinnou bariéru , přesunout některé z izolovaných a strategicky neudržitelných osad a čekat na jindy
A few months later , he scandalized his own Likud party conference by stating that occupation is wrong and untenable - another shock for those who always speak of liberated rather than occupied territories . Několik měsíců nato vyvolal skandál na sjezdu své vlastní strany Likud , když prohlásil , že okupace je nesprávná a neobhajitelná - což byl další šok pro ty , kdo nikdy nehovoří o „ okupovaných , nýbrž o „ osvobozených územích
Although this was still merely verbiage , it was novel language for a Likud prime minister . Ačkoliv se stále jednalo pouze o rétoriku , u premiéra ze strany Likud šlo o zcela nový jazyk
All of this has radically altered Israel ' s domestic political map . Celá záležitost radikálně proměnila vnitropolitickou mapu Izraele
A Referendum For Kurdistan ? Referendum pro Kurdistán ?
After all , the Kurds have , by any internationally accepted standards , a right to self - determination . Ostatně , podle všech mezinárodně uznávaných norem mají Kurdové právo na sebeurčení
After World War I and the fall of the Ottoman Empire , the victorious Allies promised them a state of their own - a promise that was cynically betrayed when British and French imperial interests took precedence . Po první světové válce a zániku Osmanské říše jim vítězná Dohoda přislíbila vlastní stát - slibu se však cynicky zpronevěřila , jakmile navrch získaly britské a francouzské imperiální zájmy
Another objection is the opposition of Turkey - and , to a lesser degree , Iran and Syria - to granting the Iraqi Kurds self - determination . Další námitkou je nesouhlas Turecka - a do jisté míry též Íránu a Sýrie - s tím , aby iráckým Kurdům bylo sebeurčení umožněno
Although overwhelmed , the Greek Cypriot community reacted with humanity , solidarity , and prudence . Komunita kyperských Řeků byla sice zdrcena , ale přesto reagovala humánně , solidárně a prozíravě
As in post - World War II West Germany , much of the current prosperity in Cyprus today is an outcome of the boost the economy received from the absorption of refugees . A stejně jako v případě západního Německa po druhé světové válce je i dnešní prosperita na Kypru do značné míry výsledkem impulzu , jehož se ekonomice dostalo vstřebáním uprchlíků
Anyone visiting the Greek Cypriot part of the island nowadays will not find refugee camps : most of the millions of tourists are unaware of the fact that more than a third of the Greek Cypriots they encounter are refugees or descendants of refugees . Nikdo , kdo dnes navštíví řecko - kyperskou část ostrova , zde nenajde uprchlické tábory : většina z milionů turistů si vůbec neuvědomuje , že více než třetinu kyperských Řeků , s nimiž přicházejí do styku , tvoří uprchlíci nebo potomci uprchlíků
Abbas will now bask in the glow of having been elected . Abbás se nyní bude vyhřívat v paprscích svého zvolení
Among them , as well as among the Palestinians , one hears the hope that after the Gaza withdrawal , it will be possible to return to the road map and to resume negotiations leading to a final agreement between Israel and the Palestinians . Dnes se mezi nimi stejně jako mezi Palestinci ozývá naděje , že po stažení z Gazy bude možné vrátit se k cestovní mapě a obnovit vyjednávání , jež povedou ke konečné dohodě mezi Izraelem a Palestinci
As in the former Yugoslavia , the separate entities now emerging may stand a better chance of developing a semblance of representative and eventually democratic governance than if Iraq ’ s warring communities are forced to live together in the prison house that the country has always been for most of its citizens . Tak jako v bývalé Jugoslávii , samostatné entity , jež se v současnosti formují , mohou mít větší šanci na vybudování určité podoby zastupitelské a nakonec demokratické vlády , než když budou irácké válčící komunity nuceny žít společně ve věznici , jíž je tento stát odjakživa pro většinu svých obyvatel
A far more fundamental question has come into view : can a Palestinian government that draws its authority from an agreement with Israel stay in power when it is led by an organization committed to the destruction of Israel ? Vyvstala mnohem zásadnější otázka : může u moci zůstat palestinská vláda , která svou moc čerpá z dohody s Izraelem , když ji vede organizace , jejímž cílem je zničení Izraele ?
After all , this is an organization committed to the destruction of Israel – its charter calls for a holy war against all Jews – and the establishment of an Islamic state in all of historical Palestine . Konec konců , jde o organizaci oddanou zničení Izraele – její charta vyzývá ke svaté válce proti všem Židům – a ustavení islámského státu v celé historické Palestině
At the same time , Palestinian President Mahmoud Abbas ( Abu Mazen ) , who represents Fatah , which lost the January elections , has tried in vain to find common ground with Hamas through an ambiguous text known as “ The Prisoners ’ Document . ” Současně se prostřednictvím neurčitého textu nazvaného „ Dokument vězňů “ s Hamasem marně pokoušel najít společnou řeč palestinský prezident Mahmúd Abbás ( Abú Mázin ) , zastupující Fatah , který v lednových volbách prohrál
After the much - heralded “ Cedar Revolution ” of 2005 , Hezbollah even joined the Lebanese government , while at the same time maintaining its armed militia and control of the south . Po natolik vynášené „ cedrové revoluci “ z roku 2005 dokonce Hizballáh vstoupil do libanonské vlády , a současně si podržel své ozbrojené milice a kontrolu nad jihem
America ’ s chimerical dream of democratizing overnight a deeply divided society accustomed only to violence and coercion has unleashed a terrifying array of political demons . Bludný americký sen , že se podaří přes noc demokratizovat hluboce rozdělenou společnost zvyklou pouze na násilí a donucování , vypustil z lahve děsivou snůšku politických démonů
And , unlike Yugoslavia ’ s successor states , which could look to Europe , the lack of a legitimate Arab democratic role model makes crafting a democratic order even more difficult . Na rozdíl od nástupnických států Jugoslávie , které mohly vzhlížet k Evropě , je navíc nastolení demokratického uspořádání v Iráku kvůli absenci legitimního demokratického příkladu na arabské straně ještě obtížnější
After Israel ’ s inability last summer to achieve a conclusive victory over Hezbollah in southern Lebanon , public pressure forced Prime Minister Ehud Olmert ’ s government to appoint a commission to examine the causes of this surprising failure . Poté , co Izrael nedokázal loni v létě přesvědčivě zvítězit nad Hizballáhem v jižním Libanonu , donutil tlak veřejnosti vládu premiéra Ehuda Olmerta jmenovat komisi , která by prošetřila příčiny tohoto překvapivého selhání
And Halutz failed to present the civilian leadership with the full panoply of military options at the army ’ s disposal . A Haluc nebyl s to prezentovat civilnímu vedení úplný obrázek o vojenských alternativách , které se armádě nabízely
As a result , the prospects for meaningful continuation of Israeli - Palestinian talks look even dimmer than they did before . V důsledku toho se zdají vyhlídky na smysluplné pokračování izraelsko - palestinských rozhovorů ještě slabší než dříve
Arafat and his Fatah - based supporters established almost a dozen competing security services – sometimes indistinguishable from clan - based militias – which consumed more than 60 % the Palestinian Authority ’ s budget , at the expense of education , housing , welfare , and refugee rehabilitation . Arafat a jeho stoupenci z Fatáhu založili téměř tucet vzájemně si konkurujících bezpečnostních služeb – někdy nerozlišitelných od klanových milicí – , které pohltily více než 60 % rozpočtu Palestinské samosprávy na úkor školství , bydlení , sociální politiky a zlepšení situace uprchlíků
A lot has been happening in Yugoslavia recently , much of it surprising . Poslední dobou se v Jugoslávii děje mnoho věcí , většinou velmi zajímavých
After some procrastination and an initial failed attempt , Milosevic has been arrested , without bloodshed , though not without danger . Po počátečním váhání a prvotním neúspěchu byl Milošević konečně uvezněn – a to bez krveprolití , i když s jistým nebezpečím
After all , the peacekeeping forces in Bosnia can , should they decide to act , arrest Radovan Karadzic and General Ratko Mladic , the leaders of the Bosnian Serbs who have been indicted by the Hague Tribunal . Koneckonců kdyby mírové jednotky v Bosně opravdu chtěly jednat , mohly by zatknout Radovana Karadžiče a generála Ratka Mladiče , vůdce bosenských Srbů obžalované soudem v Haagu z válečných zločinů
Are the Dollar ' s Days Numbered ? Jsou dny dolaru sečteny ?
A year ago , the dollar bestrode the world like a colossus . Ještě před rokem dolar dominoval světu jako imperátor
Among the reasons for the dollar ' s longtime dominance as the premier international currency are lower transactions costs in foreign exchange markets , the historical role of the dollar in world trade since 1945 , and the sheer size of America ' s economy . K důvodům , proč si dolar tak dlouho uchovává své postavení jako první mezinárodní měna , patří nízké transakční náklady na devizových trzích , historická role dolaru ve světovém obchodu od roku 1945 a velikost americké ekonomiky
All European states are members of the Council of Europe , all have signed the European Convention on Human Rights , 39 of the 46 member states have adopted the Framework Convention for the Protection of National Minorities , and 14 have ratified Protocol 12 on the prohibition against discrimination . Všechny evropské země jsou členy Rady Evropy , všechny podepsaly Evropskou úmluvu o lidských právech , 39 ze 46 členských států přijalo Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin a 14 z nich ratifikovalo i Protokol č . 12 o zákazu diskriminace
Although recent reports published in 2006 by the European Union ’ s Monitoring Center on Racism and Xenophobia and the Council of Europe ’ s Human Rights Commissioner note some improvements , they indicate Roma living conditions have stagnated , if not deteriorated . Ačkoliv poslední zprávy , které v roce 2006 zveřejnili Evropské monitorovací centrum pro rasismus a xenofobii a komisař Rady Evropy pro lidská práva , zaznamenávají jisté zlepšení , zároveň z nich vyplývá , že životní podmínky Romů stagnují , pokud se přímo nezhoršují
A difference in treatment is not discriminatory in itself . Rozdíl v zařazování není sám o sobě diskriminační
According to the case law of national supreme courts and the ECHR , discrimination exists only when people in a similar situation are treated differently . Podle precedenčních zákonů nejvyšších národních soudů a ECHR lze o diskriminaci hovořit pouze v případě , kdy je s různými lidmi v podobné situaci zacházeno různě
According to the Court , the law ’ s legitimate purpose is to adapt teaching to the difficulties of a specific category of pupils , and psychological tests seem to be objective enough not to be suspected of racial bias . Podle soudu je legitimním cílem zákona zohlednit v učebním procesu poruchy učení jedné konkrétní kategorie žáků a psychologické testy se jeví jako dostatečně objektivní , aby nevyvolávaly podezření z rasové podjatosti
As well - founded as the Court ’ s reasoning may be , a feeling of unease persists . Ačkoliv se zdá zdůvodnění soudu dobře podložené , určitá nejistota přetrvává
According to Costa , rejecting the ruling in February 2006 would contradict previous case law . Podle Costy by bylo zamítnutí rozhodnutí z února 2006 v rozporu s předešlým precedenčním zákonem
As Minister of Justice he abolished the guillotine and the death penalty in France . Jako ministr spravedlnosti zrušil ve Francii gilotinu a trest smrti
Action in these three areas would help to create a multilateral institution with the authority and expertise to advise countries on supervisory and regulatory issues of systemic importance . Činnost v těchto třech oblastech by přispěla k vytvoření multilaterální instituce s kompetencí a kvalifikací radit zemím v kontrolních a regulačních otázkách systémového významu
At the outset , it must be stressed that , in seeking earlier entry into the EMU a country assumes a more ambitious fiscal and structural program than would be needed if EMU membership is delayed . Hned zkraje je třeba říci , že pokud se země bude snažit o okamžitý vstup do EMU , předpokládá tím ambicióznější fiskální a strukturální program než v případě , kdy by vstup o chvíli odložila
Assuming entry into both the EU and ERM II in 2004 , new members should aim to enter the eurozone around 2006 . Předpokládáme - li přistoupení jak k EU , tak k ERM II v roce 2004 , mohli by noví členové vstoupit do eurozóny někdy kolem roku 2006
Annual inflation in most candidate countries has fallen to 4 - 5 % - not much higher than in many EU countries , and lower than in The Netherlands last year . Roční inflace ve většině kandidátských zemí klesla na 4 až 5 % , což není o mnoho více než v mnoha zemích EU a dokonce méně než loni v Nizozemsku
As with structural convergence , EU candidates already outperform Spain , Portugal , and Greece at a comparable time before their EMU debut . Pokud jde o strukturální konvergenci , kandidáti ke vstupu do EU jsou už dnes lepší než Spanělsko , Portugalsko a Řecko ve srovnatelné době před jejich vstupem do EMU
As European Central Bank data shows , average per capita GDP in the accession candidates is 44 % of the eurozone level . Jak je vidět z údajů Evropské centrální banky , průměrný hrubý domácí produkt na osobu činí v kandidátských zemích 44 procent úrovně uvnitř eurozóny
A few years of limited exchange rate flexibility is a poor substitute for rapid completion of structural reforms . Několik let omezené pružnosti směnného kurzu je jen chabou náhradou rychlého dokončení strukturálních reforem
Any delay in completing reforms will ultimately slow the process of real convergence that EU officials rightly hold dear . Jakékoli zpoždění reforem v konečném důsledku zpomalí proces reálného přibližování , které je pro úředníky EU po právu to hlavní
Any attempt to use expansionary government policies to drive unemployment below a certain level , they demonstrated , would fuel inflationary expectations and undermine both economic growth and employment . Každý pokus využít expanzivní vládní politiky k zatlačení nezaměstnanosti pod jistou úroveň , jak prokázali , vyvolá inflační očekávání a podkope jak hospodářský růst , tak zaměstnanost
Alongside Hayek , his colleague at the University of Chicago , Friedman launched a more general intellectual assault on Keynesianism , arguing that any government permitted to regulate the economy in the name of equality posed a threat to individual liberty . Společně s Hayekem , svým kolegou z Chicagské univerzity , zahájil Friedman obecnější intelektuální útok na keynesiánství , a to s argumentem , že každá vláda , jíž je dovoleno ve jménu rovnosti regulovat ekonomiku , představuje hrozbu pro svobodu jednotlivce
Although he did not win all his intellectual battles , rarely can it be said with as much certainty that a man was great , and that the work that he has left behind will retain enduring influence . Třebaže ve všech svých intelektuálních bitvách nezvítězil , zřídka lze o někom s takovou jistotou říci , že šlo o velkého muže a že dílo , které za sebou zanechal , si udrží trvalý vliv
As for labor mobility , practice has yet to catch up with theory . Pokud jde o mobilitu pracovních sil , praxe zatím pokulhává za teorií
Ann Baldwin Ann Baldwin
Although researchers are committed to finding new ways to reduce and replace animal testing , current technology cannot yet replace many types of animal research . Ačkoliv výzkumníci usilují o nalezení způsobů jak testování na zvířatech omezit nebo nahradit , současné technologie ještě mnoho typů výzkumů na zvířatech nahradit nedokáží
Although the environments of laboratory animals are usually well controlled in terms of lighting , temperature , and humidity , there are many uncontrolled sources of noise in animal facilities , most of which derive from human activities . Ačkoliv životní prostředí laboratorních zvířat bývá obvykle dobře řízeno s ohledem na světlo , teplotu a vlhkost , vyskytuje se v zařízeních , kde se výzkumy na zvířatech provádějí , mnoho nekontrolovaných zdrojů hluku , z nichž většinu působí lidská činnost
Apart from noise problems , research animals are often housed in small cages with no source of enrichment , such as wheels , shelves , or tubes . Kromě problémů s hlukem jsou výzkumná zvířata často umístěna v těsných klecích bez jakýchkoli úprav , jako jsou kola , plošiny či trubky
A more humane and effective way to ensure the validity and usefulness of animal experimentation would be to provide conditions that minimize stress - related activities such as excessive grooming and fighting . Humánnějším a účinnějším způsobem jak zajistit validitu a užitečnost experimentů na zvířatech je poskytnout jim podmínky , které minimalizují činnosti vážící se ke stresu , jako je přehnaná hygiena nebo soupeření
Ann Baldwin is Professor of Physiology and Psychology at the University of Arizona . Ann Baldwinová vyučuje fyziologii a psychologii na Arizonské univerzitě
Any development of fusion reactors would require producing tritium with industrial methods that have yet to be invented . Jakýkoliv vývoj reaktorů pro jadernou syntézu by předpokládal produkci tritia průmyslovými metodami , které je teprve potřeba vymyslet
A drastic reduction of CO 2 emissions is an urgent priority , but fusion is unlikely to produce sufficient energy to achieve that goal before the twenty - second century . Drastické snížení emisí CO 2 je naléhavou prioritou , ale jaderná fúze pravděpodobně nebude vyrábět dostatek energie , aby se tohoto cíle podařilo dosáhnout do začátku dvaadvacátého století
Although it has some scientific interest in plasma physics , the participating countries should clearly state that funding it won ’ t affect the rest of their research efforts . Ačkoliv má určitý vědecký význam pro fyziku plazmatu , účastnické země by měly jasně konstatovat , že jeho financování nebude mít dopad na ostatní jejich výzkumné úsilí
At the same time , the international community should support research on energy saving and storage , and accelerate the development of fourth - generation nuclear reactors , which will use fission and be both clean and durable . Mezinárodní společenství by současně mělo podpořit výzkum metod úspory a skladování energie a urychlit vývoj jaderných reaktorů čtvrté generace , které budou využívat štěpení a budou čisté a trvanlivé
Alongside the debate about the European Union constitution , a debate about European values has also developed . Vedle debaty o ústavě Evropské unie se rozvinula také debata o evropských hodnotách
A new generation of politicians is ready to carry the torch onwards . Nová generace politiků je připravena převzít pochodeň
As the Union races ahead , it seems that it has lost Europe ' s citizens along the way . Zdá se , že zatímco unie pádí kupředu , jako by cestou poztrácela evropské občany
A Europe of markets and money , not of man and morals , dominated the project . Celému projektu začala vévodit Evropa trhů a peněz , nikoliv člověka a morálky
After the Treaty is signed , it will go before the national parliaments for approval . Po podpisu bude Smlouva postoupena národním parlamentům ke schválení
A citizens ' initiative of this kind will require one million signatures , obtained in different countries . Podmínkou takové občanské iniciativy bude jeden milion podpisů , získaných v různých zemích
At the same time , the European Parliament will have far greater powers . Zároveň bude mít mnohem větší pravomoci Evropský parlament
As a result , European citizens ' elected representatives will be better able to scrutinize the work of the Commission . Díky tomu budou volení zástupci evropských občanů lépe schopni dohlížet na práci Komise
And that makes us stronger . A to posiluje nás
Authoritarians at the Gate Autoritáři před branami
A judge who had previously ruled against Tempo in Winata ' s civil suit filled her vacancy . Na jí uvolněné místo nastoupil soudce , který v předchozí Winatově občanskoprávní žalobě rozhodl v neprospěch Tempa
A reluctance to prosecute war criminals is an asset that Balkan governments use in order to pacify their nationalist audience and , indeed , to avoid the thorny problems of a thoroughgoing reform . Neochota stíhat válečné zločince je pro vlády na Balkáně jedním z účinných způsobů , jak pacifikovat nacionalistické publikum a jak se vyhnout ožehavým problémům do hloubky jdoucích reforem
A tiny elite is thus insulated from serious challenges and , ultimately , of responsibility for anything , even the most heinous of crimes . Úzká elita je tak chráněna nejen před riskantními výzvami , ale v konečném důsledku i před odpovědností za cokoliv , i za ty nejodpornější zločiny
An increasingly pluralistic society is being forced into a procrustean structure that allows only one voice , one need , and one kind of interest : the voice , needs , and interests of the party . Stále více pluralistická společnost je násilím vtahována do prokrustovské struktury , která dovoluje jen jeden hlas , jednu potřebu a jeden zájem : hlas , potřeby a zájmy strany
According to the CCP Charter , all of those positions ( save the leadership of the Military Commission ) should be determined by the votes of members of the 16 th Central Committee . O všech těchto pozicích ( kromě nejvyššího postu ve Vojenské komisi ) podle stanov Komunistické strany rozhodují hlasy členů 16 . ústředního výboru
All other Chinese elections share two main characteristics : candidates are selected to preserve party leaders , and the leaders decide the number of candidates . Tato fraška se ovšem provozuje hlavně pro potěchu zahraničních pozorovatelů
After the Cultural Revolution , and despite widespread protest , differential quota elections were introduced , albeit in a limited fashion . Po období kulturní revoluce byly i přes protesty zavedeny ,, volby s různými kvótami , třebaže jen v omezené míře
All the candidates remain handpicked by the leadership , even if the least popular figures can be removed . I když je možné z kola vyhodit nejméně oblíbené politiky , všichni kandidáti jsou stále v moci vedení
As China ’ s Premier , Zhao implemented ten years of economic reforms that brought steady progress in which the people , especially the peasantry , enjoyed tangible improvements . Jako premiér Číny uskutečnil desetileté hospodářské reformy , které přinesly rapidní pokrok , díky němuž se lidé , zejména rolníci , mohli těšit z hmatatelného zlepšení života
Although the short - term practical objectives of Zhao ’ s political reforms were limited by the circumstances in which they were proposed , the measures all aimed at containing Communist Party power and represented a concrete step toward returning , peacefully , power to China ’ s people . Ačkoliv krátkodobé praktické cíle Čaových politických reforem byly omezeny okolnostmi , za nichž je navrhoval , všechna tato opatření se zaměřovala na podvázání moci komunistické strany a představovala konkrétní krok směrem k pokojnému návratu moci čínskému lidu
Anders Barany Anders Barany
Alfred Nobel died on 10 December 1896 . Alfred Nobel zemřel 10 . prosince roku 1896
A prize in economic sciences in memory of Alfred Nobel was established by the Bank of Sweden in 1968 . V roce 1968 pak Svédská národní banka zřídila ještě Nobelovu cenu za ekonomii
At the age of 26 , during his ` ` annus mirabulis ' ' of 1905 , Einstein published three papers that were to influence the entire 20 th century , not only in physics . Během svého ,, zázračného roku ` ` 1905 publikoval šestadvacetiletý Einstein tři statě , které měly ovlivnit celé dvacáté století , a to nejen na poli fyziky
As a newly elected member of the Academy , in 1921 he was the first to propose giving to Einstein a Nobel Prize for his work on the photoelectric effect . Coby čerstvý člen akademie v roce 1921 jako vůbec první navrhnul udělení Nobelovy ceny Albertu Einsteinovi za práci na fotoelektrickém jevu
Anders Bárány is Professor of physics at Stockholm University and Senior Curator at the Nobel Museum . Anders Bárány je profesorem fyziky na Stockholmské univerzitě a hlavním kurátorem Nobelova muzea
As a result , in one of the world ' s richest countries , unemployment is rising . Výsledkem je rostoucí nezaměstnanost , a to v jedné z nejbohatších zemí světa
After all , the demand will not disappear on its own . Poptávka koneckonců nezmizí sama
A range of public services will therefore have to be privatized . Je tedy třeba privatizovat celou řadu veřejných služeb
As always , this will be a politically contentious and challenging process . Bude to jako vždy a všude politicky problematický a náročný proces
Any government effort to sustain dying industries or to allocate investment by picking all sorts of innovative projects will be a recipe for economic disaster . Pokud se vláda bude snažit udržovat umírající průmyslové podniky a odvětví nebo investovat do vybraných inovativních projektů , bude to ekonomická katastrofa
As so often in the rest of the world , windfall wealth such as came to Norway because of its oil and gas , can be a curse as much as it is a blessing . Ve světě existuje celá řada případů , kdy se nečekané bohatství , podobné tomu , jaké spadlo do klína Norsku v podobě zásob ropy a plynu , pro obšťastněné země stalo jak prokletím , tak požehnáním
Although that action is expected to be judged illegal by the World Trade Organization ( WTO ) , developing countries remain wary . Světová obchodní organizace ( WTO ) sice zřejmě tento krok prohlásí za protizákonný , ale rozvojové země jsou i tak na pozoru
A more sophisticated approach towards the WTO ( and the North in general ) is needed . Ke Světové obchodní organizaci ( a k Severu jako takovému ) je totiž nutno přistupovat mnohem komplexněji
Anybody who follows the WTO knows that rich countries get around this ` nuisance ' democratic formality by lobbying behind the scenes to fix the agenda in advance . Každý , kdo WTO sleduje , ale ví , že bohaté země se této nepříjemné formalitě umí vyhnout lobbyingem v zákulisí , kde celou věc , o níž jim jde , vyřesí už předem
As the dispute about America ' s new steel tariffs illustrates , in today ' s globalized world a centralized trade ombudsman is vital . Jak ilustruje spor o nových amerických sazbách na dovoz oceli , dnesní globalizovaný svět nutně potřebuje centrálního obchodního ombudsmana
A global program to lower tariffs means that India would only be asked to do what it planned to do anyway . Globální program snižování sazeb by tak pro ni znamenal jen to , co se sama stejně chystala udělat
As others would have to lower their tariffs , India ' s access to other markets would increase . A protože i ostatní země by musely snížit své sazby , Indii by se rozsířily možnosti vstupu na dalsí trhy
At times it is useful to be compelled to do what you may not have the will to do on your own . Někdy je prostě užitečné , když vás někdo zvenčí přinutí k tomu , na co byste sami nikdy neměli dost vůle
A nasty , unintended side - effect of globalization is its corrosive effect on democracy . Nepříjemným průvodním jevem globalizace , s nímž nikdo nepočítal , je její zhoubný účinek na demokracii
America can cut off trade with Cuba not only by curtailing its own trade but by threatening punitive action against others who trade or invest in Cuba . Amerika může narušit obchodní aktivity Kuby nejen tím , že omezí vlastní obchodní aktivity s tímto ostrovem , ale i tím , že pohrozí sankcemi všem , kdo s Kubou obchodují nebo do ní investují
And if you have rights you must be able to waive them . A když máte nějaká práva , musíte mít i možnost se jich vzdát
After observing Silicon Valley during my many years at the Hoover Institution of Stanford University , however , I am convinced that dynamic industrial clusters require a flexible economic environment , not government industrial policy . Po dlouholetém sledování vývoje Silicon Valley během mého působení na Hooverově institutu Stanfordské university jsem nicméně přesvědčen , že dynamická průmyslová centra vyžadují flexibilní ekonomické prostředí , a nikoliv vládní průmyslovou politiku
A few companies took up Stanford ' s offer , but the area was still sleepy and unimpressive when I first visited Stanford in the early 1960 ' s . Několik společností tehdy nabídku Stanfordu přijalo , ale ještě během mé první návštěvy Stanfordu na počátku šedesátých let byla pořád celá oblast jen ospalým a nezajímavým hnízdem
Although good universities may be necessary to develop these industrial clusters , they are not sufficient . A třebaže dobré university jsou pravděpodobně pro rozvoj těchto průmyslových center zcela nezbytné , nejsou faktorem dostačujícím
A large pool of engineers , scientists , and software experts are available to both new and old companies . Velké množství strojních inženýrů , vědců a softwearových expertů mají k dispozici jak nové , tak již zavedené společnosti
As Alfred Marshall , a great British economist of the late 19 th century recognized , when companies in related industries locate near each other , Athe mysteries of the trade become no mysteries ; but are as it were in the air . Jak poznamenal Alfred Marshall , velký britský ekonom konce devatenáctého století , jenž studoval společnosti z blízkých průmyslových oborů , které když jsou lokalizovány blízko sebe , pak „ obchodní tajemství přestává být tajemstvím , a jakoby se přímo šířilo vzduchem “
Although several countries have begun to reduce the red tape that hampers the formation and financing of new companies , most have a long way to go in appreciating and encouraging entrepreneurial activities . Třebaže několik zemí již začalo omezovat byrokratické postupy , které omezují vytváření a financování nových společností , většinu z nich čeká ještě dlouhá cesta , něž začnou plně doceňovat a podporovat tyto podnikatelské aktivity
As David Hume put it in discussing suicide , “ no man ever threw away life , while it was worth living . Jak v diskusi o sebevraždě prohlásil filozof David Hume , „ žádný člověk nikdy neodhodil život , dokud stál za to žít
Admittedly , however , the argument in favor of capital punishment becomes less clear - cut as the number of lives saved per execution falls . Připusťme , že s klesajícím počtem zachráněných životů na jednu popravu tento argument ve prospěch trestu smrti ztrácí na pádnosti
Although severe assaults , including some gruesome rapes , may approach some murders in severity , and might conceivably call for capital punishment , I do not support its use in these cases . A ačkoliv se těžká ublížení na zdraví včetně některých ohavných případů znásilnění mohou svou závažností některým vraždám blížit a mohly by případně volat po nejtěžším trestu , já osobně jeho uplatňování v těchto případech nepodporuji
A powerful argument for reserving capital punishment for murders is “ marginal deterrence . ” Silným argumentem pro omezení trestu smrti výlučně na vraždy je takzvané „ mezní odstrašení “
And this process has been strengthened enormously with the development of DNA identification . Tomuto procesu navíc nesmírně pomohl vývoj identifikace prostřednictvím DNA
Again , the debate about capital punishment is essentially a debate about deterrence ( which may be reduced by lengthy appeals ) . A tak lze zopakovat , že debata o trestu smrti je v podstatě debatou o jeho odstrašujícím účinku ( který mohou zdlouhavá odvolání snižovat )
As the government proposed to introduce an anti - subversion law and strengthened its control over the civil service , they became guarded in what they said and tightlipped about mentioning the pressures from above . Když vláda přišla s návrhem zákona proti rozvracečům a posílila svůj dohled nad státní správou , začali mí kolegové novináři vážit každé slovo a jen velice zdrženlivě se zmiňovali o tlacích shora
A sort of listlessness now grips Hong Kong , particularly the civil service . Hongkong , zvlášť státní správu , teď svírá jakási apatie
As other Chinese cities become more free and more confident , Hong Kong is submissively abandoning the freedoms it once held with pride . Zatímco jiná čínská velkoměsta si budují sebevědomí a nezávislost , Hongkong poslušně ustupuje ze svých svobod , kterými se ještě před pár lety tolik pyšnil
At least we should welcome the fact that these two topics - poverty and the environment - are the two main themes of the Earth Summit . Měli bychom přinejmenším přivítat skutečnost , že tato dvě témata - chudoba a životní prostředí - jsou dvěma ústředními motivy Summitu Země
As for biodiversity , the most important species threatened with extinction today is the human race . Pokud jde o biologickou rozmanitost , nejvýznamnějším přírodním druhem , kterému hrozí vymření , je člověk
A war that cannot be ended is sometimes worse than a war that is lost . Válka , kterou nelze ukončit , je někdy horší než válka prohraná
All the problems of the Middle East – Iraq , the Arab - Israeli dispute , the need for political reforms , and Islamic terrorism – are interconnected . Všechny problémy Středního východu – Irák , arabsko - izraelská roztržka , potřeba politických reforem a islámský terorismus – spolu vzájemně souvisejí
Alas , however bipartisan the Iraq Study Group ’ s report may be , it is too much to expect that Bush will endorse all of its recommendations and admit the bankruptcy of his entire foreign policy . Žel bohu , ač je zpráva kongresového výboru dílem zástupců obou politických stran , bylo by přespříliš očekávat , že Bush přijme všechna její doporučení a přizná krach celé své zahraniční politiky
At stake is a painful choice for Bush : to lead America into coexistence with what he considers a repugnant Islamic theocracy . V sázce je Bushova bolestivá volba : vést Ameriku k soužití se státem , který považuje za ohavnou islámskou teokracii
An Arab - Israeli peace requires a comprehensive approach , because the problems at stake are intertwined . Arabsko - izraelský mír vyžaduje komplexní přístup , neboť problémy , které jsou ve hře , jsou vzájemně provázané
Admittedly , Israeli governments have never liked the idea of negotiating peace with all enemies simultaneously , if only because the political costs of the required concessions would be unbearable . Izraelské vládě se zjevně nikdy nelíbila myšlenka dojednávání míru se všemi nepřáteli zároveň , i kdyby jen proto , že politická cena nezbytných ústupků by byla neúnosná
A Damascene conversion is not only possible , but is also vital for regional peace . Obrácení Damašku není jen možné , ale také nezbytné pro mír v regionu
Alas , precisely because of their isolation and the Ba ’ athist regime ’ s paranoiac nature , the Syrians are unlikely to meet the US condition for peace talks : abandoning their current rogue alliances and their marriage with terror . Žel , právě kvůli své izolaci a paranoidní povaze baasistického režimu Syřané jen stěží splní podmínku USA pro mírové rozhovory : opuštění současných ničemných aliancí a svazku s terorem
A revolutionary force in international relations is one whose level of dissatisfaction with the status quo is such that it works to undermine it at any price . Revoluční silou v mezinárodních vztazích je ta , jejíž nespokojenost se statem quo je taková , že usiluje o jeho podkopání za každou cenu
Another shift implicit in Sadat ’ s strategy was to keep Egypt at a distance from pan - Arabism . Dalším posunem obsaženým v Sadatově strategii byla snaha udržet Egypt na odstup od panarabismu
Arguably , only a political “ hawk ” like Begin , a man with a keen sense of the dramatic and a political romantic with a beady eye to the judgment of history , could have responded in such a way to Sadat ’ s initiative . Dost možná jen politický „ jestřáb “ , jako byl Begin , muž s vybroušeným smyslem pro dramatičnost a politickou romantiku , který nespouštěl ze zřetele , jak ho budou hodnotit dějiny , mohl na Sadatovu iniciativu odpovědět podobným způsobem
As a result , Britain could not serve as a bridge between a doubtful Europe and a belligerent US , as Blair believed , and Britain ’ s capacity to be a force for good on the world stage was severely damaged . V důsledku toho Británie nedokázala posloužit jako most mezi pochybovačnou Evropou a bojovnými USA , jak Blair věřil , a schopnost Británie působit jako síla dobra na světové scéně vážně utrpěla
Arab Fathers and Sons Arabští otcové a synové
Arguably , it is a choice for economic modernization , for an end to the politics of conflict , and for positive political change further down the road . Prokazatelně jde o volbu ekonomické modernizace , konce politiky konfliktu a výhledově pozitivní politické změny
A democracy that produces governments led by Hamas , Hezbollah , or the Muslim Brotherhood is inevitably bound to be anti - Western and opposed to an American - inspired “ peace process ” with Israel . Demokracie , jejímiž plody jsou vlády vedené Hamásem , Hizballáhem či Muslimským bratrstvem , bude nevyhnutelně protizápadní a bude se stavět proti Američany vštěpovanému „ mírovému procesu “ s Izraelem
As products of revolutionary military takeovers , these secular nationalist regimes failed to produce genuine popular legitimacy and have had to fall back on the dynastic succession practiced by the regimes they toppled . Coby produkty revolučních vojenských převratů si tyto sekulární nacionalistické režimy nedokázaly vypěstovat skutečnou všeobecnou legitimitu a musely se obrátit k dynastickému následnictví , uplatňovanému dříve režimy , jež svrhly
An old and sick man who was to die a few months later , he acted with a sense of urgency to reach a deal that would relieve his inexperienced son of the burden of struggling for the recovery of the Golan Heights . Coby starý a nemocný muž , jenž několik měsíců nato zemřel , jednal se smyslem pro naléhavost tak , aby uzavřel dohodu , která by jeho nezkušeného syna zbavila břemene zápasu o znovunabytí Golanských výšin
After all , the passion that the Palestinians ’ plight evokes among ordinary Egyptians is a dangerous source of instability . Zanícení , jež neutěšená situace Palestinců mezi obyčejnými Egypťany vyvolává , je přece jen nebezpečným zdrojem nestability
As a result , the regime refuses to take any chances . Režim proto odmítá jakkoli riskovat
A sick man whose rule at home is being challenged by Islamist opponents , he decided that international ostracism and domestic troubles is too explosive a combination for his son , a spoiled playboy , to handle . Nemocný muž , jehož úlohu doma zpochybňují islamističtí oponenti , usoudil , že mezinárodní ostrakizace a domácí potíže jsou příliš výbušnou směsí , jejíž manipulaci by jeho syn , rozmazlený flamendr , nemusel zvládnout
Algeria is an especially difficult case . Obzvlášť složitým případem je Alžírsko
An Alliance of Civilizations ? Aliance civilizací ?
A loose and somewhat confused project , the Alliance of Civilizations aims to heal the wounds of conflict between Islam and the West through education , viable integration policies , and a better - informed dialogue with the media . Cílem Aliance civilizací , nesevřeného a poněkud rozpačitého projektu , je zhojit rány vzešlé z konfliktu mezi islámem a Západem prostřednictvím vzdělávání , životaschopných integračních politik a poučenějšího dialogu s médii
After all , none of the Muslim world ’ s problems and conflicts with the West are susceptible to a military solution . Ostatně vojenské řešení neodstraní žádný z problémů muslimského světa a jeho střetů se Západem
Almost four years after it was first launched , neither of the parties has managed to muster the political will necessary to implement its primary provisions . Téměř čtyři roky po jejím prvním vyhlášení ještě ani jedna strana nedokázala shromáždit politickou vůli potřebnou k zavedení jejích základních opatření
As the launch of the peace process at the 1991 Madrid International Peace Conference demonstrated , the prospects for peace in the Middle East always needed a concerted international push to exploit windows of opportunity . Jak prokázalo zahájení mírového procesu na Madridské mezinárodní mírové konferenci roku 1991 , vyhlídky na mír na Středním východě vždy potřebovaly soustředěný mezinárodní tlak na využití existujících příležitostí
Any reformed peace process is doomed if it is guided by a road map within which , on the core issues , the parties have diametrically opposed views . Každý reformovaný mírový proces je odsouzen k nezdaru , řídí - li se cestovní mapou , v jejímž rámci mají zúčastněné strany diametrálně odlišné názory na stěžejní záležitosti
A Farewell to ( Glorious ) War Sbohem , ( slavná ) armádo
And six months after the merciless pounding of southern Lebanon , Hezbollah is as strong as it was before . A šest měsíců po nemilosrdném bombardování jižního Libanonu je Hizballáh stejně silný jako dříve
As Algeria in the 1990 ’ s showed , exclusion of the Islamists is a recipe for disaster , while inclusion can breed moderation . Jak ukázal příklad Alžírska z 90 . let , vyloučení islamistů je receptem na katastrofu , zatímco z jejich zapojení může vzejít umírněnost
America ’ s Suicidal Statecraft Sebevražedné státnictví Ameriky
Admittedly , violent Islamic fundamentalism has deeper roots in the fading promise of Arab nationalism . Násilný islámský fundamentalismus má nepochybně hlubší kořeny v blednoucím příslibu arabského nacionalismu
America ’ s biggest strategic blunder in the Middle East arguably concerns the emergence of Iranian power . Nejhrubější strategická chyba Ameriky na Středním východě se zřejmě týká vzestupu íránské moci
America offered Iran on a silver platter strategic assets that Khomeini ’ s revolution failed to acquire either in eight years of war against Saddam or in its abortive attempts to export the Islamic revolution throughout the region . Amerika na stříbrném podnose nabídla Íránu strategická aktiva , která si Chomejního revoluce nedokázala vydobýt ani za osm let války proti Saddámovi , ani neúspěšnými pokusy exportovat islámskou revoluci napříč regionem
As a result , Palestinian politics has degenerated into a naked struggle for the spoils of power . V důsledku toho se palestinská politika zvrhla v nezakrytý zápas o mocenskou kořist
As one of the players at that summit , I understand the reason for the gap between what was agreed by the “ moderates ” and the harsh realities that have driven the “ extremists ” forward . Jako jeden z účastníků onoho summitu chápu příčinu nesouladu mezi domluvou „ umírněnců “ a tvrdou realitou , jež hnala „ extremisty “ vpřed
Abbas is being asked to play for high stakes – defeating Hamas and with it the cause of Islamic fundamentalism in the region – with inadequate resources . Po Abbásovi se žádá , aby s nedostatečnými zdroji hrál o vysoké sázky – má porazit Hamás a s ním příčinu islámského fundamentalismu v regionu
America has always known that the Middle East ’ s problems are interconnected , but for years it got its priorities wrong , because it failed to see that if there was an Archimedean point to the Middle East problem , it was to be found in the Palestinian issue , not the “ War on Terror , ” Iraq , or the need for Arab democracy . Spojené státy vždy věděly , že problémy Blízkého východu jsou vzájemně provázané , ale už celá léta si stanovují nesprávné priority , poněvadž nevidí , že existuje - li v blízkovýchodním problému nějaké archimédeovské řešení , pak je ho třeba hledat v palestinské otázce , nikoliv ve „ válce s terorem “ , v Iráku nebo v potřebě arabské demokracie
As long as Hamas and Syria are left out of the United States - led peace process , they are condemned to Iran ’ s orbit . Dokud budou z mírového procesu vedeného Spojenými státy vyloučeny Hamás a Sýrie , nemají jinou možnost než se přesunout na oběžnou dráhu Íránu
A Grand Bargain with Iran Velká dohoda s Íránem
As an anti - status quo power , Iran is not pursuing nuclear capabilities in order to destroy Israel , but to gain prestige and influence in a hostile environment and as a shield for its challenge to the regional order . Jako mocnost , která se staví proti zachování současného stavu , neusiluje Írán o jaderné kapacity kvůli zničení Izraele , nýbrž aby získal prestiž a vliv v nepřátelském prostředí a také štít pro své zpochybňování regionálního uspořádání
A military attack on Iran ’ s nuclear facilities is too dangerous , and its results uncertain . Vojenský útok na jaderná zařízení Íránu je příliš nebezpečný a jeho výsledek nejistý
And , however severe economic sanctions might be , they might not bring Iran to its knees . Hospodářské sankce bez ohledu na tvrdost také nemusí srazit Írán na kolena
And , when US forces overran Saddam Hussein ’ s army in the spring of 2003 , the encircled Iranians proposed a grand bargain that would put all contentious issues on the table , from the nuclear issue to Israel , from Hezbollah to Hamas . A když americké jednotky odstavily na jaře roku 2003 od moci Saddáma Husajna , obklíčení Íránci navrhli velkou dohodu , která by položila na stůl všechny sporné body , od jaderné otázky po Izrael , od Hizballáhu po Hamás
A big worry in Iraq and the wider Middle East is that Islam and modernization are enemies . Velikou obavou v Iráku a na širším Středním východě je to , že islám a modernizace jsou nepřátelé
After three decades of spectacular economic growth , many Malays have become prosperous and content not only through secular capitalism , but through the country ’ s renewed sense of Islamic identity , one which – for the most part – embraced modernization . Po třech desetiletích velkolepého hospodářského růstu se dnes většině Malajsijců daří a jsou spokojení , a to nejen díky sekulárnímu kapitalismu , ale také díky obnovenému smyslu pro islámskou totožnost země , která – z velké části – přijala modernizaci za svou
Anwar ’ s bizarre trial and sentencing on charges of sodomy and abuse of power invigorated the reformasi movement , as growing anti - UMNO and anti - Mahathir sentiments took hold among Islamic - minded Malays . Bizarní soudní proces s Anwarem a jeho trest za obvinění ze sodomie a zneužití pravomoci oživilo hnutí reformasi , neboť mezi islámsky orientovanými Malajsijci zakořenily sílící nálady namířené proti UMNO a Mahathirovi
Although such political screenings are complicated in postcommunist societies , where both victimhood and collaboration were so widespread – and the lines between them so often blurred – a sound solution could have been found , as in the Czech Republic . Přestože v postkomunistických společnostech , kde pronásledování i kolaborace byly tak rozšířené – a hranice mezi nimi často neostré – , jsou takové politické lustrace komplikované , najít rozumné řešení bylo možné , tak jako v České republice
As in Ukraine , Lebanon , and Kyrgizstan , it will be decided in the streets . Tak jako na Ukrajině , v Libanonu a Kyrgyzstánu se o ní bude rozhodovat v ulicích
At least some in the Kremlin realize that not all courts exist merely to do the bidding of those in power . Britská vláda rozhodla , že mi má být zde v Anglii přiznán status exulanta
Among the people persecuting the oligarchs , I haven ’ t met one who isn ’ t trying to become an oligarch himself . Mezi lidmi pronásledujícími oligarchy jsem nepotkal žádného , který by sám neusiloval se oligarchou stát
Although I hate to be critical of a man unjustly imprisoned , his example shows that most of the oligarchs lacked the toughness to defend the political system in which they believed . A přestože se mi příčí kritický postoj k muži , který je nespravedlivě vězněn , jeho příklad podle mého ukazuje , že většina oligarchů neměla potřebnou houževnatost , aby bránila politický systém , ve který věřila
Another restriction has been recently adopted in the United States , where the issue was explored by the National Biomedical Ethics Advisory Commission in extensive hearings and discussions with ethicists , religious leaders , scientists and physicians . Další omezení přijaly nedávno také Spojené státy , kde se tématem zabývá Národní poradní komise pro lékařskou etiku v rámci obsáhlých porad a debat s etiky , náboženskými představiteli , vědci a lékaři
At the level of individual consciousness , this means that religious certainty is now harder to come by . Na úrovni vědomí jednotlivce to znamená , že je nyní obtížnější získat náboženskou jistotu
A religious decision can be a matter of passionate commitment ( as in Kierkegaard ’ s “ leap of faith ” ) , or , more commonly , an emotionally low - intensity consumer option ( expressed in the telling American phrase “ religious preference ” ) . Náboženské rozhodnutí může být záležitostí vášnivé oddanosti ( jako v případě Kierkegaardova „ uvěření “ ) nebo běžněji spotřebitelskou volbou s nižší citovou intenzitou ( vyjádřenou výmluvným americkým obratem „ náboženská preference “ )
As a result , pluralism pressures churches to become denominations . Pluralismus tudíž nutí církve , aby se stávaly denominacemi
A self - confident community will usually do just that . Právě to obvykle sebevědomá společenství dělají
As a result , every set of treaty amendments was the product of the type of untidy political haggling typical of intergovernmental decision - making . V důsledku toho byl každý balík smluvních dodatků produktem neučesaného politického handrkování , které je typické pro mezivládní rozhodovací proces
Add economics to this recipe as well . Připočtěme k tomuto receptu ještě ekonomiku
As a European editor wrote apropos the flow of scientists from Europe to America : What ' s most sad is that Europeans still believe that their society represents the epitome of civilization , while the US is on its way to downfall . Jak napsal jistý evropský komentátor na adresu odlivu vědců z Evropy do Ameriky : „ Nejsmutnější je , že Evropané jsou stále přesvědčeni , že jejich společnost představuje prototyp civilizace a že USA směřují k pádu
A World Restored ? Nové staré časy ?
Amazingly , debate is heating up even though it is uncertain that NMD will work . Je zvláštní , že debata se rozproudila už nyní , ačkoli vlastně není jisté , bude - li NMD vůbec zprovozněn
After all , the history of missile defense is a tale of technology constantly disappointing its advocates in and out of government . Ostatně , dějiny protiraketové obrany jsou příběhem technologie , která bezustání zklamává své zastánce ve vládě i mimo ni
As the US proceeds with NMD , it will either have to violate the Treaty or give six months notice to quit , something both signatories are entitled to do if they feel their vital security interests demand it . Pokud budou USA pokračovat ve vývoji svého raketového deštníku , budou muset tuto dohodu porušit anebo ji v šestiměsíční lhůtě vypovědět , na což mají oba signatáři právo v případě , že si to žádají zásadní bezpečnostní zájmy jejich země
All this comes as a disappointment to old Cold War strategists . Staří stratégové studené války jsou zklamáni
All this is different from 1997 , when Poland , Hungary and the Czech Republic joined Nato . Situace je naprosto odlišná od roku 1997 , kdy se členy NATO staly Polsko , Maďarsko a Česko
As EU members , the Baltic states would indirectly come under Nato ’ s security shield , making explicit membership unnecessary perhaps . Kdyby se pobaltské státy staly členy EU , dostaly by se nepřímo pod bezpečnostní štít Severoatlantické aliance a jejich explicitní členství v NATO by tak možná bylo zbytečné
Arguments which say that , because no direct security risk exists there is no need for a Nato guarantee of the Baltics – a view that sometimes gains attention in Berlin – break with this redefinition . Argumenty tvrdící , že nehrozí žádné přímé bezpečnostní riziko a že proto země Pobaltí nepotřebují záruky NATO – názor , který má nemalý ohlas v Berlíně – , jsou ale v přímém rozporu s touto novou definicí
As a signal to both , Nato ’ s military presence in the Baltics should be kept to a minimum . Signálem pro obě strany by měla být minimální vojenská přítomnost NATO v regionu Pobaltí
Admission or postponement are both legitimate decisions . Přijetí i odklad jsou legitimní rozhodnutí
Americans are both shocked and angered by the attack on their cherished invulnerability and are determined to pursue the perpetrators with every means at their disposal . Američany útok proti jejich velebené nezranitelnosti tak sokoval a rozlítil , že jsou rozhodnuti pachatele hledat vsemi prostředky , které mají k dispozici
A wounded America appreciated the spontaneous demonstrations of sympathy and solidarity that poured across the Atlantic after September 11 th Raněná Amerika si nesmírně vážila spontánních projevů soucitu a solidarity , které se po 11 . září začaly valit přes Atlantik
After all , not only moral outrage but calculated self - interest led them on September 12 th to invoke , for the first time , Article V of the NATO Treaty . Ostatně nebylo to jen morální pobouření , ale i vypočítavý vlastní zájem , který je hned 12 . září přiměl uplatnit článek 5 Severoatlantické dohody
Admittedly , going to war is much less an anathema for Britons than for continental Europeans . Pravda , pro Brity je tažení do války trnem v oku mnohem méně než pro Evropany na pevnině
All this signaled to allies abroad and citizens at home that Britain ' s cooperation should not be taken for granted , that it requires domestic approval . To vse ostatním spojencům i občanům doma naznačilo , že spolupráce Británie není samozřejmá , že vyžaduje domácí souhlas
After all , only the ingrained habit of playing second fiddle to the US prevents EU members from clearly and loudly distancing themselves from Israel ' s repressive interferences on the West Bank and Gaza , even though such a stance would help strengthen the commitment of Arab states to the coalition against terrorism as well as provide a useful shove to American diplomacy . Ostatně jen zažitý zvyk hrát Americe druhé housle brání členským zemím Evropské unie jasně a nahlas se distancovat od represivních zásahů Izraele na Západním břehu a v Gaze , ačkoli takový postoj by posílil podporu koalice proti terorismu ze strany arabských států a pomohl by i americké diplomacii
All too often , however , these have been ignored or dismissed as impractical by those in power . Politikové u moci vsak tyto snahy až přílis často nebrali vážně nebo je pro jejich zdánlivou neproveditelnost zamítali
A protocol seeking to supervise the prohibition of biological weapons production has been rejected . Zamítnut byl protokol , jehož cílem měl být dohled nad dodržováním zákazu používání biologických zbraní
At first , US Secretary of Defense Donald Rumsfeld declared this international agreement inapplicable . Nejdříve americký ministr obrany Donald Rumsfeld prohlásil , že je tato mezinárodní dohoda nepoužitelná
American uneasiness about the prevailing body of international law dealing with conflicts is not entirely frivolous . Znepokojení USA nad převážnou částí mezinárodního práva týkající se konfliktů ovsem není zcela neopodstatněné
A decisive US effort behind President Bush ' s initial call for the immediate withdrawal of Israeli troops from the occupied territories could have worked . Kdyby původní Bushova výzva po okamžitém stažení izraelských jednotek z okupovaných teritorií byla podpořena rozhodností jeho vlády , mohlo dnes vše být jinak
As William Kristol , a supporter of the Sharon line and a leading conservative US commentator wrote : You can ' t have a peace process in which one of the partners is a sponsor of terrorism . William Kristol , zastánce Saronovy linie a přední americký konzervativní komentátor k tomu poznamenal : ,, Mírový proces , v němž jedna strana podporuje terorismus , je nemyslitelný
Alas the German government , by its conduct in Chancellor Schroeder ' s campaign for re - election last September , maneuvered itself out of having any authority in the matter . Německá vláda se bohužel kvůli svému chování minulé září během kampaně za znovuzvolení kancléře Schrödera vyšachovala do pozice , v níž v této věci nemá žádnou autoritu
At the end of the negotiations it may thus come to pass that Turkey is ready for Europe , but Europe is not yet ready for Turkey . Na konci vyjednávání se tedy může stát , že Turecko bude připraveno na Evropu , ovšem nikoliv Evropa na Turecko
Although as small countries they have learnt that the big ones usually get their way , they deeply resented the Berlin meeting because they see in it an attempt to limit their rights in the club they are about to join . Přestože se malé země naučily , že velké státy obvykle prosadí svou , berlínská schůzka je značně rozzlobila , neboť ji vnímají jako pokus o omezení svých práv v klubu , do něhož zakrátko vstoupí
At the same time , giving up sovereignty for the sake of integration is tough for the new members from Eastern Europe that only a decade ago wrested the right to govern themselves from Soviet control . Zároveň ale platí , že pro nové členy z východní Evropy , kteří se před pouhou dekádou vymanili ze sovětské nadvlády a získali právo vládnout si sami , je těžké vzdát se v zájmu integrace své suverenity
As one high official puts it , the organization is like the old and bruised car one keeps for as long as it functions but will dump when repairs get too costly . Jak uvádí jeden vysoký představitel , aliance je jako staré a otlučené auto , které si člověk ponechá tak dlouho , dokud bude fungovat , ale jehož se zbaví , jakmile začnou být opravy příliš nákladné
After the falling - out over Bush ’ s Iraq adventure , the two countries – so central to the transatlantic relationship in the past – are once again on speaking terms . Od roztržky ohledně Bushova iráckého dobrodružství spolu tyto dvě země – v minulosti tak zásadní pro transatlantické pouto – opět hovoří
After all , the test of alliance does not lie in praising agreements , but in thrashing out disagreements in a spirit of cooperation . Ostatně , zkouška spojenectví nespočívá ve vychvalování toho , na čem se strany shodnou , nýbrž v urovnávání neshod v duchu spolupráce
As Leslie Gelb , the former president of The Council on Foreign Relations in New York , recently remarked , leaders in Europe and the US have lost the habit of serious cooperation . Jak nedávno poznamenal Leslie Gelb , někdejší předseda Rady pro zahraniční vztahy se sídlem v New Yorku , lídři v Evropě i v USA si odvykli od seriózní spolupráce
Angela Merkel Meets the World Angela Merkelová se vydává do světa
At long last , Angela Merkel is Germany ’ s new – and first woman – Chancellor . Angela Merkelová je nakonec přece jen novou německou kancléřkou – a první ženou na tomto postu
Although continuity will remain the hallmark of foreign policy , Germany ’ s international engagement under Merkel will sound and feel different from that under Gerhard Schroeder ’ s leadership . Přestože hlavním rysem zahraniční politiky bude nadále kontinuita , mezinárodní angažmá Německa za Merkelové bude mít jiné vyznění a bude vyvolávat jiné pocity než za Schröderova vedení
American leaders will welcome her election as proof that the estrangement in bilateral relations is over . Američtí předáci její volbu uvítají jako důkaz toho , že odcizení v bilaterálních vztazích je u konce
At home , Merkel can hope to reap the rewards . Merkelová může doufat , že sladké plody na domácí scéně sklidí ona
Abroad , Merkel has no need to demonstrate that Germany is a big country in Europe ; her partners are fully aware of this . V zahraničí nemusí Merkelová dokazovat , že Německo je v Evropě velkou zemí ; její partneři si to plně uvědomují
After a few months during which Prime Minister Junichiro Koizumi ostensibly sought to improve his country ’ s relations with China , his fifth visit to the controversial Yasukuni Shrine has again raised tempers . Po několika měsících , kdy ministerský předseda Džuničiro Koizumi na oko usiloval o zlepšení vztahů jeho země s Čínou , rozvášnila opět nálady jeho už pátá návštěva kontroverzní svatyně Jasukuni
As Japan ’ s government never ceases to point out , the Yasukuni shrine , built in 1869 , venerates the 2.5 million Japanese who have died for their country , not just the 14 judged as war criminals after WWII . Jak japonská vláda nikdy nepřestává zdůrazňovat , svatyně Jasukuni , vystavěná v roce 1869 , je poctou 2,5 milionu Japonců , již padli za svou vlast , nejen oněm 14 , již byli po druhé světové válce odsouzeni jako váleční zločinci
After all , Japan was a political ally throughout the half - century of the Cold War . Konec konců , Japonsko bylo politickým spojencem po celé půlstoletí studené války
After all , the recent military escalation in the region is at least partly due to that strategy . Nedávná vojenská eskalace v regionu je koneckonců přinejmenším zčásti způsobena právě jí
And the “ security fence , ” which was to allow for unilateral separation , may hold back suicide bombers but not modern missiles of the kind currently employed by Hezbollah . A „ bezpečnostní plot “ , který měl umožnit jednostrannou separaci , možná zadrží sebevražedné atentátníky , ale ne moderní rakety , jaké v současnosti používá Hizballáh
After a military attack by the United States , both promises would be history . Po vojenském útoku Spojených států by se oba sliby staly minulostí
And such an agreement would open the way to a wider agreement between Iran and the West for cooperation and regional stability . A navíc by taková úmluva vydláždila cestu k širší dohodě mezi Íránem a Západem o spolupráci a stabilitě v regionu
At the height of America ’ s power , Russia had resigned itself to the apparently unstoppable encroachment of NATO on the Soviet Union ’ s former sphere of influence . Na vrcholu americké moci se Rusko smířilo se zdánlivě nezastavitelnými průniky NATO do bývalé sféry vlivu Sovětského svazu
America , eager to bring both Ukraine and Georgia into NATO , felt scant need to consider Russian concerns , convinced that the Kremlin would have no choice but to bow to the inevitable . Amerika , plná elánu přijmout do NATO jak Ukrajinu , tak Gruzii , sotva cítila potřebu brát v úvahu ruské obavy , přesvědčená , že Kreml nebude mít na vybranou a podvolí se nevyhnutelnému
And the Kremlin is aggressively portraying the planned establishment of a modest US missile defense installation in Poland and the Czech Republic as a threat to Russia ’ s vital security interests . A Kreml agresivně líčí plánované zřízení skromné americké základny protiraketové obrany v Polsku a České republice jako hrozbu pro ty nejpodstatnější bezpečnostní zájmy Ruska
At the same time , they will undermine their own international influence , allow others to play off Europe against America , destroying as well what chance remains for rebuilding the West with a reformed America . Tím zároveň podryjí svůj vlastní mezinárodní vliv , ostatním dají možnost štvát Evropu proti Americe a zničí přitom zbývající naděje na rekonstrukci Západu s reformovanou Amerikou
Amar Bhidé Amar Bhidé
After all , no economy can raise living standards forever through innovations that make production of existing goods more efficient . Žádná ekonomika totiž nemůže donekonečna zvyšovat životní úroveň prostřednictvím inovací , které zefektivňují výrobu již existujícího zboží
After that , further efficiencies require shedding workers . Jakmile k tomu dojde , neobejde se již další zvýšení efektivity bez propouštění zaměstnanců
At the other end of this process , producers who satisfy old desires continue economizing , because they compete for employees and consumers with producers who satisfy new desires . Na druhém konci tohoto procesu pokračují výrobci uspokojující staré tužby v ekonomizaci , neboť vedou konkurenční boj o zaměstnance a spotřebitele s výrobci uspokojujícími tužby nové
After all , tax rates were higher in the 20 th century and regulation more extensive . Daňové zatížení bylo přece ve 20 . století vyšší a regulace rozsáhlejší
A critical factor is large scale , non - destructive creation . Klíčovým faktorem je zde nedestruktivní kreativita ve velkém měřítku
Airplanes , for instance , didn ' t reduce demand for automobiles : people fly when they would not otherwise have driven . Letadla například nesnížila poptávku po automobilech : lidé letí tehdy , kdy by jinak autem nejeli
Amar Bhidé is Professor of business at Columbia University and the author of The Origin and Evolution of New Businesses . Amar Bhidé je profesorem obchodu na Kolumbijské univerzitě a autorem knihy The Origin and Evolution of New Businesses ( „ Vznik a vývoj nových podniků )
Amar Bhidé Amar Bhidé
As a result , businesses in Bangalore run their own bus services , contract with private suppliers for drinking water , and install generators to protect themselves from interruptions in electricity supply . Podniky v Béngalúru proto provozují své vlastní autobusové linky , najímají si soukromé dodavatele pitné vody a montují generátory , aby se chránily proti výpadkům dodávek elektrické energie
Agriculture in India accounts for about a quarter of GDP , but even wealthy farmers don ' t pay taxes . V Indii zhruba čtvrtinu HDP tvoří zemědělství , avšak ani zámožní zemědělci neplatí daně
As evasion increases , governments levy additional or special duties , inciting further evasion . Jak se daňové úniky šíří , vlády zavádějí „ dodatkové a „ zvláštní daně , čímž podněcují k dalším únikům
A Foreign Policy for New and Old Europe Zahraniční politika pro novou a starou Evropu
All the details of the attack were provided in advance by the US , now Poland ' s NATO ally . Veskeré podrobnosti o útoku nám Spojené státy jakožto současný spojenec Polska v NATO poskytly předem
As Danish Premier Anders Fogh Rasmussen recently said , ` ` France and Germany are not in a position to guarantee our country ' s security . Jak nedávno řekl dánský premiér Anders Fogh Rasmussen : ,, Francie a Německo nejsou s to zaručit bezpečnost nasí země
And , of course , it is as difficult to be against cohesion as it is to be against friendship . A je samozřejmě těžké být proti soudržnosti , neboť to znamená být proti přátelství
A massive increase in European Commission spending power to achieve greater pan - European social cohesion would be politically unacceptable to the richer members , who would have to pay for it . Mohutné zvýšení výdajové pravomoci Evropské komise k dosažení vyšší celoevropské sociální soudržnosti by bylo politicky nepřijatelné pro bohatší země , které by změnu musely platit
Antioxidants , which are believed to help protect us against both cancer and heart disease , are one such element that must import into our bodies . Antioxidanty , o nichž se věří , že nás pomáhají chránit před rakovinou i před onemocněním srdce , jsou právě takovým prvkem , který musí do našeho těla přijít zvenčí
As with any therapeutic intervention , the most convincing and direct proof of the preventive efficacy of antioxidant supplements requires randomized , controlled clinical trials . Tak jako u každé terapeutické intervence , nejpřesvědčivější a přímý důkaz preventivní účinnosti antioxidačních doplňků vyžaduje randomizované řízené klinické experimenty
As a result , it is still unclear whether dosage , duration of use , or parallel intake of other agents determine differences in their effect . Je tudíž stále nejasné , zda dávkování , délka doby užívání nebo souběžný příjem jiných látek určují rozdíly v jejich účinku
Another Year of Panic ? Čeká nás další rok zmatků ?
After all , the majority of observers ( analysts , too ) had concluded that Wall Street was overvalued , even before the onset of the Asian crisis . Koneckonců , většina pozorovatelů ( stejně jako analytiků ) stejně dospěla k závěru , že je Wall Street nadhodnocen , a to dokonce před tím , něž vypukla asijská krize
Across euroland monetary policy was focused on the harmonization of interest rates , not on their level . V zemích “ eurolandu ” byly měnové politiky zaměřeny na harmonizaci úrokových měr , a nikoliv na jejich vlastní úroveň
A series of vicious cycles that one had hoped had vanished with the end of the Great Depression have shown themselves to be relevant today . Krize , tvořící celé série bludných ekonomických kruhů , které , jak jsme doufali , zmizely s koncem velké krize dvacátých let , se znovu sama objevila , aby se stala relevantní částí přítomnosti
All sorts of old wounds will inevitably open up if the euro falls so far so soon . Staré rány všeho druhu se dozajista znovu otevřou , jestliže euro padne tak brzy
As a result , the Federal Reserve Bank and the European Central Bank do possess the means to stabilize the exchange rates . To také znamená , že Banka federálních rezerv ( BFR ) a Evropská centrální banka ( ECB ) opravdu drží nástroje pro stabilizaci směnných kursů
America ' s Federal Reserve Board chairman Alan Greenspan is choosing the dollar ' s interest rate to stand as a function of what is happening in the United States . Předseda americké Rady federálních rezerv , Alan Greenspan , určuje dolarové úrokové míry , které se stávají základem všeho , co se pak ve Spojených státech odehrává
As a result , in the coming year interest rates are far more likely to fall in Europe than they are in the United States . Výsledkem toho je , že v tomto roce budou úrokové míry padat mnohem pravděpodobněji v Evropě , než v USA
A lower valuation for the euro diminishes the risk of recession in Europe . Nižší hodnota eura zmenšuje riziko krizového vývoje v Evropě
Alternatively , from the other side of the Atlantic , to keep the euro / dollar exchange where it now is would be tantamount to the Fed ' s declaring that , in spite of an unemployment rate as low as 4 .4 % , it will decrease interest rates and perhaps revive the corpse of inflation . Podobně z druhé strany Atlantiku by zadržení euro / dolarového směnného kursu v hodnotě , na které je nyní , vyšlo nastejno , jako kdyby BFR prohlásila , že přes velice nízkou míru nezaměstnanosti dosahující pouhých 4,4 % , sníží úrokové míry a snad i oživí mrtvolu inflace
A new study by the consultants McKinsey , however , sheds some light on this question and moves the debate forward . Společnost McKinsey nedávno provedla na toto téma studii , která do jisté míry tuto problematiku osvětluje a posouvá debatu o ní novým směrem
At times , the rules of the game are transparent and still the established and incompetent triumph . Někdy bývají pravidla hry zřejmá , a přesto vítězí neschopní a etablovaní
As a result , they rely on barter , using goods of little value ( such as empty residential buildings ) in order to pay their suppliers . Proto raději spoléhají na výměnný obchod a svým dodavatelům platí zbožím , které pro ně nemá velkou hodnotu , např
And the distortions don ' t stop there . neobydlenými obytnými budovami
All these possible explanations contain grains of truth . Na všech těchto výkladech je něco pravdy
Allowing local governments to have a greater say in regional economic growth , and thus benefit directly from it , would provide an incentive to promote new businesses , at least as far as they do not pose a threat to jobs in existing local firms . Kdyby ale orgány místní správy měly možnost více rozhodovat o hospodářském růstu svých regionů , a tím pádem z něj přímo těžit , bylo by to impulsem rozvoje nových forem podnikání , alespoň potud , kde by svou činností neohrožovaly stávající pracovní místa v regionu
At least for workers with seniority in a firm , it also means taking into account the psychological costs associated with losing a long - held job . U zaměstnanců s vysokým počtem odpracovaných let to rovněž znamená brát v úvahu psychologické náklady spojené se ztrátou dlouho zastávaného pracovního místa
At the same time , the judicial process is such that judges have a substantial say in deciding whether a layoff decision is justified . Soudní praxe je navíc taková , že při posuzování , zda bylo propuštění oprávněné , mají významné slovo soudci
As a result , the ECB risks painting itself into a corner , for the logic behind this week ’ s interest - rate hike implies that more increases will follow – a series of policy mistakes that will cost the Eurozone economies heavily . ECB tudíž riskuje , že se nechá zahnat do rohu , neboť logika za zvýšením úrokových sazeb , k němuž došlo v tomto týdnu , znamená , že přijdou další navýšení – série chyb v politice banky , jež přijde ekonomiky eurozóny draho
All that they usually require is a reduction in interest rates or a bit of reflation . Většinou zde postačí snížení úrokových sazeb nebo menší oživení
After adjusting for inflation , America ’ s stock exchanges roughly tripled in value in the 1990 ’ s . Po inflační úpravě se hodnota amerických burz během devadesátých let zhruba ztrojnásobila
America ’ s current account balance – the surplus of imports over exports – is now in deficit to the tune of 3 % of GDP . Obchodní bilance USA – přebytek dovozu nad vývozem – je nyní ve schodku přibližně 3 % HDP
Any recession would likely be short and limited . Jakákoli recese by pak byla krátká a nepříliš výrazná
All the same , I still fear that improvements in productivity will turn out to be lower than the prophets of the New Economy promise . Přesto se ale obávám , že produktivita se nakonec zlepší mnohem méně , než jak slibují věštci nové ekonomiky
Argentina ' s crisis has been heating up for a long time . Argentinská krize vře už dlouhou dobu
As symbolism , this was fine . Se symboly to Cavallo uměl
Argentina is a little economy of the Southern hemisphere ; the US is a large and diversified economy of the Northern hemisphere . Argentina je malou ekonomikou na jižní polokouli , Spojené státy jsou diverzifikovanou ekonomikou severní hemisféry
Argentina exports cows and raw materials ; America exports high tech and services . Argentina vyváží skot a suroviny , Amerika vyváží technologie a služby
Argentina trades with Brazil , America with Japan . Argentina obchoduje s Brazílií , Amerika s Japonskem
Argentina must struggle to attract capital ; America sucks in capital from all over the world . Argentina musí o kapitál bojovat , Amerika jej láká ze všech koutů světa
Argentina ' s growth was fast , its inflation disappeared fast , too . Argentina rostla rychle a rychle zmizela i inflace
All this , while the dollar was appreciating briskly , reflecting the boom of America ' s Clinton years . To se dělo v době , kdy dolar díky rozmachu za Clintonovy éry čile posiloval
Argentina now has just as good a chance to make things worse as to make them better . Argentina má teď stejnou šanci svou situaci zlepšit nebo dále zhoršovat
After a series of electoral losses around the world , the left is in crisis . Po sérii volebních porážek po celém světě je levice v krizi
And yet both available strategies - - doing nothing or attempting to modernize - - have obvious pitfalls . A přesto obě možné strategie - nicnedělání i snaha se modernizovat - skrývají bezesporu nástrahy
As the events of the French elections last spring demonstrated , when this dynamic prevails , the left loses the elections . Jak ukázaly události francouzských voleb loni na jaře , když tato dynamika převládne , levice volby prohraje
A clear commitment to the poor , the sick , and the unfortunate must be the message of the left . Poselstvím levice musí být jasná oddanost chudým , nemocným a lidem v těžkých situacích
And the means , however boring . must be appropriate to realizing this commitment : a combination of sustainable retirement systems , better designed unemployment benefit systems , negative income taxes , training programs , and the like . Prostředky , ať už jsou jakkoli ,, nudné , musí odpovídat uskutečňování tohoto závazku : musí jít o kombinaci udržitelných penzijních systémů , lépe navržených systémů podpory v nezaměstnanosti , negativních daní z příjmu , programů dalšího vzdělávání a podobně
A supposed advantage of inflation targeting over targeting a particular level in the money supply is that the latter is not very transparent ( the public , in general , does not pay attention to various monetary aggregates ) . Předpokládanou výhodou stanovení inflačního cíle před stanovením jisté úrovně měnové nabídky je to , že tato druhá metoda není příliš transparentní ( veřejnost , všeobecně , nevěnuje příliš pozornosti těm různým měnovým agregátům )
And what are those issues ? Here is my list : Zde je můj seznam :
Americans thought the Europeans parochial ; they thought the US unduly influenced by its 2000 mile border with Mexico . Spojené státy tehdy Evropě vyčetly , že je provinční , poněvadž 3 . 200 km dlouhou hranici mezi USA a Mexikem nepovažovaly pro Spojené státy za příliš významnou
As in Sweden 8 years ago , there is too much bad debt and too many banks . Tak jako ve Švédsku před 8 lety , i zde existuje příliš mnoho špatných úvěrů a příliš mnoho bank
America in the 1930 ' s and 1980 ' s had banking crisis of this sort which had real economic effects . Amerika třicátých a osmdesátých let prošla bankovními krizemi podobného druhu , jež měly přímé ekonomické dopady
A second structural adjustment concerns regulatory reform . Druhá strukturální změna se týká reformy řízení ekonomiky
After the Death of Utopia Po smrti utopie
A decade ago , people spoke of the end of history , meaning the ultimate triumph of a liberal capitalist political order . Před deseti lety se hovořilo o konci dějin , a to jako o konečném vítězství liberálně kapitalistického politického řádu
As a result , corporate capitalism is rapidly becoming obsolete , replaced by a creative capitalism in which entrepreneurship , combined with a greater willingness to adopt innovations , transforms the business landscape . Důsledkem je to , že korporační kapitalismus rychle zastarává a nahrazuje jej kreativní kapitalismus , kde obchodní prostředí proměňuje podnikavost spojená s vyšší ochotou zavádět inovace
As the EU reaches its 50 th birthday , many Europeans are entering middle age with it . Evropská unie slaví 50 . narozeniny a mnozí Evropané spolu s ní vstupují do středního věku
Although Europe is unlikely to become poorer as a consequence of this demographic shift , it may experience a prolonged period of slower growth . Ačkoliv je nepravděpodobné , že by Evropa v důsledku tohoto demografického posunu zchudla , může zažít vleklé období pomalejšího růstu
All else being equal , per capita incomes and productivity in countries with high proportions of elderly people tend to grow more slowly than in younger countries . Při rovnosti všech ostatních podmínek vykazují příjem na hlavu a produktivita práce v zemích s vysokým podílem starších lidí tendenci růst pomaleji než v „ mladších “ zemích
As a result , these regions ’ share of the global economy would increase . ( K tomuto „ zázraku “ již ostatně došlo ve východní Asii . ) Podíl těchto regionů na globální ekonomice by se v důsledku toho zvýšil
And with higher life expectancy , raising the retirement age is a further sensible way to address the negative effects of an aging population . A vzhledem k vyššímu průměrnému věku je dalším rozumným způsobem , jak řešit negativní dopady stárnutí populace , zvýšení hranice pro odchod do důchodu
A combination of these and other measures would help Europe to sustain its high living standards in the coming decades . Kombinace těchto a dalších opatření by Evropě pomohla udržet si vysokou životní úroveň i v nadcházejících desetiletích
Austria and Germany - so far the two largest recipients of migrants from Eastern Europe , receiving four out of every five - announced last year that they will restrict migration from the new member states for the full transition period of seven years . Rakousko a Německo - dosud největší příjemci migrantů z východní Evropy , neboť přijmou čtyři z pěti těchto přistěhovalců - loni ohlásily , že omezí migraci z nových členských států na celých sedm let přechodného období
All this barrier - building reflects mounting public concern about citizens from the new member states emigrating to take advantage of generous welfare systems in the Union . Vytváření zábran odráží rostoucí obavy veřejnosti z migrace občanů nových členských států motivované snahou využít štědrých sociálních systémů Unie
At the same time , closing the doors to the Union ' s newest citizens will not solve the problem of welfare access and will certainly hurt economic growth . Zároveň ale platí , že přibouchnutí dveří před nejmladšími členy Unie problém přístupu k sociálnímu zabezpečení nevyřeší a rozhodně poškodí hospodářský růst
All EU countries , including the new members , should be encouraged to adapt social assistance schemes ( which also exist in the new member states ) so as to meet some basic income requirements . Všechny státy EU , včetně nových členů , by měly být motivovány k úpravě systémů sociální výpomoci ( jež existují i v nových členských státech ) , aby byly splněny jisté základní požadavky na příjmy
At their meeting in Scheveningen , the Netherlands , the EU ' s economic ministers ( Ecofin ) once again confronted the need to reform the Stability and Growth Pact ( SGP ) . Evropští ministři hospodářství a financí ( Ecofin ) na své schůzce v nizozemském Scheveningenu opět čelili potřebě reformovat Pakt o stabilitě a růstu ( PSR )
As it stands , the SGP is an obstacle to such reforms . V současné podobě PSR představuje pro takové reformy překážku
At the same time , if so much unchecked discretion was left to the Council , rather than to the Commission , peer pressure to restore budget balance might easily turn into peer protection . Zároveň platí , že kdyby tolik nekontrolované volnosti nebylo dáno Komisi , ale Radě , „ kolegiální tlak na obnovení rozpočtové vyváženosti by se snadno mohl proměnit v „ kolegiální shovívavost
An obvious indicator that would meet this purpose is the implicit debt of public pension systems - i . e . , the present discounted value of all future pension expenditures under existing legislation . Samozřejmým ukazatelem , který by byl pro tento účel vhodný , je implicitní dluh veřejných penzijních systémů , tedy současná diskontovaná hodnota všech budoucích penzijních výdajů podle stávající legislativy
Alcohol policy in Sweden , the Volkswagen - law in Germany , and discrimination against foreign investment funds in France are examples of cases that made the Commission unpopular . Protialkoholová politika ve Švédsku , zákon o Volkswagenu v Německu a diskriminace zahraničních investičních fondů ve Francii , to jsou případy , které učinily komisi nepopulární
After France ’ s defeat by Bismarck ’ s Germany in the Franco - Prussian War , Baron Pierre de Coubertin ( who re - launched the Olympic Games a few decades later ) recommended a renewed national emphasis on sport , which by this point was seen as a form of military preparation . Po porážce Francie bismarckovským Německem v prusko - francouzské válce doporučil baron Pierre de Coubertin ( jenž o pár desetiletí později znovu odstartoval tradici olympijských her ) obnovení národního důrazu na sport , který již byl v té době pokládán za jistou formu vojenské přípravy
And , in fact , real war has actually broken out over football . A kvůli fotbalu už dokonce vypukla i válka opravdová
At the opposite end of the spectrum , the dramatic semi - final between France and Germany in Seville in 1982 produced no political ripples , either for diplomatic relations between the two countries or for relations between the two peoples . Podíváme - li se na opačný konec spektra , zjistíme , že ani dramatické semifinále mezi Francií a Německem v Seville v roce 1982 nevyvolalo žádná politická vzedmutí , ať už v podobě diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi , nebo v podobě vztahů mezi oběma národy
Antagonism was confined to the stadium , and ended when the match did . Antagonismus zůstal omezen na objekt stadionu a skončil spolu s koncem utkání
After their qualification for this year ’ s World Cup , the Ivory Coast ’ s national team , including players from the north and south , addressed all of their fellow citizens , asking the warring factions to lay down their weapons and to put an end to the conflict that has shattered their country . Po kvalifikaci na letošní mistrovství světa oslovila reprezentace Pobřeží slonoviny , která je složena z hráčů ze severu i jihu , své spoluobčany a požádala všechny válčící frakce , aby odložily zbraně a ukončily konflikt , jenž ničí jejich zemi
After Haiti ’ s President Jean - Bertrand Aristide was overthrown a few years ago , Brazil ’ s football team acted as an ambassador for the United Nations ’ Brazilian - led peacekeeping forces . Když byl před několika lety svržen haitský prezident Jean - Bertrand Aristide , vystupovala brazilská fotbalová reprezentace jako vyslanec mírových sil OSN vedených brazilskými jednotkami
And , when conflict stops , from Kosovo to Kabul , football is the first sign of a society returning to normal . A jakmile konflikt ustane , je fotbal od Kosova po Kábul první známkou toho , že se společnost vrací k normálu
Another Iran - US match might be helpful at this difficult time . Další zápas Írán - USA by možná v dnešní obtížné době také něčemu napomohl
As the sociologist Norbert Elias put it : “ The spectators of a football match can enjoy the mythical excitement of battles taking place in the stadium , and they know that neither the players nor they will suffer any harm . ” Jak prohlásil sociolog Norbert Elias : „ Diváci fotbalového utkání si mohou vychutnávat mytické vzrušení z bitev odehrávajících se na stadionu a přitom vědí , že ani hráči , ani oni samotní nepřijdou k úrazu . “
As in real life , fans can be torn between their hopes for victory and their fear of defeat . Stejně jako ve skutečném životě se mohou fanoušci zmítat mezi nadějí na vítězství a strachem z porážky
A return match is always possible . Vždy je možná odveta
As a Frenchman , I cannot wait for the next World Cup match between France and Germany . Já jako Francouz se například nemohu dočkat dalšího utkání mezi Francií a Německem na mistrovství světa
After France barely survived the tournament ’ s first round , Zidane performed at the top of his game and led the team to the brink of a second World Cup championship . Poté , co Francie sotva přežila první kolo turnaje , Zidane předvedl to nejlepší ze své hry a dovedl své mužstvo na dosah druhého titulu v Mistrovství světa ve fotbale
As a result , his countrymen excused his frequent bad behavior time and again . Jeho krajané proto znovu a znovu omlouvali jeho nevhodné chování
After all , Zidane , arguably the world ’ s best football player , left with a gesture that has no place in any game . Konec konců , Zidane , zřejmě nejlepší fotbalista světa , odešel s gestem , které do žádné hry nepatří
At a moment when integration is being debated in France , Zidane embodied the ideal of success through talent and hard work – while never betraying himself or his Algerian origins . Ve chvíli , kdy se ve Francii debatuje o integraci , Zidane se stal ztělesněním ideálu úspěchu prostřednictvím talentu a píle – přičemž nikdy nezradil ani sebe , ani své alžírské kořeny
At a time when , in France as in the rest of the world , the chasm between the elite and ordinary people has never been so wide , when the smugness of the affluent has never been so cruelly felt by the less fortunate , Zidane , a son of despised immigrants , became an international star , and yet preserved the simplicity of his origins . V momentě , kdy je ve Francii , stejně jako jinde na světě , propast mezi elitou a obyčejnými lidmi větší , než kdy byla , a kdy méně šťastní pociťují blazeovanost movitých krutěji než kdy dřív , se Zidane , syn opovrhovaných přistěhovalců , stal mezinárodní hvězdou , a přesto si uchoval prostotu svých kořenů
A mother of four children who proclaims to believe in traditional family values , she is attractive to right - wing voters , while her non - matrimonial relationship with Hollande makes her seem a quintessentially modern woman . Jako matka čtyř dětí , která prohlašuje , že věří v tradiční rodinné hodnoty , je přitažlivá pro pravicové voliče , zatímco její nemanželský vztah s Hollandem ji staví do role prototypu moderní ženy
As a political tactician , she has also been innovative , organizing her campaign on the Internet with a plan to write her program from the responses of users . Jako politická taktička projevila také vynalézavost , když zorganizovala na internetu kampaň s cílem sepsat svůj program na základě odpovědí uživatelů
According to the polls , Valéry Giscard d ’ Estaing , not François Mitterrand , should have been elected in 1981 . V roce 1981 neměl být podle výzkumů veřejného mínění zvolen François Mitterrand , nýbrž Valéry Giscard d ’ Estaing
A few weeks before the election in 1995 , Jacques Chirac looked so weak that a journalist bluntly asked him on live TV whether it would not be better for him to give up . Vyhlídky Jacquese Chiraka vypadaly několik týdnů před volbami v roce 1995 tak chabě , že se ho jeden novinář v přímém televizním vstupu neomaleně zeptal , jestli by nebylo lepší odstoupit
And Jospin was considered the only possible winner in 2002 , before finishing third , behind Chirac and Jean - Marie Le Pen . A v roce 2002 byl za jediného možného vítěze pokládán Lionel Jospin , který nakonec skončil třetí za Chirakem a Jean - Marie Le Penem
Although football cannot solve the region ’ s major strategic problems , it has much to contribute in this regard . Ačkoliv kopaná nemůže vyřešit hlavní strategické problémy regionu , právě tomto ohledu může významně přispět
After the 2010 World Cup in South Africa – a country where peace has taken root – and before the 2014 tournament in Brazil , it will be time to select the host for 2018 . Po Mistrovství světa 2010 v Jižní Africe – zemi , kde se mír uchytil – a před turnajem roku 2014 v Brazílii nadejde čas volby hostitele pro rok 2018
According to the World Health Organization , some 130 million women have , over the last few years , suffered from genital mutilation in some form . Podle Světové zdravotnické organizace ( WHO ) během několika posledních let utrpělo asi 130 milionů žen některou z forem mrzačení ženských genitálií
All these civil victories for women contributed mightily to the advancement of social life and have been instrumental in initiating comprehensive social reforms that have transformed Western societies . Všechna tato občanská vítězství měla významný podíl na rozvoji společenského života a přispěla k zahájení širokých sociálních reforem , které proměnily západní společnosti
At the end of that forum , UN member states adopted a political declaration that mandated the UN Drug Control Programme ( UNDCP ) to develop strategies with a view to eliminating or significantly reducing the illicit cultivation of the coca bush , the cannabis plant , and the opium poppy by the year 2008 . Na konci debaty členské státy OSN přijaly politickou deklaraci , která dávala mandát Programu OSN pro kontrolu drog ( UNDCP ) , aby vytvářel , , strategie za účelem eliminace či podstatného omezení nedovoleného pěstování keře koka , rostliny konopí a máku setého do roku 2008 .
Across the world , narcotics trafficking is on the increase , not only because new markets are coming online , but also because new countries have taken up production . Obchodování s narkotiky není na celém světě na vzestupu jen proto , že se objevují nové trhy , ale i proto , že se začaly nové země zabývat produkcí
As politicians everywhere remain loath to be seen as soft on drugs , something must be done to call attention to this remorseless failure . Vzhledem k tomu , že politici všude na světě jsou neradi vnímáni jako ,, shovívaví vůči drogám , je potřeba udělat něco proto , aby tento nemilosrdný neúspěch získal pozornost
An International Anti - Prohibitionist League is now at work , calling for repeal or amendment of the UN treaties in order to allow for experimentation with legalization by individual nations . V současnosti funguje , , Mezinárodní antiprohibiční liga , která požaduje zrušení nebo změnu úmluv OSN , aby se jednotlivým státům umožnilo experimentovat s legalizací
At the upcoming Commission on Narcotics meeting in April , UN member states will have an opportunity to reassess the effectiveness of the 1998 Plan of Action . Při nadcházejícím dubnovém setkání Komise pro omamné látky budou mít členské státy OSN příležitost přehodnotit účinnost Akčního plánu z roku 1998
An added benefit of internationalization would perhaps be to make clear to the current American Administration that withholding endorsement of the International Criminal Court is fundamentally against its own interests . Další výhodou internacionalizace by mohl být i fakt , že by se tím dalo současné americké administrativě najevo , že odmítání schválit Mezinárodní trestní soud jde zásadně proti jejím vlastním zájmům
An internationalized court in Iraq for the prosecution of crimes against humanity would contribute to the development of a national justice system that will actually deliver justice for all Iraqis , and will thus assist the already encouraging efforts of the Iraqi Governing Council towards democracy . Internacionalizovaný soud v Iráku , který bude stíhat zločiny proti lidskosti , by přispěl k rozvoji národního justičního systému , jenž přinese spravedlnost všem Iráčanům a tím napomůže v již dnes povzbudivém úsilí Irácké vládní rady o demokracii
As we know , science and religion offer different answers . Jak známo , věda a náboženství mají odlišné odpovědi
And , in order to enable the full enjoyment of our freedoms – be they of worship or scientific research – the state must reassert its secular nature . Abychom měli možnost plně využít svých svobod – ať vyznání či vědeckého výzkumu – , stát musí opětovně zdůraznit svou sekulární povahu
According to the United Nations Office on Drugs and Crime , despite concerted efforts at eradication and crop substitution , Afghanistan produced 87 % of the world ’ s opium in 2005 – roughly 4.1 tons – generating $ 2. 7 billion of illegal revenue , which amounts to roughly 52 % of the country ’ s GDP . Podle Úřadu pro drogy a kriminalitu Organizace spojených národů Afghánistán navzdory soustředěnému úsilí o vymycování a nahrazování plodin v roce 2005 vyprodukoval 87 % celosvětového opia , tedy zhruba 4,1 tuny ; to představuje 2, 7 miliardy dolarů nelegálních zisků , což tvoří zhruba 52 % HDP země
As New York University ’ s Barnett Rubin , an expert on Afghan society , has put it : “ Afghanistan cannot be stabilized while the most dynamic sector of its economy is illegal , nor if more than half of its economy is destroyed . ” Barnett Rubin z Newyorské univerzity , expert na afghánskou společnost , to vyjádřil těmito slovy : „ Afghánistán nelze stabilizovat , dokud bude nejdynamičtější sektor jeho hospodářství nezákonný , avšak ani tehdy , dojde - li ke zničení více než poloviny jeho ekonomiky . “
An increase in production of “ medical ” opium would address its lack of availability worldwide . Světový nedostatek „ lékařského “ opia by vyřešil nárůst jeho produkce
After 13 years of negotiations , delays , and hesitation , the UN General Assembly will vote this month on the proposal for a universal moratorium on the death penalty . Po 13 letech vyjednávání , odkladů a váhání bude Valné shromáždění OSN tento měsíc hlasovat o návrhu všeobecného moratoria na trest smrti
A large majority of the UN adopted the proposal on 15 November , despite attempts by some member states to obstruct , amend , or bury it . Navzdory snaze některých členských států tento návrh blokovat , pozměnit ho nebo ho pohřbít velká většina OSN 15 . listopadu připustila návrh k hlasování
And it was an advantage in the UN negotiations to have a common Europeans position and to have spoken with a single voice . A při jednání v OSN bylo výhodou mít společný evropský postoj a hovořit jednotným hlasem
A second lesson that I learned is also useful for the EU , which finds itself in a world in which new powers are emerging and where all actors from Manila to Algiers , from Doha to Libreville , must deal with the challenges of globalization and interdependence on a daily basis . Druhé ponaučení , které jsem si odnesla , je užitečné také pro EU , jež se ocitla ve světě , ve kterém se vynořují nové mocnosti a v němž všichni aktéři od Manily po Alžír , od Dauhá po Libreville , se musí denně potýkat s problémy globalizace a vzájemné závislosti
All this is a success , not only for anti - death penalty radicals , for the “ Hands off Cain ” association , the Italian government , and for the European Union and its friends in the world . Toto vše je úspěch nejen pro radikály bojující proti trestu smrti , pro sdružení „ Hands off Cain “ , pro italskou vládu a pro Evropskou unii a její přátele ve světě
A New Deal for the New World Nový úděl pro Nový svět
As former members of our countries ' congresses we believe that it is time to create a North American Parliamentary Union ( NAPU ) to address the growing number of big issues that North America ' s national governments have pushed to the sidelines . Jako bývalí členové kongresů svých zemí jsme přesvědčeni , že nastal čas vytvořit Severoamerickou parlamentní unii ( NAPU ) , která by se věnovala narůstajícímu počtu zásadních problémů , jež severoamerické národní vlády zametají pod koberec
A fairer , more prosperous future for all three countries demands that we take a bold step forward . Máme - li připravit spravedlivějsí a hospodářsky úspěsnějsí budoucnost pro vsechny tři státy , je zapotřebí vykročit odvážně vpřed
A regional political structure will maintain the focus on vital but difficult issues such as immigration . Regionální politická struktura udrží svou pozornost na zásadních , ač obtížných záležitostech , jako je imigrace
As the new international financial architecture is put in place , the CCL could emerge as an important element in forestalling future crises . Se zaváděním nové finanční architektury by se program CCL mohl stát důležitou součástí předcházení budoucím finančním krizím
All of these elements are aimed at helping countries to withstand the pressure on their balance of payments that might arise from a sudden loss of confidence caused by crises in other countries . Cílem všech těchto požadavků je pomoci zemím úspěšně čelit tlaku na platební bilanci , k němuž by mohlo dojít v důsledku náhlé ztráty důvěry způsobené finančními krizemi v jiných zemích
Assisted dying – from ‘ Should we do it ? ’ to ‘ Who should do it ? ’ Asistované umírání – od „ Měli bychom ? “ ke „ Kdo by měl ? “
Assisting a person who has explicitly asked to die is increasingly being seen as a justifiable action , especially in the context of a terminal illness . Být nápomocen osobě , která výslovně dala najevo přání zemřít , se čím dál větší měrou považuje za ospravedlnitelný čin , obzvlášť v kontextu nevyléčitelné a smrtelné nemoci
As adamant opposition to the legal regulation of assisted dying weakens , so the issues of practical applicability become more important . Jak vytrvale slábne opozice vůči zákonnému ošetření asistovaného umírání , na závažnosti získávají záležitosti praktické proveditelnosti
Assistance in dying provided by a non - physician remains illegal . Asistence v umírání ze strany nelékařů zůstává nelegální
Although Belgium recently followed the Dutch way of regulating voluntary active euthanasia in a strictly medicalized framework , it is precisely this sort of regulation that is increasingly challenged . Přestože Belgie nedávno následovala ve stopách nizozemského způsobu regulace dobrovolné aktivní eutanázie v přísně lékařském rámci , je to právě tento druh regulací , který se čím dál častěji zpochybňuje
At the same time , any wrong decision has far - reaching and irreversible consequences . Zároveň platí , že každé špatné rozhodnutí má dalekosáhlé a nevratné následky
As Ukraine ’ s agonizing struggle for democracy continues , Europeans wonder if the politics of principle can ever eclipse the politics of power . S pokračujícím trýznivým bojem Ukrajiny za demokracii se Evropané táží , zda politika principů může kdy zastínit politiku moci
As Asia ’ s economies race forward , so do its political ambitions . Jak asijské ekonomiky pádí vpřed , tamní politické ambice je následují
Asians want to assume greater responsibility in the world , and it is in Europe ’ s interest that they do , as long as they , too , respect the rules of fair play . Asie chce převzít větší odpovědnost za dění ve světě a je v evropském zájmu , aby tak učinila , pokud bude také dodržovat pravidla fair play
A sense of fair play also matters within the Union . Smysl pro fair play je významný také uvnitř Unie
As a last resort , the EU must even be prepared to rise to the military defense of the values and principles it believes are worth protecting . V krajní situaci musí být EU připravena povstat i k vojenské obraně těch hodnot a zásad , o nichž je přesvědčena , že stojí za to je chránit
A divisive transatlantic rivalry offers no ethical or political basis for an enlightened European approach . Rozvratná transatlantická rivalita nenabízí etický ani politický základ pro osvícený evropský přístup
As it integrates into the world economy , it must seek to sustain growth while protecting the environment and reducing poverty and inequality . Jak se integruje do světového hospodářství , bude muset usilovat o udržení růstu a zároveň o ochranu životního prostředí a vykořeňování chudoby a nerovnosti
After all , by far the most important factor determining whether our children and grandchildren will enjoy secure , healthy , and productive lives is whether the world ’ s natural ecosystems survive the pressures put on them by modern civilization . Ostatně , zdaleka nejdůležitějším činitelem , který rozhodne , zda naši potomci a jejich potomci povedou bezpečné , zdravé a plodné životy , je to , zda světové přírodní ekosystémy přežijí tlaky , jež na ně vyvíjí moderní civilizace
A recent UN report warned that we have already entered the danger zone . Nedávná zpráva OSN varovala , že už jsme vstoupili do nebezpečného pásma
At the EU - China Summit , we discussed the Chinese government ’ s plans for ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights . Na summitu EU - Čína jsme diskutovali o plánech čínské vlády na ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
A structured dialogue – including the private sector , which is so intimately involved in China ’ s development – is needed on energy , sustainable development , and the environment . Potřebujeme podrobný dialog – zahrnující soukromý sektor , který se rozvoje Číny tak úzce účastní – ohledně energií , udržitelného rozvoje a životního prostředí
As long as moderates keep their heads , a new Netherlands may be born out of the terrible events of the past weeks . Pokud umírněnci neztratí hlavu , z děsivých událostí uplynulých týdnů by se mohlo zrodit nové Nizozemsko
Among immigrants , soul - searching is closely related to belonging and commitment , which in practice boils down to feeling part of society and feeling responsible for the city , neighborhood , and street where you live . Mezi imigranty se sebezpytování úzce váže k sounáležitosti a věrnosti , což se v praxi nakonec týká toho , zda se člověk cítí součástí společnosti a zda se cítí zodpovědný za město , čtvrť a ulici , kde žije
As a result , many people no longer understand themselves , which makes it hard for them to understand others . Mnozí lidé proto nerozumí sami sobě , což jim ztěžuje chápání ostatních
A revived permissive society is not the answer . Vzkříšení shovívavé společnosti není řešením
At the same time , native Europeans must learn to accept that Islam may offer new vantage points on such moral issues as euthanasia , abortion , individuality , and solidarity . Domorodí Evropané se zase musí naučit přijímat skutečnost , že islám může přinášet nové pohledy na takové morální otázky , jako je eutanazie , potraty , individualita a solidarita
All of us must help turn Europe ' s motto unity in diversity into a genuine guiding principle . My všichni musíme pomoci proměnit evropské heslo „ jednota v různosti ve skutečnou zásadu jednání
Alienated and unemployed youth are a concern everywhere . Odcizená a nezaměstnaná mládež je všude na světě důvodem k znepokojení
And , in the Middle East and North Africa region , about a quarter of all young people are unemployed . A na Blízkém východě a v severní Africe je zhruba čtvrtina všech mladých lidí bez zaměstnání
Armed with the right information and incentives , young people can make better decisions about their health and education . Budou - li mladí lidé vyzbrojeni správnými informacemi a pobídkami , mohou lépe rozhodovat o svém zdraví a vzdělání
American law denies patients a property right in their tissue for reasons of economic policy . Americké právo pacientům upírá vlastnické právo k jejich tkáním z důvodů hospodářské politiky
And , by definition , it would work only if the trust is funded on a public basis . A z podstaty by fungoval , jedině kdyby byla nadace financována na veřejném základě
And , instead of being arbitrary , a tissue tax would be subject to democratic control : no taxation without representation . Daň z tkání rovněž není nahodilá , ale je předmětem demokratické kontroly : o zdanění rozhoduje naše reprezentace
Africa ' s Odious Debts Ohavné dluhy v Africe
As Iraq ' s new rulers debate what to do about the billions of dollars in foreign debts inherited from Saddam Hussein ' s regime , voices ranging from the charity Oxfam - International to US defence guru Richard Perle are calling for debt repudiation on the grounds that the debts Iraq now bears were contracted to sustain a corrupt , oppressive regime . Zatímco noví iráčtí vládci debatují , jak naložit s miliardami dolarů zahraničních dluhů , které zdědili po režimu Saddáma Husajna , volají různé hlasy - od dobročinné organizace Oxfam - International po autoritu americké obrany Richarda Perla - po neuznání dluhů na tom základě , že smlouvy , podle nichž je dnes Irák dlužníkem , byly uzavřeny na podporu zkorumpovaného a represivního režimu
Across sub - Saharan Africa , many of the world ' s poorest people struggle with the crippling legacy of profligate lending to corrupt , oppressive rulers . V subsaharské Africe mnozí z nejchudších obyvatel světa zápasí s ochromujícím odkazem marnotratného úvěrování zkorumpovaných a tyranských vládců
Adding imputed interest earnings , the stock of Africa ' s capital flight stood at $ 274 billion - a sum equivalent to 145 % of the debts owed by those countries . Započteme - li připisované zisky z úroků , objem afrického úniku kapitálu činí 274 miliard dolarů - jde o obnos rovnající se 145 % dluhů , jež tyto země mají splatit
America ' s authorities argued that Cuba ' s debt had not been incurred for the benefit of the Cuban people , nor with their consent , and that foreign loans helped to finance their oppression . Americké úřady argumentovaly tím , že dluh nevznikl ve prospěch kubánského lidu , ani s jeho souhlasem a že zahraniční dluhy pomáhaly financovat jeho útisk
Article 11 of the new constitution declares that “ All that is not written in the exclusive powers of the federal authorities is in the authority of the regions . ” Článek 11 nové ústavy deklaruje , že „ vše , co není uvedeno jako výlučná pravomoc federálních orgánů , spadá do pravomoci regionů “
Although inflows of international financial assistance remain substantial , reconstruction money from abroad will begin to dry up as Iraq puts its central government in place . A přestože toky mezinárodní finanční pomoci jsou i nadále značné , peníze na obnovu ze zahraničí začnou po ustavení irácké ústřední vlády vysychat
At the same time , cooler heads will struggle to postpone a potentially divisive 2007 referendum on the final status of the oil - rich city of Kirkuk . Chladnější hlavy se současně pokusí o odklad potenciálně rozvratného referenda o konečném statusu ropného města Kirkúk , jež se má uskutečnit v roce 2007
At that point , the future of an independent Iraq itself will be called into question . V tom okamžiku bude zpochybněna budoucnost samotného nezávislého Iráku
Any separatist moves by Kurdish leaders would bring Turkey into Iraqi politics . Jakékoliv separatistické kroky ze strany kurdských předáků by vtáhly do irácké politiky Turecko
At the same time , the protection that American forces offer Iraqi officials will diminish as troops are gradually withdrawn , and Iran will race to fill the security vacuum . Ochrana , kterou americké jednotky nabízejí iráckým činitelům , bude navíc s postupným stahováním vojsk slábnout a se zaplněním bezpečnostního vakua si pospíší Írán
And they will leave the new Iraqi government at the mercy of forces that would eventually pull the country apart . Novou iráckou vládu by tak vydali na milost a nemilost silám , jež by nakonec zemi roztrhaly na kusy
After conservative candidate Felipe Calderon was declared the winner by less than 1 % of the vote , his populist rival , Andres Manuel Lopez Obrador , quickly claimed fraud . Když byl konzervativní kandidát Felipe Calderón prohlášen za vítěze s náskokem necelého 1 % hlasů , jeho populistický vyzyvatel Andrés Manuel López Obrador pohotově prohlásil , že šlo o podvod
A recent poll in the newspaper Reforma found that Calderon would now defeat him by 19 percentage points . Nedávný průzkum v listu Reforma zjistil , že Calderón by nad ním teď zvítězil o 19 procentních bodů
Aware that he must establish a greater sense of political legitimacy , his cabinet is likely to include representatives of other political parties . Uvědomuje si , že musí dát vzniknout silnějšímu pocitu politické legitimity , a tak jeho kabinet zřejmě bude zahrnovat zástupce ostatních politických stran
American diplomats are never going to persuade the UN Security Council to impose sanctions on Iran ’ s energy exports . Američtí diplomaté nikdy nebudou Radu bezpečnosti OSN přemlouvat k zavedení sankcí na íránské energetické vývozy
Ahmadinejad has proven resourceful in driving the diplomatic conflict . Ahmadínedžád projevil vynalézavost při vedení diplomatického střetu
All these provocations add upward pressure on oil prices , enriching the Iranian government . Všechny tyto provokace posilují tlak na růst cen ropy , čímž obohacují íránskou vládu
At times , the US has effectively – if unintentionally – undercut Iran ’ s position . Občas USA účinně – byť nezáměrně – pozici Íránu podkopaly
All of these choices helped return slack to energy markets . Všechna tato rozhodnutí se přičinila o návrat uvolněnosti na trhy s energií
Administration officials should lower the political temperature . Úředníci státní správy by měli zchladit politickou teplotu
At the heart of the new strategy is Bush ’ s decision to take the fight directly to Iraq ’ s most powerful militia , the Mahdi Army . Jádrem nové strategie je Bushovo rozhodnutí přenést boj přímo na nejmocnější iráckou milici , Mahdího armádu
At the very least , the new strategy recognizes that the gravest challenge to stability in the near term comes from militia groups in general and the Mahdi Army in particular . Zcela přinejmenším nová strategie přiznává , že nejvážnější výzva pro stabilitu v nejbližším období pochází obecně od miličních uskupení , zejména od Mahdího armády
A temporary 16 % boost in troops simply is not enough to get that job done . Dočasné 16 % posílení počtu vojáků jednoduše na splnění tohoto úkolu nestačí
A sharp spike in US casualties would compound the pressure to get out . Prudký nárůst počtu amerických obětí by tlak na odchod ještě umocnil
Arab governments have been especially angry over the chaos in Iraq , fearing that the US will abandon the Sunni minority to the not - so - tender mercies of revenge - minded Shi ’ a and expressing growing anxiety that the war has empowered Iran to extend Shi ’ a influence throughout the Middle East . Arabské vlády chaos v Iráku obzvlášť rozhořčuje , neboť se obávají , že USA ponechají sunnitskou menšinu vydanou na pramálo slitovnou milost pomstychtivých šíitů , a vyjadřují narůstající znepokojení , že válka dodala Íránu moc rozšířit šíitský vliv napříč Středním východem
And that ’ s the main reason any power - sharing deal with former Prime Minister Benazir Bhutto is unlikely to end Pakistan ’ s political turmoil . A to je hlavní důvod , proč není pravděpodobné , že by dohoda o podílu na moci s bývalou předsedkyní vlády Bénazír Bhuttovou ukončila pákistánskou politickou vřavu
America isn ’ t happy with Musharraf , either . Ani Amerika není z Mušarafa nadšená
Aware of a potential threat from within their ranks , Musharraf has populated his inner circle with relatively junior ( and reliably loyal ) officers . Vědom si potenciální hrozby z jejich řad , Mušaraf svůj nebližší okruh zaplnil poměrně služebně mladými ( a spolehlivě oddanými ) důstojníky
As prime minister , she could eventually revisit her deal with Musharraf from a position of strength . Jako premiérka by posléze mohla svou dohodu s Mušarafem přehodnotit z pozice síly
Adding to the pressure , America would expect the kind of cooperation in pacifying Pakistan ’ s tribal areas that Musharraf has proven unable to provide . Tento tlak by se ještě dále zvyšoval , neboť Amerika by očekávala ten typ spolupráce při pacifikaci pákistánských kmenových území , který Mušaraf nedokázal zajistit
A full - scale invasion might well provoke Iraq ’ s own Kurdish guerrillas into a prolonged and bloody battle with Turkish forces that can only undermine support for Erdogan ’ s government at home and abroad . Rozsáhlá invaze by mohla docela dobře vyprovokovat kurdské partyzány v Iráku k vleklé a krvavé bitvě s tureckými jednotkami , která může jen uškodit podpoře Erdoganovy vlády doma i v zahraničí
An invasion of Iraq would bring that process to a grinding halt . Invaze do Iráku by však tento proces zastavila
An attack would certainly make Iraq ’ s Kurdish provinces less appealing for foreign investors . Útok by dozajista snížil atraktivitu iráckých kurdských provincií v očích zahraničních investorů
A limited Turkish strike into northern Iraq would probably elicit little reaction beyond public condemnation and rhetorical assertions of Iraqi sovereignty . Omezený turecký zásah v severním Iráku pravděpodobně vyvolá jen malou reakci , nepočítáme - li veřejné odsouzení a řečnická cvičení o irácké suverenitě
A war between Turkey and Iraqi Kurds is not . Válka mezi Tureckem a iráckými Kurdy nikoliv
All we could do was follow the standard - - and painfully slow - - procedure established by Gregor Mendel , the 19 th Century founder of genetics . Bylo možné využít jen běžného - a velice pomalého - postupu , který v 19 . století zavedl zakladatel genetiky Gregor Mendel
According to Mendel , a gene ' s presence in an organism is confirmed only when we find an alternative form of it , called an allele Podle Mendela je přítomnost genu v organismu potvrzena jedině tehdy , když nalezneme jeho alternativní formu , nazývanou alela
After the vote on December 19 , OVR was not even runner up : it came third , with 13 % of the vote and 46 out of 450 seats in the Duma . Volby 19 . prosince však ukázaly , že na tento titul Vlast nezískala sebemenší právo : se třinácti procenty hlasů skončila na třetím místě a získala 46 ze 450 parlamentních křesel
All that was left to guessing was which of the two would agree to be prime - minister in the other ' s presidential administration . Spekulovalo se snad jen o tom , kdo z těch dvou akceptuje post premiéra ve vládě sestavené tím druhým – prezidentem
A new inter - regional movement , Unity , founded only in September ‘ 99 , dominated the parliamentary elections last December on a platform that could be summarized in two words : Vladimir Putin . Loňským prosincovým volbám dominovalo nové mezioblastní hnutí Jednota , založené teprve v září toho roku , s platformou , jíž lze vyjádřit dvěma slovy : Vladimir Putin
Although many do not have much sympathy for the old regime , most have been conditioned to view any published word , or anything they see on TV , as a type of gospel truth not subject critical assessment . Přestože mnozí z nich nechovají k bývalému režimu žádné sympatie , většina z nich byla vychována k tomu , aby každé publikované slovo nebo cokoli , co vidí v televizi , vnímali jako neoddiskutovatelnou pravdu nehodnou kritického zhodnocení
Another peculiarity of Russia ' s media market , stemming from the absence of the profit motive , is a chronic overproduction of titles . Jinou svérázností ruského informačního trhu , vyplývající z nedostatku motivovanosti , je chronická nadprodukce titulů
All the while , the total volume of advertisements during the best of times ( before the 1998 crisis ) did not exceed $ 2.5 billion , as compared with more than $ 20 billion in Germany and more than $ 117 billion in America . Přitom ale celkový objem reklamy v nejlepších dobách ( před krizí z osmadevadesátého roku ) činil méně než 2,5 miliardy dolarů , zatímco v Německu to bylo přes 20 miliard a v USA dokonce 117 miliard
At one point , according to press reports , the row became so serious that French President Nicolas Sarkozy had to intervene . V jednu chvíli se rozmíška podle zpráv v tisku vyhrotila natolik , že musel zakročit francouzský prezident Nicolas Sarkozy
As a former Dutch State Secretary for European Affairs and Benelux Coordinator , I believe that the Netherlands and Belgium can once again play complementary roles . Jako bývalý nizozemský státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor Beneluxu jsem přesvědčen , že Nizozemsko a Belgie mohou opět hrát vzájemně se doplňující role
As open economies , Belgium and the Netherlands have both been interested in developing the internal market , while differing in their methods . Belgie a Nizozemsko měly obě jako otevřené ekonomiky zájem na rozvoji vnitřního trhu , avšak lišily se v metodách
Along with Luxembourg , they were an important factor in creating EMU . Společně s Lucemburskem byly významným činitelem vytvoření HMU
Accepting this view could have a healthy impact on its behavior in the EU . Přijetí tohoto náhledu by mohlo zdravě ovlivnit chování země v EU
After all , the three largest EU states – Germany , Britain , and France – can be expected to seek agreements among themselves about the Union ’ s future shape , so the Benelux countries ’ common goal should be to influence their actions and ensure that their thinking is acceptable to the whole community . Ostatně u tří největších států EU – Německa , Británie a Francie – lze očekávat , že budou usilovat o vzájemné dohody nad budoucí podobou Unie , takže společným cílem zemí Beneluxu by mělo být ovlivňovat jejich činy a zajistit , aby jejich smýšlení bylo přijatelné pro celé společenství
Against all odds , Ukraine ' s opposition groups have helped forge a civil society and healthy political parties far beyond anything seen in President Vladimir Putin ' s Russia . Ukrajinské opoziční skupiny navzdory veškeré nepřízni napomohly vybudovat občanskou společnost a zdravé politické strany v míře nesrovnatelné s čímkoli , co vidíme v Rusku prezidenta Vladimíra Putina
Applying pressure won ' t be easy . Vyvinout tlak nebude snadné
All efforts to subvert the electoral process should be met with clear warnings that current and future aid , as well as trade privileges such as accelerated WTO accession , will be in jeopardy . Všechny snahy rozvrátit průběh voleb by se měly setkat s jasnou výstrahou , že ohrožují jak současnou i budoucí pomoc , tak obchodní výhody , jako je zrychlené přistoupení k WTO
A great power also knows that if it sets out on a military adventure without setting achievable goals , it can get into bad trouble . Velká mocnost rovněž ví , že vydá - li se na vojenské dobrodružství , aniž si stanoví dosažitelné cíle , může se dostat do vážných potíží
A deal with Syria is not impossible , given the ambiguities in Assad ’ s position . Vzhledem k nejednoznačnosti Asadovy pozice není dohoda se Sýrií nemožná
America and Israel must drop their refusal to talk to Syria . Amerika a Izrael pak musí upustit od svého odmítání vést se Sýrií rozhovory
After all , everyone understood who the “ welfare cheat ” was , and who Kristol had in mind when he famously quipped that a neo - conservative is “ a liberal who has been mugged by reality . ” Každý přece chápal , kdo je \„ podvodník s blahobytem “ a koho měl Kristol na mysli , když pronesl slavný bonmot , že neokonzervativec je \„ liberál , kterého přepadla realita “
Agriculture and urbanization subsequently exposed us to yet more pathogens . Dalším patogenům nás poté vystavilo zemědělství a urbanizace
As a result , EID ’ s are not just possible ; they are inevitable . V důsledku toho jsou EID nejen možné , ale přímo nevyhnutelné
Anticipating a problem is always more effective in terms of time and cost than responding to a crisis , no matter how viable the response . Předcházení problému je co do času i nákladů vždy účinnější než pouhá reakce na krizi – bez ohledu na to , nakolik je tato reakce životaschopná
As a result , there are no public health advisories about Lyme Disease there . V důsledku toho zde neexistuje žádná veřejná osvěta o této chorobě
All species of malaria , for example , are transmitted by mosquitos . Všechny druhy malárií se například přenášejí komáry
As a common sports adage puts it : never change a winning game , but always change a losing one . Jak říká známé sportovní úsloví : nikdy neměň vítěznou sestavu , ale vždy změň tu poraženou
At the outset , Britain ' s objectives were limited to protecting its oil supplies . Britské cíle se nejprve omezovaly na ochranu dodávek ropy
After a month ' s hard struggle in the summer heat , Nasiriya was captured in July 1915 . Po měsíci tvrdých bojů v letním parnu byla v červenci 1915 dobyta Násiríja
As enemy opposition remained light , the advance continued until Townshend ' s army encountered a Turkish force of equal strength entrenched on both banks of the Tigris at Kut . Nepřátelský odpor byl nadále slabý , a proto postup pokračoval , dokud se Townshendova armáda nestřetla s tureckými jednotkami srovnatelné síly , jež čekaly v zákopech na obou březích Tigridu u města Kút
Although substantially outnumbered - - the Turks now had 30 ,000 men - - Townshend unwisely ordered an advance . Přestože byl v podstatné početní nevýhodě - Turci disponovali 30 tisíci muži - Townshend nerozumně zavelel k útoku
After a gradual buildup and significant improvements in transport , the British government authorized another attack on Baghdad . Po postupném zvyšování počtu vojáků a značném zlepšení přepravy britská vláda schválila další útok na Bagdád
Anthony Bruce , a British historian , is at work on a military history of Britain ' s Great War campaigns in the Middle East . Anthony Bruce je britský historik
Although the rise 25 years ago of Solidarity , the first independent civic movement in the former Soviet empire , had huge political consequences , Solidarity was , primarily , neither a political movement nor a labor union . Třebaže vzestup Solidarity , prvního nezávislého občanského hnutí v bývalém sovětském impériu , měl před 25 lety obrovské politické důsledky , Solidarita nebyla primárně ani politickým hnutím , ani odborovým svazem
Against the authoritarian and hierarchical structures of the regime , we raised a decentralized institution , a huge organism striving to achieve consensus about its aims and the methods of action . Proti autoritářským a hierarchickým strukturám režimu jsme postavili decentralizovanou instituci , ohromný organismus usilující o dosažení konsenzu ohledně svých cílů a způsobů jednání
And only such a new institutional structure could respond to that deep cry for dignity . A jedině taková nová institucionální struktura mohla vyslyšet ono hluboké volání po důstojnosti
Am I merely a veteran wistfully reminiscing about the old days of struggle ? Jsem pouhý veterán tesklivě vzpomínající na staré časy boje ?
Although seemingly hardline , these two conditions are a step forward for the Patriarch from his notorious statement of a few years ago , when he said that a true Orthodox Christian must not even pick mushrooms in the same forest as a Catholic . Jakkoli se tyto podmínky zdají tvrdé , jsou velkým krokem vpřed , neboť ještě před několika lety patriarcha ve svém proslulém prohlášení uvedl , že pravý ortodoxní křesťan nesmí ani na houby chodit do stejného lesa jako katolík
According to the Kremlin press service , President Putin speaks to Patriarch Alexy II often . Podle tiskového oddělení Kremlu hovoří prezident Putin s patriarchou Alexijem II . často
As Russia ’ s struggles to find a role and a voice in world diplomacy , having the Holy See as an ally would be beneficial . \„ Slzy tohoto století se staly základem nového pramene lidského ducha , “ prohlásil Jan Pavel II
Alexey Bukalov is bureau chief for “ Itar - Tass ” in Rome . Alexej Bukalov je vedoucím římské kanceláře tiskové agentury Itar - Tass
An invitation for the Pope to visit Moscow ( a cherished dream of John Paul II ) seemed near at last . Pozvání pro papeže k návštěvě Moskvy ( dávný sen Jana Pavla II . ) se zdálo nadosah
A Roman Catholic arch - diocese ( headed by either a Cardinal or Archbishop ) was to be created for Moscow . V Moskvě měla být vytvořena římskokatolická arcidiecéze v čele s kardinálem nebo arcibiskupem
Archbishop Clement of Kaluga and Borovsk , the vice - chairman of Department for External Church Relations , declared that ` ` the actions outlined by the Vatican are in contravention of the canonical principles and norms of interchurch relations and stand as a serious obstacle to the development of dialogue between the two churches . ' ' Soon after , Cardinal Kasper ' s visit was canceled . Arcibiskup Klement z Kalugy a Borovsku , místopředseda Rady pro vnější církevní vztahy , vyhlásil , že , , kroky Vatikánu jsou v rozporu s kanonickými principy a normami vztahů mezi církvemi a představují vážnou překážku rozvoje dialogu mezi oběma církvemi \
A resolution to ` ` save Orthodoxy ' ' was rushed through the Duma and street protests aimed at the papal nuncio took place . Duma narychlo schválila rezoluci ,, na záchranu pravoslaví \ a v ulicích se protestovalo proti papežskému nunciovi
After almost a century of oppression , the Orthodox Church is still struggling to define its role in Russia ' s postcommunist society , and finds it difficult to compete with more nimble ( and self - assured ) churches . Po téměř sto letech útlaku pravoslavná církev stále usiluje o nalezení svého místa v ruské postkomunistické společnosti a jen s obtížemi konkuruje pohotovějším ( a sebejistějším ) církvím
Alexei Bukalov is bureau chief for ` ` Itar - Tass ' ' in Rome . Aleksej Bukalov je vedoucím římské kanceláře agentury Itar - Tass
Although the Orthodox Church did send a delegation , immediately after the funeral Patriarch Alexi warned that the disagreements between the two branches of Christianity go much deeper than the former Pope ’ s Polish nationality , which was always a particular sore spot for Russian Orthodox Slavs . Ačkoli pravoslavná církev svou delegaci vyslala , patriarcha Alexej ihned po pohřbu varoval , že rozpory mezi oběma větvemi křesťanství sahají mnohem hlouběji než jen k polské národnosti bývalého papeže , která pro ruské pravoslavné Slovany vždy představovala citlivé místo
Alexey Bukalov , the ITAR - TASS bureau chief in Rome , has covered Vatican affairs for more than 10 years . Alexej Bukalov , vedoucí římské kanceláře tiskové agentury ITAR - TASS , informuje o vatikánských událostech už více než deset let
Although the import substitution model became exhausted long before the 1980 s , it took the debt crisis of 1982 to kill it off . Ačkoli byl tento typ ekonomiky nahrazující import vyčerpán dlouho před začátkem 80 .let , v roce 1982 přišla dlužní krize , která jej zničila úplně
All Latin American and Caribbean countries ( except the Bahamas ) joined the World Trade Organization ( GATT ’ s successor ) . Všechny latinskoamerické a karibské země ( kromě Baham ) se připojily k Světové obchodní organizaci ( WTO , následovník organizace GATT )
Adjustment has been painful , and has not been helped by stagnation in Japan . Adaptace je bolestivá a nepomohla jí ani stagnace v Japonsku
Asia ’ s problems have been the opposite . Problémy Asie byly naprosto obrácené
Asia has made only limited progress in addressing this problem . Asie učinila jen nepatrný pokrok při čelení tomuto problému
As both Latin America and Asia became more open , their vulnerability to external shocks increased . Ve chvíli , kdy se Latinská Amerika a Asie staly otevřenější , zvýšila se jejich citlivost na vnější faktory
At the same time , however , Mao has become a folk deity . Současně se však Mao stal lidovým bohem
A vengeful god , who comes to purge the world of corruption , cannot take half - measures . Pomstychtivý bůh , jenž přichází očistit svět korupce , nemůže zasahovat jen na půl
As long as this is so , Mao lives on . Dokud tohle potrvá , Mao bude žít dál
An ideology which holds that people from different cultures must live in separate communities within a country , should not take an interest in each other and must not criticise each other is both wrong and unworkable . Ideologie , která zastává názor , že lidé z odlišných kultur musí žít v oddělených komunitách uvnitř jedné země , neměli by se o sebe zajímat a nesmějí se navzájem kritizovat , je pomýlená a zároveň nepoužitelná
African dictators might do dreadful things but somehow they did not meet with condemnation from many European intellectuals , for criticism implied cultural arrogance . Afričtí diktátoři se mohli dopouštět ohavných věcí , avšak u mnoha evropských intelektuálů se přesto nesetkali s odsouzením , jelikož kritika jako by v sobě obsahovala i kulturní aroganci
And it has serious consequences . Navíc to má vážné důsledky
As a co - founder of Doctors Without Borders , he stated that “ we were establishing the moral right to interfere inside someone else ’ s country . ” Jako spoluzakladatel Lékařů bez hranic prohlásil , že \„ jsme vytvářeli morální právo ke vměšování se do cizí země . “
Any force is justified to avoid another Shoah , and those who shirk their duty to support such force are regarded as no better than collaborators with evil . Každá síla je oprávněná , je - li třeba zabránit dalšímu šoa , a ti , kdo se vyhýbají povinnosti takovou sílu podpořit , nejsou považováni za nic lepšího než za napomahače zla
And by no means do all those who work to protect the rights of others invoke the horrors of the Third Reich to justify Anglo - American armed intervention . A zdaleka ne všichni , kdo usilují o ochranu práv ostatních , se odvolávají na ohavnosti třetí říše , aby ospravedlnili angloamerickou ozbrojenou intervenci
And European weakness , not to mention the “ treason ” of its liberal scribes , paving the way to an Islamist conquest of Europe ( “ Eurabia ” ) is seen as a ghastly echo of the appeasement of the Nazi threat . A evropská slabost , o \„ velezradě “ jejích liberálních autorů ani nemluvě , jež dláždí cestu k islamistickému dobytí Evropy ( \„ Eurábie “ ) , je považována za děsivou ozvěnu appeasementu nacistické hrozby
A nuclear - armed Iran would certainly make Israel feel more vulnerable . Jaderně vyzbrojený Írán by jistě v Izraeli vzbudil pocit větší zranitelnosti
Among Jews and other minorities , another historical memory may also play a part : the protection of the imperial state . Mezi Židy a dalšími menšinami může hrát jistou úlohu i historická paměť : ochrana říšského státu
Austrian and Hungarian Jews were among the most fiercely loyal subjects of the Austro - Hungarian Emperor , because he shielded them from the violent nationalism of the majority populations . Rakouští a maďarští Židé patřili mezi nejkrajněji loajální poddané rakousko - uherského císaře , protože je chránil před násilným nacionalismem většinových populací
A withdrawal from Iraq , he implied , would result in similar bloodshed , or worse . Stažení z Iráku , naznačil prezident , by mělo za následek podobné nebo ještě horší krveprolití
And the semi - divine Japanese Emperor was brought down to earth . A polobožský status japonského císaře získal přízemnější ráz
As long as the Cold War lasted , US administrations consistently favored military strongmen and civilian dictators in the name of fighting Communism – anything to keep the left down , even the kind of left that would have been regarded as simply liberal in the democratic West . Americké administrativy po dobu trvání studené války důsledně upřednostňovaly nesmlouvavé vojenské vůdce a civilní diktátory ve jménu boje s komunismem – dělaly cokoliv , aby udržely na uzdě levici , i když to byla levice , kterou by na demokratickém Západě pokládali za jednoduše liberální
And they did so with the moral authority of their Buddhist faith . A učinili tak s mravní autoritou své buddhistické víry
And no one can deny the religious authority of Pope John Paul II as a spur to Poland ’ s rebellion against Communist dictatorship in the 1980 ’ s . Nikdo nemůže popřít náboženskou autoritu papeže Jana Pavla II . jako pobídku k polskému odboji proti komunistické diktatuře v 80 . letech minulého století
As a non - believer , I am bound to treat such claims with skepticism . Jako nevěřícímu mi nezbývá než k takovým tvrzením přistupovat skepticky
Active resisters to the Nazis during World War II were often devout Christians . Aktivními odpůrci nacistů během druhé světové války byli často oddaní křesťané
AMSTERDAM – Western Europe ’ s small democracies have , on the whole , been exceptionally fortunate . AMSTERDAM – Malé demokracie západní Evropy mají celkově vzato výjimečné štěstí
A poster shows three white sheep kicking a black sheep off the Swiss flag . Jeden plakát zobrazuje tři bílé ovce vykopávající ze švýcarské vlajky ovci černou
And images of junkies and Muslim women in headscarves are contrasted in a promotional movie with idyllic pictures of Alpine scenery and efficient banks – the People ’ s Party ’ s Switzerland . A obrazy narkomanů a muslimských žen v šátcích jsou stavěny do kontrastu s propagačním filmem plným idylických záběrů na alpskou scenerii a výkonné banky – takové je Švýcarsko podle lidové strany
Although the Dutch government is still managed mostly by mainstream , steady - as - you - go Christian Democrats , right - wing populism is growing . A ačkoliv nizozemskou vládu stále spravují povětšině středněproudí a stálí křesťanští demokraté , také zde sílí pravicový populismus
And the emotions in this case betray an element of Schadenfreude : look at how even the Dutch , always boasting of their superior tolerance and liberalism , have responded like cowards when their principles are truly tested . A emoce v tomto případě prozrazují jistý prvek škodolibosti : podívejte se , jak dokonce i Holanďané , kteří se neustále chlubí svou vznešenou tolerancí a liberalismem , reagovali jako zbabělci , když byly jejich zásady podrobeny skutečné zkoušce
And for this they are now being punished . A nyní jsou za to trestáni
Anyone in China who mentions what happened on Tiananmen Square ( and many other places ) in June 1989 will soon find himself in the less - than - tender embrace of the State Security Police . Kdo v Číně zmíní , co se stalo v červnu 1989 na náměstí Tchien - an -men ( a na mnoha jiných místech ) , ocitne se brzy v ne právě něžném objetí státní bezpečnosti
After Franco ’ s death in 1975 , Spain , too , treated its recent history with remarkable discretion . Španělsko po Frankově smrti v roce 1975 také ke své čerstvé historii přistupovalo s pozoruhodnou zdrženlivostí
A new generation in France , born after the war , broke the public silence with a torrent of books and films on French collaboration in the Holocaust , as well as the collaborationist Vichy regime , sometimes in an almost inquisitorial spirit . Nová generace ve Francii , narozená po válce , prolomila veřejné mlčení přívalem knih a filmů o francouzské účasti na holocaustu a o kolaborantském vichistickém režimu , občas téměř v inkvizitorském duchu
And Chinese artists will command prices at international art auctions that others can only dream of . A čínští umělci budou na mezinárodních aukcích dosahovat cen , o nichž se ostatním může jen zdát
And it is a real alternative . A skutečně to alternativa je
African dictators – indeed , dictators everywhere – who walk the plush red carpets laid out for them in Beijing love it . Milují jej afričtí diktátoři , ba diktátoři všude na světě , vykračující si po přepychových rudých běhounech , které před nimi v Pekingu rozvíjejí
Aggressive Chinese nationalism could turn lethal , too , if its economy were to falter . Kdyby čínská ekonomika klopýtla , tamní bojovný nacionalismus by také mohl projevit svou smrtící sílu
A War on Tolerance Válka s tolerancí
AMSTERDAM - - When “ tolerance ” becomes a term of abuse in a place like the Netherlands , you know that something has gone seriously wrong . AMSTERDAM – Když se na místě , jako je Nizozemsko , stane slovo \„ tolerance “ nadávkou , víte , že je někde něco velmi v nepořádku
And Muslim immigrants live in Amsterdam , London , or Marseilles , not in the kind of small towns where right - wing populists find most of their support . A muslimští přistěhovalci žijí v Amsterdamu , Londýně nebo Marseille , nikoliv v maloměstech , kde se pravicoví populisté těší největší podpoře
A small number of ideological extremists has inflicted real violence in the name of Islam , and will continue to do so . Malý počet ideologických extremistů šíří ve jménu islámu skutečné násilí a bude v tom pokračovat
And , as so often happens , the loathing of elites has found an outlet in the loathing of outsiders , who look different and whose ways are strange . A stejně jako v mnoha podobných případech se odpor k elitám i tentokrát ventiluje v odporu k cizákům , kteří vypadají jinak a jejichž způsoby jsou \„ divné “
A liberal society is a society in which people holding different moral opinions are bound together through a common rule of law . Liberální společnost je společnost , v níž jsou lidé zastávající různé morální názory společně vázáni platnými zákony
According to this principle , Konrad Adenauer , Robert Schuman , and Alcide de Gasperi – three of the EU ’ s founding fathers – would not measure up . Podle tohoto principu by kritéria nesplnili ani Konrad Adenauer , Robert Schuman a Alcide de Gasperi – tři z otců - zakladatelů EU
As with environmentalism , sustainable medicine requires reformulating the idea of progress that drives technology costs and fuels public demand . A stejně jako v případě ekologie , také udržitelná medicína vyžaduje přeformulování představy pokroku , který žene vzhůru náklady na technologie a podněcuje veřejnou poptávku
At the same time , we often overlook the health benefits of spending money in ways that have nothing to do with the direct delivery of medical care : education and health , for example , are strongly correlated : the higher the former the better the latter . Současně mnohdy přehlížíme , že na lidské zdraví může mít příznivý vliv také vynakládání peněz na věci , které nijak nesouvisejí s přímým poskytováním zdravotní péče : například vzdělání úzce souvisí se zdravím - čím vyšší vzdělání , tím pevnější zdraví
A medicine that keeps people alive too long is not a decent and humane medicine . Medicína , která udržuje lidi naživu přespříliš dlouho , není slušná ani humánní
At the same time , only about 40 % of the rise in health status over the past century is attributable to medical progress , with the rest reflecting improved social and economic conditions . Zároveň lze jen asi 40 % zlepšení zdravotního stavu za poslední století připsat pokroku v medicíně : zbytek odráží zlepšené sociální a ekonomické podmínky
According to IMF critics , bailouts allowed leaders from Brazil to Turkey to avoid painful but necessary reforms , with the perverse effect of making crises inevitable . Podle kritiků MMF tato výpomoc umožnila politikům od Brazílie po Turecko vyhýbat se strastiplným , ale nutným reformám , důsledkem čehož byl nevyhnutelný nástup krizí
As borrowing costs rose in all emerging markets - regardless of their fundamental economic health - so did the probability of recurrent crises , forming a vicious circle . Vznikl tak začarovaný kruh
A typical case is a country whose terms of trade abruptly deteriorate - for example , Nicaragua after the recent collapse of coffee prices caused by Vietnam ' s bumper crop . Typickým příkladem je země , jejíž obchodní podmínky se neočekávaně zhorsí - například Nikaragua po nedávném poklesu cen kávy , způsobeném rekordní sklizní ve Vietnamu
As public debt grew , the government ' s only hope of paying it back was a deflationary clampdown on available money and credit - - with a collapse in output , soaring unemployment , and civil disorder almost inevitable . Státní dluh narůstal a vládě zůstávala jediná naděje , jak jej splatit : výraznou deflací disponibilních peněžních prostředků a úvěrů - jež s sebou téměř nevyhnutelně musela přinést snížení produkce , zvýsení nezaměstnanosti a občanské nepokoje
Argentina ' s main response - encouraging large - scale foreign investment in the banking sector - sought to ensure that this would not happen again , given that there would now be an international lender of last resort . Svou odpovědí - podporou rozsáhlých zahraničních investic v bankovním sektoru - chtěla Argentina zabránit opakovaní takové situace , vzhledem k tomu , že teď by zde byl mezinárodní věřitel nejvyssí instance
As foreign reserves continued to plummet , the peso ' s devaluation became inevitable . S dalsím klesáním zahraničních rezerv se devalvace pesa nezadržitelně blížila
Alejandro Izquierdo is a research economist at the InterAmerican Development Bank . Alejandro Izquierdo pracuje jako výzkumný ekonom v Interamerické rozvojové bance
As he lay bandaged , I told stories that made him laugh . Jak tak ležel celý v bandážích , vyprávěla jsem mu příběhy a on se jim smál
April 30 : the Day of Liberation as it is known in Communist Vietnam ; the Day of National Loss , as Vietnam ' s exiles call it . Třicátý duben ; Den osvobození , jak je pojmenován v Komunistickém Vietnamu ; Den národní porážky , jak tento den nazývají Vietnamci v exilu
Across America , in Orange County in California , in Houston and Dallas , Arlington and Falls Church , Virginia , Saigon has been resurrected . Křížem krážem Amerikou , v Orange County v Kalifornii , v Houstonu a Dallasu , Arlingtonu a Falls Church , ve Virgínii , všude tam byl Saigon vzkříšen k novému životu
As a result of economic reforms , the private economy , especially in Saigon , surpasses the official state economy . Výsledkem ekonomických reforem nyní privátní ekonomika , a to především v Saigonu , převyšuje oficiální ekonomiku státní
After twenty five years of collapsed expectations , you feel a raw energy in the roar of motorbikes that weave through improvisational waves of traffic , in the spirit of a city revived . Po pětadvaceti letech od okamžiku , kdy zkrachovala naše očekávání , můžete cítit surovou energii burácejících motocyklů , jež se proplétají rušnou dopravou , ve které ožívá duch města
April 30 is indeed called the Day of Liberation in Vietnam : 1.5 million Vietnamese died during that war ; 3 million were wounded . Ano je to tak , 30 . duben se nazývá Dnem osvobození Vietnamu : 1,5 miliónů Vietnamců během války zemřelo ; 3 milióny utrpěly zranění
Alberto Carrasquilla Alberto Carrasquilla
All this violence is incited by rebels who number barely 40 ,000 , not much in a nation of 40 million . Všechno toto násilí je podněcováno povstalci , jejichž počet dosahuje stěží 40 . 000 , což není až zas tolik pro národ o 40 miliónech
Although drug money plays a defining role in these rebellions , putting the blame solely on illegal narcotics is wrong . Třebaže drogové peníze hrají v těchto povstáních rozhodují roli , bylo by chybné vinit ze všeho pouze narkomafii
A second , perhaps more important , cause for optimism is the fact that Colombians are more aware than ever that their political institutions are morally bankrupt . Za druhé , snad ještě důležitějším zdrojem mírného optimismu je skutečnost , že Kolumbijci si stále více uvědomují , že jejich politické instituce morálně zbankrotovaly
All this happened because an activist local administration enlisted the broad support of Bogatá ’ s citizens . To vše se stalo proto , protože aktivní místní samospráva si zajistila širokou podporu obyvatel Bogoty
Alberto Carrasquilla is professor of politics and economics at the Universidad de los Andes . Alberto Carrasquilla je profesorem politických a ekonomických věd na universitě Universidad de los Andes
As part of the Quartet , including Russia , the UN , and the European Union , he has endorsed a “ Road Map ” for peace . Ten jako součást Čtyřky , zahrnující Rusko , OSN a Evropskou unii , schválil \„ Cestovní mapu “ k míru
Although President Bill Clinton made strong efforts to promote peace , a massive increase of settlers occurred during his administration , to 225,000 , mostly while Ehud Barak was prime minister . Přestože prezident Bill Clinton vynaložil značné úsilí na prosazování míru , za jeho administrativy došlo k mohutnému přírůstku osadníků , až na 225 tisíc , převážně v době , kdy byl premiérem Ehud Barak
As presently circumscribed and isolated , without access to the air , sea , or the West Bank , Gaza is a nonviable economic and political entity . Tak jak je v současnosti ohraničená a izolovaná , bez přístupu do vzduchu , na moře nebo na Západní břeh , Gaza je neživotaschopným ekonomickým a politickým útvarem
Acting prime minister Ehud Olmert and others pointed out years ago that Israel ’ s permanent occupation will be increasingly difficult as the relative number of Jewish citizens decreases demographically both within Israel and in Palestine . Úřadující ministerský předseda Ehud Olmert a další už před lety poukázali na to , že nepřetržitá izraelská okupace bude čím dál složitější , neboť poměrný počet židovských občanů se demograficky snižuje jak v Izraeli , tak v Palestině
Any rejectionist policies of Hamas or any terrorist group will be overcome by an overall Arab commitment to restrain further violence and to promote the well - being of the Palestinian people . Všechny odmítavé politiky Hamasu nebo kterékoli teroristické skupiny překoná celkové arabské odhodlání zadržet další násilí a prosadit blaho palestinského lidu
As before there were expressions of “ deep regret , ” a promise of “ immediate investigation ” and the explanation that dropped leaflets had warned families in the region to leave their homes . Stejně jako tehdy přišly projevy \„ hluboké lítosti “ , slib \„ bezodkladného prošetření “ a vysvětlení , že letadly shazované letáky rodiny v okolí v předstihu varovaly a vyzvaly k opuštění domovů
A major impediment to progress is the US administration ’ s strange policy that dialogue on controversial issues will be extended only as a reward for subservient behavior and will be withheld from those who reject US assertions . Zásadní překážkou pokroku je zvláštní politika administrativy USA tkvící v tom , že dialog o kontroverzních záležitostech bude rozšířen jen jako odměna za servilní chování a že ti , kdo odmítají tvrzení USA , z něj budou vyloučeni
At the same time , no significant steps are being taken to reduce the worldwide arsenal of almost 30 ,000 nuclear weapons now possessed by the United States , Russia , China , France , Israel , Britain , India , Pakistan , and perhaps North Korea . Současně nejsou přijímány žádné významné kroky ke snížení celosvětového arzenálu téměř 30000 jaderných zbraní , jimiž dnes disponují Spojené státy , Rusko , Čína , Francie , Izrael , Velká Británie , Indie , Pákistán a možná i Severní Korea
A global holocaust is just as possible now , through mistakes or misjudgments , as it was during the depths of the Cold War . Následkem chyb nebo špatného úsudku je dnes globální holocaust stejně reálný jako v dobách nejhlubší studené války
All attempts by the communist regime to sever the links between the Catholic Church and the Polish nation failed . Snahy komunistického režimu přervat vazby mezi katolickou církví a polským národem neuspěly
After all , it is a fundamental premise of the theory of secularization that the more modern a society , the more secular it becomes . Konec konců , jedna ze základních premis teorie sekularizace říká , že čím je společnost modernějsí , tím sekulárnějsí se stává
As the first Slavic pope in history , John Paul II felt a special mission to liberate the Slavic peoples from communism and to deepen ecumenical dialogue with the predominantly Orthodox churches of Eastern Europe . Coby první slovanský papež v historii spatřoval Jan Pavel II své zvlástní poslání v osvobození slovanských národů od komunismu a v prohloubení ekumenického dialogu s převážně pravoslavnými východoevropskými církvemi
A less ambitious apostolic assignment , however , could work . Méně ctižádostivý apostolský úkol by ovsem mohl přinést úspěch
A modern , religious Poland could force secular Europeans to rethink their assumptions and realize that it is not so much Poland that is out of sync with Europe , but secular Europe that is out of sync with the rest of the world . Moderní náboženské Polsko by mohlo sekulární Evropany přimět , aby přehodnotili své předpoklady a uvědomili si , že nejde přílis o to , že Polsko není v souladu s Evropou , nýbrž o to , že sekulární Evropa je v nesouladu s ostatním světem
Air , soil , and water pollution has been growing , causing hundreds of thousands of deaths every year . Znečištění vzduchu , půdy i vody je na vzestupu , což si každoročně vyžádá statisíce lidských životů
At the same time , India ' s growing population will make increasing demands on water supplies - mainly for agriculture , which absorbs more than 80 % of all the fresh water India consumes . Rostoucí počet obyvatel Indie současně zvyšuje nároky na dodávky vody - především pro zemědělství , které pohltí více než 80 % veškeré spotřeby sladké vody v Indii
Although the Court ruled that genocide had taken place , it decided that Serbia was not responsible under international law . A ačkoliv soud shledal , že ke genocidě skutečně došlo , zároveň rozhodl , že Srbsko za ni podle mezinárodního práva nenese žádnou zodpovědnost
According to the Court , the Bosnian Serb generals who were guilty of this genocide , the various Mladic ’ s and Kristic ’ s , were neither acting as Serbia ’ s agents nor receiving specific instructions from Belgrade . Bosenskosrbští generálové , kteří se touto genocidou provinili , všichni ti Mladičové a Krstičové , podle soudu nejednali jako agenti Srbska a nedostávali z Bělehradu žádné konkrétní pokyny
According to the Court , Serbia was aware of the very high risk of acts of genocide and did nothing . Srbsko si podle soudu uvědomovalo velmi vysoké riziko aktů genocidy a neučinilo nic
After all , one can also be guilty of complicity in a crime by not stopping it while having both the duty and the power to do so , and when , through one ’ s inaction , one decisively contributes to the creation of conditions that enable the crime to take place . Nést spoluvinu na nějakém zločinu lze přece i tím , že obviněný tomuto zločinu nezabrání , ačkoliv má povinnost i prostředky tak učinit , případně že vlastní nečinností rozhodným způsobem přispěje k vytvoření podmínek , které spáchání tohoto zločinu umožňují
And if former Serbian President Slobodan Milosevic were alive , he would be absolved of the charge of genocide . A kdyby byl naživu někdejší srbský prezident Slobodan Miloševič , byl by i on obvinění z genocidy zproštěn
Antonio Cassese , the first President of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ( ICTY ) and later the Chairperson of the United Nations ’ International Commission of Inquiry on Darfur , teaches law at the University of Florence . Antonio Cassese , první předseda Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ( ICTY ) a pozdější předseda Mezinárodní komise OSN pro vyšetření událostí v Dárfúru , vyučuje právo na Florentské univerzitě
Abolitionists respond with two ethical arguments . Zastánci zrušení trestu smrti reagují dvěma etickými argumenty
As Tommaso Campanella , a great philosopher who spent much time in prison and was tortured because of his ideas , wrote a few centuries ago , “ history is changed first by the tongue and then by the sword . ” Jak před několika staletími napsal Tommaso Campanella , slavný filozof , který strávil mnoho času ve vězení a byl za své myšlenky mučen , \„ dějiny se mění nejprve jazykem a poté mečem “
After all , what is the point of suggesting imprisonment as an alternative to electrocution , if inmates are subjected to inhuman and degrading treatment ? Jaký smysl má koneckonců navrhovat vězení jako alternativu ke smrti na elektrickém křesle , pokud jsou vězni vystaveni nelidskému a ponižujícímu zacházení ?
Antonio Cassese , the first President of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ( ICTY ) and later the Chairperson of the United Nations ' International Commission of Inquiry on Darfur , teaches law at the University of Florence . Antonio Cassese , první předseda Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ( ICTY ) a pozdější předseda Mezinárodní komise OSN pro vyšetření událostí v Dárfúru , vyučuje právo na Florentské univerzitě
A Confederation for Kosovo Konfederace pro Kosovo
After eight years of international administration , Kosovo ’ s Albanian majority has tasted freedom and is eager for full independence . Po osmi letech mezinárodní správy zachutnala kosovské albánské většině svoboda a touží po úplné nezávislosti
As a result , Kosovo and Serbia would constitute two distinct international subjects , bound by a confederation hinging on a common decision - making body . Ve výsledku by Kosovo a Srbsko tvořily dva odlišné mezinárodní subjekty , vázané konfederací ukotvenou ve společném rozhodovacím orgánu
As with any compromise , the contending parties would both gain and lose from this arrangement . Obě zápasící strany by tak jako v případě každého kompromisu tímto uspořádáním jak ztratily , tak získaly
A final advantage of this solution is that it would be temporary . Poslední výhodou tohoto řešení je , že by bylo dočasné
Antonio Cassese , the first President of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ( ICTY ) and later the Chairperson of the United Nations ' International Commission of Inquiry on Darfur , teaches law at the University of Florence . Antonio Cassese , první předseda Mezinárodního trestního soudu pro bývalou Jugoslávii ( ICTY ) a pozdější předseda Mezinárodní komise OSN pro vyšetření událostí v Dárfúru , vyučuje právo na Florentské universitě
All of that is now gravely at risk - a dangerous turn of events . To vše se nyní ocitá v těžkém ohrožení - a jde o nebezpečný zvrat událostí
A second effect follows directly from the first . Druhý důsledek přímo vyplývá z prvního
At least rhetorically speaking , government parties or leaders with a strong anti - US tilt are gaining ground , from Mexico City ' s Mayor Andrés Manuel López Obrador to the Frente Amplio party in Uruguay , from Schaddick Handal in the old FMLN in El Salvador to Evo Morales in Bolivia , not to mention governments like Hugo Chávez ' s in Venezuela and Nestor Kirchner ' s in Argentina . Přinejmenším v oblasti rétoriky získávají půdu pod nohama vládní strany nebo vedoucí představitelé se silně antiamerickými sklony , od starosty Mexico City Andrése Manuela Lópeze Obradora po uruguayskou stranu Frente Amplio , od Schafika Handala ze staré Fronty národního osvobození Farabunda Martího v Salvadoru po Evo Moralese v Bolívii , nemluvě o celých vládách , jako jsou kabinety Huga Cháveze ve Venezuele nebo Nestora Kirchnera v Argentině
America ' s friends in Latin America are feeling the fire of this anti - American wrath . Latinskoameričtí přátelé Spojených států plameny tohoto antiamerického hněvu pociťují
At worst , the Bush administration could have acted alone , but with sufficient force , skill , and diligence - and with the appropriate and imperative respect for human rights and international law - to get the job done quickly . Přinejhorším pak mohla Bushova administrativa jednat sama , ale s nasazením dostatečných sil , zkušeností a vytrvalosti - a s náležitým a bezpodmínečným respektem k lidským právům a mezinárodnímu právu - , aby svou práci rychle dokončila
And all of this came about without repression , human rights violations , uprisings , political assassinations , or runaway corruption . To vše se navíc obešlo bez represí , porušování lidských práv , politicky motivovaných vražd i nekontrolovatelné korupce
According to exit polls , 60 % of Mexico ’ s voters who thought that things had improved over the past year voted for Calderón ; 60 % of those who approve of President Vicente Fox ( who in turn has a 65 % approval rate ) , chose Calderón as well . Podle průzkumu veřejného mínění provedeného před volebními místnostmi hlasovalo 60 % mexických voličů , kteří se domnívají , že se situace v posledním roce zlepšila , pro Calderóna ; toho zároveň volilo 60 % příznivců prezidenta Vicenteho Foxe ( jehož popularita dosahuje 65 % )
And López Obrador would not have been able to move Mexico away from the United States , revise NAFTA , massively and overnight re - orient public spending , eliminate poverty , and create millions of jobs through unfunded infrastructure programs , as he said , and truly seemed to believe , he would do . A López Obrador by zase nemohl odpoutat Mexiko od Spojených států , revidovat dohodu NAFTA , masivně a přes noc přeorientovat veřejné výdaje , eliminovat chudobu a vytvořit miliony pracovních míst prostřednictvím finančně nezajištěných infrastrukturních programů , jak tvrdil a zřejmě tomu i věřil
As in most cases , Byzantine ideological debates such as these lead nowhere , but they do crowd out meaningful policy discussions . Podobně \„ zašmodrchané “ ideologické debaty ve většině případů nikam nevedou , ale vytlačují smysluplné politické diskuse
Again , Bush left him hanging . Opět , Bush jej nechal na holičkách
Alvaro Uribe of Colombia was happy just to have a US Chief of State visit Bogotá ; the last one to do so was Ronald Reagan in 1982 . Álvaro Uribe z Kolumbie byl šťastný už proto , že do Bogoty zavítala hlava USA ; poslední , kdo tak učinil , byl Ronald Reagan v roce 1982
An alternative minimum tax was established , along with a slight increase in gasoline taxes , but both were so watered down that they barely add up to anything . Byla zavedena alternativní minimální daň spolu s mírným zvýšením spotřebních daní na pohonné hmoty , avšak obojí bylo tak rozředěno , že to nepřineslo téměř žádné nové příjmy
According to the government ’ s own figures , they equal just 1 % of GDP – a pathetic increase in an economy with one of Latin America ’ s lowest tax takes . Podle údajů samotné vlády se tyto příjmy rovnají pouhému 1 % HDP – což je pro ekonomiku , jejíž výběr daní patří v Latinské Americe k nejnižším , dost žalostné zvýšení
All of these changes were rammed through the Congress as constitutional amendments , exempting them from appeals to the courts . Všechny tyto změny byly protlačeny Kongresem jako ústavní dodatky , takže se proti nim nelze odvolat u soudu
Against this backdrop , the ejection of the IFE directors stands out all the more glaringly . Na tomto pozadí bije vyhazov pro ředitele IFE ještě více do očí
Although independent central banks have been crucial in helping the region achieve macroeconomic stability over the past two decades , they , like electoral authorities , are being subjected to increasing pressure . Ačkoliv nezávislé centrální banky rozhodujícím způsobem přispěly k tomu , že region dosáhl v posledních dvou desetiletích makroekonomické stability , stejně jako volební orgány jsou i ony vystaveny sílícímu tlaku
Among the many surprises during the Republican Party presidential candidates ’ debates a couple of weeks ago was the rekindled importance of immigration . Během debat prezidentských kandidátů americké Republikánské strany před několika týdny se objevila řada překvapení , mezi něž patřil i obnovený význam přistěhovalectví
And , of course , the US has had a standing immigration agreement since 1965 with a country most Americans would not imagine : Fidel Castro ’ s Cuba . Od roku 1965 pak mají USA stálou imigrační dohodu také se zemí , do níž by to většina Američanů neřekla : s Kubou Fidela Castra
At this stage , we know that free - trade agreements are useful , but are not silver bullets . V současnosti už víme , že dohody o volném obchodu jsou užitečné , ale nejsou všelékem
Access to the US from many countries in Latin America is much easier than from Europe or Asia , owing to the volume of traffic , the number of flights , the comparative laxity of exit controls , and the porousness of borders . Z mnoha latinskoamerických zemí je do USA mnohem snazší přístup než z Evropy či z Asie , a to díky objemu přepravy , počtu letů , poměrné laxnosti výstupních kontrol a propustnosti hranic
Another visit this year generated a new estimate : from 1 , 500 to 1, 800 crossings every day . Při další návštěvě v letošním roce mi byl nabídnut nový odhad : 1 500 až 1800 přechodů každý den
America cannot stem this tide by closing its borders ; but it can regulate the tide by legalizing and humanizing it , and by helping to create conditions in Latin America where life - threatening emigration is not the only way out . Spojené státy nemohou tento příliv zastavit tím , že uzavřou hranice , ale mohou ho regulovat jeho legalizací a humanizací a také tím , že pomohou v latinské Americe vytvořit takové podmínky , aby život ohrožující emigrace nebyla jediným východiskem
A first - term Kerry administration or a second - term Bush presidency must make this a high foreign policy priority . Kerryho administrativa v prvním či Bushova administrativa ve druhém funkčním období musí z tohoto úkolu učinit prvořadou zahraničně - politickou prioritu
All of these issues are crucial to the US : jobs , immigration , security , energy . Všechny tyto otázky jsou pro USA klíčové : pracovní místa , přistěhovalectví , bezpečnost i energie
A perception has been growing over the last few years – and picking up strength in recent months – that Latin America is swinging back to the left . V posledních několika letech narůstal – a v posledních měsících získával na síle – pocit , že Latinská Amerika se jako kyvadlo naklání zpět k levici
At the same time , however , that reaction is much less uniform and clear - cut than many observers believe . Zároveň však platí , že tato reakce je mnohem méně uniformní a jednoznačná , než se mnozí pozorovatelé domnívají
Actual policies , with the passing exception of Argentina ’ s negotiation with its international creditors – and the IMF , in particular – are remarkably similar to those of their predecessors . Skutečné politiky , s přechodnou výjimkou argentinského vyjednávání s mezinárodními věřiteli – a zejména s MMF – , se nesmírně podobají politikám jejich předchůdců
Arias , the 1987 Nobel peace prize recipient , has a good reason for pushing this idea : his country has no standing army . Arias , držitel Nobelovy ceny míru z roku 1987 , má dobrý důvod myšlenku prosazovat : jeho země nemá stálé vojsko
And , of course , it is , with Paraguay , the only land - locked nation on the sub - continent . A samozřejmě je Bolívie spolu s Paraguayí na tomto subkontinentu také jediným státem , který nemá moře
At the last Organization of American States assembly in Fort Lauderdale , Florida , the United States delegation took a good idea from others and , by its support , essentially sank it . Na poslední konferenci Organizace amerických států ( OAS ) ve Fort Lauderdale na Floridě převzala delegace Spojených států od ostatních dobrý nápad a pak ho svou podporou v podstatě potopila
And , just as surely , that very weakness is a function of the gradual stifling of many features of Venezuela ’ s traditional democratic order . Stejně jistý je ovšem fakt , že i samotná slabost opozice je důsledkem postupného dušení mnoha prvků tradičního demokratického uspořádání Venezuely
As a result , Chávez will be re - elected late next year , and he may well remain in power until the end of the next decade . V důsledku toho bude koncem příštího roku opětovně zvolen a možná zůstane u moci až do konce příštího desetiletí
Although many of Chávez ’ s positions have found support in certain Latin American nations , the division that he and Castro ’ s Cuba have created in Latin America – between left and right , free - traders and “ Bolivarians , ” and pro - and anti - Americans – is mainly artificial and certainly not impossible to overcome . Ačkoliv mnohé Chávezovy postoje našly v určitých latinskoamerických zemích podporu , rozpory , které on a Castrova Kuba v Latinské Americe vytvořili – mezi levicí a pravicí , zastánci volného obchodu a \„ bolívarovci “ , proamerikanisty a antiamerikanisty – , jsou převážně umělé a rozhodně ne nepřekonatelné
A new split up and down the hemisphere , engineered by a leader awash in oil money , would prove far more disastrous . Nové štěpení rozdělující západní polokouli a řízené předákem , který se topí v ropných penězích , by bylo daleko katastrofálnější
America ’ s Misguided Immigration Debate Mylně vedená americká debata o imigraci
A debate on immigration is beginning in the United States Senate , which will take up several proposals . V Senátu Spojených států začíná debata o imigraci , která se bude zabývat několika návrhy
Another idea is to require anyone in the US wanting to regularize their immigration status to go home and wait in line there . Další myšlenkou je požadovat od všech , kdo v USA chtějí své postavení přistěhovalce legalizovat , aby se vrátili domů a tam čekali v pořadníku
A window of opportunity opened at the beginning of Bush ’ s first term , and closed shut after the terrorist attacks of September 2001 . Jistá naděje se objevila na počátku Bushova prvního funkčního období a vytratila se po teroristických útocích ze září 2001
All of these isolated developments seemingly contradict the leftward trend in Latin America . Všechny tyto nesouvisející události zdánlivě odporují levicovému trendu v Latinské Americe
As Morales cozies up to Chávez and Fidel Castro more quickly than most people expected – nationalizing Bolivia ’ s natural gas , inviting large numbers of Cuban doctors and advisers to his country , and signing myriad cooperation agreements with Venezuela – he is also fueling increasing tensions with Brazil and Chile . Vzhledem k tomu , že se Morales vlichocuje Chávezovi a Fidelu Castrovi rychleji , než většina lidí očekávala – znárodňováním bolivijského zemního plynu , zvaním velkého množství kubánských lékařů a poradců do své země a podepisováním bezpočtu dohod o spolupráci s Venezuelou – , vyvolává také sílící napětí ve vztahu k Brazílii a Chile
As a result , Petrobras , the Brazilian energy company , has invested huge sums in Bolivia in everything from exploration to pipelines . Brazilská energetická společnost Petrobras proto v Bolívii investovala obrovské částky do všeho od průzkumných prací po plynovody
At the end of the day , Bolivia ’ s immediate national interests may be served by Morales ’ s strategic alliance with Cuba and Venezuela . Nakonec , Moralesova strategická aliance s Kubou a Venezuelou může okamžitým národním zájmům Bolívie posloužit
As Monica explains , sheepishly , that Esteban is actually open - minded , it dawns on me that I ' ve been hearing a lot of similar stories recently , from female friends and patients . Monika mi trochu rozpačitě vykládá , že Estéban je vlastně docela otevřený , a mně v tu chvíli dochází , že od svých přítelkyň a pacientek slýchám poslední dobou totéž
Almost 40 % of working - age women hold jobs , school and university enrollment is evenly split between the sexes , and the average wage differential , whereby women earn about 70 % of what men make , is comparable to that of industrialized nations . Téměř čtyřicet procent žen v aktivním věku chodí do práce , na střední i vysoké školy chodí zhruba stejný počet mužů i žen a průměrný rozdíl ve výdělku mezi muži a ženami , kdy ženy vydělávají přibližně sedmdesát procent mzdy mužů , je srovnatelný s vyspělým světem
At home , men can say , \ Don ' t bother me now , I ' m watching TV \ ; women can ' t , because they are expected to be available , day and night , for their husband and children . Doma mohou muži v klidu říct : ,, Nech mě , dívám se na televizi . \ Ženy však ne , protože od těch se čeká , že budou svým mužům a dětem k dispozici ve dne v noci
As Monica sums it up with mock exasperation after our lunch , twice interrupted by her husband , \ This machismo business doesn ' t make sense any more . Monica to po našem společném obědě , dvakrát přerušeném jejím manželem , s předstíranou zlostí vystihla přesně : ,, Tenhle machismus už nemá smysl
After I ' ve given a lecture or a course on homosexuality , explaining at length why it can no longer be considered an illness , the questions are always the same : \ What are the symptoms ? \ \ Can it be cured ? \ \ How can one prevent it in one ' s children ? \ Even , occasionally , \ Is it contagious ? \ Vždy , když dokončím přednášku o homosexualitě , v níž obsáhle vysvětluji , proč už není možné ji nadále považovat za nemoc , otázky jsou stále stejné : ,, Jaké má symptomy ? \ ,, Lze ji vyléčit ? \ ,, Jak je jí možné předcházet u dětí ? \ A někdy dokonce : ,, Je nakažlivá ? \
Always there is the presumption that gay people are fundamentally different from \ us normal people . \ Stále se tu drží domněnka , že homosexuálové se zásadně liší od ,, nás normálních lidí \
Attempts to legalize a limited form of gay marriage were quashed three times by the local congress of Mexico City , by parties of the left and right alike . Pokusy o legitimizaci omezené formy sňatků homosexuálních párů třikrát svorně potlačily v místním kongresu Mexico City jak levicové , tak pravicové strany
Although science disproved these explanations decades ago , they still prevail in Mexican popular culture because they all fit into that culture ' s rigid , polarized definitions of masculinity and femininity . Přestože věda vyvrátila tato vysvětlení před několika desítkami roků , v mexické lidové kultuře se stále udržují , neboť tu všechna vyhovují neměnným a polarizovaným definicím mužství a ženství
A man who has any \ feminine \ traits is \ poco hombre \ : boys who dislike soccer , men who enjoy the opera or express unmanly feelings such as sadness or tenderness , husbands who help with the housework or tend to their children , are considered effeminate . Muž , jenž má nějaké ,, ženské \ rysy je ,, poco hombre \ : za zženštilé se považují chlapci , kteří nemají rádi kopanou , muži , kteří mají v oblibě operu nebo vyjadřují nemužné city jako smutek či něhu , manželé , kteří pomáhají s domácími pracemi nebo pečují o děti
Anything that violates traditional gender stereotypes is severely sanctioned in Mexican society ; therein lies the true foundation of homophobia . Všechno , co narušuje tradiční stereotypy příslušnosti k pohlaví , se v mexické společnosti tvrdě postihuje - a právě tady se skrývá skutečný pramen homofobie
As a psychotherapist specializing in homosexuality , I have been consulted many times by anxious parents terrified that their little boy is gay ( at age five ! ) : he likes to play with dolls , enjoys the company of girls , refuses to play soccer . Jako na psychoterapeutku zaměřenou na homosexualitu se na mě už mnohokrát úzkostlivě obrátili vyděšení rodiče s tím , že jejich chlapeček je homosexuál ( v pěti letech ! ) : rád si hraje s panenkami , těší se ze společnosti děvčat , odmítá hrát fotbal
After all , the \ jumping \ of viruses from wild animals to humans is more common than we like to think . Ostatně , ,, přeskakování \ virů z volně žijících zvířat na člověka je běžnější , než si rádi myslíváme
All types of virus strains or variants exist - somewhat akin to dogs existing as different breeds . Existují nejrůznější typy kmenů či varianty virů - srovnatelně s existencí psa v podobě různých plemen
A well - understood example is that of influenza viruses in wild fowl , where the virus causes infections that are hard to detect . Dobře pochopeným příkladem jsou chřipkové viry u volně žijících ptáků , kdy virus způsobuje infekce , které není lehké zjistit
Article 23 has been a sensitive issue from the moment Hong Kong was returned to China , because its inclusion in the Basic Law came in the wake of the Hong Kong population ' s strong support for the 1989 pro - democracy movement in Beijing . Od chvíle , kdy se Hongkong vrátil k Číně , byl článek 23 citlivou záležitostí , protože k jeho zařazení do Základního zákona došlo v důsledku silné podpory , kterou obyvatelé Hongkongu vyjadřovali roku 1989 prodemokratickému hnutí v Pekingu
At one demonstration , 60,000 participants marched against Article 23 - - the largest protests in Hong Kong since the 1989 pro - democracy demonstrations . Při jedné z demonstrací proti článku 23 protestovalo 60 tisíc účastníků - jde o největší protestní akce v Hongkongu od dob demonstrací za demokracii v roce 1989
A counter - demonstration mobilized by pro - China forces drew a smaller crowd . Protidemonstrace zmobilizovaná pročínskými silami vytvořila menší zástup
A shortsighted decision on the part of the Tung government will have serious negative repercussions not only in Hong Kong , but for Taiwan and around the world . Krátkozraké rozhodnutí Tungovy vlády bude mít vážné negativní dopady nejen v Hongkongu , ale i na Tchaj - wanu a v celém světě
Any ruler in his right mind should be concerned whether making such a move will not ultimately harm rather than advance his interests . Každý vládce , který je při smyslech , by se měl zaobírat tím , zda vykročení určitým směrem nebude pro jeho zájmy znamenat více škody než užitku
and delivery of raw materials and intermediate goods . a dodávku surovin a zprostředkovatelského zboží
An explicit system of material incentives and rewards for local officials , most of whom are Party members , would openly expose this propaganda as a sham . Zřejmý systém materiálních podnětů a odměn místním zastupitelům , z nichž je většina členem strany , by otevřeně odhalil tuto propagandu jako klam
An explicit system of material incentives and rewards would undermine the political and social standing of those Party members cut off from economic activities . Zřejmý systém materiálních podnětů a odměn by podkopal politické a sociální postavení těch členů strany , kteří jsou odříznuti od ekonomických aktivit
As the market ’ s role expands , guanxi and the associated role of local officials as economic entrepreneurs is becoming less important . Čím více se prosazuje role trhu , guanxi , spolu s úlohou místních úředníků jako ekonomických podnikatelů , se stává méně závažnou
Against all expectation , and contrary to our wishes , this violence has put us in front of choices we had not seen before . Proti všem očekáváním a v rozporu s našimi přáními nás toto násilí postavilo před volbu , kterou jsme předtím neznali
Adapting to the latest horror , we conclude - repeatedly , and despite all evidence to the contrary - that we have at last seen all that there is to see . Přizpůsobujeme se posledním hrůzám a uvědomujeme si - opakovaně a navzdory všem důkazům o opaku - , že jsme už viděli vše , co je k vidění
A year ago , the idea that some number of young men would come to the US to train as pilots , hijack four fully loaded passenger jets , and then turn them into missiles to be exploded into some of the most important symbols of Western civilization - was inconceivable . Představa , že několik mladíků přijede do USA , projde tady leteckým výcvikem , unese čtyři plně obsazená dopravní letadla , přemění je v řízené střely a namíří jejich dráhu na jedny z nejvýznamnějších symbolů západní civilizace , byla ještě před rokem nepředstavitelná
Americans , too , are now recovering from a brutal act of violent dislocation , a phenomenon the United States has long been spared , but one familiar in many places around the world . Také Američané se teď vzpamatovávají z brutálního účinku náhlého narušení - dislokace - , jevu , jehož byly Spojené státy dlouhou dobu ušetřeny , který je ale v mnoha částech světa dobře znám
As a policy , the Holocaust was premised on denial – the physical denial of any legitimate religious , racial , or political difference within Nazi Germany . Jako politika se holocaust na popírání zakládal – na fyzickém popírání veškerých legitimních náboženských , rasových i politických odlišností v nacistickém Německu
Ahmedinejad argues that outside pressure , not the actual historical experience of total war , keeps the memory of the Holocaust alive in Europe . Ahmadínedžád tvrdí , že v Evropě udržuje vzpomínku na holocaust při životě vnější tlak , nikoliv skutečná historická zkušenost totální války
Auschwitz did not occur in a vacuum . Osvětim nevisela ve vzduchoprázdnu
Ahmedinejad feels the power that comes with re - writing history . Ahmadínedžád cítí moc , která kyne z přepisování historie
Above all , he is a practical man . V prvé řadě je to praktický muž
Ahmedinejad ’ s purpose is simple : find the weak spots in the chain that links Europe to its past and , through this past , to Israel and the US . Ahmadínedžádův záměr je prostý : najít slabá místa v řetězu , který spojuje Evropu s její minulostí a skrze její minulost s Izraelem a USA
A contemporary non - medical writer described the qualities of intense pain as including extreme unpleasantness , an ability to annihilate complex thoughts and other feelings , an ability to destroy language , and a strong resistance to objectification . Jistá současná spisovatelka , která nepůsobí v oboru lékařství , popsala intenzivní bolest jako prožitek obsahující pocit krajní nepříjemnosti , jako schopnost ničit složité myšlení i další city , jako schopnost narušit jazyk a jako prožitek , který se silně vzpírá objektivizaci
As we might expect , sensation - generating areas are active , but so are structures in emotion - generating areas of the brain and structures related to attention and thinking . Jak se dalo čekat , oblasti generující vjemy jsou aktivní , ale stejně tak aktivní jsou i struktury v oblastech mozku , které generují emoce , a struktury zodpovídající za pozornost a uvažování
Alternatively , the brain might turn minor signaling of tissue injury into a major pain by mixing cognitive and emotional memories into the formation of the pain experience . Podle další hypotézy by mozek mohl měnit méně významné signály o poranění tkáně ve velkou bolest směšováním poznávacích a emočních vzpomínek a jejich přeutvářením v prožitek bolesti
A little more than a year ago , poet and journalist Raúl Rivero Castañeda wrote that he refused to let America ' s embargo against Cuba define the international debate over the fate of the island ' s 11 million people . Před více než rokem napsal básník a novinář Raúl Rivero Castańeda , že odmítá , aby mezinárodní debatu o osudu 11 milionů lidí na Kubě definovalo americké embargo proti tomuto ostrovu
A fascinating brightness Z té země stoupá
As the \ vanguard of the proletarian class , \ the CCP claimed that its mission was to eliminate capitalist exploitation . Jako \„ avantgarda proletářské třídy “ KSČ hlásala , že jejím posláním je odstranit kapitalistické vykořisťování
After seizing national power in 1949 , Mao continually warned that the Party should never \ change its color . \ Poté , co v roce 1949 získala moc , Mao opakovaně prohlašoval , že by strana nikdy neměla \„ svou změnit barvu . “
A recent speech by Jiang Zemin , secretary general of the Party , announced that the CCP should permit private business people ( in other words , capitalists ) to become party members . V nedávném projevu generální tajemník strany Jiang Zemina oznámil , že by KSČ měla soukromým obchodníkům ( jinými slovy kapitalistům ) povolit vstoupit do strany
About three hundred CCP members work for Motorola , for example , most holding managerial and technical posts . Okolo 300 členů KSČ pracuje například pro Motorolu , v níž má většina manažerské a technické posty
A widespread joke in Chinese society is illuminating . Celou společností se šíří jeden vtip
At a recent meeting with high - level party officials , Jiang called for his colleagues to learn from other Communist and ruling parties around the world that lost power over the past decade - the Communist Party of the Soviet Union , the Kuomintang in Taiwan , and the Partido Revolucionario Institucional of Mexico . Na nedávném setkání s vysoce postavenými funkcionáři strany svolal Jiang své kolegy , aby se poučili od druhých komunistických vládnoucích stran z celého světa , které ztratily v posledním desetiletí moc – Komunistické strany Sovětského svazu , Kuomintang na Taiwanu a Partido Revolucionario Institucional z Mexika
A few members and alternates of the Central Committee of the CCP were dismissed from their posts due to charges of corruption , including the minister of justice who was under house arrest for an alleged charge of corruption . Pár členů komise a náměstků bylo propuštěno z důvodu obvinění z korupce , včetně ministra spravedlnosti , jenž byl držen v domácím vězení kvůli údajné korupci
Antonio Chun - nan Chiang Antonio Chun - nan Chiang
After defeating both the Qing dynasty and Russia , Japan not only gained control over the Korean Peninsula , but also extended its reach deep into Northeast China . Po vítězství nad dynastií Čching i nad Ruskem nejenže Japonsko získalo kontrolu nad Korejským poloostrovem , ale svůj vliv rozšířilo i hluboko do severovýchodní Číny
And Recently , some civil groups in both countries started to demand the return of the remains of their countries ’ soldiers interred at Yasukuni . Nedávno se některé občanské skupiny v obou zemích začaly domáhat návratu ostatků vojáků z jejich vlasti pohřbených v Jasukuni
Antonio Chun - nan Chiang was Deputy Secretary General of Taiwan ’ s National Security Council from 2000 to 2004 . Antonio Čchun - nan Čch ’ - ang byl v letech 2000 až 2004 náměstkem generálního tajemníka tchajwanské Národní bezpečnostní rady
A recount was demanded . Objevil se i požadavek na přepočítání hlasů
Any citizen could take part in one of ten nationally televised debates and argue with government officials . Kterýkoliv občan se mohl zúčastnit jedné z deseti celostátně vysílaných televizních debat a polemizovat s vládními činiteli
Although China ' s rulers dismissed the election , Taiwan ' s open democratic exercises will have vast repercussions for other Chinese political communities in their pursuit of greater political pluralism . Přestože vedoucí čínští představitelé volby odmítli , otevřený a demokratický tchajwanský přístup bude mít obrovský vliv na další čínská politická uskupení , jež usilují o větší politickou pluralitu
A \ sunshine law \ to regulate political donations was enacted before the ballots were cast . \„ Sluneční zákon \ regulující dary politickým stranám pak vstoupil v platnost ještě před samotným začátkem voleb
At the other extreme is the Gaullist belief that the EU is nothing more than a “ power multiplier ” for France to defend its own national interests . Na druhém kraji je gaullistické přesvědčení , že EU není pro Francii ničím víc než \„ násobitelem moci “ k obraně vlastních národních zájmů
As for global security , it is clear that EU countries can exert international influence only when they speak with one voice . Co se týče globální bezpečnosti , je jasné , že země EU dokáží vyvinout mezinárodní vliv , jedině budou - li hovořit jednotným hlasem
As an official of Kenya ' s Child Welfare Society concedes , \ There is little we can do to help when a child is ill - treated unless the case becomes known to us or to the police . \ Představitel keňské Společnosti pro blaho dětí připouští : ,, Nemůžeme zneužívanému dítěti dost dobře pomoci , dokud se o případu nedozvíme my nebo policie . \
As a result , the percentage of dropouts is rising at an alarming rate . Důsledkem je to , že procento dětí , které školu opustí , znepokojivým tempem roste
A recent study by UNESCO shows that in developing countries up to 60 % of children do not complete primary school . Nedávná studie prováděná UNESCO prokazuje , že v rozvojových zemích až 60 % dětí nedokončí první stupeň základní školy
According to Vajpayee , \ The outer shell of democracy is , no doubt , intact , but appears to be moth - eaten from inside . \ Podle Vádžpéjího je ,, vnější skořápka demokracie bezpochyby neporušená , ale zdá se , že je zevnitř prožraná moly \
After two years of off - and - on nuclear brinkmanship , India and Pakistan are once again talking about how to settle their differences rather than issuing threats and rattling nuclear sabers . Po dvou letech občasné hry s ohněm atomového potenciálu Indie a Pákistán opět ustoupily od metání hrozeb a řinčení jadernými zbraněmi a hovoří o tom , jak urovnat vzájemné neshody
A brave concession , no doubt , but India has a more rigorous criterion for believing that Pakistan is truly serious about reaching a peaceful agreement : it wants Pakistan to dismantle the infrastructure of cross - border terrorism - - in particular , the training camps for Kashmiri separatists and their international jihadi brethren . Bezesporu jde o odvážný ústupek , ale důvěra Indie v to , že Pákistán je skutečně odhodlán dojít k mírové dohodě , se odvíjí od přísnějšího kritéria : žádá , aby Pákistán odstranil infrastrukturu přeshraničního terorismu - zejména výcvikové tábory kašmírských separatistů a jejich mezinárodních džihádských bratří
Another crucial factor was the notion – proved too simplistic in the event – that free capital movements can just replace capital controls . Dalším významným faktorem byla představa – jež se v tomto případě ukázala být až příliš zjednodušující – , že pohyb kapitálu může nahradit kontrolu kapitálu
At the opposite end of the spectrum , Scandinavia is notorious among economists for high taxes and government spending . Podíváme - li se na opačnou stranu spektra , pak je Skandinávie mezi ekonomy nechvalně proslulá vysokými daněmi a vládními výdaji
A skilled Nigerian immigrant in the US , for example , has more opportunities there than if he returned to Nigeria . Například kvalifikovaný nigerijský imigrant v USA má v této zemi více příležitostí , než kdyby se vrátil do Nigérie
Aid to poor societies in the form of programs designed to expose their students and workers to the experience of living and working in the US before returning home will be more effective than trying to make these societies ’ governments and institutions more like those of the advanced economies . Pomoc chudým společnostem ve formě programů určených k tomu , aby si jejich studenti a zaměstnanci vyzkoušeli život a práci v USA a poté se vrátili domů , bude efektivnější než snaha přiblížit vlády a instituce v těchto společnostech obrazu jejich protějšků v rozvinutých ekonomikách
According to the author , France ' s last great achievements were in the 1970 ' s , when the fast train , the TGV , and Airbus were launched . Posledních velkolepých úspěchů dosáhla Francie podle autora v sedmdesátých letech , kdy byl zahájen provoz rychlovlaku TGV a letounu Airbus
According to a recent report by the Economic Analysis Council , direct investment in France grew to 60 billion euros in 2001 , almost twice that of Germany . Podle nedávné zprávy zveřejněné Radou pro ekonomické analýzy vzrostly přímé investice ve Francii v roce 2001 na 60 miliard eur , což je téměř dvakrát více než v Německu
Asked \ Why are they so poor ? \ two out of three Americans say that the root cause is laziness ; only one in three believes that poor blacks have been unlucky . Na otázku : \„ Proč jsou [černoši ] tak chudí ? \ odpovídají dva ze tří Američanů , že klíčovým důvodem je lenost ; pouze každý třetí se domnívá , že chudí černoši neměli štěstí
Americans , it appears , cover up the social issue of poverty with a racial one , and the result is that poor people are not considered as brothers in adversity . Zdá se , že Američané zakrývají sociální otázku chudoby otázkou rasovou , a chudí lidé v důsledku toho nejsou považováni za bratry v protivenství
At the beginning , the issue raised a basic principle : the school system should not tolerate any discrimination against female students , whatever the reason . Na počátku tato otázka odkazovala na základní princip : školský systém by neměl z jakéhokoliv důvodu tolerovat jakoukoliv diskriminaci školaček a studentek
A bill banning any kind of negative discrimination against young women ( including the headscarf ) would have been enough to accomplish this goal . Zákon zakazující jakoukoliv negativní diskriminaci mladých žen ( včetně šátků ) by pro dosažení tohoto cíle postačoval
A decision is right if it improves the situation of a society ' s worst off . Rozhodnutí je správné , pokud zlepšuje situaci nejhůře postavené vrstvy společnosti
As with Molière ' s infamous hypocrite , Tartuffe , such a law merely covers up an evil that we don ' t want to see : social inequality and exclusion . Stejně jako v případě Molièrova nechvalně proslulého pokrytce Tartuffa , i takový zákon pouze zakrývá zlo , které nechceme vidět : sociální nerovnost a vyřazení ze společnosti
Aside from these obvious benefits , education is also a widely accepted humanitarian obligation and an internationally mandated human right . Kromě těchto očividných přínosů je vzdělání rovněž široce uznávanou humanitární povinností a mezinárodně předepsaným lidským právem
At the current rate of educational expansion , an estimated 118 million children will be absent from primary school in 2015 . Odhaduje se , že při současném tempu rozšiřování vzdělání zůstane v roce 2015 základní škola odepřena 118 milionům dětí
As the G 8 leaders gather in Scotland , it is hard to imagine them coming up with a better investment in our common future . Lze si jen obtížně představit , že by vedoucí činitelé zemí skupiny G 8 , kteří se scházejí ve Skotsku , přišli s lepší investicí do naší společné budoucnosti
As the new commission chaired by Romano Prodi takes over it should seize the opportunity to move the EU from an inward looking institution consumed with an economic agenda to an all - European political project . Nová komise v čele s Romanem Prodim by se měla chopit šance a proměnit Evropskou unii z instituce hledící do sebe a utápějící se v ekonomických otázkách na jeden velký celoevropský politický projekt
And what placates German and French voters may enrage Polish and Czech ones . To , co uklidní německé a francouzské voliče , však pravděpodobně rozlítí voliče polské a české
And there are broader concerns about giving up some of the sovereignty these countries have only recently regained . V neposlední řadě je zde cítit obavu z toho , že tyto země budou muset obětovat část své suverenity , kterou teprve nedávno po dlouhé době získaly zpět
And it would surely be fitting if the preamble to that Charter made explicit reference to the ideals of the central European revolutions of 1989 . A jistě by bylo vhodné , aby se její preambule výslovně zmínila o ideálech středoevropských revolucí z roku 1989
And what have we to offer Ukraine , and other countries to the east ? A co kromě toho můžeme navrhnout Ukrajině a dalším zemím na východ ?
A weak euro may be a blessing in disguise . Slabé euro může být požehnáním v přestrojení
A weak Europe is an unmitigated curse . Slabá Evropa je prokletím v celé své hrůze
All of this suggests a tectonic shift in Japan ' s military thinking . To vse naznačuje tektonický posun ve vojenských úvahách Japonska
As a sweetener , Japan was offered £ 5 million . Náhradou za to mělo Japonsko obdržet pět milionů liber
A nation hopelessly beaten in every battle of the war , one army captured and the other overwhelmingly routed , with a navy swept from the seas that dictated her own terms to the victor . ' ' Stát , jenž byl beznadějně poražen ve vsech bitvách války , s jednou armádou zajatou , druhou dokonale rozprásenou a s námořnictvem smeteným z moře , diktoval podmínky vítězi . ` `
A Future for the World ' s Coral Reefs ? Přežijí světové korálové útesy ?
As fish populations in these no - take zones recover , they create ` ` spill - over ' ' effects , with catches often increasing in areas outside the no - take zones . Jakmile se populace ryb v těchto nedotknutelných zónách obnoví , dojde k efektu ,, přetékání ` ` , přičemž úlovky mimo nedotknutelné zóny často porostou
Abolition of the slave trade , or the triumph of socialism , or the spread of human rights and democracy can all be deemed a national interest . Zrušení otrokářství nebo vítězství socialismu či rozmach demokracie a lidských práv lze vidět jako národní zájem
America pursued its interests through openness and multilateral systems . Amerika za nimi šla cestou otevřenosti a multilateralismu
At times dialogue with terrorists may be needed ; there may be reason to avoid making this impossible by fixating too rigidly on moral imperatives and condemning all terrorists as unspeakable criminals . Možná že existuje důvod , proč nelpět tolik na morálních imperativech , neodsuzovat všechny teroristy coby ohavné zločince a neuzavírat si tak možnost dialogu
Andrei Cornea Andrei Cornea
Accordingly , many people here see the Balkan conflict as a struggle between \ Western civilization \ and the \ Orthodox - Slavic \ one in which Serbia and Romania belong . V souladu s touto teorií vidí mnoho Rumunů balkánský konflikt jako boj mezi \„ západní “ civilizací a civilizací \„ pravoslavně - slovanskou “ , kam se vedle Srbska řadí i Rumunsko
An outstanding Romanian journalist , Cristian Tudor Popescu , a deputy editor - in chief of Adevarul the newspaper with the widest national circulation , went so far as to write that \ Human Rights \ are nowadays merely a tool that the West uses in its bid to control the world . Významný rumunský novinář , Cristian Tudor Popescu , zástupce šéfredaktora nejčtenějšího rumunského deníku Adevarul , dokonce napsal , že \„ lidská práva “ se stala pouhým nástrojem , které Západ používá ve svém úsilí podmanit si svět
And if the Serbs enjoy a higher status in the national psyche , I suspect that this has less to do with the alleged \ Orthodox brotherhood \ than because people remember that both Tito and Ceausescu treated Russia as a common threat to their attempts to secure a more independent political way . A pokud se Srbům dostalo v psychologii rumunského národa zvláštního statutu , domnívám se , že to nemá moc společného s domnělým \„ pravoslavným bratrstvím “ , nýbrž je to proto , že si národ pamatuje Tita i Ceausesca , jak se oba snažili vymknout se z politické závislosti na ruské a sovětské hrozbě
Andrei Cornea is professor of philosophy at the University of Bucharest and a member of the Romanian language broadcast service of the BBC . Andrei Cornea je profesor filozofie na Bukurešťské univerzitě a přední politický komentátor
A general ' s trial Odsouzená minulost
Andrei Cornea Andrei Cornea
As the uprising against the Ceausescu regime broke out in December 1989 in Timisoara , Stanculescu ( together with General Chitac ) was dispatched to the city and ordered to suppress all demonstrations by any available means . Když se v prosinci devětaosmdesátého roku rozpoutaly protirežimní nepokoje , byl Stanculescu spolu s Chitacem povolán do v Temešváru , aby demonstrace jakýmkoliv způsobem potlačil
A few months later , he supported a group of young officers who called for army reform and the ouster of General Militaru , the then Defense Minister and a suspected KGB agent . O několik měsíců později veřejně podpořil skupinu mladých důstojníků , kteří volali po reformě v armádě a po odstranění generála Military , tehdejšího ministra obrany a podezřelého ze spolupráce se sovětskou KGB
A big part of public opinion seems to be behind him , believing his trial politically motivated . Valná část veřejného mínění stojí za ním , neboť se domnívá , že jeho proces byl politicky motivovaný
After all , opinion polls reveal that the Army and Orthodox Church – two hierarchical and traditional organizations – are , by far , the most trusted Romanian institutions . Podle průzkumů veřejného mínění jsou ostatně nejdůvěryhodnějšími institucemi v Rumunsku právě armáda a ortodoxní církev , jinými slovy tradiční a hierarchické organizace
Andrei Cornea is professor of philosophy at the University of Bucharest and a leading newspaper columnist . Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a předním rumunským komentátorem
Andrei Cornea Andrei Cornea
As a member of the “ Group for Social Dialogue ” that sought to give direction to the forces of change during the fighting that December , I can say that we were never certain as to what forces were fighting with us and against us , nor for what reasons . Jako člen \„ Skupiny společenského dialogu “ , která se během prosincových bojů snažila dát všem mocenským změnám jistý směr , mohu zodpovědně prohlásit , že jsme si nikdy nebyli jisti tím , kteréže ty síly vlastně bojují na naší straně , které proti nám a proč vlastně
As then , people remain passive and uncommitted . Lidé zůstávají pasivní a neangažovaní
As in Russia , they failed to bring about a legal free - market economy . Podobně jako v Rusku se jim nepodařilo vybudovat právně ukotvené hospodářství , založené na svobodných trzích
As the state plunges into chronic weakness , a growing number of people yearn for it to be made stronger , even if our new liberties need to be sacrificed here and there . Protože se stát řítí do chronické zchátralosti , stále roste počet těch , kteří touží po tom , aby opět zesílil , i kdyby měly být naše nové svobody tady či tamhle obětovány
Andrei Cornea is a professor of philosophy at the University of Bucharest , a founding member of the Group for Social Dialogue , and a leading political commentator in Romania . Andrei Cornea je profesorem filosofie na bukurešťské universitě , zakládajícím členem Skupiny společenského dialogu a předním politickým komentátorem v Rumunsku
Andrei Cornea Andrei Cornea
After years of decline , the economy is growing ; after numerous financial scandals , the banking system is safer . Po letech úpadku rumunská ekonomika opět roste ; po nesčetných finančních skandálech je rumunský bankovní systém bezpečnější
Adrian Nastase , the PDSR ’ s executive president and its candidate for prime minister , seems to lean toward reform . Adrian Nastase , výkonný předseda PDSR a stranický kandidát na ministerského předsedu , se k reformám podle všeho přiklání
Andrei Cornea is professor of philosophy and the University of Bucharest and a leading independent political commentator . Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a předním nezávislým politickým komentátorem
A good place to start would be to push for a different attitude on accession countries ' adoption of the Euro . Vhodným začátkem by bylo prosazení odlišného postoje vůči přijetí eura kandidátskými zeměmi
Adopting the Euro would give them a great way to escape such risks and focus on creating real growth in their economies . Přijetí eura by jim poskytlo skvělou příležitost se takovým rizikům vyhnout a soustředit se na tvorbu skutečného hospodářského růstu
As Leszek Balcerowicz , the Governor of the National Bank of Poland , argues , adoption of the Euro by candidate countries will certainly create benefits for candidate countries , while in the worst case being neutral for current members . Jak uvádí guvernér Polské národní banky Leszek Balcerowicz , přijetí eura kandidátskými zeměmi dozajista přinese těmto zemím užitek , přičemž pro současné členy bude dopad tohoto kroku přinejhorším neutrální
Andrei Cornea Andrei Cornea
Across Romania , city halls are besieged by people making similar claims – including those of former King Michael himself . Radnice po celém Rumunsku jsou dnes a denně v obležení lidí , kteří vnášejí podobné požadavky ; je mezi nimi i samotný král Michal
A big hotel in Bucharest was returned on paper to its pre - war owner , though it was previously sold by the state to a political crony . Papírově byl předválečnému majiteli vrácen jeden velký hotel , ačkoli již předtím byl prodán jistému politickému spřízněnci
Andrei Cornea Andrei Cornea
Although 73 % of Romanians approve of entering NATO , less than 20 % agree with Romanian participation in a war against Iraq . Ačkoli 73 procent Rumunů souhlasí s členstvím země v NATO , s účastí Rumunska ve válce proti Iráku už souhlasí méně než 20 procent
Andrei Cornea is a professor of philosophy at the University of Bucharest and an essayist for the intellectual journal \ Revista 22 . \ Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a přispěvatelem intelektuálního časopisu Revista 22
Andrei Cornea Andrei Cornea
Across Romania , fear is growing of a looming porcine genocide as the country prepares to negotiate its way into the EU . V souvislosti s přípravou Rumunska na jednání o vstupu do EU narůstají po celé zemi obavy z blížící se vepřové genocidy
Although Romania is just a few hundred miles away from the EU countries , it is a few centuries away in terms of agriculture . Ačkoliv Rumunsko leží pouhých několik set kilometrů od členských zemí EU , v oblasti zemědělství je pozadu o několik staletí
Andrei Cornea is Professor of philosophy and classics at the University of Bucharest . Andrei Cornea je profesorem filozofie a klasického umění na Bukurešťské univerzitě
Andrei Cornea Andrei Cornea
As parliamentary and presidential elections loom , everyone wants to figure out just what he is up to . S blížícími se parlamentními a prezidentskými volbami chce každý zjistit , co má vlastně za lubem
Although Tudor faced innumerable lawsuits for libel , he could not be silenced . Ačkoliv Tudor čelil bezpočtu žalob za nactiutrhání , stále se nedal umlčet
At the local elections held in June , the PRM did poorly . V červnových komunálních volbách si PRM vedla bídně
After all , they governed together with the PRM from 1992 to 1996 . V letech 1992 až 1996 již koneckonců s PRM vládla
Andrei Cornea is Professor of Philosophy at the University of Bucharest and a leading Romanian essayist . Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a předním rumunským esejistou
Andrei Cornea Andrei Cornea
All of this excites little or no interest in the West . Nic z toho Západ nezajímá , leda snad okrajově
As tens of thousands of people were moved into tiny , standard issue apartments , many dogs were abandoned . S tím , jak se desítky tisíc lidí přestěhovaly do malinkých , standardizovaných bytovek , zůstala spousta psů na ulici a bez pána
A human rights defender , Gabriel Andreescu , compared the looming fate of the street dogs with the Holocaust and Gulag . Obránce lidských práv Gabriel Andreescu dokonce srovnal osud toulavých psů s holocaustem a gulagem
A leading journalist , Cristian Tudor Popescu , reproached animal rights defenders for their moral relativism and insensitivity to human suffering . Přední novinář Cristian Tudor Popescu zase vytýkal obráncům práv zvířat jejich morální relativismus a lhostejnost k lidskému utrpení
Andrei Cornea is a former professor of philosophy , University of Bucharest , and analyst for the BBC ’ s Romanian language service . Andrei Cornea je bývalým profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě
Afghanistan ’ s Opium War Afghánská opiová válka
Antonio Maria Costa Antonio Maria Costa
Armed convoys transport raw opium around the country unhindered . Ozbrojené konvoje bez potíží v zemi převážejí nezpracované opium
As a result , the Afghan state is at risk of takeover by a malign coalition of extremists , criminals , and opportunists . Afghánskému státu v důsledku toho hrozí převzetí zlovolnou koalicí extremistů , zločinců a oportunistů
Afghans are fed up with arrogant and well - armed tycoons who live in mansions and drive top - of - the range Mercedes limousines – this in a country where barely 13 % of the population have electricity and most people must survive on less than $ 200 a year . Afghánci mají plné zuby arogantních a dobře vyzbrojených magnátů , kteří si žijí v panských sídlech a jezdí v přepychových limuzínách Mercedes – jde o zemi , kde sotva 13 % populace má elektřinu a většina lidí musí přežít s méně než 200 dolary na rok
Allowing opium traffickers to operate with impunity gives them a free hand to raise money to pay for the arms and fighters battling the Afghan army and NATO forces . Dovolit opiovým překupníkům beztrestně jednat znamená nechávat jim volnou ruku pro získávání peněz na zaplacení zbraní a bojovníků , kteří vedou konflikt s afghánskou armádou a silami NATO
And they should be given the tools and manpower to do the job . A měly by získat nástroje a personální obsazení , aby dokázaly tento úkol splnit
At the moment , Afghanistan ’ s drug lords are prospering , and rural communities are suffering . V současnosti prosperují afghánští drogoví magnáti a venkovské komunity trpí
Antonio Maria Costa is Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime . Antonio Maria Costa je výkonným ředitelem Úřadu Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu
Antonio Maria Costa Antonio Maria Costa
An impressive 42 % of all of the world ’ s cocaine was seized in 2005 . V roce 2005 bylo zabaveno impozantních 42 % z celkového množství kokainu ve světě
And the United Kingdom is not far behind . Ani Velká Británie příliš nezaostává
At a time of growing concern about climate change , Europeans should be made aware of the long - term destruction done to a precious and fragile habitat for the sake of a short - term high . V době rostoucích obav před klimatickými změnami by si Evropané měli uvědomit , jaká dlouhodobá zkáza postihuje drahocenný a křehký biotop kvůli krátkodobému pocitu extáze
Antonio Maria Costa is Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime . Antonio Maria Costa je výkonným ředitelem Úřadu Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu
And when natural forest habitat is cleared , the hardened soils left behind allow pooled water to breed mosquitoes that have increased the number of worldwide deaths from malaria . A když se vymýtí přirozené pralesní prostředí , vytvoří se v takto vzniklé ztvrdlé půdě tůně vhodné pro líhnutí komárů , kteří již nyní zvýšili počet celosvětových úmrtí na malárii
As a result , conservation is as much a human rights issue as an environmental one . V důsledku toho je ochrana přírody nejen otázkou ekologickou , ale ve stejné míře také otázkou lidských práv
At the same time , people living in or near such reserves must be given the assistance they need to farm , fish , and earn a livelihood in ways that do not destroy the very ecosystems on which both they and wildlife depend . Lidem žijícím v těchto rezervacích nebo jejich okolí musí být současně poskytnuta potřebná pomoc při obdělávání půdy , rybolovu a zajišťování živobytí takovými způsoby , které nezničí samotné ekosystémy , na něž jsou oni i divoce žijící druhy odkázáni
An expansionary policy is unlikely to work in the long - term , for example , because increases in aggregate demand are likely to be met by Japanese corporations seeking to produce more from overseas sites , rather than use domestic plants . Z dlouhodobého hlediska může expanzivní politika sotva fungovat , poněvadž na nárůst kumulované nabídky zareagují nejspíše japonské korporace , které se snaží produkovat co nejvíce v zahraničí namísto v domácích závodech
An example of such networks may be the Italian industrial districts of Emilia - Romagna . Příkladem takové sítě může být průmyslová zóna Emilia - Romagna v Itálii
After a few years in practice I began to explore the seemingly empty scientific space between the brain and psychotherapy . Po několika letech praxe jsem začal prozkoumávat domněle prázdnou vědeckou oblast mezi mozkem a psychoterapií
Another barrier to their collaboration has been that the brain is widely viewed as a static entity , determined by genetic preprogramming and early childhood experience . Další překážkou jejich spolupráce bylo to , že se mozek obecně považoval za statickou entitu determinovanou genetickým programem a zkušenostmi z raného dětství
A third are damaged beyond repair , another third are hopelessly unprofitable , and the rest are a mismanaged assortment of plants , a few of which could potentially produce something of value , but only with proper management and incentives . Třetina je nenapravitelně zničená , další třetina beznadějně nevýnosná a zbytek tvoří špatně řízená směsice továren , z nichž jen několik by snad mohlo vyrábět něco hodnotného , avšak jedině s řádným managementem a pobídkami
As a result , government expenditures and household incomes are up substantially since Saddam Hussein ’ s last years in power . V důsledku toho se od posledních let Saddáma Husajna u moci významně zvýšily vládní výdaje i příjmy domácností
All credible economic indicators show employment prospects in Iraq improving since the end of the invasion . Všechny věrohodné ekonomické indikátory ukazují , že vyhlídky zaměstnanosti v Iráku se od konce invaze zlepšují
As long as Iraqis face daily threats of larceny , kidnapping , and murder – particularly from those who are supposed to protect them – they will seek security from neighborhood gangs and militias . Dokud budou Iráčané čelit každodenním hrozbám krádeží , únosů a vražd – zejména od těch , již by je měli chránit – , budou hledat bezpečí u gangů a milic ve svém okolí
A five - year investigation of Intel may also end with severe penalties . Také pětileté vyšetřování Intelu možná skončí vysokými pokutami
All are examples of fast - moving industries in which competition is fierce and great wealth is created . To vše jsou příklady rychle se měnících sektorů , v nichž vládne nelítostná konkurence a vytváří se obrovské bohatství
And just as competition authorities on both sides of the Atlantic have been losing sleep over the Windows monopoly , Microsoft ’ s desktop model is threatened today by handheld devices and Google ’ s dispersed online computing model . A právě ve chvíli , kdy monopol Windows nedává spát antimonopolním úřadům na obou stranách Atlantiku , ohrožují model stolního počítače Microsoftu kapesní zařízení a model rozptýlených internetových výpočtů od firmy Google
Alas , when orthodox genetics was discarded in favor of the ruling ideological doctrines , as was done by Stalin ' s favorite Trofim Lysenko ( 1898 - 1976 ) , the results were disastrous . Když ortodoxní genetika ustoupila vládnoucím ideologickým doktrínám , jako v případě Stalinova oblíbence Trofima Lysenka , byly výsledky bohužel vždy katastrofální
Against these claims , a healthy humanism imposes limits . Žádná věda nedokáže úplně rozebrat a popsat lidskou povahu
Assuredly , Man is more than his genes . Není pochyb o tom , že člověk je něco víc než jen jeho geny
A person reared in utter isolation ( or by animals , as the semi - legendary \ feral children \ adopted by wolves ) can never attain full humanity . Osoba vychovávaná v naprosté izolaci ( nebo zvířaty , jako dnes už téměř legendární ,, divoké děti \ adoptované vlky ) nikdy nemohou dospět k plnému lidství
Alberto Quadrio Curzio Alberto Quadrio Curzio
After all , the Union cannot afford to permit current consumption to continue to prevail over the investment needed to ensure future prosperity . Unie si koneckonců nemůže dovolit i nadále umožňovat , aby současná spotřeba převažovala nad investicemi potřebnými k zajištění budoucí prosperity
An example of horizontal subsidiarity is the internal European market , which created a new kind of economic freedom and increased competition between firms because they are no longer protected by national governments . Příkladem horizontální subsidiarity je vnitřní evropský trh , jenž vytvořil nový druh ekonomické svobody a zvýšil konkurenci mezi firmami tím , že eliminoval ochranu , kterou jim poskytovaly národní vlády
Alberto Quadrio Curzio is Professor of Political Economy and Director , Research Centre in Economic Analysis , Catholic University , Milan . Alberto Quadrio Curzio je profesorem politické ekonomie a ředitelem Výzkumného centra pro ekonomickou analýzu při Katolické univerzitě v Miláně
Abdallah S Daar Peter A Singer Abdallah S Daar Peter A Singer
A vaccine against HIV is already being tested in Kenya . V Keni se ostatně již dnes testuje vakcína proti viru HIV
An early indicator of success will be when the global discourse on biotechnology focuses on the benefits as well as the risks , and on the concerns of both the developing and developed world . První známkou úspěchu bude , až se globální rozprava na téma biotechnologie zaměří na výhody i rizika a na zájmy jak rozvinutého , tak rozvojového světa
Abdallah S Daar is Director of the Centre ' s Program in Applied Ethics and Biotechnology and a member of the Ethics Committee of the Human Genome Organisation . Abdallah S . Daar je v tomto centru ředitelem programu aplikované etiky a biotechnologie a členem Etické komise při Organizaci pro výzkum lidského genomu
Appeasement at Munich in 1938 - - the \ peace in our time \ which really meant surrender to a vicious dictator - - incited disaster . Uklidnění v Mnichově v roce 1938 - onen \ mír v naší době \ , který ve skutečnosti znamenal podlehnutí krutému diktátorovi - přineslo katastrofu
All of this is relevant to today ' s crisis . To vše má s dnešní krizí jasnou souvislost
At least in part , it has been known to seek weapons of mass destruction . Je o něm alespoň zčásti známo , že se pokoušel získat zbraně hromadného ničení
Answers to these questions may be found . Odpovědi na tyto otázky existují
America ' s partners may provide them . Znají je partneři Spojených států
An unfortunate analogy used in the Iraq affair poses America as the chef and others , notably Europe , as the cleanup staff . Nešťastná analogie , která se v konfliktu s Irákem ujala , staví Ameriku do pozice šéfkuchaře a zbytek , zejména pak Evropu , do polohy odklízecí čety
America breaking the eggs and others cooking the omelet would be better . Lepší by bylo vnímat Ameriku jako rozbíječe vajec a ostatní země jako kuchaře , kteří z nich dělají omelety
Asserting Western values in a unified way and then assigning jobs to those who can do them best seems a more effective and dignified approach than the present spectacle of Americans moving forward almost blindly while Europeans try to look away . Jednotné prosazování západních hodnot a přidělování úkolů podle toho , kdo ten který úkol zvládne nejlépe , je zřejmě lepší a důstojnější způsob než právě probíhající podívaná na to , jak Američané jdou téměř slepě kupředu , zatímco Evropané stáčejí svůj zrak jinam
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s v Oxfordu
Anti - Americanism and Europe ' s Identity Antiamerikanismus a identita Evropy
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s v Oxfordu
At this point , a second , quite separate , development comes into play . V tomto bodě do hry vstupuje ještě druhý , odlišný trend
As consumers they are used to instant gratification . Jako spotřebitelé si zvykli na okamžité uspokojení
After all , unpopular parties and falling electoral turnout may merely be passing phenomena . Nakonec , neoblíbenost stran a klesající voličská účast mohou být jen přechodným jevem
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s College v Oxfordu
Again , it was a question of giving substance and a language to vaguely perceived intentions that were slightly ahead of the popular mood but in keeping with its thrust . Znovu šlo o to dát obsah a jazyk nejasně vnímaným záměrům , které byly o něco před všeobecným názorem , ale v souladu s jeho směřováním
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s College v Oxfordu
At most , deputies will be able to offer the public a fresh example of a favorite trick in politics : to tell the truth was told and nothing but the truth , but not exactly the whole truth . Nanejvýs dokážou poslanci na kancléřově případu demonstrovat oblíbený politický trik : politik říkal pravdu a nic než pravdu , avsak nikoliv bezpodmínečně pravdu celou
A leader can tell the truth , nothing but the truth , but less than the whole truth and yet still be trusted . Skutečný vůdce nemusí říkat celou pravdu , a přesto mu lidé budou věřit
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ´ s College
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s College v Oxfordu
A cynic might be tempted to say that when politicians run out of ideas , they turn to making or changing the constitution . Cynik by mohl být v pokušení říct , že když se politici myšlenkově vyčerpají , pustí se do vytváření či pozměňování ústavy
Ancient institutions , notably the House of Lords , have been \ modernized . \ Byly ,, modernizovány \ starobylé instituce , zejména Sněmovna lordů
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s College v Oxfordu
After five and a half years of war no one doubted the inevitability of occupation . Po pěti a půl letech války nikdy nepochyboval o nevyhnutelnosti okupace
As the occupying armies were replaced by civilian officials as administrators , and Germans were recruited to help them , the silver lining of Western democracy became more and more noticeable . Když okupační armády v roli správců začali nahrazovat civilní úředníci a byli jim na pomoc přibíráni Němci , blýskání na lepší časy západní demokracie bylo čím dál zřetelnější
Again , differences mattered . I tady platilo , že rozdíly byly významné
A reviving Germany built modern factories , whereas the occupiers were saddled with old ones . Ožívající Německo si vybudovalo moderní továrny , zatímco ty staré zatěžovaly okupační země
After initial uncertainties , there was soon a clear and widely recognised vision of where the country should go . Po počáteční nejistotě se zakrátko zrodila jasná a široce přijímaná vize dalšího směřování země
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College v Oxfordu
apartheid without oppression was as far as they were prepared to go . Apartheid bez útlaku - až tak daleko byli připraveni jít
After all , so far as Jews are concerned , Israel has done a remarkable job of integrating diversity . Za povšimnutí stojí , jak se integrovat různorodost daří Izraeli
Anthony ' s College , Oxford . Anthony v Oxfordu
Absolutely not . Rozhodně ne
As a rule however , referenda measure the popularity of political leaders at a particular moment , regardless of the issue at stake . Zpravidla však referenda poměřují oblíbenost politických vůdců v určitém konkrétním okamžiku - bez ohledu na to , o jaké téma se jedná
An effective democracy must give them enough time to win the support of those elected to legislate and to carry out their program . Efektivní demokracie však současně musí poskytnout zvoleným představitelům dostatek času , aby si získali podporu pro tvorbu zákonů a uskutečňování svého programu
Anything else is likely to be about as stable as this week ' s top ten pop songs . Vše ostatní bude pravděpodobně stejně stabilní jako žebříček deseti nejpopulárnějších hitů tohoto týdne
Antony ' s College , Oxford . Antony ´ s College
As the list of criteria grows longer , it becomes evident that the most easily measured component , punctuality , is but one of many desirable features , and not necessarily the most significant . Jak se seznam kritérií prodlužuje , začíná být zřejmé , že nejsnáze měřitelná složka , přesnost , je jen jedním z mnoha žádoucích rysů a vůbec ne nutně tím nejdůležitějším
At the other end - - that of results - - some targets do make sense . Nicméně na straně výsledků nějaké cíle přece jen smysl mají
At certain times and in certain countries , services that need not be public had to be privatized and run along business lines in order to make them run better - - or to keep them running at all . V některých okamžicích a v některých zemích je třeba služby , které nemusí být veřejné , privatizovat a provozovat je podle pravidel podnikání , aby došlo k jejich zlepšení - nebo aby vůbec fungovaly
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College v Oxfordu
At best , the electoral victories of such groups make the formation of responsible governments difficult ; at worst , they foreshadow actively antidemocratic movements capable of getting a majority by election . - - Volební vítězství podobných uskupení přinejmenším ztěžují sestavování zodpovědných vlád ; přinejhorším jsou pak předzvěstí aktivně protidemokratických hnutí , která ve volbách dokážou získat většinu
Another precondition for Mill was the ability and desire of citizens to make considered choices . Další podmínkou byla pro Milla schopnost a touha občanů činit uvážlivá rozhodnutí
A more relevant example may well be Turkey , where Islamist movements were dissolved by the courts ; when they reappeared in a different guise , they had to undergo severe tests . Za relevantnější příklad tak může sloužit Turecko , kde byla islamistická hnutí soudně rozpuštěna ; když se posléze znovu vynořila v jiném přestrojení , musela projít těžkými zkouškami
Active citizens who defend the liberal order must thus be its safeguard . Aktivní občané , kteří hájí liberální uspořádání , tak musí působit jako jeho ochránci
At the risk of offending many friends of a democratic persuasion , I have now concluded that the rule of law should come first when constitutionalism is brought to an ex - dictatorship , and democracy second . I za cenu rizika , že urazím mnoho demokraticky smýšlejících lidí , jsem dospěl k závěru , že při nastolování ústavnosti v bývalých diktaturách by měla být vláda zákona na prvním místě a demokracie na druhém
Antony ' s College , Oxford . Antony ´ s College
As far as education was concerned , it often meant committing resources to financial assistance for students , such as subsidized loans or scholarships . V oblasti Å ¡kolstvà ­ to často znamenalo vyčleňovà ¡nà ­ zdrojů na finančnà ­ pomoc studentům , kterou představujà ­ zvý hodněnà © půjčky či stipendia
Are we perhaps pursuing too mechanical an ideal which confuses the absence of privilege and disadvantage with the absence of diversity ? Prosazujeme snad přehnaně mechanickà ½ ideà ¡ l , kterà ½ si plete odstraněnà ­ vý sad a znevý hodněnà ­ s odstranění m odliÅ ¡ nosti ?
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College v Oxfordu
As it turned out , this episode was even shorter - lived than the conservative counter - revolution . Jak se nakonec ukázalo , tato epizoda měla ještě kratší život než konzervativní kontrarevoluce
At the same time , Blair found more sympathy for the Third Way with his Spanish conservative colleague José María Aznar than among many social democrats . Současně nalezl Blair pro třetí cestu více sympatií u svého španělského konzervativního kolegy José María Aznara než u mnoha sociálních demokratů
Aznar was not the only conservative to replace a socialist government in the Mediterranean world , and the recent defeat of the socialists in Greece is unlikely to be the last . Aznar nebyl jediným konzervativcem , který v oblasti Středozemního moře vystřídal socialistickou vládu , a nedávná porážka socialistů v Řecku pravděpodobně nebude poslední
All this does not augur a new change of direction in Europe . To vše ovšem ještě nevěstí novou změnu ve směřování Evropy
Antony ' s College , Oxford . Antony ´ s College
Afghanistan ' s story is even more complex , though the same is true there . Afghánistánský případ je ještě složitější , přesto tu platí totéž
All at once we seem to hear two demographic time - bombs ticking : the continuing population explosion in parts of the third world , and the astonishing rate of aging in the first world . Zčistajasna se zdá , že slyšíme tikot dvou demografických časovaných bomb : přetrvávající populační exploze v některých částech třetího světa a ohromujícího tempa stárnutí ve vyspělých státech
At any rate , employment seems to have become decoupled from growth . Rozhodně se zdá , že se vytratila spojitost mezi zaměstnaností a růstem
A second requirement is that we look ahead more effectively . Druhým požadavkem je , abychom se lépe dívali do budoucna
A third need is to preserve , and in many cases to recreate , what one might call islands of security . Zatřetí je potřeba ochránit , ba v mnoha případech vzkřísit to , co můžeme nazvat ostrovy bezpečí
Against them , an active effort to tackle the risks around us is the only answer . Čelit se jim dá jedině činorodým úsilím , které se vypořádá s riziky kolem nás
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College v Oxfordu
Any response must be basically constructive . Jakákoliv reakce musí být v zásadě konstruktivní
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College
After all , the twenty - five member states of the European Union alone employ hundreds of ministers between them - and even more if junior ministers are included . Konec konců , jen pětadvacítka členských států Evropské unie zaměstnává stovky ministrů , ba dokonce mnohem více , započítáme - li vysoké ministerské úředníky s titulem \„ mladší ministr \
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College v Oxfordu
A similar debate is taking place in Sweden . Podobná debata se vede ve Švédsku
All this suggests conclusions that give pause for thought . To vše přináší závěry , jež dávají příležitost k zamyšlení
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College v Oxfordu
As things stand now , the German economy lags behind most others in Europe , and almost all European economies trail Britain and the United States . Situace dnes vypadá tak , že německé hospodářství zaostává za většinou ostatních evropských ekonomik a téměř všechny evropské ekonomiky pak musí dohánět Británii a Spojené státy
A truly modern economy will be a service economy that combines high - productivity knowledge activities with indispensable personal service jobs . Opravdu moderní ekonomika bude ekonomikou založenou na službách , která bude spojovat vysoce produktivní duševní činnosti s nepostradatelnými osobními službami
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College
An insolvent company must be bailed out with taxpayers ' money . Pochopitelně za peníze daňových poplatníků
As this happens , questions are asked . Občané se tedy se ptají
After all , there is much to be said for the principle of reducing the direct involvement of the state in the provision of services . K otázce principu snižování přímé účasti státu v poskytování veřejných služeb toho ještě zbývá hodně dopovědět
Above all , however , the matter of control , of checks and balances has to be resolved . Především je ovšem třeba vyřešit otázku kontroly a vyváženosti
Anthony ' s College , Oxford . Anthony v Oxfordu
After Assimilation Co po asimilaci
As a result , people have begun to cling to other , more primordial group identities . Lidé proto začali lnout k jiným , původnějším skupinovým totožnostem
All the ingredients remain separate from the outset . Všechny složky zůstávají od počátku oddělené
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College v Oxfordu
After all , it might be the case that national elections in a place groping for a democratic future are not the best first step on the road to a liberal order . Ostatně je možné , že v místě tápajícím směrem k demokratické budoucnosti nejsou celostátní volby tím nejlepším prvním krokem na cestě k liberálnímu řádu
Anyone who experienced occupied Germany after World War II , as I did , remembers that the first postwar elections held there were local and regional . Každý , kdo jako já měl zkušenost s okupovaným Německem po druhé světové válce , si vzpomene , že první poválečné volby , jež se tu konaly , byly místní a regionální
Antony ' s College , Oxford . Antony ' s College v Oxfordu
As it happened , the protagonists of the first view were sidelined and the proponents of democratization prevailed . Nakonec to dopadlo tak , že zastánci prvního názoru byli odsunuti na vedlejší kolej a převládl názor stoupenců demokratizace
After 1989 , however , Western assistance , not least by the US and Britain , eased the transition to democracy , the rule of law , and market economies in most post - communist countries . Po roce 1989 však pomoc Západu , v � neposlední řadě Spojených států a Británie , usnadnila ve většině postkomunistických zemí přechod k � demokracii , vládě zákona a tržnímu hospodářství
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
Americans may not want their soldiers and military hardware in dozens , if not hundreds , of places around the world , but they accept a president who offers simple – often martial – certainties . Američané si možná nepřejí své vojáky a vojenské vybavení na desítkách , ne - li stovkách míst po celém světě , ale akceptují prezidenta , který jim nabízí prosté – často válečnické – jistoty
After all , it is the Democrats who have traditionally taken America to war . Koneckonců jsou to demokraté , kdo obvykle vedl Ameriku do války
America ’ s twin fiscal and trade deficits may prove to be solvable problems , but new ways will have to be tried to resolve them . Jak fiskální , tak i obchodní deficit Ameriky se mohou ukázat jako řešitelné problémy , ale k jejich vyřešení bude třeba vyzkoušet nové cesty
At a recent conference , US government representatives were unimpressed by European pleas to do something about the deficits – and the falling dollar that has resulted from them . Na jedné nedávné konferenci se představitelé americké vlády postavili nevšímavě k žádostem Evropanů , aby něco provedli s deficity – a s klesajícím dolarem , který je jejich důsledkem
All at once , China is rapidly emerging as a growing economic force . Právě Čína se znenadání stává rychle rostoucí ekonomickou silou
American and European jobs increasingly migrate to China . Americká a evropská pracovní místa se stále častěji stěhují do Číny
At first sight , 2004 was a good year for the European Union , with enlargement to 25 members completed in May a notable success . Pro Evropskou unii byl rok 2004 na první pohled dobrým rokem , neboť v květnu dokončené rozšíření na 25 členů skončilo pozoruhodným úspěchem
An alliance of those who espouse and practice liberal democracy might provide a pole of certainty in a highly uncertain world . Spojenectví těch , kdo vyznávají a uplatňují liberální demokracii , by mohlo představovat pilíř jistoty ve vysoce nejistém světě
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
Americans find it hard to understand this , as do others in the lucky democracies of the Anglo - Saxon world . Pro Američany není snadné to pochopit , stejně jako pro občany ostatních štěstěnou obdařených demokracií anglosaského světa
At the very least , there has to be an absence of violent opposition , including the threat of secession . Přinejmenším nesmí existovat násilná opozice , ani hrozba rozpadu země
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
Actually he himself did not like the identification of his church with civil society . On sám vlastně ztotožňování své církve s občanskou společností neměl rád
At the same time , the Pope became the first great traveling Pontiff of modern times , almost a symbol of a globalized world . Papež se zároveň stal prvním cestujícím veleknězem moderních dob , téměř symbolem globalizovaného světa
As a person , he never failed to impress his many visitors . Svou osobností vždy dokázal zapůsobit na své nesčetné návštěvníky
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
At a time of uncertainty and threat , people had more confidence in the president they knew than in the candidate who seemed unproven . V době nejistoty a ohrožení měli lidé větší důvěru v prezidenta , kterého znají , než v kandidáta , jenž působí neodzkoušeně
An arch of blue ( Democratic ) states in the East , North , and West spans a huge red ( Republican ) area in the middle and the South . Oblouk modrých ( demokratických ) států na východě , severu a západě země obepíná obrovskou červenou ( republikánskou ) oblast uprostřed a na jihu
As the political scientist Andrew Hacker recently put it , “ the Bush candidacy was framed to make a majority by giving some 60 million people a chance to feel good about themselves . ” Jak nedávno uvedl politolog Andrew Hacker , \„ Bushova kandidatura byla zaměřena na zisk většiny hlasů tím , že poskytla zhruba 60 milionům lidí šanci mít ze sebe dobrý pocit “
A pacifist streak of values is also unmistakable in Europe . Kromě toho je v Evropě nezaměnitelný i jistý rys pacifismu
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
According to Young , those who have at least some talent will form a “ pioneer corps ” of plumbers and builders and other skilled workers . Podle Younga ti , kdo mají alespoň nějaké nadání , budou tvořit \„ pionýrské sbory “ složené z instalatérů , zedníků a dalších kvalifikovaných dělníků
As far as institutions are concerned , we should not allow any one criterion to determine who gets to the top and who does not . Co se institucí týče , neměli bychom dovolit , aby o tom , kdo se dostane na vrchol a kdo nikoliv , rozhodovalo jedno jediné kritérium
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
All this , to be sure , was not just benevolence on the part of the occupying powers . To vše pochopitelně nebyla ze strany okupačních mocností jen laskavost
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
As a result , the “ generational contract ” looks less and less viable , because we can no longer rely on today ’ s workers to pay for today ’ s pensioners . \„ Generační úmluva “ tudíž vyhlíží čím dál tím méně životaschopná , neboť s úhradou výdajů za dnešní penzisty už nemůžeme spoléhat na dnešní pracující
A plethora of magazines tell pensioners what they can do . Bezpočet časopisů penzistům říká , co mohou dělat
Advice ranges from sex in old age to tourism . Rady se pohybují od sexu v pokročilém věku až po turismus
At the same time , images of life in our own societies are shifting . Zároveň se proměňují představy o životě v našich vlastních společnostech
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
Add to these US trade sanctions , America ' s latest Farm Bill , and of course the whole question of alleged or real US unilateralism . Podobným dráždidlem jsou americké obchodní sankce , poslední americký návrh zákona o zemědělství a pochopitelně celá ona záležitost kolem americké jednostrannosti , ať už domnělé či skutečné
American unilateralism is in fact a form of \ multilateralism à la carte \ . Americká jednostrannost je vlastně ,, unilateralismem ŕ la carte \
Also one must never forget that we are talking about democracies . Nesmíme navíc zapomínat , že mluvíme o demokraciích
After all , not every American voted for President Bush , nor is every European a Eurofederalist . Ostatně ne každý Američan volil Bushe a ne každý Evropan je eurofederalista
Americans are right to point out that Europeans spend an undue amount of time consulting among themselves , and then come up with very little . Američané mají naprostou pravdu , když tvrdí , že na to skrovné málo , se kterým Evropané nakonec přijdou , tráví až příliš mnoho času konzultacemi
At other times , a dangerous potential for division arises between Europeans and the US . Jindy mezi Evropou a Amerikou vzniká jiná , nebezpečná možnost dělby
After September 11 th , it has become more important than ever . Po 11 . září nabyl tento koncept mnohem většího významu než kdy předtím
Anthony ' s College , Oxford . Anthony v Oxfordu
A similar sentiment formed one of the motives for the French and perhaps even the Dutch to reject the European Union ’ s Constitutional Treaty , which some regarded as too “ Anglo - Saxon ” in its economic liberalism . Podobné smýšlení zformovalo jednu z pohnutek k francouzskému a snad i nizozemskému odmítnutí Ústavní smlouvy Evropské unie , již někteří pro její ekonomický liberalismus považovali za příliš \„ anglosaskou “
After all , Fritz Stern wrote his book to warn of the dangers posed by a romantic abhorrence of modernity . Konec konců Fritz Stern svou knihu napsal proto , aby varoval před nebezpečím , jež romantický odpor k modernitě představuje
A sense of frustration that results from anti - capitalist , anti - globalization sentiment leads to a lethal combination of Arcadian dreams ( “ France to the French ” ) and the reality of ruthless , if seductive , leaders on the right ( Jean - Marie Le Pen in France ) and the left ( Oskar Lafontaine and his new party in Germany ) . Pocit frustrace pramenící z protikapitalistických a protiglobalizačních nálad vede ke smrtící kombinaci arkadických snů ( \„ Francie Francouzům “ ) a skutečnosti bezohledných , byť svůdných vůdců jak na pravici ( Jean - Marie Le Pen ve Francii ) , tak na levici ( Oskar Lafontaine a jeho nová strana v Německu )
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
An indiscriminate attack such as a bomb in the Underground will necessarily hit people of many cultural backgrounds and beliefs . Pumový atentát v metru , který nijak nerozlišuje oběti , zákonitě zasáhne lidi mnoha kulturních prostředí a přesvědčení
And this is why militant Islamist preachers must be stopped . A právě proto musí být zastaveni i radikální islamističtí kazatelé
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
Above all , Germany must appreciate that the changes it needs are improvements that would guarantee its future security . Především si Německo musí uvědomit , že změny , jež potřebuje , jsou kroky vpřed , které zajistí jeho budoucí bezpečnost
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
A far more critical group in any society are those who have begun to move forward to new conditions , but then find their path blocked . Mnohem podstatnější skupinou jsou v každé společnosti ti , kdo se začali přibližovat novým poměrům , avšak jejich postupu něco brání
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
A plurality of civic associations and activities – regulated but not controlled by the state , and free to express its views and even to demonstrate its ( diverse ) sentiments publicly – is the most powerful pillar of a liberal order . Pluralitní rozmanitost občanských sdružení a aktivit – regulovaných , ale neovládaných státem , s plným právem vyjadřovat své názory , ba veřejně demonstrovat svá ( rozličná ) stanoviska – je nejmohutnější pilíř liberálního řádu
A vibrant civil society will mobilize when the rule of law is violated , and it can also check the illiberal inclinations of democratic majorities . Čilá občanská společnost se sešikuje , kdykoli je právní řád porušován , a dokáže rovněž mírnit neliberální sklony demokratických majorit
Above all , it requires international agencies and groupings that remain alert to the risks of illiberal democracies . Především je zapotřebí mezinárodních organizací a uskupení , jež budou neustále ostražité vůči rizikům neliberálních demokracií
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
And here the plot has thickened . A zde se zápletka začala zamotávat
All freedoms can be abused by liberty ’ s enemies , but in the case of speech , the risk posed by restricting freedom is surely greater . Nepřátelé svobody totiž mohou zneužít všech svobod , avšak v případě svobody projevu je riziko vyplývající z jejího omezení bezpochyby větší
As the watchdog organization Transparency International reminds us , corruption exposed is in many cases corruption prevented . Jak nám připomíná organizace Transparency International , odhalená korupce je v mnoha případech korupcí zabráněnou
Are there really no exceptions to this rule ? The classic example comes to mind of the man who shouts “ Fire ! ” Opravdu z tohoto pravidla neexistují žádné výjimky ?
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
Almost everywhere , globalization has produced both a new class of multi - millionaires and an underclass comprising people who are not just poor in the statistical sense of earning less than half the national average , but who are excluded from opportunities that are supposed to be open to all . Téměř všude globalizace zrodila jak novou třídu multimilionářů , tak chudinskou třídu lidí , kteří nejsou chudí jen ve statistickém smyslu výdělku nižšího , než je polovina národního průměru , ale jimž jsou také upřeny příležitosti , které se považují za otevřené pro všechny
A free society recognizes two limits to economic and general inequality . Svobodná společnost si uvědomuje dvojí mez hospodářské a všeobecné nerovnosti
At the lower end of the social scale , this raises the old and vexing question of equality of opportunity . Na nejspodnějším konci společenského žebříčku to vyvolává starou a zneklidňující otázku rovnosti příležitostí
Another difficult question is how the basic status is to be guaranteed . Další nesnadnou otázkou je , jak toto základní postavení zaručit
At the upper end of the social and economic scale , a different issue arises . Na horním konci společenského a ekonomického žebříčku vyvstává jiný problém
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
All of this tells us three things about democracy . To vše nám říká o demokracii tři věci
As the German constitutional court judge Ernst - Wolfgang Böckenförde famously put it , democracies cannot create the conditions of their survival and success . Jak to proslule vyjádřil německý ústavní soudce Ernst - Wolfgang Böckenförde , demokracie nedokáží vytvářet podmínky pro své vlastní přežití a úspěch
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
A New Anti - Semitism Nový antisemitismus
After all , there are enough critics of Israel ’ s policies among Israelis . Ostatně i mezi Izraelci je mnoho kritiků izraelských politik
Anti - Semitism is disgusting in whatever form it arises . Antisemitismus je ohavný , ať už se objeví v jakékoli podobě
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
Although freedom of movement for labor is one of the single market ’ s “ four freedoms , ” many EU countries are trying to protect their domestic labor markets by suspending this freedom for as long as possible . Ačkoliv svobodný pohyb pracovních sil představuje jednu ze \„ čtyř svobod “ jednotného trhu , řada členských zemí EU se snaží ochránit domácí trh práce tím , že tuto svobodu co nejdéle odkládá
A recent summit of EU leaders addressed energy policy – one area where cooperation is not only highly desirable , but necessary . Nedávný summit vedoucích představitelů EU se zabýval energetickou politikou – tedy oblastí , v níž spolupráce není jen vysoce žádoucí , nýbrž přímo nezbytná
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
August is the traditional month when parliaments recess for the summer . Srpen je měsíc , kdy mají parlamenty už tradičně letní přestávku
Across Europe , it is not only British Prime Minister Tony Blair who is accused of \ presidentialism \ nowadays . Není to jen britský premiér Tony Blair , kterého dnes v Evropě obviňují z \ prezidentialismu \
American presidents have powers which are severely restricted by Congress via the US constitution ; they are but one in a triad of separate powers . Američtí prezidenti mají pravomoci , které v souladu s ústavou přísně omezuje Kongres , a tvoří tak jen jeden vrchol mocenského trojúhelníku
Another reason is the separation of the political game from the lives and concerns of most people . Dalším důvodem je , že politické hry přestávají vnímat životy a potřeby většiny lidí
As a result , leaders have developed a tendency to turn directly to the people without allowing much debate . Výsledkem je , že přední politici mají tendenci obracet se přímo k lidem , aniž by dali prostor jakékoli debatě
As reasoned debate falls by the wayside , citizens lose interest in politics . S tím , jak smysluplné diskuse mizí kdesi v nedohlednu , přestávají se občané o politiku zajímat
Anthony ' s College , Oxford . Anthony v Oxfordu
Abandoning the habit involves not only the inconvenience of losing perks and a certain lifestyle , but also the loss of power . Zbavit se návyku neznamená pouze přijít o výhody a určitý životní styl , ale rovněž ztratit moc
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
As in so many other respects , universities not only in Europe , but also in Japan , South Korea , and developing parts of the world , including China and India , need to loosen rigid structures and habits to avoid decay and nurture a renaissance . Tak jako v mnoha dalších ohledech , vysoké školy nejen v Evropě , ale také v Japonsku , Jižní Koreji a v rozvojových částech světa , včetně Číny a Indie , potřebují uvolnit zkostnatělé struktury a zvyky , aby se vyhnuly úpadku a přičinily se o renesanci
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
Another possibility is to turn razor - thin majorities into one - sided governments that remain centrist in policy . Další možností je proměnit nepatrnou většinu v jednobarevnou vládu , která uskutečňuje středovou politiku
A volatile electorate can replace last time ’ s winner , but both can try to persuade voters and govern without having to go to extremes to gain a majority . Přelétavý elektorát sice může nahradit posledního vítěze , ale on i ten současný se mohou snažit přesvědčit voliče a vládnout , aniž by museli ve snaze o zisk většiny zacházet do krajností
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
As long as they accept elections and election results , they may be gone almost as quickly as they arrived . Pokud akceptují volby a volební výsledky , mohou zmizet téměř stejně rychle , jako se objevili
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
A climate of fear has made life hard for anyone who looks suspicious or acts suspiciously , notably for Muslims . Atmosféra strachu zkomplikovala život každému , kdo podezřele vypadá nebo jedná , zejména muslimům
Any train accident or airplane crash is now at first suspected of being an act of terrorism . Při každém železničním neštěstí či havárii letadla teď jako první padne podezření na teroristický čin
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
A process that had begun with the Enlightenment had now reached the point at which “ anything goes . ” Proces , který začal osvícenstvím , dospěl nyní do bodu , kdy \„ projde cokoliv “
attitude was never fully accepted . Mimo Evropu nebyl přístup \„ všechno je přijatelné “ nikdy plně akceptován
And there were limits in Europe , too . Ba i Evropa má své meze
Against such reactions , enlightened views must be reasserted strongly . Proti takovým reakcím je třeba znovu pevně postavit osvícená hlediska
Antony ’ s College , Oxford . Antony ’ s College v Oxfordu
And when , after the collapse of communism , the end of history seemed near , ideological politics was thought to have vanished forever . A když se po pádu komunismu zdál konec dějin na dosah , předpokládalo se , že ideologická politika navždy zmizela
A moral relativism has spread , leading many to accept the taboos of all religious groups in the name of tolerance and multiculturalism . Začal se šířit morální relativismus , což vedlo mnohé lidi k přijetí tabu všech náboženských skupin ve jménu tolerance a multikulturalismu
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
After all , some women have long had the strength and the will to make it to the top . Některé ženy měly koneckonců již dávno dost síly i vůle dostat se až na vrchol
All three were powerful prime ministers of their countries , though perhaps not the epitome of what might be regarded as feminine values . Všechny tři působily ve svých zemích jako silné premiérky , i když možná neztělesňovaly to , co by se dalo považovat za ženské hodnoty
Antony ’ s College , Oxford . Antony ´ s College
As a result , fringe parties stepped in with slogans about countries being \ swamped \ by immigrants and the need to preserve the \ purity \ of nations . Výsledkem je , že do centra dění vstoupily okrajové strany se svými hesly o zemích \ zaplavených \ imigranty a o potřebě chránit \ čistotu \ národa
As a rule , people do not leave their homes on a whim or out of adventurousness . Lidé nikdy neopouštějí své domovy z rozmaru nebo kvůli dobrodružství
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s v Oxfordu
An astonishing fact about Prime Minister Blair ' s Labor Party is that it secured 2 % less of the popular vote in 2001 than in 1997 , and ended up with just over 40 % of the total . Na Labouristické straně britského premiéra Blaira je překvapující to , že v roce 2001 získala o dvě procenta hlasů méně než v roce 1997 a skončila nakonec těsně nad 40 procenty celkových odevzdaných hlasů
A stagnating economy , high unemployment , an increasingly unaffordable welfare state , will hardly be reformed by a coalition permanently worried about its shaky parliamentary majority . Koalice , která se nepřetržitě bojí o svou labilní parlamentní většinu , může jen sotva oživit stagnující ekonomiku , napravit vysokou nezaměstnanost a reformovat stále nákladnější sociální stát
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s v Oxfordu
America ' s mid - term elections provide the latest example of an expanding phenomenon : democratic governments that face no effective challenge by an opposition . Americké kongresové volby jsou nejnovějším příkladem rozrůstajícího se fenoménu : existence demokratických vlád , jež nečelí tlaku žádné účinné opozice
As so often the case , there is no patent medicine against this syndrome . Jak už to bývá , všelék proti tomuto syndromu neexistuje
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s College v Oxfordu
After pensions and healthcare , higher education is the third great public service in serious trouble in many countries , notably in Europe . Po penzích a zdravotní péči je vyšší vzdělávání třetí velkou veřejnou službou s vážnými potížemi v mnoha zemích , obzvlášť v Evropě
Additional private pensions in Germany , rising charges for healthcare everywhere , and \ top - up fees \ for university students in the United Kingdom have become hot political issues bedevilling governments almost everywhere . Penzijní připojištění v Německu , vyšší ceny zdravotní péče ve všech zemích a ,, dorovnávací poplatky \ pro vysokoškoláky v Británii se staly horkými politickými tématy , jež mučí téměř všechny vlády
A second alternative is to charge the beneficiaries of higher education for what they get . Druhou alternativou je předložit příjemcům vyššího vzdělávání účet za to , co získávají
All these methods have their problems . Všechny tyto metody mají své problémy
Anthony ' s College , Oxford . Anthony ' s College v Oxfordu
Antoine Danchin Antoine Danchin
A remarkable observation supports this analogy : viruses behave like individual pieces of programs , using the cell as the machine needed to make them multiply and subsequently propagate ( often by destroying the machine ) . Tuto analogii zesiluje pozoruhodný postřeh : viry se chovají jako samostatné části programů , jež buňku využívají jako hardware potřebný k množení a následnému šíření ( často za cenu zničení počítače )
And when it became possible to manipulate DNA in vitro , the metaphor of a “ genetic program ” appeared even more precise : scientists could construct experiments that corresponded to the reprogramming of cells merely by working on symbols in silicon . A když se objevila možnost manipulovat DNA in vitro , metafora \„ genetického programu “ se začala jevit jako ještě přiléhavější : vědci dokázali navrhnout experimenty , které odpovídaly přeprogramování buněk jen prostřednictvím úpravy symbolů na křemíku
As a result , many bacteria today produce human proteins . Mnohé bakterie tak dnes vytvářejí lidské proteiny
Antoine Danchin is Professor and Director of Genetics of Bacterial Genomes at the Institut Pasteur in Paris . Antoine Danchin vyučuje a řídí Oddělení genetiky bakteriálních genomů na Pasteurově institutu v Paříži
As a result , the degree of uncertainty in such estimates may be unacceptably high , making them of little real worth . V důsledku toho může být míra nejistoty takových odhadů nepřijatelně vysoká , což značně snižuje jejich skutečnou hodnotu
Another approach estimates the total change in mortality that the war caused ( including deaths due to the war ’ s direct and indirect effects ) by calculating the change in the death rate from the pre - war period . Jiný přístup odhaduje celkovou změnu úmrtnosti , kterou zapříčinila válka ( včetně úmrtí způsobených jejími přímými i nepřímými dopady ) , tím , že počítá změnu míry úmrtnosti oproti předválečnému období
As global environmental problems frequently create additional stresses on the local resource bases of the world ’ s poorest people , GNP growth in rich countries can fuel downward pressure on the wealth of the poor . Vzhledem k tomu , že globální environmentální problémy často způsobují další namáhání místních základen přírodních zdrojů v chudých zemích světa , růst HNP v bohatých státech může vyvíjet negativní tlak na bohatství chudých
As for natural capital , the World Bank has so far limited itself to the atmosphere as a sink for carbon dioxide , oil , and natural gas , and forests as sources of timber . Co se přírodního kapitálu týče , Světová banka se prozatím omezila na atmosféru coby pohlcovač oxidu uhličitého , na ropu a zemní plyn a na lesy coby zdroj dřeva
Auditors have undoubtedly revealed some maladministration of parts of the budget . Auditoři bezpochyby odhalili jisté machinace v určitých kapitolách rozpočtu
And since , in addition , the Commission and the Parliament have traditionally tended to regard each other as essential allies ( on the side of European integration ) , against the Council of Ministers ( representing the nation states ) , it is not surprising that a censure vote has only been tried four times in the past 20 years , and never carried . A protože Komise a Parlament mají navíc historické tendence býti spíše jeden druhému v prvé řadě spojencem ( na straně evropské integrace ) , proti společnému nepříteli v podobě Rady ministrů ( reprezentující národní státy ) , není potom divu , že k pokusu o vyslovení nedůvěry došlo v posledních dvaceti letech jen čtyřikrát a nikdy nakonec k úspěšnému hlasování nedošlo
And if the Union does not master these problems in short order , there will be no enlargement to Central and Eastern Europe : it is as simple as that . A pokud Unie úspěšně nevyřeší tyto problémy , a to v krátké době , nedojde k žádnému rozšíření do střední a východní Evropy : jak prosté , jak jednoduché
And yet it begins to look as though they may nevertheless be in the process of being overcome by the irresistible imperatives of the Kosovo crisis . A přece to začíná vypadat , jakoby byly pomalu , ale jistě převálcovávány neodolatelnými imperativy Kosovské krize
At first the Europeans , and their American allies in NATO , believed or hoped that they could , by negotiation , persuade President Milosevic to back down from his policy of repression and massacre in Kosovo . Evropané , a spolu s nimi také američtí spojenci v NATO , nejprve věřili nebo doufali , že by jednáními byli schopni přesvědčit Miloševiče , aby odstoupil od politiky represe a masakru v Kosovu
And since bombing is liable to produce rising casualties among civilians , even the simple continuation of the bombing may be difficult to sustain . A vzhledem k tomu , že bombardování s sebou nese riziko stoupajícího počtu obětí , může se i nejprostší varianta náletů stát záhy neúnosnou
As a result , Western objectives have shifted in the direction of some kind of protectorate for Kosovo , quite independent of Milosevic . Výsledkem je , že Západ posunul své cíle směrem k jakémusi Kosovskému protektorátu , zcela nezávislému na Miloševičově režimu
And this precedent of flexibility will inevitably be much more widespread in a mega - Union . Toto dogma však bylo silně narušeno odhodláním Británie a Dánska nevstoupit do jednotné měnové unie a je velmi pravděpodobné , že podobné precedenty budou v plánované \„ megaunii “ mnohem častější
At its beginnings in the 1950 s , the declared purpose of the European Community was to prevent yet another war between France and Germany . V počátcích Evropského společenství , během padesátých let , bylo jeho cílem zabránit další válce mezi Francií a Německem
And he said that Turkey , until now treated by the EU as a political pariah , must be considered a potential candidate , provided it first makes far - reaching political reforms . A dále řekl , že Turecko , na něž až dosud EU nahlíželo jako na politického vyděděnce , musí být také posuzováno coby potenciální kandidát , tedy za předpokladu , že nejprve uskuteční dalekosáhlé politické reformy
And in fact some candidates in the second wave are making good progress . A je třeba říci , že některé kandidátské země druhé vlny dosahují skutečně velkého pokroku
At their June summit , the member states agreed that there have to be some reforms of the institutions before the next enlargements , but they set a timid reform agenda limited to some minor tinkering at the edges . Na své červnové schůzce členské státy odsouhlasily , že musí dojít k jistým reformám v systému institucí , a to ještě před tím , že dojde k dalšímu rozšíření
As a result , the French government is reluctant to force a confrontation with the British , if there is any chance of a softer compromise in future . Výsledkem je , že francouzská vláda se bude zdráhat vyvolat konfrontaci s Brity , bude - li do budoucna existovat naděje na mírnější kompromis
And democracy must be reinforced by two chambers of parliament . A demokracii budou posilovat dvě komory parlamentu
And since Mr Fischer places his federal transformation some ten years from now , after enlargement , the opponents of federalism may by then be even more numerous than today . A vzhledem k tomu , že Joschka Fischer klade svou federální transformaci kamsi v horizontu deseti let , tedy po rozšíření , je docela možné , že jeho vize bude mít tou dobou odpůrců více než dnes
At this point there emerges a clear convergence between French and German thinking . V tomto okamžiku se zřetelně začíná sbíhat francouzské a německé myšlení
As things stand , this is impossible , because Germany ’ s constitution does not provide for holding referenda ; so the first step would have to be a revision of the Constitution . To ale není možné , neboť německá ústava vyhlašování referend neumožňuje ; prvním krokem by tedy musela být úprava ústavy
A Nice Mess in Nice Pěkná mela v Nice
At the very least , the coming enlargement will call for much more majority voting in the Council of Ministers , if the Union is not be paralyzed by 27 member states and 27 national vetoes . Blížící se rozšíření si přinejmenším vyžádá mnohem většinovější hlasování v Radě ministrů , nemá - li Unie zůstat ochromena sedmadvaceti členskými státy a vety sedmadvaceti států
A similar reluctance will dominate the rest of the immediate institutional agenda . Podobnou zdráhavostí bude poznamenán i zbytek bezprostředního programu jednání
Another similar question at Nice will be whether the time has come to simplify the EU Treaties , which are now a confusing jumble of general principles and difficult detail . Další podobnou otázkou bude , zda nadešel čas zjednodušit Dohody o Evropské unii , které jsou dnes matoucím propletencem obecných principů a složitých detailů
At the Stockholm summit the leaders pretended that the solution to Europe ’ s ageing problem will be found in better job mobility , more flexibility , and further economic reform . Na stockholmské schůzce lídři EU předstírali , že řešení problému stárnoucí Evropy spočívá ve vyšší pracovní mobilitě , vyšší pružnosti a postupujících ekonomických reformách
As a result , William Hague , the Tory leader , shifted his party further to the right . Vůdce konzervativců William Hague proto svou stranu posunul více doprava
At home , his main policy proposal was for large tax cuts , with the clear implication that this could lead to cuts in public services . Doma navrhoval snížení daní a jasně přitom naznačoval , že by to mělo znamenat snižování stavu ve státní správě
Abroad , his main agenda was nakedly xenophobic : No to membership in the Euro , significant disengagement from the European Union , and a harsher policy towards foreign asylum - seekers . Zahraničním pozorovatelům zaváněla jeho agenda neskrývanou xenofobií : odmítat euro , zbavovat se povinností vyplývajících z členství v EU a tvrději přistupovat k zahraničním azylantům
As wars end , diplomatic and political autopsies begin . S koncem válek přicházejí diplomatické a politické pitvy
Article 5 is the Treaty ' s keystone , because it says that an attack against one member of the alliance shall be considered an attack against them all . Její podstatou je článek 5 , který říká , že útok proti jednomu členu aliance bude považován za útok proti všem členům aliance
A number of conclusions follow . Z této skutečnosti lze vyvodit několik závěrů
At one level , these events are nationally - specific and coincidental . Z jednoho pohledu jde o události , jež se týkají jen daných zemí a jež spolu nemají nic společného
At a deeper level , these events are closely related . Z hlubsího pohledu je mezi těmito událostmi blízká souvislost
Article 5 of the NATO Treaty was invoked as if the Twin Towers attack was an attack on the whole alliance . Mluvilo se o článku 5 Dohody o Severoatlantické alianci , jako by útok na Dvojčata byl útokem na celou alianci
After WWII , they tried an entirely new tack , with the great experiment of European integration and institution building . Po druhé světové válce se obrátily k novému způsobu politiky - k velkému experimentu evropské integrace a budování institucí
All mainstream parties are rallying round Jacques Chirac to keep out Monsieur Le Pen . Všechny hlavní strany se staví za Jacquesa Chiraca , aby se monsieura Le Pena zbavily
Aside from the poor , war - ravaged Balkan states - - Albania , Bosnia , Croatia , Macedonia , and whatever Serbia and Montenegro end up deciding to call themselves - - the only imaginable additional candidates , assuming that they are classified as \ European , \ are Russia , Belarus and Ukraine . Kromě chudých , válkou zpustošených balkánských států - Albánie , Bosny , Chorvatska , Makedonie a Srbska a Černé hory , ať už se posledně jmenované země rozhodnou nazývat se jakkoliv - jsou jedinými dalšími myslitelnými kandidáty , tedy za předpokladu , že mají být označeni za ,, evropské , \ Rusko , Bělorusko a Ukrajina
A referendum on joining the Euro probably cannot be won unless a British government is willing to say three things : first , that it favors closer EU political integration ; second , that the single currency is but one expression of that integration , and third , that it is committed to Euro membership . Referendum o přistoupení k euru nelze vyhrát , dokud nebude britská vláda ochotná říct tři věci : zaprvé , že podporuje užší politickou integraci EU ; zadruhé , že společná měna není ničím jiným , než jedním z projevů této integrace ; a za třetí , že je odhodlaná prosadit členství v eurozóně
At that point , the federalists will see whether they can find a way to go ahead on their own . V tom okamžiku federalisté zjistí , zda dokážou nalézt způsob , jak pokračovat sami
And so on . A tak dále
A majority decision requires 50 % of the member states , about 72 % of their weighted votes , and 62 % of the EU ' s total population . K většinovému rozhodnutí je zapotřebí 50 % členských států , kolem 72 % jejich vážených hlasů a 62 % úhrnu populace EU
A \ Yes \ Vote for Euroskepticism Voličské \„ ano \ euroskepticismu
As a result , he will be poorly placed to handle the challenges ahead , the most intractable of which will be the European Union ’ s new Constitution . Bude proto chabě vybaven k tomu , aby se vypořádal s nadcházejícími výzvami , z nichž tou nejvzpurnější bude nová ústava Evropské unie
According to normal British constitutional practice , the government would be expected to ratify this Constitution by a vote in the House of Commons ; and , until the recent general election , the government ’ s huge majority should have been more than sufficient . Podle běžné britské ústavní praxe by se dalo očekávat , že vláda ústavu EU ratifikuje hlasováním v poslanecké sněmovně ; až do nedávných všeobecných voleb by drtivá vládní většina byla víc než dostatečná
A former columnist for the Financial Times , his most recent book is Voltaire in Exile . Jeho nejnovější knihou je Voltaire ve vyhnanství
A former columnist for the Financial Times , his most recent book is Voltaire in Exile . Jeho nejnovější knihou je Voltaire ve vyhnanství
At first , this seemed to be the British government ’ s chosen tactic . Zpočátku se zdálo , že britská vláda skutečně tuto taktiku zvolila
Against all expectations , it struck a morally advantageous posture by offering to surrender some part of its budget rebate , but only if the rest of the European Union ( i . e . Oproti všem očekáváním si získala morálně výhodné postavení , když nabídla , že se vzdá části své rozpočtové slevy , avšak pouze za předpokladu , že zbytek Evropské unie ( tzn
As a result , Britain has had an unprecedented decade of low inflation and relatively high economic growth , outperforming many of its European counterparts . V důsledku toho zažila Británie nevídaných deset let nízké inflace a relativně vysokého hospodářského růstu , díky čemuž předčila řadu svých evropských protějšků
At first , Blair thought that he could claim the right to remain in power for a third full five - year term . Blair si zpočátku myslel , že si bude moci osobovat právo vydržet ve funkci po celé třetí pětileté funkční období
After ten years of Blair , he must offer one or more policies that mark a clear break . Po deseti letech s Blairem musí nabídnout jednu či více strategií , jež přinesou zřetelnou změnu
All of them concentrated on domestic policies ; none dared discuss Iraq , because they all know that to do so would raise the question of withdrawal , which in turn would unleash a major and possibly explosive debate about Britain ’ s relationship with the US . Všichni se soustředili na domácí politiku ; o Iráku se nikdo neodvážil diskutovat , protože všichni vědí , že kdyby to učinili , dostala by se na přetřes otázka stažení , která by obratem rozpoutala významnou a potenciálně výbušnou debatu o vztahu Británie k USA
A former columnist for the Financial Times , his most recent book is Voltaire in Exile . Jeho poslední kniha nese název Voltaire in Exile ( \„ Voltaire ve vyhnanství “ )
Another is that Blair consistently seemed to pay much less attention to Parliament than to the right - wing tabloid press : the spin and media manipulation to which his office devoted so much effort worked wonders at first , but soon generated deep skepticism and mistrust . Dalším důvodem je , že Blair jako by věnoval mnohem méně pozornosti parlamentu než pravicovému bulvárnímu tisku : překrucování pravdy a mediální manipulace , jimž jeho úřad věnoval tolik úsilí , dělaly zpočátku zázraky , ale záhy vyvolaly hlubokou skepsi a nedůvěru
Another consequence is that Britain ’ s moral standing has been damaged alongside that of the US . Dalším důsledkem je fakt , že vedle amerického morálního postavení utrpělo i to britské
A former columnist for the Financial Times , his most recent book is Voltaire in Exile . Jeho poslední kniha nese název Voltaire in Exile ( \„ Voltaire ve vyhnanství “ )
At long last , Gordon Brown is taking over from Tony Blair as Britain ’ s Prime Minister , thus attaining his life - long ambition , as if by right . Gordon Brown konečně od Tonyho Blaira přebírá úlohu britského ministerského předsedy a naplňuje tak , jako by právem , svou celoživotní ambici
As a senior member of Blair ’ s government throughout its tenure , he shares responsibility for everything that Blair has done . Jako vysoce postavený člen vlády po celou dobu Blairova premiérství nese díl odpovědnosti za vše , co Blair udělal
And , despite the government ’ s efforts , childhood poverty also has increased under Blair . Navzdory vládním snahám se za Blaira rozrostla také dětská chudoba
At the top , the incomes of the mega - rich have soared , with predictable repercussions , especially in the property market . Na horním konci vystřelily příjmy těch nejbohatších , s předvídatelnými dopady , zejména na trhu s nemovitostmi
A former columnist for the Financial Times , his most recent book is Voltaire in Exile . Jeho nejnovější knihou je Voltaire in Exile ( Voltaire ve vyhnanství )
a boy or a girl ? If so , then would it not be acceptable for \ family balancing , \ when a fertile couple with three boys strongly desires a girl , or if a couple wants to choose the sex of their first - born child ? Pokud ano , nebylo by to přijatelné z hlediska ,, vyvážení v rodině \ - například u plodného páru , který má tři syny a strašně si přeje dceru , nebo u páru , který si chce vybrat pohlaví jejich prvorozeného dítěte ?
As always , the rapid advancement of science and technology should be accompanied and tempered by careful and thoughtful consideration of the appropriate uses of newly realized capabilities . Rychlý rozvoj vědy a technologií by i tady měl být doprovázen a ředěn opatrným a promyšleným zvažováním vhodného užití nově získaných schopností
A weak interim national government – or a United Nations or foreign occupying administration – should not attempt to implement policies such as privatizing national resources when doing so might incite political resistance . Slabá dočasná národní vláda – nebo okupační administrativa Organizace spojených národů nebo jiné moci – by se neměla pokoušet uskutečňovat politiky , jako je privatizace národních zdrojů , když by takový krok mohl vyvolat politický odpor
Any transition to peace may well prove ephemeral unless policymakers make political reconciliation and integration – not optimal economic policies – the bedrock priority . Každý přechod k míru se může ukázat jako prchavý , jestliže si zákonodárci za principiální prioritu nestanoví politické usmíření a integraci – nikoli optimální hospodářské politiky
America ' s model of corporate governance was supposed to rely on the following set of factors : Americký model firemního řízení se měl spoléhat na následujících několik faktorů :
As things stand , it is in no one ' s short - term interest , certainly not in the short - run interest of accounting firms that make more money from consulting contracts than from doing a company ' s books , to allow accurate information - if it is bad - to leak into the market . Za těchto okolností není v krátkodobém zájmu nikoho , natož v krátkodobém zájmu účetních firem , které vydělávají více na poradenství než na firemním účetnictví , aby přesné informace - jsou - li špatné - prosákly na trh
After lording it over the world for so long , Americans should accept today ' s rebukes with grace . Po tak dlouhém povyšování se nad celým světem by Američané měli dnešní výtky přijmout s povděkem
All of these trend reversals occurred simultaneously or within a very few months of each other . Ke všem těmto zvratům trendů došlo najednou nebo v rozmezí několika málo měsíců
As a Supreme Court justice once said of obscenity , \ I may not know how to define it , but I know it when I see it . \ Jak jednou řekl jistý soudce Nejvyššího soudu o nemravnosti : ,, Je možné , že nevím , jak ji definovat , ale poznám , kdy jsem jí svědkem . \
And things are worse this time . Tentokrát je vše ještě horší
As measured by trends in production , the recession that began in March 2001 was one of the shortest and shallowest ever : over in less than nine months , and amounting to an extremely small decline in gross domestic product . Zvolíme - li za měřítko trendy v produkci , pak recese , která začala v březnu 2001 , byla jednou z vůbec nejkratších a nejmírnějších : trvala méně než devět měsíců a zapříčinila nepatrný pokles hrubého národního produktu
A second reason is that roughly from 1970 - 1995 , the underlying trend of productivity growth was relatively slow . Druhým důvodem je , že zhruba v letech 1970 až 1995 byl základní trend růstu produktivity relativně pomalý
And so far , there is every sign that rapid underlying potential productivity growth persists . Navíc zatím všechny ukazatele naznačují , že základní potenciál růstu produktivity přetrvává
Announcing and trying to maintain a money - supply growth target is an easy way for a central bank to communicate its principal intentions , gain credibility , and give outsiders a way to check whether sound policies are really being followed . Oznamování cíle růstu peněžní nabídky a snaha o jeho dodržování je pro centrální banku snadný způsob , jak sdělovat své zásadní záměry , získávat důvěryhodnost a dávat svému okolí možnost prověřovat , zda se skutečně naplňují rozumné politiky
At the very least , investors clearly do not fear that high debt will lead governments to stoke inflation by printing more money . Přinejmensím se investoři jednoznačně neobávají toho , že by vysoké zadlužení vedlo vlády k podněcování inflace tím , že by tiskly více peněz
Although Japan continues to stagnate , and Western Europe hovers on the edge of recession , a solid \ output - growth \ recovery in the US should prove to be a big help in boosting demand in the rest of the world . Ačkoliv japonská stagnace přetrvává a západní Evropa přeslapuje na hranici recese , ryzí oživení růstu výstupu v USA by se v ostatních částech světa mělo projevit jako značná pomoc povzbuzující poptávku
America , of course , is not alone among industrial nations that have seen productivity growth accelerate since the second half of the 1990 ' s . Amerika samozřejmě není jediná mezi průmyslovými zeměmi , které od druhé půlky 90 . let prožívají zrychlování růstu produktivity
Australia , Ireland , and the Scandinavian countries all had their own sustained bursts of unexpectedly rapid growth . Jak Austrálie , tak Irsko a skandinávské země prosly vlastními dlouhými poryvy nečekaně rychlého růstu
According to this view , the US is especially well positioned to benefit from rapidly falling prices of information technology , owing to its openness to competition and new ways of doing business , particularly in distribution . Podle tohoto názoru mají USA s ohledem na získání prospěchu z prudce klesajících cen informačních technologií obzvlástě dobrou pozici díky své otevřenosti vůči konkurenci a novým způsobům obchodování , obzvlástě v oblasti distribuce
As the late economist Herb Stein , an advisor to President Richard Nixon , used to say , if something is unsustainable , then someday it will stop . A jak kdysi říkal Herb Stein , dnes již zesnulý ekonom a bývalý poradce prezidenta Richarda Nixona , je - li něco neudržitelné , pak to jednoho dne ustane
As the late Rudi Dornbusch ( who preceded me as the author of this series of commentaries ) used to say , unsustainable capital inflows always last much longer than economists , who tend to focus firmly on the fundamentals , believe possible . Jak kdysi říkával zesnulý Rudi Dornbusch ( který působil jako autor této série komentářů přede mnou ) , neudržitelné přílivy kapitálu vždy vydrží mnohem déle než ekonomové , kteří mají sklon zaměřovat se na podstatu a věřit možnému
America ' s currency . americkou měnou
A fall in the value of the dollar reduces Americans ' standard of living , but it does not cause the kind of liquidity and solvency crises we have seen so often in the past decade - - at least not if New York ' s major financial institutions have well - hedged derivative books ; if not , all bets may be off . Pád hodnoty dolaru snižuje životní úroveň Američanů , ale nevyvolává takovou krizi likvidity a solventnosti , jakých jsme byli v uplynulém desetiletí tak často svědky - přinejmenším za předpokladu , že hlavní newyorské finanční instituce dobře zabezpečily svá portfolia derivátů ; pokud ne , může to rovnou znamenat konec sázení
A rapid decline in the dollar is likely to have a very different impact : primarily to impoverish workers whose products are exported to America and investors in dollar - denominated assets who see their portfolio values melting away . Rychlý pokles dolaru bude mít pravděpodobně značně odlišný dopad : postihne především dělníky , jejichž výrobky se vyvážejí do Spojených států , a investory aktiv denominovaných v dolarech , kteří zjistí , že se hodnota jejich portfolií rozplývá
African farmers should wonder how it could be Bush - - not some left - wing Democrat - - who reversed the archconservative Newt Gingrich ' s proudest achievement : the partial reform of agricultural subsidies . Africké zemědělce by zase mělo udivovat , jak je možné , že právě Bush - nikoliv nějaký levicový Demokrat - zrušil arcikonzervativní výdobytek , na který byl Newt Gingrich tak pyšný : částečnou reformu zemědělských dotací
At the moment , administration insiders are trying to convince elite journalists that Bush did not deceive outsiders about Saddam Hussein ' s nuclear weapons program . V současnosti se lidé důvěrně propojení s administrativou snaží přesvědčit novinářskou elitu , že Bush v záležitosti programů jaderných zbraní Saddáma Husajna veřejnost neklamal
As the University of Chicago ' s Dan Drezner puts it , the logic of Bush ' s National Security Strategy is to \ prevent other great powers from rising , in order to ensure the long - term growth of freedom , democracy , and prosperity . \ Jak se vyjádřil Dan Drezner z Chicagské univerzity , logikou Bushovy Národní bezpečnostní strategie je ,, zabránit vzestupu dalších velmocí , aby byl zajištěn dlouhodobý rozvoj svobody , demokracie a prosperity . \
All forecasts , after all , turn out to be wrong in at least one vital dimension . Všechny předpovědi se koneckonců ukazují jako mylné přinejmenším v jednom životně důležitém ohledu
All of these policymaking skills , however , would have been of little use had they not been pointed in the right direction . Všechny tyto strategické schopnosti by však přišly bezmála vniveč , pokud by nemířily správným směrem
American domestic interest rates are so low and the fear of a large further decline in the dollar so great that it is nearly impossible to envision a sudden withdrawal of capital from developing countries to the post - industrial core . Americké domácí úrokové sazby jsou tak nízké a obavy z dalšího významného poklesu dolaru tak velké , že je téměř nemožné si představit náhlé stažení kapitálu z rozvojových zemí do postindustriálního jádra
Annual Labor productivity growth in the US has acclerated steadily in the past 30 years , from 1.2 % in the period from the mid - 1970 ’ s to the mid - 1990 ’ s , to 2.3 % in the late 1990 ’ s , and to 4 .2 % since 2000 . Roční přírůstek produktivity práce v USA se v posledních třiceti letech neochvějně zrychloval - od 1,2 % v období od poloviny 70 . let do poloviny 90 . let , přes 2,3 % na konci 90 . let , až po 4,2 % od roku 2000
An America caught in a liquidity trap is , quite simply , a country with no effective tools of macroeconomic management . Amerika lapená do pasti likvidity je zkrátka zemí postrádající účinné nástroje makroekonomického řízení
Another source is investors who feared losing their money after the various emerging market meltdowns of the 1990 ' s , techno - enthusiasts chasing the pot of gold that the American technology boom seemed to offer , and the third - world rich , who think a Deutsche Bank account is good to have in case they need to flee their countries in a Lear jet or a rubber boat . Dalším pramenem jsou investoři , již se po rozličných zhrouceních nově vznikajících trhů v 90 . letech obávali ztráty peněz , hi - tech nadšenci , kteří se hnali za zlatým pokladem , který jak se zdálo , sliboval americký technologický boom , a bohatí lidé ve třetím světě , již jsou přesvědčeni , že pro případ potřeby opustit zemi v luxusním letadle nebo v gumovém člunu je dobré mít účet u Deutsche Bank
All of these sources contributed to the flow of money into the US , which was thus enabled to invest much more than it had managed to save . Všechny tyto prameny se podílely na přílivu peněz do USA , které tak mohly investovat víc , než dokázaly ušetřit
America ' s economy became - and remains - a giant vacuum cleaner , soaking up the world ' s spare investment cash . Americké hospodářství se stalo obrovským vysavačem pohlcujícím ve světě volné investiční prostředky
All of these steps will have minimal impact on the US . Všechny tyto kroky budou mít na USA minimální dopad
Absent a sudden , immediate , and strong boost in US domestic demand that turns into a durable boom with rapid employment growth , probably not . Nedojde - li k nenadálému , bezprostřednímu a silnému oživení americké domácí poptávky , která se promění v trvalý boom s rychlým růstem zaměstnanosti , pak pravděpodobně nikoliv
American workers and voters are more anxious about job security and more willing to blame anything for job insecurity because they have seen the most profound deterioration in labor market conditions in the memory of anyone younger than eighty - five . Američtí zaměstnanci a voliči jsou v otázce zajištění pracovního místa úzkostlivější a současně náchylnější vinit z nejistoty pracovního místa prakticky cokoliv , poněvadž zažili takové zhoršení podmínek na trhu práce , jaké nepamatuje nikdo , komu je méně než pětapadesát let
An important part of that war will consist of shaping the foes of terrorism into a durable alliance . Významná součást této války přitom bude spočívat v zapojení nepřátel terorismu do nějaké trvanlivé aliance
An economic shift also needs to be carried out by Europe and Japan : a shift from deflation to reflation . Rovněž výše zmíněný ekonomický posun musí vykonat Evropa a Japonsko : jde o posun od deflace k reflaci
And overall productivity growth is 3 .5 % per year . Celkový růst produktivity dosahuje 3,5 % za rok
A relatively small part of it is coming from simple speed - up : in an economy where the amount of time it takes for the unemployed to find new jobs is close to a post - WWII record high , demands for speeding - up the pace of work will be met with a \ Yes , boss ! \ rather than a \ Take this job and shove it ! \ Poměrně malá část pochází z prostého zrychlení : v ekonomice , kde lhůta , již nezaměstnaní potřebují k nalezení nové práce , téměř dosahuje rekordní délky z období po druhé světové válce , se požadavek na zrychlení práce setká spíš s přístupem \„ Ano , šéfe ! \ než se zaměstnaneckou zašívárnou
A bigger part of this increased productivity comes from the extraordinary technological revolutions in computers and communications that have led to dramatic increases in the usefulness - and decreases in the cost - of high - tech capital . Větší část zvýšené produktivity je dílem mimořádných technologických převratů ve výpočetních a komunikačních technologiích , jež vedly k dramatickému nárůstu prospěšnosti hi - tech kapitálu - a zároveň k poklesu jeho ceny
As the world ' s leading - edge economy , America faces the hardest work in ensuring growth , for it must create - not only copy and adapt - new technologies , better forms of capital , and more productive business organizations . Pro Ameriku coby první housle světového hospodářství je nejtěžším úkolem zajišťovat si růst , neboť musí vytvářet - nejen kopírovat či adaptovat - nové technologie , dokonalejší formy kapitálu a produktivnější obchodní organizace
As a result , even after output levels return to their potential , interest rates will stay low by the standards of the 1980 ' s and the 1990 ' s . V důsledku toho zůstanou úrokové sazby na poměry osmdesátých a devadesátých let nízké i poté , co se výkon ekonomiky vrátí na svůj potenciál
All of this is , of course , good news for those who own assets like long - term bonds , stocks , and real estate . To vše je pochopitelně dobrou zprávou pro ty , kdo vlastní aktiva jako dlouhodobé obligace , akcie či nemovitosti
Angell ' s argument was simple : in all prolonged modern industrial wars , everybody loses . Angellova argumentace byla prostá : ve všech dlouhotrvajících moderních industriálních válkách prohrávají všichni
At the time that Angell wrote , some people argued that war was an important means to promote national prosperity ; that commercial prosperity was the fruit of military power . V době , kdy Angell psal , někteří lidé tvrdili , že válka je významným prostředkem posilování národní prosperity a že obchodní úspěšnost je plodem vojenské síly
Angell puzzled over how pre - WWI pan - German politicians could believe that German prosperity required a big battle fleet when the absence of one made no difference to the prosperity of Norway , Denmark , or Holland . Angell si lámal hlavu , jak mohli pangermánští politici před první světovou válkou věřit , že německá prosperita vyžaduje velké válečné loďstvo , když jej ke své prosperitě nepotřebovalo Norsko , Dánsko ani Holandsko
A little more than a century and a half ago the United States appeared willing to go to war with the world ' s only superpower of the time to try to turn Vancouver , British Columbia , into a city ruled from Washington , D . C . rather than from Ottawa or London . Je tomu něco málo přes sto padesát let , co se zdálo , že Spojené státy jsou ochotné jít do války s jedinou tehdejší světovou supervelmocí proto , aby se pokusily proměnit Vancouver , město ležící v kanadské provincii Britská Kolumbie , v metropoli ovládanou nikoliv z Ottawy či Londýna , nýbrž z Washingtonu
A century ago , a French politician was no more likely to advocate peace and detente with Germany than a modern Arab politician is likely to advocate peace and detente with Israel . Francouzský politik měl před sto lety k obhajobě míru a urovnání vztahů s Německem stejně daleko , jako má dnes arabský politik k prosazování míru s Izraelem a zmírňování napětí mezi oběma zeměmi
Academic foreign policy \ realists \ ( who somehow strike me as not a very realistic bunch ) attributed the end of Franco - German antagonism to the fact that they had something bigger to be scared of : Russia , which was terrifying under Stalin , frightening under Khrushchev , and worrisome under Brezhnev . Akademičtí zahraničněpolitičtí \„ realisté \ ( kteří mě svým způsobem fascinují jako nepříliš realistická partička ) připsali konec francouzsko - německé nevraživosti skutečnosti , že existoval větší postrach : Rusko , které bylo za Stalina děsivé , za Chruščova hrozivé a za Brežněva znepokojivé
According to this view , the principal problem faced by central banks will not be restraining demand as it shoots above potential , but boosting demand as it lags behind potential . Podle tohoto názoru zásadním problémem centrálních bank nebude potlačování poptávky , která by vystřelovala nad potenciál , nýbrž její posilování , neboť poptávka bude za potenciálem zaostávat
Another alternative is to recall the late Rudi Dornbusch , who taught that any economist who forecasts interest rates based on fundamentals is a fool , because fundamentals are complex and unstable , shifting suddenly and substantially . Jinou možností je vzpomenout na zesnulého Rudiho Dornbusche , jenž učil , že každý ekonom , který předpovídá úrokové míry podle základních makroekonomických ukazatelů , je blázen , protože tyto ukazatele jsou spletité a nestálé a mění se nenadále a zásadně
As Ron Suskind reports in his recent biography of Bush ' s first Treasury Secretary , Paul O ' Neill , former Bush Budget Director Mitch Daniels once whispered to himself at the end of a disastrous meeting , \ Not a typical Republican package . Ron Suskind v nedávno vydaném životopise Bushova prvního ministra financí Paula O ' Neilla poznamenává , že bývalý Bushův vedoucí rozpočtu Mitch Daniels kdysi sám k sobě na konci katastrofální schůzky utrousil : \„ To není zrovna typický republikánský balíček
And India ? If the growth rates of the past 15 years continue , and if India remains united , its labor productivity in 2050 will be comparable to that of Spain today . Udrží - li se tempo růstu posledních patnácti let a Indie zůstane jednotná , bude v roce 2050 co do produktivity práce srovnatelná s dnešním Španělskem
As the US current - account deficit rose over the past half - decade , international economists have lined up to predict doom : returns on assets invested in the US are relatively low , so at some point - probably all at once - holders of dollar - denominated securities will realize that the risk of suffering a major crash in value is not being adequately compensated . Jak americký deficit běžného účtu v posledních pěti letech narůstal , předháněli se mezinárodní ekonomové v předpovědích zkázy : návratnost aktiv investovaných v USA je relativně nízká , takže držitelé cenných papírů denominovaných v dolarech si v určitém okamžiku - pravděpodobně všichni najednou - uvědomí , že riziko velkého poklesu hodnoty není dostatečně kompenzováno
After all , the ruling communist oligarchs have grown accustomed to a comfortable lifestyle . Vládnoucí komunističtí oligarchové si koneckonců přivykli na pohodlný životní styl
At $ 40 a barrel , expect oil prices to slow the long - run growth rate of the world ' s potential output by 0.1 % per year . Při 40 USD za barel lze očekávat , že ceny ropy zpomalí dlouhodobé tempo růstu světového potenciálního výstupu o 0,1 % za rok
At $ 60 a barrel , expect the \ measured \ long - term rate of potential world output growth to slow by roughly 0 .3 % per year . Při 60 USD za barel lze očekávat , že se \„ měřené \ dlouhodobé tempo růstu světového potenciálního výstupu zpomalí zhruba o 0,3 % za rok
Although high oil prices look like a tax on business activity that depresses aggregate demand , they also raise inflation , both directly and indirectly . Ačkoliv se vysoké ceny ropy jeví jako daň uvalená na obchodní činnost , která snižuje agregátní poptávku , zvyšují zároveň inflaci , a to přímo i nepřímo
A tax on oil , however , does not entail excess burdens . Ropná daň však převis zátěže nepřináší
Attempts to shave costs by economizing on energy use reduce pollution . Snahy šetřit náklady úspornějším využíváním energií omezují znečišťování životního prostředí
A well - designed tax on oil would also reduce demand , thereby lowering the potential for windfall profits for those who rule or own the ground over the oil deposits . Dobře koncipovaná daň z ropy by také zmenšila poptávku , čímž by snižovala pravděpodobnost , že těm , kdo vlastní zemi nad ropnými ložisky nebo jí vládnou , spadnou do klína neočekávané zisky
A little more than a decade ago , Lloyd Bentsen , President Bill Clinton ' s first Treasury Secretary , tried to ensure precisely that , proposing to use a \ BTU tax \ to close America ' s fiscal deficit . Právě to se před více než deseti lety pokoušel zajistit Lloyd Bentsen , první ministr financí prezidenta Billa Clintona , když navrhoval , aby se americký fiskální deficit uzavřel pomocí \„ daně dle BTU \
A decade later , we have high oil prices , but they are not due to a well - designed tax , either in America or elsewhere . Deset let nato tu máme vysoké ceny ropy , které však nejsou výsledkem dobře promyšlené daně , ani v Americe , ani jinde
Against this backdrop , Western Europe after 1950 was remarkably peaceful and stable , even taking into account the fall of the French Fourth Republic and the transitions from dictatorship to democracy in Portugal , Spain , and Greece . Západní Evropa po roce 1950 se na tomto pozadí zdála až neuvěřitelně klidná a stabilní , a to i přesto , že padla čtvrtá francouzská republika a že Portugalsko , Spanělsko a Řecko se přeměnily z diktatur v demokracie
Anyone familiar with German history since 1800 is still astonished at the enthusiasm with which the nation that emerged from total defeat in 1945 embraced what many in previous generations would have called \ unsuitable \ Anglo - French political and economic models . Každý , kdo zná německé dějiny od roku 1800 , užasne nad tím , s jakou vervou národ , který povstal z totální porážky v roce 1945 , přijal za své to , co předcházející generace vesměs považovaly za \ nevhodné \ anglo - francouzské politické a ekonomické modely
And it has also endured the subsequent emergence and persistence of high unemployment . A přežil také vysokou a dlouhodobou nezaměstnanost , která přišla pak
As Adam Smith put it , \ There is a lot of ruin in a nation . \ But while Western Europe ' s post - war institutional order has worked almost miraculously well in historical terms , voters have narrower views and focus on more private concerns . Jak napsal Adam Smith , \ v každém národě jsou haldy trosek . \ Jenže i když se poválečný institucionální pořádek v západní Evropě historicky osvědčil téměř zázračně , voliči mají užší vidění a zajímají je soukromější věci
Americans have once again finished a presidential campaign season in which the quality of the debate over economic policy was abysmal . Američané zase jednou završili sezonu s prezidentskou kampaní , v níž byla úroveň debaty o hospodářské politice propastná
And , again , Republicans responded tendentiously , by focusing on the unemployment rate rather than on the job numbers - as if it were a good thing that the lousy labor market since 2001 has artificially depressed the number of people looking for work . Republikáni i tentokrát reagovali tendenčně tím , že se soustředili na míru nezaměstnanosti , a nikoliv na počet pracovních míst – jako by bylo dobrou zprávou , že mizerný trh práce od roku 2001 uměle stlačil počet uchazečů o zaměstnání
All of this economic legerdemain was magnified by television , print , and Internet journalists . Všechno toto hospodářské eskamotérství ještě prohloubili novináři v televizích , tištěných médiích a na internetu
Aside from a small number of good stories in the business press , it is difficult to argue that anyone who read or listened to English - language media coverage of the campaign could have learned anything interesting or relevant to the question of whose economic policy was likely to be better for America . Kromě malého počtu dobrých článků v ekonomicky zaměřeném tisku lze jen obtížně tvrdit , že kdokoliv , kdo četl nebo poslouchal zpravodajství o kampani v anglickém jazyce , se mohl dozvědět cokoliv zajímavého či relevantního o otázce , čí hospodářská politika Americe s větší pravděpodobností prospěje lépe
At this point , I as a pundit am supposed to come up with my magic plan , my clever scheme for fixing things and putting the world to rights . Na tomto místě bych měl jako \„ učený vědátor “ přijít s vlastním kouzelným plánem , se svým chytrým schématem , jak zjednat nápravu a dát svět zase do pořádku
Almost all of the world ’ s developed countries consider themselves , and are , social democracies : mixed economies with very large governments performing a wide array of welfare and social insurance functions , and removing large chunks of wealth and commodity distribution from the market . Téměř všechny rozvinuté země na světě se pokládají za sociální demokracie a skutečně jimi jsou : smíšené ekonomiky s velmi rozsáhlým státním aparátem vykonávají celou řadu funkcí veřejného a sociálního pojištění a odstraňují z trhu značnou část distribuce bohatství a komodit
At the same time , the war left enormous pent - up demand for the products of mass production : cars , washing machines , refrigerators , lawn mowers , television sets , and more . Ta současně vyvolala obrovskou akumulovanou poptávku po výrobcích masové spotřeby : automobilech , pračkách , ledničkách , sekačkách na trávu , televizorech a dalších
Americans – at least white , male Americans – did not have to worry about tradeoffs between security and opportunity , because the US offered the advantages of both . Američané – tedy alespoň bílí američtí muži – si nemuseli lámat hlavu volbou mezi jistotami a příležitostmi , protože jim USA nabízely výhody obojího
America was thus a special place . Spojené státy tak byly zvláštním místem
A government that cannot balance its own finances cannot be relied on to provide macroeconomic stability . Od vlády , která nedokáže uvést do rovnováhy vlastní finance , nelze očekávat zajištění makroekonomické stability
America must decide the size of its public health programs and how to finance them . Amerika se musí rozhodnout v otázce rozsahu svých zdravotnických programů a způsobů jejich financování
America ’ s gravest fiscal problem is the short - and medium - run deficit between tax revenues and spending . Největším fiskálním problémem Ameriky je krátkodobý a střednědobý deficit mezi daňovými příjmy a výdaji
At best , they are seeking ways to keep health - care spending from rising , as though the genie of medical progress can be forced back into the bottle . Přinejlepším hledají cesty , jak zabránit růstu výdajů na zdravotní péči , jako by se džin lékařského pokroku dal násilím zahnat zpátky do lahve
At least sixteen million workers outside America who are now employed making exports to America would have to find jobs in other sectors as well . Práci v jiných sektorech by si muselo najít také přinejmenším šestnáct milionů pracujících mimo USA , které dnes zaměstnává produkce exportu do Ameriky
A great puzzle in today ’ s world economy is the continued low level of long - term real interest rates in the United States . Velkou hádankou dnešního světového hospodářství je vytrvale nízká hladina dlouhodobých reálných úrokových sazeb ve Spojených státech
An expectation that interest rates will be high sometime in the next decade should mean high interest rates on long - term bonds today . Očekávání , že úrokové míry budou někdy v příštích deseti letech vysoké , by mělo znamenat , že u dlouhodobých dluhopisů budou úrokové míry vysoké už dnes
And trades do go wrong : remember the collapse of Long - Term Capital Management . A trhy skutečně někdy selžou : vzpomeňme na pád fondu Long - Term Capital Management
A technological leap that raises the wages of the skilled and educated will induce others to become skilled and educated , restoring balance so that inequality does not grow too much . Technologický skok , který zvýší mzdy kvalifikovaných a vzdělaných pracovníků , přiměje ostatní ke zvyšování jejich odbornosti a ke studiu , čímž se obnoví rovnováha , takže nerovnost se nezvětší přespříliš
And why is today ’ s world so unequal that it is hard to find any measures of global distribution that do not show divergence at least up until the 1980 ’ s ? A proč je dnešní svět tak nespravedlivý , že je těžké najít jakékoli měřítko globální distribuce bohatství , jež by neprokazovalo rozbíhavost přinejmenším až do 80 . let 20 . století ?
A peasant in the Yangtze Valley in the late seventeenth century had a different style of life than his or her contemporary peasant in the Thames Valley , but not one that was clearly better or worse . Rolník v údolí Jang - c ’ - ťiang na konci sedmnáctého století sice vedl jiný život než rolník obývající ve stejné době údolí Temže , avšak nikoliv život zřetelně lepší nebo horší
At the end of the 1970 ’ s , monetarists bet that only a transitory and modest increase in unemployment could rein in the creeping – and trotting – inflation of the industrial west , and that in retrospect the cost of returning to effective price stability would be judged worthwhile . Na konci 70 . let monetaristé sázeli na to , že pouhé dočasné a mírné zvýšení nezaměstnanosti dokáže přitáhnout uzdu plíživé – a cválající – inflaci průmyslového Západu a že zpětně se bude mít za to , že cena zaplacená za návrat k efektivní cenové stabilitě stála za to
Allowing their currencies to depreciate in real terms would make their products more competitive , and also provide an incentive for production to shift out of non - tradables into tradables . ” Pokud by své měny nechaly v reálných hodnotách devalvovat , jejich výrobky by dosáhly vyšší konkurenční schopnosti a taktéž by vznikla pobídka k tomu , aby se produkce přesouvala od neobchodovatelných k obchodovatelným statkům . “
Appeals to them to change their policies , and thus contribute to the common global good of financial stability , are fruitless unless others are seen to change their policies , act responsibly , and so contribute to the common good as well . Vyzývat je k tomu , aby své politiky změnily a přispěly tak k obecnému celosvětovému prospěchu z finanční stability , je marné , nevidí - li , že ostatní také mění své politiky , jednají zodpovědně a přispívají k všeobecnému blahu
At least two of the reasons for high – and rising – home prices in the United States are well understood . Přinejmenším dvěma důvodům vysokých – a rostoucích – cen bydlení ve Spojených státech dobře rozumíme
And , with demand high and housing supply fixed – at least in the short run – prices go up . A je - li poptávka vysoká , přičemž nabídka bydlení je – alespoň krátkodobě – pevná , ceny rostou
And when the second group discovers that interest rates don ’ t always stay low , many of them will be unable to meet their higher mortgage payments and will likewise try to dump their properties . A jakmile druhá skupina zjistí , že úrokové sazby nezůstávají navždy nízké , mnozí nebudou schopni hradit vyšší hypoteční splátky a pravděpodobně se budou chtít svých nemovitostí taktéž zbavit
As the prices of these assets fall , their yields will rise . Jak budou padat ceny těchto aktiv , jejich výnosy porostou
At some point , the yields on bonds and mortgages will be high enough that investors ’ appetite for yield will balance their fear of exchange - rate depreciation . V určitý okamžik budou výnosy z dluhopisů a hypoték dostatečně vysoké na to , že zálusk investorů na zisk vyváží jejich strach ze znehodnocování kurzu dolaru
A 40 % fall in the value of the dollar – of which half passes through to increased dollar prices of imports – thus implies a 3 .2 % rise in the overall price level . To znamená , že 40 % propad hodnoty dolaru – z čehož polovina vyústí ve zvýšení dolarových cen importů – představuje 3,2 % nárůst celkové cenové hladiny
A Federal Reserve committed to effective price stability will likely raise interest rates rather than allow any year ’ s inflation rate to jump from 3 % to 6 % . Federální rezervní úřad dbalý efektivní stability cen zřejmě raději zvýší úrokové sazby , než aby v daném roce nechal míru inflace vyskočit ze 3 % na 6 %
Argentine leaders were repeatedly warned that keeping the exchange rate constant and fixing the peso ' s value against the US dollar risked sending the economy into recession if the dollar gained value . Argentinským politikům se opakovaně dostalo varování , že směnný kurz argentinského pesa , uměle fixovaný na americký dolar , představuje pro Argentinu riziko , zvláště pokud dolar posílí
Argentine politicians were also warned that their peso policy could not be sustained unless the ratio of national debt to GDP was falling . Argentinští politikové byli varováni i před neudržitelností jejich měnové politiky v případě , že poměr mezi státním dluhem a HDP se nesníží
Argentina ' s 1990 ' s neo - liberal program was nearly idiot - proof , according to this view , but Argentine politicians turned out to form a large and ingenious class of idiots . Neoliberální program Argentiny z 90 . let byl prý téměř blbovzdorný , jenže argentinští politici se nakonec ukázali jako jedna velká banda vynalézavých tupců
Add to this an unfair distribution of income and wealth , lack of social comity between the working and middle classes , and a long tradition of political violence , and you have the recipe for a politics of all - against - all . Vhoďme do toho ještě nespravedlivé rozložení příjmů a bohatství , chybějící sociální shodu mezi pracujícími a středními třídami a dlouhou tradici politického násilí a máme recept na politiku všech proti všem
Any political force that tries to curb the bidding by promising only what it can deliver is doomed to defeat . Každá politická síla , která tuto výzvu zlehčí pouhým slibováním , oč všechno se postará , je už předem odsouzena k neúspěchu
After all , Europe before WWII possessed the nastiest politics on earth : rioting right - wing mobs in France , general strikes in Britain , civil war in Spain , fascism in Italy , and the Nazis ' vicious consolidation of power in Germany . Ostatně i Evropa před druhou světovou válkou nesla tu nejodpornější politiku , jakou svět tehdy znal : výtržnosti pravičáckých davů ve Francii , generální stávky v Británii , občanská válka ve Spanělsku , fašismus v Itálii a nic dobrého nevěštící konsolidace nacistické moci v Německu
America certainly does not have a savings glut . Spojené státy rozhodně netrpí nadbytkem úspor
America has a savings deficiency , not a glut . Amerika netrpí nadbytkem úspor , nýbrž jejich nedostatkem
And here we face a difficulty . A zde narážíme na obtíž
and “ excessive pessimism ” ? Why don ’ t rational and informed investors take more steps to bet heavily on fundamentals and against the enthusiasms of the uninformed crowd ? Proč racionální a poučení investoři neudělají víc pro to , aby silněji sázeli na fundamenty , navzdory entuziasmu zástupů ?
Advocates of this argument propose a different model . Zastánci tohoto argumentu navrhují jiný model
After all , in such a world , workers who set great value on a defined - benefit pension can go to work for firms that offer such pensions . Konec konců , v takovém světě mohou jít ti , kdo si dávkově definovaných penzí vysoce cení , pracovat do firem , jež takové penze nabízejí
As a result , an ever - smaller slice of employers are offering anything like defined - benefit pensions . Ještě menší část zaměstnavatelů tak nabízí něco , co by se podobalo dávkově definovaným penzím
As long as the marginal piece of German debt is used as collateral for a short - term loan or as the centerpiece of a repurchase agreement to gain liquidity , its value is much more likely to be determined by the terms on which the ECB accepts it as collateral than by its fundamentals . Jestliže se maržová část německého dluhu použije jako záruka u krátkodobé půjčky nebo jako hlavní bod smlouvy o odkupu s cílem získat likviditu , její hodnota se bude mnohem spíše určovat podle podmínek , za nichž ji ECB jako záruku přijme , než podle fundamentálních ukazatelů
As time passes , the coming of the single currency and the way that the euro has been implemented is generating more and more unease . Jak plyne čas , nástup jednotné měny a způsob , jímž bylo euro zavedeno , vyvolávají stále více neklidu
And now , Buiter and Sibert argue convincingly , the ECB is giving the market less scope to reward the thrifty and penalize the profligate than it should . A do toho Buiter a Sibertová přesvědčivě argumentují , že ECB dává trhu k odměňování hospodárných a trestání marnotratných méně prostoru , než by měla
As a result , in 2000 and 2001 nobody was really sure of the Bush administration ’ s policy direction . Nikdo si tudíž v roce 2000 a 2001 nebyl skutečně jistý směřováním politik Bushovy administrativy
As more time passes with neither the value of the dollar declining sharply nor market forces beginning to shrink America ’ s current - account deficit – which may well reach $ 1 trillion this year – two diametrically opposed reactions are emerging . S prodlužováním doby , během níž hodnota dolaru nezaznamenává ostrý pokles a tržní síly nezačínají zmenšovat schodek amerického běžného účtu platební bilance – který může letos docela klidně dosáhnout jednoho bilionu dolarů – , se vynořují dvě diametrálně odlišné reakce
After all , they ( or some of them ) argue , the real GDP of the United States is growing by $ 400 billion per year , with about $ 270 billion going to labor and $ 130 billion to capital . Tito lidé ( nebo někteří z nich ) koneckonců argumentují tím , že reálný HDP Spojených států roste o 400 miliard dolarů ročně , přičemž asi 270 miliard připadá na práci a 130 miliard na kapitál
And the only way for the trade deficit to shrink substantially is for net imports to fall , which requires either a relatively sharp decline in the value of the dollar , thereby raising import prices , or a depression in the US . A jediným způsobem , jak podstatně snížit obchodní schodek , je pokles čistého dovozu , což si žádá buďto poměrně ostrý pokles hodnoty dolaru , který by zvýšil dovozní ceny , anebo depresi v USA
As a result , holders of dollar - denominated assets should be looking forward to two alternative scenarios . V důsledku toho by měli držitelé aktiv denominovaných v dolarech očekávat dva alternativní scénáře
And why is it so different from the possible scenarios that international financial economists see ? A proč se tak liší od možných scénářů , které vidí mezinárodní finanční ekonomové ?
After all , God , it is said , protects children , fools , dogs , and the United States of America . Koneckonců se tvrdí , že Bůh drží ochrannou ruku nad dětmi , blázny , psy a Spojenými státy americkými
A 401 ( k ) is a heavily tax - favored account in which workers can save money for their retirement . Název 401 ( k ) – odpovídající odstavci amerického daňového zákona – označuje silně daňově zvýhodněný účet , na němž si pracující mohou spořit na penzi
And he will have to praise the decline of unions and the shedding of benefits by firms – and argue that individuals will make better choices than union experts or firms ’ benefit departments . A bude muset chválit oslabení odborů a osekávání sociálních výhod ze strany firem – a tvrdit , že jednotlivci budou volit lépe než experti odborových svazů nebo sociálních odborů ve firmách
And they might reasonably conclude that his failure to channel some of his Fox News salary into a 401 ( k ) account is a very powerful argument against the words coming out of his mouth . A rozumně snad usoudí , že skutečnost , že si ze svého platu u Fox News neodváděl nic na účet 401 ( k ) , je velice silný argument proti slovům , která vypouští z úst
America has many people who do not set up 401 ( k ) accounts , despite enormous incentives to do so . V Americe je mnoho lidí , kteří si účty 401 ( k ) nezakládají , navzdory obrovským pobídkám , aby tak činili
America must also deal with the potential for corruption , both illegal in the case of the diversion of Teamsters ’ pension resources and legal in the campaign contributions provided by the pharmaceutical lobby to complaisant members of Congress . Amerika se také musí vypořádat s prostorem ke korupci , a to jak té nezákonné , jako v případě tunelování penzijních prostředků Teamsters , tak té legální v podobě přípěvků farmaceutické lobby na kampaň úslužných kongresmanů
As Americans and others look at this Gordian knot of public policy problems , we should learn one thing from the example of Tony Snow : the vision of an “ ownership society ” espoused by Bush is simply not plausible . Američané i ostatní národy by se při pohledu na gordický uzel problémů veřejné politiky měli v jedné věci poučit z příkladu Tonyho Snowa : vize \„ společnosti vlastnictví “ zastávaná Bushem prostě není věrohodná
As with any change in technology that increases the volume of international trade in goods and services , the outsourcing of service - sector jobs creates winners and losers – but almost surely more and bigger winners than losers . Tak jako v případě jakékoli změny technologií , která zvyšuje objem mezinárodního obchodu se zbožím a službami , outsourcing pracovních úkolů v sektoru služeb má své vítěze i poražené – ale téměř jistě je vítězů víc než poražených a jejich vítězství jsou větší
After all , few people go into journalism to deliberately mislead the public . Konec konců , jen málokdo se do žurnalistiky pouští proto , aby záměrně klamal veřejnost
America ' s Second Gilded Age Druhý Zlatý věk Ameriky
An extra $ 10,000 a year does little to raise the well - being of a multi - millionaire , while a deficiency of $ 10,000 a year makes a huge impact on how a middle - class family lives . Deset tisíc dolarů navíc se v domácnosti multimilionáře nijak zvlášť neprojeví , ovšem chybí - li deset tisíc dolarů středostavovské rodině , dokáže to jejím rozpočtem pěkně zamávat
All of this has happened since 1960 or so . To vše se děje přibližně od roku 1960
Areas that lack the necessary infrastructure are still far away from the global trading system that carries high - end German manufactured washing machines from Westphalian factories to California warehouses for just a penny a pound . Oblasti postrádající nezbytnou infrastrukturu se stále nacházejí daleko od globálního obchodního systému , který je s to dopravovat vysoce moderní pračky německé výroby z vestfálských továren do kalifornských skladů za směšnou cenu
And if you have not first built up the social networks that enable your workers and their bosses to know what kinds of manufactured goods would generate high demand in the rich post - industrial core of the world economy , it doesn ’ t matter even if you are attached to the global container network . A pokud jste nejprve nevybudovali sociální sítě umožňující vašim zaměstnancům a jejich šéfům zjišťovat , jaký druh průmyslového zboží by vyvolal v bohatém postindustriálním jádru světové ekonomiky silnou poptávku , pak nezáleží ani na tom , zda jste k celosvětové kontejnerové síti připojeni
According to the OECD , these include a very low average number of years of schooling , with young workers having almost no more formal education than their older counterparts ; little on - the - job training ; heavy bureaucratic burdens on firms ; corrupt judges and police ; high crime rates ; and a large , low - productivity informal sector that narrows the tax base and raises tax rates on the rest of the economy . Podle OECD sem patří velice nízký průměrný počet let strávených ve škole , takže mladí zaměstnanci nemají téměř o nic lepší formální vzdělání než jejich starší protějšky , malá profesní příprava v zaměstnání , vysoká byrokratická zátěž firem , zkorumpované soudy a policie , vysoká kriminalita a rozsáhlá šedá ekonomika s nízkou produktivitou , která zužuje daňovou základnu a zvyšuje daňové sazby pro zbytek ekonomiky
Apparently they are . Podle všeho ano
As Friedman said , “ We are all Keynesians now . ” Jak řekl Friedman , \„ Teď jsme všichni keynesiáni . “
As Friedman also said , “ and none of us are Keynesian . ” Jak rovněž řekl Friedman , \„ a nikdo z nás není keynesián . “
A relatively minor , technical difference in means , you might say . To je relativně drobný technický rozdíl v prostředcích , řeknete snad
A difference of opinion that rested on different judgments about how the world works , which could ( and ultimately was ) resolved by empirical research , you might say . Odlišnost názoru , která spočívala v rozdílných úsudcích o tom , jak funguje svět , kterou mohl rozřešit ( a nakonec rozřešil ) empirický výzkum , mohli byste říct
And you would be half right . A měli byste zpola pravdu
At the same time , Friedman believed that even when the market equilibrium was not the utilitarian social - welfare optimum , and even when government could be used to improve matters from a utilitarian point of view , there was still an additional value in letting human freedom have the widest berth possible . Zároveň byl Friedman přesvědčen , že i když tržní rovnováha není utilitárním optimem sociálního blahobytu a vládu by bylo možné z utilitárního hlediska využít ke zlepšení věcí , stále má svou přidanou hodnotu ponechat lidské svobodě co nejširší volný prostor
Almost everyone – except the likes of ExxonMobil , US Vice President Dick Cheney , and their paid servants and deluded acolytes – understands that when humans burn hydrocarbons , carbon dioxide goes into the atmosphere , where it acts like a giant blanket , absorbing infrared radiation coming up from below and warming the earth . Téměř každý – snad s výjimkou ExxonMobilu , viceprezidenta USA Dicka Cheneyho , jejich placených služebníků a pomýlených nohsledů – chápe , že když lidé spalují uhlovodíky , uvolňuje se do atmosféry oxid uhličitý , jenž se zde chová jako obrovská duchna , která pohlcuje infračervené záření stoupající zdola , a tím otepluje zeměkouli
After all , they could take an easy , emissions - intensive path to industrialization and wealth . Ony koneckonců mohly směřovat k industrializaci a bohatství po snadné a na emise vydatné cestě
And when economists see behavior that has destructive side effects , we like to tax it . A kdykoliv ekonomové spatří chování , které má destruktivní vedlejší účinky , rádi ho zdaňují
An SUV going ten miles in the city and burning a gallon of gasoline pumps about three kilograms of carbon into the atmosphere . Sportovně užitkový vůz , který ujede ve městě patnáct kilometrů a spálí přitom jeden galon ( cca 4,5 litru ) benzinu , vypustí do atmosféry zhruba tři kilogramy uhlíku
Assuming that annual per capita income grows at about 2 % per year worldwide , a marginal expenditure of roughly $ 70 today to cut carbon emissions would be worth it if , accounting for damage from global warming and adjustment costs , the world of 2100 would be $ 500 richer in year - 2006 purchasing power . Kritici na druhé straně poukazují na fakt , že dnešní svět je chudý : průměrný roční HDP na hlavu vyjádřený paritou kupní síly činí zhruba 7000 dolarů
Average annual per capita incomes in the US , Japan , and Western Europe are currently around $ 40 ,000 , and less than $ 6, 000 for the poorer half of the world ’ s population . Průměrný roční příjem na hlavu v USA , Japonsku a západní Evropě dnes činí kolem 40000 dolarů , zatímco u chudší poloviny světové populace to není ani 6000 dolarů
A greater effort to raise the average level of education in America would have made the country richer and produced a more even distribution of income and wealth by making educated workers more abundant and less - skilled workers harder to find – and thus worth more on the market . Silnější úsilí o zvýšení průměrné úrovně vzdělanosti v Americe by zemi obohatilo a vyústilo by ve vyrovnanější distribuci příjmů i bohatství , neboť by přibylo vzdělaných pracujících a bylo by těžší najít méně kvalifikované pracující – a ti by tedy měli na trhu vyšší hodnotu
An unequal society cannot help but be an unjust society . Nerovná společnost je nutně společností nespravedlivou
And the wealthier they are , the bigger the head start . A čím jsou bohatší , tím větší tento náskok je
A number of thoughtful observers – like Citigroup ’ s Robert Rubin , Harvard ’ s Larry Summers , and The Financial Times ’ s Martin Wolf – have expressed puzzlement in recent months about financial markets ’ perceptions of risk . Řada přemýšlivých pozorovatelů – jako Robert Rubin ze Citigroup , Larry Summers z Harvardu a Martin Wolf z Financial Times – vyjádřila v nedávných měsících rozpaky nad tím , jak finanční trhy pohlížejí na riziko
After the inflations of World War I , a prudent investor might have thought gold – easily assessable , portable , and real – an attractive asset . Po inflacích první světové války si opatrný investor mohl myslet , že atraktivním aktivem je zlato – snadno ohodnotitelné , přenosné a reálné
As Harvard ’ s Robert Barro has recently pointed out , fear of a general or unpredictable catastrophe – even one that spares a subset of assets that cannot be specified in advance – will not affect relative asset prices , because investors have no motive to sell or buy any particular asset . Jak nedávno poukázal Robert Barro z Harvardu , strach z obecné nebo nepředvídatelné katastrofy – a to i takové , která se vyhne dílčí skupině aktiv , již ovšem nelze předem stanovit – relativní ceny aktiv neovlivní , neboť investoři nemají žádnou motivaci prodávat nebo kupovat konkrétní aktivum
According to Barro , the consequences of enhanced fear of a general or unpredictable catastrophe depend on how it affects the global pool of savings . Podle Barra závisejí důsledky silnějšího strachu z obecné nebo nepředvídatelné katastrofy na tom , jaký vliv má na globální fond úspor
America ’ s Sleeping Watch Dog Spánek hlídacího psa Ameriky
According to Hiatt , “ We raised such issues ” as whether the Bush administration had properly thought its proposed adventure in Iraq through , “ but with insufficient force . ” \„ Vznesli jsme takové otázky , “ jako zda Bushova administrativa řádně promyslela své navrhované dobrodružství v Iráku , napsal Hiatt , \„ avšak s nedostatečnou silou . “
A strange picture of Bush emerged from conversations with sub - cabinet administration appointees , their friends , and their friends of friends . Z rozhovorů s lidmi přijatými na nižší posty v administrativě , jejich přáteli a přáteli jejich přátel vzešel podivný obrázek Bushe
And he was stubborn : once he had made a decision – even , or rather especially , if it was glaringly wrong and stupid – he would never revisit it . A byl tvrdohlavý : jakmile se pro něco rozhodl – i když , anebo spíš obzvlášť když šlo o něco křiklavě nesprávného nebo hloupého – , odmítal si to znovu promyslet
Americans evidently hope for a world in which they can have feckless deficit - generating fiscal policies , a very low private savings rate , and a moderate rate of investment , all financed by foreign capital whose owners are happy to bear the risks yet have no control over their assets . Američané zjevně doufají , že žijí ve světě , v němž mohou mít nezodpovědné fiskální politiky způsobující schodky , velice nízkou míru soukromých úspor a nevýraznou míru investic , to vše za peníze zahraničního kapitálu , jehož majitelé s potěšením nesou rizika , a přesto nad svými aktivy nemají žádnou kontrolu
As for Asia ’ s governments , with China in the lead , the US remains the importer of last resort . Co se týče asijských vlád v čele s Čínou , USA pro ně zůstávají dovozcem nejvyšší instance
A government that buys political risk insurance by placing an ever - growing stock of reserve assets in dollar securities guards against some dangers . Vláda , která si pořizuje pojištění proti politickému riziku tím , že ukládá čím dál větší množství rezervních aktiv do dolarových cenných papírů , se chrání proti nějakým rizikům
At the start of the process , China will have small and indirect ownership stakes in a great many US enterprises , and the odds are that the usual objections will be absent . Na začátku procesu Čína bude mít malé a nepřímé vlastnické podíly v obrovském množství amerických podniků a je pravděpodobné , že obvyklé námitky se neobjeví
America ’ s fiscal policy was then thoroughly deranged – much more so than it is now . Americká fiskální politika byla tehdy naprosto vyšinutá – mnohem víc než v současnosti
America ’ s stock market plummeted for technical reasons in the fall of that year . Americký akciový trh se hned na podzim onoho roku z technických důvodů propadl
According to this view , we have simply rolled the dice and won five times in a row . Podle tohoto názoru jsme jednoduše házeli kostkou a vyhráli pětkrát v řadě za sebou
A loss of $ 170 billion can be attributed to future real wages , for households will find themselves paying higher margins to companies with more market power . Budoucím reálným mzdám lze přisoudit ztrátu 170 miliard dolarů , poněvadž domácnosti se ocitnou v situaci , kdy společnostem s větší tržní silou budou platit vyšší marže
A bank , at bottom , is something that ( a ) takes deposits , ( b ) provides loans , ( c ) pretends to its depositors that their money ( its liabilities ) are more liquid than its assets , ( d ) collects net interest as a result , and ( e ) gets away with it almost all the time . Banka je ve své podstatě ústav , který ( a ) přijímá vklady , ( b ) poskytuje půjčky , ( c ) před svými deponenty předstírá , že jejich peníze ( jeho pasiva ) mají vyšší likviditu než jeho aktiva , ( d ) ve výsledku vybírá čistý úrok a ( e ) téměř vždycky mu to projde
And Greenspan eschews paternalism : he would not assume the role of a regulator telling people that they cannot buy a house even though a lender is willing to finance it . A Greenspan se vyhýbá paternalismu : nebyl by ochoten přijmout úlohu regulátora , který lidem říká , že si dům koupit nemohou , byť jim ho věřitel je ochoten financovat
All in all , Greenspan served the United States and the world well through his stewardship of monetary policy , especially by what he did not Celkově vzato , Greenspan během svého správcovství v oblasti měnové politiky sloužil Spojeným státům i světu dobře , zejména tím , co neudělal : nepokusil se zastavit akciovou ani realitní bublinu tím , že by zprudka zabrzdil ekonomiku
Asian current account surpluses are about to start to shrink as well , especially if growth slows markedly in America in the aftermath of the end of its housing boom . Také asijské přebytky běžného účtu platební bilance začaly klesat , zvláště když v Americe po skončení boomu na trhu bydlení výrazně zpomalil růst
At the moment , Europe is feeling most of the pain , as the euro ’ s value has risen furthest and fastest against the dollar . Největší bolest v současnosti pociťuje Evropa , poněvadž hodnota eura vůči dolaru se zvýšila nejvíce a nejrychleji
As long as imbalances of world trade and capital flows unwind slowly and smoothly , the magnitude of any global economic distress should be relatively small . Dokud se budou nerovnováhy ve světovém obchodu a kapitálových tocích vyrovnávat pomalu a hladce , veškeré globální ekonomické nesnáze by měly být relativně malé
And yes , global economic growth over the next five years is unlikely to be as rapid as growth in the last five years . A ano , globální ekonomický růst v příštích pěti letech pravděpodobně nebude tak rychlý jako v pěti letech uplynulých
A formal recession , however , is not an overwhelming probability , and is likely to be small . Formální recese však není zdrcujícím způsobem pravděpodobná a zřejmě bude malá
As a result , the cost of capital in the US will soar , discouraging investment and reducing consumption spending as high interest rates depress the value of households ’ principal assets : their houses . V důsledku toho se prudce zvýší kapitálové náklady v USA , což odradí investice a sníží výdaje na spotřebu , neboť vysoké úrokové sazby stlačují hodnotu hlavního aktiva domácností : jejich domů
A US in recession would no longer serve as the world ’ s importer of last resort , which might send the rest of the world into recession as well . USA stižené recesí by už nefungovaly jako světový dovozce poslední záchrany , a to by mohlo uvrhnout do recese také zbytek světa
A world in which everybody expects a falling dollar is a world in economic crisis . Svět , v němž všichni očekávají pokles dolaru , je světem v hospodářské krizi
And the $ 65 billion needed every month to fund the US current - account deficit continues to flow in . A 65 miliard dolarů , které jsou každý měsíc zapotřebí k financování amerického deficitu běžného účtu platební bilance , i nadále přitéká
After all , America ’ s still - large current - account deficit guarantees that the dollar will continue to fall . Stále vysoký deficit běžného účtu platební bilance USA je koneckonců zárukou pokračujícího poklesu dolaru
America ' s Federal Reserve has pushed the short - term safe interest rates it controls down to remarkably low levels : 1 .25 % per year . Federální rezervní úřad stlačil krátkodobé úrokové míry , jež ovládá , na nevšedně nízkou úroveň : 1,25 % za rok
Attempts to use fiscal policy to stabilize the economy usually show up too late to help , no matter the situation . Pokusy využít fiskální politiku ke stabilizaci hospodářství se obvykle objevují příliš pozdě , a to bez ohledu na situaci
A full - scale financial crisis is triggered by a sharp fall in the prices of a large set of assets that banks and other financial institutions own , or that make up their borrowers ’ financial reserves . Plnou finanční krizi vyvolává prudký pokles cen velké řady aktiv , které vlastní banky a další finanční instituce nebo jež tvoří finanční rezervy jejich dlužníků
And the penalty rate means that financial institutions can ’ t profit from the investment behavior that left them illiquid – and creates an incentive to take due care to guard against such contingencies in the future . Sankční sazba pak zajišťuje , aby finanční instituce nemohly profitovat z investičního chování , které vedlo k jejich nelikviditě – a stimuluje instituce , aby se napříště měly před touto eventualitou náležitě na pozoru
At the start , the Fed assumed that it was facing a first - mode crisis – a mere liquidity crisis – and that the principal cure would be to ensure the liquidity of fundamentally solvent institutions . Zpočátku předpokládal , že má před sebou krizi prvního módu – pouhou krizi likvidity – a že základní léčbou bude zajištění likvidity v podstatě solventních institucí
As Fed Vice Chair Don Kohn recently put it , “ we should not hold the economy hostage to teach a small segment of the population a lesson . ” Jak nedávno uvedl viceprezident Fedu Don Kohn : \„ Neměli bychom držet ekonomiku jako rukojmí jen proto , abychom dali lekci malému segmentu populace . “
A century and a half ago , Karl Marx both gloomily and exuberantly predicted that the modern capitalism he saw evolving would prove incapable of producing an acceptable distribution of income . Před půldruhým stoletím Karel Marx chmurně a zároveň vítězoslavně předpověděl , že moderní kapitalismus , jehož vývoj viděl před očima , nebude schopen zajišťovat přijatelné rozdělování příjmů
A technologically stagnant agricultural society is bound to be an extremely unequal one : by force and fraud , the upper class push the peasants ’ standards of living down to subsistence and take the surplus as the rent on the land they control . Technologicky stagnující zemědělská společnost nutně musí být extrémně nerovná : horní vrstva násilím a podvody stlačuje životní úroveň rolníků až na holé živoření a zbytek jim odebírá jako rentu za půdu , kterou ovládá
As a result , high prices for scarce resources lead not to zero - or negative - sum political games of transfer but to positive - sum economic games of training more craft workers and engineers , mentoring more entrepreneurs and managers , and investing in more machines and buildings . V důsledku toho nevedou vysoké ceny vzácných zdrojů k politickým hrátkám s transfery , na nichž buďto nevydělá nikdo , anebo někteří prodělají , nýbrž k pozitivním ekonomickým jevům v podobě vyškolování většího počtu řemeslníků a inženýrů , zaučování většího počtu podnikatelů a manažerů a investování vyšších částek do strojů a budov
America ’ s college - to - high - school wage premium may now be 100 % , yet this generation of white , native - born American males may well wind up getting no more education than their immediate predecessors . Rozdíl ve mzdě mezi středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými Američany dnes může představovat 100 % , a přesto současná generace rodilých amerických mužů bílé pleti nakonec nebude mít vyšší vzdělání než jejich bezprostřední předchůdci
And increasing rewards for those at the increasingly sharp peak of the income distribution have not called forth enough enterprising market competition to erode that peak . A ani rostoucí odměny těch , kdo figurují na stále ostřejším vrcholu distribuce příjmů , neměly za následek vytvoření takové tržní konkurence , která by tento vrchol otupila
A world population that peaks at 9 - 10 billion is not one in which we have to worry about Parson Malthus , the English 19 th century economist who prophesied a future in which people multiply faster than the resources needed to sustain them and hence starve to death by the millions . Světová populace , která dosáhne maxima při devíti až deseti miliardách , ještě není důvodem k obavám z pastora Malthuse , anglického ekonoma 19 . století , který prorokoval budoucnost , v níž se lidé budou množit rychleji než zdroje potřebné k jejich výživě a budou tedy vymírat po milionech
A Fresh Start for Europe Nový začátek pro Evropu
As Europe ’ s leaders gather in Portugal to put the finishing touches on the new , slimmed down , Reform Treaty , it might be helpful if they all pretended that the last 50 years of European integration had never taken place . Až se evropští lídři sejdou v Portugalsku , aby do nové , zeštíhlené Reformní smlouvy zapracovali poslední úpravy , bylo by zřejmě užitečné , kdyby všichni předstírali , že posledních 50 let evropské integrace vůbec neproběhlo
Agreed EU - wide immigration rules are needed to reconcile shrinking Europe ’ s hunger for imported labor with widespread fears of cultural tensions and social unrest . Dohodnutá imigrační pravidla s působností napříč EU jsou nezbytností , má - li být nalezen soulad mezi evropským hladem po dovozu pracovních sil a široce rozšířeným strachem z kulturních pnutí a sociálních nepokojů
A stronger European identity is the soundest basis for creating the more multi - cultural society that demographers regard as inevitable . Pevnější evropská identita je nejzdravějším základem pro vytváření multikulturnější Evropy , již demografové považují za neodvratnou
Africa ' s regional integration now faces a similar economic imperative ; it too must be built on shared values , rather than on vague notions of geographical determinism . Snaha o africkou regionální integraci dnes stojí před podobným ekonomických imperativem ; také ona musí stát na společných hodnotách , nikoli na vágních představách geografického determinismu
Africa ' s diversity is Africa ' s strength . Rozmanitost Afriky je její největší silou
At its founding , the Republic of Cyprus was composed of two co - founding partners , the Greek and Turkish communities . V době svého založení se Kyperská republika skládala ze dvou spoluzakládajících stran , řeckého a tureckého společenství
All concerned outsiders – the US , Great Britain , and now the EU – are breathing life into the fiction that the bi - national , bi - religious , bi - lingual Republic of Cyprus ( which the Greek Cypriots destroyed ) somehow lives on within the body of the Greek Cypriot controlled part of the island . Všechny zúčastněné , leč nezasvěcené strany – USA , Velká Británie a nyní také EU – živí zdání , že dvojnárodnostní , dvojnáboženský a dvojjazyčný stát Kyperská republika ( jíž řečtí Kypřané zničili ) stále jaksi žije v části ostrova kontrolované řeckými Kypřany
Adding insult to injury , EU officials say that Turkish Cypriots cannot veto the application by Greek controlled Cyprus . Evropští úředníci krom toho přilili oleje do ohně , když řekli , že turečtí Kypřané nemají právo vetovat žádost řecké části Kypru
A December 2004 summit , to take place under a Dutch chairmanship , is to see the EU review Turkey ' s progress and decide , provided the criteria are met , on whether to start negotiations \ without delay . \ Na summitu , který proběhne v prosinci 2004 pod nizozemským předsednictvím , EU zhodnotí turecký pokrok , a budou - li kritéria splněna , rozhodne , zda jednání zahájí ,, bez odkladu \
A year remains before us . Před námi je ještě rok
At times , preventive action may be necessary . Čas od času může být nezbytná preventivní akce
Augmenting US and British troops with other \ Western \ forces would not , particularly at this late stage , change the fundamental perception of that intervention , both in the Arab world and beyond it . Doplnění amerických a britských vojáků o další \„ západní \ jednotky by nezměnilo - tím méně v této pozdní fázi - základní vnímání této intervence v arabském světě i mimo něj
A far - reaching reform will be difficult , and some may regard it as beyond our reach . Dalekosáhlá reforma bude obtížná a někteří lidé ji mohou pokládat za nedosažitelnou
Another Buddha Destroyed Další zničený Buddha
As if that were not enough , there are now reports of a third attack . Jako kdyby to nestačilo , prosakují zprávy o třetím útoku
As a non - Muslim , Indian woman , I was able to travel through the region without any fear and received warm support from local residents . Ačkoliv jsem nemuslimská Indka , mohla jsem regionem cestovat beze strachu a dostalo se mi vřelé podpory místních obyvatel
At this point , all of them are under threat of destruction , thanks to the influential voice of the Islamist leader Mullah Fazlullah , whose father - in - law , Sufi Mohammad , founded one of the extremist orders . V tuto chvíli se nad všemi vznáší hrozba zničení , kvůli vlivnému hlasu islamistického vůdce Mulláha Fazlulláha , jehož tchán Súfi Muhammad založil jeden z extremistických řádů
As the millennium passes into history , perhaps we should ask if our schoolchildren are being inspired in the way Anatole France once hoped . S tím , jak se milénium stalo minulostí , snad bychom se mohli zeptat , zda - li jsou naši školáci svými knihami inspirováni tak , jak o tom kdysi snil a doufal Anatole France
At a deeper level , two conceptual revolutions also occurred . Na určité úrovni došlo rovněž ke dvěma pojmovým revolucím
Again , the only major gap concerns origins : the notion of a \ primordial soup \ in the oceans in which nucleotides and peptides somehow organized themselves into living organisms is not fully convincing . A opět , jedinou neznámou přestavuje vlastní původ života : představa jakési \„ zárodečné hmoty “ v oceánech , v níž se nukleotidy a peptidy jaksi samy od sebe zorganizovaly v živé organismy , není tak úplně přesvědčivá
A sense of wonder about future scientific progress is lacking ; a growing cultural disinterest in science is taking hold . Chybí jim smysl pro údiv nad budoucím vědeckém pokroku ; zmocňuje se jich rostoucí kulturní nezájem o vědu
Anatole France lived in an age of great inventors like Gustave Eiffel and Thomas Edison . Anatole France žil v době velkých vynálezců jako byl Gustave Eiffel a Thomas Edison
As a result , America offers better conditions for scientists than Europe , and the cost of this to Europe is high . Výsledkem je to , že Amerika poskytuje vědcům lepší podmínky než Evropa , a Evropa za to draze zaplatí
A special bed sheet monitored the vital signs , without any instrument attached to the body . Bylo to speciální lůžko s pokrývkou , která monitorovala životní projevy bez potřeby přikládání jakýchkoliv nástrojů k tělu
Abram de Swaan Abram de Swaan
As a result , translation and interpretation increasingly proceed in two steps , from a lesser - used language to half a dozen “ relay ” languages , and from those into other , smaller languages . Překlady a tlumočení se proto čím dál větší měrou uskutečňují ve dvou krocích , z méně používaného jazyka do půl tuctu \„ styčných “ jazyků a z těch zase dále do menších jazyků
Among the EU ’ s new members , English is rapidly replacing Russian as the most widely used foreign language . V nových členských zemích EU na pozici nejčastěji používaného cizího jazyka angličtina rychle nahrazuje ruštinu
As a result , English will not so easily marginalize European languages , even after a large majority of the population has learned it . Angličtina tudíž nedokáže tak snadno evropské jazyky marginalizovat , a to ani poté , co se jí naučí drtivá většina populace
After all , we cannot shrink atoms or increase the speed of light . Atom koneckonců nerozstěpís a rychlost světla nepřekročís
Admittedly , there are tasks - word processing , for example - at which this imaginary computer would be no more useful than any one of its constituent computers operating independently . Ovsem , k některým úkolům - například k psaní textů - by tento fiktivní superpočítač nebyl o mnoho užitečnějsí něž kterýkoli z jeho dílčích počítačů pracujících samostatně
A growing minority of physicists , myself included , accept the ` ` many universes ' ' interpretation of quantum mechanics . Stále více vědců , mě v to počítaje , se hlásí k té interpretaci kvantové mechaniky , která předpokládá více ,, světů ` `
As the physicist Seth Lloyd commented , ` ` almost anything becomes a computer if you shine the right kind of light on it . ' ' Fyzik Seth Lloyd k tomu poznamenal : ,, Počítačem může být téměř cokoli , pokud na to správně posvítíte . ` `
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
Agreement is uncertain . Dohoda je nejistá
Already in the 1980 ' s and 1990 ' s , Europe had launched the \ Barcelona Process \ to promote democracy , security and development in the region . Již v osmdesátých a devadesátých letech odstartovala Evropa takzvaný Barcelonský proces , který měl podporovat demokracii , bezpečnost a rozvoj v oblasti
After all , any such strategy must , by definition , ignore local specificities and regional realities . Jakákoliv strategie musí koneckonců již ze samotné definice ignorovat místní specifika a reálný stav v regionech
Any truly viable policy must get eight things right : Jakákoliv vskutku životaschopná strategie musí zajistit osm věcí :
As with postwar European integration , America has a crucial role to play . Stejně jako v případě poválečné evropské integrace hrají klíčovou roli Spojené státy
A key factor in the success of any EU Middle East initiative will be the millions of European citizens of North African origin , who have a political , cultural , and economic role to play . Klíčovým faktorem úspěchu jakékoliv blízkovýchodní iniciativy EU budou miliony občanů severoafrického původu , kteří sehrávají svou politickou , kulturní a ekonomickou roli
Álvaro de Vasconcelos is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Affairs . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
Acting jointly means that the US will have to take into account other interests and views - views that may not always be in harmony with its own . Společná akce znamená , že USA budou muset brát v úvahu i jiné zájmy a názory - názory , které nemusí být vždy v souladu s těmi jejich
America will have to accept a world that is regulated not by the US unilaterally , but by global institutions and permanent alliances . Spojené státy se budou muset smířit se světem , který nebudou jednostranně regulovat ony , nýbrž celosvětové instituce a trvalé aliance
And the norms and rules that govern international institutions constitute a boundary on American power - and thus as a check on its hegemony . Normy a pravidla , jimiž se řídí mezinárodní instituce , pak představují hranici americké moci - a tím i brzdu její hegemonie
Álvaro de Vasconcelos av @ ieei . pt is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Studies . Álvaro de Vasconcelos av @ ieei . pt je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
Above all , the “ no ” votes in France and Holland – and rising discontent in other member states , such as Germany – are the result of the inability of national governments and the Union to respond effectively to the problems that most concern citizens . Záporné hlasy ve Francii a v Nizozemsku – i rostoucí nespokojenost v dalších členských zemích , jako je Německo – pramení především z neschopnosti národních vlád i unie reagovat efektivně na problémy , které občany trápí nejvíce
Above all , the French and Dutch referendums confirmed that politics in the Union is now conducted “ on the street , ” and that it is no longer possible to “ construct ” Europe at a distance and by stealth . Referenda ve Francii i v Nizozemsku především potvrdila , že politika v unii se nyní vede \„ na ulici “ a že již není možné \„ vystavět “ Evropu na dálku a v tajnosti
A key opportunity presents itself with the celebration of the tenth anniversary of the Barcelona Declaration to define a common position to support democratic change in the Mediterranean by ceasing to back the political status quo there . Při oslavě desátého výročí Barcelonské deklarace se nabízí klíčová příležitost definovat společný postoj k podpoře demokratických změn ve Středomoří tím , že unie přestane podporovat tamní politické status quo
All of this can be decided at the next European Council , even before the constitutional problem is resolved . O tom všem lze rozhodnout na příští Evropské radě – ještě dříve , než se vyřeší problém s ústavou
At the same time , it is necessary to solve the Constitutional deadlock . Současně je nezbytné vyřešit patovou situaci kolem ústavy
Álvaro de Vasconcelos av @ ieei . pt is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Studies . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
An undifferentiated approach towards political Islamism that fails to distinguish between those who reject violence and those who resort to terror only facilitates the extremists ’ work , for they emerge as champions of causes that do not reflect their true goals . Nerozlišující přístup k politickému islamismu , jenž nedokáže najít rozdíl mezi těmi , kdo odmítají násilí , a těmi , kdo se uchylují k teroru , pouze extremistům usnadňuje práci , neboť se jeví jako zastánci snah , které nereflektují jejich opravdové cíle
After all , torture victims are the best possible advertisement for terrorist recruitment . Konec konců , oběti mučení jsou tou nejlepší reklamou pro nábor teroristických rekrutů
As a result , they lose their ability over time to evaluate critically their own actions and errors . V důsledku toho ztrácejí časem schopnost kriticky vyhodnocovat svou vlastní činnost a své chyby
At the same time , the rule - of - law approach to fighting terrorism must be a pillar of European cooperation with third countries , namely with those of the Mediterranean , or with Pakistan , thereby contributing to a security culture that is conducive to democratization . Zároveň se přístup k boji proti terorismu založený na právním řádu musí stát pilířem evropské spolupráce s třetími zeměmi , zejména se středomořskými státy či Pákistánem , a tím přispět k pěstování bezpečnostní kultury , která je slučitelná s demokratizací
Álvaro de Vasconcelos av @ ieei . pt is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Studies . Álvaro de Vasconcelos ( av@ieei .pt ) je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
After all , political reform movements in the Muslim world emerged long before the US - led “ war on terror , ” and reformists were not waiting for the EU to become stronger to press for change . Ostatně , politická reformní hnutí se v muslimském světě objevila dlouho před \„ válkou proti teroru “ pod vedením USA a reformisté nečekali na EU , až získá dostatek sil na prosazování změny
Álvaro de Vasconcelos is Director of the Portuguese Institute for Strategic and International Studies . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem portugalského Institutu pro strategické a mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
At the time of its “ Cedar Revolution ” last year , Lebanon was held up as the best example so far of democratization in the Arab world . V průběhu loňské \„ cedrové revoluce “ byl Libanon vydáván za dosud nejlepší příklad demokratizace v arabském světě
As a result , Arab nationalist governments feel justified in resisting serious political reform and vindicated in repressing all domestic opposition , particularly the swelling Islamist movements . Arabské nacionalistické vlády v důsledku toho cítí , že mají právo bránit vážným politickým reformám a že je ospravedlnitelné , když potlačují veškerou domácí opozici , zejména pak sílící islamistická hnutí
Any reinforcement of its power will necessarily weaken Lebanon and the region ’ s democratic forces . Jakékoliv posílení jeho moci nutně oslabí Libanon a demokratické síly v oblasti
A common European front could persuade the US to give Lebanon and Palestine enough time to consolidate their national democratic processes , thus isolating the radical elements of Hamas and steering Hezbollah to dissolution of its private army . Společná evropská fronta by mohla přesvědčit USA , aby poskytly Libanonu a Palestině dostatek času na konsolidaci svých národně - demokratických procesů , což by izolovalo radikální živly Hamásu a přimělo Hizballáh k rozpuštění své soukromé armády
Álvaro de Vasconcelos is the Director of the Portuguese Institute for International Affairs . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem portugalského Institutu pro mezinárodní záležitosti
Álvaro de Vasconcelos Álvaro de Vasconcelos
A failure to take Palestinian domestic factors sufficiently into account is the root cause for pessimism . Prvotním důvodem k pesimismu je neschopnost dostatečně zohlednit palestinské domácí faktory
Arab state involvement is , of course , essential . Zapojení arabských států je pochopitelně nezbytné
Álvaro de Vasconcelos is the Director of the European Union Institute for Security Studies in Paris . Álvaro de Vasconcelos je ředitelem pařížského Institutu Evropské unie pro bezpečnostní studie
A man can become a fish and a fish can become God . Člověk se může stát rybou a ryba se může stát bohem
A single language for scientific papers and conferences is clearly desirable , and the language of international science is English . Žádoucí je samozřejmě jeden jazyk pro vědecké referáty a konference a jazykem mezinárodní vědy je angličtina
After 150 years of feuding , that support seemed as likely as the Capulets rescuing the Montagues . Vzhledem ke sporům mezi oběma stranami , které se táhnou už sto padesát let , byla pravděpodobnost jakékoli podpory zhruba stejně vysoká jako možnost , že by Kapuleti kdy spasili Monteky
All this was long ago . To vše je dnes už za námi
Ambitious young people seek their fortunes abroad . Ctižádostivá mládež hledá své štěstí raději venku
A paramount figure in shaping the country was José Batlle , the president elect ' s great - uncle . Rozhodující osobností při formování země byl dvakrát prezidentem zvolený José Batlle , prastrýc nově zvoleného prezidenta
A populist , twice president , he frowned on foreign investment , favored small firms , wanted large ones nationalized , and disparaged entrepreneurship . Byl to populista , který se mračil na zahraniční investice , preferoval malé firmy , tlačil na znárodnění velkých a bagatelizoval soukromé podnikání
A clash with powerful unions awaits . Bude muset počítat s protesty silných a vlivných odborů
As this remains the only worthwhile and workable goal , the only viable solution to Kosovo ' s future is a coalition of moderate Albanians and the parties of Kosovo ' s ethnic minorities . Vzhledem k tomu , že tento jediný významný a uskutečnitelný cíl stále platí , je pro budoucnost Kosova jediným schůdným řesením koalice umírněných Albánců a stran kosovských národnostních mensin
After all , Milosevic ’ s critics and political rivals such as the journalist Slavko Curuvija and Milosevic ’ s former mentor , Ivan Stambolic , were assasinated by Serb police agents , who also tried three times to murder the opposition leader Vuk Draskovic . Miloševičovy kritiky a politické protivníky , jako byli novinář Slavko Čuruvija nebo Miloševičův někdejší rádce Ivan Stambolič , koneckonců zavraždili agenti srbské policie , kteří se rovněž třikrát pokusili o atentát na opozičního vůdce Vuka Draškoviče
As one Kosovo Liberation Army commander warned , “ If we kill one KFOR soldier a day , these cowards will leave . ” Jak varoval jeden velitel Kosovské osvobozenecké armády : \„ Jestli zabijeme jednoho vojáka KFOR denně , tak ti zbabělci odejdou . “
Any resolution of Kosovo ’ s status is problematic , but the international community should not repeat old mistakes . Jakékoliv rozhodnutí o statusu Kosova je problematické , ale mezinárodní společenství by nemělo opakovat staré chyby
A Stability Pact for Serbia Stabilita pro Srbsko
All that the politicians indicted by the Hague War Crimes Tribunal may now do is run a prison economy , which is what they are doing . Jediné , co mohou tito haagským tribunálem obžalovaní politikové dělat , je spravovat jakési \„ vězeňské “ hospodářství , a právě to se v Srbsku děje
All the leading opposition parties , whose coming together seemed unlikely only a few weeks ago , will participate . Demonstrace se zúčastní všechny přední opoziční strany , jejichž společná schůzka by byla ještě před několika týdny nemyslitelná
As political parties bickered , King Gyanendra , who succeeded his murdered brother , sacked the prime minister in 2002 and ruled through an appointed cabinet . Politické strany se hašteřily , a proto král Gjánéndra , jenž nastoupil po svém zavražděném bratrovi , odvolal roku 2002 ministerského předsedu a vládl prostřednictvím dosazeného kabinetu
Armed soldiers now sit in newsrooms , vetting the galleys before they go off to press . V redakcích dnes sedí ozbrojení vojáci a prověřují obtahy , než jdou do tisku
All Indian news channels have been dropped from cable networks . Všechny indické zpravodajské kanály byly vyřazeny z kabelových televizí
At least one newspaper came out with its news pages completely blank . Přinejmenším jedny noviny vyšly se zcela prázdnými zpravodajskými listy
At the police station , he asked the protestor , “ Why are you denouncing dictatorship in Pakistan when it exists here ? ” Na policejní stanici se protestujícího ptá : \„ Proč napadáte diktaturu v Pákistánu , když existuje i tady ? “
After all , the king has staked all and gambled his own throne by taking over power . Ostatně , král dal v sázku vše a převzetím moci riskuje trůn
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
As opposed to his dealings with non - Serbs , this wily authoritarian ' s preferred methods of domestic political struggle are unscrupulous manipulation of friend and foe , bribery , propaganda , and electoral fraud . Narozdíl od způsobu zacházení s ostatními etnickými skupinami v oblasti používá tento zákeřný diktátor v domácím politickém boji metody bezostyšné manipulace přítel versus nepřítel , podplácení , propagandy a volebních podvodů
Almost sixty years - old and in power for more than a decade , he is unlikely to change . A je nepravděpodobné , že by se téměř v šedesáti letech a po deseti letech u moci změnil
After all , although many believed that his indictment by the Hague War Crimes Tribunal , announced during the bombing of Serbia , would make him fight to the bitter end , he yet accepted unconditional surrender . Mnozí ostatně věřili , že obžaloba , jíž vůči němu během bombardování Srbska vznesl haagský tribunál pro válečné zločiny , jej přinutí bojovat až do hořkého konce ; on však přijal bezpodmínečnou kapitulaci
Almost all Serb opposition leaders agree with Djukanovic ' s complaint that the federal government is illegitimate because of this state of affairs . Napříč celou srbskou opozicí panuje souhlas , že vzhledem k této situaci je současná federální vláda protizákonná
Aleksa Djilas has taught political science at Harvard and the University of Belgrade . Aleksa Djilas přednášel politologii na Harvardské a Bělehradské univerzitě
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
At the same time as they play this game , US policymakers ( both Democrats and Republicans ) demand that Vojislav Kostunica , President of Yugoslavia , cooperate with the Hague Tribunal unconditionally . Spolu s touto hrou američtí zákonodárci ( demokraté i republikáni ) žádají , aby nový jugoslávský prezident Vojislav Koštunica bezpodmínečně spolupracoval s haagským tribunálem
America will never accept the jurisdiction of an independent international court over its political leaders and military forces . Amerika by nikdy nepřijala jurisdikci nezávislého mezinárodního soudu nad svými politiky nebo vojenskými silami
Aleksa Djilas is the son of the great dissident Milovan Djilas and a former fellow of Harvard University . Aleksa Djilas , syn významného disidenta Milovana Djilase a autor knihy \„ Popřená země “ , do roku 1993 působil na Harvardské univerzitě
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
An evil man is getting his just deserts . Padouch dostane , co si zaslouží
Ashdown also revealed how Croatian president Franjo Tudjman said at a dinner party in 1995 that Milosevic and he had agreed to carve up Bosnia . Ashdown také vylíčil , jak tehdejsí chorvatský prezident Franjo Tudjman na jedné večeři v roce 1995 oznámil , že se s Milosevičem domluvil na rozdělení Bosny
Again , Serbs ask , why wasn ' t Tudjman ever indicted and why , when he died in 1999 , did Western diplomats attend his funeral . A Srbové se ptají , jak to , že Tudjman nebyl nikdy obviněn , a jak to , že se jeho pohřbu v roce 1999 účastnili západní diplomaté
A hyper - pragmatic politician , Djindjic ' s primary interest is economics , and so he is Djindjić je hyperpragmatický politik
Aleksa Djilas is the son of Yugoslavia ' s great dissident Milovan Djilas , and a former fellow of Harvard University . Aleksa Djilas je synem významného jugoslávského disidenta Milovana Djilase , který dříve vyučoval na Harvardově univerzitě
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
After the parliamentary elections that will probably take place in the spring of 2003 , Koštunica ' s Democratic Party of Serbia ( DSS ) will be a formidable force in the Serbian assembly . Po parlamentních volbách , které se pravděpodobně budou konat na jaře příštího roku , bude mít Koštunicova Demokratická strana Srbska ( DSS ) v srbském shromáždění ohromnou sílu
An Assassination in Belgrade Bělehradský atentát
Aleksa Djilas Aleksa Djilas
Although the most popular politician of the uprising against Milosevic was Vojislav Kostunica , who replaced him as president , it was Djindjic who skillfully coordinated the volatile coalition that opposed the regime . Ačkoli nejpopulárnějším politikem povstání proti Miloševičovi byl Vojislav Koštunica , který jej v nejvyšším úřadu země nakonec vystřídal , byl to Djindjić , kdo dokázal obratně zkoordinovat těkavou koalici , jež se postavila proti tehdejšímu režimu
As Serbia ' s prime minister after Milosevic , he resembled a corporate CEO more than the Heidelberg - educated philosophy professor that he was . V roli postmiloševičovského srbského premiéra působil spíše jako generální manažer velké obchodní společnosti než jako profesor filozofie s titulem z Heidelbergu , kterým ve skutečnosti byl
As a result of Serbia ' s predicament , he accumulated more power than prime ministers typically wield . V důsledku nesnází , kterými Srbsko prošlo , se mu v rukou nashromáždilo více pravomocí , než kolik jich běžně ministerský předseda mívá
Although Djindjic was not popular , only extreme nationalists and die - hard Milosevic supporters are cheering . Djindjić sice nebyl oblíbený , ale teď se radují jen extrémní nacionalisté a skalní Miloševičovi zastánci
Aleksa Djilas is the son of Yugoslavia ' s great dissident , Milovan Djilas , and a former fellow of Harvard University . Aleksa Djilas , syn významného jugoslávského disidenta Milovana Djilase , vyučoval na Harvardově univerzitě
Appeasement cost millions of Jews and non - Jews their lives as England and France , allies at the time , negotiated and hesitated too long before they realized that Hitler needed to be fought and defeated , because he could not be bound by toothless agreements . Appeasement stál život miliony Židů i Nežidů , neboť Anglie a Francie , tehdejší spojenci , jednali a váhali příliš dlouho , než pochopili , že s Hitlerem je třeba bojovat a porazit jej , protože bezzubými dohodami ho svázat nelze
Appeasement similarly crippled Europe when genocide ran rampant in Bosnia and Kosovo . Obdobně appeasement Evropu ochromil , když v Bosně a Kosovu bujela genocida
A substantial fraction of Germany ’ s government – and , if polls are to be believed , the German people – actually believe that creating an official state Muslim holiday will somehow spare us from the wrath of fanatical Islamists . Podstatná část německé vlády – a máme - li věřit průzkumům , tak i obyvatel – skutečně věří , že vytvoření oficiálního státního muslimského svátku nás nějak ušetří hněvu fanatických islamistů
and “ accommodation ” because that enemy is actually spurred on by such gestures . Ocitáme se tváří v tvář konfliktu , který bude zřejmě trvat déle než kterýkoliv z velkých vojenských střetů minulého století , konfliktu vedeném nepřítelem , jehož nelze přemoci \„ tolerancí “ a \„ smířlivostí “ , neboť právě tato gesta jej podněcují k další činnosti
America ’ s critics may quibble over the details , but in our hearts we Europeans know the truth , because we saw it first hand . Kritici Ameriky se mohou dohadovat o podrobnosti , ale my Evropané ve svých srdcích známe pravdu , protože jsme ji viděli z první ruky
And President Bush , acting out of moral conviction and supported only by the social democrat Tony Blair , recognized the danger in today ’ s Islamist war against democracy . Prezident Bush , jednající na základě morálního přesvědčení a s podporou pouze od sociálního demokrata Tonyho Blaira , pochopil nebezpečí dnešní islamistické války proti demokracii
After regaining its independence from the Soviet Union , only remnants of the industrial behemoths of the communist era remained . Po opětovném získání nezávislosti na Sovětském svazu zde zůstaly z průmyslových kolosů komunistické éry pouhé zbytky
As trade links with the former Soviet world collapsed , most of these giant firms collapsed . Se zpřetrháním obchodních svazků s někdejším sovětským světem se většina těchto gigantů zhroutila
As a result , Latvia has the lowest per capita greenhouse gas emissions in the EU . V důsledku toho vykazuje Lotyšsko nejnižší množství emisí skleníkových plynů na hlavu v celé EU
Additional emissions would occur when the goods are transported back to the EU . Další emise by se pak vytvářely při dopravě vyrobeného zboží zpět do EU
As if this weren ’ t bad enough , the Commission is preparing an emission - trading scheme for EU airlines , with 2004 as the base year for setting quotas . A jako by to nestačilo , připravuje komise systém obchodování s emisemi pro letecké společnosti v EU , přičemž výchozím rokem pro stanovení kvót má být rok 2004
As a result , we were able to show a strong correspondence between the fossil record and most of the changes that were observed in the fibrinopeptide sequences . Měli jsme proto možnost prokázat výraznou shodu mezi fosilním záznamem a většinou změn pozorovaných u sekvencí fibrinopeptidů
A second kind of comparison focused on so - called paralogous proteins , which are descended from a common ancestor within the same creature as a result of gene duplications . Druhý způsob porovnávání se zaměřoval na takzvané paralogní bílkoviny , které pocházejí ze společného předka v rámci určitého tvora jako výsledek genových duplikací
Almost immediately , a flood of fresh genetic information overwhelmed the existing protein sequence database . Téměř okamžitě existující databázi sekvencí bílkovin zaplavily nové genetické informace
A second storehouse , GenBank , was established , but initially it concentrated exclusively on DNA sequences . Byla založena druhá databanka , GenBank , ale ta se zpočátku zaměřovala výhradně na sekvence DNA
And yet the interesting information resided in the translated DNA sequences , that is , their protein equivalents . A přesto se zajímavé informace ukrývaly v přeložených sekvencích DNA , to znamená v jejich bílkovinných ekvivalentech
Armed with a very primitive computer and some very simple programs written by an undergraduate student , we began matching every new sequence against all previously reported sequences and found many wholly unexpected relationships . Vybaveni velmi primitivním počítačem a několika jednoduchými programy , které napsal vysokoškolský student , jsme začali každou novou sekvenci porovnávat se všemi dříve nahlášenými sekvencemi a objevili jsme naprosto nečekané vztahy
As a result , most genes are related to other genes . Důsledkem je to , že většina genů se vztahuje k jiným genům
All of this will be counterproductive : stock prices might rise under the pressure of demand , but that won t last . Toto všechno bude nesmírně kontraproduktivní : ceny na burze pravděpodobně budou pod tlakem poptávky vzrůst , ale to nebude to jediné
A non - issue : inspired by their anti - market attitudes Germany and France are searching for a new international architecture to limit exchange rate fluctuations , blaming the latter for the last year ’ s instability . Bezproblémovou oblastí je také skutečnost , že Německo a Francie , obě inspirované svými antitržními postoji , stále hledají nový mezinárodní systém , jenž by byl schopen omezit fluktuace směnných kursům jež jsou všeobecně obviňovány z loňské nestability
A hard link means a currency board , no less . Pevná vazba ale znamená funkční měnovou radu , nic méně
And the periphery can get there in no time . A země periferie se do výše zmíněné kategorie mohou dostat téměř okamžitě
Asia ' s crisis had much more to do with mountains of irresponsibly short debts and woeful banking systems . Asijská krize měla mnohem více co dočinění s horami nezodpovědných krátkodobých dluhů a s politováníhodnými bankovními systémy
Avoiding financial crises , from Mexico to Brazil to Asia , requires sound domestic financial structures and good exchange rate policies . Aby bylo možné vyhnout se finančním krizím , ať už v Mexiku nebo Brazílii nebo v celé Asii , je nutné , aby byly zavedeny zdravé finanční struktury a příhodné politiky směnných kursů
All this is immutable fact . Všechny tyto fakty jsou nezměnitelné
Abba Eban once said of the PLO that it never missed an opportunity to miss an opportunity . Abba Eban kdysi na adresu PLO uvedl , že nikdy nepromarnila příležitost promarnit příležitost
As Brazil teetered on the brink the IMF sounded as if it was in as much self - denial as the Brazilian finance minister - no problem , no overvaluation , everything will work out . Když Brazílie začala balancovat na pokraji propasti , začal se MMF chovat stejně přezíravým způsobem jako brazilský ministr financí – žádný problém , žádné nadhodnocení měny , všechno bude v pořádku
A country drowning in debt needs debt restructuring . Země potápějící se pod tíhou svých dluhů potřebuje restrukturalizaci dluhů
A far better ( to be pursued alongside debt restructuring ) , is the idea of a currency board . Daleko lepší je proto myšlenka , zřízení měnových rad , která ale by měla být uskutečněna vedle restrukturalizace dluhů
Abolish the central bank , abolish the exchange rate , take away the toys with which governments create currency crises in the first place . Je třeba skoncovat s praktikami centrálních bank , je třeba zrušit směnné kursy , je třeba odebrat vládám jejich hračky , s jejichž pomocí vyrábějí jenom další a další měnové krize
Above all , the IMF needs someone who does not look for yet more statism which only makes crises bigger , but rather for a withdrawal from bailouts and therefore a return of market discipline . Koneckonců , MMF potřebuje někoho , kdo konečně nebude mít zalíbení ve státních zásazích , které krize stejně jen zvětšují , ale bude spíše omezovat marná záchranná opatření a navrátí finančním trhům disciplínu
Asked why they didn ' t , the staff replied \ nobody asked us \ . Když se jich zeptali , proč to tedy neudělali , odpověděli : \„ Protože nás o to nikdo nepožádal . “
All of this makes for a lethal brew . To vše dohromady pak tvoří smrtící koktejl
And in America , where confidence is now excessive and exuberant , who would be surprised if the economy just plain collapses following a stock market implosion . A v Americe , kde důvěra ve vlastní systém je příliš velká , až nesmírná , kdo by vlastně byl překvapen , kdyby ekonomika jednoduše a prostě zkolabovala a vyvolala explozi celého kapitálového trhu ?
And slowdown is what we need on the inflation front . A právě zpomalení je to , co nutně potřebujeme na frontě s inflací
All of Asia ' s economies that suffered in the recent crisis , including Japan , have seen a fall in their dollar price level . Všechny asijské ekonomiky , které v nedávné krizi těžce strádaly , včetně Japonska , zažily pád úrovně svých dolarových cen
A rough number for the loss in China ' s competitiveness in Asia is 10 to 15 % - - by no means negligible , but not devastating either . Hrubý odhad ztráty čínské konkurenceschopnosti na asijském trhu dosahuje 10- 15 % - což rozhodně nejsou hodnoty zanedbatelné , ovšem na druhou stranu ani zničující
Accordingly , the numbers don ' t get us much further than recognizing that there is a problem , that devaluation is the traditional medicine and the question of whether and when it will happen . Proto nám tato čísla neříkají nic více , než že jsme schopni rozpoznat , že problém skutečně existuje , že devalvace se jeví coby tradiční medicína a že je jen otázkou , zda - li na její užití dojde , popřípadě kdy
Asset prices would drop everywhere , including in Japan , and growth would fall . Ceny nemovitostí by všude prudce klesaly , a to i v Japonsku , a hospodářský růst by klesal
An already far too high dollar would be pushed even higher as Asia seeks to resolve its employment problems by ever - larger trade surpluses . A už tak vysoký dolar by byl vytlačen ještě výše , poněvadž Asie se vždy snaží vyřešit své problémy s nezaměstnaností co největšími obchodními přebytky
As a temporary strategy , this cushions the impact on demand of a more difficult external environment . Coby dočasná strategie tento přístup utlumí dopad na volání po mnohem komplikovanějším vnějším prostředí
A vast number of people can be employed if only the government stops protecting State enterprises by restrictions on production and internal trade . Velké množství lidí by mohlo získat zaměstnání , jen kdyby vláda skončila s ochranou státních podniků a přestala omezovat jejich výrobu i mezinárodní obchod
Aggressive lending from a cleaned up banking system with a new credit culture based on picking winners will supplement that strategy , as will business friendly taxation . Smělé vypůjčování v pročištěném bankovním systému , kde vládne nová výpůjční kultura , založená na principu , kdy vítězí vítěz , tuto základní strategii jen doplní , stejně jako k podnikání vlídná politika danění
Anyone who believes devaluation is an answer to China ' s problems misses the point . Každý , kdo tedy věří , že devalvace je tou nejsprávnější odpovědí na čínské problémy , se hluboce mýlí
At their beginning , when governments introduce a traditional social security system they gain quite a few decades to collect taxes before the first sizeable payouts to retirees show up . Na počátku , když vlády zavádějí tradiční systém sociálního zabezpečení , získají několik desetiletí , než přijdou na řadu první velké výplaty důchodcům , kdy jen vybírají daně
Are there exceptions to the gloomy outlook ? Yes , of course . Existují vůbec nějaké výjimky z tohoto pochmurného výhledu
Adverse demographic trends combined with bad welfare state policies have created a time bomb that cannot be defused once it is about to go off . Nepříznivé demografické trendy , společně se špatnými sociálními politikami , vytvořily časovou bombu , kterou není možné , když už byla jednou odpálena , lehce zneškodnit
As to corporate mergers , it remains to be seen how many are simply the vanity plays of bosses who do not face tough stockholder scrutiny . A co se tyče fůzí společností , teprve se ukáže , kolik z nich je jen pouhou samolibou hrou bossů , jež nejsou vystaveni přísné kontrole akcionářů
All this sounds pretty pessimistic but is not meant to be ; it is meant to calibrate that change takes a lot of time , more so if it is tentative and reluctant . Celé to zní pěkně pesimisticky , ale to neznamená , že tomu tak je ; znamená to jen , že je třeba brát v potaz , že tyto změny vyžadují mnoho času , zejména jsou ji zaváděny nejistě a neochotně
A New Currency Strategy for Mexico Nová měnová strategie pro Mexiko
Across the globe private sectors have turned to the dollar spontaneously to get away from the expropriation policies of their governments . Všude se soukromý sektor automaticky přiklonil k dolaru – z obavy před vyvlastňovací politikou svých vlád
Above all there is the fiscal soundness required of a currency board . Předně je zde požadavek daňové spolehlivosti měnové rady
All deserve attention , none is decisive . Všechny tyto otázky si zasluhují pozornost , ačkoli žádná z nich není rozhodující
A currency board amounts to a commitment not to change the exchange rate and not to have uncovered issue of money . Měnová rada se ale rovná závazku , že měnový kurz se nebude měnit , a že do oběhu nebudou dávány nekryté peníze
Argentina is a case in point . Příklad Argentiny je případný
A catfight is now underway about which institution has been right over the past few years , the IMF with its tough treatments or the World Bank and its alternative cures . A už nyní zuří v pravdě pošetilý boj o to , která z institucí měla v minulých letech pravdu , zda - li to byl MMF se svými přísnými léčebnými kůrami , či Světová banka a její alternativní postupy
Asia today is in the midst of a powerful recovery ; crisis countries have already , or are poised to , recover their pre - crisis levels of GDP . Asie se nyní nalézá uprostřed mocného ozdravného procesu ; krizí postižené země již dosáhly anebo velmi brzy dosáhnou svých předkrizových úrovní HNP
Asia , Mexico and Brazil adopted and applied IMF strategies ; they raised interest rates to the sky to bring about stable currencies ; only with stability did they bring down rates as investor confidence returned . Asie , Mexiko a Brazílie přistoupily a aplikovaly strategie MMF ; zvýšily úrokové míry až k nebetyčným výšinám , jen aby mohly stabilizovat své měny ; a jen s takto získanou stabilitou pak úrokové míry snížily , když byla obnovena jejich investiční důvěryhodnost
Asia ’ s economies also paid attention to their budgets at a time when huge bailouts made it imperative to demonstrate a glimmer of fiscal conservatism . Asijské ekonomiky rovněž věnovaly velkou pozornost svým rozpočtům , a to v čase , kdy mohutné záchranné akce ještě zvýšily potřebu demonstrovat i drobný záblesk fiskálního konservatismu
A No - vote , indeed , may open the door to a coup . Jinými slovy , nesouhlas bude povelem k puči
A wonderful example is the referendum promoted by Emma Bonino , Italy ' s star political renegade . Báječným příkladem budiž referendum , se kterým vystoupila paní Emma Bonino , hvězda všech italských politických renegátů
Among many issues , the referendum she put forward proposes three measures : end automatic tax withholding ; end judicial power to reinstate dismissed workers ; end automatic withholding of union dues from pay checks . Krom mnoha jiného , týká se její návrh referenda , třech opatření : koncem automatického odepírání placení daní ; koncem soudní pravomoci k opětovnému dosazení do pracovních míst již jednou propuštěných dělníků ; a do třetice koncem automatického odepírání placení odborových poplatků přímo z platebních výkazů
At first sight it seems unreasonable , indeed irresponsible , to undermine the all - too difficult task of collecting taxes by taking away the device of automatic withholding . Na první pohled se zdá nerozumné , snad až nezodpovědné , podkopávat už tak nesmírně obtížné vybírání daní ještě zrušením triku s automatickým odepřením placení
At present dues are automatically withheld and hence workers have basically no clue as to how much they pay for their union . Ovšem kdyby se to stalo věcí individuální volby dělníka - Mám jim poslat šek anebo si mám peníze ponechat ?
A brief look at the demonstrators ' website a 16 . org gives a full taste of the menu of gripes on offer , including even an anarchists ' domain . Jen povrchní pohled na webové stránky demonstrantů (a 16 . org ) mám poskytne kompletní menu všemožného nadávání a remcání , jenž mají na skladě , včetně domény anarchistů
A wonderful image if it were not for gross poverty that results ; Báječná představa , nebýt obrovské chudoby , která je jejím výsledkem ;
Around the world , we will be getting direct , in - your - face democracy in a way that we have never seen before . Brzy budeme po celém světě moci konzumovat přímou demokracii způsobem , jaký jsme dosud neviděli
As important , individuals and businesses have gotten the two key messages of a world where everything is possible : \ Don ' t take NO for an answer ! \ And \ Don ' t wait for the government ; if you have a problem , solve it yourself . \ Důležité rovněž je , že jednotliví aktéři i celé podniky obdrželi dvě zcela základní poselství ze světa , kde je vše možné : \„ Ne není žádnou odpovědí ! “ a \„ Nečekejte na vládu , máte - li problém , vyřešte si jej sami ! “
As in every revolution , protagonists of the status quo are kicked out . A jako v každé revoluci , protagonisti statu quo byli vyhnáni
And most important , perhaps we have even done away with the business cycle . A co je nejdůležitější , možná jsme se zbavili hospodářského cyklu
After all , that is what the PRI has done for 71 years to retain power and the ability to systematically loot the state . Usilování o moc ve státě – a tudíž moc systematicky podvracet stát – bylo koneckonců hlavní náplní této strany celých jedenasedmdesát let
A currency board or , going even further , full dollarization of Mexico ' s economy would do away with the country ' s almost ceaseless currency instability . Měnová rada či dokonce úplná dolarizace mexického hospodářství by skoncovala s takřka permanentní měnovou nestabilitou země
Abolishing Mexico ' s central bank B a good central bank today but handicapped by a truly awful history B and pegging the peso irrevocably to the dollar would bring about these consequences : a dramatic fall in Mexican interest rates , a boom in Mexican asset prices , and a shift to a significantly higher growth rate on a medium term basis . Zrušení mexické centrální banky – dnes dobré banky , ale zatížené otřesnou minulostí – a neodvolatelné přidružení mexického pesa k americkému dolaru by vedlo k zásadnímu snížení mexických úrokových sazeb , k nárůstu hodnoty mexických aktiv a k posunu k podstatně vyššímu střednědobému růstu
A currency board is no panacea but it is a powerful tool that can provide the new Fox government with a chance to make a quantum improvement in Mexico ' s economic outlook . Měnová rada není všelék , ale účinný nástroj , který může dát Foxově vládě naději na výrazné zlepšení ekonomických vyhlídek země
Against that background , President - elect Fox will have a stronger opportunity to evict government from its stranglehold on many areas of the economy , thus reducing both poor performance and corruption . S takovým trumfem v roce bude mít nově zvolený prezident větší šanci vymanit vládu ze sevření v mnoha oblastech hospodářství a snížit tak slabý výkon ekonomiky a korupci
A currency board is ultimately a powerful complement in strengthening democracy by delivering a strong wind of prosperity at its back . Měnová rada je v každém případě nejlepším pomocníkem při posilování demokracie , poněvadž v závěsu za ní přichází svěží vítr rozkvětu
Argentina hopes to achieve a free trade agreement as a way of moving closer to the US , at least in the eyes of investors , and thus shed the risk premiums on capital that have been imposed recently . Argentina zase doufá , že se jí podaří dosáhnout dohody o volném obchodu coby nástroje silnějšího spojení se Spojenými státy , přinejmenším v očích investorů , a proto se také rozhodla snížit prémiové příplatky na kapitálové investice , které byly jen nedávno zavedeny
After the Southern wave ( Portugal , Spain and Greece ) of two decades ago , this new wave involves , in various stages , 10 postcommunist economies . Po jižní vlně ( Portugalsko , Španělsko a Řecko ) , ke které došlo před dvaceti lety , zahrnuje nová vlna 10 postkomunistických zemí v různých stádiích vývoje
Also , get rid of all sector subsidies from agriculture to coal and shipbuilding and the EU ’ s myriad other inefficiencies . Unie by se měla rovněž zbavit všech oborových dotací , zemědělstvím počínaje , přes hornictví , stavby lodí , až po miliardy dalších neefektivních oborů EU
A heavy dose of labor market deregulation , including unemployment compensation , should also be added . Navrch by měla EU přidat velkou porci deregulace trhu pracovní síly , a náhrad v nezaměstnanosti především
A Misaligned Euro ? Nevyrovnané euro ?
At its introduction the euro reached impressive heights , like a high - tech IPO . V okamžiku svého uvedení dosahovalo euro úctyhodných výšek , podobně jako IPO firmy na americké burze
A recent study by the IMF reports on “ equilibrium ” exchange rates derived from models of long run factors in currency valuations . Ve své nedávné studii se Mezinárodní měnový fond věnuje \„ rovnovážným “ směnným kurzům odvozeným od dlouhodobých faktorů hodnocení měn
According to these IMF theoretical equilibrium rates , the euro is grossly misaligned : 30 % underpriced against the dollar , 18 % against the Yen ! Euro je podle teoretických úvah MMF značně nevyrovnané : oproti jenu podceněné o 18 % , oproti dolaru dokonce o 30 % !
Actual IMF Equilibrium Rate Aktuální kurz Rovnovážný kurz
As John Connally , President Nixon ’ s Treasury Secretary of 30 years ago , said : “ the dollar is our money and their problem . ” Nixonův ministr financí John Connally ostatně před třiceti lety výstižně poznamenal : \„ Dolary jsou naše peníze a jejich problém . “
Are we marching forward technologically only to march backward socially ? Směřujeme kupředu k vyspělým technologiím jen proto , abychom v sociální sféře dělali kroky zpět ?
Although more than 30 million people still live in poverty , this is millions less than only a few years ago ; Třebaže více jak 30 milionů lidí stále žije v chudobě , je to stále o několik milionů méně než před lety ;
As a result , economic expansion continues for much longer – America ’ s current boom is its longest expansion ever - - allowing more and more people to become employed . Výsledkem pak je to , že ekonomická expanze trvá mnohem déle – a současný americký boom je její vůbec nejdelší expanzí – umožňující stále většímu počtu lidí získat zaměstnání
And a job remains the single most important element in getting ahead . A pracovní místo je stále tím nejdůležitějším klíčem k postupu kupředu
America ’ s answer is that it is better to work than to be marginalized through welfare or unemployment . Amerikou odpovědí je ale to , že je stále lepší pracovat , než být odsunut na okraj společnosti díky platbám sociální péče či příspěvkům v nezaměstnanosti
As this system is gradually dismantled , Europeans will begin to experience more inequality though perhaps not American - style poverty . Tak , jak se tento systém pomalu hroutí , budou muset Evropané postupně začít experimentovat s větší nerovností , třebas ne zrovna s chudobou ala Amerika
America ’ s church - operated schools and private , charter schools work extremely well . Americké církevní školy , privátní školy a jiné autorizované školy pracují velice dobře
Amazingly , in the one area vital to its economic and social performance , America shies away from biting the reform bullet . Kupodivu se tak Amerika , v jedné oblasti tolik úspěšná ve svých hospodářských a sociálních výsledcích , zdráhá kousnout do kyselého reformního jablka
And if companies are not created , where will growth and employment come from ? A pokud nevznikají nové společnosti , odkud má přijít růst a vyšší zaměstnanost ?
An argument is made , of course , that these hurdles mean nothing in practice : if obstacles to operating in the formal economy are too cumbersome , businesses simply go underground . Lze samozřejmě namítnout , že tyto překážky nemusejí v praxi nic znamenat : jsou - li překážky bránící fungování formální ekonomiky příliš nešikovné , podniky přejdou mimo zákon
As events unfold in Turkey we should ask : are there alternatives to the IMF ’ s regime ? The pain from a short period of IMF imposed high interest rates will , I believe , be far less than that which would follow the imposition of capital controls or currency and banking collapse . S posledním děním v Turecku bychom si měli klást otázku : existují alternativy k režimu MMF ? Škody způsobené vysokými úroky krátkodobě nařízenými MMF budou podle mého soudu mnohem menší než ty , jež by následovaly po uvalení kapitálové kontroly nebo kolapsu měny či bankovního systému
A Turkish bank saw a Romanian subsidiary go bankrupt . V Rumunsku zkrachovala jedna pobočka turecké banky
A run on the Turkish bank followed . Pak přišla řada na samotnou banku v Turecku
As rates declined slightly , nearly $ 2 billion returned . Po mírném poklesu sazeb se navrátily skoro dvě miliardy dolarů
Also , continuing high rates – and they remain at emergency levels - add deficits and debt and worsen the banking system . Rovněž pokračující vysoké sazby – a ty se opravdu pohybují varovně vysoko – zvyšují deficit a dluh a zhoršují situaci v bankovním sektoru
Although nowhere mentioned in either case , the scandalous treatment of Iraqi prisoners at Abu Ghraib and the revelations that high - level government lawyers prepared confidential memoranda authorizing torture , likely played a part in the Justices ' reasoning . Ač se to ani v jednom z případů nezmiňuje , v úvaze soudců zřejmě sehrálo jistou roli jak skandální zacházení s iráckými vězni v Abú Ghrajb , tak zjištění , že vysoce postavení vládní právníci připravovali důvěrná memoranda schvalující mučení
Another unspoken consideration may have been at work in the Guantanamo Bay case , which has garnered considerable international attention . Guantánamskou kauzu , která byla v centru značné mezinárodní pozornosti , mohla ovlivnit další nevyřčená úvaha
Alarmed by this dramatic volte - face , the majority Justices in the Guantanamo Bay case may be trying to send assurances to the rest of the world that President Bush does not speak for all Americans , not even the ones who put him in office in the first place . Poděšena tímto dramatickým obratem o sto osmdesát stupňů , většina soudců v guantánamské kauze se snad pokouší poslat světu záruky , že prezident Bush nehovoří za všechny Američany , dokonce ani za ty , kdo jej původně uvedli do úřadu
A decorated World War II veteran , Justice Stevens may well have thought that he was at least as qualified as the civilians in the Bush Justice Department to forecast the impact of the court ' s ruling on military efficiency . Soudce Stevens , vyznamenaný veterán druhé světové války , mohl být dost dobře přesvědčen , že má k odhadu důsledků soudního nálezu na vojenskou efektivitu přinejmenším tolik způsobilosti jako civilisté na Bushově ministerstvu spravedlnosti
A country ’ s economic performance , indeed , is a mirror image of its resident companies . Hospodářský výkon země je zrcadlový obraz toho , jak si stojí její firmy a společnosti
Although Europe is roughly the same economic size as the US , it has far fewer winning corporate teams . Přestože Evropa je zhruba stejně ekonomicky velká jako Spojené státy , má mnohem méně úspěšných firemních týmů
All this begs the question as to whether it makes sense to change corporate cultures every 10 or 20 years . To vše vybízí k otázce , zda má vůbec smysl měnit firemní kulturu každých deset či dvacet let
As to their satisfaction with America ’ s quality of life , 33 % said they were very satisfied and another 56 % somewhat satisfied . Pokud jde o spokojenost s životní úrovní v USA , 33 procent respondentů uvedlo , že je velmi spokojeno a dalších 56 procent je spokojeno docela
After a 5 year boom with over 4 % growth , the US economy has slowed to almost zero . Po pětileté , téměř čtyřprocentní konjunktuře se růst americké ekonomiky dostal téměř na nulu
As a result the cure can afford to be much milder – a moderate rise in unemployment and a brief pause in growth rather than a full blown recession with massive increases in joblessness . Díky tomu nemusí být výsledek zásahu příliš bolestný – umírněný nárůst nezaměstnanosti a krátká pauza v růstu se zdá pravděpodobnější než rozvinutá recese a obrovský vzestup nezaměstnanosti
As economics , this is lunacy . Je - li toto reforma , pak jde o naprosté šílenství
Anyone who wants to work can work . Každý , kdo chce pracovat , pracovat může
As an escape artist , indeed , it even beats Brazil ! But the bill for this bravura performance keeps growing : high and rising debt , high and rising deficits , very high inflation . Účet za toto bravurní představení ale nepřestává narůstat : vysoký a zvyšující se dluh , vysoký a zvyšující se deficit , rostoucí inflace
All are symptoms of Turkey ' s perverted politics . Všechno jsou to symptomy zhoubné turecké politiky
An IMF program in 2000 was meant to offer a framework for Turkey to work its way out of its troubles . Mezinárodní měnový fond chtěl svým programem v roce 2000 v Turecku vytvořit jakýsi rámec , s jehož pomocí by se země mohla dostat se svých problémů
Act I started last December , with a financial crisis to blow Turkey ' s cozily corrupt system wide open . První dějství začalo loni v prosinci finanční krizí , jež vyhodila do povětří pohodlně zkorumpovaný turecký systém
Act II began with a renewed speculative attack and a deep collapse of the currency . Druhé jednání se začalo obnoveným spekulativním útokem a hlubokým propadem měny
At this point two complications come together . V tomto momentu se střetávají dvě komplikace
Avoiding reality is always a short term option . Tak , že jej nezvládá ! Vyhýbat se realitě je vždy krátkodobé řešení
America ’ s Congress has never had much sympathy for the IMF . Americký Kongres nebyl Mezinárodnímu měnovému fondu nikdy příliš nakloněn
A few shots across the bow came from inside the community , from just across the street at the World Bank . Několik varovných výstřelů zaznělo také zevnitř tohoto společenství : z budovy takřka přes ulici , ze Světové banky
Ask any undergraduate about the IMF and the answer , however vague , is invariably negative . Zeptejte se na MMF kteréhokoliv vysokoškoláka a odpověď , jakkoli vágní , bude vždy negativní
Ask any leftist activist , and the IMF competes with greedy multinationals as the lowest form of life . Zeptejte se kteréhokoliv levicového aktivistu a MMF bude soupeřit s nenasytnými nadnárodními společnostmi o nejnižší formu života
All these are important , all these are remotely affected by IMF policies , none of them can get around the central truth that a country which has hit the ropes needs to practice austerity . Všechny tyto otázky jsou významné , všechny jsou vzdáleně ovlivňovány politikou MMF , žádná z nich nedokáže překonat nejdůležitější fakt , totiž že země , která se dostala na dno , se musí uskrovnit
After failing to crash , America now looks set to pull out of its downturn and resume strong growth . Po chybách vedoucích téměř ke krachu si nyní Amerika vede skvěle a poté , co se odrazila od svého dna nyní vykazuje velký ekonomický růst
After all , wasn ’ t America dysfunctional in the early 1980 s only to boom in the 90 s after curing its ills ? Přece i Amerika byla počátkem osmdesátých let s ekonomikou na štíru – a kam až se vyhoupla v devadesátých letech , když své problémy vyřešila ?
A big depreciation of the Yen would undoubtedly stimulate trade , but because Japan is a very closed economy ( like Europe and the US ) , it will also quickly incite a bond and stock market crises , raising interest rates and causing Japanese finances to deteriorate even more . Velká devalvace jenu by bezpochyby stimulovala obchod , ale vzhledem k tomu , že je japonská ekonomika poměrně uzavřená ( podobně jako Spojené státy nebo Evropa ) , vyprovokovala by záhy rovněž sérií krizí na akciovém trhu , způsobila by zvýšení úrokových sazeb a vedla by ještě k dalšímu zhoršení finanční situace Japonska
America went through a lot of pain throughout the 1980 s , but it was only in the 1990 s that the new jobs of the new economy started to show up . Amerika prošla v 80 . letech obrovskými potížemi , než se v 90 . letech začala v tzv . nové ekonomice objevovat nová pracovní místa
As to the Yen , we will likely see weakness but , barring world economic problems , not collapse any time soon . A pokud jde o jen , lze v dohledné době očekávat oslabení , ale – pokud se ovšem na světové ekonomické scéně neobjeví vážné problémy – ani žádný kolaps
America ’ s current account deficit is ballooning , making the US the world ’ s largest external debtor ( only , of course , in absolute terms , as the US is far from the worst performer if the trade deficit is measured as a share of GDP ) . Spojené státy se díky tomu stávají největším externím dlužníkem ( samozřejmě jen v absolutním vyjádření , vždyť je - li obchodní deficit měřen jako podíl HDP , nepatří Amerika zdaleka k nejhorším ekonomikám )
Although we have learned not to worry so much about falling stock markets , should we now worry about the US trade deficit and the almighty dollar ? Indeed , isn ’ t the dollar poised to sink simply of its own bloated weight ? Two things can bring the dollar down : loose talk from America ’ s Secretary of the Treasury , or a sharp deterioration in America ’ s relative economic performance compared to the rest of the world . Třebaže jsme se naučili neobávat se příliš propadů na burzovních trzích , neměli bychom se teď začít obávat schodku amerického obchodu a všemocného dolaru ?
As a result , the dollar has vacillated . Letošní rok obě tato rizika podrobil zkoušce , následkem čehož dolar zakolísal
A second possible cause for dollar weakness – a poor performance by the US economy relative to the rest of the world – remains . Zůstává druhá možná příčina oslabení dolaru – slabý výkon americké ekonomiky v porovnání se zbytkem světa
An upswing is coming in the fourth quarter , underpinned by tax cuts and much lower interest rates . Na čtvrté čtvrtletí se počítá s dalším vzestupem , na kterém se budou podílet daňové škrty a další snížení úrokových sazeb
Argentina ’ s debt problems may weaken the dollar a little and Turkey ’ s difficulties may hurt the Euro . Dolar může trochu ovlivnit Argentina a její dluhy , euro budou stahovat dolů potíže v Turecku
As of yet , there is no rival to America or the dollar as far as the eye can see . Kam až oko dohlédne , nemá Amerika , tedy dolar , zatím žádnou konkurenci
At a downturn ’ s bottom things never look good . Na dně poklesu vypadá všechno špatně
After all , who could possibly think that the US now looks great ? Koneckonců , kdo si dnes myslí , že jsou na tom Spojené státy kdovíjak dobře ?
A second weak point , though not near as dire as Japan , is Europe . Druhou slabinou , i když ne tolik katastrofální jako Japonsko , je Evropa
After that , the blast of monetary and fiscal policy will raise all ships . Poryv měnové a daňové politiky pak přinese vítr do plachet všem lodím na moři
All this , however , can go wrong . Všechno může být pochopitelně také úplně jinak
At this point the betting must be for an upturn no later than the middle of next year . V tomto okamžiku musíme sázet na zlepšení nejpozději do poloviny příštího roku
A study of the sources of economic growth by the OECD has brought together a formidable set of data and with it new views about who is doing well and who poorly . Studie zdrojů ekonomického růstu , kterou provedla OECD , přinesla celou řadu zajímavých údajů a spolu s nimi nový pohled na to , komu se daří a komu ne
Among the hoped - for effects of the Euro ' s physical arrival are an increased transparency of the differences in retail prices between different EMU countries , and a subsequent pressure to equalize these prices . Jedním z pozitivních účinků fyzického příchodu eura je větsí zprůhlednění rozdílů maloobchodních cen v různých zemích Evropské měnové unie a s tím související tlak tyto ceny vyrovnávat
anti - competitive practices . § Monopolní ceny
A survey of the cost of grooming a poodle in the Greater Boston Area conducted by Harvard ' s Kennedy School of Government revealed price differences in excess of 100 % . A surprise ? Průzkum cen za ostříhání pudla , který v Bostonu a jeho okolí provedla Kennedyho fakulta politologie Harvardovy univerzity , zjistila více než stoprocentní rozdíl v cenách
At times , it almost looks as if anti - globalization protesters are taking over . Chvílemi to dokonce vypadá , že převahu získávají odpůrci globalizace
All for the good . Vsechno zlé je tedy k něčemu dobré
A clean sweep , however , will ultimately be good for stocks and certainly much better than cover - up and lingering doubts about what the books really look like . Čistá hra vsak bude pro akcie v konečném důsledku jedině prospěsná a rozhodně prospěsnějsí než tutlání a dohady o skutečném stavu účetních knih
After Enron - standing not just for a single event but a slippage in corporate culture altogether - we will only regain our bearings through the imposition of severe punishment for corporate crimes . Po Enronu - jenž nepředstavuje jen jednotlivý případ , ale také celkový úpadek firemní kultury - nám znovu na nohy pomohou jen přísné postihy za trestné činy společností
All those who predicted the collapse of America ' s ` ` house of cards ' ' economy ( who thought that Enron ' s collapse was finally the sign in the sky that they were right ) must now be exhausted . Vsichni ti , kdo předvídali zhroucení amerického ekonomického ,, domečku z karet ` ` , vsichni ti , kdo tvrdili , že kolapsem Enronu jim konečně nebesa dala zapravdu , musí být najednou v koncích
A huge yen depreciation and sizeable decline in the dollar would hit European competitiveness and growth hard . Devalvace jenu a značný pokles dolaru by se na evropské konkurenceschopnosti krutě podepsaly
A big appreciation in the euro is not on the cards . Výrazné zhodnocení eura nehrozí
Another Oil Shock ? Další ropný šok ?
All grandstanding notwithstanding , neither Iraq nor Iran will mount an effective oil embargo on the US . Írán ani Irák přes všechny řečnické výlevy nevyhlásí vůči USA faktické embargo
All that will happen is that they will lose money . Jeho jediným výsledkem by totiž bylo , že tyto země přijdou o peníze
As we saw in the Gulf War , the risk of damage to oil refineries raised spot prices dramatically : $ 40 back then . Jak jsme viděli ve válce v Perském zálivu , bylo riziko škod na ropných rafinériích příčinou dramatického zvýšení kurzu ropy o celých 40 dolarů
America demands that Iraq meet three criteria - promoting regional stability , ending its pursuit of weapons of mass destruction , and ending suppression of its own people - to which Saddam will never assent . Amerika žádá , aby Irák vyhověl třem kritériím - aby začal podporovat regionální stabilitu , aby přestal usilovat o zbraně hromadného ničení a aby přestal utlačovat irácký lid - , na což Saddám nikdy nepřistoupí
A slowdown of the US and world economy , in turn , is bad news for asset markets and will put central banks in the awkward position to having to decide between fighting recession through easier money or fighting the inflation caused by rising oil prices by raising interest rates . Zpomalení americké a světové ekonomiky je pak špatnou zprávou pro kapitálové trhy a centrální banky se díky němu dostanou do nepříjemné situace , kdy budou muset rozhodovat , zda bojovat snadno dostupnými úvěry proti recesi , nebo zvýšením úrokových sazeb proti inflaci způsobené rostoucími cenami ropy
After all , blaming the US is predominantly a way of shifting light from Europe ' s failed leadership to another country ' s struggles for a safer world ( including the continued existence of Israel ) and a stronger world economy . Ostatně při svalování viny na Spojené státy jde převážně o snahu přesunout pozornost z neschopné Evropy na snahy jiné země o bezpečnější svět ( včetně další existence Izraele ) a o silnější světovou ekonomiku
Assets were sold and national debts ballooned , but almost nothing lasting and beneficial was gained . Majetek se rozprodal , státní dluhy se nafoukly , ale nic trvalejšího a užitečného se nevybudovalo
At that pace , an economy would need 200 years to double in size . Při takovém tempu by státní hospodářství potřebovalo nejméně dvě stě let , aby svou velikost zdvojnásobilo
Argentina ' s wealth is now vacationing in Miami , perhaps for good . Argentinské bohatství je na dovolené v Miami , dost možná nadobro
Almost a decade into a free trade agreement that institutionalized integration , most Mexicans still don ' t know how to behave toward Americans . Nejlepším místem , kde by mohl začít , je Mexiko , které se od teroristických útoků na New York a Washington na podzim minulého roku stalo obětí mírného přezírání
At the same time , it is apparent that Mexico must redefine the bilateral relationship according to the country ' s specific needs and interests on a case - by - case basis . Bushově vládě nemusíme připomínat , že toto sousedství je na pokraji krize
As in all close relationships , there will be ups and downs , issues that unite and issues that divide . Země oblasti , která se začíná vymykat kontrole , prezident Bush žádá , aby se držely volného trhu a pokračovaly v cestě reforem
As he put it : \ We are not secure people . \ Budou se ptát , zda Bushovy vize nejsou pouze dalším klamem
As a democratic state with an elected government , Mexico should feel self - confident enough to fight for its interests as they evolve , independently of American approval or disapproval . Může se stát prezidentem , který si získá Mexiko a hispánské voliče , a to tak , že bude rozvíjet oboustranný přístup k přistěhovalectví zakotvený na stabilních základech
As Paz warned : \ We live , as the rest of the planet , a decisive and mortal moment , orphans of the past and with a future to invent . \ Řeči o možném rozvoji obchodu s Latinskou Amerikou zní hezky , ale dobrou politikou by spíše bylo obnovení rozhovorů o přistěhovalectví s Mexikem
Any misstep here could jeopardize what Europe has built over the decades . Jakýkoli chybný krok na tomto poli by ale mohl ohrozit to , co Evropa za několik posledních desetiletí vybudovala
A decade after Europe ’ s old division ended , the scars remain raw . Deset let po konci starého rozdělení Evropy jsou jizvy ještě čerstvé
And their hive contained special individuals : blood relatives . A jejich roj se skládá ze zvláštních jedinců : pokrevních příbuzných
Another large chunk of goodness falls under the category of “ reciprocity . ” Další velká část skutků pro dobro ostatních spadá do kategorie \„ reciprocity “
Amazingly enough , it was Bill Hamilton , along with the political scientist Robert Axelrod and the evolutionary biologist Robert Trivers , who formalized the models behind the evolution of reciprocity . Je ohromující , že to byl Bill Hamilton , společně s politologem Robertem Axelrodem a evolučním biologem Robertem Triversem , kdo model skrytý za evolucí reciprocity formalizoval
Again , scores of empirical studies have followed up the model . Na tento model opět navázala celá řada empirických studií
A single monetary policy for a currency area comprising 11 – and later 12 – countries , each with a sovereign national government , was something entirely new . Jednotná monetární politika pro měnovou oblast čítající 11 – a později 12 – zemí , z nichž každá má suverénní národní vládu , byla něčím naprosto novým
Admittedly , the ECB ’ s first years were a “ baptism of fire . ” Jistěže , první roky činnosti ECB představovaly \„ křest ohněm “
A bigger challenge came with the protracted stock market slowdown , the terrorist attacks on the United States in 2001 , and the wars in Afghanistan and Iraq . Větší výzvou se stalo pozdržené zpomalení trhu cenných papírů , teroristické útoky na Spojené státy v roce 2001 a války v Afghánistánu a v Iráku
Another period of excessive pessimism arose a year ago . Další období nepřiměřeného pesimismu vyvstalo před rokem
A still relatively young institution – and the common currency that it manages – has quickly gained public and global confidence . Stále ještě relativně mladá instituce – a společná měna , již řídí – si rychle vydobyla důvěru veřejnosti a světa
A current indicator is that the world ’ s central banks are holding an increasing share of their foreign - exchange reserves in euros rather than US dollars . Ukazatelem současnosti je to , že světové centrální banky ukládají čím dál větší podíl svých devizových rezerv v eurech , místo amerických dolarů
All Governors , whatever their voting rights , will continue to attend meetings of the Governing Council and to participate fully in its discussions . Všichni guvernéři , bez ohledu na svá hlasovací práva , se nadále budou účastnit schůzek Rady guvernérů a plně se podílet na jejích diskusích
As the world has learned , credibility and reliability are the ECB ’ s two most important attributes . Jak svět už dobře ví , dvěma nejpodstatnějšími rysy ECB jsou věrohodnost a spolehlivost
After all , Turkey has been and remains a loyal member of NATO . Konec konců , Turecko bylo a nadále zůstává loajálním členem NATO
According to this vision of development , macroeconomic policy should choke off inflation and rein in fiscal deficits , with foreign private financing becoming the principal source of investment capital . Podle této představy rozvoje měla makroekonomická politika zadusit inflaci a udržet na uzdě fiskální deficity , přičemž hlavním zdrojem investičního kapitálu se stanou soukromé finance ze zahraničí
All of these disregarded details were part of neoclassical economic theory at least since the 1960 ' s . Všechny tyto opomíjené detaily přitom nejméně od šedesátých let tvořily součást neoklasické ekonomické teorie
Among its most important findings : Z nejzávažnějších zjištění vybírám :
Across Latin America , a dangerous polarization has resulted . Výsledkem je nebezpečná polarizace po celé Latinské Americe
Armed with the promise of powerful new computer - driven technology , scientific attention is becoming riveted to that remaining 0 .1 % of genetic difference . Povzbuzena příslibem výkonnější počítačové technologie , vědecká pozornost se začíná upínat na oněch zbývajících 0,1 % genetických odlišností
Around the same time that the first draft of the human genome was being completed , IBM announced the development of a new Super Computer capable of performing 7 . 3 trillion calculations per second on human DNA . Přibližně v téže době , kdy se dokončovala první hrubá verze mapy lidského genomu , společnost IBM oznámila , že vyvíjí nový superpočítač , který u lidské DNA dokáže provést 7, 3 biliónu výpočtů za vteřinu
An experiment at the University of Pennsylvania resulted in the death of the patient , Jesse Gelsinger , in late 1999 . Pokus na Pensylvánské univerzitě skončil na konci roku 1999 smrtí pacienta Jesse Gelsingera
A breakthrough came in December 1998 , when Iceland ' s parliament approved a bill giving a private biotechnology company legal access to a comprehensive genetic database - the first of its kind - for the country ' s entire population of 270 ,000 . K průlomu došlo v prosinci 1998 , kdy islandský parlament schválil návrh zákona udělující soukromé biotechnologické společnosti přístup do obsáhlé genetické databáze - první svého druhu - všech 270 tisíc obyvatel země
According to the magazine Science , Iceland ' s \ isolated position \ and catastrophes that \ wiped out large parts of [ its ] population \ have left it with \ a remarkably homogenic gene pool . \ Podle časopisu Science islandská \„ odloučená poloha \ a katastrofy , které \„ vyhladily rozsáhlé části [ tamního ] obyvatelstva \ , způsobily , že Island má \„ nápadně homogenní genofond . \
As Michael Klag and his colleagues showed a decade ago , in general , the darker one ' s skin color , the higher the rate of hypertension for American blacks , even within the African American community . Jak před deseti lety prokázal Michael Klag a jeho kolegové , obecně platí , že čím tmavší pleť jedince , tím vyšší je u amerických černochů míra hypertenze , a to i uvnitř afroamerické komunity
According to modern science ’ s version of Genesis - - less colorful than the biblical story , but no less wonderful - - Earth was born , together with the Sun and the other planets , in a whirlwind of gas and dust , some 4. 5 billion years ago , a little more than nine billion years after the Big Bang . Podle moderní vědecké verze Genesis – oproti biblickému příběhu méně barvité , ale o nic méně úžasné – se Země zrodila společně se Sluncem a dalšími planetami ve víru plynů a prachu před asi 4,5 miliardami let , tedy něco málo přes devět miliard let po Velkém třesku
A half - billion years later , our planet had recovered sufficiently from the pangs of its violent birth to become physically capable of harboring life . Půl miliardy let nato se naše planeta natolik oklepala z bolestí svého prudkého zrození , že měla fyzické předpoklady poskytnout útočiště životu
After less than another half - billion years , it did indeed harbor life , in particular an entity , called the last universal common ancestor ( LUCA ) , that gave rise through evolution to all known living creatures , including microbes of various kinds , plants , fungi , animals , and humans . Po necelé další půlmiliardě let se skutečně stala domovem života , konkrétně entity nazývané poslední univerzální společný předek ( LUCA ) , která prostřednictvím evoluce dala vzniknout všem živým bytostem , včetně mikrobů rozličných druhů , rostlin , hub , živočichů a lidí
All that can be said is that the processes involved must , being chemical , have been highly deterministic and reproducible , that is , bound to occur under prevailing conditions . Lze říct jen to , že zúčastněné procesy byly nesporně vysoce deterministické a opakovatelné , neboť šlo právě o procesy chemické , což znamená , že k nim za tehdy převažujících podmínek muselo nutně docházet
According to all we know , these variations are strictly accidental , totally devoid of any intentionality or foresight – hence the widespread notion that the history of life was ruled by contingency . Podle všeho , co víme , jsou tyto variace naprosto náhodné , tedy zcela prosté jakékoli záměrnosti nebo prozíravosti – právě odtud pramení všeobecný názor , že historie života se řídila nahodilostí
And the elite , though it welcomes the advent of high technology and supports the advent of high - tech businesses , also reminds me of what a Russian said to me back in 1990 : \ Our government is going to set free - market prices just like yours ! \ A elita , jakkoli vítá moderní technologie a podporuje podnikání v tomto oboru , mi zároveň připomíná jednoho Rusa , který mi ještě v roce 1990 řekl : \„ Naše vláda zavede tržní ceny právě jako ta vaše ! “
Although cancers differ greatly in their appearance and behavior , they have a common cause : damage to genes . Formy rakoviny se sice značně lisí co do výskytu a chování , mají vsak společnou příčinu : poskození genů
All the cells in our bodies have the same complement of genes , half from each of our parents . Vsechny buňky v lidském těle mají stejný počet genů , po polovině od každého z rodičů
A striking recent example is a drug that targets a molecular change characteristic of chronic myelogenous leukemia cells . Typickým příkladem z poslední doby je lék , který se zaměřuje na molekulární změnu charakteristickou pro chronickou myeloidní leukémii
A promising approach now being explored for treating cancer is to activate the suicide program of cancer cells without disturbing normal cells . Rýsuje se tak slibný přístup léčby rakoviny aktivací sebevražedného programu rakovinových buněk bez narusení činnosti buněk normálních
Although the future cannot be predicted with assurance , it seems reasonable to expect that the burden of cancer will be reduced substantially in the next ten years by new treatments . Ačkoli budoucí vývoj nelze nikdy předpovědět s naprostou jistotou , lze očekávat , že nové způsoby léčby v přístích deseti letech břemeno rakoviny podstatně ulehčí
A biography of Napoleon , who met many people , might disregard a meeting with Kant ; a biography of Kant would not . Životopis Napoleonův , jenž se během svého života setkal s mnoha osobnostmi , by totiž mohl jeho setkání s Kantem opomenout ; Kantova biografie nikoliv
A system is all the possibilities displayed by a given natural language . Systém je množinou všech možností , které je určitý přirozený jazyk schopen zkombinovat
A finite set of grammatical rules allows you to produce an infinite number of sentences and every linguistic item can be interpreted in terms of other linguistic items , a word by a definition , an event by an example , and so on . Omezený počet gramatických pravidel nám umožňuje vyprodukovat nekonečný počet vět , přičemž každý prvek jazyka lze pak interpretovat jiným prvkem jazyka : například slovo jeho definicí , děj příkladem , a podobně
A text , however , reduces the infinite possibilities of a system to form a closed universe . Text však nekonečnému počtu možností systému dává hranice , vytváří uzavřený svět
Another example is a jazz jam session . Jiným příkladem mohou být jazzové jam sessions
Among engineers and biomedical professionals , however , conservative , even fundamentalist religious leanings are not so unusual . Mezi odborníky v technických a biolékařských oborech však konzervativní , ba fundamentalistické sklony nejsou tak neobvyklé
A doctor may choose a secular path , or try to integrate a traditional faith with a modern profession . Lékař se může rozhodnout pro sekulární cestu , anebo se snažit spojit tradiční víru s moderní profesí
As a result , in a modernizing environment , doctors and engineers can find themselves in positions of religious authority , leading a Koran study group and interpreting scripture . V modernizujícím se prostředí se tak lékaři a inženýři mohou ocitnout v postavení náboženské autority , která vede skupinu studující Korán a interpretuje svaté texty
Aaron Edlin Aaron Edlin
Adding new features can speed the transition , but what is necessary is only that the new system be incompatible with existing systems in certain respects , and that a sufficient number of people expect that it will become the new standard . Přidání nových prvků může přechod urychlit , ale bezpodmínečné je pouze to , aby byl nový systém v některých ohledech s existujícími systémy nekompatibilní a aby dostatečný počet lidí očekával , že se stane novým standardem
According to “ the Coase Conjecture , ” a monopolist selling a durable good must sell it at marginal cost . Podle \„ Coaseho domněnky “ musí monopolista v oblasti zboží dlouhodobé spotřeby prodávat za mezní náklady
As a result , Microsoft cannot extract anything close to its full monopoly rents unless it sells upgrades . V důsledku toho by Microsoft nemohl ani zdaleka vytěžit plné monopolní výnosy , pokud by neprodával aktualizace
After all , even though Microsoft has a monopoly of primary sales of its software , copies sold in 2007 compete with those sold in 2006 . Koneckonců , třebaže Microsoft má monopol na primární prodej svého softwaru , kopie prodané v roce 2007 soupeří s kopiemi prodanými v roce 2006
Aaron Edlin is professor of economics and law at the University of California , Berkeley , and Chairman of The Berkeley Electronic Press . Aaron Edlin je profesorem ekonomie a práva na Kalifornské univerzitě v Berkeley a předsedou The Berkeley Electronic Press
A gray bureaucrat and a mediocre economist , he was not even Germany ' s first choice for the post . Tento šedivý byrokrat a průměrný ekonom nebyl první volbou pro danou funkci dokonce ani pro Německo
After decades of instability , a handful of Latin countries - in particular , Chile and Mexico - have become an example of prudence , austerity and macroeconomic stability . Po desetiletích nestability se hrstka latinskoamerických států - zejména Chile a Mexiko - stala příkladem prozíravosti , střízlivosti a makroekonomické stability
Alejandro Foxley , Chile ' s first finance Minister after the return of democracy in 1990 , and one of the architects of the country ' s extraordinary economic success , is another ideal candidate to lead the IMF . Dalším ideálním kandidátem do čela MMF je pan Alejandro Foxley , první ministr financí Chile po návratu země k demokracii v roce 1990 a jeden z architektů jejího mimořádného hospodářského úspěchu
And yet , despite winning the addition of a special protocol to the Nice Treaty that guarantees Ireland ' s cherished neutrality , Yes supporters face an uphill battle . A tak i přes úspěšné prosazení zvláštního protokolu ke smlouvě z Nice , který zaručuje hýčkanou irskou neutralitu , stojí stoupenci přijetí smlouvy před obtížným úkolem
After all , one of the core freedoms of a democracy is that voters have the right to behave in ways that outsiders might deem irresponsible and incoherent . Vždyť jednou ze základních demokratických svobod je právo voličů chovat se tak , že to cizinci může připadat nezodpovědné a rozporuplné
As long as such choices do not impose unreasonable or unbearable burdens on others , these democratic choices merit full respect . Pokud rozhodnutí voličů nepřivodí ostatním neospravedlnitelné a přemrštěné potíže , zasluhují si taková demokratická rozhodnutí naprostý respekt
A new No vote can lead to only one outcome : Ireland ' s departure from the institutions of the EU , one way or another . Další ne může vést k jedinému výsledku : k odchodu Irska z institucí EU , ať už jakýmkoli způsobem uskutečněnému
After all , it is his responsibility , and of those of his colleagues in the Commission , to safeguard the Treaty . Koneckonců , je to jeho povinnost , stejně jako jeho kolegů z Komise , jež mají chránit Smlouvu
Alas , as always , the Devil is in the details : the EU ’ s institutions were originally designed for 6 members , but within a decade or two the EU will probably have 25 - 30 ( perhaps more ) member states . Ovšem , jako vždy , Ďábel je skryt v detailech : instituce EU byly původně vytvořeny pro 6 členských zemí , ale během deseti či dvaceti let bude mít EU pravděpodobně 25 - 30 ( a snad i více ) členů
A stronger , wider EU must be our priority . Silnější a větší EU se musí stát naší prioritou
As a new Europe began showing its face , the single currency was the bright creation of visionaries who saw the chance of making an even tighter relationship between European countries . Se zrodem nové Evropy přišla idea společné měny – slibná myšlenka vizionářů , kteří viděli možnost ještě užších vztahů a svazků mezi evropskými zeměmi
As Hans Dietrich Genscher used to say in those days : “ If you want to avoid a German Europe , you must create a European Germany . ” Jak tehdy říkával Hans Dietrich Genscher : \„ Chcete - li se vyhnout německé Evropě , musíte vytvořit evropské Německo . “
And it should not come as a surprise that the markets have tested the willingness of European political leaders to keep quiet where monetary affairs are concerned . Rovněž by nikoho nemělo překvapovat , že trhy testovaly ochotu evropských politiků mlčet tam , kde jde o peníze
All want to take part in the growth and solidarity of a Europe where democracy and respect are the ruling civic concepts , not brute military power . Všichni se chtějí stát součástí zrání a pospolitosti takové Evropy , v níž vládne demokracie a respekt , nikoli brutální vojenská síla
As my father ( an old journalist himself ) used to say : Freedom of expression provides a right to say what you think , but it is not an obligation to do so ! Jak kdysi tvrdíval můj otec ( sám starý novinář ) : Svoboda vyjadřování ti dává právo říkat , co si myslíš , ale zároveň to není povinnost !
A Fair Deal for Turkey Férové jednání pro Turecko
At the same time , the Commission ’ s latest report on Turkey ’ s progress toward accession notes that political reforms have slowed down , further calling into question the country ’ s future EU membership . Zprávu o postupu , již Komise vydala , projedná příští měsíc Evropská rada
At that meeting , European leaders should ask themselves the following questions : Has the EU given Turkey a fair deal in the case of Cyprus ? Podporuje chování EU důsledně politickou reformu v Turecku ?
A United Nations plan for unification was accepted by the Turkish part . Turecká část plán Organizace spojených národů na sjednocení přijala
At the same time , a new effort should be made to bring life to the UN ’ s proposals regarding Cyprus . Současně je třeba vyvinout nové úsilí o oživení návrhu OSN ohledně Kypru
After months of struggle , Yushchenko rightfully claimed the presidency . Po měsících zápasů si Juščenko právem nárokoval úřad prezidenta
As a result , there is now an obvious risk of a new internal split in the country . V zemi teď proto existuje zřetelné riziko nového vnitřního rozkolu
All of these countries are now acting with great hesitation in the debate about Kosovo , clearly influenced by Russian warnings about “ setting a precedent . ” Všechny tyto země teď v debatě o Kosovu vystupují velice zdrženlivě , zřetelně pod vlivem ruských výstrah před \„ nastavením precedentu “
After all , Russia ' s reforms , many of Russia ' s leading reformers , and President Putin himself all began their careers in St . Ruské reformy , mnoho vůdčích reformátorů Ruska a sám prezident Putin přece pocházejí ze Sankt Petěrburku
An injection of renewed purpose from the EU ' s political leaders is undoubtedly needed . Injekce oživení účelu ze strany politických vůdců EU je nepochybně zapotřebí
A recent study presented at the Baltic Development Forum suggested that , if Poland and the three Baltic countries become EU members in 2003 and continue their efforts to catch up economically with the rest of the Union , annual growth in their GDP can be 2 - 4 % higher than the EU - average . Nedávná studie prezentovaná na Baltic Development Forum naznačila , že pokud se Polsko a tři pobaltské republiky stanou v roce 2003 členy EU a budou pokračovat ve snaze hospodářsky dohnat zbytek Unie , může být jejich roční růst HDP o dvě až čtyři procenta vyšší než je průměr EU
A comprehensive strategy is needed to realise the region ' s full potential . Je zapotřebí zevrubné strategie k aktivování celého potenciálu regionu
All this talk is essential and good . Všechna tato jednání jsou zásadní a prospěšná
Already , disturbing noises are heard from Italy ’ s new government that the “ Irish No ” should bring guarantees that EU - support for the poorest regions within its current members should not suffer because even poorer members are to be let into the Union . Nová italská vláda se už dnes dává slyšet , že \„ irské ne “ by mohlo být zárukou , aby evropská podpora nejchudších regionů Evropské unie neutrpěla přijetím ještě chudších kandidátských zemí
All other member states are going to continue to ratify the treaty as if nothing had happened , and will keep the door open for the country that has created a problem for itself to think again . Všechny další státy budou dohodu ratifikovat , jako by se nic nestalo , ale nechají dveře otevřené , aby se k nim po dořešení vlastních problémů mohla trucovitá země připojit
Atrocities cast long shadows . To je tedy kanonáda
After the Dayton Agreement of Bosnia an International Commission on Missing Persons ( ICMP ) was established to clarify what had happened to the more than 20,000 persons missing from the civil war in Bosnia . Francouzské zahraničněpolitické kroky jsou často nejasné a těžko dešifrovatelné , není - li naprosto zřejmé , kde Francie vidí své zájmy
Another 10,000 missing were later added to this remit from Kosovo . Francie si obvykle ponechává otevřené různé možnosti
A viable plan should neither be difficult to construct , nor prohibitively expensive . Historie se mírně řečeno s Kaliningradem nijak nemazlila
After all , Kaliningrad is an area about the size of the Danish island of Zealand ; its population ( 1 million ) is less than half that of Copenhagen and its suburbs . Sovětský svaz zabral tuto enklávu Německu na konci druhé světové války a formální vliv nad ní získal v roce 1946
Alongside this inertia was a period of dubious , when not corrupt , government in the Kaliningrad oblast itself , as well as rivalry from neighboring Russian parts of the Northwest Region . Za bídu a zoufalství Kaliningradu však historie může jen zčásti
Anyone with the faintest idea of Kaliningrad ' s fate will know that the region has not - to say the least - been blessed over the last 55 years . Rusku i EU chybí vize a iniciativa něco změnit - i to je významnou překážkou na cestě k dosažení dlouhodobé stability a pokroku
After the Soviet Union gained sovereignty over the enclave in 1946 it was closed to the outside world till 1989 . Za bezútěšný stav , do něhož se Kaliningrad dostal , samozřejmě nejvíce může Rusko
A visa - regime will need to be introduced on traveling between Kaliningrad and the rest of Russia . Pro cestování mezi Kaliningradem a zbytkem Ruska bude zapotřebí víz
A Better and Safer Europe Lepší a bezpečnější Evropa
A deal was struck between President Putin and the EU that makes access much easier without compromising the status of Lithuania and Poland within the EU - regime . Ruský prezident Putin a Evropská unie se dohodli na opatření , které tyto překážky značně ulehčuje , aniž by statut Litvy a Polska v rámci režimu Evropské unie byl jakkoli narušen
A century later , millions of people are taking Nietzsche ' s advice to heart . O sto let později si miliony lidí berou Nietzscheho radu k srdci
After all , it took 7,000 years for agriculture to arrive in England from the Near East , and nobody would argue that the cognitive abilities of Mesolithic hunter - gatherers from England were inferior to those of early agriculturalists . Vždyť trvalo 7000 let , než zemědělství proniklo z Blízkého východu do Anglie , a přesto nikdo nebude tvrdit , že kognitivní schopnosti mezolitických lovců a sběračů z Anglie byly oproti prvním zemědělcům podřadnější
Alexander Etkind Alexander Etkind
After the Kursk catastrophe , Putin was asked what really happened . Po katastrofě ponorky Kursk byl Putin dotázán , co se opravdu stalo
Alexander Etkind is Professor of Sociology at the European University , Saint Petersburg . Alexander Etkind je profesorem sociologie na Evropské univerzitě v Petrohradu
Alexander Etkind Alexander Etkind
As the example of Saddam Hussein teaches us anew , to overturn a monument is easier than to try a dictator . Jak nám opětovně připomněl příklad Saddáma Husajna , strhnout pomník je snazší než soudit diktátora
Although about one million people were incarcerated there , there is only one heartbreaking plaque on a shed , which reads , \ The children ' s barrack of the Solovki Camp . \ Přestože tu byl vězněn asi milion lidí , na jakési boudě je tu jediná srdcervoucí pamětní deska , která říká : \„ Dětská ubytovna Soloveckého tábora . \
About 9 ,000 people were shot at Sandarmokh between 1937 - 1938 . V Sandarmochu bylo v letech 1937 - 1938 zastřeleno 9000 lidí
As generations pass , monuments evolve from a medium of mourning to instruments of education . Jak se střídají generace , památníky se proměňují z výrazu zármutku v nástroje vzdělávání
Alexander Etkind is Professor of Sociology at the European University , St . Alexandr Etkind vyučuje sociologii na Evropské univerzitě v Petrohradu
Alexander Etkind Alexander Etkind
At the beginning of the twentieth century , socialist revolutionaries led by Evno Asef embarked on a series of terrorist attacks against state officials . Na začátku dvacátého století se socialističtí revolucionáři pod vedením Jevno Azefa pustili do série teroristických útoků proti státním úředníkům
At other times , the police simply did not want to betray their precious agent . Jindy zase policie nechtěla zradit svého cenného agenta
Abolishing democracy in Russia ’ s provinces , including Muslim - populated regions such as Tatarstan and Dagestan , is a deadly act . Zrušení demokracie v ruských provinciích , včetně muslimy obývaných regionů , jako je Tatarstán a Dagestán , je smrtící krok
Alexander Etkind is Dean of Political Science and Sociology at the European University , Saint Petersburg , Russia . Alexandr Etkind je děkanem fakulty politologie a sociologie Evropské univerzity v ruském Petrohradu
Alexander Etkind Alexander Etkind
And every time you pay , you subsidize a regime that relies on energy , not information , as its main product . A pokaždé , když zaplatíte , přispějete režimu , který jako na svůj hlavní produkt nespoléhá na informace , ale na energie
Among current United Nations members , countries with large natural resource endowments are also more likely to have a non - democratic regime . Mezi současnými členy Organizace spojených národů je u zemí bohatěji obdařených přírodními zdroji vyšší pravděpodobnost , že mají nedemokratický režim
An illiberal society can produce growth , but it cannot enjoy it . Neliberální společnost může sice dosahovat růstu , ale nedokáže se z něj těšit
A century ago , the idea of decolonization sounded just as absurd . Před sto lety se dekolonizace nejevila o nic méně absurdně
Alexander Etkind teaches Russian Studies at Cambridge University . Alexander Etkind vyučuje rusistiku na Cambridgeské univerzitě
A Communist Party without Communism Komunistická strana bez komunismu
Alexander Etkind Alexander Etkind
According to Gleb Pavlovsky , the Putin regime ’ s leading ideologist , the current Russian system is perfect in all respects but one : it doesn ’ t know its enemies . Podle Gleba Pavlovského , čelního ideologa Putinova režimu , je současný ruský systém dokonalý ve všech ohledech kromě jediného : nezná své nepřátele
As in the Soviet era , state and governmental officials will be reduced to party ciphers – the role that President Medvedev will play under General Secretary Putin . A stejně jako za sovětských dob se státní a vládní úředníci promění v pouhé stranické nicky – tutéž roli bude ostatně pod generálním tajemníkem Putinem hrát i prezident Medvěděv
And , of course , being General Secretary carries no constitutional term limit . Funkce generálního tajemníka navíc samozřejmě není svázána žádným ústavně předepsaným časovým ohraničením
Accusing warriors of being traders and traders of being thieves , it shuns its Marxist origins . Obviňováním bojovníků z toho , že jsou obchodníky , a obchodníků že jsou zloději , se tato ideologie zříká svého marxistického původu
According to the Association of University Technology Managers , at least 300 new companies based on inventions at US universities were formed in 2000 . Podle Association of University Technology Managers vzniklo v roce 2000 nejméně 300 firem , jejichž předmětem podnikání je objev některé americké univerzity
Asserting proprietary rights over academic research , opponents charge , amounts to a conflict of interest , very similar to that of a public official who uses her office for private gain , or an attorney who represents clients on both sides of a legal case . Odpůrci tohoto stavu tvrdí , že uplatňování vlastnických práv na akademický výzkum je střetem zájmů , podobně jako když státní úředník používá svou kancelář pro soukromou výdělečnou činnost nebo jako právník , který zastupuje obě strany soudního sporu
According to this argument , academic scientists should either publish their research openly or leave the university before pursuing commercial interests . Akademičtí vědci by proto měli buď svůj výzkum otevřeně publikovat , anebo před realizací svých komerčních zájmů opustit univerzitu
As this occurs , attitudes will once again be modified and opposition will dissipate . Jakmile k něčemu takovému dojde , postoje se určitě znovu změní a odpor se zmírní
Academic and entrepreneurial activities increasingly occur along a continuum , and there can be no turning back . Akademické a podnikatelské aktivity se stále častěji objevují vedle sebe a jednoduse není cesty zpět
As the university immerses itself more deeply in a wider range of commercial activities , new institutional relationships will almost certainly emerge - - often with the encouragement and support of government . Až se vysoké skolství ponoří do vod podnikání hlouběji , budou vznikat jestě dalsí institucionální vztahy - často s podporou a pomocí vlády
A fully functioning legal system and – perhaps more importantly – the mentality associated with the rule of law are often absent , or primitive , in most developing countries . Plně fungující právní systém a – možná důležitější mentalita spojená s vládou zákonů , ve většině rozvojových zemích chybí , popřípadě jsou velmi primitivní
As a result they now lobby the government vociferously and are gaining serious attention from lawmakers and law enforcement alike . Výsledkem je nyní hlasité naléhání na vládu a následný zájem zákonodárců o posílení zákonů
As developing countries seek to create their own “ knowledge economy , ” copyright and intellectual property rights will become more and more important . Jelikož se rozvojové země snaží vytvořit svou vlastní \„ ekonomii vědění “ , autorská práva a intelektuální vlastnictví pro ně budou čím dál tím důležitější
Although this may mean that China is crossing the “ divide ” between the haves and have - nots of the world ’ s knowledge economy , it will not bridge that divide . Přesto , že se může zdát , že Čína překračuje hranici mezi tím , co má , a tím , co nemá ze světové \„ ekonomie vědění “ , tento předěl nepřeklene
and “ poverty relief . ” Poverty is no excuse for “ stealing ” or gaining a free lunch , of course , but using the protection of intellectual property to keep the poor poor is unjust , and may cause instability that harms rich countries , too . Chudoba není žádnou omluvou pro \„ krádež “ či získání oběda zadarmo , ale aplikace ochrany práv na intelektuální vlastnictví k zachování chudých chudými je nespravedlivé a může způsobit nestabilitu , která poškodí i země bohaté
As a country , China remains an authoritarian regime and decision - making is highly centralized . Čína jako země zůstává autoritářským režimem s centralizovaným rozhodováním
As local elections and the right to freely nominate candidates becomes increasingly institutionalized , the centralized power structure of the Party will be slowly eroded by the people ' s growing desire for self - determination . S rostoucí institucionalizací místních voleb a právem svobodně jmenovat kandidáty pak touha běžných lidí po sebeurčení pomalu rozvrátí centralizovanou mocenskou strukturu komunistické strany
A second method has been to actively interfere and encroach upon village government affairs through higher - level township officials . Druhá metoda spočívá v aktivním zasahování do věcí vesnické samosprávy prostřednictvím úředníků na vyšší , městské úrovni
Already , township elections are widely welcomed as a mechanism to stamp out rampant political corruption , as well as reduce conflicts between peasants and the government . Volby do městských výborů lidé již dnes vítají jako způsob , jak skoncovat s bující politickou korupcí a jak zmírnit konflikty mezi rolníky a vládou
Although the future of local elections and grassroots democracy may appear precarious in the face of government opposition , the experience of democratic empowerment , and the expression of popular will this has allowed , has left a deep and indelible impression on ordinary rural Chinese people . Budoucnost místních voleb a demokracie se dnes kvůli odporu vlády možná jeví poněkud nejistá , avšak pocit demokratické moci a možnost vyjádřit svou vůli zanechaly v obyčejných čínských venkovanech hluboké a nesmazatelné stopy
A confluence of events is to blame , including the collapse of Russia ’ s social safety net at the very moment when petty crime , and thus imprisonment , was reaching new heights . Na svědomí to má shoda okolností : rozpad ruského systému sociálního zabezpečení v okamžiku , kdy prudce stoupla drobná zločinnost , a tím pádem také počet odsouzených v ruských věznicích
As infecting organisms easily cross frontiers , solidarity and generosity usually get tied up in customs . Zatímco nosiči nákazy bez problémů překračují hranice , solidarita a velkorysost obvykle končí na celnici
And , of course our colleagues in Russia need to set clear goals and must seek to avoid waste , just as we do in the West . V neposlední řadě si naši ruští kolegové musí vytýčit jasné cíle a hledat hospodárnější způsoby práce , stejně jako to děláme my na Západě
All now agree that the hundreds of millions of dollars used to treat and control tuberculosis in New York was money well spent . Všichni bez rozdílu dnes souhlasí , že stovky milionů dolarů , jež byly vynaloženy na léčbu a dohled nad šířením tuberkulózy byly dobrou investicí
And we need to act swiftly , before the spread of HIV in Russia makes this an even more daunting task . A musíme jednat hbitě , dříve než bude situace v Rusku díky viru HIV ještě zoufalejší
A military solution is not viable . Vojenské řešení není životaschopné
A strategy of isolation has resulted in a dangerous alliance of convenience among extremist forces excluded from political processes and power structures . Strategie izolace vyústila v nebezpečné spojenectví z rozumu mezi extremistickými silami vyloučenými z politických procesů a mocenských struktur
analyzing immigrants by specific country of origin , timing of immigration , and previous treatment can help define the risk of MDR - TB associated with immigrants ; · kategorizace přistěhovalců podle země původu , doby imigrace a předchozí léčby může pomoci definovat riziko MDR - TB spojené s imigranty ;
Although some characteristics of TB therapy , such as interruption of treatment , are well known predictors of multi - drug resistance , other aspects of treatment that reflect the health - care system , such as the drugs used and the length of therapy , must be studied to help improve control programmes . Ačkoliv některé charakteristiky léčby TBC , jako je přerušení terapie , jsou dobře známými prediktory multirezistence , jiné aspekty léčby odrážející určitý zdravotnický systém , například použité léky nebo délka léčby , musí být prozkoumány , abychom mohli pomoci zlepšit programy kontroly TBC
All of them made every mistake imaginable , then wrote off or reduced the debts owed to them . Všechny z nich pak udělaly každou jen trochu představitelnou chybu , a nakonec odepsaly , či alespoň zredukovaly částky , jež jim byly dlužny
And I have not even mentioned such minor things as tax reform , pension reform , and privatizing land ownership . A to jsem ani nezmínil takové drobnosti , jako například daňovou reformu , penzijní reformu a privatizaci půdy do osobního vlastnictví
Antipathy toward the West , especially among young people , deepened as corruption spread . Nesympatie k Západu , zejména mezi mladými lidmi , se prohlubuje tím více , čím rychleji se šíří korupce
A new president , however , means a new beginning , the right time to sort out the rot . Nicméně nový president představuje nový začátek , vskutku pravý čas prorazit řetězec smůly
A few billion dollars here or there is no big deal for G 8 countries , but it matters to Russia because the corruptive influence is enormous . Pár miliard dolarů sem anebo támhle není pro země G 8 žádný velký problém , ale má dalekosáhlý význam pro Rusko , protože vliv korupce je obrovský
A few companies , such as the oil giant Yukos , even appoint independent directors from abroad . Některé společnosti , například ropný gigant Jukos , dokonce do svého ředitelského křesla dosazují zahraniční odborníky
As an independent member of the boards of electricity utility RAO UES and the gas giant Gazprom , I know directly of their waywardness . Jako nezávislý člen představenstev energetické firmy RAO UES a plynárenské společnosti Gazprom vím o jejich svévoli své
At board meetings , tame in - house managers usually outvote me . Na valných hromadách mě ochočení domácí manažeři obvykle přehlasují
After 3 years as CEO , Chubais decided to “ restructure ” UES , thinking that glib talk about competition and liberalization will garner him continued support from London and New York . Po třech letech v křesle generálního ředitele se Čubajs rozhodl , že UES \„ restrukturalizuje “ , chtěje si úlisnými řečmi o konkurenci a liberalizaci zajistit pokračující podporu z Londýna a New Yorku
As a minister I once put pressure on Gazprom over taxes and was summoned to parliament by indignant deputies . Jako ministr jsem jednou na Gazprom vyvinul tlak ohledně daní a rozhořčení poslanci mě předvolali do parlamentu
America Should Not Lower the Nuclear Threshold Amerika by neměla snižovat jaderný práh
A first - use of nuclear weapons by the US should be unthinkable , and responding to a non - nuclear attack with nuclear weapons violates a central tenet of just war and US military tradition . První použití jaderné zbraně ze strany USA by mělo být nemyslitelné a reagovat na nejaderný útok atomovými zbraněmi je porušením ústředního dogmatu principů spravedlivé války i vojenské tradice USA
At a time when the US brands as \ evil \ certain countries based , in part , on their pursuit of nuclear arms and weapons of mass destruction , it must be especially careful in how it considers its own options and contingencies regarding nuclear weapons . V okamžiku , kdy USA označují některé země za ,, zlo \ zčásti kvůli jejich snaze získat jaderný arzenál a zbraně hromadného ničení , musejí být mimořádně obezřetné v tom , jak s ohledem na jaderné zbraně zvažují své vlastní možnosti a eventuality
All of this looks like classic right - wing revanchism . To všechno vypadá jako klasický pravičácký revanšismus
And yet Fortuyn ' s demagogy was both different from and more insidious than the old fascism . Přesto však byla Fortyunova demagogie odlišná i zákeřnější než starý známý fašismus
After the recent EU summit , Jörg Haider , leader of Austria ' s extreme - right Freedom Party , congratulated the Union on copying a stance for which he says he was \ labelled racist and fascist . \ Vůdce rakouské extrémně pravicové Strany svobodných Jörg Haider po nedávném summitu EU pogratuloval unii , že zkopírovala postoj , za nějž byl on sám dříve \ označen za rasistu a fašistu \
An important law of politics is at work here : every integrative process provokes a fissile reaction . Velkou roli zde hraje jeden významný zákon politiky : každý integrační proces vyvolává štěpnou reakci
Article 37 of the draft constitution establishes that a \ regular dialogue \ will be maintained between the Union and Europe ' s religious communities ( as well as philosophical and non ‑ confessional organizations ) . Článek 37 návrhu ústavy stanovuje , že mezi Unií a evropskými náboženskými obcemi ( stejně jako filozofickými a nekonfesijními organizacemi ) bude veden \„ pravidelný dialog \
Although granting equal treatment is primarily a task of EU states , omitting this principle from the Constitution endangers not only the principle of equality , but that of religious liberty as well . Přestože zajišťování rovnocenného zacházení je v první řadě úkolem členských států EU , opomenutí této zásady v ústavě neohrožuje jen princip rovnoprávnosti , ale i náboženskou svobodu
A considerable part of Europe ' s Muslim community would certainly feel marginalized if such a reference were included in the future European Constitution , which will also be their Constitution . Značná část evropské muslimské obce by se zajisté cítila marginalizována , pokud by takový odkaz do evropské ústavy byl přidán , neboť půjde i o jejich ústavu
Abdou Filali - Ansary Abdou Filali - Ansary
Adapting Islam to modern conditions was the purpose of the first generation of reformers . Přizpůsobení islámu moderním podmínkám bylo cílem první generace reformátorů
Abdou Filali - Ansary is director of the Institute forthe Study of Muslim Civilizations of Aga Khan University of Karachi , Pakistan . Abdou Filali - Ansary je ředitelem Institutu pro studium muslimských civilizací na Aga Chánově univerzitě v pákistánském Karáčí
Abdou Filali - Ansary Abdou Filali - Ansary
As a result , the entire discussion could easily backfire . Celá diskuse by se tudíž mohla vymstít
Abdou Filali - Ansary is Director of the Institute for the Study of Muslim Civilizations at Aga Khan University . Abdou Filali - Ansary je ředitelem Institutu pro studium muslimských civilizací na Aga Chánově univerzitě
After all , the issue at the heart of this conflict is this : who dominates the Middle East – Iran or the United States ? Ostatně , jádrem tohoto konfliktu je otázka : kdo dominuje Střednímu východu – Írán , nebo Spojené státy ?
An offer of a “ Grand Bargain ” would unite the international community and present Iran with a convincing alternative . Nabídka \„ Velké dohody “ by sjednotila mezinárodní společenství a předložila Íránu přesvědčivou alternativu
As all sides must be aware , time is running out for a diplomatic solution . Všechny strany si musí uvědomit , že času na diplomatické řešení ubývá
A leader in the Green Party for nearly 20 years , he helped change the Greens from a party of protest to a party of government . Bezmála 20 let vedl Stranu zelených a napomohl proměně zelených z protestní strany ve stranu vládní
America ’ s capital is once again abuzz with talk of war , not only of the latest “ strategy for victory ” in Iraq , but now also of military action against Iran . Americké hlavní město opět zní válečným bzukotem , nejen o poslední \„ strategii k vítězství “ v Iráku , ale také o vojenském zásahu proti Íránu
A bomb directed at the Iranian Revolutionary Guard recently exploded on Iran ’ s border with Afghanistan . Nedávno na íránské hranici s Afghánistánem vybuchla bomba zacílená na Íránskou revoluční gardu
And there are , of course , new attempts by the United States to drum up “ evidence ” of an Iranian threat that may justify an attack . A jsou tu samozřejmě nové pokusy Spojených států sehnat \„ důkazy “ o íránské hrozbě , které by mohly útok ospravedlnit
As with Iraq , America ’ s strength may be enough to start a war , but not to win it . Americká síla , tak jako v případě Iráku , může dostačovat na zahájení války , ale ne na její výhru
Across Europe , risk avoidance seems to be the order of the day , even at the expense of the common interest and NATO solidarity . Zdá se , že napříč Evropou se příkazem dne stalo uhýbání před rizikem , a to i na úkor společného zájmu a solidarity v rámci NATO
And the going is now getting quite rough in Iran and the Persian Gulf . A právě teď se dění značně přiostřuje v Íránu a v Perském zálivu
As if things weren ’ t bad enough for Europe after the French and Dutch “ No ” to the European Union Constitution , a new divisive issue now threatens to strain Europe ’ s cohesion . Jako by situace v Evropě nebyla po francouzském a nizozemském \„ ne “ ústavě Evropské unie dost špatná sama o sobě , ohrožuje dnes soudržnost Evropy nové rozdělující téma
A month ago , Russian President Vladimir Putin made a fiery speech against the project during the Munich Conference on Security Policy . Prezident Vladimir Putin přednesl minulý měsíc na mnichovské konferenci o bezpečnostní politice plamenný projev namířený proti tomuto projektu
And they will not mark the beginning of a new arms race . A nebude znamenat ani počátek nových závodů ve zbrojení
Apparently , the US can ’ t decide whether to treat Russia as a rival power or a difficult partner . Jako by se USA nemohly rozhodnout , zda mají k Rusku přistupovat jako k soupeřící mocnosti , nebo jako ke složitému partnerovi
And now , with the US announcement that it will build the anti - missile defense system on a bilateral basis with Poland and the Czech Republic , there is also a hawk circling overhead . A poté , co USA oznámily , že na základě bilaterálních dohod s Polskem a Českou republikou vybudují systém protiraketové obrany , nad tímto kurníkem navíc krouží jestřáb
An anti - missile defense system in Europe is a European , not a bilateral , issue . Systém protiraketové obrany v Evropě je záležitostí evropskou , nikoliv bilaterální
As the EU ’ s Russia policy is blocked by the Polish government ’ s intransigence , Russia blithely continues to sign more bilateral treaties with individual EU member states , most recently with Greece and Bulgaria . A jelikož společnou politiku EU vůči Rusku blokuje nesmlouvavost polské vlády , Rusko vesele podepisuje bilaterální smlouvy s dalšími a dalšími členskými státy EU , naposledy s Řeckem a Bulharskem
Ahtisaari ’ s bold proposal , which recommends Kosovo ’ s independence with initial supervision by a strong international civilian and military presence , is the only viable option for the international community , and for Europe in particular . Ahtisaariho smělý návrh , který doporučuje nezávislost Kosova s počátečním dohledem silné mezinárodní civilní i vojenské přítomnosti , je pro mezinárodní společenství , a obzvlášť pro Evropu , jedinou životaschopnou možností
And only a united EU can bring Russia on board for a harmonized policy towards the Balkans . A pouze sjednocená EU dokáže přivést Rusko k součinnosti na harmonizované politice vůči Balkánu
After many futile efforts , the EU must get tough with the perpetrators . Po mnoha marných snahách musí EU vůči pachatelům přitvrdit
A Security Council resolution and international negotiation efforts had paved the way to end the 20 - year war in southern Sudan – a breakthrough that in fact led to a deal signed by the government and southern rebels in January 2005 . Rezoluce Rady bezpečnosti a mezinárodní vyjednávací úsilí vydláždily cestu k ukončení dvacetileté války v jižním Súdánu – tento průlom v podstatě vedl až k dohodě uzavřené v lednu 2005 mezi vládou a jižními vzbouřenci
At that time , it appeared that a similar breakthrough in western Sudan would follow . V té době se zdálo , že podobný průlom bude následovat také v západním Súdánu
After an apparent lull in aerial bombardments , the planes soon returned , and the Janjaweed resumed their campaign of murder and destruction . Po přestávce v leteckém bombardování se letadla záhy vrátila a Džandžavíd obnovil svou vražednou a ničivou kampaň
A Security Council resolution last August mandated a 20 ,300 - strong UN peacekeeping force to replace the small and overwhelmed African Union mission currently on the ground . Rezoluce Rady bezpečnosti poskytla loni v srpnu mandát mírovému sboru OSN o síle 20300 vojáků , který měl nahradit malou a přetíženou misi Africké unie , jež v oblasti působí nyní
Although it would be best if these options were adopted by the UN Security Council , the EU itself can and must act to increase the costs to the Sudanese government of its continued obstruction of aid deliveries and its delaying tactics on deployment of international peacekeepers . Ačkoliv by bylo nejlepší , kdyby tyto možnosti přijala za své Rada bezpečnosti OSN , také sama EU může a musí jednat , aby dala súdánské vládě více pocítit cenu za pokračující bránění humanitární pomoci a zdržovací taktiku v otázce rozmístění mezinárodních mírových sborů
And , in strategic terms , the rest is silence – which applies also to Europe . A ostatní ze strategického hlediska zahaluje mlčení – což se týká i Evropy
A leader in the Green Party for nearly 20 years , he is now a visiting professor at Princeton University ' s Woodrow Wilson School . Téměř 20 let vedl tamní Stranu zelených
A leader in the Green Party for nearly 20 years , he is now a visiting professor at Princeton University ' s Woodrow Wilson School . V současnosti působí jako hostující profesor na Fakultě Woodrowa Wilsona Princetonské univerzity
After all , whatever awakening Bush has had has more to do with changes in the US political climate , where climate change is now a real issue . Ostatně ať už Bush procitl tím či oním způsobem , souvisí to spíš se změnami v politické atmosféře USA , kde je teď změna klimatu skutečným tématem
As in the old Cold War days , Russia would love to sit once again at the negotiating table alone with America . Rusové by jako za starých časů studené války opět rádi seděli u vyjednávacího stolu sami s Amerikou
A leader in the Green Party for nearly 20 years , he is now a visiting professor at Princeton University ' s Woodrow Wilson School . Téměř 20 let vedl tamní Stranu zelených
A leader in the Green Party for nearly 20 years , he is now a visiting professor at Princeton University ' s Woodrow Wilson School . V současnosti působí jako hostující profesor na Fakultě Woodrowa Wilsona Princetonské univerzity
A new balance will be struck between the EU and member states , and a stronger role will be given to the European Parliament and the national parliaments . Bude nastavena nová rovnováha mezi EU a členskými státy a Evropskému parlamentu a národním parlamentům budou vymezeny silnější role
A high price had to be paid for this agreement . Za tuto dohodu bylo třeba zaplatit vysokou cenu
And the wrangling in the run - up to and in Brussels itself surely did not contribute to the EU ’ s popularity among its citizens . Tahanice během příprav schůzky a v Bruselu samotném jistě nepřispěly k popularitě EU mezi jejími obyvateli
A UK that plays a marginal role within the EU will thus lose its influence even faster , including its special voice in the US . Británie hrající v EU vedlejší úlohu tak svůj vliv , včetně svého mimořádného hlasu v USA , ztratí ještě rychleji
As I said , it is too early to celebrate . Jak jsem už řekl , je příliš brzy na oslavy
And , as history has shown , a change of style in foreign policy may quickly lead to a change in strategy . A jak nám ukazují dějiny , změna stylu zahraniční politiky může rychle vést ke změně strategie
All these transformations will take time , and they will not come easily or be free of conflict . Všechny tyto transformační proměny si vyžádají čas a neproběhnou snadno ani beze střetů
Above all , the European Union and its member states cannot allow Russia to recapture its imperial spheres of influence without severely damaging its own central interests . Navíc Evropská unie a její členské státy nemohou Rusku dovolit opět uchvátit jeho imperiální sféru vlivu , aniž by vážně nepoškodily své nejdůležitější zájmy
A weak and divided Europe will tempt Russia to pursue dangerous paths into the future . Slabá a rozdělená Evropa bude Rusko svádět ke scházení na nebezpečné cesty do budoucnosti
A disintegrating Iraq would draw all its neighbors and other powers in the region into an undeclared war of succession . Rozkládající se Irák by vtáhl všechny své sousedy a další mocnosti v regionu do nevyhlášené války o následnictví
As no regional power is strong enough to win a war of succession outright , all of these powers could only lose if a conflict ensues . Jelikož žádná regionální mocnost není natolik silná , aby ve válce o následnictví ihned zvítězila , všechny tyto mocnosti by mohly jedině tratit , bude - li následovat konflikt
And yet the Club of Rome ’ s basic insight – that we live and work in a finite global ecosystem , with exhaustible resources and capacities – has returned to challenge us again . A přece se základní poznání Římského klubu – totiž že žijeme a pracujeme v konečném globálním ekosystému , jehož zdroje a schopnosti se mohou vyčerpat – vrací a je pro nás opět výzvou
At the moment , they still seem to have the upper hand , as evidenced by much talk and no action . V současnosti se zdá , že mají navrch , jak dokládá stav , kdy se mnoho namluví , ale málo vykoná
A Flat World and a Round Ball Plochý svět a kulatý míč
After a long winter and a non - existent spring , summer started promptly with the first kick - off – and virtually overnight , Germany has flaunted its sunniest and most delightful side . Po dlouhé zimě a neexistujícím jaru začalo s prvním výkopem pohotově léto – a prakticky přes noc Německo předvádí svou nejslunečnější a nejrozkošnější podobu
And the German team has put on a wonderful display of heart warming and modern offensive soccer ( which nobody could have expected ! ) . A německý tým nádherným způsobem předvádí potěšující a moderní útočnou kopanou ( což nikdo očekávat nemohl ! )
And how is the soccer ? A jak je to se samotnou kopanou ?
At the top international level , soccer has become faster and more athletic , and the top teams can shrink space on the field more effectively . Na nejvyšší mezinárodní úrovni se kopaná stále zrychluje a stává se atletičtější a špičkové týmy dokáží účinněji zužovat prostor
A team that is unable to keep going at full speed for the full 90 ( or more ) minutes , switch from defense to offense quickly with the whole team , and maintain control of the ball to restrict their opponents ' movements won ’ t stand much of a chance . Mužstvo , které se nedokáže pohybovat plnou rychlostí celých 90 minut ( nebo i déle ) , přecházet s celým týmem rychle z obrany do útoku a udržet kontrolu nad míčem , aby omezilo pohyby soupeře , nemá v nejvyšší soutěži mnoho šancí
Acceptable compromises on all of these questions have been negotiated repeatedly by the parties and stowed away for many years . U všech těchto otázek se už obě strany opakovaně dohodly na přijatelných kompromisech , poté na mnoho let odložených
As the domestic situations in Israel and Palestine have changed , so , too , has the regional political environment changed in a positive direction , because most Arab states today are more afraid of Iran ’ s regional domination than they are of Israel . Tak jako se změnily domácí poměry v Izraeli a v Palestině , v pozitivním směru se proměnilo také regionální politické prostředí , protože většina arabských států se dnes obává regionální dominance Íránu víc než Izraele
Afghanistan and the Future of NATO Afghánistán a budoucnost NATO
Afghanistan can thus rightly be seen as the first victim of the administration ’ s misguided strategy . Afghánistán tedy lze oprávněně považovat za první oběť její pomýlené strategie
A NATO summit , during which all members would take stock of the situation and draw the appropriate conclusions , is therefore long overdue . Už dávno proto měl proběhnout summit NATO , během něhož by všichni členové udělali inventuru situace a vyvodili odpovídající závěry
America and Europe Amerika a Evropa
As long as America remains the sole world power , the next US President will be neither able nor willing to change the basic framework of America ’ s foreign policy . Za předpokladu , že Amerika zůstane jedinou světovou velmocí , nebude příští prezident USA ani schopen , ani ochoten základní rámec americké zahraniční politiky změnit
Another piece of bad ( or good ? ) news is that a more multilateral American policy will increase the pressure on Europeans to take on more responsibility for international crisis management and conflict resolution – in Afghanistan , Iran , Iraq , the Middle East , Transcaucasia , and Russia , and with respect to Turkey ’ s future . Další špatnou ( anebo dobrou ? ) zprávou je , že multilaterálnější americká politika zesílí tlak na Evropany , aby na sebe vzali větší zodpovědnost za řízení mezinárodních krizí a řešení konfliktů – v Afghánistánu , Íránu , Iráku , na Středním východě , v kavkazském regionu a v Rusku a s ohledem na budoucnost Turecka
America , more than in the past , will depend on strong partners and will seek such partnerships . Amerika bude víc než v minulosti záviset na silných partnerech a bude takové partnerské svazky vyhledávat
And that is a good thing . A to je dobrá věc
Across the globe , the reaction to the images of destruction and death in Lebanon , but also in Gaza and Israel has been one of abhorrence . Reakcí na obrazy zkázy a zmařených životů v Libanonu , ale i v Gaze a Izraeli , je po celém světě znechucení
Although Hezbollah presides over two ministers in the Lebanese government and several members of parliament , it does not act in the interest of the Lebanese state . Ačkoliv Hizballáh ovládá dva ministry libanonské vlády a také několik členů v parlamentu , nejedná v zájmu libanonského státu
And let ’ s not forget the attitude of moderate Arab governments toward this war and to the hidden intentions of those who sought it . A nezapomeňme na postoj umírněných arabských vlád k této válce a ke skrytým záměrům těch , kdo o ni usilovali
Any attempt at disarming Hezbollah by the UN force would mean a war with Hezbollah ( and with Syria and Iran in the background ) - - a task the UN force cannot accomplish . Každý pokus o odzbrojení Hizballáhu ze strany sil OSN by znamenal válku s Hizballáhem ( a se Sýrií a Íránem v pozadí ) – což je úkol , jehož se jednotky OSN zhostit nedokáží
Above all , the successful modernization of a large Muslim country will make a decisive contribution to Europe ’ s security . Především však úspěšná modernizace velké muslimské země rozhodným způsobem přispěje k evropské bezpečnosti
A dangerous situation may well emerge , as this report threatens to derail the whole process . Může nastat nebezpečná situace , neboť hrozí , že zpráva celý proces zbortí
And what perspective would Turkey have outside the EU ? Jakou perspektivu by mělo Turecko mimo EU ? Velkoturecké iluze ?
A sense of alienation towards the West is spreading , and Turkey ’ s diplomatic relations with Russia have reached a hitherto unknown intimacy . Pocit odcizenosti Západu se šíří a turecké diplomatické vztahy s Ruskem dosáhly dosud nevídané důvěrnosti
Admittedly , Turkey has a long way to go . Je třeba přiznat , že Turecko má před sebou ještě dlouhou cestu
A terrible dictatorship , a regime without a future and a dwarf in terms of power - politics defied the international giants . Strašlivá diktatura , režim bez budoucnosti a trpaslík v měřítku mocenské politiky se vzepřel mezinárodním obrům
And with every passing day , America ’ s position in the region is weakening further and the chances of a successful new political strategy become more remote . S každým dalším dnem navíc postavení Ameriky v regionu dál slábne a naděje na úspěšnou novou politickou strategii je stále vzdálenější
A new Middle East policy will thus have to concentrate primarily on four aspects : 1 ) a comprehensive offer to Syria to detach the country from Iran and settle open conflicts ; 2 ) an offer to Iran for direct talks about the perspective of a full normalization of relations ; 3 ) a decisive and realistic initiative to resolve the Israeli - Arab conflict 4 ) a regional security architecture that centers on stabilizing Iraq and Afghanistan . Nová politika pro Blízký východ se tak bude muset soustředit především na čtyři aspekty : 1 ) na vyčerpávající nabídku Sýrii , aby se odpojila od Íránu a urovnala otevřené konflikty ; 2 ) na nabídku Íránu k přímým rozhovorům o perspektivě plné normalizace vztahů ; 3 ) na rozhodnou a realistickou iniciativu k vyřešení izraelsko - arabského konfliktu ; 4 ) na regionální bezpečnostní architekturu , která se zaměří na stabilizaci Iráku a Afghánistánu
America ’ s departure from this great tradition did not begin with the terrorist attacks of September 11 , 2001 . Odklon Spojených států od této velkolepé tradice nezapočal teroristickými útoky z 11 . září 2001
America ’ s foreign policy elite increasingly came to perceive the US as a Gulliver tied down and oppressed by political midgets , with their laws of nations , treaties , and multilateral institutions . Elita americké zahraniční politiky stále více vnímala USA jako Gullivera , kterého političtí trpaslíci spoutali a utiskují státními zákony , smlouvami a multilaterálními institucemi
And yet , without America and its power , the prospects in all these places are still bleaker : more dangers and more chaos . Přesto jsou bez Ameriky a její moci vyhlídky na všech těchto místech ještě chmurnější : větší nástrahy a větší chaos
And the dream of “ regime change ” in Tehran would not come true , either ; rather , Iran ’ s democratic opposition would pay a high price , and the theocratic regime would only become stronger . A nesplnil by se ani sen o \„ změně režimu “ v Teheránu ; místo toho by vysokou cenu zaplatila íránská demokratická opozice a teokratický režim by jen posílil
A mistake is not corrected by repeating it over and over again . Chybu nelze napravit jejím neustálým opakováním
According to the social science citations index , he ranks well among the most important economists since Adam Smith . Podle indexu citovanosti v oblasti společenských věd se řadí mezi nejvýznamnější ekonomy od dob Adama Smitha
After a brilliant secondary education , Phelps entered Amherst College in Massachusetts without any specific idea about which discipline to embrace or which career to follow . Poté , co získal brilantní střední vzdělání , nastoupil Phelps na Amherstskou kolej ve státě Massachusetts , aniž měl konkrétní představu , které disciplíně se chce věnovat nebo o jakou kariéru usilovat
As nearly always happens , Phelps ’ s choice of vocation came after meeting an important professor , in this case the Harvard economist James Nelson . A jak tomu téměř vždy bývá , pro své budoucí povolání se Phelps rozhodl po setkání s důležitým profesorem , v tomto případě s ekonomem z Harvardovy univerzity Jamesem Nelsonem
After some hesitation , Phelps decided to pursue graduate education . Po jistém váhání se Phelps rozhodl usilovat o postgraduální vzdělání
A moment of seeming political disunity , such as exists today , may not seem the right one to initiate such a project . Okamžik zdánlivé politické nejednoty , který existuje dnes , se nemusí jevit jako chvíle vhodná k zahájení takového projektu
At the same time , however , purely bilateral negotiations between individual EU members and oil - and gas - producing countries weakens the member states ’ bargaining power , as well as undermining Europe ’ s geopolitical weight in world affairs . Zároveň ale platí , že čistě bilaterální jednání mezi jednotlivými členy EU a státy produkujícími ropu a zemní plyn oslabují vyjednávací sílu členských států a dále podkopávají geopolitickou váhu Evropy ve světových záležitostech
As it is , the E 3 RC would pursue two directly related objectives : European energy independence , which would be helped by new energy and environmental technologies , and Europe ’ s increased bargaining power in global markets . Za současné situace by E 3 RC prosazovalo dva přímo související cíle : evropskou energetickou nezávislost , jíž by napomohly nové energetické a ekologické technologie , a silnější vyjednávací moc Evropy na globálních trzích
Above all , the EU requires cooperation . Koneckonců , EU vyžaduje spolupráci
As a matter of fact , a case can be made that the French will never come to believe that the state lacks power , globalization or no globalization . Koneckonců lze vyvodit závěr , podle něhož Francouzi bez ohledu na globalizaci nikdy neuvěří , že stát postrádá moc
And Sarkozy seems to understand this instinctively . A zdá se , že tomu Sarkozy instinktivně rozumí
And no one should forget that , despite his campaign rhetoric and his apparent unpopularity with many immigrants , Sarkozy himself is an immigrant ’ s son who favors bold affirmative action policies . A nikdo by neměl zapomínat , že navzdory své předvolební rétorice a zjevné neoblíbenosti u mnoha přistěhovalců je Sarkozy sám synem přistěhovalce , jenž dává přednost smělým politikám pozitivní diskriminace
After hesitating , I nodded yes . Po zaváhání jsem přikývl
Among my various identities that day , that of driver was the most obvious to her . Mezi mými rozličnými identitami onoho dne pro ni byla totožnost šoféra nejzřetelnější
According to the conventional wisdom , Britain ’ s social model is based on coexistence between different communities , with each continuing to observe its conventions and customs while respecting the country ’ s laws – an informal federation of communities . Podle všeobecného mínění se britský sociální model zakládá na koexistenci odlišných komunit , z nichž každá zachovává své zvyklosti a obyčeje , přičemž dodržuje zákony země – jakási neformální federace komunit
According to Sen , this is regrettable because it leads to people giving one of their identities – religious , say , or cultural – priority over all others at a time when it is essential that children broaden their intellectual horizons . Podle Sena je to hodné politování , poněvadž to vede k tomu , že lidé jedné ze svých identit – třeba náboženské či kulturní – dávají oproti všem ostatním prioritu v době , kdy je zapotřebí , aby si děti rozšiřovaly duševní obzory
As long as urban areas are socially and economically deprived , communitarianism will only serve to mask the violation of the principle of equality . Dokud budou některé městské čtvrti sociálně a ekonomicky zanedbané , komunitarismus bude sloužit jen k tomu , aby maskoval porušování principu rovnosti
A rate cut also may be required to restore confidence . K obnovení důvěry je možná zapotřebí také snížení sazeb
A victim of its backward - looking bias , the ECB chose to wait for the worst instead of preventing it . Jako oběť vlastní zpozdilosti se ECB rozhodla čekat na nejhorší , místo aby nejhoršímu zabránila
As a result , the inevitable European rate cut , when it comes , will probably not have the stabilizing effect that it should . V důsledku toho hrozí , že jakmile v Evropě nastane nevyhnutelné snížení sazeb , pravděpodobně nebude mít takový stabilizující efekt , jaký by mít mělo
Although aligned with the President , even he avoids saying that his presidency would be a second act to Cardoso ' s first term . Přestože stojí na prezidentově straně , i on odmítá , že by jeho prezidentování mělo být pokračováním Cardosova dosavadního úřadování
As public debt exceeded 60 % of GDP - - inciting the credit rating agencies Standard & Poor ' s and Moody ' s to downgrade Brazil ' s bond rating - - many bankers began to fear a default . Když se veřejný dluh dostal na úroveň 60 procent HDP - v důsledku čehož ratingové agentury Standard & Poor ' s a Moody ' s snížily Brazílii hodnocení obligace - začali se bankéři obávat , že Brazílie nebude moci plnit své dluhové závazky
Although no candidate formally signed off on the agreement , all lent verbal support to it . Ačkoli žádný z kandidátů se formálně za dohodu nepostavil , všichni ji slovně podpořili
A runoff now seems inevitable , but who Lula ' s opponent will be remains unclear . Schyluje se tedy k duelu , ale není dosud jasné , kdo bude Lulovým oponentem
A recent surge has put Lula within 5 or 6 points of a first - round win . Před nedávnem posílil a dostal na pět až šest bodů od vítězství v prvním kole
As evidenced by these assertions of universal jurisdiction , the entire structure of international criminal law had begun to change even before the events of September 11 . Jak dokazují tato tvrzení o univerzální jurisdikci , celá struktura mezinárodního trestního práva se začala měnit už před událostmi z 11 . září
As the system of international order evolves , particular states will become less important . S vývojem systému mezinárodního řádu ztratí konkrétní státy na významu
A second factor is more subtle . Druhý faktor je ještě zákeřnější
All of this is regrettable . To vše je politováníhodné
As the war in Lebanon continues , the term “ disproportionate force ” is being bandied about as if some crystal clear principle of international law lay behind it , telling us when force is disproportionate and why it is illegal . Jak trvá válka v Libanonu , propírá se výraz \„ nepřiměřená síla “ , jako by za ním ležel nějaký krystalicky čistý princip mezinárodního práva , který by nám říkal , kdy je síla nepřiměřená a proč je protiprávní
A good example is whether a storeowner may shoot looters who are escaping with his goods . Dobrým příkladem je to , zda majitel obchodu smí zastřelit lupiče prchající s jeho zbožím
After all , a woman may use deadly force to avoid being raped , even though the life of the aggressor , one would think , is worth more than the sexual integrity of the potential victim . Konec konců , žena smí použít smrtící sílu , aby se vyhnula znásilnění , třebaže by si člověk myslel , že život útočníka má větší cenu než sexuální bezúhonnost potenciální oběti
Anytime physical harm is threatened , it seems that the use of all necessary force is permissible . Kdykoli hrozí fyzická újma , použití veškeré potřebné síly je podle všeho přípustné
Among all the dozens of war crimes in international law , none mentions the element of disproportionate force . Mezi desítkami válečných zločinů podle mezinárodního práva ani jediný nezmiňuje prvek nepřiměřené síly
As one would expect , there is no criterion , not even a theory , for determining when the use of force carries an excessive cost to civilian bystanders . Jak lze předpokládat , neexistuje žádné kritérium , ba ani teorie pro posuzování , kdy si použití síly vybírá přílišnou daň od civilistů , již jsou v blízkosti
As Turks well know , it is dangerous to take a position on the Armenian genocide of 1915 . Turci také vědí , že je nebezpečné zaujímat stanovisko ke genocidě Arménů z roku 1915
A decade ago there would have been a good argument in international law that the Hutu - Tutsi example supports prosecution only after the damage has been done . Před deseti lety by se dala nenávist mezi Hutuy a Tutsii použít jako dobrý příklad , že mezinárodní právo podporuje stíhání teprve poté , co někomu vznikne újma
All the international precedents – from Nuremberg to the present – concern international intervention after mass atrocities . Všechny mezinárodní precedenty – od Norimberku po současnost – se týkají mezinárodní intervence až po hromadných zvěrstvech
Americans have traditionally said that , absent a risk of immediate unlawful violence , this form of speech should be protected under the First Amendment . Američané tradičně tvrdí , že pokud nehrozí bezprostřední násilí , měl by tuto formu veřejného projevu chránit první dodatek ústavy
Among the disloyal , however , each becomes a traitor in his own way . Každý neloajální člověk se pak svým způsobem stává zrádcem
As originally defined by Parliament in 14 th century England , the Anglo - American version of treason includes a whole range of acts that threatened the Crown . Podle definice anglického parlamentu ze 14 . století spadají pod původní angloamerickou podobu vlastizrady skutky , jež ohrožují královskou korunu
Anyone who endangered the international security of the Soviet Union was deemed a traitor deserving death . Za vlastizrádce , který si nezaslouží nic než smrt , byl považován každý , kdo jakkoli ohrozil mezinárodní bezpečnost Sovětského svazu
Anyone - foreigners as well as Germans - can commit Hochverrat [ high treason ] by using force or the threat of force to undermine the Basic Law , the German constitution . Podle německých zákonů se Hochverrat - velezrady , tedy ne vlastizrady - může dopustit kdokoli - cizinec i Němec - , pokud použije síly nebo pohrozí použitím síly k podkopání základního zákona ( ,, Grundgesetz \ ) Německa , tj . jeho ústavy
Anti - Semitism nowadays is more subtle than spray - painting swastikas and other acts of vandalism . Dnešní antisemitismus je rafinovanější než hákové kříže načmárané sprejem po zdech a další projevy vandalství
As one commentator put it , Europeans feel a collective guilt about the Holocaust that makes them eager to have Israel stamped as an aggressor contemptuous of Palestinian humanity . Jak jednou řekl jistý komentátor , Evropané pociťují kolektivní vinu z holocaustu a byli by rádi , kdyby mohli Izrael označit za agresora pohrdajícího palestinským lidstvím
A group of Israeli soldiers surround a manger with a baby . Skupina izraelských vojáků na ní stojí nad jeslemi s dítětem
Antonio is stretched out on a rock with arms perpendicular , the Jew Shylock leaning over his breast with his knife drawn . Antonio s rukama rozpaženýma se opírá o velký balvan a benátský žid mu vytaseným nožem míří k hrudi
A good example of this politicized imagery is a poster distributed by Amnesty International in Switzerland . Dobrým příkladem těchto zpolitizovaných představ je plakát , který vydala Amnesty International ve Svýcarsku
Admittedly , prior actions and intentions matter in making a judgment about whether to fear an attack . Je nesporné , že dřívější činy a záměry mají svůj význam při posuzování , zda se obávat útoku
After WWII , Communists became civilization ' s nemesis . Po druhé světové válce se prokletím civilizace stali komunisté
A better approach is to identify the issues that arise in thinking about terrorism and clarify why people experience terror from certain acts of violence . Lepším přístupem je stanovit otázky , které při přemýšlení o terorismu vyvstávají , a vysvětlit , proč lidé vnímají určité násilné činy jako teror
Another reason for our greater fear of terrorism is that whereas ordinary criminals prefer secrecy , terrorists crave publicity . Další příčinou většího strachu z terorismu je to , že zatímco běžní zločinci usilují o utajení , teroristům jde o pozornost veřejnosti
A conspiracy to lace letters with anthrax might incite private terror . Zločinný plán přidávat do dopisů antrax by mohl vyvolat neveřejný teror
At least six features are relevant , but exceptions occur in each of the six . Nejméně šest znaků je podstatných , avšak u každého z nich se objevují výjimky
Although the world expects a negative decision , Israel can in fact muster a sound legal case . Ačkoliv svět očekává záporné rozhodnutí , Izrael může z případu učinit významnou právní kauzu
As a political matter , I oppose the settlements . Já osobně se z politického hlediska stavím proti osadám
Are they , as well as children brought there by their parents , collectively guilty just because some government officials might have violated the Rome Statute since July 2002 ? Jsou tito lidé - stejně jako děti , které sem přivedli jejich rodiče - poznamenáni kolektivní vinou jen proto , že jacísi vládní představitelé možná od července 2002 porušují Římský statut ?
As the late US Supreme Court Justice Louis Brandeis said , government must remain the \ omnipresent teacher \ of our highest ideals . Jak prohlásil dnes již zesnulý soudce amerického Nejvyššího soudu Louis Brandeis , vláda musí zůstat \„ všudypřítomným učitelem \ našich nejvyšších ideálů
Another reason why guilt does not capture our situation is that the collective debt must be owed to some coherent collective entity , such as the Jewish people in the Holocaust . Dalším důvodem , proč pocit viny nevystihuje naši situaci , je skutečnost , že kolektivní dluh se musí vztahovat k nějakému soudržnému kolektivnímu celku , například k Židům v případě holocaustu
Americans have few choices but to discover a form of modesty appropriate to the country ' s reduced status in the eyes of the world . Američanům se nenabízí mnoho jiných možností než najít nějakou formu skromnosti , která by odpovídala oslabené prestiži země v očích zbytku světa
American shame would be salutary if it led Americans to realize that they live in an interdependent world where nations cannot undertake unilateral military adventures without suffering unexpected disasters . Americký stud by byl prospěšný , pokud by dovedl Američany k poznání , že žijí ve vzájemně na sobě závislém světě , kde se jednotlivé státy nemohou dopouštět jednostranných vojenských dobrodružství , aniž utrpí nečekané pohromy
A nation could put its own former leaders on trial , as the Argentines did in the 1980 ’ s with the generals responsible for the disappearance of more than 5, 000 fellow citizens . Svého bývalého vůdce by mohl před soud pohnat sám národ , jak v 80 . letech učinili Argentinci s generály zodpovědnými za zmizení více než pěti tisíc spoluobčanů
At the international level , the Nuremberg model remains available to generate further trials , though under the dubious conditions that victorious powers sometimes impose liability for crimes , such as “ crimes against humanity ” that were are not properly defined at the time they are committed . Na mezinárodní úrovni zůstává pro zahájení dalších procesů po ruce norimberský model , ač za pochybných podmínek , kdy vítězné mocnosti někdy zavádějí zodpovědnost za zločiny , například \„ zločiny proti lidskosti “ , jež nebyly v době jejich spáchání řádně vymezené
As judges and juries , the defendant ’ s compatriots could also bring greater sensitivity to the assessment of guilt because they appreciated the tough conditions under which a deposed dictator made his decisions . Jako soudci a porotci dokázali krajané obžalovaného projevit větší cit pro posuzování viny , neboť si byli vědomi tvrdých podmínek , za nichž sesazený diktátor dělal svá rozhodnutí
Argentina ’ s trial of the generals was a successful ritual in the painstaking transition from military junta to democracy , but the experience ended with weeping self - doubt . Argentinský proces s generály byl úspěšným rituálem v bolestivém přechodu od vojenské junty k demokracii , zážitek však skončil plačtivým nedostatkem sebevědomí
Argentine politics is still embroiled in the legal consequences of those trials of 20 years ago . Argentinská politika je do právních důsledků procesů z doby před 20 lety stále zapletena
At the international level , the UN Security Council ’ s decision to establish the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ( ICTY ) was also greeted with great confidence . Na mezinárodní úrovni bylo rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN ustavit Mezinárodní trestní soud pro bývalou Jugoslávii ( ICTY ) rovněž přivítáno s velkou důvěrou
A lot would have depended on the political party that controlled the court . Hodně by záviselo na tom , která politická strana by soud ovládla
At the international level , the fear was not of too much politics but of too much law . Na mezinárodní úrovni nepanovaly obavy z přemíry politiky , ale z přemíry práva
As a result , the decision will have a lasting impact on America ’ s constitutional structure . Rozhodnutí bude mít ve svých důsledcích trvalý vliv na americké ústavní uspořádání
Although Hamdan recognizes the legitimacy of confining enemy combatants until the end of hostilities , doing so is untenable . Třebaže případ Hamdan uznává legitimitu zadržování nepřátelských bojovníků až do skončení válečného stavu , činit tak nadále je neudržitelné
After WWII , Communists became civilization ’ s public enemies . Po druhé světové válce se prokletím civilizace stali komunisté
A better approach is to identify the questions that arise in thinking about terrorism and clarify why people experience terror as a result of certain acts of violence . Lepším přístupem je stanovit otázky , které při přemýšlení o terorismu vyvstávají , a vysvětlit , proč lidé vnímají určité násilné činy jako teror
A conspiracy to lace letters with anthrax might incite terror in private and some terrorists might feel remorse and guilt about their actions . Někteří teroristé možná pociťují lítost a vinu za své činy
All six dimensions of terrorism admit of counter - examples . Takové protiargumenty by nás neměly překvapovat
At least six variables are relevant but exceptions occur in each of the six . Nejméně šest znaků je podstatných , avšak u každého z nich se objevují výjimky
At times , this may be fitting : in 1950 ' s Germany , for example , American youth culture had a strong anti - authoritarian component that helped to undermine authoritarianism and contributed to the process of postwar democratization . Někdy lze tomuto argumentu dát za pravdu : například v 50 . letech v Německu byla kultura americké mládeže nabita silným revolučním nábojem , který nemálo přispěl k rozbití autoritářství a podpořil v zemi proces poválečné demokratizace
At other times , the refreshingly anti - authoritarian appeal of such programs as Jindy bývá jinak mile buřičský tón programů jako Simpsonovi komerčně využit k posílení globálních mediálních podniků , například říse Roberta Murdocha
Americanization , thus , cannot be viewed as a tacitly engineered hidden cultural takeover but as a process in which individualization is the driving force . Amerikanizaci tedy nevnímejme jako tise zosnované a skryté uchopení moci nad kulturou , nýbrž jako proces , kde hybnou silou je individualizace
Americanization is not a form of cultural imperialism , but the embodiment of modernity ' s promise of painless self - realization for each individual , in contrast to the demands made by more traditional concepts of emancipation . Amerikanizace nepředstavuje kulturní imperialismus , ale ztělesnění příslibu snadné seberealizace pro každého jednotlivce - na rozdíl od požadavků tradičnějsích pojetí emancipace
After introducing a biological problem with 11 variables , I used a simple method called dimensional analysis to demonstrate that only three needed to be studied empirically ; the relations among the rest of the variables could be inferred logically . Uvedla jsem biologický problém s jedenácti proměnnými a použila jednoduchý postup zvaný rozměrová analýza , abych předvedla , že je zapotřebí empiricky zkoumat jen tři z nich , neboť vztahy mezi ostatními proměnnými je možné odvodit logicky
As a theoretical physicist , I had been trained to trust only mathematical and logical arguments and to view experimental evidence as fallible . Coby teoretickou fyzičku mě učili důvěřovat jen matematickým a logickým argumentům a pohlížet na experimentální důkazy jako na nespolehlivé
And , recognizing the ever present possibility of exceptions , they will aspire to \ generalities \ rather than \ laws , \ leaving room for accidental particularities of biological structure . A s vědomím vždy přítomné možnosti výjimek budou usilovat o ,, zobecnění \ , nikoli o ,, zákony \ , čímž ponechají prostor náhodným zvláštnostem biologické struktury
All in all , the patiently calibrated approach of the last eight years has been right for the most part . Celkem vzato byl opatrně dávkovaný přístup minulých osmi let víceméně správný
Although the odds for success in 1991 - 2 were not great , the West had to try . I když šance na úspěch nebyly v letech 1991 - 92 kdovíjak vysoké , nezbývalo Západu než to zkusit
And , despite “ moral hazard , ” about which we now hear so much and which everyone agrees was greatest in respect to nuclear - armed Russia , the West did let Russia default in 1998 . A navzdory \„ morálnímu riziku “ , o kterém dnes tolik slýcháme a které , jak každý souhlasí , bylo v případě jaderného Ruska obrovské , Západ přesto dopustil , aby Rusko v roce 1998 podmínky nesplnilo
America , in particular , may have given Russia more attention than another country would have . Konkrétně Spojené státy věnovaly Rusku mnohem více pozornosti než jakákoli jiná země
Although the approach to interest rate management by the two central banks has claimed the most attention , the different styles of each in their interventions in global currency markets bears watching because of their impact on growth . Nejvíce pozornosti bylo zatím věnováno řízení úrokových sazeb obou bank , ale pro dopad na růst stojí za povšimnutí i rozdílný styl jejich intervencí v rámci globálních měnových trhů
American politicians who fret about America ' s mounting current account deficit should also have shown concern . Američtí politici , kteří s nervozitou komentují rostoucí deficit obchodní bilance , měli rovněž projevit větší starost
About three years ago at Brigham and Women ’ s Hospital , when we were seeking a potential tool for high - resolution diagnostics , array - CGH offered the hope of providing a reliable and efficient genome - wide test that could detect gains or losses in an unbiased and non - subjective fashion . Asi před třemi lety jsme v Brighamově a ženské nemocnici sháněli možný nástroj pro diagnostiku s vysokým rozlišením a technika array - CGH nám dala naději na provedení spolehlivého a efektivního testu celého genomu , který by dokázal nezkresleně a bez subjektivního zabarvení určit přírůstky a úbytky
Although US airlines were \ privatized \ - freed from extensive state control - airports were not . Třebaže aerolinie USA byly “ privatizovány ” - tedy osvobozeny od nezměrného státního řízení – u letišť k tomu nedošlo
An American example here concerns privatizing the post office . Další americký příklad je z oblasti privatizace pošt
A pitfall to be avoided here comes in sweetening the deal by converting a government monopoly into a private monopoly - which may be an improvement but falls far short of the desirable outcome . Léčka , které je třeba se vyhnout , ale vězí ve změkčování privatizačního projektu tím , že se státní monopol transformuje do monopolu soukromého – jenž může znamenat zlepšení , ale je na hony vzdálen žádanému výsledku
As icon , myth , and ritual , the Nobel Prize is well secured . Nobelova cena má dobře zajištěno postavení ikony , mýtu a rituálu
Although many observers accept a degree of subjectivity in the literature and peace prizes , the science prizes have long been assumed to be an objective measure of excellence . U cen za literaturu a za mír sice mnoho pozorovatelů akceptuje jistou míru subjektivity , avšak u cen za vědecké obory se dlouho předpokládalo , že jde o objektivní měřítko význačnosti
And the committee members ’ own understanding of science has been critical in determining outcomes . Chápání vědy členy těchto výborů tak bylo pro stanovení výsledku klíčové
Academy physicists had no intention of recognizing this theoretical achievement “ even if the whole world demands it . ” Akademičtí fyzikové nehodlali tento teoretický úspěch vzít na vědomí , \„ i kdyby si to žádal celý svět “
As a result , roughly 400,000 European scholars currently reside in the US , and almost 60 % of European citizens who received doctorates in US from 1998 to 2001 chose to remain there . V důsledku toho nyní v USA působí zhruba 400 tisíc evropských akademiků a téměř 60 % evropských občanů , kteří v USA získali v letech 1998 až 2001 doktorát , se rozhodlo za oceánem zůstat
Although the core financial burden will be on the member states , the EU level can make an important contribution . Přestože hlavní finanční břemeno ponesou členské státy , z úrovně EU lze významně přispět
A patient may hear his own thoughts spoken aloud or hear voices discussing him . Pacient může slyšet hlasité předříkávání vlastních myšlenek nebo hlasy , které o něm diskutují
A patient may believe that alien forces are controlling his or her actions or inserting thoughts into his or her mind . Může být přesvědčen , že jeho jednání ovládají cizí síly nebo že mu do mysli vkládají myšlenky
After all , every action we perform causes changes in our sensations . Vždyť každý čin , který provedeme , vyvolává změny našich vjemů
Activity in the part of the brain concerned with sound - the temporal lobe - is reduced when we hear the sound of our own voice while we are speaking . Aktivita v té části mozku , která se týká zvuku , tedy spánkový lalok , se zeslabuje , slyšíme - li během hovoru zvuk svého vlastního hlasu
As yet , we know very little about the mechanisms that allow us to predict the sensations caused by our own actions . Dosud víme jen velmi málo o mechanismech , které nám umožňují předvídat vjemy vyvolávané naším vlastním jednáním
a Big Mac hamburger sells in the euro zone for about three euros – roughly $ 4 at the current exchange rate – but for only about $ 3 . 20 in the United States , implying that the euro is overvalued by about 25 % . Podle časopisu Economist stojí například jeden Big Mac v eurozóně přibližně tři eura – což jsou při současném směnném kurzu zhruba čtyři dolary – , avšak ve Spojených státech se prodává za pouhé tři dolary dvacet centů , což naznačuje , že euro je asi o 25 % nadhodnoceno
After all , speculative flows account for more than 95 % of the $ 2 trillion traded daily in currency markets . Spekulativní toky koneckonců představují více než 95 % ze dvou bilionů dolarů , které se den co den zobchodují na měnových trzích
As the exchange rate moves away from this range , the central bank ’ s regular announcements would heighten the concern of currency traders that other traders will consider it increasingly risky to hold open positions . Jakmile se směnný kurz začne pohybovat směrem od tohoto pásma , zvýší pravidelná prohlášení centrální banky obavy obchodníků s devizami , že jiní obchodníci budou pokládat držení otevřených pozic za stále riskantnější
Although the exchange rate ultimately reverts back to its PPP benchmark , in a world of imperfect knowledge market participants might ignore this possibility in the near term . Ačkoliv se směnný kurz nakonec vrací ke standardu PPP , ve světě nedokonalých znalostí mohou účastníci trhu tuto možnost krátkodobě ignorovat
As Milton Friedman emphasized , however , the links between monetary policy and inflation are “ long and variable . ” Jak ovšem zdůrazňoval Milton Friedman , spojitost mezi monetární politikou a inflací je \„ dlouhá a proměnlivá “
Another is that what we in the West regard as universal human rights are simply an outgrowth of European culture , inapplicable to those who do not share this particular tradition . Dále by to znamenalo , že to , co my zde na Západě nazýváme všeobecnými lidskými právy , je produktem evropské kultury a tudíž nepoužitelné pro ty , kdo nejsou součástí této konkrétní tradice
Abe ’ s predecessor , Junichiro Koizumi , was a mold - breaking leader , reviving Japan ’ s economy , reforming the postal savings system , and smashing the long - ruling Liberal Democratic Party ’ s faction system . Abeho předchůdce Džuničiró Koizumi byl vůdcem čeřícím stojaté vody , který oživil japonskou ekonomiku , reformoval systém poštovního spoření a rozmetal na kusy frakce uvnitř dlouho vládnoucí Liberálně demokratické strany
Anyone who believes that the Yasukuni controversy is an obscure historical matter that Chinese and Koreans use to badger Japan for political advantage has probably never spent much time there . Každý , kdo věří , že spor o svatyni Jasukuni je obskurní historickou záležitostí , kterou Číňané a Korejci využívají k výpadům proti Japonsku ve snaze vytlouci politický kapitál , tam pravděpodobně nikdy nestrávil mnoho času
Although socialist Prime Minister Tomiichi Murayama officially apologized to China in 1995 for the war , Japan has never had a genuine internal debate over its degree of responsibility , and has never made a determined effort to propagate an alternative account to that of Yushukan . Ačkoliv se socialistický premiér Tomiiči Murajama v roce 1995 oficiálně omluvil za válku Číně , Japonsko nikdy nevedlo opravdovou vnitřní diskusi o míře své zodpovědnosti a nikdy nevyvinulo rozhodnou snahu propagovat i jiné svědectví než to , které je prezentováno v muzeu Jušukan
According to Watanabe , the Pacific War boiled down to race , as the US was determined to keep a non - white people down . Podle Watanabeho byla Válka v Tichomoří v podstatě rasovou záležitostí , poněvadž USA byly odhodlány utiskovat nebělošské obyvatelstvo
A number of American strategists are eager to ring China with a NATO - like defensive barrier , building outward from the US - Japan Security Treaty . Řada amerických stratégů si dychtivě přeje obehnat Čínu obranným valem na způsob NATO , který by vycházel z americko - japonské smlouvy o bezpečnosti
As the first two justifications crumbled in the wake of the 2003 invasion , the administration increasingly emphasized the importance of democracy , both in Iraq and in the broader Middle East , as a rationale for what it was doing . Poněvadž prvá dvě zdůvodnění se po invazi roku 2003 rozdrolila , administrativa čím dál silněji zdůrazňovala význam demokracie , jak v Iráku a na širším Středním východě , tak jako pohnutku k tomu , co činila
America ’ s Self - Defeating Hegemony Sebezničující americká hegemonie
And yet , particularly since the terrorist attacks of September 11 , 2001 , that is precisely what has happened , owing to four key mistakes made by the Bush administration . Přesto k tomu zejména po teroristických útocích z 11 . září 2001 došlo , a to kvůli čtyřem klíčovým chybám Bushovy administrativy
After all , the very success of that attack meant that such limited intervention could never be repeated , because would - be proliferators learned to bury , hide , or duplicate their nascent weapons programs . Samotný úspěch tohoto útoku koneckonců znamenal , že takto omezenou intervenci nelze nikdy zopakovat , poněvadž potenciální šiřitelé se naučili umísťovat své rodící se zbrojní programy do podzemí , ukrývat je nebo je duplikovat
America ’ s third mistake was to overestimate how effective conventional military power would be in dealing with the weak states and networked transnational organizations that characterize international politics , at least in the broader Middle East . Třetí americkou chybou bylo podcenění otázky , nakolik efektivní může být konvenční vojenská mocnost při jednání se slabými státy a vzájemně provázanými nadnárodními organizacemi , které charakterizují mezinárodní politiku , přinejmenším na širším Blízkém východě
At least part of the problem is that it is dealing with complex social forces that are not organized into centralized hierarchies that can enforce rules , and thus be deterred , coerced , or otherwise manipulated through conventional power . Část problému možná tkví v tom , že zde USA mají co do činění se spletitými společenskými silami , které nejsou organizovány do centralizovaných hierarchií , jež mohou vymáhat pravidla , takže je nelze zastrašovat , nutit nebo s nimi jinak manipulovat prostřednictvím konvenční síly
Any country in the same position as the US , even a democracy , would be tempted to exercise its hegemonic power with less and less restraint . Kterákoliv země , jež by se ocitla ve stejné pozici jako USA , i kdyby to byla demokracie , by cítila pokušení uplatňovat svou hegemonistickou moc se stále menšími zábranami
America ’ s founding fathers were motivated by a similar belief that unchecked power , even when democratically legitimated , could be dangerous , which is why they created a constitutional system of internally separated powers to limit the executive . Američtí otcové - zakladatelé zastávali obdobný názor , totiž že nekontrolovaná moc , byť by měla demokratickou legitimitu , může být nebezpečná , a vytvořili proto ústavní systém složený z vnitřně oddělených mocí , aby omezili moc výkonnou
A smoother international distribution of power , even in a global system that is less than fully democratic , would pose fewer temptations to abandon the prudent exercise of power . Vyváženější mezinárodní rozdělení moci – třeba i v globálním systému , jenž nebude plně demokratický – by znamenalo menší pokušení zříci se jejího uvážlivého uplatňování
Ahmedinejad was supposed to give a major speech to a huge rally in Teheran , which he cancelled at the last moment , and when he did speak , it was to announce that the captives would soon be released . Ahmadínežád měl přednést před obrovským shromážděním v Teheránu významný projev , který však na poslední chvíli zrušil , a když nakonec přece jen promluvil , ohlásil brzké propuštění zajatců
A fast food chain , on the other hand , is supposedly a \ smart organization \ because it makes the most of its relatively low - skilled staff through the alchemy of good management . Řetězce prodejen rychlého občerstvení jsou prý naopak ,, chytré organizace , \ protože prostřednictvím alchymie dobrého managementu co nejlépe využívají svého relativně nízce kvalifikovaného personálu
Academia proceeds almost exactly in reverse , as department heads and deans struggle to keep track of what the staff are doing . Akademický svět funguje přesně opačně , neboť vedoucí kateder a děkani se musí urputně snažit , aby měli přehled o tom , co jejich zaměstnanci dělají
Academics remain largely in denial about the impact of knowledge management . Akademičtí pracovníci z velké části dopady managementu znalostí stále popírají
At the same time , it is unreasonable to expect the increasing number of academics on short - term contracts to defend the integrity of an institution that cannot promise them job security . Zároveň nelze očekávat , že rostoucí počet vysokoškolských pracovníků zaměstnaných na krátkodobé smlouvy bude bránit integritu instituce , která jim nedokáže slíbit jistotu zaměstnání
After all , universities are distinctive in producing new knowledge ( through research ) that is then consolidated and distributed ( through teaching ) . Vždyť specifikum univerzit spočívá ve vytváření nových znalostí ( skrze výzkum ) , jež se poté konsolidují a distribuují ( skrze výuku )
Actually , only those imbued with the optimistic spirit of social science recoil . Avšak odtáhnou se vlastně jen ti , jimž je vlastní optimistický duch společenských věd
After all , the social sciences historically offered empirical support and spiritual hope for just such reforms , which are increasingly dismissed as \ utopian . \ Ostatně , společenské vědy historicky nabízely empirickou oporu a duchovní naději právě u těch reforem , jež jsou stále častěji zavrhovány jako \„ utopické \
A late convert to evolution , he was a lifelong skeptic about the theory ' s political implications . Tento pozdní konvertita k evoluční teorii byl celoživotním skeptikem ohledně jejích politických dosahů
Aron was born on March 14 , 1905 , Sartre on June 21 . Aron se narodil 14 . března a Sartre 21 . června 1905
Aron wrote cool , sleek prose about the most heated geopolitical conflicts , while Sartre could turn any triviality into an existential crisis . Aron psal klidnou , uhlazenou prózu o nejžhavějších geopolitických konfliktech , zatímco Sartre dokázal proměnit jakoukoli banalitu v existenciální krizi
Abelard is credited with the introduction of theology as a critical discipline in Christianity . Abélardovi se přisuzuje zavedení teologie coby kritické discipliny v křesťanství
Assuming he conducted them at all , they very probably did not produce the neat results that he used to assail his opponents . Pokud experimenty vůbec provedl , velice pravděpodobně nepřinesly ony úhledné výsledky , jimiž zaútočil na své protivníky
As for Zola , who defended Captain Alfred Dreyfus from charges of treason fueled by anti - Semitism , he was easily convicted for libel because he merely questioned the motives of witnesses without offering any new evidence . Zola , jenž obhajoval kapitána Alfreda Dreyfuse proti obviněním z vlastizrady podníceným antisemitismem , byl zase snadno usvědčen z urážky na cti , protože pouze zpochybňoval motivy svědků , aniž by přinesl nové důkazy
All three were subsequently vindicated – sometimes in their lifetimes , sometimes not . Všem třem bylo později dáno za pravdu – někdy za života , jindy ne
Aron and Sartre developed contrasting , but equally controversial , styles of destroying received belief . Aron a Sartre rozvíjeli protikladné , avšak shodně kontroverzní způsoby ničení obvyklých přesvědčení
Aron preferred demonizing fellow intellectuals as alarmists than conceding that the Cold War might eventuate in a nuclear holocaust . Aron raději démonizoval své intelektuální kolegy coby šiřitele poplašných zpráv , než aby připustil , že studená válka by mohla vyústit v nukleární holocaust
Aron exaggerated the power of reason , while Sartre inflated the power of action . Aron zveličoval moc rozumu , zatímco Sartre přeháněl moc činu
And , however one defines the creditworthiness of intellectual work , one thing is clear : reported cases of fraud are on the rise . A ať už nárok na kredit u duševního výtvoru definujeme jakkoli , jedna věc je jasná : roste počet zaznamenaných případů podvodů
Anyone can change any entry or add a new entry , and the results will immediately appear for all to see – and potentially contest . Každý může změnit kterékoli heslo nebo vytvořit nové a výsledek bude okamžitě zveřejněn , takže jej všichni uvidí – a případně zpochybní
Any change to an entry automatically generates a historical trace , so entries can be read as what medieval scholars call a “ palimpsest , ” a text that has been successively overwritten . Každá změna hesla automaticky vytváří historickou stopu , takže články lze číst jako to , co znalci středověku nazývají \„ palimpsest , “ tedy nový text přepisovaný přes text starší
A factory in Vietnam might be compared to one in Indonesia , but not to one in , say , Europe . Copyright : Project Syndicate , červenec 2001
A recent Harris Survey in the US concluded that 60 % of adults are either not confident at all or Nedávný průzkum společnosti Harris v USA dospěl k závěru , že 60 % dospělých buď není vůbec přesvědčeno , nebo není příliš přesvědčeno , že výrobci léčiv veřejně a včasným způsobem publikují údaje o negativních dopadech jejich produktů
Above all , the success of any comprehensive effort to improve drug safety hinges upon establishing an independent office of drug safety to advocate , coordinate , and provide direction to the regulatory agenda . Úspěch komplexního úsilí o zlepšení bezpečnosti léčiv závisí především na založení nezávislého úřadu pro kontrolu bezpečnosti léčiv , který hájí , koordinuje a směruje regulační agendu
At this point , society either succumbs to dictatorship or forges a new social compact that accepts the revolution ’ s key results . V této chvíli společnost buď podlehne diktatuře anebo vytvoří nový sociální dohodu , která přijme za své klíčové výsledky revoluce
After years of decline , Russia ’ s economy is growing fast , in industrial production , investment and incomes . Rok po poklesu ruská ekonomika závratně roste – v průmyslové produkci , v investicích a v příjmech
As a result , Russia is today a realistic , even if imperfect , federation . Rusko tedy je skutečnou , byť nedokonalou federací
As the first revolution in the post - industrial world , the Russian revolution of the 1990 s was characterized by limited violence and broad compromises with the old elites . Ruská revoluce devadesátých let , první revoluce v postindustriálním světě , se vyznačuje malou mírou násilí a velkým množstvím ústupků vůči starým elitám
Admittedly , the ‘ oligarchs ’ helped discredit freedom of speech in this country . K diskreditaci svobody slova nesporně přispěli ruští \„ oligarchové “
A time - out is essential . Potřebujeme si oddechnout
All they need and care about is stable , predictable rules . Jediné , co potřebují a o co se zajímají , jsou předvídatelná pravidla
And , indeed , they share one thing in common : the fight never ends . Vskutku , jedna věc je jim společná : boj nikdy nekončí
As a result of the disappearance of these checks and balances , the quality of the government ’ s decisions has fallen sharply . V důsledku odstranění těchto brzd a rovnováh prudce upadla kvalita vládních rozhodnutí
After all , the Soviet Union was a totalitarian state that could rely on a powerful and ubiquitous secret police . Konec konců , Sovětský svaz byl totalitní stát , který se mohl spolehnout na mocnou a všudypřítomnou tajnou policii
And look how it ended up . A podívejme , jak dopadl
After China ' s Party Čína : kocovina po oslavách
Any boost to competitiveness , for example , is likely to be small and brief , as over 50 % of China ' s exports are part of re - export industries using a great deal of imported materials or semi - finished goods . Například je málo pravděpodobné , že by se na nějakou delší dobu zvýšila konkurenceschopnost , neboť více než polovina čínského exportu je tvořena reexportními průmyslovými odvětvími , která hojně využívají dovezené materiály nebo polotovary
Although a devaluation of the RMB may not have as much impact on the regional markets as before , it is impossible to calculate what way may deliver higher export growth : devaluation or not disturbing the region ' s increasing stabilization . Ačkoli devalvace jüanu by dnes asi takový dopad na místní trhy jako dříve neměla , nelze nijak spočítat , která z cest by vedla k vyššímu exportnímu obratu : devalvace nebo nenarušování narůstající stability v regionu
As a consequence , the Indo - Pakistani dispute over Kashmir now has a third party : the Kashmiris . Důsledkem toho je , že indicko - pákistánský spor o Kašmír má teď ještě třetí stranu : Kašmírce
A purely bilateral settlement of the dispute may no longer be in the cards for India and Pakistan . Čistě bilaterální urovnání sporu tak už nemusí být jen v rukou Indie a Pákistánu
Additionally , President Musharraf must also deal with skeptical elements within his own military who benefit from maintaining hostility toward India . Prezident Mušaraf musí kromě toho řešit skepsi uvnitř jeho vlastní armády , která má z podporování a podněcování nepřátelství vůči Indii velký prospěch
A recent report by the United Nations Food and Agriculture Organization found that almost half of all the fish eaten worldwide are raised on fish farms rather than caught in the wild . Nedávná zpráva Organizace OSN pro výživu a zemědělství ( FAO ) zjistila , že téměř polovina všech ryb zkonzumovaných po celém světě není ulovena ve volné přírodě , ale pochází z rybích farem
Although each krill may only grow to weigh about two grams , together they constitute one of the most abundant animal species on Earth . Ačkoliv každá krunýřovka dorůstá do hmotnosti jen asi dvou gramů , dohromady představují jeden z nejhojnějších živočišných druhů na zeměkouli
As a result , penguins and albatrosses already experience difficulty rearing their offspring in areas such as South Georgia . V důsledku toho tučňáci a albatrosi v oblastech , jako je jižní Georgia , již začínají mít potíže s výchovou mláďat
And yet krill fishing is projected to grow . Přesto se má lov krunýřovek do budoucna zvyšovat
As krill tend to aggregate in concentrated swarms , they are easy to catch and have become particularly attractive to large - scale commercial interests . Protože mají tito živočichové sklon shlukovat se do soustředěných hejn , lze je snadno lovit , takže se stali obzvláště atraktivními pro komerční zájmy ve velkém měřítku
As wild fish populations continue to decrease , in tandem with an ever - growing global appetite for seafood , the pressure on the aquaculture industry for fish feed will skyrocket . A protože se počty volně žijících ryb ustavičně snižují a poptávka po mořských rybách neustále roste , bude tlak na akvakultury produkující rybí krmivo raketově stoupat
Although the needs of krill - dependent species were previously considered for large areas of the Southern Ocean , the CCAMLR must still scientifically subdivide the overall catch limit into smaller units . Ačkoliv potřeby živočišných druhů závislých na krunýřovce byly v minulosti zohledňovány pro rozsáhlé oblasti Jižního oceánu , CCAMLR musí celkový limit jejich lovu ještě vědecky dělit na menší jednotky
Antarctic krill must not be fished to feed the fish farms of the world while starving the penguins , seals , whales , and other species whose survival depends on these tiny , but vitally important , creatures . Krunýřovka krillová nesmí být lovena za účelem krmení rybích farem ve světě , zatímco tučňáci , tuleni , plejtváci a další druhy , které jsou na tohoto drobného , ale životně důležitého živočicha odkázány , budou hynout hlady
At the same time , many Serbs have left Kosovo before and after NATO ’ s intervention in 1999 , whether fleeing from Albanian violence against them or simply lured by better opportunities in Serbia proper . Zároveň mnozí Srbové z Kosova odešli před intervencí NATO v roce 1999 a po ní , ať už proto , aby utekli před albánským násilím , nebo proto , že je odvábily lepší příležitosti v samotném Srbsku
All of these are provinces with Muslim majority populations that are part of non - Muslim majority states . Všechny tyto oblasti s většinově muslimským obyvatelstvem jsou součástí států s nemuslimskou většinou
And , in the denouement , the state loses control of its province as the secessionists declare independence . A rozuzlení je takové , že stát ztrácí kontrolu nad provincií , neboť separatisté vyhlásí nezávislost
As European economies grew more dependent on Russian oil and gas , and the US military in Central Asia on Russian acquiescence , reversing the decision to admit Russia to the G 8 became politically unthinkable . Vzhledem k rostoucí závislosti evropských ekonomik na ruské ropě a plynu – a americké armády ve střední Asii na ruském souhlasu – se stala změna rozhodnutí přijmout Rusko do skupiny G 8 politicky nemyslitelnou
A repeat performance this summer would make it all but unshakeable . Zopakování obdobného postoje letos v létě by je učinilo téměř neotřesitelným
As former French Prime Minister Pierre Mauroy put it in 1981 , when he refused to cancel a gas deal with the USSR over the imposition of martial law in Poland , “ Should the suffering of French people deprived of gas be added to the suffering of Polish people deprived of freedom ? ” Old habits die hard . Jak v roce 1981 uvedl tehdejší francouzský premiér Pierre Mauroy , když kvůli vyhlášení výjimečného stavu v Polsku odmítl zrušit smlouvu o dodávkách plynu ze SSSR : \„ Mělo by se pak utrpení francouzského lidu zbaveného plynu přičíst k utrpení polského lidu zbaveného svobody ? “ Staré návyky se mění jen těžko
As your alertness declines , your analytic ability declines - and you rely less on analysis , more on common sense . S klesáním pozornosti klesá i schopnost analytického uvažování - člověk se přestává spoléhat na analýzu a začíná se více řídit zdravým rozumem
As your alertness declines further , your mind starts to wander . Když pozornost klesne ještě více , začnou myšlenky bloudit
At some point you are looking out the window , free - associating . Mysl začíná volně asociovat
As a rule , such operations were conducted under the Security Council ' s mandate . Bylo pravidlem , že se tyto operace prováděly pod mandátem Rady bezpečnosti
A notable exception was NATO ' s intervention in Kosovo , which was not explicitly sanctioned by the UN . Významnou výjimkou byla intervence NATO v Kosovu , jež neměla výslovný souhlas OSN
Adolf Hitler minted this strategy when he dismantled Czechoslovakia - - supposedly in defense of the Sudeten Germans - - and later when he invaded my homeland , Poland . Tuto strategii vytvořil Adolf Hitler , když údajně kvůli ochraně sudetských Němců rozbil Československo a když později napadl mou vlast , Polsko
As Milosevic showed again in the 1990 s , when he claimed to be defending innocent Serbs in Croatia and Bosnia , justifying military intervention solely on the basis of moral principles leaves too much room for their distortion and abuse . Jak znovu prokázal v devadesátých letech Miloševič , když tvrdil , že brání nevinné Srby v Chorvatsku a Bosně , ospravedlňování vojenského zásahu pouze na základě morálních principů ponechává příliš mnoho místa pro jejich překrucování a zneužívání
As long as this is true , integration cannot succeed . Dokud se to nezmění , integrace nemůže uspět
A network of churches - - built in the same style throughout Europe - - shared a common calendar and liturgy . Řetězec kostelů - vystavěných ve stejném stylu po celé Evropě - používal společný kalendář a liturgii
As vernacular languages - - particularly French - - displaced Latin , religious discourse gave way to observation and analysis , with unlimited faith in reason and scientific progress . Když národní jazyky - zejména francouzstina - vytlačily latinu , náboženský diskurz ustoupil pozorování , analýze a naprosté víře v rozum a vědecký pokrok
A communications network that allowed rapid dissemination of ideas served a common spirit . Komunikační síť , která umožňovala rychlé síření myslenek , posloužila společnému duchu
Although a compromise solution was provisionally accepted , its message is weak and obscure . Přestože bylo prozatímně schváleno kompromisní řesení , jeho poselství je mdlé a obtížně srozumitelné
A pity . To je skoda
An opinion poll in Israel shows that the majority of Israelis opt for democracy , but there is a downward trend there as well . Podle jednoho výzkumu veřejného mínění v Izraeli by sice většina Izraelců volila demokracii , ale i zde je vidět sestupný trend
A step was made in this direction in June 2000 , when the Community of Democracy , bringing together more than half of the member states of the United Nations , was created in Warsaw . Jeden krok tímto směrem byl učiněn v červnu 2000 , kdy bylo ve Varšavě založeno Společenství demokracie , jež sdružuje více než polovinu členských zemí Organizace spojených národů
A similar debate addressing key questions concerning the EU ’ s future should be launched now . Nyní by měla být zahájena obdobná debata řešící klíčové otázky týkající se budoucnosti EU
At issue is not only the allocation of competencies , but also the more fundamental matter of when to rely on national governments ’ agreement and when to turn to common EU institutions , namely the European Commission and the European Parliament . Nejde jen o rozdělení kompetencí , ale také o zásadnější otázku toho , kdy se spoléhat na shodu národních vlád a kdy se obracet na společné evropské instituce , jmenovitě na Evropskou komisi a Evropský parlament
After the accession of Bulgaria and Romania , the EU has 27 members , with Turkey and Croatia , but also the other Balkan states , as well as Ukraine and Georgia , waiting in line . Po přistoupení Bulharska a Rumunska má EU 27 členů , přičemž v pořadí čekají Turecko , Chorvatsko , ale i další balkánské státy a také Ukrajina a Gruzie
Are their experiences mutually exclusive , or is convergence possible ? Which policies in fact reduce unemployment ? Which measures can ensure the EU ’ s global competitiveness ? How can we narrow the existing differences in development and material welfare within Europe ? Jaká opatření mohou zajistit globální konkurenční schopnost EU ? Jak můžeme napříč Evropou zmenšit stávající rozdíly v rozvoji a materiálním blahobytu ?
At issue is not only the allocation of competencies , but also the more fundamental matter of when to rely on intergovernmental institutions and when to turn to the European people as a whole . Nejde jen o rozdělení kompetencí , ale také o zásadnější otázku toho , kdy se spoléhat na mezivládní instituce a kdy se obrátit na evropský lid jako celek
Are these experiences mutually exclusive , or is convergence possible ? What policies reduce unemployment ? Which measures can ensure the EU ’ s global competitiveness ? How can we narrow the existing differences in development and material welfare within Europe ? Jaká opatření mohou zajistit světovou konkurenční schopnost EU ? Jak můžeme zúžit stávající rozdíly v rozvoji a materiálním blahobytu napříč Evropou ?
As one young Arab told me when describing his homeland : \ The country never invests in the young , we have no place , we are not wanted . Jak mi řekl jistý arabský mladík , když popisoval svou vlast : ,, Naše země neinvestuje do mladých lidí , nemáme tu uplatnění , nikdo nás nepotřebuje
Above all , Syria wants to bypass Washington ' s reform agenda and preserve the domestic status quo . Sýrie si především přeje vyhnout se americkému reformnímu plánu a udržet domácí status quo
Assad has the capacity to take bold steps , but he is constrained by the establishment that he inherited ( and of which he is a product ) . Asád je schopen provést odvážné kroky , ale je pod tlakem zřízení , které zdědil ( a jehož je plodem )
As Mexico and postcommunist Europe demonstrated , nimble elites can re - invent themselves as they change their political system . Jak předvedlo Mexiko a postkomunistická Evropa , bystré elity se dokáží znovu objevit , jakmile se politický systém změní
All the walls that separate the region from integration into the modern and global community must be brought down . Je zapotřebí strhnout všechny zdi , které regionu brání v integraci do moderního globálního společenství
Amal Kashf Al - Ghitta Amal Kashf Al - Ghitta
Above all , the government must spare no effort in convincing poor Iraqis of the value of democracy and freedom , and how important the constitution is in realizing their aspirations for a better life . Především se však vláda musí ze všech sil snažit přesvědčit chudé Iráčany o hodnotě demokracie a svobody i o tom , jak je pro realizaci jejich touhy po lepším životě důležitá ústava
Amal Kashf Al - Ghitta Amal Kashf Al - Ghitta
And all working children are vulnerable to malnutrition , as their diet typically lacks the items necessary to build body tissues . A všechny pracující děti jsou náchylné k podvýživě , neboť jejich strava obvykle postrádá nezbytné látky pro tvorbu tkání
At one end of the spectrum of deprivation , their opportunities are more constrained . Na jednom konci tohoto spektra strádání stojí omezenější příležitosti
At the other end of the spectrum , rape , adultery , early child bearing , and abortion have become ordinary matters . Na opačném konci spektra se pak stala běžnou záležitostí znásilnění , cizoložství , brzká těhotenství a potraty
Amal Kashf Al - Ghitta , a member of the Iraqi National Assembly , directs the Islamic Foundation for Women and Children . Amál Kašf Al - Ghittaová , členka iráckého Národního shromáždění , řídí Islámskou nadaci pro ženy a děti
At stake was no longer a higher rate of inflation , but de facto exclusion from the single European market . V sázce už nebyla vyšší míra inflace , nýbrž de facto vyloučení z jednotného evropského trhu
A multitude of sectors , from car dealing to dentistry , are shielded from competition . Díky pracovním zákonům a předpisům jsou miliony práceschopných lidí bez práce
As a result , significant amounts of income are transferred from consumers to small groups protected by the law . Před konkurencí je chráněno množství různých aktivit , od prodeje aut po zubařskou praxi
After the euro , reform in these areas still faces the traditional obstacles . Po přechodu na euro bude reforma zpět u svých starých potíží
A 10 - person cross - party , cross - community , power - sharing executive was formed in Belfast on Thursday December 2 to govern functions devolved from the British government in London . Ve čtvrtek 2 . prosince vznikla v Belfastu desetičlenná exekutiva skládající se ze zástupců všech částí politického i občanského spektra , která převzala úkoly dosud vykonávané britskou vládou z Londýna
A new British - Irish treaty and British - Irish Council provide a forum for the sovereign governments and devolved executives . Nová britsko - irská smlouva a Britsko - irská rada se mají stát diskusním fórem suverénních vlád a převedených exekutiv
America ’ s role in the process has been crucial . V tomto mírovém procesu hrály Spojené státy americké zásadní roli
A 1998 Xinhua report quoted him as saying that \ A good leader should carry forward democracy . \ But Hu ' s idea of democracy doesn ' t appear to contain ideas about the direct election of top leaders or of guaranteed individual freedoms . V roce 1998 jej citoval list Sin - chua : ,, Dobrý vůdce by se měl zasazovat o demokratický vývoj . \ Ťin - tchaovo pojetí demokracie ovšem zjevně neobsahuje myšlenku přímé volby nejvyšších představitelů státu ani záruky svobod jednotlivce
According to Wu Jiaxiang , a former staffer on the Communist Central Committee secretariat who worked on political reforms before being jailed for three years after the 1989 Tiananmen Massacre , Hu believes in rule by elites chosen through a rigorous examination and approval process . Podle Wu Ťia - sianga , někdejšího člena sekretariátu ústředního výboru strany , který v něm před svým zatčením během masakru na náměstí Tchien - an - men v roce 1989 a následným tříletým žalářem pracoval na politických reformách , Chu věří ve vládu elit zvolených v přísném zkušebním a schvalovacím řízení
Almost unnoticed by the outside world , the last four years in China have seen a remarkable outpouring of writings on political reform from across the political spectrum . Stranou světového zájmu totiž zůstává fakt , že za poslední čtyři roky se v Číně napsalo nesčetně spisů o politických reformách
As is recommended for all patients , DeBakey had an advance directive : he had stated , while in good health , what approach to medical care he would want if he became ill and unable to speak for himself . Jak se doporučuje všem pacientům , DeBakey měl pokyny pro případ , že by se za jeho nemohoucnosti rozhodovalo o jeho léčbě : dokud se těšil dobrému zdraví , prohlásil , jaký přístup k lékařské péči by si přál , pokud by onemocněl a nebyl schopen za sebe hovořit
A cardinal principle of contemporary medical ethics is that patients have the right to make this type of decision , and that physicians are obligated to follow their wishes . Podstatným principem současné lékařské etiky je , že pacienti mají právo takovéto rozhodnutí učinit a lékaři jsou povinni jejich přání vyslyšet
An implantable cardioverter defibrillator can jolt the heart back to normal if an irregular , life - threatening rhythm develops in patients who have had a heart attack . Kardioverter - defibrilátor , který se voperuje , dokáže srdcem škubnout a vrátit jej k normálu , jestliže u pacientů po infarktu vznikne životu nebezpečný rytmus
At the moment , revenues are diverted away from the regions to the center and then dispatched abroad ­ - the oligarchs ' wealth of billions comes from fleecing the Russian provinces . V současnosti se výnosy odvádějí z regionů do centra a dále se odesílají do zahraničí - miliardové majetky oligarchů pocházejí z oškubávání ruského venkova
Afflicted by corruption , the law - enforcement authorities are not in a position to prevent the threat of terrorism or to crush organized crime . Ochromeny korupcí , orgány činné v trestním řízení nejsou schopné bránit nebezpečí terorismu ani rozdrtit organizovanou trestnou činnost
And no country is likely to bomb a NATO country to redress NATO violations of international law in the Balkans . A je nepravděpodobné , že by nějaká země bombardovala členský stát NATO , aby Alianci \„ oplatila “ porušení mezinárodního práva na Balkáně
And though the United States invokes international human rights institutions when doing so suits its purposes , it renounces these institutions when they attempt to assert jurisdiction over the United States . A ačkoli se Spojené státy dovolávají mezinárodních organizací na ochranu lidských práv , pokud se jim to hodí , na druhé straně odmítají tyto organizace , pokud se pokoušejí uplatnit právní moc ve Spojených státech
A nation like Yugoslavia is unlikely to comply with international human rights law unless other nations - - say , NATO - - sanction non - compliance . Je nepravděpodobné , že by se stát jako Jugoslávie přizpůsobil mezinárodní právní úpravě o lidských právech , pokud by ostatní státy – řekněme NATO – netrestaly nedodržování takové normy
At this point , it is far from obvious that the humanitarian benefits of NATO ' s intervention will outweigh the costs of the intervention - - costs measured in lives lost as a result of NATO acts and in the larger danger that the intervention poses to international order . V této chvíli není vůbec jasné , zda humanitární prospěch intervence Severoatlantické aliance převáží cenu této intervence – cenu měřenou lidskými životy zmařenými v důsledku útoků NATO a také širším nebezpečím , kterému je díky této intervenci vystaven mezinárodní pořádek
A damp towel teaming with hospital bacterial pathogens was used to dry hands . K vysoušení rukou se používal vlhký ručník hemžící se nemocničními patogenními bakteriemi
As a result , many Cambodians born since 1979 do not understand the scope and gravity of the atrocities . V důsledku toho mnoho Kambodžanů narozených po roce 1979 nechápe rozsah a závažnost napáchaných zvěrstev
As a result , Roma unemployment rates in the Czech Republic , as in much of Europe , far exceed those for the rest of the population . Míra nezaměstnanosti Romů proto v České republice , stejně jako ve většině Evropy , dalece překračuje údaj platný pro ostatní populaci
At the request of the Bulgarian government , the Court ’ s Grand Chamber agreed to review the matter before the end of February . Na žádost bulharské vlády velký senát Evropského soudu pro lidská práva svolil , že záležitost přezkoumá do konce února
At a time of rising concern about immigration , religious extremism , and ethnic violence , what must government do to secure the promise of equal opportunity for all ? Co musí vláda v době narůstajících obav z imigrace , náboženského extremismu a etnického násilí udělat , aby splnila slib rovných příležitostí pro všechny ?
A finding of discrimination would establish a landmark legal precedent , putting core values of non - discrimination and equal justice beyond dispute at a time when Europe ’ s politicians consider how best to absorb millions of new immigrants and minority members . V době , kdy politici přemýšlejí , jak nejlépe vstřebat miliony nových přistěhovalců a příslušníky menšin , by se soudní nález diskriminace stal mezním právním precedentem , jenž by nezpochybnitelně stvrdil stěžejní hodnoty rovnosti příležitostí a rovnosti před spravedlností
A decade ago , few minority victims would have been inclined or able to seek legal remedies for discrimination . Před deseti lety by jen nemnohé oběti měly motivaci a schopnost usilovat o právní opravný prostředek proti diskriminaci
As a Turk , I feel both sides of this debate directly . Já jako Turek se dokážu přímo vcítit do obou stran této debaty
At the same time , Islam is on the move , with its believers leaving rural areas for cities , including the cities of the West . Současně s tím je celý islám v pohybu , neboť jeho věřící opouštějí venkovské oblasti a směřují do měst , včetně měst na Západě
All Western Muslims possess a double sense of belonging , a double cultural capital . Všichni západní muslimové dnes mají pocit dvojí příslušnosti , dvojího kulturního kapitálu
Alexander Golts Alexander Golts
Around the world , Vladimir Putin is viewed as a strong man whose word is sacred . Ve světě se na Vladimira Putina pohlíží jako na silného muže , jehož slovo je svaté
Alexander Rukshin , chief of the General Staff ' s main operative directorate , spoke of the need for modernization of command and control systems in preparation for such a war . Alexander Ruksin , velitel hlavního operačního ředitelství generálního stábu , hovořil o potřebě modernizace velení a kontrolních systémů jako o přípravě na takovou válku
Admiral Victor Kravchenko , the chief of the Navy staff , argued that the main threat to Russia is the US Navy . Velitel námořního stábu admirál Viktor Kravčenko prohlásil , že největsí hrozbou pro Rusko jsou námořní síly USA
Alexander Golts Alexander Golts
As leading Russian military expert Alexander Golts argues , the problem in Russia is not a lack of central power , but of power exercised incompetently and without individual initiative . Jak uvádí přední ruský vojenský expert Alexandr Golc , problémem Ruska není nedostatek centrální moci , nýbrž moc uplatňovaná nekompetentně a bez individuální iniciativy
All are simply expected to execute orders scrupulously . Ode všech se jednoduše očekává , že budou svědomitě plnit rozkazy
After the Beslan tragedy , Putin offered an exotic explanation of terrorism : the terrorists , he claimed , are instruments in the hands of those who still fear Russia as a nuclear power . Po beslanské tragédii přišel Putin s dosti exotickým vysvětlením terorismu : teroristé jsou podle jeho tvrzení nástrojem v rukou těch , kdo se stále obávají Ruska jakožto jaderné mocnosti
Alexander Golts is a Russian military analyst and deputy editor of Ezhenedelny Zhurnal . Alexandr Golc je ruským vojenským analytikem a zástupcem šéfredaktora listu Ježenedělnyj Žurnal
Amos Oz , one of Israel ' s best known writers , claims that the current Palestinian - Israeli war is actually two wars : an \ unjust \ war against Israel and the Jews to establish a fundamentalist Islamic state in an \ Arab Palestine , \ and the Palestinian people ' s \ just \ war for an independent state worthy of the name . Amos Oz , jeden z nejznámějších izraelských spisovatelů , tvrdí , že současnou palestinsko - izraelskou válku ve skutečnosti tvoří dvě války : ,, nespravedlivá \ válka proti Izraeli a Židům , jejímž cílem je založení fundamentalistického islámského státu v ,, arabské Palestině \ , a ,, spravedlivá \ válka palestinského lidu za nezávislý stát hodný takového jména
As a result , the occupied territories have become an obstacle to peace and , paradoxically , a threat to the very security of Israel , its citizens , and its soldiers . Okupovaná území se v důsledku stala překážkou dosažení míru a paradoxně i hrozbou pro bezpečnost samotného Izraele , jeho obyvatel a vojáků
A New Science Nová věda
As it happens , nearly every system in the world is composed of such layers . Shodou okolností se z takových vrstev skládají téměř všechny systémy na světě
A similarly embarrassing lack of understanding about how the whole system works exists in every case . A ve všech případech panuje obdobně zarážející nedostatek pochopení , jak celý systém funguje
As well as scientists from the relevant disciplines , art theorists , psychiatrists , language experts and philosophers are beginning to participate in the discussion . Vedle vědců zabývajících se příslušnými obory se na diskusi začínají podílet také teoretici umění , psychiatři , jazykoví experti a filozofové
At the time , this was touted as a textbook case of doing things right . To se tehdy chválilo jako učebnicový příklad správného postupu
After that , the entire society collapsed . Poté se celá společnost zhroutila
After the relief effort , this complex human balance was replaced by a cash economy , and the power brokers became those who could dole out the rare , precious petrol . Po krizové pomoci tuto spletitou lidskou rovnováhu nahradilo peněžní hospodářství a nositeli moci se stali ti , kdo mohli přidělovat vzácný a drahocenný benzin
An entire culture was effectively destroyed by efficient relief . Účinná nouzová pomoc prakticky zničila celou kulturu
At - risk regions would develop culturally appropriate ways to deal with the catastrophes most likely to affect them . Ohrožené regiony by si vyvinuly kulturně vhodné způsoby vypořádávání se s pohromami , u nichž je pravděpodobné , že je postihnou
And this cannot be merely intuitive . A to nemůže být pouze intuitivní
At the same time , relief efforts should be managed by a local science center that is known and trusted by those in danger . Zároveň by ale nouzovou pomoc mělo řídit místní vědecké středisko , jež ohrožení lidé znají a mají k němu důvěru
A robust scientific establishment is the root of any economy , and there will be no real development in the Third World without it . Pevné vědecké zázemí je opěrným bodem každého hospodářství a ve třetím světě bez něj k žádnému skutečnému rozvoji nedojde
An investment in local science is therefore a direct infusion into a community ’ s growth potential , one that eventually will reward investors with new breakthroughs . Investice do místní vědy je tedy přímým posílením růstového potenciálu společnosti , které nakonec investory odmění novými průlomy
After all , nothing is better for innovation than a scientist working outside conventional institutions , solving a problem that will save his or her family . Ostatně , nic inovacím nesvědčí tak jako vědec či vědkyně , již pracují mimo tradiční instituce a řeší problém , který zachrání jejich rodinu
A stem cell is special because it is able to reproduce a form that is different from itself . Kmenová buňka je zvláštní , protože dokáže reprodukovat formu , která se od ní odlišuje
As a fertilized egg turns into an embryo , and then a fetus , those initial stem cells somehow show their daughter cells how to become skin , liver , eye , or bone . Když se oplodněné vajíčko promění v zárodek a poté v plod , tyto první kmenové buňky nějakým způsobem ukazují dceřiným buňkám , jak se stát kůží , játry , okem či kostí
A stem cell changes its identity through a process of “ triggering ” – a signal literally “ turns on ” the liver cell gene inside the stem version . Kmenová buňka mění svou totožnost prostřednictvím procesu \„ spouštění “ – signál doslova \„ zapne “ v kmenové verzi gen jaterní buňky
Any competent medical research center can enter the race , whether in Mexico , Ethiopia , Indonesia or Yemen . Do závodu může vstoupit jakékoliv kompetentní centrum lékařského výzkumu , bez ohledu na to , zda se nachází v Mexiku , Etiopii , Indonésii nebo Jemenu
An investigation by a Seoul National University investigative panel has concluded that the “ cloned ” stem cells were really created by test - tube fertilizations . Vyšetřovací komise Soulské národní univerzity dospěla k závěru , že \„ naklonované “ kmenové buňky byly ve skutečnosti vytvořeny pomocí umělého oplodnění
A Primer for Pandemics Slabikář pro boj s pandemiemi
A few times each year , the world is reminded that a pandemic threat is immanent . Rok co rok se světu tu a tam připomene , že hrozba pandemie je všudypřítomná
A small amount of additional scientific expertise and lab equipment would need to be added to a public health system that serves ordinary needs . Do soustavy veřejného zdravotnictví , která slouží běžným potřebám , by bylo zapotřebí dodat drobný přídavek vědecké kvalifikace a laboratorní vybavení
A New Era for Islamic Science ? Nová éra pro islámskou vědu ?
At the same time , tax laws have been revised to make investors wealthier in the near term , discouraging long - term investment in research . Současně byly daňové zákony upraveny tak , aby investoři bohatli v krátkodobém měřítku , což je odradilo od dlouhodobých investic do výzkumu
Although it had oil revenue , the flow of dollars into an economy , by itself , does not boost prosperity as much as one might think . A přestože měl již tehdy ropné příjmy , tok dolarů do ekonomiky sám o sobě nezvýší prosperitu tolik , jak by se mohlo zdát
Although manufacturing in the US is in crisis , Texas has one of the strongest manufacturing economies in the world . A přestože průmyslová výroba v USA prožívá krizi , Texas má jednu z nejsilnějších výrobních ekonomik na světě
Although local Muslim leaders have since criticized Hilaly ’ s attitude , the incident again raises the question of attitudes regarding sex in “ orthodox ” communities , and how they can be reconciled with prevailing norms in the West . Třebaže místní muslimští předáci od té doby Hilalyho přístup kritizují , událost znovu vyvolává otázky ohledně postojů vůči sexu v \„ ortodoxních “ komunitách a ohledně toho , jak je lze smířit s převažujícími normami na Západě
A significant reason is believed to be the steady flight of intellectuals from Iraq , which seems obvious , but is difficult to measure . Za významný důvod se považuje ustavičný odliv intelektuálů z Iráku , který se sice zdá zjevný , ale je těžké jej měřit
As it turns out , another extremely useful view into a society is the type of pornography it consumes , together with how that pornography is manufactured and delivered . Jak se ukazuje , dalším nesmírně užitečným náhledem do společnosti je typ pornografie , kterou konzumuje , zároveň s tím , jak se tato pornografie vyrábí a rozšiřuje
According to one story , possibly apocryphal , in the 1970 ’ s , the Islamic insurgency in Iran was initially planned using material delivered through porn - related channels because the mosques were so tightly controlled . Podle jednoho vyprávění , možná smyšleného , bylo islámské povstání v 70 . letech v Íránu nejprve naplánováno prostřednictvím kanálů souvisejících s pornem , protože mešity byly pod příliš přísným dohledem
Anyone privy to details of such activities cannot comment on them , but one story circulating in the research community involved attempts to introduce condoms into African porn as part of an anti - AIDS effort . Kdo je do podrobností takových činností zasvěcený , nemůže se k nim vyjadřovat , ale jeden příběh kolující ve vědecké obci zmiňuje pokusy zavést v rámci boje proti AIDS do afrického porna kondomy
A virtual enterprise is any small group that self - assembles into an organization that is just large enough to accomplish the collective intention . Virtuálním podnikem je přitom jakákoliv malá skupina , která se sama uspořádá v organizaci natolik velkou , aby dosáhla kolektivního záměru
A conspicuous example already exists in the movie production industry . Dobře patrný příklad existuje již dnes ve filmovém průmyslu
At present , most of the price of any product supports the huge , inefficient organization that assembled it . Převážná část ceny jakéhokoliv produktu v současnosti podporuje obří a neefektivní organizaci , která tento produkt smontovala
As a result , the sky is usually conceptualized in terms of traffic . V důsledku toho bývá obloha obvykle rozčleněna z hlediska dopravy
Airliners and fighter planes operate in “ controlled ” air close to the ground , while nationality is supposed to matter less the higher you go . Civilní a bojová letadla operují v \„ kontrolovaném “ vzdušném prostoru blízko u země , zatímco s rostoucí výškou by měla mít státní příslušnost stále menší význam
A more enlightened approach to shared resources is needed , one less dependent on neo - colonial control . Zapotřebí je osvícenější přístup ke společným zdrojům – takový , který bude méně závislý na neokoloniální kontrole
A German study suggests that the proliferation of cell phone towers is weakening bees ’ immune systems ( the study correlates towers and signal strength to bee deaths ) . Jedna německá studie naznačuje , že rozšíření stožárů mobilních operátorů oslabuje imunitní systém včel ( studie dává do souvislosti počet stožárů a intenzitu signálu na jedné straně a úhyn včel na straně druhé )
As light pollution covers more of the planet , we are losing one of our oldest connections to nature : the ancient ability to gaze at the stars . Tím , jak stále větší část planety zamořuje světelný smog , totiž ztrácíme jedno ze svých nejstarších spojení s přírodou : odvěkou schopnost dívat se na hvězdy
Abuse of it harms everyone , and profits from its use should benefit all as well , implying the need to establish worldwide democratic rights over what is an unarguably universal resource . Její zneužití poškozuje každého a zisky z jejího využívání by měly přinášet prospěch všem , z čehož vyplývá potřeba zavést celosvětová demokratická práva na tento bezesporu univerzální přírodní zdroj
August 1991 was such a time because of the attempted coup against my government . Takovým měsícem byl srpen roku 1991 , kdy došlo k pokusu o puč proti mé vládě
Article 43 of the Russian Constitution , indeed , provides a government guarantee of access to free education for everyone , as well as free higher education for those admitted on the basis of competitive admission tests . Článek 43 Ústavy Ruské federace totiž poskytuje vládní záruku přístupu k bezplatnému vzdělání pro všechny bez rozdílu a k bezplatnému vyššímu vzdělání pro ty , kteří úspěšně vykonají výběrové přijímací zkoušky
As to housing and reform of utilities like electricity , sadly , official policy seems to go with the flow . Pokud jde o bydlení a reformu infrastruktury , například elektrické energie , oficiální politika se bohužel o tyto problémy nijak zvlášť nestará
As now proposed , reform will only create new private monopolies , which will be harder to tame than the old state ones . Podle současného návrhu reformy dojde pouze ke vzniku nových soukromých monopolů , jejichž zkrocení bude mnohem obtížnější než v případě starých státních struktur
At the root of all the failures of the past decade is the fact that , for most of those ten years , reformers failed to think about the people whose lives they wanted to reform . U pramene všech neúspěchů uplynulého desetiletí je skutečnost , že po většinu těchto let reformátoři nemysleli na ty , jejichž životy chtěli reformovat
After a wasted decade , we cannot afford to miss this opportunity . Po deseti promarněných letech si nemůžeme dovolit tuto příležitost pustit z rukou
As a result , the subsequent spurt of globalization has proceeded with no one steering the wheel - and thus with no means to implement new thinking for a better world . Proto následná vlna globalizace probíhala , aniž by kdo stál u kormidla - a tedy aniž by tu byly prostředky , jak zavádět nové myšlení pro lepší svět
Although the first report on Chernobyl appeared in Pravda on April 28 , the situation was far from clear . Přestože první zpráva o Černobylu se v Pravdě objevila už 28 . dubna , situace nebyla ani zdaleka jasná
According to scientific experts , one SS - 18 rocket could contain a hundred Chernobyls . Podle vědeckých expertů jedna raketa SS - 18 dokázala pojmout sto Černobylů
Africa , the Middle East , and Central Asia will be the first to be exposed . Jako první budou zasaženy Afrika , Střední východ a střední Asie
A dearth of water fuels ethnic strife , as communities begin to fear for their survival and seek to capture the resource . Nouze o vodu podněcuje etnické střety , neboť jednotlivé komunity se začínají strachovat o vlastní přežití a snaží se zdroj ovládnout
As the dramatic shrinkage of the Aral Sea , Lake Chad , and the Dead Sea illustrate , it now requires preserving scarce natural resources and ensuring their equitable distribution among conflicting needs . Jak ilustruje dramatické ubývání Aralského jezera , Čadského jezera a Mrtvého moře , vyžaduje ochranu vzácných přírodních zdrojů a zajištění jejich spravedlivého rozdělení mezi střetávající se potřeby
After all , it is common knowledge that what goes on in the mind can have physical consequences . Všichni koneckonců víme , že to , co se děje v naší mysli , může mít dopad na naše tělo
At the Nordic Cochrane Centre and the University of Copenhagen , Asbjørn Hróbjartsson and I performed a systematic review of 130 studies of placebo effects that fulfilled basic statistical requirements . V nemocnici Nordic Cochrane Centre a na Kodaňské univerzitě jsem s Asbjørnem Hróbjartssonem prováděl systematickou revizi 130 studií placebo efektu , které splňovaly základní statistické požadavky
A practitioner who administers a placebo wants to benefit the patient by making the patient believe that he is receiving an active treatment . Lékař , který podává placebo , chce pacientovi prospět tím , že pacient uvěří , že dostává aktivní terapii
A recent IMF / World Bank report predicts that in all countries surrounding Yugoslavia , bar Hungary and possibly Romania , the conflict will cause a 5 % decline in annual GDP . Nedávná zpráva Mezinárodního měnového fondu a Světové banky předpovídá , že současný balkánský konflikt způsobí ve všech zemích sousedících s Jugoslávií vyjma Maďarska a případně Rumunska pětiprocentní snížení ročního hrubého domácího produktu
All Bulgarian men have served in the army , and many remember how , in the 1970 ' s , Russian tank brigades could be airlifted into the country in a matter of hours . Všichni bulharští muži sloužili v armádě a mnozí si pamatují , jak snadno se mohlo v sedmdesátých letech stát , že by ruské tankové oddíly byly letecky během několika hodin přepraveny do Bulharska
A \ before Kosovo \ commitment to the IMF to sell or close another 600 state firms by the end of July threatens to shutdown more factories per day than the bombing campaign has achieved in Serbia . \„ Předkosovský “ slib Mezinárodnímu měnovému fondu prodat nebo uzavřít dalších šest set státních podniků do konce července nyní hrozí tím , že se každý den uzavřou brány více průmyslových závodů , než kolik jich bylo zničeno nálety v Srbsku
All the while , Russian trade missionaries whisper that the government is dragging its feet on a proposed free trade zone between Bulgaria and Russia , something requested by the previous socialist government of Bulgaria but only now offered by an opportunistic Russia . A zatím se ze strany ruských obchodních misionářů proslýchá , že vláda se začíná pomalu zabývat myšlenkou volné obchodní zóny mezi Bulharskem a Ruskem , jíž žádala bývalá socialistická vláda , a která byla teprve nyní navržena oportunistickým Ruskem
At the conclusion of a recent broadcast , Radio Sofia slipped in a throwaway sentence about the fact that 190 bomb shelters in the capital built in Soviet times remain in good condition and are prepared to accept the public . Rádio Sofia nedávno v závěru jedné své relace pustilo do éteru nenápadnou větu o tom , že 190 protileteckých krytů v hlavním městě , postavených za sovětských časů , jsou i dnes v dobrém stavu a schopny své funkce
Assen Agov , head of our parliament ’ s foreign policy committee , responded to fears that Bulgaria must wait until Romania catches up by saying that , if EU visa restrictions do not fall in a timely way , Bulgaria should withdraw from the Stability Pact for the Balkans , perhaps capsizing it . K obavě týkající se toho , zda bude Bulharsko muset čekat , než se Rumunsko svůj stav napraví , předseda zahraničněpolitického výboru bulharského parlamentu Assen Agov uvedl , že pokud restrikce Evropské unie nebudou zrušeny v pravý čas , mělo by Bulharsko odstoupit od Dohody o stabilitě na Balkáně , i za cenu , že se tak naruší její rovnováha
Are friendship and prejudice to rule in the EU ’ s membership determinations , or will objective facts determine things ? For example : Latvia and Lithuania saw their visas vanish without a fuss because their neighbors lobby hard for them . Příklad : Lotyško a Litva byly zbaveny vízové povinnosti do zemí Schengenské dohody bez většího povyku , protože jejich sousedé za ně tvrdě lobbovali
A majority of the French say that they want Finance Minister Nicholas Sarkozy to play an important role in shaping the country ' s future . Většina Francouzů si podle svého tvrzení přeje , aby ministr financí Nicolas Sarkozy hrál významnou roli při utváření budoucnosti země
Although born into comfort , he did not pass through the elite training grounds , the Grandes Écoles , but instead went to university like millions of other French . Přestože se narodil do komfortu , neprošel elitními vzdělávacími líhněmi , takzvanými Grandes Écoles , ale nastoupil na univerzitu jako miliony dalších Francouzů
As finance minister , Sarkozy presided over improving economic indicators that are due more to luck than skill . Jako ministr financí zažil Sarkozy zlepšování hospodářských ukazatelů , které lze připsat spíše štěstí než schopnostem
At the same time , Sarkozy has shown some inclination towards structural reform . Současně Sarkozy projevuje jistý sklon ke strukturálním reformám
As a result , the period since the financial crisis of 1998 has generated serious problems for monetary and exchange - rate policies . Období od finanční krize roku 1998 proto přineslo mnoho vážných problémů pro měnové i kurzové politiky
At the beginning of June , the RCB ’ s governor , Sergei Ignatyev , admitted not only that this year ’ s inflation target would be missed , but also that the RCB is not prepared to pursue inflation targets at the expense of a competitive exchange rate . Na začátku června guvernér RCB Sergej Ignatiev přiznal nejen to , že letošní inflační cíl nebude splněn , ale také to , že RCB není ochotna prosazovat inflační cíle na úkor konkurenční schopnosti měnového kurzu
As the IMF ’ s latest annual report on Russia ’ s economy points out , if the RCB continues to restrain the ruble ’ s appreciation for the sake of growth , the result will merely be higher inflation , which implies that the ruble would still strengthen in real terms , thereby damaging growth . Jak poukazuje poslední výroční zpráva MMF o ruském hospodářství , bude - li RCB nadále mírnit zhodnocování rublu kvůli podpoře růstu , výsledkem bude pouze vyšší inflace , což znamená , že rubl beztak v reálných hodnotách posílí , čímž růst poškodí
As a starting point , the RCB should be charged with projecting inflation , formulate policies to stabilize prices , and either implement those polices or explain why it cannot and who could do so . Jako první krok by RCB měla být pověřena plánováním inflace a měla by formulovat politiky usilující o stabilizaci cen a buď tyto politiky uskutečňovat , nebo vysvětlit proč to nedokáže a kdo by to dokázat měl
As a result , Putin ’ s Russia appears headed for the Latin American model of self - inflicted stagflation . Putinovo Rusko se proto zdá být na cestě k latinskoamerickému modelu stagflace vzniklé vlastním pochybením
As a result , 40 % of all transfers go to poor but able - bodied people of working age . To je důvod , proč 40 % všech transferů míří k sice chudým , ale tělesně schopným lidem v produktivním věku
According to this view , the system is unreformable , and real change will be possible only after it finally collapses , perhaps owing to fiscal weakness , since the combination of deficit - financed transfers , low growth , and low labor - market participation may prove unsustainable . Podle tohoto názoru je systém nereformovatelný a skutečné změny bude možné dosáhnout , jedině až finančně zkolabuje , snad kvůli fiskálnímu vysílení , neboť kombinace schodkově financovaných transferů , slabého růstu a nízké účasti obyvatel na pracovním trhu se může ukázat jako neudržitelná
After all , whatever the deeper causes of the French Revolution of 1789 , the immediate trigger was a public - finance crisis . Konec konců , ať už byly příčiny Velké francouzské revoluce v roce 1789 jakkoli hluboké , bezprostřední roznětkou událostí byla krize veřejných financí
A unique feature of today ’ s debate is its cohort of public intellectuals like Jacques Marseille , Nicolas Baverez , Elie Cohen , and Stephane Rozes , none of whom subscribe to the hoary notion of French uniqueness ( the so - called exception française Unikátním rysem dnešní debaty je kohorta veřejně činných intelektuálů , jako jsou Jacques Marseille , Nicolas Baverez , Elie Cohen a Stephane Rozes , z nichž žádný se nehlásí k otřepané představě francouzské jedinečnosti ( takzvaná \„ francouzská výjimka “ )
As a result , reform has come to seem illegitimate , which has strengthened resistance to it . V důsledku toho začaly reformy působit nelegitimně , což posílilo odpor vůči nim
A liberal regulatory regime helps , too . Pochopitelně , že rovněž napomáhá liberální regulatorní režim
A reduction of export will incite a deterioration in a country ’ s current account . Snížení exportu se nepříznivě odrazí na obchodní bilanci zasažené země
A prolonged conflict , however , would have this precise effect on the economy . Déletrvající konflikt by už ale tyto důsledky na ekonomiku měl
As of yet , there is no clear case for downgrading this forecast . Zatím nemáme důvod snižovat význam těchto předpovědí
Also construction , energy and defence industries will benefit . Tratit jistě nebude ani stavební , energetický či obranný průmysl
A sharp downturn therefore may provide the correction that everybody has been waiting for . Prudký pokles by tedy mohl přinést korekci , na kterou všichni čekají
A 32 - hour work week is now deemed something worth going on strike for . Dnes už je dokonce pro mnoho lidí dobrým důvodem ke stávce týden o dvaatřiceti hodinách
Additional obstacles include a lack of labour flexibility , especially legal barriers to shedding labour . K dalším překážkám patří nedostatek pružnosti pracovních sil a zvláště právní překážky týkající se propouštění zaměstnanců
Advocates of globalization dance around the topic because they fear it will incite nativist backlash . Zastánci globalizace kolem tohoto tématu chodí jako kolem horké kaše , protože mají strach , že vyvolají nacionalistické reakce
Although many markets are nowadays increasingly open - - even if others , notably agriculture , remain distorted by protectionism - - integrating global labor markets has largely been left out of the globalization process . Přestože řada trhů je dnes otevřených mnohem více než dříve - i když v některých z nich , zvlášť pak v zemědělských , přetrvává protekcionismus - , proces globalizace se integrace globálních trhů práce z větší části vůbec nedotkl
Although China ' s official growth rate reached 8 % in 2002 , its high budget deficit and large stock of non - performing loans ( about 40 % of GDP ) mean that it cannot afford any slowdown if it is to keep people employed , especially in rural areas . Ačkoli čínské oficiální tempo růstu za rok 2002 dosáhlo 8 % , vysoký rozpočtový schodek a velké množství nesplácených půjček ( asi 40 % HDP ) znamenají , že si země nemůže dovolit zpomalení , má - li udržet zaměstnanost , zejména v zemědělských oblastech
After the ouster of the Taliban last year , the $ 4. 5 billion of reconstruction aid pledged to Afghanistan ' s new government demonstrated that a multilateral approach to reconstruction is possible . Když byl loni vypuzen Taliban , částka 4, 5 miliardy dolarů přislíbená nové afghánské vládě na pomoc s obnovou země prokázala , že multilaterální přístup k obnově je možný
Already , French President Jacques Chirac has promised to veto any Security Council resolution on reconstruction that seeks to justify the war . Francouzský prezident Jacques Chirac už slíbil , že bude vetovat jakoukoli rezoluci Rady bezpečnosti o obnově Iráku , která by se pokoušela válku ospravedlnit
As America ' s debate over toppling Saddam Hussein ' s regime intensifies , Russia is moving to center stage . Amerika stále více hovoří o svržení režimu Saddáma Husajna a do centra zájmu se dostává Rusko
American arguments against Russian cooperation center on Iran ' s motives for developing nuclear power . Americké argumenty proti ruské spolupráci vycházejí z toho , že Írán má motiv vyvíjet jaderné zbraně
After talks with Mr Abraham , Russia indicated that implementation of nuclear projects in Iran beyond the existing one at Bushehr would be subject to a review of domestic political developments . Po jednáních s Abrahamem Rusko naznačilo , že realizace jaderných projektů v Íránu kromě už existujícího projektu v Bušehru bude záviset na přehodnocení domácího politického vývoje
All of this suggests that the Putin administration has other goals besides proving Russia ' s new - found friendship with the US . Z toho všeho plyne , že Putinova vláda má vedle dokazování nově nalezeného přátelství s USA také jiné cíle
A Yukos Autopsy Ohledání Jukosu
At what many perceived to be a rigged auction , the company ’ s best assets were sold off to a previously unknown bidder and are now back in the hands of the Russian state . V aukci , již mnozí považovali za zmanipulovanou , byla nejlepší aktiva společnosti odprodána dříve neznámému zájemci a dnes už jsou zpět v rukou ruského státu
A less nihilistic view is that the Yukos affair suggests above all a series of improvisations by Putin rather than a coherent agenda . Méně nihilistický pohled na věc říká , že aféra Jukos nepoukazuje na Putinův promyšlený program , ale spíš na sérii improvizací
As it is , even Roman Abramovich ’ s Sibneft – potentially the most vulnerable company due to its oligarch ownership and its use of the same tax minimization schemes that were the undoing of Yukos – merely faces a preliminary claim for back taxes . V tuto chvíli však i Sibněfť Romana Abramoviče – potenciálně nejzranitelnější společnost , neboť je vlastněna oligarchou a využívala tytéž postupy daňové minimalizace , jež přivodily zkázu Jukosu – čelí pouze předběžnému požadavku na úhradu daňových nedoplatků
At stake , both for Russia and the wider world , are stability and legitimacy , hence the prospects for steady political and economic modernization . Jak z pohledu Ruska , tak širšího světa jsou ve hře stabilita a legitimita , tedy vyhlídky na plynulou politickou a hospodářskou modernizaci
A political party infused with a normal instinct for self - preservation would produce a fresh face to run in a proper presidential election , replacing an unpopular incumbent and his cronies . Politická strana naplněná obyčejným pudem sebezáchovy by představila novou osobnost , která by se zúčastnila řádných prezidentských voleb a nahradila nepopulárního vykonavatele úřadu a jeho družinu
As it happens , Putin is now entrenching the already dominant United Russia party by his decision to head the party ’ s candidate list in December ’ s parliamentary election . Putin kupodivu právě teď upevňuje už beztak dominantní stranu Jednotné Rusko svým rozhodnutím vést její kandidátní listinu do prosincových parlamentních voleb
As so often in politics , much will depend on how far Putin matches deeds to words after leaving the presidency . Jako tak často v politice bude mnohé záviset na tom , nakolik Putin spojí svá slova s činy , až opustí prezidentský úřad
Argentina and Indonesia have very different problems , but for the IMF the solution is the same : they must both become free - market economies . Argentina a Indonésie mají velmi rozdílné problémy , ale pro MMF je řešení stejné : obě země se musí stát ekonomikami na principu volného trhu
An idealized model of Anglo - Saxon capitalism was promoted everywhere . Všude byl propagován idealizovaný model anglosaského kapitalismu
Across China , many look at Shang Fulin as a savior . Po celé Číně mnozí vidí Sanga Fulina jako spasitele
At the end of 2002 the official capitalization of China ' s stock market was $ 458 billion , making it the eighth largest in the world - - an apparently astounding achievement given where China was a decade ago . Na konci roku 2002 činila oficiální kapitalizace čínské burzy 458 miliard USD a byla tedy osmá největší na světě - to je skutečně překvapující úspěch , vezmeme - li v úvahu situaci Číny před deseti lety
Artificially low interest rates create extra incentives for putting money into shares . Uměle nízké úrokové sazby vytvářejí dodatečné pobídky pro ukládání peněz do akcií
A majority of these are empty or disused . Většina z nich je prázdná nebo nepoužívaná
A recent survey by the Shanghai Stock Exchange found that only 8 m of its 35 m accounts were active . Nedávný průzkum Sanghajské burzy cenných papírů zjistil , že z celkem 35 milionů jejich účtů je aktivních jen 8 milionů
A plausible estimate is that there are just 10 - 20 million active individual investors . Věrohodným odhadem je , že existuje pouhých 10 až 20 milionů činných soukromých investorů
An increasing number of officials recognize that privatization is the only way to improve efficiency and to raise funds to meet the government ' s liabilities . Stále více funkcionářů si uvědomuje , že privatizace je jediným způsobem , jak zvýšit efektivitu a objem finančních prostředků potřebných k plnění vládních závazků
According to Changjiang Securities , 320 listed companies experienced a change in their controlling shareholder in 1996 - 2001 . Podle Changjiang Securities 320 kotovaných společností prodělalo mezi lety 1996 a 2001 změnu většinového vlastníka
At least 150 , and perhaps as many as 200 , listed firms have been privatized . Nejméně 150 a možná až 200 kotovaných firem bylo privatizováno
As the government steps up privatization , the CSRC must encourage such sales and continue to establish a framework for mergers and acquisitions to support them . Vláda zvyšuje obrátky privatizace , a proto KRCP musí takové prodeje podporovat a dál pracovat na zavedení rámce pro fúze a akvizice
As investment growth slows and export markets endure their unpredictable business cycles and protectionist moods , China will increasingly rely upon consumption for creation of jobs and income – and the service industry is where most consumption occurs . Zatímco se investiční růst zpomaluje a vývozní trhy zažívají nevyzpytatelné hospodářské cykly a protekcionistické nálady , Čína bude svou tvorbu pracovních míst a příjmy stále více opírat o spotřebu – právě v sektoru služeb je totiž spotřeba nejvyšší
According to the credit card provider MasterCard , by 2010 China ’ s middle class will number 100 million , each with discretionary spending of $ 5 ,590 , and 7.5 million affluent people , each with $ 13 , 500 to spend . Podle provozovatele kreditních karet MasterCard bude čínská střední vrstva čítat v roce 2010 sto milionů lidí , přičemž každý z nich bude moci podle svého uvážení utratit 5590 dolarů , a dalších 7, 5 milionů lidí bude příslušníky vyšší vrstvy s 13500 dolary určenými ke spotřebě
According to a recent survey by the People ’ s Bank ( the central bank ) , households in the ten largest cities spend about 35 % of their monthly income on average on mortgage repayments , which is comparable to other countries . Podle nedávného průzkumu provedeného Lidovou bankou ( čínská centrální banka ) utrácejí domácnosti v deseti největších městech v průměru asi 35 % měsíčního příjmu na hypotéční splátky , což je srovnatelné s jinými zeměmi
Although debit cards remain far more common , banks like China Merchants Bank have been aggressive in issuing real credit cards . A ačkoliv jsou v Číně stále mnohem běžnější debetní karty , banky jako China Merchants Bank uskutečňují agresivní politiku vydávání skutečných kreditních karet
A key problem with the credit card rollout is that the payment system is not yet in place . Klíčovým problémem spojeným se zaváděním kreditních karet je skutečnost , že zde pro ně dosud neexistuje platební systém
A recent revision of that decision permits banks to repossess homes , but only if they help arrange alternative lower - cost housing – an administrative nightmare for lenders , particularly if a lot of people start defaulting at the same time . Nedávná revize tohoto rozhodnutí sice bankám umožňuje nabýt zadluženou nemovitost , avšak pouze v případě , že pomohou dlužníkovi sehnat alternativní méně nákladné bydlení – což je pro poskytovatele úvěru administrativní noční můra , zvláště pokud hypotéku přestane splácet mnoho lidí současně
America ' s Sick Health Care System Nemoc amerického zdravotnictví
Alone among industrialized nations , the United States lacks a national health insurance system . Jako jediná výjimka mezi průmyslovými zeměmi nemají USA státní systém zdravotního pojištění
According to the Organization for Economic Cooperation and Development ( OECD ) , despite this colossal spending , America lags behind Japan and several European countries in standard measures of health : infant mortality , life expectancy at birth , and deaths that could have been prevented by appropriate medical care . I přes toto ohromné utrácení Amerika podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD ) zaostává za Japonskem a některými evropskými zeměmi v běžných kritériích : kojenecké úmrtnosti , odhadu délky života při narození a počtu úmrtí , jimž bylo možno vhodným lékařským zákrokem zabránit
Also safely insured , under the federal Medicare program , are 40 million elderly and disabled citizens . Federální zdravotní program Medicare zajišťuje bezpečné pojištění také pro 40 milionů starších osob a postižených občanů
Attempts to bring economic rationality and equity to American medicine date back to immediately after World War II , when President Harry Truman ' s proposal for establishing a national health insurance system brought cries of \ socialized medicine \ and quick defeat in Congress . Pokusy vnést do americké medicíny hospodářskou racionalitu a spravedlnost se objevily krátce po druhé světové válce , kdy návrh prezidenta Harryho Trumana na založení systému státního zdravotního pojištění vyvolal pokřik o ,, znárodněném zdravotnictví \ a v Kongresu se dočkal rychlé porážky
Across Europe and America , there is a groundswell of debate concerning the legalization of cannibas for personal use . Evropu i Ameriku zachvátila mocná vlna diskusí o legalizaci marihuany pro osobní potřebu
As a neuro - scientist , I am concerned about this debate . Jsem neuroložka a tato diskuse mě tudíž velice zajímá
Another argument for relaxing our attitude to cannabis is that it is non - addictive . Dalším argumentem pro zmírnění našeho přístupu ke cannabis je , že tato látka není návyková
Another argument in favor of relaxed laws on cannabis are its supposed beneficial effects on pain . Dalším z argumentů ve prospěch mírných zákonů o marihuaně je rovněž její údajný blahodárný účinek při stavech bolesti
Although those who stopped using cannabis partially improved over those continued using cannabis , they were below the level of controls , and this impairment was related to the duration of use . U subjektů , kteří s kouřením přestali , se na rozdíl od pokračujících kuřáků soustředění zčásti zlepšilo , ovšem jejich výkon byl stále pod úrovní kontrolního vzorku a míra jejich poruchy byla závislá na délce požívání drogy
A counter - argument to such thinking is to challenge whoever thinks that there is a ` safe ' dose of cannabis , with no effect on the brain , to say what that dose might be . Protiargumentem k tomuto názoru je vyzvat někoho , kdo soudí , že existuje \ bezpečná \ dávka marihuany , která má nulový účinek na mozkovou činnost , aby se pokusil takové množství definovat
A transmitter - like substance , with such powerful effects , must affect those circuits . Látka s vlastnostmi podobnými přenašečům a navíc s tak silnými účinky prostě musí mít na tyto obvody vliv
A gene for social skills , we are told , has now entered the fast growing Pantheon of genes \ for \ various human behaviors and dispositions - - taking its place alongside genes for risk - taking , happiness , aggression , and sexual orientation , among others . Nedávno svět oběhla zpráva , že do rychle rostoucího pantheonu genů určujících různé vzory lidského chování a predispozic vstoupil gen \ společenskosti \ a našel si tak své místo vedle genů štěstí , agrese , schopnosti brát na sebe riziko , sexuální orientace a celé řady dalších lidských charakteristik
After all , adeptness at cocktail party conversation - - or addiction to the cocktails - - may be no less genetically determined than hair color . Schopnost konverzovat na koktejlovém večírku - anebo závislost na koktejlech - nemusí být nakonec geneticky předurčena o nic méně než barva vlasů
As time passed and scientific knowledge accumulated - - much of it from the fruit fly - - the true complexity of the relationship between genes and characteristics became clear . Čas postupoval , vědeckých poznatků přibývalo - nemálo také díky octomilkám - a složitost vztahů mezi geny a vlastnostmi odhalila svá první tajemství
Any creature that reproduces sexually is made up of a unique combination of its species ' gene set , which it inherits from its parents . Všichni živočichové , kteří se rozmnožují pohlavní cestou , se skládají z unikátní kombinace genetické výbavy jejich druhu , kterou zdědí po svých rodičích
All humans , for example , have the same set of genes - - the same genetic context - - but not exactly the same versions of each gene . Například všechny lidské bytosti mají stejný soubor genů - shodný genetický kontext - , ale v každém z nás je vždy trošku jiná verze tohoto souboru
A recent scientific report belies this notion . Jeden vědecký referát z nedávné doby tuto představu ovšem vyvrací
and a large public consortium of labs . a veřejné konsorcium celé řady dalších laboratoří
Areas of research as esoteric and fundamental as fruit fly genetics have even succumbed . Oblasti výzkumu tak vzdálené , a přitom tak elementární , jako genetika octomilek už se dokonce vzdaly
Argentina ' s ongoing crisis demonstrates , if demonstrations are still needed , that emerging market crises remain with us . Pokračující argentinská krize dokládá - je - li vůbec nějakých dokladů zapotřebí - , že krize rozvíjejících se trhů nekončí
An international financial system to support - not undermine - growth and development is what the times demand . Časy si žádají takový mezinárodní finanční systém , který bude podporovat - ne podkopávat - růst a rozvoj
appropriate transparency and international regulation of loan and capital markets . přiměřenou transparentnost a mezinárodní regulaci úvěrových a kapitálových trhů
a general framework for working out a country ' s debt problems , to be activated when crises occur . obecný rámec pro řešení zadluženosti určité země , který bude aktivován v okamžiku propuknutí krize
Across Latin America policymakers fear that if insufficient changes are made in the international financial architecture , there is a serious risk that frequent and costly crises will continue to occur . Politikové a ekonomové v celé Latinské Americe se obávají , že pokud mezinárodní finanční architektura neprojde dostatečnými změnami , vzniká riziko , že ke krizím , které postižené země stojí obrovské finanční prostředky , bude v hojné míře docházet i nadále
All too often , success has been judged by dollars spent , not poverty reduction . Až příliš často se úspěch posuzoval podle utracených dolarů , nikoliv podle míry snížení chudoby
A cultural shift will necessarily be demanded of global and regional aid agencies . Od globálních i regionálních agentur zajišťujících pomoc to bude vyžadovat změnu
A third , critical element is conditionality . Třetím , rozhodujícím faktorem je podmínečnost
America looks at not only economic stability and investment in human health and education , but regard for civil liberties , government effectiveness , the rule of law , and anti - corruption norms . Amerika nehledí jen na hospodářskou stabilitu a investice do zdravotnictví a vzdělávání , ale oceňuje i občanské svobody , účinnost vlády , právní řád a protikorupční opatření
Although Brown ' s IFF proposal is about jointly raising more funds from international capital markets , a key feature is that each country retains the right to disperse the extra funds to those countries committed to meeting its conditions . Ačkoliv Brownův návrh na založení IFF se týká získávání více prostředků z mezinárodních kapitálových trhů , jedním z klíčových rysů je , že každá země si ponechává právo vyplatit navíc získané peníze těm státům , které pracují na splnění jejích podmínek
All Iranian factions blame today ' s economic crisis on the ruinous 1980 - 88 war with Iraq as well as on continued US sanctions . Všechny názorové platformy v Íránu svádějí dnešní ekonomickou krizi na zničující válku s Irákem v letech 1980 – 1988 a na pokračující sankce ze strany USA
Another key target should be the bonyads ( charitable foundations ) . Jiným cílem změn jsou například takzvané boniady
All these tattered arguments were replayed at the G - 8 summit in Okinawa last week . Všechny tyto argumenty , už tolikrát roztrhané v cáry , byly v minulém týdnu znovu zopakovány na summitu skupiny G - 8 v japonské Okinawě
And increased wealth in rich countries helps the poor by increasing demand for their goods . A zvýšení bohatství v bohatých zemích pomáhá rovněž chudým zemím , když zvyšuje poptávku po jejich zboží
All decent people agree that war is evil . Všichni slušní lidé budou souhlasit , že válka je velké zlo
A broader concept of poverty in the West would help reduce poverty in countries where it is most severe . Širší koncept chudoby , jak ji definuje Západ , by mohl napomoci omezit chudobu v zemích , kde je nejtěžší
As the OECD never tires of pointing out , this is a form of government subsidy to domestic industry more than to the recipient country . Jak neustále upozorňuje OECD , jde spíše o formu vládní dotace domácího průmyslu než o podporu země , která půjčku přijímá
As the Soviet Union crumbled and Yeltsin ’ s new , independent Russian government attempted radical reform , the G 7 countries ’ sent a bunch of deputy finance ministers to Moscow to insist that Soviet era debts be honored . Po rozpadu Sovětského svazu a po nástupu Jelcinovy nové nezávislé ruské vlády , která zahájila pokusy o radikální reformy , vyslaly země G 7 do Moskvy své náměstky ministrů financí a důrazně žádaly , aby dluhy sovětské éry byly splaceny
A land market must be created virtually from scratch . Pozemkový trh je nutno vybudovat doslova na zelené louce
A fair deal is one that won ’ t strangle Russia ’ s prospects for sustaining economic recovery . Poctivé by bylo , kdyby dohoda , ať už bude jakákoli , nezardousila vyhlídky Ruska na hospodářské ozdravění
A bubble in the American housing market – fueled in part by so - called “ sub - prime ” mortgages – was the catalyst for today ’ s financial market turbulence . Bublina na americkém trhu s rezidenčními nemovitostmi – nafukovaná zčásti takzvanými \„ sub - prime “ hypotékami pro méně bonitní klienty – byla katalyzátorem dnešní turbulence na finančním trhu
All previous peaks were followed by several years of declining prices ( in real terms ) . Po všech dřívějších kulminacích následovalo několik let klesajících cen ( v reálných hodnotách )
Almost everywhere , higher house prices have been associated with strong consumption . Vyšší ceny domů se téměř všude pojily se silnější spotřebou
And , on both sides of the Atlantic , that decline is likely to undermine consumer spending . A na obou březích Atlantiku tento pokles pravděpodobně podryje spotřebitelské výdaje
Aid to agriculture , a declining sector , consumes over 40 % of spending and little is spent on the future ( R & D ) or on fields in which the EU must assume new responsibilities , such as internal and external security . Dotace do zemědělství , slábnoucího sektoru , spotřebují přes 40 % výdajů , přičemž jen málo se vyčlení na budoucnost ( výzkum a vývoj ) či do oblastí , v nichž se EU musí ujmout nových úkolů , například ve vnitřní a vnější bezpečnosti
Agricultural spending is a major distorting factor in the EU economy ; therefore , all price support and subsidies should be scrapped . V hospodářství EU jsou zásadním pokřivujícím prvkem zemědělské výdaje , a proto je třeba se zbavit veškeré cenové podpory i dotací
Altogether , this does not seem to require a major increase in the Union ’ s resources : 1 % of aggregate GDP would suffice to perform these tasks . Zdá se , že celkově by to nevyžadovalo zásadní navýšení zdrojů , jež má Unie k dispozici : 1 % úhrnného HDP by k plnění těchto úkolů stačilo
A small surcharge on the existing VAT is the best , and , indeed , the only feasible , solution . Nejlepším , ba jediným schůdným řešením je mírné zvýšení stávající DPH
A flat rate of around 2 % throughout the Union would cover all financing requirements . Paušální sazba kolem 2 % v celé Unii by pokryla veškeré finanční potřeby
Amending the Constitutional Treaty will not be feasible until 2009 . Změnit Ústavní smlouvu nebude možné před rokem 2009
Across the European Union , fears about globalization and antipathy to integration and immigration have produced massive political fallout , including the failed French and Dutch referenda on the Union ’ s draft constitutional treaty and a de facto moratorium on accession talks with Turkey . Obavy z globalizace a odpor k integraci napříč Evropskou unií vedly k rozsáhlým politickým důsledkům , včetně zkrachovalého francouzského a nizozemského referenda o unijním návrhu Ústavní smlouvy a faktického moratoria na přístupové rozhovory s Tureckem
After all , a clear message by the European Council would have a much stronger effect if it expressed not only the wishes of heads of governments , but also broad acceptance at all levels of society . Ostatně , jasné poselství Evropské rady by mělo mnohem silnější účinek , kdyby vyjadřovalo nejen přání hlav vlád , ale také široký souhlas na všech úrovních společnosti
Any minimum wage would automatically also apply to immigrant workers , mitigating “ unfair ” competition for low - skilled jobs . Každá minimální mzda by se měla automaticky vztahovat i na pracující přistěhovalce , což by zmírnilo \„ nefér “ konkurenční soutěž o místa pro pracující s nízkou kvalifikací
Also , although admission to elite universities is as meritocratic in Korea as in the West , the outcome of the university entrance competition has a more important and more permanent effect on one ' s place in Korean society . Ačkoli přijímání na elitní univerzity se v Koreji stejně jako na Západě řídí podle zásluh a schopností ( tj . meritokraticky ) , výsledky přijímacího řízení mají na Korejce a jeho postavení ve společnosti mnohem zásadnější a trvalejší dopad
A soccer team is a relatively simple organization . Fotbalové družstvo je relativně malý organismus
A Two - State Solution for Palestine ? Je dvojstátí pro Palestinu řešením ?
Apparently , many Palestinian Arabs , and much of the Arab world , continue to think that they can do better than a two - state solution . Mnozí palestinští Arabové a s nimi větší část arabského světa si zřejmě i nadále myslí , že se bez dvojstátí obejdou
After decades of conflict , it seems that the Arabs have not given up their goal of making all of Palestine into an Arab state . Po dlouhých desítkách let konfliktu to vypadá , že Arabové se svého cíle proměnit v arabský stát celou Palestinu stále nevzdali
American and European governments seem willing to use the carrot of economic aid to encourage this development , in the way that the US pays off Egypt and Jordan to acquiesce in the existence of Israel . Americká vláda a evropské vlády jsou , zdá se , ochotny tento vývoj podpořit a jsou nakloněny myšlence použít ekonomickou pomoc jako cukr , podobně jako se USA revanšují Egyptu a Jordánsku za to , že akceptují existenci Izraele
Arabs express their disdain for Zionism by equating the Zionist project to the creation of a colony , to which millions of Jewish settlers have come . Arabové své pohrdání sionismem vyjadřují tak , že sionistický projekt přirovnávají ke kolonii , do níž přišly miliony židovských osadníků
According to this equation the conflict between Jews and Arabs replicates the conflicts between colonial settlers and indigenous peoples . V souladu s tímto přirovnáním je pak konflikt mezi Židy a Araby konfliktem mezi koloniálními osadníky a domorodými obyvateli
Arab rhetoric often takes the colonial experiences of Algeria and South Africa as models for their conflict with Zionism . Arabská politika často konflikt se sionismem přirovnává ke koloniálním zkušenostem Alžírska a Jižní Afriky
A permanent end to the conflict over Palestine will not be possible until the Palestinian Arabs and their allies become convinced that the failure of colonialism in countries like Algeria and South Africa is not a relevant lesson for them . Definitivní konec sporům o Palestinu nepřijde dříve , než si palestinští Arabové a jejich spojenci uvědomí , že pád kolonialismu v zemích jako Alžírsko a Jižní Afrika pro ně není zrovna nejpřípadnější model
After all , during the German occupation many Poles believed that Poland had two enemies : an external one — the Germans , and an internal one — the Jews . Za německé okupace se ostatně mezi Poláky říkalo , že Polsko má dva nepřítele : vnějšího – Němce , a vnitřního – Židy
After the truth about Jedwabne became known , Polish opinion split in two . Když pravda o Jedwabném vyšla najevo , veřejné mínění se rozdělilo na dva tábory
An honest reckoning of conscience and a commitment to make amends , these people say , can only help Poland build its democracy and improve its image . Upřímné zúčtování s minulostí a slib odškodnění může pomoci budovat polskou demokracii a zlepšit obraz země ve světě
As to the Catholic Church , on July 10 , 1941 the clergy in Jedwabne did nothing to prevent believers from participating in the massacre . Pokud jde o katolickou církev , dne 10 . července 1941 neudělali jedwabenští duchovní zhola nic , aby místní věřící odradili od účasti na masakru
Although only one - third of the Episcopate participated in this ceremony , this act of contrition is valuable . Ačkoli se bohoslužby zúčastnila jen jedna třetina episkopátu , je tento akt pokání hodnotný
Applying this knowledge could be close behind . Praktická aplikace těchto poznatků by pak mohla záhy následovat
After all , Darwinian natural selection cannot prevent the wholesale decline of an individual whose genes have already been passed on to the next generation . V souladu s Darwinovým přirozeným výběrem nelze zastavit celkový úpadek jedince , jehož geny už byly předány další generaci
According to this view , many cellular and organic processes thus degrade concurrently , and aging has many causes . Celá řada buněčných a organických procesů přestává fungovat souběžně a stárnutí tak má mnoho příčin
As a result , the post - reproductive shortcomings of a great many genes would have to be remedied to slow the aging process . Z toho plyne , že abychom mohli zpomalit proces stárnutí , museli bychom napravit postreprodukční závady na mnoha genech
Although the public ' s outrage at his tactics makes a comeback unlikely , Menem still dreams of retreating with his defeated troops and reshaping himself from an alternative power base . Ačkoli kvůli veřejnému rozhořčení z jeho taktiky není jeho návrat pravděpodobný , Menem stále sní o tom , že se svým poraženým vojskem ustoupí a s pomocí alternativní skupiny věrných znovu získá svou tvář
Although only time will tell , it ' s possible that Argentina ' s suffering has readied the country for a new , efficient kind of leadership . Přestože vše ukáže až čas , je možné , že argentinské trápení připravilo zemi na nový a účinnější typ vedení
At the same time , Argentines and their leaders need to consolidate the budding economy , deal with social inequality , and reconstitute the political system and the integrity of the judiciary . Zároveň Argentinci a jejich lídři musí upevnit pučící ekonomiku , vypořádat se se sociální nerovností , reorganizovat politický systém a zajistit integritu soudnictví
At the turn of the 20 th century , the Radical Party offered the middle class an electoral voice . Na samém počátku 20 . století Radikální strana nabídla střední třídě volební právo
Already , democracy has lost legitimacy here and social protest movements grow increasingly violent . Demokracie už u nás ztratila legitimitu a hnutí sociálního odporu jsou čím dál násilnější
At the edge of death , but still clinging to life , Diego Maradona seems these days both priest and victim of a tragic Argentine ritual . Na pomezí smrti , a přece stále lnoucí k životu , Diego Maradona se v těchto dnech jeví jako kněz i oběť tragického argentinského rituálu
A Democratic Windfall for Turkey ? Turecké demokratické terno ?
After coming to power , the AKP ' s leaders , former Islamists who had reinvented themselves as \ conservative democrats , \ energetically engaged with the US , the EU , and the UN on issues ranging from Cyprus to Iraq , from Kurdish language rights to other human rights issues within Turkey . Po příchodu k moci se předáci AKP , bývalí islamisté , kteří se proměnili v ,, konzervativní demokraty \ , energicky zapojili po boku USA , EU a OSN do záležitostí pohybujících se od Kypru po Irák a od práv kurdského jazyka po ostatní lidskoprávní záležitosti v Turecku
At least , that was how things were shaping up prior to the war in Iraq . Alespoň před válkou v Iráku se právě takto záležitost vyvíjela
After the US military action in Iraq , the tables may be turning in surprising ways . Po vojenské operaci USA v Iráku by se karta mohla obrátit nečekaným způsobem
As America establishes itself in Iraq , Turkey ' s geopolitical military significance may decline . Jak se Amerika prosazuje v Iráku , vojensko - geopolitický význam Turecka může poklesnout
At the same time , Turks did not turn against Islam , as though this killing could be justified by religion . Současně se však Turci neobrátili proti islámu , jako by se toto vraždění dalo ospravedlnit náboženstvím
Across the region , anti - Chinese communal violence was widespread . Protičínské násilí bylo tehdy v regionu na denním pořádku
Among most of Southeast Asia ' s ethnic Chinese , the presence of even a hint of allegiance to a secular distinction between faith and state in a Muslim leader is admired like a precious gem . Etničtí Číňané obývající jihovýchodní Asii vzhlížejí k sebemenší narážce muslimského vůdce na světské rozdělení mezi vírou a státem jako na drahý klenot
Anwar cost Mahathir ' s party , the United Malay National Organization ( UMNO ) , much support among ethnic Malays . Tato diskreditační kampaň stála Mahathirovu stranu , Sjednocenou malajskou národní organizaci ( UMNO ) , nemalou podporu etnických Malajců
All of this helped rally Malaysia ' s Chinese community to his side . To vše Mahathirovi pomohlo k tomu , aby se malajsijská čínská komunita postavila na jeho stranu
Application of these principles to health policy can lead to wiser decisions about how to run our health systems . Využití těchto principů u zdravotnické politiky může vést k moudřejším rozhodnutím ohledně toho , jak provozovat naše zdravotnické soustavy
A number of countries , including but not limited to North Korea , Iraq and Iran , are developing ballistic missiles and possibly nuclear weapons to go with them . Balistické střely a dost možná jaderné zbraně jako jejich \„ doprovod “ dnes vyvíjí celá řada zemí , včetně , ovšem ne výhradně Severní Koreje , Iráku či Íránu
Americans never would alter the way entitlement programs are funded or education administered without serious study and widespread debate . Bez podrobné studie a veřejné diskuse by Američané nikdy neměnili například způsob financování a dotací ve školství
And yes , the two sides also agreed to take steps so that they are less likely to come into open conflict with one another . A jistě , obě strany se shodly na tom , že podniknou kroky , aby vzájemně snížily pravděpodobnost vypuknutí otevřeného konfliktu
A much stronger case can be made that the lion ’ s share of the responsibility falls upon Yasir Arafat , who at Camp David rejected a generous Israeli offer . Pravděpodobnější ale může být , že lví podíl odpovědnosti za současnou situaci má Jásir Arafat , který v Camp Davidu odmítnul šlechetnou nabídku Izraele
A second approach would return the focus of peacemaking to where it was just a few months ago , namely , on taking modest steps as called for by the Oslo agreement . Jiná varianta mírového procesu by mohla vycházet z toho , k čemu před několika měsíci vyzvala dohoda z Oslo , tedy z malých a postupných krůčků
At the core would be the declaration of a Palestinian state and Israeli annexation of land including the bulk of the settlers . Ve středu zájmu by bylo vyhlášení palestinského státu a zábor území včetně všech osadníků ze strany Izraele
Another problem with the emphasis on aid ( in addition to the near impossibility of accurately measuring the scale of the flows from all sources ) is that the political effort to increase it absorbs attention that would be better spent on a more powerful instrument of economic development : trade . Dalším problémem spojeným s pomocí ( kromě toho , že je téměř nemožné přesně změřit výši peněžních toků ze všech zdrojů ) je skutečnost , že politické úsilí o její zvýšení odpoutává pozornost od účinnějšího nástroje hospodářského rozvoje : od obchodu
At the same time , increased trade can help create and sustain a middle class – precisely the social group that often stands at the forefront of movements for democratic reform . Současně může zvýšení obchodu napomoci při vytváření a udržování střední třídy – přesně té sociální skupiny , která často stojí v popředí hnutí za demokratické reformy
A China that trades extensively with the US and its Asian neighbors will think twice before it pursues any policy that would place those relationships at risk . Čína , která rozsáhle obchoduje s USA a svými asijskými sousedy , si dobře rozmyslí , má - li vést politiku , jež tyto vztahy vystaví riziku
At first glance , Russia bears many of the hallmarks of a great power . Rusko na první pohled nese mnohé charakteristické rysy velmoci
All this adds up to a Russia that , if not quite a Potemkin state , is anything but great . To vše se spolupodílí na Rusku , které není - li přímo potěmkinovským státem , je stěží skvělé
Alas , Russia is moving more in the opposite direction ; political power is becoming more , not less , concentrated . Rusko bohužel míří spíše opačným směrem ; koncentrovanosti politické moci neubývá , nýbrž přibývá
All stick and little carrot has failed to quell Chechen nationalism , and President Vladimir Putin ’ s similarly heavy - handed attempts to control Russia ’ s so - called “ near abroad ” – as in Ukraine during the Orange Revolution – have proven no more successful . Nasazení dlouhého biče a mála cukru nikterak nepotlačilo čečenský nacionalismus a podobně tvrdé pokusy prezidenta Vladimira Putina ovládnout takzvané \„ blízké zahraničí “ Ruska – třeba na Ukrajině během oranžové revoluce – se neosvědčily o nic víc
At the same time , the best way to help bring about a more liberal Russia – one that promises to be more stable at home and more responsible abroad – is by working with it . Zároveň platí , že nejlepší způsob , jak napomoci vzniku liberálnějšího Ruska , jež bude příslibem vyšší stability doma a větší zodpovědnosti v zahraničí , je spolupracovat s ním
Amid all the attention being devoted to China and the potential for competition or even conflict with the US , it should not be forgotten that Russia ’ s future hangs in the balance , for history suggests that declining powers can pose as great a challenge to world order as rising ones . Vprostřed vší pozornosti , jež se věnuje Číně a jejímu potenciálu konkurovat USA , ba vstoupit s nimi do konfliktu , by se nemělo zapomínat , že vychýlit z rovnováhy se může budoucnost Ruska , neboť historie naznačuje , že upadající mocnosti mohou představovat stejně velikou výzvu pro světový řád jako mocnosti na vzestupu
At best , Russia is a potential partner in the effort to manage globalization ’ s challenges ; at worst , it is a potential problem . Přinejlepším je Rusko možným partnerem v úsilí o zvládnutí výzev globalizace ; přinejhorším je případným problémem
As a result , new mechanisms are needed for regional and global governance that include actors other than states . Je proto třeba nových mechanismů pro regionální i globální správu , jež kromě států zahrnou i další hráče
All of this suggests that sovereignty must be redefined if states are to cope with globalization . To vše naznačuje , že svrchovanost se musí nově definovat , mají - li se státy vyrovnat s globalizací
At its core , globalization entails the increasing volume , velocity , and importance of flows – within and across borders – of people , ideas , greenhouse gases , goods , dollars , drugs , viruses , emails , weapons , and a good deal else , challenging one of sovereignty ’ s fundamental principles : the ability to control what crosses borders in either direction . Globalizace s sebou ve svém jádru nese nárůst objemu , rychlosti i významu toků – uvnitř hranic i přeshraničně – lidí , myšlenek , skleníkových plynů , zboží , dolarů , léků , drog , virů , emailů , zbraní a spousty dalších věcí , čímž zpochybňuje jeden ze zásadních principů suverenity : schopnost kontrolovat , co a kdo překračuje v tom či onom směru hranice
Afghanistan ’ s Taliban government , which provided access and support to al - Qaeda , was removed from power . Afghánská vláda Tálibánu , která al - Káidě poskytovala možnost vstupu a podporu , byla odstavena od moci
All but lost in the controversies surrounding Iraq and Iran is a major initiative involving a third “ I ” country : India . Ve sporech kolem Iráku a Íránu bezmála zanikla významná iniciativa týkající se třetí země začínající na \„ I “ : Indie
At best , it is a mixed record . Zaznamenané události vyvolávají přinejlepším smíšený pocit
And as the recent arrests in London suggest , it is also possible that the desire of some terrorists to accomplish something more dramatic than the 9 / 11 attacks may have complicated their ability to implement their plans and increased the prospect that they will be detected . A jak naznačují nedávná londýnská zatčení , je také možné , že touha některých teroristů dokázat něco dramatičtějšího , než byly útoky z 11 . září , zřejmě zkomplikovala jejich schopnost realizovat své záměry a zvýšila vyhlídky na jejich odhalení
A more democratic Iraq has become a more violent Iraq . Demokratičtější Irák se stal Irákem násilnějším
And there is no end in sight . A žádný konec není na dohled
Arab and Muslim leaders need to make this clear , be it in public pronouncements by politicians , lectures by teachers , or fatwas by leading clerics . Právě to musejí dát jasně najevo arabští a muslimští předáci , ať už se tak stane prostřednictvím prohlášení politiků , přednášek učitelů nebo fatew předních duchovních
A second danger concerns the regional consequences of North Korea ’ s test . Druhé nebezpečí se týká regionálních důsledků severokorejského testu
A second option is living with a nuclear North Korea . Druhou možností je žít s jadernou Severní Koreou
A Secretary General of the UN is more secretary than general . Generální tajemník OSN je spíše tajemníkem než generálem
Again , what is holding the UN back is not the UN itself , but its leading members , who cannot agree on what change is needed . Také v tomto případě nebrzdí OSN ona sama , nýbrž její přední členové , kteří se nedokážou dohodnout , jaká změna je vlastně zapotřebí
All these suggestions highlight what might be any secretary general ’ s most important asset : his voice . Všechny tyto návrhy zdůrazňují to , co je možná nejdůležitějším aktivem jakéhokoliv generálního tajemníka : jeho hlas
All this will be especially important now given the status of the US , the most powerful country in the world , but one with an often uneasy relationship with the UN . Toto vše bude nyní obzvláště důležité s ohledem na postavení USA jakožto nejmocnější země na světě , jejíž vztah k OSN však bývá často komplikovaný
Asia ’ s Overlooked Great Power Přehlížená asijská velmoc
Approximately 1,000 Japanese forces serve in and around Iraq . Přibližně 1000 příslušníků japonských ozbrojených sil koná službu v Iráku a jeho okolí
Asia is rich in dynamism , but relatively thin in influential political , economic , and security - related institutions , in contrast to Europe , which often lacks dynamism but is institution - heavy . Asie je bohatá svou dynamikou , ale relativně chudá na vlivné politické , ekonomické a bezpečnostní instituce , na rozdíl od Evropy , jíž chybí dynamika , ale institučně je těžkou vahou
A new regional institution could be based on an existing one ( such as the six - party arrangement used to manage North Korea ’ s nuclear challenge ) or start afresh . Nová regionální instituce by se mohla zakládat na instituci stávající ( například na šestistranném uspořádání využívaném k řešení severokorejské jaderné výzvy ) , nebo začít od píky
Abe ’ s visit to Washington in late April is an opportunity to continue to modernize a relationship conceived in an earlier geopolitical era . Abeho návštěva Washingtonu na konci dubna je příležitostí pokračovat v modernizaci vztahu vybudovaného v dřívější geopolitické éře
Absent such confidence , Iraq ’ s oil output will not approach its potential , which will only widen the gap between global supply and demand . Bez této důvěry se irácká ropná produkce ani nepřiblíží svému potenciálu , což pouze prohloubí propast mezi světovou nabídkou a poptávkou
As the US inevitably reduces its role , others should be prepared to step up , lest Iraq ’ s government falls and the Iraqi state fails . Jakmile USA zákonitě omezí svou roli , ostatní by měli být připraveni nastoupit na jejich místo , aby irácká vláda nepadla a irácký stát nezkrachoval
Avoiding failure is sometimes a better objective than achieving great success . Vyhnout se nezdaru je někdy lepší cíl než snaha dosáhnout velkého úspěchu
As America ’ s primaries move beyond Iowa and New Hampshire , it is simply impossible to predict who will be the Democratic and Republican nominees , much less who will become the 44 th president of the United States . V době , kdy se americké primárky přesunuly ze států Iowa a New Hampshire dále , je jednoduše nemožné předpovědět , kdo se stane kandidátem Demokratické a Republikánské strany , tím méně kdo nakonec bude 44 . prezidentem Spojených států
Although Iraq still matters a lot to Americans , its importance for determining how they vote has receded , partly because US casualties there are markedly down as the security situation appears to be gradually improving . A i když Irák stále pro Američany znamená velmi mnoho , jeho význam při posuzování , jak volit , ochabl , a to částečně i proto , že se tamní bezpečnostní situace podle všeho postupně zlepšuje a počet amerických obětí se výrazně snížil
As a result , there is considerably less public pressure to do something dramatically different . V důsledku toho je tlak veřejnosti na to , aby se věci dělaly dramaticky jinak , podstatně menší
A third reason for the modest impact of international issues on voters ’ choice of the next president is another surprising development : more agreement between and among the leading candidates than meets the eye . Třetím důvodem skromného vlivu mezinárodních témat na volbu příštího prezidenta americkými voliči je další překvapivý vývoj : mezi čelními kandidáty existuje větší shoda , než se na první pohled zdá
Along with the economy , a dominant issue on the political agenda – and one that has affected Republican politics in particular – is immigration . Vedle ekonomiky je převládajícím tématem politické agendy – tématem , které ovlivňuje zejména republikánské politiky – přistěhovalectví
A desire for “ change ” is a common refrain of the American debate , but it is far from the only one . Touha po \„ změně “ je společným refrénem americké debaty , avšak zdaleka ne jediným
A terrorist attack could remind Americans of their fundamental vulnerability . Případně by nový teroristický útok mohl Američanům připomenout jejich elementární zranitelnost
America ’ s next president will face a host of pressing and difficult foreign policy challenges – and how he or she responds will affect not only the US , but the entire world . Příští americký prezident bude čelit celé řadě tíživých a složitých zahraničně - politických výzev – jeho reakce na ně přitom bude mít dopad nejen na USA , ale i na celý svět
An open , market _ oriented , and peaceful Iraq could also advance reform and growth across the entire region . Otevřený , tržně zaměřený a mírový Irák by mohl přispět i k reformě a růstu celého regionu
Assisting Iraq ' s political regeneration may be the most difficult task , given the many religious , ethnic , geographic and political divisions that characterize Iraqi society . Vezmeme - li v úvahu náboženské , etnické , geografické a politické rozpory , jež charakterizují iráckou společnost , může být nejtěžším úkolem podpora politické regenerace Iráku
America ' s goal - - an Iraq that is intact , possesses a representative government , and respects the rule of law - - is no pipe dream , particularly in view of the country ' s educated population and sizable middle class . Americký cíl - Irák , který je celistvý , má parlamentní vládu a respektuje právní řád - není žádný přelud , obzvláště s ohledem na vzdělanost obyvatel země a dostatečně rozsáhlou střední třídu
A more general issue is the relative lack of openness in the region ' s political systems and economies . Obecnější záležitostí je relativní nedostatek otevřenosti politických systémů a ekonomik regionu
As long as governments were friendly and backed regional stability , there was no need for outsiders to encourage representative government . Kdyby vlády byly přátelské a podporovaly regionální stabilitu , nebylo by zapotřebí , aby cizinci prosazovali parlamentní vládu
As last year ' s \ Arab Human Development Report \ made clear , the Arab Middle East lags far behind other regions in key measures , including individual freedom , women ' s empowerment , and economic and social development . Jak loni prokázala zpráva ,, Arab Human Development Report \ , arabský Střední východ zaostává daleko za ostatními regiony v klíčových otázkách jako osobní svoboda , práva žen a hospodářský a sociální rozvoj
America ' s armed forces are an essential background to much of what the US accomplishes internationally . Ozbrojené síly Spojených států jsou významným pozadím mnohého , čeho USA na mezinárodní úrovni dosahují
America relies on partnerships in the global war on terrorism : foreign governments provide intelligence and law enforcement cooperation ; trading partners ensure the security of shipping containers ; private financial institutions help track the transfers of funds that sustain terror networks . Amerika se na partnerství spoléhá v globální válce proti terorismu : zahraniční vlády poskytují zpravodajské informace a spolupracují při prosazování práva , obchodní partneři zajišťují bezpečnost přepravních kontejnerů , soukromé finanční instituce pomáhají sledovat přesuny peněz , které vydržují teroristické sítě
Any US foreign policy must combine interests and values , because the American public always insists that US national objectives be linked to national ideals . Každá zahraniční politika USA musí slučovat zájmy a hodnoty , neboť americká veřejnost vždy trvá na tom , aby se národní cíle USA vztahovaly k národním ideálům
At the same time , our efforts to promote democracy worldwide serve US interests , owing to the hardheaded realization that democracies settle their differences peaceably . Naše úsilí o podporu demokracie na celém světě zároveň slouží zájmům USA , a to díky věcnému poznání , že demokracie řeší své rozpory v míru
A well - educated citizenry is also essential if young men and women are to acquire the skills needed to perform the sort of jobs today ' s global and competitive world demands . Vzdělaných občanů je také zapotřebí , mají - li si mladí muži a mladé ženy osvojit dovednosti potřebné pro plnění pracovních úkolů , jež dnešní globální a konkurenční svět vyžaduje
Alas , instead of progress , what we see is a cycle of inadequate educational opportunity leading to a lack of economic opportunity . Bohužel ale místo rozvoje pozorujeme koloběh nedostatku vzdělávacích příležitostí vedoucích k nedostatku příležitostí hospodářských
At various times , the US avoided scrutinizing the internal workings of friendly countries in the interest of ensuring a steady flow of oil ; containing Soviet , Iraqi , and Iranian expansionism ; addressing issues related to the Arab - Israeli conflict ; resisting communism in East Asia ; or securing military bases . V různých okamžicích se USA vyhýbaly podrobnému zkoumání domácího dění ve spřátelených zemích , a to s cílem zajistit si plynulé dodávky ropy , zastavit šíření sovětské , irácké a íránské rozpínavosti , vypořádat se s problémy arabsko - izraelského konfliktu , vzdorovat komunismu ve východní Asii či získat vojenské základny
According to the Bush administration ' s 2002 National Security Strategy , US policy will be more actively engaged in supporting democratic trends globally , with no exception for the Muslim world . Podle Národní bezpečnostní strategie Bushovy administrativy z roku 2002 se politika USA aktivněji zapojí do podpory demokratických trendů na globální úrovni , muslimský svět nevyjímajíc
Any doubt that promoting democracy now receives greater emphasis in US foreign policy was removed by President Bush ' s speech of last November , in which he made clear that the Muslim world ' s democratic deficit is not tied to religion , but to \ failures of political and economic doctrines . \ Pochybnosti , zda se teď podpora demokracie skutečně v zahraniční politice USA těší většímu důrazu , rozptýlil listopadový proslov prezidenta Bushe , v němž dal jasně najevo , že demokratický deficit muslimského světa se neváže k náboženství , nýbrž k ,, selháním politických a ekonomických doktrín \
As long as the Middle East remains a place where freedom does not flourish , it will remain a place of stagnation , resentment , and violence ready for export . \ Dokud bude Střední východ místem , kde nevzkvétá svoboda , bude také místem stagnace , odporu a násilí vždy připraveného se šířit za hranice . \
A division of labor whereby the US employs military force and Europe uses other policy instruments will gradually divide the US from Europe . Dělba práce , kdy USA zapojují vojenskou sílu a Evropa využívá ostatních politických nástrojů , postupně odvede USA od Evropy
Americans , for their part , must accept that a strong Europe will not be content to simply do America ’ s bidding . Američané zase musí přijmout to , že silná Evropa jednoduše nebude ochotná poslouchat Ameriku na slovo
And weak governments should not be allowed to permit massacres to take place on their own territory even if they are not themselves carrying out the massacre . A slabé vlády by neměly mít právo dovolovat , aby na jejich území k masakrům docházelo , třebaže samy toto násilí nepáchají
Another sign of change is the basic document ( “ Constitutive Act ” ) of the African Union , the regional organization launched in July 2000 to replace the ineffective Organization of African Unity . Dalším znamením změny je základní dokument ( \„ Ustavující akt \ ) Africké unie , regionální organizace založené v červenci 2000 , aby nahradila neúčinnou Organizaci africké jednoty
All of which brings us back to Darfur . To nás zavádí zpět k Dárfúru
A great deal of innocent human life depends on it . Závisí na tom obrovské množství životů nevinných lidí
and “ Middle East ” appeared in the same sentence . Nyní se tak ovšem děje
Arafat never grew beyond the man who appeared at the United Nations decades ago with both an olive branch and a gun . Arafat nikdy nepřerostl muže , který se před několika desetiletími objevil v Organizaci spojených národů s olivovou ratolestí a pistolí
After more than a half - century of Israeli - Palestinian conflict , translating opportunity into reality will be difficult enough without introducing new requirements that , however desirable , are not essential . Po více než půlstoletí izraelsko - palestinského konfliktu bude proměna příležitosti v realitu dost obtížná i bez nastolování nových požadavků , které jsou sice žádoucí , leč nikoliv nezbytné
A Global Consensus Against Terrorism Globální konsenzus proti terorismu
A dozen international conventions and numerous UN resolutions commit governments to oppose hostage taking , the hijacking of civilian aircraft , and terrorism more broadly . Dvanáct mezinárodních úmluv a bezpočet rezolucí OSN zavazuje vlády k tomu , aby odporovaly braní rukojmích , unášení civilních letadel a obecněji terorismu
A recent study published in Damascus by the Center of Islamic Studies pointed out that conservatives make up about 80 % of the population of the Middle East ’ s Islamic societies . Nedávná studie publikovaná v Damašku Střediskem islámských studií poukázala na to , že konzervativci tvoří asi 80 % obyvatelstva islámských společností Středního východu
As a result , they don ’ t look for new solutions to the problems that Muslims now face . Nehledají proto nová řešení problémů , jimž muslimové v současnosti čelí
As for attitudes toward non - Muslims ( or non - practicing Muslims , for that matter ) , conservatives believe that the coming of Islam abrogated all other religions , while reformists believe that Islam completes other religions , but does not invalidate or disprove them . Co se týče vztahu k nemuslimům ( ba vlastně i muslimům , již islám nepraktikují ) , konzervativci věří , že příchod islámu zneplatnil všechna ostatní náboženství , zatímco reformisté jsou přesvědčeni , že islám ostatní náboženství doplňuje , ale neanuluje je ani nevyvrací
Although radicals represent no more than 1 % of the Muslim population , their influence is based on the widening effects of their violence and their total rejection of compromise . Ačkoli radikálové představují pouhé 1 % muslimské populace , jejich vliv se zakládá na narůstajících účincích jejich násilností a naprostého odmítání kompromisu
And the extremism of radical culture is fueled by the many inequities and grievances that face the peoples of the Middle East . Extremismus radikální kultury je podněcován bezpočtem nerovností a křiv , jimž národy Středního východu čelí
All Muslim and non - Muslim tribes had equal rights and freedoms , and enjoyed the protection of the state . Všechny muslimské i nemuslimské kmeny měly stejná práva i svobody a těšily se ochraně státu
Although the creation of study centers to debate the concept of Islamic democracy reflect the natural evolution of Islamic thinking , it will not go unopposed . Ačkoliv zakládání studijních center , v nichž se diskutuje o konceptu islámské demokracie , odráží přirozený vývoj islámského myšlení , zákonitě se setká s odporem
As the ancient Arabs used to say : “ A man ’ s choice is a piece of his mind . ” Jak kdysi říkali staří Arabové : \„ Volba je kusem lidské mysli . “
Add to this the congenital French mistrust of liberalism – indeed , French is one of the rare languages in which the word “ liberalism ” has a pejorative connotation – joined to an equally deep - rooted perception of the state ( again , on both the right and the left ) as the defender of the general interest par excellence . K tomu připočtěme vrozenou francouzskou nedůvěru k liberalismu – francouzština je dokonce jedním z mála jazyků , v němž má slovo \„ liberalismus “ pejorativní zabarvení – v kombinaci se stejně hluboce zakořeněným vnímáním státu ( opět na pravici stejně jako na levici ) jakožto obhájce obecného zájmu par excellence
A majority of French teachers saw the wearing of headscarves as the work of an organized movement that aimed to question the religious neutrality of schools – and even to contest , as the Roman Catholic Church did centuries ago , the very principles of the Enlightenment . Většina francouzských učitelů považovala nošení šátků za vliv organizovaného hnutí , kterému šlo o zpochybnění náboženské neutrality škol – ba o napadení nejvlastnějších principů osvícenství , o což před staletími usilovala římskokatolická církev
After two years of experimentation , this renewed statement of the primacy of laïcité in France looks like an indisputable success . Po dvou letech experimentu se toto opětovné vyhlášení nadřazenosti laïcité ve Francii jeví jako nesporný úspěch
As a result , the French are enamored with the welfare state in all its manifestations . Francouzi proto vášnivě milují sociální stát ve všech jeho projevech
Add to all this the French preference for ideological confrontation and the absence of a culture of negotiation and compromise , to say nothing of consensus , and one can understand why so many reform projects in France end up being contested in the streets . Připočtěme k tomu všemu francouzskou oblibu ideologické konfrontace a absenci kultury vyjednávání a kompromisu , o konsenzu ani nemluvě , a pochopíme , proč tolik reformních projektů ve Francii skončí tím , že jsou napadány v ulicích
Allowing managers to buy shares at prices fixed in advance was intended to align their interests with those of other shareholders by giving them a personal stake in building the value of the company . Umožnění , aby si manažeři mohli koupit akcie za předem stanovenou cenu , mělo sjednotit jejich zájmy se zájmy ostatních akcionářů tím , že získají osobní motivaci k navyšování hodnoty firmy
A bill proposed by former Prime Minister Edouard Balladur seeks to eliminate perverse incentives by barring corporate officers from exercising their stock options until they leave the company . Návrh zákona předložený někdejším premiérem Edouardem Balladurem se snaží eliminovat nestydaté pobídky tím , že brání firemním představitelům uplatnit akciové opce až do okamžiku , kdy z firmy odejdou
According to a law that dates back to the French Revolution , and reconfirmed in 1978 , French government officials are forbidden to collect information about a citizen ’ s ethnic or racial origins , whether real or alleged , when conducting a census or other efforts to gathering statistical information on the population . Podle zákona , který pochází už z doby Velké francouzské revoluce a který byl v roce 1978 potvrzen , se francouzským vládním úředníkům při sčítání lidu nebo provádění jiných úkonů usilujících o sběr statistických dat o obyvatelstvu zakazuje shromažďovat informace o etnickém či rasovém původu občanů , ať už skutečném nebo údajném
After all , without appropriate statistics , it is difficult to prove discrimination . Koneckonců , bez řádné statistiky je diskriminaci těžké prokázat
Although the First Amendment of the US Constitution bans any religious test for citizenship or political office , ruling out questions on religious beliefs , it is possible to gather information on ethnicity , even in certain cases of multiple ethnic origins , such as “ White , ” “ Black , ” “ Asian , ” and “ native American . ” Přestože první dodatek Ústavy USA zakazuje náboženské prověřování k získání občanství nebo politického úřadu , čímž vylučuje otázky na náboženské vyznání , získávat informace o etnické příslušnosti , například \„ bělošské , “ \„ černošské , “ \„ asiatské “ nebo \„ původní americké , “ je možné , a to i v určitých případech mnohočetného etnického původu
As for the Netherlands , companies were obliged to report the ethnic composition of their workforces until the law was repealed in 2003 . Co se týče Nizozemska , firmy měly povinnost vykazovat etnickou skladbu své pracovní síly až do roku 2003 , kdy byl daný zákon zrušen
An expert council will send him its proposals by November 1 . Odborná rada mu do 1 . listopadu zašle své návrhy
All of these negative trends were symbolized by Jean - Marie Le Pen ’ s success in reaching the second round of the 2002 presidential election . Všechny tyto negativní trendy symbolizoval úspěch Jeana - Marieho Le Pena , když v roce 2002 pronikl do druhého kola prezidentských voleb
Another approach envisions a more active , cooperative Iranian role in reconstructing Iraq . Vizí dalšího přístupu je činorodější úloha a aktivnější spolupráce Íránu při rekonstrukci Iráku
Advocates of this view argue that Iran is well positioned to make rebuilding easier , owing to its well - established infrastructure of personal and institutional ties in Iraq . Zastánci tohoto postoje argumentují tím , že Írán je díky své dobře fungující síti osobních i institucionálních vazeb na Irák ve výhodné pozici , z níž může obnovu usnadnit
At most , they argue , America will actively push for regime change in Iran . Dojde - li na nejhorší , tvrdí radikálové , Amerika bude aktivně prosazovat změnu íránského režimu
American threats , or talk of another war , fuel the fires of resentment and frustration in Iran , strengthening the most radical forces . Americké hrozby či řeči o další válce přilévají v Íránu olej do ohně zášti a frustrace a dodávají sílu radikálním silám
Amir Rashid , the former head of the Iraqi military industry and an adviser to Saddam Hussein , now openly describes the inspectors as spies . Amír Rašíd , bývalá hlava iráckého vojenského průmyslu a poradce Saddáma Husajna , dnes inspektory otevřeně označuje za špiony
As a result , Iraq ' s refusal to cooperate in making the scientists available for interviews - - the key to its entire strategy of denial - - was mentioned only in passing at the end of the inspectors ' reports . Výsledkem je , že irácké odmítnutí spolupracovat a uvolnit vědce k rozhovorům , jež by byly klíčem k celé irácké strategii zapírání , se zmiňuje jen mimochodem na konci inspektorských zpráv
Al - Baradei was even more accommodating . Baradej byl ještě úslužnější
Any concession will be interpreted as weakness . Každý ústupek bude vnímán jako slabost
At any moment we may step from our real world into the freedom , innocence , and bliss of play . Můžeme kdykoli opustit svět reality a vstoupit do světa svobody , nevinnosti , blaženosti ze hry
After this only one additional factor is needed to create a real world of happy surprises , freedom and bliss : the ball . Míče jsou jedním z nejvýznamnějších ,, tvůrců svobody \ , jaké známe
A ball is freedom embodied . Dokáže skákat jakýmkoli směrem
All passions , emotions and instincts are pushed over to the side of the spectators . Všechny vášně , emoce a instinkty najednou z diváků musí ven
At the same time , they watch , perceive , and experience the freedom of Apollonian or Platonic spirituality of the game going on in the field . Spolu s tím sledují , pozorují a zažívají svobodu apollónské či platónské spirituality hry , která se odvíjí na trávníku pod nimi
All too often , Cypriots present themselves as helpless pawns in a wider game played by Greece , Turkey , or the “ great powers . ” Kypřané se až příliš často prezentují jako bezmocní pěšci v partii , kterou hrají Řecko , Turecko nebo \„ velké mocnosti “
At the same time , there are concerns raised by one side that could be settled without any difficulty for the other side . Zároveň existují témata , která trápí jednu stranu , a přitom by se dala vyřešit bez obtíží pro stranu druhou
A monkey ' s mirror neurons are activated both when he himself is acting , say , taking a raisin from a tray , and when he is viewing another monkey ( or the human experimenter ) performing the same act . Zrcadlové neurony u opice se aktivují tehdy , kdy ona sama něco provádí , například bere si rozinku z podnosu , ale i tehdy , kdy pozoruje jinou opici ( nebo osobu , která provádí výzkum ) , jak provádí týž úkon
As sports fans , musicians , and students of body language know , watching other people ' s movements and postures may facilitate the viewer ' s own motor schemes , sometimes resulting in unintended imitation . Jak vědí sportovní fanoušci , hudebníci a odborníci na řeč těla , už jen sledování pohybů a držení těla jiných osob může u pozorovatele vyvolat motorickou reakci , která může vrcholit nechtěným napodobováním
As both human and monkey mirror neurons code hand manipulation and facial gestures , some interesting hypotheses have emerged . Poněvadž jak lidské , tak opičí zrcadlové neurony kódují manipulaci s rukama a gesta v obličeji , objevilo se několik zajímavých hypotéz
America currently finds itself in the midst of a confused search for a central principle around which to organize its foreign and defense policies . Amerika se v současnosti nachází uprostřed zmateného hledání ústředního principu , kolem něhož by vystavěla svou zahraniční a obrannou politiku
As the authority of the state erodes , the fourth , and potentially most dangerous , revolution emerges : the transformation of war and the changing nature of conflict . Jak se autorita státu rozrusuje , vyjevuje se čtvrtá revoluce , ukrývající nejnebezpečnějsí potenciál : proměna války a měnící se podstata konfliktů
America ' s legal community , and some in the wider society , are beginning to awake to the complex issues confronting the US as it seeks to protect itself from outside attacks for the first time since 1812 . Americké právnické kruhy i někteří zástupci sirsí společnosti si začínají uvědomovat složitou problematiku , s níž se USA potýkají , když se poprvé od roku 1812 snaží chránit před útoky zvenčí
A total collapse of religious norms would truly be destabilizing . Totální kolaps náboženských norem by byl opravdu destabilizující
At this time , when military conflict risks worsening in different corners of the world , western agencies in particular can support the people of a troubled area . V této době , kdy na mnoha místech světa sílí riziko , že dojde k vyhrocení vojenských konfliktů , mají především západní organizace moc a prostředky podpořit obyvatele těchto neklidných oblastí
Articles 3 and 8 of Jordan ’ s peace treaty with Israel refer explicitly to the refugee problem as one of the major issues still to be resolved , as well as citing the unresolved status of trans - border arrangements and of Jerusalem . Články 3 a 8 jordánské mírové smlouvy s Izraelem se výslovně zmiňují o problému uprchlíků jako o jedné z nejvýznamnějších otázek , které je stále potřeba vyřešit , a poukazují rovněž na nevyřešený stav přeshraničních úmluv a otázky Jeruzaléma
A recognized community of water and energy interests and programs for their joint exploitation , for example in the rift valley , may lead , as was the motivation for the first stage of European integration , to a wider integration on a wider scale in the region . Uznávané společenství vodních a energetických zájmů a programů pro jejich společné využití například v příkopové propadlině může vést k širší integraci v širším měřítku v regionu – takovou motivaci měla první fáze evropské integrace
A stability charter to address people ’ s concerns in terms of land ownership , the economy , demography , and supra - national cooperation must form the core of future dialogue and investment . Jádro budoucnosti dialogu a investic musí tvořit charta stability , která bude řešit obavy lidí ohledně vlastnictví půdy , ekonomiky , demografie a nadnárodní spolupráce
An enforced template of international law is essential – one with which all state and non - state actors must comply . Nezbytný je vymáhaný model mezinárodního práva – takový , který budou muset dodržovat všichni státní i nestátní aktéři
A regional agenda must be created to help identify priorities , based on a three - pronged strategy that includes energy and water policy , arms control , and debt reduction . Na základě třívrstvé strategie , která zahrne energetickou a vodohospodářskou politiku , kontrolu zbraní a snižování zadluženosti , je zapotřebí vyvinout regionální agendu , aby se usnadnilo stanovení priorit
A third similarity concerns the strong correlation between voters ’ social and economic status and their preferences . Třetí podobnost se týká silné korelace mezi sociálním a ekonomickým postavením voličů a jejich preferencemi
A final parallel is that the winning campaigns in all three votes were catalyzed by populist appeals against an entrenched elite and , less explicitly but unmistakably , against foreign intrusion or influence . Poslední paralelou je to , že vítězným kampaním ve všech třech hlasováních dodávaly sílu populistické apely namířené proti zavedeným elitám a – méně otevřeně , ale nesporně – proti zahraničnímu vměšování nebo vlivu
At the opposite extreme , the gloating by US neo - conservatives should be tempered by a clear consideration of America ’ s interests . Co se opačné krajnosti týče , škodolibou radost amerických neokonzervativců by měla mírnit střízlivá úvaha o amerických zájmech
As the United States prepares to take the war on terrorism to Saddam Hussein ' s doorstep , the Bush administration has repeatedly called attention to human rights violations in Iraq . Spojené státy přesouvají přípravy na válku proti terorismu před dveře Saddáma Husajna a součástí těchto příprav je opakované upozorňování na porušování lidských práv v Iráku
Although these developments provide clear symbols of the world ' s ongoing commitment to protecting human rights , strikingly little is known about the true effectiveness of such treaties in achieving their goals . Na jedné straně jsou tyto dohody jasným znamením , že svět má na dodržování lidských práv zájem , ovšem na straně druhé se ví jen pramálo o tom , nakolik jsou ve skutečnosti účinné
And Afghanistan , which under the Taliban prohibited women ' s participation in political or civic life , was and is a member of the Convention on the Political Rights of Women . A Afghánistán , který za vlády Tálibánu zakazoval ženám účastnit se politického i občanského života , byl a je signatářem Úmluvy o politických právech žen
Above all , guardians of human rights must remain vigilant , viewing ratification of treaties not as the end of the struggle for human dignity , but as the beginning in an evolving campaign . Strážci lidských práv přitom nesmí povolit a ratifikaci dohod musí vnímat ne jako konec boje za lidskou důstojnost , ale jako začátek pokračujícího tažení
Although he achieved important victories over the Ottomans , Corvinus took him prisoner , and he was killed in 1477 in renewed fighting with Ottoman troops . A přestože dosáhl důležitých vítězství nad Osmany , padl do Korvínova zajetí a v roce 1477 byl zabit při obnovených bojích s osmanskými vojáky
A stake was driven through his heart and his body was burned . Lidé mu proto prokláli srdcem kolík a spálili jeho ostatky
At the same time , people ' s irrational fears and secret desires could not be suppressed . Iracionální obavy a tajné tužby lidí se však současně nedaly potlačit
A second problem is that there are no moral principles that are shared by all religious people , regardless of their specific beliefs , but by no agnostics and atheists . Druhý problém tkví v neexistenci mravních zásad , jež by sdíleli všichni zbožní lidé , bez ohledu na jejich konkrétní vyznání , avšak agnostici a ateisté nikoli
A railroad worker is standing next to a switch that can turn the boxcar onto a side track , killing one person , but allowing the five to survive . U výhybky stojí železničář a může vagón přesunout na vedlejší kolej , čímž zabije jednu osobu , ale oněm pěti zachrání život
A new approach to public policy seems to be in vogue in Washington : when confronted by a problem with two possible causes , choose the proposed policy solution that promises to cost the least . Ve Washingtonu se do módy patrně dostal nový přístup k veřejné politice : stojíte - li před problémem , který má dvě možná řešení , vyberte si to , které bude stát nejméně
Argentina , however , seemed to do everything right when it embarked on a decade of structural reform . Pokud jde o Argentinu , ta , jak se zprvu zdálo , udělala vše naprosto správně , když se vydala na desetiletou cestu strukturálních reforem
After stopping hyperinflation and ushering in price stability , it pared its public sector , privatizing steel , oil , banking , telecommunications , and airline companies , as well as water utilities , highways , postal services , and even the social security system . Po zastavení hyperinflace a nastolení cenové stability zredukovala veřejný sektor , privatizovala nejen ocelárny , petrolejářské podniky , banky či letecké společnosti , ale i vodárny , dálnice , poštovní služby a dokonce i správu sociálního zabezpečení
Argentina became merely a vehicle for sending a message from Washington to New York . Argentina se vlastně stala jen prostředkem , který měl z Washingronu doručit zprávu do New Yorku
Again , individual responsibility and individual actions are belittled . Individuální odpovědnost a činy jsou zlehčovány
As there is not much space in such thinking for individual moral action , social critics are often ridiculed as naive moralists or elitists . Jelikož v takovém chápaní světa není mnoho místa pro morální činy jedinců , jsou společenští kritici často vysmíváni coby naivní moralisté či elitisté
At the same time , politicians in democratic countries need to think seriously about reforms of international institutions , because we desperately need institutions capable of real global governance . Zároveň by se politici v demokratických zemích měli vážně zamyslet nad reformou mezinárodních institucí , protože nutně potřebujeme instituce schopné skutečně globální správy
And it would be a much better strategy than cheaply blaming America for the contemporary world ' s various problems . A byl by také mnohem lepší odpovědí na současné hrozby , než často jen laciné svalování viny za všechny problémy současného světa na Spojené státy americké
Appeasement Revisited Zvát či nezvat ?
After all , Europe is uniting in order to defend its freedom and values , not to sacrifice them to the ideal of harmonious coexistence with dictators and thus risk gradual infiltration of its soul by the anti - democratic mindset . Evropa se přece spojuje proto , aby společnými silami bránila svou svobodu a své hodnoty , nikoli proto , aby je společnými silami obětovala ideálu harmonického soužití s diktátory a pozvolnému vpouštění jejich způsobu myšlení do vlastní duše
According to estimates by non - governmental organizations , the figure is between 100,000 ( that is , one civilian out of ten ) and 300,000 ( one out of four ) . Podle nevládních organizací 100 až 300 tisíc , tedy každý desátý až každý čtvrtý
And yet the world remains silent in the face of the looting of Grozny and other Chechen towns and villages . Copak si čečenské ženy , děti a vůbec čečenští civilisté zaslouží méně respektu než zbytek lidstva ?
A few NGO ’ s and some brave Russian and Western reporters have witnessed countless crimes . Několik odvážných nevládních organizací a ruských i západních novinářů přináší svědectví o nesčetných zločinech
All revolutions , in the end , turn from euphoria to disillusion . U všech revolucí se nakonec euforie změní v rozčarování
As Ukraine so clearly shows , the process of self - liberation from communism was , by definition , associated with a gigantic privatization . Jak příklad Ukrajiny jasně ukazuje , proces sebeosvobození od komunismu byl samozřejmě spojen s gigantickou privatizací
Although it is clear that a return to the old Soviet Union is not possible , some blame Russian influence for the disillusion in Ukraine . Ačkoliv je zřejmé , že návrat k Sovětskému svazu není možný , někteří lidé vidí za rozčarováním na Ukrajině vliv Ruska
And it is no surprise that the new member countries of the EU have brought to Europe fresh historical experience , and with it far less understanding for and tolerance of concession and compromise . A není divu , že právě nové členské země přinesly do Evropy čerstvou historickou zkušenost a s ní i mnohem méně pochopení pro ústupky a kompromisy
At the same time , the Sudanese government must be fully aware that only by adhering to past commitments and by cooperating in helping to prepare , deploy , and maintain the mission will the international community be encouraged to continue its support . Zároveň si súdánská vláda musí být plně vědoma , že mezinárodní společenství povzbudí k pokračování podpory jedině dodržováním dřívějších závazků a spoluprací napomáhající přípravě , rozmístění a udržování mise
As for the Darfur opposition , the recent efforts by some of its leaders to overcome fragmentation and re - unify their movement are a welcome development . Co se týče dárfúrské opozice , nedávné snahy některých jejích předáků překonat rozdrobenost a znovusjednotit hnutí jsou vítaným vývojem
All parties to the conflict must realize that , ultimately , there is no way to end their dispute other than through an equitable and sustainable peace agreement endorsed by all stakeholders . Všechny strany konfliktu si musí uvědomit , že jejich spor nelze vposled ukončit jinak než prostřednictvím spravedlivé a udržitelné mírové dohody , již schválí všichni zainteresovaní
Additionally , international arrangements aiming at effective use of synergies should be carefully explored . Navíc je potřeba pečlivě promyslet mezinárodní opatření zaměřená na účinné využití synergií
An overwhelming number of Burma ’ s Buddhist monks have found it difficult to bear the central and regional governments ’ efforts to corrupt their monastic orders , and to misuse the example of the monks ’ self - restraint to increase the pressure on other believers . Převážná část mnichů těžce nese centrální či regionální snahy o korumpování klášterních společenství a zneužití jejich příkladu ke zvyšování tlaku na ostatní věřící
At last the point has been reached in Iraq where everyone ostensibly wants the same thing : the departure of Coalition forces from the country . V Iráku bylo konečně dosaženo fáze , v níž si všichni zdánlivě přejí stejnou věc : odchod koaličních sil ze země
As long as the Coalition forces stay , violence is likely to escalate . Pokud koaliční síly setrvají v Iráku , násilí bude pravděpodobně eskalovat
Although monitoring has not been a formal part of the role of the committees until now ( it is planned for the future ) , the mere fact that the police , army , and judiciary are part of these committees brings them into contact with the rest of the community , provides feedback , and starts to build trust . Přestože monitorování až dosud nepředstavovalo formální součást role těchto výborů ( do budoucna se nicméně plánuje ) , již samotný fakt , že jsou v nich zastoupeni příslušníci policie , armády a soudcovského sboru , je přivádí do kontaktu se zbytkem společnosti , poskytuje zpětnou vazbu a začíná budovat vzájemnou důvěru
At the end , he apologized for his violent past and made a commitment to disarm his 2 ,000 - strong private army . V závěru se omlouval za svou násilnou minulost a zavázal se k odzbrojení své dvoutisícihlavé soukromé armády
A mutation in these genes also leads to an increased risk of developing ovarian tumors . Mutace těchto genů taktéž vede ke zvýšenému riziku vývinu ovariálních tumorů
As a result , many women with a high level of mutated BRCA 1 or BRCA 2 genes face the tragic choice of having their breasts and ovaries surgically removed to pre - empt cancer . Mnoho žen s vysokou úrovní výskytu mutovaných genů BRCA 1 nebo BRCA 2 proto čelí tragické volbě , zda si nechat chirurgicky odejmout ňadra a vaječníky , aby se preventivně bránily rakovině
America ’ s enviable combination of above - trend economic growth and negligible inflation was said to be the result of technologically driven productivity gains , which would , in turn , sustain faster growth throughout the economy . Záviděníhodné kombinaci nadstandardního ekonomického růstu a zanedbatelné inflace ve Spojených státech se přičítalo technologiemi podporované zvýšení produktivity , které zajišťovalo rychlejší tempo růstu v celé ekonomice
As Germany struggles to restore economic growth this constitutionally mandated debility is increasingly obvious . Dnes , když Německo usiluje o obnovu hospodářského růstu , je tuto ústavně danou slabost stále více vidět
As a result , all legislation can be threatened by the oppositions veto , blocking any reform that harms the opposition ' s constituents . V důsledku veškerou legislativu ohrožuje opoziční veto , které odmítne všechny reformy poškozující voličskou základnu opozice
A similar illusion is observed for the setting sun and for celestial distances between star points at different elevations . Podobnou iluzi pak pozorujeme u zapadajícího Slunce a u vzdáleností mezi hvězdnými body při různých elevacích
Alhazen ( Ibn al - Haytham ) related the illusion to the flattened appearance of the dome of the sky . Alhazen ( Ibn -al- Hajtám ) ji zase připisoval zploštělému tvaru nebeské báně
Accordingly , when the object appears to be at different distances , the perceived size of the object must change . Jakmile se změní fyzická velikost a objekt se jeví být v různých vzdálenostech , musí se změnit i jeho vnímaná velikost
At a dinner in a London restaurant named Granita , in what has since become the best - known coffee - stage chat in British history , Blair made a proposal to Gordon Brown , his rival for the leadership . Během večeře v londýnské restauraci Granita při rozhovoru , který se později stal nejznámějším klábosením nad šálkem kávy v britských dějinách , předložil Blair návrh Gordonu Brownovi , svému rivalovi v boji o předsednictví
A little longer , and he would outlast Margaret Thatcher ’ s record - breaking tenure , which must have been a temptation . Jen o něco déle a překonal by rekordní pobyt v úřadu Margaret Thatcherové , což muselo být lákavé
And the trade unions , whose power he has done so much to reduce , have been open in saying that they want a new party leader . Odborové svazy , o snížení jejichž moci se Blair tolik zasadil , daly otevřeně najevo , že chtějí nového šéfa strany
A saving element in British politics is that such appeals are usually considered embarrassing . Spásným prvkem britské politiky je to , že takovéto výzvy se obvykle považují za trapné
As a result , certain groups of neurons , such as those responsible for producing and perceiving language , may begin to function autonomously , beyond the control or influence of other brain systems . V důsledku toho mohou určité skupiny neuronů , například neurony zodpovědné za tvorbu a vnímání jazyka , začít fungovat autonomně , tedy mimo kontrolu či vliv jiných mozkových systémů
An example is Charles Bonnet Syndrome , where visual impairments in the elderly can produce visions of human figures . Příkladem budiž syndrom Charlese Bonneta , kdy poškození zraku u starších lidí vytváří vidiny lidských postav
A Boycott Against Reason Bojkot proti rozumu
At the same time , the Palestinians become objects of romanticized identifications – one of the leaders of the NAFTHE motion was seen , prior to a meeting , draped in a Palestinian flag – and unwitting condescension . Současně s tím se Palestinci stali předmětem romantizujícího ztotožňování se – jeden ze strůjců návrhu NATFHE byl před jakousi schůzkou spatřen zahalený v palestinské vlajce – a bezděčného povýšenectví
Advocates of discriminatory measures often charge their opponents with stifling legitimate criticism of Israel . Zastánci diskriminačních opatření často obviňují své oponenty z toho , že dusí legitimní kritiku Izraele
Avoiding the Terrorists ' Trap Vyhnout se pasti terorismu
Apart from expressing hatred , it aimed to lure the United States into retaliating in an indiscriminately violent way , thereby inflaming Arab and Islamic populations , destabilizing US allies in the region , and recruiting more foot soldiers into the campaign to “ liberate ” the holy lands . Kromě projevu nenávisti chtěla svým činem vyprovokovat Spojené státy k bezmyšlenkovité a násilné odvetě , jíž by si Amerika znepřátelila ještě větší část arabské a islámské populace , destabilizovala americké spojence v regionu a získala proti sobě mnohem více vojáků ve válce za \„ osvobození “ posvátných území
A refugee camp is not merely a humanitarian disaster ; it is also a generator of militant rage , and thus a security threat to the West . Uprchlický tábor není jen humanitární katastrofa ; je to také inkubátor militantní nenávisti a tím pádem bezpečnostní hrozba pro Západ
Above all , these supplements to military action would help conciliate Arabic and Islamic populations to the logistical support that their US - allied governments must necessarily lend to a lethal American response . Především však by tyto doplňky vojenského zásahu přispěly k usmíření arabské a islámské populace s logistickou podporou , kterou jejich vlády , jež nyní stojí po boku Spojených států , budou muset poskytnout zničující americké odvetě
An administration that has consistently boasted of its willingness to bend ( and sometimes break ) the law to meet an unprecedented threat has become notorious not for its flexibility , but for its rigidity . Administrativa , která se vytrvale chlubí ochotou ohýbat ( a občas porušovat ) zákon , aby si dokázala poradit s bezprecedentní hrozbou , se stala nechvalně proslulou nikoli díky své flexibilitě , nýbrž pro svou nepružnost
A government that routinely makes fundamental national - security decisions based on undisclosed information , which no one outside a tiny circle of partisan loyalists ever has a chance to assess , is unlikely to make wise choices . U vlády , která běžně činí zásadní národně bezpečnostní rozhodnutí na základě utajených informací , které nikdy neměl možnost posoudit nikdo mimo maličký kroužek partajních loajalistů , není příliš pravděpodobné , že bude rozhodovat moudře
A presidency that , having dismantled traditional checks and balances , is never compelled to provide coherent reasons for its policies , is soon likely to have few coherent reasons for its policies . Úřad prezidenta , který po odstranění tradičních brzd a rovnovah není nikdy nucen předkládat srozumitelná zdůvodnění svých politik , zakrátko nejspíš pro své politiky mnoho srozumitelných důvodů nemá
And , to hide from scrutiny , the executive branch inevitably ends up hiding from itself – for example , by preventing well - informed experts in the State Department from independently appraising decisions made in the Pentagon . A výkonná složka se nakonec v touze vyhnout se přezkumu nevyhnutelně skrývá sama před sebou – například tím , že se dobře informovaným expertům na ministerstvu zahraničí znemožní nezávisle hodnotit rozhodnutí , která padnou v Pentagonu
As last year ’ s aborted attack on ten airliners heading to the US from London revealed , the likelihood of a terrorist attack on American citizens emanating from a European country remains high . Jak odhalil loňský nezdařený útok na deset letadel mířících z Londýna do USA , pravděpodobnost teroristického útoku na americké občany , vyvěrajícího z některé evropské země , zůstává vysoká
America may not need the French military , but it certainly needs the French intelligence services . Amerika možná nepotřebuje francouzskou armádu , ale rozhodně potřebuje francouzské zpravodajské služby
All of them are strong supporters of Bush ’ s bellicose foreign policy , and all would campaign on the premise that “ fear ” has a greater emotional hold on the American electorate than “ hope . ” Všechni jsou silnými stoupenci Bushovy bojechtivé zahraniční politiky a všichni by vedli kampaň založenou na předpokladu , že pojem \„ strach “ má na americké voliče větší citový vliv než pojem \„ naděje “
All of this will propel us into a very different world , one that may well extend humans ' life span by 10 - 30 years , presenting enormous opportunities , but also confronting us with fascinating and perplexing ethical , social , and legal issues . To vše nás přivede do velmi odlišného světa - do světa , kde by se průměrná délka lidského života mohla prodloužit o deset až třicet let , do světa , který bude představovat obrovské příležitosti , ale i do světa , který nám bude klást řadu etických , sociálních a právních otázek , jež nás budou nejen fascinovat , ale i uvádět do rozpaků
All of Musharraf ' s attempts at reform resulted from international pressure . Všechny Mušarafovy pokusy o reformu jsou výsledkem mezinárodního nátlaku
All countries have armies , but in Pakistan the army has a country . Všechny státy mají armády , ale v Pákistánu má armáda stát
A new ethos was created ; this was to be an army not just for Pakistan , but for the greater glory of Islam . Byl vytvořen nový étos : měla vzniknout armáda nejen pro Pákistán , ale pro větší slávu islámu
are now being exposed as the army ' s bloody encounters with Al - Qaida become more frequent , casualties mount , and hostile tribal reaction to joint US / Pakistani search - and - destroy operations on the western border increases . Krvavé střety mezi armádou a al - Kajdou jsou stále častější , obětí je čím dál víc a přibývá také nepřátelských reakcí ze strany místních kmenů vůči společným americko - pákistánským destruktivně - pátracím misím na západní hranici
A new National Security Council would formalize the army ' s political domination of Pakistani society , with the armed forces chiefs having the power to sack the Prime Minister and dismiss an elected Parliament . Formalizovat dominantní politické postavení pákistánské armády ve společnosti měla nová národní bezpečnostní rada , přičemž šéfové ozbrojených složek měli mít moc odvolávat premiéra a zvoleného prezidenta
All of this in the name of \ reform , \ of course . To vše samozřejmě ve jménu \ reforem \
Although Pakistan will publicly resist this demand , it may secretly agree to allow installation of cameras and various sensing devices in these nuclear facilitiesinstallations . Přestože veřejně bude Pákistán požadavku vzdorovat , skrytě by s montáží kamer a rozličných snímačů do svých jaderných zařízení mohl souhlasit
As a result , Pakistan ' s bomb - makers have seriously jeopardized the safety of their country . Pákistánští tvůrci atomové bomby tak vážně ohrozili bezpečnost své země
Along with a group of faculty , staff and students from my university in Islamabad , I journeyed to Balakot , close to the center of the Kashmir earthquake . Spolu se skupinou fakultních zaměstnanců a studentů mé univerzity v Islámábádu jsem se vydal do Balakotu nedaleko od epicentra kašmírského zemětřesení
Aid from across the world is making its way towards the destruction , and the US is here too . K místu zkázy postupuje pomoc z celého světa ; jsou zde i USA
A second aspect of Musharraf ’ s strategy is to create mutually beneficial relations with Islamists . Druhým aspektem Mušarafovy strategie je vytváření vzájemně výhodných vztahů s islamisty
As part of the trade - off , terrorist leaders who are officially under house arrest – like Maulana Masood Azhar and Hafiz Saeed – remain able to open offices , address rallies , and preach jihad freely . Součástí dohody je to , že terorističtí vůdci , již jsou oficiálně v domácím vězení – jako třeba Mólana Masúd Ažar a Háfiz Sajíd – , nadále mohou otevírat pobočky , promlouvat ke shromážděním a volně kázat džihád
As a result , he has become obsessed with micromanaging everything from troop movements and special events to postings and promotions , all of which require his personal stamp of approval . V důsledku toho si vypěstoval posedlost podrobným řízením všeho od přesunů vojsk a zvláštních událostí po převelování a povyšování ; to vše vyžaduje otisk jeho schvalovacího razítka
Although this has further deepened pro - and anti - US divisions within the army , among both commissioned and non - commissioned officers , Musharraf clearly expects to remain president well beyond the October 2007 elections , as well as to extend further his term of leadership of the army . Ačkoliv to ještě dále prohloubilo proamerické a protiamerické rozpory uvnitř armády , jak mezi důstojníky , tak vojáky s nedůstojnickou hodností , Mušaraf očividně očekává , že zůstane prezidentem ještě dlouho po volbách , jež proběhnou v říjnu 2007 , a že rovněž prodlouží své vedoucí postavení v armádě
After his ill - advised dismissal of the chief justice of Pakistan ’ s Supreme Court ignited a firestorm of violent protests , President General Pervez Musharraf may be banking on Islamic fanatics to create chaos in the nation ’ s capital , Islamabad . Prezident generál Parvíz Mušaraf po neuváženém propuštění předsedy pákistánského Nejvyššího soudu , které rozdmýchalo bouři veřejných protestů , teď možná sází na islámské fanatiky , že v hlavním městě Islámábádu vyvolají chaos
Astonishing patience has been shown by the Pakistani state , which on other occasions freely used air and artillery power to combat such challengers . Pákistánský stát , který při jiných příležitostech k potlačení podobných vyzyvatelů neváhal s nasazením letectva a dělostřelectva , projevuje ohromující trpělivost
Across the Arab world , the fall of Baghdad on April 9 th is seen as a day of shame , reminiscent of June 5 th 1967 , when Israel defeated the armies of three Arab countries , conquering the West Bank , Gaza Strip , and East Jerusalem in a mere six days . V celém arabském světě se na pád Bagdádu z 9 . dubna pohlíží jako na den hanby , připomínající 5 . červen roku 1967 , kdy Izrael během pouhých sesti dní porazil vojska tří arabských zemí a dobyl Západní břeh , pásmo Gazy a východní část Jeruzaléma
Arab intellectuals , and indeed the wider Arab public , are now busy trying to analyze and understand the lessons of the Iraqi earthquake . Arabské intelektuály a vlastně sirsí arabskou veřejnost dnes pohlcuje snaha analyzovat irácké zemětřesení a vyvodit ponaučení , jež z něho plynou
Apologists for Saddam ' s rule are now facing some difficult questions . Obhájci Saddámovy vlády čelí otázkám , na něž se těžko odpovídá
Al - Azm ' s book became a sensation , stimulating a wave of reviews and polemical exchanges . Al - Azmova kniha se stala senzací a vyvolala vlnu recenzí a polemických výměn
Although the Iraqi forces were quickly expelled from Kuwait , Saddam ' s overwhelming defeat did nothing to undermine his stature in the Arab world . Přestože byly irácké síly z Kuvajtu rychle vypuzeny , Saddámova drtivá porážka nikterak nenarusila jeho význam v arabském světě
Around the Arab world , people are comparing the nationalist rhetoric of the regime with the scope of its barbarism . V celém arabském světě lidé srovnávají nacionalistickou rétoriku režimu s rozsahem jeho barbarství
And China , is , for the US , both its greatest opportunity as a market and its greatest potential superpower rival . A Čína pro USA představuje jak zemi nesmírných tržních příležitostí , tak i největšího potencionálního velmocenského rivala
Attempts by the US to exert extra - territorial jurisdiction including the attempt to ban British businessmen from visiting Cuba , incite European resentment . Pokusy USA uplatňovat extra - teritoriální jurisdikci , včetně pokusu zakázat britským podnikatelům a obchodníkům navštěvovat Kubu , vzbuzují v Evropě jen zlost a zášť
A Partnership in Peril Partnerství v ohrožení
Are these ties beyond repair , or can they be restored ? Jsou tyto vazby nenapravitelně narušené , nebo je lze obnovit ?
Although some of this sentiment was misrepresented , Germany clearly would not support military action in Iraq . Ačkoli některé jeho názory byly špatně pochopeny , je jasné , že Německo nebylo připraveno podpořit vojenskou akci v Iráku
A closer look at the problem suggests that the division over Iraq is not merely an isolated incident , but reflects a range of deep - seated difficulties . Bližší pohled na celý problém naznačuje , že spor kolem Iráku není jen ojedinělým incidentem , ale že odráží celou škálu zakořeněných potíží
Although the US and Europe do have issues to resolve , there is a real danger that the portrayal of every possible event as heralding a new split will end up being self - fulfilling . Ačkoli před USA a Evropou stojí úkoly , které je třeba řešit , existuje reálné nebezpečí , že líčení všech možných událostí jako předzvěstí nové roztržky se prokáže jako sebenaplňující proroctví
A Conservative Europe Konzervativní Evropa
A Conservative government took the United Kingdom into the European Economic Community in 1973 . V roce 1973 konzervativní vláda dovedla Velkou Británii do Evropského hospodářského společenství
Allowing countries to pursue their own policies in these areas encourages competitiveness . Možnost jednotlivých zemí uskutečňovat v těchto oblastech vlastní politiky posiluje konkurenční schopnost
Any proposal for a new constitution must be put to the British people and to the people in each EU member state . Jakýkoliv návrh nové ústavy musí být předložen britskému lidu a národům všech členských států EU
Albanian problems now demand homemade Albanian compromises . Albánské problémy v tuto chvíli vyžadují domácí , albánské kompromisy
A stultifying form of international oversight that offers only fiat or imposed conciliation paralyzes their domestic political development . Otupující podoba mezinárodního dohledu , která nabízí jen úředně nařízený či vynucený smír , ochromuje domácí politický rozvoj
As Bulgaria and Romania come closer to membership , and with accession talks with Turkey and Croatia set to begin , it has become increasingly important to challenge that view . Vzhledem k tomu , že ke členství se blíží Bulharsko a Rumunsko a s Tureckem a Chorvatskem začnou co nevidět přístupové rozhovory , je čím dál důležitější tento názor vyvracet
All European countries probably believed at the outset that non - European newcomers could be assimilated in the same way that Polish immigrants were assimilated into Germany ’ s Ruhr region in the nineteenth century . Všechny evropské státy zřejmě zpočátku věřily , že noví neevropští příchozí by se mohli asimilovat stejným způsobem , jako se v devatenáctém století asimilovali polští přistěhovalci v německém Porúří
Arguments about effectiveness here frequently focus on cost - effectiveness . Argument o účinnosti se zde často zaměřuje na poměr cena – výkon
Appreciating the fact that breast cancer could spread even before it was treated led to clinical trials testing breast - sparing surgery ( “ lumpectomy ” ) . Na základě předpokladu , že rakovina prsu může začít bujet ještě před samotnou léčbou , odzkoušeli lékaři v klinických testech chirurgický zákrok , při kterém není prs amputován – lumpektomii
At least 50 ,000 women have been treated in clinical trials that demonstrate conclusively the impact of tamoxifen , the most widely used anti - estrogen treatment . Nejméně padesát tisíc žen bylo léčeno v klinických testech , které nezvratně dokázaly účinek tamoxifenu , nejvíce používané antiestrogenové terapie
As an outgrowth of the Oxford findings , there is a more consistent approach now and evidence of improving outcomes . Přímým důsledkem oxfordských zjištění je více konzistentní přístup a zlepšující se výsledky léčby
A predictive test for responsiveness to chemotherapy would be a major step forward in treating breast cancer as it might allow more selective use of these agents . Velkým krokem kupředu v léčbě rakoviny prsu by byl prediktivní test reakce na chemoterapii , který by umožnil selektivnější použití těchto chemických látek
A half - century of working together , plus a decade and a half of adapting to new threats and demands , is paying off . Půlstoletí spolupráce plus dekáda a půl adaptace na nové hrozby a požadavky se teď vyplácejí
A few Afghan provinces , including those along parts of the border with Pakistan and its Taliban sanctuaries , have little or no ISAF presence and no Provincial Reconstruction Teams . V několika afghánských provinciích , včetně některých podél částí hranice s Pákistánem a tamních útočišť Tálibánu , je jen slabá nebo vůbec žádná přítomnost ISAF a chybějí tu Týmy pro obnovu provincií
Abysmal air and land transport limit the ability to move fighting forces to where they are needed most . Mizerná vzdušná i pozemní doprava omezují schopnost bojových složek přepravovat se tam , kde je jich nejvíce zapotřebí
Although non - governmental organizations are doing an effective job , responsibilities assigned to different European countries – such as helping the Afghan government with law enforcement and poppy eradication – have fallen short of both needs and promises . Přestože nevládní organizace dělají svou práci efektivně , zodpovědné úkoly svěřené různým evropským státům – například pomoc afghánské vládě s vymáháním práva a mýcením makových polí – nebyly dostatečně splněny ani s ohledem na potřeby , ani na sliby
At the Riga summit , NATO should challenge the EU to take its proper share of responsibility for success in Afghanistan . Na summitu v Rize by NATO mělo vyzvat EU , aby se ujala patřičného dílu zodpovědnosti za úspěch v Afghánistánu
All NATO allies and EU members want the US to remain committed to Europe ’ s future , to take the lead elsewhere in meeting security needs on which all agree , and to admit Europe into its strategic confidence . Všichni spojenci NATO i členové EU si přejí , aby USA zůstaly věrné budoucnosti Evropy , aby se ujímaly vedení při naplňování bezpečnostních potřeb , na nichž se všichni shodnou , a aby Evropu braly za svého strategického důvěrníka
Also , his formal role is limited to helping the Palestinians sort out their economic and political affairs , not trying to negotiate a peace settlement – a task reserved for US Secretary of State , Condoleezza Rice . Rovněž platí , že jeho formální role se omezuje na pomoc Palestincům s řešením jejich ekonomických a politických záležitostí a nevztahuje se na dojednávání mírového urovnání – což je úkol vyhrazený pro ministryni zahraničí USA Condoleezzu Riceovou
At the least , Blair must press for a radical increase in funds provided by the outside world to the Palestinian government as well as to the 1 . 4 million Palestinians trapped in Hamas - run Gaza . Blair musí přinejmenším naléhat na radikální navýšení prostředků poskytovaných vnějším světem palestinské vládě stejně jako 1, 4 milionu Palestinců uvězněných v Gaze pod správou Hamásu
All this requires clear thinking . To vše vyžaduje jasné uvažování
At the RAND Corporation , for example , a team of researchers has laid out a comprehensive approach to building a successful Palestinian state , covering governance , security , education , health , water , investment – as well as long - term economic relations with Israel and the outside world . V RAND Corporation například skupina výzkumníků předložila komplexní přístup k budování úspěšného palestinského státu , který zahrnuje správu , bezpečnost , školství , zdravotnictví , vodní hospodářství , investice , jakož i dlouhodobé ekonomické vztahy s Izraelem a vnějším světem
As always , such a cessation would be at the mercy of extremists competing for power or bent on making peace impossible . Toto zastavení útoků by , tak jako vždy , bylo vydáno na milost extremistům soupeřícím o moc či fixovaným na znemožnění míru
Anna Husarska Anna Husarska
Among the many humanitarian disasters produced by the civil war now raging in Iraq is one that is almost invisible . Mezi mnoha humanitárními katastrofami vyvolanými občanskou válkou , která dnes běsní v Iráku , figuruje také jedna téměř neviditelná
According to the UN High Commission for Refugees , all countries combined have offered a chance to start a new life to approximately the same number of Iraqi refugees as flee the country in just five days . Podle Vysoké komise OSN pro uprchlíky nabídly všechny země dohromady příležitost začít nový život přibližně stejnému počtu iráckých uprchlíků , jaký opustí zemi za pouhých pět dní
Anna Husarska is Senior Policy Adviser at the International Rescue Committee , www . theIRC . org . Anna Husarska je vysokou politickou poradkyní organizace International Rescue Committee , www .theIRC .org
A second major advance came a few months later , when Max Perutz discovered a technique to determine the structures of large molecules like myoglobin and hemoglobin . Další významný pokrok učinil o několik měsíců později Max Perutz , když objevil způsob určení stavby makromolekul , jako je myoglobin a hemoglobin
Although Max von Laue , Walter Friedrich , and Paul Knipping had discovered the diffraction of X - rays by crystals , it was Lawrence Bragg who understood how it could be exploited scientifically . Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue , Walter Friedrich a Paul Knipping , byl to Lawrence Bragg , kdo pochopil , jak by jí šlo vědecky využít
Astbury , meanwhile , moved to Leeds in 1928 , where he also began working on amino acids and proteins . Astbury se mezitím roku 1928 přestěhoval do Leedsu , kde také začal pracovat na aminokyselinách a bílkovinách
A friend of Bernal ' s named Glenn Millikan had happened to visit a lab in Uppsala , Sweden , where large pepsin crystals had been obtained , and he brought some of the crystals , still in their mother - liquor , back to Cambridge . Bernalův přítel Glenn Millikan už dříve navštívil laboratoř ve švédské Uppsale , kde byly vytvořeny velké krystaly pepsinu , a několik těchto krystalů - v jejich matečném roztoku - přivezl do Cambridge
A second , and more radical , approach targets the production of A - peptide itself by inhibiting the two APP enzymes , called beta - secretase and gamma - secretase , from which it is formed . Druhý , radikálnější přístup se zaměřuje na produkci samotného A - peptidu a to tím , že zpomalí dva APP enzymy , zvané beta - sekretáze a gama- sekretáze , z nichž se skládá
At home , concern about Mubarak ' s age ( 76 ) and deteriorating health has grown . Na domácí scéně zesílily obavy ohledně Mubarakova věku ( 76 ) a jeho zhoršujícího se zdravotního stavu
Although he returned an hour later and delivered the rest of his speech , Egyptians began to demand greater transparency regarding the president ' s health as well as other state affairs . Přestože se hodinu nato vrátil a pronesl zbytek svého projevu , Egypťané se začali domáhat větší transparentnosti ve věci prezidentova zdraví i dalších státních záležitostí
According to a recent report by the UN Development Program , roughly half of those between 15 and 30 years old dream of emigrating to Europe , North America , or Australia . Podle nedávné zprávy Rozvojového programu OSN zhruba polovina obyvatel mezi 15 a 30 lety sní o emigraci do Evropy , Severní Ameriky nebo Austrálie
A few weeks ago , several youngsters suffocated to death while being deported back to Egypt across the Libyan desert in overloaded trucks . Před nemnoha týdny se několik mladých lidí udusilo během deportace zpět do Egypta přes Libyjskou poušť v přeplněných náklaďácích
A simple majority of the ballots is required to win a six - year term , which is renewable indefinitely by the same process . K získání šestiletého funkčního období je zapotřebí prosté většiny hlasů , již lze tímtéž postupem do nekonečna obnovovat
A more apt analogy popular in Egypt compares Mubarak to Leonid Brezhnev , who for two decades presided over the Soviet Union ' s stagnation and decline . Výstižnější přirovnání , v Egyptě populární , srovnává Mubaraka a Leonida Brežněva , jenž byl po dvě desetiletí prezidentem stagnace a úpadku Sovětského svazu
After the Guns of August Co nahradí \„ srpnové výstřely “
As for America , anything it touches in the Middle East has become radioactive , even for longstanding clients and friends . A pokud jde o Ameriku , ať tato země sáhne na Blízkém východě na cokoliv , okamžitě se to stává radioaktivním , a to i pro její dlouholeté chráněnce a přátele
Arafat ’ s Last Hurrrah Arafatův poslední počin
Arafat ’ s leadership was the most protracted among his counterparts in the Arab World , as he outlived three Egyptian Presidents ( Naguib , Nasser , Sadat and spanned all of Mubarak ’ s quarter of a century ) , five Lebanese Presidents , three Iraqis , five Algerians , three Syrians , three Saudi Monarchs , and two in Morocco , not to mention other world leaders , from Eisenhower to Bush in the US , from de Gaulle to Chirac in France , and from Maó to three successors in China . Arafatovo vůdcovství bylo tím nejdelším mezi jeho protějšky v arabském světě , neboť přežil tři egyptské prezidenty ( Nagíba , Násira a Sadata a přetrval celé čtvrtstoletí Mubaraka ) , pět libanonských , tři irácké , pět alžírských a tři syrské prezidenty , tři panovníky saúdskoarabské a dva marocké , nemluvě o ostatních světových lídrech , od Eisenhowera po Bushe v USA , od de Gaulla po Chiraka ve Francii a od Maa po jeho tři následovníky v Číně
As the heartland of some of the strongest Islamist forces anywhere , this Saudi effort – if successful and a harbinger of other needed changes – may have an even more profound impact than the elections in Iraq and Palestine . Vzhledem k tomu , že Saúdská Arábie je srdcem některých nejsilnějších islamistických proudů , může mít toto její úsilí – bude - li úspěšné a stane se předzvěstí dalších potřebných změn – ještě hlubší dopad než volby v Iráku a v Palestině
All the same , this municipal election should be looked upon as a giant first step in the arduous journey toward Saudi democracy . Přesto by tyto komunální volby měly být chápány jako obrovský první krok na trnité cestě k saúdské demokracii
An alliance of local , regional , and international forces is uniting against tyranny - as - usual on the banks of the Nile . Na březích Nilu se proti zažité tyranii formuje aliance místních , regionálních a mezinárodních sil
As a measure of sincerity , he needs to order the immediate release of Ayman Nour and take steps to terminate the 24 - year - long state of emergency , which effectively prevents political campaigning from taking place . Je potřeba , aby svou upřímnost projevil příkazem k okamžitému propuštění Ajmána Núra a aby podnikl kroky k ukončení 24 let trvajícího výjimečného stavu , který účinně znemožňuje konání politických kampaní
Along with events in Lebanon , Iraq , and Palestine , it may well usher in an Arab spring of freedom , one long overdue . Společně s děním v Libanonu , Iráku a Palestině by se mohly stát prvními paprsky arabského úsvitu svobody , už dlouho zpožděného
As a sociologist , I have been studying these issues for 30 years . Jako sociolog se těmito otázkami zabývám 30 let
As an inmate of an Egyptian prison , I discussed them with my fellow prisoners , many of whom were imprisoned as supporters of Egypt ’ s Islamic movement . Jako vězeň v egyptském žaláři jsem o nich diskutoval se spoluvězni , z nichž mnozí se za mřížemi ocitli coby stoupenci egyptského islamistického hnutí
Acceptance of the rotation of power , based on free , fair and internationally monitored elections ; Přistoupení na střídání se u moci na základě svobodných , spravedlivých a mezinárodně monitorovaných voleb ;
Another domestic war , with the Egyptian Bedouins of Sinai , broke out two years ago . Další domácí válka , tentokrát s egyptskými beduíny ze Sinaje , propukla předloni
All around them , but especially in the ebullient resorts of southern Sinai , billions are spent on roads , airports , and beaches ; sizeable parcels of land are allocated generously to rich Egyptians from the Nile Valley and to foreigners , but not to Sinai natives . Všude kolem nich , zejména však v rušných letoviscích jižního Sinaje , se investují miliardy do silnic , letišť a pláží ; rozlehlé pozemky jsou velkoryse přidělovány bohatým Egypťanům z údolí Nilu a cizincům , nikoliv sinajským rodákům
As Egypt was Arabized and Islamized , the Copts became a minority in their original homeland . Když byl poté Egypt arabizován a islamizován , stali se ve své vlasti menšinou
Although all the formal trappings of a true electoral contest are in place , important aspects of authenticity are glaringly absent . Ačkoliv ovšem celý proces nepostrádá všechny formální znaky skutečného volebního klání , některé důležité prvky autenticity zde nápadně chybějí
All members of the presidential election commission are Mubarak appointees , and the new election rules eliminated any independent challengers . Všechny členy prezidentské volební komise jmenoval Mubarak a nová volební pravidla vyloučila účast veškerých nezávislých uchazečů
A month later , a similarly named Islamic party in Morocco , Parti de la Justice et du Development ( PJD ) , finished third in legislative elections . Měsíc nato stejnojmenná marocká islámská strana , Parti de la Justice et du Development ( PJD ) , skončila ve volbách do zákonodárného sboru třetí
After all , in 1947 similar Jewish “ freedom fighters ” blew up the King David Hotel , killing tens of British officers . Konec konců , v roce 1947 podobní židovští \„ bojovníci za svobodu “ vyhodili do vzduchu hotel Král David a zabili desítky britských úředníků
A bloodbath after a Northern Alliance victory would be like the revenge killings by Kosovars that followed the NATO victory in June 1999 . Krveprolití , jež by následovalo po vítězství Severní aliance , by totiž vypadalo stejně jako mstivé vraždění Kosovců po vítězství NATO v červnu 1999
A bloodbath in Kabul or Mazar ( captured by the Northern Alliance ) would be played out before a television audience of the entire Islamic world . Krvavá jatka v Kábulu či Mazáre Šarífu ( dobytém Severní aliancí ) by sledovali televizní diváci v celém islámském světě
Again , the balance the Americans have to strike here is delicate . Také zde je rovnováha křehká
At the moment , there are hundreds , possibly thousands of Special Forces units on the ground , and they may be just sufficient to spot targets for the US Air Force and to act as a restraint on the essentially lawless troops of the Alliance . V této chvíli je na půdě Afghánistánu několik stovek , možná tisíc jednotek zvláštních sil , které by měly tak akorát stačit k identifikaci cílů pro americké letectvo a k ovládnutí vesměs řád nerespektujících jednotek Severní aliance
Another consideration essential to fighting a proxy war is to prevent the proxy from appearing the stooge of the principal agent . Dalším zásadním momentem při vedení prostřednické války je nepřipustit , aby se prostředník cítil jako loutka hlavního aktéra
America fought most of its wars against Communism through proxies . Například s komunismem bojovala Amerika právě s pomocí prostředníků
Al - Quaeda must be hoping to lure long convoys of American soldiers and their equipment into those high , narrow mountain passes where the Russians were drawn in to their deaths . Al - Kajdá určitě doufá , že do vysokých a úzkých horských průsmyků , kam si Sověti přišli pro jistou smrt , naláká dlouhé konvoje amerických vojáků a jejich výzbroje
American strategy would be wise to deny Osama bin Laden that satisfaction . Rozumná americká strategie tuto radost bin Ládinovi odepře
Anyone with a little funding and a few biological specimens in a refrigerator can make thousands of postulated “ discoveries . ” Každý s trochou financí a s několika biologickými vzorky v mrazáku může udělat tisíce postulovaných \„ objevů “
A million research questions can be asked on the spot . Na místě lze vznést milion výzkumných otázek
Although the precise nature of the disease ’ s transmission remains uncertain , a key event in these disorders is the conversion of the prion protein ’ s normal cells to an abnormal form that appears to be the major ( if not the sole ) component of the infection . Třebaže přesná podstata přenosu nemoci zůstává nejasná , rozhodující událostí u těchto chorob je proměna běžných buněk prionových bílkovin do abnormální podoby , jež se zdá být zásadní ( ne - li jedinou ) složkou nákazy
Although there are some theoretical ambiguities , the best available evidence suggests that , in the longer term , inflation is harmful to both output and welfare . Nejlepší dostupné důkazy i přes teoretické pochybnosti naznačují , že inflace z dlouhodobého pohledu škodí jak výkonu , tak blahobytu společnosti
A corollary to this suggestion is the notion that central banks should “ give growth a chance , ” even if this means “ taking risks with inflation . ” Z toho plyne , že by centrální banky měly dát růstu šanci , i kdyby to mělo znamenat riziko inflace
A misbegotten policy of this kind would involve the central bank in taking unwarranted risks with inflation and lessen the credibility of its commitment to price stability in the medium term . Následkem takové hybridní politiky by centrální banka musela bez záruky riskovat inflaci , což by snížilo její důvěryhodnost , pokud jde o udržení střednědobé cenové stability
And the strategy was flexible enough to integrate the broadening and deepening of both the monetary and economic analysis . A tato strategie byla natolik flexibilní , že zahrnula rozšíření a prohloubení jak měnové , tak ekonomické analýzy
As long as such a “ one - pillar - approach ” is unavailable , there is no convincing reason why the ECB should change a strategy which has served it well and allowed it to establish a remarkable track record . Dokud takový přístup založený na \„ jediném pilíři “ nebude po ruce , neexistuje žádný přesvědčivý důvod , proč by ECB měla měnit svou strategii , která jí dobře slouží a umožnila jí dosáhnout skvělých výsledků
After decades of successively imposed constitutions , an elected assembly has overseen the process of drafting a new permanent constitution , and the draft text will be voted on by ordinary Iraqis on October 15 . Po desetiletích postupně vnucovaných ústav dohlíželo na proces sestavování nové , trvalé ústavy volené shromáždění a o navrženém textu budou 15 . října hlasovat obyčejní Iráčané
Although Iraq ’ s interim constitution gave the Assembly exclusive control over the drafting process , the Assembly wisely reached out beyond its membership in creating a constitutional drafting committee . Přestože irácká prozatímní ústava dala Národnímu shromáždění výhradní kontrolu nad procesem sestavování návrhu nové konstituce , Shromáždění při vytváření komise , jež pracovala na konceptu ústavy , moudře sáhlo i mimo své vlastní řady
Accordingly , they sought out those who were under - represented in the Assembly , but whose sense of participation in and ownership of the process was essential , not merely to the constitutional exercise , but to binding the nation ’ s wounds . V souladu s tím hledali ty , kdo byli sice v Národním shromáždění nedostatečně zastoupeni , ale jejichž pocit účasti a osvojení si procesu byly nezbytné , a to nejen pro vznik ústavy , ale rovněž jako lék na rány národa
A second important feature of the drafting process was the extent to which the National Assembly complied with the requirements of Iraq ’ s interim constitution , the Transitional Administrative Law ( TAL ) . Druhým významným rysem procesu sestavování ústavy bylo to , do jaké míry Národní shromáždění splnilo požadavky irácké prozatímní ústavy , Přechodného správního zákona
At the time of the transfer of authority in June of 2004 , many pundits predicted that an elected National Assembly would ignore an interim constitution drafted by an unelected Governing Council and promulgated by an occupying authority . Během předání moci v červnu 2004 mnozí učenci předpovídali , že volené Národní shromáždění bude ignorovat prozatímní ústavu , již sepsala nevolená vládní rada a v platnost uvedla okupační správa
At long last , it can be said that an Iraqi legislature understood that it was constrained by constitutional principals and the rule of law . Konečně můžeme říci , že irácký zákonodárný sbor chápal , že je vázán ústavními principy a právním řádem
All told , Roma children in Ostrava are more than 27 times more likely than non - Roma to be placed in such schools . Celkově vzato , v Ostravě je u romských dětí 27 krát pravděpodobnější než u dětí neromských , že budou do takových škol umístěny
As a United Nations expert body has declared , this is racial segregation , plain and simple . Jak se vyslovil expertní orgán Organizace spojených národů , jedná se o rasovou segregaci , zřetelně a očividně
Anyone who believes in the rights of all children to quality education should be troubled by a decision so myopic . Každého , kdo věří v právo všech dětí na kvalitní vzdělání , by tak krátkozraké rozhodnutí mělo znepokojovat
Africa ' s great hope is that its \ new generation \ leaders - - most prominently President Olusegun Obasanjo of Nigeria and President Thabo Mbeki of South Africa , who helped spearhead NEPAD ' s peer review process in the first place - - acknowledge this fact . Obrovská naděje pro Afriku spočívá v tom , že její , , vůdcové nové generace \ - v prvé řadě nigerijský prezident Olusegun Obasanjo a jihoafrický prezident Thabo Mbeki , kteří především stáli v čele procesu vzájemného hodnocení NEPADu - vezmou tuto skutečnost na vědomí
A Panel of Eminent Persons and a Secretariat to oversee the process is now in place . Komise složená z významných osobností a sekretariátu , která bude na proces dohlížet , již byla ustavena
Arguably , one of the most encouraging features of NEPAD is its recognition and public admission that without proper governance institutions in place , Africa will remain , poor , marginalized , and conflict ridden . Jedním z nejpovzbudivějších rysů NEPADu je nicméně jeho pochopení a veřejné přiznání , že bez řádných kontrolních institucí zůstane Afrika chudým a konflikty sužovaným světadílem na okraji zájmu
A cursory glance at most of the conflict - ridden countries in Africa shows that monopolization of political power over extended periods of time has not only helped institutionalize corruption , as leaders surround themselves with trusted relatives and cronies , but has also been a major cause of coups and conflict . Letmý pohled na většinu konflikty sužovaných afrických států ukazuje , že monopolizace politické moci po dlouhé časové období nejenže přispívá k institucionalizaci korupce , neboť vůdcové mají sklon obklopovat se příbuznými a známými , jimž věří , ale představuje rovněž významnou příčinu převratů a střetů
All these states are in peril of sliding into violent conflict . Všem těmto zemím hrozí , že sklouznou do násilných konfliktů
Again , there is an anti - international right that has come to play some role in all the major industrial countries , and that tries to defend existing prosperity and property rights from the vagaries of international markets . Je zde opět protimezinárodní pravice , jež sehrála svou nezanedbatelnou úlohu ve vsech hlavních průmyslových zemích a jež se snaží chránit existující prosperitu a vlastnická práva před vrtochy mezinárodních trhů
Advocates of this position see EU voters as terrified by the consequences of the May 2004 enlargement of the EU , when eight formerly communist states joined , and angry that they were not consulted about it . Zastánci tohoto postoje se domnívají , že evropští voliči jsou poděšeni důsledky rozšíření EU z května 2004 , kdy přistoupilo osm bývalých komunistických států , a rozezleni tím , že se jich nikdo nedotazoval na jejich názor v této věci
An outraged Italian minister warned of a new mobilization of populist nationalism in an “ August 1914 ” scenario . Rozzuřený italský ministr varoval před novou mobilizací populistického nacionalismu podle scénáře \„ srpna 1914 “
An alternative scenario suggests that these fears emanate from a real problem . Alternativní výklad poukazuje na to , že tyto obavy vycházejí z reálného problému
According to Vladimir Putin , the need to control and secure energy justifies a massive extension of state intervention in the economy . Podle Vladimira Putina potřeba řídit a zabezpečovat energie ospravedlňuje mohutné rozpínání státních intervencí do ekonomiky
A solution required generally collaborative efforts – of a sort that corresponded to an ancient vision of civic republicanism rather than the modern ideas of centralized power or isolated and autonomous individuals . Řešení vyžadovalo všeobecné společné úsilí – takové , které by odpovídalo spíše prastaré vizi občanského republikánství než moderním představám centralizované moci či izolovaných a autonomních jednotlivců
After all , there is no reason to believe that Asians share a particular yearning for authoritarianism , or that , say , Chinese pro - democracy movements are insincere stooges for Western interests . Koneckonců neexistuje žádný důvod se domnívat , že všichni Asiaté sdílejí nějakou zvláštní touhu po autoritářství nebo že například čínská hnutí za demokracii jsou jen neupřímnými nohsledy ve službách západních zájmů
Any of the basic proclivities that drive capitalism , on their own , are destructive of long - term success . Kterákoliv ze základních tendencí pohánějících kapitalismus sama o sobě ničí dlouhodobý úspěch
As a result , elaborate systems of laws are needed to ensure that competition is open and fair , that monopolies and trusts do not destroy competition itself . V důsledku toho jsou zapotřebí důmyslné systémy zákonů , které zajistí , aby byla konkurence otevřená a spravedlivá a aby monopoly a trusty neničily konkurenci samotnou
Almost every modern analyst , however , has come to the conclusion that Weber ’ s attempt to link that capitalist spirit historically to a form of Christianity , namely Protestantism , is fatally flawed . Téměř všichni moderní analytici ovšem dospěli k závěru , že Weberova snaha historicky spojit tohoto ducha kapitalismu s jistou formou křesťanství , jmenovitě s protestantstvím , je od základu pochybená
Accountants go over the books , the participants tell their tales to the newspapers ( or sometimes before a judge ) , politicians explain why they are sorting out a mess , and in the end historians put together a story . Účetní procházejí účty , aktéři sdělují svou verzi novinářům ( anebo někdy soudu ) , politici vysvětlují , proč danou šlamastyku řeší , a historikové z toho všeho nakonec sestaví nějaký příběh
At the beginning of the current credit crunch , many historically minded people picked 1907 as the key precedent . Na počátku současného \„ úvěrového zadrhnutí “ uvádělo mnoho historicky založených lidí jako klíčový precedens rok 1907
And , in any case , the focus of financial nervousness is shifting back to the world economy ’ s core countries , such as the United States , the United Kingdom , and Australia , which are funding large current account deficits with surpluses from much poorer countries . Ohnisko finanční nervozity se navíc každopádně přesouvá zpět do stěžejních zemí světové ekonomiky , jako jsou Spojené státy , Velká Británie a Austrálie , které financují rozsáhlé deficity běžného účtu pomocí přebytků z mnohem chudších zemí
After all , given that emerging market economies ’ central banks and SWF ’ s nowadays effectively dominate capital markets , outcomes no longer result from the interplay of millions of independent guesses , decisions , or strategies . Vždyť vzhledem k tomu , že kapitálovým trhům v současnosti prakticky dominují centrální banky a FSM ekonomik s rozvíjejícími se trhy , výsledky už nevyplývají z vzájemné souhry milionů nezávislých odhadů , rozhodnutí a strategií
All the parties begin to suspect political manipulation . Na všech stranách začíná vznikat podezření , že dochází k politické manipulaci
As a result , to the Fund could lend to those countries that suffered shocks from the increase in petroleum prices . Díky tomu mohl Fond půjčovat těm zemím , jež šoky způsobené zvýšením cen ropy postihovaly
At the time of the Great Depression in the 1930 ’ s , there was no equivalent power . V době Velké hospodářské krize ve 30 . letech 20 . století žádná srovnatelná síla neexistovala
At the same time , the management of reserve assets by an internationally controlled asset manager would remove suspicions and doubts about the use of assets for strategic political purposes . Správa rezervních aktiv mezinárodně řízeným manažerem aktiv by zároveň rozptýlila podezření a pochyby ohledně využívání aktiv k strategickým politickým účelům
After its emergence in mid - nineteenth century Europe , universal banks saw their greatest successes in Germany and were taken up across Central Europe , Scandinavia , and Italy , as well as by Japanese reformers keen on modernizing their society and economy . Po svém výskytu v Evropě poloviny devatenáctého století zažily centrální banky největší úspěch v Německu , postupně byly přijaty celou Evropou , Skandinávií , Itálií , stejně tak jako japonskými reformátory , dychtivými po modernizaci své společnosti a ekonomiky
Arguments about the superiority of the German model were never watertight . Argumenty o nadřazenosti německého modelu nikdy nebyly neprodyšné
After 1945 , a perennial complaint of start - up firms in Germany and Japan was that they lacked access to capital because universal banks ignored them . Po roce 1945 si začínající firmy v Německu a Japonsku dlouho stěžovaly na nedostatečný přístup ke kapitálu , jelikož je centrální banky ignorovaly
After a long period in the aftermath of the Great Depression – during which America prohibited universal banking as per 1933 ’ s Glass - Steagall Act – universal banks are reappearing . Po dlouhém období důsledků \„ Velké deprese “ – ve kterém Amerika centrální bankovnictví po Aktu Glass Steagall v roce 1933 zakázala - se centrální banky znovu objevují
America ’ s experience seems to indicate that banks with a large customer base , such as Citicorp or Bank of America , still provide larger advantages over narrower investment banks . Zkušenost Ameriky , zdá se , naznačuje , že banky s velkou klientskou základnou jako jsou například Citicorp či Bank of America , stále nabízejí širší výhody než banky investiční
At the beginning of 2002 , the President proposed a $ 48 billion boost in military spending - - a sum larger than the total defense budget of every country except Russia . Na začátku roku 2002 prezident navrhl navýšení vojenských výdajů o 48 miliard dolarů - na sumu vyšší , než je celkový obranný rozpočet všech zemí kromě Ruska
A war with Iraq would add around another $ 100 billion , or 1 % of GDP , to the defense budget ( the war in Afghanistan cost a humble $ 10 billion . ) Válka s Irákem by si vyžádala zvýšení obranného rozpočtu o dalších sto milionů , neboli jedno procento HDP ( válka v Afghánistánu přitom stála ,, jen \ deset miliard )
Again , both sides of the Atlantic played a mutual blame game . I tentokrát obě strany Atlantiku sváděly vinu jedna na druhou
A new wave of deficits and exchange - rate instability would thus call into question the most fundamental and beneficial legacy of the 1990 s : the major push for trade opening and liberalization . Nová vlna deficitů a nestability směnných kurzů by tak zpochybnila nejvýznamnější a neprospěšnější odkaz devadesátých let : silný tlak na otevírání a liberalizaci trhů
American producers and the US government complained that American workers were being priced out of jobs because the Yen and D - mark were being held at artificially low levels . Američtí výrobci a vláda si stěžovali , že američtí zaměstnanci ztrácejí pracovní místa , poněvadž japonský jen a německá marka jsou uměle drženy na nízké úrovni
All sides engaged in mudslinging about who was doing the most damage to the world economy . Všechny strany pak na sebe začaly házet špínu a vyčítat si , která z nich nejvíce škodí světové ekonomice
A decade later , efforts to keep the Yen in line with American views produced the Japanese bubble economy , for which many Japanese blamed America after it burst . Úsilí o udržení jenu ve shodě s americkými stanovisky zase o desetiletí později vytvořilo japonskou hospodářskou bublinu , z jejíhož následného prasknutí obviňovali mnozí Japonci Ameriku
As in the 1970 ' s and the 1980 ' s , the rising Asian currency is seen as a much greater threat because that is where the biggest trade imbalances lie . A stejně jako v sedmdesátých a osmdesátých letech je i dnes stoupající asijská měna pokládána za mnohem větší hrozbu , protože právě v Asii dochází k největším obchodním nerovnováhám
America ' s leverage consists in the rest of the world ' s massive financial stake in the fate of the dollar . Americká páka spočívá v tom , že zbytek světa je na osudu dolaru silně finančně zainteresován
At an emotional level , debating exchange rates means blaming foreigners for whatever goes wrong in the domestic economy . Z citového hlediska znamenají debaty o směnných kurzech obviňování cizinců za to , co se nedaří v domácí ekonomice
A similar collapse now is likely to have a rather different effect . Podobný kolaps teď bude mít pravděpodobně odlišné důsledky
Asian economies are growing vigorously , and their central banks are building up claims on the US . Asijské ekonomiky energicky rostou a jejich centrální banky postupně zvětšují pohledávky u USA
Americans will continue to pile up debt because Asians want them to do that . Američané budou nadále zvyšovat své zadlužení , neboť právě to po nich Asijci chtějí
Answers that were touted in the 1960 ' s - - revival of the gold standard , or the invention of a common European currency - - do not appear to be very helpful any more . Řešení , jež byla vychvalována v 60 . letech - oživení zlatého standardu či vytvoření společné evropské měny - , už se nejeví jako příliš užitečná
According to one recent calculation , 17 of the biggest 100 companies in Germany are in family hands , 26 in France , and 43 in Italy . Podle jednoho nedávného výpočtu je 17 ze sta největších německých společností v rodinných rukou , ve Francii je to 26 ze sta a v Itálii 43 ze sta
At the beginning of the 21 st century , family interests reasserted themselves in continental Europe in a surprising way , ousting managers who seemed to have become too Americanized . Na počátku 21 . století se rodinné zájmy začaly drát v kontinentální Evropě znovu překvapivě kupředu , což vedlo k odstranění manažerů , u nichž vznikal dojem přílišné amerikanizace
As consumers , we recognize the big brands because so much has been invested in them , and we are invited to trust them . My jako spotřebitelé rozlišujeme velké značky , protože se do nich velmi mnoho investovalo , a jsme pobízeni , abychom jim věřili
As the future shape of global capitalism grows increasingly uncertain , family values are as relevant as ever . Vzhledem k tomu , že budoucí podoba globálního kapitalismu je stále nejistější , zůstávají rodinné hodnoty stejně důležité jako kdykoliv předtím
All policy options for Asia ’ s central banks appear equally unattractive . Všechna strategická řešení vypadají pro asijské centrální banky stejně nevábně
At the war ’ s end , they thought of a new way of using their reserves : spend them . Na konci války pak vymyslely nový způsob , jak svých rezerv využít : utratit je
Anti - Japanese riots across China have heightened tensions in Asia . Protijaponské nepokoje v Číně vystupňovaly napětí v Asii
Americans fear their markets being flooded by Chinese goods . Američané se obávají toho , že jejich trhy zaplavuje čínské zboží
At the moment , it looks as if there is nothing to fear from China . V současnosti to vypadá , že není čeho se ze strany Číny obávat
A government impressed by past national achievement , but fearful of being overtaken and deeply worried about its own legitimacy , is likely to look for an outlet in foreign policy to mobilize domestic support or ward off opposition . Je pravděpodobné , že vláda , jíž imponují dřívější národní úspěchy , ale zároveň se obává , že bude překonána , a děsí se ztráty legitimity , bude hledat určitý ventil v zahraniční politice , aby mobilizovala domácí podporu nebo odvrátila opozici
Asking why so many men were idle , we were told there was no work in the village that day . Když jsme se zeptali , proč bylo tolik mužů bez práce , bylo nám řečeno , že v ten den nebyla ve vesnici žádná práce
After completing the installation , we called Grameen officers in nearby villages . Po dokončení instalace telefonu jsme obvolali zaměstnance firmy Grameen v sousedních vesnicích
Arne Jernelov Arne Jernelov
Aside from the infrastructure damage and civilian suffering and death implied by the cynical term \ collateral damage , \ all wars have environmental effects . Vedle škod na infrastruktuře a utrpení a smrti civilistů , jež skrývá cynický výraz \ kolaterální škody , \ mají všechny války dopady na životní prostředí
Another serious problem is the use of ozone - depleting substances , such as halons and freons . Dalším závažným problémem je používání látek , které poškozují ozón , například halonů a freonů
Arne Jernelöv is professor of environmental biochemistry , an honorary scholar and former director of the International Institute of Applied Systems Analysis in Vienna , and a UN expert on environmental catastrophes . Arne Jernelöv je profesorem environmentální biochemie , čestným akademikem a bývalým ředitelem Mezinárodního institutu aplikované systémové analýzy ve Vídni a expertem OSN na ekologické katastrofy
Arne Jernelov Arne Jernelov
Attempts have been made ever since to systematically examine and document the environmental consequences of wars . Od té doby tu byly snahy o systematické zkoumání environmentálních následků válek a jejich dokumentaci
A high - tech armed conflict has different - - and not necessarily more benign - - effects than one fought with machetes . Válečný konflikt s využitím špičkových technologií má jiné - a nikoliv nutně mírnější - dopady než boj vedený mačetami
A war in the jungles of Southeast Asia is different from one in the deserts of Kuwait or one in the mountains of Afghanistan . Válka v džunglích jihovýchodní Asie se liší od války v pouštích Kuvajtu nebo v horách Afghánistánu
Among the environmental effects are also health effects following exposure to hazardous materials , such as inhalation of smoke from burning oil fields or uranium dust , resulting in asthma and possibly lung cancer . Mezi environmentální škody patří také zdravotní důsledky způsobené kontaktem s nebezpečnými látkami , například při vdechnutí kouře z hořících ropných polí nebo uranového prachu , jež vede k astmatu a případně i k rakovině plic
Among the explanations are the combinations of pesticide fogging military camps , the treatment with a bromide compound , the use of insect repellents , vaccinations and exposure to depleted uranium . Jako vysvětlení se objevily kombinace pesticidů , které zamořovaly vojenská ležení , ošetřování sloučeninami bromidu , používání repelentů proti hmyzu , očkování a vystavení vlivu ochuzeného uranu
Arne Jernelöv is professor of environmental biochemistry , an honorary scholar and former director of the International Institute of Applied Systems Analysis in Vienna , and a UN expert on environmental catastrophes . Arne Jernelöv je profesorem environmentální biochemie , čestným akademikem a bývalým ředitelem Mezinárodního institutu aplikované systémové analýzy ve Vídni a expertem OSN na ekologické katastrofy
Arne Jernelov Arne Jernelov
At that point , it seems , most farmers began giving the grain to their livestock and eating it themselves . Zdá se , že tehdy začala většina zemědělců krmit pšenicí svá hospodářská zvířata a sami ji jíst
At first , doctors initially had no idea as to the cause . Zpočátku lékaři neměli tušení , co je příčinou
A small group of international experts on me