Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

Having


In dictionary for phrase Having was found total 0 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Having

Definition:

Synonyms:

No synonyms found. Try other word.

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Http Error: 404

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: Having

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Having failed to put forward a clear and effective program of internal reform , the young President sought to make up for his domestic failure in the realm of foreign affairs . Když se mladému prezidentovi nepodařilo předložit jasný a efektivní program vnitřních reforem , pokusil se vynahradit si domácí neúspěchy na poli mezinárodní politiky
Having benefited from overwhelming political rejection of Fatah , Hamas will now be judged by how it uses its new authority . Hamas profitoval z drtivého politického odmítnutí Fatahu a teď bude posuzován podle toho , jak svou novou pravomoc využije
Having taxpayers cover the costs of university education is indeed redistributive , but in the wrong direction - - the beneficiaries are most often the children of comfortable European families . Nutit plátce daní , aby pokryli náklady na vysokoškolské vzdělávání , je skutečné přerozdělování , ale špatným směrem - příjemci jsou nejčastěji děti z dobře zajištěných evropských rodin
Having grown at an average annual rate of just 1 .6 % since the early 1970 ' s , annual US productivity growth in the non - farm business sector has accelerated to an average of 2 .6 % in the seven years since 1995 , with no sign of a slowdown . Jestliže od počátku 70 . let narůstal průměrným ročním tempem pouhých 1,6 % , během sedmi let od roku 1995 americký roční růst produktivity v nezemědělských sektorech podnikání zrychlil na průměrně 2,6 %, a to bez známek zpomalení
Having dithered over piecemeal reforms for years , the country suddenly launched a standard radical reform program . Zatímco celá léta si země nedokázala poradit s pozvolnými reformami , najednou přikročila k programu radikálních reforem
Having been a target of Putin ’ s “ war , ” I can speak of it in very concrete terms . Jelikož jsem sám cílem této „ války “ , mohu o ní hovořit velmi konkrétně
Having satisfied the Maastricht criteria , fiscal policies have been geared to putting on brakes . Poté , co byla naplněna maastrichtská kritéria , byly fiskální politiky přizpůsobeny novým brzdovým pákám
Having triggered and then witnessed the “ anti - Brussels ” vote , what should European governments do ? Co by tedy měly evropské vlády dělat , když nejprve vyprovokovaly a poté zakusily „ protibruselské “ hlasování ?
Having announced that he would end his professional career with the World Cup , Zidane had his wish fulfilled . Když Zidane ohlásil , že mistrovstvím světa ukončí svou profesionální dráhu , přání se mu splnilo
Having concluded a ten - year energy agreement with Iran , China is in a position to support the EU ’ s efforts to prevent nuclear proliferation , as the Union supports China ’ s efforts concerning North Korea . Vzhledem k tomu , že uzavřela desetiletou energetickou smlouvu s Íránem , Čína je v postavení , kdy může podpořit úsilí EU o zabránění šíření atomových zbraní , tak jako Unie podporuje čínské snahy ohledně Severní Koreje
Having experienced practically zero growth from 1997 - 2000 , with unemployment at 20 .5 % , Colombia ’ s distress is so pronounced that a three year program was agreed with the IMF in late 1999 . Kolumbie dosahovala v podstatě po celé období 1997 - 2000 nulového ekonomického růstu , to při nezaměstnanosti kolem 20,5 %, a tak se hospodářská krize stala natolik závažnou , že byl ke konci roku 1999 přijat tříletý program spolupráce s MMF
Having received at least tentative approval from the US for its policy , India still faces two further obstacles : an acceptable agreement with the International Atomic Energy Agency ( IAEA ) and an exemption from the Nuclear Suppliers Group ( NSG ) , a 45 - nation body that – until now – has barred nuclear trade with any nation that refuses to accept international nuclear standards . Pro svou politiku sice Indie obdržela přinejmenším prozatímní souhlas USA , avšak stále před ní stojí dvě další překážky : přijatelná dohoda s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ( IAEA ) a vynětí ze Skupiny jaderných dodavatelů ( NSG ) , orgánu čítajícího 45 zemí , který – až dosud – zakazuje jaderný obchod s jakýmkoliv státem , jenž odmítá přijmout mezinárodní jaderné standardy
Having “ absolved ” Serbia from the principal crime , the ICJ offered a sort of “ consolation prize ” to Bosnia , affirming that the killings in Srebrenica had the character of genocide – a conclusion already reached by the ICTY . Jakmile dal tedy ICJ Srbsku \„ rozhřešení “ v otázce hlavního zločinu , nabídl Bosně alespoň \„ cenu útěchy “ , když konstatoval , že vraždy ve Srebrenici měly charakter genocidy – k tomuto závěru ovšem již dříve dospěl ICTY
Having made significant inroads among Hispanic voters in 2000 and 2004 , thanks to Bush ’ s support for immigration reform , Republicans now can barely count on 20 % of that total – mainly among Cuban - Americans – thanks to their strident anti - immigration stance . Díky Bushově podpoře imigrační reformy se sice republikánům v letech 2000 a 2004 podařilo \„ ulovit “ značné procento hispánských voličů , avšak dnes může Republikánská strana kvůli svému tvrdému protiimigračnímu postoji spoléhat sotva na 20 % tohoto celku – zejména díky Američanům kubánského původu
Having ruled for four years , the DPP has already redrawn Taiwan ' s political map . Již po čtyřletém vládnutí přepsala DPP politickou mapu Tchaj - wanu
Having suffered from disruptions in oil and gas supplies following disputes between Russia and Ukraine and then Belarus , the EU ’ s members have finally understood that their survival depends on their capacity to diversify their energy sources . Poté , co utrpěly přerušeními dodávek plynu a ropy , k nimž došlo po roztržkách mezi Ruskem a Ukrajinou a poté Běloruskem , členské státy EU konečně pochopily , že jejich přežití závisí na schopnosti diverzifikovat své energetické zdroje
Having said that , it is striking that a man of liberal values such as my \ Peace Now \ friend should advocate the physical separation of groups as the road - perhaps the only road - to peace . Things , of course , are not that simple . Je proto zarážející , že člověk tak liberálních hodnot , jako je můj přítel , který se zasazuje o \ mír hned teď \ , považuje fyzickou separaci skupin za cestu - za snad jedinou cestu - k míru
Having witnessed Mexico ’ s slow growth over the past 15 years , we can no longer repeat the old mantra that the neo - liberal road of NAFTA and associated reforms is clearly and obviously the right one . Poté , co jsme byli v posledních 15 letech v Mexiku svědky pomalého růstu , již nemůžeme opakovat starou mantru , podle níž je neoliberální cesta v podobě NAFTA a s ní spojených reforem evidentně a jednoznačně ta správná
Having a national money is expensive - that is why Italy and France surrendered theirs . Disponovat vlastní domácí měnou je drahá záležitost – a to je také důvod , proč se Itálie a Francie těch svých vzdaly
Having a central bank is now a liability . Centrální banka je dnes přítěží
Having seen their investments in stocks be destroyed by the collapse of the bubble ten years ago , it is not surprising that individual Japanese hang on to their government ’ s liabilities as a last remaining hope . Poté , co před deseti lety splasknutí ekonomické bubliny jejich investice do akcií znehodnotilo , není divu , že se Japonci drží vládních pasiv jako tonoucí stébla
Having now assumed the EU ’ s presidency , France will seek a consensus for changes in EU decision - making . Francie , která nedávno převzala předsednictví Evropské unie , bude hledat konsensus ke změnám v rozhodování EU
Having a virtual monopoly on supply , Russia decided that it could dictate prices . Rusko má praktický monopol na dodávku , a tak usoudilo , že může diktovat ceny
Having lost their homes and parents , they sleep in alleys , sell cigarettes or newspapers , and beg . Protože přišli o domovy a rodiče , přespávají v bočních uličkách , prodávají cigarety nebo noviny a žebrají
Having secured an independent Irish state , Catholics in the Republic of Ireland came to accept the existence of a settler enclave in Northern Ireland . Když si irští katolíci vybojovali nezávislý irský stát , dokázali akceptovat existenci britské enklávy v Severním Irsku
Having suffered the oppressive practices of Turkey ' s \ secular \ state and recognizing that human rights must be protected across - the - board , the AKP emerged as a credible interlocutor with the West . Vzhledem k tomu , že AKP na vlastní kůži poznala represivní praktiky tureckého ,, sekulárního \ státu a připustila , že lidská práva je třeba chránit ve všech ohledech , ukázala se jako důvěryhodný partner v rozhovoru se Západem
Having received over 4 % of the vote during the first round of the presidential election of 2002 , Besancenot is now , according to opinion polls , the 38 th most popular person in France . Besancenot , který v prvním kole prezidentských voleb v roce 2002 získal více než 4 % hlasů , je dnes podle průzkumů veřejného mínění 38 . nejpopulárnější osobností ve Francii
Having invaded an oil - rich Arab country that played no role in the terrorist attack of September 11 , 2001 , the United States has imprudently allowed itself to be sucked into its attackers ’ primitive logic of collective punishment and group revenge . Vpádem do arabské země bohaté na ropu , která nehrála žádnou úlohu v teroristickém útoku z 11 . září 2001 , se Spojené státy nerozumně nechaly vtáhnout do primitivní logiky těch , kdo na ně zaútočili , která staví na kolektivním trestu a skupinové mstě
Having deduced the presence of polypeptide chains , Astbury continued to pursue his pioneering studies of their configurations in fibrous proteins . Astbury předpokládal existenci polypeptidických řetězců a pokračoval v uskutečňování svých průkopnických studií v oblasti jejich uspořádání ve fibrilárních bílkovinách
Having a single currency has turned out not to afford substantial protection . Jednotná měna se ukázala jako opatření , které neposkytuje významnější ochranu
Having seen the peoples of Central Europe free themselves from Soviet domination just two years before , the constituent nations of the USSR were beginning to seek the same freedom for themselves . Poněvadž národy tvořící SSSR jen dva roky předtím viděly , jak se jejich protějšky ve střední Evropě vymanily ze sovětské nadvlády , začínaly usilovat o získání téže svobody i pro sebe
Having rejected Civic Platform as a partner , Kaczynski decided to ally his minority PiS with the populist Self - Defense party and the nationalist LPR . Jakmile Kaczyński odmítl jako svého partnera Občanskou platformu , rozhodl se spojit svou menšinovou PiS s populistickou stranou Sebeobrana a nacionalistickou LPR
Having been the mayor of Jerusalem for 10 years , you know the situation of Palestinians close up . Deset let jste byl starostou Jeruzaléma , a situaci , v níž jsou Palestinci , tedy znáte zblízka
Having achieved these goals , Europe now wants to make a positive contribution to world developments . Po dosažení těchto cílů Evropa dnes chce pozitivně přispět ke světovým událostem
Having long since collected the peace dividend , the main protagonists of EDI are still reducing their defense spending : between 1998 and 1999 , France , Germany , Italy and the United Kingdom reduced their combined defense expenditure by a further $ 10 billion dollars . Přestože dnešní hlavní protagonisté EDI od té doby už mnohokrát pobrali mírové dividendy , nepřestávají snižovat výdaje na obranu : v letech 1998 a 1999 snížily Francie , Německo , Itálie a Velká Británie své výdaje na obranu země dohromady o dalších 10 miliard dolarů
Having implicitly accepted responsibility for starting the war , Nasrallah has directed Hezbollah to focus on rapid reconstruction in villages and towns , right up to the Israeli border . Nasralláh , jenž nepřímo přijal zodpovědnost za rozpoutání války , nyní nasměroval Hizballáh tak , aby se soustředil na rychlou obnovu ve vesnicích a městech těsně u hranic s Izraelem
Having backed the opponents of apartheid and Jim Crow , it is sad that India rejects accountability for the ongoing human rights disaster caused by its entrenched social order . Je smutné , že Indie , která se v minulosti zastávala odpůrců apartheidu v JAR a diskriminačních zákonů v USA , dnes odmítá odpovědnost za pokračující katastrofu v oblasti lidských práv , způsobenou jejím zkostnatělým společenským pořádkem
Having dominated Iraq under Saddam Hussein , and despite numbering less than a quarter of the overall population , Sunnis , it is said , are fighting to prevent their communal interests from being overwhelmed by the majority Shi ’ ites and the Kurds , a distinct ethnic group concentrated in the north . Ta za Saddáma Husajna ovládala Irák , a přestože počet sunnitů nedosahuje ani čtvrtiny celkové populace , tvrdí se , že bojují proto , aby zájmy jejich komunity \„ nepřeválcovali “ většinoví šíité a také Kurdové , výrazná etnická skupina soustředěná na severu země
Having just passed through the bloodiest century in human history , increasing the zone of indifference to the ultimate goals of others - - as long as they are not directed against us - - should be mankind ' s top priority . Vzhledem k tomu , že jsme právě prošli nejkrvavějším stoletím v lidských dějinách , nejvyšší prioritou lidstva by mělo být rozšiřování pásma netečnosti vůči primárním cílům ostatních , tedy nejsou - li namířeny proti nám
Having said that , whatever America does at Guantanamo does not justify Iraqi mistreatment of American or British prisoners . Ať už se Amerika v Guantanámu chová jakkoliv , co říkám , nemůže být Iráčanům důvodem pro kruté zacházení s americkými nebo britskými zajatci
Having practiced long - term detentions without charge , trial , or access to family or counsel ; having sexually humiliated and tortured prisoners , some of them to death ; and having failed to hold accountable any of the high - level officials responsible for the policies that led to those crimes , the US is now seen as a hypocrite when it calls on other governments not to engage in such abuses . Po zavedení praxe dlouhodobého věznění bez obvinění , soudu či možnosti setkat se s � rodinou nebo právním zástupcem , po sexuálním ponižování a mučení vězňů , některých až k � smrti , a poté , co k � zodpovědnosti nebyl pohnán jediný vysoce postavený činitel odpovědný za politiky , jež k � těmto zločinům vedly , jsou dnes USA vnímány jako pokrytec , který ostatní vlády vyzývá , aby se takového zneužívání moci nedopouštěly
Having won the most votes in two consecutive Duma elections , the Party now made a serious strategic blunder , exposing itself to attack by putting a number of major businessmen - - or oligarchs - - on its candidate list . Poté , co dvakrát po sobě získali ve volbách do dumy největší počet hlasů , strana se dopustila vážné strategické chyby a vydala se útokům na pospas , když na svou kandidátku vypsala mnoho významných podnikatelů - či oligarchů
Having lived and worked long enough in Kosovo to see the outcome so far , I contend that such experiments require further research . Jako člověk , který v Kosovu žije a pracuje dost dlouho na to , aby viděl dosavadní výsledek , tvrdím , že podobné experimenty vyžadují další zkoumání
Having met and conversed with Erdogan on more than one occasion , I found him a moderate and reasonable man . Protože jsem měl možnost se s Erdoganem několikrát setkat a hovořit s ním , pokládám ho za umírněného a rozumného člověka
Having successfully integrated ten new members in May – including eight former communist countries with significantly lower levels of economic development – some argue that the EU should stop there . Poté , co se v květnu úspěšně začlenilo deset nových členů – mezi nimi osm bývalých komunistických zemí s výrazně nižší úrovní hospodářského rozvoje – , ozývá se , že tím by rozšiřování EU mělo skončit
Having listened for 20 years to people unfortunate enough to be labeled “ schizophrenic , ” considered to be the most extreme form of “ mental illness , ” and having subsequently researched the causes of hallucinations and delusions for ten years , I believe that the public understands madness better than we experts . Po dvaceti letech naslouchání lidem , již měli tu smůlu , že byli označeni za \„ schizofreniky “ , což se považuje za nejkrajnější podobu \„ duševního onemocnění “ , a po následných deseti letech zkoumání příčin halucinací a přeludů jsem přesvědčen , že veřejnost rozumí šílenství lépe než my odborníci
Having beaten his Socialist rival , Ségolène Royal , Sarkozy decided to compound the Socialists ’ crisis by appointing to his government several political figures long associated with the center - left . Jakmile porazil svou socialistickou soupeřku Ségolène Royalovou , rozhodl se Sarkozy prohloubit krizi socialistů jmenováním několika politiků dlouho spjatých s levým středem do své vlády
Having excluded energy from the original NAFTA talks , Canada and Mexico are now willing to engage with the US on a common energy strategy . Zatímco jestě během původních jednání NAFTY Kanada a Mexiko nechtěly , aby se oblast energetiky stala součástí společné agendy , dnes už jsou ochotny zapojit se spolu se Spojenými státy do společné energetické strategie
Having created a functioning , regional , open trade area , the three countries must ensure that the new imperative to secure borders does not obstruct legitimate flows of goods , services and people . Po vytvoření fungující regionální zóny otevřeného obchodu teď musí vsechny tři země dohlédnout na to , aby nový imperativ ochrany hranic nestál v cestě legitimnímu pohybu zboží , služeb a osob
Having the army uproot Jewish settlements - with inevitable scenes of settlers resisting and being dragged off - will be a traumatic event for the country . Povolání armády k vykořenění židovských osad - s nevyhnutelnými scénami vzdoru osadníků a jejich odvlékání - bude pro zemi traumatickým zážitkem
Having spent a decade dismantling the debris of state socialism , most of these countries chafe at the idea of importing the European social market ' s idea of solidarity via the EU . Po desetileté zkušenosti s odstraňováním sutin státního socialismu dráždí mnohé z těchto zemí pomyšlení na import evropské sociálně tržní ideje solidarity skrze EU
Having tied themselves to Russia ' s existing power structures , liberals are now in no position to become convincing critics . Liberálové jsou provázáni se stávajícími ruskými mocenskými strukturami , a nejsou tedy s to se stát přesvědčivými kritiky
Having relaxed the opening criteria , the Commission also proposes making negotiations more flexible . Po uvolnění vstupních kritérií komise nyní navrhuje , aby i jednání o vstupu byla pružnější
Having failed to provide effective assistance , the West is no position to exert much political influence . Západ nedokázal poskytnout účinnou pomoc a není s to uplatnit větší politický vliv
Having convictions becomes equated with intolerance and the demand for tolerance mutates into an intolerant , dogmatic relativism . Mít názor začne se rovnat netoleranci a požadavek tolerance se přetvoří v netolerantní , dogmatický relativismus
Having determined that , it was easy to date the end of the recession . Po stanovení tohoto data již bylo snadné určit konec recese
Having signed the Peace agreement in Paris last week , I also agreed that there would be consequences for the people of Kosovo . Protože jsem ale minulý týden podepsal v Paříží mírovou dohodu , souhlasil jsem také s tím , že z ní budou vyplývat určité důsledky i pro obyvatele Kosova
Having assumed responsibility for my signature , I think that it is only right to be here in these critical days , trying to expand on the list of arguments which explain , by virtue of nature , why war is a dirty thing . Když jsem jednou přijal veškerou zodpovědnost za svůj podpis pod touto dohodou , myslím si , že je jen správné , že jsem zde právě v těchto kritických dnech a pokouším se rozšířit vlastní seznam argumentů , jež by dostatečně vysvětlily , samy za sebe a přirozeně , proč je válka vskutku špatná věc
Having imbibed the most important of her father ’ s values , she held a free election , which she overwhelmingly lost . A protože do sebe vstřebala to nejdůležitější z otcových hodnot , vypsala svobodné volby , v nichž drtivě prohrála
Having violated the ceiling in 2002 , Germany looked set to do so again in 2003 despite tightening its budget along Commission lines . Když Německo v roce 2002 strop porušilo , zdálo se , že tak učiní v roce 2003 znovu navzdory zpřísnění rozpočtu podle požadavku Komise
Having survived an age of extreme ideologies , such as capitalism , communism , and , recently , market fundamentalism , most people no longer seek answers in ideological clichés and the driving , purifying force of political certainty . Jedním z důvodů , proč dnes v \ mocenské politice \ scházejí hodnoty , je , že vůdcové jako Gándhí , Schweitzer a King zmizeli ve stínu našich nových fetišů - úspěchu , osobního prospěchu a soukromých zájmů
Having laid the foundations of genuine democracy , our house will not be divided by anyone . Položili jsme základy opravdové demokracie a náš dům už nikdo nerozdělí
Having overcome the inertia of communal suspicions and dynastic traditions , Mahathir was able to drive the country onto a course of rapid industrialization . Jakmile překonal liknavost danou podezíravostí komunit a dynastickými tradicemi , podařilo se mu nasměrovat zemi na dráhu rychlé industrializace
Having studied for his medical degree in Singapore , he appreciated the country ' s commitment to modernity . Svůj lékařský diplom získal Mahathír právě v Singapuru , takže mohl ocenit směřování této země k modernosti
Having one of the largest urban populations and the highest per capita CO 2 emissions , the US has the responsibility – and the means – to lead the world on this front . Vzhledem k jedné z největších městských populací a nejvyšším emisím CO 2 na osobu mají USA zodpovědnost – a prostředky – vést na této frontě svět vpřed
Having raised expectations for real political reform in Saudi Arabia , King Abdullah has instead announced that the time for change has not yet arrived . Třebaže v Saúdské Arábii nejprve vzbudil očekávání skutečných politických reforem , král Abdalláh teď místo nich oznámil , že čas na změnu ještě nenadešel
Having begun , ever so carefully , to politically open his country , the King knows that he needs regional peace and a lowering of Islamic holy rage . Vzhledem k tomu , že král svou zemi začal nesmírně obezřetně politicky otevírat , ví , že v regionu potřebuje mír a ztišení islámského svatého běsnění

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Theodore Bikel Having come to live in this age is as though one were to have entered another country. Learn its language or risk being left out.
Elizabeth Berkley Having gone through so many of the personal things I've gone through, its about creating an (online) space for girls to be heard. I don't profess to have all the answers. But Ask Elizabeth is a space where girls are not alone.
Gareth Gates Having my first number one single and being able to travel to places I've never been before has been amazing. The tour was also fantastic. There are so many things which I've experienced this year which I never even dreamed of.
Bo Bennett Having a positive mental attitude is asking how something can be done rather than saying it can't be done.
Pope Benedict XVI Having a clear faith, based on the creed of the church is often labeled today as fundamentalism. Whereas relativism, which is letting oneself be tossed and swept along by every wind of teaching, look like the only attitude acceptable to today's standards.
Joseph Ratzinger Having a clear faith, based on the creed of the church is often labeled today as fundamentalism. Whereas relativism, which is letting oneself be tossed and swept along by every wind of teaching, look like the only attitude acceptable to today's standards.
Imelda Staunton Having a child makes you strong and gives you chutzpah. It relaxed my attitude to the job my center of focus shifted, which I think is very helpful, because even if you're not a very indulgent actor you spend a lot of time thinking about yourself. I don't think that is particularly healthy.
Cindy Margolis Having inner beauty is something you develop on your own, and I like to think I have that.
Kim Kardashian Having lots of siblings is like having built-in best friends.
Robin Williams Having George W. Bush giving a lecture on business ethics is like having a leper give you a facial, it just doesn't work!
Patrick Stewart Having played many roles of scientific intellect I do have an empathy for that world. It's been hard on me because flying the Enterprise for seven years in Star Trek and sitting in Cerebro in X-men has led people to believe that I know what I'm talking about. But I'm still trying to work out how to operate the air conditioning unit on my car.
Todd English Having been to Europe and working and traveling there, the restaurants my wife and I remember were always off the beaten trail restaurants. So I tried to seek a little 'off the beaten trail,' but cool area.
Josie Maran Having your own character in a video game is pretty cool.
Kristi Yamaguchi Having achieved my own dreams, I want to give to kids who are less fortunate, who struggle with everyday obstacles. I want to give them something positive in their lives: support.
Sherwood Boehlert Having yet another vote on refinery legislation that uses high oil prices as an excuse to weaken environmental protections and to give more legislative gifts to the oil industry is misguided in the extreme.
Rupert Holmes Having in my life been bitten by the jaws of both victory and defeat, I must rush to add that success is to failure as butter pecan ice cream is to death.
Pope Benedict XVI Having a clear faith, based on the creed of the church is often labeled today as fundamentalism. Whereas relativism, which is letting oneself be tossed and swept along by every wind of teaching, look like the only attitude acceptable to today's standards.
Joseph Ratzinger Having a clear faith, based on the creed of the church is often labeled today as fundamentalism. Whereas relativism, which is letting oneself be tossed and swept along by every wind of teaching, look like the only attitude acceptable to today's standards.
Sandra Day O'Connor Having family responsibilities and concerns just has to make you a more understanding person.
Dolph Lundgren Having bodyguards is just part of being famous, I think.
Marilyn Monroe Having a child, that's always been my biggest fear. I want a child and I fear a child.
Freida Pinto Having grown up in Bombay, from the day you're born, you have absolute freedom to choose who you want to be.
Fareed Zakaria Having your fiscal house in order and having a more manageable macro-economic future is going to be very useful in creating growth.
Rachel Bilson Having kids is something I want to see in my future - I hope.
Jon Secada Having a college degree gave me the opportunity to be... well-rounded. Also, the people I met at the university, most of them are still my colleagues now. People I've known for years are all in the industry together.
Roy Ayers Having good health, being able to breathe and be happy, that's one of the most beautiful gifts. On top of that, I have the gift to play music and make people happy through that. I'm just telling you from my heart, I'm so in love with life.
Elizabeth Edwards Having bought furniture for my own house, and bought furniture for our house in Washington, a furniture store seemed like a good idea, and it also played into my personal history.
Paul Simon Having a track record to live up to and the history of successes had become a hindrance. It becomes harder to break out of what people expect you to do.
Emily Bronte Having leveled my palace, don't erect a hovel and complacently admire your own charity in giving me that for a home.
Meryl Streep Having been let out of the barn once, I know I wouldn't be happy if I were home all the time.
Gary Bauer Having robbed children of any sense that their Father is in Heaven and that they are His creation, we then launched an experiment in raising them without earthly fathers too. Having neither a Father in heaven or a father in the home, many young men make gangs their families.
Bryant H. McGill Having a sense of purpose is having a sense of self. A course to plot is a destination to hope for.
Rachel Bilson Having kids is something I want to see in my future - I hope.
Dee Dee Myers Having a sense of humor has served me more than it has hurt me - just in the sense that it has allowed me to keep my sanity.
Franklin P. Adams Having imagination it takes you an hour to write a paragraph that if you were unimaginative would take you only a minute.
Pericles Having knowledge but lacking the power to express it clearly is no better than never having any ideas at all.
John Sexton Having photographed the landscape for a number of years and specifically working with trees and in the forest I found, without consciously thinking about it, that it was a great learning experience for me in terms of organizing elements.
Chris Burke Having Down syndrome is like being born normal. I am just like you and you are just like me. We are all born in different ways, that is the way I can describe it. I have a normal life.
Bill Cosby Having a child is surely the most beautifully irrational act that two people in love can commit.
Ron Paul Having federal officials, whether judges, bureaucrats, or congressmen, impose a new definition of marriage on the people is an act of social engineering profoundly hostile to liberty.
Jenny McCarthy Having a child makes you realize the importance of life - narcissism goes out the window. Heaven on earth is looking at my little boy. The minute he was born, I knew if I never did anything other than being a mom, I'd be fine.
Mary Quant Having money is rather like being a blond. It is more fun but not vital.
Sandra Day O'Connor Having family responsibilities and concerns just has to make you a more understanding person.
William Bartram Having contemplated this admirable grove, I proceeded towards the shrubberies on the banks of the river, and though it was now late in December, the aromatic groves appeared in full bloom.
Martin Mull Having children is like having a bowling alley installed in your brain.
Matthew Broderick Having a baby changes the way you view your in-laws. I love it when they come to visit now. They can hold the baby and I can go out.
Kristi Yamaguchi Having achieved my own dreams, I want to give to kids who are less fortunate, who struggle with everyday obstacles. I want to give them something positive in their lives: support.
Bo Bennett Having a positive mental attitude is asking how something can be done rather than saying it can't be done.
Pericles Having knowledge but lacking the power to express it clearly is no better than never having any ideas at all.
Godfrey Reggio Having been an educator for so many years I know that all a good teacher can do is set a context, raise questions or enter into a kind of a dialogic relationship with their students.
Matthew Fox Having a studio tell you when to jump and how high eight months of the year for six years is not a relationship I want to get into again.
Tom Selleck Having had that experience... I think, what modern culture wants to see is the relationship with the woman. I don't think you can tell a story on film nowadays where the woman simply is there for the man when he decides to settle down.
Mark Wahlberg Having two daughters changed my perspective on a lot of things, and I definitely have a newfound respect for women. And I think I finally became a good and real man when I had a daughter.
Nat Turner Having soon discovered to be great, I must appear so, and therefore studiously avoided mixing in society, and wrapped myself in mystery, devoting my time to fasting and prayer.
Godfrey Reggio Having been an educator for so many years I know that all a good teacher can do is set a context, raise questions or enter into a kind of a dialogic relationship with their students.
Renee Fleming Having to travel so much plays havoc with your personal life.
Gareth Gates Having my first number one single and being able to travel to places I've never been before has been amazing. The tour was also fantastic. There are so many things which I've experienced this year which I never even dreamed of.
Steven Squyres Having been given that public trust, we have a responsibility to share with the public.
Tia Mowry Having a second chance makes you want to work even harder.
Patrick Stewart Having played many roles of scientific intellect I do have an empathy for that world. It's been hard on me because flying the Enterprise for seven years in Star Trek and sitting in Cerebro in X-men has led people to believe that I know what I'm talking about. But I'm still trying to work out how to operate the air conditioning unit on my car.