Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase Trans was found total 2 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
Trans Překlad
Trans Přes

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Trans. Trans .

Definition:

Synonyms:

No synonyms found. Try other word.

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: Trans

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Translation from RNA creates three - dimensional proteins from combinations of 22 essential amino acids – essential only because our bodies are not able to make them , so they must be obtained from our diet instead . Překlad z RNA vytváří trojrozměrné proteiny z kombinací 22 základních aminokyselin – ty jsou základní pouze proto , že je naše těla nedokážou vytvářet , a tak je musí získávat ze stravy
Transatlantic disputes are multiplying at the very moment that Europe ' s Constitutional Convention begins to debate a joint EU foreign policy . Transatlantických sporů přibývá a děje se tak ve chvíli , kdy evropský Ústavní konvent začíná diskutovat o společné evropské zahraniční politice
Transfer of genes between organisms is widespread . Přenos genů mezi organismy je široce rozšířený
Transfers of wealth on the scale of what took place between West and East Germany won ’ t happen . K transferu bohatství v takovém měřítku , k němuž došlo mezi západním a východním Německem , dozajista nedojde
Transfer of atomic energy know - how from Russia is seen as a first step towards achieving that goal . Přesun jaderného know - how z Ruska je tedy vnímán jako první krok na cestě k dosažení tohoto zbrojního cíle
Transparency and the rule of law are the norm , and its government does all it can to fight terrorism . Průhlednost a vláda zákona jsou zde normou a indická vláda dělá vše , co je v jejich silách , aby potírala terorismus
Translating mutual recognition of this into reality will require intellectual honesty and political investment on both sides of the Atlantic . Aby se oboustranné uznání těchto skutečností promítlo do reality , bude na obou březích Atlantiku zapotřebí intelektuální poctivosti a jistého politického vkladu
Transferred to Moscow , he headed the FSB ( the transformed KGB ) until Yeltsin suddenly appointed him prime minister last August . Později se vrátil do Moskvy , kde řídil FSB ( bývalý KGB ) , dokud jej Jelcin náhle loňského srpna nezvolil premiérem
Transforming France into a second America , on the other hand , is no more than a pie - in - the - sky dream that would be certain to end in failure and disarray – and that few French want in any event . Proměna Francie v druhou Ameriku naproti tomu není nic víc než bláhový sen , který by s jistotou skončil nezdarem a pozdvižením – a beztak po něm touží jen málo Francouzů
Transdnistria ’ s independence has never been recognized , either by Moldova or internationally . Nezávislost Podněstří nikdy neuznalo ani Moldavsko , ani mezinárodní společenství
Transforming promises and policies into patient rights , awareness , and effective health care will undoubtedly take time , especially for a country as massive and lacking in transparency as China . Proměna příslibů a politik v práva pacientů , vnímavost a efektivní zdravotní péči bude nesporně nějakou dobu trvat , obzvlášť v zemi tak obrovské a netransparentní , jako je Čína
Transportation costs plummeted with the advent of the steamship and the railroad . S nástupem parních lodí a železnice prudce klesy dopravní náklady
Transport ministries should provide safe roads so that children can bike to school . Ministři dopravy by měli zajistit bezpečné silnice , aby děti mohly jezdit do školy na kole
Transfers of government money to subnational governments express the entitlement of all citizens to a basic set of public services . Transfery vládních financí podnárodním vládám jsou vyjádřením práva vsech občanů na základní veřejné služby
Transnational drug companies were shamed by NGO ' s into abandoning lawsuits in South Africa in 2002 over infringements of their patents on drugs to fight AIDS . Nadnárodní farmaceutické společnosti zase díky očerňovacím kampaním ze strany NGO upustily v roce 2002 v Jihoafrické republice od žalob kvůli porušování patentových práv na léky určené pro boj s AIDS
Transnational terrorism can only be confronted by close civilian cooperation such as intelligence sharing , police work across borders , and tracing financial flows . Přeshraničnímu terorismu lze čelit pouze úzkou spoluprací na civilní úrovni , například sdílením zpravodajských informací , policejní činností napříč hranicemi či sledováním finančních toků
translates as \ China \ and actually means \ the prosperous center of the universe . \ ) Like many corporations , China is moving most decisionmaking to the \ business unit \ level - - semi - autonomous , self - governing economic region - states that compete fiercely against each other for capital , technology , and human resources ( just as America ' s states do ) . Podobně jako ve většině korporací i Čína přesouvá většinu rozhodovacích procesů na úroveň \ obchodních jednotek \ - polosamostatných , samosprávných \ regionálních států \ , které se mezi sebou nelítostně rvou o kapitál , technologie a lidské zdroje ( podobně to dělají státy USA )
Transylvania , where the country ' s ethnic Hungarians are overwhelmingly concentrated , is also Romania ' s cultural bridge to the West , because this part of Romania belonged for centuries to the Hapsburg Empire . Transylvánie , kde jsou etničtí Maďaři v drtivé míře soustředěni , je rovněž kulturním mostem Rumunska k Západu , jelikož tato část Rumunska patřila po celá staletí k habsburské říši
Transplanting laws , indeed , seems as risky as transplanting organs because , like organs , legal transplants may be rejected . \„ Transplantace “ práva do jiného prostředí může být stejně riziková jako transplantace orgánů v medicíně , protože nové prostředí nemusí nový zákon – stejně jako orgán – přijmout
Transparency in procurement works wonders . Transparentnost při zadávání veřejných zakázek dělá divy
Transitional criminal justice must be broad enough to reconcile a divided Iraq , and , therefore , include Shi ’ a and Kurdish crimes against humanity , while it apparently must also avoid embarrassing the US or its allies , particularly regarding their extensive dealings with Saddam ’ s regime . Transformační trestní spravedlnost musí být dostatečně široká , aby usmířila rozpolcený Irák , a proto musí obsáhnout šíitské i kurdské zločiny proti lidskosti , zatímco se zjevně musí vyvarovat působení nesnází USA či jejich spojencům , zejména s ohledem na jejich rozsáhlé obchodování se Saddámovým režimem
Transferring title from state to private hands did not create enough real ownership . Převody majetku ze státních do soukromých rukou nevznikl dostatek solidních soukromých vlastnictví
Transparency International produces an annual ranking of “ corruption perceptions , ” measuring the public ’ s view of the extent of corruption in a country . Transparency International vytváří každoroční žebříček \„ vnímání korupce “ , který poměřuje pohled veřejnosti na rozsah korupce v dané zemi
Transnational terrorism threatens liberal democracies most of all , and India , the world ’ s most populous democracy , sees itself as particularly vulnerable . Mezinárodní terorismus totiž liberální demokracie ohrožuje ze všeho nejvíce a Indie – nejlidnatější demokracie světa – se jím cítí obzvláště ohrožena
Transfer of power from EU member states has always been accompanied by institution building , tailoring the institution to the specific policy area over which integration was needed . Přesun pravomocí z členských států EU vždy doprovázela tvorba institucí a jejich přizpůsobování specifickým politickým oblastem , kde mělo dojít k integraci
Transfer of power to a EU body has generally been accompanied by a clear operational definition of the policy goals . Přesun pravomocí na orgán EU tak obecně doprovází jasná operativní definice cílů té které politiky
Transparency of this kind is needed if Japan is to make a stronger contribution to world affairs and help prevent the 21 st century from becoming yet another century of war . Takto pojaté transparentnosti je potřeba , má - li Japonsko více přispět ke světovým záležitostem a být nápomocné tomu , aby se 21 . století nestalo dalsím stoletím válek
Transparency of retail prices will invigorate competition . Průhlednost maloobchodních cen oživí konkurenci
Transparency International ’ s Corruption Perception Index , the most widely - used benchmark to gauge businessmen ’ s and experts ’ beliefs about the extent of corruption in various countries , ranked China 78 th out of 158 countries in 2005 – not much improvement from 2000 . Index vnímání korupce , který sestavuje organizace Transparency International a jenž je nejrozšířenějším měřítkem názorů na korupci ze strany podnikatelů a expertů v různých zemích , zařadil Čínu v roce 2005 na 78 . místo ze 158 zemí – oproti roku 2000 to nebylo příliš velké zlepšení
Transplantace zachraňují životy. Transplants save lives.
Transplantace zachraňují životy. Transplants save lives.
Transplantace zachraňují životy. Transplants save lives.

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon