Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

Hi


In dictionary for phrase Hi was found total 6 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
hi ahoj
hi čau
HI Státy USA
Hi Ahoj
Hi Au
Hi Nazdar

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Hi

Definition:

Synonyms:

HI, Hawaii, Hawai'i, Aloha State, hullo, hello, how-do-you-do, howdy,
hello, hullo, howdy, how-do-you-do, Hawaii, Hawai'i, Aloha State, HI, American state, greeting, salutation,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 2
(noun) hello|hullo|howdy|how-do-you-do|greeting (generic term)|salutation (generic term)
(noun) Hawaii|Hawai'i|Aloha State|HI|American state (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: Hi

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

abbr. US 1 Hawaii (also in official postal use). 2 the Hawaiian Islands., int. calling attention or as a greeting. [parallel form to HEY(1)],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
His most recent novel , Menstruation , was written and published in English by Saqi Books in 2001 ( London ) . V roce 2001 vyšel u londýnského nakladatelství Saqi Books jeho zatím poslední , anglicky psaný román Menstruace , který již byl přeložen do řady dalších jazyků
History offers little consolation . Dějiny nenabízejí mnoho útěchy
High levels of disenfranchisement in Florida likely played a critical role in the much - disputed electoral victory of President Bush . Velký počet osob zbavených občanských práv na Floridě hrál pravděpodobně zásadní roli v siroce zpochybňovaném volebním vítězství prezidenta Bushe
His support for attacks against Israeli soldiers and settlers in the occupied territories , which he argues is legitimate under international law , has earned him immense popularity among Palestinians , but also a sentence of five life terms plus 40 years in an Israeli prison . Podpora útoků proti izraelským vojákům a osadníkům na okupovaných územích , o nichž prohlašuje , že jsou v souladu s mezinárodním právem , mu zajistila obrovskou popularitu mezi Palestinci , ale také pět doživotních trestů a ještě 40 let navrch v izraelské věznici
His decision to challenge Abbas means that the “ secular ” forces within the Palestinian movement may be divided at a time when rivals with a robust Islamic agenda – principally Hamas and Islamic Jihad – are challenging them . Jeho rozhodnutí kandidovat proti Abbásovi znamená , že „ sekulární síly uvnitř palestinského hnutí jsou zřejmě rozštěpené ve chvíli , kdy proti nim stojí soupeři se silně islámským programem - v první řadě Hamás a Islámský džihád
Higher fertility rates in the US , the UK , and France reflect the large number of immigrant families in each country . Vyšší míra porodnosti v USA , Británii a Francii odráží velký počet přistěhovaleckých rodin v těchto zemích
High housing costs and imperfection in lending markets are the more likely explanation behind Europe ' s falling fertility rates . Vysoké náklady na bydlení a nedostatky na trhu s úvěry jsou pravděpodobnějšími důvody klesající míry porodnosti v Evropě
Historically , America ' s racial and ethnic divisions also inhibited the development of a homogeneous working - class culture and movement , which empowered socialist and Communist parties across Europe in the 20 th century . Historicky americké rasové a etnické rozdíly tlumily rozvoj kultury a hnutí homogenní třídy pracujících , které ve 20 . století dávaly sílu socialistickým a komunistickým stranám po celé Evropě
His long association with Bettino Craxi , Milan ' s most influential politician in the 1970 ' s and Italy ' s prime minister through much of the 1980 ' s , started early . Velmi brzy začalo jeho dlouholeté přátelství s Bettinem Craxim , nejvlivnějším milánským politikem 70 . let a italským ministerským předsedou po většinu 80 . let
His only hope of fending off the magistrates was to control parliament and introduce new laws that would stop the series of corruption trials he faces - - a strategy that has now given him immunity from prosecution until he leaves office . Jeho jedinou nadějí , jak setřást soudce , bylo ovládnout parlament a zavést nové zákony , které by zastavily sérii procesů , jimž čelil kvůli korupci - tato strategie mu právě zajistila imunitu , která ho ochrání před soudním stíháním , dokud bude v úřadu
High inflation and mounting public debt generated a feeling of ` ` crisis ' ' in the early 1990 ' s in some EU countries : when one ' s house is on fire , the costs of doing nothing are too large to continue sitting back and doing nothing . Na začátku 90 . let vysoká inflace a rostoucí státní zadlužení daly v některých zemích EU vzniknout pocitu ,, krize ` ` : zachvátí - li vás dům plameny , cena za nicnedělání je přílis vysoká , než abyste nadále jen nečinně přihlíželi
His latest decision was to force France Telecom to pay back with interest a loan granted years ago by the French government , in violation of EU rules on state aid . Svým posledním rozhodnutím donutil společnost France Telecom vrátit i s úroky půjčku , kterou jí před lety v rozporu s pravidly EU o státní pomoci poskytla francouzská vláda
His death shocked millions everywhere . Jeho smrt šokovala celý svět
His style and rhetoric projected the fresh ( for Korea ! ) image of a common man committed to eliminating the ossified networks of cronyism and corruption . Jeho styl a rétorika budily dojem svěží ( pro Koreu ! ) image řadového muže odhodlaného zlikvidovat zkostnatělé sítě korupce a jánabráchismu
History ’ s Crimes and Punishments Zločiny a tresty naší historie
Historical evidence from Iran , Kuwait , Russia , and even Iraq itself , indicates that it takes about three years from the re - establishment of political stability for capacity to increase significantly and for those new higher levels to be sustained . Historické zkušenosti z Íránu , Kuvajtu , Ruska , ba i ze samotného Iráku naznačují , že od znovuzavedení politické stability je zapotřebí asi tří let , než kapacita výrazně vzroste a nová , vyšší hladina se udrží
History suggests that labor strikes and similar disruptions that can halt oil production are a greater threat in democratic than in undemocratic countries . Historie naznačuje , že dělnické stávky a obdobné otřesy , jež dokáží těžbu ropy zastavit , jsou větší hrozbou v demokratických než v nedemokratických zemích
High prices also enabled the Coalition Provisional Authority to add even more private security personnel to protect refineries and pipelines . Vysoké ceny také daly přechodné koaliční správě možnost ještě více posílit ochranu rafinérií a ropovodů o další soukromé bezpečnostní síly
History is on the side of the Iranian government . Dějiny jsou na straně íránské vlády
His latest book is Building Capitalism : The Transformation of the Former Soviet Bloc . Jeho nejnovější kniha nese titul Budování kapitalismu : Transformace bývalého sovětského bloku
His power base shrinks by the day , and his strangling of independent information makes him increasingly ill - informed . Skupinka jeho podpůrců se ze dne na den zmenšuje a poté , co zadusil nezávislá média , je čím dál hůře informovaný
His only “ mass ” meeting in Moscow drew no more than 5 ,000 people . Jeho jediné „ masové “ shromáždění v Moskvě nepřilákalo více než 5000 lidí
His most recent book is Russia ’ s Capitalist Revolution : Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed . Jeho nejnovější kniha nese název Russia ’ s Capitalist Revolution : Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed ( Ruská kapitalistická revoluce : Proč tržní reforma uspěla a demokracie selhala )
His books - which he found time to write despite the hectic demands of diplomacy - were a unique combination of enormous erudition and crystalline clarity . Jeho knihy - na jejichž psaní si našel čas i přes hektické nároky diplomacie - byly jedinečnou kombinací ohromné erudice a krystalické jasnosti
His scholarly training and rhetorical gifts supplemented each other in a rare fashion . Jeho akademické vzdělání a rétorické nadání se ojedinělým způsobem doplňovaly
His was the aristocracy of the spirit . Patřil k aristokratům ducha
Historically , the Kurds - who are distinct in language , culture , and historical consciousness from Arabs - never had their day in court . Historicky vzato , Kurdové - odlišní od Arabů jazykově , kulturně i svým historickým povědomím - nikdy nedostali příležitost se hájit
His crimes should be judged by his own people – not by an international tribunal . Jeho zločiny by měli soudit jeho spoluobčané – ne mezinárodní tribunál
His influence on Margaret Thatcher ’ s government helped transform Britain from a post - industrial basket case dominated by class struggle into Europe ’ s dominant economic power . Jeho vliv na vládu Margaret Thatcherové přispěl k transformaci Británie z postindustriálního kocourkova , jemuž vévodil třídní zápas , v dominantní hospodářskou mocnost Evropy
Historically , they ( India prominent among them ) argued that the WTO is a tool of rich countries and so resisted much of what it sought to do . Už dříve tvrdily ( a Indie z nich nejhlasitěji ) , že WTO je nástrojem bohatých zemí , a vzdorovaly proto snad vsemu , oč se WTO snažila
His latest book is Small is Stupid ( Duckworth , London , 1995 ) . Jeho poslední knihou je „ Co je malé , je hloupé “ ( Duckworth , London 1995 )
His was a suicidal brand of statecraft from the outset . Jeho státnický projev měl sebevražedný charakter už od počátku
His peace overture to Israel stunned the Middle East . Jeho mírová nabídka Izraeli ohromila Blízký východ
His son ’ s ascension , unlike that of Bashar on the eve of his father ’ s death , is anything but settled . Povýšení jeho syna do funkce , na rozdíl od Bašára v předvečer smrti jeho otce , není ani zdaleka jisté
His latest book is Scars of War , Wounds of Peace : The Israeli - Arab Tragedy . Jeho nejnovější knihou je Scars of War , Wounds of Peace ( Válečné jizvy , mírové šrámy ) s podtitulem Izraelsko - arabská tragédie
His role as a broker of sorts is mostly aimed at endearing himself to the US , where Congress is highly critical of his human rights record . Jeho úloha coby jakéhosi zprostředkovatele se povětšinou zaměřuje na snahu zalíbit se USA , kde jsou vůči němu kongresmani nesmírně kritičtí v oblasti lidských práv
His latest book is Scars of War , Wounds of Peace : The Israeli - Arab Tragedy . Jeho nejnovější knihou je Scars of War , Wounds of Peace ( Válečné jizvy , mírové šrámy ) s podtitulem Izraelsko - arabská tragédie
His choice of Abdullah Badawi , the current prime minister , helped UMNO regain the Islamist moral high ground that the PAS had been claiming . To , že se rozhodl pro současného premiéra Abdalláha Badávího , napomohlo UMNO získat si zpět islamistickou morální převahu , již si nárokovala PAS
His definitive judgement is due January 27 th Jeho konečné slovo se očekává 27 . ledna
His support for international crisis missions in Kosovo , Bosnia , or Afghanistan required considerable political courage and made Germany one of the major contributors to international stability efforts . Jeho podpora pro mezinárodní krizové mise v Kosovu , Bosně či Afghánistánu vyžadovala značnou politickou odvahu a učinila z Německa jednoho z hlavních přispěvatelů k mezinárodnímu úsilí o stabilitu
History cannot be put on hold as Europe sorts out its internal balance of power . Při řesení své vnitřní rovnováhy sil se Evropa nemůže neohlížet na dějiny
Higher layoff taxes , which force firms to think twice before laying off , would be welcomed by workers , while lighter and more predictable regulation of employment relations would surely be welcomed by firms . Vyšší propouštěcí daně , které nutí firmy dobře si rozmyslet , než někoho propustí , by uvítali zaměstnanci , zatímco snazší a předvídatelnější regulaci pracovně - právních vztahů by zase bezpochyby uvítaly firmy
High stock market valuations would reflect a radiant future , households would be behaving in a reasonable way , and America would be wise to run a trade deficit in order to invest . Vysoké hodnoty akciových trhů by věštily zářnou budoucnost , domácnosti by se chovaly uvážlivě a Amerika by mohla vykázat deficit obchodní bilance a začít investovat
His answers are , basically : less often , only in emergencies or crises that pose systemic risk , and for short periods of time . Jeho odpovědi jsou v podstatě tyto : méně často , jen v případech nouze nebo krize , které představují systémové riziko , a na krátkou dobu
High Fences Make Bad Neighbors in Europe Vysoké ploty poškozují sousedské vztahy v Evropě
His most recent book is Football et Mondialisation ( Football and Globalization ) . Jeho poslední kniha nese název Football et Mondialisation ( Fotbal a globalizace )
His human qualities , as much as his talent and technical feats on the field , counted equally in establishing his popular acclaim . Jeho lidské vlastnosti přispěly ke vzniku všeobecného uznání stejně jako jeho talent a technický výkon na hřišti
His success was never to the detriment of others . Jeho úspěch nikdy nebyl k újmě ostatních
His tragedy is ultimately a personal one . Jeho tragédie je zcela osobní věcí
His latest book , The J Curve : A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall , will be published in September . Jeho nejnovější kniha nazvaná The J Curve : A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall vyjde v září
His government has rejected international calls to halt uranium enrichment , ignored UN - imposed deadlines , armed Iraqi militias , supplied Hezbollah with weapons for attacks on Israel , denied the Holocaust , and staged military exercises near the Strait of Hormuz , through which 40 % of the world ’ s sea - traded oil passes . Jeho vláda odmítla mezinárodní výzvy k ukončení obohacování uranu , ignorovala termíny stanovené OSN , vyzbrojila irácké milice , dodala Hizballáhu zbraně pro útoky na Izrael , popřela holocaust a uspořádala vojenská cvičení poblíž Hormuzského průlivu , skrze který prochází 40 % světové ropy dopravované po moři
His anti - terrorist partnership with the United States fatally undermined his political alliance with Pakistan ’ s religious conservatives even before his government stormed Islamabad ’ s Red Mosque in July , killing more than 100 people . Jeho protiteroristické partnerství se Spojenými státy fatálně podrylo jeho politické spojenectví s pákistánskými náboženskými konzervativci , ještě než jeho vláda v červenci vzala útokem islámábádskou Červenou mešitu a zabila při tom víc než sto lidí
His “ decisive struggle against dictatorship ” – and determined opposition to any deal with Bhutto that excludes him – will intensify . Jeho „ rozhodný boj proti diktatuře “ – a odhodlaný vzdor vůči jakékoli dohodě s Bhuttovou , která by jej vylučovala – ještě zesílí
His recent flirtation with a plan to bypass Bhutto and declare emergency rule provoked pointed Bush administration criticism . Jeho nedávné koketování s plánem obejít Bhuttovou a vyhlásit výjimečný stav vyvolalo pronikavou kritiku ze strany Bushovy administrativy
His unpopularity has become their unpopularity . Jeho nepopularita se stala i jejich nepopularitou
High Tensions In the Low Countries Napětí v Nizozemí
His opponents cavalierly dismiss the affair , with the deputy head of President Leonid Kuchma ' s administration suggesting that Yushchenko should hire a food taster . Jeho odpůrci událost povýšeně přezírají , ba zástupce šéfa administrativy prezidenta Leonida Kučmy navrhl , aby si Juščenko najal ochutnávače
High domestic savings encouraged financial institutions to lend beyond the limits of prudence . Vysoké úspory domácností povzbuzovaly finanční instituce k poskytování půjček , jež se nacházely za hranicí opatrnosti
His name is still evoked with reverence in such revolutionary backwaters as Peru and Nepal . Jeho jméno je stále s velkou vážností vzpomínáno v takových revolučních stálicích jako jsou Peru a Nepál
His image , often encased in gold , dangles from the rear - view mirrors of many Chinese taxis , especially in his native province of Hunan . Jeho podobizna , často ve zlatě , se houpe na zpětných zrcátcích mnoha čínských taxiků , zejména pak v jeho rodné provincii Hunan
Hitler , like Mao , was weida Hitler , jako Mao , byl weida
Historians of new dynasties must rewrite history to extol the virtue of the new rulers , while painting the ancient regime as beyond redemption . Historikové nových dynastií musí přepsat dějiny tak , aby vychvalovaly ctnosti nových vládců a současně vykreslovaly minulý režim jako vzdálený vykoupení
Historians , Democrats , and other Bush critics were quick to denounce his speech , particularly his reference to Vietnam , as self - serving , dishonest , and inaccurate . Historikové , členové Demokratické strany i další Bushovi kritici si pospíšili s odsouzením jeho projevu a zejména jeho zmínky o Vietnamu – označili je za účelové , nepoctivé a nepřesné
His most recent book is Murder in Amsterdam : The Killing of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance . Naposledy vydal knihu Murder in Amsterdam ( Vražda v Amsterdamu ) s podtitulem Smrt Thea van Gogha a meze tolerance
His most recent book is Murder in Amsterdam : The Killing of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance . Jeho nejnovější kniha nese název Murder in Amsterdam : The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance ( Vražda v Amsterdamu : Smrt Thea van Gogha a meze tolerance )
His Falangist regime will be officially denounced and its victims honored . Jeho falangistický režim bude oficiálně odsouzen a jeho oběti uctěny
His most recent book is Murder in Amsterdam : The Killing of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance . Naposledy vydal knihu Murder in Amsterdam ( Vražda v Amsterdamu ) s podtitulem Smrt Thea van Gogha a meze tolerance
His most recent book is Murder in Amsterdam : The Killing of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance . Naposledy vydal knihu Murder in Amsterdam ( Vražda v Amsterdamu ) s podtitulem Smrt Thea van Gogha a meze tolerance
His latest provocation is a short film denouncing Islam , which is yet to be shown , but has already caused panic all around . Jeho nejnovější provokací je krátký film odsuzující islám – snímek ještě neměl premiéru , ale již vyvolal všeobecnou paniku
His war on Islam is also , and perhaps even mainly , a war on the cultural and political elites , the Dutch intellectual establishment , the Eurocrats of Brussels , and the liberal - minded queen . Jeho válka s islámem je totiž také , a možná především , válkou s kulturními a politickými elitami , s holandským intelektuálním establishmentem , s bruselskými eurokraty a s liberálně založenou královnou
His success is based on that sense of tolerance as betrayal . Jeho úspěch je založen na představě tolerance jako zrady
His most recent book is Murder in Amsterdam : The Killing of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance . Jeho nejnovější kniha nese název Murder in Amsterdam : The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance ( Vražda v Amsterdamu : Smrt Thea van Gogha a meze tolerance )
Historically , confederations sooner or later either become federations ( as occurred in the US , Germany , and Switzerland ) or , pushed by centrifugal forces , split up ( as with the United Arab Republic , established in 1958 , which split three years later into Egypt and Syria ) . Historicky se konfederace dříve či později buď staly federacemi ( jak se přihodilo v USA , Německu a Švýcarsku ) , nebo se působením odstředivých sil rozpadly ( což byl případ Sjednocené arabské republiky , která vznikla v roce 1958 a tři roky nato se rozpadla v Egypt a Sýrii )
His opponents will challenge the results in the streets , the courts and the political arena , and he will face a strong , though divided , opposition in Congress . Jeho soupeři budou výsledky zpochybňovat na ulicích , u soudů i na politickém kolbišti a také v Kongresu bude Calderón čelit silné , byť rozpolcené opozici
His case was simple : Mexico is a basket case today , let ’ s throw out the rascals responsible for it and replace them with leaders who will represent and help the poor – still half of Mexico ’ s population . Jeho postoj byl prostý : Mexiko je dnes v bezvýchodné situaci , vyhoďme darebáky , kteří za to nesou zodpovědnost , a nahraďme je vůdci , již budou zastupovat chudé a pomáhat jim – chudí totiž stále tvoří polovinu mexické populace
High oil prices allow Venezuela to go on this military spending spree , and there seems little that anybody can do about it . Vysoké ceny ropy dávají Venezuele možnost nadále si vyhazovat z vojenského kopýtka a zdá se , že se s tím nedá nic dělat
His former ambassador to Mexico participated openly and vociferously in campaign events for Mexico City Mayor Andrés Manuel Lopez Obrador ’ s presidential campaign . Jeho bývalý velvyslanec v Mexiku se otevřeně a halasně účastnil předvolebních akcí na podporu prezidentské kampaně starosty Mexico City Andrése Manuela Lopeze Obradora
His APRA party , founded by Victor Raúl Haya de la Torre in the 1920 ’ s , is one of the region ’ s oldest and most anachronistic populist organizations . Jeho strana APRA , kterou už ve 20 . letech minulého století založil Victor Raúl Haya de la Torre , je v regionu jednou z nejstarších a nejsilněji anachronických populistických organizací
His argument is that Iran does not want nuclear weapons , and would not use them to duplicate a crime that did not happen . Jeho argumentem je , že Írán jaderné zbraně nechce a že by je nepoužil k zopakování zločinu , který se nestal
Historically , the Korean Peninsula was the playground for this rivalry , but , with North and South Korea appearing to make peace with each other , South Korea is also staking a claim to regional influence . Historicky byl Korejský poloostrov kolbištěm tohoto soupeření , ale protože se zdá , že Severní a Jižní Korea uzavřou vzájemný mír , Jižní Korea si také vyhrazuje právo na regionální vliv
His remarks shocked China , which views itself as the victim of invasions ( most humiliatingly , by the Japanese ) and has forgotten its own history of bullying its neighbors . Jeho poznámky šokovaly Čínu , která se pokládá za oběť invazí ( nejvíce pokořují ty ze strany Japonců ) a zapomněla na vlastní historii tyranizování sousedních zemí
His energy – combined with the negotiating talents of German Chancellor Angela Merkel – overcame antagonism toward the new reform treaty that EU leaders just ratified in Lisbon , putting the European Union back on its feet after two years of crippling indecision . Jeho energie – ve spojení s vyjednávacími schopnostmi německé kancléřky Angely Merkelové – překonala odpor vůči nové reformní smlouvě , již lídři EU právě v Lisabonu ratifikovali , a po dvou letech ochromující váhavosti postavila Evropskou unii opět na nohy
His election victory relied heavily on his plans to reform the labor market and to promote work and innovation . Jeho volební vítězství se silně opíralo o plány na reformu trhu práce a motivaci k práci a inovacím
His most recent book is A Farewell to Alms : A Brief Economic History of the World . Jeho nejnovější kniha nese název A Farewell to Alms : A Brief Economic History of the World ( Sbohem , almužny : Stručné ekonomické dějiny světa )
History moves faster than politics , which moves faster than institutions . Historie se mění rychleji než politika , a ta zase rychleji než instituce
Historically , the principal agents of reef degradation have been over - fishing and pollution , not global warming . V minulosti nebylo hlavním původcem degradace útesů globální oteplování , nýbrž přílis intenzivní rybolov a znečistění
His only chance of gaining even a share of power is to join in a future coalition , and for this he has to look semi - respectable . Jeho jedinou nadějí je získat alespoň takový podíl na moci , aby mohl vstoupit do budoucí koalice , a proto musí působit aspoň napůl seriózně
High - level collusion enables thousands of tons of chemical precursors , needed to produce heroin , to be trucked into the country . Tajné úmluvy na nejvyšších místech umožňují vozit do země nákladními auty tisíce tun chemických složek potřebných k výrobě heroinu
History suggests that elections do not create democracies . Dějiny naznačují , že demokracie nevznikají volbami
Historical precedents played a part in the Iraq decision , not least because President Bush ’ s national security adviser , Condoleezza Rice , cited them often . Při � rozhodování o Iráku sehrály jistou roli dějinné precedenty , v � neposlední řadě i proto , že je Bushova poradkyně pro otázky národní bezpečnosti Condoleezza Riceová často citovala
High , often long - term unemployment and cuts in social benefits nurture , but do not cause such attitudes ; their deep - seated cultural roots matter far more . Vysoká , často dlouhodobá nezaměstnanost a omezování sociálních příspěvků tyto postoje živí , ale nezpůsobuje ; jejich hluboce zapuštěné kulturní kořeny jsou mnohem závažnější
Historically , protectionism has often led to economic conflict , which can rapidly turn into more serious clashes . Z historického hlediska vedl protekcionismus často k hospodářskému konfliktu , který se může rychle proměnit v závažnější střety
His most recent book is Human Well - Being and the Natural Environment . Jeho poslední kniha nese název Lidský blahobyt a přírodní prostředí
His E - mail address is Partha . Dasgupta @ econ . cam . ac . uk Jeho emailová adresa je Partha .Dasgupta@econ .cam .ac . uk
Hitherto EU governments have largely pretended that enlargement is a small - scale serial process , with individual new members coming in one after another . Až do nynějška totiž vlády zemí EU do velké míry předstíraly , že rozšíření je proces , jenž se odehrává v malém měřítku a celkem pravidelně , a do kterého jednotlivé nové země vstupují jedna za druhou
His answer is that the incrementalist method of integration , followed for the past 50 years , will no longer work , and that such a large Union must be a federal Union , though still composed of traditional nation states . Jeho odpovědí je , že přírůstková metoda integrace , která fungovala posledních padesát let , už fungovat nebude , a že taková velká unie musí být unií federální , stále ovšem složenou z tradičních národních států
His systematic promotion of meetings of the ` ` big ' ' countries in Europe , independent of EU institutions or mechanisms , culminated in the recent farce over a dinner at Downing Street ( the Prime Minister ' s residence ) . Jeho systematická propagace schůzek evropských ,, velmocí ` ` nezávisle na institucích či mechanismech EU vyvrcholila naprostou fraškou , kterou se stala večeře v sídle britského premiéra
His fundamental idea is that France must abandon its insistence on equality with Germany . Jeho hlavní myslenkou je , že Francie musí přestat trvat na tom , že je na stejné rovině jako Německo
His proposal will thus be seen for what it is , a counter - attack on a founding policy of the European project . Jeho návrh tedy bude vnímán jako to , čím skutečně je , totiž jako protiútok vedený na zásadní politiku evropského projektu
His reputation for command and control of the economy is magisterial and unchallenged , but he has given almost no clue as to what he thinks of other government policies . Jeho reputace člověka ovládajícího a kontrolujícího ekonomiku je vážená a nikým nezpochybňovaná , avšak zároveň až dosud nedal téměř ničím najevo , co si myslí o dalších vládních politikách
His war in Chechnya , while popular at home , is responsible for much bad press recently , even if the American administration ' s response is tepid . Jeho válka v Čečensku , která je doma sice populární , je příčinou velkého množství negativních reakcí v západním tisku , ačkoli odezva americké vlády je pouze vlažná
High oil prices also threaten to slow long - term productivity growth . Hrozí také , že vysoké ceny ropy zpomalí dlouhodobý růst produktivity
Higher prices for oil substitutes spur research into other energy technologies - research that is much needed today if we are to tackle the problems of global climate change tomorrow . Vyšší ceny náhražek ropy motivují výzkum v oblasti dalších energetických technologií - výzkum , který je dnes velice potřebný , máme - li se zítra vypořádat s problémy změny globálního klimatu
Historically , the gap between expected returns on low - risk assets like government or investment - grade bonds and high - risk assets like stocks and real estate has been very high . Historicky je veliký rozdíl mezi předpokládanými výnosy nízkorizikových aktiv , jako jsou vládní nebo dobře investičně hodnocené dluhopisy , a vysoce rizikovými aktivy , jako jsou akcie a nemovitosti
His administration may preach the virtues of individual responsibility , but its program makes no provision for how and where the government is going to secure the resources needed to finance its promises . Jeho administrativa sice snad káže ctnosti individuální odpovědnosti , ale její program neobsahuje žádná ustanovení určující , jak a kde si vláda zajistí zdroje potřebné k financování svých slibů
High oil prices have created huge export revenues for Middle Eastern governments , which still want to park their earnings in American assets . Vysoké ceny ropy přinesly obrovské exportní příjmy vládám na Středním východě , které své zisky nadále chtějí ukládat do amerických aktiv
High construction employment has been good for American workers in the past half - decade – a period that has not produced much good for them . Pro americké pracující byla v uplynulém půlstoletí – v době , která jim nepřinesla mnoho dobrého – vysoká zaměstnanost ve stavebnictví příznivá
Higher interest rates to reduce the housing boom seem , even in retrospect , ill advised if the cost is mass unemployment . Zvýšení úrokových sazeb s cílem omezit boom bydlení se i při zpětném pohledu jeví jako nerozum , jestliže by cenou za ně byla masová nezaměstnanost
His middle - class backers are no less eager to see their living standards grow . Jeho stoupenci mezi středními třídami obdobně prahnou po tom , aby rostla jejich životní úroveň
His faction eventually absorbed the entire Colorado Party . Jeho frakce časem pohltila celou stranu Colorado
His boundless energy and quick thinking delivered success from behind the scenes . Jeho bezedná energie a rychlé uvažování mu přinesly úspěch ze zákulisí
His fiscal pushes and demands for lower interest rates will get that , for a time , but such growth won ' t last . Jeho fiskální útoky a požadavky po nižších úrokových mírách žádaného růstu dosáhnou , přinejmenším na čas , ale tento růst nepotrvá dlouho
High rates and a deep fall of stocks - 20 or 30 % - will surely put the US economy close to zero growth or worse . Vysoké úrokové míry a hluboký propad cenných papírů – o 20 či 30 procent – dozajista srazí hospodářství USA někam k nulovému růstu , nebo ještě níže
Higher growth involves a far higher rate of investment and that means a better situation in world and domestic capital market . Vyšší růst je podmíněn větším objemem investic ; ten zase závisí na dobré pozici v rámci světového i domácího kapitálového trhu
High interest rates and extra fiscal measures will , of course , slow growth , but that is essential to taming inflation . Vysoké úrokové sazby a daňová opatření pochopitelně zpomalí růst ; to je však nezbytné ke zkrocení inflace
His new book is Keys to Prosperity . Jeho nová kniha nese název \ Klíče k prosperitě \
Historically , this is what happens in countries weighed down by large debts . Toto se tradičně stává v zemích , jež skomírají pod obrovskými dluhy
Historically very nasty answers emerge in such situations . Historie v takových situacích nabízí velmi nepěkná řešení
His latest book is An Illusion of Harmony : Science and Religion in Islam . Jeho poslední knihou je An Illusion of Harmony ( Iluze souladu ) s podtitulem Věda a náboženství v islámu
His characteristically intellectual rhetoric was replaced by simple and direct appeals to the electorate . Jeho charakteristicky intelektuálská rétorika byla nahrazena jednoduchými a přímými výzvami k voličům
His attitudes toward opening Europe to the new postcommunist democracies are worrying ; his lack of sensitivity in regards to the shadier sides of Europe ’ s history is disgusting . Jeho přístupy k otevírání Evropy vůči novým postkomunistickým demokraciím jsou velmi varující ; jeho zřejmý nedostatek citlivosti k těm temnějším stránkám evropských dějin je přímo odporný
His political opponent – Prime Minister Viktor Yanukovich – is violently opposing that move , fueling a bitter constitutional struggle that ultimately will settle Ukraine ’ s future orientation . Jeho politický soupeř , předseda vlády Viktor Janukovyč , tomuto kroku odbojně vzdoruje , čímž vyvolává urputný ústavní zápas , který nakonec určí budoucí směřování Ukrajiny
History forms part of the explanation . Všechny , s výjimkou jedné
High oil prices kept Russia ' s economy - and common people ' s income ­ - growing rapidly . Vysoké ceny ropy udržely rapidní růst ruské ekonomiky - i příjmů obyčejných lidí
His appointees control everything that matters , from Gazprom to the Central Electoral Committee . Jím jmenovaní lidé kontrolují vše , co má nějaký význam , od Gazpromu až po Ústřední volební komisi
His generation of KGB officers watched the collapse of the Communist Party and all the governmental bodies that it “ directed and controlled , ” including the KGB . Jeho generace důstojníků KGB přihlížela kolapsu komunistické strany a všech vládních orgánů , které \„ řídila a kontrolovala “ , včetně KGB samotné
His early appointments are no worse , and little different , indeed , than Yeltsin ' s final cabinet . Jeho první jmenování ale nejsou o nic horší , a jen málo odlišná , od těch z posledního Jelcinova kabinetu
His program spoke to genuine concerns of ordinary people - - defending lifestyle - liberalism against religious orthodoxy , for instance ; advocating feminism and economic liberalism against benighted prejudices ; and strengthening security against terrorism . Jeho program promlouval o skutečných problémech běžných lidí - bránil například liberalismus životního stylu před náboženskou pravověrností , obhajoval feminismus a hospodářský liberalismus před předsudky nevzdělaných a posiloval obranu před terorismem
High oil and gas prices , America ’ s self - inflicted global weakening due to its misadventure in Iraq , and the rise of China and India obviously have prompted Moscow to change its foreign policy . Moskvu ke změně zahraniční politiky zjevně pobídly vysoké ceny ropy a plynu , globální oslabení Ameriky , jež si sama přivodila nevydařeným dobrodružstvím v Iráku , a vzestup Číny a Indie
His contributions have been , and remain , so important as that they have altered traditional ways of thinking . Jeho příspěvky byly a dodnes jsou natolik důležité , že změnily tradiční způsoby myšlení
His agenda appears to aim at domestic liberalization – moving beyond the 35 - hour week , ending the special pension regimes accorded to particular professions , increasing incentives to work and gain wealth . Jeho agenda jako by se zaměřovala na liberalizaci doma – prodloužení pětatřicetihodinového pracovního týdne , ukončení zvláštních režimů penzí podle konkrétních profesí , zesílení pobídek k práci a vytváření bohatství
His mandate is much more demanding : he must reconcile France ’ s public interests with its private passions . Jeho mandát je mnohem náročnější : musí uvést veřejné zájmy Francie v soulad s jejími soukromými vášněmi
His attempt to liquidate the local Muslim population could be properly described as genocide . Jeho pokus o likvidaci místní muslimské populace lze bez váhání popsat jako genocidu
His latest book is Romantics at War : Glory and Guilt in the Age of Terrorism . Jeho nejnovější kniha nese název Romantics at War : Glory and Guilt in the Age of Terrorism ( \„ Romantici ve válce : Sláva a vina ve věku terorismu “ )
Hitler changed the law in 1934 in the megalomaniac belief that the whole world owed him a duty of loyalty . Zákon změnil už v roce 1934 Hitler ve své megalomanské víře , že mu bude oddán celý svět
His latest book is \ Romantics at War : Glory and Guilt in the Age of Terrorism . \ Jeho poslední kniha nese titul ,, Snílkové ve válce : Sláva a vina ve věku terorismu . \
His latest book is American Law in a Global Context : The Basics . Jeho poslední kniha nese titul American Law in a Global Context : The Basics ( Americké právo v globálním kontextu : Základy )
His latest book is Romantics at War : Glory and Guilt in the Age of Terrorism . Jeho poslední kniha nese titul Romantici ve válce : Sláva a vina ve věku terorismu
His latest book is “ Romantics at War : Glory and Guilt in the Age of Terrorism . ” Jeho poslední kniha nese titul \„ Snílkové ve válce : Sláva a vina ve věku terorismu . “
His model , which he admitted was \ a simplification and an idealization , \ aimed to highlight the \ features of greatest importance \ in an embryo ' s development . Model , o němž sám přiznával , že je ,, simplifikací a idealizací \ , se pokoušel poukázat na ,, znaky veliké důležitosti \ ve vývoji embrya
Hiring , promoting , and rewarding academic staff is increasingly based on “ citation counts ” – the number of times someone receives credit in peer - approved publications . Najímání , kariérní růst i odměňování akademiků se čím dál větší měrou zakládá na \„ citačním ohlasu “ – jde o to , kolikrát je dané osobě přiznán kredit v odbornou veřejností uznaných publikacích
His was a genuine case in which intellectual work was given a fair trial in the proverbial “ court of public opinion ” and required no further oversight . Jednalo se o skutečnou kauzu , kdy byl s duševním dílem veden spravedlivý proces v pověstné \„ soudní síni veřejného mínění “ a nebylo zapotřebí další kontroly
His decision in 1994 to allow the Sinn Fein leader Gerry Adams to visit Washington was made despite outright opposition by the British and the State Department . Když Clinton před pěti lety pozval do Washingtonu předáka Sinn Fein Gerryho Adamse , učinil tak navzdory přímému nesouhlasu jak britské vlády , tak svého ministerstva zahraničí
His top three aides in the Central Committee - Ling Jihua , Zheng Xinli , and He Yiting - are big advocates of \ cadre hearing \ reforms in which internal peer - review is used to evaluate government leaders . Jeho tři nejvlivnější poradci v ústředním výboru - Ling Ťi - chua , Čeng Sin - li a Che I - tching - jsou velkými zastánci takové kádrové reformy , kdy by členy vlády hodnotili jejich spolustraníci
His new book , \ China ' s Democratic Future , \ will be published next year . Příští rok vyjde jeho nová kniha o demokratické budoucnosti Číny
High � tech hospitals are also status symbols , and some countries seek prestige by building the most modern facilities . Špičkové nemocnice jsou také symbolem životní úrovně a některé země hledají ve světě prestiž právě výstavbou těch nejmodernějších zdravotnických zařízení
High - ranking diplomats understand that their way of thinking requires one sort of diplomacy , and that a foreign policy focused on realizing Russia ' s economic potential requires quite another . Vysoce postavení diplomaté chápou , že jejich způsob uvažování vyžaduje určitou diplomacii a že zahraniční politika zaměřená na využití ruského hospodářské potenciálu vyžaduje diplomacii naprosto odlisnou
His “ war ” approach is making it easier for Islamist terrorists to view the West as an equally united and malevolent force . Jeho \„ válečnický “ přístup usnadňuje islamistickým teroristům pohlížet na Západ jako na stejně jednotnou a nenávistnou sílu
His actions reflect his realization that social conditions are continuing to decline . Jeho kroky odrážejí jeho poznání , že společenské podmínky se zhoršují
High Tech provides 28 % of East Asian and Pacific regional exports . Vyspělé technologie představují 28 % exportu východoasijských a tichomořských zemí
Historically , little evidence suggests that such shocks actually send economies into depression . Z historie máme jen málo důkazů domnívat se , že podobné šoky jsou příčiny hospodářských krizí
Highly leveraged households will feel great pain , but this may have the merit of delivering a necessary market correction . Vysoce zadlužené domácnosti na jedné straně pocítí velký tlak , avšak tato nepříjemná situace přinese na druhé straně nezbytnou tržní korekci
History offers bitter lessons concerning the failure to meet this challenge . Pokud jde o neschopnost dostát této výzvě , skýtají dějiny řadu trpkých ponaučení
Higher oil prices and lower trade turnover aggravate the problem . Vyšší ceny ropy a nižší obchodní obrat potíže ještě zhoršují
His latest book , \ Straw Thoughts on Humans and Other Animals , \ is to be published by Granta Books ( London ) this September . Jeho zatím poslední kniha s názvem \ Straw Thoughts on Humans and Other Animals \ vyjde v září v londýnském nakladatelství Granta Books
His challenge will be to resist the temptation to seek short - term popularity , recognizing instead that China ' s stock market must endure short - term pain to win long - term gains . Výzvou pro něj bude odolat pokušení těšit se z krátkodobé popularity a připustit si , že čínská burza musí snést krátkodobou bolest , aby dosáhla dlouhodobého zisku
His political resources are far greater than Yeltsin ever had . Jeho politické zdroje jsou mnohem větší , než jaké kdy měl Jelcin
His tactics of the last week produced an array of indignant and amused critiques . Jeho taktika z minulého týdne vyvolala celou řadu pohoršených i pobavených kritik
His battles were in a decidedly popular art . Jeho bitvy náležely k umění nesporně populárnímu
His was a theatrical performance staged in a marvelous setting ; and his victories were triumphs of beauty and intelligence . Žil divadelní představení uváděné v nádherných kulisách a v jeho vítězstvích triumfovala krása a inteligence
His expulsion from the 1982 World Cup for illegal drug use placed him , in the public ' s mind , on the path to tragedy , but the long cord of death , already tugging at him , had put him there years before . Jeho vyloučení ze světového poháru roku 1982 kvůli nedovoleným drogám jej v mysli veřejnosti vyslalo na stezku směřující k tragédii , ale dlouhá oprátka smrti , jež Maradonu už už svírá , jej na onu stezku dostala už roky předtím
Highly motivated minorities can and do overwhelm the general interests of majorities who are not seized with an issue . Vysoce motivované menšiny mohou přebít a mnohdy i přebijí obecné zájmy většin , které nejsou na něčem silně zainteresovány
High energy prices are a boon to Russia ’ s economy , but , as is often the case in the Middle East and other oil - and gas - rich regions , they can be a burden as well , feeding corruption and discouraging real economic activity . Vysoké ceny energií jsou pro ruskou ekonomiku požehnáním , ale jak často platí na Středním východě a v dalších regionech bohatých na ropu a plyn , mohou představovat i přítěž , protože pohánějí korupci a ničí motivaci ke skutečné hospodářské činnosti
Historical turning points are normally easier to identify in retrospect . Dějinné zvraty se obvykle snáze identifikují až při zpětném ohlédnutí
His coalition government survives mainly because many members of Israel ’ s parliament know that they would lose their seats in an early election . Jeho koaliční vláda přežívá hlavně proto , že řada členů izraelského parlamentu ví , že by v předčasných volbách přišli o křesla
History shows that societies where opportunity is safeguarded tend to be societies that are good international citizens . Historie učí , že společnosti , kde jsou zajištěny příležitosti , bývají dobrými mezinárodními občany
His unwillingness to jettison terror and choose diplomacy proved his undoing , as he lost legitimacy in the eyes of both Israel and the United States . Jeho neochota hodit přes palubu teror a zvolit diplomacii jen stvrdila jeho zkázu , neboť ztratil legitimitu v očích Izraele i USA
Historians have the luxury of debating whether terrorism may have been justified in certain situations in the past . Historici si mohou dovolit luxus debat nad tím , zda terorismus mohl být za určitých okolností v dějinách ospravedlnitelný
His appearance will come a week after Hans Blix and Mohammed al - Baradei - - the chiefs of the UN inspectors - - demonstrated their inability to fulfill their mandate . K jeho vystoupení dojde týden poté , co šéfové inspektorů OSN Hans Blix a Muhammad Baradej prokázali neschopnost splnit svůj mandát
His exhumed body had not decayed . Jeho exhumované tělo nebylo zetlelé
His books include \ Geschichte Russlands \ ( History of Russia , 2003 ) and \ Geschichte der Ostjuden \ ( History of the Jews in Eastern Europe , 1998 ) . Napsal mimo jiné knihy \„ Geschichte Russlands \ ( Dějiny Ruska , 2003 ) a \„ Geschichte der Ostjuden \ ( Dějiny východních Židů , 1998 )
His role has been blessed both by Abbas and Israeli Prime Minister Ehud Olmert . Jeho úloze požehnal jak Abbás , tak izraelský předseda vlády Ehud Olmert
His latest reverie , envisioned in the thick of the recent fighting between Israel and Hezbollah , was the New Middle East ( NME ) , with US clients Israel , Egypt , Jordan , and Saudi Arabia serving as the pillars of regional order . Jeho nejnovější přelud , který se mu zjevil právě uprostřed nedávných bojů mezi Izraelem a Hizballáhem , nesl název \„ Nový Blízký východ “ ( NME ) a Izrael , Egypt , Jordánsko a Saúdská Arábie jakožto chráněnci USA měli v jeho rámci sloužit jako pilíře regionálního uspořádání
His conviction was overturned in 2003 . V roce 2003 byl rozsudek zrušen
Historic Election in Egypt ? Historické volby v Egyptě ?
High inflation in the US highlighted the exchange - rate problem by showing the instability of the dollar standard . Vysoká inflace v USA odhalila problém směnných kurzů , neboť poukázala na nestabilitu dolarového standardu
His reason for doing so was to explain male peacocks ’ obviously hindering tail feathers and male lions ’ apparently useless manes . Důvodem mu k tomu byla potřeba vysvětlit ocasní pera pávů , jež jsou ptákům zřetelně na obtíž , a očividně neužitečné hřívy lvích samců
His Cultural Revolution alone killed as many as two million people , shattered traditions , uprooted spiritual and ethical values , and tore apart family ties and communal loyalties . Jeho kulturní revoluce sama o sobě zabila plné dva miliony lidí , rozbila tradice , vykořenila duchovní a etické hodnoty a zpřetrhala rodinné vztahy i věrnost ke komunitě
His portrait and body remain on display in Beijing ’ s Tiananmen Square , and his face appears on banknotes in the wallet of every Chinese , many of whom saw parents , children , and other loved ones die under his knife . Jeho portrét i tělo jsou dodnes vystaveny na pekingském náměstí Tchien - an - men a jeho obličej figuruje na bankovkách v peněženkách všech Číňanů , z nichž mnozí byli svědky , jak jejich rodiče , děti a další milované osoby umírají pod jeho dýkou
His declaration was greeted by a roar of applause from the studio audience . Jeho prohlášení se u diváků ve studiu setkalo s bouřlivým potleskem
Hideaki Kaneda Hideaki Kaneda
Hideaki Kaneda , Retired Vice Admiral of Japan ' s Self Defense Forces , is currently Director of the Okazaki Institute . Hideaki Kaneda , někdejší viceadmirál japonských sebeobranných sil , je ředitelem Okazakiho institutu
Hideaki Kaneda Hideaki Kaneda
Hideaki Kaneda , Retired Vice Admiral of Japan ’ s Self Defense Forces , is currently Director of the Okazaki Institute . Hideaki Kaneda , někdejší viceadmirál japonských sebeobranných sil , je ředitelem Okazakiho institutu
Hideaki Kaneda Hideaki Kaneda
Hideaki Kaneda , Retired Vice Admiral of Japan ’ s Self - Defense Forces , is currently Director of the Okazaki Institute . Hideaki Kaneda , někdejší viceadmirál japonských sebeobranných sil , je ředitelem Okazakiho institutu
History often trashes elegant theories . Historie často opovrhuje módními teoriemi
His research asks how adults and children track the causal complexity of the world around them and how they work with only partial understandings of that complexity . Jeho výzkum se ptá , jak dospělí a děti rozeznávají kauzální spletitost světa kolem sebe a jak pracují s pouhým částečným porozuměním této spletitosti
His legitimacy rested on free elections and his project for economic and social justice . Prezidenta kritizuje malá , dezorganizovaná , leč důvtipná a neodbytná opozice , která sleduje každý jeho krok a upozorňuje na jeho časté přešlapy
His political rivals are gaining new positions of power , and the population is increasingly unhappy with the economy ’ s continuing decline . Nové mocenské posty obsazují jeho političtí soupeři a obyvatelstvo je čím dál nespokojenější s postupujícím ekonomickým úpadkem
His foremost rival , Akbar Hashemi Rafsanjani , a former president who Ahmedinejad defeated to win the post , has had a remarkable reversal of fortune , reemerging as leader of the Assembly of Experts , the powerful body that elects Iran ’ s Supreme Leader and that can even remove a Supreme Leader from office . Jeho přední sok Akbar Hášemí Rafsandžání , bývalý prezident , jehož Ahmadínedžád porazil , když post získal pro sebe , zažil pozoruhodnou obrátku štěstěny a znovu se objevil na scéně jako hlava Shromáždění znalců , vlivného orgánu , který volí íránského Nejvyššího vůdce , ba může Nejvyššího vůdce i odvolat z úřadu
His Highness the Aga Khan is the spiritual leader of the world ’ s Shia Imami Ismali Muslims . Jeho Výsost Aga Chán je celosvětovým duchovním vůdcem šíitských ismajlitských muslimů
His prime ministerial new year ' s address – \ Russia at the Turn of the Millennium \ - - was posted on a Russian Government website for all the world to see before being published in Russian newspapers . Jeho premiérský novoroční projev “ Rusko na přelomu milénia ” byl na internetových stránkách ruské vlády zpřístupněn celému světu ještě dříve , než byl vytištěn v ruských novinách
History , of course , is not some medicine with a label cautioning about the proper dosage . Dějiny samozřejmě nejsou nějakým lékem , který by na štítku upozorňoval na správné dávkování
History is what gives nations their character , their institutions , their identity . Historie je to , co dává národům jejich charakter , instituce , jejich identitu
His arrest did , however , shake international confidence in Putin , as well as arouse Russia ' s other oligarchs and democratic reformers to seriously fear for their freedoms . Otřáslo ovšem mezinárodní důvěrou v Putina a v ostatních ruských magnátech a demokratických reformátorech probudilo vážný strach o jejich svobody
His idea of a \ dictatorship of law \ satisfies enough Russians to put him solidly in command of the political center . Jeho myšlenka ,, diktatury zákona \ vyhovuje dostatečnému počtu Rusů , takže Putin pevně drží otěže politického středu
His ego alone kept his Yabloko Party from cooperating with the Union of Right Forces . Pouze jeho ego znemoÅ ¾ nilo jeho straně Jabloko spoluprà ¡ ci se Svazem pravicovà ½ ch sil
Historically , attempts at modernization in Russia , even when they look real , as with Stalin ’ s industrialization or Yeltsin ’ s market reforms , ultimately result in a Potemkin village - like state of affairs , because Russian society cannot change fast enough or with the patience necessary to see the changes through . Přestože pokusy o modernizaci Ruska mnohdy působí z historického hlediska reálně , jak tomu bylo u Stalinovy industrializace nebo u Jelcinových tržních reforem , nakonec vždy vyústí v jakési potěmkinovské poměry , protože ruská společnost se nedokáže měnit dostatečně rychle nebo s trpělivostí nezbytnou k prosazení těchto změn
His novel Autumn of the Patriarch captures perfectly the moral squalor , political paralysis , and savage ennui that enshrouds a society awaiting the death of a long - term dictator . Jeho román Podzim patriarchy dokonale zachycuje mravní špínu , politickou paralýzu a surovou nudu obestírající společnost , která čeká na smrt dlouholetého diktátora
His monomaniacal drive to centralize power is driving out the very expertise that the country needs to flourish . Jeho monomaniakální tažení za centralizací moci vypuzuje právě ty odborné kvality , které země potřebuje k prosperitě
His embittered attempts to counter American power are equally short - sighted : helping Iran develop its nuclear program and selling high - tech weapons to China are hardly in Russia ’ s long - term strategic interest . Putinovy zahořklé snahy čelit americké moci jsou neméně krátkozraké : pomoc Íránu s rozvojem jeho jaderného programu a prodej technologicky vyspělých zbraní do Číny jsou jen stěží v dlouhodobém strategickém zájmu Ruska
His actions this week show that he is Russia ’ s new autocrat . Jeho počínání během tohoto týdne ukazuje , že je novým ruským autokratem
His brief is to be the honest broker , the facilitator of a dialogue between government and opposition leaders , particularly Aung San Suu Kyi . Jeho zadání zní být poctivým vyjednavačem , zprostředkovatelem dialogu mezi vládou a opozičními předáky , zejména Aun Schan Su Ťij
History shows political turmoil often leads to inflation , which only fuels further turmoil . Dějiny prokazují , že politická vřava často vede k inflaci , která zase rozdmýchává další vřavu
His proposal – which lies somewhere between the extremes of building a wall on the US - Mexican frontier and open borders on the other – is the right approach when guest workers could be disguised terrorists . Jeho návrh – který leží někde mezi dvěma krajnostmi , vybudováním zdi v americko - mexickém pohraničí a otevřením hranic – je správným přístupem v době , kdy gastarbeitři mohou být maskovanými teroristy
His attacks on ECB President Jean - Claude Trichet were often vicious and quite personal . Jeho útoky na prezidenta ECB Jeana - Clauda Tricheta byly často jízlivé a zcela osobní
High crude oil prices make it easier for Iran to build nuclear weapons and for Russia to use energy blackmail to threaten Europe . Díky vysokým cenám ropy je pro Írán snazší vyvíjet jaderné zbraně a pro Rusko využívat energie k vydírání Evropy
His colleague on the ECB Governing Council , Bundesbank president Axel Weber , seems to have gotten the message that the more ECB officials talk up inflationary fears , the more the trade unions will ask . Jeho kolega z Rady guvernérů ECB , prezident Bundesbanky Axel Weber , zdá se , pochytil , že čím víc představitelé ECB zdůrazňují inflační obavy , tím víc budou odborové svazy žádat
Hitting the French with a hefty fine - - the penalty provided by the Stability Pact - - is not a good idea . Udeřit na Francii hřmotnou pokutou - penále stanovené Paktem stability - není nejlepší nápad
His passivity was rewarded with a thumping re - election victory . Pasivita Blairovi nicméně vynesla vítězství v dalších volbách
History possesses many stories like this : a political party emerges , and most people think it a bad or sick joke . Historie zná mnoho takových příběhů : vznikne politická strana , kterou mají lidé za zlý žert
Hitler , Lenin , and Mussolini sought power in order to use the state to impose their will and their programs . Hitler , Lenin a Mussolini toužili po moci , aby s pomocí státu a jeho moci mohli uskutečnit své myšlenky a své programy
His values , ideas , purposes - - everything he espouses - - constitute an assault on all that liberalism stands for . To , co zastává - jeho hodnoty , názory , záměry - je útokem na všechno , za čímž liberalizmus stojí
His email is dkuttab @ ammannet . net Jeho e - mailová adresa zní : dkuttab@ammannet . net
His other name , Abu Mazen , is not a revolutionary name but reflects the practice of naming a person as the father of his eldest son . Jeho další jméno , Abú Mázin , není jméno revoluční , ale vychází z úzu , kdy se muž oslovuje jako otec svého nejstaršího syna
His email is info @ daoudkuttab . com Jeho email je info @ daoudkuttab .com
His email is dkuttab @ ammannet . net Jeho e - mailová adresa zní : dkuttab@ammannet . net
His email is info @ daoudkuttab . com Jeho e - mailová adresa zní : info@daoudkuttab . com
His email is info @ daoudkuttab . com Jeho email je info @ daoudkuttab .com
Historically , cease - fires have survived only when they are backed by talks that both parties believe are genuine and serious . Historicky příměří vydržela , jen pokud se opírala o rozhovory , jejichž nefalšovanosti a serióznosti věří obě strany
History is not an idyll and politicians ' biographies do not read like the lives of the saints . Dějiny nejsou procházka růžovým sadem a životopisy politiků nejsou totéž co životy svatých
His apparent ethical lapse is magnified by the fact that , at this very moment , Russia is threatening to cut off Ukraine ’ s gas supplies if that country does not give in to the pricing demands of Kremlin ’ s state - owned gas behemoth , Gazprom . Jeho zřetelné morální selhání ještě prohlubuje skutečnost , že právě v současnosti Rusko vyhrožuje , že odřízne ukrajinské dodávky plynu , pokud se Ukrajina nepoddá cenovým požadavkům kremelského státního plynařského behemota Gazpromu
His remarks reflect the military ’ s growing frustration with the lack of concrete American support , and seemed designed to intensify pressure on Erdogan to authorize unilateral cross - border operations against PKK bases in northern Iraq . Jeho komentáře odrážejí rostoucí frustraci armády z nedostatku konkrétní americké podpory a zdá se , že jejich účelem je zesílit tlak na Erdogana , aby dal souhlas k jednostranným přeshraničním operacím proti základnám PKK v severním Iráku
Historically , a big exporter of people , per inhabitant , has been Ireland . Historicky velkým ,, vývozcem \ lidí v poměru k počtu obyvatel bylo Irsko
History cannot be rewritten , and we must resist the irrational urge - - whether it originates from the abyss of our ignorance or from the specter of our crises - - to stop it in its tracks . Dějiny nelze přepsat a je na nás , abychom odolali iracionálnímu nutkání - ať už plyne z propasti naší nevědomosti nebo z přízraku našich krizí - a nepostavili se jim do cesty
His parents , aunts , and uncles were also HIV - positive . Jeho rodiče , tetičky i strýcové byli také HIV pozitivní
His missive was more likely an element in behind - the - scenes negotiations between Khodorkovsky and various Kremlin factions . List byl nejspíš součástí zákulisních jednání mezi Chodorkovským a různými kremelskými frakcemi
His most recent book is How to Spend $ 50 Billion to Make the World a Better Place . Jeho poslední se jmenuje Jak vynaložit 50 miliard dolarů , aby bylo na světě líp
His strategy seems to be to defend Baghdad as another Stalingrad , street by street , house by house . Zdá se , že jeho strategií je bránit Bagdád jako další Stalingrad , ulici za ulicí , dům za domem
His followers are the largely illiterate , poorest , and most violent Shias of the slums of Baghdad and beyond , whose “ Mahdi militia ” fought American troops in 2004 , even while the Americans were protecting Shias from Sunni attackers . Jeho stoupence tvoří převážně negramotní , nejchudší a nejnásilnější šíité z bagdádských i jiných slumů , jejichž \„ mahdíovské milice “ sváděly v roce 2004 boje s americkými jednotkami , přestože Američané chránili šíity před sunnitskými útočníky
High - caste groups , in contrast , account for 25 % of the population , but fill 89 % of such posts ( as well as most top jobs in politics and business ) . Naopak všechny vysoké kasty dohromady tvoří asi 25 procent populace , ale ve státní správě jich je celých 89 procent ( sem pochopitelně patří většina nejvyšších postů v politice a obchodu )
Historians continue to reveal Communism ’ s cruelty , yet after a year or two , moral outrage cools , at least outside Eastern Europe . Historikové nepřestávají odhalovat krutosti komunistického režimu , ale za rok či dva morální rozhořčení vždy opadne , alespoň mimo východní Evropu
Hizb al ghad recently produced a 48 - page draft constitution , aimed at reviving Egypt ’ s stagnant political life . Hizb al ghad nedávno sepsala 48 stránkový návrh ústavy , zaměřený na oživení egyptského nehybného politického života
Historical records indicate , however , that these places were once covered by dense forests . Historické záznamy ovšem naznačují , že tato místa kdysi pokrývaly husté lesy
His carnivalesque odyssey of totalitarianism displays a world of misery , boredom , and obedience in its dark journey to an unreachable paradise . Jeho karnevalová odysea totalismem je ukázkou světa bídy , nudy a poslušnosti na jeho temné cestě do nedosažitelného ráje
His memoir , The Return of the Hooligan , is being published across Europe . Jeho vzpomínky Návrat chuligána vycházejí v mnoha zemích Evropy
His neighborhood is his world , the geography of his calendar . Jeho světem je jeho čtvrť , geografie jeho kalendáře
His social identity is not the same as Mailat ’ s , his spiritual “ entity ” is drastically different , but his double crime is no less abominable . Jeho sociální totožnost není stejná jako u Mailata , jeho duchovní \„ entita “ je drasticky odlišná , avšak jeho dvojnásobný zločin není o nic méně hanebný
His lastest book The Hooligans ’ s Return , received in 2006 the Prix Médicis Étranger . Jeho poslední kniha The Hooligan ’ s Return ( Chuligánův návrat ) získala v roce 2006 cenu Prix Médicis étranger
Higher inflation invariably means that long - term interest rates will also exceed EU limits . Vyšší inflace s sebou samozřejmě nese to , že i dlouhodobé úrokové sazby budou vyšší než limity EU
hire staff based solely on merit ; najímat zaměstnance výlučně podle kvalit ;
His latest book is Exchange Rates Under the East Asian Dollar Standard . Jeho poslední kniha nese název Exchange Rates Under the East Asian Dollar Standard ( Směnné kurzy pod východoasijským dolarovým standardem )
High levels of emotional arousal often result in the victim ’ s attention being drawn to the central features of the event at the expense of other features . Vysoký stupeň emočního vzrušení často vede k zaměření pozornosti oběti na zásadní rysy události , na úkor ostatních prvků
Highly educated European women who have children either stay at home or work part - time and get stuck in low - end jobs . Vysoce vzdělané Evropanky , které mají děti , buď zůstávají doma , nebo pracují na částečný úvazek a uvíznou ve špatně placených zaměstnáních
His Social Democrats ( SPD ) got 38. 5 per cent of votes , and so did the Christian Democrats ( CDU / CSU ) of his rival candidate Edmund Stoiber . Jeho sociální demokraté ( SDP ) získali 38, 5 procent hlasů , stejně jako křesťanští demokraté ( CDU / CSU ) jeho protikandidáta Edmunda Stoibera
History suggests that once an insurgency reaches “ critical mass , ” it takes a decade or more to eradicate it . Dějiny naznačují , že jakmile nějaké povstání dosáhne \„ kritické hmotnosti “ , trvá jeho vymýcení celé desetiletí nebo i déle
His first return visit to his native country soon afterwards showed to all the world the new Pope ' s power . Papežova první návštěva rodné země krátce poté ukázala celému světu jeho sílu
His most recent book is Worlds Apart : Measuring International and Global Inequality . Jeho poslední kniha nese název \„ Worlds Apart : Measuring International and Global Inequality “ ( \„ Oddělené světy : Jak měřit mezinárodní a globální nerovnost “ )
History suggests that if we were to make these drugs available to poor countries for ring prophylaxis , they would often be administered improperly – such as in sub - optimal doses – in a way that would promote viral resistance and only intensify a pandemic . Historie naznačuje , že kdybychom tyto léky zpřístupnili chudým zemím pro kruhovou profylaxi , často by se nesprávně podávaly – například v menších než doporučených dávkách – způsobem , který by vyvolával virovou rezistenci a pandemii by tak ještě zesílil
His re - election to a second term as UN Secretary General was supported by nations all over the world , rich and poor , as well as by UN employees . Jeho znovuzvolení do druhého období v pozici generálního tajemníka OSN podporovaly jak bohaté , tak chudé státy z celého světa i zaměstnanci OSN
His sentiments remain relevant for today ' s India . Jeho pocity ale v nezmenšené míře platí i pro dnešní Indii
History and geography – measured by distance from the closest seaports – have isolated these countries physically , economically , and socially , and have exacerbated the difficulties of their transitions to market economies . Dějiny a zeměpisná poloha – měřená vzdáleností od nejbližších přístavů – izolovaly tyto země fyzicky , ekonomicky i sociálně a prohloubily obtíže plynoucí z jejich přechodu na tržní hospodářství
Hiding behind the originality ( in French presidential politics ) of her gender , Royal has avoided specifying a detailed program . Royalová se skrývá za originalitou svého pohlaví ( ve francouzské prezidentské politice ) a vyhýbá se formulaci jakéhokoliv detailního programu
His motto , “ Get rich and keep quiet , ” sounds like Guizot ’ s priorities in mid - nineteenth century France , even if it is “ seasoned ” with a strong touch of imperial pride . Jeho heslo \„ Bohatněte a buďte zticha “ připomíná Guizotovy priority z Francie poloviny devatenáctého století , třebaže je \„ dochuceno “ silnou příměsí imperiální hrdosti
History ’ s Ghosts in Iran Duchové dějin v Íránu
Hitler came close to developing the nuclear bomb , but never had it , whereas Iran very well might . Hitlerovi chybělo málo , aby vyvinul jadernou bombu , ale nikdy se mu to nepodařilo , zatímco Íránu by se to docela dobře podařit mohlo
His strategy to attract the electorates of Jean Marie Le Pen ’ s extreme right , proved to be a winning one . Jeho strategie přilákat voliče krajní pravice Jeana Marieho Le Pena se ukázala jako vítězná
His votes are needed by both remaining candidates and it is likely they will tend to split equally between Left and Right , for he cannot commit himself to clearly support one candidate over the other . Jeho voliče potřebují oba zbývající kandidáti a je pravděpodobné , že ti budou mít tendenci se mezi levici a pravici rovnoměrně rozdělit , neboť Bayrou se nemůže dopustit přímé podpory jednoho kandidáta oproti druhému
Historians of Europe will probably one day conclude that it is the Holocaust and Europe ’ s relations with its Jews that paved the way for the opening of this process of repentance . Evropští dějepisci zřejmě jednou usoudí , že k započetí tohoto procesu kajícnosti nás přivedl holocaust a vztah Evropy k jejím vlastním Židům
Hiroshima is the most famous example of terror bombing , but the Germans , the Japanese , and the British as well as the Americans deliberately slaughtered civilian non - combatants in large numbers . Nejproslulejším příkladem teroristického bombardování je sice Hirošima , ale úmyslně a v obrovských počtech vraždili civilní obyvatelstvo vedle Američanů také Němci , Japonci i Britové
His latest nominee to the US Supreme Court , Judge Samuel Alito , exemplifies this trend . Jeho poslední kandidát do Nejvyššího soudu USA , soudce Samuel Alito , tento trend dokládá
his actions in Kuwait when Iraq invaded in 1990 , including the disappearance - - still unresolved - - of hundreds of Kuwaiti citizens ; činy v Kuvajtu poté , co jej Irák napadl roku 1990 , včetně dosud nevyřešených zmizení stovek kuvajtských občanů ;
His crimes would neither be forgiven nor forgotten . Jeho zločiny by nebyly odpuštěny ani zapomenuty
His physician claimed that Moore had waived his interest in his body parts by signing a general consent form . Jeho ošetřující lékař prohlásil , že Moore se zřekl zájmu o své lidské partie , když podepsal obecný souhlas
History used to be in the hands of public authorities , scholars , and specialized peer groups which used it to mold the collective meaning of a nation . Dějiny bývaly v rukou státních úřadů , vědců a specializovaných aristokratických skupin , které je používaly ke tvarování kolektivního významu národa
History was the sphere of the collective ; memory of the individual . Historie patřila kolektivu , paměť jednotlivci
History in this sense has now been replaced by memory , which acquired the prestige of a popular protest movement and resembles the revenge of the underdog and outcast , the history of those denied history . V tomto významu nahradila historii paměť , která získala pověst lidového protestního hnutí a která se podobá odplatě podrobených a vyvržených , jejichž dějiny popíraly historii
Hitherto , if history did not have truth , it at least had loyalty on its side . Pokud historie neměla pravdu , měla dosud na své straně alespoň oddanost
His regime survives only through a ruthless campaign of terror conducted by the army , of which Mugabe is commander - in - chief ; the police force , whose commander publicly declares political allegiance to Mugabe ; the dreaded Central Intelligence Organization , which Mnangagwa headed for many years ; and , of late , the ill - trained and brutal youth militia , whose loyalty to the ruling party is unflinching . Jeho režim přežívá jedině pomocí bezohledného teroru armády , jejímž vrchním velitelem je sám Mugabe , policejních sil , jejichž velitel veřejně potvrzuje politickou věrnost Mugabemu , obávané Ústřední výzvědné organizace , jejíž hlavou byl po léta Mnangagwa , a poslední dobou zhoubně vycvičených a brutálních mládežnických milicí , jejichž oddanost vládní straně je neochvějná
Hijacking an airplane is relatively inexpensive . Únos letadla vyjde poměrně lacino
Historical proof that globalization does not necessarily mean homogenization can be seen in Japan , a country that deliberately isolated itself from earlier waves of globalization . Historický důkaz , že globalizace neznamená nutně homogenizaci , můžeme nalézt v Japonsku , zemi , jež se od raných vln globalizace dobrovolně izolovala
Hijacking a plane sometimes costs little more than the price of a ticket . Únos letadla tak může vyjít na částku jen o málo převyšující cenu letenky
His latest book is The Power Game : A Washington Novel . Jeho poslední kniha nese titul The Power Game : A Washington Novel ( Boj o moc : Washingtonský román )
His argument that Kosovo should remain an integral part of Serbia , and that Russia is a more natural ( Slavic ) ally for the Serbs than perfidious Europe , resonates strongly in a country traumatized by its recent past . Jeho argument , že Kosovo by mělo zůstat nedílnou součástí Srbska a že Rusko je pro Srby přirozenějším ( slovanským ) spojencem než věrolomná Evropa , nachází v zemi traumatizované nedávnou minulostí silnou odezvu
His coalition partner , Prime Minister Vojislav Kostunica , increasingly espouses hardline nationalist rhetoric that is indistinguishable from that of Nikolic and the Radicals . Jeho koaliční partner , premiér Vojislav Koštunica , si stále více osvojuje tvrdou nacionalistickou rétoriku , která je k nerozeznání od rétoriky Nikoliće a radikálů
His triumph represents both the symbols and realities of today ' s Latin America . Jeho triumf ztělesňuje jak symboly , tak realitu dnešní Latinské Ameriky
High winds - - caused by parching of the earth ' s surface - - may disperse pollution . Prudké větry - způsobované vysušováním zemského povrchu - mohou rozptylovat nečistoty
His earliest plays were political , ridiculing the wooden locutions of communist rhetoric . Jeho první hry byly politické , zesměšňovaly dřevěné fráze komunistické rétoriky
His critics argue that he developed a taste for intrigue and used behind - the - scenes maneuvering to achieve his aims . Jeho kritici tvrdí , že si vypěstoval zálibu v intrikách a k dosažení svých cílů pořádal zákulisní manévry
Historical traditions also play a role . Svou roli hrají také historické tradice
His Ba ' athist government , however , will not go alone . Jeho baasistická vláda ovšem neztrácí síly sama
History suggests not . Dějiny napovídají , že nikoliv
Historical Memory and Engineering Failures Historická paměť a nezdary stavebního inženýrství
His is the face of Putin ’ s new Russia , of a smug Russia that is “ getting off its knees ” and reaching for its gun . Právě on je tváří Putinova nového Ruska , samolibého Ruska , které \„ se zvedá z kolenou “ a sahá po zbrani
His interest is understandable . Koizumiho zájem je pochopitelný
His opponents must be incorporated into the decision - making process . Prezidentovi odpůrci musí být zapojeni do rozhodovacího procesu
Historically lax policies have become far less accommodative . Historicky laxní ekonomiky se staly mnohem méně ústupnými
History suggests that without greater authority , the Agency will be incapable of dramatically reducing global nuclear risks . Historie naznačuje , že bez větších pravomocí agentura globální jaderná rizika dramaticky snížit nedokáže
High oil prices have resurrected an old vulnerability . Vysoké ceny ropy vzkřísily starou zranitelnost
His legacy will include a World Bank that is firmly committed to a world free of poverty . K jeho odkazu bude patřit Světová banka hluboce oddaná úsilí o svět bez chudoby
High employment costs and nominal tax rates promote small scale enterprises that only thrive on black market employment and tax evasion . Vysoké zaměstnanecké náklady a nominální daňové sazby dávají zelenou malým firmám , kterým se daří zaměstnávat lidi načerno a neplatit daně
His misfortunes do not seem to be ideologically motivated , but are based on an inability to see the conflicts intrinsic within his policy initiatives . Jeho nešťastné kroky nejsou , zdá se , ideologicky motivovány , spíše se zakládají na jeho neschopnosti vidět rozpory uvnitř vlastních politických iniciativ
His words were eloquent and resonated with people of conscience throughout Europe . Jeho slova byla výmluvná a našla odezvu u lidí s vyvinutým svědomím po celé Evropě
His vision of humanitarian action was one in which relief was not only an end in itself – the traditional Red Cross view that humanitarians palliate the worst effects of war and natural disaster – but also a means for righting wrongs . Podle jeho vize humanitární akce není pomoc sama o sobě cílem – dle tradičního názoru Mezinárodního červeného kříže humanitární organizace zmírňují nejhorší následky válek a přírodních katastrof – , nýbrž také prostředkem pro nápravu křivd
Historically , the Socialist Party has no tradition of coalition governments , much less of looking for coalition partners to its right . Socialistická strana nemá z historického hlediska žádnou tradici sestavování koaličních vlád , tím méně pak hledání koaličních partnerů napravo
Hirschman ’ s interests shifted away from economic development over the course of his illustrious career . Hirschmanovy zájmy se během jeho zářné kariéry od hospodářského rozvoje odklonily
Hirschman believed that the possibilities for economic development are not nearly as constrained as comprehensive theories would lead us to believe . Hirschman byl přesvědčen , že možnosti hospodářského rozvoje nejsou ani zdaleka tak omezené , jak nás komplexní teorie navádějí
Hirschman ’ s central insights on development have held up extremely well . Hirschmanovy hlavní postřehy o rozvoji nesmírně dobře obstály
Hirschman would be aghast at the extent of intrusion into domestic policymaking that the World Trade Organization or the International Monetary Fund engage in nowadays . Hirschman by se zhrozil nad rozsahem vměšování do domácí tvorby politik , jehož se v současnosti dopouštějí Světová obchodní organizace nebo Mezinárodní měnový fond
His latest book is One Economics , Many Recipes : Globalization , Institutions , and Economic Growth . Jeho poslední knihou je One Economics , Many Recipes ( Jedna ekonomika , mnoho receptů ) s podtitulem Globalizace , instituce a hospodářský růst
His hugely influential “ dependency ” theory argued that if poor countries relied too much on commodity exports , they would never achieve the industrial depth needed to sustain rapid growth . Jeho nesmírně vlivná teorie \„ závislosti “ tvrdila , že pokud chudé země příliš spoléhají na export komodit , nikdy nedosáhnou průmyslové hloubky , jíž je zapotřebí k udržení svižného růstu
High - wage workers in rich countries can expect to see their competitive advantage steadily eroded by competition from capable and fiercely hard - working competitors in Asia , Latin America , and maybe even some day Africa . Pracující s vysokými mzdami v bohatých zemích mohou očekávat , že jejich konkurenční výhodu bude pomalu rozleptávat soutěživost schopných a dravě pracovitých rivalů v Asii , Latinské Americe a jednou snad i Africe
His basic strategy was a standard one : bet against any central bank that tries to defend an inconsistent macroeconomic policy . Jeho základní strategie byla standardní : sázet proti centrální bance , která se snaží bránit rozporuplnou makroekonomickou politiku
High Noon at the IMF Za minutu dvanáct v MMF
History suggests that the global technology boom has yet to play itself out , with US productivity gains likely to radiate out across the world , raising growth rates everywhere . Dějiny naznačují , že globální technologický boom se teprve plně projeví , přírůstek produktivity v USA se pravděpodobně rozšíří do celého světa a zvýší zde tempa růstu
His numerous personal failings and indiscretions were never publicly judged . Jeho četná osobní selhání a indiskrétnosti nebyly nikdy na veřejnosti souzeny
His election would have enormous implications , symbolizing the triumph of impunity over accountability . Monttovo zvolení by mělo dalekosáhlé dopady a symbolizovalo by vítězství beztrestnosti nad zodpovědností
His deputy , Alfonso Portillo , won the presidency in 1999 . Roku 1999 se stal prezidentem jeho zástupce Alfonso Portillo
His petition was first denied by the Guatemalan electoral authority and then by the Supreme Court . Jeho žádost nejprve zamítl guatemalský volební úřad a poté nejvyšší soud
His arrest , and the House of Lords ' later approval of it , legitimized the idea of prosecuting the former dictator . Jeho zatčení a pozdější souhlas Sněmovny lordů legitimovaly myšlenku stíhání bývalého diktátora
Hitler , however , never visited . Hitler ji však nikdy nenavštívil
Historical denial is no less evident in Croatia , where the polarities of blame and suffering have simply been reversed . Popírání dějin je neméně zřetelné v Chorvatsku , kde se polarita viny a utrpení prostě obrátila
His latest book is The Truth About Syria . Jeho nejnovější kniha nese název The Truth About Syria ( Pravda o Sýrii )
His latest book is The Truth About Syria . Jeho poslední kniha se jmenuje The Truth About Syria ( Pravda o Sýrii )
His latest book is The Truth About Syria . Jeho poslední kniha se jmenuje The Truth About Syria ( Pravda o Sýrii )
History gave Yasir Arafat far more time than most leaders to achieve his mission . Dějiny dopřály Jásiru Arafatovi na splnění své mise mnohem víc času než většině vůdců
His latest book is The Long War for Freedom : The Arab Struggle for Democracy in the Middle East . Jeho poslední kniha nese titul Dlouhá bitva za svobodu : Arabský boj za demokracii na Středním východě
His latest book is The Long War for Freedom : The Arab Struggle for Democracy in the Middle East . Jeho poslední kniha nese titul Dlouhá bitva za svobodu : Arabský boj za demokracii na Středním východě
His conservative and nationalist credentials sustained his popularity on the right , while his new security strategy – including full withdrawal from the Gaza Strip – attracted supporters from the left . Jeho skvělé konzervativní a vlastenecké vysvědčení mu udržovalo oblibu na pravici , zatímco nová bezpečnostní strategie – mimo jiné úplné stažení z pásma Gazy – mu získala příznivce na levici
His latest book is The Long War for Freedom : The Arab Struggle for Democracy in the Middle East . Jeho poslední kniha nese titul Dlouhá bitva za svobodu : Arabský boj za demokracii na Středním východě
His latest book is The Long War for Freedom : The Arab Struggle for Democracy in the Middle East . Jeho poslední kniha nese název \„ The Long War for Freedom : The Arab Struggle for Democracy in the Middle East “ ( \„ Dlouhá válka o svobodu : Arabský boj za demokracii na Blízkém východě “ )
His latest book is The Long War for Freedom : The Arab Struggle for Democracy in the Middle East . Jeho poslední kniha nese titul Dlouhá bitva za svobodu : Arabský boj za demokracii na Středním východě
His comparative advantage was on the outside , where he was free to develop his insights and express his views . Jeho konkurenční výhoda byla venku , kde mohl svobodně rozvíjet své myšlenky a vyjadřovat své názory
His network was dispersed throughout the world and had been attacking American interests for years . Jeho síť byla roztroušena po celém světě a léta útočila na americké zájmy
His sons are dead . Jeho synové jsou mrtví
His constraints were overwhelming : antiquated technology , deteriorating or non - existent physical infrastructure , and an anachronistic health bureaucracy . V cestě mu stálo mnoho : zastaralé technologie , špatná nebo vůbec žádná fyzická infrastruktura a anachronická zdravotnická byrokracie
High interest rates sent the budget deficit soaring , because Brazil ’ s government held large short - term debts , and the financing costs on them were sky - high . Vysoké úrokové míry vzedmuly rozpočtový deficit do závratných výšin , protože brazilská vláda byla zadlužena krátkodobými půjčkami a finanční náklady na jejich splacení byly obrovské
History has shown that legitimate , democratic governments can do wonders in pushing tough and needed social and economic reforms . Z historie přece víme , že zákonné a demokratické vlády jsou při prosazování náročných a potřebných sociálních a ekonomických reforem schopny dělat divy
History could now repeat itself . Je možné , že se nyní bude historie opakovat
Higher productivity growth in turn resulted in an acceleration in GDP growth , from around 2.5 % per year during 1990 - 96 to more than 4 % per year since 1997 . Vyšší produktivita se pak odrazila na zrychlení růstu HDP , a to z přibližně 2, 5 procenta za rok v letech 1990 – 1996 na více než 4 procenta za rok od roku 1997
His Administration deserves much credit , both for policies followed and mistakes avoided . Jeho vláda si zasluhuje uznání jak za politiku , jíž propagovala , tak za omyly , jimž se vyhnula
His Administration therefore shaped a role for government that supports the generation and diffusion of knowledge in all spheres of knowledge creation . Jeho vláda proto byla předobrazem nového modelu vlády , která podporuje produkci a šíření informací ve všech oblastech tvorby vědomostí
His administration shaped the regulatory environment to achieve rapid adoption of internet - based activities and championed government programs to help get schools and libraries connected to the internet . Jeho vláda vytvořila regulační rámec , který přispěl k rychlému rozšíření aktivit spojených s internetem , a předložila několik vládních programů s cílem připojit k internetu všechny školy a knihovny v zemi
HIV / AIDS is the greatest pandemic in modern history . HIV / AIDS je největší pandemií moderní historie
High interest rate compensate for the risk that Argentina might stop paying the debts or devalue the currency or both . Vysoké úrokové sazby kompenzují riziko , že by Argentina mohla přestat splácet dluhy nebo devalvovat svou měnu , anebo že by dokonce mohla udělat obojí
High profit expectations , in turn , contributed to the unprecedented boom in the stock market between 1996 and 1999 . Očekávání vysokých zisků následně přispěla k nevídanému rozmachu trhu cenných papírů v letech 1996 až 1999
Higher sea - surface temperatures translate into more powerful storms in the world ’ s oceans . Vysoké teploty hladiny moří vedou k silnějším bouřím ve světových oceánech
His victory marks a step forward in Latin America ’ s overall democratization , with positive long - term significance for economic and social development in the region . Jeho vítězství je znamením pokroku v celkové demokratizaci Latinské Ameriky , s pozitivním dlouhodobým významem pro hospodářský a sociální rozvoj v regionu
High taxation supports comprehensive national health care , education , pensions , and other social services , resulting in low levels of poverty and a relatively narrow income gap between the richest and poorest households . Vysoké zdanění podporuje rozsáhlou celostátní zdravotní péči , školství , penze a další sociální služby , což má za následek nízkou úroveň chudoby a relativně malý rozdíl mezi příjmy nejbohatších a nejchudších domácností
Hispaniola is home to two nations . Na Hispaniole leží dva státy
Hispaniola ’ s impoverishment has colonial era roots . Chudoba Hispanioly má své kořeny v koloniálních dobách
Hispaniola suffered the worst fate of deforestation , soil erosion , and collapse of agricultural productivity , especially on the Haitian side . Důsledky kolonizace - odlesňováním , erozí půdy a kolapsem zemědělské produktivity – byla Hispaniola postižena nejhůře na haitské straně
High ethical standards promote better economic performance . Dodržování vysokých etických norem hospodářský výkon podporuje
His corrupt cronies and military officials who benefitted during his lawless regime stand by him - not only to preserve their own corrupt incomes , but also out of fear of the retribution that might follow their fall from power . Jeho úplatní nohsledové a vojenstí důstojníci , kteří z jeho zákona neznajícího režimu profitovali , stojí při něm - nejen proto , aby si uchovali své zkorumpované příjmy , ale i ze strachu z odplaty , jež by zákonitě následovala po jejich pádu z mocenských výsin
History ' s most famous stock market crash followed by an economic collapse began in 1929 . Nejznámější krach na burze , po kterém následoval ekonomický kolaps , začal v roce 1929
His political advisors may well advise him that it will soon be \ now or never \ to launch the war . Jeho političtí poradci mu tak klidně mohou poradit , že válku bude muset odstartovat ,, teď , nebo nikdy \
History will almost certainly repeat . Historie se bude téměř jistě opakovat
History will bear this out . Dějiny to jednou potvrdí
Higher energy use is already changing the world ' s climate in dangerous ways . Vyšší spotřeba energií už teď nebezpečně mění světové klima
Hidden within those astounding numbers , however , are some more hopeful figures . Za těmito až šokujícími čísly se nicméně skrývají i jiné údaje
His predecessor , Boris Yeltsin , knew how to seize power but not how to consolidate it , which partly explains why power seeped away throughout his presidency . Jeho předchůdce Boris Jelcin věděl , jak moc získat , ale neuměl ji konsolidovat , což zčásti vysvětluje , proč mu moc během jeho prezidentování unikala mezi prsty
His publications include 38 books and monographs on East Asian politics . Jeho publikace zahrnují 38 knih a monografií o východoasijské politice
Historically , information in China was controlled by the Communist Party , making popular opinion irrelevant . Dříve byly veškeré veřejné informace pod kontrolou komunistické strany a veřejné mínění proto nemělo téměř žádnou váhu
His book led to the creation , in 1950 , of the US National Science Foundation ( NSF ) , a major factor underlying America scientific success . Na základě jeho knihy byla v roce 1950 založena Americká národní vědecká nadace ( NSF ) , která se stala významným faktorem amerického úspěchu v oblasti vědy
Higher interest rates also raise the cost of borrowing to buy these assets , which may diminish demand for them , exerting downward pressure on their prices . Vyšší úrokové sazby také zvyšují cenu peněz při půjčkách na nákup těchto aktiv , což může snížit poptávku po takových penězích a vyvolat tlak na jejich zlevňování
High home prices are already putting great stress on many families , which are struggling to make their mortgage payments . Vysoké ceny bydlení už teď vytvářejí tlak na mnoho rodin , které se musí hodně snažit , aby splácely své hypotéky
Historically , housing prices have shown a lot of momentum , and prices in all these cities are still going up at a brisk rate , though usually somewhat slower than a year or more ago . Z historického hlediska prokázaly ceny domů značnou dynamiku a ceny ve všech těchto městech stále stoupají rychlým tempem , byť o něco pomaleji než před rokem či více
Historically , the stock market has performed well . Historicky si akciový trh vedl dobře
Historically , real rates have jumped around a lot , showing little correlation with asset prices . Historicky se reálné sazby značně proměňovaly , přičemž korelace s cenami aktiv projevovaly jen málo
Historical forces are complex ; they defy any simple economic theory . Dějinné síly jsou spletité ; vzpírají se jednoduché ekonomické teorii
Historically , failure to protect against inflation or deflation has helped spur calamitous outcomes . Historicky neschopnost chránit se před inflací a deflací napomohla příchodu katastrofálních důsledků
His views represent , as much as can be expected , a consensus among those who have studied the issues carefully . Jeho názory představují , nakolik jen lze očekávat , konsenzus mezi těmi , kdo tyto otázky pečlivě studovali
High and rapidly rising home prices tend to stimulate new housing supply , which in turn tends to undermine prices . Vysoko a překotně stoupající ceny domů a bytů obvykle vyvolávají novou nabídku ve výstavbě , což zase většinou ceny podkopává
His Grameen Bank , founded in 1976 in Bangladesh , has offered tiny loans to some of the poorest people in the world , helping to lift many borrowers out of poverty . Jeho banka Gramín , založená roku 1976 v Bangladéši , nabízí drobné úvěry jedněm z nejchudších lidí na světě a mnohým z těch , kdo si půjčí , pomůže vymanit se z chudoby
His goal of building a profitable lending business seems to have reflected his desire to believe in the trustworthiness of his clients . Jeho cíl vybudovat ziskový úvěrový podnik , zdá se , odrážel jeho touhu věřit v důvěryhodnost svých klientů
His idea certainly is more focused and theoretically sound than Sarkozy ’ s plans to protect existing jobs . Jeho myšlenka je rozhodně cílevědomější a teoreticky správnější než Sarkozyho plán na ochranu stávajících pracovních míst
History suggests otherwise , despite a vulnerable dollar . Historie naznačuje že nikoliv , navzdory zranitelnosti dolaru
His most recent book , co - authored with Jim Mason , is The Way We Eat : Why Our Food Choices Matter . Jeho poslední kniha , kterou napsal s Jimem Masonem , nese název The Way We Eat : Why Our Food Choices Matter ( Jak jíme : proč na volbě jídla záleží )
His mother tongue will be English ; if he ever learns to speak his father ’ s language , it will be as a foreigner . Jeho mateřským jazykem se stane angličtina , a pokud se kdy naučí mluvit jazykem svého otce , pak jedině jako cizinec
His books include Practical Ethics and Rethinking Life and Death . Napsal mimo jiné knihy Practical Ethics ( Praktická etika ) a Rethinking Life and Death ( Nové úvahy o životě a smrti )
His books include Practical Ethics and Rethinking Life and Death . Napsal mimo jiné knihy Practical Ethics ( Praktická etika ) a Rethinking Life and Death ( Nové úvahy o životě a smrti )
His books include Practical Ethics , Pushing Time Away , The Moral of the Story , and , most recently , The Ethics of What We Eat . Napsal mimo jiné knihy Practical Ethics ( Praktická etika ) , Pushing Time Away ( Jak odstrčit čas ) , The Moral of the Story ( Příběh a ponaučení ) a naposledy The Ethics of What We Eat ( Etika toho , co jíme )
His recent books include Writings on an Ethical Life and One World . Mezi jeho poslední knihy patří Writings on an Ethical Life ( Spisy o etickém životě ) a One World ( Jeden svět )
His recent books include Writings on an Ethical Life and One World . Mezi jeho poslední knihy patří Writings on an Ethical Life ( Spisy o etickém životě ) a One World ( Jeden svět )
His recent books include Writings on an Ethical Life and One World . Mezi jeho poslední knihy patří \„ Writings on an Ethical Life “ ( \„ Spisy o etickém životě “ ) a \„ One World “ ( \„ Jeden svět “ )
His recent books include Writings on an Ethical Life and One World . Mezi jeho poslední knihy patří \„ Writings on an Ethical Life “ ( \„ Spisy o etickém životě “ ) a \„ One World “ ( \„ Jeden svět “ )
His book about China , “ Empire of Lies ” will be published this year . Letos vyjde jeho kniha o Číně s názvem \„ Empire of Lies “ ( Impérium lží )
High unemployment , particularly among young people , locks Roma in a vicious cycle of impoverishment and exclusion , further driving down living standards and leaving many in marginalized settlements without access to electricity , clean water , or other basic utilities . Vysoká nezaměstnanost zejména u mladších lidí uvrhuje Romy do neblahého koloběhu zbídačení a vyřazení ze společnosti , což dále snižuje jejich životní úroveň a odsuzuje mnohé z nich k životu v okrajových osadách bez přístupu k elektrickému proudu , pitné vodě a dalším základním potřebám
His campaign assumes that people do not really care about the truth and will believe almost anything if it is repeated often enough . Jeho kampaň předpokládá , že lidé se ve skutečnosti o pravdu nezajímají a uvěří téměř čemukoliv , co se dostatečně často opakuje
Historically , financial crises have typically led to greater regulation , including the advent of central banks and other supervisory agencies . V historii vedly finanční krize prakticky pravidelně k nastolení větší regulace , která sebou nese příchod centrálních bank a dalších dozorčích orgánů
HIV / AIDS for example , destroys the lives of workers in their most productive years and orphans millions of children . Například choroba AIDS útočí na populaci v neproduktivnějsím věku a každoročně vezme milionům sirotků jejich rodiče
His grandfather , Wilhelm I , had presided over Prussia ’ s military victories , which enabled Bismarck to create the unified Reich in 1871 . Jeho dědeček Vilém I . stál v čele pruských vojenských vítězství , která Bismarckovi umožnila vytvořit v roce 1871 sjednocenou říši
His ostentation and extravagance were deeply un - Prussian . Jeho okázalost a výstřednost byly naprosto nepruské
His remarks were criticized by some as abandoning the strong dollar policy that was the Clinton Administration ' s hallmark . Mnozí lidé jeho komentáře kritizují jako odklon od politiky silného dolaru , kterou razila administrativa Billa Clintona
His research shows not only that individuals sometimes act differently than standard economic theories predict , but that they do so regularly , systematically , and in ways that can be understood and interpreted through alternative hypotheses , competing with those utilized by orthodox economists . Jeho výzkum dokládá nejen to , že lidé často jednají jinak , než jak předpovídají standardní ekonomické teorie , ale i to , že tak činí pravidelně , systematicky a způsoby , které lze pochopit a interpretovat prostřednictvím alternativních hypotéz , jež konkurují předpokladům , s nimiž operují ortodoxní ekonomové
Higher prices would make debtors better off , and they might as a result begin to spend more . Vyšší ceny by zlepšily postavení dlužníků a ti by následně mohli začít víc utrácet
His book \ Globalization and Its Discontents \ is published in Russian this spring . Jeho kniha ,, Globalization and Its Discontents \ ( Globalizace a nespokojenost s ní ) vyjde letos na jaře v ruštině
High productivity jobs , however , require entrepreneurship and capital , and from the outset the transition countries lacked both , as well as the institutions that support them . Vysoce produktivní profese vyžadují podnikatelského ducha a kapitál , přitom však zemím , podstupujícím postkomunistickou transformaci , chybělo nejen jedno i druhé , ale také instituce , jež by je podpořily
Historically , the middle classes demanded the rule of law , but the postcommunist transition silenced the middle classes by impoverishing them . Historicky vzato střední třídy se domáhaly právního řádu , ale postkomunistická transformace je umlčela tím , že je ožebračila
His book \ Globalization and Its Discontents \ was published in Russian this spring . Jeho kniha ,, Globalization and Its Discontents \ ( Globalizace a nespokojenost s ní ) vyšla letos na jaře v ruštině
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ' s Most Prosperous Decade . V minulosti byl předsedou Rady ekonomických poradců prezidenta Clintona a hlavním ekonomem a viceprezidentem Světové banky . Jeho nejnovější knihou je titul \ Báječná devadesátá léta : Nová historie nejblahobytnějšího desetiletí světa \
Historically , it is the middle classes that have an inherent stake in fairness and equality , thus playing an instrumental role in instituting the rule of law . Historicky je zájem na spravedlnosti a rovnosti dán právě středním třídám , a proto jsou nástrojem ustavení právního řádu
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ' s Most Prosperous Decade . Jeho poslední kniha nese titul The Roaring Nineties : A New History of the World ' s Most Prosperous Decade ( Bouřlivá 90 . léta : Nová historie dekády , jež světu přinesla největší prosperitu )
Higher aluminum prices were passed on in the price of every coke and beer can and every new airplane . Vyšší cena aluminia se odrazila v ceně každé plechovky s limonádou či pivem a v ceně každého nově vyrobeného letadla
Historically , the US has exercised enormous leadership in a world committed to the proposition that no state should dictate collective decisions . Historicky USA vystupovaly v silné vůdčí pozici ve světě oddaném tezi , že žádný stát by neměl diktovat kolektivní rozhodnutí
High oil prices will dampen global growth in the remainder of 2004 and into 2005 . Vysoké ceny ropy budou po zbytek roku 2004 a ještě v roce 2005 tlumit celosvětový růst
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ' s Most Prosperous Decade . Jeho poslední kniha nese název The Roaring Nineties : A New History of the World ´ s Most Prosperous Decade ( Bouřlivá 90 . léta : Nová historie dekády , jež světu přinesla největší prosperitu )
High oil prices are a drain on America , Europe , Japan , and other oil importing countries . Vysoké ceny ropy jsou pro Ameriku , Evropu , Japonsko a další země dovážející ropu zátěží
His promises include partial privatization of social security and making his earlier tax cuts permanent , which , if adopted , will send the deficits soaring to record levels . Mezi jeho sliby patří částečná privatizace sociálního zabezpečení a proměna dřívějších daňových škrtů v trvalé , což v případě přijetí vyžene schodky do rekordních výšek
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade . Jeho poslední kniha nese titul The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade ( Bouřlivá 90 . léta : Nová historie dekády , jež světu přinesla největší prosperitu )
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade . Jeho poslední kniha nese název The Roaring Nineties : A New History of the World ´ s Most Prosperous Decade ( Bouřlivá 90 . léta : Nová historie dekády , jež světu přinesla největší prosperitu )
His commitment to those in the developing world has been contagious . Jeho oddanost obyvatelům rozvojového světa byla nakažlivá
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade . Jeho poslední kniha nese titul The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade ( Bouřlivá 90 . léta : Nová historie dekády , jež světu přinesla největší prosperitu )
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade . Jeho poslední kniha nese název The Roaring Nineties : A New History of the World ´ s Most Prosperous Decade ( Bouřlivá 90 . léta : Nová historie dekády , jež světu přinesla největší prosperitu )
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade . Jeho poslední kniha nese název The Roaring Nineties : A New History of the World ´ s Most Prosperous Decade ( Bouřlivá 90 . léta : Nová historie dekády , jež světu přinesla největší prosperitu )
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade . Jeho poslední kniha nese název The Roaring Nineties : A New History of the World ´ s Most Prosperous Decade ( Bouřlivá 90 . léta : Nová historie dekády , jež světu přinesla největší prosperitu )
His most recent book is The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade . Jeho poslední kniha nese titul The Roaring Nineties : A New History of the World ’ s Most Prosperous Decade ( Bouřlivá 90 . léta : Nová historie dekády , jež světu přinesla největší prosperitu )
His best - selling Globalization and its Discontents has been translated into more than 30 languages . Jeho bestseller Globalization and its Discontents byl přeložen do více než 30 jazyků ( česky vyšel pod názvem Jiná cesta k trhu )
His new book Fair Trade for All : How Trade can Promote Development , written with Andrew Charlton , is being published this month by Oxford University Press . Jeho nová kniha Fair Trade for All : How Trade can Promote Development , již napsal s Andrewem Charltonem , vychází tento měsíc v nakladatelství Oxford University Press
High oil prices are set to dampen economic performance in the rest of the world as well , although growth prospects look better than in the US . Vysoké ceny ropy dozajista utlumí hospodářskou výkonnost i ve zbytku světa , ačkoli vyhlídky na růst vypadají lépe než v USA
His latest book is Making Globalization Work . Jeho nejnovější kniha nese název Making Globalization Work ( Jak napravit globalizaci )
His latest book is Making Globalization Work . Je poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Jeho nejnovější kniha nese název Making Globalization Work ( Jak napravit globalizaci )
His latest book is Making Globalization Work . Jeho nejnovější kniha nese název Making Globalization Work ( Jak napravit globalizaci )
His latest book is Making Globalization Work . Je poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Je poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Je poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Je poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Jeho poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Jeho poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Jeho poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Jeho nejnovější kniha nese název Making Globalization Work ( Jak napravit globalizaci )
His latest book is Making Globalization Work . Jeho poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Jeho nejnovější kniha nese název Making Globalization Work ( Jak napravit globalizaci )
His latest book is Making Globalization Work . Jeho poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Jeho poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Jeho poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His close connections with the oil industry make him loathe to force it to pay for its pollution . Jeho úzké konexe na ropnou branži u něj vyvolávají nechuť k tomu , aby ji nutil za znečišťování platit
His latest book is Making Globalization Work . Jeho poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His latest book is Making Globalization Work . Jeho poslední kniha se jmenuje Making Globalization Work
His government is likely to last for a full parliamentary term . Jeho vláda má naději vydržet celé parlamentní období
His hope for better relations with Japan gives Japan ' s leaders leeway to nudge him in this direction . Jeho naděje na lepsí vztahy s Japonskem poskytují tamním politikům prostor , aby jej tímto směrem postrčili
Historically , the ancient Christian Armenians were amongst the most progressive people in the East , but in the nineteenth century Armenia was divided between the Ottoman Empire and Russia . Křesťanští Arméni patřili historicky k nejpokrokovějším lidem na Východě , ale v devatenáctém století byla Arménie rozdělena mezi Osmanskou říši a Rusko
High - ranking clergy there claim that priests in Iraq can no longer wear their clerical robes in public for fear of being attacked by Islamists . Vysoce postavení duchovní tam tvrdí , že kněží v Iráku už ze strachu , že budou napadeni islamisty , nemohou na veřejnosti nosit kněžské roucho
His reforms , however , have been few and insipid , aimed mostly at benefiting himself , says Ferdinando Targetti . Ferdinando Targetti tvrdí , že reforem bylo málo , byly nevýrazné a zaměřovaly se především na Berlusconiho vlastní zájmy
His campaign rhetoric highlights anti - communism with an emphasis not seen in Italy since 1948 , coupled with a defense of the family and values cherished by the Roman Catholic establishment , although the Church has so far resisted being drawn into the campaign . Rétorika jeho kampaně vyzdvihuje antikomunismus s důrazem , jehož jsme v Itálii nebyli svědky od roku 1948 , a doplňuje jej o obranu rodiny a hodnoty uctívané římskokatolickým establishmentem , třebaže církev se zatím vtažení do kampaně brání
Historically , contrast was often provided by “ barbarians , ” “ savages , ” distant peoples mostly beyond contact . V historii byl kontrast nacházen v \„ barbarech , “ \„ divoších , “ vzdálených národech , s nimiž neměli žádný kontakt
His most recent book is The Secular Age . Jeho poslední knihou je The Secular Age ( Sekulární věk )
Higher exports will also generate the foreign exchange needed to resume external debt payments , now in default . Vyšší míra exportu rovněž přinese devizy , které jsou zapotřebí k obnovení splátek zahraničního dluhu
His most recent books are Les valeurs des Modernes . Jeho poslední knihy jsou Les valeurs des Modernes
His disease began as a sore at the corner of his mouth . Léčba lokální drenáží byla bezúspěšná
His white blood cell count fell from 20 ,000 at the start of the therapy to 8 , 400 at the end . ” Počet bílých krvinek klesl z 20000 při příchodu do nemocnice na 8400 na konci léčby . “
His latest book is Human Nature : A Blueprint for Managing the Planet by and for Humans . Jeho poslední kniha nese titul Human Nature : A Blueprint for Managing the Planet by and for Humans
His Duma is much like the Duma of Nicholas II , docile and acquiescent . Jeho Duma , krotká a povolná , se podobá Dumě Mikuláše II
His governors are also like Nicholas ’ s ; many are governor - generals . Jeho gubernátoři připomínají gubernátory Mikulášovy ; mnozí jsou gubernátory generálními
His electoral platform will remain the most promising in the immediate future , particularly since United Russia lacks the courage and flexibility to embrace contemporary Russian conservatism . Jeho volební platforma zůstane v bezprostřední budoucnosti ze všech nejslibnější , zejména proto , že strana Sjednocené Rusko postrádá odvahu a pružnost , aby přijala za svůj současný ruský konzervatismus
His thin majority in the lower house of the Bundestag faces an upper house dominated by the opposition Christian Democratic Union / Christian Social Union ( CDU / CSU ) . Proti jeho slabé většině v dolní komoře Bundestagu stojí horní komora ovládaná opoziční Křesťanskodemokratickou unií / Křesťanskosociální unií (CDU / CSU )
His appointment has been endorsed by del Ponte , other past prosecutors , and the top lieutenants and staff of the Prosecutor ’ s office , who sent a letter of support to the UN Secretary - General . Jeho zvolení schválila del Ponteová , ostatní dřívější žalobci i vysocí zástupci a pracovníci úřadu žalobce , již zaslali generálnímu tajemníkovi OSN dopis vyjadřující jejich podporu
History shows that they are right to be fearful . Historie napovídá , že mají důvod se strachovat
His most recent book is “ Human Rights and Revolutions . ” Titul jeho poslední knihy nese název \„ Lidská práva a revoluce “
His book Un Europa Cristiana has recently been published in Italy , Spain , Portugal and Poland . Jeho kniha Un Europa Cristiana ( Křesťanská Evropa ) byla nedávno vydána v Itálii , Španělsku , Portugalsku a Polsku
His book “ The Ageing Brain ” was published by Weidenfeld and Nicholson in July . Je autorem knihy \„ Stárnoucí mozek “ [ The Ageing Brain ] , vydané letos v červenci nakladatelstvím Weinfeld and Nicholson
His books include Cry of Pain : Understanding Suicide and Self Harm and ( with Zindel Segal and John Teasdale ) Mindfulness - based Cognitive Therapy for Depression : a new approach to preventing relapse . Napsal mimo jiné knihy Cry of Pain : Understanding Suicide and Self Harm ( Výkřik bolesti : jak chápat sebevraždu a sebepoškození ) a ( spolu se Zindelem Segalem a Johnem Teasdalem ) Mindfulness - based Cognitive Therapy for Depression : a new approach to preventing relapse ( Kognitivní léčba deprese založená na pamětlivosti : nový přístup k prevenci recidivy )
Hizbollah ' s leader Mohammed Fadlallah defined the initiative as one of Arab submission , while Syria demanded a guarantee of its interests in the Golan Heights . Mohammed Fadlalláh , vůdce hnutí Hizbulláh , definoval tuto iniciativu jako výraz arabského podrobení a Sýrie žádá záruku svých zájmů v Golanských výšinách
His caution may be working better than anyone expected . Jeho opatrnost ale možná nese více ovoce , než by se mohlo zdát
His silence clearly implies consent to the actions of the prosecutors . Jeho mlčení je jasným projevem souhlasu s jednáním prokurátorů
His latest book , ` ` Real Science : What it is and what it means , ' ' was published by Cambridge University Press . Jeho poslední kniha nese titul ,, Pravá věda : co je to a co to znamená ` ` ( Cambridge University Press )
his plan jeho plán
His mother isn`t at home. Jeho matka není doma.
His book is fantastic. Jeho kniha je fantastická.
His father is at home. Jeho otec je doma.
His promise was always kept. Jeho slib byl vždy dodržen.
His body was found yesterday. Jeho tělo bylo nalezeno včera.
His hands were dirtier than my hands. Jeho ruce byly špinavější než moje.
His tea was hotter, therefore he drank wine. Jeho čaj byl více horký, proto pil víno.
His car is very dirty. Has he ever washed it? Jeho auto je velmi špinavé. Už ho někdy umyl?
His car is very dirty. Has he ever washed it? Jeho auto je velmi špinavé. Už ho někdy umyl?

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
James Wolcott High expectations weren't nurtured in my neck of nowhere back then - children weren't fawned over from an early age as 'gifted' and groomed for a prizewinning future self-esteem was considered something you had to pick from the garden yourself.
David Brooks Highly educated young people are tutored, taught and monitored in all aspects of their lives, except the most important, which is character building. When it comes to this, most universities leave them alone.
Jamie Luner Hiking is the best workout!... You can hike for three hours and not even realize you're working out. And, hiking alone lets me have some time to myself.
E. M. Forster History develops, art stands still.
Joseph Conrad History repeats itself, but the special call of an art which has passed away is never reproduced. It is as utterly gone out of the world as the song of a destroyed wild bird.
William Morris History has remembered the kings and warriors, because they destroyed art has remembered the people, because they created.
Jiddu Krishnamurti Hitler and Mussolini were only the primary spokesmen for the attitude of domination and craving for power that are in the heart of almost everyone. Until the source is cleared, there will always be confusion and hate, wars and class antagonisms.
Charles Kettering High achievement always takes place in the framework of high expectation.
Doug E. Fresh Hip-hop is supposed to uplift and create, to educate people on a larger level and to make a change.
Saul Williams Hip-hop is still cool at a party. But to me, hip-hop has never been strictly a party it is also there to elevate consciousness.
Maya Angelou History, despite its wrenching pain, cannot be unlived, but if faced with courage, need not be lived again.
Red Skelton His death was the first time that Ed Wynn ever made anyone sad.
Alex Winter Hitchcock had to fight to the death to make his movies.
Michael Pollan High-quality food is better for your health.
Robert H. Schuller High achievers spot rich opportunities swiftly, make big decisions quickly and move into action immediately. Follow these principles and you can make your dreams come true.
Woody Allen His lack of education is more than compensated for by his keenly developed moral bankruptcy.
H. G. Wells History is a race between education and catastrophe.
Donna Shalala Higher education is one of few areas where this country competes with the rest of the world and wins. The best of American higher education outstrips any in the world. Look where the rest of the world goes for higher education, for graduate degrees. They come here.
James M. Barrie His lordship may compel us to be equal upstairs, but there will never be equality in the servants hall.
J. M. Barrie His lordship may compel us to be equal upstairs, but there will never be equality in the servants' hall.
Billy Joel Historically, musicians know what it is like to be outside the norm - walking the high wire without a safety net. Our experience is not so different from those who march to the beat of different drummers.
Doug Coupland High school is such a shared experience in North American culture.
Gerald R. Ford History and experience tell us that moral progress comes not in comfortable and complacent times, but out of trial and confusion.
Oliver Hudson His advice to me is basically to just love what you do and don't let the fear of failure stop you.
Stephen Covey Historically, the family has played the primary role in educating children for life, with the school providing supplemental scaffolding to the family.
John Cusack Hitler was so modern, in that he was obsessed with being famous. He was caught up with this rush to be have achieved greatness before turning 30.
Michael Pollan High-quality food is better for your health.
Dwight D. Eisenhower History does not long entrust the care of freedom to the weak or the timid.
Tim Pawlenty History has taught us over and over again that freedom is not free. When push comes to shove, the ultimate protectors of freedom and liberty are the brave men and women in our armed forces. Throughout our history, they've answered the call in bravery and sacrifice.
Milton Friedman History suggests that capitalism is a necessary condition for political freedom. Clearly it is not a sufficient condition.
Gary Ross History is full of examples of people who clamp down after they began to enjoy too much freedom. Freedom can lead to instability, anarchy, and confusion. So there can be a moral counter-revolution.
Tippi Hedren Hitchcock had a charm about him. He was very funny at times. He was incredibly brilliant in his field of suspense.
John F. Kennedy History is a relentless master. It has no present, only the past rushing into the future. To try to hold fast is to be swept aside.
James Wolcott High expectations weren't nurtured in my neck of nowhere back then - children weren't fawned over from an early age as 'gifted' and groomed for a prizewinning future self-esteem was considered something you had to pick from the garden yourself.
Ted Cruz Hispanic unemployment is higher than the national average and when the federal government is killing small businesses and killing jobs it is hurting the future of the Hispanic community and we need to carry that message.
Martin Luther King, Jr. History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people.
Thomas Jefferson History, in general, only informs us of what bad government is.
Vladimir Putin History proves that all dictatorships, all authoritarian forms of government are transient. Only democratic systems are not transient. Whatever the shortcomings, mankind has not devised anything superior.
Chris Christie Higher taxes is the road to ruin. We must and we will shrink our government, and that means making some tough choices, tightening our belts.
Jon Meacham History tells us that America does best when the private sector is energetic and entrepreneurial and the government is attentive and engaged. Who among us, really, would, looking back, wish to edit out either sphere at the entire expense of the other?
Thomas Carlyle History shows that the majority of people that have done anything great have passed their youth in seclusion.
Christopher Hitchens High moral character is not a precondition for great moral accomplishments.
F. Scott Fitzgerald His was a great sin who first invented consciousness. Let us lose it for a few hours.
Wendell Willkie History shows that our way of life is the stronger way. From it has come more wealth, more industry, more happiness, more human enlightenment than from any other way.
Michael Pollan High-quality food is better for your health.
Winston Churchill History will be kind to me for I intend to write it.
John F. Kennedy History is a relentless master. It has no present, only the past rushing into the future. To try to hold fast is to be swept aside.
Henry Ford History is more or less bunk.
Ambrose Bierce History is an account, mostly false, of events, mostly unimportant, which are brought about by rulers, mostly knaves, and soldiers, mostly fools.
Napoleon Bonaparte History is the version of past events that people have decided to agree upon.
H. L. Mencken Historian: an unsuccessful novelist.
Alexis de Tocqueville History is a gallery of pictures in which there are few originals and many copies.
George Santayana History is a pack of lies about events that never happened told by people who weren't there.
John W. Gardner History never looks like history when you are living through it.
Percy Bysshe Shelley History is a cyclic poem written by time upon the memories of man.
Norman Cousins History is a vast early warning system.
Konrad Adenauer History is the sum total of things that could have been avoided.
Edward Gibbon History is indeed little more than the register of the crimes, follies, and misfortunes of mankind.
Ted Koppel History is a tool used by politicians to justify their intentions.
Arnold J. Toynbee History is a vision of God's creation on the move.
Martin Luther King, Jr. History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people.
Maya Angelou History, despite its wrenching pain, cannot be unlived, but if faced with courage, need not be lived again.
Winston Churchill History is written by the victors.
Thomas Jefferson History, in general, only informs us of what bad government is.
Karl Marx History repeats itself, first as tragedy, second as farce.
Ronald Reagan History teaches that war begins when governments believe the price of aggression is cheap.
Napoleon Bonaparte History is a set of lies agreed upon.
Karl Marx History does nothing it does not possess immense riches, it does not fight battles. It is men, real, living, who do all this.
B. R. Ambedkar History shows that where ethics and economics come in conflict, victory is always with economics. Vested interests have never been known to have willingly divested themselves unless there was sufficient force to compel them.
Voltaire History is only the register of crimes and misfortunes.
Voltaire History should be written as philosophy.
B. C. Forbes History has demonstrated that the most notable winners usually encountered heartbreaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeats.
Dwight D. Eisenhower History does not long entrust the care of freedom to the weak or the timid.
Thomas Carlyle History, a distillation of rumour.
Thomas Carlyle History shows that the majority of people that have done anything great have passed their youth in seclusion.
Tim Pawlenty History has taught us over and over again that freedom is not free. When push comes to shove, the ultimate protectors of freedom and liberty are the brave men and women in our armed forces. Throughout our history, they've answered the call in bravery and sacrifice.
Milton Friedman History suggests that capitalism is a necessary condition for political freedom. Clearly it is not a sufficient condition.
E. M. Forster History develops, art stands still.
H. G. Wells History is a race between education and catastrophe.
Joseph Stalin History shows that there are no invincible armies.
Anatole France History books that contain no lies are extremely dull.
Thomas Huxley History warns us that it is the customary fate of new truths to begin as heresies and to end as superstitions.
Clarence Darrow History repeats itself, and that's one of the things that's wrong with history.
Lord Acton History is not a burden on the memory but an illumination of the soul.
W. H. Auden History is, strictly speaking, the study of questions the study of answers belongs to anthropology and sociology.
Theodor Adorno History does not merely touch on language, but takes place in it.
Joseph Conrad History repeats itself, but the special call of an art which has passed away is never reproduced. It is as utterly gone out of the world as the song of a destroyed wild bird.
Malcom X History is a people's memory, and without a memory, man is demoted to the lower animals.
Thucydides History is Philosophy teaching by example.
Ken Burns History is malleable. A new cache of diaries can shed new light, and archeological evidence can challenge our popular assumptions.
Gertrude Stein History takes time. History makes memory.
Malcolm Muggeridge History will see advertising as one of the real evil things of our time. It is stimulating people constantly to want things, want this, want that.
William Morris History has remembered the kings and warriors, because they destroyed art has remembered the people, because they created.
Will Durant History is mostly guessing the rest is prejudice.
Vladimir Putin History proves that all dictatorships, all authoritarian forms of government are transient. Only democratic systems are not transient. Whatever the shortcomings, mankind has not devised anything superior.
Johan Huizinga History is the interpretation of the significance that the past has for us.
Rick Warren History shows that when the church accommodates culture, it weakens it.
Edward Gibbon History is little more than the register of the crimes, follies, and misfortunes of mankind.
Paul Valery History is the science of things which are not repeated.
Gerald R. Ford History and experience tell us that moral progress comes not in comfortable and complacent times, but out of trial and confusion.
Robert Anton Wilson History, sociology, economics, psychology et al. confirmed Joyce's view of Everyman as victim.
LL Cool J Hip-hop's always reached out to kids. If you look at the last 10 big albums it might seem ironic. But when I look at the history of this music it's always had a lot of positivity.
Jon Meacham History tells us that America does best when the private sector is energetic and entrepreneurial and the government is attentive and engaged. Who among us, really, would, looking back, wish to edit out either sphere at the entire expense of the other?
George H. W. Bush History will point out some of the things I did wrong and some of the things I did right.
Laura Linney History's a resource.
John le Carre History keeps her secrets longer than most of us. But she has one secret that I will reveal to you tonight in the greatest confidence. Sometimes there are no winners at all. And sometimes nobody needs to lose.
Eldridge Cleaver History could pass for a scarlet text, its jot and title graven red in human blood.
Rosa Luxemburg History is the only true teacher, the revolution the best school for the proletariat.
Sidney Poitier History passes the final judgment.
Abba Eban History teaches us that men and nations behave wisely once they have exhausted all other alternatives.
Aung San Suu Kyi History is always changing.
Daisaku Ikeda History is filled with tragic examples of wars that result from diplomatic impasse. Whether in our local communities or in international relations, the skillful use of our communicative capacities to negotiate and resolve differences is the first evidence of human wisdom.
Enoch Powell History is littered with wars which everybody knew would never happen.
Alan Greenspan History has not dealt kindly with the aftermath of protracted periods of low risk premiums.
Naguib Mahfouz History is full of people who went to prison or were burned at the stake for proclaiming their ideas. Society has always defended itself.
Lawrence Durrell History is an endless repetition of the wrong way of living.
David McCullough History is a guide to navigation in perilous times. History is who we are and why we are the way we are.
Zhu Rongji History can never be covered up.
Howard Nemerov History is one of those marvelous and necessary illusions we have to deal with. It's one of the ways of dealing with our world with impossible generalities which we couldn't live without.
Phyllis Schlafly History offers no evidence for the proposition that the assignment of women to military combat jobs is the way to win wars, improve combat readiness, or promote national security.
Willie Morris His claim to his home is deep, but there are too many ghosts. He must absorb without being absorbed.
Ryne Sandberg Hit a home run - put your head down, drop the bat, run around the bases, because the name on the front is more - a lot more important than the name on the back.
Algernon H. Blackwood His imagination conceived and bore - worlds but nothing in these worlds became alive until he discovered its true and living name. The name was the breath of life and, sooner or later, he invariably found it.
Arthur Conan Doyle His ignorance was as remarkable as his knowledge.
J. K. Rowling His priority did not seem to be to teach them what he knew, but rather to impress upon them that nothing, not even... knowledge, was foolproof.
Mary Astell Hitherto I have courted Truth with a kind of Romantick Passion, in spite of all Difficulties and Discouragements: for knowledge is thought so unnecessary an Accomplishment for a Woman, that few will give themselves the Trouble to assist us in the Attainment of it.
William Shenstone His knowledge of books had in some degree diminished his knowledge of the world.
Abdallah II Historic changes and challenges. Breakthroughs in human knowledge and opportunity. And yet, for vast numbers across the globe, the daily realities have not altered.
Sam Walton High expectations are the key to everything.
Preet Bharara History has shown that one cannot legislate a culture of integrity. And yet, one of the paramount responsibilities and challenges of corporate leadership is to ensure such a culture.
Robert Byrd Hitler never abandoned the cloak of legality he recognized the enormous psychological value of having the law on his side. Instead, he turned the law inside out and made illegality legal.
Michael K. Simpson History has shown us that, on extraordinarily rare occasions, it becomes necessary for the federal government to intervene on behalf of individuals whose 14th Amendment rights to legal due process and equal protection may be violated by a state.
Karl Marx History does nothing it does not possess immense riches, it does not fight battles. It is men, real, living, who do all this.
Tim Pawlenty History has taught us over and over again that freedom is not free. When push comes to shove, the ultimate protectors of freedom and liberty are the brave men and women in our armed forces. Throughout our history, they've answered the call in bravery and sacrifice.
Andre Benjamin Hip-hop don't have no fresh energy, none at all. It's money driven, everybody tryin' to make that cheque, nobody putting art in their albums any more.
John Hawkes Hitchhiking was such a pure form of existence. You'd wake up in the morning, and you'd have no idea what your day was going to be. And that's something I've never been able to shake. I loved that.
Lauryn Hill Hip-Hop isn't just music, it is also a spiritual movement of the blacks! You can't just call Hip-Hop a trend!
David Ogden Stiers High school music teachers... nobody makes a living off it.
LL Cool J Hip-hop's always reached out to kids. If you look at the last 10 big albums it might seem ironic. But when I look at the history of this music it's always had a lot of positivity.
Camille Paglia High Romanticism shows you nature in all its harsh and lovely metamorphoses. Flood, fire and quake fling us back to the primal struggle for survival and reveal our gross dependency on mammoth, still mysterious forces.
Sri Aurobindo Hidden nature is secret God.
Diane Wakoski High and low culture come together in all Post Modern art, and American poetry is not excluded from this.
Maurice Ashley His tenacity is unmatched in my opinion. Incredible how someone could have suffered that long and come back out of prison with such a good heart and positive things to say and do.
Jiddu Krishnamurti Hitler and Mussolini were only the primary spokesmen for the attitude of domination and craving for power that are in the heart of almost everyone. Until the source is cleared, there will always be confusion and hate, wars and class antagonisms.
Eva Herzigova History is the key to everything: politics, religion, even fashion.
Jay-Z Hip-hop is more about attaining wealth. People respect success. They respect big. They don't even have to like your music. If you're big enough, people are drawn to you.
Red Skelton His death was the first time that Ed Wynn ever made anyone sad.
Paul Valery History is the science of things which are not repeated.
John Philpot Curran His smile is like the silver plate on a coffin.
Busta Rhymes Hip-hop reflects the truth, and the problem is that hip-hop exposes a lot of the negative truth that society tries to conceal. It's a platform where we could offer information, but it's also an escape.
Marshall McLuhan Historians and archaeologists will one day discover that the ads of our time are the richest and most faithful reflections that any society ever made of its entire range of activities.
Naguib Mahfouz History is full of people who went to prison or were burned at the stake for proclaiming their ideas. Society has always defended itself.
Warren Spahn Hitting is timing. Pitching is upsetting timing.
Jay-Z Hip-hop is more about attaining wealth. People respect success. They respect big. They don't even have to like your music. If you're big enough, people are drawn to you.
Thucydides History is Philosophy teaching by example.
Rosa Luxemburg History is the only true teacher, the revolution the best school for the proletariat.
John Frankenheimer Historically the director has been the key creative element in a film and we must maintain that. We must protect that, in spite of the fact that there is new technology that's continually trying to erode that.
Sophocles Hide nothing, for time, which sees all and hears all, exposes all.
Ernest Hemingway His talent was as natural as the pattern that was made by the dust on a butterfly's wings. At one time he understood it no more than the butterfly did and he did not know when it was brushed or marred.
Busta Rhymes Hip-hop reflects the truth, and the problem is that hip-hop exposes a lot of the negative truth that society tries to conceal. It's a platform where we could offer information, but it's also an escape.
Ronald Reagan History teaches that war begins when governments believe the price of aggression is cheap.
Daisaku Ikeda History is filled with tragic examples of wars that result from diplomatic impasse. Whether in our local communities or in international relations, the skillful use of our communicative capacities to negotiate and resolve differences is the first evidence of human wisdom.
Tim Pawlenty History has taught us over and over again that freedom is not free. When push comes to shove, the ultimate protectors of freedom and liberty are the brave men and women in our armed forces. Throughout our history, they've answered the call in bravery and sacrifice.