Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

CAN


In dictionary for phrase CAN was found total 20 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
can dovede
can kanystr
can konev n:
can konzerva n:
can konzervovat v: [amer.] [hovor.]
can moci v:
can moct
can mohu
can může
can plechovka n:
can umět v:
can umím
can zadek n: [vulg.] [slang.] [žert.] [amer.]
can moci Med.
can lze IT
can plechovka IT
Can Moc GB
Can Moci
can záchod (místnost); často užívané: John passed out in the can Sprostý slovník
CAN Týrání a zanedbávání dětí English-Czech dictionary of school abbreviations

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
CAN

Definition:

Canan obs. form of began, imp. & p. p. of Begin, sometimes used in old poetry. [See Gan.]
CanA drinking cup; a vessel for holding liquids.
CanA vessel or case of tinned iron or of sheet metal, of various forms, but usually cylindrical; as, a can of tomatoes; an oil can; a milk can.
CanTo preserve by putting in sealed cans
CanTo know; to understand.
CanTo be able to do; to have power or influence.
CanTo be able; -- followed by an infinitive without to; as, I can go, but do not wish to.

Synonyms:

fanny, posterior, bottom, bum, hindquarters, rear, ass, nates, tooshie, backside, tail end, arse, tail, buttocks, fundament, derriere, stern, buns, behind, hind end, prat, butt, keister, seat, tush, rear end, rump, can buoy, canful, tin can, tin, crapper, stool, pot, throne, commode, toilet, potty, john, lavatory, lav, bathroom, privy, toilet, force out, terminate, give notice, dismiss, sack, fire, give the sack, give the axe, send away, put up, tin,
tin, tin can, canful, can buoy, buttocks, nates, arse, butt, backside, bum, buns, fundament, hindquarters, hind end, keister, posterior, prat, rear, rear end, rump, stern, seat, tail, tail end, tooshie, tush, bottom, behind, derriere, fanny, ass, toilet, commode, crapper, pot, potty, stool, throne, lavatory, lav, john, privy, bathroom, body part, buoy, container, containerful, plumbing fixture, room,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 8
(noun) tin|tin can|container (generic term)
(noun) canful|containerful (generic term)
(noun) can buoy|buoy (generic term)
(noun) buttocks|nates|arse|butt|backside|bum|buns|fundament|hindquarters|hind end|keister|posterior|prat|rear|rear end|rump|stern|seat|tail|tail end|tooshie|tush|bottom|behind|derriere|fanny|ass|body part (generic term)
(noun) toilet|commode|crapper|pot|potty|stool|throne|plumbing fixture (generic term)
(noun) toilet|lavatory|lav|john|privy|bathroom|room (generic term)
(verb) tin|put up|preserve (generic term)|keep (generic term)
(verb) fire|give notice|dismiss|give the axe|send away|sack|force out|give the sack|terminate|remove (generic term)|hire (antonym)

Antonyms:

cannot, can't, Nothing antonyms found for term: CAN

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Can Hamas and Fatah put aside their differences and form a unity government ? Mohou Hamas a Fatah odhlédnout od svých odlišností a sestavit vládu národní jednoty ?
Can China really do without democracy ? A few years ago , Fareed Zakaria , then an editor of Může se Čína opravdu obejít bez demokracie ?
Can A Wimp Disarm Saddam ? Dokáže důvěřivý slaboch odzbrojit Saddáma ?
Candidate Roh called for a new relationship between South Korea and the US , one based on the principle of independence and equality . Kandidát Ro Mu - hjon vyzval k novému vztahu mezi Jižní Koreou a USA , založenému na principu nezávislosti a rovnosti
Can this really be achieved in the foreseeable future ? Lze toho skutečně v dohledné budoucnosti dosáhnout ?
Can Hamas Stay in Power ? Může Hamas zůstat u moci ?
Can the world afford to continue subsidizing this failure ? Může si svět dovolit nadále dotovat takový neúspěch ?
Can Uribe survive his current travails ? Může Uribe svůj současný lopotný zápas přežít ?
Can Pakistan demand , with a straight face , rights for another people that it constantly denies to its own ? Jak dlouho může Pákistán s kamennou tváří požadovat pro jiný národ práva , která upírá svému vlastnímu lidu ?
Can one blame voters for being suspicious of the silence of the political majority , and even for being taken in by the fringe ' s blustering ? Lze voličům vyčítat , že se k mlčení politické majority stavějí s nedůvěrou a že se nechávají obloudit chvástáním politické periferie ?
Canada has become a dream for many , but so are the countries of Europe . Snem je pro mnoho lidí Kanada a také evropské země
Can Brown show that he is different ? Dokáže Brown předvést , že je jiný ?
Canada , the western United States , Australia , New Zealand , Chile , Argentina , Uruguay , and South Africa : all were developed due to imported capital a century ago . Kanada , západ Spojených států , Austrálie , Nový Zéland , Chile , Argentina a Jižní Afrika : ve všech těchto oblastech došlo před stoletím k rozvoji díky importovanému kapitálu
Can anything halt this swing of the pendulum ? Může něco toto zhoupnutí kyvadla zastavit ?
Can Europe , Latin America , and the US go it alone , cultivate market forces and the free flow of goods and capital with Asia in a tailspin incited by a Japanese collapse ? Budou pak moci Evropa , Latinská Amerika a USA pokračovat samy v kultivaci tržních sil a volných toků zboží a kapitálu , když bude Asie v totálním zmatku způsobeném kolapsem Japonska ?
Canada wins this contest of bureaucracies : government interventions are minimal , user friendly and come at low cost ; Canada ’ s performance is even better than the US . Kanada tento byrokratický závod vyhrává na celé čáře : zásahy státní správy jsou minimální a krom toho vstřícné a finančně nenáročné ; Kanada je v tomto ohledu ostatně ještě výkonnější než Spojené státy
Candidate countries can ’ t wait to get their share of fat EU subsidies . Kandidátské země se nemohou dočkat , než dostanou své díly z koláče dotací EU
Can Koizumi Save Japan ? Dokáže Koizumi zachránit Japonsko ?
Can Europe and Japan do as well ? Surely not Japan now ; one is inclined to say , never . Japonsku v této chvíli určitě ne ; vlastně spíš už nikdy ne
Candidate countries must harmonize their political and economic systems with the so - called acquis communautaire ; current EU members want to ensure their ability to absorb enlargement by revising the EU ’ s structures . Kandidátské země musí sladit své politické a ekonomické systémy s takzvaným \„ acquis communautaire “ ; stávající členové Unie chtějí revizí struktur EU zajistit bezproblémové přijímání nových členů
Cancer affects many different organs and tissues in the body . Rakovina postihuje v lidském těle mnoho různých orgánů a tkání
Cancer cells are genetically unstable , that is , they have abnormal numbers of chromosomes , the cellular elements that carry genes . Rakovinové buňky jsou geneticky nestálé , tj
Can he deliver the security guarantees that Olmert needs , especially given the Palestinians ’ fear that , in the end , they will give too much , without getting back concessions on what they see as their fundamental demands ? Dokáže splnit bezpečnostní záruky , které Olmert potřebuje , obzvlášť vzhledem ke strachu Palestinců , že nakonec obětují příliš mnoho , aniž by oplátkou získali ústupky u věcí , které považují za své zásadní požadavky ?
Can the EU in fact be able to emerge as a stabilizing political force in the most dangerous area of conflict within Europe ’ s immediate geopolitical neighborhood ? Dokáže se EU skutečně projevit jako stabilizační politická síla v nejnebezpečnější oblasti střetu v bezprostředním geopolitickém sousedství Evropy ?
Canadians punish racial insults , but Americans do not , at least if the issue is simply one of protecting the dignity of racial minorities . Kanaďané trestají rasové urážky , zatímco Američané nikoliv , alespoň pokud není porušováno nic jiného než důstojnost rasových menšin
Can you give me a list of people willing to testify and work in favour of such a bill ? \ I could not , and he never introduced the bill . Můžete mi tedy dát seznam lidí , ochotných postavit se za tento zákon a ochotných pracovat na jeho přijetí ? ” Nemohl jsem a on nikdy s podobným návrhem zákona nevystoupil
Can Anything Slow the Dollar ’ s Fall ? Může něco zpomalit pád dolaru ?
Cannabis and the Brain Cannabis a mozek
Cannabis affects a variety of chemical systems and it works via its own ` receptor , ' it ' s own molecular target . Cannabis má vliv na celou řadu chemických systémů a působí prostřednictvím svého vlastního \ receptoru \ , svého vlastního molekulárního terče
Cannabis could well be having a serious effect on the mind , which I define as the personalization of brain circuits that reflect an individual ' s experiences . Cannabis má podle všeho vážný dopad na myšlenkové pochody ; já jej definuji jako personalizaci mozkových obvodů , které odrážení zážitky jedince
Can the winning alliance survive its own success ? Dokáže vítězná aliance přežít svůj vlastní úspěch ?
Candidates have no incentive to focus attention on a subject , such as the strained Atlantic Alliance , that seldom if ever enters the consciousness of the average voter . Kandidáti nemají důvod upírat pozornost na témata typu napjaté transatlantické aliance , která do povědomí průměrného voliče proniknou jen zřídkakdy , pokud vůbec
Can this change ? Germany certainly became assertive , owing mostly to the social pressures and tensions incited by rapid economic growth . Německo rozhodně v důsledku sociálních tlaků a napětí , jež způsobil prudký hospodářský růst , získalo na průbojnosti
Can we really compare the degree of evil of these two men ? Opravdu můžeme porovnávat míru zla napáchaného oběma těmito muži ?
Can our postcommunist democracies continue to stand if they remain divided against themselves , half - rich and half without hope ? Mohou dále stát naše postkomunistické demokracie , zůstávají - li uvnitř rozdělené proti sobě , napůl bohaté – napůl bez špetky naděje ?
Can Terrorism Be Cured ? Lze terorismus vyřešit ?
Can this vicious circle - which is not just a theoretical threat but an unfortunate reality in many countries - be broken ? Tento začarovaný kruh bohužel není jen teoretickou hrozbou , ale v mnoha zemích politováníhodnou skutečností
Canadian farmers and processors accomplish this routinely and without difficulty . Kanadští farmáři a zpracovatelé tento úkol plní běžně a bez potíží
Can Central Asia regain a key role at the center of the huge Eurasian landmass , surrounded by some of the world ’ s most dynamic economies – China , Russia , and India ? Může si střední Asie znovu osvojit klíčovou roli v centru obrovské euroasijské pevniny , obklopeném nejdynamičtějšími ekonomikami světa – Čínou , Ruskem a Indií ?
Canceling , or even reversing , policies that reduce the cost of bearing a high quantity of children would contribute to higher living standards over the long run . Ke zvýšení životní úrovně by z dlouhodobého hlediska přispělo zrušení , či dokonce obrácení politik , jež snižují náklady na výchovu vysokého počtu dětí
Can Iran under Ahmadinejad be considered a rational actor ? Dá se ovšem Írán za Ahmadínežádovy vlády pokládat za racionálního aktéra ?
Candidate countries deployed immense efforts to comply with those conditions . Kandidátské země ze sebe vydaly maximum , aby těmto podmínkám vyhověly
Canada is considering similar legislation , and the city of Chicago is also considering banning industrial trans fats from restaurants . Kanada zvažuje podobnou právní úpravu a rovněž město Chicago se zabývá možností zakázat používání průmyslových trans - tuků v restauracích
Can India Survive Globalization ? Přežije Indie globalizaci ?
Can Democracy Defeat Terrorism ? Dokáže demokracie přemoci terorismus ?
Can they be stopped , or will they take over the world ? Je možné je zastavit , nebo ovládnou svět ?
can be fully understood and enforced without reference to other legal terms and concepts . takových , jež lze plně chápat a uplatňovat bez poukazu na jiné právnické termíny a koncepty
Can One International Financial Architecture Fit All ? Může jediná mezinárodní finanční architektura vyhovovat všem ?
Can the end come abruptly in 2006 ? This is not the most likely scenario , but it is not unthinkable . Je možné , že konec přijde náhle v roce 2006 ? Není to nejpravděpodobnější scénář , ale současně není nemyslitelný
Can the IMF Avert a Global Meltdown ? Dokáže MMF odvrátit globální zhroucení ?
Can genes predispose a person to crime ? Some American lawyers are now using such a “ genetic defense ” as mitigation for convicted murderers . V Americe začali někteří právníci takovou \„ genetickou obhajobu “ využívat jako polehčující okolnost v případech usvědčených vrahů
Can such widely differing types of behavior honestly be subsumed under the single heading of aggression ? Lze opravdu tak rozdílné typy chování pojmout pod jedinou hlavičkou agrese ?
Can it succeed ? Může uspět ?
Can a new balance between the democratic ethos and the undertows of the region ’ s political history and culture be found ? Lze nalézt novou rovnováhu mezi demokratickým étosem a spodními proudy politických dějin a kultury tohoto regionu ?
Canada signed but has failed to act . Kanada jej sice podepsala , ale nijak nekonala
Can US - Iran Relations Be Revived ? Je možné oživit americko - íránské vztahy ?
Can there be real equality for citizens whose language , history , and collective identity are marginalized by the dominance of the majority ' s language , history , and collective identity ? Existuje snad skutečná rovnost pro občany , jejichž jazyk , dějiny a kolektivní identitu marginalizuje dominance majoritního jazyka , dějin a kolektivní identity ?
Can the Kosovars write a constitution on their own ? Maybe . Mohou si tedy obyvatelé Kosova napsat ústavu sami ? Snad
Can We Insure against Tsunamis ? Můžeme se pojistit proti cunami ?
Can we engineer new debt contracts for countries like Argentina ? Můžeme pro země , jako je Argentina , navrhnout nové úvěrové smlouvy ?
Can his consistent performance really be attributed to luck ? Lze jeho trvalou úspěšnost skutečně připisovat štěstí ?
Candidates for public office , and those holding high administrative or corporate positions , should be judged on their policies and performance , not on private acts that are irrelevant to how well they carry out , or will carry out , their public duties . Kandidáti na veřejný úřad a lidé zastávající vysoké administrativní či firemní posty by měli být souzeni podle své politiky a výkonu , nikoliv podle soukromého počínání , které nemá žádnou souvislost s tím , jak vykonávají či budou vykonávat své veřejné povinnosti
Can one count on this readiness when the threat is real , but more diffuse , abstract , potential , and often geographically remote ? The durability of the alliance depends on the answer to this question . Mohli bychom ale nyní s takovou připraveností počítat dnes , v době , kdy je hrozba reálná , ale mnohem více rozptýlená , abstraktní , latentní a začasto geograficky velmi vzdálená ?
Can such initiatives succeed ? Mají šanci na úspěch ?
Can Democracy Take Hold in Ukraine ? Může se na Ukrajině prosadit demokracie ?
Can the situation get worse ? Yes , it can : much worse . Může se situace vyhrotit ještě více ?
Can Italy Survive Berlusconi ? Přežije Itálie Berlusconiho ?
Can We Fight Depression ? Můžeme bojovat s depresí ?
Can the Stability Pact Be Reformed ? Je možné reformovat Pakt stability ?
Can anyone imagine such a prosecution occurring in the EU ? That Mr . Dokáže si někdo představit , že k takovému trestnímu stíhání dojde v EU ?
Can prevention work ? Many individuals , having learned to exercise and avoid excessive caloric intake , are controlling their weight . Pravda je , že lidé , kteří si zvykli cvičit a naučili se vyhýbat nadměrnému přísunu kalorií , dokáží svou váhu kontrolovat
Can she speak German? Umí ona mluvit německy?
Cannot she drive? Nemůže ona řídit?
Cannot you work here? Nemůžete tady pracovat?
Cannot she ask me? Nemůže se mě zeptat?
Cannot they wait for me? Nemohou na mě počkat?
Can you help me? Můžeš mi pomoci?
Can`t they leave now? Nemohou teď odejít?
Can`t you see him? Nevidíte ho?
Can you see me? Vidíte mě?
Can we play tennis? Můžeme hrát tenis?
Can you play piano? Umíš hrát na klavír?
Can we leave? Můžeme odejít?
Can you drive a car? Umíš řídit auto?
Can she write the letter? Může ona napsat ten dopis?
Can anybody help me? Může mi někdo pomoci?
Can we manage it by ourselves? Můžeme to zvládnout sami?
Can we postpone meeting him? Můžeme odložit setkání s ním?
Can she prevent him from doing it? Může mu zabránit v tom, aby to dělal?
Can you beat it? /hovor./
Can you fix it umíte to spravit?

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
can verbhave permission to used interchangeably with may
can nounslang : an ounce of marijuana
can transitive verbslang : to put a stop or end to

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Alanis Morissette Canada has a passive-aggressive culture, with a lot of sarcasm and righteousness. That went with my weird messianic complex. The ego is a fascinating monster. I was taught from a young age that I had to serve, so that turned into me thinking I had to save the planet.
Jackie Kennedy Can anyone understand how it is to have lived in the White House and then, suddenly, to be living alone as the President's widow?
Jerry Saltz Can space break? I mean the space of art galleries. Over the past 100 years, art galleries have gone from looking like Beaux Arts salons to simple storefronts to industrial lofts to the gleaming giant white cubes of Chelsea with their shiny concrete floors.
Timothy Garton Ash Canadians tend to be a bit more religious than most Europeans - though not more than the Poles or Ukrainians. Most important, their attitude to immigration and ethnic minorities is more positive than that of most Europeans.
Justin Bieber Canada's the best country in the world.
Stanislaw Lem Cannibals prefer those who have no spines.
Doug Coupland Canadians can easily 'pass for American' as long as we don't accidentally use metric measurements or apologize when hit by a car.
Jason Reitman Can you design a Rorschach test that's going to make everyone feel something every time - and that looks like a Rorschach test? It's easy to show a picture of a kitten or a car accident. The question is, how abstract can you get and still get the audience to feel something when they don't know what's happening to them?
Eugene Chadbourne Can you imagine a guy breaking into your car, and he steals your guitar case 'cause he thinks it's a guitar, and he gets it home and opens it up and there's a rake inside it, an electric toilet plunger and a dog skull? That actually happened.
Marc Garneau Canada's a huge country, so to be able to unite the country through communication satellite technology or to be able to observe it through remote sensing technology from space is a natural fit for a country like Canada.
Jason Reitman Can you design a Rorschach test that's going to make everyone feel something every time - and that looks like a Rorschach test? It's easy to show a picture of a kitten or a car accident. The question is, how abstract can you get and still get the audience to feel something when they don't know what's happening to them?
Peggy Noonan Candor is a compliment it implies equality. It's how true friends talk.
Kim Campbell Canada is the homeland of equality, justice and tolerance.
David Ogilvy Can advertising foist an inferior product on the consumer? Bitter experience has taught me that it cannot. On those rare occasions when I have advertised products which consumer tests have found inferior to other products in the same field, the results have been disastrous.
Natan Sharansky Can someone within that society walk into the town square and say what they want without fear of being punished for his or her views? If so, then that society is a free society. If not, it is a fear society.
Stephen Harper Canadians know that the promise of a recession didn't happen because of anything we did here. If you look at all the causes of the recession, problems in mortgage markets, the problems in the banking sector, the problems in government finance in countries like Greece, none of those problems were in present Canada.
Calvin Trillin Canadians are very well behaved, they don't throw their food.
C. S. Lewis Can a mortal ask questions which God finds unanswerable? Quite easily, I should think. All nonsense questions are unanswerable.
Rick Santorum Candidly, I believe most corporations actually don't mind big government.
Stephen Harper Canadians know that the promise of a recession didn't happen because of anything we did here. If you look at all the causes of the recession, problems in mortgage markets, the problems in the banking sector, the problems in government finance in countries like Greece, none of those problems were in present Canada.
Cliff Stearns Canada is currently the only major industrialized country in the world that does not allow any private administration of health care services that are provided by the public system.
Sun Tzu Can you imagine what I would do if I could do all I can?
Louis Aragon Can the knowledge deriving from reason even begin to compare with knowledge perceptible by sense?
Richard Bach Can miles truly separate you from friends... If you want to be with someone you love, aren't you already there?
Laurent Lamothe Canadians have been very generous toward Haiti after the earthquake and, thanks to you, our most vulnerable people have received food, drinkable water, shelter, medical care and education. For that, we are extremely grateful.
Marla Sokoloff Cancer has been unfortunately in my life. My mom's best friend is kicking ass in her battle with breast cancer. Both of my grandmas had cancer. I recently lost a friend to cancer.
Blaise Pascal Can anything be stupider than that a man has the right to kill me because he lives on the other side of a river and his ruler has a quarrel with mine, though I have not quarrelled with him?
Paul Cellucci Canada and the United States are also working at the World Trade Organization and in our own hemisphere with negotiations for a Trade Area of the Americas to try to help countries create a positive climate for investment and trade.
Timothy Garton Ash Canadians tend to be a bit more religious than most Europeans - though not more than the Poles or Ukrainians. Most important, their attitude to immigration and ethnic minorities is more positive than that of most Europeans.
William Blake Can I see another's woe, and not be in sorrow too? Can I see another's grief, and not seek for kind relief?
Natan Sharansky Can someone within that society walk into the town square and say what they want without fear of being punished for his or her views? If so, then that society is a free society. If not, it is a fear society.
Joan Cusack Can they do both? That's a huge balance, I think, with kids- trying to find the right- it's everything, you know, it's social life, it's academics, it's sports.
Marc Garneau Canada's a huge country, so to be able to unite the country through communication satellite technology or to be able to observe it through remote sensing technology from space is a natural fit for a country like Canada.
Clyde Tombaugh Can you imagine young people nowadays making a study of trigonometry for the fun of it? Well I did.
Ingrid Bergman Cancer victims who don't accept their fate, who don't learn to live with it, will only destroy what little time they have left.
Julie Burchill Can I just say here how much I hate the word 'pamper'? While pretending to celebrate and indulge women, it actually implies that their bodies are so revolting that even their 'me time' must be dedicated to turning them into living dolls if potential suitors are to be prevented from running screaming in horror.